Page 1

Działania na rzecz projektu „100 fotografii w setną rocznicę urodzin profesora Józefa Burszty” (projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego program Dziedzictwo kulturowe: Kultura Ludowa)


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Nazwa modułu kształcenia: Przedsiębiorczośd akademicka Termin realizacji modułu kształcenia: czwartki, 13.45-15.15 (sala im. J. Burszty) Rodzaj modułu kształcenia: Obowiązkowy Kierunek studiów: Etnologia i antropologia kulturowa Poziom studiów : I stopieo Rok studiów: II rok Semestr: letni Rodzaje zajęd i liczba godzin: 30 h dw Liczba punktów ECTS: 2 ECTS Imię, nazwisko, tytuł/stopieo naukowy, adres e-mail wykładowcy prowadzącej zajęcia: dr Agata Stanisz, agata.stanisz@gmail.com Język wykładowy: Polski Strona internetowa zajęd: www.nonusos.blogspot.com Strona internetowa projektu: www.archiwumburszty.blogspot.com (tymczasowo) Dyżury wykładowcy: pokój 415, poniedziałki 10.00-12.00, czwartki 12.00-13.30


1.

PR, fundraising (działania wspierające fundraising) i marketing dla projektu wystawy z okazji 100 rocznicy urodzin prof. Józefa Burszty (projektu MKiDN, program Kultura Ludowa) mającego podsumowywad projekt "CYFROWE ARCHIWUM IM. JÓZEFA BURSZTY – digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnienie w Internecie" finansowanego z programu Kolberg 2014 – Promesa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2.

Współpraca z Fundacją Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ: Kultura – Edukacja – Języki

3. Wykształcenie w studentach umiejętności autoprezentacji, negocjacji i kreatywnego myślenia

4. Wykształcenie w studentach umiejętności nawiązywania efektywnych kontaktów ze środowiskiem biznesowym

5. Wykształcenie w studentach umiejętności pracy w warunkach stresowych, z tzw. deadlinami

6. Wykształcenie w studentach umiejętności organizacji pracy, zarządzania czasem i współpracy w grupie


Studenci uczęszczający na zajęcia „Przedsiębiorczośd akademicka” (zajęcia dostosowane do kierunku studiów), po ich zakooczeniu będą:

• •

• • • •

Potrafili przeprowadza działania PR-owe, fundraisingowe i marketingowe Potrafili argumentowad istotnośd, kreatywnośd i innowacyjnośd nauk społecznych w środowisku biznesowym Potrafi li organizowad pracę, zarządzad czasem, pracowad w grupie w warunkach stresowych z tzw. deadlinem Znad mechanizmy realizacji projektów dla MKiDN oraz mechanizmy działania organizacji pozarządowych Potrafili negocjowad z przedstawicielami środowiska biznesowego Pozyskają umiejętności zwiększające ich konkurencyjnośd na rynku pracy


czwartki, 13.45-15.15, sala im. J. Burszty

+ dodatkowo w ramach odrabiania zajęd piątki po g. 15.30, sala im. J. Burszty (do ustalenia) + realizacja części zajęd będzie się odbywad poza środowiskiem akademickim (samodzielna praca studentów – indywidualna oraz w grupach) 30 h= zajęcia z prowadzącą 35 h = zajęcia indywidualne = 2 ECTS

Zajęcia 1_27.02.2014 Zajęcia 2_06.03.2014 Zajęcia 3_07.03.2014 (piątek, odrobienie zajęd z dnia 27 marca – VIII Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna) Zajęcia 3_13.03.2014 Zajęcia 4_14.03.2014 (piątek, odrobienie zajęd z dnia 3 kwietnia – wyjazd studentów w ramach laboratorium metodyczne) Zajęcia 5_20.03.2014 Zajęcia 6_21.03.2014 (piątek, odrobienie zajęd z 10 kwietnia – wyjazd studentów w ramach laboratorium metodyczne) Zajęcia 8_ 17.04.2014 Zajęcia 9_24.04.2014 Zajęcia 10_25.04.2014 (piątek, odrobienie zajęd z 12 czerwca – międzynarodowa konferencja Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe) Zajęcia 11_08.05.2014 Zajęcia 12_15.05.2014 Zajęcia 13_22.05.2014 Zajęcia 14_29.05.2014 Zajęcia 15_05.06.2014


• •

• • •

Zajęcia 1: Zajęcia organizacyjne: prezentacja sposobu organizacji zajęd, kanałów komunikacji, zadao podejmowanych w ramach zajęd, warunków zaliczenia, projektu Zajęcia 2: Praca nad cirriculum vitae i listami motywacyjnymi Zajęcia 3: Warsztat coachingowy (prowadzenie mgr Monika Ziemba) Zajęcia 4: Praktyka fundraisingu (spotkanie z mgr Agatą Kochaniewicz i Anną Adamowicz) Zajęcia 5: Teoria fundraisingu Zajęcia 6: Finansowanie społecznościowe

Zajęcia 7: Spotkanie z przedstawicielką Fundacji Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ:Kultura – Edukacja – Języki mgr Katarzyną Lindą Zajęcia 8-14: Zajęcia praktyczne: indywidualne i grupowe działania PR, fundraisingowe i marketingowe. Realizacja zadao związanych z projektem odbywad się będzie według indywidualnych grafików poza uniwersytetem. Obowiązkowe będą co dwutygodniowe konsulatacje Zajęcia 15: Ewaluacja


1! przeprowadzenie efektywnych

działao wspierających fundraising i PR projektu

2!obecnośd na zajęciach: studentom

przysługują 2 nieobecności. Każda dodatkowa nieobecnośd będzie musiała zostad „odrobiona” przez studentów w formie pracy na rzecz projektu „Cyfrowe Archiwum im. J. Burszty” (np. opracowanie dodatkowych nagrao, opracowanie innych materiałów archiwalnych – wideo lub fotograficznych). Ponad 50% nieobecności będzie skutkowało obniżeniem oceny koocowej

3! przygotowanie do zajęd:

dopuszczalne jest jedno nieprzygotowanie do zajęd. Każde dodatkowe nieprzygotowanie będzie skutkowało obniżeniem oceny

4!prowadzenie notatek z zajęd:

studenci mają obowiązek założenia notatnika, notatnik należy oddad prowadzącej na ostatnich zajęciach 05 czerwca 201


Fundraiser. Profesjonalny pośrednik dobra. Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: informacji umieszczonych na stronach internetowych www.fundraising.org.pl, Karków: Wojewódzki Urząd Pracy, 2010. Online: http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/poradnictwo-zawodowe/informacje-zawodowe-1/ozawodach-pliki/fundraiseraktualizacja.pdf (dostęp 22.02.2014) Głażewska D., Schimanek T., Tokarz B., Fundraising to sztuka, której można się nauczyd! Dobre pomysły na pozyskiwanie funduszy w lokalnej społeczności, Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, 2005. Online: http://www.filantropia.org.pl/publikacje-arfp/category/11-ngo (dostęp 22.02.2014) Głażewska D. (red.), Współpraca z otoczeniem, Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, 2006. Online: http://www.filantropia.org.pl/publikacje-arfp/file/62-publikacje-arfp-seria-wiedza-i-do%C5%9Bwiadczenie (dostęp 22.02.2014) Głażewska D. (red.), Zarządzanie, planowanie i ocena własnych działao, Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, 2006. Online: http://www.filantropia.org.pl/publikacje-arfp/file/61-publikacje-arfp-seria-wiedza-ido%C5%9Bwiadczenie (dostęp 22.02.2014) Grzegorczyk A., Fundraising w działalności organizacji pozarządowych – raport badawczy, Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, 2011. Online: http://wsp.pl/file/573_371748181.pdf (dostęp 22.02.2014) Kodeks sponsoringu kultury, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, PKPP Lewiatan, 2011. Online: http://konfederacjalewiatan.pl/_files/2011_12/Kodeks_Sponsoringu_Kultury.pdf (dostęp 22.02.2014) Koźmioski A., Prywatny sponsoring nauki, edukacji i kultury. Dlaczego nie w Polsce? „Pauza Akademicka. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności” 2008, nr 5, s.1-3. Online: http://pauza.krakow.pl/5_2008.pdf (dostęp 22.02.2014)


Mecenat kultury, "Media Planet" czerwiec 2011, nr 1. Online: http://doc.mediaplanet.com/all_projects/7891.pdf (dostęp 22.02.2014)

Openchowska M., Sponsoring kultury. Raport TNS OBOP, Warszawa OBOP, 2010.Online: http://www.obserwatoriumkultury.pl/files/study/raportzbadaniasponsoringkultury.pdf (dostęp 22.02.2014) Przewodnik internetowy-poznaj, korzystaj, twórz, Warszawa: Centrum Cyfrowe Projekt Polska, 2013. Online: http://centrumcyfrowe.pl/przewodnik-internetowy-poznaj-korzystaj-tworz/ (dostęp 22.02.2014) Skubisz E.,Sponsor czy partner kultury?, online: http://www.proto.pl/PR/Pdf/sponsor_czy_partner.pdf (dostęp 22.02.2014) Sponsoring kultury, „Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej” 2006, nr 1. Online: http://www.kadrakultury.pl/artykuly/95866-sponsoring-kultury.html (dostęp 22.02.2014) Sponsoring kultury i sztuki, "Media & Marketing Polska. Dodatek Biura Reklamy" lipiec-sierpieo 2012, s.48-54. Online: http://pic.media.com.pl/pic/SKLEP/Do_pobrania/Sponsoring_lultury_i_sztuki_7-8_2012.pdf (dostęp 22.02.2014) Szwed-Piestrzeniewicz P., Budowanie marki poprzez sponsoring kultury, online: http://www.cte.org.pl/pliki/SPONSORING_KULTURY2.pdf (dostęp 22.02.2014)


Fundacja Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ:Kultura – Edukacja – Języki: http://www.kej.org.pl/

Polskie stowarzyszenie fundraisingu: http://www.fundraising.org.pl/

Portal finansowania społecznego Polak Potrafi: http://polakpotrafi.pl/

Serwis dla osób wspierających kulturę: http://wspieramkulture.pl/

Portal crowdfundingowy: https://wspieram.to/

Platforma udziałowego finansowania społecznościowego: http://www.beesfund.com/

Ekosystem społecznościowego finansowania: http://myseed.pl/


Przedsiębiorczość akademicka  

Zajęcia dla II roku I stopnia - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Prowadzenie dr Agata Stanisz. Działania na rzecz projektu...

Advertisement