Page 1

B U S I N E S S

Nr. 5 - Mai 2011

I N

T H E

D I G I T A L

A G E

www.ittrends.ro

IN TERVIU RI

Eduard Pughin, Operations Manager Maguay

Pag. 14-15

Dania Şelaru, director divizia Global Technology Services, IBM România

Pag. 9

Teodor Cimpoeşu, Managing Director Kaspersky Lab Romania & Bulgaria

Pag. 11

Florentina Totth

DOSAR

Vicepreşedinte pentru România, APC by Schneider Electric

Soluţiile urmează rapid schimbarea cererii Pag. 18-20

„Schimbările tehnologice i rapide id di din ultimii lti ii anii au condus d la necesitatea unei infrastructuri extrem de flexibile care să facă faţă variaţiilor rapide de consumuri electrice.” Pag. 16-17


Costuri cu pâna la

c cartusele cu l

*

www.hp.ro/consumabile

*Bazat pe comparatia costurilor per pagina ale cartuselor HP 350 si 350 XL. Costurile per pagina au fost calculate tinând cont de preturile de vânzare recomandate de HP si de capacitatea de imprimare publicata de HP. Preturile actuale pot varia. Capacitatea de imprimare se poate modifica în functie de imprimanta utilizata, imaginea imprimata, dar si de alti factori. (Vizitati: www.hp.com/go/learnaboutsupplies<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>). Rezultatele pentru alte cartuse difera. Pentru mai multe informatii, vizitati www.hp.ro/consumabile

4AA3-0486ROE, March 2010


Nr. 5 - Mai 2011

1 E

D

I

T

O

R

I

A

L

România chinezească

Ş

eful reprezentanţei locale a unuia din cei mai mari vendori IT din lume spunea, recent, că fenomenele de tip cloud computing reprezintă, în ultimă in-

Bogdan Marchidanu

stanţă, răspunsul agresiv american la copleşitoarea

ameninţare mondială chinezească. Logica îi dă perfectă dreptate respectivului domn. China este de multă vreme principala zonă de producţie mondială.

paradigme existenţiale pentru mulţi oameni. O paradigmă

China este de ceva vreme încoace un pol al inovării şi

în care valori de multe ori uitate, precum respectul reciproc

cercetării. Tot China este, de dată mai recentă, principala

şi încrederea, vor juca un rol predominant, revenind oare-

economie a lumii şi un deţinător uriaş de rezerve valutare.

cum la rolul jucat de ele la începuturile dezvoltării civilizaţiei

Nimic nou sub soare.

moderne.

Că în ultima vreme au apărut voci, inclusiv din spaţiul

Ce loc are România în cadrul acestei paradigme? Greu

american, care admit, cu jumătate de gură, că fenomenele

de anticipat astăzi. Şi asta pentru că spaţiul mioritic este

globale de azi, cu referire mai ales la impactul crizei eco-

în continuare un spaţiu al paradoxurilor, mai ales umane.

nomice, reprezintă în mare parte faţa negativă a globalizării,

România este şi în anul de graţie 2011 ţara în care cen-

generate de dorinţa nestăvilită de maximizare a profituri-

trele de suport globale pentru clienţi, unde se vorbesc practic

lor pe orice cale, este cu totul altă poveste. O poveste deja

toate limbile importante de pe faţa pământului, coexistă în

istorică în care, ca să fim drepţi, mulţi povestitori au averti-

mod trist cu enorm de multe locuri axate pe servicii pentru

zat că globalizarea nu înseamnă doar ceva benefic, ci poate

clienţi şi unde filozofia de bază este cea a lui „merge şi aşa”.

genera, dacă nu este corect aplicată, un tsunami economic

Cloud computing pare să fie una din mişcările prin care

mondial.

tehnologia occidentală ripostează puternic la adevăratul

Evident, starea de fapt nu mai poate fi schimbată fără ge-

„knock-down” administrat de Marele Zid Chinezesc. Este

nerarea de pericole planetare şi mai mari. Lamentările unora

o mişcare care se bazează, dincolo de cele menţionate mai

sunt, în acest context, caduce. Iar China nu a făcut, până la

sus, pe excelenţă şi multă, foarte multă valoare adăugată.

urmă, decât să profite de imensa oportunitate ca să ajungă

Poate oferi România excelenţă? Multe exemple de pe piaţă

steaua economiei mondiale. Cu ce preţ, nu face subiectul

susţin un răspuns afirmativ. Întrebarea care se va pune cu

materialului de faţă. Iar mişcările acestui colos din ultima

mare acuitate într-un viitor înfricoşător de apropiat este dacă

vreme arată şi mai mult decât atât, anume disponibilitatea

această ţară va putea oferi excelenţa într-un volum suficient

lui de a deveni neo-colonialistul global al secolului 21.

de mare încât alinierea ei la riposta pugilistică occidentală

În atari circumstanţe, angajarea, practic la un nivel fără

să fie completă.

precedent, de resurse materiale şi umane în promovarea de

Alternativa este cum nu se poate mai tristă. Ca forţă tot

concepte noi precum cloud computing şi virtualizare, devine

mai neînsemnată de producţie, România nu poate avea un

singura mutare logică pentru forţele tradiţionale tehnologice

cuvânt de spus decât în servicii. Şi asta nu doar din punct

ale planetei, cele mai multe concentrate în spaţiul american.

de vedere IT. Altfel rămâne şi îşi va accentua caracterul de

Dacă fabricarea de produse şi, în bună parte, chiar de soluţii,

consumator net. Un consumator care va cumpăra orice fel

s-a putut îndrepta într-un timp relativ scurt către acele zone

de produse, tehnologii şi servicii, de la cine va oferi mai ief-

de pe mapamond care au oferit condiţii de maximizare a

tin, pentru că plata se va face mereu din bani căpătaţi doar

profitului prin minimizare de costuri, sfera serviciilor este

din împrumuturi tot mai împovărătoare. Cu alte cuvinte, o

mult mai complexă şi ţine mult mai puţin cont de costul

Românie devenită chinezească din simpla nevoie de a mai

manoperei pe oră.

avea o gură de aer de respirat. 

Şi asta pentru că, din punct de vedere al serviciilor, esenţiale sunt alte criterii, cu calitatea ofertei şi nivelul de angajament al ofertantului numărându-se printre cele mai importante. Asta ca să nu mai menţionăm încrederea, existenţa metodologiilor şi nivelul de garanţii oferite clienţilor. Toate acestea transformă, aproape pe nesimţite, fenomenele de tip cloud computing în generatoarele unei noi www.ittrends.ro

bogdan.marchidanu@agora.ro


Nr. 5 - Mai 2011

2 P

E

S

C

U

R

T

Colaborare fără frontiere la Cisco Expo 2011 isco România o organizat pe 30 martie la Bucureşti conferinţa anuală Cisco Expo. Cu peste 850 de participanţi, cea de a opta ediţie a conferinţei a inclus 24 de prezentări şi a adus în prim plan arhitecturi şi tehnologii într-un format ce a inclus sesiuni plenare şi paralele, precum şi demonstraţii tehnice. Împreună cu Cisco, 17 parteneri de afaceri au găzduit prezentări şi demonstraţii pe durata evenimentului.

C

Centrându-se pe conceptul „Colaborare şi

fără frontiere. Alături de partenerii noştri,

Virtualizare fără Frontiere”, Cisco Expo a

vom prezenta cea mai nouă viziune asupra

prezentat tehnologii care îmbunătăţesc co-

arhitecturilor şi tendinţelor din industria

laborarea atât în interiorul organizaţiilor

de profil, precum şi diferite modalităţi de

cât şi între acestea, sporind productivita-

implementare a acestora la nivelul compa-

tea, adăugând valoare afacerilor şi îmbu-

niilor”, a spus Cristian Popescu, General

nătăţind procesele de lucru. Mai mult, Cisco

Manager Cisco România, cu ocazia eveni-

promovează tehnologii de virtualizare care

mentului.

sporesc eficienţa şi agilitatea organizaţiilor

În cadrul Cisco Expo, compania a facut

şi pot reduce o gamă întreagă de costuri,

două noi anunţuri, unul din zona de securi-

de la mentenanţă IT până la echipamente şi

tate, al doilea făcând referire la o redefinire

energie electrică.

a conceptului de comunicaţii unificate.

„Cisco Expo este un eveniment tradiţio-

Pe

partea

de

securitate,

Cristian Popescu, General Manager Cisco România uri, proxy-uri Web şi senzori de prevenire a

arhitectura

intruziunilor, prin politici lingvistice de nivel

nal devenit deja o emblemă anuală pentru

Cisco SecureX permite companiilor să îşi

superior, sensibile la context, pentru a se

comunitatea IT&C din România. În acest

desfăşoare activitatea fără frontiere, printr-o

adapta nevoilor afacerii.

an, Expo prezintă viziunea Cisco în ceea

nouă arhitectură de securitate distribuită,

Aceste elemente de scanare de generaţie

ce priveşte colaborarea şi virtualizarea

care gestionează elemente cum ar fi firewall-

următoare sunt independente de infrastructura fizică şi pot fi utilizate ca apa-

În cadrul Cisco Expo, participanţii au fost întrebaţi despre obiceiurile şi posibilităţile tehnice disponibile pentru a lucra de la distanţă. 43% dintre respondenţi au spus că nu trebuie să fie prezenţi fizic în birou pentru a putea lucra eficient, deoarece tehnologia le permite să lucreze într-o manieră flexibilă şi mobilă. Alţi 36% dintre respondenţi au spus că uneori trebuie să fie prezenţi în birou pentru a participa la şedinţe, dar că prezenţa fizică nu este necesară pentru a-şi îndeplini sarcinile zilnice. Doar 21% au spus că trebuie să fie fizic în birou şi că au nevoie de interacţiuni zilnice „în persoană” cu colegii.

rate, module şi servicii de cloud. Cisco Jabber este o aplicaţie de comunicaţii unificate ce reuneşte prezenţa, mesageria instant (IM), comunicarea de voce şi video, mesageria vocală, partajarea desktop-ului şi conferinţele virtuale într-o experienţă unică şi consistentă pe sisteme PC, Mac, tablete şi smartphone-uri. (E.L.)

Centru de competenţă Allied Telesis la Iaşi llied Telesis a anunţat pe 12 aprilie la Bucureşti lansarea unei noi oferte de servicii şi suport în zona EMEA, ce include acum proiectarea, implementarea, evaluarea reţelelor şi verificarea hardware a echipamentelor. Aceste servicii furnizează o gamă largă de opţiuni clienţilor şi partenerilor Allied Telesis din zona EMEA, permiţându-le să aleagă serviciile optime pentru proiectele lor.

A

lizarea cursurilor, absolvenţii vor fi relocaţi în unităţile din Europa ale companiei. Programul le oferă acestora atât un training structurat, cât şi experienţă la locul de muncă, cu posibilitatea de a se deplasa în centrele de cercetare şi dezvoltare din

Bazate pe noul centru de formare şi suport

sis, în opt limbi diferite. De asemenea, cen-

Christchurch, Noua Zeelandă şi Raleigh

din România, deschis la Iaşi, schimbările

trul include facilitatea de a găzdui viitoare

din Statele Unite ale Americii. Primii şase

includ o reţea de centre de training la nivel

proiecte de vânzări.

ingineri selectaţi pentru programul de

european, o creştere de 60% a personalu-

În cadrul centrului din Iaşi a fost în-

training, ce se ghidează după programa

lui, precum şi un nou program de instruire

fiinţată şi o şcoală cu profil tehnic (Engi-

certificărilor Allied Telesis, vor absolvi

pentru inginerii absolvenţi.

neering School), unde absolvenţilor de

cursurile în luna iulie a acestui an.

Centrul de competenţă de la Iaşi a fost

facultate le este oferită posibilitatea de a

Allied Telesis a înfiinţat şapte astfel de

deschis în data de 1 aprilie 2011 şi va

se pregăti şi califica ca Inginer de Reţea

centre de training în Europa, celelalte şase

asigura în continuare toate activităţile de

(Network System Engineer), timp în care

fiind situate în Milano, Paris, Madrid, Ber-

suport de nivel 1 din EMEA ale Allied Tele-

sunt angajaţi la Allied Telesis. După fina-

lin, Moscova şi Swindon. (E.L.)

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

3

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

4 P

E

S

C

U

R

T

Communicator revine: Nokia E7 okia România a organizat pe 5 aprilie la Bucureşti o întâlnire cu presa de specialitate, pentru a anunţa disponibilitatea pe piaţa românească a modelului Nokia E7, considerat de companie noul Communicator.

N

navigaţie auto şi pietonală gratuită, pentru peste 70 de ţări. Carcasa din aluminiu anodizat a lui E7 este disponibilă în cinci culori: gri închis, alb argintiu, albastru, verde şi portocaliu. În cadrul întâlnirii au fost prezentate şi două aplicaţii create de Nestle şi Cine-

Dedicat segmentului business, Nokia E7

magia pentru Nokia, disponibile prin Ovi

este bazat pe sistemul de operare Symbian

Store. Aplicaţia Nestle, ce urmează a fi

3, fiind prevăzut cu un ecran tactil AMOLED

integrată în curând în Ovi Store, se

de 4 inci ClearBlack şi tastatură QWERTY.

adresează celor preocupaţi de un

Dispozitivul oferă acces la mesajele e-mail

stil de viaţă sănatos, în timp ce

prin Mail for Exchange, vizualizarea şi

aplicaţia Cinemagia

editarea documentelor Word, Excel şi

oferă

PowerPoint prin aplicaţia Quickoffice şi

complet al cine-

acces la Internet prin reţele rapide 3G sau

matografelor

Wi-Fi. De asemenea, permite conectarea

România, al filmelor TV

rapidă şi în siguranţă la reţeaua intranet a

şi ştiri din domeniu. (E.L.)

programul din

companiei, cu ajutorul funcţionalităţii VPN integrate.

Acord definitiv cu Microsoft

În egală măsură, utilizatorii E7 pot primi toate mesajele e-mail direct din conturile Hotmail, Yahoo!, Gmail sau Ovi Mail şi au acces unic de pe afişajul principal la Facebook şi Twitter prin clientul Ovi de la Nokia Social. Suportul pentru mesagerie instantanee este, de asemenea, inclus. Nokia E7 dispune de cameră foto de 8 megapixeli, cu capacitate de înregistrare la calitate HD, memorie internă de 16 GB şi receptor GPS, cu acces la hărţi Ovi cu

Nokia şi Microsoft au semnat pe 21 aprilie acordul definitiv privind parteneriatul dintre cele două companii, ce va da naştere unui nou ecosistem mobil global. Nokia va livra servicii de cartografie, navigaţie şi anumite servicii bazate pe locaţie către ecosistemul Windows Phone. De asemenea, îşi va aduce aportul inovator la acest ecosistem, contribuind şi cu expertiza sa în tehnologie foto, design hardware şi suport lingvistic, impulsionând dezvoltarea platformei Windows Phone. Microsoft va oferi servicii de căutare Bing pe terminalele Nokia şi va contribui în domenii precum productivitate, publicitate, jocuri, social media şi o varietate de alte servicii. În urma semnării acordului definitiv, ambele companii vor demara discuţii cu operatori, dezvoltatori şi alţi parteneri pentru a ajuta industria să înţeleagă beneficiile oferite de noul ecosistem. În acelaşi timp, se vor continua activităţile de dezvoltare a noilor produse Nokia pe platforma Windows Phone, pentru a asigura volumele de terminale ce urmează să fie livrate în 2012.

Accenture România are un nou Director General

A

ndrea Multari a fost numit pe 1 aprilie

Andrea are 41 de ani şi este certificat în

2011 Director General al Accenture

Ştiinţe Navale şi în Tehnologia Informaţiei.

România, preluând conducerea com-

De asemenea, a absolvit un program de

paniei de la Maurizio Barini, care a coor-

masterat în Afaceri Internaţionale.

donat activitatea locală începând cu anul

Accenture îşi concentrează în prezent ac-

2007.

tivitatea din România în trei direcţii: livra-

Andrea Multari s-a alăturat Accenture

rea de servicii de Consultanţă, Integrare de

în 1998 după o carieră de nouă ani în

Sisteme şi Soluţii Tehnologice pentru com-

marina militară italiană. Cel mai recent

panii locale şi organizaţii internaţionale

rol al său în Accenture România a fost de

prezente în România, livrarea de servicii de

manager al diviziei de soluţii tehnologice. Andrea are experienţă pe mai multe divizii

Andrea Multari, Director General Accenture România

operaţionale şi linii de servicii. A coordo-

externalizare a proceselor de afaceri (BPO) către clienţi locali şi internaţionali prin centrul de livrare din Bucureşti şi livrarea

nat cu succes vânzarea şi livrarea de pro-

contribuţie semnificativă la oferta globală

de servicii IT şi mai ales de dezvoltare de

iecte de securitate IT în Europa şi Orientul

de servicii de securitate IT ale companiei.

aplicaţii şi externalizare de aplicaţii către

Mijlociu, precum şi numeroase proiecte de

De asemenea, a susţinut activ lansarea şi

clienţi locali şi internaţionali prin divizia de

soluţii tehnologice în România, având o

dezvoltarea operaţiunilor din România.

soluţii tehnologice din Bucureşti. (E.L.)

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

5 P

E

S

C

U

R

T

Freescale Race Challenge 2011, la ora laureaţilor

F

inala cursei cu maşinuţe de circuit Carrera slot car, cunoscută sub numele Freescale Race Challenge 2011, s-a ţinut în Bucureşti, pe data de 5 mai, la Universitatea Politehnică Bucureşti. Anul acesta, competiţia a fost organizată la nivel naţional.

Competiţia a constat în echiparea

maşinuţă standard într-o maşină

unei maşinuţe standard de circuit

inteligentă. Dintre cei 160 de

cu componente electronice şi un

studenţi înscrişi la concursul

algoritm de comandă, prin utili-

din 2011, 30 de studenţi s-au

zarea componentelor Freescale.

calificat pentru faza naţională,

Maşinuţa de circuit cu condu-

respectiv 10 echipe de la Univer-

cere automată a concurat pen-

sitatea Politehnică Bucureşti şi 5

tru obţinerea celui mai bun timp

echipe de la Universitatea Tehnică

pentru 20 de tururi. Freescale a

„Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Tehnologia Informaţiei) şi locul

Concursul a fost organizat în

furnizat fiecărei universităţi piste

Câştigătorii: locul 1, echipa

3, echipa WackyRacers (Claudiu

colaborare cu departamentul HR

de încercare pe durata etapei de

RoadKill (Andrei Gheorghe şi

Mihail şi Andrei Scurei, Univer-

al Freescale România lansând

dezvoltare. De asemenea, fieca-

Andrei

Universitatea

sitatea Politehnică Bucureşti, Fa-

o provocare pentru a stimula

re echipă a primit o maşinuţă de

Politehnică Bucureşti, Facultatea

cultatea de Automatică şi Calcula-

spiritul de competiţie şi intere-

circuit model BMW Z4M şi un

de Electronică, Telecomunicaţii

toare) au primit diplome şi premii

sul pentru inovaţie şi dorinţa de

kit Freescale cu toate componen-

şi Tehnologia Informaţiei), lo-

după cum urmează: 600 de euro

a lucra cu tehnologiile de ultimă

tele necesare pentru pregătirea

cul 2, echipa Pinky and The

şi trofeul pentru locul 1, 400 de

generaţie Freescale. Anul viitor,

maşinii pentru cursă. Echipele

Brain (Cezar Diplaşu şi Octa-

euro şi medalia de argint şi, res-

România se va alătura competiţiei

au trebuit să îşi dovedească atât

vian Andrei Jidov, Universitatea

pectiv, 200 de euro şi medalia de

Freescale Cup Regions – un con-

abilităţile hardware, cât şi pe cele

Politehnică Bucureşti, Facultatea

bronz pentru echipele clasate pe

curs de curse cu maşinuţe inteli-

software, pentru a transforma o

de Electronică, Telecomunicaţii şi

locurile 2, respectiv 3.

gente. (C.F.)

Scurtu,

Autodesk crește puterea proiectării 3D cu noile suite de produse pentru proiectare și creație 2012

N

oile suite de produse Autodesk facilitează accesul către seturi largi de soluții software pentru proiectare, simulare și comunicare vizuală special concepute pentru proiectarea în arhitectură, infrastructură, construcții, mecanică și divertisment.

fice industriilor prin intermediul unor pachete economice de soluții software mai ușor de instalat, implementat și administrat decât produsele individuale. Suitele oferă posibilitatea standardizării modului

Autodesk, Inc a lansat noul portofoliu de

„Noua familie de suite Autodesk pen-

de lucru pentru mai multe departamente

soluții de proiectare 3D 2012 și extinde

tru proiectare si creatie ne ajuta sa ne

de proiectare, fapt ce oferă o mai mare

familia suitelor de produse. Noile suite

continuăm drumul către atingerea obiec-

flexibilitate în inovare și posibilitatea de

facilitează adopția și utilizarea unei game

tivului nostru de democratizare a proiec-

a răspunde mai ușor cerințelor de afaceri

mai largi de produse Autodesk și sunt

tării și creativității”, a declarat Carl Bass,

aflate mereu în schimbare. În plus, suite-

special dezvoltate pentru acoperirea ne-

președinte și director executiv Autodesk.

le facilitează explorarea noilor produse

voilor de lucru în domenii extinse. Suitele

„Aceste suite software conțin seturi

și tehnologii de către utilizatori și oferă

sunt disponibile în pachete convenabile

complete de instrumente care lucrează

acestora o experiență coerentă, fapt ce

economic ce cuprind produse comple-

împreună pentru a ne ajuta clienții să își

ușurează semnificativ invățarea și lucrul

mentare specializate pentru arhitectură,

imagineze, să proiecteze și să creeze pro-

cu mai multe instrumente Autodesk în

construcții, infrastructură, mecanică și

duse, clădiri, infrastructuri și filme recu-

cadrul aceluiași proiect.

divertisment și care, atunci când sunt fo-

noscute pe plan mondial.”

Aplicațiile și suitele software Auto-

losite impreună, ajută la gestionarea da-

Familia de suite pentru proiectare și

desk sunt disponibile în România prin

telor, fluxurilor de lucru și proceselor de

creație Autodesk oferă un acces sporit la

rețeaua de Parteneri Autorizați Auto-

proiectare și producție.

instrumente puternice de proiectare speci-

desk. (C.F.)

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

6 P

E

S

C

U

R

T

Consumabilele originale HP – cea mai inteligentã alegere

HP

a anunțat rezultatele unui studiu independent care explică în detaliu faptul că se pot imprima constant cu 34.7% mai multe pagini cu cartușele originale HP decât

cu cele alternative reîncărcate.* Cercetarea fost efectuată pe mai mult de 1000 de cartușe inkjet, comparând cartușele originale HP cu o serie de cartuse reîncărcate compatibile și cartușe reîncărcate la puncte de reumplere. Rezultatele studiului au fost: În testul de volum constant de imprimare cartușele originale HP au imprimat cu 34.7% mai multe pagini decât cele alternative

f llivrează mai puține pagini imtivele reîncărcate sau contrafăcute primate și deţin riscul de a ceda mai repede.”

compatibile. Şi, în unele cazuri, cartușele HP au imprimat cu 350 de pagini mai mult decât celelalte cartușe testate.

Defecțiunile existente la cartușele reîncărcate au înregistrat și imprimare cu dungi de cerneală, fapt care nu poate fi rezolvat

În testul de fiabilitate, rata de eșec a cartușelor reîncărcate com-

printr-o simplă curățare; de asemenea, mai sunt prezente erori

patibile și cartușe reîncărcate la puncte de reumplere a fost de

care împiedică imprimarea; amestecul de culoare; scurgeri de

15.7%. Pentru cartușele originale HP această rată a fost de 1%.

cerneală; și chiar și spargerea cartușului în timpul instalării.

„Aceste rezultate demonstrează, încă o dată, faptul că aceste

Un total de 920 de cartușe de imprimantă reîncărcate și 102

cartușe originale inkjet HP oferă calitate și valoare superioare ce-

cartușe originale HP au fost testate folosind 19 imprimante Desk-

lor reîncărcate sau contrafăcute,” spune David Joseph Ryan, vice-

jet 930 și 970, 11 imprimante HP Deskjet 5650 și 15 imprimante

președinte, Inkjet and Web Solutions, Imaging and Printing Group,

HP Deskjet 6940. (C.F.)

HP. „Folosind cartușele originale HP, clienții pot avea încredere în fiabilitatea lor și în faptul că vor imprima mai multe pagini. Alterna-

* http://www.qualitylogic.com/2010hpinktestemea.pdf

Proiect MAI - faza întâi nunţat cu câteva luni în urmă, proiectul Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a unei baze de date unitare la nivel naţional a încheiat recent prima fază, cea de proiectare a arhitecturii sistemului. Conform unui comunicat de presă emis de MAI, în prima etapă s-a asigurat proiectarea arhitecturii sistemului informațional și a structurii bazei de date, precum și elaborarea specificațiilor tehnice ale soluției informatice și de comunicații. Pentru atingerea obiectivului final urmează alte două proiecte: unul pentru implementarea sistemului informatic și a bazei de date, precum și instruirea personalului care va administra şi întreţine sistemul la nivel central, și un altul pentru pregătirea personalului cu atribuţii de culegere şi transmitere a datelor.

A

datelor prin email către o căsuță de email de unde sistemul BDAPL preia datele și încărcarea de fișiere în portalul web al BDAPL. Celelalte modalități analizate au fost cea semi-automată, prin transmiterea datelor într-un format agreat (de exemplu fișiere XML, DBF, CSV, Excel), și cea manuală, atunci când datele sunt transmise pe hârtie iar un operator BDAPL le introduce în sistem.

„Estimăm durata celei de-a doua faze,

lor financiare, non-financiare şi statis-

Datele colectate prin intermediul siste-

practic cea mai importantă, să se situeze

tice relevante cu privire la performanţele

mului informatic integrat BDAPL vor fi

undeva între doi şi trei ani,” a declarat

administraţiei publice locale. Printre datele

folosite în luarea deciziilor prin realizarea

Daniel Marinescu, director al direcţiei

care vor fi colectate vor fi bugetul general

de analize, statistici și simulări privind

pentru politici fiscale şi bugetare locale

consolidat al unității administrativ-terito-

performanţele administraţiei publice din

şi manager de proiect BDAPL, pentru IT

riale, plățile restante, gradul de realizare a

România. Baza de date va fi disponibilă

Trends. „În acest moment, nu excludem

veniturilor totale și gradul de autonomie

pe site-ul M.A.I împreună cu indicato-

nicio variantă posibilă de realizare a siste-

decizională.

rii realizați. În acest fel, reprezentanții

mului, asta însemnând inclusiv externa-

Modalitatea preferată pentru transmi-

administrației publice centrale și locale vor

lizarea unor servicii sau apelarea la con-

terea datelor către BDAPL de către uni-

putea consulta baza de date, iar persoanele

ceptul de cloud computing.”

tățile administrativ-teritoriale și celelalte

interesate vor putea folosi aceste informații

În acest sens, M.A.I urmărește crearea

instituții publice este cea în formă auto-

pentru a realiza analize și simulări ce vor

unui sistem informatic şi a unei baze de

mată prin interconectarea directă a siste-

sta la baza deciziilor care se vor adopta

date la nivel naţional pentru colectarea,

melor informatice. Interconectarea poate

pe viitor în administrația publică locală. 

raportarea, analiza şi publicarea date-

fi realizată prin servicii web, transmiterea

(B.M.)

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

7 O

P

I

N

I

www.ittrends.ro

I


Nr. 5 - Mai 2011

8 O

P

I

N

I

I

Metehne noi în comunicarea 3D

N

oile deprinderi de muncă şi viaţă derivate din dezvoltarea accelerată a reţelelor sociale şi folosirea tehnologiilor online induc treptat o serie de mutaţii la nivel de individ, grup, organizaţie sau populaţie.

Îi ştiţi pe fumătorii înrăiţi care se caută permanent prin buzu-

nare după ţigări sau brichetă? Cam la fel de febrili suntem cu toţii

Radu Crahmaliuc

când ne căutăm mobilul. Trebuie să recunoaştem că în noua eră a comunicaţiilor 3D (oricând, oriunde, oricine – ar fi fost mai corect 3xO dar sună cam aiurea...) suntem tot mai dependenţi de mobile.

pe măsura aşteptărilor. Noile posibilităţi de vizualizare a interlocu-

Pe stradă, în maşină, pe motor sau role, la piaţă, la plimbare, la

torilor din Skype a condus la recâştigarea popularităţii de care se

spectacole, în localuri publice, telefoanele mobile sunt ceva banal.

bucură bătrâna aplicaţie.

Multe cafenele, hoteluri sau alte spaţii publice au spoturi Wi-Fi

Ampla popularizare de care se bucură soluţiile de colaborare şi

gratuite ce permit conectarea la Internet. Laptop-urile şi tablet-urile

comunicare bazate pe platforme cloud este primită cu destul scep-

miniaturale câştigă tot mai mult teren.

ticism din partea utilizatorilor, fie că ţin de companii mici, medii

E clar că există mutaţii ale limbajului de zi cu zi, generate de un

sau enterprise. Argumentele lor de neîncredere legate de lipsa de

argou de comunicare personală adaptat la nivel de business. Nu se

control şi externalizarea datelor critice sunt contrazise de deprin-

mai zice: „te caut mâine la un telefon”, ci „Îţi dau un Bip”. Intere-

deri online pe care şi le-au format de mult, prin accesarea mediilor

sant este că mediile de business au preluat mult din deprinderile de

sociale sau a unor servicii globale.

comunicare mobilă prin voce sau SMS. Lumea e grăbită şi când are ceva de comunicat foloseşte limbajul codat al tinerilor cu «K lumea»

10 Reguli elementare de redactare a unui e-mail 1. Nu scrieţi tot mesajul în căsuţa de „Subject”.

sau «SYL» (see you later) sau «BRG» (Best regards)... Ca în re-

2. Nu copiaţi link-uri în câmpul «Subject». Sunt browsere care nu

clamele cu «marea ieşeală»... Apropo, în epoca consumului de pu-

«

blicitate pe pâine sunt tot mai multe spoturi legate de comunicare.

Îi ştiţi pe înrăiţii care se caută permanent prin buzunare...

recunosc hiperlink-urile din titlu. 3. Optaţi pentru un mesaj cu un conţinut echilibrat. Nici prea laconic, nici roman-fluviu... 4. Nu folosiţi adresele contactelor de business pentru propagarea mesajelor în cascadă de tipul «Trimite la 10 prieteni şi vei vedea că

Mi se pare mie sau tinerii din reclamele cu abonamente în grup

în a 10-a zi, dorinţa îţi va fi îndeplinită...» sau cazurile de natură

sunt total paraleli cu realitatea? Nu ei, ci copyright-erii de spoturi...

socială. Pentru acestea există serviciile de e-mail personale... 5. Nu vă înregistraţi cu adresa de business pe reţelele sociale de

Cine a auzit studenţi să vorbească la telefon ca în reclame? Oricum, noţiunea de «telefon» ca dispozitiv e folosită tot mai

tip Facebook sau Twitter.

rar, fiind înlocuită de «celular» (denumire ancestrală a primelor

6. Ştergeţi sau desetaţi ferestrele de semnătură sau mesajele de

telefoane mobile), «mobil», «smart» sau chiar «iPhone» sau

header din comunicarea între colegi. Nimeni nu are timp să deru-

«Blackberry».

leze 2-3 ferestre de ecran pentru a ajunge la conţinutul mesajului.

Influenţa reţelelor sociale şi a IM se simte acut şi în modul de

7. Folositi formule adecvate de salut în mesajele de business.

redactare a e-mailurilor. Texte telegrafice, mesaje fără conţinut, dar

Evitaţi formulările prea prietenoase de tip «Bună» sau «Neaţa» în

cu o poveste întreagă scrisă la Subject, mesaje de 3 rânduri, dar

comunicarea cu partenerii de afaceri.

care ocupă 3-4 pagini de disclaimer, mesaje forward la forward la

8. Citiţi cu atenţie întreg conţinutul unui mesaj primit, înainte

forward... unde nu mai ştii cine e expeditorul şi ce vrea, sunt câteva

să răspundeţi. De cele mai multe ori informaţia de bază se pierde

dintre tarele care ne afectează regulile elementare de comunicare

către finalul textului şi vă puneţi în situaţii critice dacă nu sesizaţi. 9. Răspundeţi totdeauna la un mesaj care vă este adresat per-

online. Un sondaj realizat pe un grup de discuţii de pe un forum tehnologic arată că majoritatea utilizatorilor din corporaţii preferă ca

sonal, indiferent de natura răspunsului. Interlocutorul va realiza că are un bun partener de comunicare.

principal mijloc de comunicare e-mailul, discuţiile telefonice şi

10. Nu răspundeţi pe adresele multiple sau de grup decât dacă

întâlnirile de afaceri având rolul lor, dar numai pentru situaţiile

vreţi să vă adresaţi tuturor. Mesajele personale trimise pe tot grupul

care merită acest efort. Mesageria instant şi comunicarea prin

pot genera situaţii ridicole.

reţelele sociale câştigă teren, cele mai interesante fiind forumurile

În fine, lista poate continua mult şi bine... noile metehne de co-

profesionale care permit schimbul interactiv de opinii. Tehnologiile

municare vin cu o grămadă de influenţe, care pot afecta în bine sau

de colaborare, partajarea de documente, tele şi videoconferinţele au

în rău dialogul de business. 

rolul lor, dar gradul de asimilare în mediile de business nu este încă www.ittrends.ro

rcrahmaliuc@yahoo.com


Nr. 5 - Mai 2011

9 I

N

T

E

R

V

I

U

Miză pe servicii şi cloud de Bogdan Marchidanu

D

ania Şelaru este directorul diviziei Global Technology Services din cadrul IBM România, una din diviziile de bază pentru furnizorul IT. Domnia sa a discutat cu IT Trends despre planurile legate de serviciile care sunt şi vor fi oferite pieţei româneşti, ca şi despre importanţa pe care IBM o va acorda cloud computing ca şi mediu de oferire de servicii cu mare valoare adăugată.

vate semnificativ în perioada următoare. ITT: Ce alte servicii cu mare valoare adăugată sunt de interes pentru IBM şi pentru piaţă?

IT Trends: Aţi declarat recent

respectivă, pe care o oferă ca

soluţiei de recuperare în caz de

D.Ş.: Chiar dacă serviciile de

că vă propuneţi în viitorul ime-

serviciu. Suntem acum în pro-

dezastru dedicata unui client sau

hosting nu reprezintă o mare

diat să oferiţi servicii de tip cloud.

ces de selecţie a soluţiilor potri-

in sistem partajat, „shared”, acest

valoare adăugată, din pricina

Când estimaţi să se întâmple şi ce

vite pentru piaţa noastră, motiv

sistem fiind mai convenabil din

aglomerării de pe piaţă, ne dorim

gen de clienţi vizaţi?

pentru care încurajez partenerii

punct de vedere financiar pentru

şi aşa ceva, pentru că astfel

Dania Şelaru: La nivel IBM

interesaţi de un asemenea model

beneficiar. Practic, investiţia este

de servicii înseamnă apropiere

global, servicii în cloud există

de business să vină către IBM

făcută de IBM, personalul de ad-

faţă de client. Revenind la ser-

deja, atat cloud public cat si privat.

pentru dezvoltarea unui astfel de

ministrare este al IBM, iar clien-

vicii cu mare valoare adăugată,

De exemplu, in cloud public IBM

parteneriat.

tul plăteşte o taxă fixă lunară

putem oferi, de pildă, servicii

oferă Lotus Live, o suita de ser-

de managementul infrastructu-

vicii de mesagerie electronică,

rii informatice a clientului. Un

instrumente de colaborare şi so-

alt serviciu oferit de noi este cel

cializare online. Aceste servicii

de mentenanţă şi suport. Anul

oferite din cloud public adresează

acesta ne propunem să fim mult

în general piaţa de mid-market şi

mai agresivi din acest punct de

cea de end-useri. Managed Se-

vedere, şi să oferim acest ser-

curity Services sunt o alta suita

viciu şi clienţilor cu platforme

de servicii disponibile de câţiva

eterogene, deci nu doar celor care

ani, cel mai cunoscut serviciu din

utilizeaza platforme IBM. Actual-

aceasta gama fiind cel de scanare

mente dispunem de resursele

de vulnerabilităţi. Un alt serviciu

pentru aşa ceva, iar avantajul

este Tivoli Live, cel care asigură monitorizarea infrastructurii clientului. Acestea au fost doar

pentru client se traduce în fap-

Dania Şelaru, director divizia Global Technology Services, IBM România

câteva exemple de servicii din

tul că are un singur furnizor cu care colaboreaza şi care îşi asumă responsabilitatea pentru

cloud public, deja sunt si altele

ITT: Oferiţi acum şi alte servi-

sau trimestrială. Poate exista

tot parcul de maşini. În general,

disponibile, iar în continuare IBM

cii, de data asta nu în cloud, cum

un client căruia să îi oferim o

portofoliul de servicii este des-

va lansa şi alte servicii de interes.

ar fi recuperare în caz de dezas-

infrastructură dedicată în cadrul

tul de larg. Deşi funcţionăm ca

Toate cele de mai sus sunt oferite

tre. Cât de mult se pretează o ast-

centrului nostru de date. În ge-

integrator de sisteme, strategia

din cloud-ul public al IBM găz-

fel de ofertă la piaţa românească?

neral, aici vorbim de bănci ca şi

noastră ţine cont de preferinţa

duit în diverse locaţii în lume,

D.Ş.: Înainte de a dispune

clienţi, pentru că băncile sunt

pentru promovarea produselor

nu din România. În România, la

de Centrul nostru de Date, nu

foarte sensibile cu datele lor. La

noastre. În lista de produse soft-

acest moment, nu oferim servicii

puteam oferi astfel de soluţii

fel se întâmplă şi cu societăţile

ware la care furnizăm servicii se

din cloud public. Ce ne propunem

sub formă de servicii. E nevoie

de asigurări. Ambele genuri de

numără proiectele de portal, cu

să facem în viitorul apropiat, sper

ca furnizorul să dispună de in-

clienţi sunt ţinte primare pentru

care adresăm clienţii mari, pu-

eu în a doua jumătate a acestui

frastructura necesară. Practic, în

serviciile de acest gen oferite de

blici şi privaţi, serviciile de con-

an, este să facem parteneriate

cazul implementarii unui sistem

noi.

tent management, serviciile de

cu furnizori de software de pe

de recuperare in caz de dezastru,

Aceste servicii de recuperare

asset management, serviciile de

piaţa locală şi să oferim respec-

de pildă, clientul nu investeşte

in caz de dezastru sunt oferite

integrare de aplicaţii şi procese,

tivele soluţii din cloud-ul IBM.

în hardware şi externalizează

de IBM în întreaga lume şi sunt

mai ales în cazul clienţilor mari,

Cu alte cuvinte, noi punem la

această chestiune cu totul. În

extrem de profitabile, motiv pen-

şi serviciile Voice over IP şi de

dispoziţie centrul de date, infra-

acest moment, în centrul de date

tru care aceste servicii sunt foarte

teleconferinţă. 

structura hardware, iar furni-

putem implementa infrastructura

importante în cadrul diviziei pe

Interviul integral poate fi citit pe

zorul de aplicaţii vine cu aplicaţia

hardware şi software necesară

care o conduc şi vor fi promo-

www.ittrends.ro

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

10 I

N

T

E

R

V

I

U

Noul model D-Link business-to-business de Cristian Faur

-Link are planuri ambiţioase pentru România. Compania, cunoscută deja foarte bine la noi în zona de consumer, vrea să devină un jucător important şi în mediul business-tobusiness. A pus la bătaie resurse importante, schimbă (în bine) relaţia cu partenerii, iar primele semne sunt pozitive. Am reuşit să aflăm mai multe de la Thomas von Baross, Vicepreşedinte la D-Link Central and Eastern Europe şi de la Bogdan Mihalcea, Country Manager, D-Link România.

D

consumatorul are un comportament diferit, dar companiile lucrează la fel. Pentru adoptarea sistemelor, avem echipe care se ocupă cu această localizare, cunosc piaţa, jucătorii, oamenii şi modul lor de gândire, iar acesta este un alt factor de succes! Pe de altă parte, a intra într-un partene-

ITT: Ce înseamnă core business pentru

riat înseamnă doar o semnătură pe o hârtie

D-Link şi care sunt direcţiile pe care doriţi

dacă nu aduce şi avantaje. Parteneriatul cu

să le dezvoltaţi?

noi, în această formă, aduce în mod clar

Thomas von Barros: După cum pro-

beneficii. Generarea de lead-uri pentru

babil ştiţi, anul acesta, în iunie, noi sărbă-

parteneri, accesul la asistenţă de nivel su-

torim cea de-a 25-a aniversare. Am în-

perior (ingineri pentru pre-sales şi post-

ceput cu networking pur şi acesta încă

sales, service), un sistem standardizat de

este core business-ul nostru - switching

bonificări în funcţie de nivelul vânzărilor

şi WLAN, în principal. În ambele domenii,

- toate acestea fac parte din programul

cota noastră de piaţa este de peste 20 %,

nostru de parteneriat. Avem instrumentele

confirmată de companii de specialitate.

necesare şi le implementăm şi aici. Acelaşi

Am studiat posibilităţile şi am descoperit că supravegherea video IP şi stocarea sunt două zone interesante şi cu foarte multe

Thomas von Baross, Vicepreşedinte, D-Link Central and Eastern Europe

oportunităţi pentru noi, dacă le abordăm.

sistem, doar cu localizările care se impun. ITT: Ce rezultate vă aşteptaţi să aibă acest efort şi aceste schimbări la nivelul României?

De ce ar fi aceste zone bune tocmai pentru

TvB: Pentru tehnologia şi produsele

noi? Supravegherea video migrează din-

D-Link, România are un potenţial imens.

spre CCTV spre IP şi internet, exact dome-

În zona pe care o acopăr eu, România e a

niile unde noi suntem experţi, doar facem

treia ţară ca mărime şi ca populaţie. Avem

asta de un sfert de secol! Partea de stocare

putere, avem experienţă, avem canalele de

a evoluat şi ea, a devenit convenabil şi

distribuţie bine puse la punct şi cu ajutorul

pentru companiile mai mici să aibă stocare

lor putem aduce tehnologii noi. Multe lu-

de calitate. Oricum, stocarea este o piaţă cu

cruri încă pot să crească, iar aceasta este o

totul diferită, reprezintă stocare plus net-

oportunitate clară pentru noi.

working. Dar piaţa de stocare este aproape

BM: Lucrăm cu cei mai importanţi dis-

la fel de mare ca piaţa de reţelistică. In-

tribuitori din România, şi ne încurajăm

trând pe această piaţă, ne lărgim semnificativ orizontul şi piaţa-ţintă.

Bogdan Mihalcea, Country Manager, D-Link România

De aceea am decis să intrăm în aceste

partenerii să vândă soluţii de business, cu supraveghere, stocare, smart switching, management etc. Îi ajutăm să-şi pună

domenii. În plus, avem soluţii care pot face

eu cred: distribuitori, integratori, reselleri

afacerile din nou pe un trend ascendent, le

parte din noul trend, cel de cloud compu-

cu valoare adăugată. Mai puţin retail sau

punem la dispoziţie instrumente, produse

ting. Ele pot echipa oricând centre de date,

e-tail.

şi soluţii complexe şi performante. Suntem

pentru că sunt performante şi de calitate.

După lungi calcule şi evaluări, am decis

mulţumiţi de rezultatele din primul tri-

ITT: Au apărut schimbări în conducerea

că trebuie să implementăm şi în celelalte

mestru din 2011, percepem oportunităţile

echipei responsabile de vânzări în zona

ţări modelul pe care îl foloseam în Europa

şi posibilităţile de creştere a pieţei, de

noastră. Ce înseamnă acest lucru în relaţia

Centrală. Adică şi în România. Un model

aceea avem planuri foarte ambiţioase şi

viitoare cu partenerii D-Link?

business-to-business, în care integratorii

cred că în anii următori, în România vom

TvB: Eu am preluat responsabilităţile

de sisteme şi resellerii cu valoare adăugată

face afaceri mult mai mari decât am avut

pentru această zonă, a ţărilor est-euro-

constituie legătura dintre afacerea ta şi

vreodată în anii de dinainte. 

pene, în iunie 2010. Mă ocupasem anterior

clienţi. Motivul este foarte simplu: afa-

de Europa Centrală, iar modelul nostru de

cerile se desfăşoară la fel în fiecare ţară;

Citiţi interviul complet pe

business era unul channel-based, în care

poate retailul sau e-tailul diferă sau poate

www.ittrends.ro

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

11 I

N

T

E

R

V

I

U

Aşteptări de bun augur de Bogdan Marchidanu

T

eodor Cimpoeşu este Managing Director Kaspersky Lab Romania & Bulgaria, unul din cei mai mari furnizori mondiali de soluţii de securitate IT. Din această poziţie, domnia sa a discutat cu IT Trends despre impactul pe care fenomene precum cloud computing îl ca avea asupra furnizorilor de soluţii de securitate.

IT Trends: Cum modifică fenomenul cloud

computing

modelul

de

afaceri

Kasperky Lab?

cii versus produse, deoarece sunt foarte uşor de asimilat cu alte servicii, intrate în conştiinţa publică largă.

Teodor Cimpoeşu: Mutarea serviciilor în cloud se va întâmpla probabil în vreo cinci ani de zile, deoarece există două piedici

Teodor Cimpoeşu, Managing Director Kaspersky Lab Romania & Bulgaria trage doar foloase. Mai mult decât atât, pierderile nu se referă doar la date, ci şi

ITT: Cum poate intra Kaspersky într-un asemenea joc de piaţă?

la încredere şi imagine, iar în lumea de afaceri încrederea şi imaginea reprezintă

majore. Una este legată de infrastructură,

T.C.: Noi avem nişte parteneriate foar-

pentru că serviciile oferite sunt strict de-

te interesante, de pildă, pe partea de co-

pendente de o infrastructură de calitate, în

municaţii mobile, cu operatori de telefonie

ITT: Bun, cum lucrează Kaspersky pe

care intră Internetul oferit pe fibră optică,

mobilă, în cadrul cărora oferim produse de

piaţa locală pentru îndepărtarea unor ase-

rata de penetrare a Internetului, existenţa

securitate mobilă. Dincolo de asta, refe-

menea bariere?

unor centre de date puternice etc. A doua

rindu-ne la servicii, în România cel mai

T.C.: Printr-un alt gen de comunicare. La

piedică, mai greu de depăşit, este cea a

simplu este să mergi nu cu operatori de tip

toate evenimentele la care am participat,

mentalităţii şi asocierii emoţionale. Din

telecom, ci cu parteneri care oferă servicii

nu a existat prezentare la care noi să facem

acest punct de vedere, adopţia cloud-ului

cloud, şi aici pregătim ceva. O altă cate-

vânzare. Întotdeauna prezentările noastre

se va petrece în timp îndelungat şi va urma

gorie este reprezentată de parteneri care

au fost gândite pentru educarea publicu-

calea adoptării tehnologiei clasice, în sen-

oferă servicii IT. De ce? Deoarece cei care

lui. Oferta noastră a venit întotdeauna

sul adoptării primare în zona Statele Unite

oferă servicii IT au rezolvat deja problema

la sfârşit. Este o lipsă de respect faţă de

– Europa de Vest. Din punct de vedere al

infrastructurii şi au rezolvat şi problema

potenţialii clienţi să le prezinţi soluţii, fără

securităţii IT, cloud computing schimbă

încrederii. Ca atare, astfel de parteneri se

să identifici mai întâi problemele lor. Este

în bine totul. Practic, cloud înseamnă că

pot diferenţia foarte uşor pe piaţă oferind

şi metoda pe care o aplicăm în trainingurile

există utilizatorul, punctul de contact în-

şi servicii de managed security. Partea cea

cu partenerii noştri, deoarece Kaspersky

tre utilizator şi serviciile oferite şi „norul”.

mai bună aici este că vorbim de ofertă

vinde doar prin intermediul canalului de

Ei bine, securitatea endpoint, conceptul

adresată zonei IMM din România, zona

distribuţie.

de securitate promovat de Kaspersky, se

poate cel mai vulnerabilă la probleme de

referă exact la securizarea punctului în

securitate din pricina lipsei de personal IT

care omul se conectează cu tehnologia.

dedicat.

enorm pentru o companie.

ITT: De ce s-ar angaja un om cu abilităţi tehnice de excepţie la un furnizor de secu-

Dacă serviciul se mută în cloud, atunci ac-

ritate precum Kaspersky?

cesul la acel cloud reprezintă veriga cea

ITT: V-ar ajuta, din acest punct de ve-

T.C.: Dincolo de latura moralităţii perso-

mai slabă. Dintotdeauna vulnerabilitatea

dere, introducerea în nomenclatorul de

nale, e bine de ştiut că în rândul compani-

cea mai mare a unui sistem a fost legată de

meserii de poziţii precum „expert în secu-

ilor de securitate serioase există cel puţin

utilizatorul uman. Dacă ne referim la mo-

ritate IT”?

două forumuri şi un club al acestor com-

dele de business, cred că va mai trece ceva

T.C.: Evident că da. Atingem aici o barieră

panii cu nişte reguli de etică profesională

timp până ce se va putea vorbi de schim-

tipic românească pusă în calea adopţiei

foarte stricte. În momentul în care o firmă

barea modelelor de business generată de

largi de soluţii de securitate: înţelegerea

de securitate angajează un fost hacker, acea

cloud. Deocamdată vorbim, cel puţin în

riscurilor. Atunci când vorbim de securi-

firmă este exclusă din cerc. Şi asta pentru

România, de iniţiative de servicii asocia-

tate, vorbim de managementul riscurilor.

că în lupta contra ciber-criminalităţii, toate

te cloud computing. Şi noi avem o astfel

O investiţie în soluţii de securitate trebuie

companiile serioase sunt de aceeaşi parte

de iniţiativă, anume ca de anul acesta să

văzută ca o investiţie de minimizare a ris-

a baricadei. Fundamental, interesul comun

oferim managed security pentru compa-

cului. Cine înţelege că minimizarea unei

este de protejare a utilizatorilor. Iar exclu-

nii, pornind de la aceleaşi principii ca şi

pierderi potenţiale de un milion la o pier-

derea dintr-un astfel de club înseamnă di-

serviciile cloud, anume că utilizatorii fi-

dere maximă de o sută de mii înseamnă,

ficultăţi enorme de supravieţuire pe piaţă

nali au potenţiale preferinţe către servi-

de fapt, un câştig de nouă sute de mii, va

pentru firma care a călcat strâmb pe bec. 

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

12 E

V

E

N

I

M

E

N

T

Priorităţi în administraţia publică la Ploieşti genţia BTL Design şi trustul de presă Agora au organizat pe 31 martie la Ploieşti o nouă ediţie - Muntenia şi Dobrogea - a seriei de evenimente „Soluţii pentru Dezvoltarea Durabilă a Autorităţilor Publice Locale”.

A

Scopul conferinţelor din cadrul

cursala CEC Bank Ploieşti, a

acestui program este de a infor-

subliniat importanţa accesării

ma şi pune în contact direct re-

fondurilor europene ca fiind o

prezentanţi ai administraţiei lo-

prioritate naţională. Oferta CEC

cale, ai Guvernului şi furnizorii

Bank în domeniul fondurilor eu-

de tehnologie şi de soluţii finan-

ropene implică sprijinirea bene-

ciare pentru a găsi cele mai fiabile

ficiarilor în acoperirea necesa-

şi eficiente căi de modernizare a

rului de finanţare, experienţa în

administraţiei publice locale.

finanţarea proiectelor din fon-

„Găsirea surselor de finanţa-

duri pre-aderare şi deschiderea a

utilarea spitalelor, IT&C, moder-

nel Popescu, Director naţional

re şi reducerea costurilor sunt

42 de Birouri Fonduri Europene,

nizarea reţelei de transport pu-

vânzări produse termoizolante,

priorităţile de azi ale adminis-

cu personal specializat în dome-

blic local.

ADEPLAST, a vorbit despre ma-

traţiei publice locale. La Ploieşti

niu. Recent, instituţia a lansat

O componentă distinctă a

teriale de construcţii folosite în

am prezentat soluţii de finanţare

şi Eurobuletinul CEC Bank, un

conferinţei a adus în prim plan

izolarea termică a locuinţelor.

bancară şi de leasing, împreună

newsletter lunar despre fonduri

subiectul „fierbinte” al reabili-

Lavinia Georgescu a încheiat

cu o soluţie de reducere a con-

europene, accesibil prin abona-

tării termice. Aurelia Simion, Şef

sesiunea de prezentări, oferind

sumului de energie prin termo-

rea pe site-ul www.cec.ro.

Serviciu Reglementări Tehnice,

soluţia creditelor pentru reabili-

izolarea locuinţelor care vin în

Petronel Chiriac, Chief Finan-

Direcţia Generală Tehnică în

tare termică. „Acestea sunt ofe-

ajutorul administraţiei publice

cial Officer Ager Leasing, a

Construcţii - Ministerul Dezvol-

rite pe o perioadă de 60 de luni,

locale şi al cetăţenilor”, a de-

trecut în revistă soluţiile de fi-

tării Regionale şi Turismului,

acoperind max. 90% din devizul

clarat Ion Radu, Manager BTL

nanţare disponibile prin Ager

a prezentat facilităţi destinate

de executare a lucrărilor, dar nu

Design.

Leasing, pentru investiţii în flote

izolării termice a locuinţelor ofe-

mai mult decât echivalentul în

conferinţei,

auto şi autospeciale, producerea

rite de Ministerul Dezvoltării

lei, inclusiv TVA a 1850 EUR/

Lavinia Georgescu, Director su-

energiei electrice şi termice, re-

Regionale şi Turismului, iar Cor-

cameră de locuit”. (EL)

În

deschiderea

Oportunităţi pentru administraţie la Timişoara e 14 aprilie, Timişoara a fost gazda unei noi ediţii a simpozionului pentru administraţie publică locală, adresat de această dată instituţiilor din regiunea Banat şi Oltenia.

P

Prima parte a conferinţei a fost deschisă de

context, Veronica Toncea - Director General,

tudinea de soluţii de suport IT oferite de

Fondul de Garantare a Creditelor Rurale, a

ETA2U prin studiile de caz ale proiectelor

vorbit despre garanţiile guvernamentale ca

desfăşurate la Primăria Timişoara, Consiliul

soluţii de creditare în mediul rural, acestea

Judeţean Timiş, Direcţia Fiscală a Muni-

aducând avantaje atât beneficiarilor, cât şi

cipiului Timişoara şi la Primăria Oradea.

băncii.

ETA2U a pus la dispoziţie un sistem auto-

către Mihaela Tomescu - Director Agenţie

În cadrul sesiunii de soluţii de IT pentru

mat de monitorizare, raportare şi alertare,

CEC Bank Timişoara, care a prezentat oferta

administraţie, Cătălin Mirăuţe – Presales

capabil să interacţioneze cu absolut toate

CEC Bank de produse şi servicii dedicate

Consultant, GIS Solutions, STAR STORAGE,

elementele infrastructurii IT.

pentru accesarea fondurilor europene. În

a pus în valoare soluţiile oferite pentru

Pornind de la viziunea IBM de a construi

continuare, Emil Cotuţiu - Şef serviciu,

componenta geospaţială din Administraţia

o planetă mai inteligentă, Daniel Kostyal,

Compartimentul de Dezvoltare Rurală Ti-

Publică. Astfel, printr-un sistem integrat,

Relationship Manager Solutions Provider,

mişoara, Ministerul Agriculturii, Pădurilor

se poate obţine transpunerea realităţii din

IBM România, a adus la cunoştinţă parti-

şi Dezvoltării Rurale, a anunþat rezultatele

teren, administrarea centralizată, analize şi

cipanţilor soluţiile special dezvoltate de

programului de dezvoltare rurală după trei

rapoarte, se pot efectua operaţiuni de moni-

către IBM pentru administraţia publică,

ani de la lansare: „Avem proiecte depuse în

torizare a cadastrului, infrastructurii rutiere

menite să asigure transporturi inteligente,

valoare de peste 13 miliarde euro, contracte

şi multe altele, direct de pe terminalul conec-

administraţie locală inteligentă, energie şi

semnate cu o valoare de peste 3,5 miliarde

tat la internet: calculator sau telefon mobil.

utilităţi inteligente, educaţie inteligentă şi

euro şi plăþi efectuate către beneficiari de

Adrian Budura - Business Developer

aproximativ 1,8 miliarde euro”. În acelaşi

Manager, ETA2U, a exemplificat multiwww.ittrends.ro

telecomunicaţii inteligente pentru interconectarea sistemelor urbane. (EL)


Nr. 5 - Mai 2011

13 E

V

E

N

I

M

E

N

T

Intel Solutions Summit 2011 de Romulus Maier

n perioada 13-15 aprilie 2011, Barcelona a găzduit o nouă ediţie Intel Solutions Summit, o reuniune anuală în cadrul căreia compania se întâlneşte cu partenerii din canalele de distribuţie. Cu acest prilej Intel a anunţat mai multe lucruri interesante, menite, pe de o parte, să consolideze relaţiile cu partenerii, iar pe de altă parte, să reconfirme, dacă mai era necesar, soliditatea companiei şi pertinenţa strategiei pentru perioada următoare.

Î

anterioară şi acesta este doar începutul. În 2015 vor exista 1 miliard de utilizatori internet, 15 miliarde de echipamente conectate, iar traficul va depăşi 1.000 exaocteţi pe an. În prezent 2% din energie este consumată în centre de date. În mod firesc, Intel insistă

Una dintre cele mai importante noutăţi anun-

PC-urile în: lifestyle, Small Form Factor (SFF),

pe înlocuirea serverelor single core (care încă

ţate a fost înlocuirea Intel Channel Program

echipamente pentru entuziaşti (gameri),

mai reprezintă 25% din totalul serverelor in-

cu un nou cadru de colaborare cu partenerii

pentru business şi echipamente echipate

stalate) cu servere cu 4 nuclee, 1 server cu

denumit Intel Technology Provider (cu 3

cu procesoare Atom. Portofoliul de PC-uri

4 nuclee putând înlocui 29 de servere cu un

nivele: platină, aur şi argint). Prin această

pentru entuziaşti va fi extins şi se va baza

singur nucleu, investiţia putând fi amortizată

schimbare Intel doreşte nu doar înnoirea

pe platforma Sandy Bridge şi pe SSD (Solid

doar din reducerea consumului de energie.

programului anterior, lansat la mijlocul ani-

State Drive). Chiar dacă vânzările de PC-uri

Un alt subiect fierbinte, la ordinea zilei, este

lor 90, ci şi o unificare a programelor de

tower înregistreză un declin de 4%, celelalte

Cloud Computing. Intel şi-a anunţat cu acest

parteneriat şi, mai ales, să sublinieze faptul că partenerii sunt furnizori de soluţii bazate pe tehnologie Intel. Evident, nu se putea face abstracţie de recenta achiziţe a producătorului de securitate McAfee. Pe de o parte, executivii Intel au dat asigurări că această achiziţe nu va schimba modul de lucru al Intel cu partenerii şi că se va încerca o integrare a celor 2 canale, pe de altă parte această achiziţie va permite implementarea unor soluţii de securitate sporită în propriile produse. Faptul că această achiziţie nu este încă asimilată s-a văzut şi într-o oarecare reţinere de a face declaraţii mai clare dar şi în faptul că prezentările de produs pomeneau

ISS 2011,, Barccel elon onaa

mai degrabă de alianţe cu Symantec decât cu McAfee. În ultima perioadă se speculează că PC-uri-

formate recuperează prin creşteri semnifica-

prilej strategia pentru 2015. Intel intenţioneză

tive: All-in-one (AIO) + 31%, iar SFF +13%.

să profite la maxim de oportunităţile create

le ar fi pe ducă şi că vor fi înlocuite de tablete.

Unele plăci de bază vor fi livrate cu driverul

de această paradigmă care va asigura creşteri

Se spune, anecdotă sau nu, că un ziarist ar fi

Lucid Virtu, iar toate plăcile din seria 6 vor

substanţiale ale vânzărilor în următoarea

sunat la uşa lui Mark Twain şi că atunci când

fi echipate cu Intel Identity Protection Tech-

perioadă.

acesta i-a deschis personal uşa ziaristul ar fi

nology (practic placa de bază generează un

În prezent afacerile ezită să se mute în cloud

exclamat: „Maestre, am auzit că aţi murit!” şi

cod care se schimbă la fiecare 30 de secunde.

din motive de securitate şi din cauza lipsei

că scriitorul i-ar fi răspuns: „După cum vezi,

Autentificarea în anumite situri va fi făcută

standardelor în domeniu (ceea ce complică

zvonurile despre moartea mea sunt mai mult

astfel atât prin nume utilizator şi parolă cât şi

serios situaţia în care un utilizator se decide

decât exagerate!”. În aceeaşi notă umoristică

prin codul generat de placă, ceea ce duce la o

să renunţe la un furnizor de infrastructură

tratează Intel şi zvonurile despre aşa zisa

securitate sporită).

cloud în favoarea altuia). Intel face parte din

moarte a desktop-ului. Nu numai că acestea

Vânzările de servere echipate cu procesoare

Open Center Alliance care îşi propune să le

n-au murit, ci se simt chiar foarte bine, prog-

Xeon vor creşte, de asemenea, cu 14% pe an,

permită utilizatorilor să partajeze date, asi-

nozele de creştere anuală a vânzărilor, pentru

în următorii 3 ani, creşteri încă şi mai sem-

gurând securitatea necesară între infrastruc-

următorii câţiva ani, fiind de 2 cifre (peste

nificative fiind aşteptate pentru soluţii de

turi cloud publice şi private.

10%). Intel consideră că vom asista doar la

storage, switching şi routing. Până în 2009

La eveniment au participat şi principalii

o diversificare a dispozitivelor şi că vom fo-

prin internet au circulat 150 exaocteţi (10 la

parteneri Intel din România: Complet Elec-

losi echipamente din ce în ce mai specializate

puterea 18). În 2010 traficul a ajuns la 245

tronics, Dante, Eta2U, Net Brinel, Maguay,

adaptate circumstanţelor. Intel segmentează

exaocteţi, mai mult decât în toată istoria

ProSys, RHS şi Romsoft. 

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

14 I

N

T

E

R

V

I

U

Sã construim cu plăcere şi personalitate de Romulus Maier

M

aguay a avut cea mai numeroasă participare a unei companii româneşti la ISS 2011. Am profitat de ocazie pentru a discuta cu Eduard Pughin despre conferinţă, despre piaţa românească şi despre prezenţa, tot mai solitară, a unei companii locale într-o piaţă dominată de multinaţionale.

Romulus

Maier: De când datează

parteneriatul Maguay cu Intel?

mal. Pentru că Technology Provider era un program existent la Intel. Pe partea

Eduard Pughin, Operations Manager Maguay

RM: Cu ce aţi venit de la ISS, important pentru Maguay de data aceasta?

Eduard Pughin: Am început activitatea

cealaltă se numea Premier Channel Part-

EP: Intel este o organizaţie foarte mare

de system builder în vara anului 1998. În

ner, mai înainte fusese Authorized Solu-

şi, pentru cei din afară, este greu de înţeles

toamna aceluiaşi an a venit şi Intel în Româ-

tion Provider. Este o unificare pe care a

ce se întâmplă în interiorul ei. Pentru noi,

nia, prin Asbis, şi a deschis canalul oficial.

făcut-o Intel şi care reflectă într-un mod

ISS este un prilej de a cunoaşte mereu ce

Introducerea a tot mai multe produse pe ca-

mai util pentru noi statutul de furnizor de

se întâmplă acolo, de a afla care sunt oa-

nal a coincis cu obiectivul nostru de a lansa

tehnologie Intel. În fapt, din ceea ce am

menii potriviţi pe categoriile de probleme

pe piaţa din România produse de tehnolo-

remarcat la Barcelona, la modul teoretic

pe care noi le avem în relaţia cu Intel. De

gie foarte nouă şi de foarte bună calitate,

nu sunt mari modificări, pentru că toate

fapt, acesta este motivul principal pentru

cu suport şi toate serviciile aferente. Am

facilităţile acelea de suport noi le-am avut

care mergem la ISS. Dacă ai un anumit tip

sesizat că o astfel de abordare lipsea pieţei

mai mult sau mai puţin şi până acum. În

de problemă de rezolvat, acolo afli cu cine

româneşti sau aparţinea doar companiilor

plus, au fost rafinate într-o mică măsură

poţi să vorbeşti personal. Îţi rezolvi proble-

multinaţionale, precum HP, IBM sau Com-

şi gradele de parteneriat - Platinum, Gold

ma mult mai repede, ceea ce este capital

paq, şi de aceea am dorit să facem acelaşi

şi Silver.

pentru noi, pentru că am ajuns la un nivel

lucru, dar cu produsele noastre. În 1999 ne-am certificat, pe vremea aceea certificarea se numea Intel Authorized So-

RM: Sunteţi parteneri Platinum. Se ţine cont de cifra de afaceri sau este vorba şi de numărul de oameni certificaţi?

la care trebuie să rezolvăm rapid anumite cereri interne de dezvoltare. RM: Sunteţi printre puţinele brand-uri

lution Provider şi presupunea o serie de

EP: Noi suntem parteneri Platinum,

locale rămase pe piaţă. De ce aţi ales

investiţii de aproximativ 10.000 de dolari în

dar programul fiind la început, sunt mai

strategia de a avea un brand local, cât de

echipamente, cursuri care aveau un cost de

mulţi parteneri cu acest statut; vom vedea

greu este de luptat cu brand-urile inter-

circa 1.500 de dolari de persoană - trebuia

cine va rămâne după primul an, pentru

naţionale, mai este loc pentru brand-uri

să avem două persoane instruite; exame-

că statutul de partener Platinum implică

locale?

nele au fost foarte grele, dar ne-a plăcut,

o condiţie destul de restrictivă, o cifră de

pentru că era exact ce ne doream. Iar faptul

afaceri de 250.000 dolari.

EP: În ceea ce priveşte brand-urile locale, depinde de piaţă, şi, dincolo de întâmplare,

că Intel a venit cu o serie de produse şi un

Prin urmare se ţine cont de cifra de afa-

poate că depinde şi de anumiţi factori, care

gen de suport care răspundeau obiectivelor

ceri iar numărul de oameni certificaţi este

nu ţin neapărat de comercial. O să vă dau

noastre a făcut ca în continuare toată co-

o condiţie eliminatorie, dar certificarea nu

ca exemplu Franţa, unde există o piaţă de

laborarea să fie foarte strânsă, pentru că,

se obţine chiar atât de greu. Sigur, sunt

aproximativ trei, patru milioane de sis-

practic, am avut aceleaşi ţinte. Nu nu-am

diverse condiţii, precum participarea la un

teme, dintre care puţin peste 400.000, cam

propus să ne batem în preţ, în produse ief-

număr minim de ore de training de ser-

cât este toată piaţa noastră de sisteme,

tine, pentru că locul era deja ocupat.

vere, de tip hands-on, sau participarea la

sunt furnizate de companii locale, în timp

RM: Unul dintre anunţurile majore de la

Intel Solutions Summit, care, de altfel, nici

ce în Turcia 2-3 companii locale deţin con-

Barcelona a fost modificarea programului

nu este un lucru neplăcut. Dar, mai mult

trolul pieţei. Pe de altă parte, există multe

de canal. Intel Channel Program devine In-

sau mai puţin, trebuie să fie şi business-ul

facilităţi de producţie reale. Noi nu avem

tel Technology Provider. Ce noutăţi aduce

derulat. Din punctul meu de vedere acesta

nimic cu companiile multinaţionale, dar nu

această modificare pentru canal şi în ce fel

este un lucru pozitiv, pentru că începe să

poţi să vii şi să propui doar part number-e

credeţi că vă va afecta sau vă va ajuta?

fie puţin mai filtrat parteneriatul acesta pe

spre vânzare partenerilor sau direct pe piaţa

care noi îl avem la cel mai înalt nivel de

românească, şi, eventual, din când în când

mai mulţi ani şi ne convine.

să mai faci lichidări de tehnologii cu pro-

EP: Nu cred că aduce nimic nou din punctul nostru de vedere, decât for-

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

15 I

N

T

E

R

V

I

U

dusele care nu s-au vândut în altă parte la

înglobează în carcasa lui şi locul în care

momentul potrivit. Ceea ce pe noi, ca piaţă,

integrezi componentele. Iar atâta vreme

evident că nu ne avantajează. Dacă deschid

cât se întâmplă aşa, pentru noi este per-

EP: Mai ales în smartphone-uri, acesta

aici o unitate prin care acordă real suport,

fect. Noi studiem de mai mult timp PC-urile

este una dintre noutăţile foarte intere-

fac service, ajung să asambleze, să producă

all-in-one, dar nefiind un concept stan-

sante pe care le-am aflat la Intel Solutions

aici, atunci se numeşte că eşti o companie

dardizat şi nefiind tehnologia suficient de

Summit. Prin cumpărarea Infineon, Intel,

care te-ai integrat în piaţa românească

matură nu au avut până acum un impact

practic, s-a angajat ca în maxim un an de

şi îi acorzi suficient respect. Nu trebuie

suficient. Pe de altă parte, şi monitoarele

zile să vină pe piaţă cu o tehnologie smart-

să fie neapărat româneşti, să aibă nume

au ajuns la o maturitate, pentru că dacă

phone proprie, ceea ce este de luat în con-

româneşti, dar să facă treabă aici.

acum opt sau zece ani îţi luai un LCD PC,

siderare.

RM: Intel e implicat şi în aplicaţii industriale, în automobile electrice...

Nouă ne place ce facem şi vrem să fa-

după un an LCD-ul era învechit. În mo-

cem acel lucru cu personalitate. Dovadă că

mentul de faţă ai un LCD LED care deja

am rezistat. Avem de a face cu tehnologii

a ajuns la o maturitate, oferind suficientă

EP: Noi ne-am extins deja activitatea

şi ofertăm ce credem noi. Poate uneori

performanţă încât să te gândeşti că îl poţi

pe partea de dezvoltare software. Avem

greşim, dar este personalitatea noastră, cu

folosi trei sau patru ani fără probleme.

un proiect de referinţă implementat cu

greşeli, cu bune, cu rele. Aceasta este filo-

Piaţa este relativ stabilă pentru moment,

succes la nivel european, este vorba de

zofia noastră, şi, dincolo de ea, trebuie să

mergem pe tehnologie LCD LED, iar acesta

portalul de e-Learning al UMF Iaşi, greu

fie profitabil şi să îţi şi placă ceea ce faci.

este un avantaj pentru formatul all-in-one.

încercat zilele trecute, dar un proiect

RM: Am auzit că vă pregătiţi să lansaţi

În ceea ce priveşte capitolul small form

reuşit, care funcţionează, şi nu este decât

o tabletă sub nume propriu. Confirmaţi

factor, vorbim deja de o certitudine, nu mai

o validare suplimentară faptul că a fost

sau infirmaţi zvonul?

este ceva de viitor, în sensul că sunt fo-

auditat de anumite forţe la care nu ne

EP: Realitatea este că ne pregătim şi

losite curent carcase de foarte mici dimen-

aşteptam. În paralel, avem şi o aplicaţie

evaluăm, dar sunt multe schimbări care se

siuni. Noi vindem de anul trecut carcase

de monitorizare flotă auto prin GPS, de

produc în domeniu.

cu un volum de trei, patru litri. Evoluţia

asemenea dezvoltată de noi, deci partea

RM: Vă veţi extinde activitatea şi în afara zonei de producător de sisteme?

RM: Ne îndreptăm spre o eră post PC?

tehnologică a început să permită acest lu-

de dezvoltare software devine destul de

La ISS, Intel ne-a dat încredere că PC-ul nu

cru, în sensul că poţi să faci într-un sistem

importantă.

e mort, că trăieşte şi va trăi şi în următorii

Mini ITX, pe care îl prinzi în spatele moni-

Alături de aceasta, avem partea de in-

trei, patru ani.

torului, deci relativ mic, un sistem destul

tegrare de proiect, în care noi integrăm

de performant, cu procesor normal.

infrastructură hardware, software şi apli-

EP: Şi eu sunt de acord că PC-ul trăieşte, şi sunt convins că, pe de o parte, vor fi noi formate ale PC-ului. Intel după cum

RM: Credeţi că SSD-urile constituie o opţiune pentru PC-uri?

caţii la clienţi, un segment pentru care ne manifestăm clar interesul.

aţi văzut lucrează la standardizarea all-

EP: SSD-urile vor pătrunde mai încet

Pe partea de system builder rămânem

in-one, integrarea cu monitorul a unui

în PC-uri pentru că încă sunt scumpe şi

la fel de focalizaţi şi foarte atenţi la nişele

PC. Ceea ce este oarecum natural, dat tot

pentru că principalele beneficii pe care le

care apar, inclusiv de tip smartphone. Dacă

aşa, pe bază de standardizare. Practic, ce

oferă vizează serverele, prin performanţă,

Intel va avea o strategie pentru smart-

se întâmplă, unifici carcasa cu monitorul

şi notebook-urile, prin siguranţă în explo-

phone, înseamnă că şi noi vom putea

şi acest lucru este valabil pentru un anu-

atare şi autonomie. Aceastea sunt prin-

aduce tehnologia de smartphone pe dis-

mit segment, cu pretenţii de performanţă

cipalele două segmente unde au impact.

pozitive proprii, spre beneficiul pieţei, care

relativ modeste. Şi se poate, atâta timp

Teoretic, putem să punem în orice PC un

va avea o paletă mai largă de opţiuni. Şi

cât ai placă de bază standardizată, restul

SSD, dar creşte costul într-un mod încă

acolo vom veni din nou cu ultima tehnolo-

de componente sunt standardizate, şi nu

nejustificat de performanţă. Plus că şi hard

gie care apare, cu produse îngrijite, de cali-

cumperi decât monitorul de 19 inci, care

disk-ul evoluează, în bine.

tate foarte bună. 

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

16 C

L

U

B

Specialiştii APC by Schneider Electric, implicaţi în cele mai importante proiecte de centre de date din România de Cristian Faur

u Florentina Totth mai discutasem, dar o singură discuţie nu e niciodată suficientă pentru câte subiecte pot fi abordate atunci când vorbim despre APC by Schneider Electric şi soluţiile pe care le oferă. Calităţile lor de inovatori, de trendsetteri în domeniul infrastructurilor IT, de coautori de ghiduri de bune practici pentru centrele de date şi, mai nou, de premianţi pentru relaţia cu canalele de distribuţie au ridicat noi întrebări, pe care i le-am adresat.

C

ITT: Cum ar trebui să sune un cod de bună conduită pentru o reţea şi o infrastructură IT eficiente? Florentina Totth: Ideea codurilor de conduită pentru centrele de date a început să fie discutată din anii ’90. Specialiştii din domeniu au identificat necesitatea existenţei

Florentina Totth, Vicepreşedinte pentru România, APC by Schneider Electric

unui cod de bune practici, iar cei care s-au asociat în vederea alcătuirii unui asemenea

este alcătuit de către experţi proveniţi de la

virtualizarea, cloud computing, etc.) au con-

cod au fost de la diverşi vendori şi organizaţii

cei mai importanti vendori şi de consultanţi

dus la necesitatea unei infrastructuri extrem

din Statele Unite. În 1993 a luat fiinţă Uptime

independenţi. APC by Schneider Electric are

de flexibile care să facă faţă variaţiilor rapide

Institute, ca organism care se ocupă cu stu-

reprezentanţi în acest colectiv care se ocupă

de consumuri electrice.

diul disponibilităţii centrelor de date, iar

de elaborarea codului de bune practici.

Vorbind strict de alimentarea de siguranţă,

la mijlocul anilor ’90 a şi apărut acest cod

ITT: Chiar şi cu ghiduri de bune practici

pentru asigurarea back-upului la sarcinile IT,

de bune practici pentru centrele de date. El

adoptate intern sau impuse, studiile arată

noi (ca de altfel şi codurile de bune practici

conţinea un set de recomandări , ţinând cont

că problemele tot continuă să apară şi că pe

amintite anterior) recomandăm soluţii re-

de tehnologiile disponibile la momentul res-

primele locuri în topul lor sunt cam aceleaşi

dundante: cu redundanţă internă N+1 sau cu

pectiv, pentru a avea un centru de date cu

lucruri: penele de curent şi defecţiunile hard-

rendundanţă duală 2N, 2(N+1). Acesta este

disponibilitate mare.

ware. Şi totuşi, chiar autorii studiului spun

mesajul nostru foarte clar către clienţii care

că aceste probleme pot fi evitate. Cum?

au aplicaţii critice. În ceea ce priveşte proiec-

Acest cod a stat apoi, la baza unui standard pentru centrele de date, elaborat tot

FT: Studii se fac de către diverse organi-

tarea echipamentelor, APC by Schneider Elec-

în Statele Unite de o asociaţie a vendorilor,

zaţii, pe diverse segmente şi zone geografice,

tric este printre cele mai inovatoare companii

standardul TIA-942. Codurile, dar şi stan-

în mod constant în ultimii zece ani. Într-a-

în proiectarea echipamentelor modulare.

dardele evoluează, pentru că şi tehnologiile

devăr, majoritatea arată că prima cauză a

ITT: Un subiect la modă: cloud compu-

evoluează, iar regulile trebuie revizuite şi

down time-ului în centrele de date este

ting. Migrarea în cloud nu mai este un sim-

ele. În Europa, lucrurile au început să evo-

întreruperea alimentării cu energie electrică.

plu buzzword, ea s-a accelerat în ultima

lueze ceva mai târziu. În 2003, Uniunea

Explicaţiile sunt variate. În primul rând,

vreme, iar tendinţele sunt ca soluţiile cloud

Europeană a demarat crearea unui cod de

multe din centrele de date cuprinse în studii

să fie adoptate şi de administraţie. Compania

bună conduită pentru centrele de date, care

au fost construite în anii ’90 când codurile de

dumneavoastră cum se integrează în acest

se actualizează permanent pentru a ţine pa-

bune practici erau doar la stadiul de iniţiativă.

trend?

sul cu schimbările tehnologice majore care

Apoi chiar şi după ce acestea au apărut,

FT: Cloud computing-ul a adus provocări

au apărut în ultimii ani: virtualizarea, cloud

adoptarea lor a fost şi este încă un proces de

noi în designul centrelor de date şi în modul

computing, concentrarea datelor în centre

durată, în special din motive financiare. Pe

în care acestea sunt operate. În primul rând,

specializate, etc. . Cert este că acest cod pen-

de altă parte, schimbările tehnologice rapide

pentru că a dus la posibilitatea lansării unor

tru centrele de date a apărut şi în Europa, el

din ultimii ani (proliferarea blade serverelor,

centre de date de dimensiuni mai mari decât

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

17 C

L

U

B

cele din trecut. În al doilea rând, sarcina

Power Usage Efectiveness poate ajunge până

rack-uri, soluţia de climatizare şi soluţia de

termică nu este una liniară, modul de în-

la 1,26, faţă de 1,45 PUE, cel atins cu siste-

management: InfraStruxure Central, la care

cărcare a echipamentelor în noile centre de

mele tradiţionale.

de curând s-a adăugat şi modulul Infra-

date nu este liniar. Pot exista perioade în care

ITT: Am văzut că soluţia Infrastruxure a

Struxture Operation. Dar acesta este doar un

consumul de energie creşte foarte mult, iar

ajuns la ediţia 6.2 Despre ce noutăţi putem

exemplu. Cum am mai spus, suntem implicaţi

cantitatea de căldură emisă este mai mare.

vorbi în cazul acesteia?

în majoritatea proiectelor de centre de date de

Important pentru clienţii noştri este să aibă

FT: Sunt mai multe lucruri în plus faţă

la dispoziţie soluţii care se pot adapta din

de ediţiile precedente. O primă noutate ar

ITT: Vorbind de clienţi, vorbim şi de

mers acestor modificări aduse de cloud, fără,

fi automatizarea migrării datelor de pe o

parteneri şi trebuie menţionat faptul că

totuşi, a supradimensiona nici capacităţile de

aplicaţie anterioară InfraStruxure Central,

organizaţia dumneavoastră a primit, recent,

răcire şi nici UPS-urile. Pentru că apoi putem

care se numea InfraStruxure Manager în

un premiu important pentru relaţia cu ca-

cădea în păcatul eficienţei energetice scăzute

momentul unui upgrade. De asemenea, noua

nalele de distribuţie. Cum aţi reuşit?

şi a costurilor mari de operare. Pentru aceste

soluţie oferă posibilităţi mai mari clientului la

FT: Este un premiu acordat pentru pro-

situaţii, APC By Schneider Electric are soluţii

configurarea alarmelor, cu opţiuni mai difer-

gramul de parteneriat implementat de APC

care se pot adapta, pot creşte sau scădea ca-

sificate de setări. Încă un lucru interesant:

by Schneider Electric la nivel mondial. Cu

pacitatea de răcire în funcţie de modul în care

în momentul în care proiectăm o soluţie de

o zi înainte de această discuţie, programul

variază consumul electric şi, în consecinţă,

centre de date pentru clienţii noştri, folosim

acesta s-a lansat şi în România. Partenerii

cantitatea de căldură degajată.

o aplicaţie care se numeşte InfraStruxure

noştri nu sunt simpli reselleri, sunt parte-

ITT: Descrieţi-ne cum funcţionează soluţia

Designer, în care avem layout-ul încăperii,

neri de business şi de promovare a soluţiilor

EcoBreeze, pentru că are un nume foarte

cu poziţionarea rack-urilor, denumirea lor

noastre. Acest parteneriat este benefic şi

„green”, este destul de nouă şi vrem să ştim

aşa cum doreşte clientul şi cu echipamentele

pentru clienţi, şi pentru partenerii noştri

cu ce ne ajută.

din rack, dacă primim această informaţie de

certificaţi, dar şi pentru compania noastră.

FT: Este vorba de o soluţie inovatoare,

la client.. Ceea ce ne permite versiunea 6.2

Un mare avantaj, mai ales pentru parteneri,

lansată de puţin timp, care are ca obiec-

este importarea acestui layout, cu camera şi

este modul simplu prin care ei pot obţine

tiv chiar eficienţa energetică in centrele de

aranjarea rack-urilor direct în InfraStruxure

certificări. Îşi creează un cont pe site, apoi

date care reprezintă consumatori mari de

Central, ceea ce reprezintă o informaţie ex-

cursurile pot fi urmate online, testul este

energie electrică. În România, deocamdată,

trem de utilă celor care operează centrele de

relativ simplu dacă au parcurs programa

subiectul a stârnit foarte mult interes şi sunt

date. În noua versiune pot fi introduse cer-

şi pot primi certificarea direct prin cursuri

foarte mulţi clienţi care doresc detalii. Acest

tificate SSL pentru server, utile în securiza-

online pentru primele două niveluri de cer-

tip de soluţie este potrivit pentru centre de

rea comunicaţiilor, sunt integrate şi camere

tificare, şi anume Registered Partner şi Se-

date de mari dimensiuni, să spunem, peste

video IP de la Pelco, producător de astfel de

lected Partner. Partenerii noştri au apreciat

1000 de metri pătraţi. Sistemul este com-

echipamente din grupul Schneider Electric. O

foarte mult această metodă, pentru că este

plex şi se pretează zonelor în care există un

altă noutate este integrarea cu EON Enter-

foarte flexibilă, cursurile se pot urma după

anumit număr de ore pe an în care tempera-

prise, care este o aplicaţie de monitorizare

program sau în week-end, nu este necesară

tura scade sub -5 grade Celsius şi-am să vă

a reţelei electrice şi măsurarea consumului

prezenţa într-o sală de curs la o anumită

explic de ce. Sunt trei moduri de funcţionare,

de energie. Acestea sunt principalele plusuri

dată sau oră pentru a participa la training şi

depinzând de condiţiile atmosferice. Avem

aduse de nouă versiune.

a trece testele. Pentru următoarele niveluri,

la noi din ţară.

un prim sistem de răcire care este unul ba-

ITT: În ultima vreme s-au pus în funcţiune

o parte din cursuri vor fi online, o parte vor

zat pe schimb de căldură aer-aer (aerul cald

cel puţin două centre de date în România,

presupune prezenţa fizică, din cauza nivelu-

care este extras din centrul de date cedează

centre mari, spun proprietarii lor. Care este

lui cunoştinţelor care trebuie transferate. Un

căldura aerului rece de afară, sistem denumit

implicarea APC în aceste proiecte lansate sau

alt motiv de apreciere îl reprezintă beneficiile

şi free cooling, un sistem foarte potrivit când

în proiecte de viitor?

pentru partenerii din program. În afară de

temperatura de afară scade sub -5 grade).

FT: Suntem implicaţi în marea majoritate a

certificarea companiei, există certificări per-

Al doilea sistem funcţionează când tempe-

proiectelor importante de centre de date din

sonale pentru cei care fac cursurile, un lucru

ratura de afară este peste -5 grade (aerul

România. Am fost implicaţi în ele în ultimii 3,

apreciat de către cei care lucrează efectiv în

cald cedează căldura apei pulverizate într-un

4 ani. Atât în domeniul financiar, cât şi în do-

domeniu. Apoi, avem un program cu care

anume sistem, fără să existe contact direct

meniul de colocare şi hosting. Am colaborat

punem la dispoziţie lead-uri obţinute în tim-

între cele două medii). Al treilea sistem este

la proiectul de centru de date Omnilogic. Ei

pul campaniilor de promovare, le direcţionăm

unul clasic, bazat pe răcire cu refrigerant,

sunt unii dintre partenerii noştri tradiţionali

către partenerii certificaţi, oferindu-le, astfel,

care intră în funcţiune doar când tempera-

de business din România, nu numai pentru

oportunităţi de business, aşa cum ne oferă ei

tura exterioară este foarte ridicată, să spu-

centre de date şi ne bucurăm că am putut

nouă lead-uri şi oportunităţi în momentul în

nem, în timpul verii. Ca să vă faceţi o idee

furniza întreaga infrastructură în ceea ce

care au proiecte. Acestea credem că sunt mo-

despre eficienţa sa, vă pot spune că poate

priveşte electroalimentarea de siguranţă,

tivele care au stat la baza aprecierilor pozitive

ajunge cu 30% mai economic energetic faţă

distribuţia electrică, pusă la dispoziţie de

pentru programul nostru de parteneriat. 

de soluţiile actuale, indiferent de vendor, în

o altă divizie din grupul Schneider Elec-

funcţie de condiţiile de temperatură. Indicele

tric, apoi rack-uri, distribuţia electrică din www.ittrends.ro

Interviul integral poate fi citit pe www.ittreds.ro


Nr. 5 - Mai 2011

18 B U S I N E S S

P R O D U C T I V I T Y

S O L U T I O N S

Soluţiile urmează rapid schimbarea cererii De Bogdan Marchidanu

cronimele pentru soluţiile software de administrare a afacerilor s-au schimbat extrem de rapid în doar câţiva ani, de la deja celebrul ERP (Enterprise Resource Planning) la mai noul BPS (Business Productivity Solutions). Dincolo de acronime însă, există o realitate: schimbările tehnologice rapide vor impune noi moduri prin care tehnologia va contribui decisiv la desfăşurarea afacerilor.

A

interesant poate fi observat pe pieţele din Europa de Est: furnizorii de IT sunt mult mai dispuşi să scadă preţurile şi să reducă marjele de profit sub presiunea clienţilor şi concurenţilor, iar, în acelaşi timp, clienţii au descoperit ca IT-ul nu este absolut vital

Nu mai departe de sfârşitul anului trecut,

formală şi cuprinzătoare pentru protecţia

pentru afacerile lor, iar acest lucru pare a-i

un studiu condus de Pierre Audoin Consul-

informaţiilor. Doar 18% dintre companiile

motiva să menţină bugetele pentru IT rela-

tants (PAC) într-o bună parte geografică a

respondente intenţionează să implemen-

tiv scăzute, asumându-şi riscul unei calităţi

Europei arăta că aplicaţiile de contabilitate

teze o astfel de politică.

mai slabe pentru un preţ mult mai bun.

financiară, planificare a resurselor şi ges-

Alături de nesfârşita lipsă de implicare

tiune a relaţiilor cu clienţii se numără în

Realitatea crizei

puternică a sectorului public în dezvoltarea

continuare printre cele mai folosite soluţii

Dacă nevoia, mai mult sau mai puţin

pieţei IT, motivele mai sus menţionate au

software de afaceri. Mai mult, compani-

conştientizată, există cu certitudine, nu

dus la apariţia unui fenomen cu conotaţii

ile intenţionau să continue investiţiile în

acelaşi lucru se poate spune şi despre trans-

extrem de negative. Concurenţii IT locali,

soluţii ERP, CRM şi Business Intelligence

formarea acestei nevoi în rezolvare de pro-

mai ales din zona soluţiilor software pen-

(BI) şi pe parcursul anului curent. Iar dacă

bleme. Iar acest lucru este un semnal cât se

tru afaceri, care reuşesc să fie printre primii

firmele mai mici intenţionau să implemen-

poate de rău pentru furnizorii de soluţii şi

zece furnizori din nişa lor, sunt din ce în

teze câte o aplicaţie pe rând, firmele mari

servicii IT.

ce mai interesaţi în găsirea de noi investi-

În Europa de Est cel puţin, conform PAC,

tori pentru preluări complete sau parţiale.

anul 2010 a arătat semne de redresare a

Această situaţie a fost generată de câţiva

Rezultatele publicate de PAC nu sunt de-

pieţei, dar această tendinta nu este încă

factori: lipsa disponibilităţilor financiare

loc întâmplătoare. De dată recentă. un alt

pe deplin confirmată în toate ţările. Cu un

pentru a fi mereu la zi in ceea ce priveşte

studiu realizat de compania de cercetare

volum total al pieţei de EUR 16.21 miliarde

tehnologia, o penetrare din ce in ce mai

Coleman Parkes(1) în luna martie arată că

anul trecut, piaţa regională de SITS este

dificilă a companiilor internaţionale, de

administrarea informaţiilor reprezintă un

încă departe de valoarea istorică din 2008,

cele mai multe ori doar printr-un jucător lo-

aspect important pentru companii. Pentru

chiar dacă PAC se aşteaptă ca aceasta să fie

cal, interesul mare al proprietariilor de a-şi

68% dintre companii, creşterea explozivă

depăşită până la sfârşitul lui 2011.

transforma afacerile în lichidităţi pentru a

îşi arătau intenţia de a investi în mai multe aplicaţii în paralel.

a cantităţii de informaţii face activitatea de

În ciuda ratelor de creştere ridicate din

administrare a lor mai complexă şi le ridică

timpul perioadei de boom, un fenomen

probleme legate de stocare şi costurile asociate acesteia. În acelaşi timp, în 59% dintre companii există imperativul reducerii costurilor proceselor şi sistemelor de administrare a informaţiilor. Administrarea informaţiilor dintr-o companie, considerată anterior un segment de activitate a departamentului de IT, a devenit acum o preocupare importantă pentru întreaga companie. Cu toate acestea, în cele mai multe companii, nu există încă o persoană dedicată, care să supravegheze în mod exclusiv modul în care sunt administrate informaţiile. Mai mult, companiile nu şi-au creionat încă strategii eficiente, cuprinzătoare şi integrate de administrare a informaţiilor. 70% dintre companii nu au o strategie completă de administrare a datelor, iar 73% dintre ele nu au implementat o politică www.ittrends.ro

plăti datorii mai vechi (private sau legate  de investiţiile societăţii) şi orientare către


Nr. 5 - Mai 2011

19

A D V E R T O R I A L

Primagaz a ales LLP Dynamics Romania pentru integrarea şi centralizarea informaţiilor folosind Microsoft Dynamics NAV „Colaborarea cu echipa LLP Dynamics Romania a fost eficientă având în vedere termenul foarte scurt de livrare, complexitatea proiectului și succesul produsului final rezultat.“ Claudiu Dragomir, CFO – Primagaz Romania Primagaz activează în România ca urmare a achiziţionării a 3 firme de îmbuteliere, distribuţie și depozitare de butelii de pe piaţa locală de către grupul olandez SHV GAS. SHV GAS este lider mondial în producerea și distribuţia de GPL (Gaz Petrolier Lichefiat) și are o experienţă de peste 100 de ani în domeniul energetic. În prezent cele trei firme au șase depozite, trei staţii de îmbuteliere și un sediu central în București. Situaţia iniţială În anul 2008, grupul olandez SHV GAS a implementat ca soluţie de gestiune a activităţii financiar-contabile, un soft de contabilitate de pe piaţa românească (SAGA). La momentul respectiv, soluţia aleasă îndeplinea cerinţele departamentului financiar, fără a avea integrate și alte module care să vină în sprijinul celorlate departamente: operaţional, vânzări și logistică. De asemenea, acest software nu permitea dezvoltarea unor rapoarte specifice business-ului, reprezentând un impediment în administrarea eficientă a activităţii. Pe măsură ce s-a dorit integrarea și centralizarea informaţiilor, s-a simţit nevoia implementării unui sistem ERP. Soluţia La scurt timp după achiziţionarea grupului de firme din România de către grupul olandez SHV, s-a pus problema înlocuirii software-ului contabil cu un ERP utilizat la nivel mondial. Grupul SHV utilizează ca soluţie ERP în majoritatea unităţilor din Europa, Microsoft Dynamics NAV, astfel că acest ERP a reprezentat alegerea firească pentru a alinia Primagaz Romania la standardele de grup. LLP Dynamics Romania a jucat rolul de integrator și dezvoltator a 3 soluţii: aplicaţia de web management al clienţilor; implementarea soluţiei Microsoft Dynamics NAV; interfaţarea soluţiei Microfost Dynamics NAV cu sistemul de vânzări pe casele de marcat instalate pe camioanele din flotă. Aplicaţia web de management al clienţilor a fost structurată pe rolul de agent de vânzări, de coordonator și de manager. Aplicaţia web și sistemul NAV au fost interfaţate bidirecţional. Contractele și clienţii au fost creaţi doar în web și transferaţi automat în NAV. Din NAV sunt transmise către web informaţii cu privire la soldul clienţilor și detalii despre produsele finite. Aplicaţia web este dezvoltată în limbajul de programare PHP și are o bază de date MySQL. Implementarea Microsoft Dynamics NAV, sistem în care lucrează peste 80 de utilizatori, a fost făcută pe etape. S-a pornit cu modulele necesare activităţii financiar-contabile, la care s-au adăugat o serie de dezvoltări specifice: calcul comisioane, interfaţa cu banca, interfaţa cu sistemul care gestionează computerele de bord pentru emiterea documentelor finaciar-contabile, conexiunea cu baza de date a departamentului de vânzări, posibilitatea importului notelor contabile pentru salarii, calcul automat al descărcării de gestiune pentru stocuri. Durata procesului, începând de la planificarea implementării până la faza de go-live, a fost de aproximativ 5 luni.

Premiul eFinance 2010 pentru LLP Dynamics Romania la categoria proiect, soluţii eBusiness software, pentru Primagaz Romania LLP Dynamics Romania a fost distinsă, în cadrul Galei eFinance desfășurată pe 2 martie 2011, cu premiul pentru categoria proiect, soluţii eBusiness software, pentru cel mai semnificativ proiect eBusiness în 2010, ce a constat din integrarea și dezvoltarea Microsoft Dynamics NAV cu o aplicaţie web de management al clienţilor și un sistem de vânzare pe casele de marcat instalate pe camioanele din flota Primagaz. Interfaţarea NAV cu un sistem de vânzări pe casele de marcat instalate pe camioanele din flota Primagaz (OBTC) a inclus următoarele funcţionalităţi: Adăugarea sau modificarea clienţilor, adreselor de livrare, contractelor și portofoliului de articole clienţi în aplicaţia web, transmiterea în Microsoft Dynamics NAV și replicarea automată către OBTC; Importul facturilor de vânzare, bonurilor fiscale, chitanţelor și comisioanelor clienţi din OBTC automat în Microsoft Dynamics NAV; Dezvoltarea în Microsoft Dynamics NAV a unui log complet de erori și motive aferente în cazul în care exportul sau importul nu s-a efectuat cu succes. Beneficii „Cele mai mari beneficii ale implementării Microsoft Dynamics NAV sunt reprezentate de către o mai bună centralizare a datelor financiar contabile, obţinerea de rapoarte detaliate destinate management-ului, legătura și coordonarea cu celelalte programe informatice utilizate, flexibilitate – se pot adăuga / crea noi rapoarte”, a precizat dl. Claudiu Dragomir, CFO – Primagaz Romania. Top 5 beneficii 1. Flexibilitate 2. Centralizarea datelor 3. Integrarea cu alte aplicaţii utilizate 4. Rapoarte detaliate pentru management 5. Scalabilitate

LLP Dynamics Romania | Str. Costache Sibiceanu nr. 20, Sector 1, RO-011514, Bucureşti Tel.: (+40) 21 224 5516 | Fax: (+40) 21 224 5424 | Mobil: (+40) 724 288 949 ROSales@llpdynamics.com | ROContact@llpdynamics.com | www.llpdynamics.com www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

20 B U S I N E S S

 

P R O D U C T I V I T Y

S O L U T I O N S

alte obiective de investiţii (energia verde,

mentare de soluţii de afaceri, chiar dacă aria

acesteia. Managementul proceselor de busi-

speculaţii financiare, artă, imobiliare etc).

lui de cuprindere este încă limitată.

ness se bazează pe flexibilitate, eficienţă şi

Mă refer aici la CRM, care este deja ofe-

pe intersectarea operaţiunilor de business

Soluţii

rit în cloud, mai ales pentru firme mici, la

Da, tabloul pictat de firmele de studiere

soluţii de mesagerie şi lucru colaborativ,

Potrivit conceptului BPM, procesele sunt

a pieţei nu este din cale afară de colorat.

dar şi la soluţii de Document Management.

considerate bunurile strategice ale compa-

Din punct de vedere al cifrelor, cel puţin,

Pentru astfel de arii de lucru, în competiţie

niei şi sunt evidenţiate în costurile globale

proiectele de implementare a unor soluţii

s-au înscris deja nume mari IT mondiale,

ale companiei. Acesta este motivul pentru

de gestiune a afacerilor au scăzut. Asta

precum Microsoft, IBM sau SAP, dar şi

care reprezentanţii managementului com-

chiar dacă sunt furnizori de soluţii pe piaţă

jucători importanţi locali, precum Omnilogic

paniei trebuie să înţeleagă clar, să gestio-

care afirmă că numărul proiectelor a cres-

sau Star Storage.

neze şi să optimizeze toate procesele de

cu cele legate de tehnologia informaţiei.

cut, deşi tot ei recunosc că nu se mai poate

A doua soluţie ţine de schimbarea para-

business existente, în vederea minimizării

vorbi de multe proiecte complexe, care să

digmei de funcţionare a afacerilor, în sensul

cheltuielilor şi a maximizării profitului, ofe-

implice soluţii complexe, acoperitoare ale

în care multe firme şi-ar putea privi afa-

rind în acelaşi timp un nivel ridicat de va-

tuturor sferelor de activitate dintr-o com-

cerile ca pe nişte procese, ca pe nişte roti-

loare clienţilor.

panie.

ţe dintr-un mecanism, pe al cărui lanţ de

Indiferent de soluţia aleasă, un lucru este

Cu toate astea, situaţia nu ar trebui

distribuţie soluţiile ERP, CRM sau Docu-

cert. Supravieţuirea şi dezvoltarea afacerilor

privită nici pe departe cu dramatism. Pe

ment Management se distribuie doar în

în actualii parametrii economici globalizaţi

piaţă, inclusiv pe cea locală, există deja cel

locurile şi cu modulele precise de care e ne-

depinde în mod vital de adoptarea de soluţii

puţin două tipuri de soluţii care pot schimba

voie pentru funcţionarea optimă a lanţului.

IT de gestiune a afacerii. Iar astfel de soluţii

Business process management (BPM),

IT au intrat deja în paradigma schimbării

Una dintre soluţii ţine de tehnologie şi de

căci despre aşa ceva este vorba, este un

cerută de nevoi. Cercul a fost deja creat. De-

cloud computing, fenomenul aflat de puţină

concept de management al cărui scop este

pinde doar de viziunea, răbdarea şi voinţa

vreme pe buzele tuturor. Şi asta pentru că

susţinerea proceselor de management al

managerilor ca acest cerc să fie şi să rămână

acest fenomen este deja capabil să ofere

activităţilor specifice în cadrul unei compa-

unul virtuos, ca să nu se transforme mult

alternative la proiectele mai mari de imple-

nii, în funcţie de necesităţile şi solicitările

prea repede într-unul vicios. 

mult în bine tabloul curent.

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

21 D

O

S

A

R

Empower your company

Soluții inteligente ERP, CRM, BI ... • Retail • Distribuție • Logistică • Industrie alimentară • Producție • • Bănci • Telecomunicații • Construcții • Servicii profesionale • Agro • MicroStrategy Business Intelligence

Socrate+ ERP

SocrateOpen ERP&CRM

Socrate Salarii

... pentru companii competitive Știm că pentru o companie, singurul business care contează este cel în care activează. Mai știm, din experiență, că o singură soluție ERP nu poate răspunde cerințelor tuturor industriilor. Tocmai de aceea, BITSoftware oferă soluții integrate de gestiune (ERP, CRM), flexibile, specializate pe domenii de activitate. Construite pe cea mai inovatoare tehnologie și utilizate deja de peste 150 de companii medii și mari din România. Iar pentru analize de business avansate, decizii rapide și eficiente, MicroStrategy BI este soluția de care aveți nevoie.

BITSoftware SRL Str. Zambilelor nr. 4, Brașov, Tel.: 0268 314446, Fax: 0268 314447 e-mail: office@bitsoftware.ro, www.bitsoftware.ro www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

22 S

O

L

U

Ţ

I

I

Soluţii de teleconferinţă de Florian Buca, Manager Advanced Services

uaţi decizii mai rapid, comunicaţi mai natural cu echipa sau cu partenerii de afaceri, suplimentând comunicarea prin email sau chat. Reduceţi costurile de transport, cazare sau diurnă pentru deplasările în afara oraşului şi îmbunătăţiţi productivitatea evitând timpul petrecut pe drum în afara biroului. Soluţiile de teleconferinţă reprezintă următorul pas în creşterea eficienţei companiei dumneavoastră.

L

Florian Buca, Manager Advanced Services

De ce sunt teleconferinţele importante pentru compania dumneavoastră?

Ca serviciu de la un furnizor aceste soluţii

vă oferă facilităţile soluţiilor de teleconferinţă

pot fi achiziţionate de la un operator. Veţi be-

„unificată” cu comunicarea tradiţională pe

Soluţiile de teleconferinţă pot fi la fel de utile

neficia astfel de un număr de telefon la ape-

email sau chat. Utilizatorii îşi pot programa

pentru transmiterea de informaţii şi luarea de

larea căruia va răspunde un robot telefonic ce

conferinţele, se pot alătura rapid discuţiilor

decizii în scopul îndeplinirii obiectivelor ca şi

vă va cere introducerea unui cod ce va permite

sau le pot gestiona simplu prin intermediul

discuţiile purtate faţă-în-faţă, dar sunt mult

intrarea într-o „cameră” de teleconferinţă.

unei interfeţe familiare de pe PC, Web, telefon

mai productive decât orice altă alternativă,

Eliminaţi astfel costurile investiţiei în echipa-

sau dispozitiv mobil.

prin investiţia financiară mult mai redusă pe

mente hardware şi veţi plăti doar un abona-

care o presupune spre deosebire de soluţiile

ment lunar.

Cât costă?

de videoconferinţă sau prin comunicarea mai

În situaţia în care doriţi să dispuneţi de pro-

Serviciul de teleconferinţă oferit de operator se

naturală comparativ cu soluţiile de email.

pria soluţie, am identificat două echipamente

poate achiziţiona contra unei sume lunare (în

Participanţii la conferinţă au nevoie doar de

care pot face faţă cu brio unui număr de până

jurul valorii de 7 Euro pentru fiecare canal de

un telefon fix sau mobil sau pot folosi un

la 8 sau 16 utilizatori.

comunicaţie).

Polycom este un furnizor de echipamente

Dacă vreţi ca în sala dumneavoastră de

Conform studiilor, teleconferinţele sunt mai

de calitate ce oferă claritate acustică, una din

conferinţe să beneficiaţi de soluţia pusă la

eficiente, deciziile se iau uneori într-un timp

variantele profesionale este Polycom Sound

dispoziţie de cei de la Polycom, trebuie să

cu până la 25% mai scurt decât întâlnirile

Station IP 7000, un telefon creat special pen-

investiţi aproximativ 1.300 $, bani ce îi veţi

desfăşurate faţă-în-faţă de interlocutorii, la

tru sala dumneavoastră de şedinţe. Acesta

recupera într-un timp scurt, dacă ţineţi cont de

acest beneficiu adăugându-se şi faptul că

transformă discuţiile zilnice în conversaţii

economiile ce provin din eliminarea călătoriilor

prin folosirea acestor soluţii nu veţi mai fi ne-

clare, lipsite de perturbaţii fonice.

de afaceri. Gândiţi-vă că uneori o călătorie de

computer echipat audio şi microfon.

voit să călătoriţi atât de des în afara biroului,

Un alt producător este ClearOne care oferă

câteva zile poate depăşi acest buget, fapt pen-

lista cheltuielilor scurtându-se în mod vizibil.

o interfaţă orientată către utilizatori, alături

tru care investiţia se poate amortiza aproape

Soluţiile de teleconferinţă au evoluat

de o foarte bună calitate audio. ClearOne

imediat. Preţurile soluţiilor de la ClearOne sunt

vizibil în ultima perioadă, iar în prezent ele

MaxTM Wireless şi MaxTMEX  transformă

ceva mai mici, în jurul valorii de 300 $.

beneficiază de numeroase facilităţi, pentru ca

conversaţiile şi şedinţele de zi cu zi în activităţi

Soluţiile de la Microsoft presupun o licenţă

dumneavoastră să vă puteţi bucura de o cali-

mult mai interactive şi mai dinamice, fapt pen-

standard pentru Microsoft Lync 2010, ce in-

tate superioară a vocii, claritate, eliminarea

tru care, în perioada următoare implementării

clude mesagerie instantanee şi comunicare

delay-ului şi a ecoului.

soluţiei, veţi observa o creştere a productivităţii

prin voce ce ajunge la un cost de 31 $/utili-

angajaţilor, ce vor putea colabora mult mai

zator. La aceasta se adaugă valoarea echipa-

Care sunt soluţiile de teleconferinţă?

uşor cu colegii.

mentului server şi a licenţelor pentru sistemul

O soluţie software ce poate fi folosită

de operare. Costul total pentru o soluţie pen-

Soluţiile existente pe piaţă diferă în funcţie de

atât pentru videoconferinţe, cât şi pentru

tru 16 utilizatori se ridică în jurul valorii de

numărul maxim de participanţi ce se doresc a

teleconferinţe, este Microsoft Lync 2010, care

6.000 $. 

comunica la un moment dat, de uşurinţa în utilizare şi de calitatea dorită a convorbirilor, precum şi de frecvenţa cu care purtaţi discuţii cu echipa sau cu partenerii dumneavoastră. Există trei variante de utilizare a soluţiilor de teleconferinţă: ca serviciu de la un furnizor, prin achiziţia unui echipament specializat sau prin instalarea unei soluţii software pe un server dedicat.

Concluzii Soluţiile de teleconferinţă sunt instrumente strategice de îmbunătăţire a productivităţii, în special în mediile de business cu o concurenţă intensă, în care priorităţile pe termen scurt de îmbunătăţire a productivităţii şi de reducere a costurilor sunt esenţiale. Datorită necesităţii de a comunica în timp real cu echipe sau parteneri distribuiţi în mai multe sedii locale sau în diferite oraşe la nivel naţional, teleconferinţele au devenit un instrument de bază pentru comunicare şi colaborare. Companiile ce au ales implementarea soluţiilor de teleconferinţă au beneficiat de o creştere a veniturilor obţinute, de o reducere a costurilor şi de eficientizarea activităţii desfăşurate.

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

23 S

O

L

U

Ţ

I

I

Acum e momentul de Cristian Tomescu - Area Sales Manager BRINEL

robabil una dintre cele mai dificile sarcini pentru un specialist IT este să transpună în limbaj tehnic cerințele de business ale clienților săi. Este necesară atât înțelegerea și modelarea proceselor interconectate, a fluxurilor de documente cu trasee și conexiuni complexe, cât și o imagine cât mai clară asupra business-ului clientului și a pieței concurențiale în care acesta activează.

P

Cristian Tomescu, Area Sales Manager BRINEL

Din punct de vedere tehnologic, uneltele

doar depășită perioada de rezistență la

de CRM peste medie – în principal datorită

necesare există, fie că vorbim de soluții de

schimbare.

experienței și expertizei consultanților, im-

tip BPM, CRM sau ERP. Însă clientul nu își

Viziunea noastră se bazează pe adap-

plementatorilor și dezvoltatorilor. Fiecare

dorește doar unelte, ci un mediator între

tarea la cerințele și specificul fiecărui

membru al echipei are partea lui de impli-

limbajul de business și cel tehnic. Iar aici,

client. În acest fel, cel puțin o parte din

care în proiect, bine definită, structurată

putem interveni cu succes prin consultanții

problemă poate fi rezolvată prin gestio-

și strict urmarită în timp. Echipele sunt

noștri, având avantajul celor 20 de ani de

narea optimă a relațiilor cu clienții (CRM)

construite distinct în funcție de specificul

experienţă în realizarea şi implementarea

sau, mergând mai departe, gestionarea la

activității clienților, astfel încât fiecare cli-

de solutii informatice integrate.

nivel de excelență a oricărei relații care

ent beneficiază de expertiza acumulată în

Piața din România e extrem de diversă,

presupune un transfer de informație. Este

proiectele similare și de o bună cunoaștere

de la companii cu un management pu-

nevoie însă de implicarea activă a manage-

a pieței pe care acesta activează.

ternic și vizionar, cu cerințe clar stabilite,

mentului și de motivația utilizatorilor în

Pe de altă parte, avem avantajul de a

unde cel puțin o treime din proiectul de

cadrul unui proiect de implementare CRM.

avea ca parteneri nume de renume mon-

implementare a unui sistem integrat e ca

Cu toate acestea însă, există și proiecte

dial și astfel putem construi cel mai potri-

și făcut– până la companii cu nevoi mai

care eșuează. De ce? Ori medierea între

vit mix de soluții pentru clienți, integrând

puțin bine definite, a căror motivație în

procesele de business și modelarea IT nu

branduri consacrate pe partea de software,

ceea ce privește adoptarea unei soluții IT

a fost cea mai fericită, ori managementul

infrastructură hardware și comunicații,

este strâns legată de recuperarea terenului

nu s-a implicat activ și a lăsat la latitudi-

la un preț corect. Suntem Microsoft Gold

pierdut în perioada de criză.

nea utilizatorilor adoptarea sau acceptarea

Partner și prima companie din România

Există și o altă categorie de clienți,

soluției, ori cei care ar trebui să introducă

care a primit statutul de HP & Microsoft

cei care sunt de acord că au nevoie de o

date în aplicație nu o fac (la timp sau chiar

Frontline Partner și avem parteneriate

soluție, dar invocă momentul nepotrivit.

deloc) și atunci tot ce ar fi putut să devină

strategice încheiate cu Oracle, Cisco, IBM,

„Acum nu e cel mai bun moment” spun ei.

o soluție salvatoare se transformă într-o

VMware și EMC.

Este posibil să nu aibă nevoie de o soluție

cheltuială de resurse pentru ambele părþi.

Pe lângă toate acestea, un fapt deloc

inovatoare, care să le permită eficiența

Obstacolele se pot depăși însă începând

de neglijat este că facem aceste lucruri cu

operatională și flexibilitatea în piață, dacă

cu etapa de profilare a clientului, pe baza

plăcere. Pentru cã fiecare client este unic,

sunt într-o poziție de monopol, sau dacă

recomandărilor pe care le propunem după

este o sursă de învățare, fiecare experiență

au multe licitații adjudecate în perioada

finalizarea acesteia. Ne propunem să avem

aduce un plus care ne pregătește pentru

anterioară. Celorlalți însă, într-o piață în

o rată de succes în proiecte de implementare

proiectele viitoare. 

care adaosul se erodează iar diferența o face relația pe care o ai cu clientul, «momentul» a fost ieri. Dar nici azi nu este târziu. Cu cât managementul unei companii e mai puternic și are acces la date corecte, văzute din mai multe perspective, știe unde se află acum și unde dorește să ajungă în viitor, cu atât compania are o dezvoltare mai bună, creştere organică, benefică pentru acționari și parteneri și o maturitate de invidiat comparativ cu concurența. Trebuie

Despre Brinel BRINEL şi-a început activitatea în anul 1991, în Cluj-Napoca, fiind în prezent unul din principalii furnizori români de soluţii informatice de top, prin integrarea de software, hardware şi comunicaţii şi oferirea unui pachet complet de servicii. Competențele și experiența echipei BRINEL sunt în continuă creştere, acoperind nevoile ridicate de profesionalism ale acestui domeniu. Având o echipă dinamică de peste 140 de oameni, localizați în cele mai importante centre din țară: Cluj-Napoca, Bucureşti, Brașov, Oradea şi Sibiu, BRINEL este aproape de clienți prin oferirea de soluţii IT&C complete, la standardele impuse de liderii mondiali. BRINEL are 20 de ani de experienţă în realizarea şi implementarea soluţiilor la cheie, prin integrarea de software, hardware, echipamente de reţea şi comunicaţii si competenţe în integrarea şi adaptarea noilor soluţii pentru a fi compatibile cu cele deja existente în sistemul utilizatorului.

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

24 C

E

N

T

R

E

D

E

D

A

T

E

Stimul pentru noi servicii de Bogdan Marchidanu

ână nu de mult, centrele de date erau socotite ca fiind acele locuri care găzduiesc servere şi unde se realizează procese IT complicate. Chiar dacă esenţial o astfel de imagine nu s-a schimbat, odată cu pătrunderea largă a conceptului de cloud computing, filozofia legată de centrele de date e pe cale să se schimbe.

P

Ca bază de pornire, un centru de date nu este altceva decât o construcţie, realizată conform unor specificaţii tehnice mult mai complexe decât o clădire obişnuită. Respectivele specificaţii includ protecţia sporită la dezastre naturale precum cutremurele, incendiile, inundaţiile, dar şi prevederi legate de spaţiul de lucru aerisit, ancorarea solidă a maşinilor de lucru etc.

se deplasează deja de la trecerea riscurilor

România în ţări apropiate precum Turcia sau

Plecând de la această realitate, devine evi-

asociate unui astfel de centru de date de pe

Austria, iar de pe urma lor poate beneficia

dent de ce în România numărul de centre de

umerii firmelor beneficiare de IT pe umerii

întreaga regiune a Europei de sud-est.

date nu este impresionant. Câte firme şi-au

firmelor ofertante de servicii.

În atari circumstanţe, lupta concurenţială

permis să-şi construiască astfel de clădiri,

Noua paradigmă a fost sesizată, şi în

se va da, probabil, pe soluţiile care să

mai ales în condiţiile în care costurile asocia-

bună măsură stimulată, chiar de către marii

echipeze aceste centre de date. Soluţii care

te unor astfel de construcţii se ridică în mod

jucători de pe piaţa IT. Operatori telecom pre-

să permită atât gestionarea eficientă a pro-

curent la cel puţin câteva milioane de euro?

cum Romtelecom, furnizori de soluţii pre-

priilor nevoi IT, în cazul centrelor aflate în

Practic, în afara unor instituţii financiar-

cum IBM şi Star Storage sau mari integratori

posesia companiilor, cât şi oferirea de servi-

bancare puternice şi a altor câtorva firme cu

precum Omnilogic au investit bani mulţi în

cii IT bazate pe aceste soluţii.

volume mari de afaceri, nimeni nu şi-a putut

construcţii sau închirieri de spaţii fizice, cu

Este unul din principalele motive pentru

permite o astfel de construcţie doar pentru

scopul de a le înzestra cu toate capabilităţile

care, în condiţiile acceptării tot mai largi a

nevoile proprii de putere de calcul. Desigur,

necesare unor centre de date moderne. Prac-

unor servicii de tip cloud computing, nu este

în timp au apărut câteva firme ofertante de

tic, astfel de furnizori sunt deja primii care

deloc exclus ca în viitorul apropiat să fi mar-

servicii cu centre proprii de date, dar res-

scot beneficii de pe urma transferului mental

torii unor mutări spectaculoase pe piaţă.

pectivele servicii se mărgineau în cea mai

de la deţinerea de soluţii IT în cadrul propriei

Una dintre ele ar putea fi diversificarea

mare parte la găzduire de servere din partea

companii la angajarea unui furnizor de ser-

ofertei unor furnizori mai „clasici” de servi-

terţilor şi la colocare.

vicii care să asigure, în cadrul unor contracte

cii în centre de date, cum ar fi cazul furni-

Conceptele noi precum virtualizarea şi,

de tip SLA riguroase, aceleaşi capabilităţi IT.

zorilor de hosting şi colocare. O a doua ar

mai ales, cloud computing, au schimbat fun-

Este puţin probabil ca, în condiţiile ac-

putea fi apariţia de noi furnizori de servicii

damental filozofia legată de centrele de date.

tualei crize economice prelungite, numărul

pe piaţă din rândul companiilor care dis-

Şi, evident, rolul fundamental aici l-a jucat

construcţiilor dedicate centrelor de date

pun astăzi de centre puternice de date, fo-

faptul că, dintr-o dată, apelarea la un cen-

să crească în viitorul imediat, cel puţin

losite deocamdată pentru propriile nevoi.

tru de date nu mai înseamnă imobilizare de

în România. Sunt voci pe piaţă, cum este

În fond, dacă Petrom şi-a putut uni forţele

active pe ani îndelungaţi, ci plata unei fac-

cea a lui Gabriel Marin, directorul general

cu IBM pentru o perioadă de cel puţin zece

turi de abonament, plată care poate fi uşor

Omnilogic, care afirmă chiar că la momen-

ani ca să ofere servicii IT pe baza centrului

inclusă în cheltuielile curente de operare ale

tul actual, odată cu avansul noilor tehnologii

propriu de date, de ce n-ar proceda în mod

oricărei firme.

şi cu transformarea IT-ului în serviciu care

similar instituţii financiar-bancare, cele care

Schimbarea de paradigmă va duce tot mai

poate fi oferit de oriunde, numărul centrelor

în mod tradiţional au fost primele dispuse să

mult la schimbări în peisajul pieţei IT, cel

de date existente depăşeşte nevoile. Şi asta

investească bani mulţi în astfel de facilităţi şi

puţin din punct de vedere al ofertanţilor de

pentru că astfel de centre, ca şi construcţii,

care, astfel, şi-ar putea găsi o nouă sursă de

soluţii şi servicii. Şi asta pentru că accentul

există în număr mult mai mare decât în

generare venituri? 

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

25 S

O

L

U

Þ

I

I

Fiţi thin! Ţineţi-vă afacerea în formă cu costuri mai mici pentru tehnologii mai noi cu soluţiile 3PAR Thin de la HP. Simţiţi că tehnologia din compania dumneavoastră are nevoie de un refresh? Acum, îl puteţi avea cu până la 60% mai ieftin!

înconjurător. Scăpaţi de aceste greutăţi,

zul în care sunteţi constrânşi să lucraţi cu

rămâneţi thin!

sisteme de stocare legacy, de la un vendor care foloseşte metode tradiţionale. Puteţi

Puteţi fi direct thin?

ajunge şi din această situaţie într-una în

Da. Cu HP 3PAR Thin Provisioning, efi-

care să vă bucuraţi de avantajele aduse

Cum? Cu Thin Provisioning, soluţia care

cienţa sistemelor de stocare se îmbunătă-

de Thin Provisioning folosind Thin Con-

vă asigură stocarea când aveţi nevoie şi

ţeşte şi utilizarea capacităţilor din întreg

version. Acest lucru se realizează cu aju-

cât aveţi nevoie. Cel mai bun produs de

sistemul se optimizează. Soluţia rezolvă

torul HP 3PAR Thin Engine (un puternic

acest tip este 3PAR de la HP, leader în

problema supra-alocării de spaţiu elimi-

motor de mapping pentru virtualizare) în

industrie, nu numai în ceea ce priveşte

nând necesitatea dedicării de capacitate de

combinaţie cu HP 3PAR Gen3 ASIC cu

soluţia în sine, ci în tot ceea ce înseamnă

la început, după un model de dedicare per

Thin Built In. Acest mix de tehnologii face

eficienţa stocării, inclusiv consum de ener-

aplicaţie.

posibile operaţii de transformare „fat-to-

gie minim, timp de administrare redus şi posibilităţi de green IT.

Încă de la lansare, Thin Provisioning

thin” într-un timp foarte scurt.

le-a oferit clienţilor posibilitatea de a-şi

Este vorba de singura platformă de sto-

atinge ţintele de green IT şi de a reduce

Păstraţi-vă thin!

care ce oferă tehnologii thin de generaţie

cheltuielile pentru capacitate de stocare.

Fie că s-a născut thin, fie că a ajuns thin,

următoare la preţuri cu până la 60% din

Acest software oferă aceste avantaje pen-

sistemul dumneavoastră de stocare trebuie

ceea ce ar costa, în mod normal, o opera-

tru că reduce costurile pentru SAN, reduce

să rămână thin. Cu softul HP 3PAR Thin

ţiune de îmbunătăţire a mediului storage.

nevoile de spaţiu fizic, scade nota de plată

Persistence, volumele care folosesc deja

În afară de acest lucru, odată schimbarea

pentru energia electrică cu până la 75%

HP 3PAR Storage System rămân tot timpul

făcută, ea va asigura costuri reduse pen-

şi timpii de administrare cu până la 90%.

în formă şi eficiente. Cum? Thin Persis-

tru stocare mult timp înainte. Permiţând

Adică, un client va putea ajunge în fericita

tence foloseşte Thin Engine şi Gen3 ASIC

scăderea nevoilor de capacităţi de stocare

situaţie în care cumpără spaţiu de stocare

pentru a recupera în permanenţă spaţiul

şi păstrarea lor la un nivel minim, HP 3PAR

doar cât îi trebuie, de fapt, şi când îi tre-

nefolosit, asociat cu datele şterse din volu-

Utility Storage nu doar reduce costurile cu

buie, de fapt. Nu se mai alocă spaţiu „ca

mele de stocare din sistem. Simplu, rapid

echipamentul, dar permite economii şi cu

să fie”. Nu se mai alocă resurse pentru

şi fără întreruperi.

spaţiul, alimentarea şi echipamentul de

fiecare aplicaţie preventiv. Nu se mai fac

O a doua soluţie cu aceeaşi finalitate

stocare însuşi.

cheltuieli de depozitare, de alimentare şi

este Copy Reclamation: în loc să caute

de răcire a unor discuri care ar putea să nu

spaţiu dedicat fişierelor şterse, Copy Recla-

fie folosite ani de zile sau chiar niciodată.

mation apelează la cele care sunt copiate

HP 3PAR Utility Storage face posibile aceste economii oferind cea mai compre-

în sisteme. Dacă, folosind tehnologii thin,

hensivă abordare a stocării din toată industria. Această abordare are la bază

Nu sunteţi, dar vreţi să deveniţi thin?

clienţii pot reduce cu 60% necesarul de

tehnologii thin care combină atât inovaţii

Este posibil. Cu softul 3PAR Thin Con-

capacitate, acesta se mai poate reduce cu

software, cât şi hardware care sunt dis-

version, acum, clientul nu mai trebuie să

10% din momentul în care începeţi să vă

ponibile numai la HP. Reservationless

înlocuiască fiecare terabyte cu altul nou.

menţineţi stocarea cât mai în formă cu

Dedicate-on-Write, 3PAR Gen3 ASIC cu

Acum, pur şi simplu renunţaţi la 70, 80

Thin Persistence şi Copy Reclamation.

Thin Built In, 3PAR Thin Engine sunt doar

de procente din capacitatea moştenită de

câteva exemple de inovaţii cuprinse în

la vechiul sistem simplu şi rapid. Această

Cereţi să fiţi thin!

această soluţie.

soluţie înseamnă nu numai că vă permiteţi

HP 3PAR Utility Storage a impus stan-

Ştiaţi că vânzătorul tradiţional de sto-

tehnologii mai noi mult mai ieftin, dar în-

darde de aur în materie de thin provisio-

care vă vinde de două ori mai multă ca-

seamnă şi reduceri cu cheltuielile de capital

ning şi este singura platformă de stocare

pacitate decât aveţi nevoie? Această ca-

şi cele operaţionale asociate cu alimenta-

cu o abordare comprehensiva în această

pacitate în plus nu doar creşte cheltuielile

rea, răcirea şi depozitarea echipamentelor.

privinţă. Această soluţie se integrează

CAPEX şi OPEX, umflate datorită costuri-

O adevărată gură de aer pentru centrele de

cu produsele partenere, precum Oracle,

lor de alimentare şi răcire a atâtor drive-uri

date care se apropie de densitatea maximă.

Symantec şi VMware pentru ca data-

inutile, dar aduce şi alte costuri ascunse,

Pentru că niciodată nu e prea târziu

centerul dumneavoastră să fie mereu în

precum cele asociate cu locaţia sau mediul

pentru mai multă eficienţă. Chiar şi în cawww.ittrends.ro

formă. (C.F.)


Nr. 5 - Mai 2011

26 O

P

I

N

I

I

Acolo unde nu-i durere, nici întristare, nici eroare de paritate

C

onsider cuvenită modificarea și adaptarea la progresul tehnologic a formulei clasice rostite de preoți pe la înmormântări pentru că, mai recent, iată, și administrația locală din Vaslui a găsit necesară informatizarea cimitirului „Eter-

nitatea”. Rugăciunile sunt necesare, nu de alta, dar dacă, Doamne ferește, în calculatorul pe care rulează programul își vâră coada

Constantin Teodorescu

necuratul, printr-o pământenească eroare de disc, încurcăm locatarii celor 12.000 de morminte și aprindem vreo lumânare la mormântul

locul unde-i lași) este cam la fel cu cea cheltuită pe TOATE servi-

vreunui necunoscut aflat la peste 100m de cel al străbunicului pe

ciile informatice pentru gestionarea a peste 400.000 de cereri ale

care nu l-am cunoscut niciodată.

fermierilor pentru plățile pentru subvențiile pe creșterea animalelor

Ori, se știe, dacă lumânarea este aprinsă la mai mult de 100m (pe GPS) de osemintele targetate, răposatul nu se bucură de lumină, gândul nostru cel bun este irosit și nu-i întră în conturile ținute de Sfântul Petre.

prin APIA într-un sistem cu peste 500 de utilizatori simultan în zilele de vârf, atunci concluziile sunt mai mult decât clare. Pe vremuri, primarii ne-tehnologizați spărgeau și ei banii cum puteau, care pe borduri, care pe numărul de floricele și fire de iarbă

Bine, lăsând răutățile deoparte, până la urmă e chiar o idee bună

plantate, care pe adăposturi pentru câini. Dar manevrele astea erau

ca nepotul plecat în Canada, când vine (o dată la 10 ani în Româ-

cu risc, pentru că ziariștii (plătiți de moguli, firește) puteau să nu-

nia) la Vaslui, dacă vrea să-și găsească străbunicul, să acceseze la

mere bordurile și dacă ajungeau la fel de scumpe ca un iPad sau

intrarea în capelă un touchscreen cu baza de date și chiar să poată

dacă adăpostul pentru câinii comunitari ajunge să coste cât un hotel

închiria o tabletă care să-l ghidoneze prin GPS pe alei până la locul

de trei stele, până și fraierii încep să priceapă.

cu pricina. Și dacă nu vine, nu-i bai, folosește directorul cimitirului

Dar în informatică … trai neneacă! Dacă ai noroc și de vreun

tableta, să fie la curent cu legislația în domeniu și doar în pauza de

project manager școlit prin MBA-uri, o să ai un caiet de licitație

masă să vadă clipurile de la „În puii mei” pe YouTube.

beton, oferte de câte 400 de pagini cu time-line-uri, deadlines,

Iar sunt rău, probabil că sunt și eu plătit de mogulii cei răi să văd

milestones, kick-off meeting și câte și mai câte cuvinte din astea

peste tot numai aranjamente și ocazii de para’ndărăt. Chiar, ce-i rău

de epatat fraierii, care, până la urmă, fac suma aia de 300.000€

ca evidențele mormintelor să fie ținute pe Google Maps sau pe un

chiar insuficientă.

program făcut în Pascal (totul e să nu afle Președintele) de elevii

Și-atunci, de ce să cred eu că Guvernul Român ar putea proceda

din clasa a XII-a din localitate? Ce-i rău să ruleze pe un calcu-

la fel cu cel grec, care a mandatat Universitatea din Pireu să con-

lator ieftin cu „procesor Intel/AMD sau echivalent la o frecvență

tacteze Directorate-General for Informatics (DIGIT) al U.E. pentru a

de 233Mhz, 64MB memorie RAM și un monitor cu o rezoluție de

beneficia de suport tehnic pentru dezvoltarea sistemul de achiziții

800x600 pixeli” așa cum erau cât pe ce să fie promovate pe post de

publice bazat pe software-ul OpenSource „Open e-PRIOR”.

hotărâre de Guvern specificațiile minime ale echipamentelor pentru administrațiile publice?

Instituțiile noastre de învățământ superior cu profil informatic au profesori și studenți cu pregătire extrem de bună, care pot dezvolta

Însă citind în subsolul știrii că suma alocată este de aproape

aplicații complexe ca parte a proiectelor lor de final de an, de cer-

300.000 EURO, încep să cred că ori se apropie alegerile, ori studiul

cetare. În loc să primească teme de proiect fanteziste a căror rezul-

de fezabilitate a relevat necesitatea unui cluster cu două sisteme

tate nu folosesc nimănui, ei ar putea adapta sute de proiecte open-

multiprocesor pentru high-availability și fail-over, o bază de date

source care se găsesc pe Internet la necesitățile unei administrații

solidă și replicată în timp real, unități de bandă magnetică și con-

publice în costuri extrem de avantajoase.

tractate și servicii de salvare în cloud la 2 furnizori, nu de alta, dar

O simplă majorare a fondurilor alocate învățământului și

acum câteva zile o parte din serviciile de la ditamai Amazon-ul au

universităților, în contrapartidă cu angajarea lor de participare la

crăpat, rețeaua căzând total în regiunea de est a SUA, lăsând cu buza

realizarea unor proiecte concrete având ca destinație nu piața de

umflată cam 0.07% din clienți care și-au cam găsit datele vraiște.

profil, ci necesitățile administrației publice, ar pune puțin și stavilă

Privind atât suma de 300.000€ cât și știrea cu S3-ul Amazon-ului

elanului unor firme care și-au multiplicat de foarte multe ori ci-

care nici el nu se dovedește a fi infailibil, încep să mă întreb: cum

frele de afaceri alimentându-se cu predilecție din bugetul de stat,

de s-au descurcat cimitirele atâta amar de vreme până acum doar

cu sprijin colectiv atât de la mai toate partidele aflate permanent în

cu un amărât de registru și-un creion chimic din acela ce trebuia

pregătirea următoarei campanii electorale, cât și de la mulți buge-

muiat pe limbă?

tari bine plasați, apartinici, cum ar veni „pe persoană fizică”. 

Și dacă se întâmplă să știm că suma „informatizării” unui cimitir cu 12.000 morminte (care, în linii mari, stau liniștiți cam în www.ittrends.ro

brailateo@gmail.com


Nr. 5 - Mai 2011

27 E

V

E

N

I

M

E

N

T

Roboţii au talent

15

roboți autonomi, capabili să execute acţiuni specifice, fără intervenţie umană, fără control teleghidat, constructori inventivi și dăruiți scopului lor și

un public interesat, au reprezentat rețeta succesului celei de-a patra ediții a Concursului Național de Robotică RoboChallenge, faza finală. Această ediție a reunit cele mai importante centre

de fiecare dată, acestea s-au descurcat onorabil și s-au ridicat la

universitare de specilitate din țară: Universitatea Politehnică din

măsura așteptărilor, uluind publicul cu dârzenia lor și dorința de a

București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea

câștiga. Remize impresionante (amintim meciurile dintre Bazinga

Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea „Dunărea de

și Machiavelli), victorii rapide (Tescot este campionul declarat) și

Jos” din Galați și s-a ridicat la înălțimea așteptărilor prin introdu-

înfrângeri ceva mai dure sunt doar câteva din lucrurile care au

cerea unei noi probe: Robo-LaserMaxx.

reprezentat deliciul ediției.

Robo-LaserMaxx reprezintă o noutate atât pentru concursul

Scopul concursului a fost găsirea celui mai dârz, determinat

RoboChallenge, cât şi pentru concursurile de robotică internațio-

și bine dotat robot, capabil să ne reprezinte țara la Concursul

nale. Totodată, a fost o provocare pentru participaţii anilor trecuți

Robotchallenge ce va avea loc la Viena, în 2012. Cu un punctaj

și i-a ambiționat pe cei nou înscriși să se autodepășească. Con-

final de 1400 de puncte, Bazinga – Cluj-Napoca a fost încoronat

fruntarea a avut loc între doi sau mai mulţi roboţi pe durata a

drept câștigător al celei de-a 4-a ediții a Concursului Național de

3 minute. Fiecare robot a trebuit să își găsească adversarii prin

Robotică RoboChallenge împreună cu echipa constructoare (Oana

labirint și folosind raza laser să îi țintească pe aceștia în zonele

Joița, Bogdan Hopulete, Bogdan Geniș, Andrei Florea). Pe podium

vulnerabile, mascate sub forma unor senzori.

s-au mai clasat Tescot – București, Megan Fox – București și

Emoțiile au fost mari deopotrivă pentru concurenți și pentru roboții. Probele au fost solicitante pentru micile creații, dar, ca

Sylar – București, toți fiind cunoscuți din edițiile anterioare ale concursului. (C.F.)

CALENDAR

CONFERIN}E AGORA GET IN CONTACT WITH YOUR FUTURE BUSINESS PARTNERS! CONFERINȚELE

2011

DE

TEHNOLOGIE TE TEHNOLOGIILE CARE MODELEAZĂ AFACERILE

      

27 ianuarie – Storage & Business Continuity 15 februarie – Online Video Solutions 24 februarie – Solutions for Central Public Administration 10 martie – Virtualization 24 martie – Unified Communications 7 aprilie – IT Security Solutions 21 aprilie – Cloud Computing, SaaS, IaaS 13 mai – Open Source / Free Software 17 mai – Business Productivity Solutions 27 mai – Data Centers and IT Infrastructure Management 9 iunie – eHealth 2011 30 iunie – Programatica 2011 Mobile Services and Apps

Solu]ii pentru dezvoltarea IMM-urilor

Modernizarea [i Eficientizarea Administra]iei Publice Locale

    

2 februarie – Bac`u 3 februarie – Ia[i 2 martie – Sibiu 3 martie – Bra[ov 4 mai – Timi[oara 5 mai – Arad 1 iunie – Cluj-Napoca 2 iunie – Oradea 22 iunie – Constan]a 23 iunie – Gala]i

www.ittrends.ro

 

17 februarie – Transilvania - Cluj-Napoca 31 martie – Muntenia [i Dobrogea Ploie[ti 14 aprilie – Banat [i Oltenia - Timi[oara 13 mai – Moldova - Bac`u


Nr. 5 - Mai 2011

28 E

V

E

N

I

M

E

N

T

Securitatea IT între hackeri şi angajaţi de Elena Andreea Liþã

otrivit studiului „The 2011 CyberSecurity Watch Survey”, realizat de Deloitte, 58% din atacurile informatice provin din exteriorul unei companii, 21% din interior şi 21% din diverse alte surse. Cu toatea acestea, deși atacurile provenite din exterior înregistrează un procent mult mai mare și sunt mai costisitoare, raportându-se la pagube materiale, atacurile din interior sunt mult mai sofisticate. Instrumentele de hacking folosite devin din ce în ce mai puternice, sunt open source, iar interacţiunea unui atacator cu acestea este minimă. Soft-ul face absolut orice. Iar pe lângă pierderile financiare, atacurile din interior au și un impact negativ asupra imaginii unei companii, afectând încrederea clienţilor.

P

În contextul evoluției constante a ame-

şi contorizarea numărului de licenţe. O altă

nințărilor informatice și a extinderii acestora

noutate pentru soluţiile enterprise este faci-

către noi zone tehnologice, Agora Group a

litatea de backup, care se poate realizat com-

organizat pe 7 aprilie, la Hotelul Interconti-

plet, diferenţiat, prin intermediul butonului

nental din Bucureşti, Conferinţa de Tehnolo-

„Tasks” din consola de administare sau prin

gie Agora cu tema IT Security Solutions.

modalitatea clasică de backup de fişiere.

În deschiderea conferinței, Costin Pecin-

Noua generaţie G-Data oferă şi conexiune

gină, Marketing Manager, AV Security Soft-

cu Active Directory, permiţând importul

ware Distribution, a prezentat modul în care

unităţilor organizate în AD, adăugarea computerelor din alte domenii, refresh automat al grupurilor şi instalare automată a clienţilor. Alte noutăţi includ notificări pe e-mail de la PolicyManager şi Firewall, un nou Add-in pentru Outlook (Outlook 2010),

Roland Costea, Presales Consultant Infrastructure Solutions & Data Center Services, Star Storage

blocare pe baza comportamentului şi IdleScan”, a spus Costin Pecingină.

Costin Pecingină, Marketing Manager, AV Security Software Distribution

activele companiei, cum le putem proteja şi

Roland Costea, Presales Consultant In-

cum putem reacţiona în momentul în care

frastructure Solutions & Data Center Ser-

apare un incident de securitate, astfel încât

vices, Star Storage, a vorbit în continuare

business-ul, serviciile oferite clienţilor noştri

despre integrarea soluţiei Riverbed Cascade

şi nu în ultimul rând datele clienţilor noştri

în planul de securitate al unei companii şi

să nu fie afectate sau impactul să fie mic”,

modul în care aceasta se pliază pe nece-

susţine Roland Costea. „În ceea ce priveşte

sităţile clientului final.

factorii favorizanţi pentru atacurile ciberneti-

„Atunci când vorbim de securitate IT,

ce, pe lângă descoperirea permanentă de noi

G Data Business Solutions, versiunea 11,

vorbim în special de ameninţări şi de vul-

breşe de securitate în sistemele informatice,

asigură o protecţie cuprinzătoare a reţelei

nerabilităţi. De unde pot apărea ameninţări?

găsim aproape în toate cazurile unul care

unei companii, combinând în mod optim

De oriunde, oricând. Simplul fapt că suntem

pune în pericol cel mai adesea o reţea sau

puterea a două motoare de scanare.

conectaţi la Internet ne transformă într-o

o infrastructură informatică: factorul uman”.

„Produsele G-Data pentru business aduc

ţintă mai mult sau mai puţin vulnerabilă

Adoptarea de noi tehnologii este întot-

noutăţi în ceea ce priveşte consola de ad-

pentru un atacator. Se spune că într-o com-

deauna urmată de creşterea potenţialului

ministrare, cu un nou design, interfaţa

panie de dimensiune medie spre mare va

de criminalitate informatică, iar atunci când

firewall-ului, care a fost refăcută, tabloul de

avea loc chiar în acest moment o scurgere de

se pune problema mobilităţii angajaţilor şi a

control, ce conţine acum mai multe module,

informaţie. Important este să ştim care sunt

dispozitivelor care susţin o forţă de muncă

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

29 E

V

E

N

I

M

E

N

T

mobilă, securitatea este considerată cea mai

Bulgaria, Eastern Europe, Kaspersky Lab.

mare provocare.

„Este timpul să ştiţi unde sunt telefoanele

„Vorbim foarte mult despre mobile, este

mobile şi ce date au pe ele, să vă revizuiţi

un subiect care interesează pe toată lumea,

riscurile de securitate atunci când vorbiţi

însă nu ştiu câte companii sunt pregătite să

de perimetre deschise - unde se termină

spună ce telefoane mobile au angajaţii lor,

reţeaua, cine are acces la ea, cum o protejaţi,

dacă au o politică de securitate pentru acele

şi, nu în ultimul rând, să vă întrebaţi unde vă sunt datele mobile, cine are acces la ele şi dacă compromiterea acestui acces vă pune în pericol compania. Momentan, fenomenul nu este atât de dezvoltat precum malware-ul de Windows, însă are un trend ascendent. Deja sunt peste două mii de semnături de

Bogdan Tudor, Founder&CEO Class IT

malware pentru telefoane mobile”. În finalul conferinței, Bogdan Tudor,

printr-un contract, garanţia că securitatea

Founder&CEO Class IT, a pledat pentru ex-

este gestionată corespunzător în interiorul

ternalizarea securității IT. „Securitatea este

propriei companii. Iar această abordare o

o abordare continuă, tot timpul se întâmplă

văd la fel de utilă și în România”. 

ceva, și este vorba atât de echipamente și

Teodor Cimpoeşu, Managing Director, Romania & Bulgaria, Eastern Europe, Kaspersky Lab

soluții, cât și de procese și proceduri, fiind necesar un upgrade periodic al soluțiilor de securitate. Întrebarea este când să le facem

telefoane mobile, ce date sensibile pentru

pe toate, pentru că de cele mai multe ori ne

companie se află pe telefoanele mobile sau

concentrăm pe domeniul nostru de activi-

dacă dispozitivele respective sunt ale com-

tate. În afara României, atunci când este

paniei sau ale angajaţilor”, a spus Teodor

vorba de securitate, abordarea este de tipul

Cimpoeşu, Managing Director, Romania &

„manage” - o companie care să îți ofere,

www.ittrends.ro

Erată la articolul „Comunicare printr-un click de mouse”, apărut în revista „IT TRENDS”, Nr. 4, Aprilie 2011. În articolul menţionat, a fost publicat în mod eronat numele General Manager-ului ABC Telecom Distribution – Siemens Open Communications Associate. Numele corect este Andrei Jiman.


Nr. 5 - Mai 2011

30 O

P

I

N

I

I

Cetaceul din birou de Răzvan Sandu

L

a fel ca mulți alți pasionați de calculatoare, am așteptat cu nerăbdare ziua de 28 aprilie. La această dată, firma Canonical a lansat noua versiune a distribuției GNU/Linux* Ubuntu – 11.04 cu numele de cod Natty Narwhal.

Răzvan Sandu

Ce ne aduce narvalul

de care aveți nevoie se găsesc

Rezultatele nu s-au lăsat

firme importante – printre care

„Ubuntu” este un vechi cuvânt

acum în stânga ecranului, pe o

așteptate, inclusiv în zona apli-

și câteva bănci – își bazează

sud-african care se traduce

bară verticală personalizabilă.

cațiilor guvernamentale sau de

centrele de date pe servere ce

prin „omenie față de alții”. El

Experiența personală (și une-

afaceri. Din anul 2007, peste

rulează o altă distribuție Linux,

reflectă bine principiile de bază

le studii internaționale științific

500 de parlamentari francezi

binecunoscutul și foarte per-

care călăuzesc distribuția: li-

realizate) mi-au arătat că, prin

utilizează oficial laptopuri ce

formantul Red Hat Enterprise

bertate și gratuitate, accesibili-

comparație cu alte distribuții

rulează

Linux (RHEL).

tate, internaționalism (suport

GNU/Linux importante, Ubuntu

Mozilla Firefox și suita de birou

de bună calitate, în toate lim-

are câteva caracteristici-cheie

OpenOffice.org. Multe compa-

bile), ușurință în utilizare, co-

care îi mențin popularitatea.

nii producătoare de computere

Cum putem testa Ubuntu Linux

operare între utilizatori, servicii

Posibilitatea de a instala, cu un

– cea mai cunoscută fiind Dell –

O impresie personală, obținută

ajutătoare mereu disponibile.

singur click, codecurile necesare

vând stații de lucru și laptopuri

direct, face cât o mie de detalii

Distribuția GNU/Linux Ubun-

pentru redarea multor tipuri de

cu Ubuntu preinstalat, pentru

tehnice și descrieri. De aceea,

tu, oferită comercial de firma

formate audio și video, aspectul

care asigură și suport oficial.

pentru cei care doresc să tes-

Recent, LVM, o mare compa-

teze, voi spune că distribuția

nie germană de asigurări, a

Ubuntu poate fi descărcată,

anunțat că a renunțat la Micro-

gratuit și legal, de la adresa

soft Windows pe 10.000 dintre

http://www.ubuntu.com. Soft-

calculatoarele sale, migrând la

ware-ul vine sub forma unei

Ubuntu 10.04 LTS.

imagini de CD (fișier .iso),

Ubuntu,

browserul

Am fost plăcut surprins să

care poate fi „arsă” pe un disc

constat că interesul pentru

blank. Discul astfel obținut ofe-

Ubuntu – și GNU/Linux, în

ră nu numai posibilitatea in-

general – este în creștere și

stalării Ubuntu în câteva zeci

în România. Din motive isto-

de limbi, ci și alternativa testării

rice, piața din țara noastră este

prealabile a software-ului fără

dominată de stații de lucru

instalare pe harddisk (Live-

- serverele „grele” fiind mai

CD). Mai mult, site-ul oficial

Canonical din Marea Britanie,

grafic spectaculos și unitar, po-

puțin prezente - și de software-

Ubuntu a fost tradus și în

ocupă locul I ca număr de in-

sibilitatea de a trece la o nouă

ul produs de doar câteva firme

limba română – este accesibil

stalări

desktop,

versiune Ubuntu imediat, fără

mari, „în umbra” cărora s-a

la http://www.ubuntu.ro – și

tocmai fiindcă este percepută

pe

sisteme

efort sau reinstalare, stabili-

format o întreagă generație

oferă documentație completă,

ca fiind foarte prietenoasă și

tatea bună, dată de programe

de informaticieni, după 1990.

ușor de parcurs, pentru insta-

ușor de folosit pe stații de lucru

relativ „vechi”, împrumutate

Deși

larea și utilizarea elementară a

obișnuite. De cele mai multe

din legendara distribuție Debi-

nu este nici pe departe atât de

ori, Ubuntu este prima alegere

an (pentru servere), suportul

mare ca în vestul Europei sau

a utilizatorilor care doresc să

comercial bun – iată elemente

în SUA, totuși marile lanțuri

Aștept cu plăcere opiniile și

renunțe la Microsoft Windows

care fac Ubuntu foarte apreciat.

de magazine românești vând

comentariile Dvs. despre Ubun-

și să migreze spre Linux cu

Software care, pur și simplu,

azi, în mod curent, laptopuri cu

tu la adresa razvan.sandu@

minimum de efort.

funcționează este deviza Ca-

Ubuntu preinstalat. Iar câteva

zando.ro 

Versiunea 11.04 a Ubuntu

nonical – și acest obiectiv pare

aduce și importante schimbări

atins, într-o distribuție care

de aspect, fiindcă clasica inter-

ascunde, elegant, complexita-

față grafică Gnome, până ieri

tea GNU/Linux sub o grafică

implicită, a fost înlocuită cu

frumoasă, „cuceritoare” pentru

noul Unity. Principalele unelte

persoanele non-tehnice.

diversitatea

sistemelor

sistemului.

* Unele persoane numesc Linux sistemul de operare pentru PC-uri inaugurat de finlandezul Linus Torvalds. Aceasta este o denumire scurtă și comodă, pe care și eu o utilizez uneori. Dar denumirea firească, care respectă etica, este GNU/Linux. Pentru explicații complete, v. articolul lui Richard Stallman Ce-i într-un nume?

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

31 E

V

E

N

I

M

E

N

T

Cloud pentru toţi de Cristian Faur

rganizaţiile de toate mărimile au avut ocazia să afle cele mai interesante oferte de tehnologii, produse şi servicii Cloud, SaaS, IaaS de la cei mai importanţi furnizori la conferinţa organizată de Agora. Nu este deloc întâmplător faptul că studii recente arată că, la nivel global, peste 40% din firme utilizează deja cloud computing într-o formă sau alta, în termeni de software, platformă sau infrastructură. Şi asta chiar dacă aproape 50% din decidenţii firmelor manifestă încă temeri puternice legate de securitatea unei asemenea soluţii.

O

Prin prezenţa locală a principalilor

furnizori

mondiali

de cloud computing, precum Microsoft, BULL, EMC2, HP,

Adrian Stoian

Crescendo, Star Storage, DELL, Bit Software, România dispune de o şansă imensă de a fi una

tul conform căruia nu numai

din primele ţări care adoptă

facilităţile dintr-un data cen-

pe scară largă soluţii tehno-

ter fac diferenţa pe piaţă, ci şi

logice de ultimă oră. Conferinţa

serviciile

Agora dedicată cloud compu-

este doar o parte din ceea ce

ting şi-a propus aflarea unora

Felix Enescu

Radu Isaia

oferite.

Hosting-ul

pune la dispoziţie un centru de

dintre cele mai viabile soluţii

date modern. Diferenţă o fac

de acest tip existente, cu scopul

vicii şi de hardware nu au

ce doriţi să cumpăraţi şi de ce,

serviciile cu valoare adăugată

de a oferi un sprijin în luarea

niciun interes să ofere servicii

apoi să testaţi.”

la care au acces clienţii.

unor decizii importante din

de cloud în adevăratul sens al

punct de vedere tehnologic.

cuvântului, cum fac Amazon

tor,

Solutions

MVP on System Center Con-

Radu Isaia, Presales DirecInfrastructure

Adrian Stoian, Consultant IT,

Felix Enescu, Membru fon-

sau Google. Acest lucru pre-

& Data Center Services, a

figuration Manager, Microsoft

dator al CIO Council a avut

supune investiţii iniţiale, pen-

avut o interesantă prezen-

România a vorbit despre con-

speech-ul de debut, în care a

tru a putea oferi, apoi, servicii.

tare a conceptului StarVault,

ceptul de private cloud. Ches-

vorbit despre mituri şi realităţi

Este un model riscant, pe care

sub sloganul „more than just

tionat în legătură cu avantajele

în adoptarea cloud compu-

puţini furnizori de servicii îl

another Data Center”. La baza

acestei soluţii, speaker-ul a

ting-ului. „Marea majoritate

îmbrăţişează. Este foarte im-

ideii de mai mult decât un

menţionat ca avantaj principal

a vânzătorilor clasici de ser-

portant să vă hotărâţi înainte

centru de date a stat concep-

faptul că fiecare şi-o poate con-

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2011

32 E

V

E

N

I

M

E

N

T

strui singur. „Îţi poţi dimen-

Emerging Markets, Dell, a atras

utiliza această soluţie în cloud.

siona soluţia exact la dimen-

atenţia clienţilor că pentru a

Aceasta înseamnă că nu nu-

siunile organizaţiei. Microsoft

ajunge în cloud, trebuie să ştie

mai firmele mari sau medii

a publicat pe site o serie de

exact ce vor. „De ce să mergem

pot să-şi permită să utilizeze

ghiduri de implementare, care

în cloud cu Dell? Răspunsul e

un ERP complex, ci şi cele mai

să ajute companiile să-şi facă

mai complicat decât „pentru

mici, pe bază de abonament.”

designul de arhitectură, plani-

că are ceva în plus sau costă

Concluziile? Pas cu pas, se

ficarea resurselor, să-şi aleagă

o anumită sumă”. Mergeţi în

generează o unanimitate în a

singure componentele nece-

cloud pentru că dumneavoastră

lua în considerare avantajele

sare de server, de storage şi

doriţi să mergeţi acolo. Noi vă

certe ale cloud computing din

să-şi poată adapta soluţia la

putem ajuta, într-un mod în

punct de vedere al tehnolo-

care invesţiile pe care le faceţi

giilor de folosit în mediul de

să poată fi uşor recuperate,

business. Unul dintre cele mai

losind cloud computing până la

previzibil recuperate şi care să

importante este legat de chel-

noul său rol, acela de broker de

vă permită să fiţi eficienţi.”

tuielile de capital ale firmelor

dimensiunea nevoilor proprii.”

Rareş Jureþchi

Cristian Mierlea

servicii. De asemenea, s-a dis-

care, în loc să se confrunte

cutat pe larg despre avantajele

cu amortizarea şi deprecierea

folosirii tehnologiilor de cloud

ciclului estimat de viaţă al

de la HP pentru infrastructura

echipamentelor, plătesc o taxă

IT şi pentru o organizaţie mai

lunară sau anuală pentru con-

dinamică. Rareş Jureţchi: „ofe-

tracte de servicii.

rim singura soluţie cloud de pe

Consecinţa directă este al

piaţă adresată tuturor nevoilor

doilea avantaj. Prin cloud com-

clienţilor: cloud public, cloud

puting, în fond, o externali-

privat şi cloud hibrid.”

zare de hardware, software şi

Rareş Jureţchi, ESSN Techni-

networking,

Anca Cazacu

cal Consultant, HP România şi

firmele

reuşesc

economii substanţiale ale bu-

Cristian Mierlea, Manager, IT

getelor IT, prin eliminarea achi-

Infrastructure Business Unit,

Anca

Cazacu,

Marketing

ziţiilor de echipamente sau

Crescendo, au prezentat o se-

Manager, BIT Software, a vor-

rie de oportunităţi şi soluţii

bit despre aplicaţii în cloud, în

Un alt mare avantaj vine

pentru companiile care aleg

special CRM şi ERP, oferite de

dintr-o caracteristică umană

să folosească tehnologiile HP.

compania pe care o reprezintă.

profundă: comoditatea. Practic,

Reprezentantul

a

„Soluţiile de acest tip oferă

tot mai multe firme preferă să

amintit că organizaţia sa oferă

multe avantaje firmelor care le

se bazeze mai mult pe furni-

utilizează, le oferă un business

zori de servicii pentru a obţine

mai eficient şi posibilitatea de a

şi menţine aplicaţii IT decât să

lua decizii în timp real. Socrate

se confrunte cu costurile de

Crescendo

soluţii HP ca integrator de 18 ani, soluţii care pot acoperi tot

Şerban Zirnovan

necesarul unui departament IT.

licenţelor software.

Consultantul tehnic de la HP a

Şerban Zirnovan, Business

Open Cloud Edition, ceea ce

construire şi actualizare a unei

arătat, printre altele, cum va

Development Manager / Cen-

discutăm noi astăzi, vine cu

aplicaţii personalizate propri-

evolua departamentul IT fo-

tral & Eastern Europe, EMEA,

mai mult, cu posibilitatea de a

ilor nevoi. 

EDITORIALIŞTI:

ISSN: 2065 - 4766

Bogdan Marchidanu, Senior business editor bogdan.marchidanu@agora.ro

Radu Crahmaliuc rcrahmaliuc@yahoo.com Constantin Teodorescu brailateo@gmail.com Rãzvan Sandu razvan.sandu@zando.ro

Elena Andreea Liþã, Senior editor elena.lita@agora.ro

MANAGEMENT:

Cristian Faur, Business editor cristian.faur@agora.ro

Romulus Maier, Managing Partner romulus.maier@agora.ro

Nicolae Bucur, Tehnoredactor nicolae.bucur@agora.ro

Mihai Bucuroiu, Sales Manager mihai.bucuroiu@agora.ro

Marian Teodorescu, Fotoreporter marian.teodorescu@agora.ro

Andreea Maier, Marketing & PR Manager andreea.maier@agora.ro

REDACÞIA:

O PUBLICAŢIE

AG GO ORA

NOTÃ COPYRIGHT: Copyright © 2011 BYBLOS SRL. Toate drepturile rezervate. Materialul editorial original tipãrit în acest numãr aparþine companiei BYBLOS SRL. IT TRENDS este marcã înregistratã a BYBLOS SRL.

ADRESA:

www.ittrends.ro

Str. Constantin Rãdulescu Motru Nr. 13, Et. 7, Ap. 71, Sector 4, Bucureºti, 040361 Tel.: 021-3309282; Fax: 021-3309285 www.agora.ro; ittrends@agora.ro


IT TRENDS - mai 2011  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - mai 2011. Revista despre tehnologie pentru business. O publicatie Agora Group.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you