Page 1

B U S I N E S S

I N

T H E

D I G I T A L

A G E

Nr. 10 - Octombrie 2013 www.ittrends.ro

IN TERVIU RI

John Cușa, General Manager, ASBIS Romania

Pag. 13

Paul-Andre Baran, Director Biblionet România și Campion Digital al României

Pag. 10

Daniela Becheru Managing Partner, F64

„Atunci când faci ceva cu pasiune ... te gândești doar să faci mai bine, și mai bine, și mai bine, în fiecare zi.” Pag. 14-15

Liviu Osman, Project Manager, Coca-Cola HBC Romania

Pag. 8


Acer recomandă Windows 8.

STICLĂ Mai frumos. Mai robust.

TOUCH Știi ce vrei să faci.

GLOW Arată mai bine și ziua și noaptea.

COOL În toate sensurile posibile.

Noul Ultrabook Aspire S7 Noul ultrabook cu touch şi design Gorilla Glass. ®

www.acer.com


Nr. 10 - Octombrie 2013

1 E

D

I

T

O

R

I

A

L

Puncte de suspensie de Bogdan Marchidanu BM România a anunţat zilele acestea că recent s-a în-

internaţional, cu tot ce decurge de aici: transfer la univer-

cheiat Faza regională a concursului ACM International

sităţi occidentale cu burse de merit, locuri de muncă în

Collegiate Programming Contest (ICPC) - Europa de

Occident, o viaţă mai uşoară etc. Din acest punct de ve-

Sud-Est, găzduită simultan în două site-uri: Univer-

dere, acelaşi profesor remarca faptul că tinerii români,

sitatea Politehnica din Bucureşti și Universitatea Tehnică

după ce s-au comportat la alte ediţii în mod similar celor

Națională Vinnytsia, Ucraina.

ucraineni, par să-şi fi pierdut interesul de a mai risca totul

I

La această ediţie a concursului ACM pentru Europa de

ca să câştige într-o astfel de competiţie.

Sud-Est au participat 82 de echipe de la 49 de universităţi

Lucrurile, din punctul meu de vedere, stau cam aşa. In-

din 7 ţări: Bulgaria, Macedonia, Moldova, România,

teresul tinerilor români a început să scadă constant cam

Serbia, Turcia şi Ucraina - reunind astfel peste 300 de

din 2008 încoace. Interesul tinerilor ucraineni a început să

participanți. Din România au participat echipe de la cen-

crească vizibil cam tot din acea perioadă încoace. Să fie o

trele universitare din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Brașov,

coincidenţă o astfel de perioadă de timp cu faptul că, din

Tg. Mureş, Timişoara şi Craiova.

2007, România a intrat în Uniunea Europeană, iar Ucraina

Cunoscută şi sub numele de „Bătălia creierelor”, compe-

încă nu este acolo?

tiţia, ajunsă la cea de-a 38-a ediţie, a oferit posibilitatea

Căci accederea în Uniunea Europeană înseamnă şi

studenţilor de a rezolva probleme complexe din lumea

posibilităţi mai mari de urmare a unor studii la diverse

reală folosind tehnologia open source şi metode de pro-

universităţi cu nume din Europa de Vest şi nu numai. Iar

gramare avansate, cu restricţia unui timp limită de cinci

multiplicarea evenimentelor de atragere a acestor tineri

ore. „Bătălia creierelor” este cel mai vechi, mai mare şi mai

către universităţile occidentale, fenomen despre care ori-

prestigios concurs de programare din lume, reunind zeci

cine poate citi în presă, nu face decât să întărească această

de mii de studenţi dintre cei mai talentaţi din domeniul IT.

afirmaţie.

Eh, şi acum ce spun rezultatele? La faza regională Europa

Este evident, din punctul meu de vedere, că foamea nu

de Sud Est a concursului ACM 2013, echipa Universităţii

mai este atât de acută în cazul tinerilor români. Este la fel

Naţionale Kharkiv, Ucraina, s-a clasat pe locul intai, echipa

de evident că aceeaşi foame acutizată în Ucraina îi face

Universităţii Naţionale din Kiev pe locul al doilea, iar Uni-

pe tinerii de acolo să dea totul pentru o şansă legată de

versitatea Naţionala Taurida pe locul al treilea. În site-ul

viitorul lor. De aici încolo, dezbaterea este deschisă tuturor

din Bucureşti, cele mai bune rezultate au fost obţinute de

comentariilor. Oricum subiectul este mult mai vast şi cu-

către reprezentanţii Universităţii din Bucureşti, de către

prinde mult mai multe aspecte.

studenţii de la Universitatea Politehnica Bucureşti şi de către cei de la Universitatea din Sofia.

Şi asta deoarece, dincolo de o competiţie cu caracter tehnic, la care unii indivizi remarcaţi capătă o şansă

Comunicatul IBM nu stipulează nimic despre even-

de viitor, rămâne valabilă (şi dureroasă) chestiunea că

tuale faze ulterioare ale competiţiei în termeni de echipe

această şansă de viitor înseamnă o altă ţară. Mai exact,

calificate. Oricum, este de reliefat aici supremaţia echi-

o altă societate, mai aşezată, mai calmă, mai bogată, mai

pelor ucrainene, un fenomen manifestat de mai mulţi

dornică de normalitate. România şi Ucraina sunt încă de-

ani. Un fenomen care, dincolo de competiţie în sine şi de

parte de astfel de deziderate. Şi până vor ajunge acolo,

performanţe, dă de gândit.

punctele de suspensie legate de viitor pentru aceşti tineri

Un profesor universitar îmi spunea, cu ocazia unei ediţii

şi pentru alţii ca ei vor rămâne pe loc. 

anterioare a acestei competiţii, că ascendenţa tinerilor ucraineni este foarte de înţeles. Iar explicaţia constă în munca depusă de acei tineri. Practic, aşa cum povestea profesorul, al cărui nume nu are sens să îl dau aici, pentru tinerii ucraineni, şi nu doar pentru ei, competiţia ACM a devenit o luptă pentru viaţă. De ce? Deoarece rezultatele meritorii într-o astfel de competiţie oferă şanse imense de afirmare pe plan www.ittrends.ro

bogdan.marchidanu@agora.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

2 I

N

T

E

R

V

I

U

„Pregătim tinerii să lucreze în locuri de muncă ce astăzi nu există, cu tehnologii neinventate încă” omânia a câștigat două din cele trei premii la categoria „Project Excellence in MediumSized Projects”, la Congresul Mondial „International Project Management Association”. Ambele proiecte poartă semnătura specialiștilor în software de la Siveco, iar performanța IT-iștilor români urcă astfel țara noastră pe locul 7 în topul mondial al excelenței în IT. Radu Jugureanu, eContent Manager la Siveco, a coordonat eforturile unei echipe impresionante de ingineri, profesori, scenariști.

R

Rep.: O informație din culise spune că la premiile IPMA ar fi trebuit să fie cinci

şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

finaliști, dar n-au fost decât doi - România

Soluțiile de eLearning dezvoltate de

și... România. Cum s-au petrecut lucrurile

Siveco Romania acoperă o arie extrem de

acolo?

extinsă: de la crearea de conținut educaţional

Radu Jugureanu: La Congresul Mondial

interactiv la dezvoltarea de platforme de

IPMA, au intrat în finală ambele proiecte de

eLearning și portaluri educaţionale. Am

eLearning înscrise în concurs din România,

creat 14 manuale digitale pentru școlile de

de către Siveco, împreună cu partenerii săi.

stat și private din Emiratele Arabe Unite,

În medie, de obicei sunt câte cinci finaliști

4.000 de lecţii pentru elevii din Kazahstan,

la fiecare categorie (pot fi și mai mulți), si

3.000 de lecţii pentru Cipru și câteva sute

au fost destui participanți, dar... organiza-

pentru Maroc.

Radu Jugureanu, eContent Manager, Siveco Rep.: Care considerați că este secretul succesului? R.J.: Am aflat din culise ca proiectul nostru a câștigat în mod detașat prin inovare.

torii au selectat drept unice finaliste la ca-

Elevii și profesorii din țara noastră

M-a topit un membru al juriului care a de-

tegoria aceasta Multitouch și „Dezvoltarea

au acces la peste 3.700 de lecţii, care

clarat public că „Proiectele voastre schimbă

de conținut educațional multimedia in-

încorporează aproape 22.000 de conținuturi

mentalități și vă mulțumim pentru că ați

teractiv pentru sistemul educațional din

de învățare. Au beneficiat de instruire până

reușit să ne faceți să vedem dincolo de

Kazahstan”.

în prezent 380.000 de profesori.

documentația de proiect. Am început să

Acest fapt a generat două situații fără precedent. Este pentru prima oară în isto-

Rep.: Ce presupune mai exact proiectul multitouch?

aplic acasă ce am învățat de la voi”. Impresionant, nu?

ria premiilor oferite de cea mai prestigioasă

R.J.: Învăţarea colaborativă asistată de

Rep.: Absenteismul este o problemă reală

organizaţie mondială de management al

cele mai recente tehnologii informatice,

în școlile și liceele românești. Considerați că

proiectelor când singurele proiecte finaliste

aşa cum este şi tehnologia Multitouch,

lecțiile digitale vor avea mai mult succes în

la o categorie sunt din domeniul educaţiei.

reprezintă una dintre cele mai promiţătoare

captarea atenției și interesului copiilor?

Tot un record este faptul că aparțin aceluiași

inovaţii în procesul de predare/învăţare.

R.J.: Copiii au nevoie să li se ofere

furnizor.

Elevii sunt încurajați să lucreze în echipă,

conținut pe măsura posibilităților lor,

Juriul a decis să acorde locul I proiectu-

să combine cunoştinţe din mai multe disci-

astăzi, acum, în secolul XXI. În sensul con-

lui „Proces educațional optimizat în viziu-

pline. Devin interesați de ceea ce fac, sunt

structiv evident și abținându-ne de la a-i

nea competențelor societății cunoașterii”

dispuși să petreacă mult timp studiind ma-

minți. Orice le captează interesul și le aduce

și locul al treilea proiectului implementat

teriile conexe proiectului lor. Brusc, sunt

informația în mod vizual: sisteme multi-

în Kazahstan. Medalia de argint nu s-a

pasionați de școală.

touch, conţinut educaţional pe iPad, instru-

acordat. Rep.: Proiectul medaliat cu aur a fost implementat deja în liceele românești?

Cu ajutorul programelor care înglobează

mente 3D, „augmented reality”.

tehnologia Multitouch, copiii pot realiza

Am dezvoltat o serie de Re-usable

proiecte pentru școală, așa cum nu au mai

Learning Objects pentru tablete, de pildă,

R.J.: 1410 licee au beneficiat deja de

avut niciodată până acum posibilitatea.

care modifică total configurația clasei,

aceste soluții de învățare și în aproximativ

Pot construi, de pildă, un oraș - cu șosele,

mutând accentul de pe profesor, pe elev.

400 dintre ele s-a implementat opționalul

poduri, primărie, școală, linie de autobuze.

Dar este foarte important ca și dascălul

transdisciplinar. 8 licee au primit câte

Pentru pod, trebuie să calculeze rezistența,

să fie format pentru a folosi eContent. Iar

un laborator de tip multitouch. Proiectul

aciditatea apei și alte variabile. Poliția tre-

instruirea nu trebuie asumată doar inițial,

fost dezvoltat și implementat de Minis-

buie amplasată în anumite puncte cheie ale

ci pentru restul vieții. 

terul Educaţiei Naţionale, prin Unitatea de

orașului, pentru a fi eficientă. Orașul „crește”

Management al Proiectelor cu Finanţare

timp de câteva săptămâni, e un proiect lung

Externă, în parteneriat cu SIVECO Romania

- nici Roma nu a fost clădită într-o zi, nu? www.ittrends.ro

Continuarea materialului o puteţi citi pe www.ittrends.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

3

Puterea extraordinara ofera oportunitati extraordinare.

Transforma-ti afacerea cu ajutorul noilor solutii Data Center de generatia 12 De ce sa iti lasi afacerea de succes in voia sortii? Foloseste IT-ul ca un avantaj competitiv cu ajutorul noilor solutii oferite de serverele PowerEdgeTM echipate cu procesoare IntelÂŽ XeonÂŽDFPGFSBFĹŁDJFOUB WJUF[BTJJODSFEFSFB DBPSJDFQSPCMFNBBSFPSF[PMWBSF4FSWFSFMF1PXFS&EHFTMSFQSF[JOUBEPBSP parte din solutiile Data Center oferite de Dell, care asigura afacerii tale tot ce are nevoie si chiar mai mult.

Disponibil prin partenerii Network One Distribution: Bucuresti - Kapsch Romania | Piata Montreal nr. 10 tel: 021 408 73 73 | office-romania@kapsch.net | www.kapsch.net Pitesti - Prime Solutions | Str. Gen. Eremia Grigorescu R1 bis tel: 0248 217 261 | office@primesolutions.ro | www.primesolutions.ro Oradea - CG&GC HiTech Solutions | Str. M. Kogalniceanu nr. 55 tel: 0359 427 369 | office@cg-hitech.ro | www.cg-hitech.ro

ŠDell Inc. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

www.ittrends.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

4 E

V

E

N

I

M

E

N

T

GNU/Linux la Politehnică de Răzvan Sandu <razvan.sandu@zando.ro>

a ora când scriu aceste rânduri, tocmai s-a încheiat cea de a șaptea ediție (2013) a evenimentului anual Linux Install Fest, desfășurat la Rectoratul Universității Politehnica București. Mai pe românește, întâlnirea anuală la care proaspeții studenți ai anului I din Facultatea de Automatică și Calculatoare sunt ajutați să se familiarizeze cu sistemul de operare GNU/Linux și să îl instaleze pe laptopurile personale. Ajutorul vine din partea Asociației ROSEdu (http://www.rosedu.org) – adică colegi de-ai lor mai mari și tineri asistenți – iar interesul general este mare, fiindcă GNU/Linux reprezintă subiect de studiu și unealtă de lucru, încă de la primele laboratoare.

L

Rãzvan Sandu Windows 8 în loc de mai vechiul Windows 7 au trebuit fie să-l înlocuiască (salvând, în prealabil, datele pe un harddisk separat), fie să instaleze GNU/Linux-ul ales într-o

Mai întâi, câteva cuvinte despre organizarea propriu-zisă. Ca vizitator, este greu

Ubuntu, OpenSuSE, Ceata, Linux Mint și

mașină virtuală. Am fost trist să constat

ProLinux.

personal că, în ciuda declarațiilor sforăitoare

să te sustragi entuziasmului molipsitor cu

Față de ediția de anul trecut, s-au făcut

de presă ale Microsoft privind „deschi-

care tinerii participanți abordează lucru-

simțite și unele probleme tehnice destul de

derea”, s-a făcut un pas înapoi în direcția

rile. Holul amplu de sub cupola Rectoratu-

grave. De ce? Fiindcă majoritatea laptopu-

armonizării celor două sisteme de operare!

rilor aduse de studenți conțin

atât

Și totuși, în ultimii ani, este evidentă

Windows,

creșterea popularității GNU/Linux cu rol de

cât și o mare cantitate

desktop în România. Dacă topurile mon-

de date-utilizator. Așa

diale ale serverelor erau dominate de mult

că am întâlnit fie vari-

timp de GNU/Linux, dacă Jandarmeria

anta renunțării complete

Franceză renunță la Windows pe 37.000 de

la Windows - soluție

calculatoare, dacă primăria din München a

mai

rară,

mandată!

reco-

dezvoltat LiMux, o distribuție GNU/Linux

fie

crea-

100% adaptată nevoilor municipalității, la

configurații

noi, ministerele și administrația publică

dual-boot (Windows +

încă „tac mâlc” în ceea ce privește folo-

GNU/Linux). Dar anul

sirea Software-ului Liber, într-o complici-

2013 a adus pe piața

tate „străvezie” cu partenerii interesați

românească

laptopuri

să vândă programe scumpe statului. De

noi, cu Windows 8, care

aceea, mie popularizarea cât mai largă a

lui devine o vastă sală de lucru, căptușită

includ nu doar contestata funcție Secure-

Software-ului Liber și creșterea unei noi

cu zeci de mese și scaune; mănunchiuri

Boot, foarte restrictivă, ci și implementări

generații de IT-iști, obișnuiți „nativ” cu

groase de cabluri de rețea și cabluri elec-

nu tocmai reușite ale standardului UEFI

alte programe decât cele „clasice”, proprie-

trice temporare sunt fixate de podele cu

în BIOS-uri. Așa că studenții care au avut

tare, mi se par cruciale.

kilometri întregi de bandă adezivă, stând

ideea neinspirată să-și doteze laptopurile cu

rea

-

dar

unei

Dumneavoastră ce ziceți ? :) 

mărturie că s-au făcut pregătiri febrile cu două-trei zile înainte, prin efortul unor

1. Soluții pentru modernizarea și eficientizarea administrației publice locale - Ediţia Banat/Oltenia 7 noiembrie 2013 - Craiova

voluntari. Dar nu numai munca meritorie a organizatorilor din ROSEdu contribuie la reușita evenimentului: este suficient să

şi

2. Soluții pentru modernizarea și eficientizarea administrației publice locale - Ediţia Muntenia/Dobrogea - 14 noiembrie 2013 - Constanţa

get to know!

3. Soluții pentru modernizarea și eficientizarea administrației publice locale - Ediţia Transilvania 21 noiembrie 2013 - Cluj Napoca

se răspândească pe Web vestea că o astfel de întâlnire va avea loc, că diversele comunități de Software Liber din întreaga țară oferă ajutor direct: CD-uri și stick-uri USB de instalare, materiale promoționale și, mai presus de toate, experiența membrilor lor. Sperând să nu omit pe nimeni, voi spune că, pe lângă parteneriatul cu Ixia, anul acesta s-au oferit voluntari de la

vă invită să participaţi la roadshow-urile:

comunitățile românești Fedora, ForumIT, www.ittrends.ro

4. Soluții pentru modernizarea și eficientizarea administrației publice locale - Ediţia Moldova 27 noiembrie 2013 - Bacău


Nr. 10 - Octombrie 2013

5

www.ittrends.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

6 E

V

E

N

I

M

E

N

T

„Cybersecurity în Romania” - prima ediție de Romulus Maier

A

cest început de toamnă abundă în evenimente având ca temă securitatea IT. Primul și unul dintre cele mai interesante din această serie s-a numit «Cybersecurity in Romania», s-a desfășurat la Sibiu în perioada 25-26 septembrie 2013 și i-a avut ca organizatori pe Swiss Webacademy, PFinder Consult și ASIA și co-organizatori pe Agora Group & MobileCom.

niilor Oracle, SAP, Sandline și ai băncilor CEC și UniCredit Țiriac Bank. Conferința a fost deschisă de excelența sa H.E. Jean-Hubert Lebet, ambasadorul Elveției în România, care a participat la

Evenimentul și-a propus și a reușit în

de securitate; Ioan-Ovidiu Sitteru - Pre-

lucrări și a asigurat patronajul conferinței.

mare măsură să instituie o platformă de

fectul județului Sibiu; Ioan Banciu - vice-

Tot în deschidere au mai luat cuvântul și

dialog și colaborare între sectorul public și

reprezentanți ai Camerei de

sectorul privat pentru o mai bună informare,

Comerț Elveția-România și

educare și colaborare în vederea prevenirii

ai Camerei de Comerț, In-

și combaterii criminalității informatice.

dustrie și Agricultură Sibiu.

Nu mai este de mult un secret faptul

Dintre eforturile naționale

că România se află pe locuri fruntașe,

de combatere a criminalității

când vine vorba de IT, atât în bine cât și

informatice trebuie să rea-

în rău, atât în aspecte pozitive, cât și în

mintim că în data de 23

aspecte negative. Conform unor studii in-

mai Parlamentul a apro-

dependente, România se află pe locul 6 în

bat Strategia de Securitate

lume ca număr de specialiști IT, raportat

Cibernetică a României și că

la populație, pe locul 7 în lume în ceea ce

se speră ca până la sfârșitul

privește traficul atacurilor IT și pe locul 2, după China, în ceea ce privește periculozitatea lor. În acest context întâlnirea și schimbul de informații și idei dintre reprezentanții sectorului public cu reprezentanți ai unor companii de marcă din sectorul privat și din mediul academic credem că a fost benefică și productivă. Conferința a beneficiat de aportul unor experți străini de valoare din Elveția, Italia, Franța și Norvegia, cum ar fi: Marco Obiso - World Coordinator for Cyber Security, ITU (ONU, Geneva); Mauro Vignati - Federal

președintele Consiliului Județean Sibiu;

Intelligence Service, Elveția; Philippe Joliot

Dumitru Cocoru - SRI; Adrian Ionuț Axinia

O concluzie foarte importantă a conferinței

- Președinte TRACIP și Senior expert la

- STS; Eduard Bisceanu – CERT; deputații

a constituit-o faptul că atunci când vorbim

Curtea de Justiție din Nancy; Paolo Dal

Mircea Cazan și Valerian Vreme și de alți

de combaterea criminalității informatice

Checco - expert SecurityBrokers; Andrea

reprezentanți ai administrației centrale și

eforturile individuale ale unei țări nu mai

Zapparoli Manzoni - expert Clusit (Infor-

locale.

sunt suficiente, și că este necesară o colabo-

anului să fie adoptată și o lege în acest sens.

mation Security Italian Association); Mattia

Din mediul academic au susținut prezen-

rare inter-statală, globală chiar, dar pentru

Epifani - Digital Forensics Expert, Geneva;

tări reprezentanți ai Universității Lucian

ca aceasta să poată fi eficientă trebuie ar-

Isabelle Augsburger-Bucheli - decan și pro-

Blaga din Sibiu și ai Universității Babeș-

monizate și legislațiile țărilor respective.

fesor la ILCE (Institute for Economic Crime

Bolyai.

Lucrările conferinței vor fi publicate în

Investigation), Neuchatel, Elveția; Romain

Din mediul privat am remarcat o partici-

Roubaty - profesor la ILCE; Latif Ladid -

pare seminificativă din partea companiei

președinte, Ipv6 Forum.

Bitdefender, care a susținut mai multe pre-

Sperăm ca la următoarea ediție a con-

Administrația publică din România a

zentări și demonstrații practice, la conferință

ferinței, de anul viitor, să putem face deja

fost reprezentată de: Iulian Fota - consilier,

participând inclusiv top managementul,

un bilanț al măsurilor pozitive rezultate în

Președinția României; Sorin Encuțescu -

prin prezența lui Florin Talpeș, CEO. Au mai

urma acestei prime experiențe, credem noi

consilierul Primului Ministru, pe probleme

susținut prezentări reprezentanți ai compa-

reușite. 

www.ittrends.ro

revista academică „Studia Securitatis” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.


Nr. 10 - Octombrie 2013

7

Costuri totale* cu 68% mai mici. O investitie care merita. Sistemele HP Blade se amortizeaza in aproximativ 7 luni*. Centrul de date reprezenta si un centru de costuri. Nu si de acum inainte. Sistemele HP Blade cu servere HP ProLiant Gen8 rezolva problema costurilor si complexitatii prin inteligenta, eficienta integrata si disponibilitate maxima.

Puterea infrastructurii convergente HP este aici.

Disponibile prin partenerii Network One Distribution: Bucuresti - Kapsch Romania 3LDWD0RQWUHDOQU_WHO_RĆŤLFHURPDQLD#NDSVFKQHW_ZZZNDSVFKQHW Bucuresti - Python Systems 6WU%DUEX9ODGRLDQXQU__RĆŤLFH#S\WKRQUR_ZZZS\WKRQUR Constanta - Forte Systems %G$O/DSXVQHDQXQU_WHO_RĆŤLFH#IRUWHV\VUR_ZZZIRUWHV\VUR Galati - Romlotus Computers 6WU$O,&X]DQU_WHO_RĆŤLFH#URPORWXVUR_ZZZURPORWXVUR Iasi - Quartz Matrix %G&DURO,QU_WHO_RĆŤLFH#TXDUW]PDWUL[UR_ZZZTXDUW]PDWUL[UR Oradea - CG&GC HiTech Solutions 6WU0.RJDOQLFHDQXQU_WHO_RĆŤLFH#FJKLWHFKUR_ZZZFJKLWHFKUR Timisoara - Eastern Digital 6WU%XFRYLQHLQU_WHO_HGF#HGFUR_ZZZHDVWHUQGLJLWDOUR

Sistemul HP Blade cu servere HP ProLiant BL460c Gen8 este echipat cu procesor IntelÂŽ XeonÂŽ seria E5-2600 si Sistemul HP Blade cu servere HP ProLiant BL660c Gen8 este echipat cu procesor IntelÂŽ XeonÂŽ seria E5-4600

*Pentru detalii, vizitati hp.com/go/proliantgen8_blades Š Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

www.ittrends.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

8 I

N

T

E

R

V

I

U

De la IT la business prin SAP, cloud și IoT de Romulus Maier

Liviu Osman, Project Manager la Coca-Cola HBC Romania, a avut amabilitatea să ne vorbească despre transformările IT prin care trece compania, despre experiența câștigată cu acest prilej și despre evoluția meseriei de CIO. Rep.: Cum vedeți rolul unui CIO într-o

Acum IT-ul are în subordine oameni care

organizație prin prisma experienței Dvs. și

se ocupă de aceste aplicații si care sunt

cum vedeți transformările prin care trece

numiți business process leaders ce stau

acest rol în ultima perioadă?

foarte aproape de organizație, analizează

Liviu Osman: Noi suntem o companie

ce se întâmplă acolo și apoi traduc aceste

multinațională, cu filiale în 28 de țări. Există

fenomene în specificații pentru a putea fi

un CIO la nivelul întregului grup iar la nivel

implementate în SAP.

local/național există câte un IT Manager

În plus, la nivelul întregii organizații am

sau Head of IT. La nivel național nu putem

făcut insourcing. Am reușit să centralizăm

vorbi despre stabilirea unor strategii, aces-

la Sofia, unde avem un centru de share

tea se definesc la nivelul grupului. La nivel

services, toată echipa de consultanți SAP

local aplicăm strategiile stabilite la nivel

și echipa care se ocupă de nivelul doi de

de grup și le adaptăm pentru a obține un

suport pentru aplicații. În țară am păstrat

optim. Am început prin a ne ocupa de tot

doar câțiva specialiști, în primul rând pe

ceea ce înseamnă infrastructură, servere,

partea de help desk, pentru colectarea

comunicații etc., ulterior migrând încet,

cerințelor locale şi pentru transmiterea

încet și spre business. Implementând SAP

specificațiilor la Sofia. Va urma și o parte

am fost foarte legați de ceea ce înseamnă

de outsourcing prin care help desk-ul

business. Departamentul de IT de la grup,

va fi transferat către o companie de out-

împreună cu resursele IT locale, a condus

sourcing.

Liviu Osman este Project Manager la Coca-Cola HBC Romania, companie membră a grupului Coca-Cola Hellenic și cel mai mare îmbuteliator de băuturi răcoritoare din România. Face parte din CIO Council și a ocupat timp de 4 ani poziția de IT Manager pentru Coca-Cola HBC Romania și Moldova, conducând și participând în proiecte complexe de IT (SAP, High-Bay - primul depozit automatizat din România). A acoperit toate aspectele unui management de IT modern și eficient, acumulând o experiență imensă în managementul proiectelor și a infrastructurii de IT. L.O.: Nu este un capăt de drum, și

acest proiect de implementare, proiect care

Rep.: Aveți colegi în CIO Council care au

pot afirma acest lucru atât din proprie

a implicat toate resursele de business din

evoluat înspre funcții executive. Funcția

experiență, cât și prin prisma experienței

organizație. În acest fel ne-am îndreptat

de CIO este un capăt de drum sau doar

CIO-ului la nivelul grupului, care a evoluat

spre partea de aplicații și spre modelarea

un reper pe un parcurs într-o carieră care

înspre partea de business și acum are în

lor pentru a fi de folos business-ului.

poate duce și spre funcții executive?

subordine și oameni care nu sunt IT-iști, oameni care se ocupă de implementări de

Despre Coca-Cola Hellenic

tipul SAP, oameni ce caută soluții pe ter-

Coca-Cola Hellenic este al doilea îmbuteliator ca mărime al companiei Coca-Cola din punct de vedere al volumului, având vânzări de peste 2 miliarde de unități. Compania activează într-o zonă geografică extinsă, având operațiuni în 28 de țări, servind o populație de peste 560 milioane de oameni. Coca-Cola Hellenic oferă o gamă variată de băuturi răcoritoare din categoria celor carbogazoase, sucuri, apă, sport, energizante, ceaiuri și cafea. Coca-Cola Hellenic promovează o dezvoltare durabilă, generând valoare pentru afacerea sa și pentru societatea în care activează. În acest sens, compania furnizează băuturi răcoritoare care satisfac nevoile diverse ale consumatorilor, încurajând în același timp un mediu de lucru deschis și desfășurându-și activitatea într-un mod responsabil astfel încât să protejeze și să mențină neschimbat mediul înconjurător, contribuind la dezvoltarea socio-economică a comunităților locale. În România, ca în toate țările în care își desfășoară activitatea, Coca-Cola deține și funcționează pe baza unui sistem propriu, incluzând toate verigile necesare producerii și distribuției produselor către consumatori. În România, Sistemul este format din Coca-Cola România (filială a The Coca-Cola Company, proprietarul mărcilor înregistrate) și partenerul său Coca-Cola Hellenic (CCH România, care îmbuteliază și distribuie produsele Coca-Cola sub licența The Coca-Cola Company în România). Pentru mai multe informații legate de companie vă rugăm să vizitați site-urile www.coca-colahellenic.com și www.thecoca-colacompany.com.

www.ittrends.ro

men lung pentru organizație sau oameni care fac și partea de arhitectură și de dezvoltare de aplicații. Aceasta înseamnă că CIO-ul nu mai este văzut ca o persoană exclusiv tehnică, ci ca o persoană de business. Acum CIO-ul nostru nici nu este om de IT, a fost anterior General Manager într-o țară, CFO în altă țară. Deci se poate să ajungi CIO plecând de la o funcție care nu este de IT, după cum este posibil și să pleci de pe o poziție de CIO și să ajungi la o funcție care nu este legată de IT.  Continuarea materialului o puteţi citi pe www.ittrends.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

9

www.ittrends.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

10 I

N

T

E

R

V

I

U

Biblionet și Future Communities de Romulus Maier

Paul-Andre Baran, Director Biblionet România și Campion Digital al României, a avut amabilitatea să ne acorde un interviu despre programul Biblionet, despre calitatea de Campion Digital și despre conferința și expoziția Future Communities, care vor fi organizate în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2013 la Biblioteca Națională a României. Rep.: Biblionet este un program IREX finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates.

unui cont de e-mail, utilizare Skype, rețele de socializare.

Vă rugăm să ne spuneți cum a pornit, cum

De la început am colaborat intens cu

a evoluat, în ce stadiu vă aflați astăzi și

ANBPR pentru a dezvolta capacitatea lor

care sunt perspectivele de viitor.

de a dovedi valoarea (advocacy) unei

Paul Baran: Biblionet a pornit ca un

biblioteci atât în timpul programului, cât

Paul-Andre Baran, Director Biblionet România și Campion Digital al României

program de 5 ani, cu o finanțare totală pentru România de 26,9 milioane USD. În

lui de biblioteci publice. După plecarea

prezent ne aflăm în cea de a doua jumătate

noastră bibliotecile trebuie să fie capabile

a celui de-al cincilea an. Mai avem niște

să-și mențină un parc de echipamente

rezerve așa că am solicitat și ni s-a aprobat

funcțional, care să țină pasul cu evoluția

să extindem programul cu încă 1 an dar cu

tehnologiei și să fie capabile să instruiască

o echipă mai restrânsă. În acest al șaselea

populația pentru utilizarea acestor tehno-

an ne vom concentra exclusiv pe lucruri

logii. Concret, sunt câteva aspecte de care

legate de sustenabilitate.

trebuie să se țină seama. Unul este legat

Inițial proiectul și-a propus echiparea cu

și după terminarea lui, în cadrul comuni-

de partea bugetară. Un calculator costă

tehnologie a 1.600 de biblioteci publice din

tăților locale. Ei garantează cumva o parte

astăzi în jur de 500 de euro și trebuie în-

România și să instruim în jur de 2.500 de

din sustenabilitatea programului.

locuit odată la 4-5 ani. Nu cred că există

bibliotecari care să poată servi publicul cu

Programul nu este prezent doar în

primărie în România care să nu-și poată

noile tehnologii. Din start am considerat

România ci și în multe alte țări de pe glob.

permite să bugeteze cumpărarea unui cal-

că este insuficient să echipăm bibliotecile

În Europa programul mai este prezent

culator pe an. În acest mod la fiecare 4 ani

doar cu calculatoare, așa că înafară de 4

în Letonia, Lituania, Polonia, Ucraina

parcul de calculatoare ar putea fi înlocuit

calculatoare pentru o bibliotecă, am mai

și Bulgaria și programul urmează a fi

complet.

livrat și 1 proiector, 1 multifuncțional și

lansat și în Republica Moldova și Turcia.

Încercăm să identificăm noi servicii

o rețea Wi-Fi. Conexiunea la Internet tre-

Înafara Europei mai există programe pilot

necesare pe plan local. Un astfel de serviciu

buind să fie asigurată de Primărie. Calcu-

în Indonezia, India, Vietnam, SUA, Mexic,

identificat este, de exemplu, căutarea de

latoarele livrate sunt fără software. Biblio-

Columbia și Chile etc.

locuri de muncă online. Evoluăm de la un

tecile pot, și aproape toate au făcut acest

În România, în acest moment, am ajuns

serviciu menit să aducă românii online, la

lucru, să solicite licențe gratuite Microsoft

la aproape 2.300 de biblioteci dotate, peste

un sistem care să rezolve problemele acute

pentru sistemul de operare și Office, prin

3.000 de bibliotecari instruiți și am intrat

ale unei anumite zone.

TechSoup. Mai există de asemenea un

într-o fază în care nu mai dotăm noi direct

Un alt exemplu este colaborarea din ul-

parteneriat cu Bitdefender pentru antivirus

bibliotecile, ci participăm în programe de

timii 3 ani cu APIA, fermierii pot accesa

gratuit și un parteneriat cu Softwin pen-

co-finanțare, alături de consiliile județene

subvențiile prin intermediul bibliotecilor

tru un pachet complet de licențe Intuitext

și asigurăm în continuare instruirea.

publice. Anul acesta am ajutat în jur de

(software educațional), pentru jumătate dintre calculatoarele unei biblioteci. In-

Rep.: Cum ar putea fi obținută suste-

43.000 de fermieri. 

nabilitatea acestor biblioteci?

struirea s-a axat pe utilizarea calculatoru-

P.B.: Când vorbim de sustenabilitate

Continuarea materialului

lui, și pe utilizarea unor servicii – crearea

vorbim de o posibilă evoluție a sistemu-

o puteţi citi pe www.ittrends.ro

www.ittrends.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

11

socrate cloud Platforma completă de business

Soluție inteligentă ERP&CRM&BI. Dezvoltare rapidă de aplicații. Cost redus. SocrateCloud este platforma de business care furnizează o soluție completă și complexă de gestiune economică (ERP), gestiune a relațiilor cu clienții (CRM) și Business Intelligence, companiilor care activează în Agricultură, Telecomunicații, Servicii Profesionale, Construcții, Distribuție. Arhitectura inovatoare 100% cloud, permite partenerilor să dezvolte rapid aplicații mobile, aplicații web, utilizând platforma SocrateCloud și implicit infrastructura și procesele deja existente. SocrateCloud oferă performanță crescută, implementare rapidă și costuri reduse.

Clienți

Fixe

ERP CRM

Personalizate

Platformă pt. dezvoltare rapidă de aplicații Aplicații

Aplicații

Mobile

Web

Parteneri ISV / OEM

Experți in diferite domenii

n

er

A u t o riz a

t

Par te

ud lo

ra Soc teC

Rapoarte

Află cum poți să devii Partener Autorizat

Alătură-te Programului de Parteneriat SocrateCloud și beneficiază de noi oportunități de creștere a afacerii. www.bitsoftware.eu/ro/comunitate/parteneriat www.ittrends.ro

Str. Zambilelor nr. 4, Brașov, România Tel: 0268 314446, Fax: 0368 710611 E-mail: office@bitsoftware.ro

www.bitsoftware.ro

SocrateCloud este o soluție BITSoftware

Mijloace Salarii Module

Servicii Web

Servicii Web

Managementul performanței - BI


Nr. 10 - Octombrie 2013

12 I

N

T

E

R

V

I

U

Mai eficient, mai flexibil și mai competitiv cu BPMS de Romulus Maier

C

ristóbal Toro, AuraPortal Executive Manager, responsabil pentru regiunea Europei de Est din 2011, a avut amabilitatea să ne vorbească despre soluțiile BPM, despre modul în care acestea pot ajuta companiile să fie mai eficente, mai flexibile și mai competitive și despre AuraPortal în lume și în România.

Cristóbal Toro, AuraPortal Executive Manager

Rep.: Se vorbește tot mai mult despre

și de creștere a vânzărilor – cele mai impor-

România, cel mai nou partener al nostru

BPM. Cum ați defini, cel mai simplu,

tante elemente într-o ecuație economică, în

este Crescendo, cu care vom realiza multe

BPM-ul și cum poate o soluție BPM să fie de

mod special în perioade dificile. Astfel, în

proiecte, nu numai în România, ci și în țările

folos companiilor, în special într-o perioadă

timp de criză, AuraPortal BPMS ajută com-

învecinate.

de criză?

paniile să-și întărească și să-și consolideze

Cristóbal Toro: Toate companiile sunt administrate intern prin intermediul proce-

poziția pe piață, în comparație cu competitorii.

Rep.: Cine ar trebui să cumpere AuraPortal? Definiți tipurile de clienți vizați. C.T.: AuraPortal este o platformă care

selor (chiar dacă unele companii nu reali-

Rep.: Ce v-a determinat să deschideți un

permite proiectarea cu ușurință și execuția

zează că fac acest lucru). Un proces este

birou internațional AuraPortal în România?

tuturor proceselor operaționale, indiferent

un set de activități sau de evenimente, care

C.T.: AURA are un capital de 30 milioane

cât sunt de complexe, fără să fie necesare

sunt desfășurate sau care apar (alternativ

USD, deci este o companie foarte puternică

cunoștințe de programare. Ea oferă soluții

sau simultan) pentru realizarea unui scop

din punct de vedere financiar, a fost în-

pentru companii și organizații indiferent

particular. Suma tuturor proceselor este

ființată în 2001 cu un singur obiectiv: să

de mărimea lor, de la corporații cu milioane

egală cu întreaga activitate a companiei.

dezvolte o soluție BPMS, 100% bazată pe

de procese și/sau utilizatori și până la mici companii.

Pe de altă parte, unul dintre obiectivele

web, prin utilizarea celor mai noi tehnologii

oricărei organizații (privată, publică, aso-

și prin includerea celor mai noi standarde,

AuraPortal poate controla în mod auto-

ciație etc.) este să-ți îmbunătățească activi-

cum ar fi notarea BPMN. Această aplicație

mat operațiunile oricărei organizații, de la

tatea și să fie administrată mai eficient, pen-

este denumită AuraPortal.

început și până la sfârșit, sau doar în anu-

tru a se obține rezultate mai bune. Urmând

Sediile noastre principale se află în Europa

mite zone organizaționale specifice. Nucleul

acest raționament, dacă întreaga activitate

(Spania și Olanda), mai avem o filială în

AuraPortal conține trei module rezidente:

a unei companii este egală cu suma proce-

America de Nord (Florida) și, de asemenea,

„Processes”, „Intranet/Extranet” și „Docu-

selor sale și dacă un Business Process Ma-

mai avem birouri proprii în mai multe țări și

ment Management”. Mai există alte patru

nagement (BPM) este capabil să controleze

o vastă rețea de parteneri, care se ocupă de

module opționale care pot fi achiziționate

aceste procese în mod corespunzător, de-

clienții din peste 40 de țări de pe glob.

separat pentru îmbunătățirea activității,

vine evident că o implementare corectă

La începutul lui 2011 am luat în conside-

și anume: „Business Rules”, „WIP (Wide

BPMS va îmbunătăți activitatea ÎNTREGII

rare posibilitatea de a ne extinde și în

Interaction Platform)”, „Content Manage-

organizații, relevând slăbiciunile și aducând

Europa de Est. Am făcut un studiu de piață

ment” și „Online Commerce”.

o îmbunătățire celor mai importante acti-

exhaustiv, am constatat că există potențial

AuraPortal incorporează cele mai noi stan-

vități. În acest mod o organizație va deveni

de business în toate țările din regiune și am

darde și include dezvoltări revoluționare,

mai eficientă, mai flexibilă și, desigur, mai

ajuns la concluzia că este bine să abordăm

cum ar fi motorul de generare și orchestrare

competitivă.

regiunea prin intermediul unui birou stra-

de procese direct din model, fără să necesite

Astfel, un BPMS (Business Process Ma-

tegic amplasat într-una dintre aceste țări.

programare.

nagement Software) va crește în importanță

Realizând potențialul industriei de software

Aceasta duce la o reducere drastică a tim-

deoarece este software-ul de business uti-

din România, și alte atu-uri pe care țara le

pului și costurilor (de până la 70%), atât

lizat pentru proiectarea și executarea unor

are, ne-am decis să deschidem un birou

în implementarea de procese, dar și atunci

procese automatizate, ceea ce în final va

la Oradea, un loc din care putem acoperi

când sunt necesare modificări, oferind un

ajuta organizațiile să obțină rezultate mai

în mod corespunzător toată Europa de

Return on Investment (ROI) de aproape

bune.

Est. Noi, însă, suntem producători, așa că

400%. 

Cererea de soluții BPMS este în continuă

toată activitatea de vânzări și de dezvoltare

creștere deoarece implementarea lor repre-

de business o realizăm prin intermediul

Continuarea materialului

zintă o metodă sigură de scădere a costurilor

partenerilor din canalul de distribuție. În

o puteţi citi pe www.ittrends.ro

www.ittrends.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

13 I

N

T

E

R

V

I

U

Bilanț pozitiv după un an de mandat de Romulus Maier

John Cușa, General Manager, ASBIS Romania, face un prim bilanț de la preluarea conducerii societății, dezvăluindu-ne strategia adoptată și câteva planuri de viitor. Rep.: În curând se împlinește

Din acest moment lucru-

1 an de la data la care ați

rile au devenit simple; în jurul

preluat

ASBIS

„nucleului dur” al ASBIS, au

Romania. Care sunt princi-

conducerea

venit oameni noi, cu o mare

palele realizări înregistrate de

experiență, dar cu toții animați

la preluarea funcției?

de același crez: să fim mereu

John Cușa: Într-adevãr, a

mai buni și să oferim partene-

trecut un an de zile de când

rilor noştri o experiență unică

am preluat conducerea ASBIS

în relația cu ASBIS.

Romania. O perioadă foarte in-

Ca să punctez câteva realizări

teresantă, prin prisma contac-

concrete: am devenit partener

tului cu o cultură organizațio-

Dell pentru soluțiile de busi-

nală diferită față de experiențele

ness, am semnat cu Microsoft

mele trecute, dar caracterizată

contractul pentru licențierea

prin competitivitate extremă,

de volum, urmat de lansarea

care a fost considerată ca fiind

să oferim în orice moment, cele

dorința de a atinge obiectivele,

noastră într-una din cele mai

plină de sens, ambele părți în-

mai bune soluții partenerilor

având însă grijă de relațiile

importante provocări tehno-

cercând să creeze un „value

noștri.

care se construiesc în jurul

logice, Office 365. Am lansat

proposition”

business-ului propriu zis, în-

Prestigio Business Solutions

ASBIS care să ducă la atin-

completați portofoliul ASBIS

tre manageri și acționari, între

și ne-am lansat cu mare succes

gerea obiectivelor de business

cu produse și servicii din gama

angajați, între angajați și parte-

pe piața de smartphones și

ale celor două părți. Experi-

business? Care este strategia

neri de afaceri.

tablete.

ența noastră, a echipei pe care

de poziționare ASBIS pentru

John Cușa, General Manager, ASBIS Romania

pentru

clienții

Rep.:

Veți

continua

Obiectivul meu a fost acela

În cifre absolute – reușim o

o conduc, a generat primele

perioada următoare? Care va fi

de a continua lucrurile bune

creștere de peste 40% a cifrei

succese, astfel încât putem

raportul consumer/business în

implementate de ceilalți ma-

de afaceri față de anul trecut,

spune că am debutat cu dreptul

ponderea cifrei de afaceri?

nageri ai ASBIS Romania și

ceea ce este OK.

în noul parteneriat. Obiectivele

J.C.: Da, în mod cert ne

în special de Monica Aluaș,

Rep.: Ce ne puteți spune

noastre sunt simple și realiste:

vom

cărora le sunt recunoscător

despre parteneriatul cu Dell

să devenim în următoarele 12

ASBIS Romania urmând să

pentru faptul că au pus bazele

pentru distribuția produselor

luni unul din primii 3 distri-

se înscrie în rândul distribui-

și apoi au construit o firmă cu

din gama enterprise? Ce obiec-

buitori Dell, să triplăm de la

torilor de produse și soluții

principii solide, cu oameni ex-

tive v-ați propus?

trimestru la trimestru numărul

cu valoare adãugată. Această

trem de dedicați și pasionați,

J.C.:

Parteneriatul

Dell

diversifica

portofoliul,

de clienți care achiziționează

schimbare

foarte buni profesioniști. Mie

ASBIS cunoaște diverse forme,

soluții Dell de la ASBIS, oferin-

este una simplã, de aceea vom

mi-a revenit misiunea simplă

de la țară la țară. În România,

du-le multora din clienții tra-

urmări

de a implementa experiența

ASBIS a fost ani la rând dis-

diționali ASBIS posibilitatea

și nu una spectaculoasă, de

mea – (de altfel unică în piață)

tribuitor pentru produsele din

de a se lansa pe direcții noi de

conjunctură. Cât despre ra-

– de a șlefui relațiile între

gama consumer. În acest mo-

business, de a atinge noi seg-

portul dintre „consumer” și

membrii echipei ASBIS, de a

ment, orientarea noastră către

mente de client, de a deveni

„business”, acesta va fi dictat

aduce un spirit de învingător,

segmentul de business ne-a

mai cunoscuți, mai mari și mai

pe de o parte de capacitatea

determinându-i să fie creativi

determinat să avansăm o pro-

profitabili. Din fericire, porto-

noastră de a promova această

și îndrăzneți, adică să îi fac să

punere coerentă către condu-

foliul de soluții Dell este unul

fie „number one”.

cerea Dell Romania, propunere

de excepție, astfel încât putem

www.ittrends.ro

o

de

strategie

creștere

nu

organică

(Continuare în pag. 15)


Nr. 10 - Octombrie 2013

14 I

N

T

E

R

V

I

U

12 ani de business din pasiune de Romulus Maier

Daniela Becheru, Managing Partner, F64, a avut amabilitatea să ne ofere câteva repere din istoria de 12 ani ai companiei și să ne împărtășească câteva dintre planurile de viitor. Rep.: F64 aniversează 12 ani de la înființare. De ce ați ales acest nume pentru firmă? Nu v-a fost teamă că F641 este prea tehnic, prea doar pentru profesioniști, prea de nișă? Daniela Becheru: Ne-am gândit că este destul de incriptat numele dar nu și pentru profesioniști și pentru entuziaștii care cunosc că numele face referire la diafragma F64. Rep.: V-ați gândit atunci că peste ani veți avea „prăvălie cu scară” pe unul dintre cele mai mari bulevarde din București? Că

Daniela Becheru, Managing Partner, F64

fotografia va evolua atât de spectaculos și de exploziv?

să ne mutăm de la un etaj la altul, ne-am

timp pot să și testeze produsele. Ulterior,

D.B.: Nu ne-am gândit, pentru că atunci

decis să ne relocăm într-un spațiu al nostru.

am înființat și un colț cu cărți și reviste de

când faci ceva cu pasiune nu îți stabilești

Și așa s-a născut F64 în 2001 când ne-am

specialitate.

așteptări atât de mari. Te gândești doar să

mutat într-un spațiu proprietate personală,

În prezent avem 1.300 mp în Unirii,

faci mai bine, și mai bine, și mai bine, în

de 50 mp, de lângă Ministerul de Interne.

dintre care 1.000 mp de showroom și 300

fiecare zi. Am fost uimiți când în urmă cu

Eram doar 4 oameni și făceam de toate. Tot

mp de depozit. Suntem 120 de persoane

cca. 3 ani de zile cineva ne-a spus că sun-

atunci am lansat și primul site web. Ne-am

împărțite în 3 sedii. În total, incluzând și

tem un love brand, că ne iubește lumea,

obișnuit clienții să verifice prețurile în site.

cele 2 săli de training, ne desfășurăm acti-

că vine în mod special pentru noi. Da, este

Ulterior am ajuns la 15 oameni și acel spațiu

vitatea pe cca. 2.500 mp.

plăcut că am ajuns aici, dar acest lucru se

a devenit prea mic pentru noi, așa că ne-am

Rep.: Care este raportul dintre vânzările

datorează multor ani de muncă. Nu ne-am

mutat într-o vilă din str. Vigilenței, care la

online și cele din magazin? Câți dintre cei

stabilit o țintă finală, țintele le-am stabilit

început ni s-a părut extrem de mare, de-

care vă vizitează online vin să ridice marfa

pe parcurs, încercând zi de zi să fim mai

oarece avea 4 nivele și câte 80 mp pe nivel.

direct din magazin?

buni.

În timp ne-am diversificat oferta aducând

D.B.: Raportul este cam de 60%-40%.

Rep.: Vă rog să punctați principalele re-

și produse din zona de studio. Poate nu am

60% comandă online dar cca. 10% dintre

pere din acești ultimi 12 ani din evoluția

fi ajuns la acest sediu din Bd. Unirii dacă

ei vin să vadă produsele și să le ridice di-

companiei.

n-am fi fost atenți la nevoile celor care ne

rect din magazine. În final se ajunge la un

D.B.: Noi am plecat inițial de la o

trec pragul, care doresc să vină, să vadă

raport de cca. 50% vânzări online și 50%

consignație pe care o aveam în ‘91-’92 în

produsele, să aibă spațiu unde să le testeze.

vânzări din magazin.

magazinul Unirea, o consignație pe care o

Tot la dorința iubitorilor de fotografie am

Din online te poți informa despre pro-

avea Marian Alecsiu. Am stat acolo câțiva

deschis și o cafenea, în care pasionații pot

dusele existente, despre disponibilitatea

ani până când, la un moment dat, trebuind

veni, se pot relaxa cu prietenii dar în același

lor în stoc și modalitățile de plată. În acest

www.ittrends.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

15 I

N

T

E

R

V

I

U

moment cu o excepție sau două se pot face

hârtie produsă manual. Tot pe această zonă

Rep.: Lumea face tot mai multe poze, pe

cumpărături cu cardul în rate și online și în

vom oferi și posibilitatea de scanare și de-

care trebuie să le și stocheze. Credeți că s-ar

magazin.

velopare a filmelor.

impune un serviciu românesc în acest sens?

Rep.: Tendința este de deplasare a vânzărilor de la aparate foto compacte către smartphone-uri. Ce măsuri ați luat în această privință?

Rep.: Ce alte tipuri de servicii oferiți clienților?

D.B.: Da, se impune și în acest sens dezvoltăm un proiect, care să acopere și

D.B.: În acest moment oferim în exclusi-

această necesitate.

vitate în România serviciul de asigurare al

Rep.: O altă tendință a momentului este

D.B.: Anul acesta am introdus deja câte-

echipamentelor foto. Anul acesta am reușit

„share economy”. V-ați gândit și la servicii

va modele de smartphone-uri și de tablete

să extindem asigurarea de la nivel Euro-

de închiriere, de genul „rent-a-photo”, pen-

în portofoliu. Având în vedere că sunt pro-

pean la nivel global. În plus, pentru că nu

tru aparate sau obiective scumpe, pentru

duse noi intrate în portofoliul F64, mar-

este o decizie ușor de luat, am reușit să

oameni care se pricep dar care au nevoie de

ketarea lor abia acum începe. Pentru a veni

negociem cu asiguratorul un termen de 14

astfel de echipamente ocazional, așa că nu

în ajutorul celor care ne trec pragul, până la

zile în care cumpărătorul poate hotărî dacă

ar fi economic să le cumpere?

sfârșitul anului vom încheia 1-2 contracte

își asigură echipamentul sau nu. Ca și ordin

D.B.: Nu numai că ne-am gândit la un

cu operatori de telefonie mobilă.

de mărime valoare primei de asigurare este

astfel de serviciu, dar l-am și dezvoltat.

de cca.10% din valoarea echipamentului

Suntem acum în faza de definitivare a cir-

asigurat (total pentru cei 3 ani).

cuitelor operaționale care să minimizeze

Rep.: Ați intrat recent și pe zona de printing... D.B.: Da, intrarea pe zona de printing

Alt serviciu pe care îl avem disponibil

a fost dezvoltata tot la sugestia clienților

este cel de training. De un an de zile în

noștri, care ne-au transmis că își doresc

portofoliu avem și un curs acreditat. După

Rep.: Anul trecut ați înregistrat o cifră

să beneficieze de servicii complete și să-și

terminarea cursului se susține examenul,

de afaceri de 18 milioane de euro. Cum veți

poată printa inclusiv un album de fotografii.

finalizat cu o diplomă eliberată de CNFPA.

încheia acest an?

efortul clienților noștri. Cel mai probabil va fi disponbil în trimestrul I al anului viitor.

Pe această zonă avem un utilaj performant,

Organizăm și cursuri fără certificare,

D.B.: Ne așteptăm să păstrăm trendul

Epson, lansat anul trecut, care scoate foto-

cum ar fi cursuri de inițiere sau cursuri de

de sezonalitate și să încheiem anul cu o

grafii de calitate foarte bună. Vom oferi

dezvoltare personală, în zona de food, de

creștere de până la 10%. 

posibilități de înrămare și de a printa pe

fashion, tatuaje, produse mici etc.

Notă:

1

F/64 este cea mai mică apertură a diafragmei

Bilanț pozitiv după un an de mandat

(Urmare din pag. 13)

nouă direcție, dar și de evoluția

(unii dintre noi) în viața

generală a pieței care, până la

de zi cu zi, în faptul

elanul

urmă este cea care dictează

cotidian. Mult zgomot,

patroni de a investi în compe-

trendul. Noi ne propunem să

agitație,

agresivitate,

tențele angajaților, lucru care

fim extrem de atenți la aceste

foarte puțină viziune

se simte, din păcate, în primul

evoluții, pregătiți să oferim

și extrem de puțin fair

rând în industria IT, odată un

partenerilor noștri, indiferent

play. Lumea în gene-

vârf de lance al business-ului

de zona în care activează (re-

multor

manageri

și

din România.

tail, consultanță, servicii, etc.)

Estimările

oferta cea mai bună în orice

pen-

tru 2014 sunt din

moment. Rep.:

„Criza economică” a tăiat

fericire pozitive, dar, Piața

românească

din nefericire, nu din

de distribuție IT parcurge o

drept un partener care „mă

motive pe care ar tre-

perioadă

reconfigurare.

ajută să dezvolt afacerea”, să

bui să ni le asumăm

Unde se poziționează ASBIS

fim cunoscuți și recunoscuți

noi, cei care stăm la

Romania în acest peisaj și ce

pentru profesionalismul

vă propuneți pentru perioada

și pasiunea noastră

următoare?

pentru business.

de

J.C.: Așa este, asistăm la re-

baza industriei IT din România.

Sperăm

capitalizăm în mod fericit

Rep.: Cum ați carac-

necesitățile clienților noștri

configurarea oarecum forțată

teriza anul 2013 din perspec-

ral

a peisajului distribuției IT în

tiva ASBIS? Veți atinge/depăși

în patima unei reclame apa-

facem, să contribuim puțin și

România. Noi nu ne propu-

țintele stabilite la începutul

rent hazlie, a unui „nebun”

la o creștere a productivității

nem decât lucruri de substanță:

anului? Ce estimări aveți pen-

în cãutarea prețului cel mai

clienților noștri, aceasta fiind în

să devenim prima opțiune a

tru 2014?

mic, ignorând lucruri de bază,

final măsura succesului nostru.

clienților și furnizorilor noștri,

J.C.: Anul 2013 seamănă ex-

să reușim să fim percepuți

trem de mult cu ceea ce vedem

cade

precum TCO, etc.

www.ittrends.ro

calculul

și să încercăm ca prin ceea ce

unui

ROI,

Una peste alta, sper că 2014 să fie mai bun pentru toți. 


Nr. 10 - Octombrie 2013

16 e

H

E

A

L

T

H

Progresul este sănătos Misiunea tehnologiei în sănătate: cele mai bune rezultate cu cele mai mici costuri, pentru pacient 3 din 10 pacienţi spuneau în 2010 că au primit cel puţin un diagnostic greşit, conform unui Raport de Cercetare despre percepţia asupra sistemului medical din România, organizat de IRES. O bună comunicare în cadrul spitalului, între secţii, compartimente, pacient, management, asiguratori este necesară pentru creşterea calităţii şi pentru obţinerea celor mai bune rezultate în serviciilor medicale. În acest context, propunem o nouă misiune pentru sistemele informatice din spita-

bul, integrarea, partajarea şi interogarea

le: să asigure interoperabilitatea în spital şi

Domeniul medical are ca specific nevoia

măsurarea rezultatelor pentru pacient. În

de comunicare frecventă cu alte entităţi. Un

practică, asta înseamnă ca sistemele infor-

spital comunică către Ministerul Sănătăţii,

matice pentru spital, Hospital Information

către Casa Naţională de Asigurari de

System, să ofere o componentă de PRM,

Sănătate, cu Unităţi de Primiri Urgenţe,

Patient Relationship Management.

Medici de Familie, Ambulatorii de Specialitate, Farmacii etc. În aceste condiţii, stan-

Cum arată o astfel de aplicaţie şi ce criterii trebuie să îndeplinească?

dardul HL7 face posibilă o standardizare a comunicării între furnizorii de servicii medicale.

Gestionarea episoadelor medicale în spital, la nivel de pacient

1

Integrarea tuturor tipurilor de date despre pacient, într-o singură aplicaţie

toriu, analizele de laborator, investigaţii

3

şi explorări funcţionale, terapi şi alte

serviciul medical să aibă o perspectivă

intervenţii. Datele sunt agregate în jurul

clară, completă, asupra stării de sănătate

pacienţilor, nu în jurul unei secţii, unui

a pacientului.

Sistemele informatice medicale trebuie să urmărească evoluţia stării de sănătate pe parcursul întregului episod medical, incluzând spitalizarea, prezentările în ambula-

Note ale doctorilor, imagini, trimiteri pentru chimioterapie, teste laborator şi alte tipuri de date sunt stocate într-un singur loc, astfel încât toţi cei care participă la

compartiment sau a unei locaţii. Spre deosebire de sistemele orientate către managementul procedurilor şi servi-

ferent de personalul de medicul de care

Un test simplu de verificare a unei aplicaţii

este preluat.

4

serviciu, la rezultat pentru pacient.

despre pacient din urgenţe. În cele mai

orientată spre pacient urmăreşte contribuţia fiecărui actor de servicii medicale la ameliorarea stării de sănătate. Impune

medicale de spital este dacă asistenta pacientului vede notele doctorului sau nu. Sau dacă medicul de pe secţie vede notele multe cazuri, acest lucru nu se întâmplă.

Standardizarea comunicării în spital

2

Filippo di Marco - Manager of the Board Dedalus TeamNet, unul dintre principalii furnizori de consultanţă şi soluţii pentru implementarea de software medical, din România Filippo Di Marco are o experienţă de peste 20 de ani în software medical. A contribuit la înfiinţarea mai multor companii specializate în dezvoltarea de aplicaţii medicale din Italia şi a ocupat funcţii de conducere în cadrul acestora: Medinf Ltd, Accaerre Ltd, Info Company Ltd, Eurosoft Consulting Ltd. etc. Încă din 1998, a participat la activităţile Comisiei de Informatizare Medicală din Italia, fiind implicat în proiecte precum: implementarea unui nou standard pentru cardurile de sanătăte, sistemul naţional pentru analizele de laborator etc. În 2003 devine membru fondator al Asociaţiei Italiente HL7, având ca obiectiv dezvoltarea şi promovarea standardului internaţional de schimb de documente în sectorul medical, HL7, în instituţiile medicale din Italia. Lucrează la Dedalus din 2009, unde coordonează în prezent dezvoltarea internaţională a companiei Dedalus în China, Sudul Africii, în America Latină şi în Europa.

Datele devin accesibile tuturor actorilor implicaţi, inclusiv medici şi chiar pacienţi

o schimbare de obiectiv, de la realizare

ciilor oferite de fiecare secţie, o platformă

Despre autor

electronică a informaţiilor medicale.

Pe măsură ce personalul medical începe

Arhitectura sistemului trebuie să simplifice extragerea de informaţii

5

În noile sisteme informatice medicale, datele trebuie măsurate din mai multe puncte de vedere: în funcţie de rezultate

Standardizarea comunicării în spital este o

să colaboreze pentru însănătoşirea pa-

condiţie esenţială pentru colaborarea între

cientului, schimbul de informaţii medi-

factori de risc. Astfel de sisteme trebuie

secţii, compartimente şi chiar între furni-

cale trebuie sa devină o rutină. La celălalt

să permită urmărirea rezultatelor la nivel

zori diferiţi de servicii medicale: între un

capăt al comunicării, sistemele infor-

de pacient pe parcursul întregului episod

spital şi medicul de familie de exemplu.

matice trebuie să ofere pacientului o mo-

medical, nu doar la ieşirea din spital, astfel

HL7 este un standard de interopera-

dalitate centralizată prin care să-şi facă

încât să poată fi luate decizii corective. 

bilitate specific aplicaţiilor din domeniul

programări, să reînnoiască reţeta, pentru

medical, un framework pentru schim-

a primi îngrijire conform patologiei indiwww.ittrends.ro

pentru pacient, costuri pe pacient sau

www.dedalus-teamnet.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

17

www.ittrends.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

18 S

M

A

R

T

H

O

M

E

Casa inteligentă: protocoale și standarde (II) de Romulus Maier

una trecută am făcut o primă incursiune în lumea caselor inteligente, domeniu pe care îl mai putem întâlni și sub alte denumiri, cum ar fi: smart home, home automation, smart grid additions, green automation etc. Am încercat atunci să creionăm o imagine de ansamblu asupra domeniului și să parcurgem câteva scenarii de automatizare a locuinței, dând și câteva exemple de producători și soluții.

L

tru comunicarea între dispozitivele utilizate pentru automatizarea locuinței, este cel mai vechi standard din domeniu și prin urmare încă mai este și cel mai răspândit. Și X10 este Open Source. ZigBee

Atunci când vorbim despre o casă inte-

Protocoale

ZigBee este un standard de comunicație

ligentă, sau despre automatizarea locuinței,

C-Bus

ieftin, care funcționează la puteri mici și

ne putem afla în două situații puțin dife-

C-Bus este un protocol de comunicații

care este întreținut de ZigBee Alliance.

rite. Fie suntem la început de drum, con-

pentru rețele cu 7 niveluri, pentru automa-

ZigBee funcționează exclusiv wireless și a

struim o casă, sau renovăm în totalitate o

tizarea locuințelor și clădirilor, în care se

apărut pentru a suplini neajunsurile pe care

locuință, pornind (oarecum) de la zero, fie

pot utiliza cabluri Cat-5 cu lungimi de până

rețelele Wi-Fi și Bluetooth le au în anumite

pornim de undeva de pe parcurs, avem deja

la 1000 m. C-Bus a fost inventat de Clipsal

situații. Și ZigBee este Open Source.

o infrastructură și încercăm să vedem ce

Australia. Acest protocol este utilizat cu

anume putem automatiza.

precădere în țările vorbitoare de limba

În cazul fericit în care pornim de la zero

engleză, dar și în România.

Z-Wave Z-Wave este un protocol de comunicații wireless,

dezvoltat

de

firma

daneză

constrângerile sunt mai puține și putem

Acest protocol nu poate fi utilizat peste

Zen-Sys, achiziționată ulterior de către

gândi o infrastructură cap-coadă de auto-

cablurile de alimentare și este Open Source.

compania Sigma Designs. Protocolul Z-

matizare a locuinței, fără compromisuri,

Insteon

Wave este susținut de peste 160 de pro-

utilizând soluțiile de top, care ni se par a fi

Insteon este o topologie de rețea casnică

ducători din toată lumea, dar nu este un

cele mai convenabile, la momentul respec-

duală, care poate utiliza atât cablurile de

protocol Open Source, chiar dacă unii pro-

tiv. Într-o astfel de situație aș recomanda o

alimentare, cât și comunicarea pe frecvențe

ducători încearcă să atragă această comuni-

(re)cablare, cu simț de răspundere, a între-

radio. Toate dispozitivele Insteon sunt egale

tate prin diferite proiecte, cum ar fi inclusiv

gii locuințe și plasarea de prize de alimen-

(peers), adică pot transmite, recepționa sau

o placă compatibilă cu Raspberry Pi.

tare cu curent electric, Ethernet, TV (even-

repeta orice mesaj din protocolul Insteon,

După cum spuneam însă, casa inte-

tual) și audio în toate colțurile locuinței în

fără să fie necesar un controler sau un soft-

ligentă, automatizarea locuinței, nu mai

care vă puteți imagina că ați putea avea

ware de routare. Acest protocol a fost dez-

este decât o părticică dintr-un întreg mai

nevoie de ele. [Nu vă faceți griji, ulterior

voltat de către SmartLabs. Insteon este de

mare care fie se numește Smart Grid, fie

designer-ul de interior al familiei vă va

asemenea Open Source.

Internet of Things (IoT), fie Internet of

exceda oricum imaginația :)] În acest mod

KNX

Everything (IoE). Prin urmare pentru a fi

veți putea utiliza ulterior inclusiv soluții de

KNX este un standard european pentru

la zi cu informațiile legate de eforturile de

tipul Broadband over power lines (BPL).

protocoale de comunicare în rețea, pentru

standardizare, vă recomand să urmăriți și

Pe de o parte veți scăpa de interferențele

clădiri inteligente și este administrat de KNX

aceste subiecte. O referință în acest sens o

electromagnetice, pe de altă parte nu veți

Association. Printre firmele mai cunoscute,

constituie Internet of Things Global Stan-

genera câmpuri electromagnetice supli-

prezente și în România, care promovează

dards Initiative, iar unul dintre cele mai in-

mentare, ceea ce este mai sănătos din

acest standard se numără: Bosch, Legrand,

teresante evenimente din perioada imediat

multe puncte de vedere.

Philips, Schneider Electric și Siemens. KNX

următoare va fi workshop-ul IoT 2013.

Dar chiar dacă faceți parte dintre puținii norocoși care și-au putut concepe infra-

poate utiliza atât cablurile de alimentare, cât și frecvențele radio și este Open Source.

Somewhere over the rainbow...

structura locuinței de la zero, progresul

UPB

Pentru studii de caz, elemente de cost, be-

tehnologic este atât de rapid încât, la

UPB (Universal powerline bus) a fost

neficii și amortizarea investiții sper să vă

un moment dat, inevitabil, veți avea de

dezvoltat de PCS Powerline Systems, din

putem oferi în perioada următoare mate-

adăugat ceva în sistemul de automatizare

California, se bazează pe standardul X10,

riale interesante de la companiile care oferă

al locuinței. Prin urmare este esențial să

oferind viteze mai mari de transfer și o

astfel de soluții și pe piața românească. Noi

alegeți acei producători și acele soluții care

exactitate mai ridicată. UPB este disponibil

am identificat până acum, și vom solicita

utilizează protocoale care respectă stan-

doar pe cabluri de alimentare și nu este

astfel de informații, companiilor: Schneider

dardele în vigoare. În acest mod veți avea

Open Source.

Electric, Eaton, InControl, IBS Smarthouse,

mai multe opțiuni, nu veți fi prizonierul

X10

Scat Sistem, Redatronic... și desigur aștep-

unui anumit producător și până la final veți

X10 a fost dezvoltat în 1975 de către

tăm să ne semnalați și alți furnizori de

cheltui mai puțin.

compania Pico Electronics din Scoția, penwww.ittrends.ro

soluții pe care să vi-i prezentăm. 


Nr. 10 - Octombrie 2013

19 O

P

I

N

I

I

De la NASA la NSA, către apocalipsa digitală

U

niversul informaţional în care trăim tinde să o ia razna. Suntem depăşiţi de ritmul tot mai infernal

Radu Crahmaliuc

de generare a informaţiei şi de volumul uriaş de date. Dacă ne depăşesc pe noi, ca indivizi, se poate

repara...ne limităm la Facebook, la un canal de sport sau

sau cu cele mai mici costuri. In industrie, orice dispozitiv

la o carte electronică bună, dar dacă îi depăşesc pe cei

sau echipament care se defectează poate fi depistat de ba-

responsabili cu informatizarea organzaţiilor, efectele pot fi

teriile de senzori şi piesele sau componentele defecte pot

dezastruoase.

fi schimbate pe loc graţie sistemelor de printare 3D. Noile

La conferinţa anuală Gartner ITexpo organizată la

procese vor atrage şi nevoia de funcţii noi, cum ar fi aceea

începutul lunii Octombrie în cel mai mare parc Disney

de CDG - Chief Digital officer, adică omul care va răspunde

din Florida, analiştii au adunat laolaltă toate informaţiile

de întreaga strategie digital într-un process de business.

legate de cele mai inovative tehnologii şi le-au amestecat bine. Ceea ce au scos din pălării însă i-a cam speriat pe specialiştii IT şi vendorii veniţi la convenţie.

Cât de SF sunt aceste scenarii? O simplă privire peste anunţurile din zona ştiinţelor de graniţă poate

Care e viziunea analiştilor Gartner despre un viitor nu

fi edificatoare:

prea îndepărtat? Volumul tot mai mare şi mai mare de date

 Cercetătorii de la University of Texas din Austin au

ne va copleşi, senzorii de captare a informaţiilor vor fi peste

folosit echipamente de printare 3D bazate pe tehnologie

tot, imprimarea 3D va schimba radical vechile procese de

DLP (digital light processing), pentru a construi celulele

producţie, iar maşinăriile inteligente vor înlocui oamenii în

gazdă pentru coloniile de bacterii care le permit studiul

cele mai grele sarcini şi nu numai… Directorii informatici,

infecţiilor. Imprimanta 3D a fost creată prin adaptarea unui

fără flexibilitatea de a se adapta la noile tehnologii, vor

proiector digital, al cărui microcip cu funcţie de oglindă a

deveni simpli custozi ai unor sisteme de back-end. Com-

generat efectul laser necesar pentru crearea gelatinei ce

paniile care nu vor avea viziunea de a se adapta revoluţiei

găzduieşte populaţiile de bacterii.

digitale riscă să intre în colaps. Avem destule exemple re-

 Producătorii auto lucrează la standardizarea unui

cente de branduri notorii precum Blackberry, Nokia sau

sistem de operare bazat pe Linux pentru sistemele IVI

Kodak, cu mari probleme.

(in-vehicle infotainment) ce vor permite maşinilor să

Vestea bună este că noua revoluţie digitală va genera

acţioneze ca nişte dispozitive smartphone. IVI este cutia

o creştere de peste 3.6% a cheltuielilor IT, estimate la

neagră care coordonează sistemele radio şi de entertain-

peste 3.8 trilioane US$ în 2014. Vestea rea pentru actualii

ment din vehiculele moderne, asigurând şi funcţii de tele-

vendori este că peste două treimi dintre CIO intervievaţi

fonie hands-free sau de navigaţie satelitară.

de Gartner au declarat că până în 2017 îşi vor schimba furnizorii.

 La National Chiao Tung University din Taiwan şi Nippon Institute of Technology din Japonia au fost reali-

Dar care sunt minunile cu care ne ameninţă analiştii?

zate primele dispozitive de memorie flash bazate pe prote-

De pe acum există suficiente premise tehnologice care ne

ine. Nodurile de stocare din nanoparticule de oxid metalic

pot alimenta imaginaţia şi, fără valenţe de SF, putem să

semiconductor au fost instalate într-o matrice de proteine

ne imaginăm modul în care: monitorizarea la distanţă va

cu funcţionalităţi biochimice. Proteinele sau peptidele au

schimba practicile din sănătate, eliminând nevoia ca docto-

proprietatea de a se aranja singure, constituind adevărate

rii să se mai deplaseze la bolnavi, senzorii adaptaţi oricăror

unităţi de memorie la nivel molecular, care pot suporta

condiţii de mediu vor reduce costurile asociate activităţilor

cu uşurinţă peste 10 000 de cicluri încărcare – ştergere,

agricole dintr-o fermă, vehiculele care se conduc singure

adică mult peste ce poate oferi industria electronică la ora

vor elimina costurile majore din transporturi, minerit sau

actuală. 

construcţii. Parkingurile vor comunica cu maşinile self-

rcrahmaliuc@yahoo.com

driving, care după ce ne lasă la o destinaţie dorită se vor duce singure şi cuminţele către parcarea cu locuri libere www.ittrends.ro

Continuarea materialului o puteţi citi pe www.ittrends.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

20 S

O

F

T

W

A

R

E

D

E

V

E

L

O

P

M

E

N

T

De ce facem ceea ce facem? Industria software trebuie să întrebe mai des „de ce?” înainte de a răspunde la „ce?” sau „cum?”. de Mihai Nadăş

Lipsa de comunicare dăunează grav rezultatului final

Mihai Nadăș este CTO la Yonder, în rolul său fiind responsabil de activitățile R&D și creșterea nivelului de inovație al produselor partenerilor Yonder. Yonder este o companie europeană furnizoare de servicii IT cu sediu în Utrecht şi centre de dezvoltare în Cluj-Napoca şi Iaşi. Ambiţia Yonder este de a anticipa soluţii prin identificarea inovaţiilor ce pot contribui la dezvoltarea partenerilor săi şi mai apoi implementarea lor prin procese de excelenţă şi înaltă competenţă tehnică. Yonder face parte din grupul Total Specific Solutions, un grup olandez de companii IT cu peste 1800 de angajaţi ce acoperă un spectru larg de domenii de competenţă, pornind de la inovaţie în aplicarea şi implementarea de soluţii software, sănătate, leasing, farmaceutice şi continuând cu inginerie de business, sisteme integrate, testare şi asigurarea calităţii.

Software-ul este omniprezent. De dimineață, când ne trezim la sunetul unei alarme activate de un smartphone și până seara, timp în care am condus spre serviciu într-o mașină dotată cu un computer de bord, am urcat cu liftul care a decis pe baza unor instrucțiuni programate cât timp să așteptăm și am petrecut ore întregi la serviciu unde, cel mai probabil ne-am folosit marea majoritate a timpului de un computer într-o formă sau alta, suntem înconjurați de software. Chiar și așa, putem argumenta că industria software este de abia la început. Dacă ne uităm doar la piața de Cloud Computing, estimările sunt că până în 2020 aceasta va ajunge la peste

concentrare (i.e. lack of focus) și defini-

maps) echipei de dezvoltare. Întregul pro-

150 de miliarde de dolari, ceea ce implică

rea greșită, lipsa definirii sau înțelegerea

ces este deseori organizat în jurul unor

în mod direct miliarde bune ce urmează a fi

greșită a obiectivelor de nivel înalt. Con-

ședințe și documente care au prostul obicei

investite în dezvoltarea de software.

cret, acestea conduc la inflația obiectivelor

de a reduce contextul și a conduce discuția

Pe de altă parte, statisticile ne arată că in-

(i.e. scope creep), dezvoltarea de soluții

spre întrebări care încep cu „ce” (i.e. „Ce

dustria software se confruntă cu probleme

greșite, funcționalități artificiale (i.e. pet

trebuie să facem?”, „Ce funcționalități noi

serioase de eficiență. Conform acestora, în

features) și prioritizări ad-hoc.

dezvoltăm?”). Pericolul în acest caz este

2004 organizațiile comerciale din Uniunea

că se creează o distanță între motivație și

Europeană au pierdut 142 de miliarde de

De ce facem ceea ce facem?

execuție, iar în proces se pot strecura ușor

euro din cauza proiectelor software eșuate,

Să presupunem că dezvoltăm o platformă

activități făcute de dragul activității, bazate

în mare parte din cauza alinierii precare

de jocuri online ce are un succes limitat și

pe presupuneri nevalidate care omit com-

între obiectivele de business și obiectivele

pe care vrem să o îmbunătățim. Succesul,

plet obiectivul final. Și, evident, cu cât mai

de proiect. Această sumă coincide aproxi-

în acest caz, este legat în mod direct de

mare proiectul, cu atât mai mare riscul.

mativ cu costurile programului Stației

numărul de jucători, care trebuie să ajungă

În cazul platformei de jocuri online,

Spațiale Internaționale (i.e. ISS), incluzând

la 1 milion pentru ca produsul să fie con-

această problemă poate conduce la func-

toate zborurile efectuate până în prezent și

siderat un succes.

ționalități care care nu contribuie cu nimic

sunt aproape de două ori mai mari decât cele

În mod normal, într-o companie de produs

la atingerea obiectivului de a ajunge la 1

ale programului Apollo, program ce a livrat

există câteva roluri care sunt implicate în

milion de jucători sau, mai rău, pot inhiba

6 selenizări umane între 1969 și 1972.

succesul unui produs, însă, în esență, vor-

succesul platformei. Și asta, în principal,

Mulți colegi din industrie ar cataloga

bim de trei grupuri mari: echipa de business

deoarece întreaga echipă de produs nu

această problemă în termeni simpli ca fiind

(management-ul companiei), echipa de

colaborează pentru a defini și a înțelege,

una de comunicare. Și, adevărul e că diag-

produs (în speță, product management-ul)

cu mic cu mare, care este obiectivul final,

nosticul nu ar fi prea departe de realitate.

și echipa de dezvoltare. Comunicarea este

rezultatul către care trebuie să tragă toată

Analizele arată că la baza majorității pro-

de cele mai multe ori inițiată de echipa de

lumea.

blemelor asociate proiectelor de dezvoltare

business, care trasează directive echipei de

Gary Klein, cercetător în psihologie,

software se află proiectarea și execuția

produs, care mai apoi ajunge să definească

cunoscut pentru contribuțiile sale în do-

bazate pe presupuneri greșite, lipsa de

planuri de dezvoltare (i.e. product road-

meniul luării de decizii (i.e. naturalistic

www.ittrends.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

21 S

O

F

T

W

A

R

E

D

E

V

E

L

O

P

M

E

N

T

decision making), dă ca exemplu echipele

atins. Întrebarea „Cum?” ajută la identifi-

Bineînțeles, este un exemplu pur ilus-

militare în care personalul militar trebuie

trativ, însă suficient de relevant pentru a

să cunoască și să înțeleagă obiectivul

carea de răspunsuri în acest sens; Ce? În mod nu neapărat surprinzător

misiunii pentru a putea lua deciziile co-

întrebarea cea mai des întâlnită se

trebarea este: „în câte proiecte pe care le

află de abia la urmă, după ce în-

desfășurați în momentul de față lucru-

neprevăzute. Această observație este fun-

treg contextul este setat. „Ce?” răspunde

rile sunt atât de clare?”. Dacă nu sunt,

damentală, după părerea mea, și în indus-

la întrebări precum „Ce putem face noi,

înseamnă că tocmai ați aflat despre o

tria software. Cred că fiecare membru al

ca organizație, pentru a realiza impactul

tehnică ce poate ajuta în acest sens,

echipei de produs, începând de la business

dorit?”, „Ce trebuie să livrăm pentru a

scutind pe toată lumea de inerentele riscuri

și până la noul junior intrat în proiect tre-

contribui la rezultatul final?”. O hartă de

asociate unei înțelegeri parțiale a proble-

buie să înțeleagă rezultatul final spre care

impact leagă în mod clar livrabile de com-

mei date. 

tinde proiectul pentru a putea lua deciziile

portamente, actori și obiective, contribuind

corecte în timpul execuției, în cazul în

astfel la o clară înțelegere a motivației și a

care apar situații neprevăzute. Și cu toții

felului în care execuția contribuie sau nu la

știm că în proiectele software apar lucruri

realizarea rezultatului final.

recte în teren, în cazul în care apar situații

4

prezenta conceptul Impact Mapping. În-

Legături externe 1. innovation.tss-yonder.com 2. mihainadas.com

neprevăzute.

Cartografierea impactului – o tehnică de analiză strategică pentru dezvoltarea de produse software

În cazul exemplului dat anterior, harta de impact ar arăta în felul următor

În cartea „Impact Mapping: Making a big impact with software products and projects”, Gojko Adzic prezintă o tehnică de analiză strategică menită să rezolve această mapping

problemă. (i.e.

Intitulată

cartografierea

impact impactu-

lui), tehnica facilitează colaborarea și interacțiunea între echipe, ajută la identificarea și vizualizarea presupunerilor și a obiectivelor într-un mod rapid. La baza acestei tehnici se află un set de 4 întrebări cheie care conduc la un rezultat vizual ce are rolul de a ține proiectul și deciziile luate în cadrul acestuia aliniate cu obiectivul final dorit.

Cele 4 întrebări centrale tehnicii Impact Mapping sunt:

1

De ce? La baza hărții de impact se află întrebarea „de ce?”. Această

1 – © impactmapping.org

întrebare adresată în mod repetat

într-o ședință comună în care participă reprezentații echipelor de business, produs și dezvoltare este fundamentală și ajută la rafinarea presupunerilor și definirea obiectivelor într-un mod SMART (specifice, măsurabile, orientate spre acțiune, realiste și încadrate într-un interval de timp); Cine? Această întrebare este menită

2 3

să identifice persoanele și rolurile ce pot contribui sau pot inhiba obiecti-

vul identificat; Cum? Odată identificați actorii este important să se discute în ce mod trebuie să se schimbe comporta-

mentul acestora pentru ca obiectivul să fie

Concluzii Industria software, prin natura ei (i.e. soft), suferă de hipo-concretețe. Această stare patologică duce la hemoragii financiare care destabilizează bugete și provoacă AVC-uri soldate uneori chiar și cu falimente. Soluția se află în o mai bună aliniere a actorilor implicați la obiectivul final. La fel cum Gery Klein argumentează că e crucial ca personalul militar să fie informat complet cu privire la obiectivul final al unei misiuni militare și actorii echipelor de dezvoltare a proiectelor sau a produselor software trebuie să înțeleagă „de ce?” înainte de a ști „ce?” și „cum?”. La fel ca în viață, răspunsul la întrebarea „de ce facem ceea ce facem?” se dovedește a fi crucial în lumea software, unde deși conceptul reîncarnării este universal agreat, sucombarea poate fi la fel de tragică. Impact mapping sau cartografierea impactului este o tehnică de planificare strategică ce ajută echipele de produs să ajungă rapid la răspunsuri care să evite drumurile închise.

www.ittrends.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

22 T

E

N

D

I

N

Ţ

E

5 caracteristici esențiale, împreună cu 5 întrebări tăioase pe care să le adresezi la alegerea unui furnizor de servicii IT de Bogdan Tudor, CEO & Founder Class IT Outsourcing

xternalizarea serviciilor care nu sunt în core-business-ul companiilor reprezintă o tendință generală pentru companiile performante, care își doresc să aloce cât mai puțin timp în activități non-core și cât mai mult acolo unde contează pentru rezultate: sales, marketing și operațiunile specifice activității proprii.

E

Orice minut petrecut în activități de back-

Căderile de tensiune, problemele hardware

office este un minut câștigat de concurență. De

ale echipamentelor, bug-uri software pot

altfel, o analiză realizată în iulie 2013 de către

apărea oricând, e important ca acestea să fie

Class IT asupra companiilor care externalizează

identificate imediat și nu luni la prima oră,

serviciile IT a relevat o creștere de 13,7% a

cand ajunge toata echipa la birou.

cifrei de afaceri din 2012 comparativ cu 2011. Orice decizie de externalizare este o decizie importantă, de aceea, la alegerea unui furnizor de servicii IT, sunt câteva lucruri esențiale care trebuie luate în considerare de orice companie.

1

Proactivitatea suportului IT Nu îți dorești ca angajații tăi să fie întrerupți

Bogdan Tudor, CEO & Founder Class IT Outsourcing

Întrebarea tăioasă: Cum sunt monito-

pot atrage oameni valoroși, iar rotația de per-

rizate sistemele IT și cum se intervine în caz

sonal este foarte mare. Pentru că domeniul

de nevoie?

IT este încă pe val, am întâlnit situații în care

3

rotația în companiile mici era de peste 80%

Securitatea accesului la informații

pe an. Această rotație atrage după sine riscuri

Protecția datelor proprii este un aspect sensibil

de securitate a informației, pierdere rapidă a

și strigent în companie, mai ales în contextul

cunoștințelor specifice fiecărui client și „rein-

unui mediu concurențial tot mai complex.

ventarea roții” de fiecare nou angajat.

de situațiile care afectează în mod uzual uti-

Un furnizor de servicii trebuie să dispună

lizatorii, atunci cand furnizorul de servicii nu

de soluții validate de protecție a datelor relativ

Într-o companie de servicii, aceasta trebuie să

are o activitate proactivă. Sau, mai important,

la cei care încearcă accesarea neautorizată a

încurajeze profesionalismul, lucrul în echipă,

ca întreaga afacere să fie pusă la pământ de o

acestora din exteriorul companiei, de protecție

evoluția profesională, rezultatul final și trebuie

problemă a serverelor sau de comunicații. Ca

a accesului și de monitorizare a ieșirii de docu-

să facă fiecare angajat să înțeleagă că „banii

acest lucru să nu se întâmple, furnizorul de

mente din interiorul companiei, de o strategie

vin de la client”.

servicii IT trebuie să dețină uneltele de lucru și

bine pusă la punct pentru protecția datelor de

procesele pentru o asemenea abordare.

evenimentele neprevăzute de avarie (backup)

Cultura

organizațională

este

esențială.

Întrebarea tăioasă: Cum vã asigurați că angajații rămân cât mai mult în companie?

5

Nu toți furnizorii de servicii folosesc aseme-

Furnizorul de servicii IT are acces direct la

nea unelte, de aceea intrebați-i specific care

datele companiilor cu care lucrează. Fără o

sunt soft-urile folosite pentru această activitate

organizare detaliată, certificată și auditată

și verificați online despre ce soft-uri este vorba.

periodic la nivel internațional, chiar furnizorul

Fără o activitate proactivă, numărul situați-

de servicii devine „călcâiul lui Ahile” pentru

tot mai numeroși. Cine nu a avut până acum

securitatea IT.

o experiență negativă cu un furnizor care s-a

ilor de întrerupere a activității care afectează o afacere este de cinci ori mai mare. Întrebarea tăioasă: Care este modalitatea de prevenire a problemelor IT?

2

Monitorizarea 24/24 Ajungem să îi dăm dreptate lui Murphy de fiecare dată. Situațiile de întrerupere apar atunci când te aștepți mai puțin, exact atunci când ai nevoie mai mare ca lucrurile să funcționeze.

Întrebarea tăioasã: Care este modalitatea de securizare a informațiilor și care sunt certificările de securitate deținute de companie și de angajații acesteia?

4

Garanțiile oferite Orice vânzare este doar o promisiune, iar cei care își încalcă promisiunile și nu livrează sunt

dovedit a fi altfel după ce a avut contractul semnat? Pentru a evita astfel de situații cu un furnizor de servicii IT, cereți garanții de livrare a serviciului: timp de intervenție, procent de situații

O echipă competentă și motivată

identificate proactiv, sisteme de securitate bine

Este esențial ca oamenii care lucrează pen-

puse la punct, sisteme de gestiune a cererilor

tru furnizorul de servicii să fie aleși după ati-

din partea clienților și raportare periodică a

tudine, să dețină competențele necesare și

activității.

Un furnizor de calitate deține un sistem de

compania să aibă un program de dezvoltare

Orice serviciu trebuie dimensionat conform

monitorizare 24/24 care identifică imediat orice

profesională pentru fiecare angajat. Mai ales în

nevoilor proprii și la valoarea corectă în piață.

situație de întrerupere, indiferent când aceasta

IT, certificările personalului sunt dovada fap-

Un preț mai mic vine întotdeauna cu riscuri

apare – noaptea, în weekend sau de sărbătorile

tului că aceștia operează „după note, nu după

mai mari, iar o valoare prea mare poate în-

legale – și poate trimite o echipă de intervenție

ureche”.

semna servicii de care nu ai nevoie.

în cel mai scurt timp la sediul clienților, chiar și noaptea sau în weekend.

Nu toate companiile pot oferi un pachet motivațional la nivelul industriei, de aceea nu www.ittrends.ro

Întrebarea tăioasă: Care sunt garanțiile contractuale ale serviciilor oferite? 


Nr. 10 - Octombrie 2013

23 L

O

R

E

D

A

N

A

S

Cum poţi profita de pe urma review-urilor negative

A

V

O

I

C

E

Violeta-Loredana Pascal

stăzi este foarte uşor pentru oricine să îşi prezinte

acţioneze companiile într-o asemenea situaţie, nu a generat

impresiile despre produse, să elogieze o companie

şi o soluţionare a problemei sale. În continuare nu a putut

ori să critice serviciile unei firme. Evident, fiecare

cumpăra cartea în format electronic. Da, din păcate acesta

organizaţie se bucură atunci când despre ea apar

este un exemplu de aşa nu în cazul magazinelor online.

materiale pozitive şi este mai puţin fericită când este

Deşi nu este de dorit să se ajungă în situaţia în care o

criticată. Din punct de vedere al comunicării şi relaţiilor

persoană prezintă experienţele neplăcute public, pe bloguri

publice există numeroase soluţii şi strategii de criză, însă nu

sau în cadrul reţelelor de socializare, în momentul în care

vreau să vă povestesc astăzi despre acestea ci, pornind de la

aşa ceva se întâmplă este recomandat ca organizaţia vizată

un exemplu concret, să arăt cum se poate ca o companie să

să ofere o soluţie. Chiar dacă nu aşa şi-ar fi dorit o persoană

câştige de pe urma unui material negativ.

să găsească rezolvarea problemelor sale, măcar finalul ar fi fost cel dorit, iar compania ar fi putut beneficia ca imagine

Problemă nerezolvată, discuţie suspendată

de pe urma acestui lucru (am avut probleme, ne pare rău,

Cum spuneam, totul porneşte de la un exemplu real. O

iată am soluţionat situaţia versus nicio reacţie ori soluţie).

prietenă, Alina, a dorit să citească în format electronic o

O prezentare negativă nu înseamnă că nu mai este nimic de făcut. Dimpotrivă, ea poate fi o oportunitate!

«

Cum pot câştiga concurenţii Într-un caz similar precum cel expus în cadrul acestui articol, concurenţii respectivei companii au o oportunitate de afaceri pe care, în funcţie de situaţie, o pot fructifica sau nu. A sări în ajutorul unei persoane nemulţumite va duce întotdeauna la o asociere pozitivă de imagine. Orice lucru

carte. Acel roman putea fi cumpărat în acest format de pe

bun făcut este apreciat.

un singur site, aşa că prietena mea a lansat comanda. Până

În cazul de faţă, o librărie online m-a contactat şi a

aici toate bune şi frumoase, numai că exact aici s-a oprit

oferit un exemplar, este adevărat în format tipărit, al acelei

tot. Au apărut probleme, Alina a contactat respectivul site, a

cărţi pentru a o putea citi. Cum spuneam, Alina şi-a dorit

primit un răspuns, dar nu s-a soluţionat nimic până acum,

cartea în format electronic, însă doar un magazin online

iar situaţia este veche deja de câteva luni. Povestea pe larg

o comercializează în acel format, iar de la ei nu s-a putut

o găsiţi pe PRwave Blog (http://www.prwave.ro/blog). Cert

cumpăra. O persoană de la acea librărie mi-a scris pe

este că discuţia a rămas în aer, de la un punct încolo Alina

Facebook imediat ce am promovat articolul scris de Alina

nemaiprimind niciun semn de la respectivul site.

cu această ofertă. Am apreciat gestul său, am lăudat acea librărie inclusiv la mine pe blog şi, recunosc, când caut să

Cum ar fi putut câştiga acea companie

cumpăr cărţi le verific site-ul! Iată aşadar cum se poate

În ceea ce priveşte prezentările negative, există două

câştiga ca imagine, dar şi cum se poate chiar obţine un nou

variante: fie compania în cauză gestionează bine

client (sau mai mulţi, pentru că evident povestim şi aceste

situaţia, rezolvă problema şi câştigă în final simpatia

reacţii inspirate şi astfel mulţi află despre iniţiativă).

respectivului client, fie o altă companie, un competitor, intră „pe fir” şi câştigă.

O prezentare negativă poate fi în consecinţă o oportunitate: de a soluţiona o problemă, ori de a ajuta pe cineva şi astfel

În cazul de faţă, compania ar fi trebuit să rezolve problema, acest lucru este clar. Nu doar că nu a soluţionat

de a câştiga un potenţial nou client. Totul stă în modul în care se gestionează un asemenea review. 

situaţia, dar nu a mai oferit niciun răspuns. Postarea pe blog a Alinei, menită a atrage atenţia asupra gestionării relaţiei cu clienţii şi a arăta cum este bine şi cum nu este indicat să www.ittrends.ro

loredana@prwave.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

24 F

I

L

E

D

E

P

O

V

E

S

T

E

Începuturi ale istoriei Internetului în România

De la Free Software la Internet (VII) de Alexandru Rotaru, Ph.D.

upă experiența câștigată la ROSE ‘94, ne-am propus ca ROSE ‘95 să fie organizat altfel. Am renunțat la compania de turism pentru rezervări și organizare de evenimente. În schimb cu banii economisiți am construit un pachet care să fidelizeze participanții. Acesta conținea: volumele cu lucrările conferinței, un sac de pânză inscripționat cu ROSE ‘95, insigna asociației, ecusoane, programul manifestărilor și câte trei bonuri de cafea pentru pauzele de conferință din fiecare zi.

D

Toatã logisitica am preluat-o cu mijloace

Linus Torvalds și John Quartermann au

proprii și cu un sistem de comunicații ba-

sosit cu o zi înainte de începerea conferinței,

zat pe stații wireless de la Radiotel care ne

motiv pentru care s-au integrat imediat în

permiteau coordonarea pe teren în tim-

mica noastră echipă de organizare. Linus

pul evenimentului. Trebuie ținut cont că

chiar a coordonat împreună cu Irina Atha-

ROSE ‘95) pe toți cei care puteau lansa

la acel moment nu apăruseră telefoanele

nasiu o echipă de studenți pentru a sorta

dezbateri libere cu sala privind subiectele

mobile. Evident Radiotel avea afișat în

volumele iar John Quartermann ne-a

tratate în secțiuni. De exemplu, secțiunea

holul de la intrare cel mai mare banner.

sprijinit în logisitica de acces la Internet

referitoare la „Dezvoltarea resurselor In-

Alexandru Rotaru

Fundația Soros ne-a sponsorizat cu

ternet” a fost coordonată de

instalația de traducere simultană,

John

inclusiv cu traducătorii iar Ion Vaciu

dedicată

pe care îl cunoșteam încă de la

fost condusă de Linus Torvalds

ROSE ‘94 ne-a asigurat legătura cu

iar cea de aplicații de securitate

presa. Cu o zi înainte de începerea

și criptografie de către prof. Vic-

conferinței ROSE ‘95 am organizat

tor Valeriu Patriciu. Efectul s-a

o miniconferință de presă prin care

văzut de fiecare dată, dezbate-

toți jurnaliștii de specialitate au fost

rile fiind inițiate și apoi mode-

informați despre cele mai importante

rate de aceștia. De altfel pe toată

momente ale evenimentului. Co-

perioada evenimentului invitații

nexiunea Internet a fost pentru pri-

noștri au fost abordați direct de

ma dată on-line. Aceasta s-a realizat

către cei interesați. Consider că

prin linia închiriată Romtelecom care

Quartermann; aplicațiilor

secțiunea Linux,

a

am reușit să realizăm o comu-

conecta Palatul Copiilor (PC-Net) cu ICI

din zona de expoziție, chestiune care era

nicare foarte bună între toți cei prezenți,

(RNC), obținută prin susținerea lui Eugenie

destul de dificilă la acel moment.

în acel spațiu special amenajat din Palatul

Stăicuț, coordonatorul RNC. EUnet ne-a

La conferință a sosit și Esther Dyson,

sponsorizat prin asigurarea de conturi de

membră în comitetul condus de Al Gore

email pentru firmele participante și în spe-

„National Information Infrastructure Ad-

Problemele de logistică au fost ca în-

cial pentru invitații din străinatate.

visory Council”, cel care definea atunci

totdeauna foarte dificile. Îmi amintesc

Dintre cei pe care îi cunoșteam deja,

noua infrastructură de telecomunicații din

de exemplu că într-o dimineață în timpul

la ROSE ‘95 au sosit: Sergey Kusnetzov,

Statele Unite (proiectul NII). Ulterior în

prezentării unei lucrări despre arhitectura

președintele asociației de Unix din Rusia,

1998 Esther Dyson împreună cu John Pos-

QNX, niște muncitori au început să repare

Jean- Michel Cornu, reprezentant al grupu-

tel au fondat ICANN, organizație pe care

cu un zgomot teribil acoperișul Palatului

lui francez de Unix (AFUU) dar și coordo-

aceasta a și condus-o o perioadă de timp.

Copiilor, astfel încât nu se mai auzea nimic

Copiilor, în care erau prezente cu exponate principalele firme IT&C din România.

nator din partea EurOpen al programului

Pe lângă personalitățile de vârf sosite

în sală. A trebuit personal să mă duc pe

de acces al utilizatorilor la informațiile

la ROSE ‘95, firmele au încercat să-și mo-

clădire și să-i rog pe respectivii să revină

Comisiei Europene și profesorul de econo-

bilizeze pentru prezentări în special su-

peste două zile. Spre norocul nostru pro-

mie Juan Carlos Martínez Coll de la Uni-

biecte orientate spre zona tehnică, evitând

blema s-a rezolvat, evident trecându-i pe

versitatea din Malaga, la acel moment

subiectele strict comerciale. Noi în calitate

aceștia drept „colaboratori” în statul de

inițiator și coordonator, pe lângă Comisia

de organizatori am numit în coordonarea

plată al asociației, împreună cu pompierii

Europeană al programului EumedNet.

secțiunilor din program (vezi programul

și câteva femei de serviciu.

www.ittrends.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

25 F

I

L

E

D

E

P

O

V

Cu formația sa de jurnalist Esther Dyson

IT&C (PC Report, Computer-

a reușit să conducă la ROSE ‘95 una dintre

world s.a.). Ecoul internațional

cele mai surprinzătoare mese rotunde cu

a fost mult mai puternic decât

tema: „Internet, growth of the Global Net-

cel din țară, chiar daca ROSE

work & Services” cu accentul aplicativ pe

‘95 ca și ROSE ‘94 au condus la

furnizorii Internet din România. Trebuie

formarea unei întregi generații

ținut cont că la această masă rotundă au

de specialiști. Pe toți aceștia îi

participat ca paneliști: Linus Torvalds, John

regăsim astăzi în management-

Quartermann, Jean Michel Cornu și Juan

ul multor firme dar și printre

E

S

T

E

Carlos Martinez Coll. Interactivitatea a fost permanentă cu întreaga sală. Din păcate nu se păstrează o înregistrare

Linus Torvalds a stat în România

a acestor discuții care ar fi

o perioadă mai lungă (o săptămână)

de referință pentru situația

susținând de două ori prezentări în am-

Internet-ului

fiteatru pentru studenții din anii 4 și 5 de

din

perioada

1994-1996.

la Facultatea de Calcultoare din Politehnica

În schimb există o înre-

București. A fost chiar curios să petreacă

gistrare de la TVR1 unde se

ceva timp cu studenții din anul 5 în Regie,

menționează fugitiv eveni-

pentru a comunica cât mai direct cu cei din

mentul cât și faptul că ROSE

generația lui.

‘95 s-a bucurat de prezența

O prezentare post factum a conferinței,

lui Linus Torvalds. Singurele publicații

personalitățile care au adus schimbări

dar și a impresiilor personale despre ROSE

care au susținut evenimentul, inclusiv cu

majore în domeniu. O listă a acestora o

‘95 a fost publicată de John Quartermann

interview-uri și puncte de vedere de la fața

vom menționa la sfârșitul acestei serii de

în numărul din noiembrie 1995 al revistei

locului au fost publicațiile din domeniul

prezentări.

Matrix News. 

Sony Cyber-shot DSC-WX300 de Romulus Maier

D

upă DSC-HX300, pe care am avut plăcerea să-l testăm relativ recent, a poposit în redacție și mezinul familiei DSC-WX300, un aparat foto digital care, conform celor de la Sony, este cea mai ușoară și mai mică cameră foto cu zoom optic de 20x.

În urmă cu câteva zile, când camera a ajuns la noi, acest model se afla pe locul 3 în topul vânzărilor de camere digitale din Japonia. Între timp, la ora la care scriu acest material, camera s-a instalat pe locul 1. Să vedem așadar care ar putea fi posibilele motive pentru care DSC-WX300 este atât de populară. Pe scurt DSC-WX300 vine echipată cu un senzor CMOS Exmor R de 18,2 MP, zoom optic 20x, Full HD, mod Automat inteligent, capacitate de stabilizare optică SteadyShot, autofocus de mare viteză şi efecte de imagine. O listă completă a specificațiilor tehnice este disponibilă la www.sony.ro.

Cu bateria încărcată, camera poate face până la 500 de fotografii, sau poate înregistra video (AVCHD sau MP4) continuu

Pe o piață pe care concurența camerelor foto din smartphone-uri

până la 29 de minute.

este din ce în ce mai acerbă, înafara calităților specifice aparatelor

Camera face fotografii și înregistrări video excelente, în spe-

foto, producătorul trebuia inevitabil să împrumute și din facilitățile

cial în aer liber, în condiții de iluminare bună, semnificativ mai

specifice noilor veniți. Astfel DSC-WX300 vine cu Wi-Fi integrat,

bune decât fotografiile realizate cu un smartphone, făcând-o un

facilitate care nu doar că permite utilizarea unui smartphone ca

excelent companion pentru excursii și situații în care preferăm să

telecomandă pentru declanșarea imaginii, dar permite și salvarea

purtăm cu noi un singur aparat ușor și extrem de compact.

fotografiilor în cloud, fără să mai fie neapărat necesară utilizarea unui card SD și a unui calculator.

În România, DSC-WX300 poate fi cumpărată la un preț de cca. 1.400 ron (inclusiv TVA). 

www.ittrends.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

26 O

P

I

N

I

I

Cam scumpe tărâțele, doamnă, cam scumpe

D

e foarte mulți ani se tot vorbește de o evaziune fiscală în agricultură de peste 50%. Recent, am auzit pe cineva vorbind despre evaziunea fiscală practicată în „Centrul Vechi” al capitalei, că ar depăși 70%. Poate cifrele nu

Constantin Teodorescu

sunt chiar atât de mari (sau poate sunt subevaluate), cert este că fiecare guvern din cele ce s-au perindat în Palatul Victoria, și-a pierdut imediat optimismul și determinarea de a lupta contra evaziunii fiscale și a cheltuielilor inutile de la buget, pe care

luat vederi) că pe DN1 se apropie o dubă de marfă care nu și-a declarat pe situl web www.EuTransportLegalMarfa.ro informațiile

le afișau câtă vreme stăteau în banca opoziției. Și măsurile pe

despre transport. Simplu, automatizat, informatizat, fără nici un

care încearcă să le ia, de multe ori controversate, timide (să nu

dispecerat care să „protejeze” transporturile cumnatului depu-

deranjeze cumva încrengătura în care se află poate și sponsori

tatului Cutărică.

electorali ai partidului) și cu rezultate îndoielnice (vezi speranța

Procedura nu înseamnă amendarea transportatorului pen-

deșartă a ieftinirii pâinii după reducerea TVA), arată că situația

tru că nu și-a declarat de bună voie transportul, e suficient că

e cunoscută, dar nu e pe roze.

echipajul de poliție va opri duba, îi va verifica marfa și actele (pe

Dacă guvernele au fost întotdeauna în pană de inspirație pri-

care le va și scana sau fotografia la fața locului) și-i va da dru-

vind modalitatea de majorare a gradului de colectare a taxelor,

mul… să-l poată opri și următorul echipaj, după numai 10 km,

în schimb pe partea de cheltuieli, mai toți cei care propun pro-

până când transportatorul, sătul că marfa nu-i va mai ajunge

«

iecte doar ca să aibă firmele prietenilor de muncă, dovedesc o

Cum vă sună de exemplu „Cadru instituțional modular de procesare a informației vehiculate prin programul sectorial ...” ce este evaluat la prima strigare la suma de 30 de milioane de euro? Impresionant, nu?

în timp util la destinație, va prefera să declare online dinainte toate datele despre transport. Cei care și-au declarat de bună voie transportul vor putea fi și ei controlați prin eșantionare statistică de 5% însă de data asta transporturile care se vor dovedi a fi false vor primi sancțiuni ce pot merge până la confiscarea mărfii și autovehiculului cu care a fost transportată. Prin procesarea (chiar statistică) a informațiilor introduse în acest sistem se pot obține imagini ale volumului de marfă trans-

imaginație debordantă. Proiectele au denumiri pompoase, me-

portat, ale TVA-ului pe care aceste mărfuri ar trebui să-l gene-

nite a induce cititorului impresia că, odată implementate, ele vor

reze ca venit la buget și diferențele față de cel încasat ar putea să

rezolva probleme majore ale birocrației. Cum vă sună de exemplu

indice clar zonele în care controalele ar trebui intensificate sau

„Cadru instituțional modular de procesare a informației vehicu-

controlorii schimbați cu alții, din alte județe.

late prin program sectorial...” ce este evaluat la prima strigare la

Sunt sigur că se vor găsi cititori și chiar destui guvernanți care să considere propunerea ca fiind una utopică. Îi invit atunci să

suma de 30 de milioane de euro? Impresionant, nu? Cu o sumă probabil mai mică decât cea de mai sus ar fi fost

citească articolele mai recente privind studiile care se fac acum în

posibilă dezvoltarea unui sistem pentru combaterea evaziunii

Israel privind oportunitatea eliminării banilor fizici și efectuarea

fiscale prin înregistrarea centralizată a transporturilor de marfă

tuturor plăților prin carduri bancare în încercarea de a cântări

și controlul în teren al mașinilor care nu s-au înregistrat înainte

eficiența acestei măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.

de a pleca la drum în sistem, introducând informațiile: numărul

Revenind la marile proiecte românești (mari în sensul sumelor

mașinii, numărul facturii, tipul și valoarea transportului, sursa

plătite), nu pot să nu remarc faptul că și la implementare se

și destinația acestuia. Hai, pentru o tavernă, sticlele de whisky

aruncă banul fără o minimă informare dacă soluția respectivă

din barurile din „Centrul Vechi” mai pot fi aduse și pe bancheta

n-ar putea fi implementată și altfel, folosind open-source și

din spate a mașinii patronului iar carnea pentru fripturi ar putea

lăsând mai mulți bani în țară, unor informaticieni români, în

fi îndesată în portbagaj, însă toate trebuie aduse cumva eficient

loc să fie plătite licențe în afară. Nu la fel au gândit factorii de

în București engros, cu vreo mașină frigorifică.

decizie de la PrivatBank, cea mai mare bancă din Ucraina, care

Poliția, în loc să stea să stea 4 ore să caute vreun fraier căruia

a ajuns la momentul de față să aibă un parc de 36.500 calcula-

să-i dea o amendă că a parcat unde nu trebuie, ar fi putut să pla-

toare pe care rulează sistemul de operare Ubuntu Linux, fiind cel

seze echipaje mixte (cu agenți ANAF) pe cele câteva rute majore

mai mare utilizator privat, devansând rețeaua Peugeot-Citroen

prin care intră mărfurile în București și ar fi primit informația

Corporation, care are „numai” 22.000 calculatoare instalate cu

de la sistemul automat deja funcțional de verificare a existenței

Linux. 

rovignietei (acela care citește numerele mașinilor cu camere de www.ittrends.ro

constantin.teodorescu@mozartrocks.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

27 R

E

V

I

E

W

Plextor M5 Pro

de Nicolae Harabagiu, Tehnician service ClassIT Hardware

Dacă facem o călătorie în trecut ne aducem aminte cu plăcere de numele Plextor unitățile optice Plextor erau la mare căutare datorită fiabilității lor. În ziua de astăzi unitățile optice sunt la fel de fiabile, dar de câțiva ani aceștia au cucerit și piața SSD-urilor, iar acum se numără printre liderii de piață în această categorie. Am primit pentru review modelul M5 PRO, un SSD destul de impresionant. El vine foarte frumos ambalat într-o cutie albastră, însoțit de manualul de utilizare și adaptorul pentru carcasă de 3,5.

O scurtă descriere:  Avem un controller Marvell 88S9187-BLD2;

 O grosime de 7 mm (compatibil ultrabook);

 Flash : Toshiba 19 nm, MLC;

 Sata 6Gb.

Vă prezint și niște teste făcute pe următoarea configurație :  Placa de baza Asrock Z77-PRO 3;

 8 GB memorie RAM DDR 3 1866 MHz;

 Procesor intel I5 3470 – overclock-at la 4GHz;

 Windows 7 Ultimate 64 Bit.

După cum vedeți din rezutatele testelor, acesta are viteze ridicate de citire cât și de scriere. După o instalare de Windows pe el, timpul de pornire și de start al tuturor programelor instalate a fost de 15 secunde.

Argumente pro:  Raport calitate preț extrem de bun;  Include kit-ul de montare în bay-ul de 3.5; Din fericire momentan nu avem nici un argument contra la adresa acestuia ci numai de bine. Ne pare bine că Plextor reintră pe piață cu produse care se ridică la nivelul său sunt peste nivelul concurenței. Plextor M5 Pro poate fi achiziționat de la Like IT (www.likeit.ro).  www.ittrends.ro


Nr. 10 - Octombrie 2013

28 R

E

V

I

E

W

SSD Samsung 840 EVO e ce este un plus? Samsung este singurul producător de SSD-uri care realizează absolut toate componentele in-house. Ceilalți producători fac outsourcing la minim o componentă, fie controller-ul fie nandul etc. De ce este un avantaj? Există control total asupra produsului finit. Nand MLC (Toggle Mode „Multi-Level Cell”), cel mai rezistent și mai rapid, având garanție 3 ani.

D

de Alin Filipan, Network Administrator, Class IT

la apăsarea butonului de power și programele pornesc și ele clar mai repede decât înainte, comparativ cu HDD-ul vechi - Western Digital 1TB 5400 rpm. Asta chiar și în condițiile în care a fost folosit pe SATA II în loc de SATA III. Cu performanțe mari per ansamblu, prețuri accesibile, și o capacitate de stocare de până la 1TB, Samsung 840 Evo are aproape tot ceea ce vă trebuie la un dispozitiv de stocare intern. Ar putea fi îmbunătățită ușor viteza de citire secvențială și mărită garanția actuală de la trei ani la cinci ani. Dar acestea sunt doar deficiențe minore, care nu schimbă cu nimic faptul că unitatea este cea mai bună ofertă de pe piață acum. Noua unitate deschide un nou și incitant capitol în care solid-state drive sunt comparabile cu hard disk-uri regulate în ceea ce privește capacitatea și chiar de stabilire a prețurilor. Samsung 840 Evo poate fi achiziționat de la Like IT (www.likeit.ro). 

Folosind Samsung Magician Software, puteți verifica de asemenea starea de sănătate a SSD-ului și șterge în siguranță datele sale, sau tuna setările sistemului de operare pentru a maximiza viteza și rezistența SSD-ului. Samsung 840 Evo folosește foarte puțină energie atunci când nu este în uz, doar 0.045 watt în comparație cu un consum de 0,5 Watt la un hard-disk obișnuit sau anumite SSD-uri. (Seria 840 foloseste 0,046 watt.) Acest lucru face ca noua unitate să fie o alegere perfectă pentru utilizatorii de laptop. În testele mele, Samsung 840 Evo a lucrat bine si cu Windows și cu Linux. Pentru o performanță mai bună este recomandat să utilizați cea mai recentă versiune a sistemului de operare care suportă comanda TRIM, cum ar fi Windows 7 și Mac OS 10.6 sau mai noi. L-am pus pe un laptop Dell Inspiron 5521 15R cu Windows 7 Ultimate 64bit, se încarcă foarte repede (max. 12 secunde de

Cod QR IT TRENDS

Romulus Maier, Managing Partner romulus.maier@agora.ro Marina Enache, Events Manager marina.enache@agora.ro Andreea Maier, Marketing & PR Manager andreea.maier@agora.ro

REDACÞIA: Bogdan Marchidanu, Senior business editor bogdan.marchidanu@agora.ro Elena Andreea Liþã, Senior editor elena.lita@agora.ro Cristian Faur, Business editor cristian.faur@agora.ro Nicolae Bucur, Tehnoredactor nicolae.bucur@agora.ro Marian Teodorescu, Fotoreporter marian.teodorescu@agora.ro

MANAGEMENT:

EDITORIALIŞTI: Alexandru Rotaru arot@idgrup.ro Constantin Teodorescu brailateo@gmail.com Cristian Ivănuș cristian.ivanus@neurosoft.ro Daniel Cruceanu daniel.cruceanu@daxor.ro Mihai Nadăș mihai.nadas@tss-yonder.com Monica Muscă monica.musca@gmail.com Radu Crahmaliuc rcrahmaliuc@yahoo.com Rãzvan Sandu razvan.sandu@zando.ro Violeta-Loredana Pascal loredana@prwave.ro

www.ittrends.ro

O PUBLICAŢIE

AG GO ORA

Cod QR AGORA

ISSN: 2065 - 4766

NOTÃ COPYRIGHT: Copyright © 2013 BYBLOS SRL. Toate drepturile rezervate. Materialul editorial original tipãrit în acest numãr aparþine companiei BYBLOS SRL. IT TRENDS este marcã înregistratã a BYBLOS SRL.

ADRESA: Bd. Dimitrie Cantemir Nr. 12-14, Sc. D, Et. 2, Ap. 10, Sector 4, Bucureºti, 040243 Tel.: 021-3309282; Fax: 021-3309285 www.agora.ro; ittrends@agora.ro


THEY SAY THE FUTURE DOESN’T FIT IN A BOX. Tuesday, January 7 through Friday, January 10, 2014 Las Vegas, Nevada • CESweb.org • #CES2014

GOOD THING LAS VEGAS IS FAR FROM SQUARE.

Over four days, those who shape the future gather in a city built on reinvention. Here, brands, markets and economies converge in what’s far more than a tradeshow. And in 2014, there’s more opportunity than ever to connect with those who matter. The only question now, why wouldn’t you fit it in your future? Register today at CESweb.org.

IT Trends octombrie 2013  

IT Trends

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you