Arhitektonska topografija identiteta/Architectural Topography of Identity

Scroll for more

Page 1

Općina Pisarovina Arhitektonska topografija identiteta

Municipality of Pisarovina Architectural Topography of Identity architectural design studio 3 2012/13

radionica arhitektonskog projektiranja 3 2012/13

Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet University of Zagreb Faculty of Architecture

Katedra za arhitektonsko projektiranje / Department of Architectural Design

OPĆINA PISAROVINAOpćina Pisarovina Arhitektonska topografija identiteta

Municipality of Pisarovina Architectural Topography of Identity architectural design studio 3 2012/13

radionica arhitektonskog projektiranja 3 2012/13

Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet University of Zagreb Faculty of Architecture

Katedra za arhitektonsko projektiranje / Department of Architectural Design

OPĆINA PISAROVINA


Impresum Impressum Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet / University of Zagreb, Faculty of Architecture Katedra za arhitektonsko projektiranje / Department of Architectural Design Kolegij Radionica arhitektonskog projektiranja 3, 2013/14 / Course Architectural design studio 3, 2013/14

DIZAJN I PRIJELOM / DESIGN AND LAYOUT doc. Damir Bralić Lana Grahek

Općina Pisarovina / Pisarovina Municipality Arhitektonska topografija identiteta / Architectural Topography of Identity

TISAK I UVEZ / PRINTING AND BINDInG Tiskara Zelina d.d.

Acta Architectonica Edicija Ljetnje škole i radionice 16 / Summer Schools and Workshops Edition 16 NAKLADNIK / PUBLISHED BY Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet  / University of Zagreb, Faculty of Architecture Katedra za arhitektonsko projektiranje / Department of Architectural Design Kačićeva 26, Zagreb www.arhitekt.hr SUNAKLADNIK / CO – PUBLISHER Općina Pisarovina ZA NAKLADNIKA / FOR THE PUBLISHER prof.mr.sc. Boris Koružnjak, dekan Arhitektonskog fakulteta / Faculty Dean ZA SUNAKLADNIKA / FOR THE CO – PUBLISHER Tomo Kovačić, načelnik Općine Pisarovina

TIPOGRAFIJA / TYPOGRAPHY doc.dr.sc. Nikola Đurek, Typonine

NAKLADA / ISSUED 200 ISSN 978-953-8042-02-7 CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 897031.

Publikaciju je za objavu prihvatilo Povjerenstvo za nakladničku djelatnost Arhitektonskog Fakulteta na sjednici održanoj 20. 11. 2014. / The publishing of collected papers has been approved by the Publishing Committee of the Faculty of Architecture at its session held on 20. 11. 2014.

Zagreb,  prosinac / December 2014 © Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / University of Zagreb, Faculty of Architecture

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / EDITOR IN CHIeF prof.dr.sc. Vesna Mikić IZVRŠNI UREDNICI / EXECUTIVE EDITORS Goran Denk Mirna Javorović Pehar recenzenti / reviewers mr.sc. Dubravka Kisić prof.dr.sc. Dina Vulin Ileković LEKTURA / CROATIAN LANGUAGE PROOFREADING Suzana Szabo PRIJEVOD / TRANSLATION Klara Dokmanović Suzana Szabo

Publikacija objavljena uz potporu Zagrebačke županije


Sadržaj Contents 5

Vesna mikić Arhitektonska topografija identiteta – Općina Pisarovina Architectural Topography of Identity – Municipality of Pisarovina

13

Tomo Kovačić Riječ načelnika Općine Pisarovina Introduction by the Head of Pisarovina Municipality

15

tomislav premerl Funkcionalno i estetsko istog su izvora The functional and the aesthetic come from the same source

19

Maroje Mrduljaš Istraživanje provincija Provinces Research

23

Alen Kostrenčić Edukacija kroz intervenciju u ruralnom krajoliku Education through intervention in rural landscape

27

Istraživački dio Research

29

Općina Pisarovina u kontekstu Zagrebačke županije Municipality of Pisarovina in the context of the Zagreb County

31

Prirodna obilježja Općine Pisarovina Natural features of the Municipality of Pisarovina

34

Klima Climate

37

Vodno gospodarstvo Općine Pisarovina u kontekstu Zagrebačke županije Water management of Pisarovina Municipality in the context of Zagreb Municipality

42

Krajobrazna i biološka raznolikost Landscape and Biological diversity

44

Biološka raznolikost Biological diversity

47

Demografija Općine Pisarovina Demographics of the Municipality of Pisarovina

49

Obrazovanje i gospodarstvo Education and economy


51

Poduzetničke zone i gospodarski subjekti na prostoru Općine Pisarovina Entrepreneurial zones and economic operators on the territory of the Municipality of Pisarovina

53

Turizam na prostoru Općine Tourism on the territory of the Municipality

55

Snimak baštine Heritage Assessment

57

Sokolski dom s ambulantom Higijenskog zavoda u Pisarovini (1931.) Sokolski dom (Sokol Home) with the infirmary of the Pisarovina Health Institute (1931)

61

Obiteljska kuća Vuksan The Vuksan Family House

65

Kompleks lječilišta i kupališta Jamnička Kiselica Bathing and Health Resort of Jamnička Kiselica

73

Arhitektonski snimak zaselka Sačerići Architectural Assessment of the Sačerići Hamlet

83

Fotomaterijal photographs

91

Studentski radovi Students’ projects

93

Integralni pristup oblikovanju arhitektonskog rješenja Integral approach to the design of architectural solution

97

Ornitološki centar Ornithological Center

101

ZigZag Hotel ZigZag Hotel

107

Mreža turističkih građevina za povremeni boravak Network of tourist accommodation establishments for occasional stay

113

Kulturno-lovački centar pisarovinskog kraja Cultural and Hunting Centre of the Pisarovina Area

117

Centar za permakulturu i burza za otkup poljoprivrednih proizvoda Permaculture Centre and Agricultural Produce Exchange


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Vesna Mikić

Riječ voditeljice radionice

Arhitektonska topografija identiteta – Općina Pisarovina Tijekom diplomskog studija Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu promišljaju se na kolegijima Katedre za arhitektonsko projektiranje arhitektonske teme hrvatskoga regionalnog prostora i njezina kulturnog krajolika. Zadaci na arhitektonskoj radionici temelje se na kolegiju Suvremena arhitektura u regiji. U ljetnom semestru akademske godine 2012./2013. istraživala se Općina Pisarovina u Zagrebačkoj županiji. Svaka regija u Hrvatskoj ima specifičnu prostornu vrijednost po kojoj se razlikuje od drugih i koja je osnova za njezin razvoj. Afirmacija Općine Pisarovina dio je dugoročnog istraživanja prostora i kulture kontinentalne Hrvatske te određivanja njezina mjesta u europskoj kulturi, a na osnovu njezina potencijala održivog razvoja i prepoznatljivosti regija. Svaka regija ima sv­oju lokalnu 5, Arhitektonska topografija identiteta – Općina Pisarovina

Introduction by Workshop Leader

Architectural Topography of Identity – Municipality of Pisarovina Within the graduate programme at the Faculty of Architecture of the Zagreb University, the courses at the Department of Architectural Design address the topics of the Croatian regional space and its cultural landscape. The assignments in the architectural workshop are based on the course Contemporary Architecture in the Region. During the summer semester of the 2012/2013 academic year, the research was carried in the Municipality of Pisarovina of the Zagreb County. Each region in Croatia has its specific spatial properties which differentiate it from other regions, and which are the basis for its development. Recognition of the Municipality of Pisarovina is part of the long-term research of the continental Croatian space and culture, which includes defining its place within the European culture, based on its potentials for sustainable development and recognisability of the region. Each region has its specific local facets, architectural vernacular and cultural features that need to be detected in order to be evaluated, and subsequently used as the necessary groundwork for contemporary architecture. A locality has its internal order and hierarchically related elements. Those elements include colour, rhythm, dimensions, material, the relationships between the interior and exterior, the usage of light, the relationship of a house or urban unit towards the ambience, the logic of the form as a result of climactic specificities. Architectural Topography of Identity – Municipality of Pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

specifičnost, arhitektonski vokabular, kulturološke karakteristike koje je nužno detektirati kako bi ih se moglo vrednovati, a zatim koristiti kao nužnu podlogu za suvremenu arhitekturu. Mjesto ima svoj unutarnji poredak i hijerarhiju odnosa elemenata. Pri tome se misli na boju, ritam, dimenzije, materijal, odnose interijera prema eksterijeru, uporabu svjetla, odnos kuće ili urbane cjeline prema ambijentu, logičnost forme kao rezultata klimatskih specifičnosti. Taj poredak obvezuje, ali on istovremeno ne ukida individualnost autorovih intervencija, već ga potiče da logično reagira. Suvremena arhitektura nastaje kao produkt koji ima sve ulazne podatke o određenom teritoriju te njegovu memoriju, a interpretira ih na slobodan način tako da konačni proizvod ne mora eksplicitno pokazivati specifičnosti teritorija, već ih postavlja na drugi, viši nivo detekcije osjećajnog, a ne nužno racionalnog.

This order is binding, but at the same time it does not affect the individuality of the author’s interventions; but, rather, it spurs him to a logical reaction. Contemporary architecture is created as a product that possesses all input data about a specific territory, together with its memory. As it interprets them freely, the final product does not have to explicitly show the specificities of territory, rather, it raises them to another, higher level of detection of what it sentient, and not necessarily rational.

Slijedom koncepta Hiper Hrvatske (www.hicro.net) formirana je radionica arhitektonskog projektiranja, ‘Arhitektonska topografija identiteta’ (RAP3), u diplomskom studiju ljetnog semestra akademske godine 2012./2013. Fokusira se na istraživanja u Općini Pisarovina pri čemu se mapiranje pojedinih regija provodi multidisciplinarnim obrađivanjem prostora u njihovim prirodnim, urbanim ili metropolskim slojevima. Studenti koji su sudjelovali u radu radionice su: Goran Denk, Lovro Gorupec, Juraj Luetić, Dean Matić i Boris Vidaković. Suvremena zbivanja u politici, ekonomiji, komunikacijama i svim drugim aspektima društvene stvarnosti nepovratno mijenjaju postojeće vrijednosti. Ključna orijentacija ovog projekta su promjene u okolišu kao i u tradicijskim kulturnim vrijednostima koje su vezane uz okoliš. Ovim projektom nastoji se sačuvati prirodna i kulturna baština. Procesi koji se opisuju poznatim terminima globalizacija ili tranzicija u biti su ireverzibilni i potrebno je pronaći mehanizme kojima se ograničava njihova destruktivna narav, a koji omogućavaju održiv razvoj. 6, Arhitektonska topografija identiteta – Općina Pisarovina

As part of the Hiper Croatia project (www.hicro.net), a workshop of architectural design entitled –Architectural Topography of Identity (RAP3) – was initiated and held during the 2012/2013 summer course as part of the Faculty’s graduate program. The workshop focused on research in the Municipality of Pisarovina, and the mapping of individual areas was carried out through multidisciplinary analysis of rural, urban and metropolitan layers of the territory. Students who participated in the workshop are: Goran Denk, Lovro Gorupec, Juraj Luetić, Dean Matić and Boris Vidaković. Contemporary developments in politics, economy, communications and all other aspects of social reality have irrevocably changed the existing values. In its key aspects, this project is oriented towards the changes in the environment and traditional cultural values related to the environment. The project’s objective is to endeavour to preserve natural and cultural heritage. Processes widely described by terms ‘globalization’ or ‘transition’ are in fact irreversible, and mechanisms need to be identified which will limit their destructive nature, and, on the other hand, make sustainable development possible. The research of the natural and cultural space leads to its protection and good usage in the future. The research results differ depending on the topography, geopolitics and the space usage, and result in suitable typologies. The knowledge

Architectural Topography of Identity – Municipality of Pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Istraživanja prirodnog i kulturnog prostora osiguravaju zaštitu i kvalitetno korištenje tog prostora u budućnosti. Rezultati istraživanja mijenjaju se s obzirom na topografiju, geopolitiku i korištenje prostora te rezultiraju prikladnim tipologijama. Poznavanje i razumijevanje povijesnih čimbenika osigurava bolje i kreativnije korištenje prirodnog i kulturnog prostora i sada i ubuduće. Sustavno istraživanje prirodnog i kulturnog prostora na interdisciplinarnoj i internacionalnoj razini predstavlja važan korak do naše vlastite reinterpretacije (osvješćivanja) vrijednosti hrvatskog prostora. Upoznavanje vlasti i opće javnosti s vrijednostima hrvatskog kulturnog i prirodnog krajolika omogućuje njegovu bolju zaštitu i razvoj. U prostornim proučavanjima razvija se znanstvena metodologija, a znanstveni se rezultati također transformiraju u novim projektantskim tipologijama.

and understanding of historical factors will certainly result in the natural and the cultural being put to better and more creative use – today and in the future. Systematic interdisciplinary and international research of the natural and cultural space is an important step towards our own reinterpretation (awareness) of the values of the Croatian space. Making the authorities and general public aware of the values of the Croatian cultural and natural landscapes will bring about their better protection and development. Spatial research develops scientific methodology, and scientific results are being transformed in new design typologies.

Ključni korak u pripremnoj fazi ovog istraživanja jest prepoznavanje vrijednosti, razlikovanje elemenata i čimbenika koji su bitni od onih nebitnih. Bitni su oni elementi koji uza sebe vežu više procesa i generiraju nove. Uz ovaj korak važno je i poduzimati akcije na licu mjesta kojima bi se podizala svijest i znanje kod neposrednih korisnika. Projektantskom procesu nužno prethodi istraživački proces. Iako racionalan, istraživački proces ne uvjetuje i racionalan projektantski proces, već odnos racionalnog i intuitivnog ostaje otvoren i slobodan, ovisno već o autoru ili specifičnosti zadatka. Svaki projektantski zadatak, kao kreativan, ali i sociološki, kulturološki i ekonomski definiran rad, započinje opsežnim istraživanjem. Stoga je studentima u uvodnim satima semestralnih radionica predočena metodologija rada, kao i radno-nastavni plan za sve potrebne uvodne faze i za semestar u cijelosti. Semestralni su zadaci unaprijed kronološki zadani i svaki zahtijeva pojedinačnu razradu. Prvi zadatak sastoji se od sustavne analize prostora kroz njegove osnovne parametre. On 7, Arhitektonska topografija identiteta – Općina Pisarovina

The key step in the preparatory stage of research is the recognition of values and differentiation of elements and factors which matter form those which do not. Essential elements are those which are associated with several processes and generate the new ones. At this stage, additionally, it is important to take actions on the location aiming to raise awareness and increase knowledge of the immediate users. The design process is necessarily preceded by the research process. Even though the research process is rational, rationality is not a condition imposed on the design process; rather, the relationship between the rational and the intuitive remains open and free, depending on the author or the specific nature of the assignment. Each design assignment, being creative work, but also sociologically, culturally and economically defined, begins with extensive research. Therefore, in the introductory classes of semestral workshops the students learn about the working methodology and the working and teaching plan for all necessary introductory stages and the semester as a whole. The semestral assignments are given chronologically and in advance, and each requires to be individually elaborated. The first assignment comprises a systematic analysis of space through

Architectural Topography of Identity – Municipality of Pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

obuhvaća opsežno objektivno prikupljanje podataka, ali uz dodatnu aktivnost individualnog interpretiranja svih ulaznih podataka. Na taj način kreativni proces prisutan je već od samog početka rada kroz odabir, razumijevanje i način iznošenja postojećih parametara*1. Takav pristup zadatku od samog početka oslobađa prostor za postavljanje i novih parametara specifičnih za zadani prostor, a u svrhu potencijalnog otvaranja dodatnih područja za razvoj tog teritorija. Na kraju je sve podatke potrebno superponirati i međusobno povezati u sustavnu analizu područja koja će već sada, kroz individualnu interpretaciju, definirati smjer autorskog rada studenta.

its basic parameters. It includes an extensive and objective collection of data, along with an additional activity of individual interpretation of all input data. In this way, the creative process is present from the very beginning of work through the selection, understanding and the manner of presentation of the existing parameters1. Such an approach to the assignments makes room from the very start for the setting of new parameters, too, – the ones that are area-specific, with a purpose of identifying potential additional fields of development for the given territory. Finally, all the data needs to be superposed and its mutual connections established in a systematic analysis of the area, which will already at this point – through an individual interpretation – define the direction of a student’s own work.

Tek ovakva sustavna, ali i interpretativna analiza prostora omogućava imenovanje problematike područja. Kroz izlaganje i diskusiju identificira se niz problema odnosno glavnih tema, tj. fokusa u promišljanju. Nakon imenovanja problema u prostoru, promišljaju se mogući smjerovi rješavanja specifične problematike. Kroz postavljanje problema, tj. niza zadataka studenti definiraju svoj smjer odnosno područje rada, zatim obuhvat rada i na kraju – projekt. Usporedo s istraživačkim radom, studenti pronalaze referentne primjere iz arhitektonske, urbanističke i prostorno-planerske prakse (hrvatske i svjetske) kako bi kroz postojeće iskustvo učili o metodama rješavanja slične problematike. Kroz ovakav radni proces nuspojavno se određuje cilj i svrha projekta u sociološkom, kulturološkom, ekonomskom, tehnološkom i, u konačnici, estetskom smislu. Uz projektantski rad i istraživanje studentima se nalaže promišljanje zadatka i kroz znanstvenu razinu. Pritom autor/student postavlja znanstvenu tezu i promišlja o doprinosima projekta, tj. istraživanja i na teorijskoj razini.

1  Vidjeti stranicu 11/12 (Parametri za analizu postojećih elemenata u prostoru, Vesna Mikić, Nikolina Maravić). 8, Arhitektonska topografija identiteta – Općina Pisarovina

Only such a systematic, but also interpretative analysis of space makes it possible to name the issues of an area. A series of issues, i.e. main topics or focal points for consideration are identified through the presentation and discussion. Once the issues related to the space are named, solutions of specific problems are considered and their potential directions. Through the process of identifying the issues, i.e. a series of assignments, the students define the direction they will take, i.e. the area of work, its scope, and, finally – the project. Along with research work, the students search for references and examples from architectural, urbanistic and physical planning practice (both the Croatian and global one) in order to learn about the methods of solving similar problems through the existing experience. Through such a working process, as a side effect, an objective and purpose of the project are identified – in terms of sociology, culture, economy, technologies, and, ultimately, aesthetics. Along with design work and research, the students are required to consider the assignments through the scientific prism. 1  see page 11/12 Architectural Topography of Identity – Municipality of Pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Fokus semestra tada postaje projektni zadatak definiran kroz prethodni istraživački rad. On se razrađuje kao arhitektonski projekt s definiranim obuhvatom tako da se prati stanje postojeće parcelacije na terenu. Projekt se tehnološki razrađuje s jasnim odnosom prema autohtonoj arhitekturi područja i uz korištenje suvremene tehnologije i održivih načela u razradi detalja. Zahtijeva se također i inovacijsko promišljanje i uvođenje tehnoloških noviteta uz prije spomenuto poštivanje lokalnog izričaja.

In doing so, the author/student makes a scientific thesis and considers the contributions of the project, i.e. research on a theoretical level, too.

Jedan od najvažnijih zahtjeva i izazova za studente ovog semestra jest provesti kroz ovaj projektni zadatak svojevrstan eksperiment koji će potencijalno redefinirati ‘korištenje’ tog prostora: unaprijediti kvalitetu življenja domicilnog stanovništva, ali i privući privremeno stanovništvo, definirati nove tipove turizma, ispitati mogućnosti svih ljudskih djelatnosti, stvoriti nove sociološke strukture i napokon intervencijama stvoriti novi ‘red’ u prostoru te omogućiti pozitivnu prirodnu selekciju kroz kanaliziranje onog kvalitetnoga i lijepog u prostoru.

9, Arhitektonska topografija identiteta – Općina Pisarovina

As of that point, the semester’s work focuses on the project assignment as defined through the prior research work. The assignment is being developed as an architectural project with a defined scope – by monitoring the existing land allotment in the field. The technological elaboration of the project requires a clear relationship towards the autochthonous architecture of the area, the use of contemporary technology and application of sustainable principles in the development of details. What is also required is innovative consideration and introduction of technological novelties along with the above-mentioned regard for local tradition. One of the most important requirements and challenges for students of this course is to conduct a kind of experiment within this project assignment which will potentially redefine the ‘usage’ of space: enhance the quality of life for the domicile population, but also attract temporary inhabitants; define new types of tourism; explore possibilities of all human activities; create new sociological structures, and, finally, through interventions create a new ‘order’ in space, and make a positive natural selection possible by channelling what is good and beautiful in that space.

Architectural Topography of Identity – Municipality of Pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

NAPOMENE

Notes

— Graditelj Janko Jambrišak oblikovao je lječilište Jamnica 1868. godine kao dvokatnicu sa dva krila raščlanjenih drvenim balkonima. — Formiranje projektnih zadataka za rad na radionicama arhitektonskog projektiranja 3 oslanjaju se na obnavljanju izvornih funkcija šireg prostora. — Klaster kulturne i gospodarske baštine ‘Stara škola’ je udruga koja ima za cilj oživljavanje sela kroz projekte samoodrživih imanja zasnovanih na tradiciji života na selu i pomaže pri organiziranju otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda lokalnog stanovništva.

— The Jamnica health resort was designed by architect Janko Jambrišak. — Formulating the design assignments to be carried out in the Workshops of Architectural Design 3, based on the renewal of original functions. — The cultural and economic heritage cluster ‘Stara škola (Old School)’ is an association aiming to revive villages through the projects of self-sustaining farms based on the tradition of country life. The association assists local population in organizing purchase and sale of their agricultural produce.

Literatura — ‘Prostorni plan uređenja općine Pisarovina, Konzervatorska osnova’, Zagreb, 2000. — Priručnik za obnovu. Posavska tradicijska drvena kuća. Ministarstvo mora i Ministarstvo kulture, gl. ur. Vesna Rajković, 2006. — Hrvatsko etnološko društvo; Zaštita narodnog graditeljstva i tradicijske kulturne baštine, sustav mjera zaštite tradicijske i kulturne baštine, 20.04.2006. — Dobronić, Lelja; Graditelji i izgradnja Zagreba u doba historijskih stilova, Zagreb, 1983. — Vjekoslav Klaić, Prirodni zemljopis Hrvatske, 1878.; 237. ‘Voda Jamnička spada među alkalinsko-muriatičke kiselice te služi za kupanje i ljekovito piće’ — Zoran Čiča, Ana Mlinar: Etno-sela između očuvanja identiteta i poduzetničkog trenda, Etnološka tribina 33; 40/2010. — Brošura: Jamnica, Alkalna kiselica u Hervatskoj, Tiskom dra. Ljudevita Gaja. Zagreb, 1868. — Originalni katastarski plan 1861, Pisarovina – Zagreb, 383, or. 1861. 16–0−0 1–16; A1, 1421, arhivska mapa.

10, Arhitektonska topografija identiteta – Općina Pisarovina

Architectural Topography of Identity – Municipality of Pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

ARHITEKTONSKI FAKULTET diplomski studij ak. god. 2012./2013., ljetni semestar Kabinet za javne zgrade RADIONICA ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA 3 Voditeljica radionice prof. dr. sc. Vesna Mikić, hon. asist. Nikolina Maravić

FACULTY OF ARCHITECTURE graduate programme, 2012/2013 academic year, summer semester Section of public buildings WORKSHOP OF ARCHITECTURAL DESIGN 3 Workshop leader Prof. Vesna Mikić, PhD, Nikolina Maravić, part-time assistant

PARAMETRI ZA ANALIZU POSTOJEĆIH ELEMENATA U PROSTORU* 1. Prirodno-geografske značajke: a) topografija b) klimatska obilježja c) biološka raznolikost (flora i fauna) d) prirodni resursi (obnovljivi: tlo, voda, vjetar i neobnovljivi: mineralna bogatstva, šume, izvori vode) e) zaštićena područja. 2. Razvijenost gospodarstva / djelatnosti a) primarne: poljoprivreda, stočarstvo, ribarstvo i šumarstvo b) sekundarne: industrija, građevinarstvo, rudarstvo, energetika, brodogradnja i proizvodno obrtništvo c) tercijarne: trgovina, promet, ugostiteljstvo, bankarstvo i turizam d) kvartarne, neproizvodne: zdravstvo, policija, uprava 3. Prometna povezanost (cestovni, željeznički, vodni i zračni promet) –u ­ nutarnja povezanost i povezanost s drugim regijama i s većim centrima 4. Kulturna baština (nematerijalna, pokretna, nepokretna, arheološka) 5. Struktura stanovništva (spolna, starosna, vjerska, obrazovna, ekonomska) 6. Položaj i razvoj u kontekstu regije / države 7. Iskustveno mapiranje (cjeloviti doživljaj sredine)

PARAMETERS FOR THE ANALYSIS OF EXISTING SPATIAL ELEMENTS* 1. Natural geographical features: a) topography b) climatic features c) biological diversity (flora and fauna) d) natural resources (renewable: soil, water, wind; and non-renewable: mineral resources, forests, water sources) e) protected areas. 2. Economic development / activities a) primary: agriculture, animal husbandry, fishery and forestry b) secondary: industry, construction industry, mining industry, energy industry, shipping trade, and trades and craft production c) terciary: commerce, transport, catering industry, banking and tourism d) quarternary: non-production activities: health, police, administration e) transport connections (road, rail, air and water transport) – internal connections and connections to other regions and major centres

8. Dodatne zanimljivosti i specifičnosti u prostoru 3. Cultural heritage (intangible, movable, immovable, archaeological) Zadaci 1. Sustavno analizirati prostor kroz njegove parametre. 2. Postaviti nove parametre specifične za definirano područje. 3. Superponirati i međusobno povezati sve parametre u sustavnu analizu područja. 4. Imenovati glavne probleme u prostoru. 5. Ponuditi moguće smjerove rješenja problematike. 6. Definirati svoje područje rada / obuhvat rada / projekt. 7. Pronaći referentne primjere iz arhitektonske, urbanističke i ­prostorno-planerske prakse (hrvatske i svjetske). 8. Definirati cilj i svrhu projekta. 9. Postaviti znanstvenu tezu projekta i njegov mogući doprinos.

11, Arhitektonska topografija identiteta – Općina Pisarovina

4. Population structure (by age, sex, religion, education, economic status) 5. Position and development in the context of region / state 6. Experiential landscape mapping (integral experience of an environemnt) 7. Additional interesting facts and specific spatial features

Architectural Topography of Identity – Municipality of Pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

* Dodatni zadatak – tradicionalna drvena arhitektura – seminar

Assignments 1. Make systematic parameter space analysis 2. Set new specific parameters for the defined area 3. Superpose and mutually connect all parameters in a systematic analysis of the area 4. Identify main spatial issues 5. Provide potential directions for resolution of issues 6. Define one’s area of work / scope of work / project 7. Find references and examples from architectural, urbanistic and spatial-planning practice (Croatian and international) 8. Define the project’s objective and purpose 9. Formulate a scientific proposition for the project and its potential contribution

Obavezni dio – Arhitektonski snimak tradicionalne drvene kuće u sklopu zaštićene kulturne baštine područja Slobodan odabir teme seminara 1. Hrvatsko nasljeđe drvene arhitekture – analiza konteksta 2. Drvo kao materijal u arhitekturi 3. Suvremene interpretacije drvene arhitekture ili ponuditi novu temu vezanu uz drvenu arhitekturu

* Additional assignment – traditional wooden architecture – seminar: Obligatory part – Architectural assessment of a traditional wooden house belonging to protected cultural heritage of the area Free choice of one of the below-­ stated topics of the seminar 1. Croatian wooden architecture heritage – context analysis 2. Wood as architectural material 3. Contemporary interpretations of wooden architecture or a new topic related to wooden architecture may be offered

12, Arhitektonska topografija identiteta – Općina Pisarovina

Architectural Topography of Identity – Municipality of Pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Tomo Kovačić

Riječ načelnika Općine Pisarovina

Introduction by the Head of Pisarovina Municipality

Općina Pisarovina sa zadovoljstvom je prihvatila prijedlog prof. dr. sc. Vesne Mikić da s grupom svojih studenata istraži prostornu mogućnost pisarovinskog kraja te da njihove ideje posluže kao njihov stručni rad.

The Pisarovina Municipality has accepted with pleasure the proposal by Prof. Vesna Mikić to research, with a group of students, the possibilities of the Pisarovina region and to use their ideas for their papers.

U tom cilju potrudili smo se osigurati preduvjete (kroz radionice, obilazak terena i prezentaciju) za realizaciju projekta koji je Fakultet pred njih postavio.

Bearing that in mind, we did our best to ensure all the requirements are met (through workshops, field visits and presentation) needed for the realisation of the projects set down by the Faculty of Architecture.

Mišljenja sam da su ovakve posjete i suradnja Fakulteta s lokalnom zajednicom vrlo pozitivne i korisne. Kroz promatranje i upoznavanje s pojedinom sredinom i lokalitetom mogu nastati vrlo kreativne i korisne ideje za lokalnu zajednicu kao što se u ovom slučaju dogodilo i za Općinu Pisarovina. Iskreno se nadam da će kroz ovu publikaciju Arhitektonske topografije identiteta Općina Pisarovina biti prepoznata svojom bogatom povijesno-kulturnom baštinom i ljepotama krajolika. Posebna zahvala Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na čelu s prof. Vesnom Mikić i njezinom timu studenata koji su sudjelovali u izradi ove publikacije.

13, Arhitektonska topografija identiteta – Općina Pisarovina

I believe that such visits and the cooperation between the Faculty of Architecture and the local community are positive and useful. The most creative ideas can originate from observing and learning about a community and its environs, as was the case with the Pisarovina Municipality. I sincerely hope that the rich historical and cultural heritage and the beauties of the Pisarovina Municipality will be recognized in Architectural Topography of Identity. Special thanks to the Faculty of Architecture of the University in Zagreb and to Prof . Vesna Mikić together with her team of students who participated in the creation of this publication.

Architectural Topography of Identity – Municipality of Pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

pozivni plakat 14, Arhitektonska topografija identiteta – Općina Pisarovina

Architectural Topography of Identity – Municipality of Pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Tomislav Premerl

Riječ gostujućeg predavača

Funkcionalno i estetsko istog su izvora Naselja nastala na starodrevnom povijesnom tlu u vremenu još iskrenog i prirodnog oporog života, morala su se razvijati nepatvorenom logikom u tradiciji vlastitog regionalnog i kulturnog kruga i stoljećima poznatih i prokušanih zakonitosti. Takvu moć spontanosti životne logike danas više ne poznajemo. U procesu nastajanja ruralnih struktura nije moglo biti pogrešaka u razvoju naselja, pa nije moglo biti ružnih ili krivo izvedenih objekata niti onih koji bi narušavali okolinu; postojale su tek bogatije ili siromašnije kuće kao zajednička prostorna vrijednost cjelovite aglomeracije. To je, naravno, velika škola i opomena našem vremenu izgubljene duhovne ravnoteže. Bogatstvo ostvarenog prostora nikada ne gubi ni svoju snagu ni smisao. Zato danas autentičan stari prostor (kuće, sela, prirodno okružje) privlači našu pozornost, a njegova je vitalnost i u mogućem prevođenju na najsuvremeniji prostorni jezik. Uvijek i svugdje gledajući, doživljavajući i shvaćajući te prostore možemo učiti i ono što u školi nismo mogli doznati. Ushićuje pak spoznaja da je prostorni sustav ovih baštinjenih vrijednosti 15, Funkcionalno i estetsko istog su izvora

Comment by guest lecturer

The functional and the aesthetic come from the same source The settlements established on the ancient historical territory at the time of still genuine, natural, austere living, had to develop following an unadulterated logic, in the tradition of its own regional and cultural circle and long-known and well-tried rules. Today, we no longer know such power of spontaneity of the logic of life. In the process of creating rural structures there could be no mistakes in the development of settlements, and, accordingly, there could be no ugly or badly constructed buildings or the ones harming the environment; there used to exist just houses of the richer or poorer inhabitants as a common spatial value of an integral agglomeration. That is, indeed, a great lesson and warning to our times of lost spiritual balance. The wealth of the built space never loses its strength or meaning. Nowadays, therefore, an authentic ancient space (houses, villages, natural surroundings) attracts our attention, and its vitality may also be about possible translation to the most contemporary language of the space. As we incessantly and observe, experience and understand these spaces ubiquitously, we can learn what we have not been able to find out at school. It is exhilarating to know that the spatial system of these inherited values is immediately applicable even in the modern organisation of space, and it can also serve as an example. Traditional experiences are so much infinitely richer

The functional and the aesthetic come from the same source


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

neposredno primjenjiv i u suvremenoj organizaciji prostora, a često mu može služiti i kao primjer. Tradicijska iskustva neizmjerno su bogatija od suvremenih shema koje ovdje uglavnom ne korespondiraju ni sa čim.

than the modern patterns which in this case do not correspond to anything. Traditional folk architecture is a creative act which leads us from an elementary to the complex understanding of architectural space which has been built by life and the ethics of life; it makes us understand the life which creates and develops space through mutual and indivisible ties of these two poles. It is between those poles that master pieces of spatial and building skills are revealed in various regions. Through this analysis we are discovering the material and shape, and the relationship between the builder and the world in which he lives, as a possibility to build in the existing and always specific space.

Baštinjeno pučko graditeljstvo stvaralački je čin koji nas vodi od elementarnog do složenog poimanja arhitektonskog prostora što ga gradi život i etika života, te onog života koji omogućuje i gradi prostor kroz uzajamne i nerazdvojive veze ta dva pola između kojih nam otkriva veledjela prostornog i graditeljskog umijeća različitih krajeva. Kroz takvu analizu, kao mogućnosti građenja u postojećem i uvijek specifičnom prostoru otkrivamo materijal i oblike kao i odnos čovjeka graditelja prema svijetu s kojim živi. Zašto stari baštinjeni objekti, mnogi zaboravljeni i napušteni, i dalje u nama mogu pobuditi zanimanje? Posebno želimo naglasiti da ovi mnogima marginalni objekti, osim što su značajan i neisključivi graditelj šireg krajobraza, u sebi nose po svakoj teoriji arhitekture, vrhunske prostorne vrijednosti u najopćenitijem smislu: od načina uklapanja u pejzaž, preko savršenog ostvarivanja funkcije, korištenja materijala i konstrukcija, do arhitektonskih proporcija i estetskog pokazivanja. Isključujemo ovdje i njihovu povijesnu vrijednost, jer oni kao takvi govore tek jednostrano. Zanima nas ona dimenzija njihova prepoznatog značenja koja danas još uvijek intenzivno živi, a u našoj svijesti može potaknuti na razmišljanja, ali i može poslužiti kao podloga najsuvremenijoj teoriji prostornog stvaralaštva. Svaki tradicijski objekt ovdje može se rastumačiti teorijom arhitekture, dakle i estetike. U svakom se ovom objektu sažimaju svi zakoni takozvane ‘velike arhitekture’. Zanimljivo je da oni nisu građeni svjesno prema zakonima te ‘velike arhitekture’ nego se čini da zakoni arhitekture izviru upravo iz njih. Tu smo i blizu odnosa funkcija – estetika. Na ovim objektima to je savršeno i jednostavno jasno. Njihova funkcija je nužnost, a životna potreba primat: ostvaruju se genijem građenja, to 16, Funkcionalno i estetsko istog su izvora

Why do traditional buildings, many of which are forgotten and abandoned, still awake such interest in us? We would particularly like to emphasize that these buildings, marginal for many, are not only important and indispensable creators of the general landscape, but are, by any architectural theory, generally of paramount value in terms of space: the way they fit into the landscape and perfectly meet their function and make use of the materials and constructions, architectural proportions and aesthetic display. Their historical value is not mentioned here because these buildings only have a one-sided story to tell. We are interested in the dimension of their recognized meaning that is still intensely alive, which can make us think, but can also serve as a foundation to the most contemporary theory of spatial creation. Each traditional building here can be interpreted through the theory of architecture and through aesthetics, and each one of them epitomizes all laws of the so called ‘great architecture’. It is interesting that they were not built consciously according to the laws of the so-called ‘great architecture’ but rather it seems that the laws of architecture spring out of them. Here we come close to the relationship between function and aesthetics which is, in case of these buildings, perfect and clear. Their function comes out of

The functional and the aesthetic come fromthe same source


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

jest, konstruiranja – materijaliziranja, što u konačnici znači da se pokazuju kao oblik, a taj je uvijek estetsko djelo. Upravo tu je uočljivo i uvijek besmisleno pitanje: je li u graditeljskom stvaralaštvu primarna funkcija, a tek potom estetika ili je pak obrnuto? Razlažući ovu iskrenu arhitekturu, taj odgovor nećemo naći jer je pitanje promašeno. I funkcija i estetika ovdje su isprepletene i usporedne i nemoguće je naći primat. Sve ovo navodimo jer su sklopovi ovih objekata gotovo uvijek savršena estetska djela. Graditeljski zakoni ovdje su isključivo podređeni funkciji, ali njihov sklop uvijek je estetika. Dakle, estetika graditeljskog oblika upravo je funkcija sama, i obrnuto. To i nije čudno jer estetika je imanentna svakom iskrenom čovjekovom graditeljskom činu. Osim toga ovaj prirodan proces danas u urbanoj svakodnevici često nema više prirodan slijed, pa se estetika traži kao dodatak okrnjenom graditeljskom procesu.

necessity and their primary aim is meeting the needs of life: they are realized by means of the genius of building i.e. construction – materialisation which ultimately means that they are manifested as a shape which is always a work of aesthetics. This brings up an eternally pointless question in building: primacy of function or aesthetics? Both function and aesthetics are intertwined and parallel, and their primacy cannot be established. We are saying all this because the complexes of these buildings are almost always perfect works of aesthetics. The building laws are subject exclusively to the function, but their totality is always aesthetics. Therefore, aesthetics of the building shape is the function itself and vice versa. This is no surprise since aesthetics is imminent to every sincere human act of construction. Nowadays this natural process no longer follows its natural course in the urban lifestyle, and so aesthetics is required as an accessory to the flawed building process.

Upravo na takva razmišljanja potiču objekti tradicijske arhitekture, pa su oni stoga itekako aktualni ili bi to morali biti u našoj suvremenoj svijesti. Eto, tu nalazimo vrijednosti, ali pri tome moramo isključiti svaki formalizam i, naravno, materijalnu vrijednost. Usuđujemo se reći da objekt sam po sebi nije toliko važan, koliko je to naša svijest o njegovu postojanju. Naravno, ovi su objekti kao vrijedna tradicijska baština ujedno i veliko učilište arhitekture jer na svakom od njih može se protumačiti cijela teorija građenja i njezina složena estetska pojavnost. Iako to danas možda zvuči entuzijastično, htjeli bismo ove objekte i aglomeracije živjeti i u budućnosti, vitalizirati ih u suvremeni život i vlastito okružje. Shvatimo to kao poruku i poziv za spas nepovratnih vrijednosti kojih smo baštinici i za koje smo moralno odgovorni pred budućnošću. Današnji napori oko očuvanja ove ruralne baštine možda su posljednji mogući i etički i praktički pokušaj, jer 17, Funkcionalno i estetsko istog su izvora

The buildings of traditional architecture make us think in this direction, and are or ought to be very topical in our modern consciousness. This is where real values are, but here we need to preclude any formalism and, certainly, material values. We dare say that a building itself is not as important as is our awareness about its existence. Being valuable traditional heritage, these buildings are also a great architectural learning ground since each one of them may be interpreted through the entire theory of construction building and its complex aesthetic phenomenon. Although this may sound enthusiastic, we would like to keep these buildings and agglomerations alive for the future, and revitalize them into modern life and their own environment. We need to take this as a message and a call to save the irrevocable values we have inherited and for which we bear moral responsibility before future generations.

The functional and the aesthetic come fromthe same source


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

nažalost bojimo se da ni ove objekte i sela nećemo više moći pokazati svojoj djeci i unucima. Sa stručnom i znanstvenom valorizacijom možda će se svi i složiti, ali praksa nezasitnog i kaotičnog vremena bez striktnog zakona ne mari za taj problem. Ono što mi možemo, a uvijek se nadamo da će naši postupci imati barem malo odjeka, jest upravo ovo što danas i ovdje činimo.

The present efforts to preserve this rural heritage may be the last possible attempt, both ethical and practical, because unfortunately we fear that we may not be able to show these buildings and villages to our posterity. Everyone might agree with the professional and scientific evaluation, but the practice of the insatiable and chaotic times without strict rules takes no heed of this problem. What we can do – and we always hope that our actions will have at least some effects – is precisely what we are doing here.

18, Funkcionalno i estetsko istog su izvora

The functional and the aesthetic come fromthe same source


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Maroje Mrduljaš

Osvrt gosta predavača

Istraživanje provincija Odabir projektantskih i planerskih tema u arhitektonskoj edukaciji kreativan je čin. Iako je, dakako, legitimno baviti se i autonomnim istraživanjima čiji će se rezultati ugraditi u širok spektar znanja u arhitekturi, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu njeguje pristup konkretnog projektiranja za stvarni svijet. Upravo je otkrivanje novih tema, novih prostora i novih problema onaj dio edukacije u kojem se posljednjih godina posebno dobro uočavaju promjene i pomaci. Odgovornost je velika: artikulacija zadatka nosi i poruku o tome koji su društveno relevantni ciljevi arhitekture i koje su to domene u kojima arhitektonska znanja mogu poslužiti kao sredstva ili katalizatori promjene. Neke od takvih tema su evidentne i vrlo eksponirane. Druge, suptilnije, zahtijevaju da se pogled odmakne od epicentara svakodnevne debate i da se optimistično pokušaju otvoriti teme koje se dosad uopće nisu preispitivale. Hrvatski teritorij izrazito je heterogen i obilježavaju ga okoliši vrlo različitih prirodnih i antropogenih svojstava. Raznorodni su i statusi teritorija koji se kreću između dva ekstrema. Vodeći gradovi su poprišta transformacija koje nisu dio cjelovitog planiranja nego rezultanta teško predvidivih, entropijskih procesa. Zaštićeni predjeli posebnih prirodnih značajki, kojih 19, Istraživanje provincija

Comment by guest lecturer

Provinces Research The selection of design and planning topics in architectural education is a creative act. Even though it is certainly legitimate to undertake autonomous research whose results will be incorporated into a wide range of knowledge in architecture, the Faculty of Architecture of the Zagreb University cultivates the approach of specific design for the real world. The discovery of new topics, new spaces and new issues is the segment of education where changes and progress have been especially perceived in recent years. Responsibility is great: articulation of the assignments also carries the messages about socially relevant objectives of architecture and domains in which architectural knowledge may serve as a vehicle or catalysts for change. Some of those topics are evident and very prominent. Others, more subtle, require the gaze be removed from the epicentre of everyday debates, and an endeavour be made to open – optimistically – topics that have so far not been addressed at all. The Croatian territory is markedly heterogeneous and characterized by environments of very different natural and anthropogenic features. The statuses of territories which move between two extremes are also diverse. The major cities are the scene of transformation which is not part of integral planning, but a result of barely foreseeable, entropic processes. Protected areas of specific natural features, the number of which is extraordinarily high in Croatia, are subject to very precise planning and legal provisions.

Provinces Research


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

je u Hrvatskoj neuobičajeno mnogo, podliježu vrlo preciznim planskim i zakonskim odredbama.

However, what about interspaces which are neither the centre nor the margin, neither the city nor protected nature? What is the status of the territory where the natural and anthropogenic environments overlap, where natural elements are less than spectacular, where the urban network is sparse, and the intensity of activities low? Those areas can be defined as ‘provinces’, and term is not being used in a pejorative or negative sense. Those areas have been out of focus of its own and external consideration; the previous waves of modernization (and de-modernization) were slow and less prominent there, and they are only now starting to discover the ways in which to place themselves on global maps and participate in the re-distributions of identities, economy, culture... Even though they may share similar destinies, each province is, nevertheless, a topic per se; in a problem-oriented approach, it is useful to use a plural form – provinces. It should be noted that the notion of province – understood as an environment described by the terms such as ‘ordinariness’, ‘normalcy’, low intensity of changes’ in Croatia does not refer to densely developed and deregulated tourist areas at the coast or the outskirts of the biggest cities as those are the places of new centrality, regardless of the fact that their development has been poorly regulated.

No, što je s međuprostorima koji nisu niti centar niti margina, niti grad niti zaštićena priroda? Kakav je status teritorija u kojem se preklapaju prirodna i antropogena okolina, u kojem prirodni elementi nisu spektakularni, gdje je urbana mreža rijetka, a intenzitet aktivnosti nizak? Te prostore može se definirati kao ‘provinciju’, i to ne u pejorativnom ili negativnom smislu. Radi se o okolinama koje su bile izvan fokusa i vlastite i izvanjske refleksije, u kojima su prijašnji valovi modernizacije (i demodernizacije) bili spori i slabije izraženi, a koje tek počinju otkrivati načine na koje će se upisati u karte globalnog svijeta i sudjelovati u redistribucijama identiteta, ekonomije, kulture... Iako možda dijele slične sudbine, ipak je svaka provincija tema za sebe, pa ih je u problemskom pristupu korisno navoditi u pluralu – provincije. Treba upozoriti da se pojam provincije – shvaćene kao okoline koju opisuju pojmovi ‘običnosti’, ‘normalnosti’, ‘niskog intenziteta promjena’ – u Hrvatskoj ne odnosi na gusto izgrađene i deregulirane turističke poteze na obali ili na rubove najvećih gradova jer su to mjesta novog centraliteta, bez obzira na slabu regulaciju njihova razvoja. U provincijama se lokalni identiteti ponajprije artikuliraju putem uvažavanja tradicije, zavičajnosti i već prisutnih posebnosti. Rijetko se susreću aktivni razvojni procesi koji bi od naslijeđa stvarali nove i suvremene vrijednosti. Pokretači većih promjena uglavnom dolaze ‘izvana’ i nastupaju iz neokolonijalne pozicije: tragaju za resursima i pritom ih ne zanimaju posebnost, finese i suptilnost mjesta. Samim lokalnim zajednicama pak nedostaje institucionalni okvir koji bi povezivao različita znanja potrebna za otvaranje novih razvojnih procesa.

Local identities in provinces are primarily articulated through respect for tradition, heritage and already present particularities. One rarely comes across active development processes which would create new and contemporary values out of the legacies. Initiators of major changes mainly come from ‘outside’ and have a neo-colonial approach: they seek resources and in doing so they are not interested in particularities, finesses and subtleties of the place. The local communities on their part lack an institutional framework which would link different kinds of knowledge required for initiating new development processes.

Preispitivanje teme provincija u arhitektonskoj edukaciji korisna je i za lokalne zajednice i za istraživače. Projektiranje u provinciji ne može se zadržati samo

Reconsideration of the topic of provinces in architectural education is useful for both local communities and researchers. Design in provinces cannot stop at research of typological patterns or formal topics

20, Istraživanje provincija

Provinces Research


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

na ispitivanju tipoloških obrazaca ili formalnih tema, već ti aspekti arhitekture dolaze kasnije. Prije same arhitekture nužno je ispravno postaviti zadatak, otkriti autentične lokalne potrebe, prepoznati mjesta kojima je potreban razvoj te jednako tako posvijestiti gdje su intervencije suvišne ili štetne. U istraživačkom radu postavljaju se vrlo različita pitanja: koji su sadržaji odista prikladni? Mogu li se uvesti novi programi i postoje li potencijali i za možda neuobičajene programske nadogradnje i kombinacije? Kako se suvremena arhitektonska kultura ugrađuje u povijesni i prirodni kontekst? U kojoj mjeri se lokalni identiteti grade od posebnosti mjesta, a u kojoj iz stvaranja veza prema globalnim tendencijama?

– those architectural aspects will be dealt with later. Before dealing with architecture proper, an assignment has to be accurately defined, authentic local needs identified, development needs recognized, and, at the same time, awareness acquired of where the interventions would be superfluous or harmful. Different questions are being asked in the research work: which contents are truly appropriate? Can new programs be introduced? Are there also potentials for perhaps an unusual program upgrading or program combinations? In what way is contemporary architectural culture integrated into the historical and natural context? To what extent are local identities constructed from the particularities of the place, and to what extent by creating connections with global tendencies?

U traženju odgovora na ta pitanja zahtijeva se izoštren uvid, osjetljivost i empatija prema stvarnosti, a provincije nikako ne treba shvatiti olako. Kulturni tragovi, prirodne datosti, potrebe i težnje lokalne zajednice, veze i odnosi koje provincije uspostavljaju s drugim i širim kontekstima često su prikriveni, diskretni, nejasni i mnogo složeniji nego što se to može činiti pri brzom iščitavanju. S obzirom da se u tim prostorima ne gradi mnogo ili se uopće ne gradi i da razvojni procesi izostaju, svaki projekt i svaka nova intervencija nosi sa sobom i odgovornost presedana koji može započeti ili potaknuti ekološki ili socijalno nepoželjne scenarije. Studijskih slučajeva i referenci ima malo, provincije su ekološki ranjive, a dobra ravnoteža antropogene i prirodne okoline uzrokovana sporim modernizacijskim procesima često se lako može narušiti.

The search for answers to these questions requires a sharp insight, sensibility and empathy for the reality, and provinces should not be taken lightly at all. Cultural traces, natural givens, needs and aspirations of the local community, connections and relationships which the provinces are establishing with other wider contexts are often covert, discreet, vague, and much more complex than it might be obvious when one is making a quick assessment. Considering that not much is being built in those areas or nothing at all, and there are no development processes, each new project and intervention carries the responsibility of the precedent which may start up or provoke ecological or socially undesired scenarios. There are few study cases and references; provinces are ecologically vulnerable, and a good balance between the anthropogenic and natural environment caused by slow modernization processes may often be easily disturbed.

Radionica arhitektonskog projektiranja 3 na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom Arhitektonska topografija identiteta: Općina Pisarovina, a koju vodi prof. Vesna Mikić, bavila se teritorijem najveće i najrjeđe naseljene općine u Zagrebačkoj županiji. Zagreb je snažan gravitacijski centar, no njegova je blizina, barem implicitno, razvojne procese mogla i usporavati. S druge strane, lokalni su identiteti specifični i periferni. Obilježeni su 21, Istraživanje provincija

The Workshop of Architectural Design 3 at the Faculty of Architecture of the Zagreb University entitled Architectural Topography of Identity: Municipality of Pisarovina, led by Prof. Vesna Mikić, dealt with the territory of the biggest and the least densely populated municipality in the Zagreb County. Zagreb exerts a strong gravitational pull, but its vicinity may have also, at least implicitly, slowed down

Provinces Research


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

prirodom, a naročito rijekom Kupom koja poplavljuje južni dio teritorija čineći ga sezonski promjenjivim.

development processes. On the other hand, local identities are specific and peripheral. They are marked by nature, and especially the Kupa River which floods the southern part of territory, seasonally changing its appearance.

U kulturnom, pa i arhitektonskom smislu dva su slučaja na teritoriju Općine indikativna. Zavičajni muzej Donja Kupčina skladan je sklop od nekoliko tradicijskih kuća koji čuva izvorna tradicijska etnografska i graditeljska obilježja regije, a ekopark Krašograd surogatni je komercijalni ambijent čija koncepcija i programska ponuda pripadaju suvremenom svijetu. Dok je Zavičajni muzej izvrsno artikuliran kulturni nukleus s programom niskog intenziteta, Krašograd u kulturnom smislu nema nikakve veze s lokalnim identitetima, ali logično polazi od prirodnih resursa i nudi programe visokog intenziteta korištenja. Kulturno čistunstvo u provincijama teško može biti operativan pristup. Pravi izazov za arhitektonsko istraživanje jest pronalaženje programsko-projektantskih modela i koncepata koji uzimaju u obzir nužnost održavanja kulturnog integriteta, ali i otvaranje novih i suvremenih razvojnih pravaca. Tematski se smještajući u kontekst tih dilema, radionica je istraživala načine ostvarivanja ravnoteže između često oprečnih identitetskih i razvojnih zahtjeva te je ponudila vrlo različite pokušaje odgovora. U nizu radionica Arhitektonskog projektiranja 3 profesorica Mikić nastavlja otkrivati i ukazivati na posebnosti manje eksponiranih okolina u Hrvatskoj te postupno sastavlja ‘topografiju’ jedne ostvarive nove Hrvatske. Suptilno odabrani ambijenti tako postaju prostori za istraživanje na tragu operativnog optimizma i uvjerenja da arhitektura može pridonijeti kulturnoj, socijalnoj i ekonomskoj vitalnosti lokalnih zajednica. Na taj način ona pridonosi artikulaciji identiteta provincija u Hrvatskoj. Pritom se arhitektonska znanja i analitički alati stavljaju u službu istraživanja što bi to provincije, ti nedovoljno preispitani entiteti, uopće htjele i mogle biti.

22, Istraživanje provincija

Two cases on the territory of Municipality are indicative in terms of culture and architecture. Donja Kupčina Heritage Museum is a harmonious complex comprising several traditional houses which has preserved authentic traditional ethnographic and architectural features of the region, and the eco-park Krašograd is a surrogate commercial complex whose concept and offered contents belong to the contemporary world. While the Heritage Museum is an excellently articulated cultural nucleus with a low intensity program, Krašograd – in a cultural sense – has nothing to do with local identities; however, its starting point are, logically, natural resources, and it offers high intensity programs. In provinces, cultural purism can hardly be an operational approach. The genuine challenge in architectural research is to identify program-design models and concepts which take into consideration the necessity to maintain cultural integrity, but also the ones considering new and contemporary development directions. Thematically placed in the context of the mentioned dilemmas, the workshop explored the ways of achieving a balance between often contrary identity and development requirements, and endeavoured to offer diverse answers. In a series of Workshops of Architectural Design 3, Prof. Mikić continues to disclose and point out the particularities of the less prominent areas in Croatia, and gradually composes ‘topography’ of an achievable new Croatia. Subtly selected ambiances thus become the spaces to be researched, in keeping with operational optimism and the conviction that architecture may contribute to cultural, social and economic vitality of local communities. Thus, it contributes to the articulation of the Croatian provinces’ identities. In the process, architectural knowledge and analytical tools are placed in the service of research of what those provinces, those insufficiently explored entities, would like to be or could be.

Provinces Research


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Alen Kostrenčić

Osvrt gosta predavača

Edukacija kroz intervenciju u ruralnom krajoliku Tijekom svog institucionalnog arhitektonskog obrazovanja studenti arhitekture bave se u najvećoj mjeri urbanim situacijama, i to iz pragmatičnog razloga: taj najveći dio građenja kojim se arhitekti bave pripada upravo tom segmentu produkcije. Međutim, uzme li se u obzir da u Hrvatskoj ruralni (i prirodni) krajolik zauzima 92 % ukupnog hrvatskog teritorija, postavlja se vrlo jasno pitanje – tko i na koji način raspolaže takvim prostorom, bilo da ga gradi ili organizira. U odnosu na tu činjenicu (velika količina prirodnog ili neurbaniziranog područja) Hrvatska zapravo ima iznimno bogatstvo u srazmjeru s drugim europskim zemljama. Stoga bi bilo važno te raspoložive prirodne i prostorne resurse i tretirati na takav način – kao vrijednost i bogatstvo – te shodno tome voditi veliku brigu o tome na koji će se način njime raspolagati. Ta briga ne bi trebala biti samo u kvantitativnom ili pak funkcionalnom smislu, već ponajprije u kvalitativnom smislu – ekološkom ali istovremeno i identitetskom. Arhitektura ima tu posebnu privilegiju, ali i odgovornost, da može i mora sintetski generirati sve spomenute kvalitete. I dok 23, Edukacija kroz intervenciju u ruralnom krajoliku

Comment by guest lecturer

Education through intervention in rural landscape In the course of their institutional architectural education, the students of architecture mostly deal with urban situations – for a pragmatic reason: the largest part of building industry in which the architects are involved belongs to the urban segment of production. Nevertheless, taking into consideration that rural (and natural) areas in Croatia account for 92% of the Croatian territory, a question arises – who manages this territory and in what way, whether it is being developed or organised. Having in mind this fact (a large acreage of natural or non-urbanized land), Croatia, in fact, possesses an exceptional wealth in comparison with other European countries. Therefore, it is important to treat these available natural and spatial resources in an adequate way – as a value and wealth – and accordingly take great care about the way in which it will be managed. It should not be cared for just in terms of quantity or function, but primarily in terms of quality, i.e. in terms of ecology, and at the same time, identity. Architecture has a special privilege, but also responsibility, to be able to synthetically generate all mentioned qualities and it has to do so. While the politics, economy and spatial planning may give indications or decide on the needs and intended usage of this valuable territory, (perhaps) only architecture can give it its final form, identity and meaning. In the Architectural Workshop 3, Prof. Vesna Mikić, together with her students, Education through intervention in rural landscape


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

politika, ekonomija i prostorno planiranje mogu davati naznake ili potrebe i namjere korištenja tog vrijednog prostora, finalni oblik, identitet i smisao može (gotovo) jedino dati arhitektura.

has undertaken such a project – doing research work at the Pisarovina location. Students had to replace the urban context in which they usually carry out design work by rural and natural environment which requires a completely different approach and specific design skills. An academic approach, regardless whether it is classical or modernist, is based, on one hand, on the dichotomy between the natural and the artificial, and, on the other hand, on the universalistic principle which has implanted universal/ideal principles more or less independently of the given context. The times in which we live have taught us how important it is to replace such exclusive approach by a far greater sensibility for the specific features of the location, and by a different attitude towards our position and role in the nature and entire eco-system. These new parameters have also reformulated the approach to design. In all the design segments, from defining the program to the design of space and appearance which the program will accommodate, the design is moved from the area of application of an adopted set of knowledge and skills in the direction of research and experiment.

Profesorica Vesna Mikić se u Arhitektonskoj radionici 3 prihvatila sa svojim studentima upravo takvog pothvata ispitujući i radeći na lokaciji Pisarovine. Studenti su urbani kontekst, u kojem obično projektiraju, morali zamijeniti ruralnim i prirodnim okolišem koji zahtijeva sasvim drugačiji pristup kao i specifične projektantske vještine. Akademski pristup, pa bio on klasičan ili modernistički, temelji se s jedne strane na dihotomiji između prirodnog i artificijelnog, a s druge strane na univerzalističkom principu koji je implantirao univerzalne/idealne principe manje-više neovisno o zatečenom kontekstu. Vrijeme u kojem živimo naučilo nas je koliko je važno takve isključivosti zamijeniti daleko većom senzibilnošću za specifičnosti lokacije, kao i drugačijim stavom prema našem položaju i ulozi u prirodi i ukupnom ekosustavu. Ti novi parametri reformuliraju i način i pristup projektiranja. Pomiču ga iz primjene usvojenog seta znanja i vještina u smjeru istraživanja i eksperimenta i to u svim njegovim segmentima, od određivanja programa do samog oblikovanja prostora i pojavnosti koje će taj program udomiti. Metodologija je podrazumijevala istraživački rad na terenu, mapiranje i snimanje, kao i rad s lokalnom zajednicom kako bi se prikupili parametri potrebni za postavljanje programa i za samo projektiranje. Projektiranje tako nije bilo linearan proces ‘rješavanja zadatka’, već se događalo u nizu iteracija s vrlo različitim fokusima interesa. Upravo ovako širok pristup, kroz prizmu specifičnih interesa i sklonosti studenata, rezultirao je vrlo raznolikim projektantskim rješenjima, a to je jedna od posebnih kvaliteta kao i pokazatelj uspješnosti ovakvog metodološkog pristupa. Za razliku od gradskih situacija u kojima je ne samo prostorno, već i identitetski buduća projektantska intervencija dobrano definirana, ovaj izvangradski kontekst 24, Edukacija kroz intervenciju u ruralnom krajoliku

The methodology implied research work in the field, mapping and assessing, in addition to contacts with the local community in order to collect parameters required for defining the program and design work itself. Thus, design was not a liner process of ‘solving a problem’; rather it was carried out in a series of iterations with different interest focuses. Such a wide approach – through a prism of specific students’ interests and affinities – resulted in diverse design solutions, and such an outcome is one of special qualities and an indicator of success of such a methodological approach. Unlike in the city situations where the future design interventions are very much defined, not just in spatial terms, but also in terms of identity, this out-of-city context presents a special challenge because its vagueness is conditional and depends primarily on the

Education through intervention in rural landscape


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

predstavlja poseban izazov jer je njegova neodređenost samo uvjetna i ovisi ponajprije o ‘čitanju’ projektanta. Dva su kritična momenta u procesu projektantskog odlučivanja bila bitna – određivanje programa (funkcije) i način na koji će taj program biti organiziran i oblikovan u kontekstu u koji se implementira. U susretu programa i oblikovanja formira se identitet koji može afirmirati ili korigirati i transformirati kontekst, ali nažalost i devastirati ga ako on nije primjereno odabran i osmišljen.

designer’s ‘reading’. Two critical factors were essential in the process of design decision-making – defining the program (function) and the manner in which this program will be organised and designed within the context in which it is being implemented. Identity is formed in the encounter of program and design, which may affirm, or correct and transform the context; but, unfortunately, it can also devastate it unless it is appropriately selected and conceived.

Konačni rezultat radionice pokazao je kroz finalne projekte s jedne strane odgovornost, razumijevanje i senzibilnost studenata za posebnosti lokacija koje su rješavali, ali također i pluralnost identiteta koje su oni ponudili. Rješenja su se tako kretala od relativno konvencionalnih – hotelskog smještaja i osmišljavanja karakteristika lokaliteta kao potencijalnih turističkih atrakcija, preko društvenih centara i kulturnih sadržaja, pa sve do sasvim originalnih rješenja koja na drugačiji način promišljaju i arhitektonski prostor i način njegovog korištenja kao i aktivnosti u njemu i oko njega.

The final results of the workshop demonstrated – through final projects – on one hand, students’ responsibility, understanding and sensibility for the particular features of the locations they dealt with, but also the plurality of identities which they have offered. The solutions, thus, ranged from relatively conventional ones – solutions for hotel accommodation, designing of the locality’s features as potential tourist attractions, through community centres and cultural contents, to completely original solutions which considered – in a different way – architectural space, the manner in which it is used and activities in it and around it.

Kao možda najzanimljiviji radovi, upravo u koncipiranju ‘drugačije arhitekture’ zbog drugačijeg konteksta, ali i kao oblik promišljanja ‘drugačijih aktivnosti i oblika socijalizacije’, mogu se izdvojiti dva: rad koji smještajne jedinice ‘hotela’ disperzira u pojedinačne ‘bivak-vidikovce’ i projekt Centra permakulture koji na tragu recentnijih projekata Andree Branzia promišlja nove tipologije arhitekture. Prvi rad, temeljen na samodostatnim, minimalnim prostornim jedinicama koje podjednako baštine od lovačkih čeka ali i od futurističkih minimalnih bivaka za istraživače, interesantan je vid razmišljanja i o skorašnjoj budućnosti turizma u kojoj se masovni turizam zamjenjuje individualnim i avanturističkim. Takav vid turizma jednostavnije se i brže gradi i prilagođava ponudi i potražnji. On je istovremeno i mnogo više u skladu s prirodom i ukupnim ekosustavom te pruža mogućnost razvoja koji ne podrazumijeva radikalno i grubo mijenjanje okoliša, a

Two student works can be highlighted as, perhaps, the most interesting ones – specifically in conceiving ‘different architecture’ due to a different context, but also as reflection on ‘different activities and forms of socialization’. One is the work which disperses the accommodation units of the ‘hotel’ into individual ‘bivouac-gazebos’. The other is the project of Permaculture Centre which is in keeping with the recent Andrea Branzi’s projects and considers new typologies of architecture. The first work, based on self-sufficient, minimal spatial units which are in equal measure inspired by hunting lookouts and futurist minimalist bivouacs for researchers, is an interesting aspect of thinking about the near future of tourism when mass tourism will be replaced by individual and adventure-oriented tourism. Tourism of that kind is easier to develop and it will adapt faster to supply and demand. At

25, Edukacija kroz intervenciju u ruralnom krajoliku

Education through intervention in rural landscape


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

koje ‘industrija turizma’ neminovno povlači za sobom. I rad s Centrom permakulture promiče istu ekološku osjetljivost, ali pokazuje i još jednu kvalitetu, a to je određeno spajanje društvenih, proizvodnih i ekonomskih aktivnosti u format zajedničkog bivanja, a ne samo stanovanja. Za razliku od utopijskih komuna kojima su se arhitekti bavili od ruskog konstruktivizma do hipi komuna 1960-ih godina, ovdje je koncept gotovo tradicionalan – anticipirajući ideju samoodrživih imanja kakva su nekada postojala na selu. Međutim, njihova međusobna organizacija, mikrourbanizam apostrofira vrijeme u kojem živimo predlažući neke nove modele prostornih struktura u ruralnom kontekstu.

the same time, it is much better aligned with the nature and total eco-system, and offers developmental possibilities which do not imply the radical and aggressive changes to the environment, i.e. the changes which the ‘tourism industry’ inevitably entails. The work related to the Permaculture Centre also promotes this kind of ecological awareness, but demonstrates another quality, too, which is a certain merger of social, production and economic activities into a format of common existence, and not just housing. Unlike in the case of the utopian communities, with which architects dealt from Russian Constructivism to hippie communities in the 1960’s, the concept is here almost traditional – anticipating the idea of self-sustaining farms which used to exist in the country. However, their mutual organisation and micro-urbanism shows awareness of the times in which we live by proposing new models of spatial structures in a rural context.

Radionica tako sjajno pokazuje da je moguće iznimno uspješno raditi sa studentima na ispitivanju novih modaliteta arhitekture u prostorima koji su dosad nepravedno bili prepušteni utilitarnoj i jednodimenzionalnoj gradnji ali i planiranju. Odgovorno, ali neopterećeno eksperimentiranje s drugačijim vidovima promišljanja i oblikovanja sjajan je model za preispitivanje potreba i mogućnosti lokaliteta koji zasad nemaju čvrsto postavljenu razvojnu politiku. Uz suradnju lokalne zajednice i ovakve tipove radionica mogu se postaviti atraktivni i potentni koncepti koje bi trebalo plasirati investitorima, a na korist lokalne zajednice. Takav pristup omogućio bi zaobilaženje dosadašnje negativne prakse u kojoj investitori plasiraju vlastiti program i to na osobnu korist, a nažalost često na štetu lokalne zajednice.

26, Edukacija kroz intervenciju u ruralnom krajoliku

The workshop has thus become a splendid example showing that it is possible to engage students most successfully in the research of new modalities of architecture in the areas which have so far been unfairly left to utilitarian and one-dimensional architecture and the same kind of planning. Responsible, but unburdened experimentation with different aspects of conceptualization and design is a great model for re-examining the needs and potentials of localities without a firmly established development policy as yet. With cooperation of local communities, and workshops of this kind, attractive and potent concepts can be formulated and presented to investors – to the benefit of the local communities. Such an approach would make it possible to by-pass former negative practices when investors market their own program to their own benefit, and, unfortunately, frequently to the detriment of the local community.

Education through intervention in rural landscape


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

Istraživački dio

27, istraživački dio

architectural topography of identity

Research

research


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

28, istraživački dio

research


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Parametri prostora

Spatial parameters

Općina Pisarovina u kontekstu Zagrebačke županije Općina Pisarovina s još dvadeset i pet općina te osam gradova sačinjava Zagrebačku županiju – pretežno ruralni prsten oko Grada Zagreba. Budući da 91 % površine Zagrebačke županije otpada na prirodne površine (35 % šume, 56 % poljoprivredne površine), Zagrebačku županiju doista možemo smatrati ‘zagrebačkim zelenim prstenom’. Udio prirodnih površina u Općini Pisarovina prelazi županijski prosjek, a vrijednost njezinih prirodnih resursa dodatno je povećana velikim vodnim bogatstvom. U Zagrebačkoj županiji živi nešto više od 300 000 stanovnika što je gotovo polovina broja stanovnika Grada Zagreba. Općina Pisarovina s površinom od 145 km2 najveća je općina Zagrebačke županije, ali s 3 788 stanovnika ona je i njezina najrjeđe naseljena općina sa samo 25 stanovnika/km2. Općina Pisarovina među općinama Zagrebačke županije izdvaja se kvalitetom prirodnog okoliša kao i bogatom kulturnom baštinom među kojom treba izdvojiti umijeća tradicijskog graditeljstva. Posebne estetske kvalitete u njezinu pejzažu očituju se u odnosu dvije 29, Općina Pisarovina u kontekstu Zagrebačke županije

Municipality of Pisarovina in the context of the Zagreb County The Zagreb County comprises, in addition to the Municipality of Pisarovina, another 25 municipalities and eight towns – mostly a rural area around the City of Zagreb. In view of the fact that natural land accounts for 91% of the Zagreb County (35% forests, 56% agricultural land), the Zagreb County can be indeed regarded as a ‘Zagreb green belt’. The proportion of natural land in the Municipality of Pisarovina is above average in the County, with the value of natural resources being additionally increased by large water wealth. The Zagreb County has a little over 300,000 inhabitants, which is almost a half of the number of inhabitants of the City of Zagreb. The Pisarovina Municipality covers an area of 145 square kilometres and it is the largest municipality of the Zagreb County. However, with only 3,788 inhabitants it is its least densely populated municipality with only 25 inhabitants per square kilometre. The Municipality of Pisarovina stands out among the Zagreb County municipalities due to its rich natural environment and cultural heritage, specifically its skills in traditional architecture. The relationship between two different spatial areas highlights special aesthetic qualities of the Municipality’s landscape. The area of the Municipality becomes a meeting point of the Kupa River valley and the hills of Vukomeričke Gorice, with specific features of both landscapes being intensified due to their juxtaposition. An element that will unite both spatial areas into an inseparable perception unit is a phenomenon of change – the Kupa River will cyclically flood its valley, changing its character, whereas deciduous forests will paint the hills of Municipality of Pisarovina in the context of the Zagreb County


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Regionalni smještaj Općine Pisarovina / Location of the Municipality of Pisarovina in the region

različite prostorne cjeline. Prostor Općine postaje mjesto spoja doline rijeke Kupe i brežuljaka Vukomeričkih gorica, a pretežitosti oba prostora intenziviraju se upravo zahvaljujući vlastitoj suprotstavljenosti. Element koji će ujediniti obje prostorne cjeline u neraskidivu opažajnu zajednicu postaje fenomen promjene – rijeka Kupa ciklično će naplavljivati svoju dolinu mijenjajući joj karakter, dok će bjelogorica u svakom godišnjem dobu brežuljke Vukomeričkih gorica bojati drugim bojama. Te postojane promjene čine da dva različita prostora postanu jedna neraskidiva cjelina. Onoliko koliko ljepoti Općine Pisarovina pridonose vrijednosti njezinog prirodnog krajolika, toliko svakako doprinose i kulturni dosezi njezinih stanovnika, a čega je najbolji testament tradicijsko graditeljstvo u drvu. Drveni vez tradicijske pokupske kuće ukazuje na umijeće pokupskih stolara i tesara koje se uspjelo održati do danas i predstavlja lokalnu specifičnost i vrijednost dostojnu prezentiranja okolini. Ta vrijednost treba postati nositelj identiteta budućeg razvoja i kao svjedok kulture prošlosti može omogućiti nesputan razvoj suvremenog izraza u budućnosti. 30, Općina Pisarovina u kontekstu Zagrebačke županije

Vukomeričke Gorice in different colours each season. Those constant changes weave the two different areas into an inseparable whole. As much as the values of natural landscape of the Municipality of Pisarovina contribute to its beauty, so do the cultural achievements of its inhabitants, with the traditional wooden architecture being the best example. The wooden joints of a traditional house in the Kupa River basin testify to the skill of the carpenters and joiners from the area which has survived to this day. It is a specifically local skill and value – worth presenting to others. This specific value should become the exponent of identity of future development. Witnessing the culture of the past, it can enable uninhibited development of contemporary expression in the future.

Municipality of Pisarovina in the context of the Zagreb County


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

Prirodna obilježja Općine Pisarovina Reljef Reljef Općine Pisarovina je nizinski i pripada peripanonskom dijelu Hrvatske. To je prijelazni, brežuljkasti prostor sa znatnim udjelom gorja na spoju panonske nizine i planinske Hrvatske, odnosno Dinaridskog gorja. Prijelaz prema planinskom području čine pobrđa i zaravni vapnenačke građe, a jedno takvo pobrđe su i Vukomeričke gorice koje zauzimaju približno polovinu prostora Općine. Osim pobrđa Vukomeričkih gorica kao reljefni oblici na prostoru Općine razlikuju se još i niska ravničarsko močvarna područja, plodne riječne doline te blago uzdignuti tereni. Prepoznati reljefni oblici mogu se svrstati u dvije cjeline – područje Pokupske doline koje se prostire niže od 200 m nadmorske visine i pobrđe Vukomeričkih gorica s najvišim vrhom na 225 m nadmorske visine, što je stotinjak metara iznad razine Pokupske rijeke. Kontrast opisanih reljefnih cjelina Općinu čini krajobrazno atraktivnom i zanimljivom.

Geološka obilježja Cijeli prostor Općine Pisarovina pripada jednom geomorfološko-litološkom kompleksu koji čine Plešivičko prigorje, Vukomeričke gorice s bazenom Kupčine i središnjim brežuljkastim područjem. Tlo na prostoru Općine Pisarovina većim dijelom čine aluvijalne

31, Prirodna obilježja Općine Pisarovina

architectural topography of identity

Natural features of the Municipality of Pisarovina

Relief The Municipality of Pisarovina is in the lowland area belonging to the peri-Pannonian part of Croatia. It is a transitional, hilly area with a significant proportion of mountains at the meeting point of Pannonian lowlands and mountainous Croatia, i.e. the Dinarides. The transitional area towards the mountainous area comprises foothills and calcareous plateaus, and one of those foothills is Vukomeričke Gorice extending over approximately half the territory of the Municipality. In addition to the Vukomeričke Gorice foothills, speaking of relief forms on the territory of the Municipality, there are also marshlands, fertile river valleys and slightly elevated terrains. The identified relief forms can be classified into two groups – the area of the Kupa River valley extending at the altitude of less than 200 metres above sea height, and the Vukomeričke Gorice foothills with the highest peak at 225 metres above sea, or some hundred metres above the level of the Kupa River. The described areas of contrasting relief make the Municipality’s landscape attractive and interesting.

Geologic features The entire area of the Municipality of Pisarovina is part of a geo-morphologic and lithological complex comprising the Plešivičko Prigorje region, the hill range of Vukomeričke Gorice with the Kupčina River basin and a central hilly area. The soil on the territory of the Pisarovina is largely composed of alluvial deposits of clay and fine silt from the Holocene period and the paludine deposits of clay and sand from the Dacian and Romanian stage of the Pliocene.

Natural features of the Municipality of Pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Reljef Zagrebačke županije / Relief of the Zagreb County

Reljef Općine Pisarovina / Relief of the Municipality of Pisarovina granica općine / municipal boundaries područja do 235 mnv / areas up to 235 meters above mean sea level (mamsl) područja do 210 mnv / areas up to 210 mamsl područja do 185 mnv/ areas up to 185 mamsl područja do 160 mnv / areas up to 160 mamsl područja do 135 mnv/ areas up to 135 mamsl područja do 110 mnv/ areas up to 110 mamsl izgrađene strukture naselja / built-up areas of the settlements

32, Prirodna obilježja Općine Pisarovina

Natural features of the Municipality of Pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

naslage gline i praha iz razdoblja holocena te paludinske naslage gline i pijeska iz razdoblja dacija i romanija. Prema inženjersko-geološkoj podjeli na prostoru Općine nalaze se uglavnom nevezane klastične naslage koje mogu biti pjeskovito prašinaste naslage, gline, pijesci i šljunci. Takve naslage značajan su prirodni resurs za gospodarski razvoj što se ponajprije odnosi na šljunak, pijesak i građevinski kamen kao sirovine u građevinskom sektoru.

According to engineering geology division, at the territory of the Municipality there are mainly loosened clastic deposits which may be sandy or powdery deposits, clay, sand and gravel. Those deposits are an important natural resource for economic development, primarily gravel, sand and crushed stone used as raw material by the construction industry.

Tlo na prostoru Općine pretežito je koherentno. Prema pedološkim karakteristikama ono je pretežito lesivirano pseudoglejno na praporu. Studija ‘Bonitetno vrednovanje zemljišta za prostorno planiranje Zagrebačke županije’ (Zavod za pedologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu, 1999.) razvrstala je poljoprivredno zemljište prema njegovoj pogodnosti za ratarsku proizvodnju, uzevši u obzir sljedeće kriterije: teksturu, geološko podrijetlo, razvojni stupanj, stjenovitost, kamenitost i izloženost poplavi. Na prostoru Općine tako dominiraju tla na kojima se nalaze gospodarske šume i ostala obradiva tla, dok u naplavnom dijelu Pokupskog bazena postoje i osobito vrijedna obradiva tla.

33, Prirodna obilježja Općine Pisarovina

The soil on the territory of the Municipality is predominantly coherent. According to pedologic features, it is mostly lessive, pseudogley soil on loess. The study ‘The Bonitet evaluation of the land for the purpose of physical planning in the Zagreb County’ (Pedologic Institute of the Zagreb Faculty of Agriculture, 1999) categorized the agricultural land according to its suitability for crop production, taking into account the following criteria: texture, geologic origin, development degree, rockiness, stoniness and flooding. The predominant soils on the territory of Municipality are forest soils and agricultural soils; there is also very valuable arable land in the alluvial part of the Kupa River basin.

Natural features of the Municipality of Pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

Klima ‘Klimu Hrvatske određuje njezin položaj u sjevernim umjerenim širinama i pripadni vremenski procesi velikih i srednjih razmjera. Najvažniji modifikatori klime na području Hrvatske jesu Jadransko i šire Sredozemno more, orografija Dinarida sa svojim oblikom, nadmorskom visinom i položajem prema prevladavajućem strujanju, otvorenost sjeveroistočnih krajeva prema Panonskoj ravnici, te raznolikost biljnog pokrova.’ 2 Prema Klimatskom atlasu Hrvatske3 klima kontinentalne Hrvatske, pa tako i Općine Pisarovina, umjereno je kontinentalna. Prostor Općine cijele se godine nalazi u cirkulacijskom pojasu umjerenih širina gdje je stanje atmosfere vrlo promjenjivo – obilježeno je raznolikošću vremenskih situacija uz česte i intenzivne promjene tijekom godine.

architectural topography of identity

Climate ‘Croatia’s climate is determined by its position in the northern temperate latitudes and associated weather processes of large or medium scale. The most important climate modifiers on the territory of Croatia are the Adriatic Sea, and, in a wider sense, the Mediterranean Sea, the form, altitude and position of the Dinaric Alps towards the predominant currents, the openness of the north-eastern areas towards the Pannonian Plain and the diversity of flora.’ 2 According to the Climate Atlas of Croatia3 the climate of continental Croatia, including the Municipality of Pisarovina, is a moderate continental climate. Throughout the year, the area of Municipality is in the circulation belt of temperate latitudes where the state of atmosphere is very changeable – marked by diverse weather situations along with frequent and intense changes over the year.

‘Prema Köppenovoj klasifikaciji klime nizinski kontinentalni dio Hrvatske ima klimu Cfwbx’. To je klima sa srednjom mjesečnom temperaturom najhladnijeg mjeseca višom od −3o °C i nižom od 18 °C (oznaka C), u unutrašnjosti najtopliji mjesec u godini ima srednju temperaturu nižu od 22 °C (oznaka b), tijekom godine nema izrazito suhih mjeseci, a mjesec s najmanje oborine u hladnom je dijelu godine (fw). U godišnjem hodu oborine javljaju se dva maksimuma (x’).’ 4

‘According to Köppen’s climate classification, the continental lowlands of Croatia have the climate of the Cfwbx’ type’. This a type of climate with the mean monthly temperature of the coldest month above −3oCelsius and lower than 18°C (letter C), and the mean temperature of the warmest month in the inland areas lower than 22°Celsius (letter b); in the course of the year there are no exceptionally dry months, and the month with the lowest precipitation amounts is in the cold part of the year (fw). The annual variation of precipitation has two peaks (x’).’ 4

Srednja godišnja temperatura na prostoru Općine iznosi 11 ° do 12 °C, srednja temperatura u siječnju iznosi −1 ° do 0 °C, u travnju 10 ° do 11 °C, u srpnju 22 ° do 23 °C, a u listopadu 11 ° do 12 °C. Broj hladnih

The mean annual temperature on the territory of the Municipality is 11° to 12°Celsius; mean temperature in January is −1° to 0° Celsius, in April 10° to 11°

2  Zaninović, K., Gajić-Čapka, M., Perčec Tadić, M. i sur., 2008.: Klimatski atlas Hrvatske (Climate Atlas of Croatia) 1961.–1990., 1971.– 2000. Croatian Meteorological and Hydrological Service, Zagreb 3  Vidjeti 2 4  Vidjeti 2

2  Zaninović, K., Gajić-Čapka, M., Perčec Tadić, M. et al., 2008.: Klimatski atlas Hrvatske (Climate Atlas of Croatia) 1961– 1990, 1971–2000. Croatian Meteorological and Hydrological Service, Zagreb 3  See 2 4  See 2

34, Klima

Climate


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

dana u godini varira između 60 i 80 (t min < 0 °C) dok broj toplih dana (t max < 25 °C) varira između 70 i 80. Godišnji hod mjesečnih količina oborina za prostor Općine Pisarovina prema mjesecu s minimumom oborina pripada kontinentalnom tipu za koji je karakteristično da se mjesec s minimumom oborina nalazi u hladnom polugodištu (od listopada do ožujka). Tako je srednja godišnja količina oborina između 800 i 900 mm, ona u vegetacijskom razdoblju 500 do 600 mm, zimi 100 do 200 mm, a u proljeće, ljeto i jesen 200 do 300 mm. U godini je prosječno 100 do 110 dana s padalinama i 30 do 50 dana sa snježnim pokrivačem debljim od jednog centimetra, a razdoblje bez mraza je između lipnja i rujna.

Celsius, in July 22° to 23° Celsius, and in October – 11° to 12° Celsius. The number of cold days a year varies between 60 and 80 (t min < 0° Celsius), and the number of warm days (t max < 25° Celsius) varies between 70 and 80.

Prosječna relativna vlažnost zraka Općine Pisarovina je između 80 i 85 %. Srednja relativna vlažnost zraka doseže maksimum u prosincu, opada u lipnju, i doseže dva minimuma – jedan izraženiji u travnju, a drugi u srpnju. Prema Klimatskom atlasu Hrvatske vrijednosti osunčavanja za 131 postaju u Hrvatskoj dobivene su na temelju regresijske veze između osunčavanja i naoblake uspostavljene na podacima s primarnih 37 postaja. Vrijednost srednje godišnje ukupno dozračene sunčeve energije u Općini Pisarovina iznosi 4321 – 4680 MJm−2. Srednje godišnje osunčavanje na prostoru Općine iznosi 1 800 do 1 900 sati, a srednja godišnja naoblaka (izražena u desetinama prosječne dnevne zaklonjenosti neba) iznosi 5,5 do 6 desetina što Općinu i šire zagrebačko područje svrstava u oblačnije dijelove Hrvatske. Karakteristike zračnih strujanja na prostoru Općine Pisarovina odgovaraju onima tipičnim za kontinentalni dio Hrvatske. Na tom prostoru uglavnom prevladava slab do umjeren vjetar čiji je smjer promjenjiv i znatno ovisi o otvorenosti i obliku okolnog terena. Jak vjetar na tom području vrlo je rijedak, a povezan je s prodorom hladnog zraka iz polarnih ili sibirskih krajeva tijekom hladnog dijela godine ili se javlja za vrijeme ljetnih oluja. 35, Klima

The annual variation of average monthly precipitation for the territory of the Municipality of Pisarovina – according to a month with the least amount of precipitation – is of the continental type, for which it is characteristic that a month with the minimum precipitation amount is in the cold part of the year (from October till March). Thus, the average annual amount of precipitation is between 800 and 900 mm; in the vegetation period it amounts to 500 to 600 mm, in winter – 100 to 200 mm, and in spring, summer and autumn 200 to 300 mm. Precipitation occurs on an average of 100 to 110 days, and there are 30 to 50 days with snow cover thicker than one centimetre; frost-free period extends from June to September. The average relative humidity of air in the Municipality of Pisarovina ranges from 80 to 85%. The mean relative humidity of air reaches the maximum value in December, abates in June, and has two minimum values – one, more marked, in April, and another in July. According to the Climate Atlas of Croatia, insolation values for 131 stations in Croatia are calculated on the basis of regression relation between insolation and cloud cover – on the basis of data from the 37 primary stations. Mean annual solar irradiation in the Municipality of Pisarovina amounts to 4321 – 4680 MJm−2. Mean annual insolation on the territory of Municipality amounts to 1,800 to 1,900 hours, and mean annual cloud coverage (expressed in tenths of the average amount of daytime sky covered by clouds ) amounts to 5.5 to 6 tenths, which includes the Municipality and a wider Zagreb area among the cloudier areas of Croatia.

Climate


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Ruža vjetrova za šire zagrebačko područje5 pokazuje da prevladavaju sjeverni i sjeveroistočni vjetrovi dok je sekundarni i manje izražen smjer onaj južni.

The characteristics of air currents in the area of the Municipality of Pisarovina correspond to those typical for the continental part of Croatia. Light or moderate winds predominate in the area, whose directions are changeable and largely depend on the openness and shape of the surrounding terrain. A strong wind is very rare in the area, and is caused by the penetration of cold air from the polar or Siberian regions in the cold part of the year, or it occurs during summer storms. A wind rose for the wider Zagreb area5 demonstrates that northern and north-eastern winds predominate, whereas the southern direction is secondary and less marked.

Prethodno analizirani klimatski parametri pokazuju da je klima na prostoru Općine Pisarovina izrazito povoljna. Nema klimatskih ekstrema, a analizirani parametri kroz cijelu su godinu optimalnih vrijednosti za poljoprivredne djelatnosti. Kišna razdoblja poklapaju se s vegetativnim ciklusima i osiguravaju dovoljne, ali ne i pretjerane količine vode. Klima Općine povoljna je i iz aspekta humane biometeorologije. Čovjekov osjet ugode ovisi o stupnju termičkog opterećenja – kada su proizvodnja i gubitak tjelesne topline izjednačeni, čovjek se u pravilu osjeća ugodno. Iako je sposobnost organizma prilagodbi velika, ona nije uvijek dostatna pa je povoljna klima Općine velika komparativna prednost pred prostorima manje povoljnih klima.

Climatic parameters analysed above show that the area of the Municipality of Pisarovina has an exceptionally favourable climate. There are no climatic extremes, and analysed parameters have optimal values for agricultural activity throughout the year. The rainy periods coincide with vegetative cycles and provide sufficient, but not excessive, quantities of water. The climate in the Municipality is favourable from the point of view of human biometeorology, too. Our perception of pleasure depends on thermal factors – when the production and loss of body heat are balanced, one, as a rule, feels good. Even though the human body is most adaptable, this ability does not always suffice, so the Municipality’s favourable climate is a big advantage in comparison with areas with less favourable climates.

5  Škunca, O., 2003.: Program zaštite okoliša Zagrebačke županije. OIKON d.o.o.

5  Škunca, O., 2003: Program zaštite okoliša Zagrebačke županije (Environment Protection Program for the Zagreb County). OIKON d.o.o.

36, Klima

Climate


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

Vodno gospodarstvo Općine Pisarovina u kontekstu Zagrebačke županije Zagrebačka županija izrazito je bogata vodama, kako površinskim tako i podzemnim, te one predstavljaju značajan prirodni resurs. Rijeka Sava tekućica je najvećeg volumnog protoka na području Županije i sve ostale tekućice u Županiji pripadaju njezinom vodnom slivu izravno ili putem nekog od njenih glavnih pritoka. Tok rijeke Save na području Zagrebačke županije nizinskog je karaktera s izrazito varijabilnim vodostajem6. Rijeka Kupa koja definira južnu granicu Općine Pisarovina jedna je od značajnijih pritoka savskog sliva. Tako se vode središnjeg dijela Županije – južno od rijeke Save, slijevaju u rijeku Odru, pa potom u Kupu, a vode južnog i jugozapadnog dijela Županije izravno u rijeku Kupu. Tok rijeke Kupe na području Zagrebačke županije, pa tako i Općine Pisarovina, može se okarakterizirati kao tok nizinske rijeke s varijabilnim vodostajem.

6  Program zaštite okoliša Zagrebačke županije 37, Vodno gospodarstvo Općine Pisarovina u kontekstu Zagrebačke županije

architectural topography of identity

Water management of Pisarovina Municipality in the context of Zagreb Municipality Zagreb Municipality is very rich in surface and ground waters which are an important natural resource. The Sava River has the highest flow rate in the territory of the County, and all other lotic waters in the County belong to its basin, either directly or through some of its chief tributaries. The Sava River basin in the territory of the Zagreb County has a lowland character with very variable water levels.6 The Kupa River which determines the south border of the Pisarovina County is one of the biggest tributaries of the Sava River basin. Thus, the rivers of the County’s central area – south of the Sava River – empty into the Odra River and then to the Kupa River, whereas the rivers of the south and south-west part of the County empty directly into the Kupa. The Kupa River basin in the territory of Zagreb County, including the Municipality of Pisarovina as well, can be described as a lowland river basin with variable water levels. There are many natural or man-made lentic waters in the territory of Zagreb County. The man-made lentic waters have resulted from the exploitation of the alluvial gravel, e.g. Čiče Lake near Velika Gorica, or from planned digging of fishponds the largest of which are the Pisarovinski ribnjaci (fishponds). The natural lentic waters are Lonjsko Polje and Crna Mlaka. The territory of the Kupa River area at the southernmost part of the County, which encompasses Pisarovina Fishponds and Crna Mlaka, and is partly in the territory of the County of Pisarovina, is the lowest area in the County; due to the influence of the Kupa River this is the wetland which 6  The Zagreb County Environment Protection Program Water management of Pisarovina Municipality in the context of Zagreb municipality


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Vode Zagrebačke županije / The Zagreb County water resources

Izvadak iz Programa zaštite okoliša Zagrebačke županije / Excerpt from the Environmental Protection Program of the Zagreb County

38, Vodno gospodarstvo Općine Pisarovina u kontekstu Zagrebačke županije

Water management of Pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Na prostoru Zagrebačke županije nalazi se i veći broj voda stajaćica nastalih prirodnim putem ili djelovanjem čovjeka. Stajaćice antropogenog podrijetla rezultat su eksploatacije aluvijalnog sloja šljunka, npr. jezero Čiče u blizini Velike Gorice, ili planskog stvaranja ribnjaka od kojih su površinom najveći upravo Pisarovinski ribnjaci. Od stajaćica prirodnog podrijetla ističu se područja Lonjskog polja i Crne mlake. Područje Pokupskog bazena na samom jugu Županije, kojem pripadaju Pisarovinski ribnjaci i Crna mlaka, a dijelom se nalazi i na prostoru Općine Pisarovina, najniži je prostor u Županiji te je zbog djelovanja rijeke Kupe močvarnog karaktera i redovito je poplavljeno u kišnom dijelu godine. Vode stajaćice na području Županije, pa tako i Općine Pisarovine, koriste se u pravilu za ribolov i rekreaciju dok su eksploatacijski prostori većinom sanirani te sada služe za jednu od gore navedenih namjena.

is regularly flooded during the rainy season. The lentic waters in the territory of the County, and the Municipality of Pisarovina, are usually utilised for fishing and recreation, whereas the exploitation areas have mostly been remediated and are used for one of the above mentioned purposes.

Bogat nadzemnim vodama, prostor Županije karakterizira i velik udio podzemnih voda koje se u najvećim količinama javljaju u riječnim nizinama. Podzemne vode Županije služe za opskrbu pitkom vodom četvrtine ukupne populacije Hrvatske oko Grada Zagreba i u Zagrebačkoj županiji. Eksploatacija vode vrši se na više lokacija diljem Županije, a na prostoru Općine Pisarovina eksploatiraju se i izvori mineralne vode Jamnica. Osim pitke podzemne vode, vjeruje se da postoji nedovoljno istražen potencijal termalnih voda u podnožju Medvednice. Bitno je uočiti značajnu međuovisnost kakvoće i količine površinskih i podzemnih voda uslijed velike propusnosti vodonosnog sloja i velike dostupnosti površinskih voda u kišnim dijelovima godine.

Specifičnosti vodnog gospodarstva Općine Pisarovina Općina Pisarovina izrazito obiluje vodnim resursima. Na njihovu rasprostranjenost presudno utječe 39, Vodno gospodarstvo Općine Pisarovina u kontekstu Zagrebačke županije

Rich in surface waters, the territory of the County has a sizable proportion of ground waters mostly in river valleys. The ground waters supply drinking water to one quarter of the Croatia’s entire population around the City and in the County of Zagreb. The ground waters are exploited at several sites throughout the County, and specifically in the County of Pisarovina Jamnica mineral water springs are exploited. In addition to the shallow ground waters, it is believed that there is thermal water potential at the foot of Medvednica Mountain which is insufficiently researched. It is important to point at the interconnectedness of the quality and quantity of surface and underground waters which is due to great permeability of the water bearing layer and accessibility of the surface water during the rainy seasons.

Specificity of water management in the Municipality of Pisarovina The Municipality of Pisarovina abounds in water resources. Their spreading is critically affected by the relief which is characterized by two prominent units: the area of Vukomeričke Gorice and the area of the Kupa River valley. The hilly relief of Vukomeričke Gorice limits the emergence of surface waters to small creeks, whereas lotic waters are non-existent. Due to the shortage of permanent watercourses the amount of ground waters is reduced. In terms of water accessibility, the Kupa River valley is in contrast to Vukomeričke Gorice: it is the lowest part of the Zagreb County and because of this; large amounts of ground waters are accumulated in the valley which is thus a rich water

Water management of Pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

reljefna struktura Općine koju karakteriziraju dvije izražene cjeline – predio Vukomeričkih gorica te predio Pokupske doline.

bearing area. The Kupa River which flows through the valley provides a continuous influx of water, and therefore the permanent level of ground waters in the Kupa River valley.

Na prostoru Vukomeričkih gorica brežuljkasta struktura reljefa limitira pojavu površinskih voda na manje potoke, dok stajaćih voda uopće nema. Stoga je zbog nedostatka postojanih vodotokova količina podzemne vode reducirana. Po dostupnosti vode prostor Pokupske doline suprotnost je prostoru Vukomeričkih gorica. Pokupska dolina najniži je predio Zagrebačke županije i zahvaljujući tome na prostoru doline akumuliraju se velike količine podzemnih voda te je taj prostor izrazito vodonosan. Rijeka Kupa, koja prolazi dolinom, osigurava trajan dotok vode, a time i postojanu razinu podzemnih voda Pokupske doline. Rijeka Kupa u duljini toka od 12,3 km sjevernom polovinom pripada Općini čineći njezinu južnu granicu. Tok Kupe na prostoru Općine nizinskog je karaktera s varijabilnim vodostajem i sezonskim plavljenjima posljedica kojih su visokovrijedna poljoprivredna tla, kao i šumovite močvare uz rijeku. Ostale tekućice koje se cijelim svojim tokom ili njegovim dijelom nalaze na prostoru Općine su rijeka Kupčina, potoci Brebernica, Kravarščica, Mala Lučelnica, Velika Lučelnica, Pisarovac, Velika i Veščak, i kanali Kupa – Kupa te Znanovit – i sve su pritoci rijeci Kupi. Od stajaćih voda na prostoru Općine ističu se Pisarovinski ribnjaci dok su ostale manjih površina i često sezonske. Na prostoru Općine nalazi se nekoliko izvora vode od kojih je najznačajniji izvor mineralne vode Jamnice koji se jedini i intenzivno eksploatira.

The northern half of the 12.3 kilometre-long portion of the Kupa River belongs to the Municipality and determines its southern border. The Kupa here is a lowland river with a variable water level and seasonal flooding which result in high quality agricultural soil and woody marshlands along the river. Other lotic waters in the territory of the Municipality are the Kupčina River, the creeks Brebernica, Kravarščica, Mala Lučelnica, Velika Lučelnica, Pisarovac, Velika and Veščak, and the canals Kupa – Kupa and Znanovit, all of them tributaries to the Kupa. The significant body of stagnant water in the Municipality is Pisarovna Fishponds, and the other ones are of lesser size and of seasonal character. There are also several springs of water, the most important being the spring of the Jamnica mineral water, the only one which is intensively exploited. The westernmost part of the Municipality of Pisarovina is part of a larger retention basin which spreads along the Kupa River valley all the way from the Crna Mlaka fishpond in the north-west, along the Kupčina River, up to the relief canal Kupa – Kupa in the territory of the Municipality.

Krajnji zapadni dio Općine Pisarovina pripada većoj retenciji koja se prostire Pokupskom dolinom od ribnjaka Crna mlaka na sjeverozapadu, duž rijeke Kupčine do rasteretnog kanala Kupa – Kupa na prostoru Općine.

40, Vodno gospodarstvo Općine Pisarovina u kontekstu Zagrebačke županije

Water management of Pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

Vodovodni sustav / Water-supply system

architectural topography of identity

Površinske vode / Surface waters

Osobito vrijedni predjeli / Especially valuable areas

Poplavno područje / Floodplain area

Hidromelioracija / Hydro-melioration

Retencija / Retention

41, Vodno gospodarstvo Općine Pisarovina u kontekstu Zagrebačke županije

Water management of Pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

Krajobrazna i biološka raznolikost Izražen kontrast reljefnih cjelina Općine Pisarovina kao i obilje vodnih resursa stvorili su uvjete za razvitak velike biološke raznolikosti na prostoru Općine, a time su posredno doprinijeli i bogatstvu krajobrazne raznolikosti koja je uz heterogenost reljefnih oblika i biotopa dodatno naglašena čovjekovim djelovanjem u prostoru.

Krajobrazna raznolikost i naselja Današnji krajobraz Općine, karakteriziran izmjenom naselja, šumskih i poljoprivrednih površina, nastao je ponajprije djelovanjem čovjeka. Prirodna vegetacija – kompleksi hrastovih šuma, fluvijalni elementi i vegetacija poplavnog područja – izmijenjena je zbog pogodnosti tog prostora za ratarsku proizvodnju. Zbog velike podvodnosti nižih terena uz rijeku Kupu na tom prostoru prevladavaju šume i livade dok se na nešto višim i stoga ocjeditijim terenima javljaju oranice. Na još višim prostorima Vukomeričkih gorica prevladavaju ponajprije šume ali i oranice nastale krčenjem tih šuma.

architectural topography of identity

Landscape and Biological diversity The prominent contrast in the relief of the Municipality of Pisarovina, and the abundance of water resources have allowed for the development of biological diversity. They have thus contributed to the richness of the landscape diversity which, in addition to the heterogeneity of relief shapes, is accentuated by the human activities in the space. Landscape diversity and settlements Today’s landscape of the Municipality, characterised by villages, forests and agricultural land, has primarily resulted from human activities. Natural vegetation – oak forests, fluvial elements and vegetation of the flood area – has been altered because this area is conducive to agricultural production. Due to ground waters the low areas along the Kupa River are covered by forests and meadows, whereas the slightly higher and therefore more porous terrains by arable land. The higher areas of Vukomeričke Gorice have primarily forests, but also arable land that originated from deforestation.

Naselja u nižem prostoru Pokupske nizine tradicionalno su smještena na spoju nizine i brežuljaka, a zbog zaštite od poplava i povoljnijeg položaja za vođenje kombiniranog gospodarstva. Primjer takvog smještaja su naselja Bratina, Velika Jamnička i Pisarovina osim Donje Kupčine koja je nastala na granici poplavnog područja i plodne nizine, a zbog dominantne prometnice. Spomenuta nizinska naselja veća su od naselja koja su

The villages in the low part of the Kupa River Valley are traditionally located at the contact between the lowland and hills, which is an advantageous position for combined farming as it provides protection from floods. Examples of such a location are the villages of Bratina, Velika Jamnička and Pisarovina, apart from Donja Kupčina which is at the border between the flood area and the fertile valley because of the dominant road. The lowland villages are larger than the ones on the higher plateau of Vukomeričke Gorice because they have had greater access to the arable land and are located along the regional roads. Unlike them the more isolated villages at the higher altitudes of Vukomeričke Gorice are commonly located on hill tops so that their slopes can be cultivated.

42, Krajobrazna i biološka raznolikost

Landscape and Biological diversity


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

nastala na povišenom platou Vukomeričkih gorica zbog toga što su imala veći pristup obradivom tlu i nalaze se uz prometnice regionalnog značaja. Za razliku od njih izoliranija naselja višeg prostora Vukomeričkih gorica u pravilu se nalaze na vrhovima brežuljaka kako bi se njihove padine mogle obrađivati. Takva naselja zapravo se sastoje od pojedinačnih zaseoka koji nastaju kao proširena obiteljska gospodarstva na što upućuju i njihova imena.

Such villages consist of separate hamlets which originated from extended family farms, as is indicated by their names.

Nukleus zaseoka čini tradicijska okućnica s glavnom stambenom zgradom i četiri do pet gospodarskih zgrada. Gospodarske zgrade mogu biti štala, pecara, sjenik, koš kuružnjak i svinjac. Sve su zgrade od drvenih ‘planjki’, natkrivene dvostrešnim krovom. Kuća, prizemnica ili katnica je izduženog oblika stranica u omjeru 1 : 2, a postavlja se na niske kamene temelje. Stijene su od horizontalno preklapanih platica vezanih hrvatskim ili njemačkim vezom. Naselja tog tipa na prostoru Općine su Bregana Pisarovinska, Gorica Jamnička, Podgorje Jamničko, Lučelnica i Selsko Brdo.

The core of the hamlets consists of a traditional croft with a residential building and four to five outbuildings such as stable, distillery building, hay shed, traditional corn storage and pigsty. All buildings are elongated, made of wooden planks and have dual-pitched roofs. The house, either a one-storeyed or two-storeyed, is elongated in shape with its sides on a scale 1 : 2, and is placed on low stone foundations. The walls are made of horizontally overlapping planks done through either dovetail or lap joints. The villages of this type in the territory of the Municipality are Bregana Pisarovinska, Gorica Jamnička, Podgorje Jamničko, Lučelnica and Selsko Brdo.

Unutar granica Općine obuhvaćeno je 14 naselja (prema N.N. 10/1997) / There are 14 settlements within the Municipality boundaries (according to the Official Gazette, no.10/1997): Bratina Bregana Pisarovinska Donja Kupčina Dvoranci Gornja Jamnička Gradec Pokupski Jamnica Pisarovinska Lijevo Sredičko Lučelnica Pisarovina Podgorje Jamničko Selsko Brdo Topolovec Pisarovinski Velika Jamnička

granica Općine / boundaries of the Municipality granica naselja / settlement boundaries izgrađene strukture naselja / built-up areas of the settlements

43, Krajobrazna i biološka raznolikost

Landscape and Biological diversity


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

Biološka raznolikost Flora Općine Pisarovina Prema biogeografskoj podjeli cijeli kontinentalni dio Hrvatske pripada eurosibirsko-sjevernoameričkoj regiji, a prostor Zagrebačke županije izdvaja se u posebnu ilirsku provinciju europske podregije.7 U ilirskoj provinciji klimazonalnu vegetaciju8 čine šume. Na prostoru Općine koji svojom ukupnom površinom pripada nižem šumskom pojasu ilirske regije razlikuju se dva vegetacijska područja – područje šuma mokrih i vlažnih terena (do 150 m nadmorske visine) te područje šuma brežuljaka (150 – 400 m nadmorske visine). Dominantni tipovi vegetacije na mokrim i vlažnim terenima su šume hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (u poplavnim šumama) te šume hrasta lužnjaka i običnog graba (u višim dijelovima bez poplava). Dominantni tipovi vegetacije koji uspijevaju na brežuljcima unutar Općine nešto su raznovrsniji te uključuju šume hrasta kitnjaka i šume hrasta medunca s običnim grabom, crnim grabom, običnim kestenom ili runjikom kao sekundarnom vrstom, ovisno već o tipu tla unutar pojedinih područja. U navedenim šumskim zajednicama koegzistiraju vrlo bogati slojevi grmlja i niskog rašća, a ovisno o tipu šume može se pronaći šumsko cvijeće. U šumama kitnjaka i graba uspijevaju šafran, biskupska kapica, Salamunov pečat, obična šumarica, volujsko oko, pasji zub, jaglac, plućnjak, procjepak, visibaba i drugo, a u šumama kitnjaka i kestena

architectural topography of identity

Biological diversity Flora of the Municipality of Pisarovina According to the bio-geographical division, the entire continental part of Croatia belongs to the Euro-Siberian and North American Region whereas the territory of Zagreb County is a separate Illyrian province of the European subregion7. Climatozonal vegetation8 in the Illyrian province consists of forests. The entire territory of the Municipality is part of the lower forest belt of the Illyrian region with two separate vegetation areas: wet and humid forests (up to 150 metres above sea level) and hilly forests (between 150 and 400 metres above sea level). The dominant types of vegetation in wet and humid terrains are common oak forests together with dyer’s greenweed (Genista tinctoria L. (Fabaceae)) in flooded forests, and common oak and common hornbeam forests in higher areas without floods. The dominant types of vegetation that grow on the hills of the Municipality are more diverse and include sessile oak forests and pubescent oak forests together with common hornbeam, hop hornbeam, horse chestnut or yellow hawkweed as a secondary species, depending on the soil type within specific areas. Rich layers of bushes coexist with low vegetation in the above mentioned forest communities, and forest flowering plants can also be found depending on the type of forest. In sessile oak and common hornbeam forests the following species grow:

7  Furlan-Zimmermann, N., Salaj, M., 1999.; Krajolik: Sadržajna i metodska podloga krajobrazne osnovne Hrvatske, Republika Hrvatska, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, Zavod za prostorno planiranje 8  Klimatski atlas Hrvatske, Državni hidrometeorološki zavod

7  Furlan-Zimmermann, N., Salaj, M., 1999; Krajolik: Sadržajna i metodska podloga krajobrazne osnovne Hrvatske (Landscape: Content and Methodological Groundwork for the Croatian Landscape Character Assessment), Republic of Croatia, Ministry of Physical Planning, Construction and Housing, Institute for Physical Planning 8  Climate Atlas of Croatia, Croatian Meteorological and Hydrological Service, Zagreb

44, Biološka raznolikost

Biological diversity


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

uspijevaju obična urodica, bujad, puzava čestoslavica, vrijes i drugo, dok u šumama hrasta medunca rastu jaglac, bijeli i plavi šafran, visibaba, modri procjepak, plućnjak, šumarica, volujsko oko i drugo.

crocus, Epimedium alpinum, Solomon’s seal, anemone, Hacquetia epipactis, dog’s tooth violet, primrose, lungwort, scilla, snowdrop and others; in sessile oak and horse chestnut forests grow common cowwheat, fern, common speedwell, heather and others; in pubescent oak forests grow primrose, white and blue crocus, snowdrop, blue scilla, anemone, Hacquetia epipactis and others.

Posebno značajna biljna vrsta koja uspijeva na prostoru Općine Pisarovina, točnije na prostoru Vukomeričkih gorica, je ozimnica (Eranthis hyemalis), višegodišnja biljka iz porodice žabnjaka. Ozimnica raste na svijetlim i toplim staništima, u svijetlim listopadnim šumama, na rubovima šuma i šikara hrastovo-grabovog pojasa, ali i u voćnjacima, na travnjacima i njivama. Cvjeta krajem zime i početkom proljeća, razmnožava se sjemenom, a svi dijelovi biljke otrovni su za ljude. Ozimnica je rijetka biljka zaštićena Zakonom o zaštiti prirode.

Fauna Općine Pisarovina Raznolikost biotopa Općine Pisarovina koja obuhvaća visoravni Vukomeričkih gorica, nizinu Kupe i močvarno područje Crne mlake ujedno osigurava i relativno veliku raznolikost faune na prostoru Općine. Područja Nacionalne ekološke mreže na prostoru Općine Pisarovina su: 9 — Pokupski bazen, ozn.: HR1000001, međunarodno važno područje za ptice — Kupa, ozn.: HR2000642, kopneno područje Nacionalne ekološke mreže — Ribnjaci Pisarovina, ozn.: HR2000451, kopneno područje Nacionalne ekološke mreže — Lijevo Sredičko, ozn.: HR2000812, točkasti lokalitet Nacionalne ekološke mreže — Jamnička Kiselica, ozn.: HR2000812, točkasti lokalitet Nacionalne ekološke mreže

A particularly significant species that grows in the territory of the Municipality of Pisarovina, specifically in the Vukomeričke Gorice area, is Eranthis hyemalis, a perennial of the buttercup family. It grows in light and warm habitats, in light deciduous forests, on the edges of forests and thickets of oak and hornbeam belts, but also in orchards, on meadows and fields. It flowers in late winter and early spring, propagates by seed and all parts of the plant are poisonous for humans. This rare species is protected under the Law on Nature Protection.

Fauna in the Municipality of Pisarovina The diversity of biotopes in the Municipality of Pisarovina – which covers the hill range of Vukomeričke Gorice, the Kupa River valley and the marshland area of Crna mlaka – is correlated to a relatively high diversity of fauna on the territory of the Municipality. The areas of the National Ecological Network in the Municipality of Pisarovina include: 9 — Kupa River basin, code: HR1000001, globally important bird area — Kupa, code: HR2000642, continental area, the National Ecological Network — Ribnjaci Pisarovina (fishponds), code: HR2000451, continental area, the National Ecological Network

9  Republika Hrvatska, Zagrebačka županija, Županijski zavod za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Prostorni plan Zagrebačke županije

9  Republic of Croatia, Zagreb County, The County Institute for Physical Planning and Environment Protection in the Zagreb County, Spatial Plan of the Zagreb County

45, Biološka raznolikost

Biological diversity


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

— Lijevo Sredičko, ozn.: HR2000810, točkasti lokalitet Nacionalne ekološke mreže — Bregana Pisarovinska, ozn.: HR2000797, točkasti lokalitet Nacionalne ekološke mreže Pokupski bazen kao međunarodno važno područje za ptice važno je migratorno područje za više od 230 vrsta ptica, a u vrijeme sezonskih migracija populacija ptica koja boravi na prostoru redovno premašuje 20 000 jedinki. Međunarodno važne vrste na prostoru međunarodno važnog područja za ptice Pokupski bazen su: vodomar, patka kreketaljka, orao kliktaš, čaplja danguba, žuta čaplja, patka njorka, bukavac, velika bijela, čaplja, bjelobrada čigra, crna čigra, roda, crna roda, eja močvarica, eja strnjarica, eja livadarka, kosac, crvenoglavi djetlić, crna žuna, mala bijela čaplja, crvenonoga vjetruša, bjelovrata muharica, ždral, štekavac, čapljica voljak, rusi svračak, sivi svračak, svecica modrovoljka, crna lunja, patka gogoljica i veliki pozviždač.10 Međunarodno važne vrste na kopnenom području Nacionalne ekološke mreže – Ribnjaci Pisarovina su: barska kornjača, vidra i četverolisna raznorotka.

architectural topography of identity

— Lijevo Sredičko, code: HR2000812, dotted site, the National Ecological Network — Jamnička Kiselica, code: HR2000812, dotted site, the National Ecological Network — Lijevo Sredičko, code: HR2000810, dotted site, the National Ecological Network — Bregana Pisarovinska, code: HR2000797, dotted site, the National Ecological Network The Kupa River basin as a globally important bird area is an important migratory area for more than 230 bird species; at the time of seasonal migrations, the bird population on this territory regularly exceeds 20,000. Globally important species on the territory of the Kupa River basin globally important bird area are: kingfisher, gadwall, lesser spotted eagle, purple heron, squacco heron, ferruginous duck, Eurasian bittern, great egret, whiskered tern, black tern, stork, black stork, western marsh harrier, northern harrier, Montagu’s harrier, corn crake, middle spotted woodpecker, black woodpecker, little egret, red-footed falcon, collared flycatcher, crane, white-tailed eagle, little bittern, red-backed shrike, bluethroat, black kite, red-crested pochard and Eurasian curlew.10 Globally important species in the continental area of the Croatian National Ecological Network – Ribnjaci Pisarovina (fishponds) are: European pond turtle, otter and four leaf clover.

kolaž ptičjih vrsta koje obitavaju na području Pokupskog bazena / Collage of the species of birds which live in the area of the Kupa River basin

šumski proplanak ispunjen procvalim ozimnicama u veljači / Forest plateau covered by winter aconite in bloom in February

10  NACIONALNA ekološka mreža, važna područja za ptice u Hrvatskoj, Dragan Radović, Državni zavod za zaštitu prirode, 2005.

10  National Ecological Network, important bird areas in Croatia, Dragan Radović, State Institute for Nature Protection, 2005

46, Biološka raznolikost

Biological diversity


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

Demografija Općine Pisarovina Gradovi i naselja pojedinog prostora određeni su urbanim sustavom odnosno sustavom centralnih naselja i njima gravitirajućih područja. Općina Pisarovina ponajprije gravitira Gradu Zagrebu kao dominantnoj centralnoj aglomeraciji iako su Karlovac i Sisak podjednako udaljeni kao i sam Zagreb. Zbog dominantnog utjecaja Grada Zagreba na prostor Zagrebačke Županije, koji se očituje i u podatku da jedna četvrtina zaposlenog stanovništva Županije radi u Zagrebu11, ukupan prostor Zagrebačke županije moguće je promatrati kao cjelinu, odnosno zagrebački prostor koji se prema gustoći naseljenosti i poslovnim aktivnostima sastoji od tri koncentrične zone. Te zone su: Grad Zagreb, zatim prvi prsten koji čine gradovi Zaprešić, Velika Gorica i Dugo Selo, a koji se zajedno s Gradom Zagrebom mogu smatrati zagrebačkom aglomeracijom, i drugi, rubni prsten koji čine gradovi Jastrebarsko, Ivanić Grad, Sveti Ivan Zelina kao i općine kojima su središnja mjesta manja naselja među koja se ubraja i Općina Pisarovina. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine Općina Pisarovina uspjela je zaustaviti negativan trend smanjenja broja stanovnika koji je bio prisutan u prijašnjim popisnim ciklusima. Broj stanovnika u posljednjem popisnom ciklusu spustio se na 3 689, što je samo za 8 stanovnika ili 0.48 % manje u odnosu

11  Republika Hrvatska, Zagrebačka županija, Županijski zavod za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Prostorni plan Zagrebačke županije 47, Demografija Općine Pisarovina

architectural topography of identity

Demographics of the Municipality of Pisarovina Towns and villages in a certain area are defined by an urban system, i.e. the system of centrally located towns and areas gravitating towards them. The Municipality of Pisarovina primarily gravitates towards the City of Zagreb as a dominant central agglomeration, even though the cities of Karlovac and Sisak are at the same distance from Pisarovina as Zagreb. Due to the City of Zagreb’s dominant influence over the area of the Zagreb County, illustrated by the fact that one fourth of the County employed population works in Zagreb11, the total area of the Zagreb County can be seen as a whole, i.e. the area of the City of Zagreb which – in terms of population density and business activities – comprises three concentric zones. Those zones are: City of Zagreb; the first zone including the cities of Zaprešić, Velika Gorica and Dugo Selo, which together with the City of Zagreb may be considered as the Zagreb agglomeration; and the second peripheral zone including the cities of Jastrebarsko, Ivanić Grad, Sveti Ivan Zelina and the municipalities with centrally located smaller towns, among which is also the Municipality of Pisarovina. According to the latest census from 2011, the Municipality of Pisarovina has managed to halt a negative trend of population decline which was noted in previous census cycles. During the latest census cycle, the number of inhabitants dropped to 3,689, which is just 8 inhabitants or 0.48 % less than in the previous period12. What is encouraging is the fact that a suspended population decline

11  Republic of Croatia, Zagreb County, The County Office for Physical Planning and Environment Protection of the Zagreb County, Zagreb County Zoning Plan 12  Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, 2011. 2011 Census of Population, Households and Dwellings Demographics of the Municipality of Pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

na prethodno razdoblje12. Ohrabruje činjenica da je zaustavljanje smanjenja broja stanovnika posljedica kako povećanja fertiliteta u odnosu na prethodno razdoblje tako i pozitivnog migracijskog salda stanovništva, a što nije svojstveno slabije naseljenim općinama Zagrebačke županije koje u pravilu gube stanovništvo ponajprije zbog odljeva u Grad Zagreb.

is the consequence of increased fertility levels compared to the previous period and a positive migration balance. Such a development is not characteristic of less populated municipalities of the Zagreb County which are, as a rule, losing population primarily because their inhabitants are moving to the City of Zagreb.

Općina Pisarovina je prema posljednjem popisu stanovništva ostala najslabije naseljena općina Zagrebačke županije s prosječno 25 stanovnika / km2 što je manje i od državnog prosjeka (77 stanovnika / km2) i od županijskog prosjeka (101 stanovnik / km2). Za usporedbu, gustoća stanovništva grada Zagreba iznosi 1 203 stanovnika / km2. Niska gustoća naseljenosti ponajprije je posljedica konfiguracije terena (naplavna i močvarna tla, pobrđa) i velikog udjela poljoprivrednih i šumskih površina u odnosu na relativno mala naselja; po veličini je Općina Pisarovina šesta općina u Županiji sa 145 km2.

According to the latest census, the Municipality of Pisarovina has remained the least densely populated municipality of the Zagreb County with an average population density of 25 inhabitants per square kilometre, which is less than the national average figure (77 inhabitants per square kilometre) and the county average figure (101 inhabitants per square kilometre). In comparison with these figures, the population density of the city of Zagreb amounts to 1,203 inhabitants per square kilometre. The low population density is primarily a consequence of the terrain configuration (flooded areas and wetlands, and foothills) and a large proportion of agricultural land and forests in relation to relatively small size of towns (villages); in terms of size, the Municipality of Pisarovina is the sixth largest municipality in the County, covering 145 square kilometres.

KUD 'Bratinečko srce' iz mjesta Bratina, Općina Pisarovina / Culture and Art Society 'Bratinečko srce' from the village of Bratina, Municipality of Pisarovina 12  Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, 2011. Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. 48, Demografija Općine Pisarovina

Demographics of the Municipality of Pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

Obrazovanje i gospodarstvo Od ukupno 3 689 stanovnika Općine Pisarovina prema popisu stanovništva 2011.13 579 osoba ili 15,73 % mlađe je od 15 godina, dok su 763 osobe ili 20,73 % umirovljenici. Od ukupno 3 100 osoba starih 15 i više godina 1 747 osoba ili 56,35 % smatra se aktivnim stanovništvom u koje se ubraja 1 648 zaposlenih i 99 nezaposlenih osoba. Prema tome stopa nezaposlenosti Općine Pisarovina od samo 5,66 % znatno je niža od županijskog i državnog prosjeka u istom razdoblju (17,19 %). Iz podataka o završenom stupnju obrazovanja stanovništva starijeg od 15 godina14 vidljivo je da je stanovništvo Općine Pisarovina, ali i Zagrebačke županije prema stupnju obrazovanja ispod državnog prosjeka u kategorijama višeg obrazovanja (VŠS, VSS, mr. sc., dr. sc.). Relativno loš stupanj obrazovanja prepreka je razvojnom potencijalu Županije. Iz strukture aktivnog stanovništva prema pretežitoj aktivnosti i zanimanju15 proizlazi da su dominantne djelatnosti na prostoru Općine poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – 43,77 %; prerađivačka industrija – 12,49 %; trgovačke i uslužne djelatnosti – 10,49 %. Poljoprivreda kao dominantna djelatnost na prostoru Općine proizlazi iz bogatih poljoprivrednih resursa i tradicije, ali je ta grana i toliko zastupljena na ukup­ nom prostoru Zagrebačke županije da je ona na razini države druga županija po poljoprivrednoj proizvodnji.

architectural topography of identity

Education and economy According to the 201113 population census, out of the total of 3,689 inhabitants of the Municipality of Pisarovina 579 or 15.73 % are younger than 15, whereas 763 or 20.73 % are retired persons. Out of the total of 3,100 inhabitants who are 15 or older, 1,747 or 56.35 % are considered to be active population. The figure includes 1,648 employed persons and 99 unemployed. Thus, the unemployment rate of just 5.66 % in the Municipality of Pisarovina is considerably lower than the county and national average of 17.19 % in the same period. The data on the completed level of education for the population over 15 years of age14 show that the population of the Municipality of Pisarovina, but also the population of the Zagreb County, is below the national average when the higher levels of education are concerned (twoyear post-secondary school qualifications, higher education/university degree, a masters or doctoral degree). A relatively low educational level hinders the development potentials of the county. The structure of active population in terms of their usual activities and professions15 demonstrates that predominant activities on the territory of the Municipality are agriculture, forestry and fishery – 43.77 %; processing industry – 12.49 %; commercial and service industry – 10.49 %. Agriculture as a predominant activity in the area of the Municipality is based on rich agricultural resources and tradition; however, agriculture is also predominant on the entire territory of the Zagreb County, which is the second most productive county on the national level in terms of agricultural production. Along with

13  Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, 2011. Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. 14  Škunca, O., 2003.: Program zaštite okoliša Zagrebačke županije. OIKON d.o.o. 15  Vidjeti 14

13  Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, 2011, 2011 Census of Population, Households and Dwellings 14  Škunca, O., 2003: The Zagreb County Environment Protection Program OIKON d.o.o. 15  See 14

49, Obrazovanje i gospodarstvo

Education and economy


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Uz prirodna bogatstva komparativna prednost cijelog područja Županije je i blizina grada Zagreba kao velikog tržišta, a koje tek 45 % svojih potreba za prehranom zadovoljava na području Županije.

natural resources, the entire area of the County has a comparative advantage of being close to the City of Zagreb – a big market which satisfies just 45 % of its alimentary needs on the territory of the County.

Poljoprivreda je, osim toga, na razini Zagrebačke županije prepoznata kao gospodarska grana s velikim neiskorištenim potencijalom za razvoj, a u vidu formiranja lanca dodatne vrijednosti. Naime, usprkos velikoj proizvodnji primarnih poljoprivrednih proizvoda, ne postoji dovoljno razvijena prerađivačka industrija koja bi bila u stanju generirati dodatnu vrijednost stvaranjem gotovog proizvoda koji bi se mogao plasirati krajnjem potrošaču. Prema Programu zaštite okoliša Zagrebačke županije osnovno ograničenje poljoprivrednog razvoja na prostoru Županije je usitnjenost posjeda – prosječna veličina posjeda je 3 ha, dok samo 10 % gospodarstava ima više od 8 ha zemljišta. Ostali problemi su tehnološka zastarjelost proizvodnje, nepostojanje standardizacije i neorganizirani pristup tržištu.

In addition, agriculture has been recognized on the level of the Zagreb County as an economic branch with a large unused development potential, especially in forming chains of value adding activities. Namely, despite largescale production of primary agricultural products, the processing industry is not sufficiently developed in order to generate additional value by creating finished products which could be offered to end consumers. According to the Zagreb County Environment Protection Program, a basic factor limiting agricultural development on the County territory is land fragmentation – an average size of agricultural farm is 3 hectares, and there are just 10 % of farms having over 8 hectares of land. Other problems include obsolete production technologies, non-existence of standardization and disorganised market approach.

Ukupno  / total

Bez škole / no education

1–3 Razreda osnovne škole / grades of primary school

broj / number

3100

62

81

547

906

1294

210

općina Pisarovina / municipality of pisarovina (%)

100

2

2,61

17,6

29,2

41,7

6,7

Zagrebačka Županija / zagreb county (%)

100

2,5

6,0

12,0

22,7

48,0

7,9

Republika Hrvatska / republic of croatia (%)

100

2,9

4,5

11,2

21,8

47,0

11,9

4–7 Razreda osnovne škole / grades of primary school

Završena osnovna škola / completed primary school

Završena srednja škola / completed secondary school

Visoko obrazovanje / university education

statistički ljetopis 2012. – obrazovna struktura na prostoru Općine/ Statistical Yearbook 2012 – educational structure in the Municipality

50, Obrazovanje i gospodarstvo

Education and economy


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

Poduzetničke zone i gospodarski subjekti na prostoru Općine Pisarovina Na prostoru Općine Pisarovina oformljene su dvije poduzetničke zone ukupne površine 170 ha koje bi trebale privući nove gospodarske subjekte te potaknuti gospodarski rast. Općina Pisarovina projekt podupire niskom cijenom zemljišta, uređenjem komunalne infrastrukture i pružanjem pomoći pri izradi projektne dokumentacije, dok se povrat investicije i općenito pozitivan utjecaj na stanje gospodarstva u Općini planira ostvariti posredno kroz povećanje broja zaposlenih i izravno kroz naplatu parafiskalnih nameta. Atraktivnost gospodarskih zona Općine, osim vrlo povoljnih uvjeta kupnje zemljišta, svakako će povećati i planirani spoj na autocestu A1, odnosno na paneuropske prometne koridore 5B koji povezuje Rijeku, Zagreb i Budimpeštu i 10A od Graza do Istanbula. Komunalna oprema već aktivne poduzetničke zone Pisarovina dovršena je ili je u završnoj fazi izgradnje i uključuje: opskrbu pitkom vodom i električnom energijom, odvodnju otpadnih voda, unutarnje prometnice, javnu rasvjetu i prilazne prometnice sve do granice investitorove parcele. Sljedeća ulaganja obuhvatit će telekomunikacijske kapacitete i središnju opskrbu toplinskom energijom. Zona Velika Jamnička u početnim je fazama planiranja i izgradnje komunalne infrastrukture što omogućava suradnju sa zainteresiranim investitorima koji svoje projekte planiraju tri do četiri godine unaprijed. Neki od aktivnih gospodarskih subjekata u Općini su tvornica mineralne vode ‘Jamnica’ i konditorska industrija ‘Kraš’ 51, Poduzetničke zone i gospodarski subjekti na prostoru Općine Pisarovina

architectural topography of identity

Entrepreneurial zones and economic operators on the territory of the Municipality of Pisarovina Two business zones have been formed on the territory of the Pisarovina Municipality on an area of 170 ha which should attract new business and stimulate economic growth. The Municipality of Pisarovina supports this project by low prices of land, maintenance of municipal infrastructure and offering assistance in the drafting of project documentation. Return on investment and a generally positive impact on the economic situation in the Municipality is planned to be achieved indirectly through increased employment, and directly through the collection of parafiscal duties. The attractiveness of the Municipality’s business zones, in addition to favourable terms of land purchase, will certainly be increased by a planned connection to the A1 motorway, i.e. to pan-European transport corridors 5B connecting Rijeka, Zagreb and Budapest, and 10A connecting Graz and Istanbul. The equipping of the already active Pisarovina business zone with utility services has been completed or they are in the final stage of construction. Utilities include the drinking water and electricity supply, wastewaters drainage, internal roads, public lightning and access roads all the way to the boundaries of the investor’s plot. Investments in the next period will cover telecommunication capacities and central electricity supply. The Velika Jamnička zone is in the initial stage of planning and construction of utility infrastructure, which enables cooperation with interested investors who plan their projects three to four years in advance. Some of the active economic operators in the Municipality are the ‘Jamnica’ mineral water factory and the ‘Kraš’ confectionery industry as the biggest companies, ‘Ribnjaci Pisarovina’ (fishponds), ‘Svinjogojska farma Bratina’ (pig farm)’, the ‘PIP’ honeybee industry and

Entrepreneurial zones and economic operators on the territory of the municipality of pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

kao najveći subjekti i ‘Ribnjaci Pisarovina’, ‘Svinjogojska farma Bratina’, pčelarska industrija ‘PIP’ i ‘Paprenjak’ uz ostalih 45 ulagača u gospodarsku zonu. Valja istaknuti da je u fazi izgradnje i Aerodrom Bratina, prvi privatni poslovni i sportski aerodrom u regiji.

‘Paprenjak’ (biscuit manufacturer) along with 45 other investors in the business zone. It should also be noted that the Bratina Airport, the first private business and sports airport in the region is under construction.

prometna povezanost Općine Pisarovina s gospodarskim zonama prema PPUO / Transport connections between the Municipality of Pisarovina and economic zones according to the Spatial Plan of the Municipality

granica Općine / boundaries of the Municipality državna cesta / state highway planirana državna cesta / planned state highway županijska cesta / County highway lokalna cesta / local road zračna luka u nastajanju / airport under construction gospodarska zona / economic zone izgrađene strukture naselja / built-up areas

Aktivno stanovništvo prema pretežnoj aktivnosti po zanimanju, po gradovima i općinama, popis 2001. / Active population by usual occupation, profession, cities and municipalities, 2001 census

statistički ljetopis 2001. – aktivno stanovništvo prema pretežitoj aktivnosti, zanimanju, po gradovima i općinama/Statistical Yearbook 2001 – active population by dominant economic activity, profession – by cities and municipalities

broj / number

udio / per cent (%)

1953

100

Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori... / Officials and members of legislative bodies, heads and officials of state bodies, managers ...

29

1,48

Stručnjaci i znanstvenici / experts and scientists

31

1,58

Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja / engineers, technicians and associated professions

94

4,81

Uredski i šalterski službenici / office employees and counter clerks

94

4,81

Uslužna i trgovačka zanimanja / service and sales occupations

202

10,34

Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski radnici i ribari / agricultural workers, workers hunting or breeding animals, forestry and fishery workers

855

43,77

Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji / workers in trades and individual production

183

9,37

Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda / machine operators, vehicles operators and products assemblers

244

12,49

Jednostavna zanimanja / simple occupations

155

7,93

Vojna zanimanja / military occupations

10

0,51

Nepoznato zanimanje / unknown occupation

56

2,86

Ukupno zaposleno / totally employed

52, Poduzetničke zone i gospodarski subjekti na prostoru Općine Pisarovina

Entrepreneurial zones and economic operators on the territory of the municipality of pisarovina


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

Turizam na prostoru Općine Prema dokumentu Strategija i program održivog gospodarskog razvoja Zagrebačke županije turizam je također prepoznat kao grana s velikim razvojnim potencijalom na prostoru Županije. Grad Zagreb predstavlja potencijalno veliko tržište za izletnički i rekreacijski turizam koje, međutim, zbog trenutne socijalne i gospodarske situacije nije još zaživjelo poput usporedivih primjera na zapadu. Osim toga geografski položaj na prometnim pravcima prema Jadranu, ali i istoku omogućuje odredištima na prostoru Županije da se etabliraju kao tranzitne destinacije. Samu podlogu za turistički razvoj čine atraktivna i bogata prirodna i kulturna baština kao i stupanj ukupne očuvanosti prirodnog okoliša. Turistički potencijal Općine Pisarovina je uistinu velik. Glavne prirodne predispozicije čine rijeka Kupa, Pisarovinski ribnjaci, šume Vukomeričkih gorica i Pokupskog bazena. Rijeka Kupa je u punoj duljini svog toka kroz Općinu od 12 km pogodna za kupanje, ribolov i prometovanje manjim plovilima. Iako je uređeno nekoliko kupališta s raznim rekreativnim sadržajima, nije učinjeno dovoljno da bi se posjetiteljima sa šireg zagrebačkog područja predstavio kupališni potencijal Općine pa tako oni u većem broju posjećuju udaljenije lokacije Kupe i Mrežnice u okolici Karlovca iako one ne nude kvalitetniji sadržaj od onoga dostupnog u Pisarovini. Pisarovinski ribnjaci koji su dio Pokupskog bazena kao međunarodno važnog područja za ptice međunarodno su važna ornitološka lokacija. Iako promatranje ptica kao oblik turizma nije razvijeno u Hrvatskoj, u 53, Turizam na prostoru Općine

architectural topography of identity

Tourism on the territory of the Municipality The Strategy and Program of Sustainable Economic Development of the Zagreb County has recognized the tourism industry as a branch of economy with a large development potential on the territory of the County. The City of Zagreb is a potentially large market for tourism based on excursions and recreational activities which, however, has not yet become operational due to the current social and economic situation. In addition, the fact that destinations within the County are geographically positioned on traffic routes leading towards the Adriatic Sea, but also eastwards, may help them to establish themselves as transit destinations. The basis for tourist development is attractive and rich natural and cultural heritage and highly preserved natural environment. Tourist potential of the Municipality of Pisarovina is truly large, with main natural destinations being the Kupa River, Pisarovinski ribnjaci (fishponds), forests of the Vukomeričke Gorice hill range and the Kupa River basin. The full length of the Kupa River through the Municipality – 12 kilometres – is suitable for swimming, fishing and smaller vessels traffic. Even though several bathing areas with various recreational contents have been established, not enough is being done to present the bathing potential of the Municipality to the visitors from the wider Zagreb area; thus, a larger number of those visitors visit more distant destinations on the Kupa and Mrežnica Rivers in the vicinity of Karlovac, even though they do not offer contents of higher quality than those available in Pisarovina. Pisarovinski ribnjaci (fishponds), which are part of the Kupa River basin – an internationally important bird area – are thus an internationally important ornithological location. Even though bird watching as a tourist branch is not Tourism on the territory of the Municipality


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

svjetskim razmjerima to je važna turistička grana čiji ekonomski i turistički potencijal tek treba iskoristiti.

developed in Croatia, it is an important tourist branch globally whose economic and tourist potential is yet to be exploited.

Šume Vukomeričkih gorica i Pokupskog bazena još su jedno od skrivenih bogatstava Općine koje valja predstaviti i učiniti prepoznatljivom destinacijom. Dok se to ne ostvari, one će primarno služiti gospodarskoj eksploataciji i kao lokalna lovišta. Priredio Goran Denk

54, Turizam na prostoru Općine

The forests of Vukomeričke Gorice hill range and the Kupa River basin are hidden natural resources of the Municipality that need to be promoted and made recognisable as a destination. Until that happens, the forests will continue to be economically exploited and will serve as local hunting grounds. Prepared by Goran Denk

Tourism on the territory of the Municipality


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

Snimak baštine

55, snimak baštine

architectural topography of identity

Heritage Assessment

Heritage Assessment


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

56, snimak baĹĄtine

Heritage Assessment


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

graditeljska baština

Architectural heritage

Sokolski dom s ambulantom Higijenskog zavoda u Pisarovini (1931.) arhitekta Ernesta Weissmanna

Sokolski dom s ambulantom i javnim kupalištem Higijenskog zavoda u Pisarovini prva je realizacija Ernesta Weissmanna koncem 1920-ih i početkom 1930ih usredotočenog isključivo na zgrade zdravstvenih, socijalnih i obrazovnih ustanova. Izgrađen 1931. dom je pripadao dobro organiziranoj mreži zdravstvenih ustanova posvećenih preventivnoj medicini, usklađenoj s teritorijalnom i administrativnom podjelom Jugoslavije na banovine. Glavni nositelji cjelokupne higijenske službe na području banovina bili su higijenski zavodi – proučavali su narod i poučavali ga higijeni, ispitivali i suzbijali zarazne bolesti, nadzirali živežne namirnice i lijekove, obavljali asanacije sela u kojima je živjelo čak 83 % stanovništva, organizirali i nadzirali rad domova narodnog zdravlja i zdravstvenih stanica. Sokolski dom s ambulantom u Pisarovini po djelokrugu rada bio je zdravstvena stanica izgrađena zajedničkim naporima općine, Savske banovine i naroda pokupskog kraja. Zasluga za Weissmannov angažman na projektu pripada arhitektima Bogdanu Teodoroviću i Luji Senđerđiju, Weissmannovim kolegama sa studija, i djelatnicima Odjeljenja za sanitetsku tehniku Škole narodnog zdravlja posvećenog svim radovima 57, Sokolski dom s ambulantom Higijenskog zavoda u Pisarovini (1931.)

Sokolski dom (Sokol Home) with the infirmary of the Pisarovina Health Institute (1931) by architect Ernest Weissmann

The Sokol Home of the Health Institute in Pisarovina with the infirmary and public bath is the first realised project by Ernest Weissmann’s in late 1920’s and early 1930’s – an architect focused exclusively on buildings of health, social and educational institutions. Constructed in 1931, the Home belonged to a well-organised network of health institutions dedicated to preventive medicine; the network was aligned with the territorial and administrative division of Yugoslavia into banovinas (administrative subdivisions). Health Institutes were the institutions fully in charge of entire health service on the territory of those provinces – they studied population and taught it hygiene, researched and combatted contagious diseases, controlled foodstuffs and medicines, conducted sanitation programs in villages where as much as 83% of population lived, organised and supervised the operation of the public health centres and health stations. The Sokol Home with the infirmary in Pisarovina – was a health station according to the scope of its activities, built through the joint endeavours of the Municipality, Savska Banovina and the population of the Kupa River area. Weismann’s colleagues at the university, architects Bogdan Teodorović and Lujo Senđerđi are to be credited with engaging Weissmann to participate in the project, together with officials of the Sanitation Department of the School of Public Health; the Department was dedicated to all activities related to water supply, sewage, ventilation and lightning, anti-malarial sanitation of terrains, housing and building engineering in general. The employees of the Department were in charge of realisation

Sokolski dom (Sokol Home) with the infirmary of the Pisarovina Health Institute (1931)


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

1. Sokolski dom s ambulantom Higijenskog zavoda u Pisarovini/Sokolski dom (Sokol Home) with the infirmary of the Pisarovina Health Institute

1

2. Obiteljska kuća Vuksan/The Vuksan Family House

2

Sokolski dom danas/ Sokolski dom (Sokol Home) today

58, Sokolski dom s ambulantom Higijenskog zavoda u Pisarovini (1931.)

Sokolski dom (Sokol Home) with the infirmary of the Pisarovina Health Institute (1931)


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

na području opskrbe vodom, kanalizacije, ventilacije i rasvjete, asanacije malaričnih terena, stanovanja i zgradarstva uopće. Djelatnici Odjeljenja bili su nadležni za realizaciju doma uvrštenog na listu izvedenih objekata odjela objavljenu 1938. godine u VPS Časopisu za vodnu, plinsku, sanitarnu i municipalnu tehniku.

of the Home which was eventually listed among realised projects in 1938 in the ‘VPS Journal for water supply, gas, sanitation and municipal technics’.

Zgrada doma zorno je ilustrirala jaz između stvarnih mogućnosti građevinske produkcije u Hrvatskoj i Weissmannovih ambicija i želja materijaliziranih projektima tipskih prefabriciranih zgrada Židovske i Zakladne i kliničke bolnice u Zagrebu 1930. – 1931. Suočen s minimalnim sredstvima i nestručnom radnom snagom osmislio je jednostavnu jednokatnicu kompaktnog volumena s klasičnim otvorima, ali i ravnim neprohodnim i prohodnim krovom. Zgradu relativno velikih gabarita za pisarovinske razmjere uspješno je smanjio stepenastim uvlačenjem prvog kata, odnosno formiranjem terase koja dominira glavnim pročeljem u prilaznoj vizuri i polukružnim oblikom dvorane. Zgrada ničim nije oponašala ni evocirala tradicijski način gradnje pokupskog kraja. U eksterijeru i interijeru i danas je čitljiva glavna prostorija doma – dvoetažna dvorana polukružne osnove s galerijom (12 × 20 m) i predvorjem, a namijenjena tjelovježbi i zabavama. Ulazni prostor u sredini zgrade mjesto je razdvajanja različitih funkcija. U prizemlju su bile pomoćne prostorije (garderoba, kupaonica i zahodi) i ambulanta Higijenskog zavoda s čekaonicom. Kat s terasom bio je stambene namjene. Ispod većeg dijela zgrade je podrum, nekada s kotlovnicom i bunarom. Lokalno stanovništvo bilo je impresionirano monumentalnom zgradom ‘izgrađenom u modernom stilu’ s centralnim grijanjem i kupaonicom koji su još dugi niz godina bili nedostižan luksuz.

The building of the Home illustrated the gap between the real possibilities of building production in Croatia and Weissmann’s ambitions and wishes materialised in the projects of prefabricated buildings of the Jewish Hospital and Foundation and Clinical Hospital in Zagreb in 1930 and 1931. Faced with minimal resources and unprofessional workforce he designed a simple two-storey building of compact volume with classic openings, but with a flat roof – partly impassable and partly passable. He visually reduced the building of relatively large dimensions for Pisarovina by gradually recessing the second storey, i.e. by forming a terrace which dominates the main façade when viewed from the driveway, and by a semi-circular form of the hall. The building did not copy or evoke in any way the traditional building technique of the Kupa River area. The main room of the Home dominates the exterior and the interior to this very day – a two-floor hall of semi-circular form with a gallery (12x20 m) and a vestibule, which served for gymnastics purposes and as a party hall. The entrance area in the central part of the building is a space separating different functions. The ancillary facilities (a changing room, bathroom and toilets) were at the ground-floor as well as the infirmary of the Health Institute with the waiting room. The first floor with the terrace was residential space. The basement extended under the major part of the building, and a boiler room and well used to be there. Local population was impressed by a monumental building ‘built in modern style’ with central heating and a bathroom which remained for many years an unattainable luxury.

Tijekom Drugoga svjetskog rata, u kojem je Pisarovina bila poznato ustaničko i partizansko mjesto, i nakon njega zgrada je korištena u vojne, društvene i stambene svrhe, ali nije održavana. Potencijal ruševne zgrade

During the World War II, when Pisarovina was a well-known town of the Partisan resistance movement, and after the war, the building was used for

59, Sokolski dom s ambulantom Higijenskog zavoda u Pisarovini (1931.)

Sokolski dom (Sokol Home) with the infirmary of the Pisarovina Health Institute (1931)


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Sokolski dom danas/Sokolski dom (Sokol Home) today

prepoznat je početkom 1970-ih. Mještani Pisarovine i okolnih sela mjesnim samodoprinosom obnovili su i prenamijenili zgradu u Dom kulture ‘Ivan Goran Kovačić’ s dvoranom s 300 mjesta za priredbe, filmske projekcije, zabave i ‘zborove birača’. Stručni nadzor vodio je projektant brojnih Hrvatskih narodnih domova Aleksandar Freudenreich. Proteklih desetljeća zgrada je drastično devastirana proizvoljnim intervencijama današnjih korisnika – trgovine mješovitom robom i stanara.

Priredila Dr. sc. Tamara Bjažić Klarin, znanstvena suradnica

Bibliografija — Tamara Bjažić Klarin, Ernest Weissmann: arhitektonsko djelo, 1926. – 1939., doktorska disertacija, 2011., Zagreb — R., Đ. (1971.), Dom kulture u Pisarovini, ‘Jastrebarske novine’, 8 (5), 1. 6.: 8, Jastrebarsko — R., T. (1972.), Pisarovina u akciji, ‘Jastrebarske novine’, 9 (10), 22. 11.: 10, Jastrebarsko

60, Sokolski dom s ambulantom Higijenskog zavoda u Pisarovini (1931.)

military, social and residential purposes, but was not maintained. A potential of the ruinous building was recognized again in early 1970s. The inhabitants of Pisarovina and neighbouring villages renovated the building through voluntary local tax collection and repurposed it into a Cultural Centre ‘Ivan Goran Kovačić’ with a hall for 300 people – for events, film screenings, parties and ‘voters’ meetings’. Quality assurance was performed by the architect of many Croatian National Homes – Aleksandar Freudenreich. Over the past decades the building was drastically devastated through arbitrary interventions carried out by its current owners – a convenience store and tenants.

Prepared by Tamara Bjažić Klarin, PhD, research associate

Bibliography — Tamara Bjažić Klarin, Ernest Weissmann: arhitektonsko djelo (architectural work), 1926 – 1939, doctoral thesis, 2011, Zagreb — R., Đ. (1971), Cultural Centre in Pisarovina, ‘Jastrebarske novine’ (Jastrebarsko News), 8 (5), 1. 6.: 8, Jastrebarsko — R., T. (1972), Pisarovina u akciji (Pisarovina in action), ‘Jastrebarske novine’ (Jastrebarsko News), 9 (10), 22. 11.: 10, Jastrebarsko Sokolski dom (Sokol Home) with the infirmary of the Pisarovina Health Institute (1931)


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Graditeljska baština

Architectural heritage

Obiteljska kuća Vuksan arhitekta Stjepana Planića

‘Hoću stvoriti najpovoljniji organizam; ne komponiram sobe, ne komponiram prostorije, nego komponiram, režiram budući život unutar novog objekta. I kod režije toga života impresioniran sam prvo kao takvim, njegovim načinom života, njegovim htijenjima u životu. Tog čovjeka gledam kao filmski režiser ili teatarski režiser koji ga vidi na pozornici, a ja ga vidim u budućoj kući u kojoj mu organiziram život.’16 Obiteljska kuća Vuksan u Pisarovini slobodnostojeća je jednokatnica sa suterenom i tavanom. Građena je materijalom stare seoske kuće, a vanjština je žbukana na način ‘riblje krljušti’. U suterenu i na tavanu smješteni su prostori namijenjeni potrebama seoskog gospodarstva, dok su u prizemlju i na katu stambeni prostori. Prema zahtjevu investitorice umjesto stambene kuhinje uobičajene za seoska domaćinstva Planić projektira odvojeno radnu kuhinju (’da kad radim da sam sama’) i dnevni boravak (’gdje nam je toplo i možemo si sve reći’). Pažljivo artikuliranje prostora različitih namjena, vertikalna distribucija prostora kroz poluetaže, veliki prozorski otvori i balkoni te vrlo senzibilna i originalna primjena materijala vanjske obloge karakteristike su Planićevog zrelog projektantskog razdoblja 1960-ih što nam potvrđuje i ovaj vrijedan primjer.

The Vuksan Family House by architect Stjepan Planić

‘I want to design the most favourable organism; I do not design rooms, I do not design chambers, but I design, I direct the future life inside the new building. And while directing that life, I am firstly impressed by that person’s way of life, his aspirations in life. I watch that man as a film director or theatre director who sees him on the stage, and I see him in the future house where I organise his life.’16 The Vuksan family house in Pisarovina is a free-standing two-storey house with the basement and attic. It was built using the typical material for village houses, and the exterior walls were plastered in the ‘fish scale’ manner. The basement and attic contain areas intended for the needs of a village farm, while the ground floor and first floor are intended for residing. According to the investor requirements, instead of an open kitchen usually seen in the village households, Planić designed a separate closed kitchen (’so I can be alone when I cook’) and a living room (’where it is warm and we can say everything to each other’). A careful articulation of areas intended for different purposes, vertical distribution of space through half-storeys, big window openings and balconies, and most sensible and original use of material for the external coating are characteristics of Planić’s mature design period in the 1960’s, as demonstrated by this valuable example.

16  Planićeve riječi iz filma Radovana Ivančevića (scenarij i režija), Pioniri moderne arhitekture – Stjepan Planić, dokumentarni film u boji, TV premijera 29. 9. 1978.

16  Planić’s words from the film by Radovan Ivančević (director and screenwriter), Pioneers of modern architecture – Stjepan Planić, documentary film, TV premiere 29 September 1978

61, Obiteljska kuća Vuksan

The Vuksan Family House


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Priredila Ivana Haničar Buljan, znanstvena suradnica

Prepared by Ivana Haničar Buljan, research associate

Bibliografija — Hido Bišćević, Barica i suprotnosti, Intervju s Baricom Vuksan iz sela Pisarovina, u: Umjetnost i mi, Godišnjak povijesti umjetnosti gimnazije Vladimir Nazor (VII) u Zagrebu, 1969., str. 6–7. — Stjepan Planić, Kultura stanovanja, Osijek, 1985. — Stjepan Planić, Problemi savremene arhitekture, reizdanje, Biblioteka Psefizma, Zagreb, 1996. (predgovor Radovan Ivančević). — Zagrebački arhitekt Stjepan Planić – sinteza funkcionalističkog i organičkog, CD-ROM, Biblioteka Psefizma, Zagreb, 1997. — Darja Radović Mahečić, Ivana Haničar, Stjepan Planić 1900.–1980. – iz arhive arhitekta, katalog izložbe, Zagreb, 2003., str. 53.

Bibliography — Hido Bišćević, Barica i suprotnosti (Barica and opposites), Interview with Barica Vuksan from the Pisarovina village, in: Umjetnost i mi, Art History Yearbook of the Vladimir Nazor grammar school (VII) in Zagreb, 1969, pp. 6–7. — Stjepan Planić, Kultura stanovanja (Housing Culture), Osijek, 1985. — Stjepan Planić, Problemi savremene arhitekture (Issues of the contemporary architecture), reissue, Psefizma edition, Zagreb, 1996 (Foreword by Radovan Ivančević). — Zagreb architect Stjepan Planić – the synthesis of the functionalist and the organic, CD-ROM, Psefizma edition, Zagreb, 1997. — Darja Radović Mahečić, Ivana Haničar, Stjepan Planić 1900–1980 – from the architect’s archive, exhibition catalogue, Zagreb, 2003, p. 53.

fotografije 1. – 2.: arhiva I. Haničar Buljan 3.: arhiva V. Mikić

photographs 1. – 2.: I. Haničar Buljan’s archive 3.: V. Mikić’s archive

62, Obiteljska kuća Vuksan

The Vuksan Family House


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

63, Obiteljska kuća Vuksan

The Vuksan Family House


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

64, Obiteljska kuća Vuksan

The Vuksan Family House


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Graditeljska baština

Architectural heritage

Kompleks lječilišta i kupališta Jamnička Kiselica arhitekta Janka Jambrišaka

Izvor prirodne mineralne vode na prostoru Jamničke Kiselice kontinuirano se eksploatira, izuzevši ratna razdoblja, već gotovo dva stoljeća. Jamnička kiselica, kao proizvod, tako zauzima centralno mjesto u identitetu Općine Pisarovine: zbog utjecaja na gospodarstvo Općine – čiji je ona glavni pokretač i najveći subjekt kroz dugi niz godina, kao element raspoznatljivosti, ali i središte brojnih društvenih aktivnosti koje su se odvijale na prostoru Općine. Tako se Jamnička kiselica spominje u ‘Prirodnom zemljopisu Hrvatske’ Vjekoslava Klaića iz 1878. u kojem je naveden smještaj izvora, osnovne karakteristike mineralne vode i podaci o proizvodnji. U 19. st. uz punionicu je postojalo i lječilište s kupalištem koje su posjećivale viđenije osobe Hrvatske pa je ono tako postalo središtem društvenog života općine. Prvi preduvjeti za eksploataciju izvora ostvareni su kada su oni uvršteni u Registar mineralnih voda Habsburške Monarhije 1772. godine. Tada je, naime, carica Marija Terezija pokrenula šire istraživanje prirodnih vrijednosti Monarhije kada su i kemijski analizirani uzorci. Prvu kvantitativnu analizu sastava Jamničke kiselice proveo je 1823. godine ljekarnik Josip Mikšić. Ostali preduvjeti za eksploataciju postupno 65, Kompleks lječilišta i kupališta Jamnička Kiselica

Bathing and Health Resort of Jamnička Kiselica by architect Janko Jambrišak

Sources of natural mineral water in the Jamnička Kiselica area have been continually exploited, except in the war periods, for almost two centuries. Thus, Jamnička Kiselica, as a product, is a central feature of the identity of the Pisarovina Municipality for several reasons: due to its impact on the Municipality’s economy – it has obviously been its driving force and the biggest business over a number of years; as an element of recognisability; and also as a centre of numerous social activities that have taken place in the area of Municipality. Jamnička Kiselica is mentioned in 1878, in ‘Prirodni zemljopis Hrvatske’ (Natural Geography of Croatia) by Vjekoslav Klaić, which mentions the location of sources, basic characteristics of mineral water and production data. In the 19th century, next to the bottling plant – there was a bathing and health resort which used to be visited by renowned Croatian citizens, and thus became a focal point of the Municipality’s social life. The first prerequisites for the exploitation of sources were met when they were entered into the Registry of Mineral Waters of the Habsburg Monarchy in 1772. The Empress Maria Theresa at the time encouraged wide research into natural resources of the Monarchy, and had water samples chemically analysed. The first quantitative analysis of Jamnička kiselica water was performed by pharmacist Josip Mikšić in 1823. Other prerequisites for exploitation were gradually met over the following five years; the first bottles intended for the market were filled on 18 October 1828. In 1829, 5,000 bottles were filled and plans began to be developed for the bathing and health resort, which was opened in 1830. Since its establishment, the Health Resort had been leased to interested parties, and

Bathing and Health Resort of Jamnička Kiselica


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

su se ostvarili u sljedećih pet godina, a prve boce namijenjene tržištu bile su napunjene 18. listopada 1828. godine. U sljedećoj godini napunjeno je 5 000 boca te se počinju razvijati planovi za lječilište s kupalištem koje se otvara 1830. godine. Lječilište se od samog osnutka daje u zakup zainteresiranim strankama pa tako kroz arhive možemo pratiti zakupce od kojih su prvi redom bili: 1829. Franz pl. Zengevall, 1830. Ludwig Ferdinand Jelačić pl. Bucin, 1831. Nikola Nikolić i kasnije Anton Berkić.

lessees’ names can be found in archives. The first were: Franz Zengevall in 1829, Ludwig Ferdinand Jelačić Bucin in 1830, Nikola Nikolić in 1831 and Anton Berkić later on.

Godine 1852. po nacrtima zagrebačkog arhitekta Janka Jambrišaka izvodi se novi kompleks zgrade lječilišta s kupalištem. Zgrada lječilišta ladanjskog je karaktera, simetrična je s uvučenim centralnim dijelom i naglašeno izbočenim volumenima krila. Sva tri dijela natkrivena su zasebnim dvostrešnim krovovima međusobno okomitih usmjerenja. U visokom prizemlju zgrade bili su javni prostori s velikom plesnom dvoranom, dok je na gornje tri etaže bilo raspoređeno 16 uređenih soba za primanje gostiju. Do zgrade lječilišta nalazila se kupališna zgrada koja je bila izvedena kao jednostavna prizemnica natkrita dvostrešnim krovom. Ona je s glavnom zgradom bila povezana trijemom također riješenim u jednostavnom ladanjskom stilu koji je vidljiv i na ostalim Jambrišakovim projektima u ruralnom području – vilama Okrugljak, Muhić, Jambrišak te u ljetnikovcu Milosrdne braće. O Jambrišakovom kompleksu lječilišta, o kvalitetama same mineralne vode i njezinoj primjeni pri liječenju raznih bolesti moguće je saznati iz iscrpnog izvješća iz 1868. godine koje je objavio dr. Josip Schlosser vitez Klekovski. On je bio liječnik, botaničar i zoolog, a u tom razdoblju obnašao je dužnost praliječnika Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i namjesnikova savjetnika. Lječilište u Jamničkoj Kiselici ucrtano je i u katastar Kraljevine Hrvatske i Slavonije koji se izrađivao između 1847. i 1877. godine. 66, Kompleks lječilišta i kupališta Jamnička Kiselica

A new bathing and health resort building complex was constructed in 1852, according to the drawings of the Zagreb-based architect Janko Jambrišak. The health resort building has features of a country house, symmetrical with a recessed central part and markedly protuberant volumes of the building wings. All three parts are roofed by separate gable roofs of mutually vertically aligned strips. Public spaces with a large dancing hall were on the raised ground floor, and 16 guestrooms were on the three storeys above it. Next to the health resort building was the bathing resort building – a simple single-storey building with a gable roof. It was connected with the main building by a portico also built in a simple country style – also visible in Jambrišak’s other projects in rural areas – villas Okrugljak, Muhić, Jambrišak and the summer residence of the Order of the Brothers of Mercy. Plenty of information on Jambrišak’s health resort complex, qualities of mineral water and its use in the treatment of various diseases was published in an extensive report published in 1868 by Dr. Josip Schlosser. He was a physician, botanist and zoologist, and at the time the highest ranking physician of the Kingdom of Croatia, Slavonia and Dalmatia and the governor’s advisor. The health resort in Jamnička Kiselica was charted into the cadastral register of the Kingdom of Croatia, Slavonia and Dalmatia which was created between 1847 and 1877. The health resort used to be visited by numerous distinguished citizens, including J. J. Strossmayer, Ante Starčević, and August Harambašić who was the author of the first advertising slogan for Jamnička kiselica water: ‘If you like to

Bathing and Health Resort of Jamnička Kiselica


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

dr. Josip Schlosser vitez Klekovski

67, Kompleks lječilišta i kupališta Jamnička Kiselica

Bathing and Health Resort of Jamnička Kiselica


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Jamnica, alkalinska kiselica u Hrvatskoj, 1868., dr. Josip Schlosser / Jamnica, Croatian alkaline mineral water, 1868, Dr. Josip Schlosser

Katastar Kraljevine Hrvatske 1847. – 1877.; Jamnička Kiselica / Cadastral Register of the Kingdom of Croatia 1847 – 1877; Jamnička Kiselica

68, Kompleks lječilišta i kupališta Jamnička Kiselica

Bathing and Health Resort of Jamnička Kiselica


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

U vrijeme rada lječilište su posjećivali brojni uglednici među kojima i J. J. Strossmayer, Ante Starčević i August Harambašić koji je ujedno i autor prvog reklamnog slogana za Jamničku kiselicu: ‘Tko Jamničku vodu pije rado – taj će imat život dug i srce mlado!’ Punionicu vode krajem 19. stoljeća kupuje Vilim Lovrenčić te se tada zatvara lječilište. Ipak Lovrenčić je zaslužan za modernizaciju punionice čiji je kapacitet do 1899. povećan s prvotnih 5 000 na 500 000 boca godišnje. Osim toga Lovrenčić osuvremenjuje način marketinga i prodaje pa se Jamnička tako prodaje i u Beču, a dokumentirano je da su neke pošiljke stigle i do Sjedinjenih Američkih Država.

drink Jamnica water, you will have a long life and young heart’. The bottling plant was bought by Vilim Lovrenčić in the late 19th century, and the health resort closed down. Nevertheless, Lovrenčić is due credit for the modernization of the bottling plant resulting in an increase of its capacity from original 5,000 to 500,000 bottles a year in the period until 1899. In addition, he modernized marketing and sale approaches, selling Jamnička kiselica water in Vienna, and it had also been documented that some shipments even reached the United States of America.

Punionica Jamničke Kiselice nastavila je s radom sve do početka Drugoga svjetskog rata kada se gasi. Godine 1962. ponovno ju je pokrenuo Agrokombinat iz Zagreba. Kasnije ju preuzima Badel, a proizvodnja još jednom zamire za vrijeme Domovinskoga rata kada se Općina Pisarovina našla na prvoj crti obrane. U tom je razdoblju prostor punionice i lječilišta ekstenzivno bombardiran te je zgrada lječilišta pretrpila veliku štetu i u takvom stanju nalazi se i danas. Nakon Domovinskoga rata proizvodnju pokreće Agrokor kao novi koncesionar izvora, a tvrtka je u međuvremenu uložila u modernizaciju punionice koja je ponovno postala gospodarski simbol Općine. Usprkos tome predstavnici lokalne samouprave s tvrtkom još nisu uspjeli usuglasiti uvjete obnove zgrade starog lječilišta koja tako ostaje simbolom jednog vremena u kojemu je Općina Pisarovina, iako vremenski udaljenija, duhom bila bliže zagrebačkoj metropoli. Priredio Goran Denk

The bottling plant in Jamnička Kiselica continued its operation until the beginning of the World War II when it closed down. In 1962, its operation was restarted by agricultural company Agrokombinat from Zagreb. It was subsequently taken over by the Badel (the beverages company). Once again the production died down during the Homeland War when the Municipality of Pisarovina found itself on the defence frontline. In that period, the area of the bottling plant and health resort was heavily shelled; the health resort building suffered extensive damage and remains devastated today. After the Homeland War, the Agrokor Company has become a new concessionaire, and, in the meantime, made an investment into the modernization of the bottling plant which has again become an economic symbol of the Municipality. Even so the representatives of the local self-government have not yet managed to agree with Agrokor on the terms of restoration of the old health resort building. The devastated building thus remains a symbol of the times when the Municipality of Pisarovina was in spirit much closer to Zagreb, the capital city of Croatia, even though it took longer to reach it. Prepared by Goran Denk

69, Kompleks lječilišta i kupališta Jamnička Kiselica

Bathing and Health Resort of Jamnička Kiselica


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

zgrada lječilišta – arhiva Jamnice d.o.o. / the health resort building – from the Jamnica d.o.o. Company archives

architectural topography of identity

prikaz zgrade lječilišta iz: Jamnica, alkalinska kiselica u Hrvatskoj, 1868., dr. Josip Schlosser / Presentation of the health resort building, from: Jamnica, Croatian alkaline mineral water, 1868, Dr. Josip Schlosser

DOF 5000; Jamnička Kiselica

70, Kompleks lječilišta i kupališta Jamnička Kiselica

Bathing and Health Resort of Jamnička Kiselica


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

HOK 5000; Jamnička Kiselica / Croatian Base Map 1 : 5000; Jamnička Kiselica

etiketa boce Jamničke kiselice s početka 20. st. – izvor: arhiva Jamnice d.o.o. / Jamnička kiselica bottle label from the early 20th century – from the Jamnica d.o.o. Company archives

71, Kompleks lječilišta i kupališta Jamnička Kiselica

Bathing and Health Resort of Jamnička Kiselicaopćina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

graditeljska baština

architectural heritage

Arhitektonski snimak zaselka Sačerići U sklopu radionice Arhitektonska topografija identiteta – Općina Pisarovina studenti su izradili arhitektonski snimak graditeljske baštine u zaselku Sačerići naselja Lučelnica. Zaselak čini osam domaćinstava od čega su četiri dio izvorne jezgre zaselka, a četiri kasnije interpolacije. Uz strukturu zaselka zabilježeni su osnovni gabariti i unutrašnja podjela četiri starija drvena objekta kao i tipični detalji konstrukcije i dekoracije na njima. Domaćinstva koja čine nukleus zaselka sastoje se od tradicionalne pokupske kuće kao stambenog objekta i jednog ili više pomoćnih drvenih gospodarskih objekata koji pokazuju da su izvorni stanovnici naselja živjeli od ratarstva. Jedno je od tih domaćinstava napušteno (domaćinstvo C) i stambeni objekt pokazuje znakove propadanja, jedno je obnovljeno kao kuća za odmor i u izvrsnom je stanju (domaćinstvo H), dok u preostala dva domaćinstva u relativno lošim uvjetima žive starosjedioci. Domaćinstva A i B nisu temeljito obnavljana, no njihovi stanari ipak vode brigu o njima. Posebno se ističe domaćinstvo A koje je na stambenom objektu jedino zadržalo izvorni slamnati pokrov kakav se, pretpostavljamo, nalazio i na ostalim građevinama. Od ta četiri domaćinstva koja čine zaselak dva su novije gradnje (od opeke ili betona) s montažnim gospodarskim objektima. U druga dva domaćinstva stambene građevine su tradicionalne drvene pokupske kuće koje su premještene na sadašnju lokaciju te ponovno sastavljene na betonskom ili postamentu od blok opeke. 73, Arhitektonski snimak zaselka Sačerići

Architectural Assessment of the Sačerići Hamlet In the workshop ‘Architectural Topography of Identity – Municipality of Pisarovina’ students made an architectural assessment of architectural heritage in the hamlet of Sačerići, which is part of the village of Lučelnica. The hamlet comprises eight households, the four of which pertain to an original nucleus of the hamlet, and the other four are subsequent interpolations. In addition to the hamlet’s structure, the students noted down its basic dimension, an internal division of the four older wooden houses, and typical construction details and ornaments on the houses. The households making the nucleus of the hamlet possess traditional residential buildings of the Kupa river area and one or more ancillary wooden farm buildings which demonstrate that original inhabitants of the hamlet made a living from farming. One of those households is abandoned (household C) and the residential building shows signs of decay; another house is renovated as a holiday home, and it is in excellent repair (household H), whereas long-time inhabitants reside in the remaining two households in relatively poor living conditions. The housing units of the households A and B have not been thoroughly renovated, but nevertheless their tenants take care of their maintenance. The household A stands out in the hamlet as it is the only one which retained the original thatch roof on the residential building, which, we assume, used to cover other buildings as well. The hamlet has originated from those four households. Two households live in residential buildings – traditional wooden houses of the Kupa River area which were moved to their current locations where they were reassembled and placed on concrete foundations or an architectural base made of block bricks, and another two houses were built more

Architectural Assessment of the Sačerići Hamlet


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Arhitektura izvornih domaćinstava slična je i ukazuje na tradicijsko nasljeđe u kojemu nema autorskog pristupa oblikovanju objekta već ono nastaje iz lokalne kulture i obrta. Pritom su iznimka jedino dekoracije izrezbarene u drvetu. Stambene građevine izduženog su tlocrta i podijeljene na tri dijela. U središnjem dijelu nalazi se ulazni prostor (ganjak) s kupaonicom dok se u bočnim dijelovima nalaze sobe. Središnji ulazni dio ponekad ima natkriven vanjski pretprostor (pristašek) kao na kući domaćinstava B i H. Bočni dio u jednostavnijem slučaju čini samo jedna prostorija, tako da se u kući nalaze samo dvije glavne prostorije, a nekad su ti prostori dodatno podijeljeni pa kuća može imati i tri ili četiri glavne prostorije. Sve kuće su prizemnice s dvostrešnim krovom koji može biti skošen s jedne strane zabata (poculica, lastavica), kakva je kuća domaćinstva A. U takvom slučaju prostor potkrovlja koristio se u jednom slučaju kao tavan dok se u ostala tri nije koristio. Otvori na kućama uokvireni su daskama, a prozorska krila izbačena su na vanjsku stranu okvira. Otvori su često, iako ne uvijek, dekorirani zabatnim rezbarijama. Zanimljivo je da se položaj pregradnih zidova unutar kuće može vidjeti s fasade jer su oni uvijek uglavljeni u vanjsku konstrukciju kuće.

recently (using bricks or concrete) with prefabricated farm buildings.

Arhitektura naknadno interpoliranih domaćinstava ne poštuje zatečeni kontekst ni izborom materijala ni mjerilom te narušava odnose u izgrađenoj strukturi zaselka. I domaćinstva koja su nastala premještanjem drvenih kuća nisu iznimka, jer su i te kuće produkt druge sredine te se oblikovanjem razlikuju od zatečenih. Tlocrtno su drugačijih odnosa stranica te su veće, a razlikuju se i po smještanju na postament koji je grubo izveden. Okućnice novih domaćinstava razmjerno su manje tako da su građevine u njima smještene na mnogo manjim razmacima i stvaraju nov karakter u prostoru. Priredio Goran Denk

74, Arhitektonski snimak zaselka Sačerići

Original houses are of similar architecture, which speaks of traditional heritage without individual architectural approach to design of housing units; rather, architecture is based on local culture and crafts, with only exceptions being ornaments carved in wood. Residential buildings have an elongated ground plan divided into three parts. The entrance area is in the central part, together with a bathroom, while the rooms are on the both sides of the entrance. In from of the central entrance area there is sometimes an exterior porch-like roofed area – as in the case of the houses of the households B and H). The side part may be just one room – in the case of simpler design – and in that case there are just two main rooms in the house; sometimes those rooms are further divided and the house may have three of four main rooms. All houses are single-storey buildings with gable roofs which may be slanted on one side of the gable, as in the case of the house belonging to the household A. In this case, the attic area was used as a garret, while in other three cases it was not used at all. Openings on the houses are framed by planks, and the window panes are placed on the outer side of the frames. The openings are often, though not always, decorated by gable carvings. It is interesting that the position of partition walls in the house can be seen from outside (on the façade) as they are always wedged into the external structure of the house. Architecture of subsequently interpolated houses shows no regard for the existing context by the choice of material or proportions, and it spoils the relationships in the built structure of the hamlet. The households living in the wooden houses that were transferred from elsewhere are no better in this regard, as those houses belonged to a different environment, and they differ in its design from the existing buildings in the hamlet. In terms of the ground-plan, the relationships of their sides are different, and they are bigger; they also differ in being placed on roughly

Architectural Assessment of the Sačerići Hamlet


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

made architectural base. A tract of ground surrounding the new households is relatively smaller and the buildings on that ground are placed much closer to each other, thus creating a new spatial character. PREPARED BY Goran Denk

zaselak Sačerići naselja Lučelnica – izvadak iz HOK5000 / Hamlet of Sačerići, village of Lučelnica – excerpt from the Croatian Base Map 1:5000

75, Arhitektonski snimak zaselka Sačerići

Približna granica rasprostiranja posavske (i pokupske) tradicijske kuće u drvu (hrast lužnjak). Prikaz na izvodu iz Prostornog plana Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zavod za prostorno planiranje / Approximate boundaries of the spread of the traditional wooden architecture typical of the Sava and Kupa Rivers area (pedunculate oak). Presentation on an excerpt from the Spatial Plan of the Ministry of Environment Protection, Physical Planning and Construction, Croatian Institute for Spatial Development

Architectural Assessment of the Sačerići Hamlet


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Arhitektonski snimak domaćinstva A – Sačerići, kč. 913/2 / Architectural assessment – household A – Sačerići, cadastral plot 913/2

76, Arhitektonski snimak zaselka Sačerići

Architectural Assessment of the Sačerići Hamlet


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Arhitektonski snimak domaćinstva B – Sačerići, kč. 914/1 / Architectural assessment – household B – Sačerići, cadastral plot 914/1

77, Arhitektonski snimak zaselka Sačerići

Architectural Assessment of the Sačerići Hamlet


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Arhitektonski snimak domaćinstva D – Sačerići, kč. 916/2 / Architectural assessment – household D – Sačerići, cadastral plot 916/2

78, Arhitektonski snimak zaselka Sačerići

Architectural Assessment of the Sačerići Hamlet


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Arhitektonski snimak objekta I – Sačerići, kč. 893/4 / Architectural assessment – building I – Sačerići, cadastral plot 893/4

79, Arhitektonski snimak zaselka Sačerići

Architectural Assessment of the Sačerići Hamlet


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Njemački (nemški) vez – preuzeto iz: Posavska tradicijska drvena kuća: priručnik za obnovu, Salopek i suradnici, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstvo kulture, Zagreb, 2006. / dovetail joint – from: Traditional wooden house of the Sava River area – guide to repairing wooden houses, Salopek et al., Ministry of Sea, Tourism, Transport and Development, Ministry of Culture, Zagreb, 2006

80, Arhitektonski snimak zaselka Sačerići

Architectural Assessment of the Sačerići Hamlet


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

detalj strehe i poculice – preuzeto iz: Posavska tradicijska drvena kuća: priručnik za obnovu, Salopek i suradnici, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstvo kulture, Zagreb, 2006. / detail of the eaves and a slanting part of the gable – from: Traditional wooden house of the Sava River area – guide to repairing wooden houses), Salopek et al., Ministry of Sea, Tourism, Transport and Development, Ministry of Culture, Zagreb, 2006

81, Arhitektonski snimak zaselka Sačerići

Architectural Assessment of the Sačerići Hamlet


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

detalj otvora – preuzeto iz: Posavska tradicijska drvena kuća: priručnik za obnovu, Salopek i suradnici, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstvo kulture, Zagreb, 2006. / detail of an opening – from: Traditional wooden house of the Sava River area – guide to repairing wooden houses), Salopek et al., Ministry of Sea, Tourism, Transport and Development, Ministry of Culture, Zagreb, 2006

82, Arhitektonski snimak zaselka Sačerići

Architectural Assessment of the Sačerići Hamlet


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

Fotomaterijal

83, Fotomaterijal

architectural topography of identity

Photographs

photographs


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

84, Fotomaterijal

photographs


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

85, Fotomaterijal

Photographs


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

86, Fotomaterijal

Photographs


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

87, Fotomaterijal

Photographs


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

88, Fotomaterijal

Photographs


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

89, Fotomaterijal

Photographs


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

fotografije/Photographs Goran Denk

90, Fotomaterijal

Photographs


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

Studentski radovi

91, Studentski radovi

architectural topography of identity

Students’ projects

Students’ projects


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

92, studentski radovi

Students’ projects


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

UVOD U STUDENTSKE PROJEKTE

INTRODUCTION INTO STUDENTS’ PROJECTS

Integralni pristup oblikovanju arhitektonskog rješenja Za vrijeme studija arhitekture svaki projektni zadatak s kojim se kao studenti susrećemo brižljivo je osmišljen da bi nas uveo u novi aspekt struke te pred nas postavio izazove s kojima se još nismo susreli. Teme koje moramo savladati raznovrsne su, no ono što im je uvijek zajedničko jest da nude vrlo jasan okvir u kojemu djelujemo. Bez obzira radi li se o projektiranju obiteljske kuće ili o zahtjevnijim programima kao što su obrazovne ustanove i sportski objekti, parametri koje moramo ispuniti jasno su definirani i služe kao čvrsta referentna točka koja nam omogućava slobodu u nesigurnom istraživanju teme s kojom se uvijek po prvi puta susrećemo. Takvim pristupom tijekom studija, tipologiju po tipologiju, apsolviramo teme koje su neophodne za samostalno bavljenje strukom da bi na IX. semestru, posljednjem prije završnog diplomskog rada, a u sklopu kolegija Radionica arhitektonskog projektiranja 3, imali priliku samostalno, prema vlastitim afinitetima, odabrati mentora, a time i od mentora ponuđenu tipologiju. Radionica Arhitektonska topografija identiteta prof. Vesne Mikić izdvaja se iz modula Radionica arhitektonskog projektiranja 3, ali i iz svih ostalih projektnih modula tijekom studija arhitekture po tome što se pred studenta ne postavlja zadatak da ponudi autorsko 93, Integralni pristup oblikovanju arhitektonskog rješenja

Integral approach to the design of architectural solution During our studies of architecture, each project assignment which the students are given is carefully conceived in order to introduce us to a new aspect of the profession, and face us with challenges we have not yet experienced. The topics that we need to master are diverse, but what they always have in common is that they provide a clear framework for our work. Regardless of whether it is the design of a family house or more demanding projects such as educational institutions and sports facilities, parameters that have to be met are clearly defined and serve as a steady reference point which provides us with freedom in the uncertain research of the topic which we meet for the first time. Through such an approach in our studies, typology by typology, we master the topics required for independent practice of our profession. In the ninth semester, the final one before the graduation thesis, within the course Workshop of Architectural Design 3, we are given opportunity to choose a mentor independently, based on our own preferences, and, thus, a typology offered by the mentor. Prof. Vesna Mikić’s workshop – Architectural Topography of Identity – may be singled out of the module Architectural Design Workshop 3, and all other project modules during the studies of architecture because it does not require students to offer their own project solutions within the rules of a given typology, but it encourages them to find necessary and justified programs within the specific habitat. As a field of research, Prof. Mikić selects space which most directly connects us to the European cultural circle from which we originate – the village space. Namely, even though


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

projektno rješenje unutar pravilnika zadane tipologije, već ga se navodi da sam iznađe program potreban i opravdan unutar specifičnog habitata. Za područje istraživanja prof. Mikić odabire prostor koji nas najizravnije povezuje s europskim kulturnim krugom iz kojega izviremo – prostor sela. Naime, usprkos tome što se velike konurbacije percipiraju kao primarni nositelji identiteta, utjecaji globalizacije i ubrzanog razvoja čine ih međusobno sve sličnijima, ali i ujedno sve različitijima od teritorija na kojem nastaju – homogenog prostora sela koji se poput tkiva proteže čitavim kontinentom povezujući ga. I dok u urbanim sredinama razvoj pod utjecajem tržišta sve više izmiče iz ruku arhitekata i urbanista – a koncentracija ljudi i kapitala osigurava dostupnost potrebnih sadržaja pa i onda kada oni ne nastaju planski – u osjetljivim ruralnim sredinama kvalitetno prostorno planiranje, ali i arhitektonsko projektiranje danas je potrebnije no ikad.

large conurbations are perceived as primary identity carriers, the impacts of globalization and an accelerated development make them increasingly more similar to each other and, at the same time increasingly dissimilar to the territories where they are formed – a homogeneous village space which extends, like tissue, across the entire continent connecting it. While development in the urban centres – under market influences – is increasingly getting out of architects’ and urbanists’ hand, and the concentration of people and capital makes necessary contents accessible even when they have not been planned, in sensitive rural areas spatial planning and architectural design are today more necessary than ever.

U Hrvatskoj je ruralni prostor uslijed tranzicije na tržišnu ekonomiju bio posebno pogođen jer su priljev kapitala i povećanje životnog standarda omogućili veliku građevinsku ekspanziju koja nije bila adekvatno popraćena zakonskom regulativom i njezinom provedbom. Tako je zbog nekontrolirane građevinske ekspanzije narušen dotad neizgrađen okoliš, ali je znatno promijenjen i karakter izgrađenog odmakom od vernakularnih načina građenja i slike i mjerila postojećih naselja. Istovremeno produkcija društvenih sadržaja nije pratila produkciju onih tržišnih i privatnih što je narušilo standard života u ruralnim krajevima u odnosu na one urbane. Radionica Arhitektonska topografija identiteta traži od studenata da zauzmu stav prema zatečenoj prostornoj situaciji i mogućim modelima budućega razvoja. Pritom valja uzimati u obzir zaštitu prostornog i kulturnog identiteta koji naslijeđujemo kao i daljnje tumačenje tog identiteta u kontekstu europskog kruga kojemu pripadamo, potreba suvremenog načina života i održivog razvoja i novih tehnologija. Težište interesa 94, Integralni pristup oblikovanju arhitektonskog rješenja

The rural area in Croatia was especially affected as a result of transition to market economy because an influx of capital and an improved standard of living brought about the expansion of a construction industry which was not adequately followed by a regulatory framework and its enforcement. Thus, due to the uncontrolled expansion of construction industry, previously undeveloped environment was spoiled. The character of the developed areas has also been considerably changed as it departed from vernacular construction techniques and the image and proportions of the existing settlements. At the same time, the production of social content failed to follow the production of market-oriented and private contents which negatively impacted the standard of living in rural areas in relation to the urban ones. The workshop Architectural Topography of Identity requires students to take a position towards the existing spatial situation and potential models of future development. In the process, what should be taken into consideration is protection of inherited spatial and cultural identity, and a further interpretation of that identity in the context of the European circle to which we belong, as well as needs of contemporary way of life, sustainable development and new technologies. The workshop’s focus thus

Integral approach to the design of architectural solution


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

radionice tako se premješta s pitanja kako nešto izgraditi na mnogo relevantnije pitanje u današnjem kontekstu: Što uopće graditi?

replaces the question – how to build something – by a much more relevant question in the contemporary context: what should be built at all?

Pristupom koji je duboko ukorijenjen u kontekst student je primoran upoznati područje unutar kojega djeluje. Tek nakon što su u obzir uzeti svi elementi koji sudjeluju u formiranju antropološkog prostora, moguće je ponuditi adekvatan suvremeni odgovor koji nije strani element u svom okruženju. Analizirajući postojeće sadržaje i potrebe budućeg razvoja student dolazi do prijedloga programskog zadatka. Analizom prirodnog i urbanog krajolika, topologije, staništa, cikličkih procesa u prostoru, posebno vrijednih prostora i prostora kojima je potrebna sanacija, dolazi se do potencijalne lokacije za intervenciju. Iz postojećeg arhitektonskog vokabulara, vernakularnih elemenata, oblika, pojava, odabiru se elementi identiteta koji se reinterpretiraju suvremenim potrebama, izrazom, tehnologijom i estetikom te se na taj način stvara arhitektura koja afirmira svoje nasljeđe. Ipak, istovremeno mu ne robuje već je temelj buduće samoaktualizacije prostora u najboljem duhu teorije hijerarhija potreba Abrahama Maslowa i kritičkog regionalizma Kennetha Framptona.

Through a deeply context-sensitive approach, students are compelled to get to know the area within which they act. Only after all elements participating in the formation of anthropologic space have been taken into consideration, it is possible to offer an adequate contemporary response which is not a foreign element in its environment. Through analysis of existing contents and needs of future development, students prepare the proposals for their program assignments. A potential location of architectural intervention is identified through analysis of natural and urban landscape, topology, habitats, cyclic changes in space, especially valuable spaces and those requiring remediation. Identity elements are selected from the existing architectural vocabulary, vernacular elements, forms and phenomena, to be then reinterpreted in accordance with contemporary needs, expression, technologies and aesthetics; architecture affirming its heritage is created in this way. However, it is not enslaved by the heritage; the basis of the future self-actualization of space is in the best spirit of Abraham Maslow’s theory of the hierarchy of needs and Kenneth Frampton’s critical regionalism.

Integralni pristup formiranju arhitektonskog rješenja koji prof. Mikić izlaže svojim studentima omogućuje im da u proces projektiranja uđu i prije nego se osvijesti sama ideja o potrebi budućeg arhitektonskog rješenja. Na taj način studenti dobivaju slobodu da na arhitektonsko djelo ne gledaju isključivo kroz prizmu arhitektonskog programa. Goran Denk

An integral approach to architectural solutions which Prof. Mikić presents to her students enables them to enter the designing process even before they become fully aware of the concept of a future architectural solution. In this way students are given freedom to not see an architectural work exclusively through the prism of architectural program. Goran Denk

95, Integralni pristup oblikovanju arhitektonskog rješenja


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Studije – projekti / Studies – projects Juraj Luetić Mreža turističkih građevina za povremeni boravak Network of tourist accomodation establishments for occasional stay Dejan Matić Kulturno-lovački centar pisarovinskog kraja Cultural and Hunting Centre of the Pisarovina Area Lovro Gorupec ZigZag Hotel ZigZag Hotel Boris Vidaković Centar za permakulturu i burza za otkup poljoprivrednih proizvoda Permaculture Centre and Agricultural Produce Exchange Goran Denk Ornitološki centar Ornithological Center

96, Integralni pristup oblikovanju arhitektonskog rješenja

Integral approach to the design of architectural solution


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Goran Denk

Ornitološki centar

Ornithological Center

situacija/site plan

97, Ornitološki centar

Ornithological Center


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

tlocrt podzemne etaže/underground storeyplan

tlocrt prizemne etaže/ground floor plan

tlocrt prvoga kata/first floor plan

98, Ornitološki centar

Ornithological Center


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

presjeci B-B i A-A/cross-sections B-B and A-A

sjeverno i južno pročelje/north and south facade

presjeci 1-1 i 2-2/cross-sections 1-1 and 2-2

99, Ornitološki centar

Ornithological Centeropćina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Lovro Gorupec

ZigZag Hotel

ZigZag Hotel Location

Lokacija Odabir lokacije za projekt bio je najzahtjevniji dio planiranja hotela i spa centra u općini Pisarovina. Objekt je bilo potrebno smjestiti u prostor tako da se održi ravnoteža između privatnih potreba hotela i javnog interesa općine. Stoga bi hotel trebao biti na lokaciji koja je vrlo dobro prometno povezana kako sa Zagrebom (odakle bi vikendom dolazila većina gostiju spa centra), tako i s autoputom (odakle bi se u ljetnim mjesecima hotel punio stranim turistima koji bi, na putu do mora, u njemu odsjedali jednu ili više noći), ali ujedno i dovoljno izoliran od ostatka općine kako turističke aktivnosti (buka, zagađenje itd.) i pojačani promet ne bi narušile kvalitetu života lokalnog stanovništva. Istodobno se pazilo da hotel ne bude predaleko od centra općine tj. od Pisarovine kako bi pristupačnošću svojih sadržaja mogao obogatiti život mjesta. U mjestu Pisarovina živi i većina stanovnika općine tako da je sigurno pretpostaviti da bi upravo odatle bila i većina zaposlenika. Lokacija odabrana za hotel na pola je puta između Pisarovine i crkve sv. Martina, nekadašnjeg središta općine te pruža optimalan smještaj za turističke djelatnosti u pogledu izoliranosti, blizine zanimljivih sadržaja, prirodne ljepote, prometne povezanosti. Istodobno ima minimalan negativan učinak na kvalitetu života postojećeg stanovništva općine.

101, ZigZag Hotel

The most demanding part of the planning activities for the hotel and spa centre in the Municipality of Pisarovina was the choice of project location. The building had to be situated in space in such a way to maintain balance between the private hotel requirements and public interests of the Municipality. The location, thus, had to have very good transport connections, both with Zagreb (from where most guests of the spa centre would come) and the highway (from where foreign tourists would come to the hotel in summer months to stay for a night or longer – on their way to the coast). At the same time, the location had to be sufficiently away from other parts of the Municipality so that tourist activities (noise, pollution etc.) and increased traffic would not disturb the quality of life of the population of Pisarovina. It also had to be taken into account that the location should not be too far from the centre of the Municipality, i.e. the city of Pisarovina, so that easy access to the hotel activities could enrich the life of the city. Most of the inhabitants of the Municipality live in the city of Pisarovina, so it could be safely assumed that most of the hotel employees would come from Pisarovina. Thus, a lot situated half way between Pisarovina and St. Martin Church, a former centre of the Municipality, has been chosen as the hotel location. The chosen location has optimal features for tourist activities in view of its isolated position, the vicinity of interesting places, natural beauty and transport connections, whereas at the same time it has the least negative effect on the quality of life of the current population of the municipality.

ZigZag Hotel


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Obrazloženje koncepta

Explication of the concept

Odabrana lokacija projekta definirana je svojim iznimnim prirodnim datostima. Pri postavljanju zgrade na parcelu glavni cilj je bio očuvanje zatečenog ambijenta. Zaključeno je da arhitektura koja će se pojaviti u ovom prostoru ne smije biti nametljiva i voluminozna niti smije narušavati prirodu. Stoga je potrebno otprilike 6 000 m2 hotela projektirati na takav način da se pripadajući volumeni maksimalno razbiju te da postanu dio terena i prirode koja ga okružuje. Zbog znatno lošijih vizura na sjevernoj strani parcele, odlučeno je da sve sobe imaju pogled na južnu stranu parcele koja je orijentirana prema šumi. Kako bi se izbjeglo povećanje katnosti, a time i nametljivost volumena zgrade, traktovi soba smještaju se stepenasto duž padine terena. Dobiveni traktovi rotiraju se i međusobno razmiču čime se dobiva mogućnost organizacije većeg broja soba na istoj parceli te se stvara prostor za skrivanje volumena bazena i servisnih prostora u podzemne etaže. Dobivena tri trakta spojena su poprečnom komunikacijom koji slijedeći pad terena maksimalno poštuju okolinu te se praktički pretvaraju u dio terena. U niže smještenim traktovima hotela smještene su sobe dok su u sjevernom, ulaznom traktu smješteni javni prostori poput restorana, bara, kongresne dvorane i sl. Ulazni trakt je jedini koji se diže iznad kote (vrha) terena, te je zbog toga čitav ostakljen kako bi minimalno zaklanjao prirodu iza sebe. Sadržaje ovog trakta mogu koristiti ne samo gosti hotela, već i vanjski posjetitelji, a kongresna dvorana projektirana je sa zasebnim ulazom i prostorom za kontrolu kako bi po potrebi mogla služiti i kao kinodvorana.

102, ZigZag Hotel

The selected project location is defined by its exceptional natural givens. In positioning the building on the lot, the main aim was to preserve the existing environment. The conclusion was reached that architectural structure to be built up in this space should not be intrusive, should not disturb nature and should not be voluminous. Therefore, the hotel of approximately 6,000 square metres had to be designed in such a way that its volumes are maximally spread out and that they blend into the terrain and surrounding nature. Due to the view being less attractive on the north side of the lot, it has been decided that all rooms should be oriented towards the south, with a view of the forest. In order to avoid designing a larger number of floors which would make the volume of the hotel building intrusive, the hotel ‘floors’ have been situated in a cascading manner along the terrain slope. The units have been rotated and mutually moved apart providing the opportunity to organize a larger number of rooms on the same lot, and keep out of sight the volume of the pool and service areas. The three units have thus been designed – connected crosswise. By following the slope of the terrain, they maximally respect the environment, and practically blend into the existing terrain. The rooms are designed in the parts of the hotel situated on the lower terrain, and the public areas such as the restaurant, bar, congress hall etc., are located in the northern part of the hotel, next to the entrance area. The entrance area of the hotel is its only part rising above the height of the terrain, and for this reason, it has full-height glass walls in order to minimally block the view of nature behind it. Facilities located in this part of the hotel are not intended exclusively for the hotel guests, but may be used by other visitors, too. The congress hall has been designed with a separate entrance and a control area so that it could also serve, if needed, as a movie theatre hall.

ZigZag Hotel


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

skica koncepta/concept sketch

obrazloženje organizacije hotela/explication of the hotel organizational structure

103, ZigZag Hotel

ZigZag Hotel


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

tlocrt, prizemna etaža/ground plan, ground floor

tlocrt, podzemna etaža (-1)/ground plan, underground storey (-1) 104, ZigZag Hotel

ZigZag Hotel


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

presjek/cross-section

situacija/siteplan

105, ZigZag Hotel

ZigZag Hotel


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

prostorni prikazi/spatial presentations

106, ZigZag Hotel

ZigZag Hotel


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Juraj Luetić

Mreža turističkih građevina za povremeni boravak Raspršenost naselja po cijeloj općini daje vrlo zanimljivu situaciju. Sama Pisarovina strateški je centar općine i vrlo je zanimljivo da se nalazi točno u njezinoj sredini. Stvaranjem nove sredine, u kojoj bi se mogao odvijati turizam ili bi ona imala kakvu drugu namjenu, ne bi bio odgovor ovoj sredini. Raspršivanjem turističke ponude po cijeloj općini dobiva se mnogo kvalitetnija ponuda koja je u duhu općine. Kvalitete koje takav sistem donosi su mir, različitost, specifičnost, jedinstvenost, multifunkcionalnost i brojne druge. Brendiranje Stvara se specifična vrsta turizma koja je prepoznata samo za ovo područje. Brendiranje omogućuje stvaranje reklame ovome prostoru i intrigira ljude zbog svoje specifičnosti. Tako, na primjer, terme autora Petera Zumthora u selu Vals u Švicarskoj postale su svjetski trend, a samo selo ne broji više od 300 stanovnika. Lovni turizam Zasigurno je jedna od vrlina ove općine. Velika područja šuma i brojne životinja neke su od potrebnih karakteristika ovog sporta. Sam sport vrlo je specifičan i stvara 107, Mreža turističkih građevina za povremeni boravak

Network of tourist accommodation establishments for occasional stay The fact that cities and villages are dispersed all over the municipality creates an interesting situation. Pisarovina is a strategic centre of the Municipality, and, interestingly, it is situated in its exact centre. A potential creation of a new centre, for tourist or other purposes, would not be an appropriate response to the existing centre. By dispersing tourist activities all over the Municipality, a better quality tourist offer is created in line with the spirit of locality. Qualities created by such an approach include: tranquillity, diversity, specificity, uniqueness, multi-functionality... Branding creating a specific, recognizable kind of tourism especially for this area. The branding will contribute to promotion and advertising of this area and arouse interest of potential visitors due to its specific nature. For example, the village of Vals in Switzerland, with its thermal baths designed by Peter Zumthor, has become a global trend, and the village has just about 300 inhabitants. Hunting tourism it is definitely one of the municipality’s attractions. Large forests and rich wildlife are some of the requirements for sport hunting. It is a quite specific sport and creates a kind of brand; one could even talk about a kind of elitist tourism. Adaption to the requirements of this sport might largely assist in the tourist development because the area is in the vicinity of larger cities such as Zagreb

Network of tourist accommodation establishments for occasional stay


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

svojevrstan brend. Moglo bi se čak govoriti o nekoj vrsti elitnog turizma. Prilagođavanje ovom sportu uvelike bi pomoglo razvoju turizma jer u blizini velikih gradova, Zagreba i Karlovca, zaljubljenici u ovaj sport nalaze svoju satisfakciju u vrijeme sezone lova. Budući da u ljetnom razdoblju ne traje sezona lova, na ovaj način se produžuje turistička sezona.

and Karlovac, and hunting enthusiasts satisfy their sports cravings during the hunting season which is not in the summer months. Thus, a tourist season in the area could be extended.

Drvna industrija Prilagođavanjem nove izgradnje drvnoj industriji (koristeći drvo kao primarni materijal u gradnji), pomažemo lokalnim tvornicama u njihovom razvoju. Koristimo se materijalom zatečenim in situ i svodimo troškove izgradnje na minimum. Isto tako zadržavamo i genius loci ovog prostora (brojne drvene kuće), ali stvaramo i novu, suvremeniju, kvalitetniju i brendiranu strukturu u prostoru. Ribolov Jedna od postojećih atrakcija u prostoru su ribnjaci u blizini Pisarovine izgrađeni davnih godina. 2006. godine potpuno su uređeni te danas služe za ribolov i uzgoj ribe. Šuma Uvijek pruža bezbroj mogućnosti, od drvne industrije do raznih vrsta sporta i rekreacije. Velika površina prirodne šume u najvećoj općini Zagrebačke županije pruža mir i odvojenost od života u gradu. Arhitektura kao topografija identiteta Odižući strukture na stupove, odgovaramo na naplavna područja i istovremeno se nalazimo na višoj razini iz koje se pružaju pogledi na Medvednicu, Žumberačko gorje, Kupu, crkvu i dr. Istovremeno pridonosimo i lovnom turizmu koji zahtijeva visinu radi gledanja u daljinu – svojevrsna čeka. Ostajemo u duhu prostora i samo ga modificiramo na suvremen način.

108, Mreža turističkih građevina za povremeni boravak

Wood industry by adapting the construction of new buildings to the wood industry (using wood as a primary building material), we assist local factories in their development. We use the material found in situ and reduce the construction expenses to the minimum. At the same time, the genius loci of the area is being retained (a multitude of wooden houses), but we create a new, modern, good quality and branded structure in space. Fishing one of the existing attractions in the area are fishponds in the vicinity of Pisarovina built long ago. In 2006, they were fully redeveloped, and today they are an area of fishing and fish farming. Forest it always offers countless possibilities – from wood industry to various kinds of sports and recreation. Large natural forests in the largest municipality of the Zagreb County provide tranquillity and distance from the city life. Architecture as the topography of identity raising the structure onto the columns is a response to the flooding, and, at the same time, the higher level provides the view of the Medvednica Mountain, the Žumberačko gorje hills, the Kupa River, the church etc. This also contributes to the hunting tourism which requires the higher terrain for observation purposes – a kind of wildlife observation point. We respect the spirit of locality; we just modify it in a contemporary manner.

Network of tourist accommodation establishments for occasional stay


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

koncept/concept

Mreža turističkih građevina za povremeni boravak/Network of tourist accommodation establishments for occasional stay

pogledi/views

teren/terrain

109, Mreža turističkih građevina za povremeni boravak

naselja i promet/settlements and traffic

Network of tourist accommodation establishments for occasional stay


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

karakteristični presjeci i pogledi/ characteristic section and views

tlocrti 5. i 6. kata/5th and 6th floor plan

tlocrti 2., 3. i 4. kata/2nd, 3rd and 4th floor plan

tlocrti prizemlja i 1. kata/ground floor and 1st floor plan

110, Mreža turističkih građevina za povremeni boravak

Network of tourist accommodation establishments for occasional stay


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

111, Mreža turističkih građevina za povremeni boravak

Network of tourist accommodation establishments for occasional stayopćina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Dejan Matić

Kulturno-lovački centar pisarovinskog kraja Koncept Kulturno-lovačkog centra u Pisarovini je nastao kao pokušaj oplemenjivanja općine jedinstvenim kulturnim i smještajnim objektima.

Cultural and Hunting Centre of the Pisarovina Area The concept of the Cultural and Hunting Centre in Pisarovina was created as an attempt to enrich the life of Municipality by unique cultural and accommodation establishments. The project attempts to consolidate the locations of a zoological reserve and hunting tourism area and the cultural hall with an exhibition space for various cultural exhibitions and economic presentations. The Centre is located above the small village of Sačerići, using the existing municipal infrastructure, and already marked hunting grounds.

Projekt pokušava objediniti smještajni prostor za zoološki i lovni turizam, kao i kulturnu dvoranu s izložbenim prostorom za razne kulturno-gospodarske izložbe i prezentacije. Smješten iznad malog naselja Sačerići nadovezuje se na postojeću komunalnu infrastrukturu i na već postavljeni lanac lovačkih linija.

reference/references

113, Kulturno- -lovački centar pisarovinskog kraja

Cultural and Hunting Centre of the Pisarovina Area


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

smještajna jedinica, karakteristični presjek/ accommodation unit, characteristic cross-section

karakteristični presjeci i pogledi/characteristic cross-sections and views

114, Kulturno- -lovački centar pisarovinskog kraja

Cultural and Hunting Centre of the Pisarovina Area


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

tlocrt prizemlja/ground floor plan

prostorni prikaz/spatial presentation

115, Kulturno- -lovaÄ?ki centar pisarovinskog kraja

Cultural and Hunting Centre of the Pisarovina Areaopćina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Boris Vidaković

Centar za permakulturu i burza za otkup poljoprivrednih proizvoda Lokacija odabrana za kompleks nekadašnje je prognaničko naselje koje se nalazi gotovo u geometrijskom središtu Općine Pisarovina te je odlično prometno povezano. U njegovoj neposrednoj blizini nalazi se mjesto Pisarovina kao i veći broj sela. Centar za permakulturu smješten je na prijelazu brdovitog terena u nizinski. Kao komplementarni sadržaj burzi i centru predlaže se permakulturni park. Osnovni modul dimenzije parka preuzet je od postojećeg modula prognaničkog naselja, tako da se novi i stari raster poklapaju. Objekt centra za permakulturu s burzom za otkup poljoprivrednih proizvoda postavljen je na betonski postament – palubu kako bi se istovremeno riješio problem plavljenja tla, te tako očuvala sama građevina na suhom i olakšao servisni pristup skladištima (utovar i istovar kamiona). Centar je postavljen okomito na slojnice Vukomeričkih gorica kako bi se povećala prirodna propulzivnost i fluidnost prostora koji idu od sjevera prema jugu, s uzvisina u nizinu do rijeke 117, Centar za permakulturu i burza za otkup poljoprivrednih proizvoda

Permaculture Centre and Agricultural Produce Exchange The location selected for the Centre and Exchange complex is the former refugee camp which is situated in the almost geometric centre of the Municipality of Pisarovina and has excellent transport connections. Most towns and villages are situated in its immediate vicinity. The Permaculture Centre is located in a transition zone between the hilly terrain and the lowland area. The establishment of a permaculture park has been proposed as a complementary project to the Permaculture Centre and the Exchange. The park dimensions module is based on the existing module of the refugee camp; thus, the new and the old grid match. The building of the Permaculture Centre with the Agricultural Produce Exchange is placed on a concrete base – deck in order to resolve the issue of flooding and thus make sure that the building remains on the dry terrain, and, at the same time, to facilitate access to warehouses (loading and unloading of the trucks). The Centre is situated in a perpendicular position to the contour lines of the Vukomeričke Gorice hills in order to increase natural propulsion and fluidity of areas extending from the north towards the south, from the elevated area towards the lowland and the Kupa River. The Centre is positioned at the exact area of transition from the valley into the hilly area, along the road which – like a neutral border – precisely separates the two areas and always remains dry.

Permaculture Centre and Agricultural Produce Exchange


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

Kupe. Centar se nalazi na samom prijelazu iz nizine u gorski dio, a uz cestu koja poput neutralne granice precizno odvaja dvije cjeline ostavljajući prometnicu uvijek na suhom. Centar s burzom i bankom sjemena zamišljen je kao industrijska građevina. Unutar centra nalaze se manji dijelovi sa skladištima, edukacijsko-izložbenim centrom, burzom za otkup i bankom sjemena. Svaki dio funkcionira samostalno ali i unutar sklopa čime se omogućuje postupna izgradnja. Modularni konstruktivni sustav je racionalan i ekonomičan, a osim toga omogućuje i izgradnju u etapama, dogradnju sklopa i njegovu fleksibilnost u dugoročnom korištenju. Sustav komunikacija galerija i stubišta međusobno povezuje volumene u sklop čime se omogućuje samostalno funkcioniranje, ali i spajanje dijelova. Volumeni skladišta zatvoreni su konstrukcijom koja je neovisna od primarne nosive konstrukcije kako bi se osigurala postupna izgradnja i naknadna dogradnja.

The Centre with the Exchange, and the Seed Bank, has been designed as an industrial building. The focus has been transferred from the architectural appearance to its performance and efficiency. The complex functions as a facility which should enable further development of agricultural activities and protect autochthonous values of the Pisarovina area. Within the Centre, there are smaller units with warehouses, the educational and exhibition centre, the agricultural produce exchange and the seed bank. Each unit is functionally independent, but also a part of the whole, which makes possible a gradual construction process. The modular construction system is rational and cost-effective; in addition, it allows the building to be built up in stages, extended and flexible in its long-term usage. The communication system of galleries and stairways mutually connects the volumes into the whole, thus making possible independent operation of the units, but also their connecting. The structure closing the warehouse volumes is independent from the primary bearing structure in order to allow construction in stages and subsequent extensions.

Prostor ispred centra zamišljen je kao edukativni permakulturni park s pokaznim primjerima održivog uzgoja. Raster koji definira izgled parka preuzet je iz postojećeg rastera puteva nekadašnjeg naselja za prognanike, čime je očuvana memorija prostora. Preostali kontejneri iz naselja koriste se kao folie-i i pridaju im se različite funkcije, od spremišta za alat do boravišnog prostora za posjetitelje edukacijskog centra. Fokus je s pojavnosti arhitekture prebačen na performanse i učinkovitost. Sklop djeluje kao uređaj koji bi trebao omogućiti daljnji razvoj poljoprivrednih djelatnosti i zaštititi autohtone vrijednosti područja Pisarovine.

The area in front of the Centre has been designed as an educational permaculture park that will be an example of sustainable farming practices. The grid defining the appearance of the park has been based on the existing grid of paths in the former refugee camp; in this way, the memory of space has been preserved. The remaining containers from the camp are used as follies (folies) and given various functions – such as a tool shed, or an area for visitors of the educational centre. The focus has been transferred from the architectural appearance to its performance and efficiency. The complex functions as a facility which should enable further development of agricultural activities and protect autochthonous values of the Pisarovina area.

118, Centar za permakulturu i burza za otkup poljoprivrednih proizvoda

Permaculture Centre and Agricultural Produce Exchange


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

situacija/site plan

119, Centar za permakulturu i burza za otkup poljoprivrednih proizvoda

Permaculture Centre and Agricultural Produce Exchange


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

poljoprivredne površine, sustav melioracija, naseljenost/ agricultural areas, system of hydromellioration, population

uzdužni presjek, tlocrti i pročelja/longitudinal cross-section, ground plans and facades

120, Centar za permakulturu i burza za otkup poljoprivrednih proizvoda

Permaculture Centre and Agricultural Produce Exchange


općina pisarovina — arhitektonska topografija identiteta

architectural topography of identity

prostorni prikazi/spatial presentation

121, Centar za permakulturu i burza za otkup poljoprivrednih proizvoda

Permaculture Centre and Agricultural Produce Exchange
20 12 /13 ISBN 978–953–8042–02–7

9 789538 042027 01/2015 120KN