Artemis Exhibition 19.1 Retro Fantastic

Page 1


DUTCH DESIGN CONCEPT De avontuurlijkheid, eigenwijsheid en doordachtheid van Dutch Design komt terug in de totale beleving van alles wat wij doen. D&A (Design & ARTemis) is namelijk het DNA van ons hotel! Van je bord tot aan je hoofdkussen, tot aan het vergader arrangement is ‘the Art of Dutch Design’ terug te vinden. Het Dutch Design Hotel Artemis ademt en bruist ‘Dutch Design’. Vanuit iedere geometrische hoek van ons hotel ervaar je de invloed en eigenwijsheid van Nederlandse architecten, ontwerpers en kunstenaars. Het is dé locatie waar gastvrijheid en Dutch Design elkaar ontmoeten en versterken. The adventurousness, quirkiness and thoughtfulness of Dutch Design is reflected in the total experience of everything we do. D&A (Design & ARTemis) is the DNA of our hotel! From your plate to your pillow, up to the meeting package, you can find ‘the Art of Dutch Design’. Dutch Design Hotel Artemis breathes and bustles ‘Dutch Design’. From every geometric corner of our hotel you experience the influence and quirkiness of Dutch architects, designers and artists. It is the location where hospitality and Dutch Design meet and reinforce each other.

“The place where hospitality meets Dutch Design!”. 02. | ART E MIS A MSTERDA M. C O M/

| 03.


CHEF'S Special

De pokdalige tocht die gaat van ‘geen inspiratie’ tot aan ‘uw-mond-valt-open-van-verbazingwekkend-mooi’, is enkel weggelegd voor die grenzeloos creatieve groep mensen, die voor jou en mij beter bekend staan als kunstenaars. Maar daarmee vergeten wij dat er veel meer kunstenaars zijn dan enkel zij die tot aan hun kruin de verf hebben zitten, of met de boetseerklei door het leven gaan. Er bestaan tenslotte ook nog de legendes van de keukenbrigade, die met praktisch elke eetbare grondstof hele digitale werelden veroveren. Kunstwerkjes die jou en mij watertandend boven ons bord laten hangen, terwijl wij eerst nog even een ‘Instagram worthy’ foto pogen te maken, voordat we met een gevoel van verwondering onze tanden zetten in wat eigenlijk zou mogen worden beschouwd als een van Gogh-je op het bord. In de keuken worden namelijk ongekende mythes vormgegeven. Te snel vergeten wij, dat de chef en zijn gepassioneerde team hun gelijke treffen in de meesters waar wij een museum of expositie voor bezoeken. Ook zij bijten zich soms dagenlang stuk op hun klim naar inspiratie. Ook zij zitten zwetend en broedend op het ei van Columbus om uiteindelijk mensen als jou en mijzelf in vervoering te brengen en een beleving te schenken, die misschien nog wel verder gaat dan de kunst die zich in dit hotel bevindt. Voor zij die achter de schermen hun talenten laten spreken, valt geen applaus ten dele, maar is een daverend smakkend “hmm lekker” als het krijgen van de roem die menig kunstenaar toekomt. Een blik op de borden uit de keuken van dit op Dutch Design geïnspireerde restaurant, leert ons maar een enkele waarheid: Al deze smakkende lofliederen komen deze kundige vak-fluisteraars meer dan toe. Je mag daarom best eens een buiging voor ze maken, op het moment dat je geconfronteerd wordt met hun verrassende aanwezigheid, in de wandelgangen van Dutch Design Hotel Artemis. M IS A MSTERDA M. C O M/ 4. 04. | ART E MIS

The remarkable bumpy road that goes from ‘no inspiration’ to ‘your-mouth-falls-open-of-astonishingly-beauty’, is only reserved for that limitless creative group of people, better known as artists and creators. By knowing this, we sometimes forget that there are many more artists and creators than just those who we encounter with splashes of paint at the weirdest places, or go through life with the modelling clay in their pockets. After all, there are also the legends of the kitchen brigade, who conquer whole digital worlds with practically every edible raw material. Culinary artworks that leave you and me hanging mouthwatering above our plate, while we initially try to make an ‘Instagram worthy’ photograph before we sink our teeth, with a feeling of amazement, into what might actually be considered as a genuine van Gogh on the plate. After all, many myths are created in the kitchen. Too often we forget that the chef and his passionate team members, find their equal in the masters for whom we visit a museum or exhibition. They too, sometimes struggle for days in their quest for inspiration. They too, are sweating to lay their hands on the egg of Columbus to finally bring people like you and me into an emotional state of mind and to give us an experience that might go even further than the art in this hotel does. For those behind the curtains who let their talents speak, there is no applause that fills their ears with joy, but instead there is that thunderous and smacking saying of “hmm nice”, that gives them the fame many artists deserve to thrive on. A glance at the dishes from the kitchen of this Dutch Design-inspired restaurant, shows us only one truth: All these smacking songs of praise are more than justified for these skilled and passionate professionals. Therefore, don’t be ashamed to make a gentle bow for them, when you find yourself confronted with their surprising presence, somewhere in the corridors of Dutch Design Hotel Artemis.

Kunstwerkjes die jou en mij watertandend boven ons bord laten hangen

culinary artworks, like a genuine van gogh on the plate

| 5.


D&A PLATFORM D&A D&A D&A D&A

CHEF OTILIO

HOLLAND ART FESTIVAL EVENT

HOTEL PROFESSIONAL

DIRK FURNITURE DESIGNER

EXPO CONNECTED LEARNING SHOPPING

Dutch Design Hotel Artemis heeft het D&A platform opgezet waar diverse werelden en groepen elkaar ontmoeten, verbinden en inspireren. Samenwerking en van elkaar leren is de kracht; D&A Connected en D&A Learning. De D&A expo’s zijn thematische exposities die iedere vier maanden wisselen. Hierin wordt werk getoond van Nederlandse gerenommeerde kunstenaars en designers, maar ook van veelbelovend, nieuw talent; D&A Expo. Van alle exposanten zijn werken te koop via Dutch Design Hotel Artemis; D&A Shopping. Dutch Design Hotel Artemis started D&A platform where different worlds and groups meet, connect and inspire each other. Cooperation and learning is the power; D&A Connected en D&A Learning. The D&A exhibitions are themed exhibitions that change every four months. It shows work by Dutch renowned artists and designers, but also of promising new talent; D&A Expo. From all exhibitors pieces can be purchased through Dutch Design Hotel Artemis; D&A Shopping.

JITSKE

DESIGN ART

FOOD DESIGNER

GALLERY

DESIGN & ARTEMIS

P L AT F O R M

DESIGNERS A’DAM ACADEMY

LIEKE SCULPTOR

ART MAGAZINE

06. | ART E MIS A MSTERDA M. C O M/ DE S IG N - A RT

JAN STUDENT FILMACADEMY

| 07.


EXPOSANTEN | EXHIBiTORS Kriebelende gevoelens van nostalgie brengen ons in vervoering als we terugdenken aan de hippie muziek, polkadots, en bloemenprints die de jaren ‘50, ‘60 en 70-tig sfeer kleur gaven. Toch rijst bij ons de vraag, is Dutch Design eigenlijk wel retro? Het feit is namelijk dat Dutch Design pas later in de jaren negentig erkenning heeft gekregen. Dutch Design is meer een manier van denken en ontwerpen en is al decennia sterk geworteld in het Nederlandse designonderwijs. In 1950 werd namelijk al de eerste ‘Dutch Design’ avondopleiding opgericht onder de naam ‘De Academie voor Industriële Vormgeving Eindhoven’. Dit was een broedplaats voor de vele fantastische ontwerpen die wij nu als ‘retro’ bestempelen. Deze ontwerpen hadden voor de plaatselijke reuzen zoals Philips vaak een oplichtende functie in praktische zin en op niveau van innovatie. Dutch Designers kenmerken zich over het algemeen door hun innovatie en vernieuwingsdrang, maar ze zijn ook zeker niet te trots om terug te kijken naar ontwerpen die in vervlogen tijden al als wiel hebben meegedraaid. Zo wordt het wiel niet opnieuw uitgevonden, maar versmelten oude ontwerpen met functionaliteit en jeugdsentiment die zo in een vernieuwend, modern jasje worden gehesen. Tijdens de expositie Retro Fantastic kun je je op een fantastische, soms eigenzinnig, speelse wijze laten meevoeren door de jaren ‘50 tot en met ‘70. Met momenten van heimwee en nostalgie, maar ook met de kijk en vernieuwende slagen van nu, waardoor we oude stijlen, stijlvol doorbreken. 08. | ART E MIS A MSTERDA M. C O M/

Feelings of nostalgia almost make us fall in love all over again, when we remember the hippie music, polkadots and floral prints that all made the 50s, 60s and 70s to what they were. Yet the question arises, is Dutch Design actually retro? The fact is that Dutch Design only gained recognition later in the nineties. Dutch Design is more a way of thinking and designing and has been strongly rooted in design education for decades. In the year 1950, the first ‘Dutch Design’ evening course was founded under the name ‘The Academy for Industrial Design Eindhoven’. This course gave birth to many fantastic designs that we now label as ‘retro’. These designs often had an enlightening function for the local giants such as Philips in the most practical sense and in terms of innovation. Dutch Designers are generally characterized by their innovation and urge for innovation, but they are certainly not too proud to look back at designs that have already played a role in yester years. In other words, the wheel is not reinvented, but old designs merge with functionality and youth sentiment and by doing so, they get a whole new modern and innovative look and feel. During the exhibition called ‘Retro Fantastic’, you will be carried away in a fantastic, sometimes quickly and playful way through the 50s all the way up until the 70s. With moments of melancholy and nostalgia, but also with the vision and novelties of today, so that we break old styles in a stylish way.

francoise oostwegel d’arti dille thomas design Karin van de walle marian williams rebellenclub STOOK PORCELAIN JEWELRY studio simone klerks tessa posthuma de boer the love bird company

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

| 09.


FranCoise Oostwegel PR O D U CT O N T W E R P | PRODUCT DESIGN | www. fr an co iseo o stwegel. n l

My designs are timeless, The colors and the materials give THEM a retro feeling

Ik ben Françoise Oostwegel. 4 jaar geleden afgestudeerd aan de kunst academie Maastricht. Ik heb mijn eigen ontwerp studio en winkel in de binnenstad van Maastricht. Hier bied ik ook een platform voor pas afgestudeerden en Dutch designers net als ik. Goede kunst inspireert, goed design motiveert.

Good art inspires, good design motivates

Mijn ontwerpen zijn tijdloos, De kleuren en materiaal keuzes geven een retro gevoel

I am Françoise Oostwegel. 4 years ago I graduated from the Art and Design cademy of Maastricht. I have my own design studio and shop in the city center of Maastricht. Here I also offer a platform for young dutch and local designers just like me. Good art inspires, good design motivates.

FYRSTA LOUNGE STOEL | LOUNGE CHAIR PRIJS | PRICE € 2700,-

10. | ART E MIS A MSTERDA M. C O M/ F R A N C O I S E O O S T W E G E L

| 11.


D'arti b e el d ho uwe n | sculpture | www.darti.nl

AMATOKDES BEELD | SCULPTURE PRIJS OP AANVRAAG | PRICE ON REQUEST

12. | ART E MIS A MSTERDA M. C O M/ D A R T I

ROCKET BEELD | SCULPTURE PRIJS | PRICE € 1200,-

Is your presence in this life as real as I am in yours?

D’Arti heeft altijd een grote hoeveelheid fantasie en drive gehad, filosofeert en droomt overal over. Vraagt zich veel af over ons bestaan en onze missie. Zijn werken vertalen zijn fantasie maar hij laat de betekenis van zijn werken over aan de observeerder.

D’Arti always had and still has a great amount of imagination and drive, philosophizing and dreaming about everything. Questioning lots of things about our existence and our mission. His works translates his fantasy, but he leaves the meaning of his works to the observer | 13.


dille Thomas design PR O D U CT O N T W E R P | PRODUCT DESIGN | DILLETHO M ASDESIGN . N L

FUTNITURE FOR THE FREE-MINDED

Het organische lijnenspel in de natuur en het spektakel van planten en sterrenstelsels welke zich aftekent in de ruimte, zijn belangrijke inspiratiebronnen voor de ontwerpen van Dille Thomas Design. Gevoelens van vrijheid en leven die hierbij loskomen worden omgezet in meubels en verlichting die zich kenmerken door hun toegankelijke vormen die sterk tot de verbeelding spreken. De producten worden op ambachtelijke wijze vervaardigd in een goed uitgedoste werkplaats te Utrecht.

ABLAZE TAFEL LAMP | TABLE LIGHT PRIJS | PRICE â‚Ź 175,-

14. | ART E MIS A MSTERDA M. C O M/ T H O M A S D I L L E

The organic linear patterns in nature and the spectacle of planets and galaxies in space are important sources of inspiration for the designs of Dille Thomas Design. Emotions of freedom and life that emerge from this beauty are translated into furniture and lighting which are characterized by their accessible and informal shapes that strongly appeal to our imagination. All products are crafted in a well-equipped workshop in Utrecht by using traditional and modern production techniques.

BUBBA KAST | BOOKSHELF PRIJS | PRICE â‚Ź 2490,-

| 15.


karin van de walle

RECYCLE GIRL BEELD | SCULPTURE PRIJS | PRICE € 3250,-

b e e l d e n | sculptures | www. k ar in van dewalle.co m Ik denk dat steeds meer mensen zich zorgen maken over ons consumptiegedrag, over het gebruik en vooral misbruik van onze aarde. In mijn werk komt dit veelal terug in de vorm van een paradox tussen uitbundige verspilling en de manier waarop deze lust voor het oog d.m.v. van talrijke kleine elementen, met de hand, moeizaam wordt vervaardigd. RECYCLE GIRLS: Ik vind wel eens meer dingen, die ik verwerk in mijn beelden. Zo vond ik een aantal theepotten bij de glasbak in de buurt van mijn atelier. Er waren een paar hele mooie bij en ik vond het zonde ze te laten staan. Ik heb ze meegenomen en zo stonden ze daar in de kast, waar ik er elke dag een blik op kon werpen. Ik wilde iets met deze afgedankte objecten. Het “Objet Trouvé” verwerken in mijn eigen beeldtaal. Het design van de theepot integreren, een wisselwerking creëren tussen de vorm en het décor en ornament van de theepot en het beeld, dat boven op de pot zit of staat.

Brilliant Eva and the new life of an old used teapot

RECYCLE GIRL BEELD| SCULPTURE PRIJS | PRICE € 3250,-

Brilliant Eva en het nieuwe leven van een oude weggegooide theepot

Eva and The Recycle Girl, unique object, porcelain, ceramics, glas I think more and more people worry about the way we consume, about how we use and particularly, we misuse our planet. In my work this is expressed as a paradox between abundance and the way in which many small elements are made with great effort. RECYCLE GIRLS: Near the bottle bank in my neighbourhood, I found some old used tea-and coffeepots. I took them with me and there they stood, so I could look at them ones in a while. I wanted to do something with these ditched objects, to incorporate the “Objet Trouvé” in my own visual language. To reuse the design, by combining the shape, its décor and ornaments with the sculpture, standing or sitting on top of the teapot. BRIGHT EVA BEELD | SCULPTURE PRIJS | PRICE € 3500,-

16. | ART E MIS A MSTERDA M. C O M/ K A R I N V A N D E W A L L E

| 17.


MARIAN williams b e e ld e n d e ku n st | Fine Art | m ar ian william s. ar tweb.co m

een reflectie van de strijd voor het behoud van ons klimaat, vrede, emancipatie en sociale gelijkheid, maar dan wel kleurrijk en met een vleugje humor

the fight for our climate,peace, equal rights, emancipation and social justice, but I like it to be colourful and with a touch of humour

Marian Williams lives and works in France. Born in 1962 (Retro) in Rotterdam (Fantastic) she has been passionate about vintage printed material as long as she can remember. This passion is expressed in collage, paint and 3D recycle art. Recurring themes are women’s emancipation and protection of climate and peace. Influenced by pop art, surrealism and Dada, Marian produces committed works, colourful and witty.

FRIDA BILLBOARD 2 COLLAGE PRIJS | PRICE € 2950,-

Marian Williams is een beeldend kunstenaar wonend en werkend in Frankrijk. Geboren in 1962 (Retro) in Rotterdam (Fantastic) is zij sinds zij zich kan herinneren gepassioneerd voor vintage print materiaal. Deze passie uit zich in haar werken, in collage, verf en 3D recycle art. Veel voorkomende thematiek is de emancipatie van de vrouw en het behoud van milieu en vrede. Beïnvloed door popart, surrealisme en dada, produceert Marian geëngageerd werk, kleurrijk en met hier en daar een vleugje humor.

18. | ART E MIS A MSTERDA M. C O M/ M A R I A N W I L L A M S

RETROMAN MIXED MEDIA PRIJS | PRICE € 2950,-

| 19.


rebellen club Onze platenspelers brengen je zo terug naar de jaren ’60 & ‘70

GPO ATTACHÉ PLATENSPELER | RECORD PLAYER PRIJS | PRICE € 99,95

lif e style pl atf o r m | lifestyle platform | r ebellen club.co m

Our record players bring you back to the ‘60s &’70s GPO BERMUDA PLATENSPELER | RECORD PLAYER PRIJS | PRICE € 224,95

De Rebellenclub is een springplank voor talent en wij bieden jonge ontwerpers de kans hun product in de markt te zetten. We selecteren met name items die net even anders zijn, een verhaal vertellen en iets unieks toevoegen aan datgene wat al bestaat. Elk product is met zorg geselecteerd en past bij de huidige trends op het gebied van interieur en lifestyle. De Rebellenclub werkt veel samen met duurzame bedrijven en ontwerpers. Een groot deel van de producten zijn handgemaakt, ambachtelijk bereid, ontwikkeld met gerecyclede materialen of op een sociale werkplaats geproduceerd.

Rebellenclub is a platform for young designers and offers them the opportunity to market their products. The starting point is to select items that tell a story, are just a little bit different and add something unique to what already exists. The connecting factor is that each product has been carefully selected and is in line with current trends in interior design and lifestyle. The Rebellenclub collaborates with sustainable companies and designers, many of the products are handmade, handcrafted, developed with recycled materials or produced at social workplaces.

20. | ART E MIS A MSTERDA M. C O M/ R E B E L L E N C L U B

GPO ATTACHÉ PLATENSPELER | RECORD PLAYER PRIJS | PRICE € 99,95

| 21.


stOOK PORCELAIN JEWELRY SIE R A D E N O N T W E R P | JEWELRY DESIGN | stook-jewelry.com

STOOK is een porseleinen sieraden lijn ontworpen door Mianne de Vries. Met de liefde voor het materiaal porselein creëerde zij deze unieke sieraden collectie. Sieraden moet je met liefde dragen vandaar dat ze gekozen heeft voor het mooie materiaal porselein. Broches zijn terug uit het retro tijdperk en mogen weer! Met lekkere kleurtjes in de collectie en grote oorbellen ben je Retro fantastic in het nu!

ICECREAM BROCHE | PIN PRIJS | PRICE € 22,50

Unieke sieraden die je op verschillende manieren kan dragen en die een glimlach op je gezicht toveren

STOOK is a porcelain jewelry collection founded by Mianne de Vries. With her love for the material porcelain, she created this unique jewelry label. The porcelain jewelry of STOOK you have to wear with love, and that is the reason she choose for the material porcelain. Broches are back from the past so you can wear them again! And with the lovely colours and big earrings you are Retro fantastic!

CONFETTI BROCHES | PINS PRIJS | PRICE € 25,-

UNique jewelry that you can wear in different ways and that bring a smile TO your face M//SMTO A ROI K AN WILLAMS 22. | ART E MIS A MSTERDA M. C O M

| 23.


studio simone klerks PR O D U CT O N T W E R P | PRODUCT DESIGN | studio sim o n ek ler ks. n l

Het werk van Studio Simone Klerks kun je karakteriseren als speels, expressief en bevlogen. Aspecten als kleur, vorm en materiaalgebruik zorgen voor het creĂŤren van haar specifieke stijl. Het plaatje moet in zijn totaliteit kloppen. Het doel van Simone Klerks is het creĂŤren van een geluksgevoel bij mensen. Mensen blij maken met een product elke keer als ze het zien, zodat ze hetzelfde gevoel ervaren als dat zij doet wanneer ze een perfect vormgegeven product ziet.

FOLDED HOURS KLOK| CLOCK PRIJS OP AANVRAAG | PRICE ON REQUEST

The work of Studio Simone Klerks can be characterized as playful, expressive and passionate. Aspects such as color, shape and usage of specific materials, account for her specific style. The total picture has to be right. The goal of her work is creating a feeling of happiness for as much people as possible. Making them happy with a product, every time they see it, in order to give them experiences similar to her own experiences while being confronted

with any perfectly designed product. The passion for product design has arisen a long time ago. A study at Sint Lucas in Boxtel ensured that her interest in creativity became more specifically oriented towards product design. Since then she has followed several courses to broaden her professional knowledge. Currently she is studying to achieve a Bachelor's degree in product design at the Willem de Kooning Academy in Rotterdam.

De passie voor product design is al lange tijd geleden ontstaan. Een studie aan het Sint Lucas te Boxtel zorgde ervoor dat haar interesse in creativiteit specifieker werd gefilterd naar product design. Sindsdien heeft zij verschillende opleidingen gevolgd om haar kennis over het vak te verbreden. Op dit moment studeert zij aan de bachelor opleiding product design aan de Willem de Kooning Academy te Rotterdam.

De wereld een stukje mooier maken

Making the world a bit more beautiful SPIROGRAPH KRUK | STOOL PRIJS OP AANVRAAG | PRICE ON REQUEST

24. | ART E MIS A MSTERDA M. C O M/ S I M O N E K L E R K S

LOLLIPOP VAAS | VASE PRIJS OP AANVRAAG | PRICE ON REQUEST

| 25.


tessa posthuma de boer

NO TITLE PRINT | PRINT PRIJS | PRICE € 950,-

F O T O G R A F I E | PHOTOGRAPHY | sa ndvo o r t.gallery & P o sthum adebo er .co m

Tessa Posthuma de Boer studeerde fotografie aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Na haar eindexamens in 1993 begon ze te werken als portretfotograaf. Haar portretten zijn verschenen in veel verschillende kranten en tijdschriften, waaronder De Volkskrant, Ajax Magazine, FD, National Geographic, VPRO Guide, Psychology Magazine, etc. Een groot aantal advertentiecampagnes (Rabobank, Fiat, Postbank, Vodafone, PostNL. Tessa werkt ook vaak voor bedrijven, zoals Akzo Nobel, Staatsbosheer, VU Medisch Centrum, Audi en KPN. En ze staat bekend om haar vele portretten van auteurs voor uitgevers. Het autonome werk van Tessa wordt regelmatig geëxposeerd in binnen- en buitenland. Ze geeft fotografieles aan de Buitenkunst Foundation.

HUMANS#1 PRINT| PRINT PRIJS | PRICE € 1800,-

26. | ART E MIS A MSTERDA M. C O M/ T E S S A P O S T H U M A D E B O E R

Inmagination of the unseen

Het ongeziene verbeeld

Tessa Posthuma de Boer studied photography at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam. After her final exams in 1993 she started working as a portrait photographer. Her portraits have appeared in many different newspapers and magazines, including De Volkskrant, Ajax Magazine, FD, National Geographic, VPRO Guide, Psychology Magazine, etc. and a large number of advertising cam-

paigns (Rabobank, Fiat, Postbank, Vodafone, PostNL to name a few). Tessa also often works for businesses, like Akzo Nobel, Staatsbosheer, VU Medical Center, Audi and KPN. And she is well known for her many author portraits on behalf of publishers. Tessa’s autonomous work is regularly exhibited in the Netherlands and abroad. She teaches photography at the Buitenkunst Foundation. | 27.


the love bird company PR O D U CT O N T W E R P | PRODUCT DESIGN | thelovebir dco m pan y. N L

After graduating at Sint Lucas in Boxtel, I started working as a scenery designer / builder for various theatre companies. Unfortunately, I couldn’t make a living out of it, so I was working as a freelancer as well as for one of my internship companies in stand construction. Nine years ago, the owner indicated that he would like to retire and wanted to sell the company. I took this opportunity and took over the stand construction company. After a number of successful years, I started to miss

THE COPPER TEARDROP CARAVAN | CARAVAN PRIJS OP AANVRAAG | PRICE ON REQUEST

Na mijn opleiding op het Sint Lucas in Boxtel ben ik aan de slag gegaan als decorontwerper/bouwer voor diverse theatergezelschappen. Aangezien dit niet voldoende geld opbracht bleef ik als zzp-er werkzaam voor één van mijn stagebedrijven in de standbouw. Negen jaar terug gaf de eigenaar van het standbouwbedrijf aan met pensioen te willen gaan en het bedrijf te willen verkopen. Ik greep deze kans aan en nam het standbouwbedrijf over. Na een aantal succesvolle jaren in de standbouw begon ik de creativiteit te missen. Ik besloot het roer om te gooien en zette de standbouw activiteiten op een laag pitje. De bedrijfshal op het industrieterrein werd ingewisseld voor een atelier op een creatieve broedplaats in Eindhoven en langzaam aan begon ik met het creëren van ruimtelijke objecten. Het werken aan een project zonder opdrachtgever of budget werkte erg bevrijdend. De koperen teardrop is één van deze projecten die nooit tot stand zou zijn gekomen uit een opdracht. Daarvoor zijn de materiaalkosten te hoog en zitten er te veel bouwuren in. 28. | ART E MIS A MSTERDA M. C O M/ T H E L O V E B I R D C O M P A N Y

the creativity. I decided to change course and put the stand construction activities on a low level. The hall on the industrial area was replaced for a studio on a creative breeding ground in Eindhoven. Slowly, I started creating special objects. Working on a project without a client or budget was very relieving. The copper teardrop is one of these projects that would never come out of an assignment. The material costs are too high and there are too many construction hours in it.

Creating objects that are worth considering in more detail

Het creëren van objecten waar mensen even stil voor blijven staan

| 29.


COLOFON

AAN DEZE EXPOSITIE WERKTEN MEE | TO THIS EXHIBITION CONTRIBUTED

Initiator Design & Art Concept Coordinator Account Manager Marketing & Communications BD Coordinator Graphic Design & Concept

Dutch Design Hotel Artemis Nadja Schreurs Colin Bottse Mark Weijkamp Nora Filé Minouk Balster | Designerette.nl

MET DANK AAN | SPECIAL THANKS TO

Fotografie | Photography Deelnemers | Participants

Nadya Noskova Alle exposanten | All exhibitors

SOCIAL MEDIA Volg deze en andere exposities ook via social media van Dutch Design Hotel Artemis! Regelmatig lichten wij hier een kunstwerk- of design van een exposant toe en geven wij informatie over Nederlandse kunst- en design gerelateerde onderwerpen en activiteiten.

Follow this and other exhibitions on the Dutch Design Hotel Artemis social media. Here we highlight design and artworks of exhibitors and provide you with information about Dutch art and design related subjects and activities on a regular basis.

DutchDesignHotelArtemis.Amsterdam @HotelArtemis 30. | ART E MIS A MSTERDA M. C O M/

FASHION DESIGN BY TILLY ZEGERS - PHOTOGRAPHER RICHARD TERBORG | 31.


Graphic design & concept | designerette.nl Dutch Design Hotel Artemis artemisamsterdam.com John M. Keynesplein 2 | 1066 EP Amsterdam | 020 7141024 DutchDesignHotelArtemis.Amsterdam

@HotelArtemis


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.