Page 1

ASSIGNATURA:

FILOSOFIA I CIUTADANIA COM AVALUAREM?

QUÈ APRENDREM? CONTINGUTS

CURS: 2013-2014

COMPETENCIES ESPECÍFIQUES INSTRUMENTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ

1.

Què és la racionalitat? Racionalitat del saber 2. ¿Què és el saber? Veritat i realitat. 3. Models del saber. Ciència i filosofia 4. L’ésser humà des de l’evolució 5. Naturalesa i cultura 6. Interpretacions filosòfiques de la naturalesa humana 7. Els fonaments de l’acció moral. 8. Justícia i llibertat 9. Ètica davant la globalització 10. Democràcia i ciutadania al segle XXI

1. 2.

3.

4.

5.

Prendre consciència de la incertesa en el món de la ciència i el coneixement. Tenir habilitat per identificar problemes filosòfics i abordar-los racionalment, relacionant els coneixements en una concepció global del món i de les coses. Aprendre a pensar amb ordre i criteri i a exposar les opinions pròpies, respectant les dels altres i valorant-les si escau com a una manera d’enriquir la pròpia visió de la realitat. Saber viure en una societat globalitzada, a ser comprensiu amb els altres en un món on els intercanvis i la mobilitat de les persones comporten contactes entre persones amb diversitat física, mental i cultural. Saber ser cívic, és a dir, a disposar de formació en valors democràtics i exercir-los de manera constant en la pràctica tot i tenint la capacitat de reflexionar sobre les conseqüències de les accions pròpies i alienes.

Instruments o o o o

Proves escrites dels temes. Hàbit treball i estudi (activitats ensenyament-aprenentatge, proves sorpresa, lectures) Treball de recerca i exposició de grup . Projectes

Criteris d’avaluació 1.

Usar de manera rigorosa el vocabulari i coneixements filosòfics a les produccions escrites o orals.

2.

Raonar amb argumentacions ben construïdes realitzant una anàlisi crítica i elaborant una reflexió adequada entorn dels coneixements adquirits.

3.

Exposar argumentacions i composar textos propis en què s’aconsegueix una integració de les diverses perspectives i s’avance en la formació d’un pensament autònom.

4.

Utilitzar i valorar el diàleg com a forma d’aproximació col·lectiva a la veritat i com a procés intern de construcció d’aprenentatges significatius, reconeixent i practicant els valors intrínsecs del diàleg com el respecte mutu, la sinceritat, la tolerància, en definitiva, els valors democràtics.

5.

Obtenir informació rellevant a través de diverses fonts, elaborar-la, contrastar-la i utilitzar-la críticament en l’anàlisi de problemes filosòfics, sociològics i polítics.


FUNCIONAMENT DE L’ASSIGNATURA

Objectius fonamentals: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Identificar i apreciar el sentit dels problemes filosòfics i emprar amb propietat i rigor els nous conceptes i termes assimilats per a l’anàlisi i la discussió. Adoptar una actitud crítica i reflexiva davant de les qüestions teòriques i pràctiques, fonamentant adequadament les idees. Argumentar de manera coherent el propi pensament de forma oral i escrita, contrastant-lo amb altres posicions i argumentacions. Practicar i valorar el diàleg filosòfic com a procés de trobada racional i recerca col·lectiva de la veritat. Analitzar i comentar textos filosòfics, tant en la seua coherència interna com en el seu context històric, identificant els problemes que plantegen, així com els arguments i solucions proposades. Utilitzar procediments bàsics per al treball intel·lectual i el treball autònom: busca i selecció d’informació, contrast, anàlisi, síntesi i avaluació crítica de la mateixa, promovent el rigor intel·lectual en el plantejament dels problemes. Valorar la capacitat normativa i transformadora de la raó per a construir una societat més justa, en la que existeix una verdadera igualtat d’oportunitats. Consolidar la competència social i ciutadana per a exercir una ciutadania democràtica crítica, solidària, participativa i responsable, inspirada en els drets humans i compromesa amb la construcció d’un món més just, equitatiu i més sostenible amb la defensa de la naturalesa.

Metodologia emprada: Partim d’un model d’aprenentatge no memorístic ni transmissiu i basat en les bones relacions de cooperació entre tots els individus que contribueixen a la seua producció i discussió: alumnes, professors i altre personal del centre (de biblioteca, p.e) que permeta dotar als alumnes d’eines per analitzar, interpretar i prendre decisions, actuar front als problemes que pateix la Humanitat i el món global en què vivim. La seqüència didàctica és la següent i es concreta en cada unitat didàctica o activitats de motivació amb suport audiovisual, o activitats de comprensió lectora que fixen els conceptes bàsics i la seua relació interna, mitjançant tècniques d’esquematització diverses o activitats d’aplicació de conceptes i consolidació o activitats de raonament filosòfic on es confronten diversos enfocaments del problema o activitats de transferència o actualització del coneixement

Foment de la lectura: Cada trimestre hi haurà una lectura obligatòria. 1. Animal sin alma de Maite Miravet en Lecturas para estrenarse en Filosofia. Ed. Diálogo. 2. ¡Tan iguales, tan diferentes! de Vicente Vilana en Lecturas para estrenarse en Filosofia. Ed. Diálogo 3. A triar entre El miedo a la libertad de Eric Fromm, Paidós; El gobierno en el futuro de N. Chomsky, Anagrama; Cómo nos venden la moto de Ramonet y Chomsky. Icaria; Siete teorias de la naturaleza humana. Stevenson, Cátedra. Els alumnes podran fer proves escrites o treballs a partir de lectures filosòfiques per tant de millorar el seu rendiment sempre i quan tinguen una nota mínima de 7. En cap cas, serà un instrument que permeta aprovar o que substitueixca els instruments de recuperació.


Ús de les TIC Des de fa dos cursos el suport informàtic fonamental és el bloc ELS TREBALLS I ELS DIES (http://elstreballsielsdies.blogspot.com) des del qual es condueix tot el procés d’ensenyament-aprenentatge. La comunicació amb l’alumnat es realitza a través d’un grup secret de FACEBOOK. A títol indicatiu, presentarem un llistat de recursos i aplicacions 2.0 que utilitzem i a l’ús de les quals entrenem al nostre alumnat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Webquest i caceres del tresor. Hem optat per dissenyar els treballs de grup amb l’estructura de la webquest. Presentacions en format de power point, slideboom, issuu. Les de creació pròpia poden consultar-se en el meu perfil de SLIDESHARE, SLIDEBOOM, ISSUU i la resta dels materials en el bloc. Unitats didàctiques digitals són un recurs escàs. Destaquen els materials de Gonzalo Trespaderne i Manuel Merlo LOS CAMINOS DE LA FELICIDAD, EL ORÁCULO DE DELFOS I EL VIAJE A GRECIA com a més destacats. Murals digitals. Poden consultar-se el que hem desenvolupat en el nostre perfil Glogster. Activitats d’autoavaluació. Ferramentes col.laboratives com Mindomo (mapes mentals), Google docs (generació i edició de documents),etc. Facebook i twitter per a la generació de continguts filosòfics sobre autors i corrents. Weblocs especialitzats que són referenciats al bloc i que són fonts de consulta als treballs d’investigació.

Activitats complementàries Referència als projectes L’assignatura participarà de manera activa als projectes interdisciplinaris de “La creativitat no està en crisi” i “Habitatge i sostenibilitat” on es treballen les competències bàsiques i l’específica de l’argumentació en la forma de defensa pública dels projectes,.

P.A. Filosofia i Ciutadania 13-14  

Programació general anual

P.A. Filosofia i Ciutadania 13-14  

Programació general anual

Advertisement