Vakuová míchačka vm 2000 Siladent

Page 1

Vakuová míchačka VM 2000

Návod k použití PKZM, s.r.o. Býšť 48, 533 22 Czech Republic

Tel.: +42 (0) 422 924 101 Mobil: +42 (0) 722 922 208

pkzm@centrum.cz www.fajnlekarna.cz


Vakuová míchačka VM 2000

Bezpečnostní upozornění Vetšina závad vzniklých při provozu zařízení a jeho údržbě je způsobena neznalostí základních bezpečnostních opatření a nedbalostí při obvyklém zacházení. Chcete-li se vyhnout vzniku závad na zařízení či dokonce možnému zranění, dodržujte níže uvedené pokyny a odborná doporučení výrobce. Nejprve si důkladně přečtěte všechna bezpečnostní opatření a pokyny k zacházení s přístrojem. Přístroj vždy obsluhujte s maximální opatrností, aby nedošlo k jeho poškození ani k poranění. Symboly používané k označení bezpečnostních opatření a prevenci nehod jsou uvedeny a vysvětleny níže.

WARNING

Tento symbol varuje obsluhu přístroje před rizikem závažné poruchy, která by mohla mít za následek buď zranění nebo závažné poškození přístroje. Než uvedete přístroj do provozu, pečlivě si prostudujte všechny části návodu označené tímto symbolem.

CAUTION

Tento symbol obsluhu přístroje upozorňuje na možné poškození přístroje nebo možnou příčinu tohoto poškození. Než uvedete přístroj do provozu, pečlivě si prostudujte části návodu označené tímto symbolem.

Tento přístroj je určen výhradně k dentálnímu využití. Bezpečnostní pokyny pro zacházení s přístrojem 1. Zařízení by mělo být obsluhováno pouze vyškoleným a kvalifikovaným personálem. 2. Pokyny pro vhodné umístění zařízení. 1) Zařízení umístěte na suché místo. 2) Zařízení umístěte pouze na místo, kde nehrozí jeho poškození tlakem vzduchu, teplotou, vlhkostí, přímým slunečním zářením, prachem, solemi nebo sloučeninami síry. 3) Zařízení by nemělo být vystaveno nadměrnému naklánění, vysokým vibracím či nárazům při přepravě nebo manipulaci. 4) Zařízení neumísťujte poblíž uskladněných chemikálií či v místech možného úniku plynu. 5) Dodržujte všechny elektrotechnické parametry včetně frekvence (Hz), napětí (V), a elektrického proudu (A) (spotřeba energie). 6) Zkontrolujte baterii (polaritu, výboj atd.) 7) Přesvědčte se, zda je zařízení řádně uzeměno. 3. Pokyny k zacházení se zařízením před zahájením provozu 1) Zkontrolujte funkčnost spínačů, přípojek, polaritu, nastavení časovače apod., abyste se ujistili, že zařízení bude fungovat správně. 2) Přesvědčte se, že je zasřízení správně uzeměno. 3) Prověřte správné zapojení všech přípojek. 4) Pamatujte, že souběžné používání více nežjednoho zařízení či funkce může způsobit neočekávanou závadu, nebo zapříčinit chybnou diagnostiku.

Strana 2 z 17


Vakuová míchačka VM 2000 4. Pokyny pro zacházení s přístrojem po jeho použití 1) Před vypnutím přístroje vraťe spínače, časovač apod. do původní pozice. 2) Nepoužívejte nadměrnou sílu k odpojení kabelů ani za kabely netahejte. 3) Následující pokyny dodržujte, pokud se rozhodnete přístroj dlouhodobě uskladnit: ①. Skladovací prostory by měly zabránit navlhnutí přístroje. ②. Skladovací prostory by měly ochránit přístroj před poškozením v důsledku atmosferického tlaku, teploty, vlhkosti, větru, přímého slunečního světla, prachu nebo vzduchu obsahujícího soli nebo síru. ③. Přístroj by neměl být nakláněn, vystaven vibracím, silným nárazům apod. ④ Skladovací prostory nesmí být kontaminovány chemikáliemi nebo plyny. 4) Veškeré příslušenství, přípojky, kabely apod. by měly být vyčištěny, správně uspořádány a uloženy. 5) Před uskladněním by měl být přístroj očištěn tak, aby jej bylo možné kdykoli znovu uvést do provozu. 5. Pokud dojde k závadě na přístroji, nesnažte se přístroj opravit svépomocí. Osoba obsluhující přístroj by měla zaznamenat průběh okolností, za kterých k závadě došlo a tyto poznámky pak společně s přístrojem postoupit kvalifikovanému odborníkovi. 6. Funkce přístroje by neměly být žádným způsobem upravovány. 7. Údržba a kontrola 1) Veškeré vybavení a součásti by měly být pravidelně kontrolovány. 2) Pokud nebyl přístroj delšííé dobu používán, měla by před opětovným uvedením do provozu provedena kontrola všech funkcí. OBSAH Předcházení nehodám Bezpečnostní pokyny a preventivní opatření pro zacházení s přístrojem [1]. Úvod -------------------------------------------------------------------------[2]. Preventivní opatření ------------------------------------------------------[3]. Popis komponentů --------------------------------------------------------[4]. Zapojení ---------------------------------------------------------------------*Zapojení hlavní jednotky *Nastavení sání vzduchu a tlaku *Připojení napajení elektřiny [5]. Obsluha ---------------------------------------------------------------------[6]. Údržba ------------------------------------------------------------------------*Výměna filtru *Čištění míchací nádoby a čepelí *Čištění uzávěru a výměna těsnícího kroužku *Výměna pojistky *Seznam provedené kontroly a údržby *Seznam měněných komponentů [7]. Řešení nejčastějších závad -----------------------------------------------*Zařízení nereaguje, ačkoli je zapnut hlavní spínač. *Nečinný motor. *Nedostatečné či nerovnoměrné promíchávání. *Vypadávání míchací nádoby v průběhu promíchávání. [8]. Specifikace ------------------------------------------------------------------

Strana 3 z 17

1~2 3 4 5~6

7~8 9~13

14

15


Vakuová míchačkaVM 2000 [1] Úvod Děkujeme za zakoupení vakuové míchačky typu VM 2000. Před zapojením a spuštěním přístroje si pozorně přečtěte tento návod a věnujte zvláštní pozornost uvedeným výstrahám a upozorněním. Hlavní vlastnosti přístroje VM 2000 jsou: k běžnému vzduchovému kompresoru. Výrazně snažší ovládání v porovnání s přístroji, které jsou vyvaveny zabudovanou vakuovou pumpou Míchací nádoba je stabilně upevněna v požadované poloze vznikajícím podtlakem. Tvar míchacích čepelí je vyvinut pro ideální hnětení i mýchání. Přehled délky doby míchání zajišťuje zabudovaný časovač. Následující položky jsou uvedený na štítku spodní strany hlavní jednotky.

Product Name ................. název výrobku Model............................... typ výrobku Serial Number................. seriové číslo Lot Number......................číslo šarže Electric Rating ................ míra spotřeby Sales Division Address... adresa prodejce Manufacturing Division... adresa výrobce

UPOZORNĚNÍ Výrobce nenese odpovědnost za závady, škody na zařízení, nebo ublížení na zdraví způsobené v důsledku oprav, údržby, úprav, manipulace, nebo zapojením provedená neodbornou a neautorizovanou obsluhou. 2. Výrobce nenese odpovědnost za závady, škody na zařízení, nebo ublížení na zdraví způsobené použitím jiných součástek nebo komponentů než určených výrobcem. 3. Výrobce nenese odpovědnost za závady, škody na zařízení, nebo ublížení na zdraví způsobené v důsledku oprav, údržby, úprav apod., pokud byly provedeny pomocí jiných součástek, než které jsou používány výrobcem. 4. Výrobce nenese odpovědnost za závady, škody na zařízení, nebo ublížení na zdraví způsobené v důsledku zacházení s přístrojem způsobem, který je v rozporu s pokyny a upozorněními, která jsou uvedena v tomto návodu. 5. Výrobce nenese odpovědnost za závady, škody na zařízení, nebo ublížení na zdraví způsobené v důsledku nevhodného pracovního postupu, okolního stavu, způsobu zapojení, nebo využití elektrického napájení, které jsou v rozporu s pokyny obsaženými v tomto návodu. 6. Výrobce nenese odpovědnost za závady, škody na zařízení, nebo ublížení na zdraví způsobené požárem, zemětřesením, povodní, elektrickým výbojem nebo jinou vyšší mocí.

Strana 4 z 17


Vakuová míchačka VM 2000

[2] Bezpečnostní pokyny Přečtěte si následující pokyny a instrukce týkající se bezpečnosti a předcházení nehodám ; poté se zařízením zacházejte s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození samotného zařízení nebo škodám na zdraví.

1. Nepohybujte s přístrojem, pokud je v provozu, mohlo by tím dojít k jeho poškození. 2. Neumísťujte žádné předměty na vrchní stranu přístroje, mohlo by tím dojít k poškození materiálu. 3. Dejte pozor, aby při upevňování míchací nádoby nedošlo k protržení filtru. Nadměrné pronikání prachu může také způsobit závadu. 4. Použité míchací čepele důkladně očistěte a osušte. Používání vlhkých míchacích čepelí , nebo míchacích čepelí s nečistotami může být příčinou závady. 5. Před prováděním údržby zařízení nejprve vypněte a odpojte ze sítě, abyste předešli riziku zranění elektrickým proudem, nebo spálení se o zahřáté části. 6. Pojistku vyměňte za jinou stejného typu a kapacity (hlavní jednotka obsahuje 3 ampérové pojistky). V žádném připadě nenahrazujte pojistky drátem, alobalem apod. 7. Pokud zařízení nebude delší dobu v provozu, odpojte jej ze sítě, případně vypněte hlavní vypínač. Předejdete tím možnému úniku elektřiny. 8. Vakuová mýchačka typu VM 2000 je navržena pro použití dentální sádry a zatmelovacích hmot. Používání jiných materiálů může způsobit závadu přístroje. 9. Dojde-li k poruše přístroje, vypněte hlavní vypínač a odpojte přístroj ze sítě.Tím zabráníte možnosti úniku elektřiny, který může vést k požáru či jiné nehodě. 10. Toto zařízení slouží výlučně k využiití ve stomatologii.

Strana 5 z 17


Vakuová míchačka VM 2000 [3] Popis komponentů

Složení michací nádoby Kryt

Čepele Těsnící kroužek

Míchací nádoba

1. Kryt hlavní jednotky 2. Vakuometr 3. Časovač 4. Hlavní vypínač 5. Míchací nádoba 6. Napájecí kabel 7. Jistící skříň 8. Filtr 9. Upevnění krytu 10. Mikrospínač pohonu hřídele 11. Hadička přívodu vzduchu 12. Hadice

Strana 6 z 17


Vakuová míchačka VM 2000 [4] Zapojení Přípojka elektřiny a oběh vzduchu Elektroměr: jednofázový, AC 230V Vzduch: Tlak na primární straně 0.54~0.59MPa (5.5~6 bar) Objem průtoku: 46 litrů /minutu (minimálně)

*Při zapojování zařízení vypněte hlavní jednotku.

Zapojení hlavní jednotky Šablona -

Přiložte papírovou šablonu ke zdi a označte otvory pro navrtání šroubů.

-

Použijte 4 vruty do dřeva, které upevněte do zdi přibližně ze dvou třetin jejich délky.

-

Odejměte kryt hlavní jednotky (Kryt je přichycen jedním šroubem na každé straně, dvěma šrouby na horní straně a jedním šroubem vespod. K odejmutí krytu stačí odšroubovat boční šrouby, zbylé štouby stačí povolit).

-

Zavěste hlavní jednotku na připravené vruty do dřeva a poté tyto vruty dotáhněte.

-

Připojte přívod vzduchu.

-

Vraťte zpět kryt hlavní jednotky.

-

Hadička je zapojena do hlavní části konektoru. Na druhý konec hadičky jsou napojeny další součástky (viz. nákres) a hadička je napojena na vzduchové zařízení.

s Fix template to wall and mark specified points. Leave at least 350mm of open space underneath the unit for easy placement of the bowl.

Jednodotykový konektor Trubička

Matice

Konektor přívodu vzduchu

Strana 7 z 17

Označte tyto místa


Vakuová míchačka VM 2000

*Pokud zařízení připevňujete na stěnu z betonu, sádrokartonu či jiných materiálů, než je dřevo, použijte vruty vhodné pro daný materiál, jinak hrozí upadnutí přístroje. *Vraťte kryt hlavní jednotky na původní místo předtím, než zařízení zapojíte do obvodu.

Ochranné těsnění chrání vrchní část hlavní jednotky. Toto těšnění lze sundat jen v případě nezbytnosti při zapojovámí zařízení.

Nastavení sání vzduchu a tlaku

O instalaci přívodu vzduchu pořádejte autorizované

*Contact the authorized service personnel for plumbing the odborníky, stejně tak při kalibraci tlaku vzduchu; air line as well as adjusting the air pressure; do not do by úpravy your own.nikdy neprovádějte sami.

Electric Power Supply Plug the unit’s cord into a three terminal receptacle which is properly grounded. : Protective conductor Terminal

Strana 8 z 17

Stěna (dřevo) Zadní štítek hlavní jednotky Připevňovací vruty (4) utažené přibližně do 2/3 délky Prosřoubujte vruty skrz tyto otvory Posuňte hladní jednotku níž tak, aby se vruty ocitly v poloze vyznačené na obrázku. Pak lze vruty upevnit..


Vakuová Míchačka VM 2000 [5] Obsluha

*Před prvním spuštěním přístroje si důkladně přečtete zejména část „Bezpečnostní pokyny“ a “Bezpečnostní pokyny a preventivní opatření pro zacházení s přístrojem“

①. Hlavní spínač uveďte do polohy ON; rozvícení lampy indikuje, že zařízení je napojeno na elektrický obvod.

②.Poté do míchací nádoby nalejte vodu a následně nasypte směs. Poté za pomocí špachtle důkladně promíchejte obsah. Nepřekračujte doporučené množství směsi. (Obsah nádoby max.: 500ml , hmotnost: 300g)

Míchací nádoba

③. Vakuový podtlak vzniká v momentě, když je míchací nádoba správně připojena na hlavní jednotku.

Strana 9 z 17


Vakuová míchačka VM 2000 Vakuometr

④.Před zahájením míchání nastavte dobu procesu. Při správném postupu probíhá míchání tak, že údaje na vakuometru ukazují alespoň 80 kPa. Pokud je vakuum pod touto hodnotou, nádoba by mohla odpadnout a v míchací směsi zůstane pěna. Pro správný průbeh míáchání vždy používejte vakuometr. ⑤.Míchání je ukončeno, jakmile časovač dosáhne bodu 0. ⑥. Vypněte hlavní vypínač, tím umožníte uvolnit míchací nádobu od přístroje. Před vypnutím hlavního vypínače raději míchací nádobu ručně přidržujte. Nakonec vyčistěte míchací nádobu, míchací čepele a těsnící kroužek.

Časovač (max. doba 60 sec.) *Pokud před vakuovým mícháním směs dostatečně manuálně nepromíchate, výsledná směs může být promícháná nestejnoměrně, nebo prach vzniklý nedostatečným promícháním může způsobit závadu. *Při propojování přístroje s míchací nádobou dejte pozor, aby nádoba vždy doléhala na dva mikrospínače přístroje. Pokud k tomu nedojde, motor přístroje nelze zapnout. *Po opláchnutí míchácí nádoby a míchacích čepelí vodou poté všechny části opatrně osušte a odstraňte všechny nečistoty. V případě užívání vlhkých součástek by mohlo dojít k různým závadám. **Pokud zjistíte únik vody z výpustné vzduchové hadice umístěné vespod přístroje, znamená to, že voda pravděpodobně pronikla do nádoby vzdůchového kompresoru nebo do vzduchového vedení. V každém případě vodu ihned vysuště, jinak se vystavujete riziku poškození přístroje. *Zařízení je nastaveno tak, aby se samo vyplo, pokud hrozí poš kození motoru, který je dlouhou dobu v nepřetržitém chodu. Pokud se tak stane, počkejte s dalším zapnutím motoru min. 5 minut.

Výpustná vzduchová hadice

Strana 10 z 17


Vakuová míchačka VM 2000 [6] Údržba

*Před prováděním údržby vždy vypněte hlavní vypínač a odpojteplug the unit before přístroj z elektrického obvodu.

Filter replacement Výměna filtru Ucpaný filtr snižuje míru vakua a zabraňuje řádnému promíchání směsi. Jakmile zjistíte, je je filtr ucpaný, vyčistěte jej, nebo jej vyměňte. ①.Vyndejte filtr ze spodní části přístroje. ②.Sundejte vrchní krytku filtru a vyjměte vnitřní filtr a vycpávku. ③.Použijte vzduchový čistič nebo jemný kartáč k očištění krytky filtru, obalu i vnitřního filtru. Vyměňte vycpávku. (Použijte přiměřené množství obvyklé bavlny) ④.Ostatní části přiléhající k filtru očistěte obdobným způsobem. Následně lze filtr opatrně vyměnit.

Filtr *Dejte pozor, aby při čištění nedošlo k natržení nebo - jinému poškození filtru nebo těsnícího kroužku. *Natržení nebo jinak poškozený filt r MUSÍ být ihned vyměněn.

Obal filtru Vycpávka Vnitřní filtr Krytka filtru

Strana 11 z 17


Vakuová Míchačka VM 2000 Cleaningmíchací the Mixing Bowl and Blades Čištění nádoby a čepelí

Kryt

Všechny části nádoby včetně těsnění, čepelí, těsnících kroužků apod.- musí být po každém použití opláchnuty vodou.

Čepele Těsnící kroužek

*Po opláchnutí nádoby a čepelí vodou všechny součástky osušte a opatrně odstraňte všechny dosud neodstraněné nečistoty. Používání vlhkých součástí míchací nádoby může způsobit závadu přístroje.

Míchací nádoba

Čištění povrchu a výměna těsnícího Clean the sealtěsnění surface and replace thekroužku O-ring Nečistoty přichycené na povrchu těsnění nebo těsnícího kroužku, či poško zené těsnění mohou způsobit snížení vakua a tím způsobené uvolnění míchací nádoby. Pokud je nutné vyčistit povrch těsnění nebo vyměnit těsnící kroužek, řiďte se níže popsaným postupem.

①.Výjměte těsnící kroužek a očistěte jeho drážky. Dejte pozor, aby při čištění nedošlo k poškození drážek kroužku. ②. Nový těsnící kroužek vsuňte rovnoměrně do drážek. Správného postupu docílíte tak, pokud ke vsunutí nového kroužku použijete plochou podložku, ne bo cělý kroužek vsunute najednou, nikoli jednotlivé části postupně). ③.Vyzkoušejte míchačku, čímž zjistíte zda vzniká dostatečné vakuum.

Drážky

Těsnící kroužek

Výměna pojistek Fuse replacement Strana 12 z 17


Vakuová míchačka VM 2000 Vyměňujete-li prasklou pojistku, nejprve vyjměte držák pojistky z pojistkové skřínky. Zatlačtě šroubovákem v čtvercovém otvoru v dolní části pojistkové skříňky směrem dolů, aby se uvolnil držák pojistky. Vsuňte novou pojistku do držáku, poté držák opatrně zasunujte zpět do škříňky, dokud sám nezapadne do správné polohy.

*Nové pojistky musí být vždy určitého typu a kapacity (250V∼T1A) Nikdy nevyměňujte pojistku za drát, alobalovou fólii apod.; Nevhodný postup může způsobit spálení elektrického vedení.

Pojistková skříňka Pojistka (250V∼T1A)

Držák pojistky

Strana 13 z 17


Vakuová míchačka VM 2000 Inspection andprovedené Maintenancekontroly List for Vacuum Mixer Seznam a údržby

Ordinace

Zařízení č.

Inspektor

Pro optimální výkon a maximální životnost postupujte podle následujících pokynů. Všechny tyto pokyny je nutné dodržovat tak, jak je uvedeno, avšak není podstatné, v jakém pořadí tak učiníte. Nebudou-li dodrženy pokyny pro údržbu, či pokud nejsou měněny poškozené díly, může dojít k selhání procesu míchání. Obraťe se na svého prodejce, zjistíte-li jakoukoli závadu nebo budete mít problémy s údržbou zařízení.

Součástky

Filtr

Kdy provádět

Kdykoli je filtr ucpaný.

Postup

Vyčistěte a vyměňte vycpávku . (viz. strana 9)

Umejte nádobu a její těsnění, míchací čepele a tešnící kroužek čistou vodou. (viz. strana 10)

Míchací nádoba a čepele

Po každém použití.

Povrch těsnění

Vyčistěte těsnění a vyměňte Pokud nevzniká dostatečné vakuum . těsnící kroužek (viz. strana 10)

Kryt vypínače

Po každém použití.

Strana 14 z 17

Zkontrolujte, zda není kryt poškozený či praslký. (viz. strana 13)


Vakuová míchačka VM 2000 Replacement Parts List (VM 2000) Seznam měněných komponentů

Součástky

Pokyny k výměně

Kdy vyměnit

Filtr

Viz. strana 9

Kdykoli je tlak příliš nízký pro obvyklé míchání.

Míchací nádoba, čepele a upevnění

Vyměňte za nové části

Kdykoli jsou tyto součástky poškozeny tak, že míchání není efektivní.

Těsnící kroužek

Viz. strana 10

Kdykoli je poškozen, nebo je vakuum nedostatečné.

Kryt vypínače

Odejměte kryt přístroje, zatlačte na hlavní vypínač zezadu a nasaďte kryt vypínače na hlavní vypínač

Pojistka

Viz. strana 11

Contact information: Kontaktní údaje PKZM s.r.o. Býšť 48 · 533 22 Býšť Tel.: +42 (0) 466 924 101· Mobil +49 (0) 722 922 208 pkzm@centrum.cz · www.fajnlekarna.cz

Strana 15 z 17

Kdykoli je kryt vypínače poškozen.

Kdykoli pojistka praskne.


Vakuová míchačkaVM 2000 [7] Řešení nejčastějších závad Závada

*Zařízení nereaguje, přestože je vypínač v poloze ON.

Doporučení

Odstranění závady

Zkontrolujte přípojku.

Zapojte přípojku správně.

Pojistka může být prasklá.

Vyměňte pojistku

Míchací nádoba nemusí být správně Znovu nasaďte nádobu tak, napojena na zařízení abyste měli jistotu, že je ve (zejm. není napojená na dva správné poloze. mikrospínače). *Motor nelze zapnout.

*Nedostatečné nebo nestejnoměrné promíchávání

Nepřesahuje hmotnost promíchavané směsi doporučenou maximální hmotnost? specified powder weight?

Zkontrolujte hmotnost promíchávané směsi.

Je promíchavaná směs složena pouze k tomu určených materiálů?

Přesvědčte se, že je používán vhodný materiál.

Vakuum nemusí dosahovat minimální hodnoty 80 kPa

Vyměňte nebo vyčistěte filtr, misku, její těsnění a těsnící kroužek.

Tekutina a prášek mohli být nedostatečně ručně promíchány. .

Před vakuovým mícháním MUSÍ být pečlivě obsah pečlivě promíchán ručně pomocí špachtle.

Ujistěte se, že kompresor pracuje správně. Tlak vzduchu může být příliš nízký. Pokud není zjištěna závada kompresoru, konktaktujte autorizovaný servis. Ukazuje vakuometr nižší hodnotu než 80 kPa? *Nádoba během míchání vypadává.

Strana 16 z 17

Vyměnte nebo vyčistěte filtr, těsnení nádoby nebo těsnící kroužek.

Ujistěte se, že kompresor pracuje správně. Tlak vzduchu může být příliš nízký. Pokud není zjištěna závada kompresoru, konktaktujte autorizovaný servis.


Vakuová míchačka VM 2000

[8] Specifikace Název

: Vakuová míchačka

Typ

: VM 2000

Parametry

: AC 230V・50/60Hz

Spotřeba energie

: 190VA

Elektrický proud

: 0.83A

Tlak vzduchu

: 0.5MPa (5bar)

Průtok vzduchu

: 46l / minute

Stupeň vakua

: 90kPa

Rychlost otáček

: 240rpm/50Hz・285rpm/60Hz

Doba míchání

: 60sec. (max.)

Vnější rozměry

: W 214 / D 188 / H 238 ㎜

Hmotnost (hlavní jednotky)

: 6.2kg

Objem míchací nádoby

: 500ml

Třída ochrany

: III.

Elektrické bezpečnostní normy

: v souladu s EN61010 -1,EN61010-2-051

EMC standards

: v souladu s EN55014 -1&2,EN61000-3-2&3

Provozní podmínky

: Vnitřní použití Max. nadmořská výška: 2,000 mnm Teplotní rozsah: od 5 °C do 40°C Relativní vlhkost: 80% při teplotě max. do 31 °C Za předpokladu hodnoty do 50% při 40 °C Aktuální napětí se nesmí lišit od stanovené hodnoty o víše než ±10%. Stupeň znečištění 2

Příslušenství Míchací nádoba -------------------------------------------

1

Vzduchová hadice(φ6Xφ4,L=2000) ----------------------

1

Přípojka vzduchového vedení -------------------------

1

Vruty do dřeva(pro upevnění hlavní jednotky) ----

4

Kotevní šrouby s pozdry-----------------------------------

4

Instalační šablona

--------------------------------------

1

Návod k obsluze ------------------------------------------

1

Strana 17 z 17


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.