Page 1

R?(0 [v/| /r\lx\

rc[

($ENERAL

OFI TEH'NIC CO.NTROLULUI PROGRAMUL TIP ARIPA CE SE EXECUTAPARASUTELOR / PRELTINGIRIIVALABILITATII IN VEDEREA ELIBERARII DE NAVIGABILITATE CERTIFICATULUI P.C.T.O.- ParasuteAriPa

*'-* 1TEH CERTIFICARE

Editia2011


AERocLUBUL RomAruter TehnicOficialce se executaparagutelortip aripa ProgramulControlului

TEHNICOFICIAL CONTROLULUI PROGRAMUL TIP ARIPA CE SE EXECUTAPARASUTELOR VALABILITATII / PRELUNGIRII IN VEDEREAELIBERARII CERTIFICATULUI DE NAVIGABILITATE

1 DATEGENERALE PARASUTEI 1.1 IDENTIFICAREA Se identificaidentificaparasutain baza emblemeiaplicatepe capota si pe voalura parasutei principale, undesuntinscrise:

SI REPARATIILOR ASUPRAACTIVITATII 1.2 INFORMATII resursase va inscriedataultimeilucrarispecialeefectuate) escaladare LA SOL 2. CONTROLUL DOCUMENTELOR 2.1.VERIFICAREA de exploatare, sa corespunda si documentatia de navigabilitate Se verificadocumentele si al respectariiconditiilorimpusede inscrisurilor din punctde vedereal corectitudinii si reparatii, etc)si anume: (termenede pliaj,lucraride intretinere constructor

PARASUTEI 2.2.VERIFICAREA 2.2.1Controlulvizual Se executao verificarede ansambua parasuteiin stare depliata,intinsa,in vederea acesteia. stariitehnicesi integritatii si constatarii identificarii 2.2.2. pe ansamblesi subansamble. partilorcomponente ale parasutei Verificarea Verificareava urmari constatareastarii tehnice a acestora, precum si depistarea astfel: defectiuni, eventualelor Pag.1 Aripa - Parasute P.C.T.O.

Editia2011


AERocLUBULRoMArutel TehnicOficialce se executaparagutelortiparipa ProgramulControlului

TEXTILENU trebuiesa prezinte: A. COMPONENTELE

METALICENU trebuiesa prezinte: B. COMPONENTELE

DIN MATERIALEPLASTICENU trebuiesa prezinte: C. COMPONENTELE

ELASTICENU trebuiesa prezinte: D. COMPONENTELE

SE VERIFIGA: I. HAMUL TEXTILE A. COMPONENTELE

METALICE B. COMPONENTELE

Pag.2 P.C.T.O.- ParasuteAripa

Editia2011


AERocLUBUL RoMAurer ProgramulControlului TehnicOficialce se executaparagutelor tip aripa

C. COMPONENTELE ELASTICE II. CAPOTA A. COMPONENTELE TEXTILE

B. COMPONENTELE METALICE

C. COMPONENTELE ELASTICE (dacaestecazul) F Elasticede plierea suspantelor III. SUSPANTE TEXTILE A. COMPONENTELE

METALICE B. COMPONENTELE )

inelemicjsi mari;

IV. CUPOLA TEXTILE A. COMPONENTELE

METALICE B. COMPONENTELE (dacaestecazul); deschiderii F inelemontatepe intradospentrusiguranta

Pag.3 Aripa P.C.T.O. - Parasute

Editia2011


ROMAUEI AEROCLUBUL tip aripa TehnicOficialce se executaparagutelor Controlului Programuf

ELASTICE C. COMPONENTELE de pilotare(dacaestecazul) comenzilor V. HUSAVOALURII TEXTILE A. COMPONENTELE

METALIGE B. COMPONENTELE

ELASTICE C. COMPONENTELE

VI. PARASUTAEXTRACTOARE TEXTILE A. COMPONENTELE

METALICE B. COMPONENTELE MATERIALEPLASTICE C. COMPONENTELEDIN ELASTICE D. COMPONENTELE VII.SISTEMEDE TEMPORIZARE Vll.1Cord/ Cordulcu ac TEXTILE A. COMPONENTELE (dacae cazul); fermoarultextil extractoare/ Pag.4

AriPa P.C.T.O. - Parasute

Editia2011


ROMANIEI AEROCLUBUL ProgramuleontroluluiTehnicOficialce se executaparagutelortiparipa

VII.2SLAIDER TEXTILE A. COMPONENTELE

METALICE B. COMPONENTELE

3. CONTROLUL SAIT 'N GENERALE 3.1.CONDITII in vigoaresi se Se va verificadaca parasutasatisfacecerintelede navigabilitate si exploatare. in manualulde intretinere datide constructor in parametrii incadreaza in urma constatate defectiunilor Controlulin saltse va efectuanumaiduparemedierea plierea parasutei acesteia si acestorain documentele la sol, consemnarea controlului Iui. le constructoru in conformitatecu prevederi in procesulverbal: Se consemneaza

in raportulde inspectie: Se consemneaza

SI PERFORMANTELOR PARAMETRILOR 3.2.VERIFICAREA a 1 - 4 salturi,in carese Vaurmari: constauin efectuarea Verificarile 3.2.1.Procesulde deschidere

suspantele,comenzilede pilotare,cupola,husacupoleisi parasutaextractoare) Pag.5 AriPa P.C.T.O. - Parasute

Editia2011


ROMANIEI AEROCLUBUL tipaipa Controlului TehnicOficialce se executaparagutelor Programul

3.2.2.Verificarea manevrabiIitatii s i performantelor Aceastaverificareconstain efectuareaunormanevrede pilotarespecificeparasutei, si dati de constructorin manualulde intretinere in vedereaconstatariiparametrilor parasutei si anume: al exploatare l. Rotiri3600stanga/ dreaptain planaretotala planariise ia un reperfix de parasutei,iar dupastabilizarea Se elibereaza comenzile pentru prin rotireadorita. pe sol,se actioneaza tragerenumaicomanda Se verifica:

si lf. Rotiri 360ostanga / dreaptacu bracareacomenzilorde pilotare:25o/o,50% 7iYo dupacarese actioneaza Se bracheazape randambelecomenzi(25%,50%si 75o/o) pe parteadorita. astfel rotirea relizandu-se comanda numaio singura in continuare Se verifica:

fll. Bracaral00o/o Pe timpulzborului,in planaretotala,se vor actionasimultanambelecomenzide cursatotalaa bratelor' pilotareprintragerecatrein jos, realizandu-se Se verifica:

(intimpsau cu pierderimaride inaltime) Pag.6 Aripa P.C.T.O. - Parasute

Editia2011


RomAutel AERocLUBUL tiparipa TehnicOficialce se executaparagutelor Programul Controlului

timpde 3 - 5 secunde,vitezade de pilotarese mentinbracate100o/o Dacacomenzile devinecerta. si coborareesteaproapenulasi angajarea deplasare parasutistul va efectuacomenzide angajare, de lmediatdupa aparitiasimtomelor si revenirein zborplanaturmarind: redresare portantei; NOTA: de la punctelell si lll se vor efectuala o inaltimede sigurantade minim Verificarile 600m. Dupaefectuareaacestorverificarise executaapropiereasi aterizareaurmarindu-se soluluisi anume: parasuteiin apropierea comportarea

4. VERIFICARIDIJPAEXECUTAREASALTULUI si anume: Se verificastareageneralaa parasutei

defectiuniaparutela eventualelor Acesteverificarise efectueazain vedereadepistarii saltuluide control. pe timpulexecutarii ale parasutei, diferiteparticomponente SI IN PROCESTILVERBAI S' RAPORTULDE INSPECTIE 5, SE CONSEMNEAZA E IN DOCUMENTELEOFICIALEALE PARASUTEI SE EFECTTJEAZA 'NSCR'SUR'L NOTA: A. parasutistulva purta in mod obligatoriuechipamentulsi aparaturaadecvata pentru executarea salturilor da control, in conditii bune si in deplina securitate. B. parasutaprincipalacat si cea de rezervavor fi pliatede catre parasutistulce urmeaza sa efectueze controlul sau de personal tehnic autorizat, sub supraveghereaacestuia.

Pag.7 AriPa P.C.T.O. - Parasute

Editia2011


RomAulel AERocLUBUL tip aripa TehnicOficialce se executapara1utelor Controfului Programuf

A P RO B GENERAL DIRECTOR

Sef Serviciu Certificare TehnicaAeronautica PROCESVERBAL de navigabilitate Certificatului Valabilitatii Pentrueliberarea/prelungirea ... Numarde serie tip . al parasutei 1. DATEGENERALE parasutei .. e Seriadefabricatiea 2. . . o

.i."r"

COMISIACAREA EFECTUATCONTROLUL: presedintelui de comisie: Numelesi prenumele parasutistului receptioner: Numelesi prenumele ..' parasuta dinparteadetinatorului: responsabil Numelesi prenumele

PARASUTEI SI INTRETINERII ASUPRAEXPLOATARII 3. INFORMATII o Datafabricatiei 20...... reviziel stocare/ .. e Datasi tipulultimeioperatiide intretinere aerisire/ reparatie LOR VERIFICARI 4. REZULTATUL tehnic....' ' o controlului Dataefectuarii in vigoare. s-auefectuatconformreglementarilor zborlsalt a la sol si in Verificarile procesverbalsi Raportulde inspectie. suntinscrisein prezentul a verificarilor Rezultatele 5. OBSERVATII

6. GONCLUZII: lntrucAt paraguta indeplinegtecondiliile de navigabilitateaplicabile,comisia propune de la de navigabilitafe valabilitatiiCertificatului eliberarea/prelungirea paraguta fie.intrelinutd9i operatdin sd condilia pdnd la , cu .ca de utilizare. gi ale manualului programului de intrelinere cu pieveder'ile conformitate Presedintecomisie

ParasutistrecePtioner

ResponsabilParasute

Stampila Semnatura..

Stampila Semnatura..

Semnatura.

* Comisia din minim2 (doi)membri. va fi compusa Pag.8 AriPa P.C.T.O. - Parasute

Editia2011


AERocLUBUL RoMAuer ProgramulControlului TehnicOficialce se executaparasutelor tip aripa

REZULTATELE ControluluiTehnic Oficial/ lntern,la solsi in zborlsalt 1. CONTROLUL LA SOL

Corespunzator/Necorespunzator

VERIFI CAREADOCUMENTELOR P ARASUTEI DA / NU - Manualulparasutei - Documentatia de evidenta DA / NU de navigabilitate DA / NU - Certificat VERIFICAREAPARASUTEI: CONTROLULVIZUAL S/N VERIFI CAREAPARTILOR COMPONE NTE - Stareahamului S/ N S/ N - Stareachingilor S/ N - Stareasuspantelor de temporizareS / N - Stareasistemului OBSERVATII 2. CONTROLUL lN SALT

- Livretulparasutei - AplicareBS/DN

DA, NU D A' N U

- S t a r e a s is t e m udlueila r g a r e S/N - S t a r e a c o m p o n e n t e lo r m e t aS/N l i ce S' N - S t a r e a v o a lu r ii - Stareaparasuteiextractoare S / N

Corespunzator/ Necorespunzator

CONDITIIGENERALE saltului - Dataexecutarii de salt(minim1200metri) - Inaltimea VERIFICAREAPARAMETRILOR SAIT 'N PROCESUL DE DESCHIDERE comenziimanuale S / N - Extragerea parasutei S/ N Deschiderea -

- Soculla deschidere - Intrareaparasuteiin sarcina

MANEVRABILITATE SI PERFORMANTE S/ N - Rotiridin planaretotala S /N - Bracari100%

S, N S/ N

- Rotiridin bracaride 25 o/o,50o/o,75o/o S / N

DUPASAIT VERIFICARI Stareaparasuteidupaefectuareacontrolului Corespunzator/ Necorespunzator OBSERVATII Presedintecomisie

Parasutistreceptioner

Responsabilparasute

Stampila Semnatura..

Stampila Semnatura.

Semnatura

Pag.9 Aripa P.C.T.O. - Parasute

Editia2011


AEROCLUBUL ROMANIEI DECIZIA

?48, l2.oTzor r.r, privinddesemnarea Aeronautice Autoritatii cu OMTCT1185/2006 ln conformitate si Turismului,ca Constructiilor Civile Romane,de catre MinisterulTransporturilor, in aviatiacivila,la nivelnationalsi de supervizare a siguranteizborului autoritate nationala prin a adresei nr. 25490126.10.2006 care AutoritateaAeronauticaCivila Romana AeroclubulRomanieisa desfasoarein numeleacesteia,activitatispecifice autorizeaza in domeniulparasutelor; de supervizare autoritatii DirectorulGeneralal AeroclubuluiRomaniei,numit prin ordinulMTI nr.440| emiteurmatoarea: 07.04.2009,

DECIZIE Art.l. Incepandcu data prezenteiDecizii,intra in vigoare urmatoarele programe: o "ProgramulControlului TehnicOficialce se executaparasutelor Certificatului valabilitatii tip aripa,in vedereaeliberarii/prelungirii Aripa",Editia2011; P.C.T.O. de navigabilitate, - Parasute o "ProgramulControlului TehnicOficialce se executaparasutelor Certificatuluide tandem, in vederea eliberarii/prelungirii 2011. Tandem", Editia P.C.T.O. navigabilitate, Art2. Se mentinein vigoare"ProgramulControluluiTehnicOficialce se valabilitatii executa parasutelor clasice, in vederea eliberarii/prelungirii 1993. I 134 EP", Editia PR P.C.T.O. de navigabilitate, documentelor juridice,sau particulare, persoanelor se va face la sediul Art.3. Informarea tel. Romanieidin B-dulLascarCatargiu,Nr. 54, Sector1, Bucuresti, Aeroclubului 02131236 19,sau pe site-ulhttp://www.aeroclubulromaniei.ro GENERAL DIRECTOR

PCTO parasuta aripa  

PCTO parasuta aripa