Page 1

FILOSOFIA I CIUTADANIA. CURS 2013/14 EL TEMARI GENERAL DE L’ASSIGNATURA 1. 2. 3. 4. 5.

Què és la racionalitat? Racionalitat del saber ¿Què és el saber? Veritat i realitat. Models del saber. Ciència i filosofia L’ésser humà des de l’evolució Naturalesa i cultura

6.

Interpretacions filosòfiques de la naturalesa humana 7. Els fonaments de l’acció moral. 8. Justícia i llibertat 9. L’Ètica davant la globalització 10. Democràcia i ciutadania al segle XXI

LA PERIODIFICACIÓ I ELS MATERIALS PRIMER TRIMESTRE. INTRODUCCIÓ A LA FILOSOFIA, LÒGICA I ANTROPOLOGIA CULTURAL.

TEMES

LLIBRE DE TEXT I MATERIALS

LECTURES OBLIGATÒRIES

SEGON TRIMESTRE. ANTROPOLOGIA BIOLÒGICA, GNOSEOLOGIA I ÈTICA.

TERCER TRIMESTRE. ETICA I FILOSOFIA POLÍTICA. ANTROPOLOGIA FILOSÒFICA.

Tema 1. Què és la racionalitat? Racionalitat del saber. Tema 3. Models del saber. Ciència i filosofia. Tema 5. Naturalesa i cultura. La diversitat cultural.

Tema 2. Què és el saber? Veritat i realitat. Tema 4. L’ésser humà des de l’evolució. Tema 7. Els fonaments de l’acció moral.

Tema 8. Justícia i llibertat. Tema 9. Ètica davant la globalització. Tema 10. Democràcia i ciutadania al segle XXI. Tema 6. Interpretacions filosòfiques de la naturalesa humana.

Vol. I. Filosofia i ciutadania. Diálogo. Recursos en Els treballs i els dies.

Vol. I i III. Filosofia i ciutadania. Diálogo. Recursos en Els treballs i els dies.

Vol. III. Filosofia i ciutadania. Diálogo. Recursos en Els treballs i els dies.

Vicente Vilana, “¡Tan iguales, tan diferentes!”en Lecturas para estrenarse en Filosofía. Diálogo J.J. Ruiz Cortina,” ¡Astraordinario!” En Lecturas para estrenarse en Filosofía.

M. Miravet, ”Animal sin alma”, en Lecturas para estrenarse en Filosofía. Diálogo. Valencia. Toni Gisbert. El mico destronat. Bullent.

L. Stevenson, Siete teorias de la naturaleza humana. Cátedra. F. Savater. Las preguntas de la vida. Ariel. N. Chomsky, El gobierno del futuro, Anagrama. N. Chomsky i I.Ramonet, Cómo nos venden la moto. Icaria. Josep Villaroya. Globalitza ... què. Bullent. Enric Senabre. Política per a joves inquiets. Bromera.


ELS CRITERIS GENERALS I ELS INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ. 1. 2.

Proves escrites dels temes (75%) Treballs cooperatius i de projectes interdisciplinaris (25%)

PRIMERA AVALUACIÓ Control tema 1 I 3. Control de lectura I procediments tema 5. Treball cooperatiu

SEGONA AVALUACIÓ Control tema 2 Control tema 4 Control tema 7 Treball interdisciplinari:La creativitat no està en crisi.

TERCERA AVALUACIÓ Control tema 8-10 Treball cooperatiu/interdisciplinari: Quiero ser feliz. Treball interdisciplinari: Sostenibilitat: Habitatge bioclimàtic.

LA NORMATIVA GENERAL SOBRE L’AVALUACIÓ

La nota mínima dels controls trimestrals per fer mitjana amb la resta dels instruments és 4. L’avaluació serà continua. Com a criteri general d’avaluació del curs, l’alumne ha de tenir una nota mitjana mínima de les 3 avaluacions de 5 i tenir assolides les competències de l’assignatura. El procés i instruments de recuperació seran individualitzats i es consensuaran amb els alumnes. La falta d’assistència a les proves escrites ha d’estar justificada de manera adequada (metge, jutjat, etc.) per poder realitzar la prova pendent en el moment i horari determinat per la mestra d’acord a la normativa de l’equip docent. Els alumnes que falten a classe (sense justificació o justificació inadequada) més del 20% de les sessions de l’avaluació perdran el dret a l’avaluació continuada i sols podran examinar-se a les proves extraordinàries de juny PER DECISIÓ DE CLAUSTRE. Com a criteri general, l’avaluació final serà progressiva de tal manera que la primera avaluació valdrà un 25% del curs, la segona un 35% del curs i la tercera un 40% del curs.

Ana Estela i Gallach Seminari de Filosofia i Ciutadania Departament de Socials

Presentació Filosofia i Ciutadania.  

Temari, temporalització, materials i avaluació.

Presentació Filosofia i Ciutadania.  

Temari, temporalització, materials i avaluació.

Advertisement