Leaflet Marigold (Thai)

Page 1

ดาวเรือง เอกะ


ดาวเรืองเอกะ

AGA Marigold

ตนสูง ตัดดอก

ตนกึ่งสูง ปลูกประดับแปลง

ตนเตี้ย ประดับแปลงหรือใสกระถาง

ทเวนตี้ ซันชายน มหาโชค วังเวียง

มังกร ซันโนวา

ไทนี่ ซัน ปริ้นซ เชียงใหม มิ่งมิตร วานิลลา


ดาวเรือง ตัดดอก


เอกะ 289

ทเวนตี้ เยลโล

“ ทเวนตี้ เยลโล ” เปนสายพันธุที่ถูกปรับปรุงมาเพื่อใหทนตอสภาพอากาศรอน ฝน และสามารถปลูกไดดีในทุกฤดู จุดเดนของทเวนตี้คือจะใหดอกที่มีขนาดใหญ และใหญนาน กลีบดอกแข็ง ทรงดอกกลมกอด กลีบแนนหุมฐานรองดอก และฐานรองดอกแข็งแรงไมแตกงาย ง ทรงพุมกวาง วัวันนเพาะถึ ยายปลูก 10-12 ซม. 70-80 ซม. 60-65 ซม. 15-20 วัน 10-12 ซม. 80-90 ซม. 60-70 ซม. 15-20 วัน 10-12 ซม. 110-120 ซม. 60-70 ซม. 15-20 วัน ขนาดดอก

วันสั้น (ฤดูหนาว) วันยาว (ฤดูรอน) วันยาว (ฤดูฝน)

ตนแข็งแรง แตกทรงพุมดี ทนโรค

ดอกแนน กลมสวย สีเหลืองใส

ความสูงตน

วันเพาะถึง วันตัดดอกแรก 60-65 วัน 65-70 วัน 65-70 วัน

กานดอกยาว ฐานรองดอกไมแตก ใหดอกใหญตอเนื่องหลายชุด


เอกะ291 เยลโล่

เอกะ292 ดีพโกลด์

เอกะ293 อัลตร้า ดีพโกลด์

ดาวเรืองเอกะ ซันชายน ซีรี่ย ดาวเรืองที่ตอบโจทยเกษตรกรที่ตองการปลูกดาวเรือง เนื่องจากมีทรงตนแข็งแรงและมีความสูงที่พอดี ชวยลดตนทุนในการจัดการดูแลแปลง ที่สำคัญที่สุดคือการปรับปรุงเพิ่มคุณภาพของดอกใหมีกลีบดอกแข็งขึ้น เพื่อทนตอการขนสง ขนาดของดอกดาวเรือง ซันชายน ซีรี่ส จะมีขนาดที่ใกลเคียงกันทำใหคัดแยกเกรดไดงาย ง ทรงพุมกวาง วัวันนเพาะถึ ยายปลูก 10-12 ซม. 70-80 ซม. 60-70 ซม. 15-20 วัน 10-12 ซม. 90-100 ซม. 60-70 ซม. 15-20 วัน 10-12 ซม. 100-110 ซม. 60-70 ซม. 15-20 วัน ขนาดดอก

ซันชายน ดอกดก กลมกอด

วันสั้น (ฤดูหนาว) วันยาว (ฤดูรอน) วันยาว (ฤดูฝน)

ความสูงตน

กลีบแข็ง หุมฐานรองดอก

วันเพาะถึง วันตัดดอกแรก 55-60 วัน 65-70 วัน 65-70 วัน

คัดเกรดงาย


เอกะ281 ดาวเรืองตัดดอกที่เหมาะสำหรับปลูกในชวงวันสั้นฤดูหนาวไปจนถึงวันยาวชวงฤดูรอน เอกะ281 งควรเพาะเมล็ดตั้งแตปลายเดือน ก.ย. - ม.ค. ดอกใหญกลมแนน การเรียงกลีบดอกสวย มหาโชค เยลโล หมายถึ ออกดอกตอเนื่อง สีเหลืองดอกคูณ กลีบดอกแข็ง ทนทานตอการขนสง (ไมแนะนำใหปลูกในชวงฤดูรอนและฝน) วันเพาะถึง ง ความสูงตน ทรงพุมกวาง วัวันนเพาะถึ มหาโชค เยลโล ขนาดดอก ยายปลูก วันตัดดอกแรก 55-60 วัน วันสั้น 10-12 ซม. 80-90 ซม. 60-65 ซม. 15-20 วัน 65-70 วัน วันยาว 10-12 ซม. 100-110 ซม. 60-70 ซม. 15-20 วัน มหาโชค พรีเมี่ยม ดีพโกลด ฤดูฝน-หนาว

วันสั้น วันยาว

10-12 ซม. 70-80 ซม. 50-60 ซม. 10-12 ซม. 110-120 ซม. 55-60 ซม.

มหาโชค พรีเมี่ยม ดีพโกลด ฤดูฝน

วันสั้น วันยาว

10-12 ซม. 10-12 ซม.

60-70 ซม. 80-90 ซม.

50-60 ซม. 55-60 ซม.

เอกะ271 มหาโชค พรีเมี่ยม ดีพโกลด ฤดูฝน - หนาว ดาวเรืองสายพันธุซีรี่ยมหาโชค แข็งแรง ทนตอโรค แตกทรงพุมดี โดยใหปริมาณดอกขนาดใหญตอเนื่องหลายชุด ดอกดก ดอกแนน กลีบดอกแข็งแรง และดอกกลมหุมฐานรองดอก กานดอกยาว หนาดอกไมไหม ทนทานตอการขนสง ควรเพาะเมล็ดตั้งแตเดือน ส.ค.-ธ.ค. (ฤดูฝน-หนาว) เอกะ271

15-20 วัน 15-20 วัน

60-65 วัน 65-70 วัน

15-20 วัน 15-20 วัน

50-55 วัน 60-65 วัน

เอกะ272 มหาโชค พรีเมี่ยม ดีพโกลด ฤดูฝน

ดาวเรืองสายพันธุซีรี่ยมหาโชค ปรับปรุงพันธุใหออกดอกเร็วขึ้น ฤดูฝนไมบาใบ สีทองเขม สวางสดใส ควรเพาะเมล็ดตั้งแตเดือน พ.ค.-ก.ย. (ฤดูฝน) แนะนำใหปลูกในชวงฤดูฝน ดอกจะใหญ กลมสวย ดอกดก ฐานรองดอกไมแตก หนาดอกไมไหม ดอกระบายน้ำไดดี สามารถใสเครื่องปนสลัดน้ำออกไดดี โดยไมเสียทรงดอก และทนทานการขนสง

มหาโชค เอกะ272


เอกะ005 ออเรนจ์

เอกะ006 เยลโล่

ວິງເວິຍງ วังเวียง

เอกะ007 ดีพโกลด์

“ดาวมาลัย” เปนดาวเรืองที่มีขนาดดอกกะทัดรัด นิยมนำดอกไปรอยมาลัย, ตุมมาลัย และปกพานบายศรี เพื่อใชในงานพิธีมงคลตางๆ หรือนำไปประดับเครื่องสักการะบูชา ตนแข็งแรง ทนโรค แตกทรงพุมดี ดอกดก ดอกแนน ดอกกลมสวย น้ำหนักดี ฐานรองดอกไมแตก หนาดอกไมไหม มีใหเลือก 3 สี คือ สีเหลืองใส สีทองเขม และสีสมเขม

วันยาว

6-8 ซม. 6-8 ซม.

ง ทรงพุมกวาง วัวันนเพาะถึ ยายปลูก 90-100 ซม. 60-65 ซม. 15-20 วัน 90-100 ซม. 60-65 ซม. 15-20 วัน

วันสั้น วันยาว

6-8 ซม. 6-8 ซม.

80-90 ซม. 80-90 ซม.

ขนาดดอก ออเรนจ, เยลโล วันสั้น ดีพโกลด

ความสูงตน

60-65 ซม. 60-65 ซม.

15-20 วัน 15-20 วัน

วันเพาะถึง วันตัดดอกแรก 70-75 วัน 75-80 วัน 65-70 วัน 70-75 วัน

D5 8 ``e

/9 D/=* 55D+! č

D5 8 ``g

/9 D/=* =&F - č

D5 8 ``f

/9 D/=* D*-F-ĉ


ขนาดดอกดาวเรือง เอกะ

10 ซม.

วังเวียง

8 ซม.

12 ซม.

6 ซม.

ทเวนตี้ เยลโล ซันชายน มหาโชค


ความสูงตนดาวเรือง เอกะ

100-110 ซม. 90-100 ซม.

90-100 ซม.

วังเวียง

ทเวนตี้ เยลโล ซันชายน

มหาโชค


ดาวเรือง กระถางและประดับแปลง


MAR326 ออเรนจ์

มังกร

MAR302 โกลด์

ปลูกประดับแปลง ดาวเรืองมังกร เปนดาวเรืองที่ปรับปรุงใหดอกกลมสวย ดอกดก ชูอยูเหนือทรงพุม ตนสูงพอเหมาะ ชวงวันสั้น(ฤดูหนาว)ตนจะไมเตี้ยเกินไป และชวงวันยาว(ฤดูรอนและฝน)ตนจะไมสูงเกินไป จึงสามารถปลูกประดับไดตลอดทั้งป

วันสั้น วันยาว MAR301 เยลโล่

ขนาดดอก

ความสูงตน

8-10 ซม. 8-10 ซม.

60-70 ซม. 70-80 ซม.

ง ทรงพุมกวาง วัวันนเพาะถึ ยายปลูก 40-50 ซม. 15-20 วัน 50-60 ซม. 15-20 วัน

วันเพาะถึง วันออกดอกสวย 55-60 วัน 60-65 วัน


MAR351 เยลโล่

ซันโนวา ปลูกประดับแปลง SunNova

New

เมล็ดจำหนายป พ.ศ.2565

ดาวเรืองตนกึ่งสูงสายพันธุใหม “ซันโนวา” ดอกกลมแข็ง สีสวางสดใส ปลูกตัดดอกได ปลูกประดับแปลงสวย ความสูงตนไมสูงมาก งายตอการจัดการแปลงปลูกและลดตนทุนการใชตาขายค้ำตน "ซันโนวา" มาพรอมกับสียอดนิยม 3 สี คือ สีเหลือง, สีทองเขม และสีสม

วันสั้น วันยาว MAR352 โกลด์

ขนาดดอก

ความสูงตน

8-10 ซม. 8-10 ซม.

65-70 ซม. 70-75 ซม.

ง ทรงพุมกวาง วัวันนเพาะถึ ยายปลูก 45-50 ซม. 15-20 วัน 55-60 ซม. 15-20 วัน

MAR353 ออเรนจ์

วันเพาะถึง วันออกดอกสวย 60-65 วัน 65-70 วัน


New

ไทนี่ ซัน

ดาวดวงใหมของไมกระถาง ปรับปรุงสายพันธุในประเทศไทย จึงมีความแข็งแรงทนตอทุกสภาพอากาศ ดอกอยูเหนือทรงพุม ดอกมีขนาดใหญแมจะตนเล็ก กลีบดอกแข็ง สีสันสดใส วันสั้นวันยาวไมมีผลตอการออกดอก ซีรี่ย “ไทนี่ ซัน”ทั้ง 3 สี จะออกดอกใกลเคียงกัน ปลูกคละสีไดสวย

ปลูกใสกระถางหรือประดับแปลง

Tiny

Sun วันสั้น วันยาว MAR408 ดีพโกลด์

เมล็ดจำหนายป พ.ศ.2565

ขนาดดอก

ความสูงตน

8-10 ซม. 8-10 ซม.

30-45 ซม. 40-45 ซม.

ง ทรงพุมกวาง วัวันนเพาะถึ ยายปลูก 35-40 ซม. 15-20 วัน 40-45 ซม. 15-20 วัน

MAR407 เยลโล่

วันเพาะถึง วันออกดอกสวย 60-65 วัน 65-70 วัน MAR409 ออเรนจ์


MAR461 เยลโล

MAR463 ออเรนจ์

MAR462 โกลด์

ดาวเรืองไมกระถาง ที่ออกดอกเร็ว ทรงพุมใหญและแข็งแรง ดอกขนาดใหญสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสีเหลืองดอกจะใหญมาก ดอกกลมสวยทั้งสามสี เหมาะสำหรับปลูกเปนไมกระถาง และปลูกประดับแปลง ปลายฝน ตนหนาวและตลอดทั้งฤดูหนาว ปริ้นซจะแสดงความสวยของดอกมากที่สุด

ปริ้นซ

ปลูกใสกระถางหรือประดับแปลง วันสั้น วันยาว

ขนาดดอก

ความสูงตน

8-10 ซม. 8-10 ซม.

30-35 ซม. 40-45 ซม.

ง ทรงพุมกวาง วัวันนเพาะถึ ยายปลูก 35-40 ซม. 15-20 วัน 35-40 ซม. 15-20 วัน

วันเพาะถึง วันออกดอกสวย 55-60 วัน 60-65 วัน


MAR472 เยลโล่

MAR402 โกลด์

MAR403 ออเรนจ์

ดาวเรืองไมกระถางที่มีใหเลือกทั้ง 3 สีหลัก คือ เหลือง ทอง และสม รูปทรงดอกกลม กลีบดอกเรียงชิดแนนสวยงาม เหมาะสำหรับการปลูกเปนไมกระถางในชวงวันสั้น หมายถึงควรเพาะเมล็ดตั้งแตเดือน ต.ค. ไปจนถึงปลายเดือน ม.ค. ของทุกป

เชียงใหม ปลูกใสกระถางหรือประดับแปลง วันสั้น วันยาว

ขนาดดอก

ความสูงตน

8-10 ซม. 8-10 ซม.

30-40 ซม. 40-50 ซม.

ง ทรงพุมกวาง วัวันนเพาะถึ ยายปลูก 30-35 ซม. 15-20 วัน 30-35 ซม. 15-20 วัน

วันเพาะถึง วันออกดอกสวย 55-60 วัน 65-70 วัน


มิ่งมิตร

ปลูกใสกระถางหรือประดับแปลง

วันสั้น วันยาว

ดาวเรืองมิ่งมิตร ดาวเรืองพันธุนี้เหมาะสำหรับทำไมกระถางหรือปลุกในถุงดำ เนื่องจากมีทรงตนกะทัดรัด แตมีดอกที่ดกฟูสวยงามเต็มตน

ขนาดดอก

ความสูงตน

8-10 ซม. 8-10 ซม.

30-35 ซม. 40-50 ซม.

ง ทรงพุมกวาง วัวันนเพาะถึ ยายปลูก 40-45 ซม. 15-20 วัน 45-50 ซม. 15-20 วัน

วันเพาะถึง วันออกดอกสวย 55-60 วัน 60-65 วัน

MAR001

วานิลลา ปลูกใสกระถางหรือประดับแปลง ดาวเรืองอเมริกันสีครีม ดอกใหญ กลีบซอนเรียงเปนชั้นชิดกันแนน ชูดอกอยูเหนือใบเขียวเขม เจริญเติบโตดีในที่ที่มีอากาศเย็น เหมาะสำหรับปลูกเปนไมกระถาง ขนาดดอก

ความสูงตน

5-6 ซม.

30-35 ซม.

ง ทรงพุมกวาง วัวันนเพาะถึ ยายปลูก 25-30 ซม. 15-20 วัน

วันเพาะถึง วันออกดอกสวย 70-75 วัน


ความสูงตนดาวเรือง เอกะ

60-70 ซม.

ปลูกประดับแปลงและปลูกลงกระถาง

40-50 ซม. 35-40 ซม. 25-35 ซม.

วานิลลา

ปริน้ ซ ไทนี่ ซัน มิง่ มิตร

เชียงใหม

ซันโนวา มังกร

ขนาดดอกดาวเรือง เอกะ ปลูกประดับแปลง

มังกร : 8-10 ซม. ซันโนวา : 8-10 ซม.

ปลูกใสกระถางหรือประดับแปลง ปริน้ ซ : 8-10 ซม. เชียงใหม : 8-10 ซม. ไทนี่ ซัน : 8-10 ซม. มิง่ มิตร : 8-10 ซม. วานิลลา : 5-6 ซม.

10 cm. 8 cm. 6 cm.


คํากลาวที่วา “ลูกคาคือพระเจา” ที่เราไดยินอยูบอยๆในงานขายเกือบทุกบริษัท แตสําหรับทีมขายบริษัทเอกะ นอกเหนือจากนั้นแลว “ลูกคาคือเพื่อน” เปนสวนหนึ่งของทีมเรา เราจะไมประสบความสําเร็จเลย หากเราละเลยกับเพื่อนของเรา ดังนั้น เราจึงจะคอยเอาใจใสดูแล ใหคําแนะนํา คอยชวยเหลือ และฟงความคิดเห็นจากเพื่อนของเราเสมอ เพื่อใหเพื่อนของเราประสบความสําเร็จ ในธุรกิจที่เพื่อนของเราทําอยู นั่นคือความสําเร็จของทีมเรา

“ AGA TEAM SPIRIT เพราะคุณคือสวนหนึ่งของทีมเรา “ ฝายขายในประเทศ

ติดตอเจาหนาฝายขาย 097-9200321 คุณภูมิ ผูจัดการฝายขาย 092-2538772 คุณอั๋น ฝายขายภาคเหนือ 098-7953669 คุณนัท ฝายขายภาคกลาง, ตะวันตก 083-5770488 คุณป ฝายขายภาคตะวันออก, อีสานใต 088-2678956 คุณไฟแนนซ ฝายขายภาคอีสานตอนบน 053-142565 ตอ 101 , 088-4050456 ฝายขายสำนักงาน


´ÒÇàÃ×ͧ໚¹äÁŒ´Í¡·Õè»ÅÙ¡§‹Ò âµàÃçÇ áµ‹¤‹Í¹¢ŒÒ§µÍºÊ¹Í§µ‹ÍÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ ઋ¹ ¡ÒÃãËŒ¹íéÒ ª‹Ç§áʧ ÍسËÀÙÁÔ ¤ÇÒÁª×é¹ â¤Ã§ÊÌҧ´Ô¹ áÅÐá˸ҵØÍÒËÒà «Ö觻˜¨¨Ñµ‹Ò§æàËÅ‹Ò¹ÕéÁÕÍÔ·¸Ô¾Åµ‹ÍÅѡɳФسÀÒ¾ ¤ÇÒÁࢌÁ¢Í§áʧ Ê‹§¼Åµ‹Í¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¡ÅÕº´Í¡ Êբͧ´Í¡ áÅÐÇѹÍÍ¡´Í¡

ã¹Ä´Ù¡ÒÅ·ÕèáʧÊÑé¹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 12 ªÑèÇâÁ§µ‹ÍÇѹ ઋ¹ Ä´Ù˹ÒÇ µŒ¹´ÒÇàÃ×ͧ¨ÐÁÕÍÒÂØ¡ÒÃÍÍ¡´Í¡·ÕèàÃçÇ

Ëҡ໚¹ª‹Ç§ÇѹÂÒÇ·ÕèÁÕª‹Ç§áʧÁÒ¡¡Ç‹Ò 12 ªÑèÇâÁ§µ‹ÍÇѹ¢Öé¹ä» ઋ¹ Ä´ÙÌ͹áÅÐÄ´Ù½¹ µŒ¹´ÒÇàÃ×ͧ¨ÐÁÕÍÒÂØ¡ÒÃÍÍ¡´Í¡·Õè¹Ò¹¡Ç‹ÒÄ´Ù˹ÒÇ

´ÒÇàÃ×ͧ¨Ð㪌ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃÍÍ¡´Í¡»ÃÐÁÒ³ 65-80 ÇѹËÅѧ¨Ò¡à¾ÒÐàÁÅç´ Ëҡ໚¹Ä´Ù˹ÒǨÐÍÍ¡´Í¡àÃçÇ¡Ç‹Ò»¡µÔ 5-10 Çѹ ᵋÍ‹ҧäáçµÒÁ¡ÒûÅÙ¡´Í¡´ÒÇàÃ×ͧãËŒÁդسÀÒ¾ ÂѧµŒÍ§ÍÒÈÑ»˜¨¨ÑÂʹѺʹع ઋ¹ ¡ÒûÅÙ¡´ÒÇàÃ×ͧ

·Ñ¡ÉÐà·¤¹Ô¤ áÅлÃÐʺ¡Òó ¢Í§à¡ÉµÃ¡Ã

ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ

¾Ñ¹¸Ø ·Õè¹íÒÁÒ㪌

¡ÒÃËÒ¢ŒÍÁÙÅ¡‹Í¹¡ÒûÅÙ¡´ÒÇàÃ×ͧ


เอกะ แฮปป ฟารม

บริษัท เอกะ อะโกร จํากัด

207 หมู4 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 สํานักงาน โทร 053-142565 แฟกซ 053-142560 ดาวเรือง เอกะ aga.flowers

เอกะ อะโกร sales@aga-agro.com

www.aga-agro.com

053-142565


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.