Page 1

L’objectiu és millorar els procediments de comentari a través del treball cooperatiu, és a dir, compartint els vostres aprenentatges i amb la supervisió de la professora. A més a més aprofundirem a la filosofia de Plató, en concret, a la seua visió dels éssers humans, de l’educació i del govern.

LA PROPOSTA DE TREBALL EN GRUP. L’ORGANITZACIÓ I CRITERIS DE FUNCIONAMENT. 

Cal organitzar la classe en grups de 6 persones aproximadament, de tal manera que a tots els grups hi haja alumnat amb diferent grau de competències en quant al comentari (resum, definició). Es imprescindible que tothom tinga la seua proposta de comentari prèviament tot i utilitzant les graelles escaients. L’alumnat que no faça el seu treball individual serà expusat del grup i haurà de presentar-lo de manera individual. El treball del grup consisteix en elaborar entre tots i totes el millor comentari i presentar aquest treball amb el suport visual adequat per poder visualitzar l’estructura del text o les expressions que convinguen per aclarir la definició del terme analitzat.

EL CONTINGUT A TREBALLAR: ELS COMENTARIS.      

Activitat 8, pàg. 101. Fragment 516 a-517 a. Definició del terme “saviesa d’allí”. Activitat 9, pàg. 102. Fragment 517 a-d. Definició dels termes “misèries humanes” i “contemplacions divines”. Activitat 11, pàg 117. Fragment 518 c -519b. Resum del fragment d’acord a la seua estructura expositivo-argumentativa. Activitat 7, pàg. 116. Fragment 518c-519 a. Definir els termes “l’ànima sencera” i “ virtuts de l’ànima”. Activitat 14, pàg 118. Fragment 519 e- 520 c. Resum del fragment d’acord a la seua estructura expositivo-argumentativa. Resum del fragment 519b (“¿Y qué? …..) fins a 519d d’acord a la seua estructura expositivo-argumentativa.


EL PROCÉS DE TREBALL. LES TASQUES. 

   

Un alumne del grup obri una carpeta en GOOGLE DOCS o en BOX i convida a tots els membres del grup amb els seus correus electrònics. El nom de la carpeta serà TREBALL COOPERATIU DE COMENTARI DE TEXTOS. Cada alumne farà l’anàlisi i redacció del comentari de manera individual i a casa i penjarà el document a la carpeta a la data indicada. Si no ho fa, eixirà del grup i continuarà el procés de manera individual. El grup farà la posada en comú a partir de totes les aportación, l’ajuda de les graelles les orientacions sobre els procediments i redactarà el comentari escaient. El grup compartirà aquest document final amb la professora, convidant-la mitjançant el seu correu: aestela@florida-uni.es El grup revisarà el document a partir de les correccions fetes. El grup decidirà quina és la millor manera de presentar el seu treball de tal manera que es puga visualitzar l’anàlisi del fragment i la seua proposta de comentari. Pot utilitzarse un document de Word, un power point, etc. i el grup repartirà les tasques informàtiques.

EL PRODUCTE FINAL. UN PORTAFOLI DIGITAL Fer una entrada en el bloc on es presente tot el treball i es visualitze la carpeta amb els següents documents: 1. 2. 3. 4.

Els comentaris inicials individuals de cadascun dels membres del grup La redacció del comentari producte del treball en grup. Un document amb el repartiment de les tasques informàtiques El power point o prezi i/o document de Word per presentar l’anàlisi I comentari fet.

Seminari de Filosofia i Ciutadania Departament de Socials

COMENTARI DE TEXTOS DE PLATÓ  

Treball cooperatiu amb ferramentes col.laboratives per millorar el comentari de text de Plató

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you