Page 1

Afvalzorg Afvalzorg wil met haar afvalverwerkingslocaties de garantie geven dat afval de komende jaren veilig verwerkt kan worden. We recyclen het afval zo veel mogelijk. Recyclingresiduen en afval dat niet geschikt gemaakt kan worden voor recycling, worden op verantwoorde wijze gestort. Afvalstoffen die tijdelijk niet kunnen worden verwerkt, slaan we op. Verder is Afvalzorg gespecialiseerd in de nazorg van alle soorten verontreinigde locaties. We ontwikkelen gesloten stortlocaties tot mooie, veilige, nieuwe bestemmingen. En we delen onze kennis graag met overheden en exploitanten in binnen- en buitenland.

Klantgerichte oplossingen

Onze duurzame ambities

Afvalzorg werkt intensief met haar klanten samen om kansen te benutten en verant­ woorde (milieu-) oplossingen te realiseren. De afvalstromen van onze klanten worden veilig verwerkt en zijn in deskundige handen. Afvalzorg staat voor een breed dienstenpak­ ket en proactieve, flexibele en klantgerichte oplossingen. De verantwoordelijkheid voor de omgeving en het milieu verliezen we hierbij zeker niet uit het oog.

Onze blik is gericht op de lange termijn. We benutten onze expertise op het gebied van afval en stortlocaties om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de verbete­ ring van het milieu en het nuttig hergebruik van grondstoffen. We zetten in op duurzame technieken. Zo is Afvalzorg mede-initiator van het project "duurzaam stortbeheer". Ons doel is ervoor te zorgen dat stortlocaties binnen één generatie geen risico meer vormen. Ze zijn dan vrij van emissies en maatschappelijk dure nazorg wordt overbodig. Naast de zorg voor lange termijn heeft Afvalzorg ook in de dagelijkse praktijk voortdurend aandacht voor de effecten van haar locaties en activiteiten. Zo beperken we onze emissies zo veel mogelijk, passen we ons stortgas nuttig toe en ontwikkelen we duurzame energieproductie­ middelen op onze locaties.

We beschikken over een uitgebreid netwerk van locaties. Bij verschillende locaties is aanvoer via de loswal mogelijk. Vijf dagen per week zijn we geopend en bij bijzondere projecten bieden we flexibele openingstijden. Zoals bijvoorbeeld in geval van calamiteiten.

Onze activiteiten Veilig storten van afvalstromen  Tijdelijke opslag van afval

 Beheer en nazorg verontreinigde locaties

 Recyclen van granulaire afvalstromen

 Herinrichting verontreinigde locaties

Recyclen van groenafval

Adviseren en kennis delen


Beheer en nazorg Bodemzorg, onderdeel van Afvalzorg, is verantwoordelijk voor het beheer en de nazorg van gesaneerde locaties en stortlocaties. Zowel op de eigen locaties, als de locaties van derden. De monitoring richt zich op het voorkomen van risico’s door emissies naar lucht of grond- en oppervlaktewater. Bodemzorg heeft circa 50 nazorglocaties onder

haar hoede en is daarmee een van de grootste nazorgorganisaties van Nederland. Ook bieden we bedrijven en overheden de mogelijkheid om de zorg en de risico’s van milieulocaties af te kopen. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor deze locaties voor de lange termijn overgedragen aan Bodemzorg.

Multifunctionele locaties

Zorgvuldig omgaan met ruimte

Onze afvalverwerkingslocaties kunnen worden benut voor het tijdelijk opslaan, bufferen, recyclen en storten van afvalstoffen. De beschikbare meters worden optimaal benut, beheerkosten worden verlaagd. Met als resultaat duurzame en multifunctionele locaties. De locaties van Afvalzorg vormen samen een uitstekend netwerk om een breed scala aan stromen te recyclen, op te slaan en weer af te zetten of te storten.

Een locatie kan slechts tijdelijk worden benut voor het storten van afvalstromen. Wanneer een locatie vol is, wil Afvalzorg de ruimte goed benutten. We geven de voormalige stortlocaties weer terug aan de maatschappij als veilig, nuttig en waardevol (natuur-) gebied. Vanaf het moment dat we een locatie in gebruik nemen, houden we al rekening met de toekomstige eindbestemming. Daarom is de synergie tussen de verschillende afdelingen binnen Afvalzorg groot. Alle kennis van planologie, bodemsanering, afvalverwerking en de toepassing van secundaire bouwstoffen wordt gecombineerd. Deze kennis zetten we ook in voor herontwikkeling van verontreinigde locaties van derden. We kunnen de totale zorg voor milieulocaties overnemen en er bijvoorbeeld weer een mooi landschap van maken. Een recreatiegebied, bedrijventerrein, woningbouwlocatie, natuur­gebied. De mogelijkheden zijn legio. Een mooi voorbeeld is ons eigen hoofdkantoor dat op een stortlocatie is gebouwd. Of recreatiegebied Spaarnwoude dat deels op een voormalige stortlocatie van Afvalzorg is aangelegd. Daarnaast initiëren en begeleiden we projecten waarin secundaire grondstoffen op veilige wijze worden verwerkt.

gesloten locaties operationele locaties

Onze missie Het op transparante wijze duurzaam beheren en benutten van afvalverwerkingslocaties. Daarbij staat centraal het:  verantwoord verwerken en opslaan van afval- en grondstoffen;  verduurzamen van het afvallichaam om het toekomstige milieurisico te minimaliseren;  herinrichten van verontreinigde locaties tot functionele, veilige landschappen.

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/afvalzorg

FOL727/092013

AFVALZORG T 088 - 801 08 01 F 088 - 801 08 08 E info@afvalzorg.nl I www.afvalzorg.nl Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft

Afvalzorg folder algemeen  

Folder over NV Afvalzorg Holding

Afvalzorg folder algemeen  

Folder over NV Afvalzorg Holding