Page 1

MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Tîrgu Mureş

Programe de finanţare -20091


Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă Obiective: • sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi

cooperative, prin facilitarea accesului la achiziţionarea de maşini, utilaje, instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare cu scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de noul statut al României de stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Indicatori:

Buget

număr de beneficiari – 146

7.300.000 lei

2


Beneficiarii eligibili • Sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative) care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. • Au cel puţin 1 an de activitate; • Au obţinut profit din exploatare, în exerciţiul financiar precedent depunerii cererii de finanţare; • Nu au datorii la bugetul general consolidat şi bugetele locale; • Au obţinut cel puţin 12 puncte în urma evaluării formularului de preselecţie • Au între 1 şi inclusiv 249 de angajaţi; • Beneficiarii sunt obligaţi să menţină investiţia minimum 3 ani , si nu vor aplica amortizarea accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului; 3


Activităţi eligibile a) achiziţionarea de tehnică de calcul (tip PC, inclusiv sisteme portabile, format din: unitate centrală, monitor, imprimantă, licenţa sistemului de operare) ; b) realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activităţii comerciantului si a produselor comercializate de aceştia, pentru operatorii care nu au site; c) achiziţionarea de cititoare pentru cod cu bare; d) achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare inclus; e) achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale; f) achiziţionarea de maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice, electro şi motostivuitoare, aparate de măsura şi control (grupele 2.1, 2.2 din HG 2139/2004), exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente, automate muzicale şi mobilier dotare unităţi; 4


Valoare AFN •

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocaţiei nerambursabile egală cu echivalentul a maximum 60% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate pentru fiecare maşină, utilaj, instalaţie de lucru, mijloace moderne de evidenţă a gestiunii şi promovarea activităţii, (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în Anexa 2 la procedură pentru fiecare activitate. Valoarea maximă a alocaţiei financiare nerambursabilă pentru fiecare beneficiar eligibil nu poate depăşi 50.000 lei. AFN se acordă numai pentru sumele cheltuite pentru achiziţionarea de maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice, mijloace moderne de evidenţă a gestiunii şi promovarea activităţii, specifice sectorului şi activităţii autorizate desfăşurate de operatorul economic în conformitate cu codul CAEN şi aferente grupei 2.1 şi 2.2 din H.G. nr. 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. În cazul maşinilor, utilajelor, echipamentelor tehnologice şi instalaţiilor de lucru precum şi a mijloacelor moderne de evidenţă a gestiunii şi promovarea activităţii, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing 5 şi pentru activele second hand.


Programul pentru sprijinirea dezvoltării IMM prin fonduri in limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit Obiective: Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, prin creşterea competitivităţii si capitalizarea IMM , în vederea consolidării capitalului şi a competiţiei la care sunt supuse societăţile pe piaţa unică;

Indicatori:

Buget

140 IMM

3.200.000 lei

6


Beneficiari eligibili

• •

Operatorii economici, care îndeplinesc cumulativ la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate : sunt IMM-uri (societăţi comerciale/societăţi cooperative), conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare: au numărul mediu anual de salariaţi mai mic de 250 şi realizează o cifră de afaceri netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc a 43 milioane lei; au încheiat anul fiscal anterior anului în curs cu bilanţ pozitiv şi au reinvestit în tot sau în parte profitul; nu au aplicat amortizarea accelerată prevăzută de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activele pentru care solicită fonduri în cadrul acestui Program; operatorul economic este obligat să menţină investiţia pentru care va beneficia de alocaţie financiare nerambursabilă în cadrul acestui Program pentru o perioadă de minimum 3 ani; au cel puţin 1 an de la înfiinţare şi nu au datorii la buget; 7


Cheltuieli eligibile • Sumele cheltuite în anul 2008 , din profit , pentru investiţii în : a) active corporale : • echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) -grupa 2 subgrupa 2.1 –conform HG. nr.2139/2004 ; • computere şi echipamentele periferice ale acestora ; b) active necorporale : • brevete, drepturi de autor, licenţe, mărci de comerţ sau de fabrică şi alte valori similare, precum şi achiziţionarea ori producerea programelor informatice; Prin Program, se alocă 16 % din sumele cheltuite în anul 2008, din profit dar maxim 100 mii lei , pentru achiziţionarea de active corporale şi necorporale, prevăzute, facturate, achitate integral şi puse în funcţiune în perioada 01.01- 31.12.2008 dar nu mai mult decât impozitul datorat şi plătit de beneficiar în 2008. 8


Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului Obiective: • stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi

clasei de mici meşteşugari, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor obţinute de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale, precum şi creşterea numărului de locuri de muncă prin atragerea în astfel de activităţi a generaţiei tinere şi a femeilor în toate zonele ţării.

Indicatori:

Buget

număr de beneficiari – 54

1.200.000 lei 9


Beneficiari eligibili : Sunt operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare), respectiv societăţile comerciale, societăţile cooperative, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, care: • au cel puţin 1 an de activitate. • au ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor care păstrează specificul execuţiei manuale şi artizanat, prestarea serviciilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual. • nu au restanţe la buget şi au între 1 şi 249 angajaţi. • au înregistrat profit din exploatare şi au cel puţin 6 pct după evaluarea formularul de preselecţie . 10


Activităţi eligibile : - participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici; - elaborarea şi producţia de materiale tipărite - achiziţionarea de calculatoare tip PC şi/sau sisteme portabile, - achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini - realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională, nou şi în condiţiile inexistenţei altuia deţinut de acelaşi operator economic;

AFN: • Valoarea AFN acordate beneficiarilor selectaţi pentru activităţile menţionate la este egală cu echivalentul a maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fără să depăşească suma de 20.000 lei pentru fiecare beneficiar. 11


Programul naţional multianual pe perioada 2006 – 2011 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă Obiectiv: • constituirea unei Scheme de vouchere, în vederea afirmării şi valorificării

potenţialului de producţie şi de servicii al întreprinderilor mici şi mijlocii, prin instruirea personalului lor cu funcţii de decizie şi/sau de execuţie şi facilitarea accesului acestora la servicii de consultanţă pentru a face faţă recentei integrări în Uniunea Europeană.

Indicatori:

Buget

număr de beneficiari – 60

1.200.000 lei

12


Beneficiari eligibili – direcţi : Societăţi comerciale care: sunt organizate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, • cu modificările şi completările ulterioare; • sunt definite conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare: au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior, au numărul mediu anual de salariaţi mai mic de 250; • au capital social integral privat; • au cel puţin 1 an de la data înfiinţării, în momentul depunerii Cererii de acord de principiu pentru finanţare; • nu au datorii la bugetul general consolidat şi bugetele locale; • au sediul, sunt înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; • au ca obiect de activitate producţia de bunuri şi/sau prestări servicii. • au încheiat anul fiscal 2008 cu profit operaţional; • nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii. 13


Beneficiari eligibili – indirecţi : Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt furnizorii de servicii de instruire şi consultanţă. Sunt consideraţi furnizori de servicii de instruire şi consultanţă eligibili în cadrul Programului: - Operatori economici, care au ca obiect de activitate autorizat, activităţi de instruire, respectiv consultanţă specifică (Coduri CAEN 8559, 7320, 7021, 7022, 8560, 6201, 6202, 6312, 6311) cu cel puţin 6 luni înainte de depunerea cererii de finanţare de către solicitant şi îşi desfăşoară activitatea în România; - Camere de Comerţ si Industrie, organizaţii patronale sau ONG în care funcţionează centre de consultanţă şi care să aibă înregistrat în statut, cu cel puţin 6 luni înainte de depunerea cererii de finanţare de către solicitant, activităţi de instruire, respectiv consultanţă specifică; 14


Activităţi eligibile : • instruirea personalului întreprinderilor mici şi mijlocii având funcţii de decizie şi/sau de execuţie, pe tematici prioritare: management (inclusiv managementul financiar, managementul resurselor umane), marketing, strategie şi planificare, surse şi metode de finanţare a investiţiilor şi în alte domenii prioritare pentru desfăşurarea activităţii întreprinderii; • participarea la cursuri de specializare / perfecţionare profesională a personalului angajat, pentru: - dobândirea de competenţe profesionale suplimentare; - aprofundarea cunoştinţelor de specialitate: metode moderne de conducere; tehnici moderne de vânzare; managementul unităţilor comerciale; managementul calităţii mărfurilor, şi serviciilor şi alte cursuri cu tematici adecvate; - instruirea teoretico-practică pentru dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi privind utilizarea tehnicii de calcul şi informatizarea activităţilor specifice derulate de operatorul economic. 15


Activităţi eligibile : Servicii de consultanţă acordată pentru elaborarea: Analiza / planul / strategia afacerii; Analiza / planificarea / strategia proiectelor de investitii; Studiu privind politica de preţuri; Analiza / planul / strategia poziţiei pe piaţa / benchmarking; Analiza/ planul / strategia organizaţională; Organizarea sistemului de management al informaţiilor; Analiza / planul / strategia sistemului de control; Analiza / planul / strategia comunicării; Analiza / planul / fluxul operaţiilor, proceselor, activităţii; Analiza / planificarea / strategia financiară; planificarea atragerii de fonduri; Evaluarea / planificarea / strategia / nevoilor de angajare şi instruire a personalului;

Valoare AFN : •

Valoarea voucherului pentru instruire şi/ sau consultanţă (alocaţiei financiare nerambursabile) acordat beneficiarilor selectaţi reprezintă echivalentul a maxim 75% din valoarea fiecărei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv TVA.), în limita sumei totale maxime de 15.000 lei pentru un beneficiar, dar nu mai mult de valorile specificate în Anexa nr. 1 la procedură pentru fiecare activitate. 16


Programul naţional multianual pe perioada 2005-2011 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii - 2009 Obiectiv: • promovarea unui sistem de informare şi instruire care să faciliteze mobilitatea

femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.

Buget 450.000 lei

17


Benefeciari eligibili : Beneficiază de prevederile Programului femeile care au cetăţenie română şi care îndeplinesc la data depunerii formularelor de înscriere următoarele criterii de eligibilitate: • au vârsta peste 18 ani; • au cel puţin studii medii definitivate; • s-au înscris la activităţile prevăzute în Program, pe baza formularelor de înscriere corespunzătoare Nu beneficiază de acest program, persoanele care desfăşoară activităţi de consultanţă de orice tip şi absolventele cursurilor de pregătire antreprenorială derulate în cadrul Programului în anii 2005, 2006, 2007 si 2008. 18


Derularea programului : Programul se va derula în 3 etape, astfel: Etapa I - elaborare şi publicare de broşuri Etapa a II-a - organizarea campaniei de informare "Zilele femeilor Întreprinzător", având ca tematică asistenţa oferită de UE IMM-urilor, competitivitatea acestora şi cultura antreprenorială. • Agenţia si OTIMMC demarează implemetarea Programului în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării in Monitorul Oficial a Procedurii de Implementare a Programului. • Perioada şi locaţia de desfăşurare a campaniilor de informare din cadrul caravanei “ Zilele femeilor întreprinzător” se va stabili de fiecare OTIMMC în perioada 6-14 mai 2009 şi va fi anunţată cu cel puţin 15 zile calendaristice atât pe site-ul Agenţiei, pe site-ul OTIMMC-ului organizator, cât şi în presă. • Înscrierea participantelor la manifestările din cadrul campaniei de informare se face completându-se formularul de participare on-line (anexa nr. 1 la procedură) la adresa de web www.animmc.ro. Etapa a III-a - organizare şi desfăşurare de cursuri de pregătire antreprenorială pe durata a 5 zile în cadrul a 6 locaţii. 19


Documente necesare : • Aplicanţii eligibili vor depune la sediul OTIMMC urmatoarele documente : Pentru etapa a II-a • a) fotocopie a buletinului/cărţii de identitate al/a solicitantei; • b) fotocopie a diplomei de bacalaureat sau a ultimei diplome de studii sau după caz adeverinţa de liceu sau facultate care să ateste absolvirea; Pentru etapa a III-a • Persoane fizice: • a) fotocopie a buletinului/cărţii de identitate al/a solicitantei; • b) fotocopie a diplomei de bacalaureat sau a ultimei diplome de studii sau după caz adeverinţa de liceu sau facultate care să ateste absolvirea; • Persoane juridice • a) fotocopie a buletinului/cărţii de identitate al/a solicitantei; • b) fotocopie a diplomei de bacalaureat şi a ultimei diplome de studii după caz adeverinţa de liceu sau facultate care să ateste absolvirea; • c) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul societatea solicitantă • d) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM sau microîntreprindere pentru anul fiscal 2008 20


Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Tg. Mureş P-ţa VICTORIEI , Nr.5 Telefon/fax 0265311660 0265311660 Web site: www.otimmcms.ro

21

4. OTIMMC-MS2  
4. OTIMMC-MS2  

Programe de finanţare Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Tîrgu Mureş -2009- 1 număr de beneficiari – 146...

Advertisement