Page 1

FILOSOFIA I CIUTADANIA. CURS 2012/13 EL TEMARI GENERAL DE L’ASSIGNATURA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Què és la racionalitat? Racionalitat del saber ¿Què és el saber? Veritat i realitat. Models del saber. Ciència i filosofia L’ésser humà des de l’evolució Naturalesa i cultura Interpretacions filosòfiques de la naturalesa humana Els fonaments de l’acció moral. Justícia i llibertat L’Ètica davant la globalització Democràcia i ciutadania al segle XXI

LA PERIODIFICACIÓ I ELS MATERIALS PRIMER TRIMESTRE

TEMES

LLIBRE DE TEXT I MATERIALS

LECTURES OBLIGATÒRIES

SEGON TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

Tema 1. Què és la racionalitat? Racionalitat del saber. Tema 2. Què és el saber? Veritat i realitat. Tema 5. Naturalesa i cultura. La diversitat cultural.

Tema 3. Models del saber. Ciència i filosofia. Tema 4. L’ésser humà des de l’evolució. Tema 7. Els fonaments de l’acció moral.

Tema 8. Justícia i llibertat. Tema 9. Ètica davant la globalització. Tema 10. Democràcia i ciutadania al segle XXI. Tema 6. Interpretacions filosòfiques de la naturalesa humana.

Vol. I. Filosofia i ciutadania. Diálogo.

Vol. I i III. Filosofia i ciutadania. Diálogo.

Vol. III. Filosofia i ciutadania. Diálogo.

Per al tema 5 Vicente Vilana, ¡Tan iguales, tan diferentes! en Lecturas para estrenarse en Filosofía. Diálogo

Per al tema 4 Toni Gisbert. El mico destronat. Ed. Bullent. M. Miravet, ”Animal sin alma”, en Lecturas para estrenarse en Filosofía. Diálogo. Valencia.

Per al tema 6 L. Stevenson. 7 teorías sobre la naturaleza humana. Cátedra.


ELS INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ. 1. 2. 3.

Proves escrites dels temes (50%) Activitats d’aprenentatge I estudi Hàbit treball i estudi (25%) Treball de recerca i exposició de grup (25%)

LA NORMATIVA GENERAL SOBRE L’AVALUACIÓ La nota mínima dels controls trimestrals per fer mitjana amb la resta dels instruments és 4. L’avaluació serà continua. Com a criteri general d’avaluació del curs, l’alumne ha de tenir una nota mitjana mínima de les 3 avaluacions de 5 i tenir assolides les competències de l’assignatura. El procés i instruments de recuperació seran individualitzats i es consensuaran amb els alumnes. Els treballs voluntaris serviran per millorar la nota de cada avaluació sempre i quan l’alumne estiga aprovat. En cap cas, poden servir com a instruments de recuperació. Es comptabilitzaran a efectes d’estimar la nota final de l’alumne. La falta d’assistència a les proves escrites ha d’estar justificada de manera adequada (metge, jutjat, etc.) per poder realitzar la prova pendent en el moment i horari determinat per la mestra. Els alumnes que falten a classe (sense justificació o justificació inadequada) més del 20% de les sessions de l’avaluació perdran el dret a l’avaluació continua i sols podran examinar-se al mes de juny PER DECISIÓ DE CLAUSTRE. Com a criteri general, l’avaluació final serà el promig de les 3 avaluacions, sempre i quan estiguen aprovades almenys dues avaluacions per garantir un bon rendiment en segon de batxillerat.

Ana Estela i Gallach Seminari de Filosofia i Ciutadania Dep. Socials Setembre de 2012

Presentacio assignatura FiC 12-13  
Presentacio assignatura FiC 12-13  

Temari, materials i avaluacio

Advertisement