Nr 01 26 augustus 2015

Page 1

Nr 1

26 augustus 2015 Tabitha Saliba wil een duurzame VU

Nieuw hier? Zorg dat je het heel druk hebt

Vrienden maken? Zo doe je dat dus niet

De nieuwe rector hoopt op echt debat

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit — www.advalvas.vu.nl

@Uilenstede

Een dorp vol studenten (en potloodventers) pag 10


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.