Page 1

FILOSOFIA I CIUTADANIA. CURS 2012/13 EL TEMARI GENERAL DE L’ASSIGNATURA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Què és la racionalitat? Racionalitat del saber ¿Què és el saber? Veritat i realitat. Models del saber. Ciència i filosofia L’ésser humà des de l’evolució Naturalesa i cultura Interpretacions filosòfiques de la naturalesa humana Els fonaments de l’acció moral. Justícia i llibertat L’Ètica davant la globalització Democràcia i ciutadania al segle XXI

LA PERIODIFICACIÓ I ELS MATERIALS PRIMER TRIMESTRE

SEGON TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

Tema 1. Què és la racionalitat? Racionalitat del saber. Tema 2. Què és el saber? Veritat i realitat. Tema 5. Naturalesa i cultura. La diversitat cultural.

Tema 3. Models del saber. Ciència i filosofia. Tema 4. L’ésser humà des de l’evolució. Tema 7. Els fonaments de l’acció moral.

Tema 8. Justícia i llibertat. Tema 9. Ètica davant la globalització. Tema 10. Democràcia i ciutadania al segle XXI. Tema 6. Interpretacions filosòfiques de la naturalesa humana.

LLIBRE DE TEXT I MATERIALS

Vol. I. Filosofia i ciutadania. Diálogo.

Vol. I i III. Filosofia i ciutadania. Diálogo.

Vol. III. Filosofia i ciutadania. Diálogo.

LECTURES OBLIGATÒRIES

Per al tema 5 Vicente Vilana, “¡Tan iguales, tan diferentes!”en Lecturas para estrenarse en Filosofía. Diálogo

Per al tema 4 M. Miravet, ”Animal sin alma”, en Lecturas para estrenarse en Filosofía. Diálogo. Valencia.

Per al tema 8 i 10 N. Chomsky i I.Ramonet, Cómo nos venden la moto. Icaria.

TEMES


LECTURES VOLUNTÀRIES

Tema 1. J.J. Ruiz Cortina,” ¡Astraordinario!” En Lecturas para estrenarse en Filosofía.

Tema 1. F. Savater. Las preguntas de la vida. Ariel.

Tema 8 i 10, N. Chomsky, El gobierno del futuro, Anagrama.

ELS INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ. 1. 2. 3.

Proves escrites dels temes (50%) Activitats d’aprenentatge I estudi Hàbit treball i estudi (25%) Treball de recerca i exposició de grup (25%)

LA NORMATIVA GENERAL SOBRE L’AVALUACIÓ La nota mínima dels controls trimestrals per fer mitjana amb la resta dels instruments és 4. L’avaluació serà continua. Com a criteri general d’avaluació del curs, l’alumne ha de tenir una nota mitjana mínima de les 3 avaluacions de 5 i tenir assolides les competències de l’assignatura. El procés i instruments de recuperació seran individualitzats i es consensuaran amb els alumnes. Els treballs voluntaris serviran per millorar la nota de cada avaluació sempre i quan l’alumne estiga aprovat. En cap cas, poden servir com a instruments de recuperació. Es comptabilitzaran a efectes d’estimar la nota final de l’alumne. La falta d’assistència a les proves escrites ha d’estar justificada de manera adequada (metge, jutjat, etc.) per poder realitzar la prova pendent en el moment i horari determinat per la mestra. Els alumnes que falten a classe (sense justificació o justificació inadequada) més del 20% de les sessions de l’avaluació perdran el dret a l’avaluació continua i sols podran examinar-se al mes de juny PER DECISIÓ DE CLAUSTRE. Com a criteri general, l’avaluació final serà el promig de les 3 avaluacions, sempre i quan estiguen aprovades almenys dues avaluacions per garantir un bon rendiment en segon de batxillerat.

Ana Estela i Gallach Seminari de Filosofia i Ciutadania Dep. Socials Setembre de 2012

Presentacio assignatura 12-13  

Temari, materials i avaluacio

Advertisement