Nr 14 23 maart 2016

Page 16

Hersenen

De evolutionaire psychologie verklaart waarom mensen niet altijd even goed meekunnen met de moderne tijd. ‘Ze reageren met de impulsen van het oerbrein.’

16

nr 14 — 23 maart 2016

ADVALVAS


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.