Page 1

Afvalzorg nieuwsbrief Inhoud Voorwoord - Een duurzame visie op de toekomst

1

2

2

H

Wijziging Besluit stortplaatsen en stort­verboden afvalstoffen Succesvolle deelname Afvalzorg vakbeurs Recycling 2012

3

In gesprek met: Theo Pouw

4

Duurzaam ondernemen met Afvalzorg als partner

5

Een kijkje in de keuken van… Locatie Wieringermeer

Een duurzame visie op de toekomst Alweer de derde klantennieuwsbrief van Afvalzorg. Bedoeld om u te informeren over veranderingen die op stapel staan, zoals nieuwe stortverboden vanaf begin dit jaar. Maar ook om stil te staan bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Ook De Meerlanden kiest voor Afvalzorg

januari 2013

6

Zeeasterweg biedt oplossing voor calamiteit

6

Kennissessie Duurzaamheid

7

Transformatie locatie Mastwijk

8

et eerste jaar zonder stortbelasting heeft geleid tot aanzienlijk meer aanbod op de stort­ locaties. Over de oorzaken hiervan verschillen de meningen, maar wij houden het erop dat met name het opruimen van (oude) voorraden heeft geleid tot extra stortaanbod. Dat betekent dat 2013 weer een daling zal laten zien naar het niveau van twee jaar geleden. De uitdaging voor de stortbranche is nu om te komen tot een kostendekkende exploitatie. Anders zullen er in de nabije toekomst exploitanten in de problemen komen. Het ministerie van IenM is ook die mening toegedaan, getuige het vervolgonderzoek dat onlangs is ingesteld naar de levens­vatbaarheid van de stortsector op de lange termijn. En dan was er in november opeens een nieuwe regering en een nieuwe staat­ssecretaris van Milieu, mevrouw Mansveld. In het regeerakkoord komt het woord "afval" overigens niet voor. Het is kennelijk geen speerpunt op dit moment. De discussie over de "zorg" heeft wel voor heel wat paniek en wantrouwen gezorgd. En hoewel je misschien anders zou verwachten, levert de combinatie van die twee woorden al jaren iets moois op. Afvalzorg heeft een duurzame visie op de toekomst. Een visie waarbij we toekomstige generaties niet opzadelen met pro­ blemen die we nu veroorzaken. Wellicht iets om tijdens de komende periode over na te denken. Ik wens u en uw naasten in ieder geval een 2013 zonder grote zorgen toe. Bert Krom algemeen directeur NV Afvalzorg Holding


Ook De Meerlanden kiest voor Afvalzorg Verhogen scheidingspercentage milieustraten Er worden diverse activiteiten uitgevoerd op de locatie De Liede. Afvalzorg ontvangt hier onder andere grond van diverse gemeenten, aannemers en grondverzetbedrijven in de regio. Ook De Meerlanden heeft sinds de zomer van 2012 gekozen voor een samenwerking met Afvalzorg.

D

e Meerlanden is verantwoordelijk voor de afvalinzameling in negen gemeenten in Noord- en Zuid-Holland en heeft als doel om

steeds meer herbruikbare mate­rialen te winnen uit afval. De organisatie heeft vijf milieustraten in onze regio. Het afval van

deze milieustraten moet zo duurzaam mogelijk worden verwerkt en hiervoor is De Meerlanden continu op zoek naar nieuwe oplossingen.

Afvalzorg faciliteert Afvalzorg biedt een oplossing om het scheidings­­percentage op de milieustraten te verhogen. Sinds de zomer van 2012 ont­ vangt Afvalzorg grondpartijen afkomstig van de milieustraten in Diemen en Bloemendaal. Op deze stations wordt onder andere de grond van burgers in­genomen. Jaarlijks worden per locatie enkele honderden tonnen grond aangeboden. Door de afzet van de grondstromen van de milieustraten via Afvalzorg te organiseren, kan De Meerlanden gebruik maken van de BRL 9335 van Afvalzorg. De Meerlanden beschikt zelf niet over dit certificaat. De BRL maakt het mogelijk om kleine partijen ongekeurde grond samen te voegen tot 100 ton. Grond die voorheen met andere afvalstromen verwerkt werd, krijgt nu een tweede leven door de verwerking bij Afvalzorg.

Bijdrage duurzaamheids­ doelstellingen Afvalzorg verzorgt op locatie De Liede de tijdelijke opslag, keuring, certificering en afzet van de partijen grond. Door de centrale ligging van deze locatie en de verhoging van het scheidingspercentage van het afval, levert de samenwerking een bijdrage aan de duurzaamheids­ doelstellingen van De Meerlanden. Bent u benieuwd wat Afvalzorg kan betekenen voor uw milieustraat of gemeente? Bel of mail dan met Michael Warmenhoven 088 - 801 08 01 of m.warmenhoven@afvalzorg.nl.

Wijziging Besluit stortplaatsen In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij u al op de hoogte gebracht van de nieuwe stortverboden. De definitieve tekst van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) is inmiddels gepubliceerd in Staatsblad 466 van 15 oktober 2012 en treedt per 1 januari 2013 in werking.

Belangrijkste wijziging per 1 januari De belangrijkste wijziging betreft nieuwe stortverboden voor AVI-bodemassen (en residuen van verwerking van bodemas), residuen van verwerking van shredderafval (shredderafval was al opgenomen), rest­stoffen van drinkwaterbereiding en reststoffen van slibverbranding. Tevens komt er een verbod om riool-, kolken- en gemalenslib en veegvuil

2

Toekomstige stortverboden

Een ander afgekondigd stortverbod zal gelden voor te immobiliseren grond. De streefdatum voor dit stortverbod is 1 juli 2013.

Het stortverbod voor hecht gebonden asbest­ cement en asbestcementproducten is ook opgenomen in het Besluit, maar is nog niet in werking getreden. Dit zal van kracht worden zodra er alternatieve verwerkingstechnieken operationeel zijn.

Een andere wijziging van het Bssa is dat bij het verkrijgen van de ontheffing op het stortverbod er voor bepaalde afvalstoffen nu extra gegevens worden gevraagd, zoals de ontdoener en de Euralcode.

zonder een niet-reinigbaarheids­verklaring van Bodem+ te storten.


Succesvolle deelname vakbeurs Recycling 2012 Nieuwe grond- en baggerprojecten regio's Gelderland en Utrecht Om onze naamsbekendheid in de regio Rivierenland te vergroten en onze nieuwe projecten te pro­moten, was Afvalzorg in september wederom aanwezig op de vakbeurs Recycling 2012 in Gorinchem. Een groot aantal bedrijven uit de regio bezocht onze stand.

R

ecycling 2012 vond plaats van 18 t/m 20 september jl. in de Evenementenhal in Gorinchem. Dit landelijke evenement richt zich op de markt van inzameling en verwerking van reststromen en trok dit jaar ruim 7.000 bezoekers. Met meer dan 230 standhouders bood de beurs een marktbrede ontmoetingsplaats voor de recyclingbranche. Bij de stand van Afvalzorg konden bezoekers meer informatie krijgen over o.a. de grondbank Geldermalsen, locatie Mastwijk en Het Groene Schip. Deze locaties zijn relatief nieuw en bieden voor gemeenten, aannemers (GWW-sector) en verbrandings­installaties een interessante afzetmogelijkheid met scherpe tarieven.

Enthousiaste nieuwe prospects Veel klanten vanuit de regio Geldermalsen namen de moeite om onze stand te bezoeken. Woensdag bleek de best bezochte beursdag met bijna 3.000 bezoekers en dat was ook op onze stand duidelijk merk­ baar. Er werden veel interessante gesprekken gevoerd en nieuwe contacten opgedaan. De loterij, waarmee een Champions League VIP arrangement te winnen viel, is uiteindelijk gewonnen door de heer C. van Werven van de firma Van Werven BV uit Oldebroek. We kijken terug op een geslaagde editie van Recycling 2012!

en stort­verboden afvalstoffen Wijzigingen: AVI-bodemassen Residuen verwerking shredderafval Reststoffen drinkwaterbereiding Reststoffen slibverbranding RKG-slib Veegvuil In toekomst: Asbestcement + asbestcementproducten Te immobiliseren grond

Met deze wijzigingen wordt er meer aan­ sluiting met de Minimum Verwerkings­ Standaard uit het Landelijk Afvalbeheer Plan bewerkstelligd. Daarnaast is er een koppeling gemaakt met stortverboden en Euralcodes. De voorgestelde Euralcodes in de toelichting van de Bssa zijn niet bindend en gelden slechts ter indicatie.

werd aangekondigd als een middel om dit te voorkomen. De eerste helft van 2012 is er echter flink meer gestort dan in 2011. Dit valt te verklaren doordat aanbieders van afval al ruim van tevoren hebben ingespeeld op de aangekondigde afschaffing van de Wbm. Het afval werd gebufferd en ver­volgens begin 2012 voor stort aangeboden.

Afschaffen afvalstoffen­belasting

Meer informatie?

Met het afschaffen van de afvalstoffen­ belasting (Wbm) werd er gevreesd voor een stijging van de hoeveelheden gestort afval. De invoering van nieuwe stortverboden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de wijzigende regelgeving en de gevolgen hier­ van voor uw bedrijf? Neemt u dan contact op met Niels Smit, tel. 088 - 801 08 01.

3


In gesprek met:

THEO POUW In de loop der jaren is de Theo Pouw Groep een belang­ rijke speler in de markt geworden als toe­leverancier voor de grond-, weg-, wateren betonbouw. De samen­ werking met Afvalzorg gaat ver terug. Vanuit de behoefte om het reinigingsresidu uit hun grondreinigingsinstallatie af te zetten, is Theo Pouw destijds op zoek gegaan naar een geschikte partner. Afvalzorg bleek de kandidaat met de beste papieren, en na

Trends en ontwikkelingen in de afvalmarkt

ruim tien jaar kunnen beide partijen terugblikken op een bijzonder prettige samen­ werking. In dit interview gaan we in gesprek met de gelijknamige op­richter van de Theo Pouw Groep over de huidige afvalmarkt, actuele ont­wikkelingen, zijn visie op de toekomst én de samen­ werking met Afvalzorg.

D

e Theo Pouw Groep, gestart in 1981, levert een breed dienstenaanbod. Zo is het bedrijf onder meer actief met het produ­ ceren en leveren van primaire en secundaire bouw­stoffen, betonmortel, het verwerken van (verontreinigde) grond en TAG middels extrac­ tieve en thermische reinigings­technieken, het recyclen van bouw- en slooppuin en transport zowel per as als over water.

Creativiteit ondernemers geprikkeld We vragen ons af hoe de Theo Pouw Groep aankijkt tegen een belangrijke maatregel in de afvalbranche: het afschaffen van de afvalstoffen­belasting. "De afschaffing van de stort­belasting voor de recyclingbranche als geheel heeft een negatief effect en geeft een verkeerd signaal naar de markt", licht Theo Pouw toe. "In een aantal situaties wordt

4

hiermee storten goed­koper dan recycling. Ondanks de stort­verboden wordt de nega­tieve creativiteit van onder­nemers toch geprikkeld en is de kans aan­wezig dat re­cyclebare afval­ stoffen on­bedoeld op de stort terechtkomen. Voor extractieve grondreiniging daarentegen is het een impuls, maar dit zet ondernemers weer niet op het spoor om na te denken over mogelijke opwerking van de reststromen uit hun instal­laties. De Ladder van Lansink is nog steeds een prima leidraad. Wij vinden dan ook dat de overheid de onderste twee sporten (storten en verbranden) dient te ontmoedigen. Nazorg en afbouw van capaciteit van deze twee activiteiten zien wij als een maat­ schappelijke verantwoordelijkheid en een publieke taak."

Afschaffing stort­belasting geeft een verkeerd signaal naar de markt Grondstoffen eindeloos bruikbaar Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de afvalmarkt. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Theo Pouw niet meer weg te denken uit het ondernemer­ schap. Het bedrijf heeft ook op dit onderwerp een duidelijke visie. "We beseffen al decennia dat grondstoffen en bouwstoffen eindeloos

herbruikbaar zijn. Een inzicht dat de afgelopen 30 jaar resulteerde in een breed scala aan energiebesparingsmaatregelen en duurzame toepassingen middels secundaire bouwstoffen. Daarbij komt dat recycling duidelijke eco­ nomische baten genereert", vertelt Theo Pouw. "Wij hebben onszelf een maatschappelijk en tevens ambitieus doel gesteld om in 2015 koploper te zijn in de ontwikkeling van klimaat­ neutrale proces­voering. Daarnaast zoeken we in de breedste zin naar mogelijkheden voor een passende klimaatcompensatie. Ons doel is dat we in 2020 daad­werkelijk beschikken over een klimaatneutrale procesvoering."

Trends in de afvalbranche We vervolgen ons gesprek met de positie van Nederland in Europa. Theo Pouw geeft aan dat Nederland internationaal jarenlang gezien werd als de koploper op het gebied van recycling. "Dit werd sterk gestimuleerd door de overheid die dit middels wet- en regel­ geving wist af te dwingen. Nu Nederland zich meer com­mitteert aan de Europese normen, is deze positie verzwakt en behoren we tot de gemene deler. Als organisatie wensen we deze positie echter zowel nationaal als inter­ nationaal te hand­haven. Derhalve blijven we investeren in nieuwe processen en tech­nieken om onze positie in Europa te ver­sterken. Het zou ons bedrijf, en recycling in zijn algemeen­ heid, ondersteunen als de Nederlandse overheid zich duidelijk uitspreekt koploper te willen zijn op het gebied van materiaal­


recycling. Daarmee bewijst Nederland zichzelf een dienst in een Europa dat strategisch kiest voor behoud van grondstoffen uit afvalstoffen. Zowel op het gebied van innovatie als op het gebied van de export van kennis en kunde met betrekking tot recycling, kan de recycling­ industrie voor Nederland een economische factor van betekenis worden."

Nederlandse overheid zou duidelijker moeten uitspreken koploper te willen zijn

Recessie: acteren en anticiperen Ook de afvalbranche heeft te kampen met de voortdurende recessie. Hoe gaat uw bedrijf hier mee om? "In de ruim 30 jaar dat wij actief zijn in de sector van recycling en hergebruik kennen we periodes van hoogen laagconjunctuur", vertelt Theo Pouw. "Dit is dus niet nieuw. Wel zagen we de afgelopen periode, ten tijde van de hoog­ conjunctuur, nieuwe toetreders. Dit was goed, want dit leidde tot nieuwe inzichten en nog verdere aanscherping van onze visie. Wij hebben altijd gekozen om te luisteren naar de omgeving en daarop te anticiperen. Innovatie, onderscheidend vermogen en

betrouwbaarheid zijn onze kernwaarden die wij zullen aanhouden in deze periode van laagconjunctuur."

Waarom Afvalzorg Na ruim tien jaar samenwerking kan worden geconcludeerd dat beide bedrijven elkaar goed kennen. Waarom heeft de Theo Pouw Groep gekozen voor een samenwerking met Afvalzorg? "Afvalzorg is sterk omdat het bedrijf beschikt over watergebonden locaties, zodat wij onze afvalstromen ook per schip kunnen aanleveren. De organisatie heeft kundig en prettig personeel en men denkt goed mee bij vraagstukken. Zo vullen we elkaars krachten aan."

Duurzaam ondernemen met Afvalzorg als partner Afvalzorg wordt regelmatig benaderd door bedrijven die, in hun zoek­ tocht naar een geschikte partner, meer willen weten over de manier waarop wij invulling geven aan MVO en onze CO2- en duurzaamheids­ ambities. Deze informatie kunt u vinden op onze website, maar dit is niet de enige informatie­bron. Tijdens de jaarlijkse benchmark van de afvalsector bleek dat Afvalzorg opnieuw behoort tot de best presterende bedrijven op het gebied van duurzaamheid.

O

p 3 oktober jl. is tijdens de jaarlijkse Afvalconferentie de benchmark van de afvalsector gepresenteerd. Afvalzorg behoort voor de zevende keer op rij tot de best presterende bedrijven. Op het gebied van milieukwaliteit kregen we zelfs als enige de hoogst haalbare score. Bovendien scoorden we als enig bedrijf bij alle drie de categorieën (bedrijfseconomisch rendement, milieu­ kwaliteit en -prestaties en MVO) in de hoogste schaal. Een prachtige prestatie van alle medewerkers van Afvalzorg, waar wij dan ook bijzonder trots op zijn!

Stortgas verwarmt buurbedrijf Een aansprekend project in 2012 was de ver­ betering van de stortgasbenutting op onze hoofdlocatie Nauerna. Sinds kort wordt vrij­ wel al het op de locatie onttrokken gas nuttig toegepast. Een deel wordt gebruikt voor de verwarming van de waterzuivering en voor de verwarming en de koeling van het hoofd­ kantoor. Het overige stortgas wordt gebruikt om een nabijgelegen kassencomplex te ver­ warmen. En er wordt aanzienlijk bespaard op de inkoop van gas, waarmee het één van de mooiste voor­beelden is hoe een milieu­ maatregel ook geld kan opleveren.

Warmtetransportsysteem tussen Afvalzorg en buurbedrijf

Tot die tijd zijn de investeringen die wij doen dus volledig voor eigen risico. Uiteindelijk moet duurzaam stortbeheer ertoe leiden dat de stortlocaties in Nederland die nu nog open zijn, gecontroleerd van hun emissies worden ontdaan. Zo kunnen afgewerkte locaties weer een nuttige toepassing krijgen, zonder risico's voor volgende generaties.

Ambitieus CO2-reductie­ programma

Duurzaam stortbeheer

Samenwerking

Belangrijk speerpunt van het MVO-beleid van Afvalzorg is het Meerjarenprogramma Energie. Dit plan heeft tot doel om de CO2-emissie van Afvalzorg in 2020 met 50% te reduceren ten opzichte van 2008. Dit komt neer op een jaar­ lijks te behalen vermindering van emissies van 3 kton CO2-equivalenten. Met al meer dan 30 gerealiseerde projecten, liggen we vóór op schema en lijkt deze doelstelling nog steeds goed haalbaar.

Een ander belangrijk speerpunt van Afvalzorg is de ontwikkeling van duurzaam stort­ beheer. Ons bedrijf zoekt al jaren actief naar mogelijk­heden om te voorkomen dat stort­ locaties eeuwig­durende nazorg nodig hebben. Vanuit Afvalzorg wordt gewerkt aan de ontwikkeling van dit concept. Dat vraagt om een sterke focus op duurzaamheid omdat pas over tien jaar duidelijk zal zijn of het concept succesvol is.

Omdat kennis over stortlocaties steeds schaarser wordt, investeert Afvalzorg in het behouden en delen van deze kennis met partners en klanten in binnen- en buitenland. De samenwerking met Twence, Avri en HVC zijn hier mooie voorbeelden van, net als onze deelname aan het NWMP (Netherlands Waste Management Partnership). Daarom kunnen we met recht zeggen dat u met Afvalzorg een duurzame partner in huis haalt.

5


EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN…

Locatie Wieringermeer In deze editie van de nieuwsbrief nemen we een kijkje op locatie Wieringermeer in Middenmeer (NH). We spreken met Erich Kaestner, aanspreekpunt van Afvalzorg op deze locatie, en met Marcel Reus, Hoofd Uitvoering op Wieringermeer.

De locatie Per 1 januari 1997 heeft Afvalzorg de ca. 41 hectare metende locatie overgenomen van het Centraal Afvalverwerkingsbedrijf West Friesland (CAW). Naast het storten van afvalstoffen vindt ook het bufferen van brandbaar afval, op- en overslag van grond- en bouwstoffen, stortgas­ onttrekking en waterzuivering (in eigen beheer) plaats. Op Wieringermeer zijn naast Afvalzorg, ook HVC en Sortiva gevestigd. De drie partijen hebben regelmatig overleg over de samenwerking en welke operationele zaken kunnen worden geoptimaliseerd. In het vinden van synergie tussen de verschillende bedrijven liggen weer kansen voor Afvalzorg.

Kansen door capaciteit Wieringermeer is een bijzondere locatie waar veel gebeurt. Er wordt constant gekeken naar kansen in de markt. Zo wordt er tijdelijk bedrijfs­ afval gebufferd voor het Afval Energie Bedrijf en Sita. Beide bedrijven maken gebruik van de beschikbare m2, om zo in te kunnen spelen op de periodes van overschotten en tekorten in de verbrandingsmarkt.

Werk met werk Door slim om te gaan met de mensen en middelen die beschikbaar zijn, probeert Afvalzorg zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. "In Wieringermeer hebben we bijvoorbeeld een ontwateringsdepot aan­ gelegd (voor de opslag van boorspoelingen) dat is gemaakt uit afgekeurde bodem­ assen. Met dit soort slimme toepassingen maken we werk met werk. Dat scheelt niet alleen in de kosten maar het is ook een duurzame oplossing", aldus Marcel Reus.

Marcel Reus

"Naast de reguliere ontvangst van o.a. asbest, verontreinigde (stort)grond en afval­ stromen van bedrijven als TATA en CMF, hebben we momenteel ook een bagger­ depot ingericht op de locatie. Zo kunnen we de baggerspecie uit de West Friese Vaart ontvangen", vult Erich aan. Kortom een locatie waar bijzonder veel gebeurt en die zich bij uitstek leent om in te springen op kansen en ontwikkelingen in de markt.

Erich Kaestner

Zeeasterweg biedt oplossing voor calamiteit Snelle verwerking brandschade afval Een grote brand, veel brandschade afval en een snelle afvoer gewenst. Dit waren de kenmerken van een recente brand bij transportbedrijf Wolter Koops op het bedrijventerrein Trekkersveld in Zeewolde. Er moest snel geschakeld worden en de Beelen Groep had in het voorjaar al ervaring opgedaan met de werkwijze van Afvalzorg tijdens calami­teiten. Het contact met Afvalzorg was snel gelegd.

6

Snelle afvoer noodzakelijk

Verwerking in weekend gestart

Dag en nacht aanvoer

In de nacht van vrijdag 17 november brak er een grote brand uit bij het transport­bedrijf. De schade was enorm en de loodsen werden hierbij volledig verwoest. In deze loodsen lagen diepvriesproducten en verpakkings­ materialen opgeslagen, waardoor er spoed was geboden met de afvoer van het brand­ schade afval. Immers, door de restanten van de diepvries­producten vermengd met afval afkomstig van de sloop van het gebouw, kon er geuroverlast ontstaan.

Op zaterdag 18 november is de firma Beelen begonnen met de sloop van het pand, waar­ na op zondagochtend gestart moest worden met de afvoer van het brandschade afval. Na het eerste telefoontje van Beelen op zondag­ morgen, startte om 12.00 uur de aanvoer van het brandafval op de locatie Zeeasterweg. In de tussentijd waren alle benodigde instanties door Afvalzorg op de hoogte gebracht en was er goed­keuring verleend door het bevoegd gezag om het afval te mogen storten.

Vanaf zondagmiddag is er twee dagen continu aanvoer geweest, waarbij ook 's nachts is doorgewerkt. In totaal is er in twee weken tijd ruim 11.000 ton brandschade afval af­gevoerd en verwerkt op locatie Zeeasterweg. Het aan­gevoerde mate­riaal is, van­wege de kans op stank, direct afgedekt met ruim een meter reinigings­residu. Wederom een snelle en succes­volle actie van Afvalzorg, tot grote tevreden­heid van alle betrokken partijen en instanties.


Kennissessie Duurzaamheid: kosten of kansen voor de afvalmarkt in economische recessie? Onder deze titel organiseerde Afvalzorg op 29 november jl. een kennis­ sessie voor relaties. De bijeenkomst vond plaats in ons hoofdkantoor op locatie Nauerna en werd geleid door Merel Westrik. Zij had de taak om samen met vier heel verschillende sprekers te onderzoeken of duur­ zaamheid in een moeilijke tijd vooral een last is, ook kansen kan bieden of zelfs de weg naar voren is.

N

a een inleiding door directeur Bert Krom van Afvalzorg trapte Ward de Meulemeester, programmadirecteur Almere 2.0, af met de plannen voor een duurzame uitbreiding van zijn stad met 60.000 woningen. Belangrijk onder­ deel van de groeiplannen van Almere is de nieuwe bestemming van de Afvalzorglocatie Braambergen, waar in de toekomst 30 hectare aan zonnepanelen moet verrijzen. Samen met een aantal windmolens zou deze locatie het grootste energiepark van Nederland kunnen worden waarmee een groot deel van de inwoners van Almere van duurzame energie kan worden voorzien.

Hopstaken kan deze lijst behulpzaam zijn voor partijen die duurzaam willen inkopen. De benchmark laat zien dat er de afgelopen vijf jaar meer aandacht is gekomen voor duurzaamheid. Dat blijkt ook in de praktijk. Afvalbedrijven hebben daarin een verschil­ lende aanpak. Zo heeft Shanks zich de afge­ lopen jaren steeds meer samen met klanten toegelegd op duurzaamheid en het tot focus van haar activiteiten gemaakt. Afvalzorg richt zich met het ontwikkelen van nieuwe bestemmingen voor stortlocaties juist meer op het maximaliseren van positieve impact voor de omgeving.

Afvalbedrijven: meer aandacht voor duurzaamheid

Modulair en herbruikbaar bouwen

Frank Hopstaken van FFact behandelde zijn benchmark voor afvalbedrijven die hij jaarlijks opstelt. De benchmark bestaat uit een lijst met top-25 bedrijven met indivi­ duele scores op het gebied van financieel rendement, milieukwaliteit en MVO. Volgens

Romeo Malizia, COO van Ballast Nedam, liet zien dat de grote aannemer steeds verder af beweegt van de traditionele bouw. Zo ontwikkelt Ballast modulaire en herbruikbare gebouwen, woningen en parkeergarages, en denkt het bedrijf mee met de Qatarese

organisatie van het WK voetbal in 2022. Qatar heeft besloten dat de 11 nieuwe stadions na afloop van het toernooi geschonken worden aan minder ontwikkelde landen. Daarvoor heeft Ballast Nedam modulaire stadions ontwikkeld waarvan de bouwstenen een­ voudig verplaatst kunnen worden. Naast de terugneembare bouwprojecten investeert het bedrijf ook in de verdere opwerking van secundaire bouwstoffen. Samen met Afvalzorg heeft Ballast Nedam een nieuw recyclingproces ontwikkeld om bodemas van afvalenergiecentrales op te werken tot schone bouwstoffen.

Kansen voor duurzame bedrijven Afsluiter van het programma was econoom en commentator Mathijs Bouman. Hij ziet kansen voor duurzame bedrijven in wat hij de "doormoddercrisis" noemt. Volgens Bouman doen bedrijven die veel investeren in duurzaamheid het op lange termijn beter dan andere bedrijven. Van overheidsimpulsen verwacht hij de komende tijd niet veel. "De politiek is nu veel te huiverig om te reguleren met belastingen", aldus Bouman. "Het zijn bedrijven die op dit moment de voorhoede vormen. De overheid loopt achter de feiten aan." De presentaties gaven de bijna 100 deel­ nemers voldoende stof tot nadenken want de discussies werden tijdens de afsluitende borrel enthousiast voortgezet. Alle presentaties zijn te vinden op www.afvalzorg.nl.

7


Transformatie locatie Mastwijk

Locaties Afvalzorg

Eén van de activiteiten van Afvalzorg is het ont­ wikkelen van oude stortplaatsen en vervuilde terreinen tot waardevolle gebieden. Hierbij staan het maatschappelijk nut en duurzaamheid voorop. Zo zijn we in augustus 2012 gestart met de realisa­ tie van Groengebied Mastwijk op de voormalige stortplaats Mastwijk.

1

3

4

2 9

5 6 7

D

oor het aanbrengen van een veilige leeflaag, saneert Afvalzorg de oude stortplaats Mastwijk. Het terrein wordt uiteindelijk, in samen­ spraak met de gemeente, ingericht als groengebied met natuurwaarde en passend in het landschap. Om deze leeflaag te maken, bewerkt Afvalzorg in project Groengebied Mastwijk bagger­specie. De bagger­ specie wordt gedroogd en de grond die hierna overblijft wordt gebruikt voor het aanbrengen van de deklaag.

Logistiek gunstige ligging Locatie Mastwijk is dankzij haar logistiek gunstige ligging bij uitstek geschikt om te worden herontwikkeld. De locatie bevindt zich op korte afstand van de A12 en knooppunt Ouderijn bij Utrecht en is daarmee perfect bereikbaar voor de aanvoer van baggerspecie en/of grond. Bovendien is de herontwikkeling wenselijk vanwege de recreatieve functie voor de hele omgeving.

8

1 Locatie Wieringermeer

Storten afvalstoffen Op- en overslag grond- en bouwstoffen Stortgasonttrekking Buffer brandbaar afval Waterzuiveringsinstallatie (eigen beheer)

2 Locatie Nauerna

Storten en verwerken afvalstoffen Op- en overslag grond- en bouwstoffen Baggerspecieverwerking Stortgasonttrekking en -benutting Groenrecycling Grondreiniging en immobilisatie Waterzuiveringsinstallatie (eigen beheer) Aan- en afvoer loswal Hoofdkantoor Mogelijk realisatie 10 ha openbaar park Buffer brandbaar afval

3 Locatie De Liede

Op- en overslag bouwstoffen en grond Op- en overslag RKG-slib en veegvuil Productie en verkoop diverse grondproducten Immobilisatie Groenrecycling

4 Locatie Zeeasterweg

Recreatiegebied rijker Op dit moment vindt er nog geen inrichting plaats, maar is de aanvoer van materialen in volle gang. De aard van deze activiteiten brengt met zich mee, dat ze niet onopgemerkt kunnen blijven voor de omgeving. Door open en helder te communiceren met de omgeving, bijvoorbeeld door de feestelijke receptie bij de start van de werkzaamheden, houden we de omwonenden betrokken bij het proces. De aanvoer van materialen naar het gebied verloopt voorspoedig en de planning is dan ook om Groengebied Mastwijk in 2015 op te kunnen leveren, zodat Nederland weer een mooi en veilig recreatiegebied rijker is. Heeft u vragen over dit project? Neemt u dan contact op met accountmanager Roy Bakker, tel. 088 - 801 08 01, e-mail r.bakker@afvalzorg.nl.

Storten en verwerken afvalstoffen Op- en overslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil Sanering oude stort

5

Locatie Braambergen

Op- en overslag (grof) huishoudelijk en bedrijfsafval, GFT, RKG-slib, veegvuil, grond- en bouwstoffen Stortgasonttrekking en -benutting Ontwikkeling nieuwe recreatieve bestemming

6 Groengebied Mastwijk

Sanering oude stortlocatie Baggerspecieverwerking Herontwikkeling tot landgoed

7 Grondstoffenpark Rivierenland

Storten en verwerken afvalstoffen Op- en overslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil, KTA en dakleer Baggerspecieverwerking Ontwerpen en realiseren bovenafdichting

8 Locatie Brunssum

Groencompostering Aanmaak grondproducten Op- en overslag RKG-slib, veegvuil, gronden bouwstoffen, bouw- en sloopafval Productie biomassa Herontwikkeling deel locatie tot natuurpark Immobilisatie

9 Het Groene Schip

Verwerking van secundaire bouwstoffen en grond Ontwikkeling natuur- en recreatiegebied

Wat doet Afvalzorg? Naast het storten en recyclen van afvalstoffen biedt Afvalzorg u nog andere diensten aan. Zo kunnen we afvalstoffen, die tijdelijk niet kunnen worden verwerkt, voor u opslaan. Verder zijn we gespecialiseerd in de nazorg van verontreinigde locaties. We ontwikkelen gesloten stortlocaties tot veilige, nieuwe (recreatieve) bestemmingen. En we delen onze kennis op het gebied van exploitatie, beheer, afwerking en herinrichting van stortlocaties graag met overheden en exploitanten in binnen- en buitenland.

NV AFVALZORG HOLDING Hoofdkantoor Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/afvalzorg

Afvalzorg nieuwsbrief januari 2013  

Alweer de derde klantennieuwsbrief van Afvalzorg. Bedoeld om u te informeren over veranderingen die op stapel staan, zoals nieuwe stortverbo...