Page 1

Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri Oficiul Teritorial Cluj-Napoca

Septembrie 2009


Programe cu finanţare de la bugetul de stat - 2009 •

Programul naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii;

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare START;

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

Programul naţional multianual pe perioada 2006-2012 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă;

Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit;

Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului;

Programul pentru sprijinirea transferului afacerilor.


Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit

Nr. agenţi economici înscrişi pe site

O.T.I.M.M.C. CLUJNAPOCA:

Nr. agenţi economici acceptaţi la evaluare, pe baza formularului de preselecţie

Nr. de contracte încheiate

Nr. dosare depuse

Total:

376

198

140

111 (29.52%)

Sălaj:

6 (1.6%)

5

3

3 (2.7%)

9 (2.39%)

3

2

0 (0%)

Cluj:

52 (13.83%)

29

16

11 (9.93%)

Total:

67 (17.82%)

37

21

14 (12.61%)

Bistriţa-Năsăud:

Buget 2009 : 3.200.000 lei


Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Nr. agenţi economici înscrişi pe site-ul mimmc. Total:

O.T.I.M.M.C. CLUJ-NAPOCA:

Nr. de contracte încheiate

978

171

Cluj:

126 (12.88%)

30 (17.54%)

Sălaj:

16 (1.64%)

2 (1.17%)

6 (0.61%)

1 (0.58%)

148 (15.13%)

33 (19.29%)

Bistriţa-Năsăud: Total:

Buget 2009 : 7.300.000 lei


Programul naţional multianual pe perioada 2006-2012 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă

Nr. agenţi economici înscrişi pe site

O.T.I.M.M.C. CLUJNAPOCA:

Nr. de contracte încheiate

Total:

1034

94

Cluj:

161 (15.57%)

11 (11.7%)

Sălaj:

13 (1.26%)

1 (1.06)

Bistriţa-Năsăud:

14 (1.35%)

0 (0%)

Total:

188 (18.18%)

12 (12.76%)

Buget 2009 : 1.200.000 lei


Programul naţional multianual pe perioada 2005 - 2011 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici şi mijlocii • Buget 2009: 450.000 lei • Programul cuprinde 3 etape: -Etapa I - Elaborare şi publicare de broşuri. -Etapa a II-a - Organizarea Întreprinzător” – 45 de participante.

Seminarului

"Zilele

Femeilor

- Etapa a III-a - Organizare şi desfăşurare de cursuri de pregătire antreprenorială pe durata a 5 zile. Locaţie: Cabana Leghia, Jud. Cluj – 29 de participante.


Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare START

Nr. solicitanţi înscrişi pe site

O.T.I.M.M.C. CLUJNAPOCA:

Nr. solicitanţi admişi

Etapa 1

Etapa 2

Total:

810

364

Cluj:

132 (16.3%)

71

27

12 (16.43%)

Sălaj:

17 (2.1%)

6

1

0

Bistriţa-Năsăud:

4 (0.49%)

0

0

0

153 (18.89%)

77

28

12

Total:

Buget 2009 : 5.000.000 lei

Etapa 1

Etapa 2 Planuri de afaceri depuse 73


Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

Nr. agenţi economici înscrişi pe site-ul mimmc. Total:

O.T.I.M.M.C. CLUJNAPOCA:

Nr. de contracte încheiate

Nr. dosare depuse

146

85

67

Cluj:

9 (6.16%)

4

5

Sălaj:

1 (0.68%)

1

0

Bistriţa-Năsăud:

1 (0.68%)

0

0

11 (7.53%)

5

5

Total:

Buget 2009: 1.200.000 lei


PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

Asistenţa financiară pentru întreprinderi mici şi mijlocii acordată în cadrul Axei Prioritare AP1- Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient 2009


Axa Prioritara I: Dezvoltarea unui sistem inovativ şi eco-eficient de producţie Domeniile majore de intervenţie şi operaţiunile indicative pe fiecare domeniu:

-

1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţă pe piaţă a întreprinderilor, in special IMM: Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile; Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale; Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare;

-

1.2. Accesul IMM la finanţare: Sprijin pentru dezvoltarea fondurilor de garantare în vederea susţinerii întreprinderilor; Sprijin pentru înfiinţarea de firme cu capital de risc;

-

1.3. Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului: Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes naţional şi internaţional; Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor; Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori şi clustere; Alocare financiară totală 2007-2013: 810,34 mil. Euro


DMI 1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenta pe piata a întreprinderilor, în special a IMM  Operaţiuni:  Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile  Sprijin pentru achiziţia de servicii calificate în implementarea standardelor europene  Sprijin pentru accesul pe noi pieţe  Durata operatiunilor: 2008 - 2013  Forma de finantare: Finanţare nerambursabilă  Lansare apel de proiecte investiţii: 6 mai 2009


Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile  Activităţi eligibile: - Crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică/secţie/instalaţie) - Extinderea unei unităţi existente pentru creşterea capacităţii de producţie - Diversificarea producţiei unei unităţi existente, prin lansarea de noi produse - Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie a unei unităţi existente - Achiziţionarea de bunuri intangibile: software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii tehnice nebrevetate - Consultanţă şi instruire specializată, strict legate de activităţile de investiţiile


Ajutor de stat

În funcţie de regiunea de dezvoltare, valoarea maximă a finanţării nerambursabile în raport cu totalul cheltuielilor eligibile este: A. Întreprinderi mijlocii a) Pentru proiectele care se implementează în regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov: 50%; b) Pentru proiectele care se implementează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare: 60%. B. Întreprinderi mici a) Pentru proiectele care se implementează în regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov: 60%; b) Pentru proiectele care se implementează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare: 70%.


 Valoarea finanţării nerambursabile pentru investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii 1) Sprijin financiar de până la 1.075.000 lei  Apel de proiecte cu depunere continuă  Buget 2009: 100 milioane euro  regiunile centru, nord-vest, vest, sud-est: 40.000.000 euro 2008 – 9 contracte 2) Sprijin financiar între 1.075.001 lei şi 6.750.000 lei  Apel de proiecte cu termen limită  Buget 2009: 80 milioane euro


 Cheltuieli eligibile 1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren (în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului). 2. Cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente construcţiilor (în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului) 3. Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale) 4. Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale – cu exceptia leasing-ului financiar 5. Cheltuieli privind achiziţia de servicii de consultanţă şi instruire specializată


 Măsuri de simplificare Nu înregistrează datorii - Obligatiile de plată nete nu depăşesc 1/12 din publice la bugetul de stat, totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni în bugetele speciale şi cazul certificatului de atestare fiscală emis de bugetele locale Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Obligaţiile de plată nu depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale Garanţie de implementare Eliminare garanţii bancare de 20% la investiţii mari Introducerea unei prefinanţări în valoare de 35% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil acordat Introducerea unei linii de rezervă în cuantum de maxim 10% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil(pt. diferenţe de curs valutar)


Depunerea tuturor documentelor proiectului întro singură etapă (la depunerea cererii de finanţare)

Documente solicitate la depunerea cererii de finanţare (înlocuirea unor documente cu declaraţii pe propria răspundere) Documente solicitate la contractare

Un singur cod CAEN pentru Cod CAEN principal şi codurile CAEN un proiect corespunzătoare activităţilor economice auxiliare (prin care se asigură producerea şi realizarea bunurilor şi serviciilor consumabile folosite în fluxul de producţie al CAEN proiect) Solicitarea unui Studiu de Solicitarea unui plan de afaceri care are incluse fezabilitate pentru investiţiile unele elemente din Studiul de fezabilitate mari 3 etape de evaluare: - Administrativă - Eligibilităţii - Tehnică şi financiară

2 etape: - Evaluare administrativă şi a eligibilităţii - Evaluare tehnică şi financiară


-Sprijin pentru achiziţia de servicii calificate pentru implementarea standardelor europene Ajutor de minimis: 200.000 euro Buget 2009: 7 milioane euro - Sprijin pentru accesul pe noi pieţe si internaţionalizare Ajutor de minimis: 200.000 euro Buget 2009: 3,5 milioane euro - Sprijin pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor prin servicii de consultanţă Ajutor de minimis: 40.000 euro Buget 2009: 6 milioane euro


MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI Direcţia pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare pentru IMM Tel: 021.336.14.51 www.mimmctpl.ro


Vă mulţumim! OTIMMC CLUJ-NAPOCA Str. Horea, nr.13 www.mimmctpl.ro www.otimmc-cluj.ro oficiucluj@mimmc.ro Telefon : 0264-487224 Fax : 0264-487244

3.OTIMMC-Cluj  

Septembrie 2009 Oficiul Teritorial Cluj-Napoca Programe cu finanţare de la bugetul de stat - 2009 • Programul naţional multianual pe perioad...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you