Page 1

HISTORIA DE LA FILOSOFIA. SEGON DE BATXILLERAT. CURS 1011 TEMARI El temari de l’assignatura és el següent d’acord als continguts establerts pel Decret d’Humanitats i  a la Prova d’Accés de l’assignatura Història de la Filosofia, recentment modificada.

 

 

Tema 1. Filosofia i política en la polis grega clàssica. Tema 2. Els fonaments del coneixement en la Modernitat Tema 3. La revolució copernicana de la filosofia Kantiana Tema 4. La crítica a la cultura occidental durant el s. XIX

MATERIALS Els materials bàsics de l’assignatura són:

   

Plató. La República. Libro VI­VII. Editorial Diálogo (també en castellà) R. Descartes. El Discurso del método. Editorial Diálogo. I, Kant, Crítica de la Razón Pura. Editorial Diálogo. F. Nietzsche. El crepúsculo de los ídolos. Editorial Diálogo.

El bloc de l’assignatura, FILOSOF­ART, http://filosoart.blogspot.com

AVALUACIÓ. CRITERIS, INSTRUMENTS I NORMATIVA. Criteris generals avaluació. 1. Conèixer i usar amb rigor el vocabulari filosòfic après al llarg del Batxillerat.

2. Relacionar els problemes filosòfics al context històric, social i cultural de pertinença. 3. 4.

5. 6.

Exposar de manera clara i ordenada els problemes i teories filosòfiques estudiades de  manera crítica, és a dir, emprant els arguments d’un autor o distintes perspectives sobre  un tema. Analitzar   textos   filosòfics   de   les   obres   estudiades   identificant   els   seus   elements  (problema,   conceptes   i   termes   específics)   i   estructura   expositiva   (tesis,   arguments,  conclusions) com a punt de partida per a interpretar el sentit del text al seu context  històric. Actualitzar un text filosòfic, és a dir, comparar la posició del seu autor amb altres de  diferents èpoques i valorar la seua presència o vigència., tant respecte dels problemes  actuals com dels nostres esquemes de pensament. Elaborar   i  exposar   un  treball   monogràfic  de   manera  crítica   sobre  el   pensament  d’un  autor,   sobre   una   obra   rellevant   o   aspecte   de   la   història   del   pensament   utilitzant   les  tècniques de recerca, selecció, organització de la informació i exposició adients. 

Instruments d’avaluació.

El 20%: Activitats  d’aprenentatge i  consolidació de  coneixements (proves,  treballs de  grup o individuals)

El 80%: Exercicis corresponents a la prova PAU. 

Normativa general d’avaluació

1


Per tal de valorar la progressió en l’aprenentatge dels procediments de l’assignatura al llarg del curs, no totes les  avaluacions tindran el mateix pes percentual a efectes de qualificació final.  La primera avaluació ponderarà un  20%, la segona un 35%, i la tercera un 45%.

Com a norma general, promocionaran aquells alumnes que, tot i haver superat els instruments corresponents a més  de dos blocs del temari, tinguen una nota al final de curs igual o superior a 5.

En cadascuna de les avaluacions serà condició necessària traure una nota de 4 als instruments corresponents a  la prova PAU per tal de fer mitjana amb la resta dels instruments de l’avaluació. En cas contrari, la nota final de  l’avaluació serà la qualificació d’aquest instrument.

No es faran controls fora del calendari establert i si la falta és justificada es faran una vegada finalitzat el procés de  l’avaluació. Al butlletí de notes es posarà una nota provisional d’acord a les qualificacions de l’alumnat.

En quant a la  recuperació, es realitzarà la prova corresponent desprès d’haver obtingut una evolució positiva en  l’assignatura. Excepcionalment, els alumnes podran fer una segona recuperació d’algun dels blocs pendents a la  setmana final d’exàmens de mutu acord amb la professora. 

Si es demostra que l’alumne ha faltat injustificadament a les hores anteriors a la realització de proves escrites amb  la intenció d’obtenir algun benefici acadèmic, serà penalitzat amb dos punts el seu control. 

Els alumnes   poden  perdre   el   dret   d’avaluació   contínua  per   reiterada   falta   d’assistència   a   classe,   siga   o   no  justificada  i  d’acord  al  criteri  del  20%  del  total  de  les  hores  lectives  de  l’assignatura,  establert  pel  Claustre  de  Batxillerat   del   Centre.   Allò   implicarà   que   l’alumne   sols   disposarà   d’una   única   prova   dels   continguts   pendents  d’avaluació al final del curs i segons el calendari d’exàmens definit per la Coordinació del centre.

Setembre de 2010 Seminari de Filosofia i Ciutadania Florida CES

2

Presentacio historia filo  

Orientacions generals 2010-11