Page 1

โครงสร้างรายวิชา รหัสวิชา ว 30105 รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เวลารวม 40 คาบ จานวน 1.0 หน่วยกิต หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด

ปฐมนิเทศ

1.

แนวคิดเชิงคำนวณ

ว 4.2 ม.4/1

สาระสาคัญ/ ความคิดรวบยอด

เวลา (คาบ)

- คำอธิบำยรำยวิชำ - มำตรฐำน/ตัวชีว้ ัด - เกณฑ์กำรวัดผลประเมินผล - กฎระเบียบกำรใช้ห้อง คอมพิวเตอร์

2

แนวคิดเชิงคำนวณ ประกอบด้วย กำรแยก ส่วนประกอบและกำรย่อย ปัญหำ กำรหำรูปแบบของ ปัญหำ กำรคิดเชิงนำมธรรม และขั้นตอนวิธีสำหรับ แก้ปัญหำเป็นหลักกำรทีม่ ี ประโยชน์ในกำรนำมำ ประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์ทั้ง ในชีวิตประจำวันหรือกิจกรรม อื่นที่ได้รับมอบหมำย

4

น้าหนัก คะแนน

5


หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ/ ความคิดรวบยอด

เวลา (คาบ)

น้าหนัก คะแนน

2.

กำรคิดเชิงนำมธรรม

ว 4.2 ม.4/1

กำรคิดเชิงนำมธรรม (abstraction) คือ กระบวนกำรคัดแยก คุณลักษณะที่สำคัญออกจำก รำยละเอียดในโจทย์ปัญหำ หรืองำนที่กำลังพิจำรณำ เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่ จำเป็น เพียงพอ และกระชับ ที่สุด ในกำรพิจำรณำภำยใต้ สถำนกำรณ์ที่สนใจ โดยจะ ได้ผลลัพธ์เป็นแบบจำลอง (model) ซึ่งสำมำรถเป็น แผนภำพที่มีกำรตัด รำยละเอียดที่ไม่จำเป็นในกำร พิจำรณำออกทั้งหมด

4

5

3.

กำรแก้ปัญหำด้วย คอมพิวเตอร์

ว 4.2 ม.4/1

กำรคิดเชิงคำนวณเป็น พื้นฐำนของกำรแก้ปัญหำด้วย คอมพิวเตอร์ สำหรับกำร ออกแบบขั้นตอนวิธีในกำร แก้ปัญหำด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องระบุ ขั้นตอนกำรทำงำนรวมถึง เงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ชดั เจน เช่น ข้อมูลเข้ำ ข้อมูลออก ขอบเขตของข้อมูลที่ต้องกำร

4

10


หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ/ ความคิดรวบยอด

เวลา (คาบ)

น้าหนัก คะแนน

4.

กำรออกแบบขั้นตอน ว 4.2 ม.4/1 วิธี

กำรออกแบบขั้นตอนวิธีมี ปัจจัยที่สำคัญ คือ กำร ออกแบบเงื่อนไขที่ถูกต้อง และชัดเจน แต่ไม่มีขั้นตอนที่ ตำยตัว เงื่อนไขที่กำหนดใน ขั้นตอนวิธีอำจเป็นเงื่อนไข อย่ำงง่ำยหรือเงื่อนไขที่ ซับซ้อน โดยเงื่อนไขอย่ำงง่ำย จะเป็นกำรเปรียบเทียบ มำกกว่ำ น้อยกว่ำ หรือไม่ เท่ำกัน สำหรับเงื่อนไขที่ ซับซ้อนประกอบด้วยเงื่อนไข ตั้งแต่สองเงื่อนไขขึ้นไป และ เชื่อมด้วยตัวดำเนินกำร ตรรกะ “และ” (AND) “หรือ” (OR) และ “นิเสธ” (NOT)

4

10

5.

กำรจัดเรียงและ ค้นหำข้อมูล

กำรจัดเรียงข้อมูลเป็นสิ่งที่พบ อยู่เสมอ โดยเฉพำะเมื่อต้อง ประมวลผลข้อมูลจำนวนมำก กำรเรียงลำดับข้อมูลด้วย เงื่อนไขที่เหมำะสมจะทำให้ กำรค้นหำข้อมูลทำได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ

4

5

2

20

ว 4.2 ม.4/1

กลางภาค


หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 6.

กำรพัฒนำโครงงำน

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ/ ความคิดรวบยอด

เวลา (คาบ)

น้าหนัก คะแนน

กำรพัฒนำโครงงำน จะต้อง เริ่มจำกกำรกำหนดปัญหำที่ สนใจ และทำกำรศึกษำข้อมูล เกี่ยวกับปัญหำว่ำมีด้ำนใดบ้ำง ที่สำมำรถเข้ำไปช่วย แก้ปัญหำได้

14

20

รวมระหว่างภาค

38

75

จิตพิสัย

-

5

ปลายภาค

2

20

รวม

40

100

ว 4.2 ม.4/1

ลงชื่อ.........................................ครูประจำวิชำ (นำยกฤติกร ล้อจิตติกุล)

ลงชื่อ...........................................หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (.............................................)


โครงสร้างรายวิชา รหัสวิชา ว ๓๐๑๐๕ รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เวลารวม ๔๐ คาบ หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด

ปฐมนิเทศ

๑.

แนวคิดเชิงคำนวณ

ว ๔.๒ ม.๔/๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

สาระสาคัญ/ ความคิดรวบยอด

เวลา (คาบ)

- คำอธิบำยรำยวิชำ - มำตรฐำน/ตัวชีว้ ัด - เกณฑ์กำรวัดผลประเมินผล - กฎระเบียบกำรใช้ห้อง คอมพิวเตอร์

แนวคิดเชิงคำนวณ ประกอบด้วย กำรแยก ส่วนประกอบและกำรย่อย ปัญหำ กำรหำรูปแบบของ ปัญหำ กำรคิดเชิงนำมธรรม และขั้นตอนวิธีสำหรับ แก้ปัญหำเป็นหลักกำรทีม่ ี ประโยชน์ในกำรนำมำ ประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์ทั้ง ในชีวิตประจำวันหรือกิจกรรม อื่นที่ได้รับมอบหมำย

น้าหนัก คะแนน


หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ/ ความคิดรวบยอด

เวลา (คาบ)

น้าหนัก คะแนน

๒.

กำรคิดเชิงนำมธรรม

ว ๔.๒ ม.๔/๑

กำรคิดเชิงนำมธรรม (abstraction) คือ กระบวนกำรคัดแยก คุณลักษณะที่สำคัญออกจำก รำยละเอียดในโจทย์ปัญหำ หรืองำนที่กำลังพิจำรณำ เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่ จำเป็น เพียงพอ และกระชับ ที่สุด ในกำรพิจำรณำภำยใต้ สถำนกำรณ์ที่สนใจ โดยจะ ได้ผลลัพธ์เป็นแบบจำลอง (model) ซึ่งสำมำรถเป็น แผนภำพที่มีกำรตัด รำยละเอียดที่ไม่จำเป็นในกำร พิจำรณำออกทั้งหมด

๓.

กำรแก้ปัญหำด้วย คอมพิวเตอร์

ว ๔.๒ ม.๔/๑

กำรคิดเชิงคำนวณเป็น พื้นฐำนของกำรแก้ปัญหำด้วย คอมพิวเตอร์ สำหรับกำร ออกแบบขั้นตอนวิธีในกำร แก้ปัญหำด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องระบุ ขั้นตอนกำรทำงำนรวมถึง เงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ชดั เจน เช่น ข้อมูลเข้ำ ข้อมูลออก ขอบเขตของข้อมูลที่ต้องกำร

๑๐


หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ/ ความคิดรวบยอด

เวลา (คาบ)

น้าหนัก คะแนน

๔.

กำรออกแบบขั้นตอน ว ๔.๒ ม.๔/๑ วิธี

กำรออกแบบขั้นตอนวิธีมี ปัจจัยที่สำคัญ คือ กำร ออกแบบเงื่อนไขที่ถูกต้อง และชัดเจน แต่ไม่มีขั้นตอนที่ ตำยตัว เงื่อนไขที่กำหนดใน ขั้นตอนวิธีอำจเป็นเงื่อนไข อย่ำงง่ำยหรือเงื่อนไขที่ ซับซ้อน โดยเงื่อนไขอย่ำงง่ำย จะเป็นกำรเปรียบเทียบ มำกกว่ำ น้อยกว่ำ หรือไม่ เท่ำกัน สำหรับเงื่อนไขที่ ซับซ้อนประกอบด้วยเงื่อนไข ตั้งแต่สองเงื่อนไขขึ้นไป และ เชื่อมด้วยตัวดำเนินกำร ตรรกะ “และ” (AND) “หรือ” (OR) และ “นิเสธ” (NOT)

๑๐

๕.

กำรจัดเรียงและ ค้นหำข้อมูล

กำรจัดเรียงข้อมูลเป็นสิ่งที่พบ อยู่เสมอ โดยเฉพำะเมื่อต้อง ประมวลผลข้อมูลจำนวนมำก กำรเรียงลำดับข้อมูลด้วย เงื่อนไขที่เหมำะสมจะทำให้ กำรค้นหำข้อมูลทำได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ

๒๐

ว ๔.๒ ม.๔/๑

กลางภาค


หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ๖.

กำรพัฒนำโครงงำน

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ/ ความคิดรวบยอด

เวลา (คาบ)

น้าหนัก คะแนน

กำรพัฒนำโครงงำน จะต้อง เริ่มจำกกำรกำหนดปัญหำที่ สนใจ และทำกำรศึกษำข้อมูล เกี่ยวกับปัญหำว่ำมีด้ำนใดบ้ำง ที่สำมำรถเข้ำไปช่วย แก้ปัญหำได้

๑๔

๒๐

รวมระหว่างภาค

๓๘

๗๕

จิตพิสัย

-

ปลายภาค

๒๐

รวม

๔๐

๑๐๐

ว ๔.๒ ม.๔/๑

ลงชื่อ.........................................ครูประจำวิชำ (นำยกฤติกร ล้อจิตติกุล)

ลงชื่อ...........................................หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (.............................................)

โครงสร้างรายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) 4  

โครงสร้างรายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) 4  

Profile for aew05501
Advertisement