Page 1

ENTREVISTA A UN FILÒSOF SITUACIÓ DE PARTIDA

Imagineu que podeu viatjar en el temps, imagineu que podeu dur-vos al passat tota la tecnologia actual per poder fer una entrevista en viu i en directe a un dels grans pensadors. Quin seria el resultat? A qui triareu? Què vos agradaria que vos contara?


OBJECTIU DEL TREBALL El treball de grup va a consistir en entrevistar a un/a filòsof/a sobre el tema del coneixement. Servirà d’oportunitat perquè es presente, ens expose les línies mestres de la seua filosofia sobre aquest tema i també les seues opinions i critiques sobre altres corrents gnoseològiques. L’entrevista ha de presentar-se en format digital (vídeo, Facebook, twitter, etc.) i ha d’estar publicat en un bloc.

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL 1. Cal seleccionar els membres del grup amb criteris racionals i seleccionar els continguts (filòsof a entrevistar, posicions gnoseològiques a debatre, etc.) de manera justificada. Cal seleccionar el bloc d’informàtica en el qual es va a publicar tot el treball. 2. Cal fer una planificació de les tasques en la qual s’identifiquen els rols de cadascú i es periodifiquen les tasques i feines. 3. Cal fer un guió de l’entrevista amb les seues corresponents preguntes i respostes. Es important que queden reflectides les idees fonamentals i altres secundàries de la posició defensada pel filòsof i també el que ell opinaria sobre altres posicions diferents. 4. Es important pensar els aspectes propis de la dramatització: qui farà el paper de filòsof, qui el d’entrevistador, en quina època i escenografia es desenvoluparà l’entrevista, quin serà el vestuari, el lloc i la seua ambientació, la música a utilitzar. Tot ha de contribuir a recrear l’ambient de l’època o la situació en la que es desenvolupa l’entrevista. 5. Cal preveure diferents gravacions i temps per editar el vídeo i tota mena de problemes tècnics. Es necessari disposar d’una bona càmera de vídeo, gravar en format AVI i tenir un editor de vídeo com WINDOWS MOVIE MAKER o similar. El vídeo no ha d’excedir de les 100 MB per poder pujar-lo a un servidor extern com YOUTUBE, VIMEO

PRODUCTES A LLIURAR Cal fer una entrada en un bloc perfectament dissenyada en la que es presenta tot el treball, al grup i es fa una valoració. Ha de contenir: 1. La justificació escrita dels continguts temàtics seleccionats per a l’entrevista 2. El guió de l’entrevista: Preguntes i respostes 3. El document digital de l’entrevista amb l’enllaç del bloc on està publicat


RUBRICA D’AVALUACIÓ DEL TREBALL INSTRUMENT/CRITERI

QUALITAT EN EL TREBALL

DOCUMENTACIÓ

PRESENTACIÓ DEL TREBALL AL BLOC

CONTINGUT DE L’ENTREVISTA

AMBIENTACIÓ

1

2

3

4

Es presenta tota la documentació però es fa de manera mecànica, breu i sense raonaments complets. Té errors d’expressió i ortografia .

Una part del treball és de pitjor qualitat però la resta és complet, ben raonat i fet amb detall. L’expressió és correcta i conté alguna errada poc important.

Es presenten totes les parts del treball amb gust pel treball ben fet, bona presentació, argumentació i expressió.

L’entrada conté la documentació però sense presentació de l’activitat ni del grup. Tampoc fan cap valoració del treball realitzat. Han oblidat etiquetar l’entrada.

L’entrada conté la documentació però la presentació de l’activitat i del grup no és motivadora, ni personal. Obliden les etiquetes i la valoració.

L’entrada del bloc és personal, motivadora, incita a veure el treball . Igualment la valoració trasllada sentiments i arguments al lector, però han oblidat etiquetar la informació o no és correcte com ho fan.

L’entrada conté tota la documentació i fa una presentació personal, engrescadora i detallada de l’activitat i del grup, etiqueta correctament el contingut i fa una valoració raonada del seu aprenentatge i experiència.

Conté poques preguntes/respostes (menys de 10), amb poca extensió i que demostren poca comprensió de la filosofia de pensador. Fa poca o nul.la referència a altres filòsofs i manca de justificació.

Conté prou preguntes /respostes més de 10 però el contingut en algunes d’elles és superficial. Apunta les tesis principals de manera breu i sense justificació. Fa alguna comparació o menció a altres corrents i pensadors. Conté errors.

No hi ha gaire decoració ni vestuari, complements o caracterització que serveixen com a recreació de l’ambient de l’època i representació del filòsof protagonista de l’entrevista. I de l’entrevistador/s.

Hi ha preocupació per usar algun detall en el vestuari, caracterització o complement que identifique al filòsof i/o època però són pobres o no molt encertats.

No presenten més que una de les parts del treball, normalment el vídeo

Conté més de 10 preguntes/respostes amb un contingut prou desenvolupat de les tesis principals i contraposant diferents autors i corrents.Apunta alguns arguments que venen a justificar les posicions i les crítiques plantejades però és més expositiu que argumentatiu. Hi ha una bona caracterització dels personatges que dialoguen/ duen a terme l’entrevista amb detalls de vestuari i complements que els retraten bé però l’escenografia no és adequada, no recrea les situacions i contextos del passat.

Conté 10 preguntes/respostes o més amb una clara definició del contingut que demostra comprensió de les tesis i arguments amb detall. Mostra la relació i crítiques entre les posicions triades que en són 3 o més amb rigor i bon ús del vocabulari propi. L’ambientació de l’escena, els protagonistes que dialoguen és molt rica plena de detalls de vestuari, complements, caracterització de tal manera que transporten a l’espectador a l’època i a les situacions de discussió pròpies del moment històric seleccionat.

Seminari Filosofia i ciutadania Departament de Socials

Entrevista a un filosof  

Entrevista a un filosof en format digital

Entrevista a un filosof  

Entrevista a un filosof en format digital

Advertisement