Nr 07 23 november 2016

Page 20

Rondetafelgesprek

Wat moet de VU met de verplichte Bijbeltekst bij promoties? Afschaffen of handhaven, daarover gaat deze pittige discussie.

‘Als het erop aankomt, hebben de christenen nét een streepje voor’

DOOR PETER BREEDVELD Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft’, luidt het votum dat wordt uitgesproken bij promoties aan de VU. Evolutionair bioloog Jacintha Ellers wil die verplichte religieuze tekst afschaffen, zo betoogde zij in haar Advalvas-column. Universiteitshistoricus Ab Flipse pleit voor het in stand houden van de traditie en student wijsbegeerte Nathanael Korfker, tevens Advalvas-columnist, ziet Ellers’ oproep als een bedreiging van de VU als ‘bastion van religiositeit’. Een rondetafelgesprek. Korfker: “Ik zie zo’n oproep om het votum aan te passen als deel van de secularisering die ons wordt opgelegd. Vanuit Den Haag wordt ook al jaren een bepaalde symboolpolitiek gevoerd. Denk aan de invoering van de koopzondag die in het gelovige milieu waar ik vandaan kom, wordt gezien als christenen pesten. In die context zie ik de VU als een bastion van religiositeit. Een plek waar je níét raar wordt aangekeken als je gelovig bent én wetenschap beoefent.”

20

Ellers: “Grappig dat jij vindt dat er niet genoeg rekening wordt gehouden met gelovigen, maar met dat votum worden juist atheïsten en ook andere theïsten dan christenen niet gerespecteerd. De eerste hoogleraar aan de VU die dispensatie kreeg van de belofte om zijn werk in dienst te stellen van God en het Evangelie, zoals tot in de jaren negentig verplicht was, was een joodse hoogleraar. Die had er dus blijkbaar ook problemen mee. De populatie aan de VU is de laatste jaren ontzettend veranderd. Een groot deel van de VU-populatie herkent zich niet in dat votum. En daarbij gaat het niet alleen om atheïsten. Ook veel gelovigen zullen niet achter deze specifieke Bijbeltekst staan. Die hebben misschien liever een tekst uit de Koran of de Thora.”

nr 7 — 23 november 2016

ADVALVAS


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.