__MAIN_TEXT__

Page 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Vážení, znovu se, tak jako každý rok, ohlížíme za uplynulým obdobím. Směle jsme vykročili do nového roku 2019, kde se samozřejmě silně promítá předchozích dvanáct měsíců. Ty byly pod vlivem velkých změn na mezinárodní úrovni, definování nových strategií a celkové revize priorit AFS. Jedna z nich jsou právě programy. Již delší dobu se snažíme inovovat kmenové programy tak, abychom dostáli poslání naší organizace, byli schopni naplnit potřeby a možnosti trhu, a tím byli tedy konkurenceschopní. Proto jsme v České republice pilotně zorganizovali letní program pro menší skupinu středoškoláků z USA s cílem tento program v dalších letech rozšířit. Prostřednictvím AFS na Novém Zélandu se podařilo připravit půdu pro rozjezd programu na konkrétní škole. Přes všechna úskalí program studium v zahraničí dopadl velmi dobře. Plánu jsme dostáli, dokonce ho o několik procent navýšili. Oproti tomu se nám nepodařilo naplnit plán na hostitelském programu. Pro AFS je to jednoznačná zpětná vazba související právě s potřebou inovace programů. Co se rozhodně dařilo realizovat velmi dobře, bylo pokračování projektu Pohled odjinud, financovaného Evropskými strukturálními a investičními fondy, Operační program Praha – pól růstu, který významně posílil naši spolupráci se školami. Pedagogové velmi ocenili všechny aktivity, které jim v rámci projektu byly nabídnuty. Více se dočtete v části Otevíráme české školy světu. Dobrovolnická základna je vždy odrazem AFS. V roce 2018 našich osm dobrovolnických skupin zdárně ustálo výzvy v podobě oslabení či dočasné nepřítomnosti vedení. Přesto naši dobrovolníci zvládli neuvěřitelných 63 prezentací, zapojili se do projektu Pohled odjinud, zorganizovali pro hoštěné studenty výroční ples, mezinárodní večeře, Megavíkend, který se dnes dostává více a více do mezinárodního povědomí, a mnoho dalšího. Dobrovolníci ve vedení společnosti ve správní a dozorčí radě věnovali svůj čas definování nové strategie na období 2019–2022. V současné pro AFS velmi turbulentní době osobně cítím velkou zodpovědnost AFS – pokračovat i nadále, společně s našimi dobrovolníky, ve zdolávání výzev a překážek, a dostát tak tomu, k čemu jsme se my všichni, byť beze slov, přesto však hluboce zavázali. Snažíme se poskytnout prostor pro poznání, pochopení a porozumění. I pro přirozený rozvoj od osobních dovedností a znalostí, přes mezilidské vztahy až po mezikulturní a globální vzdělávání. Společně vytváříme prostor pro posílení společnosti v aktivním občanství, v hlubším porozumění souvislostí a v kompetencích potřebných pro demokratickou společnost. Děkuji upřímně zaměstnancům, dobrovolníkům, hostitelským rodinám a pedagogům, že nám pomáhají naplňovat poslání naší organizace.

K L Á R A K U T I Š OVÁ ředitelka


AFS ve světě AFS

T VO Ř Í

C E LO S V Ě TOVO U

SÍŤ

V Í C E N E Ž 6 0 PA R T N E R S K ÝC H O R G A N IZ AC Í , K T E R Á V Z N I K L A P Ř ED 1 0 0 L E T Y Z I N I C I AT I V Y A M E R I CK ÝC H

D O B R OVO L N Í K Ů.

PA R T-

N E R S K É O R G A N IZ AC E S D R UŽ U J E

T O N N A M Z T H A J S K A V Y PR ÁV Í O S V ÝC H Z K U Š E N O S T E C H BĚHEM AFS POBY TU NA LIBERECKU Jmenuji se Tonnam a rád bych vám povyprávěl o svých zážitcích. Rád si povídám s přáteli v jazyce „Czenglish“, což je kombinace češtiny a angličtiny. Jsem

S P O L EČ N É P O S L Á N Í , K T E R Ý M J E

rád, když mě přátelé naučí nová slovíčka a opravují moji češtinu. Pak mluvím lépe, je

Z P R O S T Ř E D KOVAT

CO

to velice dobrý způsob, jak zlepšit své jazykové dovednosti, vím pak dokonce více nových

ŠÍMU

M E Z I K U LT U R -

POČTU

P OZ N Á N Í

LIDÍ

N E J V Ě T-

PROS TŘEDNIC T VÍM

S V ÝC H V Ý M Ě N N ÝC H P R O G R A M Ů.

slovíček než z knih. Povídáme si o spoustě témat a společně sdílíme své zkušenosti. Jelikož máme blízko školy tenisové kurty, chodíme si někdy po škole zasportovat. Také mám rád školní výlety, už jsme navštívili spoustu míst, například Mladou Boleslav, Prahu a Weimar v Německu. Každou středu vařím pro svou hostitelskou rodinu thajskou večeři. Vždy mě potěší, když mě rodina pochválí, řekne třeba: „Jídlo, které si uvařil, je velice dobré.“ nebo „Miluju tohle jídlo“. Každý týden se snažím vymyslet nové menu. S rodinou se také učím češtinu, učí mě nová slovíčka a gramatiku, když mluvím špatně. Také spolu každý týden sportujeme, hrajeme ping-pong, badminton a bowling. V zimě chodíme lyžovat. Až skončí zima, plánuji hrát tenis s přáteli a chodit běhat s rodinou víc než dříve. Společně s rodinou také hodně cestujeme, navštívili jsme Český Krumlov a spoustu míst blízko Liberce. Momentálně mě můj hostitelský táta učí hrát na kytaru, on umí hrát vážně dobře. Jednou bych chtěl hrát jako on. TO N N A M T.

Každoročně vysílá AFS přes 12 000 mladých mužů a žen na mezikulturní výměny mezi více než 90 zeměmi s podporou více než 43 000 dobrovolníků celého světa. Česká republika se do sítě AFS zapojila na počátku 90. let jako pobočka AFS International. V  roce 1996 byla organizace zaregistrována jako samostatné občanské sdružení, které se transformovalo na obecně prospěšnou společnost a  pod názvem AFS Mezikulturní programy, o.p.s. funguje od 3. ledna 2014

3


Studium v zahraničí Program studium v zahraničí nabízí mož-

P O N ÁV R AT OVÁ S T I PE N D I J N Í Z PR ÁVA

nost českým středoškolákům vycesto-

Dnes je to přesně 30 dní, co jsem se vrátila ze svého semestrálního pobytu ve Francii. Není

vat a studovat v jiné zemi. Cílem těchto

pro mě vůbec lehké vylíčit, jak se teď vlastně cítím. Střídá se ve mně hned několik pocitů,

programů není pouze získat znalost no-

nejčastěji radost, že jsem už zpátky mezi svými blízkými, ale na druhou stranu ohromná

vého jazyka, ale především porozumět

bolest ze ztráty mého druhého domova, protože i kdybych chtěla sebevíc, nic už mi nevrátí

odlišnostem mezi kulturami, naučit se je

mých 142 dní ve Francii. Denně se snažím udržovat si kontakt s jazykem, procvičuji se nadále

respektovat, a podpořit tak smysl pro

ve francouzštině a komunikuji se svou hostitelskou rodinou. Přesto cítím, že plynulost, kte-

toleranci. Programy se realizují v zemích,

rou jsem za svůj pobyt získala, se pomalu vytrácí.

kde má AFS své partnerské kanceláře.

Poslední týdny na programu byly pro mě asi nejtěžší v mém životě. Musela jsem toho spoustu stihnout, rozloučit se postupně se všemi, balit kufry a zároveň být ještě plnohodnotnou

Poprvé byl vyslán student na roční pro-

studentkou místního lycea. Vůbec posledních 7 dní bylo plných sentimentu, slz a slibů,

gram do anglické části Kanady, jeden

že se brzy vrátím. Za ty uplynulé 4 týdny od mého příjezdu se mi nespočetněkrát promítala

student do Finska a jeden do Španělska

scéna, jak nastupuji do TGV směr Paříž a moje hostitelská sestra běží podél vlaku až na úplný

na letní program.

konec nástupiště, až dokud jí úplně nezmizím z očí. Ale život jde dál a já na sebe můžu být hrdá. Dokázala jsem to, co by většina lidí, ba ani výměnných studentů, nikdy nedokázala. Získala jsem naprosto úžasnou rodinu, která mě vždycky podržela i v těch nejtěžších chvílích a která mě na konci mého pobytu nazvala jejich

26 %

60 %

opravdovou dcerou, která jako by tam byla už odjakživa. Získala jsem spoustu kamarádů na celý život, kteří se už nemůžou dočkat mé návštěvy v květnu. Jsem s nimi denně v kontaktu. Zapojila jsem se do vyučování jako plnohodnotný student, snažila jsem se ze všech sil vyrovnat svým francouzským spolužákům. Dokázala jsem se přizpůsobit nové kultuře, dokonce ji i přijmout za vlastní. A nakonec jsem získala tu nejkrásnější zkušenost, na kterou budu

8%

vzpomínat do konce svého života. Tohle všechno, jen díky neuvěřitelné shodě náhod, která mě poslala 4. 12. 2017 na výběrové řízení do Prahy se šancí na úspěch kolem 20 %.

6%

Za tu dobu, co jsem byla pryč, se toho mnoho změnilo. Co se změnilo nejvíc, jsem já. Změnila jsem svůj pohled na spoustu věcí, utřídila si své životní cíle a přestala spěchat. Život je dlouhý

Evropa Asie a Oceánie Střední a Jižní Amerika Severní Amerika

a všechny dobré věci přijdou samy a v ten správný čas. A ta moje nejlepší věc přišla právě s AFS. Po celých pět měsíců ve Francii jsem žila svůj dětský sen a teď mi nezbývá nic jiného, než se probudit. ANIČK A M.

českých absolventů programu studium v zahraničí od 1990 do 2018

celkem

do

63 18 účastníků

zemí

4


Hostitelský program Hostitelský program nabízí rodinám možnost poznat jiné kultury prostřednictvím hoštění zahraničního studenta. Rodiny přijímají nezištně na dobu předem určenou zahraničního studenta či studentku do svého domova. Společně trávený čas vede k porozumění jiným zvykům, k pochopení jiné kultury, a v důsledku toho ke zvýšení mezikulturní citlivosti.

S T U D E N T K A Z T U R E C K A S T R ÁV I L A R O K U S L E Z Á KOV ÝC H Milé potenciální hostitelské rodiny, chtěli bychom se s vámi podělit o svou zkušenost s hoštěním zahraničního studenta. V našem případě se jedná o studentku z Turecka. V první řadě musíme zmínit, že její desetiměsíční pobyt u nás utekl hrozně rychle. Naše obavy, jak se zapojí do chodu rodiny, jak se přizpůsobí českému prostředí a jestli se jí nebude příliš stýskat, byly zcela zbytečné. Jediné malé mínus bylo to, že jsme trochu přišli o soukromí, ale tento pocit se teď ke konci jejího pobytu vytrácí. Zkonstatovali jsme, že jsme ji zcela akceptovali a přijali jako právoplatného člena rodiny a bude nám opravdu chybět. Našim dětem je úžasnou starší sestrou, ochotně nám pomáhá v kuchyni a bez reptání

Poprvé proběhl náš krátky letní program, do Prahy přijelo na 14 dní 6 Američanů.

se účastní všech bláznivin, které vymyslíme. Chodila s námi na túry po horách, byla lyžovat, dokonce jsme spolu i sjížděli řeku. Navíc mají v Turecku vštěpovanou úctu ke starším. Na rozdíl od našich vlastních dětí nikdy neodmlouvá a nedohaduje se … Byli jsme zvědaví, když jsme si ji vybrali, jaké to bude mít doma studentku z Turecka, které je tak jiné než Česká republika, ještě navíc muslimku. A musíme opět konstatovat, že jsme

12,5 %

41 %

byli mile překvapeni. Ona asi nakonec ta turecká kultura nebude tak odlišná. Podle toho, co jsme se od Idil dozvěděli, je jim blíže evropská mentalita než arabská. Doufáme, že jsme vám alespoň trochu pomohli při rozhodování stát se hostitelskou rodinou, a přejeme vám, abyste měli stejně krásné a obohacující zážitky, jako máme díky Idil my.

12,5 %

S L E Z Á KOV I hostitelská rodina

34 %

Evropa Asie a Oceánie Střední a Jižní Amerika Severní Amerika

zahraničních absolventů hostitelského programu od 1990 do 2018

celkem

z

64

22

studentů

zemí

5


Dobrovolnický program V roce 2018 se dobrovolníci významně podíleli na rozvoji organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s. Velký počet dobrovolníků, kteří pracují jako kontaktní osoby studentů, byl proškolen a začal pracovat s Learning Journey. Dobrovolníci zrealizovali značné množství aktivit pro hostitelské rodiny a hoštěné zahraniční studenty, stejně tak i pro studenty, kteří s AFS vyjeli na program do zahraničí. Podíleli se na náboru hostitelských rodin pro studenty. Zajistili všechna interview a to jak se studenty, kteří vyjeli na programy, tak s rodinami, které se rozhodly hostit. Pomáhali s organizací a programem informačních schůzek pro hostitelské rodiny či zájemce o programy. Bez jejich

D O S PL Z E Ň S KO

aktivní účasti by se neuskutečnila soustředění pro studenty, která jsou nedílnou součástí programů AFS.

Dobrovolník roku: Andrea Andrštová, Martin Kopecký

Prostřednictvím workshopů na školách, PR aktivit a dalších akcí

• péče o 4 hoštěné studenty a jejich rodiny

pro veřejnost šířili povědomí o naší organizaci a jejích cílech. Me-

• plavba po Divoké Orlici, návštěva divadla a jeho zázemí

gavíkend či ples by se bez jejich zapojení ani nestal skutečností, natož abychom si je všichni společně užili. Plynule přešli na používání platformy Workplace.

D O S PR A H A Dobrovolník roku: Milana Semenová, Vojtěch Kramoliš • péče o 23 hoštěných studentů a jejich rodiny • výlet na Říp, Amazing race • PR akce: 32 – NGO market • Eva Exchange – výměna hostitelských maminek z DOS Praha a maminek ze Srbska, Španělska a Maďarska (ve spolupráci s DOS Liberecko)

D O S L I B E R E C KO Dobrovolník roku: Jan Kysela • péče o 3 hoštěné studenty a jejich rodiny • pravidelná měsíční setkání rodin, studentů a dobrovolníků • festival Jičín město pohádky, s pražskými dobrovolníky účast na oslavách 100 let Gymnázia Turnov • 4 prezentace ve školách • Eva Exchange – výměna hostitelských maminek z DOS Liberecko s maminkami z Indie a Maďarska (ve spolupráci s pražskými dobrovolnickými maminkami)

6


D O S PA R D U B I C KO Dobrovolník roku: Jitka Ottová • péče o 5 hoštěných studentů a jejich rodiny • rozloučení se studenty na hvězdárně Úpici • PR akce: 10 zajištěných akcí – účast na Dobrovolnickém dni pořádaném Gymnáziem J.K.Tyla v Hradci Králové

D O S B R N Ě N S KO Dobrovolník roku: Kateřina Čerbáková • péče o 6 hoštěných studentů a jejich rodiny • výlet na Macochu a do Vídně • PR akce: 3 workshopy a prezentace na školách

D O S O S T R AV S KO Dobrovolník roku: Zuzana Dostálová • péče o 4 hoštěné studenty a jejich rodiny • PR akce: prezentace na PORg Ostrava

D O S Ú S T E C KO Dobrovolník roku: Natálie Vildnerová, Ladislava Kreslová • péče o 8 hoštěných studentů a jejich rodiny • výlet na Větruši, závěrečné posezení s grilováním • PR akce: 7 workshopů a prezentací na školách, Den jazyků v Litoměřicích – ve spolupráci s DOS Praha a Jazykovou školou Contexta

8

D O S O LO M O U C KO Dobrovolník roku: Eduard Ondrášek

aktivních dobrovolníků

dobrovolnických skupin

• péče o 5 hoštěných studentů a jejich rodiny

v roce 2018

po celé České republice

• PR akce: 6 workshopů a prezentací ve školách

7


Události a novinky v roce 2018 VZDĚLÁVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ V rámci České republiky zastřešuje vzdělávání dobrovolníků a zaměstnanců Klub odborných školitelů. V roce 2018 ho tvořilo 18 školitelů včetně předsedy Adama Hanky a místopředsedkyně Kateřiny Heroutové. Školitelé realizovali celkem 23 školení, a to jak tradiční, tak nové formy školení: „Jak se prezentuje AFS” nebo „Interview a komunikace s hostitelskými rodinami”. Školitelé připravili i nová školení v bloku zaměřeném na komunikační dovednosti: „Prezentuj přesvědčivě”, „Komunikuj srozumitelně” a „Vyjednávej s citem”. Hana Večerková a Jiří Ulrich se zúčastnili mezinárodního školení trAinFS v Maďarsku.

MEGAVÍKEND Největší školicí akcí byl tzv. Megavíkend, který proběhl v říjnu na Střední škole pro administrativu Evropské unie v Praze. „Emotions in advertising”, „Stopy na Zemi”, „Improvizace aneb když musíš, ale nevíš”, „#instagram” a další. V rámci Megavíkendu proběhly také workshopy od účastníků školení pro školitele (T4T) s podtitulem Blended Learning for Intercultural Competence.

CENY JAROSLAVY MOSEROVÉ A AFS LAJK Cenu Jaroslavy Moserové za přínos pro AFS Mezikulturní programy, o.p.s. získal Jiří Ulrich z dobrovolnické skupiny Praha. Jiří se, jako všichni předchozí nositelé Ceny Jaroslavy Moserové, zúčastnil EFIL Volunteer Summer Summitu (VSS), který se konal v Norsku. Cenu AFS Lajk udělovanou projektu, který výjimečně přispěl k šíření poslání organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s. získala kronika dobrovolnické skupiny Liberecko.

STIPENDIA Jak už je v AFS zvykem, tak i v roce 2018 jsme udělili několik částečných stipendií těm nejlepším středoškolákům. Děkujeme za finanční podporu především Česko-německému fondu budoucnosti, který nám už po několik let přispívá právě na programy do Německa (8 míst) a díky Stipendijní sbírce Jaroslavy Moserové mohli vyjet na program s částečným stipendiem dvě studentky na semestrální program do Španělska a Francie.

8


Otevíráme české školy světu

„Vaše konference mě zase naplnila optimismem a nabudila k tomu, že zmiňované téma je třeba řešit nejen s našimi studenty, ale hlavně s učiteli. Takže to na našich výjezdních seminářích 28. - 29. 3. zase rozbalím a zřejmě budu „velmi populární”. Prošel jsem si na YouTube videa

ROK 2018 VE ŠKOLÁCH NA STRÁNKÁCH KALENDÁŘE

doc. Soukupa, ten mne nadchl. (…) Mám

Školy představují klíčové partnery AFS. Našim cílem je umožnit českým středoškolákům

ještě jednu pozitivní zprávu. Mei jsme

autentické setkání se zástupci odlišných kultur, etnik i náboženských vyznání za účelem roz-

poslali do mezinárodní výtvarné soutěže

voje měkkých dovedností, jazykových schopností, kritického myšlení, ale především rozvoje

Mieszkam v Bieskidach v polském Těšíně

empatie a respektu k druhým. Pedagogům nabízíme obdobné příležitosti k profesnímu

a vyhrála 2. místo v kategorii malba.

i osobnímu rozvoji díky stále se rozšiřující nabídce vzdělávacích příležitostí na poli mezikul-

V dubnu si pojede převzít ocenění. Už

turního učení a interkulturní komunikace.

teď se těšíme na dalšího zahraničního studenta, vidím v tom přínos pro studen-

LEDEN – POLOLETNÍ PESTROST Zahraniční studenti programu AFS zasedli do lavic v celkem 53 středních školách v celé České republice. A to jak na gymnáziích, středních odborných školách, státních i soukro-

ty. Mějte hezký den.“

DUBEN – MEZIKULTURNÍM

mých, církevních i sportovních školách. Leden je tradičně ve znamení rozdávání pololetního

UČENÍM K RESPEKTU A EMPATII

vysvědčení, u zahraničních studentů se většinou jedná o slovní pololetní hodnocení, které

Výzkumníci z oblasti interkulturní psy-

reflektuje jejich dosavadní zapojení a mělo by je především motivovat do práce v druhém

chologie, managementu i antropologie

pololetí.

se shodují na tom, že spolupráce mezi kulturami je základním předpokladem

BŘEZEN – MEZINÁRODNÍ KONFERENCE VZDĚLÁNÍ PRO ŽIVOT 3 Konference Vzdělání pro život oslavila svůj třetí ročník, který se nesl v duchu tématu Xenofobie a odlišnost tváří – v tvář. Mezinárodní akce je určena pedagogům a zástupcům vzdělávacích institucí. Své příspěvky přednesli řečníci z řad univerzitních profesorů, vědců, konzultantů z oblasti vzdělávání i religionistiky, nechyběl ani zástupce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a bývalý ředitel pardubického gymnázia v jedné osobě. Součástí konference byla i Živá knihovna se širokou škálou osobností, které se s předsudky a odlišností setkávají doslova na vlastní kůži. Ředitel Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s p.s.j.z. Frýdek-Místek zhodnotil akci následovně:

k tomu, aby lidstvo dokázalo společně řešit výzvy, které se týkají nás všech, tzv. globální problémy naší planety. Vzájemný respekt, empatie, znalost cizího jazyka a kultury představují základní nástroje k tomu, jak takové spolupráce docílit. Studentům na školách, které navštívíme s workshopy a besedami, nabízíme základní vhled do těchto témat. Pedagogové si mohou zvolit formu, která nejlépe vyhovuje jejich škole, třídě a předmětu. Formátů těchto akcí je na výběr hned několik, stejně tak i zda bude naše návštěva probíhat v češtině, angličtině nebo částečně i rodných jazycích zahraničních studentů.

9


KVĚTEN – ISTANBULSKÉ VZDĚLÁVACÍ SPEKTRUM První zahraniční vzdělávací akce pro pedagogy roku 2018, a že jich díky dotaci Operačního programu Praha – pól růstu (OPPPR) bylo hned několik. Projekt Pohled odjinud nám umožnil vyslat na konferenci hned 4 pedagožky z Gymnázia Praha 8, Ústavní 400 a Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.

ČERVEN – KRÁLOVEHRADECKÉ HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zahraniční studenty programu AFS přijímají školy po celé republice. Jedná se o pestrou mozaiku škol, stejně jako jsou různorodí naši studenti. Jednou ze škol, která zahraniční studenty přijímá již řadu let, je i Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové. Jak školní rok 2017/18 i působení zahraniční studentky zhodnotila paní zástupkyně. A jak se ve škole připravují na nový školní rok s dalšími studentkami? „Jsem moc ráda, že jsme měli Mariu ve škole. Byla obohacením pro nás i ostatní žáky a musím říci, že napříč celou školou, neboť navštěvovala hodiny španělštiny ve všech třídách. Neobyčejným způsobem zvládla češtinu, kterou je dnes schopna naprosto plynule komunikovat. Vím, že jsme loni hovořily o tom, že to je jeden z cílů programu, tak tentokrát se to na 100% podařilo. Jsme opravdu se spoluprací s AFS moc spokojeni a nadšeni a už se těšíme na nová děvčata. Jsem již v kontaktu s oběma rodinami nových žákyň a jsme domluveni na poslední srpnový týden, že se sejdeme a trochu se pokusím děvčata provést po škole a ukázat jim, jak to u nás funguje. Přeju krásné léto a těším se na další spolupráci.“

ČERVENEC – ŘEDITEL ŠKOLY NA UTOYE V NORSKU PO SEDMI LETECH Díky dotaci OPPPR jsme v rámci projektu Pohled odjinud mohli vyslat ředitele Střední odborné školy pro administrativu EU na mezinárodní summit AFS v Norsku. Tématem letního summitu bylo „Civic Education against extremism“, akce se symbolicky konala sedm let po teroristických útocích na ostrově Utoya. „Účast na summitu hodnotím velmi přínosně. Seznámil jsem se podrobně s činností AFS v mezinárodním kontextu, sdílel zkušenosti z různých zemí, získal řadu nových přátel. Organizace akce byla na vysoké úrovni, tým pořadatelů byl rozdělen do tří skupin (organizátoři, lektoři a support tým), všichni byli podporující, příjemní, milí. Velmi pozitivně hodnotím i účast zástupců AFS z ČR. Bylo zřejmé, že patří k respektovaným a oceňovaným reprezentantům AFS.“

10


ZÁŘÍ – JAK ZAPOJIT CIZINCE DO VÝUKY A „GLOBÁLNÍ“ KOMPETENCE I KONFERENCE Jak zapojit zahraničního studenta do výuky a kolektivu třídy? Jak zahraničního studenta testovat a hodnotit? Jaké jsou kritické fáze adaptačního procesu v jiné kultuře? Jak zajistit legislativní a technicko - organizační stránku působení cizince ve škole? Tyto a další otázky jsme zodpovídali během zářijového akreditovaného kurzu Jak zapojit cizince do výuky. Celkem 31 pedagogů a ředitelů z 18 škol absolvovalo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v délce 4 hodin, a to pod taktovkou AFS a díky projektu Pohled odjinud. Opět díky dotaci OPPPR jsme v rámci projektu vyslali na první celosvětovou „AFS Global Conference“ ředitele Gymnázia Praha 8, U Libeňského zámku 1. Globální kompetence představují zásadní předpoklad pro budoucnost. Společným cílem zástupců veřejného, soukromého sektoru, vzdělávacích institucí i sociální sféry bylo vedle navázání kontaktů hlavně využití silných stránek jednotlivých subjektů za dosažením společného cíle, totiž diskuze o zapojení globálních kompetencí do formálního i neformálního vzdělávání. „Naše škola má hlavně zkušenosti s hostitelskými programy AFS, v rámci kterých u nás studují dle individuálního plánu zahraniční studenti. Účast na konferenci mě obohatila o další možnosti programu AFS a upřesnila můj pohled na tyto mezikulturní programy. Na přijímané studenty nyní budu pohlížet s daleko větší vážností a respektem.“

ŘÍJEN – BRUSEL VE ZNAMENÍ VZDĚLÁVACÍHO FÓRA PRO PEDAGOGY 24. – 26. října 2018 se v belgickém Bruselu uskutečnil již 9. ročník vzdělávacího fóra o mezikulturním učení a výměnných programech (IX Forum on Intercultural Learning and Exchange). Fóra se účastnilo na 60 zástupců škol a vzdělávacích organizací převážně evropských států pod vedením Evropské federace pro mezikulturní vzdělávání (EFIL) a s italskými partnery sítě AFS (Fondazione Intercultura, AFS Intercultural Programs). Díky podpoře projektu OPPPR jsme na fórum mohli vyslat i tři zástupce z ČR, z toho dva zástupce škol.

LISTOPAD – NA ZKUŠENOU DO FINSKA Do finské školy chce skoro každý, pokud je tedy učitelem. Nám se podařilo vyslat na stáž do Finska skupinu 5 pedagogů, jak jinak než díky projektu OPPPR. Jak stáž zhodnotila pedagožka Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.? „Finské školství se od toho českého liší zejména v přístupu k výuce. Ta probíhá v klasickém pojetí. Spoléhá se hlavně na plnění úkolů v hodině a schopnost žáka samostatně pracovat či kooperovat se spolužáky a uvědomit si, že se musí učit, aby školu zdárně dokončil.“

PROSINEC – KOMUNIKOVAT A DOMLUVIT SE Jak probíhá komunikace na úrovni osobních zón? Jak porozumět projevům chování v kontextu? Které jsou základní modely kultury a co představují? Co má společného vnímání vlastní identity se stereotypy a předsudky? Jak vznikají konflikty a mylné domněnky a jak můžeme předcházet předčasným soudům? Během druhého akreditovaného kurzu DVPP jsme se zaměřili přesně na tyto otázky. A to společně se 14 pedagogy a řediteli středních i základních škol z Prahy, Říčan i Karlových Varů během dvou kurzů, které se v listopadu a v prosinci konaly v Praze. Kurzy v délce 6 hodin jsme realizovali díky podpoře programu OPPPR v rámci komplexního vzdělávacího modulu Pohled odjinud. Kurz je akreditován MŠMT. Cílem kurzu je nabídnout účastníkům hlubší vhled do teorií mezikulturního učení interaktivní formou a propojit teoretické znalosti s praktickými aktivitami i modelovými situacemi.

1111


NÁRODNÍ K ANCEL ÁŘ

Lidé v AFS Klára Kutišová ředitelka

Tereza Branžovská programová vedoucí

S PR ÁV N Í R A DA Lukáš Jandač – předseda Jana Kousalová – místopředsedkyně Adam Hanka

D OZ O R Č Í R A DA Kristýna Polášková koordinátorka spolupráce se školami

Lubor Zoufal Iva Nosková Tomáš Kostkan

Ivana Krystová finanční a provozní manažerka

Tereza Hlavínová koordinátorka programu studium v zahraničí

Michaela Löfflerová koordinátorka projektu ESF

Monika Janovská koordinátorka hostitelského programu

Zuzana Konečná marketing/PR

Jarmila Jelínková koordinátorka projektu ESF

Sandra Hamissová koordinátorka organizačního rozvoje

Zuzana Trojanová design 12


AK TIVNÍ D O B R OVO L N Í C I Albrechtová Jana Andres Lukáš Andršová Andrea Andrštová Jarmila Appelt Matěj Appelt Šimon Aziiz Abdul Ghani Bakešová Kateřina Bartáková Adéla Bartoš David Bašová Hana Bauerová Anna Bednářová Lucie Belanová Barbora Bělková Barbora Bělohlávek Jiří Bělohlávková Alena Bendová Anežka Benešová Dominika Beran Václav Beránková Viktoria Bezděk Kryštof Bochová Eva Brezáni Michaela Brotánková Hana Brotánková Veronika Brožová Marie Březina Petr Buršíková Jana Buzášová Monika Cailler Natacha Can Bertan Cigánková Alžběta Coufalová Lucie Čechová Diana Čerbáková Kateřina Černá Monika Danielová Eliška Děckuláčková Lenka Dědečková Lenka Desenská Natálie Dluhošová Jana Dočkalová Daniela Doležalová Hana Doležalová Petra Dostálová Kristýna Dostálová Zuzana Doubek Michal Doubravová Barbora Duppal Petr Elmerová Eliška

Faifrová Nasťa Felčárková Magdaléna Fenclová Barbora Ferjenčíková Petra Foottit Emma Gilar Viktor Gilarová Kristýna Greplová Eva Hamala Vojtěch Hamralová Marie Hanka Adam Hantschová Ivana Havelková Helena Havlásková Yvona Hejda Petr Hellerová Veronika Heroutová Kateřina Hitlová Dominika Hladíková Kristýna Honysz Vilém Hořejší Vít Houšková Kamila Houžvičková Magdaléna Hovořáková Rozálie Hronová Helena Hrušková Kristýna Hrušková Marcela Humlová Dagmar Hyblerová Tereza Hylenová Dominika Charvátová Michaela Cholevíková Eva Iblová Kateřina Jandač Lukáš Janská Alena Janský Ondřej Jehlička Václav Jelínková Jarmila Kafka Filip Kahanová Kateřina Kaňoková Petra Kervitcerová Anežka Kinclová Johana Kislingerová Karla Klíčníková Vendula Klimecká Natálie Kočí Martin Kochová Daniela Kolář Mojmír Kolátor Marek Kopčil Adam Kopecký Martin Kořalková Adéla

Kostkan Tomáš Kostohryz Jan Koudelka David Koudelková Blanka Kousalová Jana Kousalová Karolína Kozlová Dagmar Kráčmarová Tereza Kramoliš Vojtech Kramolišová Eliška Kremerová Gabriela Kremláčková Anna Kreslová Ladislava Kreuzinger Tomáš Krolupperová Veronika Křešťáková Andrea Kšírová Zuzana Kubeš Petr Kuča Radan Kučerová Kristýna Kühnelová Johana Kunce Nela Kupská Tereza Kutišová Klára Kvapilová Veronika Kysela Jan Landlová Monika Landovská Pavlína Lányi Ján Le Minh Tam Líbalová Sára Linhart Ladislav Lintner Brigitte Löfflerová Michaela Lopourová Libuše Ma Yue Mašínová Anna Matějovcová Kateřina Mesany Jan Mlčochová Lenka Mühlová Evelina Nečasová Markéta Nedavašková Markéta Nemravová Daniela Neumannová Lucie Neuwirtová Tereza Neužil Jakub Nguyenová Kristýna Nosálová Lucie Nosková Iva Nosková Kateřina Novák Martin Novotná Tereza

Ondrášek Eduard Ott Antonín Ott Kristián Ott Pavel Ottová Jitka Paul Johan Pechová Helena Pinkeová Anita Pinkeová Petra Píšová Barbora Pištorová Tereza Podařilová Julie Polanský Jakub Polášková Kristýna Povrová Adéla Prášilová Jana Provazníková Barbora Přádová Eliška Puttová Emílie Raabová Natalie Radostová Barbora Radostová Jana Roháč Richard Rohlíčková Petra Rosenbergová Martina Rössler Robert Rottová Zuzana Růžičková Aneta Rybová Barbora Řehořová Anna Sabelová Veronika Samcová Lucie Seifertová Anežka Sejfová Petra Sejfová Zuzana Semenová Milana Schipper Niels Schneider David Sismilichová Tereza Slabá Kateřina Smetanová Julie Smilowská Kristina Sohrabi André Dominik Söllnerová Martina Somolíková Alice Somolíková Olga Soukupová Eva Spišáková Ludmila Stejskalová Veronika Střebáková Stanislava Sviták Filip Svobodová Michaela Sýkora Jan

Sýkorová Petra Szmeková Sára Šajnarová Lucie Šebesta Stanislav Šebestová Petra Šedinová Barbora Šestáková Ivana Šestáková Matylda Šišková Alexandra Šmejkalová Eleanor Šmelhausová Ruth Šmídová Lenka Šmídová Tereza Šmutzer Matěj Štěrbová Kateřina Štrba Jakub Švecová Eliška Teichmann Antonín Teichmann František Tetourová Štěpánka Tolnai Bence Tomčalová Dominika Trávníček Roman Trefancová Valérie Trnková Natálie Trojanová Anežka Trojanová Karolína Ulrich Jiří Umová Karolína Uvízlová Marie Václavíková Pavla Vala Miroslav Valášková Barbora Valenta Michal Vaňková Martina Vařejková Eliška Večerková Hana Veřtátová Ludmila Veselá Anna Vildnerová Natálie Vohryzková Julie Vorel Lukáš Voverková Helena Vrančíková Lucie Zajícová Sára Zárubová Vanesa Zatloukalová Adéla Závadová Anna Zemanová Klára Zoufal Lubor Žižková Šárka

13


Zpráva nezávislého auditora určena zakladatelům a správní radě organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s.

ZPRÁVA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Výrok auditora Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s. (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy. Základ pro výrok Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel Organizace. Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že • ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a • ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: • Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem. • Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. • Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky. • Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat. • Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení. Naší povinností je informovat ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 22HLAV s.r.o. člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem oprávnění KAČR č. 277 V Praze, dne 18. března 2019

Ing. Filip Konětopský oprávnění KAČR č. 2449

14


Rozvaha ke dni 31. 12. 2018 (v tisících Kč) AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

Odběratelé

735

113

Poskytnuté provozní zálohy

63

63

Ostatní pohledávky

10

59

Pohledávky za zaměstnanci

62

37

Jiné pohledávky

19

26

Peněžní prostředky v pokladně

26

22

Ceniny

42

16

Peněžní prostředky na účtech

3 984

5 711

Náklady příštích období

291

560

Příjmy příštích období

316

247

Aktiva celkem

5 548

6 854

Vlastní jmění

1 266

1 266

Fondy

438

462

Účet výsledku hospodaření

x

130

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

-449

x

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

1 023

574

Dodavatelé

49

91

Ostatní závazky

2

1

Závazky vůči zaměstnancům

284

320

Závazky k institucím soc. a zdr. pojištění

166

188

Daň z příjmu

0

0

Ostatní přímé daně

49

59

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

262

576

Dohadné účty pasivní

77

85

Výdaje příštích období

9

0

Výnosy příštích období

2 372

3 102

Pasiva celkem

5 548

6 854

PASIVA

15


Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2018 (v tisících Kč) Činnosti

NÁKLADY

Hlavní

Hospodářská

Celkem

Spotřeba materiálu, energie

261

200

461

Opravy a udržování

19

14

33

Náklady na cestovné

198

44

242

Náklady na reprezentaci

45

34

79

Ostatní služby

2 930

8 723

11 653

Mzdové náklady

2 590

1 588

4 178

Zákonné sociální pojištění

847

527

1 374

Zákonné sociální náklady

40

30

70

Ostatní sociální náklady

25

19

44

Odpis nedobytné pohledávky

1

10

11

Kurzové ztráty

140

107

247

Jiné ostatní náklady

152

18

170

Náklady celkem

7 248

11 314

18 562

Provozní dotace

1 676

0

1 676

Přijaté příspěvky, dary

50

351

401

Tržby za vlastní služby

4 189

12 176

16 365

Kurzové zisky

77

59

136

Jiné ostatní výnosy

95

19

114

Výnosy celkem

6 087

12 605

18 692

Výsledek hospodaření před zdaněním

-1 161

1 291

130

Výsledek hospodaření po zdanění

-1 161

1 291

130

VÝNOSY

Příloha v účetní závěrce je přílohou této výroční zprávy, je uložena v plném znění ve sbírce listin a v sídle společnosti.

16


AFS Mezikulturní programy, o.p.s., vznikla transformací z občanského sdružení AFS Mezikulturní programy, o.s. na obec-

Hospodaření společnosti v roce 2018

ně prospěšnou společnost dle zákona číslo 68/2013 Sb. Dnem vzniku je 3.1.2014, tedy den zápisu přeměny do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou O 1295. Společnost je veřejně prospěšným poplatníkem. Hlavní činností, která není podnikáním, je hostitelský program, dobrovolnické programy, podpora a rozvoj dobrovolnictví, vzdělávání se zvláštním důrazem na mezikulturní vzdělávání. Do hospodářské činnosti společnosti, v rámci níž je společnost oprávněna poskytovat služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, patří vzdělávací program studium v zahraničí.

MA JETEK

V L A S T N Í J M Ě N Í , F O N DY

V roce 2018 společnost neměla žádný dlouhodobý majetek.

Vlastní jmění k 31. 12. 2018 bylo ve stejné výši jako při založení společnosti, tedy 1.266 tis. Kč.

P O H L E DÁV K Y A Z ÁVA Z K Y

Společnost disponuje dvěma fondy:

Společnost eviduje k 31.12.2018 pohledávky z obchodního vztahu

1) Fond – sbírka. Organizace pořádala veřejnou sbírku schválenou

ve výši 113 tis. Kč a závazky z obchodního vztahu ve výši 91 tis. Kč,

Magistrátem hlavního města Prahy pod č.j. a datem rozhodnutí:

zároveň neeviduje žádné pohledávky a závazky, které by k rozva-

č.j. MHMP 2080817/2015, č.ú.107-3271010247/0100, účel sbírky: Me-

hovému dni nebyly vykázány v rozvaze.

zikulturní vzdělávání Čistý výtěžek sbírky za rok 2018 byl 61.822 Kč, využito 0 Kč, k další-

N Á K L A DY A V Ý N O S Y

mu použití 61.822 Kč.

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření za hlavní a za hospodář-

2) Fond – rezerva AFS byl vytvořen se schválením vedení společ-

skou činnost jsou vykázány odděleně (viz Výkaz zisku a ztráty).

nosti a slouží jako rezerva. Jejím zdrojem jsou hospodářské výsledky minulých let.

O S O B N Í N Á K L A DY Průměrný počet zaměstnanců 15, osobní náklady činily 5.666 tis.

V Ý S L E D E K H O S P O DA Ř E N Í A DA Ň Z   P Ř Í J M Ů

Kč. Počet členů správní rady 3 a dozorčí rady 3, osobní náklady čini-

Za rok 2018 společnost vykázala zisk ve výši 130 tis. Kč. Jelikož je

ly 0,- Kč. Členům správní a dozorčí rady rovněž nebyly poskytnuty

společnost veřejně prospěšným poplatníkem, po uplatnění sníže-

žádné odměny, jiné funkční požitky, půjčky, úvěry, či záruky.

ní základu daně dle §20, odst. 7 ZDP byla daň z příjmů právnických osob 0,- Kč.

P Ř I JAT É P Ř Í S P Ě V K Y, D O TAC E , DA RY Přijaté příspěvky:

V Ý Z N A M N É U DÁ L O S T I M E Z I R OZ VA H OV Ý M

z ČNFB ve výši 351 tis. Kč – použito na vzdělávací program studium

D N E M A O K A M Ž I K E M S E S TAV E N Í V Ý R O Č N Í

v zahraničí

Z P R ÁV Y

z Nadačního fondu AVAST ve výši 50 tis. Kč – použito na podporu

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení výroční zprávy

a rozvoj dobrovolnictví

nenastaly žádné významné události. Společnost nekoná aktivity

Obdržené dotace:

v oblasti výzkumu a vývoje ani v oblasti životního prostředí. Rovněž

z Magistrátu hl.m.Prahy v rámci Operačního programu Praha - pól

nemá organizační složku v zahraničí. Se společností nejsou vedeny

růstu ve výši 1.245 tis. Kč – použito na vzdělávání pedagogických

soudní spory, její majetek není zatížen žádným zástavním právem.

pracovníků v práci s žáky s odlišným mateřským jazykem z MŠMT ve výši 295 tis. Kč – použito na podporu a rozvoj dobrovolnictví V roce 2018 společnost neobdržela žádné dary.

17


Poděkování Vážení, jménem společnosti AFS Mezikulturní programy, o.p.s. i jménem svým děkuji upřímně všem, kteří svým časem, nápady a  energií podpořili naši společnost. Děkuji všem našim podporovatelům, kteří nám pomáhají rozvíjet naše programy, a šířit tak mezikulturní vzdělávání ve společnosti. S úctou

K L Á R A KU T I Š OVÁ ře di te lka

Partneři a dárci Magistrát hl.m. Prahy Česko-německý fond budoucnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dům zahraniční spolupráce Nadační fond AVAST EFIL - European Federation for Intercultural Learning Lipták Ján Jevsejenko Alexandr Dymáková Iva Rarová Hana Divišovská Karolína Kozáková Věra

AFS Mezikulturní programy, o.p.s. je členem Asociace veřejně prospěšných organizací České rady dětí a mládeže EFIL - European Federation for Intercultural Learning

18


Stipendijní sbírka Jaroslavy Moserové

“Kdyby je slovo ošidné, přesto mám za to, že kdyby nebylo mé zkušenosti s AFS, můj život by se odvíjel jinak. Ne že by byl šťastnější či méně šťastný, rozhodně by však byl méně prospěšný, neboť tolerance je, naštěstí, nakažlivá... ”

Přispějte i vy a pomozte nadaným středoškolákům splnit si svůj sen – studovat v zahraničí.

ČÍSLO ÚČ TU 10 7 - 327 1010247/010 0


AFS Mezikulturní programy je obecně prospěšná společnost, která se zabývá výměnou studentů a mládeže s  partnerskými organizacemi ve více než 90 zemích světa. Zajišťuje tak a podporuje získávání životních zkušeností prostřednictvím mezikulturního vzdělávání. AFS, založené po druhé světové válce řidiči polních sanitek a do dnešního dne fungující díky mezinárodnímu týmu desítek tisíc dobrovolníků, už změnilo životy téměř miliónu studentů, rodin a jednotlivců po celém světě.

Spojte se s námi: www.afs.cz www.facebook.com/afscze

AFS Mezikulturní programy, o.p.s.

www.youtube.com/afscze

Jana Masaryka 44, 120 00 Praha 2

www.flickr.com/afscze www.instagram.com/afscze

Tel: (420) 222 317 138 Email: info@afs.cz www.afs.cz

Profile for AFS  Mezikulturní programy, o.p.s.

Výroční zpráva roku 2018  

Výroční zpráva roku 2018  

Profile for afscze
Advertisement