Page 1

LA FELICITAT? BÉ, GRÀCIES. SITUACIÓ DE PARTIDA:

Navegant per internet, hem trobat en YOUTUBE un video molt interessant sobre les vacances d’estiu. La veu en off és d’un petit … Però en realitat, no parla sobre les vacances … sinó sobre un tema de molta més trascendència per als humans. Parla de la felicitat. OBJECTIU:

Construir la pròpia opinió personal sobre la felicitat a partir de la recerca i exposición de dos teories ètiques oposades de rellevància al llarg de la història. ORGANITZACIÓ El treball es realitzarà als agrupaments prèviament acordats a les tutories. TASQUES TASCA 1. Haureu de triar una parella de teories ètiques per a fer el vostre comentari crític d’entre les següents i ho comunicareu a la meua mestra. 1. 2. 3. 4. 5.

ÈTICA SOCRATICA- RELATIVISME MORAL DELS SOFISTES HEDONISME- UNIVERSALISME MORAL DE PLATÓ L’UTILITARISME-L’ÈTICA DEL DEURE DE KANT ÈTICA DE SPINOZA-L’EMOTIVISME DE HUME NIETZSCHE-CRISTIANISME

TASCA 2. Cal fer un resum de la reflexió sobre la felicitat que mostra el vídeo de manera individual. TASCA 3. Cal omplir les dues fitxes de recerca, una per a cada teoria ètica. Les podeu localitzar al final del document.

1


TASCA 4. Redacteu un text expositiu-argumentatiu en CASTELLÀ en el que: 1. Presenteu el problema de la felicitat en la nostra societat a partir del resum del vídeo i també les teories sobre la felicitat que hi haveu investigat en la introducció. 2. Exposeu les dues teories de manera clara, marcant sobre tot les diferències entre elles en la part del desenvolupament o cos argumentatiu. 3. Redacteu unes conclusions a les quals valoreu racionalment ambdues posicions de tal manera que justifiqueu amb quina esteu més d’acord o quins són els elements de cadascuna que recolzaríeu.

PRODUCTE FINAL Cada grup ha de presentar una entrada en el seu bloc composada per: 1. Una presentació del treball LA FELICITAT, BÉ GRÀCIES!, que pot incorporar aquest document en flash i també la presentació del grup de treball. 2. El text expositiu-argumentatiu escrit directament en l’entrada del bloc acompanyat de les imatges seleccionades per il·lustrar el contingut o bé presentar en un document de Word en flash, pujant el document en http://www.issuu.com (cal donar-se d’alta prèviament) i copiant el codi incrustat (embed). Les fitxes de recerca i el resum seran tingudes en compte a l’hora de valorar el treball individual. RECURSOS 1. El tema 2 del llibre digital d’Etica en http://www.plataformaeleven.com. Apartat teories ètiques. 2. LOS CAMINOS DE LA FELICIDAD: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/caminos_felicidad/no vela.html Veure al menú NOVELA els diferents capítols /corrents. 3. CIBERNOUS: http://www.cibernous.com/autores/index.html

2


CRITERIS DE CORRECCIÓ DEL TREBALL CRITERIS PUNTUALITAT Màx. 1 punt

PUNTUACIÓ Es presenten cadascuna de les parts el dia acordat

Es presenta amb retard alguna de les parts o la totalitat (0 punts)

(1 punt)

PRESENTACIÓ DEL TREBALL Màx. 1 punt

RESUM DEL VÍDEO Màx. 1 punt

ESTRUCTURA DEL TEXT ARGUMENTATIU Màx. 1 punt

EXPOSICIÓ COMPARADA DE LES TEORIES

L’entrada del bloc presenta adequadament el treball i usa les imatges de manera significativa i equilibrada. Usa documents en flash o servidors externs per a la documentació. (1 punt)

L’entrada del bloc presenta adequadament el treball i usa les imatges de manera significativa i adequada, però escriu directament el text argumentatiu a l’entrada.

(0 punts) (0, 5 punts)

S’arreplega en la introducció les idees principals de manera clara i ben redactada amb vocabulari adequat. (1 punt) Bona organització en 3 parts diferenciades pel contingut i estructurades en pàrrafs diferents. (1 punt) Compara de manera correcta les teories ètiques i fa una valoració acurada, rica i bén argumentada dels propis punts de vista ètics.

L’entrada no és completa ni usa les imatges de manera adequada. Escriu directament el text argumentatiu en l’entrada. Poca cura al treball.

No arreplega la introdució el sentit general del vídeo ni de la crítica plantejada. La redacció és incorrecta (0 punts) Hi ha alguna de les parts, no la resta (0,5 punt) La presentació de les teories és correcta però no la valoració crítica, justificada i pròpia. (1 punt)

No hi ha estructura. Ni presenta el vídeo, ni organitza pàrrafs ni diferencia les conclusions. (0 punts) No és correcta ni la presentació de les teories ètiques ni la valoració crítica. No pren postura justificadament. (0 punts)

(2 punts) (2 punts) VALORACIÓ CRÍTICA Màx. 2 punts

L’alumne justifica les seues idees amb bons arguments que demostren comprensió de les teories i cohesió interna. No són idees inconexes. (1 punt)

L’alumne fa judicis de gust. Mostra incomprensió de les idees i no aconsegueix unes conclusions cohesionades entre si. (0,5)

TREBALL INDIVIDUAL (fitxes, resum i col.laboració al treball) Màx. 2 punt

3


TASCA 3. FITXA DE RECERCA D’INFORMACIÓ

TEORIA ÈTICA:

NOM DEL FILÒSOF MÉS SIGNIFICATIU:

SEGLE:

IDEES FONAMENTALS:

4


IMATGES SIGNIFICATIVES AMB UNA BREU DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT

5


TASCA 3. FITXA DE RECERCA D’INFORMACIÓ

TEORIA ÈTICA:

NOM DEL FILÒSOF MÉS SIGNIFICATIU:

SEGLE:

IDEES FONAMENTALS:

6


IMATGES SIGNIFICATIVES AMB UNA BREU DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT

7


Seminari de Filosofia i Ciutadania Departament de Socials Florida CES Octubre de 2010

8

Felicitat, bé gràcies  

Documentació per a la recerca i argumentació sobre la felicitat. 4t ESO.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you