Joan Pla

Page 1

P

E

R

F

I

L

EL POLS NARRATIU D’UN ESCRIPTOR PROLÍFIC C A RO L B O R R À S

MOR UNA VIDA, ES TRENCA UN AMOR ÉS UN BESTSELLER

I D E N T I TAT, L A L L E N G UA . L’ AU TO R , J OA N P L A , É S U N

EMBLEMÀTIC DINS DE L A LITERATURA JUVENIL EN L A

DELS QUI MÉS I MILLOR HAN CONTRIBUÏT A FER QUE

NOSTRA LLENGUA. LES SEUES PÀGINES CONDENSEN LA

GENERACIONS DE JOVES GAUDISQUEN DE L A LITERA-

NECESSITAT DE CREAR HISTÒRIES DESTINADES ALS JO-

TURA EN VALENCIÀ. I HO SEGUEIX FENT, ARA AMB L A

VES EN UN NOU MARC DE LLIBERTAT I EN UNA ESCOL A

V I O L I N I S TA D E PA R Í S , FINALISTA DEL PREMI BANCAIXA

QUE RECUPERAVA EL TRET MÉS DEFINIDOR DE LA SEUA

DE NARRATIVA JUVENIL.

E

l primer llibre publicat per Joan Pla, però, anava destinat al públic adult i era fruit de la passió per escriure en la nostra llengua després de quatre dècades de repressió. Va ser la seua segona obra, Mor una vida, es trenca un amor, la que va marcar aquest mestre arrelat a Borriana i el va convertir en un dels autors més reeixits de la nostra literatura juvenil. Originàriament escrita també per a un lector adult, la temàtica i el llenguatge emprat foren decisius perquè els joves començaren a fer-la seua i esdevingué un dels llibres més venuts de les nostres lletres juvenils. La desapareguda editorial Gregal va contribuir a fer que Pla continuara conreant aquesta literatura publicant-li nous títols i, més tard, l’aparició de noves editorials valencianes, com ara Bromera, consolidaren la seua carrera en aquest camp.

U    Precisament en Bromera, l’autor ha publicat bona part de la seua àmplia bibliografia, entre la qual trobem també llibres per als més menuts, com ara L’autobús d’aniràs i no tornaràs, Premi Vicent Silvestre de Narrativa Infantil. Però l’aportació principal d’aquest mestre ara jubilat és la diversitat de trames, plantejaments i gèneres amb què ha bastit la seua producció literària. Va ser capdavanter en el fet d’enllestir històries protagonitzades per colles d’amics –una fórmula narrativa no massa emprada fins llavors–, i ha mostrat sem-

recorregut, sempre hi és present i, alguna volta, és l’eix temàtic principal. És el cas de Només la mar ens parlarà d’amor, la segona part de Mor una vida..., que té com a protagonista el fill de la parella d’aquest èxit rotund. Per aquesta novella va rebre el Premi Bancaixa de Narrativa Juvenil, un més dels nombrosos premis que ha rebut Josep Pla.

U  

Joan Pla és un autor imprescindible de la LIJ en la nostra llengua.

pre un interés especial per ambientar les obres en espais propis de la nostra terra, fet que ha contribuït que la seua obra arrele en els joves per la proximitat dels escenaris. La ciència-ficció (L’ordinador màgic), el gènere negre (El temps no passa per Montmartre) o l’actualitat (Grafitis) són eixos temàtics que recorren la seua obra. I, lògicament, l’amor adolescent, el qual, amb més o menys

Després de retirar-se de la tasca docent, Joan Pla continua exercint, amb més fecunditat si és possible, la passió de llegir i escriure

Després de retirar-se de la tasca docent, Joan Pla continua exercint, amb més fecunditat si és possible, la passió de llegir i escriure. Prova d’això és la seua obra més recent, La violinista de París, finalista del Premi Bancaixa de Narrativa Juvenil. Una obra en què el protagonista, un estudiant de Belles Arts, decideix comprometre’s amb un moviment antisistema mitjançant el qual coneixerà la jove Céline, la violinista de la Place du Tertre. Així començarà una aventura vertiginosa sense saber que la Interpol el cerca com a sospitós d’un assassinat. Més de cinquanta obres, guardons literaris i reconeixements importants –com l’homenatge que l’AELC (Associació d’Escriptors en Llengua Catalana) li ha fet recentment– i, sobretot, una capacitat extraordinària per a captar els interessos dels joves, avalen la trajectòria d’aquest autor clau en la literatura juvenil de les darreres dècades i que, a sobre, manté intacte el seu pols narratiu. LA VIOLINISTA DE PARÍS. JOAN PLA. BROMERA, 2010.

5


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.