Page 1

Girona, a , __ de _______________ de 2011

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AEMUdG I l’AECS GIRONA REUNITS

D’una banda el Sr. Àngel Mir Riera, president de l’Associació d’Estudiants de Medicina de la Universitat de Girona en ús de les facultats que li són conferides segons els seus Estatuts. I de l’altra, la Sra. Cristina Acosta Garcia, Presidenta de l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut de Girona, en ús de les facultats que li són conferides segons els seus Estatuts,

RECONEIXEN

Primer.- Que AECS - Girona representa els seus socis i l’Associació d’Estudiants de Medicina de la Universitat de Girona representa a tots els Estudiants de Medicina de la Universitat de Girona.

Segon.- Que tant l’AECS - Girona com l’Associació d’Estudiants de Medicina de la Universitat de Girona treballen per a la millora de la situació dels estudiants de medicina, i dels estudiants de ciències de la salut en el cas d’AECS, de la Universitat de Girona a través de les seves activitats tal i com consta en els estatuts i/o reglaments d’ambdues entitats.


ACORDEN

Primer.- Que és responsabilitat de cada associació aportar el nom del representant en qualsevol moment i a petició de l’altra entitat. Així, en cas de canvis en la persona representant, queda en mans de la presidència comunicar-los com a màxim un mes després del canvi de càrrecs per tal que la col·laboració sigui continuada.

Segon.- Que ambdues associacions es comprometen a vetllar per la continuïtat i implantació d’aquestes a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona.

Tercer.- El compromís de col·laboració entre ambdues associacions.

Quart.- Que es tingui en consideració que tots els estudiants de medicina de la UdG que a l’hora són socis d’AECS Girona, assistiran a les assemblees de l’AEMUdG en qualitat de membres de l’AEMUdG i no com a socis d’AECS Girona. En els casos en els que AECS Girona requereixi d’una representació oficial dins l’assemblea de l’AEMUdG es comunicarà a la Comissió Executiva de l’AEMUdG la persona representant triada per a l’ocasió amb antel·lació.

Cinquè.- Que els membres de la Junta Directiva de l’AEMUdG que siguin socis d’AECS ho seran per interès personal en l’AECS. En els casos en els que l’AEMUdG requereixi d’una representació oficial dins l’assemblea territorial de l’AECS Girona es comunicarà a la Junta d’AECS Girona la persona representant triada per a l’ocasió amb antel·lació.


Sisè.- Fomentar la participació de cada associació en les llistes de distribució (grups de correu, fòrums, etc.) de caràcter general de l’altra associació, a través dels respectius representants designats, incidint en la part d’ Educació Mèdica del grup de SCONE en el cas de l’AECS-Girona i d’Educació Mèdica, en el cas de l’Associació d’Estudiants de Medicina de la Universitat de Girona.

Setè.- Que AECS, i en concret el Grup de Pràctiques Nacionals i Formació (SCONE), per la part d’Educació Mèdica, es compromet a facilitar: 1. La informació distribuïda a nivell internacional referent al Grup d’Educació Mèdica a l’Associació d’Estudiants de Medicina de la Universitat de Girona. 2. La participació en les discussions internacionals d’Educació Mèdica a AECS general.

Vuitè.- Que l’Associació d’Estudiants de Medicina de la Universitat de Girona, i en concret la comissió d’Educació Mèdica, es compromet a facilitar: 1. La informació distribuïda a nivell nacional referent a la comissió d’Educació Mèdica. 2. La informació de col·laboració entre altres associacions i el CEEM.

Novè.- Que l’AEMUdG es compromet a no realitzar els projectes d’SCONE creats per AECS, i, en cas de voler participar o organitzar-ne algun de l’AECS, ho farà en col·laboració amb aquesta associació i viceversa.

Desè.- Que les dues associacions es comprometen a convidar als representants a les assemblees generals i territorials respectives.


Onzè.- Que l’AEMUdG es compromet a: a) No realitzar els projectes creats pels grups socials d’AECS (Salut Reproductiva i Sida, Salut Pública i Drets Humans i Pau) i, en cas de voler participar o organitzar algun d’aquests projectes, l’AEMUdG haurà de realitzar-les en col·laboració amb AECS. D’altra banda, en el cas que l’AEMUdG vulgui dur a terme alguna activitat social de les temàtiques anteriorment esmentades, ho podrà fer sempre i quan no es tracti d’un projecte original d’AECS, i AECS Girona podrà col·laborar en la seva realització amb l’AEMUdG. b) No gestionar intercanvis nacionals ni internacionals derivats de l’activitat de l’IFMSA, ja que aquesta és una competència de l’AECS.

Dotzè.- Que els socis d'AECS a nivell de la ST Girona, i en especial, la junta local, reconeguin les tasques de representativitat de l’AEMUdG i vetllin perquè tota la informació de caire representatiu es vehiculitzi mitjançant l’AEMUdG.

Tretzè.- Que l’AEMUdG i l’AECS es comprometin a col·laborar en la mesura del possible en les activitats de caire lúdic, formatives i culturals sempre que sigui possible, respectant les activitats d’un mode recíproc.

Catorzè.- Perquè tingui validesa, qualsevol modificació que alteri el contingut del present conveni haurà de ser expressada de mutu acord per totes les parts i aprovada per les respectives Assemblees Generals.

Quinzè.- Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura, tindrà una durada limitada fins a la renovació de junta local per AECS i Comissió Executiva per AEMUdG i podrà ser rescindit per alguna de les causes següents:


1.

Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

2.

Per la renúncia d’una de les parts, feta amb un mínim d’un mes d’anticipació.

3.

Per les causes generals establertes per la legislació vigent.

Signatures:

Cristina Acosta Garcia

Àngel Mir Riera

Presidenta d’AECS-Girona

President de l’AEMUdG

2011-2012

2011-2012

proposta de conveni AECS Girona - AEMUdG  

Proposta de conveni de col·laboració pel curs 2011-12 entre l'AEMUdG i AECS Girona per sotmetre a votació a l'assemblea.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you