__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Tehnički studio / ARCHITECTURE AND INTEGRATED DISCIPLINES STUDIO Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet Preddiplomski studij Izbor studentskih radova ak. god. 2014./2015. — 2015./2016. IV. semestar


Sadržaj

3

Uvodna riječ urednika Preface by Editors-in-chief

4

Zadatak O kampusu

6

Prikaz situacije Hrvatska osnovna karta

8

Radne grupe

12

100

Prikaz izbora studentskih radova Grupa 1 12—25 Grupa 2 26—41 Grupa 3 42—55 Grupa 4 56—69 Grupa 5 70—73 Grupa 6 74—85 Grupa 7 86—99 Impresum


uvodna riječ urednika

Preface by Editors-in-chief

Tematsko područje integralnog vježbovnog kolegija Tehnički studio jest transformacija apstraktne ideje u arhitektonski konstrukt koristeći procese, tehnike i alate građenja. Formalno edukacijski okvir ovoga studija simulacija je rada u arhitektonskoj praksi, a njegova prava vrijednost leži u samome procesu koja se ostvaruje na manje vidljivim razinama. Zajednički rad kao oblik nastavne metode, istraživački pristup širokom i sveobuhvatnom području tehničkih znanja i značajan utjecaj integriranih disciplina, neodvojiva dijela realne arhitektonske produkcije - njegove su ključne odredinice. Suvremene tendencije novih suradničkih praksi, istraživanje i prototipiziranje pretpostavljaju imperativu gradnje. Intenzivan rad unutar malih grupa razvija znanja i sposobnost sudjelovanja u komunikaciji, koja pridonosi obostranom učenju te poučavanju studenta i nastavnika. Preklapanjem individualnog razmišljanja i zajedničke predanosti, kroz preispitivanje i nadogradnju postavljenog zadatka, ostvaruje se neprekidan niz stjecanja novih znanja i vještina. Istraživanja specifičnih tehničkih područja, potaknuta početnom idejom, preduvjet su u stvaranju vlastitih alata. Tako stečena znanja o suvremenim materijalima i tehnologijama građenja postaju katalizatori promjena, nadograđujući i proširujući granice osnovne zamisli. Razrada projektnog zadatka i komplementarnih dionica iz područja fizike zgrade, nosivih konstrukcija i instalacijskih sustava, pridonosi razvoju sustavnog pristupa i integralnog promišljanja, pri čemu …važnije je razumjeti je li pozicija stupa dobra, čemu služi i što nosi od njegove dimenzije.1

Thematic area of the integral training course Architecture and Integrated Disciplines Studio is a transformation of an abstract idea into an architectural construct by use of processes, techniques and tools pertaining to construction. Formally, the course is defined as being aimed at simulation of work in actual praxis of architecture, but its true value is embedded in the process itself, which is realised on less discernible levels. The defining features of the course are the use of work in groups as a teaching method, exploratory approach to diverse and comprehensive body of technical knowledge and a significant impact by integrated disciplines, which constitute an inseparable part of actual production in architecture. Contemporary trends of new collaborative practices put research and prototyping above a must for construction. Intensive work in small groups fosters knowledge and capability of collaboration in communication, which in turn contributes to the process of learning and teaching between the students and the teachers in both directions. A series of new knowledge and skills is achieved by permeation of individual thinking and joint commitment in the process of re-examination and extension of the given task. Exploration of specific technical areas, prompted by the initial idea, is required for creation of one’s own tools. Once acquired, this knowledge on modern materials and construction technologies becomes a catalyst of change, upgrading and expanding the boundaries of the underlying idea. The development of system approach and integrative thinking are facilitated through elaboration of the project assignment and by complementary areas of building physics, load-bearing structures and building installation systems, where …understanding if a position of a column is good, what its purpose is and what it supports is more important than its dimensions.1

Težište publikacije stavljeno je na interpretaciju uzročno-posljedične povezanosti početne zamisli i njezina konstrukta kroz usporedni prikaz radnih maketa i detalja kao ključne odrednice projekta. Kroz krajnje reducirano predstavljanje izbora studentskih radova tijekom dviju akademskih godina ova publikacija zaokružuje desetljetno razdoblje jednoga edukacijskog formata. Uz zadržavanje i artikuliranje stečenih vrijednosti i potencijala moguće je promišljanje drukčijega modela nastave. Iva Muraj, Zorana Protić, Zoran Veršić

The central point of the publication is the interpretation of the causal relationship between the initial idea and its construct by a comparative overview of working models and details in their capacity as key defining features of a project. By presenting a boiled down selection of students’ works from two academic years, this publication encompasses a decade of an educational format. While retaining and articulating the acquired values and potentials, contemplation of a new teaching model is possible.

3


zadatak

O kampusu

Tematski je okvir zadatka polivalentni paviljon promjenljivoga sadržaja koji je lociran izvan gradskoga središta na samostalnoj parceli javne namjene. Programski zadatak jest izložbenoedukacijski prostor namijenjen promociji ekologije i zelene gradnje kroz edukaciju te povezivanje znanstvene djelatnosti Šumarskoga i Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa širom javnosti. Na taj način Kampus postaje otvoreni parkovni kompleks, s paviljonom koji bi ponajprije služio približavanju djelatnosti znanstvene ustanove široj društvenoj zajednici i promociji održivog načina života. Parcela - ravna otvorena površina s postojećim visokim zelenilom, dostupna sa svih strana - nalazi se u središnjem dijelu fakultetskog dobra, u zoni društvene namjene, s planiranom samostojećom građevinom paviljonskoga tipa. Okosnicu programa čini višenamjenski prostor dvorane. Tema su istraživanja tehničke mogućnosti različitih rješenja koje omogućuju fleksibilnost prostora namijenjenog promjenljivome sadržaju. Potrebno je osmisliti neutralan, višenamjenski prostor koji se promišlja i konstruira na razini primarne konstrukcije, a očituje kroz niz tehničkih i oblikovnih rješenja. Pritom sinergija konstrukcije i sadržaja postaje čitljiva na razini forme. Prilikom razrade projekta posebna se pozornost posvećuje odabiru konstrukcije i iznalaženju izvedbenih rješenja prema logici idejne zamisli. Radom unutar studija afirmiraju se teme kao što su: bioklimatsko projektiranje, tehnička rješenja povoljna za okoliš i čovjeka, upotreba zelenih krovova i ozelenjenih fasadnih sustava, inteligentno rješavanje ovojnice zgrade koje prati optimizacija instalacijskih sustava i eventualnih obnovljivih izvora energije pridonoseći poboljšanju ukupne energetske učinkovitosti, oblikovanje građevne čestice kao integralnoga dijela parka, prostorna pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, te općenito racionalna, logična i ekonomična rješenja u skladu s realnim društvenim mogućnostima.

Urbanistička dispozicija mikrolokacije planiranoga polivalentnog paviljona nalazi se unutar kampusa Agronomskoga i Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posebnost mjesta Kampusa određena je makrolokacijom u sjeveroistočnome dijelu grada Zagreba, u području isprepletanja zelenila maksimirske park-šume i produžetka južnih obronaka Medvednice. Paviljonski sklopovi u kojima se odvija nastava i znanstvenoistraživački rad iz područja agronomije i šumarstva, kao i niz građevina iz 19. stoljeća, smješteni su unutar parka, na fakultetskom dobru Agronomskoga i Šumarskoga fakulteta, površine 6 hektara. Prirodna kvaliteta mjesta, reljef, klima i krajobraz velik su prirodni potencijal prostora. U takvom su kontekstu protočnost i kretanje, promjenljivost i nadogradnja, suživot s prirodom i održivost - glavne odrednice razvoja Kampusa i načina života akademske zajednice. Prostor Kampusa kontinuirano se izgrađivao i funkcionalno transformirao. Specifičnost procesa nastanka i razvoja današnjega Kampusa Agronomskoga i Šumarskoga fakulteta jest etapna gradnja pojedinih paviljona i kontinuirano adiranje novih fakultetskih zgrada tijekom godina. Prvi paviljonski sklop tadašnjega Poljoprivrednošumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1932.-1940.) realiziran je prema projektu Radne grupe Zagreb. Recentno razdoblje obilježila je gradnja Zelenoga paviljona s prostorima studentskoga restorana, studentskoga zbora s dvoranom i deset apartmana gostujućih profesora, i to prema prvonagrađenomu natječajnom projektu arhitektonskog ureda Studio 3LHD. IZVORI Medić, B. (2015.), Intervju, u: Tehnički studio / Polivalentni paviljon, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 86-94, Zagreb

1

Bjažić Klarin, T. (2015.), Dvije relaizacije – zagrebački Poljoprivrednošumarski fakultet i beogradski Dom štampe, u: Ernest Weissman, Architectonica, HAZU, 164-172, Zagreb Strategija prostornog i funkcionalnog razvoja Sveučilišta u Zagrebu 2013.-2025. (2014.), Sveučilište u Zagrebu, Zagreb Zebec, M.; Idžojtić, M.; Poljak, I.; Zebec, M. (2014.), Dendoflora i usklađenost arhitektonskih i hortikulturnih elemenata parka oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, “Šumarski list”, 1-2:55-64, Zagreb Barišić Marenić, Z. (2005.), Paviljonski sklop Poljoprivrednošumarskog fakulteta, Prva realizacija modernoga fakultetskog sklopa Zagrebačkog sveučilišta, “Prostor”, 29(1): 55-65, Zagreb

4


Situacija


radne grupe / Prikaz Studentskih Radova

grupa — ak. god.

energetski razred

situacija

stranica

Grupa 1 1 A —2014. / 2015. Sven Došen Marin Duić Antonio Gamilec Nikola Goluban

a

12—15

a

16—21

a

22—25

1 B —2014. / 2015. Luka Bosnić Dora Karamatić Marta Kolar Andrea Lipej 1 C —2015. / 2016. Dominik Lovrečić Sara Matošević Matija Poštenik Lucija Sekula AK FZ NK IZ

8

doc. dr.sc. Iva Muraj, v.pred. Zorana Protić doc. dr.sc. Iva Muraj asist. Andrej Marković v.pred. mr.sc. Ivan Cetinić, pred. Tihomir Rengel

AK FZ NK IZ

Arhitektonske konstrukcije Fizika zgrada Nosive konstrukcije Instalacije zgrada


Grupa 2 2 D —2014. / 2015. Dunja Sloković Iva Ukić Matija Vinković Goran Vuković

c

26—29

a

30—35

a

36—41

2 A —2015. / 2016. Petra Alić Dina Baranić Bernarda Blažeković Tihana Bosnar 2 B —2015. / 2016. Mila Boras Ivona Lerga Martina Unger Josipa Zlopaša AK FZ NK IZ

doc. Vedran Duplančić, pred. Teodor Cvitanović doc. Vedran Duplančić pred. Nenad Turčić v.pred. mr.sc. Ivan Cetinić, pred. Tihomir Rengel

Grupa 3 3 A —2014. / 2015. Larisa Hajdarovac Katarina Kazić Lea Kunek

b

42—47

a

48—51

b

52—55

3 B —2014. / 2015. Ema Pečenković Margareta Šikuten Dario Urban Gabriela Zec 3 C —2015. / 2016. Borna Radan Marina Križek Katarina Vretenar Lucija Zrinjski AK FZ NK IZ

pred. Tajana Jaklenec, v.pred. Dunja Mandić (ak.god. 2014./15.), pred. Neda Mrinjek Kliska (ak.god. 2015./16.) pred. Darko Užarević hon.asist. Ivan Klepo (ak.god. 2014./15.), v.pred. mr.sc. Berislav Medić (ak.god. 2015./16.) v.pred. mr.sc. Ivan Cetinić, pred. Tihomir Rengel

9


Grupa 4 4 B —2014. / 2015. Maja Močibob Katarina Mustać Leila Nanuk Lucija Puljić

a+

56—59

a+

60—63

b

64—69

4 D —2014. / 2015. David Ceilinger Antea Divić Lucija Požar Ana Rašan 4 C —2015. / 2016. Dorotea Korejzl Ivan Lončar Antonio Omićević Klara Perak AK FZ NK IZ

doc. Mateo Biluš, pred. Darko Užarević doc. Mateo Biluš doc. dr.sc. Josip Galić v.pred. mr.sc. Ivan Cetinić, pred. Tihomir Rengel

Grupa 5 5 A —2014. / 2015. Domagoj Knežević Kristina Gottwald Andrea Majić Kristijan Mamić

a

70—71

a+

72—73

5 C —2015. / 2016. Matija Blašković Lucija Gašpari Lucija Grofelnik Dominik Halajko AK FZ NK IZ

10

v.pred. Marino Šneler, pred. Željko Pavlović, hon.v.pred. Tomislav Petrinjak pred. Željko Pavlović izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman v.pred. mr.sc. Ivan Cetinić, pred. Tihomir Rengel


Grupa 6 6 C —2014. / 2015. Jelena Burnić Hana Dašić Amadea Finek Jana Horvat

a

74—77

b

78—81

b

82—85

6 D —2014. / 2015. Dora Barović Ivan Mimica Krešimir Perković Mihovil Posinković 6 A —2015. / 2016. Ivan Arar Bartol Oremović Rudolf Raspudić Luka Uchytil AK FZ NK IZ

doc. Ivica Plavec, izv.prof. dr.sc. Ariana Štulhofer pred. Marin Binički asist. Hrvoje Vukić v.pred. mr.sc. Ivan Cetinić, pred. Tihomir Rengel

Grupa 7 7 A —2014. / 2015. Ines Jakopanec Ivona Jurković Kristina Kozina Ivana Lazar

a+

86—89

a

90—93

a

94—99

7 B —2014. / 2015. Dora Ramušćak Dora Rubin Josipa Slaviček Filip Staničić 7 A —2015. / 2016. Silvija Hruškar Leon Husnjak Bojan Marko Sočo Nika Žagar AK FZ NK IZ

doc. dr.sc. Zoran Veršić, pred. Marin Binički doc. dr.sc. Zoran Veršić v.pred. mr.sc. Berislav Medić v.pred. mr.sc. Ivan Cetinić, pred. Tihomir Rengel

11


1 A — 2014. / 2015. Sven Došen Marin Duić Antonio Gamilec Nikola Goluban

TEMATSKI OKVIR banka sjemena > uzgoj bilja OBLIKOVANJE podzemna predavaonica > teorijska znanja vs. staklenik > praktična znanja KONSTRUKCIJA armiranobetonski sustav zidova — čelični skelet ENERGETSKI KONCEPT inteligentni fasadni sustav > polja različitih funkcija krovnih i fasadnih ploha: puni sendvič paneli, translucentne polikarbonatne ploče, transparentna ostakljena polja, fotonaponski moduli 12


13


14


15


1 B — 2014. / 2015. Luka Bosnić Dora Karamatić Marta Kolar Andrea Lipej

OBLIKOVANJE ambijent šume / stablo > nosivi element / praznina > korisni prostor / prožimanje unutarnjeg i vanjskog prostora parka KONSTRUKCIJA polivalentni prostori > nepravilna gustoća čeličnog skeleta unutar ortogonalnog rastera OVOJNICA razlomljena ploha transparentnog pročelja > organičko zrcaljenje parka / ostakljene fasadne stijene s vanjskom zaštitom solarnim platnima / zeleni ravni krov 16


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P

U

-

3400 200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

U

200

2

2

1

3

4

6

5

7

9

8

12

11

10

14

13

16

15

17

18

U -

U

Φ177.8x10 č.n. stup

U

10

52 11 0 31

č.n. stup Φ177.8x10

4.2.C. - radionica č.n. stup Φ177.8x10

č.n. stup Φ177.8x10

Φ177.8x10 č.n. stup

Φ177.8x10 č.n. stup

2F

37

B č.n. stup Φ177.8x10

+6.46 +5.14

1

+4.83

otvor za ljestve

8

130 x 90

O1

150 240

10 7 12 8 0

600

%

KV6 Φ100

2D

D

č.n. stup Φ177.8x10

MK1/1a poliuretanski namaz P=130,5 m2

dovod zraka

3.3- dizalo

UZ1d odvod zraka

č.n. stup Φ177.8x10

+6.46 +5.14

KV4 Φ150

UZ1a

579

150 220

E

2C

744

729 310

220 č.n. stup Φ177.8x10 č.n. stup Φ177.8x10

č.n. stup Φ177.8x10

č.n. stup Φ177.8x10

2 x 30 3 x 15

600

č.n. stup Φ177.8x10

č.n. stup Φ177.8x10

3D

150

+6.46 +5.14

č.n. stup Φ177.8x10

č.n. stup Φ177.8x10

571 4B

MK1 poliuretanski namaz P=47 m2

ventilo konvektor

UZ1a

456

4.1 - predprostor

Φ177.8x10 č.n. stup

č.n. stup Φ177.8x10

UZ1a

196

575 310

4A

600

+6.46 +5.14

Φ177.8x10 č.n. stup

274

4.2.B. - radionica

9 x 32 10 x 17.5

9 x 32 10 x 16.1

950 310

150 240

600

1017

3.2. - stubište

č.n. stup Φ177.8x10

č.n. stup Φ177.8x10

2J

100 x 180

K1

MK1/1a poliuretanski namaz P=169,4 m2

č.n. stup Φ177.8x10

261 310

kupola za prodimljavanje

+6.91

19

94

1166 310

11 12 82 0

7B

č.n. stup Φ177.8x10

č.n. stup Φ177.8x10

7A

1

2B

220

+6.90 +5.14

č.n. stup Φ177.8x10

93 9 12 0

32

č.n. stup Φ177.8x10

600

97 2 31 0 2K

600

MK3 drvena paluba P=75,8 m2

F

č.n. stup Φ177.8x10

3.1.A. - terasa

č.n. stup Φ177.8x10

537

11 89

55

%

%

6

2L

1

1739

1.5

1.5

0 56 0 31

č.n. stup Φ177.8x10 č.n. stup Φ177.8x10

99

1203

2A

395 310

150

ventilo konvektor

F

G

G

200

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

200

200

200

13

12

11

10

200

200

14

200

16

15

200

200

17

200

18

200

3400

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

3

2

1

M

č.n. stup Φ177.8x10

č.n. stup Φ177.8x10

1.3.a

UZ1a

4.2.A. - radionica

2 3 x 30 x1 5

7C

UZ1b

1

743

+6.91

1078 120 90 220

600

15 22 0 0

E

KV2 Φ125

KV1,3 Φ150

300 729

7F

UZ1b

UZ2b

30 2x 5 1 3x

UZ1b

150 18 220

MK2 poliuretanski namaz P=17,5 m2 +6.46 +5.14

741 120

220 150

UZ2b

9

UZ1d

č.n. stup Φ177.8x10

150 220

17

3.4- spremište

67 15

3598

D

+6.91 90 19 220

1220

1221

UZ2b UZ2b

g -

+6.90 +5.14

947

13 31 88 0

+6.46 +5.14

U

MK3 drvena paluba P=49,9 m2

č.n. stup Φ177.8x10

150 240

600

0 12 1 74 č.n. stup Φ177.8x10

3.6.a

3.6.b

10

7F

2I

3.6. UZ1c MK2a pločice P=10,3 m2

UZ1a

+6.90 +5.14

C

3.1.C. - terasa UZ1d

+6.46 +5.14

+6.46 +5.14

MK3 drvena aluba P=56,1 m2

č.n. stup Φ177.8x10

3.5. - strojarnica MK2 poliuretanski namaz P=36,4 m2

90 16 220

UZ2a

3.1.B. - terasa

č.n. stup Φ177.8x10

poliuretanski namaz P=25,9 m2

1084

%

+6.46 +5.14

UZ1c

2 g 2

č.n. stup Φ177.8x10

č.n. stup Φ177.8x10

%

MK2 poliuretanski namaz P=17,8 m2

UZ1a

č.n. stup Φ177.8x10

3.8. - hodnik

U o

č.n. stup Φ177.8x10

5

1.5

%

5

2E

1.5 %

1.

č.n. stup Φ177.8x10

620 310

KV7,8 Φ150

3.7. - tehnička služba č.n. stup Φ177.8x10

1.

4C

KV5 Φ150

1828

425 310

%

43

13

C

220 150

422 1.5

%2H

UZ2b

90 220

2 x 30 3 x 15

460

7

600

182

UZ2c

620

590

U g -

86 +6.91

Φ177.8x10 č.n. stup

lj -

č.n. stup Φ177.8x10

č.n. stup Φ177.8x10

5 1.

U z

1.5

2

1 25

19 ventilo konvektor

MK1a poliuretanski namaz P=115,1 m2

B

g -

3600

2G

č.n. stup Φ177.8x10

600

ventilo konvektor

7D

69

10 54 31 0

600

76

11

2

A

č.n. stup Φ177.8x10

600

A

17

n k s ( k ( m


18


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

75

+11.72

+11.72 5%

K1a

K1a

K1

0.4 14

+10.92

55.5 44.2

kutija zaštite od sunca 15.5 x 15 cm

+9.92

G

detalj

čel.stup Ø177.8 u pogledu

H

vertikalni nosač staklene stijene u pogledu staklena stijena troslojno IZO staklo (4+16+4low-E+16+4low-E) ispunjeno plinom- argon toplinska izolacija Ug=0.5 W/m2K; zvučna izolacija = 36 db

+8.11

39

15 39 56.5 133.8-147.8

2.5 3 10

horizontalni nosač staklene stijene

+9.92

+9.92

detalj

kanal 300/600 u smjeru primarne konstrukcije

+10.37 30

primarna konstrukcija greda HEA 400 postavljena po obodu

VZ2a

37.6 44.2 44.2

visilice, nosači spuštenog stropa konstrukcija u dva smjera

1.2 5.4

+9.92

+10.76 primarna konstrukcija greda HEA 400 u pogledu

+10.37

primarna konstrukcija greda HEA 400 postavljena po obodu

VZ2

+10.76

24

primarna konstrukcija greda HEA 400 u pogledu

16

+10.92

16 16

0.4 14 0.4 14

fasadni sendvič panel (MW 18 cm obložena limom) učvršćen na nosivu konstrukciju

+11.25-11.39 2-16 0.5 5 0.5 10 33-47 1

+11.25-11.39 2.0%

133.8-147.8

3 7

VZ4

2-16 0.515 0.510 2-16 1.55 0.5 10 33-47

+11.64

27

3 7

čel.stup Ø177.8/10 u pogledu

+8.11 čel.stup Ø177.8/10 u pogledu

metalni rukohvat

vodilica zaštite od sunca u pogledu staklena ograda lamelirano staklo 8+8 u čel. profilu učvršćenom na AB stropnu ploču

MK3

horizontalni nosač staklene stijene

+6.90

20

5 3 11.5 45.5

+6.18

+5.14

40

primarna konstrukcija greda HEA 500 u pogledu kanal 420/840 u smjeru primarne konstrukcije

65 49

+5.69

kanal 200/350 okomit na smjer primarne konstrukcije visilice, nosači spuštenog stropa konstrukcija u dva smjera

2.5 3 10

+5.14

+5.69

visilice, nosači spuštenog stropa konstrukcija u dva smjera 2.5 3 10

+5.24

+5.69 55.5

primarna konstrukcija greda HEA 500 postavljena po obodu

VZ2

+6.18

sekundarna konstrukcija greda HEA 300 na razmaku 2 m sekundarna konstrukcija greda HEA 300 na razmaku 2 m

primarna konstrukcija greda HEA 500 u pogledu

kutija zaštite od sunca 15.5 x 15 cm

3 8 0.5 11.5 16

+6.34

49

čel.stup Ø177.8/10 u pogledu

+6.91

MK1 +6.46

+6.34

65 176.8

+6.18

fasadni sendvič panel (MW 18 cm obložena limom) učvršćen na nosivu konstrukciju

1.5%

132

+6.34

čel. L-profil za učvršćivanje ograde na AB stropnu ploču

drvena klupica obložena drvenim pločama

40

+6.36

118

5

+6.64

30

VZ3 30

1.5%

16 0.4 15 8-150.51 6 11-18

5 2.5

+6.90

45

podesivi distanceri 11-19 cm

55.5

MK3 +6.75

horizontalni nosač staklene stijene

+5.14

+5.14

+5.14

C

detalj

detalj

D

čel.stup Ø177.8/10 u pogledu

čel.stup Ø177.8/10 u pogledu

vodilica zaštite od sunca u pogledu vertikalni nosač staklene stijene u pogledu 180x90 mm

staklena stijena troslojno IZO staklo (4+16+4low-E+16+4low-E) ispunjeno plinom- argon toplinska izolacija Ug=0.5 W/m2K; zvučna izolacija = 36 db

horizontalni nosač staklene stijene 180x100 mm

-0.27

±0.00

-0.27

AB temeljna greda 40x80 cm

podložni beton

PRESJEK PROČELJA podni ventilokonvektor 340x90 mm

-1.07

106.5 112.5 6 6 6

6 6 6

60 60

-0.47

60 60

-0.47

106.5 112.5

20 20

PRIDRUŽUJUĆI SEGMENT POGLEDA NA PROČELJE

P1

P1 ±0.00

1 15 2 8 0.5 26.5

prefabricirani betonski rubnjak 8/20x50cm

20 20

-0.10

1 15 2 8 0.5 26.5

±0.00

-1.07

B2

čel.stup Ø177.8/10

vertikalni nosač staklene stijene 90x80 mm

horizontalni nosač staklene stijene 180x100 mm u pogledu

prefabricirani betonski rubnjak 8/20x50cm

PRIDRUŽUJUĆI SEGMENT TLOCRTA

Af

19


PRODUCED PRODUCED BY ANBY AUTODESK AN AUTODESK EDUCATIONAL EDUCATIONAL PRODUC PR

75

rubni limeni opšav rubni limeni opšav na kukama na kukama

5%

K1aK1a

33-47 2-16 0.5 1 5 0.5 10 0.4 14

33-47 2-16 0.5 1 5 0.5 10

16

0.4 14 16 133.8-147.8

55.5 133.8-147.8 39

39

0.4 14

+10.76

+10.37

30

+10.37 primarna konstrukcija primarna konstrukcija greda HEA 400 greda u pogledu HEA 400 u pogledu

+9.92

+9.92

+9.92

+9.92

čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu u pogledu

+9.92

horizontalni nosač horizontalni nosač staklene stijene staklene stijene 180x100 mm180x100 mm

staklena stijena staklena stijena troslojno IZOtroslojno staklo (4+16+4low-E+16+4low-E) IZO staklo (4+16+4low-E+16+4low-E) ispunjeno plinomispunjeno argonplinom- argon toplinska izolacija Ug=0.5 W/m2K; zvučna = 36 db toplinska izolacija Ug=0.5 W/m2K; zvučna izolacija = 36izolacija db

vertikalni nosač staklene vertikalni nosač staklene stijene u pogledu stijene u pogledu 180x90 mm 180x90 mm čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu u pogledu

vodilica zaštite od zaštite od vodilica sunca u pogledu sunca u pogledu

detalj

PROD

V V U U

GG detalj

2.5 3

+9.92

kutija zaštite kutija od sunca zaštite od sunca 15.5 x 15 cm15.5 x 15 cm

2.5 3

1.2 5.4

1.2 5.4

10

10

44.2

visilice, nosači visilice, spuštenog nosači stropa spuštenog stropa konstrukcija ukonstrukcija dva smjerau dva smjera

visilice, nosači visilice, spuštenog nosači stropa spuštenog stropa konstrukcija ukonstrukcija dva smjerau dva smjera

44.2

30

primarna konstrukcija primarna konstrukcija greda HEA 400 greda HEA 400 postavljena po postavljena obodu po obodu

VZ2a VZ2a 44.2

VZ2VZ2

+10.76

kanal 300/600 kanal u smjeru 300/600 u smjeru primarne konstrukcije primarne konstrukcije

55.5

2-16 0.5 15 0.5 10

0.4 14

24 +10.37

37.6 44.2

+10.37

44.2

primarna konstrukcija primarna konstrukcija greda HEA 400 greda u pogledu HEA 400 u pogledu

44.2

primarna konstrukcija primarna konstrukcija greda HEA 400 greda HEA 400 postavljena po obodu postavljena po obodu

+10.92

16

16

15

+10.76

39

+10.76

+10.92

24

+10.92

180 171

+10.92

37.6

33-47 2-16 1.55 0.5 10

2.0%

fasadni sendvič panelsendvič panel fasadni (MW 18 cm obložena limom) (MW 18 cm obložena limom) učvršćen na nosivu konstrukciju učvršćen na nosivu konstrukciju

180 171

+11.25-11.39 +11.25-11.39

133.8-147.8

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.0%

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

K1 K1

+11.25-11.39 +11.25-11.39

0.5 15 0.5 10 2-16 33-47 2-16 1.55 0.5 10

kutni aluminijski L-profil kutni aluminijski L-profil

0.4 14

VZ4VZ4

K1aK1a

0.4 14

3 7

3 7

16

3

16

7

56.5

3

27

7

27

9

5%

9

75

+11.72

39 133.8-147.8 56.515

+11.72

detalj

krovna konstrukcija krovna konstrukcija iznad iznad otvorenog, rubni otvorenog, detalj krova rubni detalj krova

HH detalj

spoj vanjskog spoj i unutrašnjeg vanjskog i unutrašnjeg prostora (naprostora katu) (na katu)

+8.11 staklena stijena troslojno IZO staklo (4+16+4low-E+16+4low-E) ispunjeno plinom- argon toplinska izolacija Ug=0.5 W/m2K; zvučna izolacija = 36 db

298.5

7

16 0.4 15

38 18

+6.34

čel. L-profil za učvršćivanje ograde na AB stropnu ploču

+6.18

+6.91

stube za izlaz na terasu u pogledu (v = 3 x15cm)

drvena potkonstrukcija klupice

limena maska

podni ventilokonvektor 180x140mm skriven u klupici

MK1

11.5 45.5

VZ3

+6.46

+6.34

+6.34

+6.18

+6.18 porobetonski blok nadozid za učvršćenje staklene stijene

88

49

čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu

drvena klupica obložena drvenim pločama

118

30

1.5%

176.8 65

fasadni sendvič panel (MW 18 cm obložena limom) učvršćen na nosivu konstrukciju

horizontalni nosač staklene stijene

5 3

5 2.5 56

13

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

limena maska

20

podesivi distanceri 11-19 cm

11-18

25.5

1.5%

čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu vodilica zaštite od sunca u pogledu

+6.90

5

147.5

MK3 +6.90

podesivi distanceri 11-19 cm

+6.36

vertikalni nosač staklene stijene u pogledu

8-15 0.5 1 6

staklena ograda lamelirano staklo 8+8 u čel. profilu učvršćenom na AB stropnu ploču

120

MK3

čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ u pogledu

DUCED D BY ANBY AUTODESK AN AUTODESK EDUCATIONAL EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCT

2

metalni rukohvat

sekundarna konstrukcija greda HEA 300 na razmaku 2 m

113

sekundarna konstrukcija greda HEA 300 na razmaku 2 m

primarna konstrukcija greda HEA 500 u pogledu

primarna konstrukcija greda HEA 500 postavljena po obodu

+5.69

+5.69

primarna konstrukcija greda HEA 500 u pogledu

kanal 200/350 okomit na smjer primarne konstrukcije

55.5

kanal 420/840 u smjeru primarne konstrukcije

kanal 420/840 u smjeru primarne konstrukcije

visilice, nosači spuštenog stropa konstrukcija u dva smjera

15

visilice, nosači spuštenog stropa konstrukcija u dva smjera

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

kutija zaštite od sunca 15.5 x 15 cm

+5.14

2.5 3 10

10

+5.69

40

VZ2

vertikalni nosač staklene stijene u pogledu 180x90 mm

vodilica zaštite od sunca u pogledu

V

+5.14

+5.14

horizontalni nosač staklene stijene 180x100

staklena stijena troslojno IZO staklo (4+16+4low-E+16+4low-E) ispunjeno plinom- argon toplinska izolacija Ug=0.5 W/m2K; zvučna izolacija = 36 db

+5.14

čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu

čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu

U

detalj

C

detalj

D

spoj terase i unutraš prostora (na katu) - k

međukatna konstrukcija iznad zatvorenog,ograda terase (na katu)

POPIS SLOJEVA KONSTRUKCIJE

P1-pod prema tlu, dvorane

čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu

±0.00

-0.23

P1

podni ventilokonvektor 340x90 mm

±0.00

1.5%

vodilica zaštite od sunca u pogledu horizontalni nosač staklene stijene 180x100 mm

prefabricirani betonski rubnjak 8/20x50cm

limena maska

-0.10

P2a-kamene ploče, trijem -kamene ploče -nosači promjenjive visine (distanceri), provjetravani zračni prostor -zaglađeni cementni estrih izveden u nagibu (2400kg/m³, 2%) -nabijeni krupni šljunak (1800kg/m³) -filc-geotekstil (200kg/m³) -nabijeno tlo

-0.27

1

-0.27

čel. C-profil d=5mm

-0.33

čel. C-profil d=5mm

105

-0.33

čel. C-profil d=5mm

-0.47

-0.47

60 60

74 74

111

P1

±0.00

20 20

31

-0.23

horizontalni nosač staklene stijene 180x100 mm

limena maska

10 6-11 5-10 5

1.5%

PVC distanceri betonskih ploča

podni ventilokonvektor 340x90 mm

0.5

±0.00

vodilica zaštite od sunca u pogledu

15 2 8 26.5

P2a

105.0 cm U=0.22 W/m²k -poliuretanski samonivelirajući podni namaz 0.5 cm -lagano armirani cementni namaz (2200 kg/m³) 8.0 cm -PE folija u funkciji zaštite Z.I. 0.02 cm -Z.I.-za prigušenje topota , tvrda MW 2.0 cm -T.I.-tvrde ploče MW (100kg/m³) 15.0cm -H.I.-bitumenske trake u dva sloja (1000kg/m³) 1.0 cm - armirana betonska podna ploča, zaglađena (2400kg/m³) 20.0cm -nabijeni krupni šljunak 60.0 cm -nabijeno tlo -

staklena stijena troslojno IZO staklo (4+16+4low-E+16+4low-E) ispunjeno plinom- argon toplinska izolacija Ug=0.5 W/m2K; zvučna izolacija = 36 db

vertikalni nosač staklene stijene u pogledu 180x90 mm

čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu

106.5 112.5

P2a

vertikalni nosač staklene stijene u pogledu 180x90 cm

AB temelj samac 140x140x80 cm u pogledu

AB temelj samac 140x140x80 cm u pogledu

AB temeljna greda 40x80 cm u pogledu

-1.05

-1.05

podložni beton

detalj spoj okolnog terena s opločenjem trijema

-1.07

-1.07

B1

spoj vanjskog i unutrašnjeg prostora (u prizemlju)

20

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

A

detalj

AB temeljna greda 40x80 cm u pogledu

AB temeljna greda 40x80 cm

6 6 6

6 6 6

AB temeljna greda 40x80 cm u pogledu AB temeljna greda 40x80 cm u pogledu

Af

AB temeljna greda 40x80 cm podložni beton

detalj

B2

spoj vanjskog i unutrašnjeg prostora (u prizemlju)

31.0 cm 5.0 cm 5-10 cm 11-6 cm 10.0 cm -

CT

staklena stijena troslojno IZO staklo (4+16+4low-E+16+4low-E) ispunjeno plinom- argon toplinska izolacija Ug=0.5 W/m2K; zvučna izolacija = 36 db


PRODUCED BY AN BY AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

75

V V U U

detalj

9

9

146

146

171

180

146 171

HH

+9.92

15

VANI

84

+9.92

vertikalni nosač vertikalni staklene nosač staklene stijene u pogledustijene u pogledu vodilica zaštite od vodilica zaštite od 180x 90 mm 180x 90 mm sunca u pogledusunca u pogledu

U

V

detalj

I

U U V V

VANI

detalj

AfAf

VANI

10

10

10

2.5 3

horizontalni nosač horizontalni nosač staklene stijene staklene stijene 180x100 mm 180x100 mm staklena stijena staklena stijena troslojno IZO staklo (4+16+4low-E+16+4low-E) troslojno IZO staklo (4+16+4low-E+16+4low-E) ispunjeno plinomargon plinom- argon ispunjeno toplinska izolacija Ug=0.5izolacija W/m2K;Ug=0.5 zvučna W/m2K; izolacija zvučna = 36 dbizolacija = 36 db toplinska

čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu u pogledu

+9.92

vodilica zaštite od sunca u pogledu

detalj

15

15

kutija zaštite od kutija suncazaštite od sunca 15.5 x 15 cm 15.5 x 15 cm

+9.92

+9.92

spoj vanjskog i spoj unutrašnjeg vanjskog i unutrašnjeg prostora (na katu) prostora (na katu)

spoj vanjskog i unutrašnjeg prostora (na katu)

Af

VANI

84

vertikalni nosač staklene stijene u pogledu 180x 90 mm

visilice, nosači spuštenog stropa visilice, nosači spuštenog stropa konstrukcija u dva smjera u dva smjera konstrukcija

SPOJ VANJSKOG STUPA SPOJ VANJSKOG STUPA I KROVNE KONSTRUKCIJE (detalj G) (detalj G) I KROVNE KONSTRUKCIJE

VZ2 VZ2

10

10 +9.92

greda HEA 400 greda u pogledu HEA 400 u pogledu

-vegetacijski suptrat -vegetacijski suptrat -filterski sloj-geotekstil -filterski (200g/m²) sloj-geotekstil (200g/m²) -drenažno-akumulacijski sloj - kadice PEHD, -drenažno-akumulacijski sloj - punje kadic ekspandiranomekspandiranom glinom glinom -perforirana drenažna trakadrenažna (PEHD) straka čepićima okr -perforirana (PEHD) prema dolje, kaširana filcemkaširana filcem prema dolje, -H.I..sintetske jednoslojne trake na podložnom -H.I..sintetske jednoslojne trake filcu na p -T.I.-XPS u pločama s rubnim preklopima (30kg/m³ -T.I.-XPS u pločama s rubnim preklo -parna brana- bitumenska traka s uloškom Al -parna brana- bitumenska trakafolije s ul -armiranobetonska stropna ploča (2500kg/m³) -armiranobetonska stropna ploča (2 -nosiva konstrukcija, 400 (sek. HEA konstrukcija IP -nosivaHEA konstrukcija, 400 (sek. -zračni prostor -zračni spuštenog stropa prostor spuštenog stropa -Z.I.-MW (50kg/m³) -Z.I.-MW (50kg/m³) -potkonstrukcija-potkonstrukcija 2×(CD 60×27) 2×(CD 60×27) -perforirane gipskartonske (1000kg/m³) na(10 el -perforirane ploče gipskartonske ploče ovješenoj metalnoj potkonstrukciji ovješenoj metalnoj potkonstrukciji

PRODULJENJE TOPLINSKOG MOSTAMOSTA PRODULJENJE TOPLINSKOG SHEMATSKI PRIKAZPRIKAZ SHEMATSKI

SPOJ VANJSKOG STUPA I KROVNE KONSTRUKCIJE (detalj G)

primarna konstrukcija primarna konstrukcija +10.37

VZ2

44.2

30

30 44.2

30 44.2

vertikalni nosač vertikalni staklene nosač staklene stijene u pogledustijene u pogledu 180x90 mm 180x90 mm čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟

15.0 cm 63.0 cm 3.0 cm 1.2 cm

kanal 300/600 ukanal smjeru 300/600 u smjeru primarne konstrukcije primarne konstrukcije

kutija zaštite od sunca 15.5 x 15 cm

2.5 3

horizontalni nosač staklene stijene 180x100 mm staklena stijena troslojno IZO staklo (4+16+4low-E+16+4low-E) ispunjeno plinom- argon toplinska izolacija Ug=0.5 W/m2K; zvučna izolacija = 36 db

čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu

u pogledu u pogledu PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

zaštite od u pogledu

5.0 cm 1 cm 0.4 cm 23-30 cm 0.4 cm 16.0 cm

+10.76

+10.37

10 2.5 3

na staklena stijena E) ow-E+16+4low-E) on eno plinom- argon abizolacija = 36 db

(MW 18 cm obložena limom) (MW 18 cm obložena limom)

K1-ozelenjeni K1-ozelenjeni neprohodni krov, neprohodni krov, ekstenzivni ekstenzivni

VZ4-vanjski zid kod izlaza zid na terasu 55.4 cm VZ4-vanjski kod izlaza na terasu 55.4 cm U=0.09 W/m²k U=0.09 W/m²k -drenažna traka-drenažna s čepićima okrenutima prema zidu traka s čepićima okrenutima prema zidu (1000kg/m³), debljine folije 0.2cm 1.0 cm (1000kg/m³), debljine folije 0.2cm 1.0 cm -XPS, tvrde ploče (40kg/m³) 10.0 cm -XPS, tvrde ploče (40kg/m³) 10.0 cm K1a-ozelenjeni neprohodni krov, ekstenzivni, K1a-ozelenjeni neprohodni krov, -sintetske jednoslojne trake na podložnom (0.2+0.2) filcu (0.2+0.2) 0.4 cm -sintetske jednoslojne trake filcu na podložnom 0.4 cm iznad vanjskog prostora iznad vanjskog prostora -armiranobetonski zid (2500 kg/m³) 15.0 cm -armiranobetonski zid (2500 kg/m³) 15.0 cm -parna brana -parna brana - -vegetacijski suptrat -vegetacijski suptrat -T.I.-MW 30kg/m³ 11.0 cm -T.I.-MW 30kg/m³ 11.0 cm -filterski sloj-geotekstil (200g/m²) -filterski sloj-geotekstil (200g/m²) -sendvič panel,-sendvič ispuna tvrdom MW (110kg/m³) 18.0 cm panel, ispuna tvrdom MW (110kg/m³) 18.0 cm -drenažno-akumulacijski sloj - kadice PEHD, punje -drenažno-akumulacijski sloj - kadic ekspandiranomekspandiranom glinom glinom -perforirana drenažna trakadrenažna (PEHD) straka čepićima okr -perforirana (PEHD) prema dolje, kaširana filcemkaširana filcem prema dolje, -H.I.sintetske jednoslojne trake na podložnom -H.I.sintetske jednoslojne trake filcu na p -T.I.-XPS u pločama s rubnim preklopima (30kg/m³ -T.I.-XPS u pločama s rubnim preklo -parna brana- bitumenska traka s uloškomtraka Al folije -parna branabitumenska s ul -armiranobetonska stropna ploča (2500kg/m³) -armiranobetonska stropna ploča (2 -T.I.-hidrofobizirane ploče MW (30kg/m³), na ovješ -T.I.-hidrofobizirane ploče MW (30kg stropu između potkonstrukcije (CD 27×60) (CD 2 stropu između potkonstrukcije -spušteni strop,-spušteni zrak strop, zrak -potkonstrukcija-potkonstrukcija (CD 27×60) (CD 27×60) -vlaknocementne ploče -vlaknocementne ploče

133.8-147.8 cm U=0.07 W/m²k 10 cm 0.5 cm

učvršćen na nosivu konstrukciju na nosivu konstrukciju -vegetacijski suptratučvršćen -filterski sloj-geotekstil (200g/m²) -drenažno-akumulacijski sloj - kadice PEHD, punjene ekspandiranom glinom -perforirana drenažna traka (PEHD) s čepićima okrenutima prema dolje, kaširana filcem -H.I.sintetske jednoslojne trake na podložnom filcu (0.2+0.2) -T.I.-XPS u pločama s rubnim preklopima (30kg/m³) -parna brana- bitumenska traka s uloškom Al folije -armiranobetonska stropna ploča (2500kg/m³) -T.I.-hidrofobizirane ploče MW (30kg/m³), na ovješenom stropu između potkonstrukcije (CD 27×60) -spušteni strop, zrak -potkonstrukcija (CD 27×60) -vlaknocementne ploče

+10.92

+10.76

+10.37

visilice, nosači spuštenog stropa visilice, nosači spuštenog stropa konstrukcija u dva smjera u dva smjera konstrukcija

+9.92 horizontalni nosač horizontalni nosač staklene stijene staklene stijene 180x100 mm 180x100 mm

K1a-ozelenjeni neprohodni krov, ekstenzivni, sendvič panel sendvič panel fasadni iznadfasadni vanjskog prostora

29.0 cm 29.0 cm U=0.11 W/m²k U=0.11 W/m²k 18.0 cm 18.0 cm 18.0 cm 18.0 cm -

-kišna brana -kišna brana -T.I.- MW 30kg/m³ -T.I.- MW 30kg/m³ -T.I.- MW 30kg/m³ -T.I.- MW 30kg/m³ -parna brana -parna brana

PRODULJENJE TOPLINSKOG MOSTA SHEMATSKI PRIKAZ

+9.92

od sunca 5 x 15 cm

1.0 cm 10.0 cm 0.4 cm 15.0 cm 11.0 cm 18.0 cm

180

+10.92

55.4 cm U=0.09 W/m²k

171

VZ4-vanjski zid kod izlaza na terasu -drenažna traka s čepićima okrenutima prema zidu (1000kg/m³), debljine folije 0.2cm -XPS, tvrde ploče (40kg/m³) -sintetske jednoslojne trake na podložnom filcu (0.2+0.2) -armiranobetonski zid (2500 kg/m³) -parna brana -T.I.-MW 30kg/m³ -sendvič panel, ispuna tvrdom MW (110kg/m³)

VZ2a-vanjski zid (kod međukatne) VZ2a-vanjski zid (kod međukatne)

VZ4 VZ4

primarna konstrukcija primarna konstrukcija greda HEA 400 greda HEA 400 postavljena po obodu postavljena po obodu

primarna +10.37 primarnakonstrukcija konstrukcija primarna konstrukcija primarna konstrukcija primarna konstrukcija greda greda HEA 400 pogledu HEAu 400 greda HEA 400 greda u pogledu greda HEA 400 HEA 400 u pogledu postavljena po obodu postavljena po obodu

visilice, nosači spuštenog stropa konstrukcija u dva smjera

29.0 cm U=0.11 W/m²k 18.0 cm 18.0 cm -

2.0%

primarna konstrukcija greda HEA 400 postavljena po obodu

+10.37

3 7

36.0 cm 36.0 cm U=0.11 W/m²k U=0.11 W/m²k -sendvič panel -sendvič ispuna tvrda MW (110kg/m3) 18.0 cm panel ispuna tvrda MW (110kg/m3) 18.0 cm -T.I.-MW 30kg/m³ 18.0 cm -T.I.-MW 30kg/m³ 18.0 cm -parna brana -parna brana -

-vegetacijski suptrat -filterski sloj-geotekstil (200g/m²) -drenažno-akumulacijski sloj - kadice PEHD, punjene 5.0 cm ekspandiranom glinom -perforirana drenažna traka (PEHD) s čepićima okrenutima 3prema dolje, 3 1 cm kaširana filcem 0.4 cm 7 -H.I..sintetske jednoslojne trake na podložnom filcu (0.2+0.2) 7 16-30 cm -T.I.-XPS u pločama s rubnim preklopima (30kg/m³) 0.4 cm -parna brana- bitumenska traka s uloškom Al folije 16.0 cm -armiranobetonska stropna ploča (2500kg/m³) 39 cm -nosiva konstrukcija, HEA 400 (sek. konstrukcija IPE 240) 30.0 cm -zračni prostor spuštenog stropa 10.0 cm -Z.I.-MW (50kg/m³) 3.0 cm -potkonstrukcija 2×(CD 60×27) -perforirane gipskartonske ploče (1000kg/m³) na elastičnoj 2.5 cm ovješenoj metalnoj potkonstrukciji

9

9

27

33-47 2-16 0.5 1 5 0.5 10

0.4 14 16

55.5

133.8-147.8

39 133.8-147.8

55.5

133.8-147.8

39

kanal 300/600 ukanal smjeru 300/600 u smjeru primarne konstrukcije primarne konstrukcije

kanal 300/600 u smjeru primarne konstrukcije

-kišna brana -T.I.- MW 30kg/m³ -T.I.- MW 30kg/m³ -parna brana

kutni aluminijski kutni aluminijski L-profil L-profil

fasadni sendvič panel (MW 18 cm obložena limom) učvršćen na nosivu konstrukciju

55.5

+10.76

2.0%

39

+10.76

33-47 2-16 0.5 1 5 0.5 10

+10.76

0.4 14

33-47 2-16 0.5 1 5 0.5 10 0.4 14

+10.92

16

+10.92

+11.25-11.39 +11.25-11.39

%

VZ2- vanjski zid (kod međukatne) VZ2vanjski zid (kod međukatne)

133.8-147.8 cm U=0.15 W/m²k 10 cm 0.5 cm

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.0%

3 7

VZ2a-vanjski zid (kod međukatne)

VZ4

+11.25-11.39 +11.25-11.39

+10.92

K1 K1

3 7

3 7

-sendvič panel ispuna tvrda MW (110kg/m3) -T.I.-MW 30kg/m³ -parna brana

K1-ozelenjeni neprohodni krov, +11.72 ekstenzivni +11.72

180

27 kutni aluminijski L-profil

+11.25-11.39

9

K1 K1

K1

POPIS SLOJEVA KONSTRUKCIJE POPIS SLOJEVA KONSTRUKCIJE

75

36.0 cm U=0.11 W/m²k 5 % 18.0 cm5 18.0 cm -

na kukama

9

5%

16

1a 1

rubni limeni opšav na kukama

rubnimeđukatne) limeni opšav VZ2- vanjski zid (kod

+11.72

84

POPIS SLOJEVA KONSTRUKCIJE

75 rubni limeni opšav na kukama

27

SK EDUCATIONAL PRODUCT

VANI

I I

VANI

detalj

krovna konstrukcija iznad krovna konstrukcija iznad zatvorenog, rubni detalj krova zatvorenog, rubni detalj krova

krovna konstrukcija iznad zatvorenog, rubni detalj krova

POPIS SLOJEVA KONSTRUKCIJE

PRODUCED BY AN BY AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODES +6.91

čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu

MK1

MK1

MK1a

staklena stijena troslojno IZO staklo (4+16+4low-E+16+4low-E) ispunjeno plinom- argon toplinska izolacija Ug=0.5 W/m2K; zvučna izolacija = 36 db

MK1a

45

vodilica zaštite od sunca u pogledu

11.5

+6.36

+6.34

limena maska

+6.18

+6.18

čelični Z-profil spoj nosača staklene stijene i AB ploče

+6.18

15

+6.18

29.0 cm 11 � � m� 18.0 cm 18.0 cm -

MK1-međukatna konstrukcija

132 cm

-poliuretanski samonivelirajući podni namaz -lagano armirani cementni namaz (2200 kg/m³) -PE folija u funkciji zaštite Z.I. -Z.I.-za prigušenje topota , tvrda MW u dva sloja (50 kg/m³, 2×1.5cm) -armiranobetonska stropna ploča (2500kg/m³) -nosiva konstrukcija, HEA 400 (sek. konstrukcija IPE 240) -zračni prostor spuštenog stropa -Z.I.-MW (50 kg/m³) -potkonstrukcija (CD 60×27) -perforirane gipskartonske ploče (1000kg/m³) na elastičnoj ovješenoj metalnoj potkonstrukciji

0.5 cm 8.0 cm 0.02 cm 3.0 cm 16.0cm 39 cm 40.0 cm 10.0 cm 3.0 cm

k

MK3-prohodni krov, tera

-drvena paluba postavljen vode > 4 mm -potkonstrukcija - vodootp -nosači promjenjive visine prostor -lagano armirana betonsk -perforirana drenažna tra prema dolje, kaširana filc -H.I..sintetske jednoslojne -T.I.-XPS u pločama s rub -parna brana- bitumenska -armiranobetonska stropn -nosiva konstrukcija, HEA -zračni prostor spuštenog -Z.I.- (MW 50kg/m³) -potkonstrukcija 2×(CD 6 -perforirane gipskartonsk ovješenoj metalnoj potkon

2.5 cm

132

132

120 122

PRODULJENJE TOPLINSKOG MOSTA SHEMATSKI PRIKAZ

+5.69

VZ2a 55.5

kanal 420/840 u smjeru primarne konstrukcije

55.5

primarna konstrukcija greda HEA 500 postavljena po obodu primarna konstrukcija greda HEA 500 u pogledu

+5.69

primarna konstrukcija greda HEA 500 postavljena po obodu

40

+5.69

primarna konstrukcija greda HEA 500 u pogledu

SPOJ VANJSKOG STUPA I MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE (detalj F)

kanal 300/600 u smjeru primarne konstrukcije

48.9 48.9

132

primarna konstrukcija greda HEA 500 u pogledu

+5.69

VZ2

kutija zaštite od sunca 15.5 x 15 cm

spoj terase i unutrašnjeg prostora (na katu) - klupčica

+5.14

+5.14

čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu

vodilica zaštite od sunca u pogledu

U

D

+5.14

104

6.6

2.5 3

horizontalni nosač staklene stijene 180x100 mm staklena stijena troslojno IZO staklo (4+16+4low-E+16+4low-E) ispunjeno plinom- argon toplinska izolacija Ug=0.5 W/m2K; zvučna izolacija = 36 db vertikalni nosač staklene stijene u pogledu 180x90 mm

čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu

+5.14

V

detalj

E

PRODUCED BY AN AUTODE

1.2 5.4

10

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONALUNUTRA PRODUCT

+5.14

Af

visilice, nosači spuštenog stropa konstrukcija u dva smjera

visilice, nosači spuštenog stropa konstrukcija u dva smjera

EDUCATIONAL PRODUCT

detalj

-poliuretanski samoniveli -lagano armirani cementn -PE folija u funkciji zaštite -Z.I.-za prigušenje topota (50 kg/m³, 2×1.5cm) -armiranobetonska strop -T.I.- hidrofobizirane ploč stropu između potkonstr -spušteni strop, zrak -potkonstrukcija (CD 27× -vlaknocementne ploče

49

65

fasadni sendvič panel (MW 18 cm obložena limom) učvršćen na nosivu konstrukciju

34

49

65

čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu

� U

m� m�

VZ3-vanjski zid kod izlaza na terasu 32.4 cm U=0,3 W/m²k -porobetonski blok 22 cm -H.I. sintetske jednoslojne trake na podložnom filcu (0.2+0.2) 0.4 cm -XPS, tvrde ploče (40kg/m³) 10.0 cm -limena pločica (zaštita XPS-a)

16 16

8

11.5

3

+6.34

16

+6.34

podni ventilokonvektor 340x90 mm

+6.46

horizontalni nosač staklene stijene

2 10 10

+6.46

0.5

+6.46

11.5 3 8 0.5

+6.46

+6.34

VZ2a-vanjski zid (kod međukatne) -ki� na � rana -T� I� - M� 3� kg� -T� I� - M� 3� kg� -parna brana

vertikalni nosač staklene stijene u pogledu

MK1a-međukatna kons iznad vanjskog prostor

36.0 cm U=0.11 W/m²k 18.0 cm 18.0 cm -

-sendvič panel ispuna tvrda MW (110kg/m3) -T.I.-MW 30kg/m³ -parna brana

detalj spoj vanjskog i unutrašnjeg prostora (u prizemlju)

F

VANI međukatna konstrukcija iznad otvorenog - rubni detalj

POPIS SLOJEVA KONSTRUKCIJE

P1-pod prema tlu, dvorane

detalj

B1

spoj vanjskog i unutrašnjeg prostora (u prizemlju)

AB temelj samac 140x140x80 cm u pogledu

AB temelj samac 140x140x80 cm u pogledu

AB temelj samac 140x140x80 cm u pogledu

AB temeljna greda 40x80 cm u pogledu

AB temeljna greda 40x80 cm u pogledu AB temeljna greda 40x80 cm u pogledu

podložni beton

detalj

B2

Af

AB temeljna greda 40x80 cm

-1.05

A

detalj spoj vanjskog i unutrašnjeg prostora (u prizemlju)

podložni beton

AB temeljna greda 40x80 cm u pogledu -1.05

PVC distanceri betonskih ploča

15 2 8 26.5

1.5%

-0.23

-0.27

1

-0.27

p

horizontalni nosač ±0.00 staklene stijene 180x100 mm

čel. C-profil d=5mm

20 20

-0.33

čel. C-profil d=5mm

106.5 112.5

čel. C-profil d=5mm

-0.33

P1

vodilica zaštite od sunca u pogledu

±0.00

limena maska

31 10 6-11 5-10 5

-0.23

-0.47

čel. C-profil d=5mm

-0.47

60 60 AB temelj samac 140x140x80 cm u pogledu

AB temeljna greda 40x80 cm u pogledu

AB temeljna greda 40x80 cm

-1.05

podložni beton

A

detalj spoj okolnog terena s opločenjem trijema

±0.00

105

1.5% 1.5%

P1

podni ventilokonvektor 340x90 mm

0.5

P2a horizontalni nosač staklene stijene 180x100 mm

limena maska

vertikalni nosač staklene čel. stijene u pogledu 180x90 cm

74 74

31 10 6-11 5-10 5

-0.23

-0.33

-0.33

AB temeljna greda 40x80 cm AB temeljna greda 40x80 cm podložni beton

11-6 cm 10.0 cm -

P2a

vodilica zaštite od sunca u pogledu

PVC distanceri ±0.00 betonskih ploča

čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu

AB temeljna greda 40x80 cm u pogledu

-1.05

-1.07

detalj spoj okolnog terena s opločenjem trijema

AB temeljna greda 40x80 cm

6 6 6

AB temeljna greda 40x80 cm u pogledu

-0.23

±0.00

6 6 6

AB temelj samac 140x140x80 cm u pogledu

1.5%

31.0 cm 5.0 cm PVC distanceri

5-10 cmbetonskih ploča

111

-0.47

-0.10

P2a

P2a-kamene ploče, trijem rubni limeni L-profil 60/60/6 s izbušenjima procjed -kamenezaploče oborina -nosači promjenjive visine (distanceri), provjetravani zračni prostor -zaglađeni cementni estrih izveden u nagibu (2400kg/m³, 2%) -nabijeni krupni šljunak (1800kg/m³) -filc-geotekstil (200kg/m³) -nabijeno tlo

74 74

čel. C-profil d=5mm

-0.10

±0.00

111

-0.10

P2a

prefabricirani rubnjak PVCbetonski distanceri 8/20x50cm betonskih ploča

limena maska

105

rubni limeni L-profil 60/60/6 s izbušenjima za procjed oborina

-0.27

-1.07

-1.07

vodilica zaštite od sunca u pogledu horizontalni nosač staklene stijene 180x100 mm

6 6 6

podni ventilokonvektor 340x90 mm

±0.00

6 6 6

60 60

-0.47

P1

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

106.5 112.5

20 20

1

-0.27

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

15 2 8 26.5

0.5

±0.00

čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu

staklena stijena troslojno IZO staklo (4+16+4low-E+16+4low-E) ispunjeno plinom- argon toplinska izolacija Ug=0.5 W/m2K; zvučna izolacija = 36 db

vertikalni nosač staklene stijene u pogledu 180x90 cm

podložni beton

AB temeljn 40x80 -1.07cm u

B1

spoj vanjskog i unutrašnjeg prostora (u prizemlju)

21

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P1

podni ventilokonvektor 340x90 mm

čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu

staklena stijena troslojno IZO staklo (4+16+4low-E+16+4low-E) ispunjeno plinom- argon toplinska izolacija Ug=0.5 W/m2K; zvučna izolacija = 36 db

EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu

105.0 cm U=0.22 W/m²k -poliuretanski samonivelirajući podni namaz 0.5 cm -lagano armirani cementni namaz (2200 kg/m³) 8.0 cm -PE folija u funkciji zaštite Z.I. 0.02 cm -Z.I.-za prigušenje topota , tvrda MW 2.0 cm -T.I.-tvrde ploče MW (100kg/m³) 15.0cm -H.I.-bitumenske trake u dva sloja (1000kg/m³) 1.0 cm - armirana betonska podna ploča, zaglađena (2400kg/m³) 20.0cm -nabijeni krupni šljunak 60.0 cm -nabijeno tlo -

staklena stijena troslojno IZO staklo (4+16+4low-E+16+4low-E) ispunjeno plinom- argon toplinska izolacija Ug=0.5 W/m2K; zvučna izolacija = 36 db

vertikalni nosač staklene stijene u pogledu 180x90 mm

čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTOD

a u

VZ2- vanjski zid (kod međukatne) čel.stup Ʃˠ˦˦ʳ˧ˀˠ˟ u pogledu


1 C — 2015. / 2016. Dominik Lovrečić Sara Matošević Matija Poštenik Lucija Sekula

KONCEPT kuća u kući OBLIKOVANJE prototip paviljona omogućuje različite programske sadržaje / neutralnost vanjske forme vs. artikulacija unutarnjeg sadržaja KONSTRUKCIJA dva neovisna nosiva sustava > vanjski — čelični skelet vs. unutarnji — sustav križno lameliranih ploča OVOJNICA princip gradnje industrijskih hala > standardizirani prefabrikati MATERIJALI fasada > transparentno ostakljenje, translucentne polikarbonatne ploče, puna obloga limenim pločama / interijer > drveni elementi 22


3 y3

5

4 y5

7

6

y8

y7

y6 P-A 7

y4

y9

P-C 11

y2

y10

P-B 8

2

1 y1

3075

804

245 305

130

10

285

1010

150

10

172.5

10

240

30 21 36 300

36

VZ1

HEA 300

čelični spreg

33

62

48

SP

HEA 300

A

29

150 220

49

SP

48

KV8

62

VZ1

39

10 42.5 10

IPE 140

150

31.8 26.5

224.5

26.5

920

12.516

SP

HEA 300

920

12.5

150

x1

26.5 22.5 26.5 22.5

112

UZ2

561

278

495

UZ4

UZ3

550 750÷795

1070 110

2

razdjelnik i sabirnik T.V.

hidrant

x2

hidrant

110

bojler

100 220

110

100 220

1

110

100

2

odzračni vod hidrant

hidrant

705

10x31

4

1 90 220

14

4 3

610 110

±0,00 -0,21

x2 podni konvektor

±0,00 -0,21

UZ3

5 90 220

595

UZ1

6

KLIMA KOMORA

438

445

±0,00 -0,21

436.7

IPE 140 IPE 140

600

UZ2

UZ1

IPE 140 IPE 140

430

2

P = 0 CM

1

110

90

100 10

8.210

x4 radijator

-0,02 -0,21

70 220

70 220 4

UZ5a

4

236

-0,02 -0,21

IPE 140

IPE 140

IPE 140

IPE 140 IPE 140

2

3

3

IPE 140 IPE 140 UZ5

x3

UZ3 UZ2

337

90 220

80 220

80 220

P = 0 CM

±0,00 -0,21

85

10 10

90

7107 28

UZ2

7107 28

UZ1

134

1410 10 1010

x4

110

1

90

110

100 220

10 40

80 220

hidrant

245 305

3

1295

41

trokadero

150

715

51

470

razdjelnik i sabirnik H.V.

±0,00 -0,21

3

1256

51

ulaz u toplinsko postrojenje 470 500

UZ3

240

245 305

16

30

IPE 140

12.510

±0,00 -0,21

±0,00 -0,21

÷

x3

30

470

KV7

28 SP HEA 300

470 500

7107

SP

podni konvektor

16

30

940

150 220

SP HEA 300

120

11x16

19 16

10 35

88

39 120 60

150 220

SP

UZ1 804

30

470

2

VZ1

2

VZ1

10

88

SP

čelični spreg

HEA 300

19

1270 470 500

240

10

49

HEA 300

150 evakuacijski izlaz 30

250

40

315

470

KV6

9

VZ1

19 250 740

P = 0 CM

podni konvektor

40

150 ulaz u gospodarske prostorije 470 500

25.97.1

16 245 305

245 305

33

48

48

P = 0 CM

29

62

62

30 480

8

KV5

x1

150 30

470

790

16

38

A

115

470 500

60

30

10 10

30

470

2

80

470 500

8108

740

53 38

49

53 23 30

UZ5

14 13

5

12

660 10

483

10

UZ1

5 4

2

3

3 2

5

922

6

4

tribine

1

5

2 1

1

x5

680 110

2796

2672

2672

9.2

485 299

485 299

484

485

podni konvektor 485

435 220

2

485

180

433

495

435 220

500 815÷860

23

P-1 6

435 220

GLAVNI ULAZ

10

10

radijator

380 220

9

380 220

9

380 220

9

380 220

9

360

odzračni vod

133

10

133

184

380 220

9

380 220

9

275 220

11

275 220

10

408

380 220

9

podni konvektor 10

571

300 750÷815

15

x8

UZ1b 2

2 90 220

-0,02 -0,21

90 220

-0,02 -0,21

radijator

UZ1a

185

UZ1b

-0,02 -0,21

hidrant

780

radijator

247

267

220

±0,00 -0,21

400 299

360 299

5

UZ1

90 220

8

90 220

10

10

2

10

2

UZ1a

x8

x7

490

11

10

18 340

543

9

1450

123

2 860 110

450

1

340

325

28.6 0

radijator

380 220

150

100 200

3

360

1560 110

30

10 28.6

UZ1a

10x31 11x16

VZ2

P = 0 CM

125.5 VZ2

x7

±0,00 -0,21

±0,00 -0,21

1

±0,00 -0,21

otiračpodna rešetka

OKUPLJALIŠTE

2700

26

1265 4

435

110

110 980

340

505

10

4

1

x6

125.5

304

495

10

VZ1

hidrant

UZ1

VZ2 ±0,00 -0,21

164

100 220

1

10 1015

10 20

110

25

1015

1

28.6

10

x6

100 220

110

155

165

2700

2672

2672

2796

183

180

3

10

680 110

785

8 7

8x48

7x93

468

21x31

10

22x16

340 400 299

460

9

3

±0,00 -0,21

290 8 16

10

UZ1

22x16

UZ1

P = 0 CM

UZ1

x5

11

634

643

radijator

21x31

UZ5

4 535

555

505

10

podni konvektor

460

500 815÷865

20

UZ1a

475

470

30

470

30

470

6.7 HEA 300

HEA 300 čelični spreg

16

940

30

470

30

470

B

30

500

470

30

30

470

255

KV4 36

300

500

500

255

48

245 305

P = 0 CM

7.6 26

KV3

420

500

470

30

18

38.6

6 11

30

470 500

VZ1

370

500

470

53 38

KV2

180

410 500

23 30

990

16

16

380

38

P = 0 CM

62

250 560

250 740

245 305

245 305

9.1

48

48

KV1 38

260

1265 HEA 300

podni konvektor

62

313 HEA 300

62

100

48

100

609.2

22

8

269

čelični spreg

500 740

110 HEA 300

podni konvektor

29 62

62

33

P = 0 CM

250 750÷770

12

69 HEA 300

podni konvektor

225 (50+125+50) 299

5

229

255 815 HEA 300

230

1

podni konvektor

230

220

255

6

B

x9

UZ1a

255 750÷775

13

10

100 220

10

96

P = 0 CM

podni konvektor

x9

36

470

30

30

470

495

21

51

505

Af

36

3075

y1

y2

y3

y4

2

1

y5

y6

y7

3

y8

y9 5

4

y10 7

6

A

B

117

117

+7.85

5

8

+9.17

K1

K1

116.8

7

+9.17

4

+7.85

140-258

+7.35

140

SP

120 - 258

50

60

+7.85

18

917 800

18 252

234 36.5

395

+3.36 +3.23

KAT

+2.99

UZ1

VZ1

+2.99 94.5

+2.99

MK2

247

205

+5.69

24

29 18

276.5

MK1 2412.5

36.5

+5.45

18

20

404 - 522

+3.36 +3.23

MK1 24

917

304 800

+3.36 +3.23

+5.87 +6.00

264

+6.00

+2.10

175

±0.00 -0.21

-0.41

VZ1a

-0.05

19.3 20

64.3

1

P1

PV2

60

60

99.3

PRIZ 60

P1

35

±0.00 -0.21

20 60

64.3

99.3

PV1

35

94.5

9

P1

20

94.5

P1

20 19.3

2

-0.05

-0.41

94.5

300

320

205

318.8

336

310

336

299.5

+1.75

UZ1

-1.01

-1.01

A

B VZ1 - VANJSKI VENTILIRANI ZID

67.2 cm U = 0,19 W/m2K

VZ1a - VANJSKI VENTILIRANI ZID

67.2cm U = 0,2 W/m2K

- HEA PROFIL 300 mm - PERFORIRANI TRAPEZNI LIM ispunjen mineralnom vunom radi boljeg upijanja zvuka - PARNA BRANA (PE FOLIJA) - MINERALNA VUNA 2x10 cm (30 kg/m3) sekundarna nosiva konstrukcija od prešanih "C" profila - KIŠNA BRANA - VENTILIRANA ŠUPLJINA potkonstrukcija fasade - drvene letve - OSB PLOČE (650 kg/m2 ) - FILC (50 kg/m2) - RAVNI LIM S PRIJEVOJIMA (2kg/m2)

29 cm 10 cm

- HEA PROFIL 300 mm - ALUMINIJSKI LIM - T.I. PLOČE XPS-a - ARMIRANI BETON - H.I. BITUMENSKE TRAKE - T.I. PLOČE XPS-a - H.I. SINTETSKA FOLIJA s podložnim filcem - VENTILIRANA ŠUPLJINA potkonstrukcija fasade - drvene letve - OSB PLOČE (650 kg/m2 ) - FILC (50 kg/m2) - RAVNi LIM S PRIJEVOJIMA

29 cm 0.07 cm 7 cm 15 cm 1 cm 7 cm 0.4 cm 5.6 cm

MK1 - PROHODNA MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA

0.02 cm 20 cm 0.02 cm 6 cm 1.8 cm 0.2 cm 0.07 cm

36,5 cm U=0,35 W/m2K

- VODOOTPORNE ŠPERPLOČE ljepljene na podllogu - LAGANO ARMIRANI CEMENTNI NAMAZ - PE FOLIJA - Z.I. za prigušenje topota EPS-T - KRIŽNO LAMELIRANE PLOČE 7s

2.5 cm 8 cm 0,02 cm 2 cm 24 cm

UZ1

10 cm

- KRIŽNO LAMELIRANE PLOČE 5s

10 cm

SP - GIPSKARTONSKE PLOČE - MINERALNA VUNA (30 kg/m3) između prešanih 'C' profila - GIPSKARTONSKE PLOČE

12.5 cm 1.25 cm 10 cm 1.25 cm

1.8 cm 0.2 cm 0.07 cm

MK 2 STROPNA KONSTRUKCIJA

18,00 cm

- KRIŽNO LAMELIRANE PLOČE 5s

18 cm

PV1 -VANJSKI POD NA TLU

18cm

- ARMIRANA BETONSKA PODLOGA FINO ZAGLAĐENA U IZVEDBI, DILATIRANA U POLJA DO 2X2m (2400kg/m3) - NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK (1800kg/m3 ) - FILC - GEOTEKSTIL (200g/m2) - NABIJENO TLO (Me > 100 MPa - kolna nosivost)

8 cm 10 cm

PV2 - VANJSKIPOD NA TLU - SLOJ NABIJENOG HUMUSA UNUTAR TRAVNE REŠETKE - VODOPROPUSNI SLOJ SMJESE SITNOG ŠLJUNKA I PIJESKA - FILC - GEOTEKSTIL (20 g/m2) - MJEŠAVINA PIJESKA I ŠLJUNKA (>32mm) - NABIJENI SLOJ ŠLJUNKA (Me>100 MPa) - FILC - GEOTEKSTIL (20 g/m2) - NABIJENO TLO

P1 - POD NA TLU

66,3cm U = 0,3 W/m2K

- POLIURETANSKI PREMAZ - LAGANO ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH (2000kg/m2) - PE FOLIJA - Z.I. za prigušenje topota EPS-T (15 kg/m3) - T.I. tvrde ploče EPS (15 kg/m3) - H.I. bitumenske trake (1050 kg/m2) - ARMIRANA BETONSKA PLOČA (2500 kg/m2) - NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK(1700 kg/m2) - NABIJENO TLO

0.2 cm 8 cm 0,02 cm 2 cm 10 cm 1 cm 20 cm 25 cm

36.0cm

K1 - KOSI VENTILIRANI KROV

4 cm

- RAVNI LIM S PRIJEVOJIMA - FILC (50 kg/m2) 2 - OSB PLOČA (650 kg/m ) - VENTILIRANA ŠUPLJINA između gredica 5/8 - KIŠNA BRANA - T.I. MINERALNA VUNA (30 kg/m3) između sekundarne konstrukcije drvenih platica 8/26 - PARNA BRANA PE folija - PRFORIRANI TRAPEZNI ALUMINIJSKI LIM ispunjen mineralnom vunom

4 cm 8cm 20 cm

46.5 cm U = 0,15 W/m2K 0.07 cm 0.2 cm 2.2cm 8 cm 26 cm 0.2 cm 10 cm

23

Af


B žlijeb u vijencu

56

50

+7.85

+7.35

25

sekun vijak M

vanjska zaštita od sunca - žaluzine

sand horiz potk fasa 112

30

25

sanduč horizon potkons fasade

K1 KO

vanjska zaštita od sunca - žaluzine

785

225

- RAV - FILC - OSB 2.2cm - VEN - KIŠN - T.I. seku - PAR - PRF ispu

25

san hori potk fasa

vanjska zaštita od sunca - žaluzine

315

stak FW - dv jedn

PV1 -

- ARMI ZAGL POLJA - NABIJ - FILC - NABIJ

P1 - P

- POL - LAGA (2000 - PE FO - Z.I. za - T.I. tvr - H.I. bi - ARMIR (2500 - NABIJ - NABIJ

točkasti "L" profil 100/100/7 podni konvektor "Quant Line"

PV1

čelični stup HEA 300

podni konvektor "Quant Line" PKN - 2 redni

čelični stup HEA 300

kontinuirani"L" profil 100/200/7

14.5

čelični stup HEA 300

18.8 1 9 8.8

ACO čelična rešetka za odvodnju -0.05

-0.24

20

podni konvektor "Quant Line" PKN - 2 redni čepićasta traka

-0.64 71

ACO čelična rešetka za odvodnju

24

ACO čelična rešetka za odvodnju

38 46

trajno elastični ki


B

B

B

K1

K1

K1 žlijeb u vijencu

žlijeb u vijencu +7.85

50

50

50

50

8

pojasnica šuplji profil 100/200

138

140 - 258 140 - 258

140 - 258 140 - 258

140 - 258 140 - 258

sandučasti profil - horizontalna potkonstrukcija fasade

300/290/15

vijak M20

vijak M20

20

300/290/15

20

vijak M20

sandučasti profil +6.00 horizontalna pojasnica potkonstrukcija šuplji profil 100/200 fasade

8

+6.00 pojasnica šuplji profil 100/200

+6.00 pojasnica šuplji profil 100/200

25

sandučasti profil horizontalna potkonstrukcija fasade

sekundarni nosač IPE 180 vijak M16

pojasnica šuplji profil 100/200

20

56 25 112

+7.35

sekundarni nosač IPE 180 vijak M16

zaštitna mrežica

300/290/15

10.2

pojasnica šuplji profil 100/200 sandučasti profil horizontalna potkonstrukcija fasade

50.7 26

10.2

10.2 +7.35

sekundarni nosač IPE 180 vijak M16

vanjska zaštita od sunca - žaluzine

+7.85

50.7 26

50.7 26

+7.35

2.2 9 3.4

2.2 9 3.4

2.2 9 3.4

+7.85

žlijeb u vijencu

K1 KOSI VENTILIRANI KROV

vanjska zaštita od sunca - žaluzine

K1 KOSI VENTILIRANI KROV

46.5 cm U = 0,15 W/m2K 0.07 cm 0.2 cm

8 cm 26 cm 0.2 cm 10 cm

K1 KOSI VENTILIRANI KROV

46.5 cm U = 0,15 W/m2K

- RAVNI LIM S PRIJEVOJIMA - FILC (50 kg/m2) 2 - OSB PLOČA (650 kg/m ) 2.2cm - VENTILIRANA ŠUPLJINA između gredica 5/8 - KIŠNA BRANA - T.I. MINERALNA VUNA (30 kg/m3) između sekundarne konstrukcije drvenih platica 8/26 - PARNA BRANA PE folija - PRFORIRANI TRAPEZNI ALUMINIJSKI LIM ispunjen mineralnom vunom

0.07 cm 0.2 cm

46.5 cm U = 0,15 W/m2K

- RAVNI LIM S PRIJEVOJIMA - FILC (50 kg/m2) 2 - OSB PLOČA (650 kg/m ) 2.2cm - VENTILIRANA ŠUPLJINA između gredica 5/8 - KIŠNA BRANA - T.I. MINERALNA VUNA (30 kg/m3) između sekundarne konstrukcije drvenih platica 8/26 - PARNA BRANA PE folija - PRFORIRANI TRAPEZNI ALUMINIJSKI LIM ispunjen mineralnom vunom

8 cm 26 cm 0.2 cm 10 cm

0.07 cm 0.2 cm

8 cm 26 cm 0.2 cm 10 cm

270

225

- RAVNI LIM S PRIJEVOJIMA - FILC (50 kg/m2) 2 - OSB PLOČA (650 kg/m ) 2.2cm - VENTILIRANA ŠUPLJINA između gredica 5/8 - KIŠNA BRANA - T.I. MINERALNA VUNA (30 kg/m3) između sekundarne konstrukcije drvenih platica 8/26 - PARNA BRANA PE folija - PRFORIRANI TRAPEZNI ALUMINIJSKI LIM ispunjen mineralnom vunom

čelični stup HEA 300

čelični stup HEA 300

785

785

785

čelični stup HEA 300

620 VZ1 - VANJSKI VENTILIRANI ZID

polikarbonatne ploče - PCAR Rodeca 60 - ploče - debljine 6 cm - 12 čelija - na tipskim aluminijskim okvirima

67.2 cm U = 0,19 W/m2K

- HEA PROFIL 300 mm - PERFORIRANI TRAPEZNI LIM ispunjen mineralnom vunom radi boljeg upijanja zvuka - PARNA BRANA (PE FOLIJA) - MINERALNA VUNA 2x10 cm (30 kg/m3) sekundarna nosiva konstrukcija od prešanih "C" profila - KIŠNA BRANA - VENTILIRANA ŠUPLJINA potkonstrukcija fasade - drvene letve ) - OSB PLOČE (650 kg/m2 - FILC (50 kg/m2) - RAVNI LIM S PRIJEVOJIMA (2kg/m2)

VZ1

VZ1a - VANJSKI VENTILIRANI ZID PODNOŽJE

29 cm 10 cm 0.02 cm 20 cm 0.02 cm 6 cm 1.8 cm 0.2 cm 0.07 cm

67.2cm U = 0,2W/m2K

-0.41

-0.64

-0.64 71

38 46

zaštitna mrežica

±0.00

-0.41 čepićasta traka

-0.64

0.2 cm 8 cm 0,02 cm 2 cm 10 cm 1 cm 20 cm 25 cm

-0.64

-0.05

VZ1a

7

1

-1.01

7

trajno elastični kit ±0.00 -0.21

-0.24

AB s aditivom za vodonepropustnost

čepićasta traka -0.64

-0.41

-0.64 71

38 46

15

1 10 2 8.2 21.2

-0.24

66,3cm U = 0,3 W/m2K

+0.30

PV1

trajno elastični kit

-0.21

71

-1.01

kontinuirani"L" profil 100/200/7

-0.05

23 23

čepićasta traka

20 cm 25 cm

podni konvektor "Quant Line" PKN - 2 redni 6

- POLIURETANSKI PREMAZ - LAGANO ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH (2000kg/m2) - PE FOLIJA - Z.I. za prigušenje topota EPS-T (15 kg/m3) - T.I. tvrde ploče EPS (15 kg/m3) - H.I. bitumenske trake (1050 kg/m2) - ARMIRANA BETONSKA PLOČA (2500 kg/m2) - NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK(1700 kg/m2) - NABIJENO TLO

20 20 66.2

20

0.2 cm 8 cm 0,02 cm 2 cm 10 cm 1 cm

35 25

ACO čelična rešetka za odvodnju

±0.00

P1 - POD NA TLU

66,3cm U = 0,3 W/m2K

točkasti"L" profil 100/100/7

PV1

trajno elastični kit

18.8 1 9 8.8

-0.24

8 cm 10 cm

- POLIURETANSKI PREMAZ - LAGANO ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH (2000kg/m2) - PE FOLIJA - Z.I. za prigušenje topota EPS-T (15 kg/m3) - T.I. tvrde ploče EPS (15 kg/m3) - H.I. bitumenske trake (1050 kg/m2) - ARMIRANA BETONSKA PLOČA (2500 kg/m2) - NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK(1700 kg/m2) - NABIJENO TLO

20 cm 25 cm

-0.21

18 cm

- ARMIRANA BETONSKA PODLOGA FINO ZAGLAĐENA U IZVEDBI, DILATIRANA U POLJA DO 2X2m (2400kg/m3) - NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK (1800kg/m3 ) - FILC - GEOTEKSTIL (200g/m2) - NABIJENO TLO (Me > 100 MPa - kolna nosivost)

44

0.2 cm 8 cm 0,02 cm 2 cm 10 cm 1 cm

20 1 10 8.2 20 21.2 66.2

kontinuirani"L" profil 100/200/7

14.5

18.8 1 9 8.8

ACO čelična rešetka za odvodnju -0.05

PV1 - VANJSKI POD NA TLU

P1 - POD NA TLU

66,3cm U = 0,3 W/m2K

točkasti "L" profil 100/100/7 podni konvektor "Quant Line" PKN - 2 redni

PV1

18 cm

8 cm 10 cm

10

- POLIURETANSKI PREMAZ - LAGANO ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH (2000kg/m2) - PE FOLIJA - Z.I. za prigušenje topota EPS-T (15 kg/m3) - T.I. tvrde ploče EPS (15 kg/m3) - H.I. bitumenske trake (1050 kg/m2) - ARMIRANA BETONSKA PLOČA (2500 kg/m2) - NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK(1700 kg/m2) - NABIJENO TLO

1.8 cm 0.2 cm 0.07 cm

- ARMIRANA BETONSKA PODLOGA FINO ZAGLAĐENA U IZVEDBI, DILATIRANA U POLJA DO 2X2m (2400kg/m3) - NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK (1800kg/m3 ) - FILC - GEOTEKSTIL (200g/m2) - NABIJENO TLO (Me > 100 MPa - kolna nosivost)

23 23

P1 - POD NA TLU

29 cm 0.07 cm 7 cm 15 cm 1 cm 7 cm 0.4 cm 5.6 cm

PV1 - VANJSKI POD NA TLU

18.8 1 9 8.8

8 cm 10 cm

20 1 10 8.2 20 21.2 66.2

18 cm

- ARMIRANA BETONSKA PODLOGA FINO ZAGLAĐENA U IZVEDBI, DILATIRANA U POLJA DO 2X2m (2400kg/m3) - NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK (1800kg/m3 ) - FILC - GEOTEKSTIL (200g/m2) - NABIJENO TLO (Me > 100 MPa - kolna nosivost)

300

315

- HEA PROFIL 300 mm - ALUMINIJSKI LIM - T.I. PLOČE XPS-a - ARMIRANI BETON s dodacima za vodonepropusnost - H.I. BITUMENSKE TRAKE - T.I. PLOČE XPS-a - H.I. SINTETSKA FOLIJA s podložnim filcem - VENTILIRANA ŠUPLJINA potkonstrukcija fasade - drvene letve - OSB PLOČE (650 kg/m2) - FILC (50 kg/m2) - RAVNi LIM S PRIJEVOJIMA

PV1 - VANJSKI POD NA TLU

600 600

600 600

8

600 600 staklena fasada FW 50 + HI - aluminijski profil - dvostruko ISO staklo s jednim međuslojem zraka

620

sandučasti profil horizontalna potkonstrukcija fasade

620

vanjska zaštita od sunca - žaluzine

23 23

25

sandučasti profil horizontalna potkonstrukcija fasade

38 46 -1.01

25

Af


2C — 2014. / 2015. Dunja Sloković Iva Ukić Matija Vinković Goran Vuković

OBLIKOVANJE bioklimatski pristup / interpretacija staklenika > izmjena mikroambijenta > uzgoj različitih biljnih vrsta ovisno o orijentaciji / kontinuirano nadsvjetlo > ujednačeno osunčanje KONSTRUKCIJA čelični skeletni sustav / shed krov MATERIJALI fasadna obloga zida > polikarbonatne ploče / ostakljene fasadne stijene > zaštita brisolejima / pregrade unutarnjih paviljona > polikarbonatne višekomorne stijene / kontinuirana podna obloga > drvena paluba 26


VZ1 - fasadni zid

15 cm

- fasadne polikarbonatne ploče

15 cm P1 - pod na tlu - interijer

-POLIKARBONATNE PLOČE - tip : Rodeca translucent building elements 60 - Rw=37 dB - boja:opal - 5,5 kg/m² - otpornost na temperaturu do 450 °C - UV radijacija > 1400 W po solarnoj mapi - t = -40 + 115°C - toplinski dobici (g) = 0,25 - transmisija svijetlosti : 30%

41 62 62 20 130

62 62 20

178 20 32 20

K2 - ravni neprohodni krov- interijer

P1a - pod na tlu - interijer

47 cm

- drvena paluba - potkonstrukcija drvenih letvi - lagano armirani cementni estrih - T.I. - ploče xps - H.I. - sintetska folija u 2 sloja, s preklopom - lagano armirana betonska podloga - nabijeni krupni šljunak - nabijeno tlo

2 cm 4 cm 6 cm 10 cm

+4,91

P2 - pod na tlu - interijer

+3,41

-linoleum - lagano armirani cementni estrih - T.I. - ploče xps - H.I. - sintetska folija (u 2 sloja, s preklopom) - lagano armirana betonska podloga - nabijeni krupni šljunak - nabijeno tlo

+3,21 500

521

541 541

600

K1 - kosi krov -limeni krovni sendvič paneli s ispunom mineralne vune

10 cm 15 cm

39 cm

- knauf Cleaneo akustik strop tip D127 -osb ploča u 2 sloja - T.I. ploče mv izmešu sekundarne konstr - filc - zračna šupljina - perforirani lim P4 - ravni neprohodni krov- eksterijer

-AB ploča - T.I. ploče XPS - T.I. ploče XPS rezane u nagibu -H.I. UV stabilna sintetska folija u 2 sloja s - filc - sloj šljunka MK1 - međukatna konstrukcija-interijer

4 cm 10 cm 10 cm 15 cm

-AB ploča -Z.I. ploče m.w. -cementni namaz -linoleum

20

20

20

82 20

+3,41

2,65

UZ1

+3,91

500

UZ1

45

45

20

K2

K1

+3,91

132 750

955

20

12

D2 12

+5,50

+5,41

+4,41

20

+4,41

D1 11

+6,00

62 62 62

20

K1

130

62 62

178

20 182

220 26

+3,41

D1 11

+5,91

+4,91

318 318

368 368

+4,91

20

62 62 62

20

20

+5,41

180

62 62 62

178

20 374 374 364

299 265 283 54

+6,50

+6,41

K1

178

178 34 19 35

35

16

UZ2

P5 - pod na tlu

8 cm

- betonski opločnici u sloju pijeska - nabijeni šljunak - nabijeno tlo

4 cm 4 cm

330

325

335

335

UZ3

Af

505

UZ3

315 271 335

315 271 335

335

351 325 355

379

UZ2

325 339

P1

±0,00 -0,14

80 75

15

89 50 39 65 10

47 10 97

-0,09

-0,09

-0,89

234 195

-0,39

90 75 90

P1a

+0,08 -0,14

90 95

P1

±0,00 -0,14

80 75

104 65 39 80 10

9

-1,04

P2

50 65

P2

±0,00 -0,14

82

-0,07

6 cm

P2

35 47 50 10

P2

1510 15 914

P5

151510 30 70

-2,04

A

B

C

D

E

F

G

P1 10

-2,19

H

J

I

K

5099 1049 52

1500

997

65

1049 74

500

74

500

430

184

35 490

2550

140

632

12

20

40

140

116

12

60

184

50

213

20

980

500

202 465

20

500

35

480

500

35 20

500

480

20

480

20

480

20

160

160

160 130

480

40 20

480

500

120

60

160

60

120

468

20

33

480

500

20

500

480

20

480

20

480

20

480

500

35

480

35

480

20 15

500

25

PRILAZ TEHNIČKIM PROSTORIJAMA P=37,0m² betonski opločnici P5

1560

220

UZ2

1760

20 20

25

20 15

35 115 135

20

2

VZ1

149

VZ1

PREDPROSTOR 3 P=8,7m² drvena paluba P1

7

128

95

220

8

220

35

6 36

UZ1

1050

220

UZ1

KV7c

6

KV7c

UZ1a

320 330

500 VZ1a

± 0.00 -0.14

UZ1

RASHLADNO POSTROJENJE P=12,3m² cementni estrih P3

VZ1

-0.10 -0.14 UZ1

485

SPREMIŠTE P=56,0m² linoleum P2 h=329cm

171

+0.01 -0.14

UZ2

DIZALO 160X160

300

VZ1

160

3 ± 0.00 -0.14

UZ1

UZ1

UZ1

20 812

UZ3

KV6b

UZ1

UZ3

UZ3

3

15

40 20

20

160 480

20

STROJARNICA P=49,0m² linoleum P2 h=329cm ± 0.00 -0.14

160

80

HODNIK 3 P=30,0m² linoleum P2 h=329cm

215

80

80

215

52 12 80 100 32 215 2012 150 162 10 12

UZ1a

UZ2

UZ1

UZ3 VZ1

VZ1

484

500

12 x 35 12 x 14 480 330

1

KV5a

4

921

953

12

KV5b

12

KV5a

1012

4

477 547

24 32

7

743

484

500

480

UZ1a

496

± 0.00 -0.14

1

35 20 15

372

212 325

UZ1

33

± 0.00 -0.10

160

VZ1a

3

200

SPREMIŠTE PR. ZA ČIŠĆ. P=2,5m² ± 0.00 linoleum -0.14 P2 h=329cm

480

500

TOPLINSKO POSTROJENJE P=23,5m² linoleum P2 h=329cm

UZ1

UZ2

215

80 100

128

UZ1

VZ1a

480

175

150

UZ2

3

160

3

12

13

4

± 0.00 -0.14

UZ2

215

88

± 0.00 -0.14

UZ3

PREDPROSTOR 1 P=11,15m² linoleum P2 h=329cm

200

47 325

213 220

15

P=4,4m² linoleum P2 h=329cm

UZ1

3

80

UZ1a

5

8 450 330

UZ2

215

UZ1a

140

216

220

420

12 12

80

80

215

88 12

160

220

140

12 UZ2

90 20

215

80

80

-0.14

UZ2

215

3

UZ1a

UZ1

UZ2

80

3

80

80

150 229

UZ2 WC INV

UZ2

6

215

215

14

51

± 0.00 -0.14

90 215

± 0.00 -0.14

4 260

215

20 20

160

1

VZ1a

UZ2

UZ2

3

VJETROBRAN P=6,6m² linoleum 213 P2 h=329cm

UZ1

UZ2

20 18 20

20

90

UZ1

VZ1

200 325

15 90

KV6a

SPREM. P=4,2m² linoleum P2 h=329cm

238 215

138

206

WC MUŠKI P=14,7m² linoleum P2 h=329cm

20

2

VZ1a

490

12

82

80 S GARD. SAN. 3 9 P=10,0m² 215 linoleum P2 ± 0.00 h=329cm

4

90

230

1

90

15 215

70

2

47 325

13 21

35

264

UZ2

± 0.00 -0.14 UZ2

± 0.00 -0.14

35

90

HODNIK P=7,0m² linoleum P2 h=329cm

1

72

UZ2

90

VZ1

UZ2

1

12

215

70

215

215

70 1

85 329

70

138 329

215

355

323

3

VZ1a

KV7b

UZ2

90 215

2

UZ2a

500

480

70

70

12

60 550

± 0.00 -0.14

147 329

VZ1

18 35 27 8

WC ŽENSKI P=14,7m² linoleum P2 h=329cm

2

90

20

2

260

98

114

2

213 220

VZ1a

VZ1

VZ1a

UZ2

35

80 168

UZ2

80 215

200

480

84 209

102 35

35

35

VZ1a

421

148

UZ2

9

VZ1

UZ2

421

396 20

148

12

UZ2

500

12

500

140

SAN. S GARD. P=10,0m² linoleum P2 h=329cm 80

KV8b

UZ1

± 0.00 -0.14

80 168

VZ1a

VZ1

TEHNIČKA SLUŽBA P=26,0m² linoleum P2 h=329cm

215

132 12

VZ1

480

272 244 80

VZ1a

6

500

28 1215

25

20 15

35 85 244 194

35 23 12

VZ1a

6 UZ1

VZ1

KV7a

3

VZ1

KV8a

VZ1a

2

160

-0,07 VZ1

1

KV5c

480 330

1

500

UZ3

5 233 233

UZ3

232

9

12

UZ3

745 715

VZ1b

8

121

248 240

13 120 13 330

216 216

12 cm 12 cm

26 4079

5

VZ1a - fasadni zid

21 cm

- armirano betonski zid - polikarbonatne ploče

15 cm 6 cm

VZ1b - fasadni zid

5

6

89

KV4b

UZ3

KV4n2

12

KV4c

12

1612

477 497

283

KV4a

240 330

4079

32 24

5

VZ1 - fasadni zid - fasadne polikarbonatne ploče (2 sloja) -POLIKARBONATNE PLOČE - tip : Rodeca translucent building elements 60 - Rw=37 dB - boja:opal - 5,5 kg/m² - otpornost na temperaturu do 450 °C - UV radijacija > 1400 W po solarnoj mapi - t = -40 + 115°C - toplinski dobici (g) = 0,25 - transmisija svijetlosti : 30%

500

UZ3

390 283

-0,09

8 8

2

-0.09

488

500 330

500

500

497

608

247

SADNJA BILJNIH KULTURA P= 220,0m² zemlja h=652cm SADNJA BILJNIH KULTURA P= 48,23m² zemlja h=652cm

8

8 120 8 28 330

UZ3

8 12 39 8

567 488

454 442

390

218 12

488

12

8 8

108

872 372

28 1216

488

12

- polikarbonatne ploče

VZ1c - fasadni zid

455

-0.05

5

114

2

500 330

492

5

+0.10 -0.14

UZ1a - unutarnji zid

120 330

3029

477 667 11

KV3c

UZ3

5

249

500

1

UZ3

480 330

3

224

UZ3

UZ3

977 397

KV2a

213 220

26 121

12 12

239 8

VJETROBRAN P= 10,0m² 213 4 drvena paluba 220 P1 h=340cm

-0,01

± 0.00 -0.14

2 cm 8 cm 2 cm

UZ2a - unutarnji pregradni zid

15 cm

9

121

8

26

28 1216

12 114

102 5 15 390 283

567 477 2

KV1c

UZ3

KV1b

15

27

UZ3

UZ3

KV1a

UZ3

6 cm

- polikarbonatne ploče

6 cm

P1 - pod na tlu - interijer

40 cm

- drvena paluba - potkonstrukcija drvenih letvi - H.I.- sintetska folija u 2 sloja s preklopom - lagano armirana betonska podloga - nabijeni krupni šljunak - nabijeno tlo

5 cm 10 cm

P2 - pod na tlu - interijer

39 cm

500

74

500

74 52

448

492

608

500

500 54

54

372

32 26

488 488 500

500

500

500

52

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

2544.8 2545

500

500

52

2649

500

500

948

52

1000

52

9

500

21 451 451

5099

B

C

D

E

10 P1

A

F

G

H

I

J

K

27

4 cm 10 cm 10 cm 15 cm

30 cm 5 cm 10 cm 15 cm

P5 - pod na tlu - eksterijer

8 cm

- betonski opločnici u sloju pijeska - nabijeni šljunak - nabijeno tlo

4 cm 4 cm

br.

25

504 448

10 cm 15 cm

- lagano armirani cementni estrih - lagano armirana betonska podloga - nabijeni krupni šljunak - nabijeno tlo

br.

28 1612

372 28

2500 518

500 330

1

1612

473

9

2

45 cm 5 cm 5 cm 4 cm 10 cm

UZ3

1

10 cm 15 cm

- drvena paluba - potkonstrukcija drvenih letvi - lagano armirani cementni estrih - T.I. - ploče xps - H.I. - sintetska folija u 2 sloja, s preklopom - lagano armirana betonska podloga - nabijeni krupni šljunak - nabijeno tlo

br.

480 330

2 cm 11 cm 2 cm

UZ3 - unutarnji pregradni zid

P3 - pod na tlu -eksterijer

250 345

120 8 330 VZ1b

240 330

UZ3

8 5

121

120 330

8

8 cm 2 cm

-gips kartonske ploče -potkonstrukcija od čeličnih C profila -gips kartonske ploče

- linoleum - lagano armirani cementni estrih - T.I. - ploče xps - H.I. - sintetska folija (u 2 sloja, s preklopom) - lagano armirana betonska podloga - nabijeni krupni šljunak - nabijeno tlo

392

4

239 VZ1b

120 330

500

213 330

213

6

13 13

213

220 219

8

500

+0.10 -0,14

28 1612

28 1612 28 1216

UZ3

120 330

488

495

608

355 355

133

PAVILJON 2 P= 63,5m² drvena paluba P1a h=284cm

5

2

486

390 283

-0.09

500 330

15

171 12

7

1250 617

12

KV1n1

10

390 488

171 104

240 330

15 15

369

237

12

SADNJA BILJNIH KULTURA P= 222,7m² zemlja h=503cm

5

488

12

455

1369 488

121

12

KV2c

KV2b

28 1612

12 cm

P1a - pod na tlu - interijer UZ3

24

7

247 247

5

500

390 283

UZ3

500

8 8

UZ3

474

390 283

500 479

UZ3

1

15 cm

UZ2 - unutarnji pregradni zid

-gips kartonske ploče -potkonstrukcija od čeličnih C profila -gips kartonske ploče

233 233

UZ3

277

6

26

12

240 330 UZ3 KV3b

480 330

25 cm

-armirano betonski zid - T.I.- ploče mineralne vune između potkonstrukcije od čeličnih C profila -imregnirane gips kartonske ploče

UZ3

1216

KV3a

6 cm 6 cm

24 cm 6 cm 12 cm 6 cm

608

6

500

138 330

- polikarbonatne ploče - šuplji sandučasti nosivi čelični profil - polikarbonatne ploče

390 283

± 0.00 -0.14

8

745 447

4

89

120 330 VZ1b

PAVILJON 1 P= 103,8m² drvena paluba P1a h=284cm

500

4

± 0.00 -0.14

8

21 32

213 220

HODNA PLOHA P= 118,8m² drvena paluba P1 h=607cm

3029

6

VJETROBRAN P= 10,0m² 4 drvena paluba P1 h=340cm

512 488

213 220

213

500

213

392

UZ3

500

- polikarbonatne ploče

+5,94 +5,23

500

6 cm

+3,51 +3,41

500

2 cm 8 cm 2 cm

+7,00

+6,91

K1

MK1

UZ1a

500

-gips kartonske ploče -potkonstrukcija od čeličnih C profila -gips kartonske ploče

UZ3 - unutarnji pregradni zid

P4

+3,25

500

8 cm 2 cm

VZ2

+3,41

500

12 cm

+5,91

500

15 cm

UZ2 - unutarnji pregradni zid

+3,80

500

25 cm

-armirano betonski zid - T.I.- ploče mineralne vune između potkonstrukcije od čeličnih C profila - impregnirane gips kartonske ploče

+4,39

32 26

UZ1a - unutarnji zid

K1

20

62 62

20

K1

+6,45

54

15 cm

54

15 cm

-armirano betonski zid

239 202

UZ1 - unutarnji zid

114

36 cm

10 cm 10 cm 10 cm 6 cm

687

VZ2 - nadozid ravnog krova -H.I. sintetska folija - T.I. ploče XPS - armiranobetnoski nadozid - T.I. ploče m.v. između potkonstrukcije polikarbonata - polikarbonatne ploče

+7,50

+7,41

20

K1

+6,68

38 cm 3 cm 10 cm 10 cm 15 cm

448

36 cm 20 cm 10 cm 6 cm

325

VZ1a - fasadni zid - armirano betonski zid - T.I. ploče mw između podkonstrukcije polikarbonatnih ploća - polikarbonatne ploče

- drvena paluba - potkonstrukcija drvenih letvi - H.I.- sintetska folija u 2 sloja s preklopom - lagano armirana betonska podloga - nabijeni krupni šljunak -nabijeno tlo

+8,00

20

128 128 128

62 62

+8,50

+7,96

STOLARSKA STAVKA BRAVARSKA STAVKA ALUMINIJSKA STAVKA

Af


16

+5,96

9 35

7

K1

8

16

35

+5,21 K1

30 4 5 3

20

20

K1

2

5

6

8

20

6

7

+4,74

1

3

20

1

+5,46

9

5

+5,41

2

76.5 6 45

141

65

20

1

20

3

20

20

20

24 4 5

20 45

149

6

104

130

11

172

6 9

15

45 +3,41

6 7

+3,21

+3,41 4

1

6

+3,21

1

45

20

8 19

7

12 13

1

6

20

16

9

39

3 2

20

4 10

342 45

330

350

325

45

45

516

563

45

6

6 11

9

45

9 3

+3,41 +3,21

5 4 17

10

-0,09

10 16

15 5

2

15 5

5 1

82

4 6 14

20

12

+3,71

2

14 6 9

11

16 14

28

90 75

90

90 75

75

90

14 15

9


29


2A — 2015. / 2016. Petra Alić Dina Baranić Bernarda Blažeković Tihana Bosnar

OBLIKOVANJE ideogram presjeka debla / godovi > korisni prostori / žile > konstruktivni elementi KONSTRUKCIJA nosivi sustav križno lameliranih drvenih ploča MATERIJALI fasadna obloga — oponašanje prirodne strukture kore drveta > lijepljene stolarske (OSB) ploče presvučene naboranim geotekstilom i završno prskane hidroizolacijskim premazom / završna krovna obloga > sintetske hidroizolacijske trake 30


555

864 15

1431 1440 847

575

68

X 4509

X 4210

X 3670

X 3657

X 3056

852 545

16

291 299

209

553

169

6

16 16

169

X 2556

X 2936

Y0

VZ6

15 562 577

273

10-35

8-33

X 2695

X 1778

X 1807

X 981

X 1072

X0

452 479 496

30 16

275

43 16

415

30 16

2180

28

Y0

16-41

68

453 467

3688

22-38

1-36

VZ8

721 250

9

466

8

10

52 45

42

343 329 196

14 16

871

148

812

126 744

15 425

145

262 293

16 21 16

765 543

164 204

20

109

20

Y 1748 27

VZ2a

847

Y 1861

29

.34°

125

UZ8

17 21

113

20

-0.07

28

31 36 9 1

8 20

300/600

A A-9

200/600

20

20

252

34 34 1 1

460 500

±0.00 -0.20

Y 1548

-0.08

VZ2 ATRIJ P= 19,06 m² zemlja

2013 310

202 162

1119

296

245 210

24 TR1 ULAZNI TRG P= 81,77 m² drvena paluba

14

20

8 8

3

542 250

226

14

786

749 709

04 P1 DNEVNI BORAVAK P= 250,98 m² parket h= 370 cm

168

4

06 P4 ULAZNI PROSTOR P= 13,68 m² drvena paluba h= 370 cm

15

±0.00 -0.20

20

1295 1237

1275

586

684 370

99 .9 1°

125 146

245 210

3

15 60 197

1615

15

1530

15

350/600

20

20

14

6

305 402

15

222 222

165 165

8

1265 439

1

4

16 147

101

333

269

165 165

19

20

19

195

76

15

235

16

16 30

200/600 15

576 561 200 230

16 16 16 16

245 210

463

omora 1316 7

Y 1548

Y 983

Ø50

VZ1

Y 893

VZ8

.5

295

478 18 16 29

78

KV 5

-0.02 -0.20

1753 295

1456

1316

498 480 455 514

17

±0.00 -0.20

UZ9

UZ5

445

UZ4 161410

UZ2

Ø200

±0.00 -0.20

Y 589

VZ3

19

2

180 210

UZ6 ±0.00 -0.20 KV 4

Ø200

P2 INV ARIJE SANIT P= 4 m² ičke pločice keram cm h= 372

UZ2 138.96°

KV 3

0

450/60

8 16

UZ

00

400/6

245 210

2

1148

525 210

° .40 107

527

5

1358 370 5

10

165

8

100 210

klimak

58.44° 100 65

90 210

15

100

16 16

3

16 8

894

1

9

91

-0.02 -0.20

UZ2

27 TR2 PRILAZ TEH. PROSTORIMA P= 51,4 m² betonski opločnici

1

90 210 100

165

15

360 200

P3 IK HODN m² P= 28,99 premaz idni epoks cm h= 370

00

450/6

00

400/6 UZ2

P2 AM EROB GARD P= 8 m² ičke pločice keram cm h= 372 -0.02 -0.20

UZ3

17

P2 AM EROB GARD P= 8 m² ičke pločice keram cm h= 372

7-8

-0.08

90 210

UZ2

200/600

265 250

P3 MIŠTE SPRE m² z P= 13 idni prema epoks cm h= 370

UZ2

15

-0.02 -0.20

±0.00 -0.20

150.47°

698

16

5

16

P3 MIŠTE SPRE m² P= 3,5 z prema epoks. cm h= 370

18

1

1-2

2

200/600

1

1

24-25

197

1416

-0.02 -0.20

UZ2

1

1-2

P2 Ž ARIJE SANIT m² P= 15,12 pločice ičke keram cm h= 372

101

74

101

UZ2

UZ2

2

Y 1103

P3 SPREMIŠTE P= 25,96 m² epoksidni premaz h= 370 cm

VZ2

101

61

14

304 483

90 210 180 210

VZ2a

1

101

62

16 13 8

09

P2 M ARIJE SANIT m² P= 17,62 pločice ičke keram cm h= 372

08

212

90 210

740 210

1

15

130 210

101

UZ2

90 210

UZ1

07

90 210

90 210

16

90 210

UZ6

60°

1

72.

981

130 210

4

1064

UZ7 UZ1

VZ3

7

101

786

VZ1

1068

UZ1

UZ6

1

16

3

±0.00 -0.20

350 336 lnik odni razdje vodov

1101

146

12

P3 NICA RADIO m² P= 13,83 premaz idni epoks cm h= 370 ±0.00 -0.20

UZ7

NJE

Y 316

±0.00 -0.20

UZ3 1

1 A-9

260 210

12 1614

261

11 60 1416

11

ROJE P3 O POST LADN RASH m² P= 47,32 premaz idni epoks cm h= 370 ±0.00 -0.20

NJE

ROJE

P3 POST TOPLINSKO m² P= 33,95 premaz idni epoks cm h= 370

3

VZ9

4

6

60

VZ9

VZ1

10

D

P3 A ZA OTPA TORIJ PROS m² P= 6,69 premaz idni epoks cm h= 370

8

13

84

22

197

14

180 210

6

Y 171

Y 250 9

180 210

7

-0.08

542

217

A

163,40°

VZ1

5

28

TORIM TR2 PROS Z TEH. PRILA m² P= 49,02 opločnici ki betons

7

200 220

197 222

1511

561 5

VZ4

30

865

606

16 16 21

303

7-8

684 684 692

Y 209

50

6

Y 2156 24 05

3 36

1045

1105

1024 97 14 149

159

35

624

27

VZ2a

20

457

450

574 614

14

116

14 169 209 20

456

KV 2

725 370

308 308

308 308

Ø200

130

KV 1

727

48

721

31

Y 3372

34

1808 370

50 404

706

VZ7

1186

2620

Y 3597

8

406

728

17

VZ2a 25

2 34

3

115

-0.08

4

631

816 320

826

±0.00 -0.20

847 826 826

838

128

21 17

P1 IZLOŽBENI PROSTOR P= 253,56 m² parket h= 541 cm

29

24-25

TR1 TERASA P= 224,04 m² drvena paluba

01

Y 3767

30-33

33 432

VZ2

225

Ø200

470 250

32 706

17 21 17

17 17

17

31 200/600

2

200/600

17 17

17 17

30 95

151.8

457

714

14

35 17 18

30-33

garderoba

706

7

VZ2

UZ8

°

646

20

20

354

418

417 250

11

±0.00 -0.20

159.40

1169

1190

6 39

5

20

366 326 18 18 404 404

401

P4 ULAZNI PROSTOR P= 23,58 m² drvena paluba h= 370 cm

A A-9

VZ2

4755

50 87 12 9 0

4 3

3 x3 12

1

8

1134

x1

2

20

417

417 21

106 106

02 406 250

21

8

226

D 1-4 15

11

Y 2915 17

14

586

14

-0.08

Y 2702

0

614 320

TR1 ULAZNI TRG P= 219,16 m² drvena paluba

Y 2661

±0.00 -0.20

12

20

-0.07

1871 310

7

596

P1 UČENJE I RADIONICE P= 178,32 m² parket h= 365 cm

17

ATRIJ P= 18,25 m² zemlja

6

D 1-4 15

26

537 497 22

P 1:20 14

23 811 866

249

20

-0.07 VZ7

20

20

5 14 5 10

ATRIJ P= 31,14 m² zemlja

23

3

03

109.2

667

21

29

712 310

5

13

D 1-4 15

715

22

424

1165 294

17

VZ2 5

129

1084

Y 2702

87 38 9 4

671 117 4

456 146.64°

12 1

322

VZ2

UZ3

208 208

445 250

VZ2a

627

info pult

P 1:20 14

1

157

4

5061

Y 2498

17

131.29°

D 1-4 15

±0.00 -0.20

255 21 17

159

21

251

ventilokonvektor

Y 2339

247

P1 PREDAVAONICA P= 155,4 m² parket h= 541 cm

1333

965 439

991

812 753

732 968

38-39

2

Y 4228

OPIS STAVAKA:

39

10

VZ2

139.22°

2

4

1642

111 VZ2

stavka staklena stijena

stavka drvoaluminij

100 100

stavka stolarija

100 100

stavka aluminij

10

100 100

stavka čelično stubište

509

479 ventilokonvektor

108

36

21 17

Y 4523

100 100 100 100

10

10

10

112

0

17

155 VZ2a

339

332

Y 4707 40

460 250

454

138.42°

NAPOMENA: zbog izrazito razvedenog tlocrta uveden je sustav kotiranja pomoću koordinatnog sustava gdje je svakom početku i kraju zida pridodana točka obilježena brojem te je označena x i y koordinatom u prostoru. Ishodište koordinatnog sustava određeno je najsjevernijom i najistočnijom točkom na tlocrtu.

3

1131

26

Y 4855 159

36

TR1 TERASA P= 94,72 m² drvena paluba

436

VZ2 8

38

S

143 143

-0.08

467

Af

VZ7 37

5

22-38

38-39 1079 1073

444

8-33

16-41

1448

X 4084

X 3698

X 3277

X 2862

X 2512

X 1792

X 1522 1 A-9

1-36

X 1078

X 633

10-35

X0

Y 5003

990 4097

1572 1576

7

31

Katedra za arhitektonske konstrukcije, fiziku zgrada i tehnologiju građenja


22-38

16-41

1-36 P 1:20 10

170 170

+5.80

A A-8

+4.10

K1

60 43 60 17 26

103

+3.70

415 312 332

304

408

577

+3.10

betonska podloga u nagibu za odvodnju vode

±0,00 -0,20

P4

P1

prekid u betonskoj podlozi ispuna TI

P1 - POD NA TLU

49,0 cm

- DRVENI POD LIJEPLJEN ZA PODLOGU - LAGANO ARMIRANI CEMENTNI NAMAZ (2200kg/m3) - PJENASTA PE FOLIJA ZA PRIGUŠENJE TOPOTA - TVRDA MW (80kg/m3) - T.I. TVRDE PLOČE EPS (20kg/m3) - H.I. BITUMENSKE TRAKE U DVA SLOJA (1000kg/m3) - LAGANO ARMIRANA BETONSKA PODLOGA ZAGLAĐENA - NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK - NABIJENO TLO

2,5 cm 6,0 cm 0,5 cm 2,0 cm 8,0 cm 1,0 cm 14,0 cm 15,0 cm

- NABIJENO TLO

P 1:20 10

P4 - POD NA TLU - vjetrobran

50,0 cm

- DRVENA PALUBA POSTAVLJENA S RAZMAKOM ZA PROCJEĐIVANJE VODE - POTKONSTRUKCIJA - VODOOTPORNE LETVE , PROVJETRAVANI ZRAČNI PROSTOR (4x5cm) - NOSAČI PROMJENJIVE VISINE - PROVJETRAVANI ZRAČNI PROSTOR - H.I. BITUMENSKE TRAKE (1000kg/m3) - PJENASTA PE FOLIJA ZA PRIGUŠENJE TOPOTA - Z.I. ZA PRIGUŠENJE TOPOTA - TVRDA MW - T.I. TVRDE PLOČE EPS (20kg/m3) - H.I. BITUMENSKE TRAKE (1000kg/m3) - LAGANO ARMIRANA BETONSKA PODLOGA ZAGLAĐENA - NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK

A A-8

22-30

TR1 - DRVENA PALUBA

30,5cm

TR 2 - BETONSKI OPLOČNICI

- DRVENA PALUBA POSTAVLJENA S RAZMAKOM ZA PROCJEĐIVANJE VODE 2,5 cm - POTKONSTRUKCIJA - VODOOTPORNE LETVE , PROVJETRAVANI ZRAČNI PROSTOR (4x5cm) 5,0 cm - NOSAČI PROMJENJIVE VISINE - PROVJETRAVANI ZRAČNI PROSTOR 4,0 cm - H.I. BITUMENSKE TRAKE (1000kg/m3) 1,0 cm - LAGANO ARMIRANA BETONSKA PODLOGA U NAGIBU 1% DILATIRANA U POLJA (2400kg/m3) 8,0 cm - NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK (1800kg/m3) 10,0 cm - FILC - GEOTEKSTIL (200g/m3) - NABIJENO TLO

2,5 cm 5,0 cm 1,0 cm 1,0 cm 0,5 cm 2,0 cm 8,0 cm 1,0 cm 14,0 cm 15,0 cm

16-41

MEĐUKATNA K.

1-36

PODOVI

±0,00 -0,20

114 65 49 80 14

TR

119

119

-0,20 -0,33

26 cm

- BETONSKI OPLOČNIK 4,0 cm - CEMENTNI MORT (1800kg/m3) 4,0 cm - LAGANO ARMIRANA BETONSKA PODLOGA U NAGIBU 1% DILATIRANA U POLJA (2400kg/m3) 8,0 cm - NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK (1800kg/m3) 10,0 cm - FILC - GEOTEKSTIL (200g/m3) - NABIJENO TLO

2,16

M -

21,22

2,3

116 116

41 60 16 23

+4,50

41 60 17 24

+5.56

K2

K1

+4,10 +3,86

+5,16 +4,93

+4,76 +4,16

VZ1

DETALJ 3

UZ1

VZ2

327

443

408 367

524 483

581

+3.70

465 465

VZ5

±0,00 -0,20

34

P3

114 80 80

94 80

32

P1 - POD NA TLU - DRVENI POD LIJEPLJEN ZA PODLOGU - LAGANO ARMIRANI CEMENTNI NAMAZ (2200kg/m3) - PJENASTA PE FOLIJA ZA PRIGUŠENJE TOPOTA - TVRDA MW (80kg/m3) - T.I. TVRDE PLOČE EPS (20kg/m3) - H.I. BITUMENSKE TRAKE U DVA SLOJA (1000kg/m3) - LAGANO ARMIRANA BETONSKA PODLOGA ZAGLAĐENA - NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK - NABIJENO TLO

49,0 cm 2,5 cm 6,0 cm 0,5 cm 2,0 cm 8,0 cm 1,0 cm 14,0 cm 15,0 cm

TR1 - DRVENA PALUBA

30,5cm

- DRVENA PALUBA POSTAVLJENA S RAZMAKOM ZA PROCJEĐIVANJE VODE 2,5 cm - POTKONSTRUKCIJA - VODOOTPORNE LETVE , PROVJETRAVANI ZRAČNI PROSTOR (4x5cm) 5,0 cm - NOSAČI PROMJENJIVE VISINE - PROVJETRAVANI ZRAČNI PROSTOR 4,0 cm - H.I. BITUMENSKE TRAKE (1000kg/m3) 1,0 cm - LAGANO ARMIRANA BETONSKA PODLOGA U NAGIBU 1% DILATIRANA U POLJA (2400kg/m3) 8,0 cm - NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK (1800kg/m3) 10,0 cm - FILC - GEOTEKSTIL (200g/m3)

±0,00 -0,20

DETALJ 1

2,16

VZ1 - VANJSKI AB ZID - VENTILIRANI

VANJSKI ZID

PODOVI

2,3

P1

114 80 80 14

14

34

±0,00

- ZAGLAĐENA POVRŠINA ZIDA - AB ZID (2500kg/m3) - T.I. FASADNE PLOČE MW U DVA SLOJA IZMEĐU LETVICA 8/8 cm - KIŠNA BRANA - PROVJETRAVANI ZRAČNI SLOJ - POTKONSTRUKCIJA

21,22

37,9 cm

0,5 cm 16 cm 16 cm

VZ2 - VANJSKI ZID - VENTILIRANI KRIŽNOLAMELIRANE PLOČE

36,2 cm

- KRIŽNOLAMELIRANE PLOČE U 7 SLOJEVA

16,8 cm

- T.I. FASADNE PLOČE MW U DVA SLOJA IZMEĐU LETVICA 8/8 cm - KIŠNA BRANA - PROVJETRAVANI ZRAČNI SLOJ - POTKONSTRUKCIJA FASADNE OBLOGE, VERTIKALNO PROVJETRAVANA - OSB PLOČA - GAZA

16 cm 4 cm 1 cm

VZ 5 - PARAPET

- SINTETSKI UV STAB S PODLOGOM (GAZ - GAZA - OSB PLOČA - PROVJETRAVANI ZR FASADNE OBLOGE, - KIŠNA BRANA


8-33

10-35

+8,23

K3

60 60 17

41 24

+7.83

+6.84

356 319

+4.10 +3.87

+3,90

+3.90 +3.77

MK

24

543

+2,99

24

647

+2,99

379 329 325

543

+3.1

36

+3.60

+3.7

729 837 787

60

STAKLENA OGRADA h=120 cm

60

+4,50

406

17

38 21

+7,44

101

K1

+7.83 +7,61

ČELIČNO STUBIŠTE ovješeno u strop i zid ±0,00 -0,20

P1

-0,08

TR

35,1 cm 0,5 cm 2,4 cm 4,0 cm 5,0 cm 2,5 cm 14x36 cm

K1 - RAVNI NEPROHODNI NEVENTILIRANI KROV - SINTETSKA UV STABILNA JEDNOSLOJNA H.I. FOLIJA S PODLOGOM OD FILCA MEHANIČKI UČVRŠĆENA NA PODLOGU 0,2 + 0,2 cm - T.I. TVRDE KROVNE PLOČE EPS U DVA SLOJA REZANE U NAGIBU - PARNA BRANA (BIT.TRAKA S ULOŠKOM AL.FOLIJE) - KRIŽNOLAMELIRANA PLOČA U 7 SOJEVA (7X2,4cm) - LAMELIRANI NOSAČI 14/60 cm

K3 - RAVNI NEPROHODNI NEVENTILIRANI KROV

99,6 cm

- SINTETSKA UV STABILNA JEDNOSLOJNA H.I. FOLIJA S PODLOGOM OD FILCA MEHANIČKI UČVRŠĆENA NA PODLOGU 0,2 + 0,2 cm 0,4 cm -DRVENI NOSAČI U STACIONARNOM ZRAČNOM SLOJU - PARNA BRANA (BIT.TRAKA S ULOŠKOM AL.FOLIJE) 0,4 cm - KRIŽNOLAMELIRANA PLOČA U 7 SOJEVA (7X2,4cm) 16,8 cm - LAMELIRANI NOSAČI 14/60 cm

0,4 cm 16 cm 0,4 cm 16,8 cm

30,31

1 A-7

38,39

41 60 17 24 K1

41 60 17 24

+3,69

+5,56

+5,56

+5.56

Z5

+4,10

38,37

K1

+4,10 +3,86

+5,16 +4,93

VZ5

+4,76 +4,16

304 304

- GIPSKARTONSKE PLOČE - ELASTIFICIRANI POLISTIREN EEPS (12kg/m3) - NASIP EKSPANDIRANOG PERLITA (100kg/m3) - PE FOLIJA - OSB PLOČA - NOSIVE GREDE

10-35

VZ2

+3.69

+2,60

+3.09

524 483

+3,09 DETALJ 4

+2,54

VZ7

1 cm 4 cm

±0,00 -0,20

VZ 7 - zid koji se ''otklapa''

38,39

38,2cm

- KRIŽNOLAM. PLOČE U 7 SLOJEVA 16,8 cm - ZRAČNI SLOJ između letvi 6/6cm i čeličnih spajala 20,0 cm - OSB PLOČA 1,0 cm - GAZA - SINTETSKI UV STABILNI JEDNOSLOJNI H.I. PREMAZ S PODLOGOM (GAZA) 0,2 + 0,2 = 0,4 cm

UZ1 - UNUTARNJI NOSIVI AB ZID - ZAGLAĐENA POVRŠINA ZIDA - AB ZID - ZAGLAĐENA POVRŠINA ZIDA

UZ3 - UNUTARNJI KRIŽNOLAMELIRANI ZI

17,0 cm 0,5 cm 16,0 cm 0,5 cm

16,8 cm

KROV

30,31

NUTARNJI ZID

- SINTETSKI UV STABILNI JEDNOSLOJNI H.I. PREMAZ S PODLOGOM (GAZA) - GAZA - OSB PLOČA - PROVJETRAVANI ZRAČNI SLOJ - POTKONSTRUKCIJA 16-41 FASADNE OBLOGE, VERTIKALNO PROVJETRAVANA - KIŠNA BRANA

44,2 cm

±0,00 -0,20

±0,00 -0,20

114 80 80

114 80 80 1 A-7

VZ 5 - PARAPET

P1

TR

80 14 94

-0,08 -0,20

34

P4

34

DETALJ 2 ±0,00 -0,07

277 277

327

443

UZ3

408 367

Z2

581

MK - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA

KROV

MEĐUKATNA K.

8-33

- POLIURETANSKI (PUR) SAMONIVELIRAJUĆI PODNI NAMAZ

Af

106 8 106

114 65 49 80 14

±0,00 -0,20 114 65 49 80 14

P1

38,37

Af

K1 - RAVNI NEPROHODNI NEVENTILIRANI KROV

S PODLOGOM OD FILCA MEHANIČKI UČVRŠĆENA NA PODLOGU 0,2 + 0,2 cm

- SINTETSKA UV STABILNA JEDNOSLOJNA H.I. FOLIJA S PODLOGOM OD FILCA MEHANIČKI UČVRŠĆENA NA PODLOGU 0,2 + 0,2 cm - T.I. TVRDE KROVNE PLOČE EPS U DVA SLOJA REZANE U NAGIBU - PARNA BRANA (BIT.TRAKA S ULOŠKOM AL.FOLIJE) - KRIŽNOLAMELIRANA PLOČA U 7 SOJEVA (7X2,4cm) - LAMELIRANI NOSAČI 14/60 cm

0,4 cm

0,4 cm 16 cm 0,4 cm 16,8 cm

99,6 cm

33


34


21,22

+5,78

5%

K2

VZ5

24

+5,16

2

+4,99

1

+4,39

238

60

60

60

77

100

100

17

17

40

0 22

23

0

+5,38

206

93

23,22

LAMELIRANA GREDA

108

60

+3,70

616

+3,10 39

VZ2

22 14 6 1 0

600

17 17 +2.60

483

+2.50

259

270

370

VZ5

TR1

12 3

DECKING SUSTAV

14 39

1

34

-0,05 -0,25

17

14

34

14 1 8 1 2 6 2.5

±0,00 -0,20

106

106

±0,00 -0,18

80

80

P1

38,221,4 4 ,4 8 10 8

DRVENI NOSAČ PROZORA

VANI

21,22

-0,05 -0,25

23,22

TR1

VZ2

DECKING SUSTAV

METALNI NOSAČ

VANJSKI PROSTOR

VZ2 - VANJSKI ZID - VENTILIRANI KRIŽNOLAMELIRANE PLOČE

36,2 cm

- KRIŽNOLAMELIRANE PLOČE U 7 SLOJEVA

16,8 cm

8 8

4 6

44,2 cm

- SINTETSKI UV STABILNI JEDNOSLOJNI H.I. PREMAZ S PODLOGOM (GAZA) - GAZA - OSB PLOČA 1 cm - PROVJETRAVANI ZRAČNI SLOJ - POTKONSTRUKCIJA FASADNE OBLOGE, VERTIKALNO PROVJETRAVANA 4 cm - KIŠNA BRANA - T.I. FASADNE PLOČE MW U DVA SLOJA IZMEĐU LETVICA 8/8 cm 16 cm - KRIŽNOLAMELIRANE PLOČE U 7 SLOJEVA 16,8 cm - PARNA BRANA 0,4 cm - T. I. TVRDE PLOČE EPS 6,0 cm - T. I. TVRDE PLOČE EPS 6,0 cm - SINTETSKA UV STABILNA JEDNOSLOJNA H.I. FOLIJA S PODLOGOM OD FILCA MEHANIČKI UČVRŠĆENA NA PODLOGU 0,2 + 0,2 cm 0,4 cm

VZ5

A7 1

- T.I. FASADNE PLOČE MW U DVA SLOJA IZMEĐU LETVICA 8/8 cm 16 cm - KIŠNA BRANA - PROVJETRAVANI ZRAČNI SLOJ - POTKONSTRUKCIJA FASADNE OBLOGE, VERTIKALNO PROVJETRAVANA 4 cm - OSB PLOČA 1 cm - GAZA - SINTETSKI UV STABILNI JEDNOSLOJNI H.I. PREMAZ S PODLOGOM (GAZA) 0,2 + 0,2 = 0,4 cm drvene letve su na razmaku 60 cm

VANJSKI ZID

VANJSKI ZID

VZ 5 - PARAPET

16,8 16,8

80

UNUTRA

A7 1

114

1

15

49

P1

LAMELIRANA GREDA

35

S


2B — 2015. / 2016. Mila Boras Ivona Lerga Martina Unger Josipa Zlopaša

KONCEPT kućica na drvetu OBLIKOVANJE prožetost arhitekture i prirode / razvedenost postignuta izmjenom punih i praznih prostornih elemenata — modula / očuvanje zatečenih vrijednih stabala > u otvorenim atrijima i unutar zatvorenih prostora — rješenje detalja prodora debla kroz fleksibilno nadsvjetlo KONSTRUKCIJA prostorni modularni element > čelični skeletni sustav MATERIJALI prohodne krovne terase uređene kao dio parkovnog uređenja > zeleni krov, završni sloj sirovog betona s dodacima za vodoneupojnost, nasip riječnih oblutaka 36


A

B 34 720 17

D

C 450 450 416 430 450

41 34 20

E

402 20

F 402

1766 20

430 450

G 491

430 450

20

34 20

430 450

I

H

4543

1834

498

430 450

857 857 857 20

430 450

J

K

502

36 1620

414 450

L

1402

167

733

1330 450

440 450

VZ1 - VANJSKI ZID FASADNA OBLOGA HPL PLOČAMA

36 2016 26

440

900

-HPL ploČe -mineralna vuna između ''C'' profila --parna brana OSB ploČa -mineralna vuna-sekundarna konstrukcija od ČeliČnih ''C'' profila -OSB ploČa -ventilirani zraČni sloj -HPL ploČe VZ2a- A.B. VANJSKI ZID PREMA NEGRIJANOM -gletana površina zida -A.B.zid -potkonstrukcija između zraČnog sloja -HPL ploČe UZ1a - LAGANI PREGRADNI ZID-UREDI

P3 10

P2 6

3

1

1

KV 3

1,5%

-gipskartonske ploČe -zraČni sloj -OSB ploČa -Z.I.-potkonstrukcija od ČeliČnih ''C'' profila između mineralne vune -zraČni sloj -gipskartonske ploČe UZ2b-A.B. PREGRADNI ZID

3

-gletano -AB zid -gletano VZ1

2

17 207

416 416

416 416

VZ1

34 207 17

2

MK1- LAGANA KONSTRUKCIJA IZMEĐU GRIJANIH PROSTORA

17

20

RAVNI PROHODNI KROV P=85,2 m² beton RK3

VZ1

UZ1a

180 215 UZ2b

80 215

17

416 300

21

756 120

416 416

17

416 416

416 416

TEHNIČKA SLUŽBA P=37,8 m² beton 1,5% RK3 h=436 cm +4,65 +4,47

UZ2b

17

VZ2a

3

18

416 416

2

20 RAVNI PROHODNI KROV P=24,5 m² trava RK1a

1,5%

3

48

7

1,5%

DIZALO 140 x 140

1,5%

150 350

756 120

2

416 416

18

RAVNI PROHODNI KROV P=80,8 m² beton 1,5% RK1b

KV 6

1,5%

21 416 300

450 430

430 450

3

-plodni supstrat -humusni sloj -geotekstil -drenažno akumulacijski sloj-tipske kadice s ispunom ekspandirane gline -H.I.-UV stabilne sintetske trake s podlogom od filca meh.uČvršćene u podlogu -T.I.-tvrde ploČe XPS-a rezane u nagibu (1,5%) -P.B.-apsolutna -AB stropna ploČa (2500 kg/m3) -gletano

1,5%

3 ČITAONICA/BIBLIOTEKA P=110,9 m² polirani beton MK1a h=436 cm

VZ1

+4,57 +4,47

1,5% VZ1

RAVNI PROHODNI KROV P=35,9 m² trava RK1a +4,80 +4,47

KV 8

1,5%

KV 7

48

20

20

10

Af

1

2

Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

20

402

416 416

450 430

430 450

402

3

416 416

20

0

±0,00 = 123 m

1,5%

10

RK3A- A.B. - RAVNI PROHODNI KROV IZNAD GRIJANOG - TRAVA

9

20

21 416 300

+4,80 +4,47

416 19 416

8

-lagano armirani cementni estrih, poliran -drenažna traka-Čepasta -H.I.-UV stabilne sintetske trake s podlogom od filca meh.uČvršćene u podlogu -T.I.-tvrde ploČe XPS-a rezane u nagibu (1,5%) -P.B.-apsolutna -AB stropna ploČa (2500 kg/m3) -gletano

402

416 416 20

19

416 19 416

450 430

416 416 20

416 416

RAVNI PROHODNI KROV P=35,9 m² TRAVA RK1a

430 450

457

41 1766 20

402

416 20 416

STAKLENA SJENICA P=54,7 m² beton RK1b h=436 cm +4,57 +4,47

498 2284

20 2691

20

934 48

1,5%

KV 9

-lagano armirani cementni estrih, poliran -drenažna traka-Čepasta -H.I.-sintetska jednoslojna HI folijas podlogom od filca meh.uČvršćena na podlogu -T.I.-tvrde ploČe XPS-a rezane u nagibu (1,5%) -P.B.-apsolutna -AB tlaČna ploČa -trapezni ČeliČni lim spregnut s AB tlaČnom ploČom RK3- A.B. - RAVNI PROHODNI KROV IZNAD GRIJANOG - BETON

+4,80 +4,47

1

402

416 416

13

450 430

416 416

9 x 31 10 x 16

LEŽALJKA P=17,4 m²

416 416

9 x 31 10 x 16

430 450

402

20

-plodni supstrat -humusni sloj -geotekstil -drenažno akumulacijski sloj-tipske kadice s ispunom ekspandirane gline -sintetska jednoslojna HI folijas podlogom od filca meh.uČvršćena na podlogu -T.I.-tvrde ploČe XPS rezana u nagibu (1,5%) -P.B.-apsolutna -AB tlaČna ploČa -trapezni ČeliČni lim spregnut s AB tlaČnom ploČom RK1b- RAVNI PROHODNI KROV IZNAD GRIJANOG - BETON

3

17

+4,83 +4,47

443

416 120

450 430

3

20

416 416

KV 10

1,5% 416 416

4084

GALERIJA P=37,2 m² polirani beton MK1 17 h=436 cm +4,57 +4,47

416 416

20

416 416

41 7 34 20

20

6

3

3

416 416

-šljunak-obluci -filc -H.I.- sintetska jednoslojna HI folijas podlogom od filca meh.uČvršćena na podlogu -T.I.-tvrde ploČe XPS-a rezane u nagibu (1,5%) -P.B. - apsolutna -AB tlaČna ploČa -trapezni ČeliČni lim spregnut s AB tlaČnom ploČom RK1a - RAVNI PROHODNI KROV - TRAVA

416 120

20

866 48

416 120

18

430 450

402

4084

3

+4,80 +4,47

RAVNI PROHODNI KROV P=74,4 m² šljunak RK1 +4,77 +4,47

18

9

RAVNI PROHODNI KROV P=35,9 m² trava RK3a

+4,83 +4,47

416 416

VZ2a

1,5%

3

1,5%

8

19

3

RAVNI PROHODNI KROV P=74,4 m² šljunak RK1 +4,77 +4,47

7

RK1 - RAVNI PROHODNI KROV - ŠLJUNAK

5

20 36 416 120

VZ2a

RAVNI PROHODNI KROV P=24,5 m² KV 5 trava RK1a

1,5%

450 430

416 416 17

407 407

416 416 20

402 1333 430 450

416 416

20

P1 7

20

MK2a-A.B. IZNAD OTVORENOG PROSTORA -lagano armirani cementni estrih, poliran (2000 kg/m3) -PE folija polagana s preklopima -Z.I.-za prigušenje topota - tvrde ploČe MW -T.I.-tvrde ploČe MW (80 kg/m3) -A.B.stropna ploČa -T.I.-tvrde ploČe XPS-a -provjetravani zraČni sloj -HPL ploČe

1,5%

1,5%

6

4

15

P1 7

5

-lagano armirani estrih, poliran (2000 kg/m3) -PE folija polagana s preklopima -Z.I.-za prigušenje topota - tvrde ploČe MW -T.I.- tvrde ploČe MW -A.B.stropna ploČa (2500 kg/m3) -gletano

UZ2b

KV 4

-lagano armirani cementni estrih, poliran (2000 kg/m3) -PE folija polagana s preklopima -Z.I.-tvrde ploČe MW (80 kg/m3) -AB tlaČna ploČa -trapezni ČeliČnii lim spregnut s AB tlaČnom ploČom i zapunjen mineralnom vunom u profilima -T.I.-mineralna vuna (30 kg/m3) -ventilirani zraČni sloj -HPL ploČe MK2-A.B. PREMA NEGRIJANOM

1,5% 450 430 430

180 215

STROJARNICA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE P=57,2 m² polirani beton MK2a, MK2b h=436 cm +4,65 +4,47

1 9 x 31 10 x 16

UPRAVA P=37,0 m² polirani beton MK1a h=436 cm +4,57 +4,47

VZ1

9 x 31 10 x 16

80 215

20 430 450

498

3

UZ1a

15

15

20 20 952 952

430 450

1384 402

H

15

4

VZ2a

VZ1

3

15

UZ2b TOPLINSKO POSTROJENJE P=18,5 m² polirani beton MK2 h=436 cm +4,65 +4,47

KV 1

VZ1

-lagano armirani cementni estrih, poliran (2000 kg/m3) -PE folija polagana s preklopima -Z.I.-tvrde ploČe MW(80 kg/m3) -AB tlaČna ploČa -trapezni ČeliČni lim spregnut s AB tlaČnom ploČom MK1a- LAGANA KONSTRUKCIJA IZNAD OTVORENOG PROSTORA

VZ2a

20 36

VZ2a

450 430 430

105+50 436

+4,80 +4,47

MULTIMEDIJALNI PROSTOR P=114 m² polirani beton MK1 h=436 cm +4,57 +4,47

ČeliČne ozelenjene pregrade

3

450 430 441 441 441

1

180 215

430 450

491

416 416

883 20

3

20

756 120

9 x 31 10 x 16,5

9 x 31 10 x 16,5

105+50 436

1,5%

KV 2

POLIVALENTNI PAVILJON

građevina:

VZ1

A

B

450 430 402

20 866 48 934

C

450 430 402

20 34 41

D

450 430

20 866 866 866

E

41

11

GLAVNI - IZVEDBENI PROJEKT

mapa:

ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE

TLOCRT KATA

sadržaj: projektanti:

P3 10

20

P2 6

17 720 34 41

17 720

416 416

41 34 720 17

SVETOŠIMUNSKA 19

11

faza:

450 430

20 34

F

450 430 491

20 866 934 4543

G

450 430 402

20 34 41

H

450 430

1773

407 407

I

J

grupa:

36 26

1350 1330

mentori:

36 16

1386 1402

K

broj mape

L

datum

37

2B

MILA BORAS IVONA LERGA MARTINA UNGER JOSIPA ZLOPAŠA

AK_VEDRAN DUPLANČIĆ AK_TEODOR CVITANOVIĆ NK_NENAD TURČIĆ IZ_IVAN CETINIĆ, TIHOMIR RENG

1 T.D. 13.06.2016. mjerilo

2B - 1


lamelirano staklo, 1+1 d=2,6cm 5,99

116

RK1a - PRO

čelični "L" profil za držanje staklene ograde

obloga aluminijskim limom, d=0,02mm

-plodni sups -geotekstil -drenažno a s ispunom -sintetska je s podlogom -T.I.-tvrde p -parna bran -AB tlačna p -trapezni če

zabrtvljena H.I.

RK1a

vijak

4,33

10 13 2-14

vijak →1%

8

neoprenski podložak

14

14

4,47 4,43

spider

vijak

50

36

4,83

neoprenski podložak vijak šuplji čelični profil kao podkonstrukcija aluminijskog lima čelična greda 20/20cm vijak

obloga grede od aluminijskog lima, d=0,02cm

čelična ploča zavarena za gredu na razmaku od 60cm za potkontrukciju U profila vijak

čelični "U" profil d=0,2cm

neoprenski podložak profil zaštite od sunca

fiksna stijena, dvoslojno IZO staklo vertikalni aluminijski rog klizna vrata, dvoslojno IZO staklo

38 horizontalni aluminijski rog

A


čelični držač ploče sa gumenom četkom pleksiglas ploča vijak

čelični rubni držač ploče

modificirani čelični profil

gumeni kotačić kružni čelični profil za elastičnu vrpcu elastična vrpca

zabrtvljena H.I

RK1b

RK1b - RAVNI PROHOD 4,79

8

46

32

14

11

8

-lagano armirani cement -drenažna traka-čepasta -H.I.-UV stabilne sintetsk -T.I.-tvrde ploče XPS-a r -P.B.-apsolutna -AB tlačna ploča -trapezni čelični lim spre

4

4,47

10

14

4,43

4,33

čelično krilce za nošenje lima čelični sandučasti profil var 7 mm čelična greda 20/20

neoprenski podložak vijak čelični L profil obloga od lima d=2 mm

čelični U profil

rasvjeta

39

Af


40


2 RK1 - RAVNI PROHODNI KROV - ŠLJUNAK

46,02 cm

-šljunak-obluci -filc -H.A.- sintetska jednoslojna HI folijas podlogom od filca meh.učvršćena na podlogu -T.I.-tvrde ploče XPS-a rezane u nagibu (1%) - P.I. apsolutna -AB tlačna ploča -trapezni čelični lim spregnut s AB tlačnom pločom

9,0 cm 0,2 cm

10,0 cm 0,3 cm

10,0 cm

RK2 - RAVNI NEPROHODNI KROV - ŠLJUNAK

29,0 cm

-šljunak - obluci -H.I.-UV stabilne sintetske trake s podlogom od filca meh.učvršćene u podlogu -T.I.-tvrde ploče XPS-a rezane u nagibu -P.B. - apsolutna -trapezni čelični lim zapunjen XPS-om u profilima

1,0 cm 4,0-14,0 cm 0,02 cm 10,0 cm

6

7

8

9

9,12 8,93

MK1

4,57 4,47

313 313

53

RK2

29 1019

3,0 cm 1,0 cm 10,0-22,0 cm 0,02 cm 4,0 cm

455 426 436

5,99

46 1432

4,79 4,47

4,83 4,47

RK1

RK1a

190

120

586

5,77

24 14

409 P1

80 21 101

TR1

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

46 7

29

10 19

24 10 19

29

9,12

29

29

11

RK2

9,12 8,93 29

10

10 19

3

24 10 19

101 80

2

Af

295 297

±0,00 -0,21

101 55 46 70 10

21

±0,00 -0,21

101 55 46 70 10

P1

VZ1a

1,37

137

TR1

479 433 454

457 433 454

457

VZ1

±0,00

599

2,97 296

8,0 cm 10,0 cm 0,2 cm

5,99

912 912

18,0 cm

-lagano armirani cementni estrih, poliran -sloj tucanika (1800 kg/m³, ) -filc - geotekstil (200 g/m²) -nabijeno tlo (Me > 20 Mpa)

402

4,0 cm

TR1 - VANJSKO OPLOČENJE

496

402

455

455

426

436

402

436

402

426

8,59

586

120

587

MK1a

912

4,57 41

4,57 4,47

7

41

17 14

17 1410

24

14

4,16

409

457

433

454

20

409

320

297

20

137

MK2-A.B. - PREMA NEGRIJANOM

28,5 cm

-lagano armirani estrih, poliran (2000 kg/m3) -PE folija polagana s preklopima -Z.I.-tvrde ploče MW(80kg/m3) -T.I.-mineralna vuna -P.B.-apsolutna stropna ploča (2500 kg/m3)

8,0 cm 0,02 cm 2,0 cm 10,0 cm 0,02 cm 20,0 cm

MK2a-A.B. - IZNAD OTVORENOG PROSTORA -lagano armirani cementni estrih, poliran (2000 kg/m3) -PE folija polagana s preklopima -Z.I.-tvrde ploče MW(80 kg/m3) -T.I.-tvrde ploče MW (80 kg/m3) -P.B.-apsolutna -A.B.stropna ploča -T.I.-tvrde ploče XPS-a -provjetravani zračni sloj -HPL ploče

MK1- LAGANA KONSTRUKCIJA - IZMEĐU GRIJANIH PROSTORA

24,0 cm

8,0 cm 0,02 cm 2,0 cm 10,0 cm 1,0 cm

-lagano armirani cementni estrih, poliran (2000 kg/m3) -PE folija polagana s preklopima -Z.I.-tvrde ploče MW(80 kg/m3) -AB tlačna ploča -trapezni čelični lim spregnut s AB tlačnom pločom

10,0 cm

10,0 cm 15,0 cm

8,0 cm 0,02 cm 2,0 cm 4,0 cm

C

MK1a- LAGANA KONSTRUKCIJA - IZNAD OTVORENOG PROSTORA

41,1 cm

-lagano armirani cementni estrih, poliran (2000 kg/m3) -PE folija polagana s preklopima -Z.I.-tvrde ploče MW (80 kg/m3) -AB tlačna ploča -trapezni čeličnii lim spregnut s AB tlačnom pločom i zapunjen mineralnom vunom u profilima -T.I.-mineralna vuna (30 kg/m3) -ventilirani zračni sloj -HPL ploče

10,0 cm 12,0 cm 4,5 cm 0,6 cm

-šljunak-obluci -filc -H.I.-sintetska jednoslojna HI folijas podlogom od filca meh.učvršćena na podlogu -T.I.-tvrde ploče XPS-a rezane u nagibu (1%) -P.B.- apsolutna -AB tlačna ploča -trapezni čelični lim spregnut s AB tlačnom pločom

8,0 cm 0,02 cm 2,0 cm 4,0 cm

D

E

10,0 cm

H

36 101 65

101

10

46

21

-plodni supstrat -humusni sloj -geotekstil -drenažno akumulacijski sloj-tipske kadice s ispunom ekspandirane gline -sintetska jednoslojna HI folijas podlogom od filca meh.učvršćena na podlogu -T.I.-tvrde ploče XPS rezana u nagibu (1%) -P.B.-apsolutna -AB tlačna ploča -trapezni čelični lim spregnut s AB tlačnom pločom

9,0 cm 0,2 cm 1,0 cm 10,0-22,0 cm 0,02 cm 4,0 cm

80

9

RK1a - RAVNI PROHODNI KROV - TRAVA

G

55

8

70

10

46 101

7

46,02 cm

F

TR2

±0,00

70

55

46

10

80

101

10

6

P1

10

50,3 cm

RK2 - RAVNI NEPROHODNI KROV - ŠLJUNAK

29,0 cm

10,0 cm 0,3 cm

-šljunak - obluci -H.I.-UV stabilne sintetske trake s podlogom od filca meh.učvršćene u podlogu -T.I.-tvrde ploče XPS-a rezane u nagibu -P.B.- apsolutna -trapezni čelični lim zapunjen XPS-om u profilima

1,0 cm 4,0-14,0 cm 0,02 cm 10,0 cm

3,0 cm 1,0 cm 10,0-22,0 cm 0,02 cm 4,0 cm

4,0 cm

10,0 cm

I

11

TR1 - VANJSKO OPLOČENJE

18,0 cm

-lagano armirani cementni estrih, poliran -sloj tucanika (1800 kg/m³, ) -filc - geotekstil (200 g/m²) -nabijeno tlo (Me > 20 Mpa)

8,0 cm 10,0 cm 0,2 cm

TR2 - VANJSKO UREĐENJE

18,0 cm

-plodni supstrat-humusni sloj -sloj tucanika (1800 kg/m³, ) -filc - geotekstil (200 g/m²) -nabijeno tlo (Me > 20 Mpa)

8,0 cm 10,0 cm 0,2 cm

J

Af

K

L

33,2 cm

176,5 cm 8,0 cm 0,02 cm 2,0 cm 10,0 cm 0,02 cm 20,0 cm 135,0 cm 1,5 cm

31 1615

490 490

408

439 408 428

VZ2a

MK2a

906

MK2

4,16

7

36

883

4,67 4,47

135

4,57

296

UZ2b

±0,00 -0,21

±0,00

TR1

101 55 46 70 10

80 21 101

P1

55 46

101 55 46 70 10

409 416

467 431 452

479 433 454

20 160 156

457 433 454

416 409

137 119 20

8,0 cm 10,0 cm

UZ2a

±0,00 -0,21

P1

101 55 46 70 10

-lagano armirani cementni estrih, poliran -sloj tucanika (1800 kg/m³, ) -filc - geotekstil (200 g/0,2 cm -nabijeno tlo (Me > 20 Mpa)

1,37

TR1

101 55 46 70 10

18,0 cm

MK2b

2,97

4,0 cm

TR1 - VANJSKO OPLOČENJE

4,79 4,47

RK1

4,16

RK3a - A.B. - RAVNI NEPROHODNI KROV - IZNAD NEGRIJANOG 21,1 cm

0,4 cm 4,0-10,0 cm 16,0 cm 0,5 cm

31 120

4,57

MK1

46 1432

4,57 4,47

24 14

MK1a

41

4,50

912

-šljunak - obluci 4,0 cm -H.I.-UV stabilne sintetske trake s podlogom od filca meh.učvršćene u podlogu 1,0 cm -T.I.-tvrde ploče XPS-a rezane u nagibu 4,0-14,0 cm -P.B.- apsolutna 0,02 cm -trapezni čelični lim zapunjen XPS-om u profilima 10,0 cm

5,99

36 16

5,77

9,06

RK3a

586 589

VZ1

29,0 cm

9,06 8,91

7

RK2 - RAVNI NEPROHODNI KROV - ŠLJUNAK

9,12 8,93

455 426 436

496 496

29

RK2

29 1019

9,12

29 29 1019

46,02 cm

-šljunak-obluci 9,0 cm -filc 0,2 cm -H.I.-sintetska jednoslojna HI folijas podlogom od filca meh.učvršćena na podlogu 1,0 cm -T.I.-tvrde ploče XPS-a rezane u nagibu (1%) 10,0-22,0 cm -P.I. - apsolutna 0,02 cm -AB tlačna ploča 4,0 cm -trapezni čelični lim spregnut s AB tlačnom pločom 10,0 cm

426

RK1 - RAVNI PROHODNI KROV - ŠLJUNAK

-šljunak -H.I.-UV stabilne sintetske trake s podlogom od filca -lagano armirani cementni estrih u nagibu (1%) -AB stropna ploča (2500 kg/m3) -gletano

5

RK1 - RAVNI PROHODNI KROV - ŠLJUNAK

±0,00 -0,21

8,0 cm 0,02 cm 2,0 cm 10,0 cm 0,02 cm 20,0 cm 12,0 cm 2,0 cm 1,2 cm

MK2b - A.B. PREMA NEGRIJANOM - SPUŠTEN STROP -lagano armirani cementni estrih, poliran -PE folija polagana s preklopima -Z.I.-tvrde ploče MW (80kg/m3) -T.I.-mineralna vuna -P.B.-apsolutna -A.B. stropna ploča (2500 kg/m3) -zračni prostor spuštenog stropa -gipskartonske ploče na elastično ovješenoj metalnoj potkonstrukciji

-lagano armirani cementni estrih, poliran (2000 kg/m3) -PE folija polagana s preklopima -Z.I.-tvrde ploče MW (80 kg/m3) -T.I.-tvrde ploče EPS-a (15 kg/m3) -H.I.-bitumenske trake u 2.sloja(1100 kg/m3) -lagano armirana betonska podloga, zaglađena (2400 kg/m3) -nabijeni krupni šljunak -nabijeno tlo

46,0 cm

70

46 101 55

4

P1- POD NA TLU

117

P1 21

±0,00 -0,21

70

±0,00

55

TR1

116.4

20

297

274

295

409

454

433

479

316

4,09

23

4,09

416

24

24 1410

MK1

4,57 4,47 14

14

RK1a

24 14 32

4,83 4,47

152

120

120 RK1

46

4,79 4,47

589

5,99

101 80 21

TORA 41,1cm

5

10,0 cm 50,3 cm

-plodni supstrat -humusni sloj -geotekstil -drenažno akumulacijski sloj-tipske kadice s ispunom ekspandirane gline -sintetska jednoslojna HI folijas podlogom od filca meh.učvršćena na podlogu -T.I.-tvrde ploče XPS rezana u nagibu (1%) -P.B.-apsolutna -AB tlačna ploča -trapezni čelični lim spregnut s AB tlačnom pločom

RA 24,0 cm

4

1,0 cm 10,0-22,0 cm 0,02 cm 4,0 cm

RK1a - RAVNI PROHODNI KROV - TRAVA

cm

3

-1,10

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

41

Af


3A – 2014. / 2015. Larisa Hajdarovac Katarina Kazić Lea Kunek

TEMATSKI OKVIR eksperimentalni uzgoj poljoprivrednih kultura / objekt kao dio poljoprivredne kulture kampusa KONSTRUKCIJA jedinstveni prostor paviljona > čelični skeletni sustav polivalentnih dvorana — umetnuti tehnički prostori armiranobetonskog sustava zidova MATERIJALI ozelenjeni fasadni sustav > prirodni toplinski regulator / listopadne penjačice na čeličnoj podkonstrukciji > promjenjivost pročelja ovisno o izmjeni godišnjih doba / uklapanje u neposredni okoliš parka / zeleni krov > vrtna terasa / gredice različitih sadnica > edukativni prostor pokušališta i staklenika 42


3752

460

2842 137

910

1311

59

125

111

1514

36 20

20

1517

48

540

164

240

235

510

569

2

150

36

20

426

1

100

55

100

65

34

140

15

80

530

13 21

902 20

685

399

2'

445

20

850

3

8

870

40

870

20 20

890

4

30

5

6 Betonski opločnici (TR1) P = 88,82 m² - 0,05

Pristup u tehničke prostore Zelena rešetka (TR2) P = 48,25 m² - 0,05 Montažne AB stube Poliuretanski premaz Sporedni ulaz

2

490

15

30

840

832

Projekcijska dvorana Poliuretanski premaz (P1) P = 101,50 m² - 0,90 H = 444 cm - 1,11 820 17 440

3

40

A Radionica Poliuretanski premaz (P1) P = 38,40 m² ± 0,00 H = 408 cm - 0,21

4

740

UZ3

A

P=0 cm

725

740

Toplinsko postrojenje Poliuretanski premaz (P1) P = 31,30m² ± 0,00 H = 408 cm - 0,21

UZ1a

100 210

A

20

Staklena harmonika

± 0,00 - 0,21

± 0,00 - 0,21

725

100 210

2

PZ2

Predavaonica Poliuretanski premaz (P1) P = 193,70 m² - 2,40 H = 594 cm - 2,61

16

VZ1 KV5 P=130 cm

20 20

15

890 440

2

P=225 cm

1 20

3

444 80

VZ1

100 210

KV6

150 210

125 350

214 350 30

8

40

20 20

106

P=225 cm

215

215

2

14

VZ3 KV7

100 210

13

A

460

Terasa 2 Poliuretanski premaz (TR3) P = 130,04 m² - 0,90

460 110

3

B

± 0,00 - 0,21 UZ1

UZ1

297

3213

UZ1

E + 2,50

230 350

Polivalentna dvorana Poliuretanski premaz (P1) P = 140,78 m² ± 0,00 H = 349 cm - 0,21 Stubišni prostor Poliuretanski premaz (P1) P = 33,24 m² ± 0,00 H = 408 cm - 0,21

1

1990 18 350

E'

Pomični paneli

20

E'

20

71

UZ1

Spremište Poliuretanski premaz (P1) P = 30,80 m² ± 0,00 H = 408 cm - 0,21

± 0,00 - 0,21

7 x 30 8 x 15

630

195 11 210

Montažne AB stube Poliuretanski premaz

11 195 210

630

1283

1283

371

24

350

177 380 20

KV4 Predprostor Poliuretanski premaz (P1) P = 33,20 m² ± 0,00 H = 408 cm - 0,21

100 210

277

2

13 x 27,22 14 x 17,89

865 110

1

20 205

10

Spremište Poliuretanski premaz (P1) P = 12,85 m² ± 0,00 H = 408 cm - 0,21

KV11

Glavni ulaz

350

100 210

100 210

100 210

195 UZ1

UZ1 UZ1 Dizalo 277 x 216

20

D

KV10

100 210

277

± 0,00 - 0,21

20

10

380

C

UZ1

UZ2

Ulazni prostor Poliuretanski premaz (P1) P = 65,70 m² ± 0,00 H = 408 cm - 0,21 402

B

20

10

UZ1

382

20

20

10

± 0,00 - 0,21

7

5

2 PZ1

PZ1

10

Pristupni trg Betonski opločnici (TR1) P = 13,34 m² - 0,05

PZ1 80 210

402

PZ

100 210

± 0,00 - 0,21 60 210

9

± 0,00 - 0,21

80 210

6

60 210

PZ1 ± 0,00 - 0,21

60 210

8

60 210

Predprostor Poliuretanski premaz (P1) P = 18,50 m² ± 0,00 H = 408 cm - 0,21

560 350

UZ1

804

5

Hodnik Poliuretanski premaz (P1) P = 59,00 m² ± 0,00 H = 408 cm - 0,21

2

100 210

195

13

297

290

472

3213

15

D

312

7 2

UZ1

UZ1a

± 0,00 - 0,21

9

E

VZ1

PZ1

80 210

382

± 0,00 - 0,21

100 210

20

21 167

185 350

8

KV8

C

± 0,00 - 0,21

KV9

977 VZ3 110

3

380 350

20 185

B 205

20

14 x 28,60 15 x 17,20

183

5 5

2015

UZ1

PZ1

2

± 0,00 - 0,21

Montažne AB stube Poliuretanski premaz

160 210

410

390

1887

PZ3

4

20

5

2023

80 210

± 0,00 - 0,21

20

UZ1

A'

6

173

80 210

35

80 210

5

410

5

385

15 x 30 16 x 15

15 x 30 16 x 15

+ 2,53

80 210

20

5

Montažne AB stube Poliuretanski premaz

5 x 30 6 x 15

895 15

1281

PZ1 PZ1

A'

PZ1

12

± 0,00 - 0,21

280

PZ1 ± 0,00 - 0,21

F'

- 0,45

1,5 %

± 0,00

3% - 0,75

1,5 %

Montažne AB rampe Poliuretanski premaz

3%

3% - 1,05

1,5 %

- 0,15

1,5 %

1

2

2'

3

4

5

6

B

48

539

426

25 16

41

569

1249

1931

20

1931

41 1454 1495

20 497

830 407

15

408

890

30

20

870

20 20

20

870

40

1752

497

8

1760 3752

43

200 8

43

40

- 0,30

Betonski opločnici (TR1) P = 88,36 m² - 0,05 3%

820 110

F KV3

19

- 0,90

Terasa 1 Poliuretanski premaz (TR3) P = 113,40 m² - 1,20

- 0,60

263

KV2 VZ1

20

4

410 350

P=0 cm 1740 350

KV1

12

2023

Staklena harmonika

F

Predprostor Poliuretanski premaz (P1) P = 18,80 m² ± 0,00 H = 408 cm - 0,21

P=0 cm

12

1445 470

40

20 23

43

263

410 350

15

F'

15

UZ1

11

Dvorana za odmor Poliuretanski premaz (P1) P = 162,00 m² - 1,20 H = 474 cm - 1,41

881

1014

944

Pomični paneli UZ1 VZ1


5

+ 8,66

3

4 + 9,36

5° VZ6

K4

+ 9,30 + 8,96

VZ6

901 VZ3

392 747

639

632

P1

± 0,00 36 36 VZ2a

- 3,41

5

4

B

- 3,41

3

2

E

D

C

210 210 326

P1

- 2,40 - 2,61

80 80

VZ2

- 2,71 - 2,96

A

PRESJEK A-A

240

- 1,01

- 1,91

6

± 0,00

VZ3a

- 0,31 - 0,56

101 45 56 45 251021 70 10

56

101

70 10

VZ2

- 1,21 - 1,46

VZ4a

80 45 56 101

- 0,90 - 1,11

45

P1

K1c

PZ2

494

585

UZ2

350 90 21 80

80 21 80 10 8

45 2510 21

90

TR3

242 242

391 11 K1a

UZ1a

492 471 519

PZ1

199

K1c

659 659

144 404

515

+ 5,07 + 4,40

115 34 14 67 14

24

927

UZ1

250 334

K1a

+4,26 + 3,92

± 0,00 - 0,21

101

VZ1a

+ 4,71 K2a

+ 4,16 VZ1

MK1

VZ4

24 48

VZ1a

24

377 361

+ 5,07 + 4,40

+ 5,19 + 4,95

91

K2

67

K2a 91

VZ4a

+ 6,44

VZ1

137

VZ1 126

VZ4

711

316 292 332

365

432

11

11

359

+ 6,44

242

+ 8,11

216 216

216

24 40

+ 8,51 + 8,35

1

2

5° 90 11 85 85

6

1

F

+ 9,30 + 8,96

5° K4

+ 8,16 + 8,00

+ 8,56

212 212 212 423 434 976 210 325

330

PRESJEK B-B

c

TR3

80 10 8 80 18 101

- 1,51 - 1,76

TR1

120

120 80

21

- 1,20 - 1,41

- 2,21 101

- 2,71 - 2,96

VZ2 70 10 45 2510 21 45 56

21 80

45 2510 21

- 2,40 - 2,61

P1 101 45 56 45 2510 21 70 10

240 326 210 210 80 80

VZ2

- 1,11 P1

137

764 627

70 10 45 56 101

36 11 25

- 0,31 - 0,56

45 2510 21

687 632 632

666

747

512 512 567

392

P1

± 0,00 - 0,21

VZ3a

VZ2a

VZ4a

+ 4,26 + 3,92

UZ1 492 471 519

PZ1

+ 5,07 + 4,40 K1b 67

K1

48

K1b

137

VZ4

K2

182

UZ1a

11

349 349 VZ5a

+ 4,71

VZ3

+ 6,44

VZ5

MK1

14 67

+ 5,19 + 4,95

VZ5a

426

K1c

115 3414 67 14

+ 4,26 + 3,92

K1a

24 48

14 67

3414 67

941

+ 5,07 + 4,40 14 34 14 67 115

137

126

K1c

VZ4a

11

11

281 257 297

+ 7,27

VZ5

126 193

486 404 419

+ 6,44

212 223

282 282

24 40

VZ6

+ 7,76

VZ4

659 659

86 11 81 81

15

5° VZ6

Af

- 3,41

A

B

C

D

E

F

c c

c

44

0

0.7

1.4

3.75 M

S


5

+ 8,66

3

4 + 9,36

5° VZ6

K4

+ 9,30 + 8,96

VZ6

492 471 519

659 659

747

639

632

P1

± 0,00

P1

- 2,40 - 2,61

VZ2a

80 80

- 3,41

5

4

B

- 3,41

3

2

E

D

C

210 210 326

240 VZ2

- 2,71 - 2,96

A

PRESJEK A-A

36 36

80 45 56 101

- 1,01

- 1,91

6

± 0,00

VZ3a

- 0,31 - 0,56

101 45 56 45 251021 70 10

56

101

VZ2 70 10

901

115 34 14 67 14 392

585

VZ3

494

- 0,90 - 1,11

- 1,21 - 1,46

VZ4a

PZ2

UZ2

45

P1

K1c

UZ1a

PZ1

350 90 21 80

80 21 80 10 8

45 2510 21

90

TR3

242 242

242 391 11 K1a

K1c

24 48

24

144 404

UZ1

515

K1a

+4,26 + 3,92

± 0,00 - 0,21

1

F

+ 9,30 + 8,96

5° K4

+ 8,16 + 8,00

+ 8,56

VZ6

212 223

137

423 434 210

PRESJEK B-B

c

TR3

Af

80 10 8 80 18 101

- 1,51 - 1,76

TR1

120

325

330 120 80

21

- 1,20 - 1,41

- 2,21 101

- 2,71 - 2,96

VZ2 70 10 45 2510 21 45 56

21 80

- 2,40 - 2,61

P1 101 45 56 45 2510 21 70 10

240 326 210 210

45 2510 21

VZ2

- 1,11 P1

137

764 627

70 10 45 56 101

36 11 25

- 0,31 - 0,56

45 2510 21

687 632 632

666

747

512 512 567

392

P1

± 0,00 - 0,21

VZ3a

VZ2a

+ 4,26 + 3,92

UZ1 492 471 519

PZ1

VZ4a

182

UZ1a

+ 5,07 + 4,40 K1b

976

K1

67

K1b

+ 4,71

VZ3

5° VZ4

K2

48

VZ5a

11

349 349

MK1

14 67

VZ5a

426

K1c

115 3414 67 14

+ 4,26 + 3,92

K1a

+ 6,44

VZ5

24 48

14 67

3414 67

941

+ 5,07 + 4,40 14 34 14 67 115

137

126

K1c

VZ4a

+ 5,19 + 4,95

11

11

281 257 297

+ 7,27

126 193

486 404 419

+ 7,76

VZ5

212 212 212

24 40

282 282

+ 6,44

5° VZ4

659 659

86 11 81 81

15

5° VZ6

80 80

101

VZ1a

VZ4 + 5,07 + 4,40

+ 4,71 K2a

250 334

MK1

91

67 24

377 361 927

VZ1

+ 5,19 + 4,95

VZ1a

+ 4,16

+ 6,44

VZ1

137

126

K2

K2a 91

VZ4a

+ 5,07 + 4,40

199

VZ1

VZ4

711

316 292 332

365

432

11

359

216 216

+ 8,11

+ 6,44

11

216

24 40

+ 8,51 + 8,35

1

2

5° 90 11 85 85

6

- 3,41

A

B

C

D

E

F

c c

c

45

0

0.7

1.4

3.75 M

S


DETALJ 1-C

DETALJ 1-B

123 172

123

123

8

164

123

123

8

40 12

12 8

20

5

49 8

5

88

88

72

54

VZ1

57

8

8

12

40

20

P=0 cm

10

P=0 cm

20

20

10

8

DETALJ 1-A

- 0,90 8

172

- 0,30 8 360

46

164

8

123 2

121

125 2

123

2


+ 6,33

+ 6,33

+ 6,33

+ 6,33

10

LIMENA OKAPNICA

LIMENA OKAPNICA

LIMENA OKAPNICA

LIMENA OKAPNICA

ŠPERPLOČA (d=10mm)

ŠPERPLOČA (d=10mm)

ŠPERPLOČA (d=10mm)

ŠPERPLOČA (d=10mm)

ŠPERPLOČA (d=10mm)

ŠPERPLOČA (d=10mm)

VZ3

VZ3

BRTVA - TRAJNO ELASTIČNI KIT

RUBNI PROFIL

RUBNI PROFIL

ZAŠTITNI LIM

ZAŠTITNI LIM

ZAŠTITNI LIM

ZAŠTITNI LIM

ZAŠTITNI LIM

12

8

10

20

10

12

20

40

106

± 0,00 51 10 21 10 1 10 2 8

51 10 21 10 1 10 2 8

± 0,00

- 0,20

- 0,20

- 0,31

20 20

- 0,31

+ 0,51

AL STIJENA S PREKIDOM TOPL. MOSTA OSTAKLJENA IZO LOW-E AR STAKLOM

AL STIJENA S PREKIDOM VZ1 TOPL. MOSTA OSTAKLJENA IZO LOW-E AR STAKLOM

AL STIJENA S PREKIDOM TOPL. MOSTA OSTAKLJENA IZO LOW-E AR STAKLOM

AL STIJENA S PREKIDOM TOPL. MOSTA OSTAKLJENA IZO LOW-E AR STAKLOM

VZ1

P1

P1

± 0,00

± 0,00

+ 0,21

+ 0,21

+ 0,31

+ 0,31

+ 0,51

+ 0,51

50 20 100

50 40

40

50

50 20 100

4040

332

P1

51 31 10 1 10 2 8

- 1,20

20 20

51 31 10 1 10 2 8

- 1,31

20 20 100

50 4040

± 0,00

80 80 80

80 80 80 50

+ 2,07

ODVODNI KANALIĆ S REŠETKOM

P1

- 1,31

20

VZ1 + 2,07

± 0,00

+ 1,01

123

50

20

VZ1

ODVODNI KANALIĆ S REŠETKOM

40

8

12 40

516 516

LIMENI OPŠAV ZA ZAŠTITU TOPLINSKE IZOLACIJE

+ 0,51

+ 1,01

10 20

LIMENI OPŠAV ZA ZAŠTITU TOPLINSKE IZOLACIJE

516 516

LIMENI OPŠAV ZA ZAŠTITU TOPLINSKE IZOLACIJE

51 10 21 10 1 10 2 8

P1

20 20

51 10 21 10 1 10 2 8

P1

10

+ 3,92

183

183 ODVODNI KANALIĆ S REŠETKOM

8

20

LIMENI OPŠAV ZA ZAŠTITU TOPLINSKE IZOLACIJE

332

ODVODNI KANALIĆ S REŠETKOM

12 40

+ 4,26

395 395 395

395 395 395 AL STIJENA S PREKIDOM TOPL. MOSTA OSTAKLJENA IZO LOW-E AR STAKLOM

10 20

+ 2,07

396 396 396

396 396 396

AL STIJENA S PREKIDOM TOPL. MOSTA OSTAKLJENA IZO LOW-E AR STAKLOM

433 443

14 48

10

8

20

VZ1 + 2,07

+ 4,26

ELEMENT ZA PREKID TOPLINSKOG MOSTA

+ 3,92

LIMENI OPŠAV ZA ZAŠTITU TOPLINSKE IZOLACIJE

VZ1

+ 4,40

433 443

16 22

59

16 22 ELEMENT ZA PREKID TOPLINSKOG MOSTA

40

20 20

LIMENI OPŠAV ZA ZAŠTITU TOPLINSKE IZOLACIJE

+ 4,40

773

10 20

40

30

30 30

30 59 10

8

20

106 14

+ 3,29

48

17 22 106

+ 3,29

+ 5,07

330 330

12

+ 4,26

VZ3a

TR3

- 1,20

TR3

13 8 21

10

+ 4,26

14 34

ELEMENT ZA PREKID TOPLINSKOG MOSTA

+ 3,29

20

+ 4,40

+ 5,07

- 1,41

- 1,41

- 1,51

- 1,51

- 1,76

- 1,76

80 80

10

+ 4,40

VZ3a

773

8

20

ČELIČNI GRANIČNIK, PERFORIRANI

330 330

12 40

ZAŠTITNI LIM

ČELIČNI GRANIČNIK, PERFORIRANI

+ 5,07

13 8 21

10 20

VZ3a

80 80

10

+ 5,07

59 17 34

48

+ 4,26 ELEMENT ZA PREKID TOPLINSKOG MOSTA

48

+ 4,26

ELEMENT ZA PREKID TOPLINSKOG MOSTA

VZ3a

30

30 59

14 48 34

22

+ 4,40 14

106

+ 4,40

106

17 22

59

59 17 22 106

ELEMENT ZA PREKID TOPLINSKOG MOSTA

ČELIČNI GRANIČNIK, PERFORIRANI

34

ČELIČNI GRANIČNIK, + 5,07 PERFORIRANI

VZ3a

34

+ 5,07

30

30

VZ3a

30

BRTVA - TRAJNO ELASTIČNI KIT

RUBNI PROFIL

30

BRTVA - TRAJNO ELASTIČNI KIT

RUBNI PROFIL

30

BRTVA - TRAJNO ELASTIČNI KIT

RUBNI PROFIL

30

BRTVA - TRAJNO ELASTIČNI KIT

RUBNI PROFIL

ČELIČNI GRANIČNIK, PERFORIRANI

VZ3

151 151 140

151 151 140

151 151 140

VZ3

151 151 140

151 151 140

151 151 140

VZ3

BRTVA - TRAJNO ELASTIČNI KIT

14 48

10

LIMENA OKAPNICA

10

+ 6,44

+ 6,33

10

+ 6,44

+ 6,33

10

+ 6,44

+ 3,29

20 20

DETALJ 1-C

+ 6,44

LIMENA OKAPNICA

ČELIČNI GRANIČNIK, PERFORIRANI

34

DETALJ 1-C

DETALJ 1-B

+ 6,44 10

10

DETALJ 1-B + 6,44

VZ3

50 20

40

100

- 2,21

- 2,21

50 40

50 20

50

50

4040

20

100

40

20

100

40 12

Af

57 54

49

DETALJ 1-A

0

0.7

1.4

Af

0

3.75 0.7 M

1.4 S

3.75 M

S

5

5

DETALJ 1-A

10

DETALJ 1-A

8

12

20

1-A

125 123 2

2

47


3B — 2014. / 2015. Ema Pečenković Margareta Šikuten Dario Urban Gabriela Zec

TEMATSKI OKVIR promocija ekologije OBLIKOVANJE razlomljenost volumena > preklapanje polivalentnih prostora > protočnost komunikacija / aktivni prostor krovne plohe > auditorij, terasa, igralište KONSTRUKCIJA armiranobetonski sustav zidova i čelična krovna rešetka nad većim rasponima polivalentnih dvorana MATERIJALI racionalnost i ekonomičnost pristupa > fasadna žbuka, žičana mreža, vidljivi beton u interijeru 48


5541 1028

2269

866

1379

G

C F 378 590

187

D

270

120

99 1324

90

120 220 12

490 60

129

130

41

20

201

973

X5

23

PZ1

1

24

20

243

VZ

1

12 0 22 0

20 10

519

32

42

20

91 66

359

82

-0,02 -0,21

150 220

13

32 42

572

656

90 0 22

1

100 220

34

90 220

1

1

75

14 151

9 46 9 46

9

UZ1

18

1

20

311

9

.a

266

9

J 572 577 592

121

PZ1.b

90 220

91

120 220

80 24

31

UZ1

90

47

340 790

70 220 7

390

15

16

437

47

91

30

90 220

15

15 150

26 17

21 150

33

388

71

112

1

208

150

4

29 147

40

162

15

220 230 3 273

888

-0,02 -0,21

101

121

11

30

64

202

91

52

20

1868

,00 ±0 21 -0,

40

16

.f

914

18 22 0 0

40

40

601

±0 ,00 -0, 21

887

2

19 20

6 171

71

9 91 20 20 0

216

1

1

18

16

71

184

22

A

369

PZ

1

PZ

195

91

161

UZ

91

100

0 cm

403

20 21

91

1 15

1

1

PZ1.f

PZ1 90 220

15 18

0,0

1

36

PZ1.f

270

P=

X3

cm

205

100 220

VZ

P = 0,00

15

43

,00 ±0 21 -0,

UZ

90 220

±0,02 -0,21 120

149

-0,02 -0,21

1

PZ1.b

90 220 1

188 39

PZ1.b

±0,00 -0,21

SPORED NI ULAZ

cm

68

PZ1.b

90 220

1

P = 160,00

495

UZ1.b

39

29

26

-0,02 -0,21

PZ1

15

30

157

146

172

13

206

15

90 220

286

16

PZ1.c

7

615 15

48

20

90 0 22

90 220

14

20 423

29

70 220

7

-0,02 -0,21

PZ1.f

PZ1

±0,00 -0,21

596 20

PZ1.b

PZ1

1

601

323

3

1

32

270 220

10 4 1 18

21

143

410 400

0 18 11 24

11 28

11 28

29

PZ1.e

±0,00 -0,21

70 220

7

8

307

309

1

15

755

VZ

VZ

231

PZ1.b

B

341

VZ1

121

13

PZ1.e

160 220

40 40

I

40

169

99 28

91

26

20 163 973 993

91

121

10

20 408 13

VZ1.c

15

17

±0,00 -0,21

1333

90

PZ1.d

15 15

.a

UZ1

410

0 12 90 11

VZ1 PZ1

150

11

17 41

629

225

X4

1

400

25 20

170

271

506

626

312

GOSPOD ARSK ULAZ I

39

cm

137

5

333

577

2317

339

P = 10,00

31

20

341

143

10

20

VZ1

X2

18 22 0 0

10

52 32

42

120

240

1283

12 0 22 0

3

42

20

15

90

10

365

E

32

52

180

40

10

995

520

9

20

42

1

52 32

4

H

305

9

83

2407

42

UZ1

1

2472

32

90 0 22

1

20

52

7

23

121

VZ

UZ1.a

26

8

18

91

X1

1 19

923

6 27

20

20

10

25

19

731

±0,00 -0,21

1858

26

640

PZ

20 1132

52

20

1 UZ

20

90

±0,00 -0,21

790 730

VZ

730

32

42

A 5 ±0,00 -0,21

1

155 8

313

90

1

1

UZ

7

301

0 cm

651

685

10

9

88

23

1

40

361

90

370 340

20

40

P

250

=

536

0

448

cm

X8

506

8

141

X7

8

5

448

361

40

20

0 cm

VZ1.d

5 240

20 20

20

487

463

C

463

622

90

42

90 20

Af

403

358

40

314

40

358

404

358

40

40

358

612

40

1288

D

B

20

40

346

668

11

396

327

1157

X6

6

363

X10

32

P=

389

412 16 20

468

87

A

VZ1

0 30 0 22

20 30 151

1

P=

97

3

88

91

GL AV UL AZ NI

423 20

0 cm

30

54

0 141 370

11

481

15

P= 451 422

0 37 0 22

5

20

90

20 20

2

42

P

10

82

7

X9 cm =0

220 220

90

20

113 370 0

20

1140

2

9

172

67

155

126

8 49

±0,00 -0,21

17

1190 120

136 2

8 49

120 220

13

17

8

18

1520

6

8 51

1

42

385

32

20

364

52

1603

3

F

E

A 960

1266

1074

G

F1

H

314

I

1257

J

669

5547

A

B

C

D

E

F

G

H

J

I

+8,78

+8,78

37

VZ1.b

69 32 195

167 183 120 136

20

427

427

KK1

47

57 37

28

+8,40 8,56 +7,93 8,09

98

RK2

653

80

195 UZ1.a

878 780 673 694

120 24

353

304

304

374

374

347

368

283

348

353

144

+2,10

420

451

UZ1

24 24

+2,83

508

+2,83

508

195

UZ1

780

+3,53

6 20 47 73 +3,53 +3,47

64

6 20 47 73 UZ1

64

73

+3,73

6 20 47

31

+5,08

RK1

840 865

+4,20

RK1

6 20 47

VZ1.b

64

98

878

587 587

8 x 30

70

+6,73

UZ1

B

C

D

E

±0,00

56 12 21

±0,00 -0,21

-0,33 -0,56

68

-0,33 -0,56 -1,00

101 45 56 68

101

-0,33 -0,56 -1,00

101 45 56 68 12

PT1

±0,00 -0,21

101

101

12 56 68 45

-0,33 -0,56 -1,01

A

±0,00 -0,21

12 56

12

56 45

68

12 21

101

68

PT1

195

210 186 213

+1,86

PT1

±0,00 -0,21

68 45

PT1

PT1

TR1

84

12

±0,00

Af

-1,01

F

G

H

I

J

49


50


45

68

23

15

8

12

56 12 21 12 1 8 2 10

4

23 8

12 12

56 1

8

8 12

21 2 10

4

PT1

23 15 8

15

20 20

6 6

10 73

47

98

10รท27 14รท24 4

36

6 6

20 20

10 73

10รท27 14รท24 4 47

RK1 373

5 5

VZ2

5

PT1

5

RK1 VZ2

TR1

Af

TR1

51


3C — 2015. / 2016. Borna Radan Marina Križek Katarina Vretenar Lucija Zrinjski

OBLIKOVANJE kuća > krošnja / preklopljeni monolit > kontinuitet različitih prostornih doživljaja ostvaren povezivanjem ulaza i istaknute dvorane — vidikovac na katu KONSTRUKCIJA armiranobetonski sustav zidova / konzolni istak > prednapregnute armiranobetonske grede izvedene in situ MATERIJALI fasadna žbuka / zeleni kosi krov / svjetlosni tuneli > osvjetljenje polivalentnih dvorana nadsvjetlima 52


PRESJEK 2

MJERILO 1 : 100

137

VZ1.1 570

329

TLOCRT PRIZEMLJA 1167

318

16

84

455

32

+7,88

142

165

130

+7,27

828 703

716

105

105 147

16 27

84 199

522

474

378

663 538

24

+6.36

VZ1

+9,32

+9,15 +8,88

K3

+6,36 +6,09

16

16 117

84

117

1160

+5,45

K3.1

VZ4

+7,23

+6,60 +6.52

MK1

+9,38

513

498 373

386

373

615

386

+6,60 +6.52

MK2

252

+10,58

VZ4.1

10°

378

498

UZ5.1

108

+10,33

84

10°

48

1620

K1.1

2020

125

1620

D

84

125

1620 125

84

120

20

+11,50 ÷11.66 +11,38

K1

VZ1

125

+11,50 ÷11.66

C

100

B

1620

A

84

P2 1-6

90

UZ1

636

23

615

352

2 1

-0,10

45

TR

13

12

TLOCRT PRVOG KATA

120

-0,23 -1,42 D2 1-11

TLOCRT DRUGOG KATA

2 1

PRESJEK 1

MJERILO 1 : 100

D 235

C

+9,15 +8,88

16 27 137

570 1167

329

455 318

84

16

352 205

-0,10

1.a. 133

2 x 30 3 x 15

32 28

43 2 x 30 3 x 15

415

TR

13

-1,42

120

2 x 30 3 x 15

133

P1 HODNIK P= 3,4 m2 POLIURETANSKI NAMAZ h= 306 cm

108 460 2 x 30 3 x 15

359

352 2 x 30 3 x 15

-0,23

13

VZ5

120

2 x 30 3 x 15

45

2 x 30 3 x 15

D2 1-11

2

10 61 210

191 210

15

A.P.10

1468

P1 SPREMIŠTE 1 P= 19,0 m2 POLIURETANSKI NAMAZ h=306 cm

740

PZ6 P1 WC MUŠKI P= 7,4 m2 POLIURETANSKI NAMAZ h= 306 cm -0.02 -0,24

±0,00 -0,22

PZ3

UZ1

3 UZ3

2177

UZ6 A.P.04

PZ1

A.P.05

P1 HODNIK P= 63,3 m2 POLIURETANSKI NAMAZ h= 306 cm

P1 GARDEROBA P= 12,2 m2 POLIURETANSKI NAMAZ h=306 cm ±0,00 -0,22

2 x 30 3 x 15

2 x 30 3 x 15

2 x 30 3 x 15

2 x 30 3 x 15

2 x 30 3 x 15

2 x 30 3 x 15

2 x 30 3 x 15

2 1 0

2 x 30 3 x 15

2 x 30 3 x 15

4

30 P= 0 cm

KV6

UZ2

UZ4

KV9

2 x 30 3 x 15

100

KV4 10 x 33 11 x 15

PRESJEK 2-2

P2 1-6

KV5

30

±0,00 -0,22

06

240 210

2586

-0.02 A.P.07 -0,24 P1 WC INVALIDSKI P= 4,5 m2 POLIURETANSKI NAMAZ h= 306 cm

111 210 07

P= 0 cm

345

120

2 x 30 3 x 15

345

101 210

2 x 30 3 x 15

1

PZ2

08

20 2586

10

740

A.06 DIZALO P= 3,4 m2 LINOLEUM h=220 cm

981 258

61 210

26 255 14 991 155

02

225

495 91 210

142

13

A.P.11

±0,00 -0,22

D3 1-12

P= 90 cm

A.P.08

61 210

16 42

651

140 220

561

12 108

±0,00 -0,22

KV3

A.P.03

240 210

06 PZ1

Af

+3,62

MK4

VZ1.1

P1 AUDITORIJ 2 P= 235,9 m2 POLIURETANSKI ±0,00NAMAZ h= 374 - 559-0,22 cm

14

91 210

PZ5 -0.02 -0,24

UZ3

PZ3

09

UZ1

PZ5

VZ1.1

+4,70

03

224

03 140 220

651 91 210

-0.02 -0,24

61 210

270

P= 0 cm

61 09 P1 210 WC ŽENSKI P= 7,8 m2 POLIURETANSKI NAMAZ h= 306 cm

10

A.P.09

P1 INTERNET CORNER P= 24,1 m2 POLIURETANSKI NAMAZ h=306 cm

1559

720

VZ1

43

435

UZ1

593 49 142

12

-0,34 13

93

UZ6

91 210

330

306

328

49

12

142

108

93

P1 SMEĆE P= 5,6 m2 POLIURETANSKI NAMAZ h= 295 cm

PZ5

A.P.13

P1 SPREMIŠTE 2 P= 16,2 m2 POLIURETANSKI ±0,00NAMAZ h= 306 cm -0,22 ±0,00 -0,22

+7,88

10 x 33 11 x 15

KV2

20

D1 1-10

±0,00 -0,22

320

A.1.08 POŽARNO STUBIŠTE P= 14,0 m2 ±0,00

615

321

24 140 16 220

VZ3.1

156

208

03 43

68

30 28 390

415

UZ5

A.P.06

320

1818 1828 1800 02

+9,32

K3.1

1841

40 30

287

263

416 291 670

-0,02

-1,42

30

17

K2.1

A.P.12

254

254

370

20568 140

120

MK1

A.P.14 PZ5 P1 KOTLOVNICA P= 8,5 m2 POLIURETANSKI NAMAZ 91 h= 295 cm 11 210 P1 ±0,00 -0,22

30

+3,30 VZ1 +3,22 +3,06

VZ1

4

160 300

24

+5,39

KV1

VZ3.1

3

242 244

1030

+5,93

MK3 VZ3.1

2

24 1300

58

VZ1

+2,54

TR

160

414

+6,46÷6,55 +6.09

42

58

125

+5,45

1.a.

1

458 24

K2

15 34

230 270

+6,70 800

108

160

73

828

93

153

795

54 16 42

795

43

K2.2 1841

1350

84

3986 795

71

B

252

A

PRESJEK 1-1 2 1 0

840 210

±0,00

P1 AUDITORIJ 1 P= 147,2 m2 POLIURETANSKI NAMAZ h= 374 - 559 cm

±0,00 -0,22

970

A.P.02

P1 ULAZNI PROSTOR P= 113,5 m2 POLIURETANSKI NAMAZ h=636 cm

1000

1000

950 258

OPLOČENJE BETONSKE PLOČE

P1 1-6

897

05

A.P.01 970

941 1027

942

01

01

±0,00

±0,00 -0,22

5.a. 2 x 30 3 x 15

VZ3

43

800

5.a.

5

VZ1.1

VZ1

1300

1800

800

1328

30

800

1328

40

800

71

43

KV8

KV7

28 30

43

28 30

86

86

205

2 x 30 3 x 15

5

1345

43

1828 1818 1841

3986

A

B

2 1

1447

P1 1-6

2 1

133

15 34

108

142

93

12 108

49 142

93

12 108

93

142

15 34

713

20 140

120

120

-1,42

±0,00 -0,22

-0,34

359

352

460

495 328

330

306

330

306

328

254 152

120

±0,00 -0,22

P1

D3 1-12

VZ5

120 -0,02

2 1

+3,62

MK4

16

25

16

15

165

151

16

178

16

25

662

554

545

545

+4,93

+3,06

TR

2 1

+4,70

25

291

173

+4,81

+3,30 +3,22

MK1

33

14

314

306

330

+4,95

C

D

53

Af


61

45

13

12

2 1

-0,10

TR

120

-0,23 -1,42 D2 1-11

TLOCRT DRUGOG KATA

2 1

PRESJEK 1

+9,15 +8,88

137

570 1167

329 84

455 318 108

16 42

16 460

359

352

13 133

120

133

-1,42

13

45

15 34 142

-0,10

TR

-0,23 108

93

352

651

651

561 12

49 142 93

108

12

49 142 93

±0,00 -0,22

-0,34

108

20 140

±0,00 -0,22

P1

120

330

615

VZ5

120 -0,02

Af

D3 1-12

328

254

306

+3,06

+3,62

MK4

593

24

16

670

+4,70

UZ1

+3,30 +3,22

495

291

416

263

321

+5,39

MK1

-1,42

VZ1.1

156

58 +5,93

54 16 42

42

58 VZ1

MK3

254

K2.1

287

125

+6,46÷6,55 +6.09

K2

+2,54

120

84

+7,88

+6,70

TR

+9,32

16 27

K3.1

K2.2

+5,45

2 1

235

MJERILO 1 : 100

252

P1 1-6

2 1

133

15 34

108

142

93

49 142

108

93

12

12

±0,00 -0,22

-0,34

108

-1,42

93

142

15 34

713

20 140

120

120

152

120

±0,00 -0,22

P1

352

352

460

495 330

306

328

330

306

328

254

-0,02

TLOCRT PRVOG KATA

VZ5

120 TR

D3 1-12 359

554

545

545

+3,06

D2 1-11 D1 1-10

D4 1-14

K1 - RAVNI KROV - NEPROHODNI

PREKLOP HI TRAKA

86.5

2.5

5

86.5

20 16

0.4

92.4 125.5

90

125.5

60

89

20

+11.20

METALNA PLOČICA

VISILICA

63 78

89

20.4 16

0.4

+11.56 +11.36

20.4

24

ČELIČNI PROFIL ZA PRIČVRŠĆENJE KUPOLE NA AB PLOČU

5

16

PROFIL KUPOLE S ISPUNOM OD TOPLINSKE IZOLACIJE

16

64

5

ČELIČNI PROFIL ZA PRIČVRŠĆENJE KUPOLE NA AB PLOČU

U = 0.14 W/m2K

- H.I. - UV stabilne sintetske trake s podlogom od filca mehanički učvršćene za podlogu (1100 kg/m3, 0.2 + 0.2 cm) 0.4 cm - T.I. - tvrde ploče EPS u dva sloja (30 kg/m3) gornji sloj rezan u nagibu > 2 % 14 - 30 cm - P.B. - apsolutna parna brana, bitumenska traka s uloškom AL folije 0.1 cm - AB stropna ploča (2500 kg/m3) 16 cm - zračni prostor spuštenog stropa 86.5cm - gipskartonske ploče (1000 kg/m2), na elastično ovješenoj metalnoj potkonstrukciji 2.5 cm

KROVNA KUPOLA

53

DETALJ

119,4÷135,4 cm

SINTETSKE TRAKE

VISILICA

2.5

2.5

60.0

5

Af

2.5

+10.31 TUNEL KUPOLE NA POTKONSTRUKCIJI ČELIČNIH BEŠAVNIH CIJEVI 5/5 cm, OBLOGA GIPSKARTONSKIM PLOČAMA

KVADRATNA ČELIČNA BEŠAVNACIJEV 5/5 cm

D2 1-12

VZ 5 - VANJSKI ZID - NADTEMELJNI

63.5 cm

- Završni premaz (organska žbuka),(1800 kg/m 3)

1 cm

- Toplinska izolacija od ekstrudiranog polistirena (45 kg/m3), =0,036 W/m2K)

15 cm

- polimerbitumenske hidroizolacijska traka za zavarivanje, punoplošno lijepljena na hladni bitumenski prednamaz, podignuti uz sve obodne (1000 kg/m³)

1.0 cm

- Armiranobetonski zid (2500 kg/m 3)

30 cm

MK 4.1 - MEĐUKAT OTVORENOG - PR

- poliuretanski (pur) samonivelirajući podni namaz na OSB pločama na čeličnoj potkonstrukciji tribina -

- poliuretanski (pur) OSB pločama na č

- Toplinska izolacija od ekstrudiranog polistirena (45 kg/m3), =0,036 W/m2K

15 cm

- Drenažna traka s čepićima okrenutima prema zidu (1000 kg/m 3), debljine folije 0.2 mm

1.0 cm

5 5

1.0 cm

16.0 cm

- toplinska izolacija od kamene vune (70 kg/m 3), =0,035 W/m2K +2,25

16 16

MK4

5 116. 95.5 67

MK4.1

- provjetravani zračni sloj

76 cm

- vlaknocementne ploče na potkonstrukciji (1150 kg/m 3), spojevi bandažirani i gletani

1.2 cm

- toplinska izolacija o (30 kg/m 3), =0,03

- polimercementna žbuka i armaturna mrežica od staklenih vlakana (1800 kg/m 3)

1.5 cm

- Drenažna traka s č zidu (1000 kg/m 3),

- Završni premaz: (organska žbuka),(1800 kg/m 3)

1.0 cm

P 1 - POD NA TLU

+1,35

čelična kvadratna bešavna cijev 5/5 cm

49 cm U = 0.21 W/m 2K

- poliuretanski (pur) samonivelirajući podni namaz 0.5 cm 3

5.5 cm

- pe folija u funkciji zaštite z.i.

0.2 cm

- filc - geotekstil (200

- z.i. za prigušenje topota EPS-T (12 kg/m 3)

3.0 cm

- nabijeno tlo (Me >

2 2. 8.5 1. 5

- T.I. - ploče ekspandiranog polistirena (20 kg/m 3) 12.0 cm

VZ5

+0.45

zrakotjesni prostor

zaštitna mrežica

-0,10

-0,34 -0,49

-1,35

54

"L-profil" "C-profil"

TR -0,10

-0,22 -0,13

-1,35

- bitumenske trake u 2 sloja (1000kg/m )

1.0 cm

- lagano armirana betonska podloga zaglađena (2400 kg/m 3)

12.0 cm

- nabijeni krupni šljunak

15 cm

- nabijeno tlo

6 6 12

49 12 22 12 1 15 5.5 0.5 15 15

45 37.5 15 15

5 2 0.5 15

3

±0,00

TR - BETONSKI OP - betonski opločnik

- sloj tucanika (1800

- lagano armirani cementni estrih (2200 kg/m ) zrakotjesni prostor +0,90

P1

- AB stropna ploča (

- polimerbitumenske zavarivanje, punop bitumenski prednam

20 cm

20

+1,80

MJERILO 1 : 20

MK 4 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA IZNAD OTVORENOG - PREDAVAONE 120 cm U = 0.17 W/m 2K

- AB stropna ploča (2500 kg/m 3)

- polimerbitumenske hidroizolacijska traka za zavarivanje, punoplošno lijepljena na hladni bitumenski prednamaz, podignuti uz sve obodne (1000 kg/m³)

DETALJ TEMELJA

-0,13

-

Af


55


4B — 2014. / 2015. Maja Močibob Katarina Mustać Leila Nanuk Lucija Puljić

TEMATSKI OKVIR prostori transfera znanja / znanost > društvo OBLIKOVANJE jedinstveni prostor međusobno povezanih adaptabilnih dvorana > mogući različiti scenariji korištenja prostora ovisno o potrebama korisnika KONSTRUKCIJA armiranobetonski sustav zidova, stupova i greda MATERIJALI fasadna obloga kamenim pločama travertina / ravni prohodni krov > procjedna čelična rešetka — riječni obluci 56


VZ1/VANJSKI ZID 1-ETICS (U=0.17W/m²K)

51cm

- gletana površina zida (1500kg/m³)

8

5

6

7

0.5cm

- armirano betonski zid (2500kg/m³)

3

4

30cm

-parna brana (kao DuPont Airguard) zalijepljena građevinskim ljepilom 0.02cm - T.I. Kamena vuna MW lamele ljepljene na podlogu (80kg/m³)

20cm

- polimercementna žbuka sa staklenom mrežicom (1100kg/m³)

0.3cm

- završna silikonska fasadna žbuka (1800kg/m³)

0.2cm

VZ1a/VANJSKI ZID 1-PODNOŽJE-ETICS (U=0.14W/m²K)

52cm

- gletana površina zida (1500kg/m³)

0.5cm

- armirano betonski zid (2500kg/m³)

30cm

- H.I. Polimerbitumenske trake položene u 2 sloja (1100kg/m³)

1cm

- T.I. tvrde ploče XPS (30kg/m³)

20cm

- polimercementna žbuka sa staklenom mrežicom (1100kg/m³)

0.3cm

- silikonska vodoneupojna završna žbuka(1500kg/m³).

0.2cm

VZ2/VANJSKI ZID 2-VENTILIRANI

52.6cm

180

126 411 285

110

85

0.5cm

- armirano-betonski zid (2500kg/m³)

20cm

- T.I. Kamena vuna MW lamele ljepljene na podlogu (80kg/m³)

+4,85

20cm

- kišna brana-paropropusna i vodonepropusna folija (80kg/m³)

0.1cm

- provjetravani zračni sloj- ovjes fasadne obloge

10cm

- kamene ploče s epoksi smolom sa stražnje strane

186

3+0.3cm (2500kg/m³)

3.3cm

565 480

480

510

55.1cm

- gletana površina zida (1500kg/m³)

0.5cm

- armirano betonski zid (2500kg/m³)

20cm

- H.I. polimerbitumenske trake položene u 2 sloja (1100kg/m³)

1cm

- T.I. tvrde ploče XPS (30kg/m³)

415

415

510

495

180

550

558

(U=0.14W/m²K)

VZ5

20cm

- polimercementna žbuka (1100kg/m³)

0.3cm

- provjetravani zračni sloj-metalna potkonstrukcija kamenih ploča

336

360 336 351

24 18

16cm

0.2cm

53.9cm

- gletana površina zida (1500kg/m³)

976

+4,80

VZ5a/VANJSKI ZID 5-PODNOŽJE-VENTILIRANI

180 156 171

12 x 15

3+0.3cm

VZ6/VANJSKI ZID-ISTAK

±0,00 -0,15 107 64 43 80 12

46.6cm

- kamene ploče s epoksi smolom sa stražnje strane 3+0.3cm (2500kg/m³)

±0,00

VZ5a

3.3cm

- provjetravani zračni sloj-metalna potkonstrukcija kamenih ploča

10cm

- armirano-betonski zid (2500kg/m³)

20cm

- provjetravani zračni sloj-metalna potkonstrukcija kamenih ploča

-0,27 -0,58

-1,07

-1,07

10cm

- kamene ploče s epoksi smolom sa stražnje strane

117

107 64 43 80 12

1215 80

1215 80

107 64 43 80 12

1215

D5 18

B1 P

80

3.3cm

3+0.3cm (2500kg/m³)

3.3cm

UZ1/ UNUTARNJI ZID 1-NOSIVI

-1,17

10cm

- kamene ploče s epoksi smolom sa stražnje strane

P

-0,27 -0,58

20cm

0.3cm

- završna silikonska fasadna žbuka (1800kg/m³)

+4,15

MK3

107 64 43 80 12

107 64 43 80 12

80

117

12

15

±0,00 -0,15

0.2cm 0.3cm

- polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom (1100kg/m³)

33 15 30

23-33

23-25 30

30 143

35

135

+4,95

90

B

0.2cm 37cm

- završna silikonska fasadna žbuka (1800kg/m³) - polimercementna žbuka sa staklenom mrežicom (1100kg/m³)

VZ5/VANJSKI ZID 5-VENTILIRANI (U=0.17W/m²K)

+1,56

±0,00

20cm

VZ4/VANJSKI ZID 4-ETICS

+5,66

K3

+5,48-5,58 +5,25

+3,60 +3,54 24 18

360 320 326 500

326

540 515 415

415

415

415

+1,80 +1,74

20cm

0.3cm

- armirano betonski zid (2500kg/m³)

K2

+3,36 UZ1

0.3cm

- armirano betonski zid (2500kg/m³) - polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom (1100kg/m³)

UZ1 MK3

PZ2

- polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom (1100kg/m³)

- završna silikonska fasadna žbuka (1800kg/m³)

D 15 28

+6,60

30

40 25

25 15

+5,00

+4,15

4cm

0.2cm

- T.I. Kamena vuna MW lamele ljepljene na podlogu (80kg/m³)

+5,60

199

125

25

25 1514 +4,15

190

423 374 374 290

D 14 27

MK2

85

+5,00

2cm

41cm

- završna silikonska fasadna žbuka (1800kg/m³)

- T.I. Kamena vuna MW lamele ljepljene na podlogu (80kg/m³)

K1

+5,40 +5,25

MK1

25

+4,15

126

23-33

49 23-33

16

16

23-33

23-33

25

74

98 25 375

291

90 120

976 140

VZ2

+5,40 +5,25

0.1cm

čelične sponke sidrene u zid - kamene ploče (2500kg/m³)

VZ3 - PUNA OGRADA-MASKA

515 561

221

613

335 390

261 D 10 23

16cm

- kišna brana-paropropusna i vodonepropusna folija (80kg/m³) - provjetravani zračni sloj- metalna potkonstrukcija kamenih ploča,

V1

+5,59

+5,55

30cm

- T.I. Kamena vuna MW lamele ljepljene na podlogu (80kg/m³)

+9,76

+8,50

433

433

+7,60

335 390

165 +6,50

VZ1

0.5cm

- armirano betonski zid (2500kg/m³)

D 13 26

K6

+8,50

UZ1

+8,15

260

23-33

154

+8,75

65

100

+9,15

25

+8,15

23-33

23-33

25

23-33 25

98 25

136

161

VZ1

K2a

+9,63-9,73 +9,40

98 25

- gletana površina zida (1500kg/m³)

+9,76

-1,17

31cm

- gletana površina zida (1500kg/m³)

0.5cm

- armirano betonski zid (2500kg/m³)

30cm

- gletana površina zida (1500kg/m³)

0.5cm

UZ2/UNUTARNI NOSIVI ZID PREMA MOKRIM PROSTORIJAMA SANITARIJA

32.3cm

- završna zidna oboga-keramika (gres) (2300kg/m³) punoplošno lijepljena

1cm

- fleksibilno građevinsko ljepilo (1600kg/m³)

7

5

6

4

0.5cm

- polimercemetni hidroizolacijski premaz rubno brtvljen elastičnim

3

vodonepropusnim trakama u zoni prskanja vode (1600kg/m³)

0.3cm

- armirano betonski zid (2500kg/m³)

30cm

- gletana površina zida (1500kg/m³)

0.5cm

PZ1/PREGRADNI ZID 1

0.1+0.3cm (900kg/m³)

B

- obloga od impregniranih gipskartonskih ploča za mokre MK2 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA-PODEST 2

- polimercementni hidroizolacijski premaz rubno brtvljen elastičnim

- epoksi smola(1200kg/m³) - lagano armirani cementni namaz-estrih (2200kg/m³)

0.5cm

- PE folija u funkciji zaštite Z.I. (1000kg/m³)

- završna zidna oboga-keramika (gres) (2300kg/m³)

4cm

1cm

- gletani podgled (1500kg/m³)

- filc-PES (80kg/m³) MK3 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA-PODEST 1

0.2cm

0.5cm

K1/RAVNI PROHODNI KROV (U=0.14W/m²K)

5cm

- polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom (1100kg/m³)

0.3cm 0.2cm

148.25-158.25cm

- podna rešetka od nehrđajućeg čelika - metalna potkonstrukcija podne rešetke-šuplji kvadratni čelični profili

15cm

- filc-PES (80kg/m³)

0.2cm

- filc-PES (80kg/m³)

- T.I.-krovne ploče XPS rezane u nagibu-u dva sloja

0.1+0.3cm(900kg/m³)

5cm

418 418

0.2cm

+8,75

s rubnim preklopima (30kg/m³)

0.1+0.3cm (900kg/m³)

- filc-PES (80kg/m³)

0.2cm

- H.I. polimerne trake na bazi TPO- UV stabilne (1000kg/m³)

0.2cm 0.2cm

0.2cm

- filc-geotekstil (50kg/m³) - mješavina pijeska i šljunka (1750kg/m³)

VZ1

-

+9,76

4cm 4cm 0.2cm 8cm

- nabijeni tamponski sloj šljunka (1750kg/m³)

20cm

- filc-geotekstil (200g/m³)

0.2cm

- nabijeno tlo -kolna nosivost (Me > 100MPa)

+8,29

-

15-25cm

- apsolutna parna brana-bit. traka s uloškom AL folije 0.1+0.3cm (900kg/m³)

0.4cm

- armirano betonska stropna ploča (2500kg/m³) - gletani podgled (1500kg/m³)

16cm 0.5cm

VZ3

UZ2

540

UZ2

±0,00 -0,15

-0,27 -0,58

+4,15

UZ1

C

80

+5,65

976

56 25 15-25

K3

+4,85

VZ1

UZ1

P

±0,00 -0,15

±0,00 -0,15

-0,27 -0,58 -1,07

B

K5

+4,15

PZ2

PZ4

VZ1

D

E

F

P

VZ1a

±0,00

-0,27 -0,58 -1,07

G

D4 17

117

+1,80 +1,74

+5,46 - 5,56 +5,25

+5,00

107 64 43 80 12

MK3

+5,48 - 5,58 +5,25

485

125 +3,60

UZ1

360 320 335

UZ1

558 107 64 43 80 12

K2

MK1

556 500 515

+5,40 +5,25 40

MK2

±0,00 -0,15

P 107 64 43 80 12

0.6cm

MK1

-1,07

A

Af

6cm 9.8cm

u dva sloja (1750kg/m³) - vodopropusni sloj smjese sitnog šljunka i pijeska (1750kg/m³)

- T.I.-krovne ploče XPS rezane u nagibu-u dva sloja 10+5-15cm

4cm

415 510

558 415 510

415

+5,48 - 5,58 +5,25

+4,15

D1 14

-1,07

8cm

- filc-PES (80kg/m³)

107 64 43 80 12

150

K2

D2 15

B

-

36.4cm

- vlaknocementne Eternit ploče na metalnoj potkonstrukciji

143 30 23-33

K4

49.5-59.5cm

s rubnim preklopima (30kg/m³)

30cm 10cm

10cm

- sloj nabijenog humusa unutar travne rešetke (50x50x4cm)

1.25cm

- lagano armirani cementni namaz-estrih dilatiran u polja (2200kg/m³)

0.4cm

- provjetravani zračni sloj

- zvučnoapsorpcijske ploče (kao Cleaneo Akustik) na elastično ovješenoj metalnoj potkonstrukciji (900kg/m³)

1.25cm

0.2cm

16cm

TR/TRAVNA REŠETKA-KOLNO NOSIVI SLOJ

-

(U=0.14W/m²K)

15-25cm

- armirano betonska stropna ploča (2500kg/m³) - kamena vuna MW (50kg/m³)

''T'' i ''Z'' profila (1800kg/m³)

K3

+4,15

107

976

- filc - PES (80kg/m³)

- kišna brana- vodonepropusna i paropropusna folija (80kg/m³)

1.25cm

-

+4,85

±0,00

0.2cm 0.2cm

3cm

- filc-PES (50kg/m³)

K5a/ RAVNI KROV IZNAD TEHNIČKOG KUBUSA

8cm

- filc-PES (80kg/m³) - H.I. polimerne trake na bazi TPO- UV stabilne (1000kg/m³)

- kamena vuna MW u funkciji zvučne izolacije (50kg/m³)

- filc-geotekstil (50kg/m³) - nabijeno tlo -pješačka nosivost (Me > 20MPa)

143 30 23-33

D8 21

68.6-78.6cm

- apsolutna parna brana-bit. traka s uloškom AL folije

3cm -

- zvučnoapsorpcijske ploče (kao Cleaneo Akustik) na elastično ovješenoj metalnoj potkonstrukciji (900kg/m³)

0.2cm

30cm 80cm

- kamena vuna MW u funkciji zvučne izolacije (50kg/m³) - filc-PES (50kg/m³)

15cm

- filc-geotekstil (50kg/m³) - nabijeno tlo-pješačka nosivost (Me > 20 MPa)

+5,65

- zračni prostor ovjesa spuštenog stropa

1cm 12cm 16cm

- Nabijeni tamponski sloj šljunka (1750kg/m³)

292

411 285

lijepljene na podlogu (1100kg/m³) - lagano armirana betonska podloga (2200kg/m³) - T.I. tvrde ploče XPS s rubnim preklopima (30kg/m³)

+9,63 - 9,73 +9,40

- T.I.-krovne ploče XPS rezane u nagibu-u dva sloja 10+5-15cm

0.4cm

- armirano betonska stropna ploča (2500kg/m³)

- H.I. polimerbitumenske trake u dva sloja punoplošno

1.25cm

- betonski opločnik položen u pijesak (2400kg/m³) - pijesak (1700kg/m³)

25cm 85cm

558

- Z.I. za prigušenje topota EPS-T (16kg/m³)

15-25cm

- apsolutna parna brana-bit. traka s uloškom AL folije

-

K2a

- nasip šljunka-obluci (1750kg/m³)

0.2cm

10+5-15cm s rubnim preklopima (30kg/m³)

9cm

- PE folija u funkciji zaštite Z.I. (1000kg/m³)

PROSTORA-OBLUCI (U=0.14W/m²K)

VZ1

- nabijeno tlo -pješačka nosivost (Me > 20MPa)

B1/BETONSKI OPLOČNICI 1

0.4cm

415 510

- zaglađeni cementni estrih (2200kg/m³)

58.5cm 0.3cm

126

(0.14W/m²K)

- epoksi smola(1200kg/m³)

143 30 23-33

126

P/POD NA TLU

- filc-geotekstil (50kg/m³)

0.2cm

15-25cm

0.1+0.3cm (900kg/m³) - armirano betonska stropna ploča (2500kg/m³) - zračni prostor ovjesa spuštenog stropa

J

5cm

-gipskartonska ploča (900kg/m³)

8cm

0.2cm

s rubnim preklopima (30kg/m³) - apsolutna parna brana-bit. traka s uloškom AL folije

-

K3/RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD OTVORENOG

0.2cm

- nabijeni krupni šljunak (1750kg/m³)

8cm 0.2cm

- filc-PES (80kg/m³)

3cm

- zvučnoapsorpcijske ploče (kao Cleaneo Akustik) na elastično ovješenoj metalnoj potkonstrukciji (900kg/m³)

3cm

- H.I. polimerne trake na bazi TPO (1000kg/m³)

+8,50

40cm

- filc-PES (50kg/m³)

16cm

- završna silikonska fasadna žbuka (1800kg/m³)

25cm

- zračni prostor ovjesa spuštenog stropa - kamena vuna MW u funkciji zvučne izolacije (50kg/m³)

profila CW50

107 64 43 80 12

- armirano betonski zid (2500kg/m³)

- lagano armirani cementni namaz-estrih dilatiran u polja(2200kg/m³) - filc-PES (80kg/m³)

0.4cm

- armirano betonska stropna ploča (2500kg/m³)

I

1.25cm

-parna brana (kao DuPont Airguard) zalijepljena građevinskim ljepilom 0.02cm

6cm 20cm

- lagano armirana betonska podloga dilatirana u polja (2200kg/m³)

7.5cm

- gipskartonska ploča (900kg/m³)

25

- T.I. Kamena vuna MW lamele ljepljene na podlogu (80kg/m³)

+9,76

0.2cm 0.2cm

- T.I.-krovne ploče XPS rezane u nagibu-u dva sloja 10+5-15cm

0.1+0.3cm (900kg/m³)

2cm 18cm

- gletani podgled (1500kg/m³)

15-25cm

- apsolutna parna brana-bit. traka s uloškom AL folije

0.2cm

- Z.I. za prigušenje topota EPS-T (16kg/m³) - armirano betonska ploča (2500kg/m³)

- H.I. polimerne trake na bazi TPO- UV stabilne (1000kg/m³)

s rubnim preklopima (30kg/m³)

4cm

- PE folija u funkciji zaštite Z.I. (1000kg/m³)

0.2cm

- T.I.-krovne ploče XPS rezane u nagibu-u dva sloja 10+5-15cm

0.3cm

- lagano armirani cementni namaz-estrih (2200kg/m³)

14cm

22cm 0.2cm 0.3cm

138.25-148.25cm

2.5cm

PZ3/PREGRADNI ZID 3

44.2cm

- pijesak (1700kg/m³)

(U=0.14W/m²K)

10cm

G

- gipskartonske ploče u dva sloja 1.25+1.25cm (900kg/m³)

- ispuna - filc od kamene vune (30kg/m³)-metalna potkonstrukcija

515

kamenom vunom (50kg/m³)

25cm

- epoksi smola(1200kg/m³)

- ispuna međuprostora bravarske konstrukcije od ''U'' profila

- završna silikonska fasadna žbuka (1800kg/m³) - polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom (1100kg/m³)

B/BETONSKI OPLOČNICI

K5/RAVNI KROV IZNAD TEHNIČKOG KUBUSA

0.2cm

- H.I. polimerne trake na bazi TPO- UV stabilne (1000kg/m³)

0.5cm

14.4cm

- aluminijski lim (2700kg/m³)

- aluminijski lim (2700kg/m³)

V1/VIJENAC VANJSKI-ETICS

0.2cm

415

V / VIJENAC (U=0.25W/m²K)

0.3cm

- završna silikatna fasadna žbuka (1800kg/m³)

- betonski opločnik (2400kg/m³)

8cm

- filc-PES (80kg/m³)

25cm

- polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom (1100kg/m³)

65cm

0.2cm

2.5cm

profila CW100

16cm

- perforirane aluminijske ploče s ukrućenim rubovima na metalnoj potkonstrukciji

15cm

- gipskartonske ploče u dva sloja 1.25+1.25cm (900kg/m³) - ispuna - filc od kamene vune (30kg/m³-metalna potkonstrkcija

F

0.4cm

22cm

93.25-103.25cm

- lagano armirani cementni namaz-estrih dilatiran u polja(2200kg/m³)

2cm

- armirano betonska ploča (2500kg/m³)

mjestimice pričvršćene tiplama (50kg/m³) - zračni prostor ovjesa spuštenog strop a

1.25cm

K2a/RAVNI NEPROHODNI KROV-OBLUCI (U=0.14W/m²K)

0.2cm

- Z.I. za prigušenje topota EPS-T (16kg/m³)

punoplošno lijepljena

- zvučnoapsorpcijske ploče (kao Cleaneo Akustik) na elastično ovješenoj metalnoj potkonstrukciji (900kg/m³)

0.3cm

0.3cm

E

0.1+0.3cm (900kg/m³)

1.25cm

PZ2/PREGRADNI ZID 2

15-25cm

- apsolutna parna brana-bit. traka s uloškom AL folije

- armirano betonska stropna ploča (2500kg/m³)

107 64 43 80 12

vodonepropusnim trakama u zoni prskanja vode (1600kg/m³) - fleksibilno građevinsko ljepilo (1600kg/m³)

30cm

7.5cm

- gipskartonska ploča (900kg/m³)

0.2cm 0.2cm

s rubnim preklopima (30kg/m³)

0.4cm

-

profila CW75

8cm 0.2cm

- H.I. polimerne trake na bazi TPO- UV stabilne (1000kg/m³) - filc-PES (80kg/m³)

15-25cm

D

3cm

- ispuna - filc od kamene vune (30kg/m³)-metalna potkonstrukcija

40.5-50.5cm

- nasip šljunka-obluci (1750kg/m³) - filc-PES (80kg/m³)

0.2cm 0.2cm

- T.I.-krovne ploče XPS rezane u nagibu-u dva sloja 10+5-15cm

s rubnim preklopima (30kg/m³)

- T.I. ploče kamene vune MW u dva sloja 12+10cm,kaširane filcem,

- filc-PES (50kg/m³)

32cm

PROSTORA-OBLUCI

8cm 0.2cm

- H.I. polimerne trake na bazi TPO- UV stabilne (1000kg/m³) - filc - PES (50kg/m³)

- apsolutna parna brana-bit. traka s uloškom AL folije (900kg/m³) - armirano betonska stropna ploča (2500kg/m³)

80cm

- kamena vuna MW u funkciji zvučne izolacije (50kg/m³) 2.5cm

141.2-151.2cm

- nasip šljunka-obluci (1750kg/m³) - filc- PES (50kg/m³)

- T.I.-krovne ploče XPS rezane u nagibu-u dva sloja

30cm*

0.4cm

C

24 18

prostore (1000kg/m³) u dva sloja (2x1.25cm)

međuprostor dvostrukog ostakljenja (U=0.14W/m²K)

15-25cm

- armirano-betonska stropna ploča (2500kg/m³) - zračni prostor ovjesa spuštenog stropa

147

-

0.2cm

s rubnim preklopima (30kg/m³) - apsolutna parna brana-bit. traka s uloškom AL folije

3cm

1.25cm

0.2cm

- T.I.-krovne ploče XPS rezane u nagibu-u dva sloja 10+5-15cm

85cm

ovješenoj metalnoj potkonstrukciji (900kg/m³)

0.2cm

- H.I. polimerne trake na bazi TPO- UV stabilne (1000kg/m³) - filc-PES (80kg/m³)

8cm 25cm

- zračni prostor ovjesa spuštenog stropa

- filc-PES (80kg/m³) - zvučnoapsorpcijske ploče (kao Cleaneo Akustik) na elastično

8cm

- filc-PES (80kg/m³)

7cm 0.2cm

- armirano betonska stropna ploča (2500kg/m³)

- kamena vuna MW u funkciji zvučne izolacije (50kg/m³)

5cm

- nasip šljunka-obluci (1750kg/m³)

0.3cm

- PE folija u funkciji zaštite Z.I. (1000kg/m³) - Z.I. za prigušenje topota EPS-T u tri sloja 2+3+3cm (16kg/m³)

0.3cm

2.5cm

A

s λ ≤ 0,035 W/mK, ispuna metalne potkonstrukcije

98 2515-33

1cm 0.5cm

vodonepropusnim trakama u zoni prskanja vode (1600kg/m³)

prostore (1000kg/m³) u dva sloja (2x1.25cm) -mineralna vuna-meke ploče ili filc ( 15-30kg/m³)

1.25cm

433

- epoksi smola(1200kg/m³) - lagano armirani cementni namaz-estrih (2200kg/m³)

punoplošno lijepljena

- obloga od impregniranih gipskartonskih ploča za mokre

10cm

- gipskartonska ploča (900kg/m³)

K6/ RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD OTVORENOG

335 390

13.6cm

- završna zidna oboga-keramika (gres) (2300kg/m³)

- fleksibilno građevinsko ljepilo (1600kg/m³) - polimercementni hidroizolacijski premaz rubno brtvljen elastičnim

K4/RAVNI NEPROHODNI KROV

138.25-148.25cm

180 156 171

PROSTORIJAMA SANITARIJA

K2/RAVNI NEPROHODNI KROV-OBLUCI (U=0.14W/m²K)

129.75cm

58 25 23-33

MK1 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA-OVJEŠENI STROP

433 375 390

PZ4/UNUTARNJI LAGANI PREGRADNI ZID-U MOKRIM

264

8

-1,07

I

J

Af

57


58


117 415

415

525

510

500

540

558

558

85

125

+4,90

43 12

43 12

415

143

143

25

25

30

40

40

80

15

22

23-33

23-33

5

+5,48-5,58

90

117

43 12

150

110

310

335

288

290

390

433

175

25

25

+8,50

74

90

117

70

+5,05

74

80

±0,00

74

415 414.4

+5,65

10

117

65

40

126

98 25

25

100

61

+9,40 23-33

36

+9,76 +9,63-9,73

+9,15

+6,73

+5,60

+5,25

+5,40

+5,00

ovjes gornji dio ovjes donji dio za CD 60x27 nosivi profil CD 60x27

Af

±0,00 -0,15

59


4D — 2014. / 2015. David Ceilinger Antea Divić Lucija Požar Ana Rašan

OBLIKOVANJE introvertiranost > usmjerenost unutarnjih prostora na atrij vs otvorenost > prohodna krovna rampa — vidikovac s otvorenim vizurama na okoliš KONSTRUKCIJA armiranobetonski sustav zidova — čelični skelet s rešetkastom krovnom konstrukcijom MATERIJALI fasadni sustav > armiranobetonska obloga monolitne izvedbe in situ u glatkoj oplati / krovna rampa > kosa armiranobetonska ploča s dodacima za vodoneupojnost 60


61


62


63


4C — 2015. / 2016. Dorotea Korejzl Ivan Lončar Antonio Omićević Klara Perak

Julije Knifer — Meandar 1 — 1960.

A

KONCEPT prostorno meandriranje OBLIKOVANJE monolit > jedinstveno tijelo složenih prostornih odnosa / nizanjem i gradiranjem visina izmaknutih volumena ostvaruju se prostori različite važnosti i namjene KONSTRUKCIJA armiranobetonski sustav zidova — čelična rešetkasta konstrukcija na velikom rasponu dvorane MATERIJALI armiranobetonska fasadna obloga monolitne izvedbe in situ u glatkoj oplati s dodacima za vodoneupojnost > završno brušeni beton s antracit premazom / ostakljene stijene s reflektirajućim staklom / kosi krov > pokrov sintetskom hidroizolacijskom folijom u boji sirovog betona 64


65


66


67


68


69


5A — 2014. / 2015. Domagoj Knežević Kristina Gottwald Andrea Majić Kristijan Mamić

TEMATSKI OKVIR centar održivog razvoja KONSTRUKCIJA lagani drveni lamelirani okviri — armiranobetonski sustav zidova MATERIJALI fasadna obloga — vertikalni raster drvenih letvica, djelomično u funkciji fiksnih brisoleja ostakljenog dijela pročelja 70


1a

1

DETALJ PROČELJA

3

2 +8,85

POPIS SLOJEVA

+8,85

304

MJERILO 1 : 20

48 +6,67

okapnica od pocinčanog lima s nosivim kukama 1.5% 12

+6,67

vodootporna GK ploča

5

VZ2b

K1

304

unutarnji žlijeb za odvodnju od pocinčanog lima obložen H.I. trakama s preklopom; š = 150 1.5%

cijev za odvodnju oborinske vode od pocinčanog lima Ø120 mm

+5,81

+5,81

krovni nosivi panel

čelični profil 8/8/1 za pridržanje nosivog panela s vijcima

120

120

impregnirane daske četinara 10/300/2.4 cm

vijčani spoj stupa i grede okvira

greda lameliranog drvenog nosača 20/100÷115

VZ2

43 okapnica od pocinčanog lima s nosivim kukama mrežica za zaštitu ventilirane šupljine od štetočina

pocinčani lim za zaštitu zone prskanja

1.5%

VZ2c

unutarnji žlijeb za odvodnju od čeličnog lima obložen H.I. trakama; š = 150 mm

+3,07

spoj nosivog panela i okvira čeličnim spojnim sredstvom 8/30/1 cm

žljeb za odvodnju od pocinčanog lima s nosivim kukama Ø100 mm

1.5%

greda lameliranog drvenog nosača 20/40÷50 ograda od čeličnih šipki Ø30 mm +3,41

spoj kontinuirane grede i nosivog fasadnog elementa čeličnim spojnim sredstvom

+2,98

+3,47

UZ4

9

rubni opšav čeličnim limom s pričvrsnicom i vijkom M6

1.5%

čelični profil 8/8/1 za pridržanje nosivog panela s vijcima 100

+3,09

položaj otvaranja bravarske opne zida u slučaju nužde

K3

5 42

vijčani spoj stupa i grede poluokvira VZ2 pričvrsni vijak M6 tercijarni nosač 5/6 cm

K4

+4,35

impregnirane daske četinara 10/300/2.4 cm

985

154

cijev za odvodnju vode od pocinčanog lima Ø150

betonski predgotovljeni element za odvodnju voda s višeg krova

12

+4,68

27

+4,68

+2,78

+2,78 kontinuirana greda 16/20

daske četinara 2. klase koje bočno oblažu slojeve konstrukcije

čelične šipke za rastuće bilje Ø10 mm

stup lameliranog drvenog nosača promjenjivog presjeka

+2,27 cijev za odvodnju oborinske vode od pocinčanog lima Ø50 mm

312

287

unutarnja rotirajuća vrata

stup lameliranog drvenog nosača promjenjivog presjeka

stup 16/16

čelična sajla za vertikalni rast bilja pridržana čeličnim omčama OP

-0.15÷-0.11

prostor rasta bilja i mjesto ulijevanja krovnih voda nadstrešnice

1.5%

-0,22

S

spoj drvenog stupa s temeljem putem čelične papuče i vijaka M24

spoj drvenog stupa s temeljem putem čelične papuče i vijaka M24

P2

P1

podni ventilokonvektor

±0,00 -0,20

-0,12 -0,20÷-0,32

20

betonski opločnik 40/40/5

-0,15

prag izrađen od čeličnih hladnovaljanih profila ispunjen T.I. i obložen H.I. trakama

spoj drvenog stupa s temeljem putem čelične papuče i vijaka M10

spoj drvenog stupa s temeljem putem čelične papuče i vijaka M10

15

10

1.5%

Af

-0,30 -0,45 55

filc - geotekstil 86

P3 11

-1,00

1

1a

2

3

71


5C — 2015. / 2016. Matija Blašković Lucija Gašpari Lucija Grofelnik Dominik Halajko

KONSTRUKCIJA polivalentna dvorana — drveni lamelirani okviri / tehnički prostori — armiranobetonski sustav zidova MATERIJALI fasadna obloga — vertikalni raster drvenih letvica / ostakljena stijena zasjenjena strehom 72


6

100.6

62.5 70.1 70.1

20

20

13.2

6

6

166

166

172

20

6

20

6

6

13.2

13.2

6

6

20

172

166

164

172

170

166

164 540

6

6

540

6

6

520 520

170 170

164

166

170

172

164 540

166

6

6

172

6

6

20 6

13

13

20

6 166

166

166 6

172

172

6 20

20

6

20

6 -0,17 - -0,15 -0,25 TR1

A

6

136

136

6

6

49.3

49.3

49

49

5.9

6

6

+2.94 5.9

M 20

2%

6 -0.32

750

750

723

723

894 - 905

894 - 905

896.7

896.7

509.5

509.5

569.5

569.5

570 570

570 570

±0,00 -0,22 M 20 M 20

-1.20 M 20

+8.38 +8.38

+7.23

+3.00

+2.45

+2.39

+1.03

+0.97

±0,00 -0,22

-0.32

171.6 - 182.6

2.552.2

2.552.2

15.5-5

10-21

36.2

56-67

15-5 10-21 36.2

102.24 6-11 24 24 10 17.6 61 - 72

15-5 102.24 6-11 24 10-21 2436.2 10 17.6 61 - 72 36.2 10-21

+8.48

171.6 - 182.6

15.5-5

+8.94-+9.05

115.3 125 115.3

115.3 125 115.3 125

125

125

56-67

10.3

10.3

10.3 10

10.3 10

K1

15 10 10 1 10 2 80.5 25 10 21.5 56.5

91.1

6

6

6

+9.10

15 10 10 1 10 2 80.5 25 10 10 21.5 56.5 10

M 20

5.9

M 20

31

91.1

300

230.8

230.8

± 3,00

21.5

5.9

TR1

+8.48

10

31

14.9

300

136

136

VZ2

10 10

14.9

6

6

± 3,00

+8.94-+9.05

121.5

20 +9.00

90

6 +9.10

80

6 91.1

91.1

A

90

166

121.5

164 540 85

85

+9.00

90

6 15 5.9

15 5.9

+9.10

80

6 2%

90

164 540

106

106

166 -0,17 - -0,15 -0,25

90

90

6

62.5 62.5 70

172 6

100.6

20 20

2.54 4 20.1 4.9 2.5 10.5 20.1 7.5 30.6

6

62.5 70.1 70.1

13.2 166

100.6

62.5 62.5 70

6

8.6 6 15.9 7.6 10.5 20 30.6

2.54 4 20.1 4.9 2.5 10.5 20.1 7.5 30.6 100.6

20

PRODUCED BY PRODUCED AN AUTODESK BY ANEDUCATIONAL AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCT

6

8.6 6 15.9 7.6 10.5 20 30.6

PRODUCED BY PRODUCED AN AUTODESK BY ANEDUCATIONAL AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCT A

+9.10 K1

+7.23

VZ2

+3.00

+2.94

+2.45

+2.39

+1.03

+0.97

P1 P1

13 20

A

-1.20

540

13

20

73


6C — 2014. / 2015. Jelena Burnić Hana Dašić Amadea Finek Jana Horvat

OBLIKOVANJE dinamičnost pročelja > vertikalno sklopivi paneli ostakljenog dijela pročelja > perforirane 'Trespa' ploče / pozornost u razradi detalja KONSTRUKCIJA sustav punih drvenih lameliranih ploča — armiranobetonski sustav zidova MATERIJALI fasadna obloga > perforirane kompozitne drvene ploče i ploče ravnog čeličnog lima / zeleni ravni krov 74


K1

360 x 180 cm, na dijelovima perforirane

136

VZ2

+5.60

drvena greda LLD 40/20 cm

45 71

+5.60

čelični L-profil 150/150 mm za pričvršćenje staklene stijene i zaštite od sunca

vodilica po kojoj kliže potkonstrukcija zaštite od sunca klizni element potkonstrukcije zaštite od sunca

136

245

16

+7.05

završna fasadnaobloga: Trespa® ploče dimenzija

XeroFlor® sustav za zelene krovove

16

+7.21

1.5 2.5 5 16

45 71

provjetravani zračni sloj

145

+7.66

tipski čelični nosači fasadne obloge na osnom razmaku od 60 cm

2.5 1.5 30 0.5 2 5 3.5

podlošci sa zasađenom vegetacijom (XeroMat) humusni sloj (XeroTerr) retencijski filc (XeroFleece) drenažni podložak sintetska HI traka otporna na korjenje

rubni čelični T profil 140/280mm (perforiran zbog procjeđivanja)

+8.05

POPREČNI PRESJEK

aluminijski okvir staklene stijene: AluK® model SL52 dvostruko IZO staklo s Low-E premazom

PRESJEK 4-4

u pogledu: nosivi stup LLD 30/80 cm, h=540 cm

722.5

766

XeroFlor® sustav za zelene krovove podlošci sa zasađenom vegetacijom (XeroMat) humusni sloj (XeroTerr) retencijski filc (XeroFleece) drenažni podložak sintetska HI otporna na korjenje TI ploče XPS rezane u nagibu OSB ploča trapezni lim OSB ploča MW + nosači g.k. ploča gipskartonske ploče

560

696

805

POPIS SLOJEVA K1: ZELENI KROV

zaštita od sunca: drveni (HPL) perforirani paneli koji se horizontalno sklapaju i otklapaju

VZ2: VANJSKI DRVENI ZID - HPL PLOČE zvučno apsorcijski drveni paneli nosači panela i mineralna vuna između parna brana TI ploče MW između drvenih stupova i sekundarne konstrukcije OSB ploča TI ploče MW kišna brana provjetravani zračni sloj + potkonstrukcija fasadne obloge HPL ploče Trespa®

P1: POD NA TLU - epoksi završna podna obloga - epoksidni namaz armirani cementni namaz PE folija ZI ploče EPS TI tvrde ploče EPS HI bitumenske trake armirana betonska podloga TI ploče XPS nabijeni krupni šljunak nabijeno tlo

TR: teren / opločenje parcele aluminijski okvir staklene stijene: AluK® model SL52

linijska odvodnja uz staklenu stijenu: ACO DRAIN® Profiline 200/120 mm

čelični profili za prihvat okvira staklene stijene

kamene ploče na cementnom mortu

12

52.5

15 -0.52

25

48

77.5

77.5

-0.29

-0.77

17.5

±0,00 = 131,50 m n.v.

Af

nosivi stup LLD 30/80 cm, h=540 cm

5 13 204

0.4

1m

Katedra za konstrukcij i tehnologij

Tehnič POLIVALENTNI PAVILJON CENTAR ODRŽIVOG RAZVOJA

faza:

GLAVNO - IZVEDBENI PROJEKT

mapa:

ARHITEKTURA

sadržaj:

PRESJEK PROČELJA

projektanti:

JELENA BURNIĆ HANA DAŠIĆ AMADEA FINEK JANA HORVAT

grupa: TLOCRT 106

0.2

građevina: -1.17

zaštita od sunca: drveni (HPL) perforirani paneli koji se horizontalno sklapaju i otklapaju

0

Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

-0.77

vodilica po kojoj kliže potkonstrukcija zaštite od sunca

12

0.00 -0.17

52.5

P1

POGLED NA PROČELJE

8 12 1 8 2 6 0.5

podni ventilokonvektor 300/120 mm

0.00

23

TR

završna podna obloga - kamene ploče na cementnom mortu lagano armirani cementni namaz nabijeni krupni šljunak nabijeno tlo

mentori:

6C

80

broj mape datum

75AK

AK_IVICA PLAVEC AK_ARIANA ŠTULHOFER NK_HRVOJE VUKIĆ IZ_IVAN CETINIĆ I TIHOMIR RENGEL T.D.

25.05.2015. mjerilo

6C-AK-2014/2015 Z.O.

1 : 20 br. n


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5.5

40

24

tipski čelični nosači drvenih panela na osnom razmaku 60 cm

OSB ploča

8

71.5

mineralna vuna

VZ2

gipskartonske ploče u 2 smjera

zvučno apsorcijski drveni paneli tipski čelični nosači drvenih panela na osnom razmaku 60 cm

zaštitna mrežica

VZ2: VANJSKI DRVENI ZID - HPL PLOČE

2.5 cm 5 cm 40 cm 1.6 cm 5 cm 16.5 cm 0.6 cm

S

čelična pločica d=12mm vijčano spojena na glavni nosač horizontalni spreg Ø20

Af

čelični lim d=12mm (spojni element dviju greda)

čelični vijak M20

parna brana

klizni element potkonstrukcije zaštite od sunca 5.2

+5.85

zaštita od sunca: drveni (HPL) perforirani paneli koji se horizontalno sklapaju i otklapaju zaštita od sunca: drveni (HPL) perforirani paneli koji se horizontalno sklapaju i otklapaju

čelični L-profil 150/150 mm za pričvršćenje staklene

12.6

+5.80

čelični vijak M20

drvena greda LLD 40/20 cm

stijene i zaštite od sunca PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT aluminijski okvir staklene vodilica po kojoj stijene: AluK ® model SL52 kliže potkonstrukcija zaštiteIZO od staklo sunca s Low-E premazom dvostruko

6.5 4.5

12.5

D4

nosivi stup LLD 30/80 cm, h=540 cm

48 71.5

PRESJEK 2-2

D5-1

30

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

D6

80 8

80

klizni element potkonstrukcije zaštite od sunca

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

vodilica po kojoj kliže potkonstrukcija zaštite od sunca

5

11

linijska odvodnja uz staklenu stijenu: ACO DRAIN® Profiline 200/120 mm

TR: teren / opločenje parcele

25 cm

završna podna obloga - kamene ploče na cementnom mortu lagano armirani cementni namaz nabijeni krupni šljunak nabijeno tlo

3+1 cm 6 cm 15 cm -

PE folija u funkciji zaštite EPS ploča

aluminijski okvir staklene stijene: AluK ® model SL52

nabijeni krupni šljunak

bitumenske trake u 2 sloja

podni ventilokonvektor 300/120 mm

20

±0.00

12

52.5

8

12

12

1

1

15

5

-0.17

8

12

25

Af

P1 2 6 0.5

TR

armirana betonska podloga

4

±0.00

S

EPS ploče

čelični profili za prihvat okvira staklene stijene

17.5

lagano armirani cementni namaz

6

0.5 cm 6 cm 0.02 cm 2 cm 8 cm 1 cm 12 cm 8 cm 15 cm -

armirani cementni namaz

dvostruko IZO staklo sa Low-E premazom

23

8

-0.29

15

perimetralna toplinska izolacija temelja

-0.52

temeljna greda 40/60 cm

8

40 56

8

-0.77

XPS ploče nabijeni krupni šljunak nabijeno tlo

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

76

52.5 cm

završna podna obloga - epoksidni namaz armirani cementni namaz PE folija ZI ploče EPS TI tvrde ploče EPS HI bitumenske trake armirana betonska podloga TI ploče XPS nabijeni krupni šljunak nabijeno tlo

završna podna obloga: epoksi namaz

kamene ploče na cementnom mortu

u pogledu: temeljna stopa ispod stupa 150/150/100 cm

P1: POD NA TLU - epoksi

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

zaštita od sunca: drveni (HPL) perforirani paneli koji se horizontalno sklapaju i otklapaju

u pogledu: nosivi stup LLD 30/80 cm, h=540 cm

8.5

0.5 8 15

20÷30 15 +7.13 +7.05

sekundarna konstrukcija: trapezni lim smjer okomit na smjer glavnih nosača

čelični kemijski vijak M1

OSB ploča: vatrootporna (Kronoply ® OSB SF-B)

drvena nosiva greda manje (gornje) dvorane: LLD 30/75 cm čelični vijak M16

čelična papuča

čelični lim d=12mm (spojni element grede i stupa)

drveni stup LLD 30/80 cm

20

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

DETALJ

5 2.53

10 OSB ploča

D5-2 80

18

drvena (LLD) platica 10/60 cm

drvena nosiva greda veće (donje) dvorane: LLD 30/145 cm

20

40

ploče XPS rezane u nagibu +7.65÷7.55

drvena nosiva greda manje (gornje) dvorane: LLD 30/75 cm

mineralna vuna

vodilica po kojoj kliže potkonstrukcija zaštite od sunca

71.5 cm

nasip šljunka sintetska HI traka: UV stabilna, na filcu

56÷66

20÷30 20

2.4

16

1.6

15

56÷71

13.5

sekundarna konstrukcija: trapezni lim - smjer okomit na smjer glavnih nosača

2.5

čelična kuka

rubni čelični T profil 300/140mm (perforiran 3.5 cm zbog procjeđivanja) 5 cm 2 cm 2.5 cm 0.5 cm 20 ÷ 30 cm 1.6 cm 16 cm 1.6 cm 5 cm 2.5 cm

zvučno apsorcijski drveni paneli nosači panela i mineralna vuna između parna brana TI ploče MW između drvenih stupova i +7.13 sekundarne konstrukcije OSB ploča TI ploče MW čelični kišna branavijak M14

145

20

145

20

opšavni čelični lim savijen preko čelične kuke

drenažni podložak

podlošci sa zasađenom vegetacijom (XeroMat) humusni sloj (XeroTerr) retencijski filc (XeroFleece) drenažni podložak sintetska HI otporna na korjenje TI ploče XPS rezane u nagibu OSB ploča trapezni lim OSB ploča MW + nosači g.k. ploča gipskartonske ploče

K2

+8.05

aluminijski okvir prozora: fiksno krilo

sintetska HI traka 56 ÷ 71 cm otporna na korjenje

provjetravani zračni sloj + potkonstrukcija fasadne obloge horizontalni Ø20 HPL pločespreg Trespa®

145

završna fasadna obloga: Trespa ®

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

OSB ploča

15 0.5 2.5 2 5 3.5

13.5

15 0.5 2.5 2 5 3.5

15÷30 15 1.5 20

17 2.5 5 1.5

7.5

POPREČNI PRESJEK

K3 XeroFlor ® sustav za zelene krovove

20

38.5

+7.05

provjetravani zračni sloj

5 1.5

D6

XeroFlor ® sustav za zelene krovove +7.76÷7.61

56÷71

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

tipski čelični nosači fasadne obloge na osnom razmaku od 60 cm

13.5

humusni sloj (XeroTerr)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

OSB ploča

kišna brana

dvostruko izo staklo s Low-E premazom

podlošci sa zasađenom vegetacijom (XeroMat)

retencijski filc (XeroFleece)

sintetska HI traka otporna na korjenje

mineralna vuna

3

K1

+8.05

+7.76÷7.61

30

mineralna vuna između nosive konstrukcije drvenih zidova

0.5

D5-2

K1: ZELENI KROV

10

ploče dimenzija 360 x 180 cm, na dijelovima perforirane

D5-1

PRESJEK 2-2

20

10 10

30

retencijski filc (XeroFleece) drenažni podložak

rubni čelični T profil 140/280mm (perforiran zbog procjeđivanja)

9.5

13.5

zaštitna mrežica

+8.05

D4

XeroFlor ® sustav za zelene krovove

7.5

polimercementna žbuka i staklena mrežica + tankoslojna fasadna vodoneupojna žbuka

humusni sloj (XeroTerr)

60

69

+8.05

DETALJ

podlošci sa zasađenom vegetacijom (XeroMat)

K1

2.5 5

NAGIB KROVA 2%

izolacija podnožja nadozida: ploče XPS

drvena platica 30/10 cm


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Af

čelični nosači na koje su ovješene g.k. ploče: spušteni strop UR ventilacijska komora unutar spuštenog stropa gipskartonske ploče u 2 sloja

S

+6.77

trapezni lim - smjer okomit na smjer glavnih nosača OSB ploča mineralna vuna

armiranobetonski zid bez dodatne završne obrade plohe (natur beton)

13 10

9.5

+7.05

sekundarna konstrukcija: trapezni lim - smjer okomit na smjer glavnih nosača OSB ploča mineralna vuna

Af

86 ÷ 96 cm 8 cm 0.5 cm 20 ÷ 30 cm 20 cm 35 cm

S

provjetravani zračni sloj

15

tipski čelični nosači potkonstrukcije fasadne obloge na osnom razmaku od 60 cm

60

završna fasadna

gipskartonske ploče u 2 sloja

obloga: Trespa ® ploče dimenzija 360 x 180 cm, na dijelovima perforirane

12

zvučno apsorcijski drveni paneli

Af

tipski čelični nosači drvenih panela na osnom razmaku 60 cm

parna brana mineralna vuna

VZ2: VANJ - HPL

zvučno aps nosači pane parna brana TI ploče MW sekundarne OSB ploča TI ploče MW kišna brana provjetrava + potkonstr HPL ploče

vertikalna potkonstrukcija fasadne obloge

tipski čelični nosači gipskartonskih ploča na osnom razmaku 60 cm

2.5 cm

OSB ploča

kišna brana

2.5 5

20

7.5

20 40

1.5

8

0.5

15

62.5 TLOCRT

20

40

VELIKA DVORANA (DVORANA 1)

XeroFlor ® podlo vege humu reten drena sintetska H TI ploče XP OSB ploča trapezni lim OSB ploča MW + nosa gipskartons

mineralna vuna

8

drveni (LLD) stupovi 20/40 cm, između njih ploče MW i sekundarna konstrukcija (platice 8/40 cm na osnom razmaku 60 cm)

20

zaštitna mrežica

5 3 20

ploče MW između drvenih stupova 20/40 cm i sekundarne konstrukcije

PROJEKCIJSKA DVORANA

K1: ZELEN

10

35

30 10

60

15÷30

15

nasip šljunka filc sintetska HI - UV stabilna, na filcu TI ploče XPS rezane u nagibu armirano betonska stropna ploča zračni prostor spuštenog stropa gipskartonske ploče na ovješenoj OSB ploča metalnoj potkonstrukciji

10

Profiline®

1.5 20

K2a: RAVNI NEPROHODNI KROV - MASIVNA KONSTRUKCIJA

POPREČNI PRESJEKPOPREČNI PRESJEK

OSB ploča

rubni čelični L profil 140/140mm (perforiran zbog procjeđivanja) žlijeb ACO

14.5

3.5 cm 5 cm 2 cm 2.5 cm 0.5 cm 15 ÷ 30 cm 1.6 cm 16 cm 1.6 cm 5 cm 2.5 cm

13.5

+7.05

tipski čelični nosači g.k. ploča na osnom razmaku 60 cm

56 ÷ 71 cm

XeroFlor ® sustav za zelene krovove podlošci sa zasađenom vegetacijom (XeroMat) humusni sloj (XeroTerr) retencijski filc (XeroFleece) drenažni podložak sintetska HI otporna na korjenje TI ploče XPS rezane u nagibu OSB ploča trapezni lim OSB ploča MW + nosači g.k. ploča gipskartonske ploče

56÷71

13.5

15 0.5 2.5 2 5 3.5

15÷30 15 1.5 17 2.5 5 1.5

60

gipskartonske ploče u 2 sloja

K1: ZELENI KROV 15 0.5 2.5 2 5 3.5

+7.76÷7.61

+7,76 ÷ 7,61

7.5

sintetska HI traka otporna na korjenje

60

8 cm nasip šljunka filc 90 0.5 cm sintetska HI - UV stabilna, na filcu 20 ÷ 30 cm TI ploče XPS rezane u nagibu 1.6 cm OSB ploča 16 cm trapezni lim 2.4 cm OSB ploča - vatrootporna (Kronoply ®)

+7.15

D2

drvena platica 30/10 cm

8

2.5

čelični kemijski vijak M16

49 ÷ 59 cm

K1

D1

5

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

37.5

15

K3: RAVNI NEPROHODNI KROV - LAGANA KONSTRUKCIJA

30

8.5

15 20÷30 15 20

20

86÷96

8 cm 0.5 cm 20 ÷ 30 cm 20 cm 5 cm 2.5 cm

35

20÷30

56÷66

15 20

20 7.5

2.5 5

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

56 ÷ 66 cm

nasip šljunka filc sintetska HI - UV stabilna, na filcu TI ploče XPS rezane u nagibu armirano betonska stropna ploča MW + nosači g.k. ploča gipskartonske ploče

kuke od čeličnog lima sidrene u drvenu platicu

NAGIB KROVA 2%

drenažni podložak

rubni čelični T profil 300/140mm (perforiran zbog procjeđivanja)

20

retencijski filc (XeroFleece)

sintetska HI traka otporna na korjenje

K1

drenažni podložak

opšavni čelični lim na kukama

polimercementna žbuka

i staklena mrežica + tankoslojna PRESJEK 1-1 fasadna vodoneupojna žbuka

D3

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

K2: RAVNI NEPROHODNI KROV - MASIVNA KONSTRUKCIJA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

+7.05

0.5 8

8.5

15

0.5 8

če XPS ane u nagibu

žlijeb ACO Profiline® sintetska HI traka: K1: ZELENI KROV 56 ÷ 71 cm UV stabilna, na filcu XeroFlor ® sustav za zelene krovove rubni čelični L profil podlošci sa zasađenom ploče XPS za zadržavanje šljunka 3.5 cm vegetacijom rezane(XeroMat) u nagibu (perforiran zbog procjeđivanja) 5 cm humusni sloj (XeroTerr) 2 cm retencijski filc (XeroFleece) +7,65 ÷ 7,55 2.5 cm drenažni podložak 0.5 cm sintetska HI otporna na korjenje 20 ÷ 30 cm TI ploče XPS rezane u nagibu 1.6 cm OSB ploča 16 cm trapezni lim 2.4 cm OSB ploča - vatrootporna (Kronoply ®)

56÷71

K2a

D6

tetska HI traka: stabilna, na filcu

humusni sloj (XeroTerr)

+8.05

retencijski filc (XeroFleece)

nasip šljunka

sip šljunka

+8.05

humusni sloj (XeroTerr)

izolacija podnožja nadozida: ploče XPS

podlošci sa zasađenom vegetacijom (XeroMat)

17

XeroFlor ® sustav za zelene krovove

D2

D1® sustav XeroFlor za zelene krovove

2.5 5 1.5

+8.05

DETALJ

NAGIB KROVA 2%

podlošci sa zasađenom vegetacijom (XeroMat)

20

K2

DETALJ

D5-2

7.5

D5-1

14.5

DETALJ NAGIB KROVA PRESJEK 2-2 2.5%

D4

VZ2

DUCT

tipski čelični L - nosači potkonstrukcije fasadne obloge na osnom razmaku od 60 cm, pričvršćeni na OSB ploču te na nosive stupove i platice

vertikalna potkonstrukcija fasadne obloge čelični nosači T - presjeka pričvršćeni na L - profile

20

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

77

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRO


6D — 2014. / 2015. Dora Barović Ivan Mimica Krešimir Perković Mihovil Posinković

TEMATSKI OKVIR promocija zelene gradnje OBLIKOVANJE očuvanje postojećih vrijednih stabala > središnji atrij > radijalno nizanje dvorana različitih prostornih kvaliteta KONSTRUKCIJA galerijski prostor dvorana — drveni skelet od lamelirane građe / tehnički prostori — armiranobetonski sustav zidova OVOJNICA fasadni sustav — armiranobetonska obloga monolitne izvedbe in situ u glatkoj oplati / vanjska rampa i krovna prohodna terasa: drvena paluba / zeleni kosi krov 78


A

C

I

I

+8,90 K

30 37

+7,84 50 68

+8,03

D4 19

+6,77

151

sekundarni nosač 20/28

K D1 16

214

-1,19

-1,19

A

+0,84 +0,70

85 85

-1,19

I

P2

I

+2,70 +2,78

C

G

Af

D3 18

F

+8,15

+8.15

glavni nosač 24/90

glavni nosač 24/104

+7,18 +6,46

sekundarni nosač 20/28

glavni nosač 24/90

815

MK2 66

+2,77

-0,34

-1,19

-1,19

-1,19

351 ±0,00

±0,00

TR 6

-0,12

113 119

±0,00 -0,19

119

P1

-0,34

276

345 327 307 220 ±0,00 -0,19

-0,34

+3,45

59

54 66

+2,88 +2,79

119 55 64 85 15 100 19

15

119 55 64 85 15

C

P1

18

39 48

306

345 306 307

UZ3

±0,00 -0,19

+3,45 +3,34

59

+2,80

+1,80

P1

+3,45 +3,34

MK1 drvena greda 24/46

UZ1

-1,19

A

+7,16

+7,18

+4,45

MK1

+3,06

85

-0,34

+7,18

366 539

glavni nosač 24/90

373 385

410

-1,19

±0,00 -0,19

100

66 28 38 48

68 40 28

sekundarni nosač 20/28

UZ3

+3,45 +3,36 20

58 38 58 20 71 345 287 306 200

6

119 55 64 85 15 100 19

TR

113 119

±0,00 -0,12

-2,88

+7,86 +7,39

439 391 385 391

40

+7,18

441

470 815

63 VZ1

205

345

+2,06

+7,86 +7,39

+4,45

+3,45 +3,08

T

77

+2,71

110

+4,45

+3,45

+7,86 +7,39

K

341

30

19

+7,84 +7,46 +7,16

±0,00

VZ2

89

A

371

368

-1,19

C

R 28 14

798 746 99 33

-0,34

89 51 30 20 10 59

-1,19

D2 17

657 639

tribine v.= 45 cm š. = 100 cm

15

119 55 64 85 15 100 19

±0,00 -0,19

45

P1

D5 20

536

451

659 606 301 ±0,00

119 65 54 85 15 100 19

P1

119 55 64 85 15 100 19

15

-0,34

drvena tetiva 16/40 UZ3

P1

215

307

345 307 288

±0,00 -0,19

85

113 119

-0,34

P1 119 85 15 100 19

6

±0,00 -0,19

345 325 307 288

455

VZ1

TR

+1,80 +1,78

+5,33 +4,56

glavni nosač 24/104

+3,00

534

+3,03 +2,88

+2,88

±0,00 -0,12

MK1

778 725 732 200

20

20 37 57

+3,45 +3,36

20 44 14 57

110

T

+3,45 +3,08

+3,45

sekundarni nosač 20/28

UZ3

84

50 40

drvena greda 24/104

80

50 40 +5,40

104 152

4,45 890

4,45

222

495

drvena greda 24/90

104 136

435

+6,42 glavni nosač 24/90

-1,19

G

Af

F

79


80


KUKA, PLOSNO ŽELJEZO

K

ALUMINIJSKI SANDUCASTI PROFIL - NOSIVA KONSTRUKCIJA STAKLENE FASADE NEOPRENSKI DISTANCER ZA PREKID TOPLINSKOG MOSTA

+6.77

ELEKTRICNI GRIJACI

CELICNI "C" PROFIL 22/44 d=5mm

OKAPNI LIM LIM

SIGURNOSNI PRELJEV

+5.36

K

+6.56

K H.I. SINTETSKA FOLIJA ALUMINIJSKI NEHRÐAJUCI PROFIL

SLOJEVI VEGETACIJSKOG POKROVA

0.41.9 0.6 3.2

CELICNI PROFIL SA UKRUTNIM REBRIMA

DRVENA LETVICA 6/1 DRVENA LETVICA 6/4

XPS d=5cm

9

ELEKTRICNE ŽALUZINE 16.4

SIGURNOSNI PRELJEV

+4.55

30.5

17.7

48.2

ELEKTRICNE ŽALUZINE

19.3

KRIŽNO LAMELIRANA GREDA 18/28

30

11.3

ŽLJEB, LIM

+4.87

+5.36

30

ŠLJUNAK

30 48.2 3.6 1.25 9

CELICNI "L" PROFIL d=3mm

OKAPNI LIM

KUKA, PLOSNO ŽELJEZO

5

0.4 1.9 0.6 3.2

EMAJLIRANO STAKLO

ELEKTRICNI GRIJACI

KRIŽNO LAMELIRANA GREDA27.6 30/30

NEOPRENSKI PREKID TOPLINSKOG MOSTA

CELICNI "C" PROFIL 3.6

ALUMINIJSKI PROFILI, NOSACI FASADE, d=2mm

EMAJLIRANO JEDNOSTRUKO STAKLO

CELICNI "C" PROFIL, NOSAC KUKE, SPOJEN S GREDOM d=2mm

10.8

PRSTENASTA KRIŽNO LAMELIRANA GREDA 24/98

1.25

D +4.87 1 13 CELICNI "C" PROFIL

Af

CELICNI PROFIL d=2mm SA VATROOTPORNIM SILIKONOM

+5.24

EMAJLIRANO STAKLO d=6mm PLOCA MW KRIŽNO LAMELIRANA GREDAGK 24/92

MINERALNA VUNA 70kg/m3 TALIŠTA 1000°C

OSB PLOCA PARNA BRANA CELICNI PROFIL d=2mm CELICNI "L" PROFIL d=3mm

KRIZNO LAMELIRANA GREDA 30/30 CELICNI PROFIL d=2mm SA VATROOTPORNIM SILIKONOM

GLAVNI NOSAC, KRIŽNO LAMELIRANA GREDA 24/98

VATROOTPORNI SILIKON

Af

+4.55

ALUMINIJSKI SANDUCASTI PROFIL - NOSIVA KONSTRUKCIJA STAKLENE FASADE ALUMINIJSKI PROFIL

428.2

GLAVNI NOSAC, KRIŽNO LAMELIRANA GREDA 24/98

DVOSLOJNO IZO STAKLO

DVOSTRUKO IZO STAKLO

VENTILIRANA STAKLENA ELEMENT FASADA

520

JEDNOSTRUKO STAKLO

STAKLENA OGRADA

879

712

D2 14 DVOSLOJNO IZO STAKLO

CELICNI PROFIL, NOSAC OGRADE SIDREN U BETON

ALUMINIJSKI SANDUCASTI PROFIL - NOSIVA KONSTRUKCIJA STAKLENE FASADE SILIKON CELICNI "C" PROFIL

KUKA

R

P1

PODNI VENTILOKONVEKTORSILIKON

FIKSNI OSLONAC STAKLENE FASADE

+0.92

±0,00

OKAPNI LIM

+0.80

1.15%

8

NABIJENA ZAMLJA

ALUMINIJSKI NOSAC STAKLENE FASADE

10

19

ŠLJUNAK

-0.19 1

+0.60

15 64

15

REŠETKA ZA VODU U NABIJENOJ ZEMLJI

10

-0.34

10

1

50

10

-0.64

71

Af

PRESJEK PR

TLO D3 15

P2

-1.19

-2.70 -2.78

-3.08

88.8

100

20

362

30

VZ2

DRENAŽNA CIJEV U BETONSKOM KORITU

-3.39

81


6A — 2015. / 2016. Ivan Arar Bartol Oremović Rudolf Raspudić Luka Uchytil

TEHNIČKI STUDIO - POLIVALENTNI PAVILJON - IDEJNI PROJEKT

OBLIKOVANJE otisak na tlu > konstruirani trag u prostoru / duboka streha dominantne krovne plohe određuje oblik paviljona > naglašeni prijelaz unutrašnjeg u vanjski prostor KONSTRUKCIJA ukopani volumen > armiranobetonski sustav zidova / nadzemni volumen > čelični skelet s krovnom rešetkastom konstrukcijom OVOJNICA kontinuirano transparentno ostakljeno pročelje / krovni otvori > difuzno ravnomjerno osvjetljenje 82

Arhitektonski Fakultet sveučilišta u Zagrebu

studenti : grupa 6_A : Ivan Arar, Bartol Oremović, Rudolf Raspudić, Luka Uchytil voditelji : AK : Ariana Štulhofer, Ivica Plavec, NK : Hrvoje Vukić, FZ : Marin Binički, IZ : Ivan Cetinić, Tihomir Rengel


P1 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

K1

L

4475 37.5 37.5

9

8

7

6

5

4

3

2

-3.00 -3.10

1

±0,00 -0,10 MK1 - poliuretanski premaz

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-1.50 -1.60

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

200 312 262 312

200 312

185 312 11

200 312 10

10

200 312

200 312 10

10

200 312 10

200 312 10

200 312 10

200 312

200 312

200 312 10

10

200 312

200 312 10

10

200 312

200 312 10

10

185 312

10

±0,00 -0,10

11

KV3

KV4

±0,00 -0,20

2

200

200

200

200

200

200

185

otvor u podgledu 385 / 250

UZ1

otvor u podgledu 785 / 265

8

6

5

4

UZ1

3

2

4

1

247 312

247

258

4

Ulaz na platformu

±0,00 -0,10

STROJARNICA 75.96 m

293

265

7x27 8x18.75

7

2a

UZ1

130 120

25

-3.00 -3.10

2

±0,00 -0,10

7x27 8x18.75 9 10 11 12 13 14 15 16

3

P1 10

2

120 150

120

235

7

70 210

390

530

40

UZ3

P = 90 CM

±0,00 -0,10

505

UZ4

2692.5

H=312

otvor u podgledu 200 / 650

4 530

200

247

200

272

200

241

200

VZ1

225.5

25

200

11

P = 90 CM

200

MK1 - poliuretanski premaz H=312 UZ3

25

MK1 - poliuretanski premaz

1030

UZ4

UZ2

70 210

odzračnik DN 100

200

INFO PULT GARDEROBA 13.48 m 2

132.5

80 210

čelični stup 25/25/1

-1.50 -1.60

25

25

200

ZRAČNI PROSTOR DVORANE 661.98 m 2 P1 - poliuretanski premaz

UZ3

-0,10

UZ1

čelični stup 25/25/1

čelični stup 25/25/1

120 210

272

4.21 m 2

185 UZ1

2

čelični stup 25/25/1

1

80 210

čelični stup 25/25/1

7

11

UZ3

SPREMIŠTE PRIBORA ZA ČIŠĆENJE

120 150

čelični stup 25/25/1

254

H=312

P2 - poliuretanski premaz

P2 - poliuretanski premaz H=312 ±0,00

25

240

odzračnik DN 100

25

12.77 m 2

P = 90 CM

114

505

120 150

čelični stup 25/25/1

181

141.5

258

797.5

±0,00 -0,20

INFO PULT GARDEROBA

7

505

1a

Ø 140 mm

VZ1

505

255

14

114

25

1

betonska greda / ograda

Ø 140 mm

2a

2690

5

5 10

517.5

-1.50 -1.60

11

517.5

12

Glavni ulaz

268.5

13

275

14

11

15

1

25

16

ULAZNI PROSTORI, PROSTORI ZA ODMOR 170.76 m 2

240 312

±0,00 -0,10

2

25

17

240 312

±0,00 -0,10

505

18

9x33 10x15

200 312

19

9x33 10x15

10

20

podest A1 - poliuretanski premaz

9x33 10x15

200 312

200 312

10x15

10

200 312

200 312

10

200 312 200 312 10

10

podest A1 - poliuretanski premaz

9x33

240 312

2

H=312

2

3

1

10 240

240

255

±0,00 -0,20

262 312

14

275

269.5

5

1a

240 312

1

522.5

Glavni ulaz

5

10 200 312

200 250

10

10 200 312

200 150

200 312

10 200 312

10

10 200 312

200 400

200 312

10 200 312

200

5

200 400

10

200

10

200 400

200 312

200

10

200 400

200 312

200

10

200 400

10

10 200 312

200

200 312

10 200 312

200 400

10

10 200 312

200

200 312

200 400

200 312

10 200 312

10

200

10

200 400

200 312

200

10

200 400

5

1

200

200 312

200 400

10

200

37.5

10

37.5

4

SANITARIJE UZ4 11.61 m 2 P3 - keramičke pločice H=312 UZ1

132

11

195

P2 - poliuretanski namaz

±0,00 -0,10

80 210

2

1035

UZ2

82

11

2

UZ3

11

530

94

H=312

otvor u podgledu 385 / 530

otvor u podgledu 190 / 250

530

294.5

6.84 m 2

100 240

4

UZ3

PROSTORIJA ZA ODLAGNJE SMEĆA

6

VZ1

25

1032

otvor u podgledu 385 / 515

2 25

232

599.5

80 210

25

25

4

120 150

7

220 312

3

220 312

3

Ulaz u strojarnicu

239

7 UZ1

5

P = 90 CM

P = 90 CM

200

200

200

200

200

200

200

200

200

TOPLINSKO I RASHLADNO POSTROJENJE

185

36.5 m 2

KV1

400

50 50

400

400

400

400

400

375

25

3175

375

25

3175

450

400

400

400

400

150

40

250

37.5

810

40

3175

6

VZ1

7

11

VZ1 37.5

11

Ø 140 mm

Ø 140 mm

505 316 128.8

120 150

200 312 10

H=312

P = 90 CM

185 312

200 312

200 312 10

VZ1

±0,00 -0,10 MK1 - poliuretanski premaz

čelični stup 25/25/1

10

200 312

200 312 10

čelični stup 25/25/1

10

200 312

200 312 10

čelični stup 25/25/1

10

200 312

200 312 10

čelični stup 25/25/1

10

200 312

čelični stup 25/25/1

10

200 312 10

200 312 10

čelični stup 25/25/1 200 312

200 312

185 312

čelični stup 25/25/1

555

200

25

200

25 25

200

25

200

KV2

37.5

50

25 25

6

200

7

10

P = 90 CM

P = 90 CM

147.5

120

120 150

10

530

185 120 150

567.5

810

VZ1

7

Ulaz u toplinsko postrojenje

214

UZ2

37.5

729.5

±0,00 -0,20

120 150

7

99

114

1

25

120 210

H=312

120 150

28

80 210

27.63 m 2 P2 - poliuretanski namaz

P = 90 CM

P = 90 CM

1035

123

5

PROSTORIJA ZA ORGANIZACIJU

120 150

7

108

P1 10

772.5 138.5

37.5

108

603.5

4475

A

B

C

D

E

F

G

H

J

I

K

K1

±0,00 = 130.40_mn

A

L

P1 10

Sveučilište u Arhitektonski građevina: faza: mapa: sadržaj: projektanti:

grupa: mentori:

L

39

39

39

datum + 5.51

36

K1 + 5.15 + 4.65

F

F

F

PERFORIRANE GK PLOČE

F

NADSVJETLO 385 / 530

F

F

+ 3.25 + 3.16

F

PERFORIRANE GK PLOČE

F

K3

VZ1

+ 3.25 + 3.13

316.5 335

UZ1

F

F

F

F

F

F

260

815

F

F

- 3.00 - 3.20

F

G

H

I

J

1092 502

502

502

440 - 4.40 DRENAŽNA CIJEV U NAGIBU

22

22

40

K

40

P4

VZ5

22

E

62

202

144

- 3.96

140

- 3.36 - 3.61

- 3.46

- 4.80 - 5.02

D

480

VODONEPROPUSNI BETON

- 3.00 - 3.20

136 75 100

136

75 100

136

- 3.36 - 3.61

141

- 3.96

- 3.36 - 3.61

- 4.36

C

430

UZ1 P1

61 16

VODONEPROPUSNI BETON

16 - 3.36 - 3.61

- 4.36

B

Af

96 35 60

96

61 16

5 61 16 96

- 3.96

P1

- 3.00 - 3.20

61 16

P1

- 3.00 - 3.20

35 60

35 60

75 100

136

- 3.36 - 3.61

61 16

P1

- 3.00 - 3.20

96

10 100 100

100 100

- 3.36 - 3.61

60

P1

61 16

P1

61 16

300

- 3.00 - 3.20

DRENAŽNA CIJEV U NAGIBU

TR

VZ3

124

200 190

436

200 190 10

300

VODONEPROPUSNI BETON

- 4.36

±0.00

S

300 274 294

26

264

- 1.50 - 1.54

VZ3

- 1.76

A

PROCJEDNA REŠETKA

- 0.10

- 0.26 UZ2

406 - 1.36

±0.00 - 0.10

26 16

616.5 645

616.5 645

616.5

F

645

616.5 645

5 26 5 F

- 0.36 - 0.61

DRENAŽNA CIJEV U NAGIBU

436

MK1

UZ1

616.5 645

P2

616.5 645

61 16 136 75 100

±0.00 - 0.20

616.5 645

VODONEPROPUSNI BETON

VZ1a

106

86

PROCJEDNA REŠETKA

±0.00

36 10 26 136

TR

100 100

116

1026

466.5

815

815

238

140

+ 3.25

K4 + 2.50

306.5 815

815

815

+ 0.86

202

198.5 140 + 3.25 + 3.16

GIPSKARTONSKE PLOČE

UZ2

150

150

150 + 0.86

198.5 140

198.5 + 3.25 + 3.16

F

POMIČNA PREGRADA

551

NADSVJETLO 385 / 515

F

515

+ 3.25 + 3.16 F

5

+ 3.25 + 3.16

313

F

515

F

313

PERFORIRANE GK PLOČE

246

F

75

NADSVJETLO 190 / 250

F

515

PERFORIRANE GK PLOČE

+ 2.36 316.5 345

313 142

F

UZ1

K3

+ 2.36 313

+ 3.25 + 3.16

89

+ 3.25 + 3.16

89

80.5

GIPSKARTONSKE PLOČE

515

551

VZ1

515

+ 3.25 + 3.13

198.5 140

198.5 125

198.5 140

VENTILACIJSKI KANALI 30

198.5 140

198.5 140

198.5 140

198.5 140

202

VENTILACIJSKI KANALI 30

VENTILACIJSKI KANALI 30

283

238

15

50

+ 4.65

broj mape

K4 + 5.15 + 4.65

39

K1

K3 + 5.15 + 4.65

39

K

K2

36

NADSVJETLO 435 / 1095

+ 5.65

50

+ 5.90 + 5.80

50

50

50

50

J

I

+ 5.15 + 4.65

36

H NADSVJETLO 835 / 300

K2

50

G NADSVJETLO 635 / 635

+ 5.15 + 4.65

50

F

1510

E K2

+ 5.15 + 4.65

75

D NADSVJETLO 435 / 695

K2 + 5.15 + 4.65

100

C

K3

50

39 39

39

39

B

K1

36 36

36

39

A

+ 5.51

- 4.80 - 5.02

K1

L

83


84


T.I. - ispuna okvira, mineralna vuna, 5 cm

+5,86

aluminijski sandučasti profil, 50/120 mm

+5,49 žlijeb - lim

trostruko 'IZO' staklo

pokrov 'Kalzip' lim

H.I. - sintetska folija sigurnosni preljev

pokrov 'Kalzip' lim

H.I. - sintetska folija

polimercementna žbuka, 0.3 cm završna tankoslojna fasadna žbuka, 0.2 cm

trapezni lim, 10 cm

trapezni lim, 10 cm potkonstrukcija - 'C' profil, 6/10 cm

+4,49 pojasnica rešetke sandučasti profil, 15/15 cm

gipskartonske ploče, 2 x 1.25 cm

213

+4,49

gipskartonske ploče, 2 x 1.25 cm

10.1

+4,64 15

+4,64

T.I. - tvrde ploče mineralne vune, 3 cm

15

20.4

18.7

100.5

trapezni lim, 10 cm

34.4

+5,64

75

15 6.2

+5,79

aluminijski 'L' profil, d = 3 mm

110

pojasnica rešetke sandučasti profil, 15/15 cm

pojasnica rešetke - sandučasti profil, 15/15 cm ovjes za 'C' profil

+3,39

ovjes za 'C' profil

+3,24

12

15

+3,39

+3,24 K1

+3,12

potkonstrukcija - 'C' profil, 6/10 cm

gipskartonske ploče, 2 x 1.25 cm

T.I. - tvrde ploče mineralne vune, 3 cm

oslonac staklene stijene čelični 'L' profil, d = 3 mm

K2

600

+3,155

rubni okap

polimercementna žbuka, 0.3 cm završna tankoslojna fasadna žbuka, 0.2 cm

nosiva konstrukcija staklene fasade - alu. sandučasti profil, 120/50 mm

312

trostruko 'IZO' staklo

trostruko 'IZO' staklo nosiva konstrukcija staklene fasade - alu. sandučasti profil, 120/50 mm aluminijska klupčica

oslonac staklene stijene čelični 'L' profil, d = 3 mm okapni lim

drveni element 5/30 cm

odvodna rešetka

betonsko popločenje

± 0,00

cementni namaz

8 4

-2,98

15

H.I. - bitumenske trake T.I. - tvrde vodonepropusne XPS ploče

20.5

1.5

25 0.5

20.5

1.5

25

25 0.5

33

VZ2

poliuretanski podni premaz kutna letvica

H.I. - bitumenske trake

P1

H.I. premaz

15

-3,36

10

16

-3,20

12.5 7

-3,00

10

80

10

1.5

- 4,18

85


7A — 2014. / 2015. Ines Jakopanec Ivona Jurković Kristina Kozina Ivana Lazar

OBLIKOVANJE prožimanje spiralne forme i rešetkaste konstrukcije > vidljivost strukture u gotovoj formi paviljona / izdizanje linije kretanja > kontinuirano otvaranje vizura na maksimirsku šumu i fakultetsko poljoprivredno dobro / uvučeni vanjski prostor > središte društvenih događanja KONSTRUKCIJA spirale paralelnih rešetki od drvene lamelirane građe međusobno povezane čeličnim skeletom OVOJNICA kontinuirano transparentno ostakljeno pročelje 86


0 X

1311 X

1235 X

1487 X

1739 X

2031 X

2000 X

2343 X

2576 X

2730 X

3467

vanjska rasvjeta

- 0.30

1329 1309

399

245

KV_1 ø 100

-415

450

1309

postojeće stablo Y

trava - 0.30

59

235 220

245

235 220

361

1%

1%

3818

1492

1%

betonske ploče P= 78.53 m² TR1

- 0.02 - 0.20 997

-415 Y položaj kontenjera za smeće

400

410

NATKRIVENO SERVISNO DVORIŠTE P= 48.85 m² betonske ploče TR1

261

450

411

1%

- 0.02 - 0.20 postojeće stablo

300

akumulacijski spremik topline

RADIONA ± 0.00 P= 22.30 m² - 0.30 h= 320 cm gres pločice

355

- 0.30

postojeće stablo

- 0.15

160

TOPLINSKO POSTROJENJE P= 24.42 m² - 0.30 h= 320 cm gres pločice

- 0.02

P1

UZ1

150 Y

P1

UZ1

300

trava 330

Y

150

ekspanzijska posuda

vanjska rasvjeta

Y

0 Y

220

235

220

235

145

220

VZ3

spremnik za kišnicu

VZ3a VZ3

trava - 0.30

0

150

1%

300

450 vanjska rasvjeta

Y

dizalica topline

KV_10 Ø 100 UZ4

90

210

UZ1

210

podni konvektori

450 Y

H

hidrant

70

70

210 UZ1

- 0.02 - 0.30

P1

UZ4

- 0.02 - 0.30

750 Y

UZ2

1178

P1

vanjska rasvjeta

300

90

Y

UZ1

UZ1

A 12

A-

990

klima komora

SPREMIŠTE ± 0.00 P= 16.25 m² - 0.30 h= 320 cm gres pločice

VZ2

210

23

17

Y

1%

330

2437

RASHLADNO POSTROJENJE ± 0.00 P= 42.10 m² - 0.26 h= 320 cm gres pločice

210

UZ1

220

ULAZ U RASHLADNO POSTROJENJE

200

180

660

300

90

210

210

90

120

90

210

330

H

vanjski hidrant Y

90

683

1%

vanjska rasvjeta 1050 Y

690

KV_3 Ø 150

klu

pe

2279 UZ3

300 platforma 110x135 cm

UZ1

UZ3

UZ3

90

160

43

čelični kosnik

postojeće stablo

300 spregnuti kosnik (drvo-čelik)

44 7 6

15

90 0

18

- 0.30

bran

540

300

tro vje hidrH an

0

t

54

UZ

11

20

7 82

3110 Y

18 0 22 0 položaj aparata za kavu

P1

0

14

1

DVORANA 1 ± 0.00 P= 142.78 m² - 0.30 h= 540 cm gres pločice

15

1873

50

11

16

ču

pomični

17

180 220

254

paneli

180

za pro

200

780 540

1 19

12

300

UZ1

450 220

18 0 22 0

jekciju

platno

u

150

2835 Y

li

2

ne

3

0

pa

neli

ni pa

pomič

cm 93 cm x 36 x 7

300

90cm

a h=

rad

a og 20

13

podni konvektori

0

180 220

300

4 3

4

1

2

5

2550 Y

P1

ični

180 540

21

18

3112

0

1% drveni kosnik

6

čeličn

Y

0

m

+ 3.02 2068 100

ULAZNI PROSTOR ± 0.00 P= 161.10 m² - 0.26 h= 320 cm gres pločice

18

32

kanal

5

6

14 15 x 27 x 18 cm cm

KV_4 Ø 100

90

8

KV_5 Ø 100

po

2839

300

130 10

cm

300

110 220

11

h=

90

22

300

2743

0

300 IZLAZ U SLUČAJU EVAKUACIJE

12

da

7

23

30

130

če

na14 og 13 ra

a

oblog

90

0

0

lič

1

2687

Y

2x

30 0

22

ena

- drv

2250 Y

900

- 0.30

30

32 x

6 10

ine

trib 24

Y

33

13

KV_6 Ø 100

99

27

1060 100

trava

s gre e pločic

87

stubiš

28

25

1

9150 396-675

te -

8

30

26

Y

1x

33 1x 15 2x 9

9

663

cm 7 x 93 cm 8 x 36

23 x 36 cm 24 x 12 cm

300

2555

2

1%

160

11 0 22 0

29

2530

180 320

10

31

Y

drvene klupe

34

54

300

35

Y

cm x 33 15 15 cm x 16

36

32

1902 100

- 0.02

37

33

500

220

1%

38

110

300

2

38

39

2890

1950 Y

garderoba

320

spregnuti kosnik (drvo-čelik)

40

Y

1265

0

42

41

otira

1980

1650 Y vanjska rasvjeta

162

vanjska rasvjeta

Y

trava - 0.30

4563

ne

154

140

drve

2x

1x

330

ve dr

- 0.02

15

33

kl

kameno opločenje P= 526.90 m² - 0.02 - 0.14

ne

4563

KV_7 Ø 100

podni konvektori

e up

- 0.30

60 210

100 240

UZ1

e

klup - 0.30

- 0.02

150 UZ1

210 pregradne stijene

182

ne trava

33

15

300

330 330

UZ4

ve

1x

2x trava

1350 Y 90 210

60

dr

1650

210

60 210

± 0.00 - 0.30

vanjska rasvjeta 1578

Y

x

UZ2

HODNIK 160 P= 33.20 m² h= 320 cm gres pločice P1

- 0.15 Y

90

60 210 drveni kosnik

KV_10 Ø 100

33 1 x 15 2x

KV_8 Ø 100

210

410

4

83 trava - 0.30

1712

16

1% - 0.15

210 pregradne stijene

spremište panela

1320

HODNIK SANITARIJE P= 48.85 m² h= 320 cm gres pločice P1 - 0.02 - 0.30

60

320

podložna pločica na betonskoj stopi

KV_9 Ø 100

210

1258

Y

713

VZ1

stakleni pomični paneli

Y

čelični stupovi

A A-12

- 0.15

9

x

DVORANA 2 ± 0.00 P= 238.15 m² - 0.30 h= 270 - 540 cm gres pločice

na

6

ob

7

log

a

8

cm 36 cm 12 x

21

1463

30

čelični kosnik

20

3358

0

10

0

30

Y

5

drve

3361 Y kameno opločenje P= 272.10 m² - 0.02 - 0.14

0

3 2

3574 Y

30

1

3579

0 30

Y

vanjska rasvjeta

tribin

e-

4

1%

1255 540

P1

12 5

vanjska rasvjeta

H

rant

30

0

0

11 0 22 0

13

30

0

trava

3895 Y

0

30

3992 Y 4041 Y

IZLAZ U SLUČAJU EVAKUACIJE

-760 428

300

50

0

146

13

trava - 0.30

300

vanjska rasvjeta

VZ1

- 0.30

300

300

300

3818

H

trava - 0.30

vanjski hidrant

2297

1998

1697

1404

1118

853

616

413

X

X

X

X

X

X

X

X

0

2581 X

X

2845 X

240

3085 X

34

3295 X

115

3463

X

3590

X

postojeće stablo

3670

4041

X

3994

Y

X

Y

3755 Y

IZLAZ U SLUČAJU EVAKUACIJE

0

30

i ktori drven kosnik podni konve

X

3899

X

3760

Y

0 11 0 22

Y

r

projekto

hid

S 0

±0,00 = 130,70 m.n.v.

Af

0,5

1

2,5m

Katedra za arhitektonske konstrukcije, fiziku zgrada i tehnologiju građenja

Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

Tehnički studio

građevina:

POLIVALENTNI PAVILJON CENTAR ODRŽIVOG RAZVOJA Svetošimunska cesta 26, Zagreb

faza:

GLAVNO - IZVEDBENI PROJEKT

mapa:

ARHITEKTURA

TLOCRT PRIZEMLJA

sadržaj: projektanti:

grupa: mentori:

broj mape datum

7A

INES JAKOPANEC IVONA JURKOVIĆ KRISTINA KOZINA IVANA LAZAR ZORAN VERŠIĆ MARIN BINIČKI BERISLAV MEDIĆ IVAN CETINIĆ, TIHOMIR RENGEL

A T.D. 15.06.2015. mjerilo

7A-A-2014-2015 Z.O.P.

1:50

br. nacrta

7A-2014./2015. A-11

87


VZ1 - OSTAKLJENO PROČELJE - drvene lamelirana greda (lemele 2cm) - potkonstukcija staklene stijene (sandučasti metalni profili 15 x 8 cm) - dvoslojno LOW-E IZO staklo

44,00cm U=1,15Wm²/K 26,00cm 15,00cm 3,00cm

UZ1 - PREGRADNI ZID 125mm

12,50cm U=0,43 Wm²/K - zaglađena površina ploča - stupanj izvedbe K3 - dvostruka gipskartonska ploča (2500 kg/m³), 2 x 1,25 cm 2,50cm - Z.I. - MW (30 kg/m³) postavljena između montažnih C profila 7,50cm - dvostruka gipskartonska ploča (2500 kg/m³), 2 x 1,25 cm 2,50cm - zaglađena površina ploča - stupanj izvedbe K3

+12.75

+10.52

130 110

85

+9.72

90

limeni opšav

prijevoj kalzip -a

561 769

VZ1

551

517

MK2 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA IZNAD GRIJANOG PROSTORA

1250 85

91

91 20 48 23

91

1089

1159 159

164

+4.49

+12.75

+4.49

zaštita od sunca, platna

186,37cm U=0,05 Wm²/K - kalzip - profilirane trake lima s prevojima max širine 43,4 cm 6,85cm - T.I. - krovne hidrofobizirane ploče MW (80 kg/m³) 36,00cm - parna brana - PE folija 0,02cm - dvosmjerno lamelirana podna ploča-KERTO 12,00cm - zračni sloj 121,00cm - Vierendeel nosači - NK-3, NK-4 i visilice podgleda - Z.I. - MW (30 kg/m³) - potkonstrukcija podgleda - C profili (50 x 38 mm) 8,00cm 2,50cm - dvostruka gipskartonska ploča (2500 kg/m³), 2 x 1,25 cm - zaglađeni podgled - stupanj izvedbe K3

481

572 481

376 315 225

310

-1.50

-0.30 -0.60

Af

-0.32

60

5

±0,00

102026

-0.50 -0.60

kanal za odvodnju presjeka 30 x 29-30 cm nagib 1%

D1 14

90 118

100

±0,00 -0.30

90

22 16 13

75 20 31 -1.50

150 75 75 100 20 30

-1.50

75 100

1020 255

-0.50 -0.60

90

118 90

-0.60

P1

±0,00 -0.30

150

±0,00 -0.30

6

28 27

kanal za odvodnju presjeka 30 x 29-30 cm nagib 1%

231,77cm U=0,1 Wm²/K - protuklizne gres podne pločice u fleksibilnom građevinskom ljepilu 1,50cm - dvostruke gipskartonske ploče (2500 kg/m³), 3 x 1,25 cm 2,50cm - Z.I. - podne ploče MW (80 kg/m³) 6,00cm - dvosmjerno lamelirana podna ploča - KERTO 12,00cm - HEA500 nosač 49,00cm - zračni sloj - slabo provjertavanje - visilice podgleda 10,00cm - Z.I. - MW (30 kg/m³) - potkonstrukcija podgleda - C profili (50 x 38 mm) 8,00cm - dvostruka gipskartonska ploča (2500 kg/m³), 2 x 1,25 cm 2,50cm - zaglađeni podgled - stupanj izvedbe K3 K1 - KOSI KROV

376 472

540

376

sandučasti profil 220x120 x 20

+12.75

+3.10

468

90 468

+2.25

sandučasti profil 220x120 x 20

+5.40 +5.17

+3.91 +3.75

drvena maska pričvršćena s L profilom na tetivom

540

VZ1 489 386

+3.30

VZ1

C profil 100x50

+3.10

MK1

+5.40

8X6.6X6MM

225

225

230 +3.75

+5.40

+5.18

C profil 100x50

52

+3.80

MK2

85

49

49

52 5

+5.40 +5.30

55

154

MK2

+5.18

84,02cm U=0,05 Wm²/K - protuklizne gres podne pločice u fleksibilnom građevinskom ljepilu 1,50cm - dvostruke gipskartonske ploče (2500 kg/m³), 2 x 1,25 cm 2,50cm 0,02cm - parna brana - PE folija - Z.I. - podne ploče MW (80 kg/m³) 6,00cm - dvosmjerno lamelirana podna ploča - KERTO 12,00cm - T.I. - hidrofobizirana MW dodatno mehanički učvršćena 36,00cm - zračni sloj - slabo provjetravanje između HEA500 14,00cm 5,00cm - potkonstrukcija - C profili (50 x 50 mm) točkasto ovješeni - zračni sloj - dobro provjetravanje s potkonstrukcijom 4,00cm - fasadne ploče ravnog lima (d=3mm) 3,00cm

387 393

VZ1

607 437

427

503 687

498

UZ1

VZ1

587 438 479

463

489 530

586

779 596 1268

drvena lamelirana stopa 55x26 cm

+4.49

+5.40 +5.30

70,50cm U=0,13Wm²/K - protuklizne gres podne pločice u fleksibilnom građevinskom ljepilu 1,50cm 9,00cm - lagano armirani cementni namaz – ESTRIH (2,300 kg/m³) - PE folija polagana s preklopima 0,02cm - Z.I. - EPS - E4,00cm- T.I. - EPS - T 10,00cm 1,00cm - H.I. - bitumenska traka u dva sloja - armirano betonska podloga (2,500 kg/m³) 20,00cm - T.I. - XPS kao izgubljena oplata 10,00cm - nabijeni šljunak 15,00cm - nabijeno tlo

MK1 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA IZNAD OTVORENOG PROSTORA

+9.27

696

VZ1

+9.8

žljeb

drvena lamelirana stopa 55x26 cm +5.40

+12.75

+12.75

+10.93

10

+10.38

89

34

+10.43

+9.78

+5.40

P1 - POD NA TLU

zaštita od sunca, platna

zaštita od sunca, platna

89 149 110

75 18 12

+10.29

22%

ventilacijski kanal

+11.27

6

D2 15

117

Vierendeel, NK-3, NK-4

12 12 41

206 110

52

+11.25

Vierendeel, NK-3, NK-4

4%

87

47 11

105 +11.31

D3 16

+12.21

ventilacijski kanal

123

+12.36

+12.36

-1.50

200

730

kontura zgrade

52

čelična ograda

+3.53

+3.02 506

±0.00 -0.32

P1

MK3

±0.00 -0.32

D4 8

P2

- 1.50

kanal za odvodnju presjeka 30x29-30 cm nagiba 1%

- 1.50

VZ1 - OSTAKLJENO PROČELJE - drvene lamelirana greda (lemele 2cm) - potkonstukcija staklene stijene (sandučasti metalni profili 15 x 8 cm) - dvoslojno LOW-E IZO staklo

88

VZ5

- 0.60

74

20 19 25

- 0.60

-0.30

61 2029

element za prekid toplinskog mosta TR2

+4.81 +4.69

515 523

167 116 12

486 496 496

465

VZ3

+5.25

520 353 353

100 565

+4.35

drveni kosnik 26x32 cm

74 2029

12

K1 1240

+5.35

spregnuti kosnik 26x32 cm

169 116

čelični kosnik 26x32 cm

44,00cm U=1,15Wm²/K 26,00cm 15,00cm 3,00cm

VZ3 - ETICS

- zaglađena površina p - dvostruka gipskarton 2 x 1,25 cm - T.I. - fasadne ploče M drvenih letvica (80 kg/ - dvostruka gipskarton 2 x 1,25 cm - T.I. - EPS - T - polimercementna žb otpornom mrežicom (1 - završna tankoslojna fasadna žbuka (1800


L profil - završetak slojeva

vierendeel nosač

L profil - potkonstrukcija kutije za zaštitna platna drvena greda 26x46 cm drvena maska

HEA 160

zaštita od sunca - platna +10.81

91

100 28 49

595 HEA 600

+4.69 kontura zgrade

+4.60

HEA 500

drvena maska

473

konvektor 473

MK3

+5.40 +5.20

+5.20 +5.08

čelični stup Ø 244,5x12 mm

1275

MK1

90

502

307

+5.40

stakleni nosač fasade

428

406

600

+10.57

805

163 116 52

+11.83 +11.71

120

88

+12.46

K1

čelična pločica na betonskoj stopi 90x90x50 cm

anal za odvodnju presjeka 0x29-30 cm nagiba 1%

±0,00 = 130,70 m

A

Sveučilište Arhitektons VZ3 - ETICS 39,50cm U=0,11Wm²/K - zaglađena površina ploča - stupanj izvedbe K3 - dvostruka gipskartonska ploča (2500 kg/m³), 2,50cm 2 x 1,25 cm - T.I. - fasadne ploče MW postavljene između drvenih letvica (80 kg/m³) 24,00cm - dvostruka gipskartonska ploča (2500 kg/m³), 2 x 1,25 cm 2,50cm 10,00cm - T.I. - EPS - T - polimercementna žbuka armirana alkalno 0,30cm otpornom mrežicom (1800 kg/m³) - završna tankoslojna akrilna vodoneopojna fasadna žbuka (1800 kg/m³) 0,20cm

P1 - POD NA TLU

70,50cm U=0,13Wm²/K - protuklizne gres podne pločice u fleksibilnom građevinskom ljepilu 1,50cm - lagano armirani cementni namaz – ESTRIH (2,300 kg/m³) 9,00cm - PE folija polagana s preklopima 0,02cm - Z.I. - EPS - E4,00cm- T.I. - EPS - T 10,00cm - H.I. - bitumenska traka u dva sloja 1,00cm 20,00cm - armirano betonska podloga (2,500 kg/m³) - T.I. - XPS kao izgubljena oplata 10,00cm - nabijeni šljunak 15,00cm - nabijeno tlo

P2 - POD NA TLU

70,50cm U=0,13Wm²/K

- lagano armirani cementni namaz – ESTRIH (2,300 kg/m³) - PE folija polagana s preklopima - Z.I. - EPS - E4,00cm- T.I. - EPS - T - H.I. - bitumenska traka u dva sloja - armirano betonska podloga (2,500 kg/m³) - T.I. - XPS kao izgubljena oplata - nabijeni šljunak - nabijeno tlo

9,00cm 0,02cm 10,00cm 1,00cm 20,00cm 10,00cm 15,00cm

MK1 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA IZNAD OTVORENOG PROSTORA

84,02cm U=0,05 Wm²/K - protuklizne gres podne pločice u fleksibilnom 1,50cm građevinskom ljepilu - dvostruke gipskartonske ploče (2500 kg/m³), 3 x 1,25 cm 2,50cm - parna brana - PE folija 0,02cm - Z.I. - podne ploče MW (80 kg/m³) 6,00cm - dvosmjerno lamelirana podna ploča - KERTO 12,00cm - T.I. - hidrofobizirana MW dodatno mehanički 36,00cm učvršćena - zračni sloj - slabo provjetravanje između HEA500 14,00cm - potkonstrukcija - C profili (50 x 50 mm) točkasto ovješeni 5,00cm - zračni sloj - dobro provjetravanje s potkonstrukcijom 4,00cm - fasadne ploče ravnog lima (d=3mm) 3,00cm

MK3 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA IZNAD OTVORENOG PROSTORA

77,00cm U=0,10 Wm²/K - dvosmjerno lamelirana podna ploča - KERTO 12,00cm - HEA500 nosač 49,00cm - T.I. hidrofobizirana MW (80kg/m3) 36,00 cm - zračni sloj - dobro provjetravanje s potkonstrukcijom 16,00cm - fasadne ploče ravnog lima (d=3mm) 3,00cm

K1 - KOSI KROV

186,37cm U=0,05 Wm²/K - kalzip - profilirane trake lima s prevojima max širine 43,4 cm 6,85cm - T.I. - krovne hidrofobizirane ploče MW (80 kg/m³) 36,00cm - parna brana - PE folija 0,02cm - dvosmjerno lamelirana podna ploča-KERTO 12,00cm - zračni sloj 121,00cm - Vierendeel nosači - NK-3, NK-4 i visilice podgleda - Z.I. - MW (30 kg/m³) - potkonstrukcija podgleda - C profili (50 x 38 mm) 8,00cm - dvostruka gipskartonska ploča (2500 kg/m³), 2 x 1,25 cm 2,50cm - zaglađeni podgled - stupanj izvedbe K3

građevina: faza: mapa: sadržaj: projektanti:

grupa: mentori:

broj mape datum

89


7B — 2014. / 2015. Dora Ramušćak Dora Rubin Josipa Slaviček Filip Staničić

OBLIKOVANJE prostorni meandar / transparentnost pročelja > izražajnost forme KONSTRUKCIJA čelični dvoetažni okviri omogućuju polivalentnost prostora / armiranobetonski sustav zidova tehničkih prostora MATERIJALI fasadna obloga > ravni lim / interijer > akustična stropna obloga isteg limom i podni epoksidni premaz ENERGETSKI KONCEPT obnovljivi izvori energije: solarni paneli — toplinska energija zemlje — prikupljanje kišnice 90


91


92


93


7A — 2015. / 2016. Silvija Hruškar Leon Husnjak Bojan Marko Sočo Nika Žagar

KONCEPT kuća - stroj / arhitektura kao živi organizam / zatvoreni ciklus > sadnja, uzgoj, prezentacija KONSTRUKCIJA čelični skelet > staklenik OVOJNICA insolacijski filter / promjenjivost fasade > mobilna korita različitih sadnica — biljne vrste ovise o položaju, orijentaciji, godišnjem dobu i unutarnjim uvjetima — ventilacija, temperatura, vlažnost MATERIJAL princip konstruiranja korita za sadnju preuzet iz opreme profesionalnih rasadnika > sustav navodnjavanja kap po kap ENERGETSKI KONCEPT shed krov sa ugrađenim solarnim panelima > alternativni izvor električne energije 94


A

B

D

E

G

H

I

+11,45

J

K

L

N

86

1220 210

SOLARNI PANELI

METALNE ŽALUZINE -FIKSNE

Ø 168.3/5 mm

Ø 168.3/5 mm

Ø 168.3/5 mm 16.0

METALNE ŽALUZINE -POMIČNE

16.0

+ 8,02

+ 8,02

+ 8,02

sEd/>/:^</<E>ϭϮϬyϭϬϬĐŵ

865

<ZE/WϰϱϬ

865

+11,45

86

106

1220 222

210

METALNE ŽALUZINE -FIKSNE

R

K1

+ 11.45

METALNE ŽALUZINE -POMIČNE

P

sEd/>/:^</<E>ϭϮϬyϭϬϬĐŵ

sEd/>/:^</<E> ϭϮϬyϭϬϬĐŵ Ø 168.3/5 mm

1145.5

1145.5

Ø 168.3/5 mm + 5.40

ORMAR REKVIZITA S KLIZNIM VRATIMA

2023.5

45

+ 2,62

K2

+2,56

+ 0,90

P1

45

±0,00 -0,24

259.2

45

+ 0,45

45

45

+ 0,90

P1

- 1,24

- 1,24

POLIVALENTNI PAVILJON KAMPUS ŠUMARSKOG I AGRONOMSKOG FAKULTETA SVETOŠIMUNSKA CESTA 19

faza:

GLAVNO IZVEDBENI PROJEKT

mapa:

ARHITEKTURA

sadržaj:

PRESJEK 2-2 (poprečni)

projektanti:

SILVIJA HRUŠKAR LEON HUSNJAK BOJAN MARKO SOČO NIKA ŽAGAR

7A

grupa:

broj mape

1 T.D.

P1a SMEĆE P = 6,4 m2 PUR NAMAZ h = 330 cm -0,02 -0,24

P1 ORGANIZACIJA PROGRAMA P = 13 m2 PUR NAMAZ h = 330 cm ±0,00 -0,24

240

186 273

26 30 17 8 40 17 8 40 6 53 348 144 600 583

144 15 220 144 17 17 6 100 82 82 144 20 20 6 170 150 150 144 20 20

144 261

0.02 cm

312 312 6

-Z.I.- ZA PRIGUŠENJE TOPOTA EEPS (80 kg/m3)

2 cm 12 cm 1 cm

144

20 cm 15 cm -

31 cm

-POLIURETANSKI (PUR) SAMONIVELIRAJUĆI PODNI NAMAZ -LAGANO ARMIRANI CEMENTNI NAMAZ ( 2200 kg/m3 )

0.02 cm 2 cm

AB STROPNA PLOČA (2500 kg/m3)

20 cm

-GLETANA POVRŠINA ZIDA (< 0.5 cm)

0.5 cm

TR1 - ANTITRAUMATSKE PLOČE

15 cm

6

193

0.5 cm 8 cm

-PE FOLIJA U FUNKCIJI ZAŠTITE Z.I. -Z.I.-ZA PRIGUŠENJE TOPOTA EEPS (80 kg/m3) -

-ANTITRAUMATSKE PLOČE (50 x 50 cm), OSNOVNI SLOJ OD RECIKLIRANE GUME (28-30 mm), ZAVRŠNI EPDM SLOJ - TARTAN (10-12 mm)

5 cm

261 174 583 6

-NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK (1700 kg/m) -FILC - GEOTEKSTIL (200 g/m2) -NABIJENO TLO

15 cm

18 cm

-ARMIRANA BETONSKA PODLOGA FINO ZAGLAĐENA U IZVEDBI, DILATIRANA U POLJA 2 x 2 m ( 2400 kg/m3 )

9

6

8 cm

-NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK (1800 kg/m3 ) -FILC - GEOTEKSTIL (200 g/m2) -NABIJENO TLO ( Me> 20 MPa )

10 cm

100x100 MM

10 17 17 12

95 273

A.0.33. P1 VJETROBRAN P= 14 m2 PUR NAMAZ h=273 cm ±0,00 -0,24

6

240

240

EVAKUACIJSKI

-0,02 -0,20

186 273

GLAVNI ULAZ

6

582 273

A.0.34.

TR1 IZLAZ NADSTREŠNICA P= 14 m2 ANTITRAUMATSKE PLOČE h=273 cm

6

6

95 273

316

11

95

Ø168.3/5mm

A.0.30.

10

RUBNJAK 3712

STUP

91

Ø168.3/5mm

P1 ULAZNI PROSTOR P= 14,5 m2 PUR NAMAZ h=800 cm ±0,00 -0,24

582 273

1

1

91

OTIRAČ 2X1M

ROLETA ZA PREGRAĐIVANJE, KUTIJA ROLETE 40X40 CM

Ø168.3/5mm

95 273

10 17 17 12

EVAKUACIJSKI IZLAZ STUP

100x100 MM

12 13

590 583 583 6

P = 0 CM

P = 0 CM

VENTILOKONVEKTOR

Ø168.3/5mm

Ø168.3/5mm

144

17 17 6

4

±0,00 -0,24

TR1 ANTITRAUMATSKE PLOČE -0,02 -0,20

Φ168.3 mm /

Φ168.3 mm /

Φ168.3 mm /

Φ168.3 mm /

s=5 mm

Φ168.3 mm /

s=5 mm

Φ168.3 mm /

s=5 mm

Φ168.3 mm /

s=5 mm

Φ168.3 mm /

s=5 mm

Φ168.3 mm /

s=5 mm

Φ168.3 mm /

s=5 mm

s=5 mm

1%

1%

PODNI SIFON 15X15 CM

1.9 % Φ168.3 mm / s=5 mm

s=5 mm

1%

1%

s=5 mm

1%

1%

PODNI SIFON 15X15 CM

1.9 % Φ168.3 mm / s=5 mm

Φ168.3 mm /

1.9 % Φ168.3 mm / s=5 mm

Φ168.3 mm /

s=5 mm

Φ168.3 mm /

s=5 mm

240 240

413

522 12

466

208 226

270 253 6

129

26 17 6

B

129

C

244 253 6

P1 15

A

129

129

17 6

D

270 253 6

ZAGLAĐENA DILATIRANA BETONSKA PODLOGA

129

17 6

E

138.5 129

253 6

F

-0.02 -0,18

131.5 129

17 6

G

129

270 253 6

129

17 6

H

129

270 253 6

129

17 6 3352 3352 4284

I

129

270 253 6

129

17 6

J

129

270 253 6

Φ168.3 mm /

s=5 mm

17 6

K

129

270 253 6

129

14 17 6

144

ŠAHT ø60

P = 0 CM

129

L M

256 253 6

129

17 6

N

129

244 253 6

129

26 17 6

O P

129

270 253 6

129

17 8 40 28 10 6 53 6

R

±0,00 = +123.00 nmv

0

Af

12

413

466

240 240

105

2

5

Katedra za arhitektonske konstrukcije, fiziku zgrada i tehnologiju građenja

16

Tehnički studio

građevina:

POLIVALENTNI PAVILJON KAMPUS ŠUMARSKOG I AGRONOMSKOG FAKULTETA SVETOŠIMUNSKA CESTA

faza:

GLAVNO IZVEDBENI PROJEKT

mapa:

ARHITEKTURA

sadržaj:

TLOCRT PRIZEMLJA (±0,00)

projektanti:

522 208 226

1

Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

Ø168.3/5mm

KV12

TR2 -0,02 -0,18 ZAGLAĐENA DILATIRANA BETONSKA PODLOGA

129

REZERVOAR ZA KIŠNICU 15 M3

1.9 % Φ168.3 mm / s=5 mm

40 120 8 129

5

TR2

10 28 40 817 6 53 6

3246 810

40

53 6 40 817 40 817 56

KV6

510

1% PODNI SIFON 15X15 CM

15

300 583 583 6

1%

Φ168.3 mm /

40 40

s=5 mm

15

1%

1.9 % Φ168.3 mm / s=5 mm

Φ168.3 mm /

136

6 583 583 300 144

PODNI SIFON 15X15 CM

325

1%

REZERVOAR ZA KIŠNICU 15 M3

P = 0 CM

1.9 %

144

POTKONSTRUKCIJA ZA KADICE

56 40 817 40 817 53 6

1.9 %

POZICIJA ZATEGE

1.9 % P1 STAKLENIK P= 80,4 m2 PUR NAMAZ h=800 cm

324.4 325

1.9 %

136

POZICIJA ZATEGE

POTKONSTRUKCIJA ZA KADICE

A.0.08.

s=5 mm

S

Φ168.3 mm /

s=5 mm

17 17 6

s=5 mm

6 17 17

s=5 mm

1.9 %

Φ168.3 mm /

14

144

6 283 283 300

1350 810 KV11

Ø168.3/5mm

A.0.32. P1 VODOSPREMNIK P= 14,5 m2 PUR NAMAZ h=800 cm ±0,00 -0,24

P1 VODOSPREMNIK P= 14,5 m2 PUR NAMAZ h=800 cm

144

144

HIDRANT

Ø168.3/5mm

A.0.07.

144

6 17 17 1251

1350 810 KV5

1251

HIDRANT

4

TR1 ANTITRAUMATSKE PLOČE -0,02 -0,20

300 283 283 6

144

6

PROCJEDNA REŠETKA

6

PROCJEDNA REŠETKA

144

6 583 583 590 144

KV10

2

A.0.31. P1 ZONA ODMORA P= 14,5 m2 PUR NAMAZ h=800 cm ±0,00 -0,24

144

Ø168.3/5mm

P1 ZONA ODMORA P= 14,5 m2 PUR NAMAZ h=800 cm ±0,00 -0,24

6

144 6 144

95 273

Ø168.3/5mm

A.0.06.

144

Ø168.3/5mm

KV4

1464 1464

100x100 MM

275 210

95 273

210 275

STUP

1537.5

95 273

EVAKUACIJSKI IZLAZ

95

6

1

1519.4

95

0.5 cm 8 cm

-PE FOLIJA U FUNKCIJI ZAŠTITE Z.I.

144

33 33 33

1

186 273

ŠAHT ø60

16

-POLIURETANSKI (PUR) SAMONIVELIRAJUĆI PODNI NAMAZ -LAGANO ARMIRANI CEMENTNI NAMAZ ( 2200 kg/m3 )

-TVRDE PLOČE EPS (80 -100 kg/m3 λ=0.035 W/Mk ) -H.I. -POLIMERBITUMENSKE TRAKE (1000 kg/m3) -ARMIRANA BETONSKA PODLOGA, ZAGLAĐENA (2400 kg/m3) -NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK -NABIJENO TLO

136

KV9

2

33

5 X 33 cm 6 X 15 cm

165 33 33

55

109

202202

HIDRANT

3

582 273

144

15

2.5cm

58.5cm

ŠAHT ø60

5 4

VENTILOKONVEKTOR

14

15cm 2.5cm 10 cm

-VLAKNOCEMENTNE PLOČE (900 kg/m3) 2x1,25

TR2 - ZAGLAĐENA BETONSKA PODLOGA

186 273

2

13

1.25cm

-VLAKNOCEMENTNE PLOČE (1150 kg/m3) 2x1,25 -PARNA BRANA ( PE FOLIJA ) -MINERALNA VUNA ( 30 kg/m3, λ=0.040 W/Mk )

8

6

91

1

OTIRAČ 2X1M

582 273

12 17 17 10

12

1.25cm 7.5cm

-VLAKNOCEMENTNE PLOČE (900 kg/m3) 2x1,25

P1 - POD NA TLU - EPS - AB KONSTRUKCIJA U= 0.23 W/m²K

144

33 33 33 165 33 33

7

200

-0,22

10 cm

-VLAKNOCEMENTNE PLOČE (1150 kg/m3) 2x1,25 -Z.I.-MINERALNA VUNA (30 kg/m3)

MK1a - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - AB KONSTRUKCIJA

ŠAHT ø60

VENTILOKONVEKTOR

9 8

A.0.09.

±0,00 2268

2.5 cm

UZ5 - PREGRADNI ZID TIPA W 112 - LAGANA KONSTRUKCIJA

UZ6 - PREGRADNI ZID PREMA NEGRIJANOM - LAGANA KONST.

5

10

P1 POLIVALENTNA DVORANA P= 557,4 m2 POLIURETANSKI NAMAZ h=800 cm

200

2.5 cm 15 cm

6

ŠLJUNAK

96 96

162

RUBNJAK

11

6

GLAVNI ULAZ

1

Ø168.3/5mm

KV8

Ø168.3/5mm

P1 GARDEROBA P= 14,5 m2 PUR NAMAZ h=800 cm ±0,00 -0,24

1655 23 100

A.0.03.

316

20 cm

-GIPSKARTONSKE PLOČE (900 kg/m3) 2x1,25 -Z.I.-MINERALNA VUNA (30 kg/m3)

7

6

P1 ULAZNI PROSTOR P= 14,5 m2 PUR NAMAZ h=800 cm ±0,00 -0,24

6

UZ4 - PREGRADNI ZID TIPA W 112 - LAGANA KONSTRUKCIJA

-GIPSKARTONSKE PLOČE (900 kg/m3) 2x1,25

3 4

A.0.29.

14 13

+0,90

+0,45

15 cm 3.75cm 7.5cm 3.75cm

6

P1 VJETROBRAN P= 14 m2 PUR NAMAZ h=273 cm ±0,00 -0,24

6

2

2.5cm

-GIPSKARTONSKE PLOČE (900 kg/m3) 3x1,25 -Z.I.-MINERALNA VUNA (30 kg/m3) -GIPSKARTONSKE PLOČE (900 kg/m3) 3x1,25

600 583 583 186 606

6

240

Ø168.3/5mm

15

20

6 91

-0,02 -0,20

95 273

A.0.02.

273 TR1 NADSTREŠNICA P= 14 m2 ANTITRAUMATSKE PLOČE h=273 cm

5 X 33 cm 6 X 15 cm

2 210 275

12 17 17 10

95

A.0.01.

EVAKUACIJSKI IZLAZ

1655 100

0.5 cm 20 cm 7.5cm

69

33 33

17 16

210 275

23

P = 0 CM

6 33 33

19

96 96 55

241

NASIP ŠLJUNKA

+1,35

0.5 cm

30.5 cm

UZ3 - PREGRADNI ZID TIPA W 112 - LAGANA KONSTR.

ŠAHT ø60

20

165 33 33

5 X 33 cm 6 X 15 cm

202202 162 NASIP ŠLJUNKA

5 X 33 cm 6 X 15 cm

POZICIJA ZATEGE

144

HIDRANT

KV3

3

22

12 U ZONI SJEDENJA PODNO GRIJANJE

U ZONI SJEDENJA PODNO GRIJANJE

100x100 MM

1950 810

21

+1,80

202202

20

P1 TRIBINE P= 253 m2 POLIURETANSKI NAMAZ h=800 - 465 cm

UZ1

144 174 174 136

STUP

UKOPANI REZVOAR ZA VODU 35 M3 40

18

241

5 X 33 cm 6 X 15 cm

6 17 17 144 174 174 193 6 20 20 144 241 241 261

6

VENTILOKONVEKTOR

POZICIJA ZATEGE

90 15 15 25 20 20

14

150 150

5 X 33 cm 6 X 15 cm +2,25

0.5 cm 20 cm

-GLETANA POVRŠINA ZIDA (< 0.5 cm)

96 96

162

100 22 165

100 22 165

100 22 165

302

2

3712

+2,70

21 cm

40

23

20

UZ1

ŠLJUNAK

Ø168.3/5mm 95

200

55

241

5 X 33 cm 6 X 15 cm

144 241 241 261

P1 REKVIZITI P= 17,5 m2 PUR NAMAZ h=250 cm ±0,00 -0,24

ŠAHT ZA ODRŽAVANJE SPREMNIKA ZA VODU

KV7

Ø168.3/5mm

A.0.28. P1 ZONA ODMORA P= 29,5 m2 PUR NAMAZ 302 h=800 cm ±0,00 -0,24

20.5 330.5 20

300

A.0.14.

P1 REKVIZITI P= 17,5 m2 PUR NAMAZ h=250 cm ±0,00 -0,24

0. 02 cm

-GLETANA POVRŠINA ZIDA (< 0.5 cm) -AB ZID ( 2500 kg/m3 )

ŠAHT ø60

Ø168.3/5mm

165 33 33

108

A.0.13.

P1 REKVIZITI P = 17,6 m2 PUR NAMAZ h = 250 cm ±0,00 -0,24

-0,02

HIDRANT

172

A.0.10.

RUBNJAK

ŠAHT ø60

RUBNJAK

606 186 583 583 600

90 210

90 210

550

A.0.12.

P1 REKVIZITI P = 15,3 m2 PUR NAMAZ h = 250 cm ±0,00 -0,24

ŠAHT ø60

11

90

14

198

A.0.11.

6 144 20 20

Ø168.3/5mm

6 20 20

9 10

80

300 21 255

UZ1

550

550 20 255

110

90

TRAVNATA POVRŠINA

UZ1

60 240

UZ1

652

-ZAVRŠNA SILIKATNA FASADNA ŽBUKA ( 1800 kg/m3 )

UZ1 - UNUTARNJI ZID - AB KONSTRUKCIJA ( ŽBUKA )

-GLETANA POVRŠINA ZIDA (< 0.5 cm) -AB ZID ( 2500 kg/m3 ) -Z.I.-MINERALNA VUNA (30 kg/m3)

6

UZ2

UZ5

0.3 cm

-GIPSKARTONSKE PLOČE (900 kg/m3) 2x1,25

720 240

18

85 17 210

90

20

453

550 20 255

150

225

14

90

14

278

90 210

90 210

90 210

100

14

245

20 cm

MREŽICOM (1800 kg/m3)

17 17 6

100 210

UZ5

20

90

0.5 cm 20 cm

-POLIMERCEMENTNA ŽBUKA ARMIRANA STAKLENOM

144

r=

85 210

16

17

UZ5

A.0.27.

P1a 240 SANITARIJE (Ž) P = 8,3 m2INSTALACIJSKI ZID ZA PUR NAMAZ VODOKOTLIĆ H=120 CM h = 330 cm 60 ±0,00 240 -0,24

41 cm

- GLETANA POVRŠINA ZIDA (< 0.5 cm) -AB ZID ( 2500 kg/m3 ) -T.I. -FASADNE PLOČE MW ( 80 kg/m3, λ=0.035 W/mK )

UZ2 - UNUTARNJI ZID - AB KONSTRUKCIJA ( Z.I. )

144

P1a P1a GARD. ZA TEH.SLUŽBUGARD. ZA TEH.SLUŽBU P = 5,8 m2 5,8 PUR NAMAZ PUR NAMAZ h = 330 cm h = 330 cm -0,02 -0,02 -0,24 UZ5 -0,24

75

P1a SANITARIJE (I) P = 6 m2 PUR NAMAZ h = 330 cm

RADIJATOR

A.0.21.

RADIJATOR 60

A.0.24. P1 PREDPROSTOR P = 4,3 m2 PUR NAMAZ h = 330 cm ±0,00 -0,24

P = 0 CM

RADIJATOR

A.0.20.

UZ3

DIZALICA TOPLINE

1 2

Ø168.3/5mm

14

270 270

RADIJATOR

-0,02 -0,24

UZ1

198

P1 GARDEROBA P= 14,5 m2 PUR NAMAZ h=800 cm ±0,00 -0,24

VZ1 - VANJSKI ZID (ETICS) - AB KONSTRUKCIJA U= 0.17 W/m²K

P = 0 CM

Ø168.3/5mm

600 13 460

14 A.0.19.

cm

318

UZ4

51 51 69

Ø168.3/5mm

105 105

UZ1

90 210

1:100 br. nacrta

144

P1 POSTROJENJE P = 26 m2 PUR NAMAZ h = 320 cm ±0,00 -0,24

7A - 1 - 2015./2016. Z.O.P.

POPIS SLOJEVA

240 240

413 413

6

A.0.26.

u zoni sjedenja cijevi podnog grijanja KV2

12 522

6

155 210 A.0.25.

90 210

90 210

455 19 255

P = 0 CM

14

90

P1 HODNIK P= 53,4 m2 PUR NAMAZ h=330 cm ±0,00 -0,24200

302

466

226 208

6 53 6 17 8 40 28 10 17 8 40 28 10

40 40

100 X 120 CM

A.0.23.

UZ3

180

A.0.04.

8

P = 90 CM ZP = 114 CM

RADIJATOR

P1 STROJARNICA P = 55 m2 PUR NAMAZ h = 320 cm ±0,00 -0,24

P1a SANITARIJE (M) P = 10 m2 PUR NAMAZ h = 330 cm -0,02 -0,24

60 240

A.0.15.

135.5

1853

7

8

9

P = 90 CM ZP = 114 CM

UZ2

90 210

144 20 20 6 150 150 170 144 20 20

40

1950 810

P = 90 CM ZP = 114 CM

A.0.22.

15

Ø168.3/5mm

6 253 253 270

UZ2

15

300 300 15 240 240 60 240

A.0.05.

3

135.5

ŠLJUNAK procjedna rešetka

TROGES 21.12.XL

INSTALACIJSKI ZID ZA VODOKOTLIĆ H=120 A.0.16. CM

P1 ZONA ODMORA P= 29,5 m2 PUR NAMAZ 302 h=800 cm ±0,00 -0,24

R

24 6 20 817 20 817 26

244

RUBNJAK

POZICIJA ZATEGE

100 230

PRISTUP NA PLATFORMU

Ø168.3/5mm

UKOPANI REZVOAR ZA VODU 35 M3

P = 90 CM ZP = 114 CM

P1 TEHNIČKA SLUŽBA P = 21.5 m2 PUR NAMAZ h = 330 cm ±0,00 -0,24

UZ1

7

293 306

480

289 6 810

34 15 256

100 230

P = 0 CM POZICIJA ZATEGE

220 144

KV1

P = 90 CM ZP = 114 CM

RADIJATOR

HIDRANT

ŠAHT ZA ODRŽAVANJE SPREMNIKA ZA VODU

A.0.18.

UZ3

ŠAHT ø60

6

O P

N

143 159

41 30 20 14

155 210

160 10 164

7

L M

184 270

293 160

275 270

Servisni izaz

K

164

270

OTPADNI ZRAK

109

1455 1455

270

VZ1

Servisni ulaz

J

I

4284 3352 3352

293

224 270

UZ6

UZ1

82 82 100

6 17 17

H

164 131.5

UZ3

6

15

-0,02

RADIJATOR

14

6 144 348 6

583 600

144

TRAVNATA POVRŠINA

6

1853

G 59

90 210

14

40

5

30 20

138.5

306

P1 URED P = 12 m2 PUR NAMAZ h = 330 cm ±0,00 -0,24

600 460

ŠAHT ø60

4

F

296 299 270

421

A.0.17.

PODIZNA PLATFORMA 150X150

13

P = 90 CM ZP = 114 CM

RADIJATOR

P = 0 CM Ø168.3/5mm

144

Ø168.3/5mm

3

E 33 15 633

293 160

RUBNJAK

375

2

D 316 319

244

ŠLJUNAK

40

6 53 17 8 40 17 8 40 26 30

1

C

6 34 17 8 20 17 8 20 26

SVJEŽI ZRAK

135.5

164 10 160

6 253 253 270

289 6 810

135.5

296 11 160

B

6 53 6 10 28 40 817 10 28 40 817

522

316 12 160

226 208

12

P1 15

A 466 413 413

ZORAN VERŠIĆ, dip.ing.arh. MARIN BINIČKI, dipl.ing.arh. BERISLAV MEDIĆ, dipl.ing.građ. IVAN CETINIĆ, dipl.ing.stroj.

13.06.2016. mjerilo

datum

240 240

Tehnički studio

građevina:

mentori:

510 510

5

Katedra za arhitektonske konstrukcije, fiziku zgrada i tehnologiju građenja

TR1

±0,00 -0,18

2

Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

100x100 mm 280.2

+ 1,80

280.2

45

+2,78

K2

+ 2,70

123.5

58.5

123.5

- 0,44

80

102.8 18.5

P1

±0,00 -0,24

- 0,02 -0,18

65

280.2

+ 2,25 + 1,80

+ 0,90

TR1

121.3

+ 2,70

+ 1,35

259.2

280.2

+ 1,80

45

21

+ 2,70

+ 2,62

1

0

Af

+ 3.60

121.3

+ 3.60

45

K2

+2,56

100x100 mm

±0,00 = +123.00 nmv

+ 5,32

+ 4.60

PODIZNA PLATFORMA

102.8 18.5

818

802

+ 3.60

+ 3,15

+2,78

K2

ORMAR REKVIZITA S KLIZNIM VRATIMA 180

+ 4.60

PODIZNA PLATFORMA

802

+ 5,32

grupa: mentori:

broj mape datum

7A

SILVIJA HRUŠKAR LEON HUSNJAK BOJAN MARKO SOČO NIKA ŽAGAR ZORAN VERŠIĆ, dip.ing.arh. MARIN BINIČKI, dipl.ing.arh. BERISLAV MEDIĆ, dipl.ing.građ. IVAN CETINIĆ, dipl.ing.stroj.

1 T.D. 13.06.2016. mjerilo

95

7A - 1 - 2015./2016. Z.O.P. 1:50 br. nacrta

7A - 2015./2016. 1 - 13

7A - 2015./2016. 1-8


^hW^dZd^E:h

<^WE/ZE'>/E - sloj za drenažu odvojen od ƐƵƉƐƚƌĂƚĂnjĂƐĂĚũƵŐĞŽƚĞŬƐƚŝůŽŵ

</^E:h -plastična kadica s perforiranim ĚŶŽŵ

PODLOŽAK ZA SAKUPLJANJE VIŠKA VODE

UZDUŽNI P EK^/s<KE^dZh</:</ ČELICNI PROFILI 4X4 cm

,>EKs>:E/>/D Ϭ͘ϱĐŵ

ZAOKRETNI KOTAČI

96

PROSTOR ZA PODUHVAČANJE KADICE VILJUŠKAROM

d>KZd


K1 - KOSI KROV

25

39

20

14 21 2 16

16

SDENDVIČ PANEL 16 34

16

55

5

-PREDGOTOVLJENI KROVNI P -POCINČANI ČELIČNI LI T.I.- KAMENA VUMA MW (20 cm + 5 cm rebro) -POCINČANI ČELIČNI LI ( slojevi koji ne sudjeluju u toplin -ZRAČNA ŠUPLJINA -AKUSTIČNI PANEL

P1 - POD NA TLU - EPS - AB K

16

U= 0.23 W/m²K

34

^E:'KZE

-POLIURETANSKI (PUR) SAM PODNI NAMAZ -LAGANO ARMIRANI CEMENT

16 34

-PE FOLIJA U FUNKCIJI ZAŠT

16

AKUSTIČNI WE>

-Z.I.- ZA PRIGUŠENJE TOPOT

ELEKTRIČNI GRIJAČI Ø168.3/5 mm

-TVRDE PLOČE EPS (80 -100 -H.I. -POLIMERBITUMENSKE - ARMIRANA BETONSKA POD (2400 kg/m3)

+ 8.35

-NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK -NABIJENO TLO

d/W^<><hd/:^ ^ZsKDKdKZKD PODIZANJE ŽALUZINA

TIPSKI ELEMENT ISPUNJEN S MW

+ 8.02

30.5

PODROŽNICA IPE 120

+ 8.18

TR2 - ZAGLAĐENA BETONSK

-ARMIRANA BETONSKA POD U IZVEDBI, DILATIRANA U PO -NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK -FILC - GEOTEKSTIL (200 g/m -NABIJENO TLO ( Me> 20 MP

+ 8.05

FASADA U POGLEDU

METALNE ŽALUZINE

262

ČELIČNA ZATEGA Ø 12 mm

&

&

&

&

&

>͘K<s/Z^WZ</KD dKW>/E^<K'DK^d + 8.48

+ 5.43 8

OTVOR ZA PODUHVAČANJE KADICE VILJUŠKAROM

&

+ 5.35

+ 5.32 Ø168.3/5 mm

ŽLJEB ZA ODVODNJU VODE IZ KADICA

VODILICA ŽALUZINE U WK'>hͲ>͘WZK&/> WKsEEK<s/Z&^

262

835.2

Ø168.3/5 mm

ČELIČNA ŠAVNA CIJEV Ø=168.3 mm / s=5 mm

>͘K<s/Z^WZ</KD dKW>/E^<K'DK^d + 2.78

8 8

+ 2.80

+ 2.72

+ 2.62 ŽLJEB ZA ODVODNJU VODE IZ KADICA

ČELIČNA ZATEGA Ø=12mm

Ø168.3/5 mm

250

<>/E>^d/:EK^d<>:E sK^dZh</D/K^d<>KD>KtͲ

±0,00 = +123.00 nmv

^>/:W/WsK<s/Zh'ZE:h S ČELIČNIM OJAČANJEM

POLIVALENT KAMPUS ŠU SVETOŠIMU

faza:

GLAVNO IZV

mapa:

ARHITEKTU

sadržaj:

PRESJEK

123.8

projektanti:

80

80

80

građevina: 10

P1

grupa: mentori:

-1,24

1

Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

- 0,02 - 0.18

8

TR1

105.8

23.5

1 12 2 80.5

43.5

&KD'>^

20

20

±0,00 - 0.24

Af

KANALICA S REŠETKOM

sEd/>K<KEs<dKZ ϮϬyϵyϭϮϬĐŵ

0

WZKh>:E:dKW>/E^<K'DK^d ͲyW^ϴĐŵ

broj mape datum

97

7A

SILVIJA HRU LEON HUSN BOJAN MAR NIKA ŽAGAR

ZORAN VER MARIN BINIČ BERISLAV M IVAN CETINI

1 T.D. 13.6.2016. mjerilo


3

2

8

7

^K>ZE/WE>

AKUSTIČNI WE>

^K>ZE/WE>

328 296 254

ϯϬdžϯϬĐŵ

ϰϱdžϰϱĐŵ

sEd/>/:^</ <E>/

ϰϱdžϰϱĐŵ

ϯϬdžϯϬĐŵ

sEd/>/:^</ <E>/

ZK>d PREGRAĐIVANJE

/:ssEd/>/: ϵϬdžϵϬĐŵ

/:ssEd/>/: ϭϬϬdžϭϬϬĐŵ <ZE^<^d

342

>:^ds<ZKs S LEĐOBRANOM

<ZE^<^d >:^ds<ZKs S LEĐOBRANOM

&^hWK'>h

&^hWK'>h

>:^ds< S LEĐOBRAN

458 226.6

&^hWK'>h

ϯϬdžϯϬĐŵ

16

<ZE^<^d

/:s sEd/>/:

PO

^E:'KZE

s/^/>/

131.4

/:ssEd/>/: ϭϬϬdžϭϮϬĐŵ

AKUSTIČNI WE>

K1

PODROŽNICA IPE 120

^E:'KZE

16

574

sEd/>/:^</ <E>/

AKUSTIČNI WE>

K1

PODROŽNICA IPE 120

^E:'KZE

ϰϱdžϰϱĐŵ

1160

11

^K>ZE/WE>

AKUSTIČNI WE>

K1

PODROŽNICA IPE 120

>͘WZKKZ^ /K^d<>KD >KtͲ

9

+ 11,45

+ 11,14

46

6

5

4

16 55 161 39 419 .9 5.1

1

32 1626.4 32

+ 11,60

+ 5,40

Ø168.3/5 mm

Ø168.3/5 mm

4 100 96

sZdWZD WK/EK: W>d&KZD/

+ 3.60 + 3.50

30.5 2010.5

287

KZDZ Z<s//d

180.5

VZ1

+ 2,53

MK1a

+ 3,30

VZ1

/'h>:E KW>d STUBIŠTA (OSB)

+ 2,70

+ 2,54

MK1b

360 329.5 329.5

163

+ 1,80

>͘WZKKZ^ /K^d<>KD >KtͲ

UZ2

MK1b

+ 1,64

VZ1 P1

VZ1a

yW^ϴĐŵ

P1

±0,00 -0,24

123.5 65 58.5 80 2023.5

dKE^</ ZhE:<

+ 0,90

123.5 123.5

90

+ 0,90

NABIJENI ŠLJUNAK

- 0,44

- 1,24

+ 11,45

sKKEWZKWh^E/ dKE

K1 - KOSI KROV

36 cm

-PREDGOTOVLJENI KROVNI PANEL -POCINČANI ČELIČNI LIM0.6 mm T.I.- KAMENA VUMA MW (80 kg/m3, λ=0.035 W/Mk ) (20 cm + 5 cm rebro) -POCINČANI ČELIČNI LIM0.6 mm ( slojevi koji ne sudjeluju u toplinskom otporu ) -ZRAČNA ŠUPLJINA -AKUSTIČNI PANEL

25 cm

6cm 5cm

SDENDVIČ PANEL ϲϬϬyϭϬϬyϮϬ K1 - KOSI KROV

WKd<KE^dZh</:^K>ZEK'WE>

-PREDGOTOVLJENI KROVNI PANEL -POCINČANI ČELIČNI LIM0.6 mm T.I.- KAMENA VUMA MW (80 kg/m (20 cm + 5 cm rebro) -POCINČANI ČELIČNI LIM0.6 mm ( slojevi koji ne sudjeluju u toplinskom ot -ZRAČNA ŠUPLJINA -AKUSTIČNI PANEL

K1

^K>ZE/WE>

+ 11,06

LJESTVE ZA IZLAZ NA KROV

>͘K<s/Z^WZ</KD dKW>/E^<K'DK^d

ŠTAP ISPUNE ø168.3/5 mm

>͘&/<^E/WZKKZ ^/K^d<>KD>KtͲ

+ 10,78

5

ϰ PODROŽNICA IPE 120

39 55

30

14 16

16

2

12

16

16 ø168.3/5 mm

20

25

12 14

2 16

ø168.3/5 mm

>͘WZKKZ ^/K^d<>KD>KtͲ

16

^E:'KZE

5

25

20

AKUSTIČNI WE>

25

34 K1

55

METALNA PLOČICA ZA FIKSIRANJE PODROŽNICE (NAVARENA NA /:s^d/WZK&/>Ϳ

0

±0,00 = +123.00 nmv

Af

1

2

5

NOSAČ PROZORA

Katedra za arhitektonske ^/Edd^<,͘/͘ &K>/: konstrukcije, fiziku zgrada i tehnologiju građenja

Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

POLIVALENTNI PAVILJON KAMPUS ŠUMARSKOG I AGRONOMSKOG FAKULTETA SVETOŠIMUNSKA CESTA 19

faza:

GLAVNO IZVEDBENI PROJEKT

+ 8,56 TIPSKI ELEMENT ZA ŽLIJEB OBLOŽEN SINT. FOIJOM

ARHITEKTURA

DETALJ 4 ( ZABAT )

ø168.3 /5 mm

projektanti: PODROŽNICA IPESILVIJA 120 HRUŠKAR LEON HUSNJAK BOJAN MARKO SOČO grupa: NIKA ŽAGAR ø168.3 /5 mm NOSAČ ŽLIJEBA mentori: ZORAN VERŠIĆ, dipl.ing.arh.

+8,41

7A

+ 8,18

MARIN BINIČKI, dipl.ing.arh. BERISLAV MEDIĆ, dipl.ing.građ. IVAN CETINIĆ, dipl.ing.stroj.

broj mape datum

1 T.D. 13.06.2016. mjerilo

^/'hZEK^E/WZ>:s

ELEKTRIČNI GRIJAČI

Tehnički studio

građevina:

AKUSTIČNI mapa: WE> sadržaj:

+ 8,93

7A - 1 - 2015./2016. Z.O.P.

7A - 2015./2016.

1:10 br. nacrta

1 - 19

ČELIČNA ZATEGA Ø=12 mm

KANAL VENTILACIJE U POGLEDU

0

±0,00 = +123.00 nmv

Af

2

Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

ϰ +8,02

građevina:

POLIVALENTNI PAVILJON KAMPUS ŠUMARSKOG I AG SVETOŠIMUNSKA CESTA 19

faza:

GLAVNO IZVEDBENI PROJE

mapa:

ARHITEKTURA

sadržaj:

DETALJ 3 ( UVALA )

projektanti:

grupa: mentori:

broj mape datum

98

1

7A

SILVIJA HRUŠKAR LEON HUSNJAK BOJAN MARKO SOČO NIKA ŽAGAR

ZORAN VERŠIĆ, dipl.ing.arh. MARIN BINIČKI, dipl.ing.arh. BERISLAV MEDIĆ, dipl.ing.gr IVAN CETINIĆ, dipl.ing.stroj.

1 T.D. 13.06.2016. mjerilo

7


15

14

VZ1 - VANJSKI ZID (ETICS) - AB KONSTRUKCIJA

16

U= 0.17 W/m²K

32 1626.4 32

d>:ϰ <ZKsE>:^ds

+ 11,45

- GLETANA POVRŠINA ZIDA (< 0.5 cm) -AB ZID ( 2500 kg/m3 ) -T.I. -FASADNE PLOČE MW ( 80 kg/m3, λ=0.035 W/mK )

^K>ZE/WE>

-POLIMERCEMENTNA ŽBUKA ARMIRANA STAKLENOM MREŽICOM (1800 kg/m3)

AKUSTIČNI WE>

328 296 244

K1

PODROŽNICA IPE 120

^E:'KZE

K1

PODROŽNICA IPE 120

AKUSTIČNI WE>

VZ1a - VANJSKI ZID (ETICS)/PODNOŽJE - AB KONSTRUK

K1

PODROŽNICA IPE 120

^E:'KZE

U= 0.15 W/m²K

310

AKUSTIČNI WE>

250

-ZAVRŠNA SILIKATNA FASADNA ŽBUKA ( 1800 kg/m3 )

- GLETANA POVRŠINA ZIDA (< 0.5 cm) -AB ZID ( 2500 kg/m3 ) -H.I. - POLIMERBITUMENSKE TRAKE (1000 kg/m3)

^E:'KZE d>:ϯ ϰϱdžϰϱĐŵ

ϯϬdžϯϬĐŵ

sEd/>/:^</ <E>/

ϰϱdžϰϱĐŵ

ϯϬdžϯϬĐŵ

sEd/>/:^</ <E>/

ŽLJEB NA VIJENCU

ϯϬdžϯϬĐŵ

d>:Ϯ

-T.I. -TVRDE PLOČE XPS ( 40 kg/m3, λ=0.030 W/mK ) -POLIMERCEMENTNA ŽBUKA ARMIRANA STAKLENOM MREŽICOM (1800 kg/m3)

+ 8,35

-SILIKONSKA ŽBUKA

28

sEd/>/:^</ <E>/

45

ϰϱdžϰϱĐŵ

UZ3 - PREGRADNI ZID TIPA W 113 - LAGANA KONSTR.

16.0

ZK>d PREGRAĐIVANJE

/:ssEd/>/: ϳϱdžϳϱĐŵ <ZE^<^d >:^ds<ZKs S LEĐOBRANOM

&^hWK'>h

>:^ds<ZKs S LEĐOBRANOM

+ 8,05

+ 8,02

/:ssEd/>/: ϰϱdžϰϱ

/:ssEd/>/: ϲϬdžϲϬĐŵ

<ZE

-GIPSKARTONSKE PLOČE (900 kg/m3) 3x1,25 -Z.I.-MINERALNA VUNA (30 kg/m3) -GIPSKARTONSKE PLOČE (900 kg/m3) 3x1,25

<ZE^<^d

<ZE^<^d

&^hWK'>h

>:^ds<ZKs S LEĐOBRANOM

MK1a - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - AB KONSTR. -POLIURETANSKI (PUR) SAMONIVELIRAJUĆI PODNI NAMAZ -LAGANO ARMIRANI CEMENTNI NAMAZ ( 2200 kg/m3 )

1204.6

1145.2

Ø168.3/5 mm

-PE FOLIJA U FUNKCIJI ZAŠTITE Z.I. -Z.I.-ZA PRIGUŠENJE TOPOTA EEPS (80 kg/m3)

2c

- AB STROPNA PLOČA (2500 kg/m3) -GLETANA POVRŠINA ZIDA (< 0.5 cm)

+ 5,32

-PREDGOTOVLJENI KROVNI PANEL -POCINČANI ČELIČNI LIM0.6 mm T.I.- KAMENA VUMA MW (80 kg/m3, λ=0.035 W/Mk ) (20 cm + 5 cm rebro) -POCINČANI ČELIČNI LIM0.6 mm ( slojevi koji ne sudjeluju u toplinskom otporu ) -ZRAČNA ŠUPLJINA -AKUSTIČNI PANEL

714.5

807.2

818 818 802

K1 - KOSI KROV

P1 - POD NA TLU - EPS - AB KONSTRUKCIJA U= 0.23 W/m²K

F

F

-POLIURETANSKI (PUR) SAMONIVELIRAJUĆI PODNI NAMAZ -LAGANO ARMIRANI CEMENTNI NAMAZ ( 2200 kg/m3 )

+ 2,62

Ø168.3/5 mm

REZERVOAR ZA KIŠNICU

-PE FOLIJA U FUNKCIJI ZAŠTITE Z.I. -Z.I.- ZA PRIGUŠENJE TOPOTA EEPS (80 kg/m3)

<>/E>^d/:E K^d<>:E/K ^d<>KD>KtͲ

s:dZKZEhWK'>h

<E>/^ REŠETKOM

ČELIČNA ZATEGA ø=12mm

P1

±0,00 -0,24

123.5 65 58.5 80 2023.5

d>:ϭ

-NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK -NABIJENO TLO

P1 - 0,02 - 0.18

sEd/>K<KEs<dKZ ϮϬyϵyϭϮϬĐŵ

TR2 - ZAGLAĐENA BETONSKA PODLOGA

-ARMIRANA BETONSKA PODLOGA FINO ZAGLAĐENA U IZVEDBI, DILATIRANA U POLJA 2 x 2 m ( 2400 kg/m3 ) -NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK (1800 kg/m3 ) -FILC - GEOTEKSTIL (200 g/m2) -NABIJENO TLO ( Me> 20 MPa )

121.8 121.8

18.5

yW^ϴĐŵ

- 1,24

K1

SDENDVIČ PANEL ϲϬϬyϭϬϬyϮϬ

25

5

16

36 cm

-PREDGOTOVLJENI KROVNI PANEL -POCINČANI ČELIČNI LIM0.6 mm T.I.- KAMENA VUMA MW (80 kg/m3, λ=0.035 W/Mk ) (20 cm + 5 cm rebro) -POCINČANI ČELIČNI LIM0.6 mm ( slojevi koji ne sudjeluju u toplinskom otporu ) -ZRAČNA ŠUPLJINA -AKUSTIČNI PANEL

25 cm

6cm 5cm

14

12

55

^E:'KZE

ZdsE/DdZ/:>

2

16

16

K1 - KOSI KROV

16

20

39

34

ELEKTRIČNI GRIJAČI + 8,35

AKUSTIČNI WE> + 8,18

KUKA - NOSAČ ŽLIJEBA ͲW>K^E/WhE/WZK&/>;ϯϬͬϰŵŵͿ

18

PODROŽNICA IPE 120

Ϭ͘ϱй

ŽLIJEB d/W^<><hd/:^^ZsKDKdKZKD ZA PODIZANJE ŽALUZINA

ϰ +8,02

+8,05

ø168.3/5 mm

ČELIČNA ZATEGA Ø=12 mm

0

±0,00 = +123.00 nmv ČELIČNI ELEMENT ZA PRIDRŽANJE FASADE

METALNE ŽALUZINE

Af

1

2

5

Katedra za arhitektonske konstrukcije, fiziku zgrada i tehnologiju građenja

Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet ø168.3/5 mm

UTEG ŽALUZINE VODILICA ŽALUZINE U POGLEDU >͘WZK&/>WKsEEK<s/Z&^ >^d/:EK^d<>:E /K^d<>KD>KtͲ

Tehnički studio

građevina:

POLIVALENTNI PAVILJON KAMPUS ŠUMARSKOG I AGRONOMSKOG FAKULTETA SVETOŠIMUNSKA CESTA 19

faza:

GLAVNO IZVEDBENI PROJEKT

mapa:

ARHITEKTURA

sadržaj:

DETALJ 2 ( VIJENAC )

projektanti:

SILVIJA HRUŠKAR LEON HUSNJAK BOJAN MARKO SOČO NIKA ŽAGAR

grupa: mentori:

broj mape datum

7A

ZORAN VERŠIĆ, dipl.ing.arh. MARIN BINIČKI, dipl.ing.arh. BERISLAV MEDIĆ, dipl.ing.građ. IVAN CETINIĆ, dipl.ing.stroj.

1 T.D. 13.06.2016. mjerilo

2c

-TVRDE PLOČE EPS (80 -100 kg/m3 λ=0.035 W/Mk ) -H.I. -POLIMERBITUMENSKE TRAKE (1000 kg/m3) - ARMIRANA BETONSKA PODLOGA, ZAGLAĐENA (2400 kg/m3)

16

E

13

11

7A - 1 - 2015./2016. Z.O.P. 1:10 br. nacrta

7A - 2015./2016. 1 - 17

99


Tehnički studio / Architecture and Integrated Disciplines Studio Izbor studentskih radova Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet Preddiplomski studij ak.god. 2014./2015. — 2015./2016. IV. semestar Tehnički studio Edicija Acta architectonica — Ljetne škole i radionice br. 26 Nakladnik Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet Kačićeva 26, Zagreb Za nakladnika izv.prof. dr.sc. Krunoslav Šmit dekan Arhitektonskog fakulteta Urednici doc. dr.sc. Iva Muraj v.pred. Zorana Protić doc. dr.sc. Zoran Veršić Recenzenti prof. dr.sc. Bojan Baletić pred. mr.sc. Dubravko Bačić Lektura Mirjana Ostoja, prof. Prijevod Tomislav Patarčić, prof. Dizajn Goran Jovanović Tisak ITG d.o.o., Zagreb Naklada 100 Publikaciju je za objavu prihvatilo Povjerenstvo za nakladničku djelatnost Arhitektonskog fakulteta na sjednici održanoj 21. veljače 2017. ISBN 978-953-8042-25-6 CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000957725. Zagreb, veljača 2017. © Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 100


Profile for Faculty of Architecture Zagreb

Architecture and Integrated Disciplines Studio 2014 16  

Thematic area of the integral training course Architecture and Integrated Disciplines Studio is a transformation of an abstract idea into an...

Architecture and Integrated Disciplines Studio 2014 16  

Thematic area of the integral training course Architecture and Integrated Disciplines Studio is a transformation of an abstract idea into an...

Profile for afzg
Advertisement