Page 1

jaarverslag 2012


Inhoudsopgave Over onze communicatie en dit jaarverslag

3

Aan de top is het zeker niet meer eenzaam

5

Verantwoordelijk voor milieu en omgeving

7

Steeds hechtere relatie met klant

8

Onze locaties

11

Van nimby naar yimby

12

Zaak van experts

15

Stevige duurzame ambities

16

Historisch laag ziekteverzuim

18

Financieel gezond in crisistijd

21

Colofon 23

2


Over onze communicatie en dit jaarverslag Afvalzorg vindt het belangrijk dat zij een open en goede relatie heeft met haar relaties, zoals medewerkers, aandeelhouders, klanten, bevoegd gezag en omwonenden van de locaties. Zo kunnen we de verschillende belangen zorgvuldig afwegen en gezamenlijk naar passende oplossingen streven.

In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over het jaar

2012

19e jaarverslag sinds de oprichting van Afvalzorg

Transparante communicatie Daarom communiceren we op transparante wijze over onze plannen, inzet, prestaties en resultaten. We zetten verschillende kanalen in, zoals onze websites, tweets en nieuwsbrieven, bijeenkomsten, formele en informele overleggen en excursies. En we houden enquêtes om de mening van onze relaties te horen. Ook leggen we openlijk verantwoording af, zoals jaarlijks in onze financiële jaarrekening en dit verslag.

Dit jaarverslag Dit jaarverslag is geen uitputtend verslag van onze activiteiten in het kalenderjaar 2012. Het concentreert zich op een aantal thema’s en activiteiten die voor onze onderneming in het voorbije jaar het meest opmerkelijk waren en die voor onze doel­groepen relevant zijn. Zowel het financiële als dit jaarverslag is in gedrukte vorm en online beschikbaar.

Volgens internationaal raamwerk In het kader van inzichtelijke verslaglegging hebben we ons verslag gekoppeld aan de index van het Global Reporting Initiative (GRI 3.1), niveau B. We rapporteren onze milieugegevens volgens de richtlijnen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De verantwoorde GRI-punten zijn online te vinden op onze website (onder ‘Over Afvalzorg’/‘Verantwoord ondernemen’) met links naar de verantwoordingsinformatie zoals over duurzaamheid en mvo. Op deze manier kunnen geïnteresseerden dit gemakkelijk en direct vinden. Bij het opstellen van de GRI hebben we gebruik gemaakt van verschillende management-­ informatiesystemen. Aangevuld met informatie van verantwoordelijke medewerkers en afdelingen. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit verslag.

3


Vouwen en ontvouwen Afvalzorg creĂŤert nieuwe landschappen. Volkomen veilig. Want gesaneerde locaties en stortlocaties een volgende bestemming geven is ons hogere doel. Voor recreatie en ook om op te bouwen, te wonen ĂŠn te werken. De tekening symboliseert ons hoofdkantoor De Vouw op het afgewerkte deel van locatie Nauerna. De Vouw is meer dan een illustratie. Het is het tastbare bewijs dat Afvalzorg probleemlocaties "omvouwt" naar kansrijke projecten. Omdat we weten hoe we met deze unieke plekken in ons landschap om moeten gaan. Omdat we deze financieel aantrekkelijk kunnen ontwikkelen, en teruggeven aan onze samenleving.

4


Voorwoord

988 kton In 2012

Aan de top is het zeker niet meer eenzaam

afvalstoffen gestort

In 2012

41.665 ton

CO2-equivalenten emissiereductie door stortgasonttrekking

Sinds vele jaren wordt de Nederlandse afvalsector "gemeten" aan de hand van een jaarlijkse benchmark. Een onafhankelijk onderzoeksbureau rangschikt de verschillende ondernemingen op de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen, de milieukwaliteit en -prestaties en het bedrijfseconomisch rendement; zeg maar People, Planet, Profit. Ik ben er trots op dat Afvalzorg in 2012 voor de zesde keer op rij haar positie in de top heeft behouden. En vooral omdat we het hoogst scoorden op "milieukwaliteit en -prestaties".

wederom moesten ervaren vanuit andere onderdelen van de samenleving. Ik doel hiermee op het langjarig verschijnen van negatief-kritische uitingen in de regionale pers rond onze vestigingsplaats. Deze uitingen spelen vervolgens een negatieve rol in het politiek debat inzake de gewenste uitbreiding van stortlocatie Nauerna. Ik hoop dat we met betrokken overheden en omgeving snel tot een gedragen toekomstbeeld voor de locatie komen zodat we het vertrouwen weer kunnen herstellen.

Bedrijfseconomisch goed jaar In 2011 zagen we een sterke daling van het aanbod op onze locaties. Deels werd deze veroorzaakt door de economische crisis, deels bleek dat aanbieders rekening hielden met de toen nog op handen zijnde wetswijziging (afschaffing afvalstoffenbelasting) per 1 januari 2012. Het gevolg was dat het aanbod in 2012 flink

In de benchmark zien we een gestage verbreding van de top. Veel

toenam. Er was sprake van een inhaalslag. Bovendien besloot een

collega’s in de afvalsector verbeteren zich de laatste jaren op het

van onze relaties ook stromen, die al jaren lagen opgeslagen voor

gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord onder­

mogelijke toekomstige toepassingen, aan te bieden op onze locaties.

nemen. Dit is een zeer positieve ontwikkeling en het bevestigt het

Vanwege de stagnerende uitbreidingsprocedures van Nauerna is een

bestaansrecht van de benchmark.

groot deel van het stortaanbod succesvol omgebogen naar onze stortlocatie Zeeasterweg in Lelystad.

Waardering vanuit onze sector

Als gevolg daarvan is op de Zeeasterweg een nieuw stortcompartiment

Natuurlijk is de brede waardering voor ons belangrijk. Vooral omdat dit

ingericht. Op het gebied van bewerking en reiniging van granulaire

partijen zijn die weten waar het om draait en waarmee we dagelijks op

stromen uit infrastructurele werken en de bouw bleven onze activiteiten

verantwoorde, veilige en soms innovatieve wijze afval- en milieu­

op peil. Het laatste is mede te danken aan onze proactievere

problemen oplossen. In alle openheid sterkt deze beoordeling ons ook

benadering van de markt. Kortom, in bedrijfseconomische zin maakte

mentaal ten opzichte van de kritiek en argwaan die we in 2012

Afvalzorg een goed jaar door.

5


Grote betrokkenheid in milieuprojecten Tevreden zijn we ook over de voortgang in verschillende samenwerkingsprojecten. Zo zijn we actief betrokken bij het oplossen van een van de grote uitdagingen in de sector: de omgang

Onze doelen, ons bestaansrecht, onze plannen en onze werkwijze zijn helder.

met bodemassen, afkomstig uit de afvalenergiecentrales (AEC’s). Het gaat hier om serieuze hoeveelheden waarvoor de rijksoverheid niet voor niets een "Green Deal" sloot met de AEC’s. Afvalzorg is een relevante partner omdat we middels Het Groene Schip voor de korte termijn een verwerkingslocatie voor deze IBC-bouwstoffen kunnen aanbieden. Voor de langere termijn werken we hard aan een reinigingsmethode om van AEC-bodemassen een vrij toepasbare bouwstof te maken. Ten aanzien van onze landschapsprojecten, waarbij oude stortplaatsen en andere milieulocaties worden gesaneerd, was er in 2012 het nodige nieuws. Zo zijn de betrokken partijen positief over ons projectvoorstel Groenewoud waarin een verontreinigde gemeentelijke stortplaats wordt gesaneerd én er aanzienlijk wordt geïnvesteerd in natuur en recreatie­ mogelijkheden. Enthousiast zijn we over onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van duurzame energie. Zelfstandig werken we met succes aan optimale stortgasbenutting en met partners ontwikkelen we wind-, zonne- en andere energieprojecten. Vermeldenswaard vind ik de kennissessie over "Duurzaamheid in de Afvalmarkt" die we in 2012 organiseerden. De belangstelling hiervoor was groot, de bijeenkomst een succes. Het onderstreept dat Afvalzorg gezien wordt als ter zake kundige partner om kennis mee te delen. Dit komt ook nog eens tot uiting in de toenemende vraag om Afvalzorg-medewerkers in te zetten voor bijeenkomsten van derden, in binnen- en in buitenland.

Interne ontwikkeling Kijkend naar hoe wij ons als organisatie hebben ontwikkeld, mag ik meer dan tevreden zijn. We hebben grote stappen gemaakt op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. De inspanningen om de onderlinge samenwerking te verbeteren, hebben een positieve invloed op de sfeer. Er is helderheid over onze doelen, ons bestaansrecht, onze plannen en onze werkwijze. Dat is van groot belang. Deze tijd vraagt namelijk nog meer transparantie, terwijl een organisatie als de onze meer dan ooit kritisch wordt beschouwd. Bert Krom Directeur, NV Afvalzorg Holding

Bert Krom, directeur

6


Missie & visie

Sinds de start van Afvalzorg (1993)

Verantwoordelijk voor milieu en omgeving Missie Onze missie is het op transparante wijze duurzaam beheren en benutten van afvalverwerkingslocaties. Daarbij staat centraal: het verantwoord verwerken en opslaan van afval- en grondstoffen, het verduurzamen van het afvallichaam om het toekomstige milieurisico te minimaliseren en het herinrichten van verontreinigde locaties en stortlocaties tot functionele, veilige landschappen.

Uitbreiding activiteiten

105 ha

omgezet in natuur

770 kton In 2012

bouwstoffen ingenomen

Onze klanten moeten er zeker van zijn dat zij hun afval in de regio kunnen laten verwerken, ook op langere termijn.

Maatschappelijke rol

Op diverse locaties hebben we daarom in 2012 onze

We bewerken diverse granulaire afvalstromen en maken ze geschikt

dienstverlening uitgebreid.

om opnieuw te gebruiken. We zetten hiervoor ons netwerk van locaties in. Daar slaan we ook afvalstoffen op die tijdelijk niet kunnen

Op de locatie Zeeasterweg in Lelystad werd een nieuw

worden verwerkt. Recyclingresiduen en afval dat niet geschikt gemaakt

stortcompartiment van acht hectare ingericht.

kan worden voor recycling worden gestort. Verder zijn we gespecialiseerd in de nazorg van alle soorten verontreinigde locaties.

Sinds 2012 nemen we niet alleen groenafval in op de locatie

We ontwikkelen gesloten stortlocaties tot veilige, nieuwe bestemmingen.

in Brunssum, maar ook op de locaties De Liede in Vijfhuizen

En we delen onze kennis op het gebied van exploitatie, beheer,

en Nauerna in Assendelft.

50 Circa

nazorglocaties onder onze hoede

afwerking en herinrichting van stortlocaties met overheden en exploitanten in binnen- en buitenland.

Op onze locatie De Liede zijn we tevens gestart met Grondbank Haarlem. Hiermee spelen we in op de steeds

Visie

groter wordende behoefte van gemeenten om te

Onze blik is gericht op de lange termijn. We vinden het onze taak om de

verduurzamen via het verhogen van het scheidings足

maatschappij de garantie te geven dat het afval op onze stortlocaties

percentage van afval.

veilig en milieuverantwoord verwerkt kan worden. Bovendien vinden we het niet meer dan logisch dat we de stortlocaties na gebruik opleveren

Op de locatie Mastwijk in Montfoort bieden we een

als mooie, veilige landschappen.

regionale oplossing voor baggerspecie en grond (BGW II).

Om dit alles te kunnen realiseren en te continueren, moet de bedrijfs足足足-

In Het Groene Schip in de gemeente Haarlemmerliede en

voering gezond zijn en blijven. En we staan altijd klaar voor onze

Spaarnwoude passen we secundaire bouwstoffen en

klanten. We denken creatief met hen mee en bieden zo duurzame

hergebruikgrond toe.

totaaloplossingen. In dit jaarverslag kunt u voorbeelden zien van hoe dit in 2012 in de praktijk is gebracht.

7


We werken intensief samen met klanten om kansen te benutten en verantwoorde (milieu)oplossingen te bieden.

Klant- en oplossingsgericht

Steeds hechte De relaties die Afvalzorg met haar klanten onderhoudt, worden steeds hechter; hier is in 2012 gericht aan gewerkt. Het resultaat is dat we intensiever samenwerken om kansen te benutten en verantwoorde (milieu)oplossingen te realiseren. Dat omvat meer dan uitsluitend hergebruiken, opslaan of verwerken.

In 2011 startte Afvalzorg met een actievere, regionale benadering van de markt. Hierin staan intensief accountmanagement en een flexibele, klantgerichte werkwijze centraal. Terwijl we proactief oplossingen aandroegen en klanten gericht informeerden over projecten en diensten, werkten we aan een betere logistieke dekking, een groter netwerk en uitbreiding van de dienstverlening. Deze marktbenadering heeft in 2012 haar vruchten afgeworpen en wordt daarom in het komende jaar met dezelfde grote inzet gecontinueerd. Uitgangspunt is dat een hechtere, intensieve samenwerking zowel de klant als Afvalzorg voordelen biedt.

Nuttige toepassing van bouwstoffen We vinden het belangrijk dat onze oplossingen milieu- én financieel verantwoord zijn. Dit is vaak het geval wanneer secundaire grondstoffen nuttig kunnen worden toegepast en zo maatschappelijk relevante werken realiseerbaar worden. Het Groene Schip is hier een voorbeeld van. In dit project pasten we in 2012 340.000 ton AEC-bodemas nuttig toe. In 2013 verwachten we 1 miljoen ton bodemas te verwerken. Het Groene Schip is een project dat Afvalzorg met Boskalis uitvoert in een publiek-private samenwerking (PPS) met Staatsbosbeheer en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het Groene Schip wordt een trekpleister voor recreanten én vormt een buffer tussen de haven van Amsterdam en het recreatie- en natuurgebied Houtrakpolder. In totaal wordt er 3,5 miljoen m3 secundaire bouwstoffen en hergebruikgrond verwerkt. Met de opbrengsten van deze IBC-bouwstoffen wordt door Staatsbosbeheer een veilig openbaar recreatiegebied gecreëerd. De 30 meter hoge terpen vormen de contouren van een schip dat voor anker ligt in de haven van Amsterdam; een uniek herkenningspunt. Joep Heddes, accountmanagement en hoofd bedrijfsbureau

8


649 kton In 2012

ere relatie met klant

afvalstoffen ingenomen voor bewerking en recycling

Veel te bieden

Oplossing bij calamiteiten

Vanuit onze kernactiviteiten ontwikkelden we in 2012 een bredere

Onderdeel van onze dienstverlening beschouwen we onze faciliterende

dienstverlening. Zo hebben we in het voorjaar in Geldermalsen onze

en adviserende rol in geval van calamiteiten. Daarbij kunnen grote

activiteiten uitgebreid met een grondbank. Na opstart hiervan werd

hoeveelheden afval­stromen vrijkomen die, al dan niet tijdelijk, veilig

Grondstoffenpark Rivierenland geopend. Hierin werken de gespeciali-

moeten worden opgeslagen. In 2012 hebben we in samenwerking

seerde afvalbedrijven Avri en Bruins & Kwast met Afvalzorg samen.

met een groot sloopbedrijf en landelijke afvalinzamelaar ruim 5.500 ton

Het park is het eerste recyclingsbedrijventerrein in de regio waar

afvalstoffen verwerkt, afkomstig van een brand in een papierloods.

meerdere bedrijven op bepaalde afvalstromen samenwerken en

Van het bevoegd gezag kregen we toestemming om tijdelijk flexibele

gezamenlijk gebruik maken van de aanwezige voorzieningen. Ons doel is

openingstijden te hanteren. Hierdoor konden we binnen enkele dagen

582 kton

een impuls te geven aan een economie waarin zo min mogelijk grond-

alle afvalstromen milieuverantwoord verwerken, afdekken en voorzien

afvalstoffen bewerkt en recycled

stoffen verloren gaan. Zo recyclen we hier minerale afvalstromen, een

van een gasonttrekkingssysteem.

In 2012

activiteit die we op andere locaties ook al uitvoeren. De combinatie van verschillende specialistische bedrijven op één locatie is het voorbeeld

Bijeenkomsten

van duurzame verwerking anno 2012. De afvalstromen krijgen hierdoor

Kennisbijeenkomsten geven ons een mooie gelegenheid te bouwen

op een efficiënte wijze zoveel mogelijk een tweede leven.

aan onze relaties met klanten en partners. In november hielden we bijvoorbeeld een kennissessie voor overheden en private partners over duurzaamheid. Deze bijeenkomst werd door de deelnemers erg gewaardeerd. Ook in 2013 zullen we weer kennissessies organiseren.

Klanttevredenheids­ onderzoek: inzicht in onze klanten

Regionaal afzetkanaal voor groenafval

In 2012 hebben we, in navolging van het klanttevredenheids­

Ook voor groene afvalstromen is het van belang dat er op

onderzoek in 2011, eenzelfde onderzoek onder chauffeurs

regionaal niveau efficiënte en (milieu)verantwoorde

gedaan. Een vanzelfsprekende vervolgstap omdat juist deze

oplossingen zijn. Daarom hebben we in 2012 onze activiteiten

medewerkers van onze klanten zich met grote regelmaat op

op het gebied van groenrecycling uitgebreid. Niet alleen op de

onze locaties bevinden. Het is van belang dat ze prettig en

locatie in het Limburgse Brunssum, maar ook op de

veilig kunnen werken. Met de uitkomsten van het onderzoek

Noord-Hollandse locaties De Liede in Vijfhuizen en Nauerna in

kunnen we de faciliteiten en voorzieningen op onze locaties

Assendelft wordt nu groenafval ingenomen. Deze stromen

nog gerichter optimaliseren; bijvoorbeeld een afspuitplek voor

worden verwerkt tot hoogwaardige biomassa- en grond­

containers.

producten en teruggeleverd aan onze klanten.

9


Puzzelen maakt plaatje rond Puzzelstukjes precies in elkaar laten vallen. Bij Afvalzorg kunnen we dat. Vooral wanneer het om specifieke afvalstromen gaat die om oplossingen op maat vragen. Wij pakken de puzzelstukjes op, laten ze op elkaar aansluiten. Zo nemen we de zorg en verantwoordelijkheden van onze klanten uit handen. We bekijken, wegen en testen de afvalstroom. Om het vervolgens op te slaan, permanent of tijdelijk. Want onze locaties zijn daar optimaal voor ingericht. Als het kan, bewerken we de stroom zodat deze opnieuw kan worden gebruikt. Door goed op elkaar aan te sluiten, maken we het plaatje weer "rond". EfficiĂŤnte en betaalbare oplossingen door slim te puzzelen.

10


Operationele locaties

Gesloten locaties

1

Locatie Wieringermeer, Middenmeer • Storten en recycling afvalstoffen • Op- en overslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil • Stortgasonttrekking • Waterzuiveringsinstallatie (eigen beheer) • Buffer brandbaar afval

12 Locatie Velsen • Heringericht als Recreatiegebied Spaarnwoude • Nazorg

2

Locatie Nauerna, Assendelft • Storten en recycling afvalstoffen • Op- en overslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil • Baggerspecieverwerking • Stortgasonttrekking en -benutting • Grondreiniging en immobilisatie • Inname groenafval • Waterzuiveringsinstallatie (eigen beheer) • Aan- en afvoer loswal • Buffer brandbaar afval • Ontwikkeling 12 ha openbaar park • Hoofdkantoor

Onze locaties

13 Locatie Schoteroog, Haarlem • Heringericht als Recreatiegebied Schoteroog • Nazorg 14 Ridsterrein, Haarlem • Nazorg bodemverontreiniging 15 Locatie Hollandse Brug • Heringericht als golfbaan, onderdeel Recreatiepark Naarderbos • Nazorg 16 Locatie Weert • Mogelijke herinrichting

3 Locatie De Liede, Vijfhuizen  • Op- en overslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib, veegvuil en teerhoudend asfalt (KTA) • Productie en verkoop diverse grondproducten • Immobilisatie • Groenrecycling • Verhuur terrein voor autorecycling

1

4 Locatie Zeeasterweg, Lelystad • Storten en recycling afvalstoffen • Op- en overslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil 5 Locatie Braambergen, Almere  • Op- en overslag (grof) huishoudelijk en bedrijfsafval, GFT-afval, RKG-slib, veegvuil, grond- en bouwstoffen • Stortgasonttrekking en -benutting • Ontwikkeling nieuwe recreatieve bestemming 6

Locatie Mastwijk, Montfort • Sanering oude stortplaats • Baggerspecieverwerking • Inname grond (BGW II) • Herontwikkeling tot natuurgebied

7

Locatie Geldermalsen • Storten afvalstoffen • Op- en overslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib, veegvuil, KTA en dakleer • Baggerspecieverwerking • Inname grond

9 2 13 12 10 14 11

4

3

5 15

6

7

8 Locatie Brunssum • Groencompostering • Productie en verkoop diverse grondproducten • Op- en overslag RKG-slib, veegvuil, grond- en bouwstoffen, bouw- en sloopafval • Productie biomassa • Immobilisatie • Herontwikkeling deel locatie tot natuurpark 9 Locatie Overtoom, Heerhugowaard • Verhuur terrein voor autorecycling

16

10 Locatie Het Groene Schip, Spaarndam • Inname en verwerking van grond- en (IBC-)bouwstoffen • Inrichting openbaar recreatiegebied 11 Locatie Action Valley, Velsen • Toepassing grond (klasse industrie)

8

11


Ontwikkelen van verontreinigde locaties tot waardevolle gebieden. Dat is onze uitdaging.

Herinrichten verontreinigde locaties

Van nimby n Een belangrijk aspect van onze missie is dat we onze locaties na exploitatie opleveren als veilig landschap met een nuttige, zo hoogwaardig mogelijke functie. We zien het bovendien als onze maatschappelijke taak om de kennis die we daarbij ontwikkelen, te delen. Daarom richten we ons ook op de herontwikkeling van verontreinigde milieulocaties van derden. Onze ultieme uitdaging is om de maatschappelijke perceptie van een locatie te ontwikkelen, en wel van nimby naar yimby: YES in my backyard!

Afvalzorg ontwikkelt oude stortlocaties en vervuilde terreinen tot veilige, waardevolle gebieden. Daarbij staan de eindgebruiker en het ontzorgen van de opdrachtgever centraal. Vanaf het moment dat we een stortlocatie in gebruik nemen, houden we al rekening met de toekomstige eindbestemming. Daarom is de synergie tussen de verschillende schakels binnen Afvalzorg groot. Alle kennis van planologie, bodemsanering, afvalverwerking en de toepassing van secundaire bouwstoffen wordt gecombineerd.

Belangstelling van derden Onze portfolio van herinrichtings- en saneringsprojecten begint duidelijke vormen aan te nemen. Daarmee kunnen we steeds beter aan derden laten zien hoe we de totale zorg voor

Eindgebruiker en opdrachtgever centraal Afvalzorg heeft de gemeente Zaanstad aangeboden de sanering en ontwikkeling van Eiland Bloemendaal, dat in de Zaan ligt, ter hand te nemen. De bedoeling is om de nu nog afgesloten stortplaats na sanering en herinrichting veilig en toegankelijk te maken voor recreatief gebruik. Het idee is om een prijsvraag uit te schrijven aan recreatie- en horecaondernemers. De ondernemer met het beste plan mag het eiland exploiteren. Erik Kuiper, adviseur Landschappen

12


en nazorg

Recreatie in combinatie met duurzaamheid

aar yimby

Met energie- en afvalnutsbedrijf HVC richtte Afvalzorg in 2012 Energiezorg op. Dit bedrijf realiseert duurzame-energie­ projecten op de locaties van Afvalzorg. Zo hebben we voor onze locatie Braambergen in Almere het idee hun milieulocaties kunnen overnemen én er bijvoorbeeld weer een

Het Groene Schip in de vorm van een recreatiegebied verrijzen

opgevat om in samenwerking met de

mooi landschap van maken. Een recreatiegebied, bedrijventerrein,

als fysieke en visuele buffer voor het westelijk havengebied

gemeente en Staatsbosbeheer een

woningbouwlocatie, natuur­gebied; de mogelijkheden zijn legio. Een

van Amsterdam.

"spannend" energiepark te realiseren. De inwoners kunnen hierin participe­

aansprekend voorbeeld is en blijft ons eigen hoofdkantoor dat op een stortlocatie is gebouwd. Daarnaast initiëren en begeleiden we

Mastwijk van start

ren: duurzame energie uit eigen tuin.

(landschaps)projecten waarin secundaire grondstoffen op veilige wijze

Het Groengebied Mastwijk is een vergelijkbaar project. Afvalzorg is in

In het park staan recreatie en educatie

kunnen worden verwerkt. Hoe een milieulocatie er uiteindelijk uit komt

2012 gestart met het saneren van het terrein door een veilige leeflaag

centraal. Het wordt een satellietlocatie

te zien, bepalen we in overleg met de opdrachtgevers en gebruikers.

van grond en baggerspecie aan te brengen. De grond die overblijft na

voor de Floriade in 2022 met het thema

droging van de baggerspecie, wordt gebruikt voor het aanbrengen van

energie uit zon, biomassa en stortgas.

Dat Afvalzorg een relevante rol heeft in het herontwikkelen van

een deklaag. Uiteindelijk zullen we uit de opbrengsten van de

milieulocaties, krijgt steeds meer bekendheid. Reden waarom we

baggerspecie het terrein inrichten als natuurgebied, passend in

steeds vaker door derden worden benaderd. Zo werd ons het kansrijke

het landschap.

project van een oude zandwinningsput in het Groene Hart aangereikt. Met deze geïsoleerde plas is al zestig jaar niets gebeurd en in deze tijd is de waterkwaliteit erg achteruit gegaan. Wanneer we de plas verontdiepen met herbruikbare bagger, kunnen we de natuurwaarden in de plas ecologisch herstellen. Zo kan een nieuwe trekpleister voor natuurliefhebbers ontstaan.

Kostenneutraal

Totaaloplossing voor verontreinigde locatie

Vanuit onze maatschappelijke visie voeren we onze projecten ten

Project Groenewoud biedt een totaaloplossing voor een

minste kostenneutraal uit. Zo zullen de kosten voor de sanering en

voormalige stortplaats in de gemeente Wijdemeren, nabij

ontwikkeling van Eiland Bloemendaal in Zaanstad gedekt worden door

Hilversum. Deze verontreinigde locatie wordt geïsoleerd en

de opbrengsten van de jaarlijkse erfpacht. De sanering, herinrichting

gecontroleerd en er worden meer natuur- en recreatiemoge­

en het beheer van het gebied Groenewoud worden bekostigd door

lijkheden gecreëerd. Afvalzorg werkt in dit project samen met

maximaal 39 plaatsen voor waterwoningen die zorgvuldig worden

de gemeente Wijdemeren, Dienst Landelijk Gebied en

ingepast in de natuurlijke omgeving.

Natuurmonumenten. De website over het project is in oktober 2012 online gegaan (www.projectgroenewoud.nl).

Milieuoplossing met verdienmodel

Via informatiebijeenkomsten, persoon­lijk overleg en een

Ook zijn er projecten waarbij we in de milieuoplossing tevens een

klankbordgroep inventariseren we ideeën en meningen van

interessant verdienmodel zien. Zo passen we in Het Groene Schip

betrokkenen en verwerken deze zo goed mogelijk in een

AEC-bodemas toe. De veilige toepassing hiervan zorgt ervoor dat

Masterplan. Dit plan is in het voorjaar van 2013 ingediend bij

de herinrichting van recreatie- en natuurgebied Houtrakpolder

de gemeente.

Het Groene Schip

1 km groene buffer

door Staatsbosbeheer kan worden gefinancierd. Uiteindelijk zal

13


Het draait om water Schoon water op elk moment van de dag. Ook op onze afvalverwerkingslocaties, waar we ons bekommeren om de emissies naar lucht, bodem en water. Zo ook om het water rond en onder onze locaties dat onder andere wordt beschermd door een afdichtingslaag. Neerslag dat door het afval sijpelt, maakt geen kans om in het grondwater te komen. Dit percolaat wordt opgevangen en gereinigd. Op Nauerna en Wieringermeer hebben we daarvoor zelfs onze eigen zuiveringsinstallaties. En het grondwater buiten onze locaties? Dat controleren we ook. Zodat het helder blijft: storten kan veilig.

14


Bodemzorg

Zaak van experts

300 monitoringspunten op onze locaties

8.500

Het beheer en de nazorg van gesaneerde locaties en stortlocaties is de verantwoordelijkheid van Bodemzorg. Zowel de eigen locaties, als locaties van derden die al een volgende bestemming hebben, worden door een team van experts nauwlettend gevolgd. De monitoring richt zich op het voorkomen van risico’s door emissies naar lucht of grond- en oppervlaktewater.

analyses uitgevoerd in afvalwater, grondwater en oppervlaktewater

408.047 m3

Bodemzorg heeft circa 50 nazorglocaties onder haar hoede en is

water gezuiverd in onze eigen waterzuiveringsinstallaties

daarmee een van de grootste nazorgorganisaties van Nederland. Onder deze 50 locaties bevinden zich gasfabrieksterreinen, (voormalige) stortlocaties en overige bedrijfslocaties met een achtergebleven bodemverontreiniging. Omdat de bodemsanerings­ operatie op haar einde loopt, komt er bij provincies, regionale uitvoeringsdiensten en gemeenten steeds meer aandacht voor het borgen van de continuïteit en kwaliteit van de resterende nazorg. Daarbij worden nazorgverplichtingen uit het verleden nog eens kritisch

Milieulocaties vaker overgedragen

tegen het licht gehouden, omdat soms werkzaamheden worden uitgevoerd die uit oogpunt van risicobeheersing overbodig zijn.

De belangstelling om de verantwoordelijkheid voor milieu­

Bodemzorg geeft hier zelf ook invulling aan door alle locaties te

locaties voor de lange termijn over te dragen, is groeiende.

herijken op basis van een uitgekiend beslismodel. Die toetsing leidt

Opdrachtgevers zijn daarbij op zoek naar betrouwbaarheid,

er vaak toe dat nazorgactiviteiten binnen enkele jaren eindig kunnen

continuïteit en kwaliteit. Op basis van haar expertise biedt

worden gemaakt.

Bodemzorg al jaren de mogelijkheid om de zorg en de risico’s af te kopen. Die expertise zit niet alleen in het milieuhygiënisch

Gebiedsgericht grondwaterbeheer

beheer maar ook in het beheer van de risico- en nazorg­

Het beheren van individuele locaties is niet altijd nodig. Soms kan een

fondsen, waarvoor Afvalzorg al jaren met een gedegen

gebiedsgerichte aanpak grote financiële en organisatorische voordelen

treasurystatuut werkt. In 2012 stelde onder meer een

hebben. In het Gooi hebben de provincie Noord-Holland, gemeenten

samenwerkingsverband van bedrijven en de gemeente

en bedrijven de handen ineengeslagen om te komen tot zo’n efficiënte

Etten-Leur het vertrouwen in Bodemzorg door de verantwoor­

aanpak. Bodemzorg is als inhoudelijk adviseur nauw betrokken bij dit

delijkheid voor het bedrijventerrein Vosdonk over te dragen.

veelbelovende voorbeeld van grootschalig gebieds­gericht beheer.

Voor het eerst ging het daarbij niet om een enkele locatie

De verwachting is dat deze expertise ook in veel andere gebieden kan

maar om een heel gebied.

worden toegepast.

15


MVO en duurzaamheid

Stevige duur Ons doel is ervoor te zorgen dat stortlocaties binnen één generatie geen risico meer vormen en eeuwige nazorg overbodig is.

Sinds jaar en dag staat bij Afvalzorg aandacht en zorg voor de effecten van onze activiteiten op de mens, het milieu en de omgeving centraal. We benutten onze expertise op het gebied van afval- en grondstoffen én van stort- en milieu­ locaties om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de verbetering van het milieu en het nuttig (her)gebruik van grondstoffen. Gelijktijdig kunnen we op onze locaties nog veel verbeteren: we zetten ons in om onze CO2-voetafdruk te verminderen, onder meer aan de hand van het Meerjaren­ programma Energie.

Speerpunten en concrete projecten In het komende jaar geven we hogere prioriteit aan de relaties met de omwonenden van onze locaties en met maatschappelijke organisaties. Zowel deze groepen als ons eigen personeel willen we meer betrekken bij nieuwe en duurzame ontwikkelingen. Hetzelfde geldt voor de relatie met partners. Samen met hen willen we oplossingen voor stromen (en klanten) vinden; dit kwam in 2012 concreet tot uiting in onze participatie in het Grondstoffenpark Rivierenland (zie pagina 9). Sinds 2011 is Afvalzorg mede-initiator van het meerjarenproject Introductie Duurzaam Stortbeheer. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat stortlocaties binnen één generatie geen risico meer vormen. Afvalzorg is betrokken bij twee van de drie pilots waarbij wordt gekeken

Stortgas verwarmt kas Op 8 mei 2012 gaf wethouder Linnekamp van Zaanstad het officiële startsein voor de ingebruikname van het leidingsysteem dat warmte transporteert van locatie Nauerna naar de bromeliakwekerij Corn. Bak. Sindsdien wordt onttrokken stortgas uit de locatie niet alleen gebruikt voor de verwarming van de waterzuivering en het hoofdkantoor van Afvalzorg. Het verwarmt nu ook water dat via een leiding van 1,7 km terechtkomt bij de kwekerij voor de verwarming van de kassen. Harm Ritsema, manager Beheer en Nazorg

16


zame ambities

Bijdrage aan landschapsontwikkeling In 2012 verlengden we het contract met Het Flevo-landschap in het kader van Natuurpark Lelystad. Het gaat om een structurele financiële bijdrage voor het bosgebied Flevohout en om een

hoe verontreinigingen versneld kunnen worden afgebroken, afgevoerd

winstgerelateerde bijdrage voor

en/of vastgelegd, zodat het stortlichaam binnen 30 jaar in evenwicht is

specifieke projecten. Deze samen­

met de omgeving. Het is de bedoeling dat overheden en exploitanten van

werking past geheel in de missie van

stortlocaties hiervoor een "Green Deal" met de rijksoverheid sluiten.

Afvalzorg om nieuwe, waardevolle landschappen te ontwikkelen.

In 2012 realiseerden we ruimschoots het gestelde doel in ons Meerjarenprogramma Energie. Met dit MJP-E streven we ernaar om in 2020 onze CO2-emissies met 50% te hebben verminderd (ten opzichte van 2008). Belangrijk onderdeel van dit plan is dat we

Het warmtetransportsysteem heeft een totale lengte van

1,7 km

inzetten op het benutten van zoveel mogelijk stortgas uit onze locaties voor de verwarming van onze kantoren, in onze waterzuiverings­ processen en buiten onze locaties. Bijvoorbeeld voor de kassen­ verwarming en de productie van groen gas. Daarom brachten we in 2012 op locatie Nauerna maar liefst 24 extra onttrekkingspunten aan in het stortlichaam. Daarnaast ontwikkelden we plannen voor de productie van zonne- en windenergie op onze locaties Nauerna en Braambergen.

Circulaire economie: van grond tot bodemas Onderdeel van de missie van Afvalzorg is sinds jaar en dag dat we afval- en grondstoffen verantwoord bewerken en opslaan. Daarmee

In 2012

stimuleren we hergebruik van grondstoffen, zowel direct via bewerking en reiniging, als in de toekomst door stromen tijdelijk op te slaan. Op onze eigen locaties en op locaties als het Grondstoffenpark Rivierenland worden onder meer grondstromen, bouwstoffen,

Groen gas uit oude stort

baggerspecie, RKG-slib en veegvuil bewerkt en op- en overgeslagen om vervolgens te worden teruggeleverd voor nieuwe toepassingen.

De voormalige gemeentelijke stortlocatie Schoteroog is al in

Afvalzorg is gelijktijdig nauw betrokken bij het vinden van een

2004 na sanering door Afvalzorg afgedicht en ingericht als

oplossing voor de aanzienlijke hoeveelheden bodemassen die

recreatiegebied. Maar daarmee was de duurzame kous niet

afkomstig zijn uit afvalenergiecentrales. Deze sectorpartners staan

af. In 2012 opende provinciaal gedeputeerde Bond er de

voor de uitdaging, gevat in een Green Deal met de rijksoverheid, om in

Groen Gas Installatie. In deze installatie wordt het stortgas uit

2017 de kwaliteit van de reststromen van bodemassen te hebben

de oude stortlocatie en het biogas van de naastgelegen

verbeterd. Nu kunnen deze stromen alleen nog geïsoleerd worden

waterzuivering opgewerkt tot gas van aardgaskwaliteit en

toegepast (conform IBC-normen). Gelijktijdig is Afvalzorg nauw

geleverd aan het reguliere net. Het stortgas wordt onttrokken

betrokken bij het vinden van mogelijkheden om AEC-bodemassen ook

via een leidingenstelsel dat tijdens de sanering door Afvalzorg

op te waarderen, zodat ze zonder aanvullende milieumaatregelen

werd aangebracht.

kunnen worden toegepast.

2.047.221 m3 stortgas nuttig toegepast/ geleverd voor energieopwekking

Doel MJP-E 2020

50% reductie CO2 -emissies t.o.v. 2008

17


Onze medewerkers krijgen veel verantwoordelijkheid en voelen zich heel betrokken bij hun werk.

Personeel

Historisch laag ziektev Ziekteverzuim bij Afvalzorg is altijd al laag; voor 2012 kunnen we het historisch lage percentage van 2 melden. Dit is onder andere het resultaat van de hoge mate van werktevredenheid. Onze medewerkers krijgen veel eigen verantwoordelijkheid en voelen zich mede daardoor betrokken bij hun werk. Ook het in 2010 ingezette vitaliteitsbeleid heeft een positieve invloed op het ziekteverzuim. Medewerkers zijn zich meer bewust geworden van het belang van een goede leefstijl. Een aantal van hen heeft daadwerkelijk stappen gezet en er wordt volop deelgenomen aan de georganiseerde sportactiviteiten. Het zal dan ook niet verbazen dat Afvalzorg haar medewerkers in 2013 blijft stimuleren om te bewegen en blijft adviseren over gezonde voeding. Daarnaast krijgen onze medewerkers weer een preventief medisch onderzoek aangeboden. Werktevredenheid wordt bevorderd door opleidingen aan te bieden en gericht te werken aan loopbaanontwikkeling. Medewerkers krijgen bovendien de gelegenheid om zich te ontwikkelen naar een andere functie. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de drijfveren van medewerkers, onder begeleiding van een coach.

Verloop personeel

GrĂŠ Keijzer, adviseur P&O

18

jaar

percentage

2010

4,3%

2011

3,2%

2012

4,2%


verzuim

Frequent verzuim aantal meldingen

Verzuim Ziekteverzuim excl. zwangerschap

2,00%

Ziekteverzuim incl. zwangerschap

2,33%

Verzuimfrequentie 0,85% Gemiddelde verzuimduur

14,1 dagen

Totaal aantal dagen ziek

606,1 dagen

Meldingen en ongevallen

aantal medewerkers

3x

3

4x

1

5x

1

> 5 x

0

De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is

Aantal medewerkers leeftijd

man

vrouw

totaal

0

0

0

<25 jaar

25-34 jaar

7

6

13

35-44 jaar

18

7

25

45-54 jaar

25

11

36

Meldingen 37

55-59 jaar

9

3

12

Ongevallen 0

60-65 jaar

5

1

6

>65 jaar

2

1

3

66

29 95

Meldingen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. Onder meer: klachten, onvoorziene omstandigheden, bedrijfsstoringen en controles.

totaal

48 2% laagste ziekteverzuim sinds onze oprichting

Certificaten Dienstverbanden

In 2012 zijn diverse certificaten

jaar fte fulltime parttime tijdelijk aantal dienstverband medewerkers

2010

80,29

60

32

2

92

2011

80,29

58

35

3

93

2012

83,02

57

38

7

95

gecontinueerd: ISO 9001 ISO 14001 VCA** Diverse beoordelingsrichtlijnen (BRL's)

19


Flowerpower Een stortlocatie is een energiebron. Organisch materiaal wordt omgezet in stortgas, een mengsel van methaan en koolstofdioxide. Door dit gas uit het stortlichaam te onttrekken, voorkomen we dat het als broeikasgas in de atmosfeer komt ĂŠn kunnen we het benutten om er elektriciteit en warmte mee op te wekken. En omdat we het gas steeds intensiever opvangen, hebben we meer dan genoeg. Daarom verwarmen we sinds 2012, behalve onze eigen gebouwen, ook een bromeliakwekerij. Anders gezegd: planten als de bekende Aechmea Primera en de bijzondere Dionaea muscipula groeien nu ook op de warmte die afkomstig is van onze stortlocatie Nauerna. Een win-winsituatie: minder verbruik van fossiele brandstoffen, minder broeikasgassen ĂŠn meer flowerpower.

20


Financiële aspecten

Financieel gezond in crisistijd Ook in de huidige economische crisis bewijst Afvalzorg een financieel gezonde onderneming te zijn. Hier ligt een doordacht beleid aan ten grondslag.

Op basis van de financiële verantwoording kan een objectieve lezer vaststellen dat Afvalzorg een financieel gezonde onderneming is. Net als bij de gezondheid van een mens is de financiële situatie van een onderneming een momentopname. Wordt de gezondheid van een mens "gemeten" bij een bezoek aan de dokter of bij een (door het bedrijf geïnitieerde) periodieke keuring, de financiële gezondheid van de onderneming wordt veelal gemeten door het analyseren van balansgrootheden en gerealiseerde resultaten. In onze ogen is financiële gezondheid meer, namelijk de mate waarin de onderneming in staat is om in geval van verslechtering van het economisch klimaat zich financieel goed te kunnen redden. Afvalzorg investeert al jaren in strategie en uitvoering op financieel gebied die gericht zijn op soliditeit, prudentie en flexibiliteit. Rekening

groen ingenomen

33 kton groenproducten afgezet

Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (voor winstbestemming, in duizenden euro's) Activa

31-12-2012 31-12-2011

346 ha

Vaste activa Materiële vaste activa 23.216 20.372 operationele locaties Financiële vaste activa 95.615 104.723 Totaal vaste activa 118.831 125.095 Vlottende activa Voorraden 28 75 Vorderingen 9.789 6.882 Liquide middelen 24.436 13.358 Totaal vlottende activa 34.253 20.315 Totaal activa 153.084 145.410

houden met toekomstige verplichtingen door het tijdig vormen van toereikende voorzieningen en het aanhouden van voldoende middelen

43 kton

Passiva

31-12-2012 31-12-2011

93 ha gesloten locaties

om de daaruit voortvloeiende verplichtingen te kunnen voldoen, is daar een sprekend voorbeeld van. Prudentie speelt zowel bij het beleggen van deze middelen als bij het aangaan van verplichtingen een prominente rol bij de besluitvorming. Daarnaast zijn we in staat om snel maatregelen te treffen om financiële risico’s te omzeilen. Kortom met een doordacht beleid, uitgevoerd door kundige en betrokken medewerkers met niet alleen oog voor risico’s maar zeker ook voor kansen, blijft Afvalzorg gezond in deze hectische financiële tijden.

Groepsvermogen 61.200 56.613 Aandeel derden 177 299 Voorzieningen 76.831 72.732 Langlopende schulden 1.854 1.700 Kortlopende schulden 13.022 14.066 Totaal passiva 153.084 145.410

21


Ratio's

Afvalzorg is een gezonde onderneming: ook in het huidige economisch klimaat kunnen we ons financieel goed redden.

2012 2011 2010

Eigen vermogen/bedrijfsvermogen 40,09 39,14 33,30 Vlottende activa/vlottende passiva 2,63 1,44 1,42 Netto winst/eigen vermogen 7,29 8,08 10,36 (minus aandeel derden)

Geconsolideerde resultatenrekening over 2012 (in duizenden euro's)

2012 2011

Bedrijfsopbrengsten 27.274 23.120 Bedrijfslasten -29.001 -22.440 Toegerekende rente aan 6.469 3.720 voorzieningen Bedrijfsresultaat 4.742 4.400 FinanciĂŤle baten en lasten 6.220 4.461 Af: toegerekend aan voorzieningen -6.469 -3.720 Belastingen over resultaat -1 -429 Resultaat 4.492 4.712 Aandeel van derden -29 -137 Netto resultaat 4.463 4.575

Bedrijfsopbrengsten (in duizenden euro's) Opbrengst stortlocaties In percentages

12.320 51,1%

4.353 22,1%

Opbrengst bewerkingen en diensten In percentages

11.805 48,9%

15.322 77,9%

Totaal netto omzet In percentages

24.125 100%

19.675 100%

3.149

3.445

27.274 100%

23.120 100%

Overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten In percentages Boudewijn Barteling, adviseur bedrijfsinformatie

22

2012 2011


COLOFON NV Afvalzorg Holding Postbus 2, 1566 ZG Assendelft Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 info@afvalzorg.nl www.afvalzorg.nl

Teksten, redactie en productiebegeleiding Afvalzorg Assendelft Intervolvement Communications Haarlem Kommanucatie Heemskerk

Fotografie Danny De Jong Fotografie Amsterdam

Vormgeving Icke Design Haarlem Š juni 2013 Dit jaarverslag over kalenderjaar 2012 is tevens in te zien op www.afvalzorg.nl. Ook voorgaande verslagen (2010, 2011) zijn nog in druk op te vragen Ên te vinden op onze website.

23


Afvalzorg jaarverslag 2012  

Jaarverslag 2012 van NV AFVALZORG HOLDING