Page 1

SZTUKA WSPÓŁCZESNA 25 MARCA 2018


INDEKS

ARTYSTÓW

MARIA ANTO

141

ZDZISŁAW BEKSIŃSKI

108, 109, 110

TADEUSZ BRZOZOWSKI

113

JAN DOBKOWSKI

134

TADEUSZ DOMINIK

127

JERZY DUDA GRACZ

101, 117

BARBARA FALENDER

102

ANDRZEJ FOGTT

133

STEFAN GIEROWSKI

125

RYSZARD HENRYK GRZYB

136

TADEUSZ KANTOR

114, 115

ALEKSANDER KOBZDEJ JAN LEBENSTEIN

131 105, 106, 107

MARCIN MACIEJOWSKI

138

ARIKA MADEYSKA

147

ZBIGNIEW MAKOWSKI

122

ADAM MARCZYŃSKI

120

EUGENIUSZ MARKOWSKI

135

ALFONS MAZURKIEWICZ

124

KAZIMIERZ MIKULSKI

112

IGOR MITORAJ

103, 140

JAROSŁAW MODZELEWSKI

137

JERZY TADEUSZ MRÓZ

139

HENRYK MUSIAŁOWICZ

123

JERZY NOWOSIELSKI

121

TERESA PĄGOWSKA

104

ERNA ROSENSTEIN

111

JAN SZANCENBACH

145, 146

LEON TARASEWICZ

130

JAN TARASIN

126, 128

JERZY TCHÓRZEWSKI

116

BOLESŁAW UTKIN

132

JACEK WALTOŚ

118, 119

HENRYK WANIEK

143

RYSZARD WINIARSKI

129

JACEK YERKA

148

ROMAN ZAKRZEWSKI

144

JERZY ZIELIŃSKI (JURRY)

142


AUKCJA DZIEŁ SZTUKI NIEDZIELA, 25 MARCA 2018

MALARSTWO TRADYCYJNE godz. 1900

SZTUKA WSPÓŁCZESNA ok. godz. 2030

WYSTAWA I LICYTACJA Galerie AGRA-ART – Warszawa, ul. Wilcza 55

Rezerwacja miejsc, zamawianie licytacji telefonicznych oraz zlecenia agra@agraart.pl lub tel. 22 625 08 08, 601 352 916


REGULAMIN AUKCJI DOMU AUKCYJNEGO AGRA-ART S.A. § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Domowi Aukcyjnemu Agra-Art S.A. celem ich sprzedaży. § 2. DEFINICJE Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o poniższych pojęciach, należy przez nie rozumieć: 1. DOM AUKCYJNY – Dom Aukcyjny Agra-Art S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 55/63, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem 101181. 2. ESTYMACJE – orientacyjny przedział cen, podany na podstawie analizy rynku aktualnej dla terminu aukcji, w którym w wyniku licytacji z największym prawdopodobieństwem może znaleźć się cena uzyskana; wartość ta nie uwzględnia kwoty Premium. 3. PRZEDMIOT AUKCJI – dzieło sztuki oraz inne rzeczy nie wyłączone z obrotu, powierzone przez klientów, które zgodnie z ich oświadczeniem są wolne od wad prawnych. 4. CENA WYWOŁAWCZA – cena, od której aukcjoner rozpoczyna licytację obiektu. 5. SPRZEDAJĄCY – osoba zgłaszająca przedmiot do sprzedaży (wliczając agenta, wykonawcę lub osobistego reprezentanta). 6. UCZESTNIK – osoba zarejestrowana, biorąca udział w aukcji. 7. NABYWCA – osoba (lub mocodawca, w przypadku licytacji przez pełnomocnika), która zgłosiła najwyższą ofertę zaakceptowaną przez Aukcjonera, lub nabyła przedmiot w sprzedaży poaukcyjnej. 8. AUKCJONER – osoba upoważniona przez Dom Aukcyjny do prowadzenia aukcji. 9. UMOWA – umowa kupna-sprzedaży zawarta między Domem Aukcyjnym a Nabywcą z chwilą udzielenia przybicia, tj. w momencie zaakceptowania przez aukcjonera najwyższej oferty poprzez uderzenie młotkiem (zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu Cywilnego). 10. PREMIUM – prowizja płacona przez Nabywcę Domowi Aukcyjnemu, zawierająca podatek VAT, kwoty wynikające z droit de suite i podatek graniczny w przypadku obiektów sprowadzanych spoza Unii Europejskiej. 11. CENA REZERWOWA – cena znana Domowi Aukcyjnemu, za którą właściciel przedmiotu zgodził się go sprzedać, a która nie jest wyższa niż dolna estymacja. 12. CENA ZAKUPU – jest to cena całkowita do zapłaty (cena przybita młotkiem z dodanym Premium, lub w przypadku sprzedaży poaukcyjnej – uzgodniona cena sprzedaży), która nie podlega negocjacji po zakończeniu aukcji. 13. CENA UZYSKANA – najwyższa oferta zaakceptowana przez aukcjonera przez uderzenie młotkiem. § 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W AUKCJI 1. Uczestnik rozumie i akceptuje warunki określone Regulaminem. 2. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną. 3. Osoby, które zamierzają pierwszy raz uczestniczyć w aukcji Domu Aukcyjnego, proszone są o uprzedni kontakt z Domem Aukcyjnym w celu weryfikacji danych osobowych oraz ustalenia warunków ewentualnej płatności. 4. Wszelkie dane Uczestników pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego. 5. Osoba, która zgłasza chęć uczestnictwa w licytacji telefonicznej jest zobowiązana do wskazania numerów Przedmiotów Aukcji, które zamierza licytować oraz numeru telefonu, pod który pracownik Domu Aukcyjnego zadzwoni do niej w czasie aukcji. 6. Do udziału w licytacji będą dopuszczone wszystkie osoby, które zostaną pozytywnie zweryfikowane przez Dom Aukcyjny, dotychczas wywiązały się ze swoich zobowiązań lub osoby, wobec których złożono wiarygodne referencje. 7. Dom Aukcyjny może uzależnić uczestnictwo osoby w aukcji od zweryfikowania jej tożsamości na podstawie dokumentów, podania przez nią numeru karty kredytowej lub wpłacenia wadium. 8. Wadium, o którym mowa w ust. 7 powyżej, jest zaliczane na poczet Ceny Zakupu przez Uczestnika. W przypadku niedokonania zakupu, wadium jest zwracane Uczestnikowi. 9. Wadium, o którym mowa w ust. 7 powyżej, wynosi: a. 1 000 zł – jeśli wartość przewidywanych zakupów wynosi do 15 000 zł, b. 10% przewidywanych przez uczestnika wydatków – jeśli wartość planowanych zakupów przekracza kwotę 15 000 zł. 10. Dom Aukcyjny zachowuje sobie prawo nie dopuszczenia osoby do uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyny. 11. Dom Aukcyjny jest uprawniony do rejestracji przebiegu aukcji w formie audio video, z zastrzeżeniem należytej ochrony wizerunku Uczestników.

§ 4. UDZIAŁ OSOBISTY 1. Każdemu Uczestnikowi przed aukcją zostanie przypisany indywidualny numer identyfikacyjny. Przed rozpoczęciem aukcji przy stanowisku rejestracyjnym Domu Aukcyjnego Uczestnik otrzyma tabliczkę z tym numerem. Uczestnik posługuje się w/w tabliczką w trakcie licytacji w celu akceptacji kolejnych postąpień i jest zobowiązany okazać ją na każde wezwanie Aukcjonera. 2. Przy stanowisku rejestracyjnym Uczestnik potwierdza swoją tożsamość ważnym dokumentem ze zdjęciem na każdą prośbę pracownika Domu Aukcyjnego dokonującego rejestracji. 3. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji Uczestnik obowiązany jest zwrócić tabliczkę, o której jest mowa w ust. 1 powyżej. 4. Uczestnik aukcji jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej przez osobę trzecią. 5. W przypadku zakupu, Dom Aukcyjny na prośbę Uczestnika wyda mu pisemne potwierdzenie zawartych umów. § 5. LICYTACJA TELEFONICZNA 1. Uczestnicy aukcji mają możliwość wzięcia udziału w aukcji przez telefon (licytacja telefoniczna). 2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej z powodu trudności z połączeniem z numerem podanym przez Uczestnika. 3. Dom Aukcyjny zapewnia możliwość uczestnictwa w licytacji telefonicznej w języku angielskim francuskim lub niemieckim. 4. Uczestnik licytacji telefonicznej powinien nie później niż na 12 godzin przed terminem aukcji skontaktować się z Domem Aukcyjnym, celem zarezerwowania linii telefonicznej. § 6. LICYTACJA W IMIENIU UCZESTNIKA 1. Uczestnik może zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie wybranych Przedmiotów Aukcji w jego imieniu. W tym celu Uczestnik wypełnia formularz zamieszczony w katalogu aukcyjnym lub w Internecie pod adresem www.agraart.pl. 2. Dom Aukcyjny licytuje Przedmioty aukcji w imieniu Uczestnika do kwoty maksymalnej, oznaczonej przez Uczestnika na formularzu zlecenia. 3. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich starań, by zakupić przedmiot po najniższej możliwej cenie. 4. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez limitu ceny. 5. Wypełniony i podpisany formularz zlecenia licytacji należy dostarczyć osobiście lub mailem na adres agra@agraart.pl, nie później niż na 6 godzin przed rozpoczęciem aukcji. § 7. LICYTACJA PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM 1. Dom Aukcyjny udostępnia możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem z Uczestnikami zgromadzonymi na sali aukcyjnej. 2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej, jest zarejestrowanie się przez Uczestnika na stronie internetowej www.agraart.pl oraz uzyskanie statusu VIP. 3. Status VIP można uzyskać kontaktując się z Domem Aukcyjnym lub wpłacając wadium w sposób opisany pod adresem www.agraart.pl. 4. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy, utrudnienia, a w szczególności brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną po stronie Uczestnika lub operatora łącza internetowego, z którego korzysta Uczestnik. § 8. ORGANIZACJA AUKCJI 1. Nie później niż na 10 dni przed planowanym terminem aukcji Dom Aukcyjny publikuje ogłoszenie informacyjne na stronie internetowej www.agraart.pl. 2. W ogłoszeniu, o którym jest mowa w ust. 1 powyżej, Dom Aukcyjny określa termin aukcji, miejsce oraz katalog Przedmiotów Aukcji. 3. Dom Aukcyjny jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków określonych w ogłoszeniu bez podania przyczyny. § 9. PRZEDMIOT AUKCJI 1. Przedmiotami Aukcji są rzeczy nie wyłączone z obrotu. 2. Dom Aukcyjny może wycofać Przedmiot Aukcji bez podania przyczyny. 3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych Przedmiotów Aukcji. 4. Przed aukcją Dom Aukcyjny publikuje katalog zawierający Przedmioty oferowane na najbliższej aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość składania oświadczeń i poprawek po publikacji katalogu, które uzupełniają opisy tam zawarte. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie sprzedaży uzupełniają opis katalogowy.


5.

6. 7. 8.

9.

Opisy zawarte w katalogu, o którym jest mowa w ust. 4 powyżej, przygotowywane są przez historyków sztuki posiadających rozległe i udokumentowane doświadczenie, potwierdzone pracą zawodową. Przedmioty Aukcji są oceniane przez konserwatora dzieł sztuki. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech sprzedawanych obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym. Przedmioty Aukcji są udostępniane zainteresowanym w siedzibie Domu Aukcyjnego na 10 dni przed aukcją na wystawie poprzedzającej aukcję. Dom Aukcyjny zaleca wykorzystanie tej możliwości bliższego zapoznania się z obiektem, jego opisem katalogowym i stanem faktycznym. Przedmioty aukcji oznaczone w opisach katalogowych symbolem * były importowane z państw niebędących członkami Unii Europejskiej. W takim przypadku Premium będzie powiększone o podatek graniczny w wysokości 8% kwoty wylicytowanej, chyba że przedmiot po zakupie opuści teren Unii Europejskiej.

§ 10. CENA 1. Wszystkie Przedmioty Aukcyjne, o ile nie są oznaczone inaczej, posiadają Cenę Rezerwową, naną jedynie Domowi Aukcyjnemu, która mieści się w przedziale między Ceną Wywoławczą, a dolną Estymacją. 2. W katalogu podaje się orientacyjne Ceny Wywoławcze oraz Estymacje. Właściciel Przedmiotu aukcji jest uprawniony do zmiany Ceny Rezerwowej na niższą do 24 godzin przed rozpoczęciem aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Wywoławczej przed aukcją. 3. Aukcjoner może w zależności od zainteresowania obiektem rozpocząć licytację od Ceny Wywoławczej niższej lub wyższej niż umieszona w katalogu. 4. Estymacje są określane przez Dom Aukcyjny na podstawie analizy wyników aukcji podobnych obiektów oraz aktualnej tendencji rynkowej. § 11. PRZEBIEG AUKCJI 1. Licytację prowadzi Aukcjoner, który określa postąpienia w licytacji, rozstrzyga wszelkie spory i wskazuje Nabywcę obiektu. 2. Aukcjoner stosuje postąpienia ustalone wcześniej według poniższej tabeli: PRZEDZIAŁ CENOWY

MINIMALNE POSTĄPIENIE

do 5 000 zł

100 zł

5 000 – 10 000 zł

500 zł

10 000 – 100 000 zł

1 000 zł

100 000 – 200 000 zł

2 000 zł

200 000 – 500 000 zł

5 000 zł

powyżej 500 000 zł

10 000 zł

Aukcjoner może stosować wielokrotność minimalnych postąpień. Stawki postąpień nie podlegają zmianie z uwagi na spójność z systemem internetowym Domu Aukcyjnego. 5. Oferta Uczestnika jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera. 6. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik złoży ofertę wyższą. 7. Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać Przedmiot Aukcji lub ponownie zaproponować Przedmiot Aukcji do licytacji. 8. Aukcjoner ma prawo otwierać licytację każdego Przedmiotu Aukcji działając w imieniu jego właściciela. 9. Aukcjoner jest uprawniony do samodzielnego składania ofert aż do poziomu Ceny Rezerwowej. 10. Obiekty, których licytacja zakończyła się poniżej Ceny Rezerwowej nie zostają sprzedane. Aukcjoner wówczas poinformuje o takim fakcie, wskazując osobę, która zaoferowała najwyższą cenę. Obiekt może być sprzedany po aukcji pod warunkiem uzyskania zgody właściciela. 11. Zawarcie Umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą udzielenia przybicia, czyli w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Chwila ta jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego. 3. 4.

§ 12. PŁATNOŚĆ 1. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie opłata organizacyjna (Premium) w wysokości 18%, która zawiera podatek VAT oraz droit de suite.

2.

W przypadku przedmiotów, o których jest mowa w § 9 ust. 9, do wylicytowanej ceny doliczona zostanie opłata organizacyjna (Premium) w wysokości 26%, która zawiera podatek VAT, droit de suite i podatek graniczny. 3. Prawo własności przedmiotu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia całej ceny. 4. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowiązany jest wpłacić należność za zakupione obiekty w terminie 10 dni od dnia zakończenia aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. 5. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym, gotówką lub kartami płatniczymi w siedzibie Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny przyjmuje płatności kartami Visa, Mastercard/Eurocard, JBC. 6. Numer rachunku bankowego właściwego do dokonania płatności podany jest w katalogu, na stronie internetowej i na potwierdzeniu zakupu. 7. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym, wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa Nabywca. 8. W przypadku dokonywania przelewów z zagranicy i w walutach obcych, kwoty będą księgowane w złotówkach po kursie stosowanym przez bank prowadzący rachunek bankowy Domu Aukcyjnego. 9. Niewykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz Domu Aukcyjnego. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania przedmiotu aukcji, w tym ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej Umowy kupna-sprzedaży. 10. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo sądowego dochodzenia realizacji umowy i obciążenia Nabywcy wszelkimi kosztami stąd wynikłymi. § 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Nabywcę, Dom Aukcyjny uprawniony jest do odstąpienia od Umowy oraz zatrzymania wadium i wpłaconej zaliczki. § 14. ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI 1. Wydanie obiektu Nabywcy następuje po zaksięgowaniu całej należnej kwoty na rachunku bankowym Domu Aukcyjnego. 2. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu podpisane przez historyka sztuki, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem autentyczności. 3. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może wysłać obiekt pod wskazany przez niego adres, jeżeli wszelkie koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia pokryje Nabywca. 4. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego za Przedmiot Aukcji ustaje w chwili odbioru obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwilą nadania Przedmiotu Aukcji w urzędzie pocztowym lub firmie przewozowej. 5. O ile nie ustalono inaczej, za zakupione obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji, Dom Aukcyjny będzie liczył składowe w wysokości 40 zł dziennie za jeden obiekt. § 15. REKLAMACJE 1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące nabytych Przedmiotów Aukcyjnych. 2. Reklamacja może zostać złożona w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 3. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej. 4. Dom Aukcyjny ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji. 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz uzasadnienie reklamacji. § 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017. 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt spełnia warunki wymienione w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 162 poz. 1568 ze zm.). 3. Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej równowartości 15 000 euro zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późniejszymi zmianami). 4. Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24, ze zm.).


101 JERZY DUDA GRACZ (Częstochowa 1941 – Łagów 2004)

OBRAZ 2277. CZARNOGŁOWY – PRZEBUDZENIE, 1998 olej, płyta pilśniowa 82,5 x 63,5 cm, przy górnej krawędzi: 33 cm sygn. l.d.: DUDA GRACZ . 2217/98 . na odwr. na płycie nalepka autorska z danymi obrazu

35 000 zł

estymacja: 40 000 – 55 000


102 BARBARA FALENDER (Wrocław 1947, mieszka w Warszawie)

Z CYKLU „GANIMEDES“, 1986 brąz, postawa kamienna, wys. 30 cm (z podstawą) sygn. p.d.: FALENDER 16 000 zł

estymacja: 20 000 – 35 000

Jest dwóch artystów, którzy ocalili estetyzm i erotyzm nagiego męskiego ciała w powojennej sztuce polskiej, Barbara Falender w rzeźbie i Krzysztof Jung w sztuce performance. Fascynującym jest, iż Krzysztof Jung był najważniejszym modelem Barbary Falender, pozując jej nago do takich erotycznych rzeźb jak „Drzewo Życia“, „Narcyz“, „Ganimedes“, „Strefy“. […] Fotografie studyjne i rysunki przygotowawcze do tej rzeźby [„Ganimedesa“], pokazują Krzysztofa Junga pozującego artystce wraz ze swoim kochankiem Wojtkiem, który występował również w jego performances. Ich wspólny performance unieruchomiony został w brązach i marmurach Barbary Falender. [...] Na fotografiach widać jak Jung pełni rolę porywanego Ganimedesa, obejmowanego od tyłu przez Wojtka, grającego porywającego pięknego młodzieńca Zeusa. Obaj mężczyźni są nadzy. Fotografie mają wyraźnie homoseksualny charakter, który podlega pewnej sublimacji w rzeźbie. „Ganimedes“ to tajemnicza, złożona i rozwijająca się w czasie rzeźba. „Ganimedes I“ (1984) wykonany jest z brązu, „Ganimedes II“ (1987) z białego marmuru, „Ganimedes III“ (2002) z marmuru i brązu chromowanego. Wysokość i wolumen rzeźby zmieniają się w kolejnych wersjach, oscylując od 29 do 62 cm. […] Wszystkie „Ganimedesy“ oscylują wokół podobnej ambiwalentnej formy. Jest to figura nagiego mężczyzny przechodzącego przez masywną zasłonę, lub wynurzającego się z bryły. Nie jest on jednak samotny, wydaje się być obejmowany przez ramiona i dłonie wyłaniające się z otaczającej pofałdowanej masy. Kiedy dostrzegamy pomiędzy rozłożonymi nogami stojącego mężczyzny trzecią nogę, staje się jasne, że jest to grupa figuratywna przedstawiająca uścisk dwóch postaci. Rzeźbiarka oddała akt objęcia, wręcz do granicy zespolenia, zlania w jedność. Figury są fragmentaryczne, główna frontalna postać została wyrzeźbiona do poziomu piersi bez głowy i rąk. Figura obejmująca sugerowana jest przez uwypuklające się ramiona i dłonie oraz widoczną nogę. „Ganimedes“, tak jak najlepsze rzeźby erotyczne artystki znajduje się na pograniczu abstrakcji i figuracji, rozgrywa się w dynamicznym konflikcie pomiędzy nimi. Kształty ciała odczytujemy stopniowo, ujawniają się one w procesie patrzenia, uwalniają z materii rzeźbiarskiej. […] Barbara Falender zafascynowana była związkiem Junga i jego kochanka, i to doznanie przełożyła na rzeźbę. Realne ciała upamiętniła w kamieniu i brązie. Wybierając jednak tytuły i tematy, zarówno „Narcyza“ jak i „Ganimedesa“, sięgnęła po greckie mity i postacie, które przez wieki miały symbolikę homoerotyczną. Tak jak w swojej sztuce poprzez fragmentaryzację i ekspresję przekształca klasyczną figurację ciała, tak współczesną rzeczywistość związku dwóch mężczyzn w Polsce lat 70., wyraziła poprzez antyczną idealizację. Język śródziemnomorskiej kultury był bowiem jedynym, który umożliwiał w tamtym represyjnym okresie mówienie o takiej relacji w afirmatywny sposób. W tych rzeźbach Barbary Falender tematyka homoseksualna wyłania się w sztuce polskiej, tak jak figura uwalnia się z bloku kamienia. Paweł Leszkowicz, Akt męski. Inna historia erotyzmu Barbary Falender, fragmenty tekstu w kat.: Barbara Falender. Rzeźba, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 2007 (w cytacie pominięto przypisy).


103 IGOR MITORAJ

104 TERESA PĄGOWSKA

(Oederan, Niemcy 1944 – Paryż 2014)

(Warszawa 1926 – Warszawa 2007)

LE GREPOL, ok. 1978

PANI BUDDA, 1994

brąz patynowany wys. 30 cm sygn. p.d.: MITORAJ, na odwrocie nakład: 12/250

tempera, akryl, kredka, płótno, 140 x 130 cm sygn. p.d. : TP. 94 na odwrocie na płótnie sygn. p.g.: T. Pągowska | 94 na górnej listwie krosna napis: TERESA PĄGOWSKA 94 PANI BUDDA 140 x 130 cm

23 000 zł

estymacja: 25 000 – 40 000

95 000 zł

estymacja: 120 000 – 180 000

Obraz opisany i wystawiany:

Więcej – www.agraart.pl

– Teresa Pągowska (wstęp Maciej Gutowski), WAiF Warszawa 1996, s. 72, il. barwna; – Teresa Pągowska, Nagroda im. Jana Cybisa (wstęp Bogusław Deptuła), ZPAP Warszawa 2000.


105 JAN LEBENSTEIN (Brześć Litewski 1930 – Kraków 1999)

BALLON-BABA, 1969 olej, akryl, płótno; 130 x 81 cm sygn. l.d.: LEBENSTEIN; p.d.: 1969 na odwrocie na płótnie sygnatura i napis: LEBENSTEIN | „BALLON-BABA“ | 1969 | 60 M na środkowym krośnie nalepki: – CBWA – Zachęta Warszawa z danymi obrazu; – Ballon-baba, 1969 | wł. artysty. 120 000 zł

estymacja: 150 000 – 200 000

Obraz wystawiany: – Jan Lebenstein Malarstwo, Zachęta Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa, 22 IV - 22 V 1992, poz. 96

Tym, co zaczyna dominować, jest kobiecość. Zmiana ta, podobnie jak wszystkie metamorfozy w sztuce Lebensteina, stanowi konsekwencję dzieł ostatnich, ale także i wcześniejszych. Pojawiające się na jego obrazach od około 1966 roku figury, tak bliskie „Wenus“ z Willendorfu, maja pierwowzory w niektórych, wspomnianych poprzednio rysunkach z wczesnego okresu twórczości. Niemieszczące się wówczas w głównym nurcie jego zainteresowań, wykonane pod wpływem chwilowej fascynacji, znajdują one teraz swoje uzasadnienie ideowe. Znajdują je w nowym okresie twórczości, w nowej fazie kosmogonii. Ekspresyjne postacie z lat pięćdziesiątych, późniejsze kobiety-idole, kobiety-znaki sakralne, kobiety ze „Szkicownika intymnego“, bezczeszczone przez Minotaura, odradzają się w zupełnie nowej roli. Personifikują płodność i sprzedajny seks, siłę biologiczną i występek, są matkami i kochankami zarazem. Synteza Wielkiej Matki z wielką ladacznicą dokonuje się w tych pracach według stale obowiązującej zasady jedności przeciwieństw. Dawna oś pionowa istnieje tu przede wszystkim w planie mentalnym. Jej znakiem jest teraz tylko wyraźna linia kręgosłupa przedstawionych postaci. Dokumentuje ona związek między pracami wcześniejszymi i późniejszymi – jest jakby herbem odrębnego typu stworzeń. [...] W latach 1966-1968 potężne figury kobiet prezentowane są we wnętrzach, na klatkach schodowych podrzędnych hotelików, samotnie lub w otoczeniu mniej lub bardziej fantastycznych postaci. Pojawiają się w różnych wersjach, w różnych technikach plastycznych. Mariusz Hermansdorfer, Jan Lebenstein, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 9-10

Por. np., reprodukowane w cytowanym katalogu, litografię Ballon-Baba (Balon pupa) z 1966 roku (kat. nr 90, il. s. 55) lub akryl Corps Propre (Ciało własne) z 1967 (kat. 25, il. s. 58).


106 JAN LEBENSTEIN (Brześć Litewski 1930 – Kraków 1999)

PARA W UŚCISKU, 1969 długopis, ołówek, papier nakl. na płytę, 60 x 48 cm; sygn. oł. l.d.: Lebenstein 69 15 000 zł

estymacja: 18 000 – 25 000

Praca reprodukowana w albumie: – Elverio Maurizi, Lebenstein et les siens, [wyd.] La Nuova Foglio s.p.a. Pollenza [b.d., lata 70. XX w.].


107 JAN LEBENSTEIN (Brześć Litewski 1930 – Kraków 1999)

LA COURSE PETRIFIEE, 1964 olej, płótno, 81 x 130 cm; sygn. p.d.: Lebenstein 64 na odwr. na płótnie sygn. i napis: Lebenstein | „La course petrifiee“ | 1964 | 60 M na pł. zawiniętym na krosno napis: Le course petriefie na odwrocie na płótnie dwie okrągłe pieczątki 90 000 zł

estymacja: 100 000 – 180 000

Obraz reprodukowany w: – Rozmowa z Janem Lebensteinem, Jerzy Stajuda, Współczesność 27 IV 1965, s. 7, il. czarno-biała [pt. Bieg skamieniały].


108 ZDZISŁAW BEKSIŃSKI (Sanok 1929 – Warszawa 2005)

BEZ TYTUŁU, 1958 pastel, kredki, karton 100 x 67,5 cm sygn. l.d.: BEKSIŃSKI | 24.4.58. Obraz pochodzi od rodziny artysty. 22 000 zł

estymacja: 25 000 – 35 000


109 ZDZISŁAW BEKSIŃSKI (Sanok 1929 – Warszawa 2005)

BEZ TYTUŁU, 1981 olej, płyta pilśniowa, 88 x 89 cm; sygn. na odwrocie na płycie: BEKSIŃSKI | 1981 poniżej po lewej podłużna pieczątka 80 000 zł

estymacja: 100 000 – 140 000

Obraz reprodukowany i opisany na stronie internetowej Dmochowski Gallery NET (Wirtualne Muzeum).


110 ZDZISŁAW BEKSIŃSKI

111 ERNA ROSENSTEIN

(Sanok 1929 – Warszawa 2005)

(Lwów 1913 – Warszawa 2004)

BEZ TYTUŁU, 2001

CHORĄGIEW, 1975

długopis, papier kremowy 29 x 20,5 cm (w świetle passe-partout) sygn. śr.d.: BEKsiński 2001 na odwr. oprawy dwie nalepki Stowarzyszenia na Rzecz Integracji „Działajmy Razem“, poświadczające akt darowizny pracy na aukcję charytatywną. Nalepki datowane Cieszyn 23 XI 2001, jedna ze stemplem Stowarzyszenia, druga ze stemplem i podpisem prezesa Stowarzyszenia Ewy Gagat.

technika mieszana, płótno, 60 x 80 cm sygn. p.d.: E. Rosenstein | 1975 na odwrocie na płótnie nalepka: XIII MIĘDZYNARODOWE | SPOTKANIA ARTYSTÓW, | NAUKOWCÓW | I TEORETYKÓW SZTUKI | „OSIEKI 75“ | Autor: ERNA ROSENSTEIN | Tytuł pracy: Chorągiew | Technika: mieszana | Format: ...

8 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 10 000 – 12 000

45 000 zł

estymacja: 60 000 – 100 000


112 KAZIMIERZ MIKULSKI (Kraków 1918 – Kraków 1998)

IGRASZKI TRZECIEGO STOPNIA, 1986 olej, płótno 92,5 x 65 cm sygn. na odwrocie na płótnie: Kazimierz Mikulski | Kraków 1986 | „Igraszki trzeciego stopnia“ na płótnie ślad podłużnej pieczątki

80 000 zł

estymacja: 100 000 – 150 000

Obraz opisany i wystawiany: – Kazimierz Mikulski, katalog wystawy, Galeria Sztuki BWA Łódź IV – V 1987, Galeria Współczesna w Toruniu VII 1987, Arsenał Poznań VIII – IX 1987, BWA Płock X 1987, Salon Sztuki Współczesnej Bydgoszcz XII 1987, Galeria Awangarda Wrocław I 1988, kat. nr 220, il. czarno-biała, s. nlb. – Modern Polish Masters, Helen de Borchgrave Fine Art, London, June 6 – 27 1989, kat. poz. 16, s. 15, il. barwna s. 5.


113 TADEUSZ BRZOZOWSKI

114 TADEUSZ KANTOR

(Lwów 1918 – Rzym 1987)

(Wielopole k. Tarnowa 1915 – Kraków 1990)

RARYTAS, 1980

KURKA WODNA (TADZIO I CADYK Z TRĄBĄ), 1967

tusz pióro, papier czerpany kremowy 43 x 29,3 cm (w świetle passe-partout) sygn. p.d.: „Rarytas“ T.B. 80.

collage, tusz pióro, flamaster, gwasz, papier (rysunek na dwóch sklejonych arkuszach naklejony na czarny karton i plecy z tektury, 35 x 37,2 cm; sygn. d.: Tadzio 1967 cadyk z trąbą | Kurka Wodna na odwr. pleców dedykacja: Stasiowi | 30 Lat Krzysztoforów | niech nam żyje! | Tadeusz Kantor | 2 III 87

2 000 zł

estymacja: 4 000 – 10 000

8 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 10 000 – 15 000

Pochodzenie: obraz zakupiony przez obecnego właściela od Stanisława Balewicza, założyciela i wieloletniego dyrektora Galerii Krzysztofory.


115 TADEUSZ KANTOR (Wielopole k. Tarnowa 1915 – Kraków 1990)

BEZ TYTUŁU, ok. 1960 olej, mieszane spoiwa, papier, tektura 60,5 x 50,8 cm sygn. p.d.: Kantor Pracy towarzyszy potwierdzenie autentyczności wystawione przez dr. Lecha Stangreta 30 XI 2017.

75 000 zł

estymacja: 90 000 – 140 000

W połowie lat pięćdziesiątych artysta zamknął etap malarstwa metaforycznego i zaczął kreować informel. (...)W informelu Kantor dostrzegł dużo zbieżności ze swoimi poszukiwaniami ilustrowania przestrzeni wewnętrznej i jej ruchliwości życia. Początkowo malował rozpryskując farby o różnej konsystencji, lub wyciskając je prosto z tuby na rozłożone na ziemi płótno. Fascynowało go działanie przypadku i sama „akcja malowania“. Nieprzewidywalny i niemożliwy do zahamowania żywioł materii wyzwalał impuls natychmiastowej reakcji, zespalając w jeden organizm uczestnictwo artysty z chaotycznym procesem tworzenia się magmy – nieforemnej przypadkowej struktury. (...) Kantorowski informel z czasem zaczął odchodzić od taszystowskich reguł. Materia malarska gęstniała, przyjmując postać grubych reliefów. Artysta zachowywał jeszcze gdzieniegdzie technikę drippingu, ale łączył ją z malarskim gestem szpachli i pędzla. Z końcem lat pięćdziesiątych, dla zwiększenia wypukłości twardniejącej masy używał kawałków spróchniałego drewna, korzeni, pokrywając je czarnym lakierem lub polichlorkiem winylu. Pojawiły się obrazy z zastosowaniem żywicy epoksydowej, worków i szmat nasączonych klejem stolarskim. (...) Informel był doświadczeniem, którego ślady trwale odcisnęły się w późniejszej działalności artysty, a samo malarstwo pokazywane na zagranicznych wystawach zbiorowych, zaczęło wzbudzać zainteresowanie krytyków i kolekcjonerów. Lech Stangret, Tadeusz Kantor. Malarski ambalaż totalnego dzieła, Art+Edition, Kraków 2006

„Obrazy są wydzieliną wnętrza... kłębią się namiętności, żądze, wszystkie pasje, rozpacz i rozkosz, żale przeszłości i jej tęsknoty, i pamięć trzepocząca się jak ptak w czasie burzy“. Tadeusz Kantor


116 JERZY TCHÓRZEWSKI (Siedlce 1928 – Warszawa 1999)

PAMIĘCI OJCA, 1959 olej, płótno, 119 x 134 cm sygn. l.d.: J. Tchórzewski 59. na odwrocie na płótnie sygnatura i napis: J. Tchórzewski 59 | „PAMIĘCI OJCA“ powyżej strzałka i napis: GÓRA

160 000 zł

estymacja: 180 000 – 220 000

Obraz wystawiany: – V Biennale Sztuki, Sao Paulo 1959, kat. nr 52, s. 331 [jako Obraz YS]; – Galeria Krzywe Koło, Warszawa lipiec 1960; – Jerzy Tchórzewski. Malarstwo, Galeria Sztuki ZPAP, Warszawa luty 1966, kat. nr 2 [jako Pamięci ojca – Obraz YS]. – Jerzy Tchórzewski, [wstęp M. Hermansdorfer], Muzeum Narodowe we Wrocławiu, październik 1980]; – CBWA Zachęta, Warszawa, listopad 1980, kat. nr 28, s. 26, il., opis na s. 69, poz. 55.

Obraz namalowany w 1959 roku był zaprezentowany publiczności na indywidualnej wystawie artysty w Galerii Krzywe Koło w roku 1960. Wystawie towarzyszył katalog ze wstępem Aleksandra Wojciechowskiego. Na zachowanym zdjęciu z otwarcia wystawy, na ścianie wiszący obraz Pamięci Ojca, aktualnie przedstawiony do zakupu.

Wybitny krytyk sztuki Aleksander Wojciechowski uznając wielkość talentu Tchórzewskiego i oryginalność jego koncepcji malarskiej pisał: „Twórczość Tchórzewskiego jest zjawiskiem

odrębnym we współczesnej plastyce polskiej. Kontynuuje on linię malarstwa dramatycznego, przyswaja sobie zdobycze nadrealizmu – by w oparciu o te dwie postawy pójść znacznie dalej, budując własną koncepcję sztuki aktywnej, odkrywczej, emocjonalnej – sztuki wypowiadającej się formą malarskiego ‘przedmiotu’, przestrzennie kształtowaną strukturą“. Galeria Krzywe Koło, MNW, Warszawa 1990, s. 76


117 JERZY DUDA GRACZ

118 JACEK WALTOŚ

(Częstochowa 1941 – Łagów 2004)

(Chorzów 1938, mieszka w Krakowie)

HOLOKAUST, 1966

Z CYKLU POMIĘDZY NAMI KRES: ŻÓŁTAWO-SZARO, 1980

olej, płyta pilśniowa, 62 x 80 cm sygn. p.d: Jerzy Duda-Gracz 1966. 45 000 zł

estymacja: 50 000 – 60 000

Obraz o dramatycznej i przejmującej tematyce został namalowany jeszcze podczas studiów, które Duda Gracz ukończył dwa lata później. Mimo, że wówczas dopiero wkraczał na drogę artystyczną, praca ta odznacza się wielką dojrzałością formalną i ogromną ekspresją.

Więcej – www.agraart.pl

olej, płótno, 92 x 73 cm sygn. p.d.: waltoś 80 na odwrocie na płótnie podłużna pieczątka zezwalająca na wywóz za granicę na górnej listwie krosna nalepka: JACEK WALTOŚ | z cyklu „POMIĘDZY NAMI – KRES“ | (EROS I THANATOS) | „ŻÓŁTAWO, SZARO“ 92 x 73 cm | ol. pł. VIII. 1980 Obraz opisany i wystawiany: – Galeria Wahl, Warszawa 1980; – Modern Polish Masters, Helen de Borchgrave Fine Art, London, June 6-27 1989, kat. poz. 42, s. 30. 6 000 zł

estymacja: 8 000 – 15 000


119 JACEK WALTOŚ

120 ADAM MARCZYŃSKI

(Chorzów 1938, mieszka w Krakowie)

(Kraków 1908 – Kraków 1985)

Z CYKLU POMIĘDZY NAMI KRES: ŚLEPIEC, 1979

KOBIETY W OGRODZIE, ok. 1954-55

olej, płótno, 100 x 81 cm sygn. p.d.: waltoś ‘79 na odwrocie na płótnie podłużna pieczątka zezwalająca na wywóz za granicę

olej, płótno 130 x 163 cm sygn. p.g.: Marczyński na odwrocie na górnym krośnie napis: 1 30 x 163 KOBIETY W OGRODZIE OK 1954/55

6 000 zł

28 000 zł

estymacja: 8 000 – 15 000

Obraz opisany i wystawiany: – Galeria „DESA“, Kraków 1979; – Galeria Wahl, Warszawa 1980; – Modern Polish Masters, Helen de Borchgrave Fine Art, London, June 6 – 27 1989, kat. poz. 41, s. 30.

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 35 000 – 45 000


121 JERZY NOWOSIELSKI (Kraków 1923 – Kraków 2011)

MARIA THEOTOKOS, ok. 1982 Projekt polichromii kościoła p.w. Ducha Świętego w Tychach (kompozycja dwustronna) akwarela, ołówek, papier 14,4 x 32,2 cm

10 000 zł

estymacja: 12 000 – 18 000

„Trudna ikonograficzna problematyka tego wezwania naprowadziła mnie na pomysł przedstawienia ‘Kosmicznej Pneumatofanii’, czyli działania Trzeciej Osoby Boskiej w całym historycznym obszarze Ekonomii Zbawienia. […] Oczywiście centralną postacią pozostaje Maria Theotokos. Jest Ona w postaci Orantki ulokowana na tle ołtarza i tabernaculum. Poza tym jest rozmiarami największa (7 m wys. od pasa, przekrój, a właściwie średnica aureoli – 3 m, wielkość samej twarzy – 1,5 m). […] Pozostałe pola ogromnej płaszczyzny ściętej piramidy wypełniam wielkimi, średnimi i małymi postaciami Świętych Pańskich w całej ich różnorodności i indywidualnej niepowtarzalności. Od proroków, praojców, świętych Starego Przymierza, poprzez chór dwunastu i siedemdziesięciu apostołów, Ojców Doktorów, Męczenników i Męczennic, anachoretów, mnichów, po postaci najbardziej aktualne, aż do naszych czasów, których jesteśmy świadkami. Wszyscy oni są obecni w kosmicznej Izbie Syjońskiej i wszyscy są przedmiotem operacji Ducha Św. Na tym wyczerpuję program ikonograficzny kościoła w Tychach. Zamierzam uszanować delikatną siatkę konstrukcji drewnianej, nie naruszać jej wyraźnie zarysowanych podziałów abstrakcyjnych, przeciwnie, lokować figuralne malowidła w ścisłym powiązaniu z istniejącą już strukturą plastyczną wielkich płaszczyzn surowego drzewa.“ Jerzy Nowosielski, Program ikonograficzny kościoła pw. Zesłania Ducha Św. w Tychach, Kraków 13 XII 1982, maszynopis, cyt. za: Jerzy Nowosielski, Galeria Starmach, Fundacja Nowosielskich, Kraków 2003, s. 641.


122 ZBIGNIEW MAKOWSKI (Warszawa 1930, mieszka w Warszawie)

ROZPACZ JAKO ZWIERZĘ POCIĄGOWE II, 2000 książka autorska, zawiera 11 kart obustronnie zarysowanych i zapisanych tusze barwne, pióro, pędzel, gwasz, akwarela, wycięcia i zszycia nićmi i sznurkiem 22 x 27,5 cm sygn. na drugiej stronie okładki u góry: Zbigniew Makowski op. VII MM | dla Magdaleny Szafkowskiej 12.XI.2015. | Rozpacz jako Zwierzę Pociągowe II.

14 000 zł

estymacja: 16 000 – 20 000


123 HENRYK MUSIAŁOWICZ (Gniezno 1914 – Warszawa 2015)

Z CYKLU REMINISCENCJE, 1978 technika mieszana, płyta pilśniowa, drewno 105,5 x 59,4 cm; sygn. p.g.: MUSIAŁOWICZ na odwrocie na płycie napis i sygnatura: Z CYKLU | REMINISCENCJE | 1978 | 104 x 59 | MUSIAŁOWICZ 10 000 zł

estymacja: 12 000 – 18 000

Obraz wystawiany: – Galeria ZPAP, Warszawa 2012; – Galeria BWA, Kielce 2012; – Odnowa, Od nowa, Galeria Gardzienice Lublin 2013, Galeria Miejska Wrocław 2013 (wspólnie z Maciejem Cieślakiem).

Więcej – www.agraart.pl


124 ALFONS MAZURKIEWICZ (Düsseldorf 1922 – Wrocław 1975)

SYNERGIA I, 1973/1974 olej, płótno, 95 x 95 cm; sygn. na odwr. na płótnie: „I 73/74 Synergia“ | Maz. na g. krośnie sygn.: Mazurkiewicz A 95 x 95 Caracas na odwr. na pł. nalepka: BWA | ATEST Nr. 1/AM/ 82, poz. 60 | ALFONS MAZURKIEWICZ | SYNERGIA I / 1973/74 | olej, pł, 95 x 95 cm, sygnowany | Katalog – Wrocław 1976, poz. 264 | WROCŁAW; po l. okrągła pieczątka; na krośnie uszkodzona nalepka z nazwiskiem i tytułem 10 000 zł

estymacja: 12 000 – 15 000

Obraz opisany i wystawiany: – Mariusz Hermansdorfrer, Alfons Mazurkiewicz, BWA Wrocław 1976, kat. poz. 264, s. 108.


125 STEFAN GIEROWSKI (Częstochowa 1925, mieszka w Warszawie)

OBRAZ DCCXLV, 1999 olej, płótno 130,5 x 100 cm sygn. na odwrocie na płótnie: S. Gierowski |Ob. DCCXLV | WARSZAWA 99

140 000 zł

estymacja: 160 000 – 200 000

Obraz bardzo czytelnie ukazuje kolorystyczny rodowód Stefana Gierowskiego. Aluzje do natury, przenikanie się wzajemne kolorów, które z czystych barw przeistaczają się w przezroczyste smugi światła, siła emocji tych kompozycji wskazuje jednoznacznie na postimpresjonistyczną genezę. Jednak interpretacja dzieł Gierowskiego nie jest prosta. Jak powiedział sam artysta: „Komentarz

do mojego malarstwa jest trudny i niepotrzebny. Nie chce precyzować myśli, które towarzyszą mi podczas malowania... Istotny jest sam fakt przeżycia, które pragnę określić poprzez obraz. Po namalowaniu zostawiam go swojemu życiu – jeśli zdoła do kogoś przemówić, to świetnie, a jeśli nie – to i tak żaden tytuł mu nie pomoże“. [cyt. za: Agnieszka Kowalska Tytuły niepotrzebne, „Gazeta Wyborcza“ nr 217, 16/17 IX 2000.]


126 JAN TARASIN

127 TADEUSZ DOMINIK

(Kalisz 1926 – Anin 2009)

(Szymanów 1928 – Warszawa 2014)

OPADANIE, 1993

PEJZAŻ, lata 70. XX w.

akwarela, tusz, papier, 70,2 x 51 cm sygn. ołówkiem l.d.: Jan Tarasin 93 na odwrocie oł. p.d.: „Opadanie” | Jan Tarasin 93

olej, płótno 90 x 110 cm sygn. l.d.: Dominik

12 000 zł

28 000 zł

estymacja: 15 000 – 25 000

estymacja: 30 000 – 45 000

Więcej – www.agraart.pl


128 JAN TARASIN (Kalisz 1926 – Anin 2009)

DZIEŃ I NOC, 2008 olej, płótno 100 x 73 cm sygn. l.d.: Jan Tarasin na odwrocie na płótnie sygnatura: JAN TARASIN 08 | „DZIEŃ I NOC“

90 000 zł

estymacja: 100 000 – 150 000

Związek Tarasina z przedmiotowością i naturą przypomina ruch wahadła. Artysta nigdy właściwie się tego związku nie wyrzekł, chociaż wiele jego obrazów i rysunków można by zaliczyć do sztuki abstrakcyjnej. Zbliżał się i oddalał od przedstawień rzeczywistości, ale prace, które tworzył, zawsze były w niej zakorzenione, nawet gdy sięgały poziomu maksymalnego uogólnienia. „Nie chcę [...] żeby to, co robię, miało bezpośrednie odniesienia do jakiegoś gotowego

tworu natury. Zajmuję się ‘przedmiotami’ na wielu piętrach ich odprzedmiotowienia“. Ewa Gorządek, http://culture.pl/pl/tworca/jan-tarasin


129 RYSZARD WINIARSKI

130 LEON TARASEWICZ

(Lwów 1936 – Warszawa 2006)

(Stacja Waliły na Białostocczyźnie 1957, mieszka we wsi Waliły i w Warszawie)

PRZYPADEK W GRZE 5x5 DLA DWÓCH, 1999 akryl, ołówek, płótno, 33 x 27 cm sygn. p.d. ołówkiem: Winiarski ‘99 l.d. napis autorski oł.: przypadek w grze 5x5 dla dwóch 8 000 zł

estymacja: 12 000 – 15 000

To kolejna, tym razem kameralna propozycja autorska Winiarskiego, gdzie decyzja twórcza została powierzona kostce do gry, czyli przypadkowi. Jednak ta stosowana od lat przez artystę zasada stwarzała mu coraz to nowe możliwości twórcze ukazując wzajemne powiązania, zróżnicowania formy i często zaskakujące elementy reliefowe, które wprowadziły w tę z pozoru jednorodną płaszczyznę działanie przestrzenne.

BEZ TYTUŁU, 2015 akryl, płótno 100 x 130 cm sygn. na odwrocie na płótnie: L.Tarasewicz 2015 | Acrylic on canvas | 130 x 100 65 000 zł

estymacja: 80 000 – 120 000

Więcej – www.agraart.pl


131 ALEKSANDER KOBZDEJ (Olesko na Ukrainie 1920 – Warszawa 1972)

HORS CADRE nr 65, 1971 technika mieszana, płyta 85 x 50,5 cm sygn. na odwrocie na płycie: Aleksander Kobzdej | Hors cadre 1971 | No 65 | 82 x 50

40 000 zł

estymacja: 50 000 – 80 000

Obraz opisany i reprodukowany: – Aleksander Kobzdej, Zmagania z materią, Struggle with Substance, Kraków-Warszawa 2002.

Obraz powstał w ostatnim okresie twórczości Kobzdeja i należy do zespołu prac, którym artysta nadał wspólny tytuł „Hors cadre“. Zaprezentowała je Danuta Wróblewska na wystawie w Galerii Kordegarda pt. Aleksander Kobzdej Hors cadre malarstwo/painting w marcu 2001. We wstępie do katalogu czytamy:

„W ostatnich kilkudziesięciu obrazach, powstałych na rok przed śmiercią Kobzdeja, powierzchnia płócien uległa ostatecznej rewolcie... Obrazy falują jak w tańcu, powiewają jak pranie na wietrze, pofalowania przypominają intymność bielizny czy łóżka. Są pełne domyślnego ciepła jak ciało, cielesność, biologia...“


132 BOLESŁAW UTKIN (Moskwa 1913 – Warszawa 1993)

KOMPOZYCJA ABSTRAKCYJNA, lata 60. XX w. technika mieszana, płyta pilśniowa, 61 x 60,5 cm sygn. p.d.: B. UTKIN

6 000 zł

estymacja: 8 000 – 15 000

Kompozycja abstrakcyjna należy do cyklu prac, których koncepcja powstała jeszcze w latach 30., a realizowana była przez artystę do lat 70. Najistotniejsze w tych dziełach są wzajemne relacje form geometrycznych będące kontrastem między kołem a kwadratem. Oparte na chłodnym, wzajemnym oddziaływaniu, budowane są prostymi środkami zestawiającymi płaszczyzny i przekątnie biegnące linie z formą kolistą lub wycinkiem koła. Zwięzłe i oszczędne w swym wyrazie, pozwalają zaliczyć Utkina do artystów, którym problematyka sztuki konstruktywistycznej była najbliższa.


133 ANDRZEJ FOGTT (Poznań 1950, mieszka w Warszawie)

DRZEWO, 1980 olej, płótno, 131 x 131 cm; sygn. p.g.: Aj Fogtt | 80 na odwrocie na płótnie sygn. l.g.: Aj Fogtt | 135 x 135 | 1980 | „Drzewo“ na dolnej listwie krosna napis: A. Fogtt [adres]

7 000 zł

estymacja: 9 000 – 15 000


134 JAN DOBKOWSKI (Łomża 1942, mieszka w Warszawie)

DŹWIGNIA, 1985 olej, akryl, płótno 160,5 x 120 cm sygn. p.d.: Jan Dobkowski 85 na odwrocie na płótnie sygnatura i napis: Jan Dobkowski | „DŹWIGNIA“ 1985 | olej + akryl | 160 cm x 120 cm

30 000 zł

estymacja: 35 000 – 45 000

„Natura jest dla mnie sprawą przestrzeni, pewnej konsystencji świata – to ziemia i powietrze, chmury, ogień i woda; to ciągłe przekształcanie się przyrody. Człowiek pragnie otworzyć oczy dla słońca i nieba, wdychać zapach ziemi. Bo właśnie Natura daje nam uczucie, że istniejemy. Sądziłem, że w naturalności jest złoże, które może uczynić moją sztukę żywą. Dlatego w obrazach starałem się pokazać przede wszystkim człowieka. Człowieka obnażonego, bez atrybutów kultury czy cywilizacji: kobietę i mężczyznę w ich odwiecznych gestach. Poprzez erotykę pragnąłem ukazać, jak silnie człowiek pożąda natury i że jest ona dobra“. Wypowiedź Jana Dobkowskiego z artykułu Album podręczny: Jan Dobkowski [oprac. NC], „Tygodnik Powszechny“, Warszawa III 1985, s. 462.


135 EUGENIUSZ MARKOWSKI (Warszawa 1912 – Warszawa 2007)

MANEKIN – R.1, 1982 olej, płótno 100,5 x 65 cm sygn. l.d.: E. Markowski na odwrocie na górnym krośnie napis autorski: „MANEKIN – R 1.“ 1982 ol. 100 x 65; obok: 105; na lewym bocznym krośnie nalepka: GALERIA | MILANO | WWW.MILANO.ARTS.PL 226175403 | WASZYNGTONA 2 A WARSZAWA; obok nalepka ze stemplem wojewódzkiego konserwatora zabytków w Gdańsku; na dolnym krośnie dwie zniszczone, nieczytelne nalepki

29 000 zł

estymacja: 35 000 – 45 000

Obraz wystawiany: – Galeria DAP, ZPAP, Warszawa, 8 III – 3 IV 2005; – Galeria Milano, Warszawa, X – XI 2007.


136 RYSZARD HENRYK GRZYB (Sosnowiec 1956, mieszka w Warszawie)

FRIESENPLATZ 13, 1993 olej, płótno, ołówek, 135 x 164,5 cm na odwrocie na płótnie sygn. i napis: Ryszard Grzyb | 135 x 160 | p.t. [przekreślone] „Friesenplatz | 13“ | 1993; 96 [w kółku] 28 000 zł

Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 30 000 – 40 000


137 JAROSŁAW MODZELEWSKI (Warszawa 1955, mieszka w Warszawie)

MIEJSCE NA OGNISKO, 2000/2001 tempera żółtkowa, płótno, 150 x 190 cm sygnowany na odwrocie na płótnie: Jarosław Modzelewski | „Miejsce na ognisko“ | tempera żółtkowa 150 x 190; obok w kółkach: 2000 | 2001 40 000 zł

estymacja: 50 000 – 60 000

Obraz opisany i reprodukowany: – M. Kurzac, J. Michalski, M. Sitkowska, M. Tarabuła, Jarosław Modzelewski Obrazy 1977-2006, Galeria Zderzak, Kraków 2006, s. 207, poz. 336, il. barwna.


138 MARCIN MACIEJOWSKI (Babice k. Krakowa 1974, mieszka w Krakowie)

DOSTAŁ PIES I SĄSIADKA, 2001 akryl, płótno 117 x 84,5 cm sygn. na odwrocie na płótnie: „DOSTAŁ PIES I SĄSIADKA“ | MARCIN MACIEJOWSKI 01 r.

85 000 zł

estymacja: 90 000 – 120 000

Obraz opisany i reprodukowany: – DOBRZE, In Ordnung, Der Mensch in Postkünstlerischen Zeiten, Kunstbuero, Futuregarden Artclub Wien 9 Mai – 1 Juni 2002; Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz 7 Juni 2002 – 30 Juni 2002, kat. il. barwna s. 13.


139 JERZY TADEUSZ MRÓZ

140 IGOR MITORAJ

(Łódź 1946 – Łódź 2010)

(Oederan, Niemcy 1944 – Paryż 2014)

OBIEKT – P3, 1989

PERSEUSZ, 1988

olej, płótno 60,3 x 81 cm sygn. p. d: JERZY T. MRÓZ | 89 [w ramce]

brąz patynowany na kamiennej podstawie wys. 48 cm (z podstawą) sygn. p.d.: MITORAJ, na odwr. nakład: 0072/1000 HC

3 000 zł

25 000 zł

estymacja: 4 000 – 8 000

Obraz opisany i wystawiany: – Modern Polish Masters, Helen de Borchgrave Fine Art, London, June 6 – 27 1989, kat. poz. 20, s. 16. Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 28 000 – 40 000

Rzeźba reprodukowana w albumie: – Igor Mitoraj. Sculpture, Art-Objet, Paris 1988, s. 139, il.


141 MARIA ANTO (Warszawa 1936 – Warszawa 2007)

PIES, 1990 olej, płótno 115 x 130 cm sygn. przy prawej krawędzi u dołu kartki z wierszem w języku niemieckim: „MEINEM MENSCHEN“ (–) MARIA ANTO | MCMXC na odwrocie na płótnie sygn. l.g.: Maria Anto 1990 | 949. [w kółku]

6 000 zł

estymacja: 8 000 – 12 000


142 JERZY RYSZARD ZIELIŃSKI (JURRY) (Kazimierzów w Kieleckim 1943 – Warszawa 1980)

GITARA, 1964 olej, płótno, 60 x 40 cm; sygn. śr.d.: jurry 64 15 000 zł

estymacja: 20 000 – 30 000

Jerzy Zieliński w 1963 przeniósł się z Wydziału Rzeźby do pracownii Jana Wodyńskiego na Wydziale Malarstwa. W tym czasie interesowały go eksperymenty

z kształtem płótna. Malował – wg własnego sformułowania – „niefakturowe (płaskie) metaforyczne obrazy trójkątne“, które określał stworzonym przez siebie terminem „áizm“. W 1964 pisał: „płaszczyzna prostokątna ogranicza pole widzenia człowieka w sposób naturalny, płaszczyzna trójkątna jest płaszczyzną najprostszą, można w niej przedstawić najbardziej skondensowane treści.“ (cyt. za: Jurry powrót artysty, Jerzy Ryszard „Jurry“ Zieliński (1943-1980), Galeria Zderzak, Kraków 2010, s. 464)


143 HENRYK WANIEK (Oświęcim 1942, mieszka w Warszawie)

TEATR ŚWIATA III, 1976 olej, płótno 46 x 55,5 cm sygn. na odwrocie na płótnie p.d.: 706 [w ramce] | HENRYK WANIEK | JAN. 1976 | TEATR ŚWIATA III [w ramce] | THE UNIVERS’ THEATRE III [w ramce]; obok: 706 [w ramce]; l.g.: HENRYK WANIEK | UL. PADEREWSKIEGO 44A | 40273 KATOWICE | POLAND; na płótnie nalepka DESY z danymi obrazu

7 000 zł

estymacja: 8 000 – 10 000

Tajemnicza, surrealistyczna kompozycja Teatr świata III zachęca widza do jej interpretacji, bowiem Henryk Waniek jako jeden z nielicznych twórców pozostawia odbiorcy tę możliwość. Dał temu wyraz już dawno pisząc o swoich obrazach w katalogu wystawy (BWA Katowice, 1977): „Dla mnie samego wiele z tego co robię pozostaje niejasnym i potrzeba mi twoich oczu, abym zrozumiał to dokładniej. Zaś dla ciebie ważniejsze są te wyjaśnienia jakie znajdziesz sam. Nie jestem twoim nauczycielem. Nie kłopoczę się tym, jaki jest sens tych obrazów i czemu ostatecznie służą. Nie jest moim kłopotem, jaki styl reprezentują (obrazy) i jaka jest ich wartość. Twoja decyzja w tej sprawie jest ważniejsza od mojej. Pamiętaj o tym przywileju, dającym ci zawsze i w każdej okoliczności przewagę nad artystą. I nie ulegaj jego mylącym zapewnieniom. Bo jest odwiecznym zaznaczeniem sztuki, by zniekształcała prawdę. Choć tak bardzo o tę prawdę zabiega“.


144 ROMAN ZAKRZEWSKI (Oświęcim 1955 – Kraków 2014)

DZIEWCZYNA NA KRZEŚLE, 2009 olej, płótno, 100 x 70 cm; sygn. l.g.: .RZ.| 09. na odwrocie na płótnie sygn.: R ZAKRZEWSKI | 2009 OLEJ 6 000 zł

estymacja: 8 000 – 12 000


145 JAN SZANCENBACH (Kraków 1928 – Kraków 1998)

MORSKIE OKO – ŚWIT III, ok. 1996 olej, płótno, 52,3 x 62 cm; sygn. p.d.: Xancenbach na odwrocie na płótnie napis autorski: JAN SZANCENBACH | MORSKIE OKO – ŚWIT III 11 000 zł

estymacja: 13 000 – 18 000

Por. ilustracje obrazów „Z cyklu Morskie Oko“ w publikacji Jan Szancenbach. Malarstwo, wyd. Art and Business Club, Poznań 1996.


146 JAN SZANCENBACH (Kraków 1928 – Kraków 1998)

PEJZAŻ Z PARYŻA, PORTE SAINT-DENIS, 1988 olej, płótno, 94,7 x 110 cm; sygn. p.d.: Szancenbach Na odwrocie na płótnie sygnatura i napis: JAN SZANCENBACH | PEJZAŻ Z PARYŻA | PORTE SAINT-DENIS | 1988 na górnym krośnie nalepka z danymi autora 12 000 zł Więcej – www.agraart.pl

estymacja: 15 000 – 20 000


147 ARIKA MADEYSKA (Warszawa 1920 – Paryż 2004)

PEJZAŻ, ok. 1959 olej, płótno naklejone na sklejkę, 51 x 37 cm sygn. p.d : MADEYSKA A Na odwrocie na sklejce napis tuszem: MADEYSKA ARIKA | WARSZAWA | BERNARDYŃSKA 1A; ołówkiem: BERNARDYŃSKA | PEJZAŻ Ponadto trzy szczątkowo zachowane nalepki, m.in. nalepka wystawy w Warszawie w roku 1959. 4 000 zł

estymacja: 6 000 – 8 000

Obraz reprodukowany: – „Gazeta Pomorska“ Bydgoszcz z dnia 13 VIII 1959; – „Głos Szczeciński“ Szczecin z dnia 13 VIII 1959; – „Głos Wybrzeża“ Gdańsk z dnia 22-23 VIII 1959 (wszystkie trzy reprodukcje to zdjęcie artystki w pracowni z prezentowanym Pejzażem na sztalugach).

Więcej – www.agraart.pl


148 JACEK YERKA (Toruń 1952, mieszka w Warszawie)

OSADNICY Z MARSA, 2018 pastel, papier naklejony na tekturę 48 x 60 cm sygn. p.d.: YERKA 18 6 000 zł

estymacja: 9 000 – 12 000


DOM AUKCYJNY AGRA-ART SPÓŁKA AKCYJNA 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 55/63 tel. 22 625-08-08, 22 745-10-20, e-mail: agra@agraart.pl

ZARZĄD Zofia Krajewska-Szukalska prezes zarządu

Konrad Szukalski wiceprezes

Rafał Krajewski wiceprezes

Anna Jóźwik dyrektor Domu Aukcyjnego

Piotr Borkowski dyrektor zarządzający

Jolanta Krasuska kierownik działu (sztuka współczesna)

Grażyna Zielińska malarstwo rzemiosło artystyczne

Joanna Dziewulska historyk sztuki (sztuka tradycyjna)

Marcin Zieliński projekty graficzne

Katarzyna Jedynak promocja wydarzeń aukcyjnych

Agnieszka Warska księgowość

RADA NAUKOWA Anna Tyczyńska historyk sztuki, malarstwo

Renata Lisowska konsultacje konserwatorskie

Anna Prugar-Myślik historyk sztuki, malarstwo

Maryla Sitkowska historyk sztuki, grafika, rysunek

AUTORKI KATALOGU Anna Prugar-Myślik – historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 1976-2005, starszy kustosz zbiorów sztuki współczesnej, autorka wielu publikacji, katalogów i wystaw organizowanych w MNW i innych polskich i zagranicznych muzeach. Maryla Sitkowska – historyk i krytyk sztuki. Była kustosz Gabinetu Grafiki i Rysunków Współczesnych Muzeum Narodowego w Warszawie. W latach 1990-2013 kierowała Muzeum ASP w Warszawie. Kuratorka wystaw, autorka licznych katalogów i publikacji o sztuce współczesnej.

Uprzejmie informujemy, że w zakresie obsługi prawnej współpracujemy z kancelarią prawniczą Anny Staniszewskiej w Warszawie. Roczna prenumerata katalogów (Sztuka Współczesna i Tradycyjna) wysyłanych przed każdą aukcją w pierwszej kolejności oraz wszelkie inne okazjonalne katalogi Agry-Art – 120 zł numer konta: PKO sa 69 1240 6218 1111 0010 7726 1501

Zdjęcia do katalogów Marcin Zieliński, Łukasz Macheta

WYDAWCA: Agra-Art SA Wszelkie prawa zastrzeżone.


FORMULARZ REJESTRACJI / ZLECENIA NA AUKCJĘ W DNIU 25 MARCA 2018 IMIĘ: NAZWISKO: ADRES: NR DOWODU OSOBISTEGO: TELEFON: EMAIL:

BĘDĘ UCZESTNICZYĆ OSOBIŚCIE W AUKCJI ilość miejsc do zarezerwowania:

CHCĘ LICYTOWAĆ PRZEZ TELEFON pozycje wg numerów katalogowych:

nr telefonu, pod którym będę dostępny/a w czasie aukcji:

CHCĘ ZŁOŻYĆ ZLECENIE nr kat., opis obiektu, maksymalna cena (bez premium)

ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ I AKCEPTUJĘ REGULAMIN UMIESZCZONY W KATALOGU AUKCYJNYM (LUB NA WWW.AGRAART.PL) Stosownie do wymogów ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Agra-Art SA dla celów marketingowych. Dane podaję dobrowolnie i mam prawo wglądu do nich oraz do ich poprawiania.

DATA

PODPIS


Aukcja Sztuki Współczesnej, 25 marca 2018  

Aukcja Sztuki Współczesnej, 25 marca 2018 Aukcja Sztuki Współczesnej organizowana przez Agra-Art Dom Aukcyjny w Warszawie. Auction of Polis...

Aukcja Sztuki Współczesnej, 25 marca 2018  

Aukcja Sztuki Współczesnej, 25 marca 2018 Aukcja Sztuki Współczesnej organizowana przez Agra-Art Dom Aukcyjny w Warszawie. Auction of Polis...