Vakuový mixer vm 2000 Siladent

Page 1

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost PKZM s.r.o., IČO: 260 11 409, se sídlem Býšť 48, 533 22, Býšť, prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek je ve shodě se směrnicí Rady ES 73/23/EEC (elektrické zařízení navržené pro použití v určitých mezích napětí), ve znění směrnice 93/68/EHS a dále ve shodě se směrnicí Rady ES 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita) ve znění směrnic 92/31/EHS a 93/68/EHS.

Výrobek:

Vakuový mixér zn. VM 2000

Specifikace:

Vakuový mixér určený k dublování silikonů, dentálních sáder a zatmelovacích hmot - AC230V, 50/60Hz, 190VA, tř. ochrany I.

Harmonizované technické normya a technické normy použité k posouzení shody: ČSN EN 61010-1:2001

Bepečnostní požadavky na elektrická měření, řídící a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61010-2-051: 2003

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřící, řídící a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení

ČSN EN 55014-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, el. nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise

ČSN EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, el. nářadí a podobné přístroje - Část 1: Odolnost - Norma skupiny výrobků

ČSN EN 61000-3-2: 2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických zařízení (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤16 A)

ČSN EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤16 A, které není předmětem podmíněného připojení

V Býšti dne 3. 3. 2015 PharmDr. Květoslava Kohoutková jednatelka společnosti PKZM s.r.o.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.