Page 1

Afvalzorg nieuwsbrief Inhoud Versoepeling financiële afhandeling van uw afvalstoffen

2

Klanttevredenheidsonderzoek Bodemzorg

2

Groengebied Mastwijk groeit verder 3 Wielerronde in Flevoland voor Afvalzorg-relaties

3

Van bodemas naar vrij toepasbare bouwstof

4

Afvalzorg participeert in landelijke compostdag

4

Herinvoering afvalstoffenbelasting en gevolgen stortmarkt

5

Afvalzorg deelt kennis en ervaring in Spanje

5

In gesprek met: AEB Amsterdam

6

Mijlpaal project Groenewoud bereikt 7 Rondleiding leerlingen op locatie Zeeasterweg

8

Locaties Afvalzorg

8

maart 2014

2014: een positieve insteek én diensten optimaliseren Het jaar is voor Nederland goed begonnen. Onze Olympische sporters zijn terug en we hebben meer medailles gewonnen dan bij eerdere Winterspelen. Nu nog even het WK voetbal winnen en de sfeer wordt zo positief dat de economie omhoog spettert. Ik geloof in een combinatie van die twee aspecten; in een positieve sfeer krijgen wij vleugels en komt de leeuw in ons boven.

E

en positief gevoel hebben we de komende periode ook nodig, omdat onze markt wederom door maatregelen van de overheid wordt beïnvloed. De afvalstoffenbelasting wordt per 1 april a.s. opnieuw ingevoerd en we krijgen regelmatig vragen van klanten over de (financiële) consequenties en hoe structureel het is. Dat de huidige belastingmaatregelen de beoogde doelen (vergroening én 100 miljoen euro opbrengst) niet gaan realiseren, daar is gelukkig iedereen het over eens. De overheid is daarom samen met de markt aan het onderzoeken op welke manier de doelstellingen wel gehaald kunnen worden. Niets is nog zeker! Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u uiteraard op de hoogte. Uw tevredenheid is voor ons belangrijk en dit meten we op diverse manieren. Recent hebben we voor het eerst een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd voor onze afdeling Bodemzorg, waar positieve resultaten en interessante aanknopingspunten uitkwamen. U leest hierover meer in deze nieuwsbrief. Medio april starten we met het onderzoek onder de klanten die afvalstromen aanleveren of producten afnemen op onze locaties. We vinden het vanzelfsprekend zeer belangrijk wat uw mening is over onze service en hoe we deze nog verder kunnen verbeteren. Ons motto is: "Het kan altijd beter". Dus doe mee aan ons komend onderzoek en kom vooral met uw opmerkingen en suggesties. Uw mening telt! Bert Krom Algemeen directeur NV Afvalzorg Holding


Afvalstroomnummer en opdrachtnummer op factuur Efficiëntere factuurafhandeling

W

ij hebben gemerkt dat de afhandeling c.q. betaling van onze facturen soms moeizaam kan verlopen. De financiële afdeling van grote klanten verwacht vaak dat hun eigen opdrachtnummer op onze factuur vermeld staat. En dat de originele weegbon en het begeleidings­formulier zijn bijgevoegd. Dit terwijl Afvalzorg wettelijk verplicht is om de originele bonnen mee te geven aan de vervoerder. De vervoerder is vervolgens verplicht deze bonnen te overleggen aan de klant. Om de financiële afhandeling voor zowel u als onszelf soepeler te laten verlopen, verzoeken wij het opdrachtnummer bij het aanvragen van het afvalstroomnummer te verstrekken. Of anders binnen vijf werkdagen na aanlevering van uw afvalstoffen per e-mail aan ons door te geven. Zo kunnen wij het opdrachtnummer op onze factuur vermelden en verloopt het afhandelingsproces veel efficiënter.

Meer informatie? Als u nog vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ons bedrijfsbureau, telefonisch via 088 - 801 08 01, of via e-mail bedrijfsbureau@afvalzorg.nl.

Klanttevredenheidsonderzoek Bodemzorg:

score 7,7

De mening van onze klant telt! Regelmatig vragen wij klanten en relaties om onze diensten, werkwijze en service te beoordelen. Op deze manier kunnen we onze dienstverlening continu blijven optimaliseren. In december 2013 vond het klanttevredenheids­onderzoek plaats onder de klanten van Bodemzorg. En we zijn tevreden met het gemiddelde rapportcijfer van 7,7. Maar belangrijker zijn de tips en aanbevelingen die we hebben gekregen. Want op basis daarvan kunnen we onze dienstverlening nog beter laten aansluiten bij de wensen van onze klanten. In maart 2014 vindt ons volgende klanttevredenheids­onderzoek plaats: onder de klanten die afvalstromen aanleveren of producten afnemen bij onze locaties.

V

aak heeft Bodemzorg als beheer- en nazorg­organisatie van stortlocaties en bodemsanerings­locaties een jarenlange relatie met opdrachtgevers. Maar de klant lang en goed kennen kan ook een valkuil zijn. Bodemzorg wil daarom alert blijven. Onder meer via het klanttevredenheids­onderzoek inventariseren we regelmatig de wensen en behoeftes van onze klanten. De goede relatie met hen blijkt ook wel uit de hoge respons op het onderzoek van bijna 50%. Bodemzorg scoort bij haar klanten een 7,7 op algemene

2

tevredenheid en we worden omschreven als klantgericht, betrouwbaar en een partij die veel kennis in huis heeft.

Resultaten en verbeterpunten Met alle medewerkers van Bodemzorg is besproken hoe we aan de hand van de resultaten en verbeterpunten uit het onderzoek onze dienstverlening verder kunnen uitbouwen. Doelstellingen voor 2014 zijn het uitbreiden van (praktische) advisering in projecten, pro-actiever meedenken, betere

en snellere communicatie en meer maatwerk bieden aan klanten. Aanvullend op het onderzoek voeren wij persoonlijke gesprekken met klanten om zo hun wensen nog beter in beeld te krijgen.

Vragen? Heeft u vragen over het klanttevredenheidsonderzoek of opmerkingen over onze dienstverlening? Neem dan contact op met Kelly Vandevelde, telefoon 088 - 801 08 01, of via e-mail, k.vandevelde@afvalzorg.nl.


Regiofunctie bagger- en grondverwerking

Groengebied Mastwijk groeit verder Ruim anderhalf jaar geleden is Afvalzorg gestart met de sanering van locatie Mastwijk. Het terrein wordt, in samenwerking met de gemeente, ingericht als groengebied met natuurwaarde en passend in het landschap. Er wordt baggerspecie en grond aangeleverd vanuit veel regionale projecten. Het aantrekkelijke tarief en de gunstige ligging zorgen ervoor dat aannemers in de regio Mastwijk gemakkelijk weten te vinden.

A

ccountmanager Roy Bakker vertelt: "Het afgelopen jaar hebben we bagger en grond ontvangen van projecten uit onder andere Utrecht, Bodegraven, Woerden, Schoonhoven, Culemborg en Gouda. Op dit moment ontvangen we baggerspecie uit Schoonhoven en Utrecht en aanvragen van verder weg uit de regio. We faciliteren met Mastwijk een verzorgingsgebied tot circa 25 à 30 kilometer rond deze locatie. We zien dat regionale klanten ons weten te vinden omdat we gemakkelijk bereikbaar zijn en op korte afstand van de A12 en knooppunt Ouderijn liggen. Op de locatie zelf is een verharde weg aangelegd om de aanlevering van afvalstromen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen."

Wielerronde in Flevoland voor Afvalzorg-relaties! Voor het eerst wil Afvalzorg dit jaar een wielerronde voor haar relaties organiseren. Met twee locaties in de regio Flevoland een uitstekende gelegenheid om samen met u het gebied te verkennen. Op dit moment wordt gekeken naar een geschikte datum en route. Wat wel al zeker is, is dat het start- en eindpunt onze locatie Zeeasterweg zal zijn. Voor stops onderweg, catering etc. wordt natuurlijk gezorgd. Daarnaast onderzoeken wij ook de mogelijkheden voor een wielrenclinic. Bent u een fietsliefhebber, wilt u graag meefietsen of op de hoogte gehouden worden van dit initiatief? Stuur dan een e-mail naar Mariska Schouten, m.schouten@afvalzorg.nl.

Planning recreatiegebied De planning is om eind 2014 een gedeelte van het voorterrein van de locatie op te leveren, of eerder wanneer het bestemmingsplan gereed is. Dit gebied wordt ingericht als recreatie­gebied; wellicht met een molen, compleet met tearoom en verkoop van streekproducten. Vervolgens zal Afvalzorg het achterste deel van de locatie afdekken met een veilige leeflaag waarna het wordt ingericht als groengebied met natuurwaarden.

Bagger- en grondprojecten in regio Utrecht? Heeft u een project in de regio Utrecht waarbij bagger of grond vrijkomt? Voor groen­gebied Mastwijk kan grond met de maximale waarde BGW2 en baggerspecie klasse A of B worden aangeleverd. Neem dan contact op met Roy Bakker, accountmanager, via telefoonnummer 088 - 801 08 01 of per e-mail: r.bakker@afvalzorg.nl.

3


Afvalzorg doet al een aantal jaar onderzoek naar de bewerking van bodemas tot bouwstof. Samen met Ballast Nedam is gewerkt aan een techniek om bodem­assen te reinigen tot vrij toepasbare bouwstoffen. De resultaten van de meest recente proeven zijn zeer positief.

Opwerking bodemas 2.0

Van bodemas naar vrij toepasbare bouwstof Bodemasopwerking op Nauerna In 2012 hebben de afvalenergiecentrales (AEC's) een Green Deal gesloten. Hierin verplichten de AEC's zich om uiterlijk 1 januari 2017 minimaal 50% van de AEC-bodemas hoogwaardiger toe te passen dan als IBC-bouwstof. Het doel is om in 2020 100% van de AEC-bodemas hoogwaardig toe te passen. Afvalzorg en Ballast Nedam zijn in 2012 gestart met de ontwikkeling van natte reinigingstechnologieën voor bodemas­opwerking op de locatie Nauerna: project "bodemas 2.0". Dit als uitbreiding op de gezamenlijke activiteiten op het gebied van grond­reiniging. Een van de uitdagingen bij de ontwikkeling van deze technologie was de uitloging van zware metalen op langere termijn. Hiervoor wordt sinds 2013 samengewerkt met de Universiteit van Leuven (België).

Beter inzicht in uitloging De Universiteit Leuven heeft veel kennis over het uitlooggedrag van metalen in vele (afval)stoffen en materialen. Door de samenwerking met Afvalzorg en Ballast Nedam kan zij haar koppositie op dit gebied behouden en tevens haar theoretische kennis in de praktijk brengen. Joost Bouman, adviseur strategie bij Afvalzorg, licht toe: "De samenwerking met de Universiteit Leuven heeft ons inzicht gegeven in de mechanismes die achter het vaak grillige uitlooggedrag van zware

Afvalzorg participeert in landelijke compostdag Gratis compost als dank voor scheiden groenafval

metalen op lange termijn zitten. Voor diverse soorten bodemas die in Nederland vrijkomen hebben we nu additieven waarmee de bodemas na het wassen voldoet aan de eisen voor een vrij toepasbare bouwstof. Niet alleen direct na het keuren, maar ook gedurende de jaren daarna."

Succesvolle praktijkresultaten De afgelopen maanden zijn er diverse proeven gedaan. Er zijn proefvakken gemaakt met bodemas met verschillende additieven, in diverse concentraties. De resultaten hiervan zijn zeer goed. De bouwstof voldoet aan alle geldende eisen en kan zonder IBC-maatregelen nuttig worden toegepast. Momenteel wordt 1.000 ton bodemas verwerkt in de proefinstallatie. Het eindproduct wordt binnenkort voor het eerst toegepast in een praktijksituatie, buiten de stortlocatie. We hopen binnenkort een akkoord te ontvangen om het materiaal toe te passen als funderingsmateriaal bij de aanleg van een nieuwe gevangenis in Zaanstad. Voor deze zomer willen Ballast Nedam en Afvalzorg de resultaten presenteren tijdens een minisymposium voor specialisten uit de markt en overheid.

Interesse in project bodemas 2.0? Heeft u vragen over onze toekomstplannen ten aanzien van bodemas­ opwerking? Neem dan contact op met Joost Bouman, telefoon 088 - 801 08 01, of stuur een e-mail aan j.bouman@afvalzorg.nl.

Op zaterdag 22 maart a.s. vindt de landelijke compostdag plaats. Doel van deze dag is om scheiding van groenafval te stimuleren en meer bekendheid te geven aan de goede eigenschappen van compost. Afvalzorg opent deze dag haar locatie in Brunssum, Waubacherweg 11. Van 8.00 tot 13.00 uur kunnen burgers uit de regio Brunssum hier gratis compost scheppen. Afvalzorg levert groencompost dat uitsluitend is samen­gesteld uit groenafval en een volledig compos­ t­eringsproces heeft doorlopen. Het heeft hierdoor een hoge kwaliteit en is uitermate geschikt voor de grondverbetering in tuinen en groenvoorzieningen. Onze compost zorgt voor een luchtige en makkelijk bewerkbare grond. Wilt u meer weten over onze groencompost of de landelijke compostdag? Neem dan contact op met Patrick Smeijsters via 088 - 801 08 01 of via e-mail p.smeijsters@afvalzorg.nl.

4


Op 1 april a.s. wordt de afvalstoffenbelasting opnieuw ingevoerd. We ontvangen regelmatig vragen over dit onderwerp. Wat zijn de verschillen, welke ontwikkelingen zijn er en wat gaat er de komende tijd gebeuren? Over deze en andere zaken met betrekking tot de stortbelasting informeren we u in dit artikel.

Stortbelasting vergroenend? Het uitgangspunt van de herinvoering van de afvalstoffenbelasting is dat deze belasting jaarlijks 100 miljoen euro op moet gaan leveren. Daarnaast zou de belasting vergroenend moeten werken. Diverse organisaties deden de afgelopen periode expliciete uitspraken over deze maatregel. Met een eenduidig oordeel: het opnieuw invoeren van de belasting op storten van afvalstromen werkt averechts, heeft geen vergroenende werking en draagt niet bij aan een circulaire economie. Dit omdat er tegenwoordig alleen nog afval wordt gestort dat niet-recyclebaar en niet-verbrandbaar is. De inspanning van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) en de andere brancheorganisaties heeft ervoor gezorgd dat de overheid dit ook heeft ingezien.

Herinvoering afvalstoffenbelasting en gevolgen stortmarkt Wat verandert er?  Er

komt geen hoog en laag tarief meer. Het belastingtarief is per 1 april a.s. vastgesteld op € 17,-- per ton stortafval.  Er is geen onderscheid meer op grond van de volumieke massa. Dat wil zeggen, de 1100 regeling vervalt. Containerregistratie is niet meer nodig.  Baggerspecie is uitgezonderd van de stortbelasting. Maar alleen met een baggerspecieverklaring van Bodem+ die vóór aanlevering van de baggerspecie bij de verwerker aanwezig moet zijn. Deze verklaring is vanaf 1 april a.s. aan te vragen via de website van Bodem+.  De staatssecretaris heeft de mogelijkheid om, in de toekomst, meer categorieën afvalstromen uit te zonderen van de belasting.

Alternatief stortbelasting De eerste helft van 2014 wil de overheid gebruiken voor de ontwikkeling van een alternatief belastingsysteem dat wel vergroenend werkt én de gewenste opbrengst heeft. Dit nieuwe systeem moet ingaan in 2015. In december 2013 heeft de VA een bijeenkomst georganiseerd met alle betrokken partijen, o.a. het ministerie van Financiën, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse brancheorganisaties. Hier zijn allerlei opties voor een alternatieve afvalstoffenbelasting op een rij gezet. Het ministerie doet op dit moment onderzoek naar deze mogelijk­heden. Op 25 maart a.s. koppelen zij hun bevindingen en resultaten terug aan alle partijen. Het voorstel voor alternatieve belasting moet voor de zomer bij de minister liggen, zodat het opgenomen kan worden in het belastingplan voor volgend jaar.

Wat betekent de stortbelasting voor u? Heeft u nog vragen over de herinvoering van de stortbelasting of wat dit betekent voor uw organisatie? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Projectleider Niels Smit beantwoordt uw vragen en komt graag bij u langs. Hij is telefonisch bereikbaar onder 088 - 801 08 01 of per e-mail naar n.smit@afvalzorg.nl.

AFVALZORG DEELT KENNIS EN ERVARING IN SPANJE Vanuit haar MVO-beleid wil Afvalzorg haar specialistische kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten. Regelmatig delen wij onze kennis op het gebied van exploitatie, beheer, afwerking en herinrichting van stort­locaties met andere partijen in binnen- en buitenland. Om lokale milieuproblemen te verminderen, maar ook voor mondiale klimaat­ problemen zoeken wij oplossingen in het afvangen en benutten van stortgas. De afgelopen maanden stonden in het teken van een Europees "buurland": Spanje.

Meer informatie?

Onderzoek drie Baskische stortplaatsen

Deze Baskische ervaring is een goed voorbeeld van onze kennisdeling, waarbij we altijd streven naar duurzame, milieuverantwoorde, maar vooral praktische oplossingen.

In oktober namen we deel aan een Spaans congres over Duurzaam Stortbeheer. Tijdens dit congres verzorgden we een presentatie over "duurzaam storten als onderdeel van het afvalmanagement van de toekomst". In het Spaanse Baskenland heeft Afvalzorg eind 2013 onderzoek gedaan op twee

operationele stortplaatsen en één voormalige stortplaats in het noorden van Spanje. Op de, beide circa vier hectare metende, operationele stortplaatsen Eibar en Irun hebben we onderzoek gedaan naar het vrijkomende stortgas en geadviseerd over emissiebeperkende maatregelen. De derde opdracht richtte zich op de voormalige stortplaats Elgoibar die is herontwikkeld tot

industrieel terrein. Hier heeft Afvalzorg de stortgasemissies en de risico’s onderzocht. Bovendien hebben we een stortgasonttrekkingssysteem ontworpen om het stortgas van de voormalige stortplaats op te vangen en de risico's op de locatie te beperken.

Wilt u meer informatie over onze activiteiten in het buitenland? Neem dan contact op met projectleider stortgas Richard Gronert, telefoon 088 - 801 08 01 of mail naar r.gronert@afvalzorg.nl

5


In gesprek met:

AEB Amsterdam Afvalzorg denkt actief met ons mee

Voor deze rubriek zijn we dit keer op bezoek bij AEB Amsterdam. Deze organisatie komt van oudsher vanuit de stadsreiniging, is anno 2014 verzelfstandigd en uitgegroeid tot een grote speler in de afvalverbrandingsmarkt. We praten met Jaap Pranger, commercieel en operationeel directeur en voorzitter van de werkgroep Energie uit Afval van de Vereniging Afvalbedrijven.

"Onze organisatie is met ruim 400 medewerkers dagelijks bezig met het terugwinnen van grondstoffen en opwekken van energie uit afval." Zo begint Pranger zijn verhaal. "Vanuit de rol van traditionele afvalverwerker (verbranden met energieterugwinning), richt AEB zich de afgelopen jaren op verbreding hiervan. Voorbeelden zijn onder andere de terugwinning van mineralen en non-ferro’s uit bodemassen en de exploitatie van de zes milieustraten van de gemeente Amsterdam. Onze verzelfstandiging is dan ook een logische vervolgstap. Deze biedt meer armslag om met partijen in de keten samen te werken of projecten te realiseren."

ons verbrandingsproces. Dit is echter logistiek gezien een dure oplossing, dus we zijn wel aan het kijken naar een oplossing op ons eigen terrein. Verder verwerkt Afvalzorg het veegvuil en de asbeststromen van de gemeente Amsterdam. Deze continue dienstverlening gaat prima, en gelukkig hoor ik daar nooit klachten over vanuit de gemeente. Afgelopen jaar heeft Afvalzorg laten zien ook bij incidentele projecten goed met ons mee te denken. We moesten slib elders verwerken en zijn naar Afvalzorg gestapt voor een oplossing. Hierbij werd snel geschakeld en de medewerkers van Afvalzorg dachten actief mee over een oplossing."

Over MVO Afval = grondstof De markt is veranderd en zowel de stortmarkt als verbrandingsmarkt zijn door een moeilijke periode gegaan. Hier ziet Pranger een parallel tussen beide organisaties. "Er zal altijd afval blijven dat gestort of verbrand moet worden, maar dit wordt rap minder. De uitdaging voor onze organisaties is om zich hoger op de Ladder van Lansink te gaan bewegen. We gaan ons meer richten op hergebruik en de terugwinning van grondstoffen. Zo kijkt AEB naar een sorteerlijn grof huishoudelijk afval, maar wordt er ook samen met de gemeente Amsterdam gekeken naar slimmer omgaan met restafval. Wat is de waarde van restafval en welke stromen kunnen er nog uitgehaald worden? De rol van grondstoffenregisseur komt daarmee bij AEB terecht."

Goed contact en snel schakelen De samenwerking met Afvalzorg bestaat al heel lang. "Ik werk pas vijfenhalf jaar bij AEB, maar volgens mij werken we al sinds mensen­ heugenis samen met Afvalzorg", zo geeft Pranger aan. "Met Afvalzorg hebben we op diverse gebieden een langlopende samenwerking. Een van de belangrijkste voor ons is de buffer. We zijn blij dat we op de Afvalzorg locatie in Wieringermeer afgelopen jaar weer 30.000 ton afval tijdelijk konden opslaan. Dit is daar gebleven tot we het nodig hadden in

6

"Op MVO-gebied zijn we best een beetje jaloers op Afvalzorg", geeft Pranger toe. "Wij denken dat we het prima doen, maar vertellen hier nog te weinig over, terwijl Afvalzorg nadrukkelijker rapporteert over de MVOactiviteiten. Op ons terrein hebben wij bijvoorbeeld een Regionaal Sorteer Centrum waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gere-integreerd worden in het arbeidsproces. Hiermee zetten we in op sociaal werkgeverschap; een mooie ontwikkeling. Medewerkers komen hier en worden na re-integratie ingezet bij bedrijven in de regio. We zoeken nog steeds bedrijven hiervoor. Wellicht nog wat voor Afvalzorg of andere bedrijven in de branche?"

Waarom Afvalzorg "De dienstverlening van Afvalzorg is, zoals ik al eerder aangaf, prima. Zaken worden snel teruggekoppeld, de medewerkers van Afvalzorg zijn goed benaderbaar en er is een goed persoonlijk contact. Ga vooral zo door!", is Pranger zijn advies. In de ogen van Jaap Pranger liggen er kansen voor een bredere samenwerking tussen de twee bedrijven. "AEB Amsterdam heeft als doelstelling om in 2030 het duurzaamste grondstoffen- en energiebedrijf van de regio te zijn. Onderdeel hiervan is om regionaal partners te zoeken die hierbij passen. Een mooi uitgangspunt voor een bredere toekomstige samenwerking."


Gemeente Wijdemeren stelt plan definitief vast

Mijlpaal project Groenewoud bereikt De voormalige stortplaats Groenewoud in Wijdemeren vormt een probleem voor milieu en omgeving. Afvalzorg en Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn sinds 2012 bezig met een totaalplan om de oude stortplaats te isoleren/controleren, te herinrichten én om nieuwe en betere natuur te realiseren in de omliggende polder. Dit in nauw overleg met de gemeente Wijdemeren en de provincie Noord-Holland. Eind 2013 heeft het project een belangrijke mijlpaal bereikt. Op 19 december is het Masterplan Groenewoud definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Wijdemeren.

H

et maken van het Masterplan Groenewoud was een langdurig en zorgvuldig proces. In een heel vroeg stadium hebben we omwonenden, bedrijven en overige betrokkenen mee laten denken over het Masterplan. Via informatieavonden, een enquête en klankbord­bijeenkomsten is veel informatie verstrekt en input verzameld. Tevens is Natuurmonumenten nauw betrokken bij de planvorming. Dit alles heeft geresulteerd in een plan dat zo breed mogelijk gedragen wordt door alle partijen en betrokkenen.

Hoe nu verder? Er worden nu duidelijke afspraken vastgelegd met de betrokken partijen. Vervolgens wordt gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. Naar verwachting zal het bestemmingsplan begin 2015 worden vastgesteld. Gelijktijdig gaan we verder met het ontwerp van

de waterwoningen binnen de voorwaarden van een beeldkwaliteitsplan van de gemeente.

Voorbeeldproject Een belangrijk onderdeel uit de missie van Afvalzorg is dat we onze locaties na exploitatie weer opleveren als veilig landschap met een nuttige en zo hoogwaardig mogelijke functie. Maar we willen deze kennis ook delen. Daarom richten we ons ook op de herontwikkeling van verontreinigde milieulocaties van derden. Project Groenewoud is een prachtig voorbeeld van een project waarbij we de totale zorg voor een milieulocatie overnemen én er een mooi en veilig landschap van maken. Neem voor meer informatie contact op met Erik Kuiper, telefoon 088 - 801 08 01 of e-mail e.kuiper@afvalzorg.nl.

7


Afvalzorg, HVC en Orgaworld leiden leerlingen rond op locatie Zeeasterweg

Locaties Afvalzorg 1

4

2 10 9 3

5 6

7

8

Op 6 maart jongstleden was de eerste rondleiding voor leerlingen op onze locatie Zeeasterweg in Lelystad een feit. Leerlingen van De Steiger uit Lelystad, een school voor Praktijkonderwijs, kwamen op bezoek. Doel van deze rondleidingen is om jongeren te laten zien dat afval niet op één hoop belandt, maar zorgvuldig wordt ingezameld en zo veel mogelijk wordt gerecycled. Dit was de eerste rondleiding uit een proefproject samen met onze partners op Zeeasterweg; HVC en Orgaworld.

M

arketingadviseur Mariska Schouten vertelt waarom Afvalzorg dit proefproject gestart is: "Vanuit Afvalzorg hebben we op De Beursvloer in Zeewolde (een maatschappelijk initiatief waar behoeftes verhandeld worden) gesproken met een aantal scholen in de regio Lelystad. Deze wilden graag onze locatie bezoeken om hun leerlingen te laten zien wat met afval gebeurt en waarom scheiden belangrijk is. Dit hebben we besproken met onze partners op de locatie, de bedrijven HVC en Orgaworld. Gezamenlijk kunnen we met onze kennis en ervaring een compleet beeld geven van afval­ inzameling en diverse mogelijkheden van recycling en storten. Een proefproject dat we binnen Afvalzorg willen gebruiken om te kijken of en hoe we deze dienst bedrijfsbreed kunnen aanbieden". De leerlingen van De Steiger waren positief. Veel van de kinderen waren al eens op de milieustraat geweest met hun ouders, maar dat er nog zoveel meer gebeurde hadden ze niet verwacht. Na ontvangst, een korte presentatie en op de weegbrug ingewogen te zijn, was er een rondleiding over de locatie. De omvang van het terrein, wel 88 voetbalvelden, maakte veel indruk op de kinderen. Maar ook de vele vervoersbewegingen en de verschillende afvalstromen. De vragen die gesteld werden gingen over wat er gebeurt met afval, maar ook wat je nu moet doen als je bij een afvalbedrijf werkt. Wilt u ook langskomen op één onze locaties? Neem dan contact op met Mariska Schouten, via telefoonnummer 088 - 801 08 01 of stuur een e-mail naar m.schouten@afvalzorg.nl.

1 Locatie Wieringermeer

5

Locatie Braambergen

Storten afvalstoffen Op- en overslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil Stortgasonttrekking Buffer brandbaar afval Waterzuiveringsinstallatie (eigen beheer)

Op- en overslag (grof) huishoudelijk en bedrijfsafval, GFT, RKG-slib, veegvuil, grond- en bouwstoffen Stortgasonttrekking en -benutting Ontwikkeling nieuwe recreatieve bestemming

2 Locatie Nauerna

Storten en recycling afvalstoffen Op- en overslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil Baggerspecieverwerking Stortgasonttrekking en -benutting Inname groenafval Grondreiniging en immobilisatie Waterzuiveringsinstallatie (eigen beheer) Aan- en afvoer loswal Buffer brandbaar afval Hoofdkantoor Realisatie 12 ha openbaar park

3 Locatie De Liede

Op- en overslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib, veegvuil en teerhoudend asfalt (KTA) Productie en verkoop diverse grondproducten Immobilisatie Groenrecycling

4 Locatie Zeeasterweg

Storten en recycling afvalstoffen Op- en overslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil

6 Groengebied Mastwijk

Sanering oude stortlocatie Baggerspecieverwerking Herontwikkeling tot natuurgebied Inname grond (BGW II)

7 Locatie Geldermalsen

Storten afvalstoffen Op- en overslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil, KTA en dakleer Baggerspecieverwerking Ontwerpen en realiseren bovenafdichting

8 Locatie Brunssum

Groencompostering Productie en verkoop grondproducten Op- en overslag RKG-slib, veegvuil, gronden bouwstoffen, bouw- en sloopafval Productie biomassa Herontwikkeling deel locatie tot natuurpark Immobilisatie

9 Het Groene Schip

Inname en verwerking van grond- en (IBC-)bouwstoffen Inrichting openbaar recreatiegebied

10 Action Valley

Samenwerking GMG (Grondbank Midden Nederland)

Vrijdag 30 mei gesloten Alle locaties van Afvalzorg, met uitzondering van locatie Brunssum, zijn de dag na Hemelvaart gesloten. Bij specifieke projecten kunnen in overleg de openingstijden worden aangepast.

NV AFVALZORG HOLDING Hoofdkantoor Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/afvalzorg

Afvalzorg nieuwsbrief maart 2014  

Een positieve insteek