Page 1

Programe naţionale destinate IMM finanţate de la bugetul de stat Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Craiova


Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă


Beneficiari eligibili z

z z z z

persoane juridice (societăţi comerciale / societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; au cel puţin un an de activitate pe codul CAEN pentru care solicită finanţare; au capital social integral privat; nu au datorii la bugetul general consolidat şi bugetele locale; au cifra de afaceri de până la 50 mil euro şi nr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;


Beneficiari eligibili z z z

z

au obţinut profit din exploatare, în exerciţiul financiar precedent depunerii cererii de finanţare; au sediul social, sunt înregistrate la ORC şi işi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii; nu sunt în dificultate; au obţinut cel puţin 12 puncte în urma evaluării formularului de preselecţie.


Tipurile ajutorului financiar Prin Program beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocaţiei nerambursabile de maximum 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 2 la procedura programului. Valoarea maximă a alocaţiei financiare nerambursabile nu poate depăşi suma de 50.000 lei pentru fiecare beneficiar.


Categorii de activităţi: ● ● ● ● ●

achiziţionarea de tehnică de calcul ( max 6.000 lei); achiziţionarea de cititoare pentru cod cu bare (max 2.500); achiziţionarea de cântare electronice cu/ fără printer pentru etichetare ( max 4000); achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale (max 3000); achiziţionarea de maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalatii de măsurare, control si reglare, electro şi motostivuitoare pentru subgrupele 2.1, 2.2 (max 50.000).


Documente necesare: z z

z z

certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului (ORC); istoric pe obiectul de activitate accesat în Program, în original, pentru codul CAEN pe care se accesează Programul, cu precizarea datei când a fost autorizată această activitate, emis de ORC de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul societatea; declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2008; certificate de atestare fiscală, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată, privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;


Documente necesare: z

z

z z z

certificate de atestare fiscală, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată, privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; situaţiile financiare ale solicitantului înregistrate la administraţia finanţelor publice, în copie certificată, pentru anul fiscal încheiat: bilanţul contabil cu datele informative şi contul de profit şi pierdere, balanţa de verificare la 31 decembrie 2008; formularul de preselecţie completat la înscrierea on line; împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului; o copie certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a persoanei care semnează cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare.


Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit


Beneficiari eligibili z z

z z z

societăţi comerciale/societăţi cooperative; nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii; au capital social integral privat, sunt înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; au cel puţin un an de la înfiinţare la data depunerii cererii-tip pentru alocare de fonduri; şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor către bugetul general consolidat, şi bugetele locale;


Beneficiari eligibili z z

z

z z

au încheiat anul fiscal 2008 cu bilanţ pozitiv şi au reinvestit în tot sau în parte profitul; au achiziţionat active corporale şi necorporale noi şi acestea au fost puse în funcţiune până la 31 decembrie 2008; au autorizate activităţile pentru care se solicită finanţare în cadrul Programului în momentul achiziţiei activelor; nu au aplicat amortizarea accelerată prevăzută de Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal; nu sunt în dificultate.


Cheltuieli eligibile z z

z

Sumele cheltuite în anul 2008, din profit, pentru investiţii în: active corporale: – echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) – grupa 2 subgrupa 2.1 conform HG nr 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; – computere şi echipamentele periferice ale acestora. active necorporale: - brevete, drepturi de autor, licenţe, mărci de comerţ sau de fabrică şi alte valori similare, precum şi achiziţionarea ori producerea programelor informatice.


Tipurile de ajutor financiar z

z z z

Prin program se alocă 16% din sumele cheltuite în anul 2008, din profit, dar nu mai mult de 100 mii lei, pentru achiziţionarea de active corporale şi necorporale, astfel: facturate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008; plătite integral (inclusiv avansul, dacă e cazul) în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008; puse în funcţiune în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008.


Exemplu Exemplu de calcul: - în anul 2008 operatorul economic a achiziţionat din profit un echipament tehnologic în valoare de 100 mii lei; prin Program se alocă 100 mii lei x 16% = 16 mii lei; sumele astfel calculate nu trebuie să depăşească impozitul pe profit datorat şi plătit, aferent anului 2008. z


Documente necesare z z

z z z

certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului (ORC); copie certificată a certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic; copie certificată a anexelor la certificatul de înregistrare sau/şi a certificatului constatator; declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2008; certificate de atestare fiscală, în original sau copie legalizată privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat cât şi la bugetul local;


Documente necesare z z

z z

declaraţie pe propria răspundere privind numărul de angajaţi al punctelor de lucru care nu au Cod Unic de Înregistrare fiscală; copie certificată a situaţiilor financiare pe anul 2008 (bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia activelor, situaţia repartizării profitului) şi a Declaraţiei 101, depuse şi înregistrate la administraţia financiară; hotărârea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor de repartizare totala sau parţiala a profitului pe anul 2008 în contul 1068 – “Alte rezerve”; documente în copie certificată care atestă achiziţionarea şi achitarea investiţiei; documente în copie certificată care atestă achitarea impozitului pe profit, aferent exerciţiului financiar al anului 2008;


Documente necesare z

z z z z

declaraţie pe propria răspundere că activul (activele) achiziţionat (achiziţionate) este (sunt) nou (noi), că nu aplică pentru acestea amortizarea accelerată şi că acesta a fost pus în funcţiune până la 31 decembrie 2008 formularul de preselecţie completat la înregistrarea on line, din care să reiasă punctajul obţinut; copie certificată de pe fişa de amortizare a activului achiziţionat, cu codul de clasificare al acestuia; declaraţie pe propria răspundere privind valoarea investiţiilor efectuate din profit, pentru care se solicită alocaţie financiară; angajamentul solicitantului de a raporta efectele participării la Program.


Programul naţional multianual pe perioada 2002-2011 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului


Beneficiari eligibili z

z

z z

z

societăţi comerciale/societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale care desfăşoară activităţi în domeniul meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale şi în domeniul artei populare şi artizanatului; asociaţii profesionale sau fundaţii care au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei şi populare şi artizanatului; Au capital social integral privat; Realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro; Au cel puţin un an de activitate la data solicitării acordului de principiu pentru finanţare;


Beneficiari eligibili z

z z z z

Au ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor care păstrează specificul execuţiei manuale şi artizanat, prestarea serviciilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual sau au ca scop promovarea meşteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi a serviciilor cu specific tradiţional; Şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetul general consolidat şi bugetele locale; Au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; Au înregistrat profit operaţional în ultimul exerciţiu financiar, cu excepţia asociaţiilor profesionale şi a fundaţiilor; Au obţinut cel puţin 6 puncte în urma evaluării formularului de preselecţie.


Activităţi eligibile z

z z

z

z

z

participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici; participări la târguri şi expoziţii, organizate în ţară, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici; elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a operatorului economic, redactate în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională; realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională, nou şi în condiţiile inexistenţei altuia deţinut de acelaşi operator economic; achiziţionarea de calculatoare tip PC şi/sau sisteme portabile, formate din: unitate centrală, monitor, imprimantă simplă sau multifuncţională, precum şi licenţa sistemului de operare; achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini, necesare pentru desfăşurarea activităţii.


Tipurile de ajutor financiar

z

Valoarea AFN acordate beneficiarilor este maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fără să depăşească 20.000 lei pentru fiecare beneficiar.


Programul naţional multianual pe perioada 2006 – 2011 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă


Beneficiari direcţi z z z

z z z z

societăţi comerciale / societăţi cooperative; au capital social integral privat; au cel puţin 1 an de la data înfiinţării, în momentul depunerii Cererii de acord de principiu pentru finanţare; nu au datorii la bugetul general consolidat şi bugetele locale; au sediul, sunt înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; au ca obiect de activitate producţie bunuri şi/sau prestări servicii. au încheiat anul fiscal 2008 cu profit operaţional.


Beneficiari indirecţi Furnizorii de servicii de instruire şi consultanţă: z

operatori economici, care au ca obiect de activitate autorizat (Coduri CAEN 8559, 7320, 7021, 7022, 8560, 6201, 6202, 6312, 6311), activităţi de instruire, respectiv consultanţă specifică cu cel puţin 6 luni înainte de depunerea cererii de finanţare de către solicitant şi îşi desfăşoară activitatea în România;

z

Camere de Comerţ si Industrie, organizaţii patronale sau organizaţii neguvernamentale în care funcţionează centre de consultanţă şi/sau care organizează cursuri de instruire şi consultanţă, au ca scop susţinerea mediului de afaceri şi care să aibă înregistrat în statut, cu cel puţin 6 luni înainte de depunerea cererii de finanţare de către solicitant, activităţi de instruire, respectiv consultanţă specifică si îşi desfăşoară activitatea în România.


Tipurile de ajutor financiar z

z z

instruirea personalului întreprinderilor mici şi mijlocii având funcţii de decizie şi/sau de execuţie, pe tematici prioritare: management (inclusiv managementul financiar, managementul resurselor umane), marketing, strategie şi planificare, surse şi metode de finanţare a investiţiilor şi în alte domenii prioritare pentru desfăşurarea activităţii întreprinderii; participarea la cursuri de specializare / perfecţionare profesională a personalului angajat; servicii de consultanţă acordată pentru elaborarea: Analiza / planul / strategia afacerii; Analiza / planificarea / strategia proiectelor de investitii; Studiu privind politica de preţuri; Analiza / planul / strategia poziţiei pe piaţa / benchmarking; Analiza/ planul / strategia organizaţională; etc


Tipurile de ajutor financiar Valoarea voucherului pentru instruire şi/ sau consultanţă (alocaţiei financiare nerambursabile) acordat beneficiarilor selectaţi reprezintă echivalentul a maxim 75% din valoarea fiecărei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv TVA.), în limita sumei totale maxime de 15.000 lei pentru un beneficiar


Programul naţional multianual pe perioada 2005-2011 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii


Beneficiarii Programului z

Beneficiază de prevederile Programului femeile care au cetăţenie română şi care îndeplinesc la data depunerii formularelor de înscriere următoarele criterii de eligibilitate: - au vârsta peste 18 ani; - au cel puţin studii medii definitivate; - s-au înscris la activităţile prevăzute în Program, pe baza formularelor de înscriere corespunzătoare


Derularea Programului Programul se va derula în 3 etape, astfel: z Etapa I - elaborare şi publicare de broşuri z Etapa a II-a - organizarea campaniei de informare "Zilele femeilor întreprinzător". z Înscrierea participantelor la manifestările din cadrul campaniei de informare se face completându-se formularul de participare care va fi transmis prin poştă sau direct la sediul OTIMMC de care aparţine judeţul în care se află locaţia unde se vor desfăşura acţiunile (anexa nr. 5 la procedură). z Etapa a III-a - organizare şi desfăşurare de cursuri de pregătire antreprenorială pe durata a 6 zile în cadrul a 13 locaţii.


Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare

START


Beneficiari eligibili Persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile: a) să fie cetăţeni români; b) să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 40 de ani neîmpliniţi; c) să aibă studii medii sau superioare definitivate. Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale în care: a) persoana fizică autorizată, respectiv titularul întreprinderii individuale sau reprezentantul întreprinderii familiale, participant la program, să fie cetăţean român; b) persoana fizică autorizată, respectiv titularul întreprinderii individuale sau reprezentantul întreprinderii familiale, să aibă vârsta de la 18 ani până 40 de ani neîmpliniţi; c) persoana fizică autorizată, respectiv titularul întreprinderii individuale sau reprezentantul întreprinderii familiale să aibă studii medii sau superioare definitivate; d) să aibă cel mult 2 ani de la autorizare/înregistrare la Registrul Comerţului la data depunerii Formularului de înscriere /Formularului de preselecţie şi să aibă ca obiect de activitate producţia de bunuri materiale şi/sau prestarea de servicii, eligibilă în cadrul Programului. f) să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social/profesional, cât şi pentru toate punctele de lucru.


Beneficiari eligibili Societăţile comerciale care: a) sunt microîntreprinderi, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; b) au capital social integral privat; c) asociatul sau acţionarul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 40 de ani neîmpliniţi; în situaţia în care solicitantul nu este acţionar/asociat majoritar, este obligatoriu să fie administratorul numit al societăţii. d) asociatul unic/asociatul/acţionarul este cetăţean român; e) asociatul unic/asociatul/acţionarul trebuie să aibă studii medii sau studii universitare definitivate; f) nu au cel mult 2 ani de la autorizare/înregistrare la Registrul Comertului la data depunerii Formularului de înscriere /Formularului de preselecţie şi să aibă ca obiect de activitate producţia de bunuri materiale şi/sau prestarea de servicii; g) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;


Tipuri de ajutor financiar z

z

z

Prin Program se finanţează în etapa I cursuri de pregătire antreprenorială UNCTAD EMPRETEC Romania, pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale. Prin Program se finanţează în etapa a II-a implementarea celor mai bune planuri de afaceri în următoarele condiţii: - alocaţie financiară nerambursabilă -maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile şi nu mai mult de 60.000 lei/beneficiar - credit bancar - maxim 37,5% din valoarea cheltuielilor eligibile şi nu mai mult de 45.000 lei/beneficiar - acordat de către banca selectată de AIPPIMM; - contribuţie proprie - minim 12,5% din valoarea cheltuielilor eligibile. Conform Convenţiei de lucru incheiată între Agenţie, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) şi banca selectată, creditul bancar acordat în cadrul Programului va fi garantat în proporţie de 90%.


Tipuri de active eligibile în cadrul programului - Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalatii de lucru) inclusiv software-ul aferent); - Aparate şi instalaţii de masură, control şi reglare; - Mijloace de transport auto, pentru mărfuri (subclasa 2.3.2.2 conform HG 2139/2004); - Licenţe; - Taxe pentru înfiinţare societate comercială (doar pentru aplicanţi persoane fizice) Obiectul finanţării trebuie să fie direct legat de codul CAEN accesat în cadrul Programului. Nu se finanţează elementele de cost care nu au legătură cu codul CAEN accesat şi cu procesul de producţie sau servicul prestat ca de exemplu: • calculatoare pentru realizarea gestiunii şi nici programele aferente; • mobilier de birou, calculatoare pentru secretariat, birotică; • mijloace de transport altele decat prevazute în subclasa 2.3.2.2 conform HG 2139/2004 • piese de schimb, obiecte de inventar • avize, taxe cu excepţia celor prevăzute pentru înfiinţarea societăţii comerciale.


Programul pentru sprijinirea transferului afacerilor


Beneficiari eligibili z

z z z z

persoane juridice (societăţi comerciale / societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; au cel puţin un an de activitate pe codul CAEN pentru care solicită finanţare; au capital social integral privat; nu au datorii la bugetul general consolidat şi bugetele locale; au cifra de afaceri de până la 50 mil euro şi nr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;


Beneficiari eligibili z z z

z

au obţinut profit din exploatare, în exerciţiul financiar precedent depunerii cererii de finanţare; au sediul social, sunt înregistrate la ORC şi işi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii; nu sunt în dificultate; au obţinut cel puţin 12 puncte în urma evaluării formularului de preselecţie.


Tipuri de ajutor financiar z

z

z

z

taxele şi tarifele pentru operaţiunile de înscriere a modificărilor efectuate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, pentru înregistrarea transferului întreprinderii mici sau mijlocii, precum şi tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului, pentru modificările necesare punerii în aplicare a transferului întreprinderii; taxele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, a încheierii de modificare ca rezultat al transferului întreprinderii, pronunţată de judecătorul-delegat la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunal; taxele de timbru pentru activitatea notarială, aferente actelor, în cazul cărora este prevăzută obligativitatea încheierii acestora în forma autentică, necesare operării transferului întreprinderii; taxele de timbru pentru cedarea cu titlu gratuit a întreprinderii, fondului de comerţ, în scopul asigurării transferului întreprinderii mici sau mijlocii.


OTIMMC Craiova Str Stefan cel Mare, Nr. 12 Tel/ fax 0251.510.785 oficiucraiova@mimmc.ro www.otimmc.ro

Profitul brut reinvestit  

Programe naţionale destinate IMM finanţate de la bugetul de stat Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Crai...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you