2019-05 Bedeugelæsninger

Page 1

Bedeugen 2.-9. november 2019

Bedeugelæsninger November 2019

TROFAST

mod Hans profeter SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKENS MEDLEMSBLAD · TILLÆG


2

Forord

INDHOLD

Trofast mod Hans profeter

2 Forord 4 FØRSTE SABBAT: Hvorfor sendte Gud profeter? 8 SØNDAG: Gud vil gerne sende dig et budskab

Af Ted N.C. Wilson, formand for Adventistkirkens generalkonference.*

G

ud har altid længtes efter at kommunikere med sine skabninger. Før synden kom ind i verden, vandrede og talte han med Adam og Eva i Edens have. Det var ikke længere muligt efter syndefaldet, fordi syndige mennesker ville blive tilintetgjort af hans guddommelige nærvær. Dog ville Gud ikke forlade os, så han tilbød en anden måde, han kunne give os sine specielle budskaber, advarsler, irettesættelser og kærlighed til sit folk på – profetiens gave. Guds profeter er så vigtige, at Bibelen forsikrer os således: “Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne“ (Amos 3,7). Temaet i denne uges bedeugelæsninger er: “Trofast mod hans profeter“, og i løbet af ugen vil vi tage flere vigtige spørgsmål op om denne bemærkelsesværdige profetiens gave, indbefattet spørgsmålene: “Hvorfor sendte Gud profeter?“, “Hvad fi k profeterne til at overbringe deres budskaber?“, “Hvad kendetegner en sand profet?“, “Hvordan skal vi fortolke profetiske budskaber?“ m.m. Marcos og Claudia Blanco vil lede os igennem overvejelser om dette vigtige emne vha. deres inspirerende og gennemtænkte artikler i de daglige læsninger. Som afslutning på ugen er der en prædiken, som hedder: “En profet til Guds folk i endens tid“ og som indeholder skrifter af Ellen White, hvor hun lægger stærk vægt på, at Bibelen er vores eneste grundlag for tro og praksis. Jeg vil gerne opfordre dig til at sætte tid af hver dag i løbet af denne specielle bedeuge til at studere og bede. Jeg er sikker på, at Herren vil velsigne os i overflod, når vi samles som en familie i verdenskirken og fokuserer på trofastheden mod hans profeter i forventning om Kristi snare genkomst.

10 MANDAG: Guds udvalgte og de selvudråbte 12 TIRSDAG: Læser du Bibelen på den rigtige måde? 14 ONSDAG: At støve Loven og Vidnesbyrdet af 16 TORSDAG: Sande og falske profeter – gamle og nye 18 FREDAG: Folk af det store og det mindre lys 20 ANDEN SABBAT: En profet til Guds folk i endens tid 22 BØRNENES BEDEUGE Profeter, drager og mærkelige dyr; drømme, syner, tro og fred

* Yderligere artikler og kommentarer fra Ted Wilsons kontor: Twitter: @pastortedwilson / Facebook: @Pastor.Ted Wilson.

Behøver vi profeter i dag? Af Holger Daugaard, redaktør for Adventnyt

Bedeugelæsninger · 2019

iStockphoto.com

E

r emnet for dette års bedeugelæsninger ”Trofast mod hans profeter“ et relevant emne? Det tror jeg! Som adventister er vi blevet til, fordi mennesker i sin tid studerede de profetiske bøger i Bibelen. Vi tror endda, at Gud i moderne tid har sendt en profet til os til vejledning og hjælp for menigheden. For år tilbage betød profetierne i Bibelen derfor meget for os som adventister, både for den enkelte og i forbindelse med det evangeliske arbejde udadtil. Meget tyder på, at profeter og profetier i dag er kommet mere i baggrunden i den adventistiske selvforståelse. Derfor er der god grund til at sætte fokus på dette emne igen. Jeg ønsker dig som læser god læselyst og Guds velsignelse, idet du fordyber dig i dette vigtige emne.


Første sabbat · 2. november

3

Hvorfor sendte Gud Xxxx

profeter? Herren åbenbarer sine hemmeligheder for sine tjenere

Af Ted N.C. Wilson, formand for Adventistkirkens generalkonference.

iStockphoto.com

F

orestil dig, at det allerførste ansigt, du så, var Guds ansigt. Forestil dig, at den allerførste stemme, du hørte, var Guds stemme. Sådan var det for Adam og Eva. “Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen“ (1 Mos 2,7). “Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam“ (vers 22). Da Adam og Eva åbnede deres øjne, så de ind i Jesu underfulde ansigt, og de første ord, de hørte, kom fra hans melodiske stemme. Alt var perfekt i deres smukke hjem i haven. De nød samværet med englene, med hinanden og med Gud selv. Ellen White beskriver det således: “Det hellige par var ikke alene børn under Guds faderlige omsorg, men også elever, der fi k undervisning af den alvise Skaber. De fi k besøg af engle og havde samfund med deres skaber uden noget dækkende slør imellem.“1

Men meget gik gruelig galt, da synden kom ind i verden. I stedet for glæden ved at møde Gud, flygtede vores første forældre i rædsel og forsøgte at skjule sig. Men selvfølgelig er der ingen, som kan skjule sig for Gud. De mistede mange ting den dag, men det mest smertefulde var, at de mistede det privilegium at kunne tale ansigt til ansigt med Gud. “Adam havde i sin uskyldighed nydt frit samvær med sin Skaber; men synden medførte adskillelse mellem Gud og mennesket, og Kristi sonoffer var det eneste, der kunne slå bro over afgrunden og muliggøre, at der tilflød jorden velsignelse eller frelse fra Himmelen.“2

GUD FORLOD OS IKKE Når vi elsker nogen, vil vi gerne snakke med dem og tilbringe tid sammen med dem. De af os, som er forældre, længes efter at tilbringe tid sammen med vores børn, dele oplevelser med dem, lære dem ting, opmuntre dem og tilbyde hjælp, når de har brug for det. Vi vil gerne give dem den gave at være der for dem og kommunikere med dem.

Bedeugelæsninger · 2019


4

Første sabbat · 2. november

Hvis vi som mennesker har sådan en længsel efter at kommunikere med dem, som vi elsker, hvor meget mere længes vores far i himlen så ikke efter at kommunikere med os?

Jesus sagde: “Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!“ (Matt 7,11). Gud forlod ikke sit folk, og han overlod dem ikke til Djævelens fælder. Da Gud ikke længere kunne tale ansigt til ansigt med mennesker pga. syndens barriere, og han heller ikke kunne undervise dem, som han havde gjort det før, så skabte han andre måder til at videregive sine betydningsfulde og livreddende instruktioner til verden. Bibelen identificerer mindst ni kommunikationsmetoder, som Gud har brugt og bruger til at kommunikere med mennesker: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

engle naturen skysøjlen/ildsøjlen Urim og Tummim drømme en stemme fra himlen Helligånden, der vejleder mennesket Kristus og profeter.

Selvom Gud har brugt alle disse kommunikationsmetoder, er “de store åbenbaringer af Guds vilje til hjælp for kirken igennem alle tider blevet overleveret af profeter“3, hvoraf Jesus var den største (Luk 24,19; Matt 13,57-58). Guds profeter er så vigtige, at Bibelen forsikrer os således: “Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne“ (Amos 3,7).

HVORFOR SENDTE GUD PROFETER? Det fi nder vi svaret på i Bibelen: “... fordi han ville skåne sit folk og sin bolig“ (2 Krøn 36,15). Dette skriftsteds kontekst er meget

Bedeugelæsninger · 2019

interessant. Kongeriget Juda havde mistet meget og var på kanten af ødelæggelse og babylonisk fangenskab. Efter en række ugudelige konger blev Zedekias den sidste konge i Juda. Han og “alle de ledende præster og overhovederne for folket blev mere og mere troløse og fulgte alle folkeslagenes afskyelige skikke. Herrens tempel, som han havde helliget i Jerusalem, gjorde de urent“ (vers 14). Dette skete på trods af, at Gud havde sendt adskillige profeter, heriblandt Jeremias, “... som talte ord, der kom fra Herrens mund“ (vers 12). Disse profetiske budskaber blev sendt, fordi Gud: ”… ville skåne sit folk…“ (vers 15). Hvordan reagerede Guds folk? “Men de spottede Guds sendebud og lod hånt om hans ord og holdt hans profeter for nar, indtil Herren blev så vred på sit folk, at han ikke længere ville skåne det“ (vers 16).

Det er alvorligt at foragte de budskaber, som Gud sender igennem sine profeter. I dette tilfælde resulterede det i døden for unge mænd, kvinder, ældre mennesker, endda mennesker som søgte tilflugt i Guds helligdom. De resterende helligdomsskatte blev plyndret, og Guds hus blev brændt ned. Jerusalems mure blev knust, og byen blev ødelagt. De overlevende blev taget til Babylon i fangenskab. Herren havde advaret dem om alt dette igennem sine profeter, inklusive Jeremias, men hans folk nægtede at lytte (vers 15). Desværre er Guds profeter og de budskaber, som han sender igennem dem, ofte blevet afvist. Ikke desto

mindre er Gud blevet ved med at opretholde en profetisk kommunikation med sit folk, sin øjesten (4 Mos 32,10; Zak 2,8).

GUD ARBEJDER IGENNEM PROFETER Gud har til alle tider givet afgørende og livreddende budskaber igennem sine profeter. Profeter er almindelige mennesker, som Gud har udvalgt til at repræsentere ham, ved at de modtog hans himmelske budskaber og trofast videregav dem til sit folk. Gud talte til sine profeter igennem åbenbaringer og drømme. Og profeterne videregav under Helligåndens vejledning, hvad de så og hørte med deres egne ord, “for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud“ (2 Pet 1,21).

Gennem menneskets historie har profeter haft en afgørende rolle. Det illustrerer, hvordan Gud har velsignet sit folk ved at sende profeter. I Herbert Douglas’ bog, “Herrens Budbringer“ (Messenger of the Lord), giver han otte grunde til, at Gud brugte profeter “i stedet for at bruge en dramatisk opmærksomhedskrævende metode, som at skrive det i skyerne eller ved at tordne sin vilje igennem hver morgen ved daggry.“4 1. Profeterne pegede henimod og klargjorde vejen til Kristi første komme. 2. Som Guds repræsentanter viste profeterne folket, at Gud værdsatte mennesker nok til at vælge mænd og kvinder iblandt dem til at repræsentere ham. 3. Profeter var en vedvarende påmindelse om Guds nærvær, og at hans instruktioner var til rådighed. 4. Profeternes tilstedeværelse afprøvede folkets holdning til Gud.


Første sabbat · 2. november

6. Profeterne demonstrerer, hvad fællesskab med Gud og Helligåndens forvandlende nåde kan opnå i menneskers liv. 7. Profeter hjalp med at formidle frelsesplanen, da Gud konsekvent har kombineret det menneskelige og det guddommelige som sine mest effektive midler for at nå den fortabte menneskehed. 8. Profeternes betydningsfulde arbejde er deres bidrag til det skrevne ord.

PROFETI ER EN GAVE Det er tydeligt, at profeter tjener som væsentlige kommunikationsled mellem Gud og mennesker. Mange af Guds budskaber indeholder instruktioner, forklaringer, advarsler, irettesættelser, opmuntringer og oprindelige planer og er bevaret for os i Guds skrevne ord, Bibelen. Bibelen er en samling af Guds budskaber til sit folk, og en optegnelse af hans virke iblandt dem. De er nedskrevet igennem en tidsperiode på næsten 1600 år (fra Moses til apostlen Johannes), idet de var inspireret af Helligånden. Gaven at tale profetisk er en af Åndens gaver, som er nævnt i Paulus’ første brev til Korintherne kap. 12, hvor Guds ord indikerer, at den vil være til stede i de sidste tider. Vi kan identificere, hvem der er Guds folk i de sidste tider ved at læse følgende: “Og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd“ (Åb 12,17). I forbindelse med dette afsnit og den tanke, at Gud taler igennem sine profeter, kan vi læse englens ord til Johannes: “‘... Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede.’ For Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd“ (Åb 19,10). Syvendedags adventister tror på,

at Gud i al sin visdom og barmhjertighed har valgt en til at være profet i disse sidste tider. Selvom det ikke er nødvendigt her at fremhæve alle de prøver, som man kan bruge til at vurdere en profets ægthed, så er der én vigtig prøve: En sand profet ville aldrig modsige tidligere budskaber fra en af Guds andre profeter. Det står skrevet: “Profeters ånder underordner sig under profeter“ (1 Krøn 14,32) og “så skal den, der ingen morgenrøde ser, svare: ‘Til belæringen og til budskabet’“ (Es 8,20). Gennem alle Ellen Whites skrifter, breve, prædikener og budskaber, fremhæver hun Bibelen og modsiger aldrig dens lære. Flere millioner mennesker er blevet ført til Jesus gennem hendes profetiske tjeneste. Endnu flere millioner er blevet velsignet gennem de råd, som hun har givet fra Gud. Indsigt i sund levevis, undervisning, tjeneste, m.fl. fortsætter med at virke som vejledning til Guds folk den dag i dag. Advarsler om det, der kommer, og instruktioner til, hvordan man bedst kan forberede sig på det, er budskaber, som gavner alle, der tager dem alvorligt.

Forslag til bøn 1. Bed om at få evnen, givet af Helligånden, til at kunne høre, hvad Gud siger til dig igennem sine profeter. 2. Reflekter i bøn om de velsignelser, som Gud har givet dig i dit liv igennem sit profetiske ord. 3. Bed Gud om at bringe dit sind til en klar forståelse af hans profet i de sidste tider, Ellen White.

I løbet af denne bedeuge vil jeg gerne opfordre dig til at tænke over, hvilken gave Gud har givet os, i sin visdom og barmhjertighed, gennem sine profeter. Også at huske på de velsignelser, vi får, når vi lytter til hans ord. “... Hold fast ved Herren jeres Gud, så vil han holde fast ved jer; hold fast ved hans profeter, så vil I have lykken med jer“ (2 Krøn 20,20).

1 Ellen White, Patriarker og profeter (Dansk Bogforlag 1962), s. 20. 2 Ibid., s. 34. 3 T. Housel Jemison, A Prophet Among You (Mountain View, Calif., Pacific Press Pub. Assn., 1955), s. 23 4 Herbert E. Douglas, Messenger of the Lord: The Prophetic Ministry of Ellen G. White (Nampa, Idaho, Pacific Press Pub. Assn., 1998), s. 10.

iStockphoto.com

5. Budskaber, som er givet igennem profeter, opnår de samme formål som personlig kommunikation fra Skaberen.

5

Bedeugelæsninger · 2019


6

Søndag · 3. november

Gud vil gerne

sende dig et budskab Marcos og Claudia Blanco har arbejdet i Syvende Dags Adventistkirkens forlagsbranche i næsten 20 år. Marcos er præst og arbejder som administrerende redaktør i den sydamerikanske spansksprogede forlagsbranche (Asociación Casa Editora Sudamericana [ACES]). Claudia er freelance oversætter og hjemmegående husmor. De er begge ivrige læsere af Ellen Whites skrifter, og de har oversat og redigeret flere af hendes bøger til spansk. Parret har to børn: Gabriel på 15 år og Julieta på 14 år. Familien bor i Buenos Aires, Argentina. ”Vi tror på bønnens kraft, og vi tager gladeligt imod ønsker om forbøn, der kan blive delt på vores ugentlige personaleandagter onsdag morgen. Send dine ønsker om forbøn til prayer@ adventistworld.org og bed sammen med os, mens vi samarbejder om at fremme Guds rige.“

Bedeugelæsninger · 2019

F

orestil dig, at du aldrig har hørt om kristendom. Lige pludselig støder du på en bog, som du samler op på gaden, men der står bare “Bibelen“ udenpå. Der står intet om forfatteren. Hvem skrev den? Det første jeg gør, når jeg samler en bog op, bortset fra at læse titlen, er at lede efter, hvem forfatteren er. Da jeg har arbejdet inden for forlagsbranchen, ved jeg præcis, hvor jeg skal fi nde informationen: på copyright siden. Men overraskende nok – når du åbner Bibelen, er der ingen informationer om, hvem forfatteren er. Hvad skal en førstegangslæser, som åbner Bibelen for første gang, formode? Hvem skrev den? Hvordan har vi fået adgang til den? Hvem sammensatte den? Selvfølgelig ved selv en lægmand indenfor religiøse anliggender, at kristne påstår, at Bibelen har sin oprindelse fra Gud selv. Betyder det, at Bibelen, som vi kender den i dag, faldt ned fra himlen? Har Gud sekretærer eller redaktører? Blev den skrevet af Gud eller af mennesker?

iStockphoto.com

Hvad får en profet til at overbringe budskabet? En af hovedbeslutningerne, som vi må tage, når vi griber sagen omkring Bibelen an, er, om vi vil analysere den ud fra vores egen samtidsforståelse, eller om vi vil prioritere at analysere den ud fra Bibelens egen samtidsforståelse. For at kunne forstå Bibelen ville det ikke være fair over for hverken bogen eller dens forfatter (forfattere), hvis vi tilsidesætter, hvad Bibelen fortæller om sig selv og dens oprindelse. En af de mest produktive skribenter i Bibelen – apostlen Paulus – sagde det meget direkte: “Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning“ (2 Tim 3,16-17). Apostlen Peter skrev noget lignende: “Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Men først skal I


Søndag · 3. november

gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften; for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud“ (2 Peter 1,19-21). Disse to bibeltekster vidner selv om, at Bibelen er inspireret af Gud.

iStockphoto.com

Profeterne talte, idet de blev inspireret af Helligånden. Disse to skriftsteder indeholder et væld af detaljerede informationer om Bibelens oprindelse og natur. De udtrykker, (1) at skrifternes oprindelse kommer fra Gud, og at det er ham, som først og fremmest åbenbarer sig selv i sin kommunikation med mennesker. (2) at åbenbaringen forekommer igennem inspiration (på græsk: theopneustos), (3) at dette fænomen gælder for hele Bibelen. Når vi tænker over disse vers om Bibelens oprindelse, er det vigtigt, at vi husker på, hvad de bekræfter, og hvad de ikke bekræfter. Alt imens der bliver lagt vægt på, at Gud er Bibelens forfatter, så hævdes det ikke, at han er skribenten. Skribenterne, “Guds hellige mænd“, var dem, som dokumenterede åbenbaringen via guddommelig inspiration. Så apostlen Peter siger tydeligt, at selvom mennesker er de fysiske forvaltere af Skriften, så er åbenbaringernes oprindelse, som man fi nder i Bibelen, fra Gud selv. Mennesker tager del i processen, men de er ikke kilden, hvorfra Bibelens forklaringer, fortolkninger og redegørelser kommer.

HVORDAN INSPIRATION FINDER STED Vi står stadig tilbage med spørgsmålet: Hvordan skal vi forstå forholdet mellem den guddommelige forfatter og de menneskelige skribenter? Hvilken rolle

spiller hver enkelt part? Hvordan blev denne proces ved åbenbaring indbefattet i skrifterne? Selv med en overfladisk tilgang til Bibelen som værende “bare en bog“, så opdager man som læser, at Skriften ikke er en ensartet bog, som blev skrevet på kort tid og på samme måde hele vejen igennem. Tværtimod er Bibelen, som vi har fået den overleveret, et resultat af ca. 40 skribenters virksomhed, som har efterladt deres vidnesbyrd i løbet af 15 århundreder og på 3 forskellige sprog: hebraisk, aramæisk og græsk. En mere videnskabelig tilgang vil vise, at de mange litterære stile hænger sammen med antallet af skribenter og de forskellige kulturer, som er repræsenteret. Hvordan blev Bibelen så sat sammen? De vers, som vi har analyseret i korte træk, (2 Tim 3,16 og 2 Pet 1,21) udtrykker på ubetinget vis, at Gud har inspireret skrifterne. Denne betegnelse er dog for bred til at kunne formulere en forklaring om, hvordan det fungerer i praksis, hvordan Guds vilje bliver kommunikeret og bliver til det skrevne ord. Når man tager selve det skrevne ord i betragtning, dvs. Bibelen i dens skrevne form, så har akademikere prøvet på at forstå, hvordan inspirationen virker. Selv om vi som syvende dags adventister afviser teorien om en verbal inspiration (vi tror ikke på, at hvert eneste ord i Skriften blev dikteret af Helligånden), så tror vi dog på, at åbenbaringsprocessen og inspirationen havde en indflydelse på profeternes ord. Helligånden vejledte profeterne igennem skriveprocessen og sikrede, at profetens egne ord udtrykte budskabet, som de modtog, pålideligt og autoritativt. Derfor: “er ord essentielle i åbenbarings- og inspirationsprocessen“.1 Faktisk vejledte Gud selve skribenterne, som til gengæld udtrykte den guddommelige åbenbaring med deres egne ord.

7

Derfor var måden, hvorpå de bibelske skribenter udtrykte sig, de ord, der blev valgt for at overdrage det guddommelige budskab, deres eget valg, vejledt af Helligånden. Med andre ord var Bibelens skribenter Guds skrivere og ikke hans kuglepenne. Selvom de bibelske skribenter brugte det “ufuldkomne“ menneskelige sprog, så er Guds Ord den øverste, autoritative og ufejlbarlige åbenbaring af Guds vilje. Dermed formidler det “ufuldkomne“ menneskelige sprog sandheden. Dog, som det er med Kristi guddommelige-menneskelige natur, er det også mht. Bibelens indhold og sprog: det er uadskilleligt. I forhold til det guddommelige og det menneskelige sørger Gud for information og vejleder skriveprocessen uden at ophæve menneskets individualitet eller evner. Men han sikrer også, at resultatet af hele processen er pålideligt og oprigtigt i forhold til hans formål.

Forslag til bøn 1. Bed om at få større indblik i de forskellige dele af Bibelen, og hvad Gud ønsker at give dig fra de mange dele af Bibelen for at øge din forståelse. 2. Bed om tillid og dømmekraft mht. inspirationsprocessen, som Skriften blev givet til os igennem. 3. Pris Gud for den mangfoldighed, som hans ord er blevet givet til os i, som f.eks. lignelser, ordsprog, poesi og profetier.

1 Raoul Dederen, “Toward a Seventh-day Adventist Theology of Revelation-Inspiration,“ in North American Bible Conference 1974 (Silver Spring, Md: North American Division of Seventh-day Adventists, 1974), p. 10.

Bedeugelæsninger · 2019


Mandag · 4. november

8

GUDS UDVALGTE t?

fe ro p d n sa n e r e n g te e d n ke d Hva

Af Marcos og Claudia Blanco

H

vad mener du om den kvinde, som hævder at være en profet? Hendes budskaber er på YouTube.“ Dette spørgsmål blev stillet af et ængsteligt menighedsmedlem, da jeg stod og hilste på folk efter gudstjenesten. “For at være ærlig, så har jeg aldrig hørt om hende. Lad mig se videoklippene først, så kan jeg give dig et mere kvalificeret svar,“ svarede jeg. Efter at jeg så videoklippene, kunne jeg godt se, at kvinden på ingen måde var en sand profet. (YouTube har i stor stil gjort det muligt for selvudråbte profeter at synliggøre sig selv.) Hvad får en person til at sige, at de har modtaget profetiske budskaber fra Gud? Og endnu vigtigere: hvordan kan kirken bedømme, om nogen reelt har modtaget profetiske budskaber fra Gud? Og hvis de har modtaget disse budskaber, gør det dem da straks til en profet? På den ene side skal vi huske, at Gud stadig ønsker at kommunikere med

Bedeugelæsninger · 2019

os igennem profeter. Apostlen Paulus siger: “Udsluk ikke Ånden, ringeagt ikke profetisk tale. Prøv alt, hold fast ved det gode“ (1 Tess 5,19-21). Vi begår en alvorlig fejltagelse, hvis vi tilsidesætter det sande profetiske budskab, hvad enten Gud har givet os det gennem sine tidligere profeter, eller han ønsker at meddele os det i de sidste tider. På den anden side advarede Gud imod kommende falske profeter: “Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve“ (Matt 7,15). Deres hensigt er ”om muligt at føre selv de udvalgte vild“, forud for Kristi genkomst (Matt 24,24). Derfor er Johannes’ advarsel meget tydelig:

“Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden“ (1 Joh 4,1).

SÆT PROFETERNE PÅ PRØVE Hvad er så kendetegnene på en sand Guds profet? Bibelen siger, at “falske profeter“ ikke kun forekommer inden for kristendommen i dag. De var allerede til stede blandt Israels folk på Jeremias’ tid (Jer 14,14). Folk på Jeremias’ tid havde fået at vide, at de skulle bruge allerede opfyldte profetier som en prøve på, om profeten var ægte. “Men hvis en profet profeterer om fred, kan man vide, at det virkelig er Herren, der har sendt ham, ved at hans ord går i opfyldelse“ (Jer 28,9; se også 5 Mos 18,21-22). Vi bør huske, at en profets tjeneste omfatter meget mere end blot det at forudsige fremtiden. Princippet om betingede profetier gælder her, at hvis der sker ændringer i vilkår og forhold kan det også medføre en forandring i den profetiske forudsigelse (jf.: Jer 18,7-10). Et eksempel finder vi fx i Jonas’ profeti om Nineves ødelæggelse. Endnu en prøve har at gøre med den indre sammenhæng i det profetiske budskab. Et system af åbenbarede

iStockphoto.com

og de selvudråbte


iStockphoto.com

Mandag · 4. november

sandheder består af flere forbundne budskaber. Det er den samme ånd, der åbenbarede alle de profetiske budskaber i de kanoniske Skrifter (2 Tim 3,16). Derfor må ethvert nyt budskab nødvendigvis være i harmoni med de sandheder, som allerede tidligere er åbenbaret: “Så skal den, der ingen morgenrøde ser, svare: ‘Til belæringen og til budskabet’“ (Es 8,20). Kristus selv “udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne“ (Luk 24,27) for at vise dem, at hans budskab som profet og hans offer som Messias var sandt, og at profetierne var blevet opfyldt. Helt sikkert, sandheden er fremadskridende (nye sandheder bliver åbenbaret over tid), og senere profeter tilføjer ideer og detaljer til de sandheder, som allerede er åbenbaret af tidligere profeter. Dog kan de nye budskaber på ingen måde modsige de budskaber, som tidligere er givet. Selvom det er sandt, at det, der tæller, er selve budskabet og ikke budbringeren – profeter er jo blot mennesker med alle deres svagheder og begrænsninger – så opfordrer Kristus os til at se på den påståede profets liv og frugter for at bedømme vedkommendes ægthed: “På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter … I kan altså kende dem på deres frugter“ (Matt 7,16-18 og 20). Skønt det godt kan tage noget tid, så vil en skrupsulten ulv til sidst vise sine skarpe hugtænder trods fårets blide forklædning.

Selvfølgelig må enhver profet have Kristus i centrum, bekende sig til Jesu guddommelige natur og ophøje hans offer for menneskeheden:

“Derpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud; men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud...“ (1 Joh 4,2-3). Andre kendetegn på en sand profet kan indbefatte budskabernes rettidige natur (2 Kong 6,10-12), budskabernes praktiske natur (i modsætning til abstraktioner og generaliseringer), frugterne i deres liv, som følger budskaberne, og at modtage åbenbaringer igennem drømme og syner (4 Mos 21,6). Dog er det værd at huske på, at selv om en person måske klarer lakmusprøven i et enkelt eller flere af disse kendetegn, gør det ikke nogen til en sand profet. Kong Nebukadnesar fi k sin guddommeligt inspirerede drøm, men det gjorde ham ikke til en profet i alle aspekter af denne tjeneste.

PRISEN VED AT VÆRE EN SAND PROFET I de år vi arbejdede i South American Spanish Publishing House (det sydamerikanske, spansksprogede forlag), modtog vi mere end et dusin manuskripter, som indbefattede påståede profetiske budskaber til Syvende Dags Adventistkirken. Nogle blev sendt til os, bare for at vi skulle vurdere indholdet. Mens andre kom med en formodet guddommelig ordre om, at de skulle udgives med det samme. At vi afslog den mulighed gjorde, at nogle af dem dømte os til evig fortabelse for ikke at rette os efter deres anvisning.

Vi har erfaret, at de fleste af de selvudråbte profeter har noget tilfælles – et nærmest desperat ønske om at blive anerkendt som profeter. Når vi imidlertid ser nærmere på de bibelske profeter, fi nder vi, at tingene som regel ser helt modsat ud. Mange af dem modstod at tage imod deres kald (Jer 1,6; Es 6,5; 2 Mos 4,10-15) eller udbad sig beviser for, at de skulle mod-

9

tage kaldet (Dom 6). Hovedårsagen er som regel, at en profet ofte ikke er velset (Jer 20,2; 1 Kong 18). Den “største“ af alle profeter endte endda med, at hans hoved blev serveret på et fad (Matt 11,11; 14 1-12). Disse erfaringer har lært os at “prøve ånderne“ (1 Joh 4,1), især når de selvudråbte profeter insisterer på at blive anerkendt som Guds budbringere. Enhver forfalskning forudsætter eksistensen af noget ægte. Det er faktisk sådan, at jo mere avanceret forfalskningen er, jo mere er den et bevis på værdien af den ægte vare, som denne forfalskning prøver på at erstatte. Det er derfor Satan prøver på at erstatte de sande profeter. Han kender værdien af de sande guddommelige budskaber.

Lad os prøve ånderne, men lad os ikke undertrykke Helligåndens stemme.

Forslag til bøn 1. Når du hører budskaber fra forskellige mennesker, som hævder at tale på Guds vegne, så bed Gud om at hjælpe dig med at finde ud af, hvad de siger. 2. Bed om Helligåndens visdom og vejledning, inden du tilslutter dig noget menneske, som taler om bibelske budskaber. 3. Send en bøn op til Gud, når en ”ny sandhed“ kommer dig for øre. Ransag den under oprigtig bøn om Helligåndens hjælp til at vise dig, hvad der er Hans sandhed. Giv mulighed for, at Han ikke bekræfter, hvad du tænker.

Bedeugelæsninger · 2019


Tirsdag · 5. november

10

Læser du Bibelen på den rigtige måde? man n a rd vo h , m o s su Je e d g sa Hvad skab? d u b e sk ti fe ro p t e d e lk o rt fo skulle Af Marcos og Claudia Blanco

H

os Jesus fi nder vi et usædvanligt og interessant fænomen. I ham forenes både profeten og budskabet. Han var både Faderens største åbenbaring (Joh 14,9) og en stor profet (Heb 1,2), som han var anerkendt for af sine samtidige (Joh 6,14; Luk 7,16-17). Selv den samaritanske kvinde ved brønden sagde: “Herre, jeg ser, at du er en profet“ (Joh 4,19). Ikke alene var Kristus åbenbaringen og åbenbareren, budskabet og budbringeren, men han var også en stor fortolker af Skrifterne. Som profet kom han med budskaber direkte fra Himlen, og på den traditionelle måde, som profeterne gjorde det på, var han en fantastisk talsmand og fortolker af Toraen. Selv i en tidlig alder gjorde han de skriftkloge målløse: “Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav“ (Luk 2,47). Hans autoritet som talsmand for Skrifterne blev anerkendt af både Israels folk (Mark 1,22) og af Jerusalems religiøse ledere, som tiltalte ham med titlen: ”Rabbi … en lærer sendt af Gud“ (Joh 3,2). Selvom Kristus ikke kom for at ændre kilden til åbenbaringen (loven),

Bedeugelæsninger · 2019

men for at opfylde den (Matt 5,17), så var hans mission at bringe den sande forståelse af Skrifterne til et folk, som var kommet på afveje både fra den sande fortolkning og fra den passende måde at praktisere sand religion. Således sammenlignede Jesus konstant metoderne for samtidens fortolkning – med en henvisning til: “... der er sagt“ (Matt 5,27), eller hvad de forstod om, hvad der var blevet sagt – med et: “Men jeg siger jer“ (Matt 5,28) om den sande profetiske udlægning.

Da Kristus ikke kun var en stor lærer og profet, men også eksempel for os i alt, vil vi gøre klogt i at følge hans principper i fortolkningen af Bibelen i vores egne studier. Skitserede Jesus sine principper for bibelsk fortolkning i noget af sin undervisning og sine taler? En begivenhed forud for himmelfarten til sin himmelske Fader kan hjælpe os med at uddrage nogle af fortolkningsprincipperne. Lad os følge Jesus på denne vej,

som leder os til at opdage den sande forståelse af det profetiske budskab. Lad os gå sammen med ham til Emmaus og lad ham vejlede os igennem nogle principper for bibelfortolkning, som vil efterlade os med oplyste sind og brændende hjerter.

JESU FORTOLKNINGSLÆRE I Lukasevangeliet 24 er der en beskrivelse af Jesus, der møder to skuffede disciple på vej til Emmaus (Luk 24). Han fremstillede for dem, skematisk og praktisk, flere forskellige fortolkningsprincipper fra Skriften, noget han allerede havde givet til sine disciple og tilhængere i den tid, han var sammen med dem. Beretningen fortæller os, at de to disciple gik sammen fulde af bedrøvelse pga. Jesu død, for med hans død var alle deres messianske forventninger faldet til jorden. Jesus sluttede sig til dem, selvom de ikke genkendte ham. Da han hørte på dem, hvorfor de var modløse, sagde han til dem: “’I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed?’ Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne“ (Luk 24,25-27).


Af hans svar kan vi uddrage adskillige profetiske fortolkningsprincipper: 1. Det kanoniske princip. Kristus tolkede ikke sandheden om sin messianske mission i lyset af samtidens forståelse af ham. Heller ikke igennem den jødiske tradition eller den græske fi losofi, som var de dominerende kulturer på den tid. Tværtimod henviste han til “hvad der stod om ham i alle Skrifterne“ (Luk 24,27). Med andre ord brugte han Skrifterne til at fortolke den bibelske fortælling – sin egen rolle som Messias. Derfor kan man inden for den bibelske kanon finde den nødvendige information til at fortolke Skrifterne. Skrifterne er deres egen fortolker. Kristus selv fremhævede Bibelens uafhængighed af traditionen (Matt 15,3-6) og andre forfattere og understregede den kendsgerning, at Skifterne står højt hævet over al menneskelig fi losofi (Kol 2,8), menneskelige forstandsevner (Ordsp 14,12) og den såkaldte verdslige kundskab, som kan fi ndes inden for videnskaben (1 Tim 6,20). Grundprincippet i videnskabelig tænkning kræver, at vores fortolknings-antagelser stammer fra det, vi agter at forstå. Afhængigheden af fi losofi til at skabe teologiske fortolknings-antagelser indebærer et opgør med det kanoniske princip. I stedet for at bygge på fi losofiske antagelser, må fortolkningsprincipperne udledes af Skrifterne selv, for at kunne fortolke bibelsk information. 2. Princippet om Skrifternes enhed. I den første artikel i denne serie så vi, at selvom Bibelen er skrevet af mange forfattere over flere århundreder, så er hele Skriften inspireret af den samme Ånd og er alt sammen Guds ord. I den forståelse er der en afgørende enhed og harmoni mellem dens forskellige dele (Matt 5,17; 2 Tim 3,16). Kristus fremhævede dette princip for disse to disciple på vejen til Emmaus, da han ”begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne“ (Luk 24,27). Ved at henvise til Moses

11

Kristus selv fremhævede Bibelens uafhængighed af traditionen og andre forfattere og understregede den kendsgerning, at Skifterne står højt hævet over al menneskelig filosofi, menneskelige forstandsevner og den såkaldte verdslige kundskab, som kan findes inden for videnskaben. (Pentateuken, Mosebøgerne) og “alle profeterne“, brugte Jesus i sin forklaring hele den dakendte bibel, den hebræiske bibel, og klargjorde dermed Skrifternes enhed. 3. Det kristologiske princip. En af grundene til, at Jesus brugte hele den hebræiske bibel for at fremhæve “hvad der stod om ham i alle Skrifterne“, var, at alle Skrifterne “vidner om mig (Jesus)“ (Joh 5,39). Det Nye Testamente støtter denne ide ved at beskrive Kristus som opfyldelsen og fuldbyrdelsen af “løfterne til fædrene“ (Rom 15,8). “Om ham vidner alle profeterne…“ (ApG 10,43), “for alle Guds løfter har fået deres ja i ham“ (2 Kor 1,20). 4. Princippet om frelsesformålet. Skrifterne blev ikke skrevet blot for at tilfredsstille intellektuel nysgerrighed. Derfor bør vi ikke studere dem bare for at vinde i en diskussion eller for at vise, at vi har den rette doktrin.

Ved at påpege, at Jesus er opfyldelsen af alle løfterne i Skrifterne, præsenterede han sig selv som Guds Lam, som er i stand til at frelse. Åbenbaringen af hans frelse er det helt overordnede formål med Skriften og er den grundlæggende fortolkningstanke, når vi studerer. Ved at anvende den rette profetiske fortolkningsmodel ønskede Jesus, at de

to mænd på vejen til Emmaus kunne komme over deres åndelige skuffelse og fortsætte i glæden ved den gode nyhed om den opstandne Kristus, som besejrede døden og bringer evigt liv. Han nåede sit mål, og bagefter, efter den forståelse de havde fået, måtte de indrømme: “Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede Skrifterne for os?“ (Luk 24,32). Ved at følge disse principper, givet af Kristus, vil vi ikke alene kunne forstå Bibelens sandheder, men vi vil også lade ham oplyse vores hjerter om den frelse, Skrifterne selv bekræfter, at han kom for at give os.

Forslag til bøn 1. Når du tager fat på et bibelstudium og bruger Jesu principper i bibellæsningen, så bed om, at Helligånden må åbenbare forbindelsen mellem Skrifterne, der giver guddommelig forståelse. 2. Bed om, at din forståelse af frelsen må vokse, så dens betydning vokser i dit forhold med Jesus. 3. Bed Helligånden om et vidneudsagn om betydningen af Skrifterne i dit liv, som du kan dele med andre.

Bedeugelæsninger · 2019

iStockphoto.com

Tirsdag · 5. november


12

Onsdag · 6. november

At støve

LOVEN OG VIDNESBYRDET

af

Hvordan lever vi i lyset af det profetiske ord?

Af Marcos og Claudia Blanco

G

iStockphoto.com

uds folk har sjældent haft et godt forhold til deres profeter. Oftest har de, der fi k kaldet til profetgerningen, været tøvende med at tage imod deres kald ved tanken om, at folk oftest afviste budbringeren sammen med budskabet. Det har således altid været et risikabelt hverv for profeterne at skulle overbringe Guds profetiske ord. Jesus påpegede, at kristne ville blive mishandlet, for: “således har man også forfulgt profeterne før jer“ (Matt 5,12). Stefanus udfordrede det jødiske råd (Sanhedrin): “Hvem af profeterne har jeres fædre ikke forfulgt?“ (ApG 7,52). Det var denne form for dårlig modtagelse, som profeterne måtte imødese. Fjendtligheden over for det profetiske ord var dog ikke den eneste afvisning, profeterne blev mødt med fra Guds folk. Voldelig modstand i en profets levetid kunne føre til en stigende ligegyldighed, som endte med, at det profetiske budskab gik i glemmebogen, som det ofte ikke slap ud af igen. Og typisk førte folkets ligegyldighed over for det profetiske ord til fordærv og frafald.

Bedeugelæsninger · 2019

EN ÆGTE VÆKKELSE Under de værste tider med frafald og national vanære sørgede Gud for,


Onsdag · 6. november

at det profetiske budskab kom ud af glemmebogen for at fremkalde en ægte vækkelse. Da Guds tempel blev genopbygget på Josijas’ tid, sagde Hilkija til statsskriveren Shafan: “Jeg har fundet lovbogen i Herrens tempel!“ (2 Krøn 34,15). Det lyder nærmest som science fiction, at Guds profetiske budskab bare havde ligget og samlet støv i et hjørne i templet. Da han hørte, hvad der stod i denne profetiske skriftrulle, anerkendte han: “Herrens vrede, som er vældet frem mod os, er stor, fordi vores fædre ikke fulgte Herrens ord og handlede efter alt det, der står i denne bog“ (2 Krøn 34,21). Resten af historien fortæller, at Josija kaldte hele folket sammen for at lytte til ordet. Kongen og folket fornyede deres pagt med Gud og de fejrede nok den mest mindeværdige påske nogensinde: “ingen af Israels konger havde holdt en påske som den, Josija holdt sammen med præsterne og levitterne og alle judæerne og de israelitter, som var til stede, og sammen med Jerusalems indbyggere“ (2 Krøn 35,18). Der skete noget tilsvarende på Nehemias’ tid, da Ezra læste loven op for folket. På den samme dag i året, (den første dag i den syvende måned – måske fordi de gerne ville gentage oplevelsen som på Josijas’ tid), “kom præsten Ezra med loven til forsamlingen … på pladsen foran Vandporten læste han den op, fra det blev lyst til midt på dagen … og hele folket hørte opmærksomt på oplæsningen af lovbogen“ (Neh 8,2-3). Vækkelsen fortsatte tre uger senere: “Den fi reogtyvende dag i denne måned samledes israelitterne under faste … og der blev læst op af Herren deres Guds lovbog en fjerdedel af dagen, og i en anden fjerdedel aflagde de bekendelse og tilbad Herren deres Gud“ (Neh 9,1.3). Vækkelsen blev efterfulgt af en reformation: ”alle, der var i stand til at forstå, sluttede sig til deres fornemme

landsmænd og gik ind under forbandelseseden om at følge Guds lov ... og omhyggeligt at holde alle Herrens, vor Herres, befalinger, retsregler og love“ (Neh 10,30). De lovede, at de ikke ville blande sig med de hedenske nationer, at holde sabbatten efter buddet, at hjælpe deres næste, at opretholde templet og dets tjenester og bringe deres tiende og ofringer (Neh 10,31-40).

Alt dette sker, når vi støver det profetiske ord af og lader Guds vilje blive en del af vores liv.

13

Bibelen kan genoplive vores sind, gøre os vise, skabe glæde i vores hjerter og give os den rigtige livsindstilling: “Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen. Herrens vidnesbyrd står fast, det giver den uerfarne visdom. Herrens forordninger er retskafne, de glæder hjertet. Herrens befaling er ægte, den giver øjnene glans“ (Sl 19, 8-9).

DE TRE SHEMA PRINCIPPER AT STØVE PROFETERNE AF Global Church Member Survey 2018 viste, at 48% af syvende dags adventisterne på verdensplan læser i Bibelen dagligt. Selvom denne statistik kan se ud som ”et glas halv fyldt/halv tomt“ scenarie, afhængigt af, hvem du taler med, så er det tydeligt, at vi som kirke har brug for at forbedre vores daglige bibelstudievaner. Midt i denne verdens mørke kan Bibelen bringe lys og håb ind i vores liv, hjælpe os med at lede andre til Jesus og oplyse vores vej til himlen: “Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter“ (2 Pet 1,19). Vi har en naturlig tilbøjelighed til at stole på vores egen intelligens, styrke eller visdom, og vi glemmer, at vores hjerter er bedrageriske (Jer 17,9). Således er vores eneste værn at stole på det profetiske ord: “Hold fast ved Herren jeres Gud, så vil han holde fast ved jer; hold fast ved hans profeter, så vil I have lykken med jer“ (2 Krøn 20,20).

Der er kun få af os, om overhovedet nogen, som ikke har haft en problematisk familiebaggrund. Usunde relationer kan spores tilbage til nogen, som valgte at stå uden guddommelig vejledning. Det skaber smerte og lidelse, selv når Guds kærlighed er det lindrende middel, der giver os helbredelse og tilgivelse. Der er dog ingen, der behøver at ligge under for sådanne negative og nedarvede mønstre. Vi kan alle erfare karakterens forvandling, og over et livsforløb kan vi ændre retning fra en hel nedarvet slægtshistorie, hvis vi beslutter os for at bryde med negative livsindstillinger og adfærdsmønstre, for i stedet at leve ved tro i lyset af det profetiske ord. At leve ved tro betyder, at man gør Guds vilje uden at tvivle på, hvilken vej det fører os hen, selv om vi ikke kan se meningen, når vi tager et tilbageblik på vores liv, og heller ikke kan gennemskue, hvor det fremadrettet fører os hen. Hvordan kan vi opnå dette? “For at kunne leve i lyset, må vi komme hen, hvor lyset skinner.“ Løsningen er, at vi tillader os selv at “blive frelst ved lyset, fuldt ud at leve op til det og videregive det til andre, som befi nder sig i mørket.“

Bedeugelæsninger · 2019


Onsdag · 6. november

Da vi bestemte os for at blive en familie, stræbte vi efter at adlyde principperne i Shema kravene i vores hverdagsliv:

Hvis vi derfor bruger tilstrækkelig tid på den rette indflydelse fra Guds ord, vil vi have de rigtige prioriteringer og Gud vil råde i vores liv og vores hjem.

“Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner; du skal fremsige dem, både når du er hjemme, og når du er ude, når du går i seng, og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som et tegn, de skal sidde på din pande som et mærke, og du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte“ (5 Mos 6,4-9).

SIKKER VEJLEDNING I VORES TID

Dette skriftsted indeholder tre principper, som gør det muligt at lade det profetiske ord skinne i vores liv. For det første taler det om prioriteter. Gud må komme før alt andet i vores hjerte (vers 5). For det andet opfordrer det os til at bruge tid på Guds ord. Vi må læse det og tale om det fra morgen til aften (vers 6-7). For det tredje taler det om at søge indflydelse. Guds ord skal altid være nær og have den største indflydelse på vores sind gennem sjælens kanaler (vers 8-9).

Bedeugelæsninger · 2019

Som syvende dags adventister er vi dobbelt privilegerede: Vi har ikke kun Bibelen – som er vores standard for tro og praksis – men også den nyere tids manifestation af den profetiske gave igennem Ellen Whites vidnesbyrd. Hvorfor er det et privilegie? Fordi her næsten 2000 år efter Bibelen blev færdiggjort, har vi en guddommelig vejledning i, hvordan vi kan anvende bibelteksterne i en nutidig sammenhæng og mission i de sidste tider. Som familie har vi haft gavn af at læse og benytte Ellen Whites skrifter i vores liv. Budskaber til de unge og Breve til unge par (Letters to Young Lovers) opfordrer os til at bede lærevilligt for et ægteskab, som er baseret på ærefrygt for Gud. Barnet i hjemmet, Uddannelse og Det kristne hjem er fortsat solide hjælpekilder midt i en tid, hvor vi til stadighed bombarderes med alle mulige verdslige teorier om børneopdragelse. Udover dette giver vi fuld anerkendelse til hendes hundrede år gamle råd om mad og sundhed i forhold til en sund livsstil. At kaste sig over Vejen til Kristus og Jesu liv har været en af de mest forfriskende, kristuscentrerede andagtsoplevelser på vores åndelig rejse. Mens bogsættet Mind, Character and Personality (ikke oversat til dansk) har givet anledning til at højne niveauet for en styrket selvkontrol og holde vanemæssige tanker under kontrol – til Guds ære. Ellen Whites opbyggelige relevans og bibelske fortolkninger har formet og været en hjælp i vores prædikener, mens hendes unikke teologiske forståelse fortsat overrasker med dens dybde. Endelig må vi også have med, at det har bidraget til at holde os samlet under fjendens angreb igennem årene.

FREMTIDENS UDFORDRINGER Mens vi fortsætter kampen med at

følge Bibelens sikre profetiske vejledning og Ellen Whites skrifter, er der en hel generation derude, som er klar og venter på at blive erobret. De nye generationers mindre tilbøjelighed til at læse og den voldsomme konkurrence fra smartphones og andet elektronisk udstyr, gør udfordringen endnu sværere. På tærsklen til evigheden i en verden, som drives hid og did af alle mulige ideer og lærepunkter, har vi et sikkert holdepunkt i det profetiske ord og præcise koordinater til at nå sikkert i havn. Lad ordets lys skinne på vores sti og på andres, indtil Morgenstjernen viser sig.

Forslag til bøn 1. Bed til Gud om din egen indstilling til Hans lov og villighed til at adlyde den. 2. Pris Gud, som David gjorde i sine salmer, for det lys, som han lader skinne på din vej med vejledning og påbud. 3. Bed Gud om at bringe lys til en verden i trængsel særligt gennem Bibelens profetiske ord og Ellen Whites skrifter.

iStockphoto.com

14


Torsdag · 7. november

15

Sande og falske profeter

– gamle og nye Er den profetiske gave begrænset til fortiden? Af Marcos og Claudia Blanco

E

fter et menighedsmøde stillede en teenager et meget konkret og direkte spørgsmål: “Hvorfor taler Gud ikke til mig?“ Det lette svar ville selvfølgelig være, at Gud taler til hver enkelt af os gennem Bibelen. Denne teenager ville dog vide, hvorfor Gud ikke talte til hende. Mange troende undrer sig over, hvorfor Gud ikke taler direkte til dem i dag. Selvom det er sandt, at Gud før i tiden talte til os gennem profeterne og især gennem sin søn (Hebr 1,1), så kunne vi godt stille spørgsmålet: “Hvorfor taler han ikke til os i vores tid?“ I svaret på dette spørgsmål kan vi overveje, om den profetiske gave hørte op, da Bibelens kanon blev afsluttet, eller om Gud har sendt profeter siden da, eller om han vil gøre det i fremtiden.

EN GAVE DER OPHØRTE? Der fi ndes to modsatte synspunkter omkring gyldigheden af den profetiske gave. Det ene synspunkt er, at de åndelige gaver – såsom at tale i tunger, den profetiske gave og helbredelse – ophørte efter apostlenes tid. Ifølge dette synspunkt var disse overnaturlige gaver tiltænkt at fungere som tegn ved den nye kristne kirkes begyndelse og

i den indledende fase af evangeliets spredning. Det modsatte synspunkt er, at Helligånden fortsat kan tildele åndelige gaver når som helst til folk og ikke kun til de oprindelige 12 disciple. Ifølge det første synspunkt afvises muligheden for en genopståen af gaverne. Man henviser til sola scriptura princippet og insisterer på tre argumenter: (1) Den bibelske kanon er afsluttet (2) Bibelens ufejlbarlighed og fyldestgørende autoritet (3) De bibelske skrifters tilstrækkelighed som vejledning for kirken. Med andre ord hævder de, at det vidnesbyrd, som blev givet i den afsluttede bibelske kanon, er nok til at vejlede kirken frem til verdens ende.

Udover at undervise i Ordet og fortælle om Guds vilje som en fast og regelmæssig del af deres tjeneste, blev profeterne også ofte udsendt i krisesituationer.

ringen med råd og vejledning, eller de havde et særligt budskab med om et særligt punkt i frelsesplanen. Nogle af disse profeter blev ikke taget med i den bibelske kanon, såsom Natan, Akija og Jedi (2 Krøn 9,29). Det, som de “ikke-kanoniske“ profeter sagde eller skrev, var pålideligt og bindende for folket på deres tid (2 Sam 12,7-15), fordi et profetisk skrifts autoritet er funderet på dets inspiration. Den profetiske gave, som blev givet til de “ikke-kanoniske“ profeter, blev ikke givet som en erstatning for de kanoniske profeters vidnesbyrd, men snarere for at udfylde et specifi kt behov hos Guds folk. Man må imidlertid huske, at det, som disse profeter underviste i, var i harmoni med Guds åbenbaring til de kanoniske profeter. Efter Johannes’ Åbenbaring blev den bibelske kanon afsluttet, og det er udelukket, at andre inspirerede bøger kan tilføjes. Det spørgsmål, som vi stiller i dag, er, om der har været andre profeter udsendt af Gud, efter den bibelske kanon blev afsluttet? Og kunne andre komme til i dag eller i fremtiden?

EN EFTERTRAGTET GAVE I svære tider, som kunne skyldes udefrakommende årsager eller årsagen skyldtes frafald indefra, var profeterne på banen midt i konflikten og forvir-

Det Nye Testamente giver profetiens gave en fremtrædende plads blandt Helligåndens gaver. Ved en begivenhed giver Paulus den faktisk førstepladsen

Bedeugelæsninger · 2019


16

Torsdag · 7. november

blandt de tjenester, som er af størst værdi for kirken, og ved to andre lejligheder får den andenpladsen (Rom 12,6; 1 Kor 12,28; Ef 4,11). Desuden opfordrer han de troende til ivrigt at eftertragte denne gave (1 Kor 14,1), selvom Helligånden altid uddeler sine gaver, som han vil. Dermed påpeger Paulus to gange, at Gud har udnævnt profeter i kirken (1 Kor 12,28; Ef 4,11). Han bekræfter også, at kirken på Det Nye Testamentes tid er bygget på apostlenes og profeternes fundament (Ef 2,20). Grunden til, at der er profeter på Det Nye Testamentes tid, er, som Paulus siger i Ef 3,4-5: “… jeg har fået indsigt i Kristus-hemmeligheden. I tidligere slægtled blev den ikke gjort kendt for menneskenes børn.“ Vores konklusion må derfor være, at profetiens gave ikke kun gjaldt for de kanoniserede profeter.

EN GAVE TIL DE SIDSTE TIDER Jesus sagde, at der på denne jord ville komme falske profeter og profetere i hans navn (Matt 7,15-23). Disse falske profeter ville være aktive i de sidste tider og udføre store tegn og undere, for om muligt at føre selv de udvalgte vild (Matt 24,24).

iStockphoto.com

Jesus gav denne advarsel, fordi profetisk forfalskning ville dukke op i de sidste tider som modsætning til den ægte gave.

Bedeugelæsninger · 2019

Joel taler særligt om de sidste tider og profeterer om en særlig udgydelse af Guds ånd over sit folk. Denne udgydelse vil komme til syne hos de unge, som vil se syner, de gamle skal have drømme, og sønner og døtre skal profetere (Joel 3,1-2). Hvordan ved vi, at Joel taler specifi kt om de sidste tider? Fordi denne profeti sætter tidsrammen for udgydelsen af profetiens gave. Han beskriver kosmiske fænomener: ”solen forvandles til mørke og månen til blod“. Han taler også om naturkatastrofer, som beskrives kryptisk: “blod

og ild og røgsøjler.“ Alt dette skal ske forud for, at “Herrens store og frygtelige dag kommer“ (Joel 3,3-4). Apostlen Peter anvendte Joels profeti på oplevelsen på pinsefestens dag (ApG 2,16-21), som kobler profetiens gave sammen med tungetalens gave. Hvorfor? Joels profeti om den kommende profetiske gave bliver nævnt i forbindelse med tidligregnen (efterårsregn) og sildigregnen (forårsregn) (Joel 2,23-27 og kap. 3). Efterårsregnen, som lader frøene vokse og sætte rod, blev kaldt tidligregnen, mens forårsregnen, som modnede kornet til høsten, blev kaldt sildigregnen. Det Gamle Testamente benytter den palæstinensiske landbrugscyklus som et symbol på den åndelige gave, som Gud giver til sit folk gennem Helligånden (Hos 6,3). Peter og de andre apostle oplevede tidligregnen. Sildigregnen ville komme i samme kraft og ånd, og Guds folk vil lade profetiens gave komme til syne i deres midte. I dag, imens vi som: “de undslupne, som Herren kalder på“ (Joel 3,5) venter på Jesu genkomst, er vi inviteret til at opleve den åndelige sildigregn. Denne udgydelse af Helligånden vil blive mere overdådig end den første. Den vil bevirke, at “Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner“ (Joel 3,1).

Forslag til bøn 1. Bed især om at få indsigt i de nytestamentlige profetier, som taler til vores tid. 2. Bed Gud om at plante sine sandheder så klart i dit sind, så du aldrig bliver narret af en smart forfalskning. 3. Fortæl Gud om din beslutning om at have tillid til, at han vil vejlede dig i alt og beskytte dig mod farerne ved de falske profeter.


17

Folk af det STORE

iStockphoto.com

Fredag · 8. november

og det mindre lys

El le

n W , te hi

ca

88 .1

oto 0. F : Elle

n G . Wh ite Estate, Inc.

profet Hvorfor har Gud udsendt en ighed? for at vejlede den sidste men Af Marcos og Claudia Blanco

U

nder møderne med det Argentinske Bibelselskab arbejder jeg ofte sammen med præster fra andre trosretninger. Ved et af møderne var der en af præsterne, som viste interesse for Syvende Dags Adventistkirkens nuværende status. Han kendte godt til vores uddannelses- og helseinstitutioner og udtrykte beundring for den måde, vores kirke voksede på i Sydamerika. Ved afslutningen af vores samtale sagde han henkastet: “Mit eneste forbehold er, at I har Ellen White som profet.“ Ganske rigtigt er det et forbehold, som mange af vores evangeliske venner ofte nævner. Hvilket eftermæle er det Ellen White rent faktisk har efterladt til Syvende Dags Adventistkirken? Og hvilken relevans har hendes skrifter for os som kirke i vores tid? Vi vil forsøge at give svar her på en måde, som kan bruges

som udgangspunkt til at reflektere over dette spørgsmål som en kirke.

HENDES EFTERMÆLE At benægte Ellen Whites eftermæle for syvendedags adventister ville være det samme som at betvivle Luthers betydning for lutheranerne eller John og Charles Wesleys betydning for metodisterne. Hendes betydning er helt bestemt mere end blot at have været medstifter af en bevægelse, som blev til Adventistkirken. Hendes skrifter lagde det fi losofiske og teologiske grundlag for de selvsamme undervisnings- og helseinstitutioner, som har betaget præster i andre kirkesamfund. Uden Ellen Whites syner, lederskab og personlige offer (sammen med James Whites og Joseph Bates’ indsats), “ville der ikke være en Syvende Dags Adventistkirke i dag“. Det er noget af et paradoks, at den præst, som jeg mødte, roste netop de institutioner samtidig med, at han stillede sig kritisk over for

den person,, som grundlagdee dem! Ellen White var ikke kun en visionær og beslutsom person. Hun opfattede også sig selv som “Guds budbringer“, hvilket indebar, at hendes kald og mission spillede en hovedrolle i adventismens fremkomst og udvikling. Denne erklæring blev dog ikke automatisk accepteret.

Hendes samtidige og enhver efterfølgende ny generation af adventister har taget hendes skrifter og tjeneste op til vurdering og anvendt de bibelske prøver på en sand profet. Disse prøver til vurdering af en profet er beskrevet under kapitel 18 i Syvende

Bedeugelæsninger · 2019


18

Fredag · 8. november

Hun var opmærksom på, at hendes budskab skulle gå på at gøre Bibelens budskab brugbart for Guds folk i endens tid.

Dags Adventistkirkens læresætninger (Sådan tror vi, kap. 17, Dansk Bogforlag, 1992). Ellen Whites skrifter og undervisning omfatter en række af nutidens spørgsmål, som udtrykt klart og tydeligt kan stå som bevis for deres relevans. For at give et eksempel: hendes råd om fysisk, mental og åndelig sundhed – sammenholdt med Jesu trefoldige præstetjeneste: helbredelse, undervisning og forkyndelse – har medvirket til, at medlemmer i adventistbevægelsen hører til det sundeste og længstlevende ”folk“ på jorden.

HENDES STØRSTE BIDRAG At oversætte Ellen Whites skrifter fra engelsk til andre sprog kræver, at man er opmærksom på detaljerne. Hendes egne ord er i den grad sammenflettet med utallige bibelske parafraser og passager, som hun brugte for at understøtte sine skrifter, at det er helt afgørende at kunne skelne hendes formuleringer fra de bibelske tekster. Således er det kun hendes ord, der bliver oversat, mens de bibelske tekster skrives ind fra bibeloversættelser på de pågældende sprog. Dette faktum understreger, hvor stor vægt Ellen White tillagde Bibelen som grundlag for sine budskaber.

JOHANNES’ ÅBENBARING ·

Frem for alt udtrykte hun klart og tydeligt, at hendes vidnesbyrd var “et mindre lys“, der skulle lede mennesker til Bibelen som “det store lys“. Hun gik ud fra, at hendes budskaber var underlagt Bibelens kanoniske autoritet. Hun indbød derfor sine lyttere og læsere til at studere Bibelen og udleve hendes budskab i praksis. Da hun talte til forsamlingen ved overværelsen af sin sidste generalkonferens i 1909, holdt hun sin bibel op foran alle de delegerede og sagde: “Brødre og søstre, jeg anbefaler jer denne bog.“

Forslag til bøn 1. Bed Gud om forståelse for Ellen White som profet i endens tid, og hvordan Helligånden ønsker at påvirke dit liv gennem hendes ord. 2. Bed Gud om hjælp til at overgive dig på ny til dagligt at studere hans ord og til varigt at gøre det praktisk anvendeligt. 3. Lovpris Gud for det omfattende vidnesbyrd, som han har skænket os til vores åndelige opbyggelse, så vi kan møde udfordringerne i endens tid.

Den bedste måde, vi som syvendedags adventister i det 21. århundrede kan honorere Ellen Whites minde, er at fortsætte med at være kendt som “Bogens folk“. Et folk, som elsker Jesus og som ophøjer Bibelen som standarden for tro og praksis.

studiebrev ৰ

Ingen hemmelighed

NYT KURSUS I JOHANNES’ ÅBENBARING – vedkommende og interessant! Kurset Johannes’ Åbenbaring introducerer dig til de dramatiske billeder, der fremstilles i Bibelens sidste bog. Da mange af dem er taget fra Det Gamle Testamentes fortællinger, går vi også tilbage i tiden for at forstå dem. Gennem disse billeder viser Jesus konflikten mellem Gud og Satan, det gode og det onde. Studiet i Johannes’ Åbenbaring giver dig rig mulighed for at få indblik i både Bibelens og den kristne kirkes historie. Kurset er ikke nødvendigvis let, og du er måske heller ikke enig i alt, men den, der prøver at forstå ”den beseglede bog“, er lovet en velsignelse. Se mere og tilmeld dig kurset på kskolen.dk

KORRESPONDANCE

Bedeugelæsninger · 2019

SKOLEN

KORRESPONDANCE

SKOLEN


Anden sabbat · 9. november

19

En profet til Guds folk i

endens tid Hvad Ellen White sagde om d sin rolle som Guds sendebu Af Ellen White (Life Sketches, s. 197-202)

O

m aftenen den 30. april 1871 gik jeg til ro med tungt hjerte. I tre måneder havde jeg været i en tilstand af stor modløshed. Jeg havde ofte bedt i åndelig angst om lindring. Jeg havde bedt Gud indtrængende om hjælp og styrke, så jeg kunne komme mig over den svære modløshed, som lammede min tro og mit håb, og som gjorde mig uegnet til at være nyttig. Den nat havde jeg en drøm, som gav mig en glad følelse i mit sind. Jeg drømte, at jeg var til et vigtigt møde, hvor der var mange folk til stede. Mange var bøjet i oprigtig bøn til Gud og bar tilsyneladende på tunge byrder. De bestormede Gud om at få særligt lys. Nogle få virkede til at være åndeligt forpinte og deres følelser var intense. Med tårer bad de højlydt om hjælp og at få lys. Vores mest fremtrædende brødre var beskæftiget med denne indtryksfulde scene. Broder A lå udstrakt på gulvet tilsyneladende i stor nød. Hans kone sad sammen med en flok, som med ringeagt var ligeglade. Hun lignede én, som ønskede, at alle skulle forstå, at hun ringeagtede enhver, som på den måde ydmygede sig selv. Jeg drømte, at Herrens ånd kom over mig, og jeg rejste mig op midt i alle råbene og bønnerne og sagde: “Her-

Ellen White sammen med sønnen William og hans hustru, May, 1905. Foto: Ellen G. White Estate, Inc.

Bedeugelæsninger · 2019


20

Anden sabbat · 9. november

ren Guds ånd er over mig. Jeg føler en trang til at sige til jer, at I må begynde at arbejde individuelt med jer selv. I ser hen til Gud og ønsker, at han skal udføre det arbejde for jer, som han har efterladt til jer selv at udføre. Hvis I selv vil udføre det arbejde, som I ved, I burde gøre, så vil han hjælpe jer, når I har brug for hjælp. I har undladt at gøre de særlige ting, som Gud har efterladt til jer at gøre. I har kaldt på Gud for at udføre jeres arbejde.

Havde I fulgt det lys, som han har givet jer, så ville han have ladet endnu mere lys skinne på jer. Men når I tilsidesætter de råd, advarsler og irettesættelser, der er givet, hvordan kan I så forvente, at Gud skal skænke jer mere lys og flere velsignelser, som I så kan forsømme og foragte? Gud er ikke et menneske. Han er ikke til at spøge med.“ Jeg tog den dyrebare bibel og omsluttede den med adskillige “Vidnesbyrd til menigheden“, givet til Guds folk. “Her,“ sagde jeg: “sagerne er næsten alle opgjort.“ De synder, Guds folk må gøre op med, er belyst. Det råd, som de ønsker, kan findes her, givet til andre i lignende situationer som dem selv. Gud har glædet sig til at give jer linje efter linje og forskrift efter forskrift. Men der er ikke mange af jer, som rigtigt ved, hvad vidnesbyrdene indeholder. I er ikke fortrolige med Skriften. Hvis I havde gjort Guds ord til jeres studie og haft ønsket om at nå op til Bibelens standard og opnå kristen fuldkommengørelse, havde I ikke haft brug for vidnesbyrdene.

Det er, fordi I har forsømt at gøre jer bekendt med Guds inspirerede bog, at han forsøger at nå jer gennem enkle, ligefremme vidnesbyrd. Bedeugelæsninger · 2019

Han leder jeres opmærksomhed hen til det inspirerede ord, som I har forsømt at adlyde. Han opfordrer jer til at forme jeres liv efter dens rene og ophøjede lære. Herren ønsker at advare jer, at irettesætte og rådgive jer gennem vidnesbyrdene. At præge jeres sind med vigtigheden af sandheden i sit ord. De skrevne vidnesbyrd skal ikke give nyt lys, men de inspirerede sandheder, som allerede er åbenbaret, er givet for at gøre levende indtryk på hjertet. Menneskets pligt over for Gud og næsten er tydeligt angivet i Guds ord. Alligevel er det kun få af jer, der er lydige over for det lys, som er givet. Der er ikke givet yderligere sandheder, men Gud har gennem vidnesbyrdene forenklet de store sandheder, som allerede er givet. På sin egen valgte måde har han fremstillet dem for folket, for at de kan vække og gøre indtryk på sindet, så ingen længere kan have noget at undskylde sig med. Stolthed, egenkærlighed, selviskhed, had, misundelse og jalousi har omtåget de skarpsindige kræfter, og sandheden, som kan gøre os vise til frelse, har mistet sin kraft til at henrykke og kontrollere sindet. Selveste grundprincipperne omkring guddommeligheden bliver ikke forstået, fordi der ikke er en sult og tørst efter bibelkundskab, efter hjertets renhed og livets hellighed.

Vidnesbyrdene er ikke tænkt til at nedgøre Guds ord, men til at ophøje det og være tiltrækkende for sindet, så skønheden ved sandhedens enkelhed kan gøre indtryk på alle.” Jeg sagde yderligere: “Ligesom disse bøger og hæfter er omgivet af Guds ord, så har Gud også omgivet jer med irettesættelser, råd, advarsler og opmuntringer. Her sidder I grædende foran Gud med forpinte sjæle og beder om mere lys. Gud har givet mig autoritet til at sige til jer, at der vil ikke

skinne en eneste lysstråle mere igennem vidnesbyrdene på jeres vej, førend I har gjort noget praktisk ud af det lys, som allerede er blevet givet jer. Gud har omgivet jer med lys, men I har ikke sat pris på lyset. I stedet har I trampet på det. Mens nogle har foragtet lyset, har andre forsømt det eller fulgt det med ligegyldighed. Nogle få har indstillet deres hjerter på at følge det lys, som Gud med glæde har givet dem. Nogle, som har fået særskilte advarsler gennem vidnesbyrd, har efter få uger glemt de irettesættelser, de fi k. Vidnesbyrd til enkelte er blev gentaget adskillige gange, men de har ikke set på dem som tilstrækkeligt vigtige til omhyggeligt at værne om. De har været for dem som intetsigende eventyr. Havde de værdsat det lys, de havde fået, ville de have undgået de tab og prøvelser, som de synes er hårde og svære. De har kun sig selv at fordømme. De har lagt et åg på sig selv, som de fi nder bittert at bære. Det er ikke det åg, som Kristus har lagt på dem. Guds omsorg og kærlighed blev givet for deres skyld, men deres selviske, onde og vantro sjæle kunne ikke se hans godhed og nåde. De farer videre i deres egen visdom, indtil de er helt overvældet af prøvelser, og ganske rådvilde er de fanget af Satan. Når I har indsamlet de lysstråler, som Gud har givet i tidligere tider, så vil han give jer mere lys. Jeg viste dem hen til det gamle Israel. Gud gav dem sin lov, men de ville ikke adlyde den. Så gav han dem ceremonier og forordninger i håbet om, at de ville huske på Gud, når de udførte dem. De var så tilbøjelige til at glemme ham, og hvad han krævede af dem, at det var nødvendigt at ruske op i deres sind, for at de kunne indse deres pligt til at adlyde og ære deres Skaber. Hvis de havde været lydige og havde elsket at holde Gud bud, ville alle ceremonierne og forordningerne ikke have været nødvendige. Hvis de folk, som i dag hævder at være særligt værdifulde for Gud, ville adlyde hans bud, som der står i hans ord, ville de særlige vidnesbyrd ikke være blevet givet for at kalde dem til at gøre deres pligt og gøre dem opmærk-


Anden sabbat · 9. november

somme på deres syndighed og den ængstelse, det giver, ved at forsømme at adlyde Guds ord. Samvittigheden er blevet sløvet, fordi lyset er blevet tilsidesat, forsømt og foragtet. Gud vil fjerne disse vidnesbyrd fra folket og fratage dem deres styrke og gøre dem ydmyge. Jeg drømte, mens jeg talte, at Guds ånd faldt på mig på den mest mærkværdige måde, og jeg blev frarøvet al styrke, men jeg havde ingen syner. Jeg tænkte, at min mand stod op foran folket og udbrød: “Dette er Guds vidunderlige kraft. Han har gjort vidnesbyrdene til en kraftfuld måde at nå ud til folket, og han vil arbejde endnu kraftigere igennem dem, end han har gjort hidtil. Hvem vil stå på Herrens side?“ Jeg drømte, at et stort antal sprang op på deres fødder og besvarede kaldet. Andre sad mutte, nogle udviste foragt og hån, og nogle få virkede fuldstændig upåvirket. Én stod ved min side og sagde: “Gud har kaldet dig og givet dig ord at tale til folket og trænge igennem til hjerterne, som han ikke har givet til nogen anden. Han har formet dine vidnesbyrd for at kunne imødegå de sager, hvor der er behov for hjælp. Du må ikke lade dig berøre af hån og foragt, bebrejdelser og mistillid.

For at du kan være Guds særlige redskab, må du ikke læne dig op ad andre, men udelukkende holde dig til ham. Ligesom de tætsiddende druer på vinstokken må du også være vævet sammen med ham. Han vil skabe udveje, hvorigennem du kan kommunikere hans lys til folket. Du må dagligt hente styrke fra Gud, så dine omgivelser ikke får lov til at sløre eller formørke det lys, som han har ladet skinne på sit folk gennem dig. Det er Satans særlige mål at forhindre, at dette lys når ud til Guds folk, som har sådan brug for det midt i disse farlige sidste tider. Din succes ligger i din enkelhed. Lige så snart du afviger fra dette og tilpasser dit vidnesbyrd til at imødekomme enhver, er din kraft forsvundet. Næsten alt i denne tid er overfladisk og uvirkeligt. Verden har en overflod

21

af vidnesbyrd, som bliver givet for at tilfredsstille og tillokke i øjeblikket og for at ophøje selvet. Dit vidnesbyrd er af en helt anden karakter. Det er at gå helt ned i livets mindste detaljer og sørge for, at den svage tro ikke dør. Og at få de troende til at indse, hvor vigtigt det er at skinne som lys i verden.“

Forslag til bøn 1. Bed Gud om at holde dig fast i din oprindelige enkle tro på ham. 2. Bed om at få lys om forstyrrende faktorer du har lukket ind i dit liv, som forhindrer dig i at samtale med Gud. 3. Læg din familie og menighed frem for Gud og bed om udfrielse og beskyttelse både for dem og for dig selv.

Spændende kursus i DANIELS BOG – for dem, der vil gå i dybden

DANIELS BOG ER EN GANSKE LILLE BOG I BIBELEN  MEN MED STOR BETYDNING! Få indblik i de den historiske baggrund, tekstforklaring og udlægning af bogens fascinerende profetier. Daniels Bog indeholder dybsindige beretninger for børn og voksne samt utrolige forudsigelser om nutid in og fremtid. Ku Kurset er udarbejdet af Paul Birch Petersen og har en lille videointroduktion til hver lektion. Tilmeld dig o og tag kurset på kskolen.dk

KORRESPONDANCE

SKOLEN

Bedeugelæsninger · 2019


22

BØRNENES BEDEUGE

PROFETIER DRAGER OG MÆRKELIGE DYR DRØMME SYNER TRO OG FRED

Af Randy Fishell, tidligere redaktør af Review and Herald. Randy Fishell har skrevet og er medforfatter af adskillige bøger, og er desuden tegneserieforfatter.

Bedeugelæsninger · 2019


23

DAGENS PERLE: “Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne“ (Amos 3,7).

H

vad er det, der ligger der på jorden?“ spurgte den 10-årige Volody, mens han rakte ned og samlede en bog op, som nogen måtte have smidt væk. Der stod ”Bibelen“ på den. Den ukrainske dreng havde aldrig været i en kirke, men han havde hørt, at Bibelen handlede om mirakler, og han kunne godt lide overnaturlige ting. Han samlede Bibelen op, som var en børnebibel uden kapitler og vers, og tog den med hjem. I løbet af de næste par dage læste Volody lidt i den bibel, som han havde fundet. Men den Gud, som han læste om i Bibelen, virkede meget langt væk og var ikke rigtig én, han kunne forholde sig til. Volody lagde Bibelen til side og tænkte ikke mere over den. En dag da Volody stod i kø for at købe noget brød for sin mor, lagde han mærke til en plakat i nærheden. “Hvad i alverden er det for noget?“ Volody undrede sig. Plakaten viste nogle skræmmende og underlige uhyrer. Nogle af dem havde mere end et hoved! Da han kiggede nærmere efter, så han, at plakaten nævnte Bibelen! Ifølge plakaten havde de dyr noget at gøre med Daniels bog i Bibelen. “Jeg er ligeglad med Bibelen, men jeg bliver nødt til at vide mere om de uhyrer!“ tænkte Volody. Taleren var også amerikaner, og medlemmer i regeringen havde advaret og sagt: “De amerikanere er nogle djævle!“ Og andre havde sagt: “De har horn i panden og har haler!“ Siden Volody ikke havde nogen anden måde at fi nde ud af det på, bestemte han sig for at fi nde ud af, om det var sandt. Volody lagde mærke til, hvor og hvornår mødet fandt sted. “Jeg bliver nødt til at se det selv,“ tænkte han. Da dagen for mødet kom, fandt Volody et sted at sidde og ventede spændt på talen. Hvordan ville amerikaneren mon virkelig se ud? Men da taleren viste sig, så havde han hverken horn i panden eller en hale! Faktisk lignede han et helt almindeligt menneske! Volody blev siddende og hørte på talen. Han lærte, at uhyrerne fortalte nogle vigtige ting, som ville ske i fremtiden. Det blev kaldt “profeti“. Som om de nyheder ikke var nok, så hørte Volody

også taleren snakke om Jesus. Det viste sig, at mere end hundrede af Bibelens profetier handlede om ham! Amerikaneren fortalte om, hvordan Jesus elskede folk så meget, at han var død for dem – også for Volody! Endnu mere fantastisk hørte han, at Jesus kommer tilbage for at tage folk med til himlen! Der var flere profetier i Bibelen, som talte om denne fremtidige begivenhed. Af en eller anden grund synes det, som om den bibel, Volody havde fundet, ikke havde den del med. Til sidst fandt Volody Syvende Dags Adventistkirken i byen og begyndte at lære mere om profetier og om Jesus Kristus. Han tog imod Jesus som sin frelser og lovede at tjene ham lige meget hvad. Nogle gange ville det ikke være nemt, men Volody holdt sit løfte. Volody lærte meget om fremtiden, da han tog til disse profetiske møder, men der var noget omkring hans egen fremtid, som han ikke kunne se. Med tiden blev Volody præst i Syvende Dags Adventistkirken og flyttede til USA. Indtil videre har han kun set amerikanere med horn i panden og haler, når der er Halloween. De forestiller djævlen, og ham vil Volody ikke havde noget med at gøre!*

TÆNK OVER DETTE • Hvorfor har Gud sendt profeter? • Kan du komme i tanke om en profeti fra Bibelen? Hvem kom med profetien? Hvad handlede den om? • Kunne du tænke dig at være profet? Hvorfor eller hvorfor ikke?

PRØV Prøv bare for sjov at skrive de ord ned, som du tror, bliver de første ord, du hører i morgen et eller andet sted udenfor dit eget hjem. Hør godt efter! Havde du ret? Hvis ja, betyder det så, at du er en profet? Hvorfor eller hvorfor ikke? Prøv at overraske nogle venner ved at vise dem profetien om Kyrus i Es. 45, 1-3. Hvad var deres reaktion? Hvorfor tror du, at de reagerede, som de gjorde?

* Historien er taget fra Ellen Weaver Baileys historie: “Volody and the Weird Beasts“, Guide, 23. april 2016.

Bedeugelæsninger · 2019

BØRNENES BEDEUGE · første sabbat

Volody og uhyrerne


24

BØRNENES BEDEUGE · søndag

Med pistolen for panden DAGENS PERLE: “For ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud“ (2 Pet 1,21).

D

iane stirrede ned i tre maskingeværløb. “Vi vil gennemhulle dig!“, råbte en af guerillasoldaterne. Der havde været uroligheder i landet i nogen tid, og nu oplevede Diane det selv. Hun havde siddet i en bus på vej tilbage fra et børnehjem. Tidligt om morgenen, da det stadig var halvmørkt, trådte soldaterne ud på den mudrede junglevej og stoppede bussen. “Hørte du, at de bombede kommunikationstårnet i San Luis?“ hviskede en af passagererne. “Ja, og de dræbte nogle folk ovre østpå,“ havde en anden sagt. Guerillasoldaterne var kommet ind i bussen. “Alle skal ud!“, beordrede en af soldaterne. Soldater med maskingevær havde hevet døren op udefra. En efter en var passagererne hoppet ud gennem bagdøren. Så var det Dianes tur, og hun var også hoppet ud. Da var det, at soldaten havde sagt til hende, at de alle skulle skydes. Men så kiggede Diane bagud til bussens bagdør og så en gammel krumbøjet kvinde stå der. Pludselig hørte Diane en rolig stemme i sit eget hoved sige: “Hjælp den gamle kvinde.“ Modigt vendte Diane ryggen til maskingeværerne og sagde til den gamle kvinde: “Venga, senora“ (kom, lad mig hjælpe dig). Diane hjalp den gamle dame ud af bussen, alt imens de forvirrede soldater så til. Diane fortsatte med at hjælpe folk med at komme ud: børn, en mor med en baby og en anden ældre dame. Da hun var færdig, vendte hun sig om og så soldaterne stå der med deres maskingevær hængende slapt ned til siden. Der ville ske flere overraskende ting, inden deres prøvelse var færdig, men der var ingen af passagererne, der mistede livet. Takket være Diane, som havde lyttet til en lille, stille stemme, så forhindrede hun soldaterne i deres onde planer om at slå hende ihjel. Det er altid bedst at følge det, som den himmelske stemme siger!* * Historien er taget fra Diane Aguirres, “Guerrillas, Machine Guns, and God“, Guide, 12. september, 2015.

Bedeugelæsninger · 2019

TAL OM • Tænk over engang, hvor du blev bedt om at give en besked. Blev den skrevet eller sagt til dig? Fik du givet beskeden videre? • Kan du komme i tanke om engang, hvor nogen sagde noget til dig, som du ikke ønskede at høre? Hvad gjorde du? • Hvorfor tror du, at Gud giver os profeter i stedet for bare at give os beskeden direkte?

PRØV Saml nogle venner og hvisk så en besked i øret på én af dem. (Du må ikke gentage, hvad du sagde). Den person, der hørte, hvad du sagde, skal hviske det videre til den næste, osv. Se om beskeden er præcis den samme, når beskeden er hvisket til den sidste person. Hvad kan hjælpe en profet, så beskeden ikke bliver helt forkludret? Bed en forælder eller en du holder af, om at dele en historie om en besked, de fi k engang, der ændrede deres liv. Blev de glade for at gøre, hvad beskeden sagde, de skulle gøre? Hvorfor eller hvorfor ikke?


25

der aldrig fandt sted

DAGENS PERLE: “På deres frugter kan I kende dem…“ (Matt 7,16).

M

ichel var profet. Det var der i hvert fald mange, der troede, han var. En dag skrev Michel en mystisk profeti: “Mars og scepteret vil være i konjunktion, En katastrofal krig under Krebsen. Kort efter vil en ny konge blive salvet, Som vil bringe fred til verden i meget lang tid.“

Hvad kunne denne underlige profeti betyde? “Mars“ og et “scepter“? Ville der være en krig, hvor alle til sidst fi k skaldyr? Hvem var denne “nye konge“? Det var ikke den første profeti, som Michel havde lavet. Hans fulde navn var i virkeligheden Michel de Nostredame eller også bare kaldt Nostradamus. Han var en fransk læge, som levede fra 1503-1566. Nostradamus skrev en bog, som havde 942 poetiske profetier, som hver havde fi re linjer. Det blev kaldt for “quatrain“. Bogen, som på dansk bare hedder “Profetierne“, bliver stadig brugt, og der er stadig mange, som tror på den. Alle “profetierne“ i bogen lyder lige så underlige som den, du læste før. Men hvad så med den profeti, vi lige læste? Kan du regne ud, hvilken begivenhed den forudsiger? Igennem flere århundreder er folk kommet med et par forslag. Et af de seneste foreslag er, at ”Mars“ er planeten Mars og at “scepteret“ er planeten Jupiter. Disse to planeter ville så være “i konjunktion“, eller “stå på linje med hinanden“ ude i rummet den 21. juni, 2002. Når det skete , ville en katastrofal krig starte! Bortset lige fra, at det ikke skete. Faktisk er mange eksperter enige om, at Nostradamus’ profetier kan betyde lige det, du ønsker, de skal betyde! Det er vigtigt at huske på, at det med at forudsige fremtiden ikke altid er en profets vigtigste opgave. De kan også skrive, prædike eller komme med et budskab fra Gud på en eller anden måde.

Bibelen: Profeten Esajas skrev: ”Til belæringen og til budskabet“ (Es 8,20). Hvis de ikke fortæller det, der står i Bibelen, så er det fordi, der ikke er noget lys i dem. Det betyder, at en persons profeti skal passe med det, Bibelen siger om emnet. Handlinger: “På deres frugter kan I kende dem…“ (Matt 7,16). Hvordan lever de personer, som siger, de er profeter? Snyder de? Bruger de et grimt sprog? En ægte profet vil vise Åndens frugter i deres liv, som er omtalt i Gal 5,22: egenskaber som kærlighed, mildhed og selvbeherskelse. Med andre ord, sådan som Jesus er! Resultater: “Men hvis en profet profeterer om fred, kan man vide, at det virkelig er Herren, der har sendt ham, ved at hans ord går i opfyldelse“ (Jer 28,9). Med andre ord, hvordan sker det, efter at en profet har overbragt sit budskab? Går profetien i opfyldelse? Jesus: “Derpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud“ (1 Joh 4,2). Hvad siger profeten om Jesus? Hvis han siger noget i retning af: “Ja, Jesus var en god lærer, men han var ikke Guds søn“ – så løb den anden vej!

VIDSTE DU? I USA var der en mand, som hed Harold Camping, som påstod, at han vidste, hvornår Jesus ville komme tilbage. Han samlede mange mennesker omkring sig, selvom Jesus ikke kom tilbage på de tre forskellige datoer, Harold Camping havde forudsagt: 6. september 1994; 21. maj 2011; 21. oktober 2011. Bibelen nævner et par falske profeter inklusiv en mand ved navn Hananja. Du kan læse om ham i Jer 28,15-17.

TÆNK OVER DETTE • Hvorfor ville nogen, som ikke er en rigtig profet, påstå at være det? • Tror du, at Satan måske står bag nogle af de falske profetier? Hvorfor eller hvorfor ikke? • Hvordan tror du, du ville reagere, hvis en person kom og fortalte dig, at vedkommende var en profet sendt af Gud?

Bedeugelæsninger · 2019

BØRNENES BEDEUGE · mandag

KRIGEN,

Men hvordan ved du, om en profet virkelig er sendt af Gud? Her er fi re måder, som kan hjælpe dig til at vide, om en profets budskab er fra himlen – eller det kommer et andet sted fra.


26

BØRNENES BEDEUGE · tirsdag

At knække koden DAGENS PERLE: “Stræb efter at stå din prøve for Gud som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord“ (2 Tim 2,15).

P

ierre må havde tænkt: “Sikke en underlig sten!“. Året var juli 1799. En mand ved navn Pierre-Francois Bouchard var i gang med at hjælpe med at genopbygge et gammelt egyptisk fort i nærheden af byen Rosetta i Egypten. Pludselig lagde han mærke til noget, som stak op af jorden. Det viste sig at være en stor sort flad sten, og der var skrevet noget på stenen! Senere begyndte folk at studere den et ton tunge flade sten, hvor der stod forskellige budskaber, skrevet på tre forskellige sprog. Det første sprog var græsk og det andet var et egyptisk sprog kaldet “demotisk“. Det tredje skrift var egyptiske hieroglyffer, et skriftsystem, der består af symboler og billeder. Eksperterne var helt oppe at køre! De indså, at de tre forskellige sprog måtte fortælle den samme historie! Indtil da var der ingen, som havde forstået hemmeligheden til at afkode de oldgamle egyptiske ordbilleder. Men nu, ved at bruge de første 2 sprog som “kodenøgle“, ville de være i stand til at forstå, hvad det tredje sprog betød! Det tog lang tid at fi nde ud af, hvad der stod på hele Rosettastenen, men det var det værd. Takket været denne opdagelse, blev den oldgamle “kode“ om de egyptiske hieroglyffer endelig knækket! Ligesom folk havde brug for Rosettastenen til at forstå hieroglyffer, så har vi brug for den rigtige information til at forstå profetier ordentligt. Hvis vi ikke har den rigtige information til at forstå profetierne, kommer vi til at ende op med at oversætte sandheden i Bibelen forkert! Der er for mange mennesker, som kommer væk fra Bibelen, når de prøver på at regne en profeti ud, og ender op med nogle skøre fortolkninger! Her er et par tips, der kan hjælpe dig med at læse og forstå en profeti rigtigt:

Bed altid Helligånden om at hjælpe dig med at forstå en profets budskab. Tag imod al den himmelske hjælp, som du kan få! Kend din Bibel. Selv om det kan være svært at forstå en profeti, så vil det være en hjælp, hvis du ved, hvad Bibelens hovedbudskab generelt går ud på om Gud. Han elsker dig og ønsker at tage dig med til himlen en dag. Bibelen er det, vi skal bruge som hjælp, for at forstå mere og mere, imens vi vokser os større og større!

Bedeugelæsninger · 2019


27

Prøv at læse en børnevenlig bibel. Det kan måske hjælpe dig med at få mere mening ud af teksten. Spørg om hjælp fra nogen, som du stoler på. Profetier kan være svære at forstå! Hvis du ikke kan forstå, hvad profeten siger, eller du har hørt to forskellige forklaringer, så spørg om hjælp fra nogen, som du ved elsker Jesus. Tro ikke, at du behøver at vide alt på én gang. Bed Gud hver dag om at vise dig, hvad du behøver vide om ham. Når tiden er den rette, vil han vise dig, hvad der er rigtigt – en profeti ad gangen.

VIDSTE DU? Ordene på Rosettastenen er faktisk ret kedelige. De er en kopi af et dekret, som fejrer den dag Ptolomæus V Epiphanes blev konge i Egypten. Egypten bliver nævnt i mange af Bibelens profetier, som for eksempel denne her i Hos11,1: “Jeg fi k Israel kær, da han var ung, fra Egypten kaldte jeg min søn.“ Hvor tog Josef og Maria hen med Jesus for at undgå kong Herodes? Det er rigtigt: Egypten! Bagefter flyttede den lille familie til Nazaret, hvilket er grunden til, at der står, at Jesus blev “kaldt“ ud af Egypten.

TÆNK OVER DETTE • Har du nogensinde gjort en spændende opdagelse? Hjalp det dig på en eller anden måde? Hvis ja, hvordan? • Hvordan har du det, når der er noget, som du ikke forstår? Hvad gør du ved det? • Kan du komme i tanke om en profeti i Bibelen, som er nem at forstå? Hvad betyder den for dig?

DAGENS PERLE: “Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys“ (1 Pet 2,9).

K

rystal* var meget kvik. Hvis det betyder noget med karakterer, var hun faktisk den kvikkeste elev i sin klasse. En dag blev Krystal overrasket over nogle ord, som hendes lærer, hr. Campbell, sagde: “Du er blevet alt for vant til at få gode karakterer,“ sagde læreren strengt til Krystal. ”Lad mig lige sige dig noget – jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at klare det ‘problem’.“ Helt forbløffet prøvede Krystal at regne ud, hvorfor hr. Campbell var så uvenlig mod hende. Som en af de eneste kristne på den offentlige skole, spekulerede Krystal på, om hendes tro havde noget at gøre med hr. Campbells opførsel. Som ugerne gik, fortsatte hr. Campbell med at gøre livet vanskeligt for Krystal. En dag var emnet i klassen om, hvordan livet var blevet til. Det så ud, som om de fleste af hendes klassekammerater troede på udviklingslæren. Der var én, der sagde, at han troede på skabelsen, men at de seks dage i Bibelen faktisk blev nødt til at være flere millioner år. Til sidst sagde Krystal noget. “Jeg tror på, hvad Bibelen siger om skabelsen,“ sagde hun. Der står: ”På seks dage skabte Gud himlen og jorden, havet og alt hvad der er.“ “Stop!“ afbrød hr. Campbell, “Er du ved at fortælle os, at du faktisk tror på det vrøvl?“ “Ja,“ sagde Krystal. “Hvis Gud er den, han siger, han er, hvorfor skulle han så ikke kunne skabe verden på seks dage? Hvorfor skulle han behøve millioner af år? Bare fordi vi ikke kan forstå den slags kraft, betyder det jo ikke, at den ikke eksisterer.“ “Det er jo en vanvittig snak!“ sagde hr. Campbell hånligt: “Hvad med dinosaurerne? Hvad skete der med dem?“ Da Krystal forklarede, at hun troede på syndfloden og Noas ark, slog hr. Campbell hånligt med nakken og begyndte at grine. “Tror du virkelig på det!? Hvor dum har man lov til at være?“

Bedeugelæsninger · 2019

BØRNENES BEDEUGE · onsdag

Krystals mod


28

BØRNENES BEDEUGE · onsdag

Det virkede, som noget ondt netop da havde taget fat i hr. Campbell. Han fór ud på gangen, og da han fi k øje på nogle lærere og en gruppe elever, råbte han: “I bliver nødt til at komme herind og høre, hvad Krystal tror på!“ Snart var klasselokalet fyldt med elever og lærere, som alle gjorde nar af Krystal. På trods af al den ballade, som skyldtes hr. Campbells opførsel, blev Krystals karakterer stadig bedre end nogen af de andres. Det betød, at hun skulle holde talen til skoleafslutningen. En dag trak rektoren Krystal til side og sagde: “Krystal, jeg ved godt, at du er kristen, men du må ikke holde en bøn under din tale. Det er ulovligt.“

Men Krystal vidste, at det ikke passede. “Hr. Sheffield, loven siger, at jeg godt må bede en bøn, så længe skolens ledelse ikke fortæller os, hvad vi skal sige.“ Rektoren vidste, at han havde tabt. Da dagen kom, hvor Krystal skulle holde sin tale, gik hun op til talerstolen, bøjede hovedet og bad. Efter hun havde sagt “Amen“, fortsatte hun og holdt en kraftfuld tale. Bagefter kom hendes familie, venner, klassekammerater og andre op til hende for at sige tillykke. Hun var så taknemmelig over, at Gud, som havde skabt hende, havde hjulpet hende med at blive ved med at være tro mod ham.**

TÆNK OVER DETTE • Har du nogensinde hørt om Ellen White? Hvis ja, hvad synes du så? • Hvis du kender noget til det, som Ellen White har skrevet, hvilke ord kommer du da i tanke om, når du tænker på hende? Vær ærlig, del dine tanker og diskuter dine svar med din familie ved en andagt eller i sabbatsskolen. • Hvilke situationer i dit liv eller rundt omkring i verden mener du kunne have brug for visdom fra himlen? Hvor kan du fi nde ud af, om Ellen White skrev noget om den slags situationer?

PRØV DET Gå en tur i en park, i skoven eller et andet sted i naturen. Skriv mindst fem ting, du ser, som gør det svært for dig at tro på udviklingslæren. I løbet af de næste få uger skriv om nogle problemer, du har i dit liv. Du kan gøre det selv eller med hjælp af en ven eller en voksen, du stoler på. Se om du kan finde hjælp til nogle af dine problemer i de bøger, som Ellen White har skrevet. Din lærer i sabbatsskolen eller din præst kan hjælpe dig. Hvis du er på internettet, kan du også søge der. Læs eller se en video om dinosaurer. Passer det, du læser, sammen med det, som Ellen White eller Bibelen siger?

* Navne er blevet ændret. ** Historien er taget fra Richard G. Edisons Krystal’s Clear Conviction, Guide, 11. marts 2006.

Bedeugelæsninger · 2019


29

DAGENS PERLE: “Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme...“ (Joel 3,1).

F

lere politibetjente i South Auckland, New Zealand, var trætte af al den kriminalitet, der var i deres område. De spurgte hinanden: “Hvad kan vi gøre for at ændre det?“ Overbetjenten spurgte: “Hvis vi nu giver de førstegangskriminelle noget at læse, som kunne hjælpe dem med at træffe bedre beslutninger i fremtiden?“ Idet politiassistenterne talte videre sammen, fandt de på den idé om et blad om kriminelle, som havde givet deres liv til Jesus. De ville kalde bladet “fra kriminalitet til Kristus“. Alle var begejstret for ideen, men deres politiafdeling havde ikke råd til at udgive det. Så en nat havde den samme overbetjent en underlig drøm. I drømmen var der en kvinde, som skulle have en baby. Ovenover kvinden stod der: “Syvendedags adventist.“ Pludselig vågnede overbetjenten. “Jeg må straks skrive ned, hvad jeg drømte,“ tænkte han. Efter at han havde skrevet det ned, faldt han i søvn igen. Den næste morgen på politistationen fortalte betjenten de andre, hvad han mente drømmen betød. “Jeg tror, at Syvende Dags Adventistkirken vil ‘give fødsel’ til dette bladprojekt,“ sagde han. “Jeg er syvendedags adventist,“ sagde en af betjentene begejstret, ”og jeg kender en lokal menighed, som ville være interesseret i at hjælpe!“ Kort efter mødtes overbetjenten med pastor Hurlow fra den nærliggende Papatoetoe Syvende Dags Adventistkirke. “Ja,“ sagde præsten med et smil, “vi vil gerne hjælpe med bladprojektet.“ Men pastor Hurlow forklarede, at de gerne ville hjælpe med at skrive og med andre opgaver, men de havde ingen penge til projektet. Den næste dag gik en kvinde ind på politistationen og bad om at tale med overbetjenten. Da han dukkede op, sagde hun: “Gud sendte mig herhen. Jeg ved ikke hvorfor, men fortæl mig, hvad I laver i lokalsamfundet.“ Efter at overbetjenten havde fortalt hende om bladprojektet, sagde hun: “Nu ved jeg, hvorfor Gud sendte mig herhen for at tale med jer. Vi vil gerne donere nogle penge. Jeg vil gå hen og bede og tale med nogle folk, og så vender vi tilbage til jer.“ Efter et par dage kom kvinden tilbage til politistationen. “Jeg har 10.000 New Zealandske dollars (43.800

kr.), som I kan bruge til bladprojektet,“ sagde hun med et smil. Det var nok penge til at udgive det første nummer! “Men her har jeg også nogle flere penge til næste blad,“ tilføjede kvinden. Det første nummer af “fra kriminalitet til Kristus“ indeholdt historien om Amos, en af grundlæggerne af banden “The Head Hunters“ og om en kvinde, som gik fra et liv i kriminalitet til beslutningen om at følge Jesus Kristus. Mange personer er siden blevet døbt, fordi de læste noget i dette blad: “fra kriminalitet til Kristus“, som berørte deres hjerte. Når Gud giver en drøm til nogen, så hjælper han også med, at det går i opfyldelse!*

VIDSTE DU? Bibelen fortæller, at drømme stadig spiller en rolle i profetier? (Se Dagens perle). Da en profets job kan være mere end at fortælle om fremtiden, fx at undervise, at prædike, selv at drømme, så kan det godt være, at Gud en dag udvælger dig til at være re en profet – også selvom du ikke kan forudsige fremtiden!

TÆNK OVER DETTE • Hvad kan være en hjælp til at vide, om en persons drøm (eller et særligt budskab) kommer fra Gud? • Da den profetiske gave indbefatter at undervise og prædike, betyder det så, at alle lærere og prædikanter er profeter? Hvorfor eller hvorfor ikke? • Mange kristne tror, at “Solformørkelsen“ i 1780 var et profetisk tegn. (George Washington, USAs første præsident, skrev faktisk om begivenheden). I dag er der nogle forskere, som siger, at det var røg fra en skovbrand i Canada, som skabte solformørkelsen. Gør det nogen forskel? Hvorfor eller hvorfor ikke?

* Historien er taget fra Andrew McChesney, “The Policeman’s Dream“, am.adventistmission.org

Bedeugelæsninger · 2019

BØRNENES BEDEUGE · torsdag

Politiassistentens drøm


30

BØRNENES BEDEUGE · fredag

DRØMMEN om den grønne snor DAGENS PERLE: “Det er dem … (som) følger Lammet, hvor det går…“ (Åb 14,4).

E

llen var mismodig! Den 15-årige pige elskede Jesus, men hun følte, at hun aldrig ville være god nok for ham. Senere hen skrev Ellen om de følelser, hun havde haft på det tidspunkt. “For mig virkede det som om, der var afsagt en dom over mig. At Herrens ånd havde forladt mig, og at den aldrig ville vende tilbage.“* Men en nat havde Ellen en drøm, som hjalp hende til at se tingene i et helt nyt lys. I drømmen så Ellen sig selv frygtelig ked af det. “Hvis jeg bare kunne se Jesus, ville han hjælpe mig til at få det bedre,“ tænkte hun. Med et viste en engel sig i drømmen. “Vil du gerne se Jesus?“, spurgte englen Ellen. “Han er her, og du kan se ham, hvis du gerne vil. Tag alt, hvad du ejer, og følg efter mig.“ Selvfølgelig ville hun gerne se Jesus! Så i drømmen samlede Ellen alle sine få ting og fulgte efter englen. “Bliv ved med at kigge opad,“ sagde englen til hende, “ellers kan du blive svimmel og falde.“ Sikke en drøm Ellen havde! Hendes hjerte var fyldt med glæde, imens hun fulgte efter englen op ad en stejl trappe. Til sidst stod Ellen foran en dør. “Lad dine ting blive her,“ sagde englen til Ellen i drømmen. Så åbnede englen døren … og der stod Jesus! Ellen kunne næppe tro det! Pludselig faldt hun ned foran sin frelsers fødder. Jesus kom hen til Ellen, og med et mildt smil på sit ansigt lagde han sin hånd på pigens hoved og sagde: “Frygt ikke!“ Ellen følte sig så fuld af glæde, at hun ikke kunne tale. I drømmen var det, som om hun vidste, at hun var nået i sikkerhed og havde oplevet selve himlens fred! Jesu kærlige øjne så stadig på hende, og Ellens hjerte boblede over af kærlighed. Da gik det op for Ellen, at det kun var ved at stole på Jesus, at hun en dag ville komme til at bo i himlen. Snart efter i drømmen åbnede den ledsagende engel døren. Ellen og englen forlod Jesus, men der var noget, der var forandret – noget der ikke kunne beskrives med ord. Så skete der noget andet helt usædvanligt i drømmen. Englen gav Ellen en grøn snor. “Læg den ved siden af dit

Bedeugelæsninger · 2019

hjerte,“ oplyste englen om. “Når du ønsker at se Jesus, så tag den grønne snor og stræk den helt ud. Det skal du gøre tit, fordi du ikke vil have, at snoren går i hårdknude.“ For Ellen repræsenterede den grønne snor tro og tillid til Jesus. I drømmen lagde Ellen snoren ved siden af sit hjerte og gik glad ned ad den snævre trappe. Hen ad vejen priste hun Gud og fortalte begejstret alle, hun mødte, hvor de kunne fi nde Jesus. Da Ellen vågnede, så verden lysere ud, og hun havde en fred i hjertet, som ikke havde været der før. Det skyldtes alt sammen Jesus! * Ellen White, Early Writings (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1882, 1945), s. 79. Se også s. 80-81.


31

DAGENS PERLE: “For Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd“ (Ab 19,10).

E

n søndag eftermiddag i Lovett’s Grove, Ohio, var James White lige blevet færdig med at holde en begravelsestale. Hans kone Ellen trådte op foran den lille skole, hvor begravelsen var blevet holdt. Hun ville gerne selv sige et par opmuntrende ord. Men Gud havde planlagt noget helt specielt til dette øjeblik i historien. Ellen fi k lige pludselig et syn, som hun havde prøvet mange gange før. I synet viste Gud hende scener fra den usynlige kamp, som foregår mellem Jesus og Satan. Hun så, hvordan Satan engang havde været en respekteret engel i himlen, og hvordan han syndede og blev kastet ned til jorden. Ellen fortsatte i synet og scenerne passerede forbi hende. Hun så Jesu død på Golgata, og hvordan søndag ville komme til at erstatte den sande sabbat som Guds specielle dag. Ellen blev også vist, hvordan Satan ville narre folk til at tro, at de døde kommer direkte i himlen, og at de kunne tale med deres elskede afdøde! Endelig efter to timer sluttede Ellens syn – men ikke før Gud fortalte hende noget andet. Hun skulle skrive om det, hun havde oplevet i synet, som ville blive kendt som synet om “den store strid“. Gud fortalte hende også, at Satan ville prøve på at forhindre hende i at fortælle folk om det, hun havde set i synet. Da folk forlod skolen, var der nogen, der sagde: “Vi har set nogle mærkværdige ting i dag!“ Kort tid efter forlod James og Ellen White Ohio og rejste til Jackson i Michigan for at besøge Palmers, deres venner. Kort efter at de var ankommet til Palmers hjem, skete der noget med Ellen. Hun beskrev det senere sådan: “En underlig, kold fornemmelse ramte mig i hjertet og trak op over mit hoved og ned ad min højre side … Jeg prøvede på at bruge min venstre arm og mit ben, men de var helt ubrugelige.“ Satan var allerede i gang med at prøve på at forhindre Ellen i at skrive sit syn ned! Men takket være bøn fi k Ellen det langsomt bedre. Senere skrev hun: “Jeg blev vist i et syn, at det var Satan, som med det pludselige angreb i Jackson prøvede på at tage mit liv for at forhindre mig i mit arbejde med at skrive. Men Gud sendte englene for at redde mig.“

TÆNK OVER DETTE • Hvad ville du sige, hvis nogen sagde til dig, at Ellen White ikke længere betyder noget? • Hvem tror du var vigtigst i Ellen Whites liv? Hvorfor?

GØR DET Køb eller bed nogen om at give dig en børnevenlig udgave af Ellen Whites bog: Vejen til Kristus. Læs et par afsnit hver aften, inden du går i seng. Det vil hjælpe dig til at lære at elske Jesus mere. Find et par meningsfulde sætninger i bogen eller i en anden af Ellen Whites bøger, som betyder noget for dig. Skriv sætningerne ned eller print dem ud fra computeren. Klip nogle små kort ud fra noget kraftigt papir og lim sætningerne fast på papiret. Pynt kortene. Du kan evt. laminere kortene. Opbevar kortene et specielt sted (evt. lav en lille “kortholder“ til dem). Nyd at læse disse opmuntrende citater engang imellem. Måske vil du endda lære citaterne udenad fra Guds specielle sendebud, Ellen White. Skriv i en dagbog nogle af de specielle ting, som Ellen White skrev eller sagde. Hvis du har lyst, kan du også lave tegninger, som illustrerer vigtige pointer.

Bedeugelæsninger · 2019

BØRNENES BEDEUGE · anden sabbat

Det utrolige syn

“Herren hørte og svarede sine trofaste børns bønner, og Satans kraft blev brudt.“ Til sidst lykkedes det Ellen at skrive alt ned om synet. Du kan læse hvad hun skrev i bogen: “Den store strid“ (Mod en bedre fremtid). Takket være den profetiske gave, som Gud gav Ellen White, ved Guds folk i dag, hvordan vi skal gøre os klar til, at Jesus kommer igen. Det er en særlig gave til Syvende Dags Adventistkirken. Men de særlige indblik, Gud gav til Ellen White, er ikke kun beregnet til en bestemt gruppe mennesker. Det er meningen, at de skal deles med hele verden! Sikke et vidunderligt privilegie det er at kunne hjælpe med at gøre sådan en forskel for andre, ikke kun i dette liv, men for evigt!


Udgiver: Redaktør: Grafisk opsætning: Oversættelse: Redigering og korrektur: Tryk:

Syvende Dags Adventitstkirken, Concordiavej 16, 2850 Nærum Holger Daugaard Bente Skov Schledermann Marianne Rasmussen Holger Daugaard, Robert Svendsen Strandbygaard Grafisk A/S

PDF-udgave kan fi ndes på www.adventist.dk. Bestillinger af ekstra læsninger rettes til margit.waern@adventist.dk / tlf. 4558 7792 Hvis ikke andet er angivet, er bibelcitater hentet fra Bibelen, Den Hellige Skrifts Kanoniske Bøger (1992), fra Det Danske Bibelselskab.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.