Page 1

HISTORIA DE LA FILOSOFIA. SEGON DE BATXILLERAT. CURS 2012/13 TEMARI OFICIAL I DEL CURS Els autors i autores corresponents al temari d’aquest curs segons els acords de la Comissió de la Prova d’Accés de la Universitat són els següents i els que seran impartits són els que hi figuren amb negreta. 1. 2. 3. 4.

Plató / Aristòtil Descartes /Tomàs d’Aquí Kant / Nietzsche Ortega i Gasset / Simone de Beauvoir

MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS Cal disposar de la monografia en castellà de Plató. La República. Libro VI-VII. Editorial Diálogo en la darrera edició. La resta de materials seran digitals i estan disponibles en el bloc de l’assignatura: FILOSOF-ART en http://filosoart.blogspot.com

AVALUACIÓ. CRITERIS, INSTRUMENTS I NORMATIVA. Criteris generals avaluació 1. 2. 3. 4. 5.

Conèixer, definir i usar correctament el vocabulari filosòfic bàsic adquirit al llarg del cicle complet de formació filosòfica. Relacionar els problemes filosòfics estudiats amb les condicions històriques, socials i culturals en les quals van sorgir i a les quals van intentar donar resposta. Exposar, de manera clara i ordenada, situant-les cronològicament, les grans línies problemàtiques i sistemàtiques dels filòsofs que s’han estudiat de manera analítica. Analitzar el contingut de textos filosòfics de les obres estudiades en el curs, atenent la identificació dels seus elements fonamentals (problemes, conceptes i termes específics) i de la seua estructura expositiva (tesi, arguments, conclusions). Recollir informació rellevant, organitzar-la elaborant un treball monogràfic i exposar-lo de manera crítica, sobre el pensament d’un filòsof, el contingut d’una de les obres analitzades o sobre algun aspecte de la història del pensament filosòfic

Instruments d’avaluació El 20%: Activitats d’aprenentatge i consolidació de coneixements (proves, treballs de grup o individuals) El 80%: Totes les proves corresponents al control de la PAU. Normativa general d’avaluació Per tal de valorar la progressió en l’aprenentatge dels procediments de l’assignatura al llarg del curs, no totes les avaluacions tindran el mateix pes percentual a efectes de qualificació final. La primera avaluació ponderarà un 20%, la segona un 35%, i la tercera un 45%. Com a norma general, promocionaran aquells alumnes que tinguen una nota al final de curs igual o superior a 5 després del procés de recuperació. En cadascuna de les avaluacions serà condició necessària traure una nota de 4 als instruments corresponents a la prova PAU (80%) per tal de fer mitjana amb la resta dels instruments de l’avaluació. En cas contrari, la nota final de l’avaluació serà la qualificació d’aquest instrument.

1


En quant a la recuperació, el procés serà individualitzat i d’acord a les mancances de l’alumnat. Això pot suposar que els moments elegits per recuperar siguen diferents dels programats per la Coordinació. Els alumnes poden perdre el dret d’avaluació contínua per reiterada falta d’assistència a classe, siga o no justificada i d’acord al criteri del 20% del total de les hores lectives de l’assignatura, establert pel Claustre de Batxillerat del Centre. Allò implicarà que l’alumne sols disposarà d’una única prova dels continguts pendents d’avaluació al final del curs i segons el calendari d’exàmens definit per la Coordinació del centre. Els alumnes amb la matèria de Filosofia i Ciutadania pendent tindran un procés de recuperació especial que abastirà fins el mes d’abril. Per fer la valoració de l’evolució de l’alumnat s’avaluaran tant els continguts de primer com els de segon, essent condició indispensable per aprovar l’àrea tenir aprovat segon de batxillerat. Al principi de curs, es concretarà més en una reunió especial amb l’alumnat afectat.

Seminari de Filosofia i Ciutadania Florida CES Setembre de 2012

2

Presentacio Historia Filosofia 12-13  
Presentacio Historia Filosofia 12-13  

Presentació per al curs 12-13

Advertisement