Nr 02 10 september 2014

Page 8

Later beginnen helpt studenten niet vooruit

Minister Bussemaker wil dat studenten later naar college gaan. Maar daar worden ze niet per se beter van. Later naar bed kan leiden tot hoger alcoholgebruik.

dOOR ERIK SCHERDER BEELD BAS VAN DER SCHOT

A

ls de universiteiten hun colleges later laten beginnen, levert dat de overheid 200 miljoen euro op. Een prettige bijkomstigheid, maar het gaat minister Bussemaker ongetwijfeld om het verbeteren van de studieresultaten. Halen méér studenten een tentamen, met hogere cijfers, door later te beginnen met colleges? Wat zegt recente literatuur hierover? Dit jaar schrijft de onderzoeksgroep van Judith Owens in het tijdschrift Pediatrics over het tijdstip van naar de middelbare school gaan. Het betreft dus vooral adolescenten. Zij stelt dat later op school beginnen, niet vóór half negen, een positief effect heeft op chronische slaaptekorten, lichamelijke en geestelijke gezondheid (minder obesitas, minder depressie), veiligheid (minder ongevallen door slaperigheid) en schoolprestaties. Het advies van The American Academy of Pediatrics is dan ook om de schooltijden zodanig in te richten dat de scholier gemiddeld negen uur kan slapen. De biologische reden om later te beginnen is dat tijdens de adolescentie een vertraging van circa twee uur van het slaap-waakritme optreedt, waardoor men dus twee uur later in slaap valt. Een van de oorzaken hiervan is het op een later tijdstip vrijkomen van melatonine, een lichaamseigen stof die ons doet gaan slapen. Hierdoor wordt het moeilijker om vóór elf uur ’s avonds in slaap te vallen, terwijl men wel die negen uur slaap nodig heeft. Het is dus gunstig om na acht uur op te staan. Het later beginnen op school heeft in een aantal studies positieve effecten laten zien op de schoolprestaties. Dus de minister heeft een studiebevorderende maatregel genomen? Zo eenvoudig is het niet. Want middelbare scholieren

8

nr 2 — 10 september 2014

ADVALVAS


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.