Newsletter_November, 2023

Page 1

NAUJIENLAIŠKIS/LAPKRITIS, 2023

Su džiaugsmu norime pasidalinti Erasmus+ projekto „Jaunimo balsas: Pozityvių Pokyčių Įgalinimas” (Youth4Change) pastarųjų mėnesių darbais.

Mokytojai, auginkime Europos ateities lyderius!

Pilietines ir demokratines iniciatyvas beveik 30 metų vykdanti Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija (LDUK) kartu su Europos Komisijos „Europos piliečių iniciatyva“ (angl. European Citizens’ Initiative) kviečia moksleivių komandas teikti savo Europos Sąjungos vizijas ir siūlymus vaizdo įrašų (video) konkurse ,,ImagineEU“ („Įsivaizduok ES“ – liet. kalb.).

Konkursas vyksta iki 2023 m. gruodžio 13 d. Daugiau informacijos apie konkursą rasite čia.

APIE PROJEKTĄ

LDUK vykdo skirtingas iniciatyvas ir projektus, siekiant paskatinti vaikus ir jaunimą dalyvauti politiniame gyvenime. Vienas tokių projektų: ,,Jaunimo balsas: pozityvių pokyčių įgalinimas” (angl. ,,Youth Voice: Empowering Positive Change” (Nr : 2021-2-LT01-KA210-SCH000049552)

KĄ TURĖTUMĖTE ŽINOTI

Konkursas atviras visiems paskutinių dviejų gimnazijos metų moksleiviams visoje Europoje Vaizdo įraše galime kalbėti apie bet kokią Europos Sąjungos veiklos sritį arba klausimus, susijusius su jos kompetencija. Įrašus galima pateikti iki 2023 m. gruodžio 13 d.

Nugalėtojų komandos laimės pažintinę kelionę į Europos Sąjungos širdį – Briuselį.

JAUNIMO BALSAS: POZITYVIŲ POKYČIŲ ĮGALINIMAS (YOUTH4CHANGE)

JAUNIMO BALSAS: POZITYVIŲ POKYČIŲ

ĮGALINIMAS - PROJEKTO REZULTATAI

MOKSLINĖJE PUBLIKACIJOJE

Erasmus+ projekto „Jaunimo balsas: pozityvių pokyčių įgalinimas (Youth4Change)“ tyrimo rezultatai dabar viešai prieinami moksliniame leidinyje.

Publikaciją parengė ekspertų komanda, kurioje yra dr. Eglė Celiešienė, dr prof Bent Noerby Bonde, Viktorija Stasytyte ir Auksė Petruškevičiūtė Tyrime ypatingas dėmesys skiriamas vaikų ir jaunimo dalyvavimo politikoje efektyvumui, remiantis „Youth4Change” projekto atvejo analize. Naudojamos veiklos tyrimo ir projekto „Pilietis“ metodikos, siekiant išnagrinėti projekto įtaką jaunimo įgalinimui ir politiniam įsitraukimui

Tyrimas atskleidžia hipotezę, kad projektinė metodika gali teigiamai paveikti jaunimo įgalinimą, politinį įsitraukimą ir padidinti dalyvavimą vietos politikos formavime, ypač atsižvelgiant į galimą įtaką vietos savivaldybei. Nuoroda į mokslinę publikaciją rasite čia

JAUNIMO BALSAS: POZITYVIŲ POKYČIŲ ĮGALINIMAS (YOUTH4CHANGE) PROJEKTO NUMERIS: 2021-2-LT01-KA210-SCH-000049552. JAUNIMO BALSAS: POZITYVIŲ POKYČIŲ ĮGALINIMAS (YOUTH4CHANGE) SUSISIEKITE TEL: INFO@LDUK LT

Youth Voice: Empowering Positive Change: YOUTH4CHANGE

NEWSLETTER,

OCTOBER, 2023

We are pleased to share the recent activities of the Erasmus+ project Youth Voice: Empowering Positive Change (Youth4Change).

Teachers, let's nurture the future leaders of Europe!

The Lithuanian Democracy Education College (LDUK), which has been implementing civic and democratic initiatives for almost 30 years, together with the European Commission's "European Citizens' Initiative," invites teams of students to submit their visions and proposals for the European Union in the "ImagineEU" video contest.

The contest runs until December 13, 2023. More information about the contest can be found here.

ABOUT THE PROJECT

LDUK implements various initiatives and projects aimed at encouraging children and youth to participate in political life. One such project is 'Youth Voice: Empowering Positive Change' (Nr.: 2021-2-LT01-KA210-SCH000049552)

What should you know?

The contest is open to all final-year high school students across Europe In the video, we can discuss any area of European Union activity or issues related to its competence. Entries can be submitted until December 13, 2023. Winning teams will win a study trip to the heart of the European UnionBrussels.

YOUTH VOICE: EMPOWERING POSITIVE CHANGE - PROJECT RESULTS IN A SCIENTIFIC PUBLICATION

The research results of the Erasmus+ project 'Youth Voice: Empowering Positive Change (Youth4Change)' are now publicly available in a scientific publication.

The publication was prepared by an expert team including Dr Eglė Celiešienė, Dr Prof Bent Noerby Bonde, Viktorija Stasytyte, and Auksė Petruškevičiūtė. The research focuses particularly on the effectiveness of children and youth participation in politics, based on the analysis of the 'Youth4Change' project case. The study employs research activities and the 'Citizen' project methodologies to examine the project's impact on youth empowerment and political engagement

The research reveals the hypothesis that project methodology can positively impact youth empowerment, political engagement, and increase participation in shaping local politics, especially considering its potential influence on local municipalities You can find the link to the scientific publication here

JAUNIMO BALSAS: POZITYVIŲ POKYČIŲ ĮGALINIMAS (YOUTH4CHANGE) PROJEKTO NUMERIS: 2021-2-LT01-KA210-SCH-000049552. JAUNIMO BALSAS: POZITYVIŲ POKYČIŲ ĮGALINIMAS (YOUTH4CHANGE) CONTACT E-MAIL: INFO@LDUK LT

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.