Page 1

Fonduri structurale Proiecte IT pentru dezvoltarea afacerii POS CCE 2007-2013 Axa Prioritară 1: Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie Axa Prioritară 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare Axa Prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public (383 mil Euro - FEDR) Axa Prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a securitatii furnizării in contextul combaterii schimbărilor climatice Axa Prioritară 5: Asistenţa tehnică


Domeniul 1 – Susţinerea accesului şi utilizãrii TIC Operaţiunea 1

Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe; IMM, ONG

Operaţiunea 2

Sprijin pentru realizarea de reţele broadband şi PAPI în zonele defavorizate d.p.d.v. al accesului (rurale şi mici urbane) APC, APL, asociaţii de dezvoltare intercomunitară

Operaţiunea 3

Sprijin pentru realizarea de reţele broadband şi PAPI (zonele defavorizate d.p.d.v. al accesului (rurale şi mici urbane) IMM

Operaţiunea 4

Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband MEdC

Valoarea maximă a finanţării acordate 82.000 Lei

6.560.000 Lei

6.560.000 Lei

21.500.000 Lei


Domeniul 2 - Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor electronice Operaţiunea 1

Susţinerea implementării de solutii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar APC, APL asociaţii de dezvoltare intercomunitară

Operaţiunea 2

Susţinerea implementării sistemelor TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice APC asociaţii de dezvoltare intercomunitară

Operaţiunea 3

Susţinerea implementării aplicaţiilor de e-learning APC, APL, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, universităţi publice

Operaţiunea 4

Susţinerea implementării de aplicaţii de e–sănătate Instituţii publice sanitare , APC, APL asociaţii de dezvoltare intercomunitară

Valoarea maximă a finanţării acordate 21.500.000 Lei nivel naţional 5.500.000 Lei nivel local

9.000.000 Lei nivel naţional 2.000.000 Lei nivel local

21.500.000 Lei nivel naţional 5.500.000 Lei nivel local

71.000.000 Lei nivel naţional 5.500.000 Lei nivel local


Domeniul 3 - Dezvoltarea e-Economiei Operaţiunea 1

Operaţiunea 2

Suport pentru implementarea de sisteme informatice integrate şi alte aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor IMM

Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi alte soluţii electronice pentru facilitarea operaţiunilor B2B IMM

Valoarea a finanţării acordate 1.000.000 Lei 35.000 Lei

1.640.000 Lei 35.000 Lei


Rate de co–finanţare (max) Susţinerea utilizării TIC 80% IMM-uri 95% ONG-uri

98% APL şi APC

IMM-uri 65% investiţii 50% consultanţa 45% training specializat

98% APC

 

Dezvoltarea şi eficientizarea e-serviciilor

Dezvoltarea e-economiei

 

98% - APL si 100 % APC

  

IMM-uri 60-70% investiţii (-10% pt Bucureşti Ilfov) Min 75 % val eligibilă 70% consultanţa 70% training specializat Max 25% val eligibilă


PrefinanĹŁarea


Operaţiunea 3.1.1 Activităţi eligibile Conectarea la Internet prin conexiuni broadband, achizitionarea echipamente şi servicii conexe

Cheltuieli eligibile Taxa de conectare la broadband, plata abonamentului -12 luni Cheltuieli cu achiziţia de echipamente IT şi periferice Cheltuieli cu achizitionarea licenţelor software Cheltuieli pentru achiziţionarea reţelei LAN necesară Cheltuieli pentru achiziţionare website Cheltuieli pentru achiziţionarea numelui de domeniu; Cheltuieli privind achiziţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică;


Operaţiunea 3.3.1

Tipuri de proiecte eligibile Implementarea sau extinderea sistemelor ERP Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM ) Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau productie, pentru imbunatatirea managementului ciclului de viaţă al produselor. Implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport decizional (business intelligence systems) si a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerii

BI CAD/CAM


OperaĹŁiunea 3.3.2 Tipuri de proiecte eligibile Implementarea de sisteme informatice de comert electronic. Implementarea de sisteme informatice pentru licitatii electronice. Implementarea de sisteme informatice pentru tranzactii electronice securizate; Implementarea de sisteme informatice de e-payment Implementarea de sisteme de e-learning pentru IMM Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activitÄƒĹŁii companiei (B2B, B2C)


ACTIVITĂŢI ELIGIBILE 3.3 Achiziţionarea de aplicaţii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, achiziţionarea servicii de consultanţă, training specializat pentru implementarea aplicaţiilor informatice de e-business SOLICITANŢI ELEGIBILI IMM-uri CHELTUIELI ELIGIBILE

 Cheltuieli pentru servicii de consultanţă care nu constituie o activitate permanentă sau periodică (exclus consultanţă fiscală, juridică):  Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente TIC  Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, know-how:  Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională:  Cheltuieli cu servicii de auditare finală a proiectului  Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect


CONDITII GENERALE DE ELIGIBILITATE A CHELTUIELILOR

!

1) sunt plătite de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare semnat între beneficiar şi OIPSI excepţie pentru domeniul 3 elaborarea planului de afaceri, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, studii de piaţă, obţinerea de avize necesare sunt eligibile şi de la data intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat 2) sunt justificate prin facturi şi alte documente justificative care pot fi auditate şi identificate; 3) sunt conforme cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare • ajutorul de stat (condiţii preluate în ghidul solicitantului); • procedura specifică stabilită prin norme interne de achiziţie 4) se încadrează în lista categoriilor de cheltuieli eligibile aprobată prin Ordin MEF


CHELTUIELI NEELIGIBILE

        

taxa pe valoarea adăugată, taxa de timbru verde, precum şi orice alte taxe; dobânda şi alte comisioane aferente creditelor; achiziţia de echipamente second-hand; amenzile, penalităţile şi cheltuielile de judecată; costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii; sumele rezultate din diferenţele de curs valutar; costuri de amortizare; contribuţia în natură; cheltuielile de leasing.


Verificare administrativă

Eligibilitate

Tehnico-economică

• lipsa unor documente solicitate prin cererile de finanţare • nerespectarea formatului standard si completarea parţiala a cererii de finanţare • transmiterea cererii de finanţare nesemnată, neştampilată, nedatată • lipsa datelor de identificare pe plic; • nedepunerea proiectelor în termen după înregistrarea on-line

•proiecte cu activităţi neeligibile •valoarea finanţării solicitate a proiectului nu se încadrează în plafoanele admise • nerespectarea solicitantul nu se încadrează in categoria solicitanţilor eligibili; neutralităţii tehnologice • Întocmirea greşită a bugetului proiectului • Supraestimarea costurilor eligibile • nu exista justificare pentru necesitatea finanţării din fonduri publice a investiţiei • detalierea insuficientă a obiectivului proiectului sau a nevoilor pe care le rezolvă, • Prezentarea neclară şi chiar incoerentă a activităţilor avute în vedere şi a planului de implementare a proiectului, cum ar fi succesiunea etapelor, durata fiecărei activităţi etc. • Lipsa corelaţiei între obiectivul proiectului, rezultatele şi activităţile prevăzute • buget necorelat cu activităţile


Aveţi grija sa completaţi toate documentele proiectului, aşa cum se cere in ghidul solicitantului. Nu eliminaţi nici un formular, nu omiteţi nici o semnătura sau stampila. Numerotaţi paginile proiectului, aşa cum este prevăzut în ghidul solicitantului. Nu lăsaţi depunerea proiectului pe ultima suta de metri. Toate documentele, actele si bugetele trebuie făcute in timp util, pentru a evita situaţiile neprevăzute. Apelurile de proiecte pentru solicitanţii din mediul privat sunt analizate în ordinea primirii documentaţiei complete. De aceea este important să trimiteţi propunerea de proiect cât mai repede. Dacă aveţi nelămuriri, puteţi solicita informaţii suplimentare Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale utilizând adresa de e-mail: fonduri@mcsi.ro


Situatia proiectelor depuse 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Total allocations 2007-2013 (mil euro) (mil euro) Total value project submitted (mil euro)

Call allocation (mil euro)


Operatiune

Lansari

311 – conectare broadband

Trim. IV

312,313 – retele broadband

Trim. IV

314 – conectare scoli broadband

-

e-guvernare

Trim. III

interoperabilitate

Trim. III

e-educatie

Trim. III

e-sanatate (nivel local)

Trim. III

e-sanatate (nivel central)

Trim. III

Aplicatii integrate

Trim. IV

Comert electronic

Trim. IV


Vă mulţumesc pentru atenţie! Ghidurile solicitantului www.fonduri.mcsi.ro e-mail: fonduri@mcsi.ro Tel: (021)311 41 55 (021)311 41 57 Fax: 021 311 41 41


テ始trebトビi, comentarii?

7. MCSI  
7. MCSI  

Axa Prioritară 1: Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie Axa Prioritară 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică ş...

Advertisement