Page 1

R?(0 [vr{ fA\ Nll ll =

il

rfncr|.Brr.nflrm I

:g}11

A P RO B

.,$t''il,

w

: :iii$irirtj : !1\1\1.!::::: :i::i'i].i:14, :.4:a:44,n?iit l:1.:r.''r.1,

nal

CE SE B(ECUTA

TANDEM ALABILITATII

IN VEDEREA CERTIFICA

f iffio ".4 j' -

'1..t

Editia2011


ROMANIEI AEROCLUBUL DECIZIA

N,348r12...fzor privinddesemnareaAutoritatiiAeronautice ln conformitatecu OMTCT 118512006 si Turismului,ca Constructiilor Transporturilor, Ministerul Civile Romane,de catre la nivelnationalsi aviatia civila, zborului in a sigurantei de supervizare autoritate nationala prin care AutoritateaAeronauticaCivila Romana a adresei nr. 25490126.10.2006 AeroclubulRomanieisa desfasoarein numeleacesteia,activitatispecifice autorizeaza in domeniulparasutelor; de supervizare autoritatii DirectorulGeneralal AeroclubuluiRomaniei,numit prin ordinulMTI nr.440| 07.04.2009,emiteurmatoarea:

D E C IZIE Art.l. lncepandcu data prezenteiDecizii,intra in vigoareurmatoarele programe: o "ProgramulControlului TehnicOficialce se executaparasutelor Certificatului valabilitatii tip aripa,in vedereaeliberarii/prelungirii Aripa",Editia2011; - Parasute P.C.T.O. de navigabilitate, o "ProgramulControlului TehnicOficialce se executaparasutelor Certificatuluide tandem, in vederea eliberarii/prelungirii Editia2011. P.C.T.O. navigabilitate, - Tandem", Art2. Se mentinein vigoare"ProgramulControluluiTehnicOficialce se valabilitatii executa parasutelor clasice, in vederea eliberarii/prelungirii 1993. Editia I 134 EP", PR P.C.T.O. de navigabilitate, documentelor juridice,sau particulare, se va face la sediul persoanelor Art.3. Informarea tel. Nr. 54, Sector1, Bucuresti, Romanieidin B-dulLascarCatargiu, Aeroclubului 02131236 19,sau pe site-ulhttp://wrnnry.aeroclubulromaniei.ro GENE DIRECTOR


RomArulel AERocLUBUL tandem TehnicOficialce se executaparasutelor ProgramulControlului

TEHNICOFICIAL CONTROLULUI PROGRAMUL CE SE EXECUTAPARASUTELORTANDEM VALABILITATII / PRELTJNGIRII IN VEDEREAELIBERARII NAVIGABILITATE DE CERTIFICATULUI 1 DATEGENERALE PARASUTEI 1.1 IDENTIFICAREA .parasutain baza emblemeiaplicatepe capota,voaluraparasuteide identifica identifica Se undesuntinscrise: rezeyasi pe voaluraparasuteiprincipale,

SI REPARATIILOR ACTIVITATII ASUPRA 1.2 INFORMATII resursase va inscriedataultimeilucrarispecialeefectuate) escaladare LA SOL 2. CONTROLUL DOCUMENTELOR 2.1.VERIFICAREA din de exploatare, sa corespunda si documentatia de navigabilitate Se verificadocumentele constructor conditiilorimpusede si al respectarii funct de vedereal corectitudiniilnscrisurilor anume: etc) si si reparatii, (termenede pliaj,lucraride intretinere

PARASUTEI 2.2.VERIFICAREA 2.2.1Controlulvizual Se executao verificarede ansamblual parasuteiin stare depliata,intinsa,in vederea acesteia' stariitehnicesi integritatii si constatarii identificarii 2.2.2. pe ansamblesi subansamble' ale parasutei partilorcomponente Verificarea eventualelor siariitehnicea acestora,precumsi depistarea va urmariconstatarea Verificarea astfel: defectiuni,

Pag.1 P.C.T.O. - Tandem

Editia2011


RoMAuet AERocLUBUL TehnicOficialce se executaparasutelortandem ProgramulControlului

textile NU trebuiesa prezinte: A. Gomponentele

B. ComponentelemetaliceNU trebuiesa prezinte:

din materialeplasticeNU trebuiesa prezinte: C. Gomponentele

elasticeNU trebuiesa prezinte: D. Gomponentele

SE VERIFICA: I. HAMUL A. Componenteletextile

B. Gomponentelemetalice

pasager);

Pag.2 P.C.T.O. - Tandem

Editia2011


ROMAruICI AEROCLUBUL tandem ptoSramut TehnicOficialce se executaparasutelor Controlului

elastice C. Gomponentele II. HAMULPENTRUPASAGER textile A. Gomponentele

B. Gomponentelemetalice

elastice C. Gomponentele III.CAPOTA textile A. Gomponentele

B. Componentelemetalice

elastice C. Gomponentele F Elasticede extragere. IV. SUSPANTE textile A. Gomponentele F Suspantelecu sau fara miez; si la cupola; la chingaportsuspantala ramificatii F prinderilesuspantelor (sprecupola). de protectiecu bandadin parteasuperioara >>Intariturile Pag.3 P.C.T.O. - Tandem

Editia2011


RoMAuel AERocLUBUL tandem programutControlului TehnicOficialce se executaparasutelor

B. Gomponentelemetalice

V. CUPOLA :

A. Componenteletextile

B. Gomponentelemetalice

C. Componenteleelastice de pilotare(dacaestecazul) comenzilor VI. HUSACUPOLEI A. Componenteletextile

B. Componentelemetalice

elastice C. Gomponentele

DETEMPORIZARE vrl. STSTEMUL defranare; al parasutei > aculde siguranta

Pag.4 P.C.T.O. - Tandem

Editia2011


RoMAuel AERocLUBUL tandem TehnicOficialce se executaparasutelor ProgramulControlului

Vll.l Gord/ Gordulcu ac A. Componenteletextile fermoarultextil(dacae cazul); Vll.2Slaider A. Componenteletextile

B. Componentelemetalice

DE FRAN"ARE VIII.PARASUTA textile A. Gomponentele

3. CONTROLUL SAIT 'N GENERALE 3.1.CONDITII Se va verifica daca parasutasatisfacecerintelede navigabilitatein vigoare si se si exploatare. in manualulde intretinere datide constructor in parametrii incadreaza constatatein urma Controlulin salt se va efectuanumaidupa remediereadefectiunilor si parasutei pliereaacesteiain acestorain documentele controluluila sol, consemnarea lui. constructoru cu prevederile conformitate verbal: in Procesul Se consemneaza

in raportulde inspectie: Se consemneaza

Pag.5 Tandem

Editia2011


ROMAruIEI AERocLUBUL tandem TehnicOficialce se executaparasutelor Programul Controlului

SI PERFORMANTELOR PARAMETRILOR 3.2.VERIFICAREA a 1 - 4 salturi,in carese va urmari: Verificarile constauin efectuarea 3.2.1.Procesulde deschidere

de pilotare,cupola,husacupoleisi parasutade franare) suspantele,comenzile 3.2.2.VerificareamanevrabiIitatii s i performantelor Aceastaverificareconsta in efectuareaunor manevrede pilotarespecificeparasutei,in si exploatare parametrilor in manualulde intretinere datide constructor vedereaconstatarii parasutei si anume: al l. Rotiri360ostanga/ dreaptain planaretotala planariise ia un reperfix de pe parasutei,iar dupastabilizarea Se efibereaza comenzile pentru rotireadorita. printragerenumaicomanda sol,se actioneaza Se verifica:

si 75% ff. Rotiri 360"stanga/ dreaptacu bracareacomenzilorde pilotarez25o/o,50% dupa care se actioneazain si 75o/o) Se bracheazape rand ambelecomenzi(25o/o,50% astfelrotireape parteadorita. numaio singuracomandarelizandu-se continuare Se verifica:

Pag.6

P.C.T.O. - Tandem

Editia2011


ROMAUCI AEROCLUBUL tandem TehnicOficialce se executaparasutelor Controlului Programul

lll. Bracari100% pe timpulzborului,in planaretotala,se vor actionasimultanambelecomenzide pilotare cursatotalaa bratelor. printragerecatrein jos, realizandu-se Se verifica:

timpsaucu pierderimaride inaltime) Dacacomenzilede pilotarese mentinbracate100%timp de 3 - 5 secunde,vitezade devinecerta. si coborareesteaproapenulasi angajarea deplasare lmediat dupa aparitiasimtomeiorde angajare,parasutistulva efectua comenzide si revenirein zborplanaturmarind: redresare

NOTA: de la punctelell si lll se vor efectuala o inaltimede sigurantade minim600 m' Verificarile Dupa efectuareaacestor verificarise executa apropiereasi alerizareaurmarindu-se soluluisi anume: parasuteiin apropierea comportarea

4. VERIFICARIDUPA EXECUTAREASATTULUI si anume: Se verificastareageneralaa parasutei

la Aceste verificarise efectueaza in vedereadepistariieventualelordefectiuniaparute saltuluide control. pe timpulexecutarii ale parasutei, diferiteparticomponente

Pag.7 P.C.T.O. - Tandem

Editia2011


ROMANIEI AEROCLUBUL tandem TehnicOficialce se executaparasutelor Programul Controlului

IN PROCESULVERBALS' RAPORTULDE INSPECTIES' SE 5, SE CONSEMNEAZA OFICIALEALE PARASUTEI URILEIN DOCUMENTELE EFECTUEAZA 'NSCR'S NOTA: A. Parasutistulva purta in mod obligatoriu echipamentulsi aparaturaadecvata pentruexecutareasalturilorde control,in conditii bune si in deplinasecuritate. B. Parasutaprincipalacat si cea de rezervavor fi pliate de catre parasutistulce urmeaza sa efectueze controlul sau de personal tehnic autorizat, sub supraveghereaacestuia. C. Executarea saltului se ya efectua numhi de catre acei parasutisti (inspectori de navigabilitate), care detin calificarea de instructor tandem

Pag.8

P.C.T.O. - Tandem

Editia2011


AERocLUBUL RoMAmer ProgramulControlului TehnicOficialce se executaparagutelortandem

A P RO B DIRECTOR GENERAL Sef Serviciu Certificare TehnicaAeronautica PROCESVERBAL Pentrueliberarea/prelungirea Valabilitatii Certificatului de navigabilitate parasutei al tip . .. Numarde serie |n ch e i ataz i ''..'20'''''..,i nA e r o c | u b u | . ' . . ' . 1. DATEGENERALE o Seriade fabricatiea parasutei r Detinatorulparasutei 2. . o o

COMISIACAREA EFECTUAT CONTROLUL: presedintelui de comisie: Numelesi prenumele parasutistului prenumele receptioner: si Numele parasutadin parteadetinatorului: Numelesi prenumeleresponsabil

PARASUTEI ASUPRAEXPLOATARII SI INTRETINERII 3. INFORMATII o Datafabricatiei o Datasi tipulultimeioperatiide intretinere .. 20...... revizie/ stocare/ aerisire/ reparatie 4. o o o

VERIFICARILOR REZULTATUL tehnic Dataefectuarii controlului in vigoare. Verificarile la sol si in zborlsalts-auefectuatconformreglementarilor proces prezentul verbalsi Raportulde inspectie. Rezultatele verificarilor suntinscrisein

5. OBSERVATII

6. CONGLUZII: condifiilede navigabilitateaplicabile,comisia propune intrucdt paraguta Tndeplinegte de la de navigabilitafe valabilitatiiCertificatului eliberarea/prelungirea p6nd la cu condi{iaca paragutasd fie intrelinutdgi operati in de utilizare. programului prevederile de intrelinere cu conformitate 9i ale manualului Presedintecomisie

Parasutistreceptioner

Responsabilparasute

Stampila Semnatura..

Stampila Semnatura..

Semnatura

* Comisia va fi compusadinminim2 (doi)membri. Pag.9 P.C.T.O. - Tandem

Editia2011


RoMAuel AERocLUBUL P.Srdtrf C"ntt"luluiTehnicOficialce se executapara1utelortandem

REZULTATELE oficial/Intern,la sol si in zborlsalt controluluiTehnic LA SOL 1. CONTROLUL

Gorespunzator/ NecoresPunzator

PARASUTEI DOCUMENTELOR VERIFICAREA DA' N U - Livretulparasutei DA / NU - Manualulparasutei DA' N U - AplicareBS/DN de evidenta DA / NU - Documeniatia de navigabilitate DA / NU - Certificat VERIFICAREAP ARASUTEI: S 'N CONTROLULVIZUAL VERIFI CAREA PARTILOR COMPONENTE '- Stareasistemului de largare S , N S 'N - Stareahamului metaliceS / N - Stareacomponentelor S/ N - StareahamuluiPasagerului s/N - Stareavoalurii S/ N - Stareachingilor S, N comanda de - StareasusPantelor S/ N - Stareasuspantelor S, N - Stareaparasuteide franare de temporizareS / N - Stareasistemului

..I.I. . . . . . oBSERV A T IN SALT 2. CONTROLUL

Gorespun zator/ NecoresPunzator

COND'TIIGENERALE saltului - Dataexecutarii (minim1200metri) salt de - lnaftimea PARAMETRILOR SAIT VERIFICAREA 'N DE DESCHIDERE PROCESUL S N - Soculla deschidere - Extragereaparasuteide franareS / N in sarcina S,' N - IntrareaParasutei comenziimanuale S N - Extragerea S '/ N - Deschiderea Parasutei MAN EVRABILITATE S' PE RFORMANTE o/o S / N o/o,75 o/o,50 - Rotiridin bracaride 25 S 'N - Rotiridin planaretotala S /N - Bracari100% DUPASALT VERIFICARI controlului Corespunzator/ NecoresPunzator dupaefectuarea Stareaparasutei ..... OBSERVATII Presedintecomisie

recePtioner Parasutist

ResponsabilParasute

Stampila Semnatura..

StamPila Semnatura"

Semnatura.

Pag.l0 - Tandem P.C.T.O.

Editia2011

PCTO Parasuta tandem  

PCTO Parasuta tandem

Advertisement