GV_Urban retreat_Tabloid_20200311_Overall Preview

Page 1

#GaysornUrbanRetreat


1 “Kohaku Facial คอร์​์สนวดหน้​้าในแบบฉบั​ับต้​้นตำำ�รับั ญี่​่ปุ่� น�่ ที่​่�โดดเด่​่นด้​้วยการใช้​้หิ​ินอั​ัญมณี​ีอำำ�พั​ัน ซึ่​่ง� เป็​็นลิ​ิขสิ​ิทธิ์เ�์ ฉพาะของยามาโนะเพี​ียงแห่​่งเดี​ียวในโลกเท่​่านั้​้น� ” ร้​้านซาลอนนวดหน้​้า (Hand Technique) สั​ัญชาติ​ิญี่​่�ปุ่​่�นที่​่�โดดเด่​่นด้​้วย ท่​่ า นวดอั​ั น เป็​็ น เอกลั​ั ก ษณ์​์ ร วมถึ​ึ ง ผลิ​ิ ต ภั​ั ณ ฑ์​์ บำ�รุ​ุ ำ งผิ​ิ ว แบรนด์​์ ย ามาโนะ ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์บำำ�รุ​ุงผิ​ิวระดั​ับพรี​ีเมี่​่�ยมที่​่�มี​ีโรงงานผลิ​ิตในญี่​่�ปุ่​่�นและมี​ีศู​ูนย์​์วิ​ิจั​ัย ค้​้นคว้​้าเป็​็นของตั​ัวเอง โดยส่​่วนประกอบหลั​ักคื​ือโคลนธรรมชาติ​ิที่อุ​ุ่� ดมไปด้​้วย แร่​่ธาตุ​ุและน้ำำ��ที่​่�มี​ีความชุ่​่�มชื่​่�นและเพิ่​่�มความกระจ่​่างใสให้​้กั​ับผิ​ิว รวมถึ​ึงส่​่วน ผสมของหิ​ินอำำ�พั​ัน ซึ่​่�งเป็​็นลิ​ิขสิ​ิทธิ์​์�เฉพาะของยามาโนะแต่​่เพี​ียงผู้​้�เดี​ียว โดย หิ​ินอำำ�พันั จะเป็​็นหิ​ินฟอสซิ​ิลที่​่สกั � ดั จากยางต้​้นสนที่​่มี​ี� อายุ​ุมากกว่​่า 100 ล้​้านปี​ี และมี​ีประสิ​ิทธิ​ิภาพสู​ูงในการชะลอวั​ัยให้​้กั​ับผิ​ิวได้​้อย่​่างดี​ีเยี่​่�ยม ค วามพิ​ิเศษของคอร์​์สนวดหน้​้าอยู่​่�ที่​่�เทคนิ​ิคการนวดหน้​้า ซึ่​่�งเป็​็นเสมื​ือน การออกกำำ�ลังั กายให้​้กับผิ ั วิ เพื่​่�อให้​้ผิวิ มี​ีสุ​ุขภาพดี​ี โดยพนั​ักงานทุ​ุกคนจะได้​้รับั การฝึ​ึกอบรมในทุ​ุกขั้​้�นตอนของการบริ​ิการ ก่​่อนจะผ่​่านการทดสอบอย่​่าง เข้​้มงวดเพื่​่�อให้​้เป็​็นไปตามมาตรฐานของบริ​ิษั​ัทแม่​่ที่​่�ญี่​่�ปุ่​่�น และขอแนะนำำ� Kohaku Facial คอร์​์สนวดหน้​้าลิ​ิขสิ​ิทธิ์​์�เฉพาะของยามาโนะเพี​ียงแห่​่งเดี​ียว ในโลกเท่​่านั้​้�น จุ​ุดเด่​่นอยู่​่�ที่​่�การใช้​้หิ​ินอั​ัญมณี​ีอำำ�พั​ันร่​่วมกั​ับผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ที่​่�บรรจุ​ุ สารสกั​ัดจากหิ​ินอำำ�พันั ผสมผสานกั​ับการนวดหน้​้าด้​้วยมื​ือแบบลั​ับเฉพาะของ ยามาโนะที่​่�ช่​่วยปรั​ับสมดุ​ุลระบบประสาท กระตุ้​้�นการทำำ�งานของระบบ ต่​่อมน้ำำ��เหลื​ือง พร้​้อมการนวดกระชั​ับรูปู หน้​้าตามเส้​้นกล้​้ามเนื้​้อ� กระตุ้​้�นการทำำ�งาน ของคอลลาเจนและอิ​ิลาสติ​ินตามระบบธรรมชาติ​ิของผิ​ิว ให้​้ผิวิ สามารถฟื้​้น� บำำ�รุ​ุง และซ่​่อมแซมตนเองให้​้อ่​่อนเยาว์​์ ริ้​้�วรอยดู​ูลดเลื​ือนลง และเซลล์​์ผิ​ิวใหม่​่มี​ี ความแข็​็งแรงมากขึ้​้�น เมื่​่�อนวดหน้​้าอย่​่างเป็​็นประจำำ�

#GaysornUrbanRetreat

This Japanese facial massage salon uses premium products made in Japan. Their signature brand, Yamano, has a special production factory in Japan as well as a world-renowned research center to develop the most unique and natural beauty solutions. Yamano ancient clay-mud is packed with minerals to promote ultra-hydration for the skin. Try this special treatment with a mixture of prehistoric fossil stones from rubber trees dating back to 100 million years to help with aging and preserve the radiance of the skin. W hat sets Face Plus by Yamano apart from the rest is the signature massage technique. With a consistent and global standard at all Face Plus by Yamano salons, our well trained experts must meet strict qualifications and certifications of Yamano training to provide our clients with the best. Our massage techniques give your face a workout from inside out. This facial is the only in the world that uses Amber Extract. Together with the Yamano Hand Technique Massage, enjoy an invigorating facial massage that helps with detoxing the skin, promoting of collagen and elastane to rejuvenate the natural cells of the face to regenerate itself for long lasting beauty. When done on a regular basis, the massage acts as a routine workout for the face to increase the skin’s strength for improved skin quality.

#GaysornUrbanRetreat


จ ากความมุ่​่�งมั่​่�นในปรั​ัชญาความงามของ Hertitude Clinic ที่​่�เชื่​่�อว่​่า ทุ​ุกคนสามารถดู​ูดี​ีได้​้ในแบบที่​่�เป็​็นตั​ัวของตั​ัวเอง เกิ​ิดเป็​็นแรงบั​ันดาลใจใน การสร้​้างสรรค์​์โปรแกรมที่​่จ� ะช่​่วยแต่​่งแต้​้มความงามบนใบหน้​้าที่​่�โดดเด่​่นและ แลดู​ูเป็​็นธรรมชาติ​ิเท่​่านั้​้�น ด้​้วยความเชี่​่�ยวชาญในการปรั​ับรู​ูปหน้​้าให้​้สวย สมบู​ูรณ์​์แบบ รวมถึ​ึงโปรแกรมทรี​ีตเมนต์​์เพื่​่อ� การดู​ูแลผิ​ิวให้​้แลดู​ูอ่อ่ นเยาว์​์อยู่​่�เสมอ IDEALift โปรแกรมความงามเพื่​่�อการดู​ูแลผิ​ิวสวยให้​้แลดู​ูเยาว์​์วั​ัยหนึ่​่�ง ใน Best Aesthetic ของ Hertitude Clinic ด้​้ ว ยรู​ู ป แบบโปรแกรม Tailor made ที่​่เ� น้​้นการดึ​ึงจุ​ุดเด่​่นบนใบหน้​้าให้​้โดดเด่​่น เน้​้นสั​ัดส่​่วนบนใบหน้​้า ที่​่�สมดุ​ุล รวมถึ​ึงการรั​ักษาอั​ัตลั​ักษณ์​์ของคนไข้​้ไว้​้อย่​่างครบถ้​้วน โดยแพทย์​์ จะใช้​้เครื่​่�องมื​ืออั​ันชาญฉลาดที่​่�จะช่​่วยปรั​ับรู​ูปหน้​้าให้​้ได้​้สั​ัดส่​่วนตามต้​้องการ อาทิ​ิ IDEALift Trisection การสร้​้างดุ​ุลยภาพที่​่�งดงามระหว่​่างสั​ัดส่​่วนของ หน้​้าผาก จมู​ูก และคาง หรื​ือ IDEALift P - section การสร้​้างความเชื่​่�อมโยง ที่�สั่ ัมพั​ันธ์​์กั​ันระหว่​่าง ดวงตา จมู​ูก และริ​ิมฝี​ีปากเพื่​่�อสร้​้างเสน่​่ห์​์ให้​้กั​ับใบหน้​้า

“IDEALift ที่​่�สุ​ุดแห่​่งโปรแกรมความงาม ที่​่�เน้​้นการสร้​้างความสมดุ​ุลให้​้กั​ับใบหน้​้า และรั​ักษาอั​ัตลักั ษณ์​์ของแต่​่ละบุ​ุคคลไว้​้อย่​่างครบถ้​้วน” Motivated by beauty and the belief that everyone can look their best with their own style, we have developed beauty programs to help restore beautiful faces in a natural manner. Our expertise offers complete solutions for professional treatments to make the skin look balanced and healthy for a wonderfully natural glow. The Best Aesthetic concept at the Hertitude Clinic offers unique treatment programs to maximize the optimal condition of your skin. Truly outstanding and tailor made to emphasize balance and beauty of the face while maintaining the identity of the individual and their unique qualities, we treat everyone like a beautiful work of art. Try the IDEALift Trisection which focuses on the forehead, nose and chin to create a stunning statement or for a charming touch, try the IDEALift P-section which brings balance and beauty to the eyes, nose and lips.

“Traditional Hot Towel Wet Shave เอกลั​ักษณ์​์ดั้​้ง� เดิ​ิมที่​่เ� ป็​็นเสมื​ือนศิ​ิลปะในการโกนหนวด และมี​ีเฉพาะที่​่� TRUEFITT & HILL เท่​่านั้​้�น”

2

บ าร์​์เบอร์​์ช็อ็ ปแบรนด์​์เก่​่าแก่​่จากอั​ังกฤษที่​่มี​ีชื่​่ � อ� เสี​ียงมายาวนานกว่​่า 200 ปี​ี ด้​้วยเอกลั​ักษณ์​์ของ Gentlemen’s Grooming Service ที่​่�ครบครั​ันใน บรรยากาศหรู​ูหราและเป็​็นส่​่วนตั​ัว พร้​้อมบริ​ิการต่​่างๆ เพื่​่�อสร้​้างสรรค์​์ลุ​ุค สุ​ุดเนี้​้� ย บตามแบบฉบั​ั บสุ​ุภาพบุ​ุรุ​ุษที่​่� มี​ีความพิ​ิ ถี​ีพิ​ิ ถั​ั น ในทุ​ุกรายละเอี​ียด ไม่​่ว่​่าจะเป็​็นการตั​ัดผม, ทำำ�สี​ีผม, ทำำ�ทรี​ีตเมนต์​์เส้​้นผม, นวดและสปา หนั​ังศี​ีรษะ, โกนหนวด, ตกแต่​่งหนวด, นวดหน้​้าและมาสก์​์หน้​้า โดยช่​่างฝี​ีมื​ือ ที่​่�มี​ีความเชี่​่�ยวชาญและมี​ีประสบการณ์​์มานานกว่​่า 10 ปี​ี อี​ีกทั้​้�งยั​ังผ่​่านการ อบรมอย่​่างเข้​้มงวดเพื่​่�อคงไว้​้ซึ่​่�งคาแรกเตอร์​์และความมี​ีมาตรฐานเป็​็นหนึ่​่�ง เดี​ียวเฉกเช่​่นต้​้นตำำ�รั​ับจากอั​ังกฤษ สำ ำ�หรั​ับ Unseen Service ที่​่�คุ​ุณสุ​ุภาพบุ​ุรุ​ุษไม่​่ควรพลาดและมี​ีให้​้บริ​ิการ เฉพาะที่​่� TRUEFITT & HILL เท่​่านั้​้�น นั่​่�นคื​ือ บริ​ิการ Facial Hair Grooming ซึ่​่� ง เป็​็ น การกำำ� จั​ั ด ขนบริ​ิ เ วณใบหน้​้ า หู​ู หรื​ื อ จมู​ู ก ด้​้ ว ยวิ​ิ ธี​ี การแวกซ์​์ ที่​่� มี​ีค วามสะอาดและให้​้ ผ ลลั​ั พ ธ์​์ ที่​่� ย าวนานยิ่​่� ง ขึ้​้� น หรื​ื อ จะเป็​็ น บริ​ิ ก าร Traditional Hot Towel Wet Shave การโกนหนวดตามกรรมวิ​ิธี​ีดั้​้�งเดิ​ิม ของ TRUEFITT & HILL โดยใช้​้ใบมี​ีดแบบโบราณ ผสมผสานขั้​้�นตอนสุ​ุด ประณี​ีตที่​่�ให้​้ความรู้​้�สึ​ึกผ่​่อนคลายไปในตั​ัว นอกจากนี้​้� TRUEFITT & HILL สาขาเกษรวิ​ิลเลจ ยั​ังตั้​้�งอยู่​่�ในโซน The Artisans’ Royal Club ซึ่​่�งเป็​็นโซนที่​่� รวบรวมร้​้านค้​้าและบริ​ิการด้​้านไลฟ์​์สไตล์​์สำำ�หรั​ับคุ​ุณสุ​ุภาพบุ​ุรุ​ุษที่​่เ� ปี่​่ย� มไปด้​้วย ความมี​ีรสนิ​ิยมอย่​่างแท้​้จริ​ิง Established in 1805, Truefitt and Hill remains the oldest barbershop in the world with over 200 years of operations as stated in the Guinness Book of Records. We provide the full gentlemen grooming experience with the touch of luxury and privacy. All our services, including haircut, shave services, hair coloring, face or scalp massages, face and hair treatments and more are done by barbers with over 10 years of

เก็​็บเกี่​่�ยวทุ​ุกช่​่วงเวลาที่​่�แสนผ่​่อนคลายและเติ​ิมพลั​ังงานชี​ีวิ​ิตให้​้กั​ับคนเมื​ือง ได้​้อย่​่างรื่​่�นรมย์​์ที่​่� PAÑPURI WELLNESS (ปั​ัญญ์​์ปุ​ุริ​ิ เวลเนส) ด้​้วยความมุ่​่�งมั่​่�น ที่​่�จะมอบประสบการณ์​์การดู​ูแลสุ​ุขภาพแบบองค์​์รวมทั้​้�งภายในและภายนอก ผ่​่านการนำำ�ศาสตร์​์แห่​่งภู​ูมิ​ิปั​ัญญาทางตะวั​ันออก องค์​์ความรู้​้� และการมอบความ ผ่​่อนคลายที่​่�บริ​ิสุ​ุทธิ์​์�จากธรรมชาติ​ิ มาผสมผสานเป็​็นหลั​ักสำำ�คั​ัญในการสร้​้างสรรค์​์ บริ​ิการและทรี​ีตเมนต์​์ต่​่างๆ พร้​้อมคำำ�แนะนำำ�จากเจ้​้าหน้​้าที่​่�ผู้​้�เชี่​่�ยวชาญซึ่​่�งจะคอย ดู​ูแลและให้​้คำำ�ปรึ​ึกษาในด้​้านการดู​ูแลร่​่างกายและจิ​ิตใจแบบธรรมชาติ​ิที่​่�สมดุ​ุล ในแบบของคุ​ุณ PAÑPURI WELLNESS (ปั​ัญญ์​์ปุ​ุริ​ิ เวลเนส) ขอแนะนำำ�ทรี​ีตเมนต์​์บำำ�รุ​ุง ผิ​ิวหน้​้า PAÑPURI Signature LOTUS DEFENSE™ Skin Radiance Facial ทรี​ีตเมนต์​์บำำ�รุ​ุงผิ​ิวหน้​้าของ Clean Beauty Skincare จากคอลเลคชั่​่�น LOTUS DEFENSE™ ที่​่�โดดเด่​่นด้​้วยสารสกั​ัดหลั​ักของคอลเลคชั่​่�นที่​่ม� าจากดอกบั​ัวและส่​่วน ผสมสำำ�คั​ัญอื่​่�นที่​่�เป็​็นธรรมชาติ​ิและออร์​์แกนิ​ิค มาผสมผสานกั​ับศาสตร์​์การนวด ที่​่�เป็​็นเทคนิ​ิคการนวดเฉพาะของ ปั​ัญญ์​์ปุ​ุริ​ิ เวลเนส เท่​่านั้​้�นนั่​่�นคื​ือ เทคนิ​ิคการกด จุ​ุดสำำ�คั​ัญบริ​ิเวณใบหน้​้า เพื่​่�อกระตุ้​้�นการไหลเวี​ียนของโลหิ​ิตทั่​่�วทั้​้�งใบหน้​้าและเพิ่​่�ม การขั​ับของเสี​ียบนใบหน้​้า เพื่​่อ� ให้​้ผิวิ หน้​้าสว่​่างกระจ่​่างใส เปล่​่งปลั่​่�ง และมี​ีสุ​ุขภาพดี​ี นอกจากนี้​้� ยั​ั ง ใช้​้ เ ทคนิ​ิ ค การนวดแบบยกกระชั​ั บผิ​ิ ว หน้​้ า และกระชั​ั บรู​ู ขุ​ุ มขน อย่​่างเชี่​่�ยวชาญ พร้​้อมทั้​้�งการกระตุ้​้�นกล้​้ามเนื้​้�อมั​ัดสำำ�คั​ัญบนใบหน้​้าให้​้ตื่​่�นตั​ัว เพื่​่�อป้​้องกั​ันการหย่​่อนคล้​้อย รวมถึ​ึงคลายกล้​้ามเนื้​้อ� บริ​ิเวณใบหน้​้าที่​่ตึ� งึ เพื่​่�อลดเลื​ือน ริ้​้�วรอย ช่​่วยให้​้ผิ​ิวสว่​่างกระจ่​่างใสสุ​ุขภาพดี​ี จนคุ​ุณรู้​้�สึ​ึกได้​้

“PAÑPURI Signature LOTUS DEFENSE™ Skin Radiance Facial ทรี​ีตเมนต์​์บำำ�รุ​ุงผิ​ิวหน้​้า จากคอลเลคชั่​่�น LOTUS DEFENSE™ ที่​่�โดดเด่​่นด้​้วยสารสกั​ัดดอกบั​ัว และส่​่วนผสมออร์​์แกนิ​ิคจากธรรมชาติ​ิ”

3

experience that have undergone our rigorous training process. This is to ensure that all our customers get same level of our service standards as in our original UK branch. We would like to introduce Traditional Hot Towel Wet Shave and Facial Hair Grooming as our featured “Unseen Service”. Experience the old English wet shave in our 20-step Traditional Hot Towel Wet Shave service that will leave you face looking clean and mind feeling relaxed. Manage unwanted facial hair, whether it be in your nose or on your ears/eyebrows, with our Facial Hair Grooming waxing service. Truefitt and Hill Gaysorn Village branch is located at ‘The Artisans’ Royal Club on the first floor of Gaysorn Centre. Here you can enjoy and custom all the aspects of being a gentleman including grooming, clothing, shoes, accessories and lifestyle favourites.

5

Embrace the relaxing moments in life and reinvigorate yourself at PAÑPURI WELLNESS. Perfect for urbanites, PAÑPURI WELLNESS strives to provide a one-stop wellness experience that will tend to you physically and spiritually. Combining Oriental wisdom with natural purity, the treatments and services are designed for ultimate relaxation.To ensure that each treatment promotes individual physical and spiritual balance, our professionally trained therapist will be there to help guests select the treatments that best suit their preference and needs. PAÑPURI WELLNESS recommends our PAÑPURI Signature LOTUS DEFENSE™ Skin Radiance Facial. This facial treatment employs Clean Beauty Skincare from the LOTUS DEFENSE™ collection, which features lotus extracts with other natural and organic ingredients. The treatment combines special massage techniques unique to PAÑPURI WELLNESS to promote blood circulation and lymphatic drainage for a glowing, radiant and healthy complexion. Other techniques such as a lifting massage will also reduce the appearance of pore size, stimulate and firm facial muscles to prevent sagging, as well as relax the muscles to reduce wrinkles. The result is a natural, radiant glow that will make you feel lit from within.

4 “คื​ืนความงามและความกระชั​ับเรี​ียบเนี​ียน ให้​้กั​ับผิ​ิวอย่​่างสมบู​ูรณ์​์แบบ ด้​้วยทรี​ีตเมนต์​์ Jurlique Nutri-Define Touch of Luxe Contouring and Defining Facial Treatment”

I ntroducing Nutri-Define Touch of Luxe Contouring and Defining Facial Treatment redefines skin contour with multi-pronged anti-ageing action that combines the lifting properties of natural stone. Enhances the skin’s natural resilience, smoothing out wrinkles and fine lines while rehydrating thirsty skin to restore the skin back to its original condition. The secret to healthy and more radiant looking skin is in the Nutri-Define Supreme, a Jurlique’s top line range. Which was developed and made it more effective than ever, with Biosome6 technology to help maximize nutrient absorption to the skin best result - hydrating, firming, and enhancing for visibly re-energised skin. Free of silicones, glycerine, sulphates, petrochemicals, PEG paraben, artificial colours and fragrances. It is gentle for even the finest skin for stunning results.

แ บรนด์​์สกิ​ินแคร์​์ออร์​์แกนิ​ิคจากออสเตรเลี​ียที่​่�มี​ีความเชี่​่�ยวชาญด้​้านการดู​ูแล ผิ​ิวด้​้วยคุ​ุณค่​่าจากธรรมชาติ​ิมานานกว่​่า 30 ปี​ี ภายใต้​้คอนเซ็​็ปต์​์ Jurlique Concept Store แห่​่งแรกในเมื​ืองไทยที่​่�เกษรวิ​ิลเลจ ด้​้วยความครบครั​ันของผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์และ บริ​ิการทรี​ีตเมนต์​์ครบวงจรในที่​่�เดี​ียว บนพื้​้�นที่​่�กว่​่า 170 ตารางเมตรและโดดเด่​่น ด้​้วยบริ​ิการห้​้องทรี​ีตเมนต์​์แบบเต็​็มรู​ูปแบบ จำำ�นวน 5 ห้​้อง และการตกแต่​่งในสไตล์​์ ธรรมชาติ​ิซึ่​่�งเป็​็นคาแรคเตอร์​์ของแบรนด์​์อย่​่างแท้​้จริ​ิง สำ ำ�หรั​ับคนที่​่�กั​ังวลกั​ับปั​ัญหาริ้​้�วรอยแห่​่งวั​ัย ขอแนะนำำ� Jurlique Nutri-Define Touch of Luxe Contouring and Defining Facial Treatment ทรี​ีตเมนต์​์ ที่​่�จะช่​่วยให้​้ผิ​ิวกระชั​ับ เรี​ียบเนี​ียน ลดเลื​ือนริ้​้�วรอย ลดเลื​ือนสี​ีผิ​ิวที่​่�ไม่​่สม่ำำ��เสมอ และเพิ่​่�มความชุ่​่ม� ชื้​้น� ให้​้ผิวิ พร้​้อมกระตุ้​้�นการไหลเวี​ียนของระบบน้ำำ��เหลื​ืองและระบบ โลหิ​ิตให้​้กลั​ับคื​ืนสู่​่�สมดุ​ุล โดยใช้​้ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ Nutri-Define ซึ่​่�งเป็​็นผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ ต่​่อต้​้านริ้​้�วรอยสู​ูตรพรี​ีเมี​ียมที่​่�เปี่​่�ยมด้​้วยประสิ​ิทธิ​ิภาพของเทคโนโลยี​ี Biosome 6 พร้​้ อ มส่​่ ว นผสมจากธรรมชาติ​ิ ที่​่� มี​ีปร ะสิ​ิ ทธิ​ิ ภ าพสู​ู ง และอ่​่ อ นโยนแม้​้ กั​ั บผิ​ิ ว ที่​่� บอบบางเป็​็นพิ​ิเศษ For over 30-years, Australian beauty brand, Jurlique has been delivered natural and rejuvenating facial, body and spa treatments featuring exclusive aroma-therapeutic blends concocted by professional spa therapists. Jurlique’s first concept store is located at Gaysorn Village, the unique 170 sqm concept store provides customers with a comfortable environment, to inspire people to well-being through a connection with nature. Spacious and well-designed spa facility with 5 treatment rooms, giving you a most relaxing and soothing spa experiences, with personalized treatment to pamper specific skin care needs.

22 Beauty Recipes

#GaysornUrbanRetreat


“ขจั​ัดสารพิ​ิษตกค้​้างบนหนั​ังศี​ีรษะและเส้​้นผม พร้​้อมกระตุ้​้�นการไหลเวี​ียนของโลหิ​ิต อย่​่างมี​ีประสิ​ิทธิ​ิภาพด้​้วยทรี​ีตเมนต์​์ Erbayuraveda Head Massage” ป ลดปล่​่อยกายและใจให้​้ดำำ�ดิ่​่ง� สู่​่�ความรื่​่น� รมย์​์ถึงึ ขี​ีดสุ​ุด พร้​้อมฟื้​้น� คื​ืนพลั​ัง ด้​้านบวกให้​้กั​ับชี​ีวิ​ิตในแบบ Blissful Lifestyle ภายใต้​้คอนเซ็​็ปต์​์การบริ​ิการ แบบ Quick Fix ควบคู่​่�ไปกั​ับการเลื​ือกใช้​้ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ความงามที่​่มี​ีส่ � ่วนผสม จากธรรมชาติ​ิอันั บริ​ิสุ​ุทธิ์​์� อาทิ​ิ Seven Pollen กลุ่​่ม� ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ความงามระดั​ับ พรี​ีเมี​ียมซึ่​่ง� เป็​็นหนึ่​่ง� ในบิ​ิวตี้​้ซิ� กิ เนเจอร์​์ของแบรนด์​์ ERB ด้​้วยคุ​ุณค่​่าจากเกสร ดอกไม้​้ โ บราณตำำ�รั​ั บ ชาววั​ั ง 7 ชนิ​ิ ด หรื​ื อ จะเป็​็ น โปรแกรมทรี​ีตเมนต์​์ ERB Seven Pollen Golden Therapy ทรี​ีตเมนต์​์นวดผิ​ิวหน้​้าและมาสก์​์ด้​้วย ทองคำำ�บริสุ​ุทธิ์​์ ิ � ผสมผสานกั​ับ Crystal Therapy ที่​่จ� ะเป็​็นการวางหิ​ินคริ​ิสตัลั บน จุ​ุดจั​ักระ และขอแนะนำำ�ทรี​ีตเมนต์​์ ใหม่​่ล่​่าสุ​ุด Erbayuraveda Head Massage ซึ่​่�งเป็​็นการนวดศี​ีรษะด้​้วยน้ำำ��มั​ันมะพร้​้าวบริ​ิสุ​ุทธิ์​์� ผสมผสานเทคนิ​ิคการนวด แบบอิ​ินเดี​ียโบราณและการวางหิ​ินคริ​ิสตั​ัลธรรมชาติ​ิตามจุ​ุดจั​ักระบนร่​่างกาย ทั้​้�งหมดนี้​้จ� ะช่​่วยคลายความตึ​ึงเครี​ียดและขจั​ัดสิ่​่ง� สกปรกหรื​ือสารเคมี​ีตกค้​้าง บนหนั​ังศี​ีรษะ นอกจากนี้​้�ด้​้วยอุ​ุณหภู​ูมิ​ิของน้ำำ��มั​ันมะพร้​้าวที่​่�มี​ีความอุ่​่�นพอ เหมาะจะสามารถเปิ​ิดรู​ูขุ​ุมขนและกระตุ้​้�นการไหลเวี​ียนโลหิ​ิต ทำำ�ให้​้การขจั​ัด สารพิ​ิษบนหนั​ังศี​ีรษะยิ่​่�งล้ำำ��ลึ​ึก พร้​้อมการบำำ�รุ​ุงและกระตุ้​้�นให้​้รากผมสุ​ุขภาพ แข็​็งแรง ป้​้องกั​ันการหลุ​ุดร่​่วงของเส้​้นผมจากมลภาวะและความเครี​ียดต่​่างๆ เหมาะอย่​่างยิ่​่ง� กั​ับสภาวการณ์​์ปัจจุ​ุบั ั นั ที่​่ค� นเมื​ืองต้​้องเผชิ​ิญกั​ับปัญั หาฝุ่​่น� PM 2.5

7

“ความก้​้าวล้ำำ��ของเทคโนโลยี​ีด้​้านความงาม ที่​่�ผสานคุ​ุณค่​่าส่​่วนผสมธรรมชาติ​ิอั​ันทรงประสิ​ิทธิ​ิภาพ จนเกิ​ิดเป็​็นสุ​ุดยอดโปรแกรมทรี​ีตเมนต์​์ Face DNA”

22 Beauty Recipes

6

Restore your power and recharge your energy, body and soul in with a Blissful Lifestyle. In only a few minutes, recharge yourself and get a quick fix with our signature Seven Pollen Golden Therapy, a facial treatment that harnesses flower essences of 7 of the most nourishing flowers on earth. The Crystal Therapy uses crystals to re-tune your spirit while aroma therapy and the Perfume Bar can alleviate stress to help you back on your path to fabulous energy.

Our newest treatment is a relaxing head massage using the purest coconut oil to help release the toxins and tensions of today’s hectic life. Let the warmth of the coconut oil sooth the scalp while the ancient Indian massage techniques help reduce stress, remove the buildup of residue while open hair follicles and pores for a deep cleanse. This treatment prevents hair fall and safe guards against all of the pollution from PM 2.5.

มิ​ิติ​ิใหม่​่ของคลิ​ินิกิ ดู​ูแลสุ​ุขภาพแบบองค์​์รวมที่​่ถู� กู ออกแบบมาเพื่​่�อแต่​่ละบุ​ุคคล โดยเฉพาะ ภายใต้​้แนวคิ​ิดในการผสมผสานวิ​ิถี​ีธรรมชาติ​ิเข้​้ากั​ับวิ​ิทยาศาสตร์​์ สมั​ัยใหม่​่ ซึ่​่ง� นำำ�ไปสู่​่�มาตรฐานของนวั​ัตกรรมการดู​ูแลสุ​ุขภาพที่​่ดี​ี� ที่​่สุ​ุ� ดในระดั​ับ สากล เพื่​่�อส่​่งมอบคุ​ุณภาพชี​ีวิ​ิตที่​่�ดี​ีในทุ​ุกมิ​ิติ​ิ พร้​้อมบริ​ิการเหนื​ือระดั​ับสุ​ุด เอ็​็กซ์​์คลู​ูซี​ีฟจากที​ีมงานมื​ืออาชี​ีพ สำ ำ�หรั​ับผู้​้�ที่​่ม� องหาทางเลื​ือกที่​่ป� ลอดภั​ัยในการลดน้ำำ��หนั​ักและให้​้ผลลั​ัพธ์​์ที่​่� ดี​ีต่​่อสุ​ุขภาพในระยะยาว ขอแนะนำำ�โปรแกรมลดน้ำำ��หนั​ักโดยการใช้​้ Peptide ซึ่​่�งเป็​็นโปรตี​ีนธรรมชาติ​ิและได้​้รั​ับการรั​ับรองจาก อย. ว่​่ามี​ีความปลอดภั​ัย เนื่​่�องจาก Peptide จะมี​ีคุ​ุณสมบั​ัติ​ิช่​่วยลดความอยากอาหารและช่​่วยเพิ่​่�ม ปริ​ิมาณเมตาบอลิ​ิซึ่​่�มในร่​่างกายได้​้ โดยโปรแกรมนี้​้�จะอยู่​่�ภายใต้​้การควบคุ​ุม ดู​ูแลอย่​่างใกล้​้ชิดิ จากที​ีมแพทย์​์ผู้​้�เชี่​่ย� วชาญและที​ีมโภชนาการ เพื่​่�อให้​้การลด น้ำำ��หนั​ักเป็​็นไปอย่​่างได้​้ผลและช่​่วยให้​้ร่​่างกายมี​ีความสมดุ​ุลและมี​ีสุ​ุขภาพดี​ี

“ทางเลื​ือกใหม่​่เพื่​่อ� ความปลอดภั​ัยและสุ​ุขภาพที่​่ดี​ี� กว่​่า ด้​้วยโปรแกรมการลดน้ำำ��หนั​ัก โดยการใช้​้ Peptide จากธรรมชาติ​ิ”

This Miskawaan holistic health clinic offers total health by tailoring treatments and combining all the best that nature and science has to offer. With the highest international standards, our dynamic clinic helps our clients achieve health longevity, quality of life and clarity of thought. Each of our well-trained professionals will work with you to find the best way towards a better you.

For those in search of a safe and healthy way to lose weight, the Miskawaan Health Group does not use harmful chemical weight loss medication. Rather, we source our weight loss approach from safe and natural Peptides that have been certified from the Thai FDA. This innovative weight loss approach utilizes Peptides to help suppress appetites, increase body metabolism while using green tea extracts to help increase the body’s fat burning potential. We are with you every step of the way with close monitoring by qualified doctors and nutritionists for long-term success.

8

“มอบความไว้​้วางใจสำำ�หรั​ับว่​่าที่​่�คุ​ุณแม่​่คนใหม่​่ ด้​้วยโปรแกรมการฝากครรภ์​์ โดยที​ีมแพทย์​์ และสู​ูติ​ินรี​ีแพทย์​์ระดั​ับมื​ืออาชี​ีพ”

คลิ นิ​ิ กิ เวชกรรมความงามที่​่ผ� สมผสานความผ่​่อนคลายและความทั​ันสมั​ัย เข้​้าไว้​้ด้ว้ ยกั​ันอย่​่างลงตั​ัว ภายใต้​้ปณิธิ านในการให้​้บริกิ ารตลอดระยะเวลา 14 ปี​ี ที่​่� ผ่​่ า นมาที่​่� มุ่​่� ง เน้​้ น ความปลอดภั​ั ย ความเป็​็ น ส่​่ ว นตั​ั ว และความจริ​ิ ง ใจ โดยคนไข้​้ทุ​ุกคนและทุ​ุกเคสจะได้​้รับคำ ั ำ�แนะนำำ�และการรั​ักษาจากคุ​ุณหมอเพี​ียง ท่​่านเดี​ียวเท่​่านั้​้�น ทำำ�ให้​้คุ​ุณหมอมี​ีความเข้​้าใจปั​ัญหาของคนไข้​้แต่​่ละคนได้​้ อย่​่างลึ​ึกซึ้​้ง� และสามารถเลื​ือกวิ​ิธี​ีการรั​ักษาที่​่เ� หมาะกั​ับคนไข้​้แต่​่ละคนได้​้ดี​ีที่​่สุ​ุ� ด เพื่​่�อประสิ​ิทธิภิ าพในการรั​ักษาและผลลั​ัพธ์​์ที่ดี​ียิ่​่ ่� ง� กว่​่าที่​่ค� นไข้​้แต่​่ละคนจะได้​้รับั ด้​้วยเครื่​่�องมื​ือทางการแพทย์​์ที่​่�อั​ัพเดทนวั​ัตกรรมที่​่�ดี​ีที่​่�สุ​ุดและทั​ันสมั​ัยที่​่�สุ​ุด ในช่​่วงเวลานั้​้�นๆ สำ ำ� หรั​ั บ Best Aesthetic ที่​่� ไ ด้​้ รั​ั บความนิ​ิ ย มอย่​่ า งต่​่ อ เนื่​่� อ งนั่​่� น คื​ื อ โปรแกรมทรี​ีตเมนต์​์ Face DNA ที่​่�มี​ีส่​่วนผสมหลั​ักคื​ือสารกลุ่​่�ม P D R N ที่​่� สกั​ัดจากปลาแซลมอนที่​่�เติ​ิบโตตามธรรมชาติ​ิ ซึ่​่�งทางคลิ​ินิ​ิกเลื​ือกใช้​้สารสกั​ัด ที่​่�มี​ีความบริ​ิสุ​ุทธิ์​์�สู​ูงและมี​ีความเข้​้มข้​้นสู​ูง โดยสารดั​ังกล่​่าวจะทำำ�งานร่​่วมกั​ับ DNA และ Peptide 9 ชนิ​ิด ส่​่งผลให้​้เกิ​ิดการกระตุ้​้�นการสร้​้างคอลลาเจนและ อิ​ิลาสติ​ินใต้​้ชั้​้�นผิ​ิวพร้​้อม Antioxidants เข้​้มข้​้นสู​ูตรลั​ับจากธรรมชาติ​ิ ช่​่วยให้​้ ริ้​้� ว รอยลดเลื​ื อ นลงและตื้​้� น ขึ้​้� น ช่​่ ว ยให้​้ ผิ​ิ ว ตึ​ึ ง กระชั​ั บรู​ู ขุ​ุ มขนแลดู​ู เ ล็​็ ก ลง และผิ​ิวหน้​้ากระจ่​่างใสในแบบผิ​ิวสุ​ุขภาพดี​ี

Sincerity and dedication to our clients are at the very core of Lisa Frances. With nearly 14 years of providing aesthetic treatments with our trusted Privacy Safety Sincerity concept, every client, both women and men, is treated in confidentiality. Our strong reputation for empathy and emphasis on fulfilling the beauty needs of each of our clients has proven the key to our success. We tailor our approach to provide the utmost in specialized aesthetic enhancement. With certified medical devices, industry innovations and medical breakthroughs, all clients can rest assure that quality and privacy are top priorities. The most popular and best Aesthetic treatment among our clients at Lisa Frances Clinic is the Face DNA treatment which uses PolyDeoxyRiboNucleotide (PDRN), an essential substance extracted from salmon to help rejuvenate the skin. When introduced in its purest form, it works with an individual’s DNA and Peptide 9 to synthesize collagen and elastin. It is rich in antioxidants to help tighten skin, minimize pores and ensures skin health for a more beautiful you.

เพราะทุ​ุกรายละเอี​ียดของผู้​้�หญิ​ิงคื​ือสิ่​่ง� พิ​ิเศษสุ​ุดที่​่ต้� อ้ งใส่​่ใจดู​ูแล ศู​ูนย์​์สุ​ุขภาพ สตรี​ี มิ​ิส กวาน จึ​ึ ง ถู​ู ก ก่​่ อ ตั้​้�ง ขึ้​้�น โดยที​ีมแพทย์​์ เ ฉพาะทางด้​้ า นสุ​ุขภาพสตรี​ี ประกอบด้​้ ว ยสู​ู ติ​ิน รี​ีแพทย์​์ ผู้​้� เชี่​่�ย วชาญด้​้ า นการรั​ั ก ษาภาวะผู้​้�มี​ีบุ​ุตรยาก นั​ักวิ​ิทยาศาสตร์​์ผู้​้�เชี่​่ย� วชาญ รวมถึ​ึงเจ้​้าหน้​้าที่​่ที่� มี​ีปร �่ ะสบการณ์​์ เพื่​่อ� ดู​ูแลผู้​้�เข้​้ารั​ับ การรั​ักษาอย่​่างใกล้​้ชิดิ ด้​้วยความจริ​ิงใจ สำ �ำ หรั​ับคุ​ุณสุ​ุภาพสตรี​ีที่​่กำ� �ลั ำ งั เตรี​ียมตั​ัวเป็​็นคุ​ุณแม่​่คนใหม่​่ ขอแนะนำำ�บริกิ าร รั​ับฝากครรภ์​์โดยที​ีมแพทย์​์และสู​ูตินิ รี​ีแพทย์​์ที่ม�่ ากด้​้วยประสบการณ์​์และพร้​้อมดู​ูแล คุ​ุณอย่​่างใกล้​้ชิดิ นั​ับตั้​้ง� แต่​่วินิ าที​ีแรกที่​่อ� ายุ​ุครรภ์​์เริ่​่ม� ต้​้นอย่​่างสมบู​ูรณ์​์ ที่​่สำ� �คั ำ ญั คื​ือ แพทย์​์จะทำำ�การอั​ัลตร้​้าซาวน์​์ทุ​ุกครั้​้�งเพื่​่�อให้​้คุ​ุณแม่​่ได้​้เห็​็นพั​ัฒนาการต่​่างๆ ของลู​ูกน้​้อยได้​้อย่​่างต่​่อเนื่​่อ� ง และจะมี​ีการบั​ันทึ​ึกรายละเอี​ียดสำำ�คัญั ตลอดช่​่วงเวลา การฝากครรภ์​์ เพื่​่อ� ส่​่งมอบเป็​็นบั​ันทึ​ึกล้ำ�ค่ �ำ า่ ในช่​่วงครั้​้�งหนึ่​่ง� ของชี​ีวิ​ิต We have dedicated our life’s work to enhancing women’s health and fertility on a holistic level. The Miskawaan Women’s Health Center offers expert care and has a team of qualified obstetricians specializing in infertility treatment, expert medical science professionals for embryonic growth and friendly staff to ensure that your health and wellbeing are optimally achieved. For women who are preparing for motherhood, let us help take care of you from inception to birth. With our expert obstetricians, medical science professionals, and caring staff, we serve as your personal motherhood team. From weekly visits, we will hallmark every part of the pregnancy with ultrasounds and full checkups to ensure that your child’s development is perfect. Our 24-hour, round-the-clock care builds confidence during the maternity process and gives mother’s peace of mind for a wonderful and safe pregnancy. #GaysornUrbanRetreat


9 “Ice Ball Cooling นวั​ัตกรรมทรี​ีตเมนต์​์จากฝรั่​่ง� เศส ที่​่�ช่​่วยดู​ูแลและบำำ�บั​ัดความเครี​ียดให้​้กั​ับผิ​ิว ด้​้วยความเย็​็นเพื่​่�อผิ​ิวสวยเปล่​่งประกายสดใส อย่​่างเป็​็นธรรมชาติ​ิ”

“สั​ัมผั​ัสนวั​ัตกรรมการนวดหน้​้าขั้​้�นสู​ูง ด้​้วยเครื่​่อ� งมื​ือทั​ันสมั​ัยที่​่�ให้​้ผลลัพธ์ ั ที่์ ดี​ี�่ ตั้​้ง� แต่​่ครั้​้ง� แรกที่​่�ทำำ�กั​ับ โปรแกรมทรี​ีตเมนต์​์ Tingle Miracle Skin Program”

อี​ี กระดั​ั บ ของคลิ​ิ นิ​ิ ก เวชกรรมที่​่� มุ่​่� ง เน้​้ น บริ​ิ ก ารความงามในแบบ Customize Treatment ซึ่​่�งเป็​็นการออกแบบทรี​ีตเมนต์​์และโปรแกรม การรั​ั ก ษาที่​่� เ หมาะสมกั​ั บสภาพปั​ั ญ หาของแต่​่ ล ะบุ​ุคคล โดยที​ีมแพทย์​์ ผู้​้�เชี่​่�ยวชาญพิ​ิเศษด้​้านความงาม ศาสตร์​์แห่​่งการชะลอวั​ัย และการออกแบบ รู​ูปหน้​้า พร้​้อมสุ​ุดยอดเทคโนโลยี​ีทั​ันสมั​ัยด้​้านความงามที่​่�ทั​ันสมั​ัยอยู่​่�เสมอ มี​ีความปลอดภั​ัย และมาในราคาที่​่�สามารถจั​ับต้​้องได้​้จริ​ิง Ice Ball Cooling นวั​ัตกรรมทรี​ีตเมนต์​์ใหม่​่ล่​่าสุ​ุดจากฝรั่​่�งเศส คื​ือหนึ่​่�งใน Best Aesthetic ที่​่�เป็​็นการดู​ูแลผิ​ิวและบำำ�บั​ัดอาการเครี​ียดด้​้วยความเย็​็นซึ่​่�ง เหมาะกั​ับผิวิ ทุ​ุกประเภท เริ่​่ม� ด้​้วยการ Prep ผิ​ิวก่​่อนโดยใช้​้ Gold Rich Serum ทาลงบนผิ​ิว และนวดเน้​้นบน 9 จุ​ุดสำำ�คัญั บนใบหน้​้าเพื่​่�อกระตุ้​้�นการไหลเวี​ียน ของเลื​ือด จากนั้​้�นจึ​ึงกระชั​ับและซ่​่อมแซมผิ​ิวด้​้วยอุ​ุปกรณ์​์ Ice Ball ที่​่�ภายใน จะมี​ีของเหลวชนิ​ิดพิ​ิเศษที่​่�สามารถอุ้​้�มความเย็​็นธรรมชาติ​ิได้​้ยาวนานที่​่�สุ​ุด นำำ�มานวดบริ​ิเวณจุ​ุดกล้​้ามเนื้​้�อสำำ�คั​ัญต่​่างๆ ที่​่�จะช่​่วยให้​้ผ่​่อนคลาย กระชั​ับ รู​ูขุ​ุมขน ช่​่วยเสริ​ิมการฟื้​้น� ตั​ัวให้​้กับผิ ั วิ ได้​้ดี​ียิ่​่ง� ขึ้​้น� และช่​่วยลดอาการตาบวมได้​้ รวมถึ​ึงช่​่วยบรรเทาและซ่​่อมแซมผิ​ิวในส่​่วนที่​่มี​ีปั � ญั หา อี​ีกทั้​้ง� ยั​ังช่​่วยขจั​ัดความ ร้​้อนส่​่วนเกิ​ินในผิ​ิวให้​้อยู่​่�ในปริ​ิมาณที่​่�พอเหมาะ เพื่​่�อลดความตึ​ึงเครี​ียดและ ความอ่​่อนล้​้าของผิ​ิว เพื่​่�อให้​้ผิ​ิวดู​ูเปล่​่งประกายสดใสในแบบผิ​ิวสุ​ุขภาพดี​ี

Offering exclusive Customized Treatment approach at this technologically advanced beauty clinic, each individual can optimise beauty with the help of our aesthetic experts to design and shape your best look. Utilizing state-of-the-art beauty enhancing techniques, we offer safe and friendly treatments that maximize beauty at an affordable price. Ice Ball Cooling a new innovative treatment from France, helps rejuvenate skin while alleviating stress. Perfect for every skin type, but best for those with sensitive skin, skin spots, freckles and thinning facial skin, our latest cooling treatment first prepares the skin with a gold rich serum. It is gently massaged in and around the entire face. Then, a specially designed ice ball with internal compartment to maintain its cold temperature is used to massage the entire face which helps reduce swelling and cooling the skin to restore facial skin health from the inside out.

10

“พร้​้อมเผชิ​ิญและปกป้​้องสุ​ุขภาพร่​่างกายจาก PM 2.5 ด้​้วยโปรแกรมล้​้างพิ​ิษ Blood & Vein Detox, โปรแกรม Multivitamin IV & Super C Super Boost และโปรแกรม Fibroblast Stem Cell” สั​ัมผั​ัสประสบการณ์​์ในการดู​ูแลสุ​ุขภาพอย่​่างล้ำำ��ลึ​ึก ด้​้วยบริ​ิการที่​่�มุ่​่�งเน้​้น การฟื้​้�นฟู​ูสุ​ุขภาพร่​่างกายจากภายในด้​้วยการล้​้างพิ​ิษหลากหลายเทคนิ​ิค โดยเครื่​่�องมื​ือแพทย์​์นำำ�เข้​้าทั้​้�งระบบที่​่�ได้​้รับั การรั​ับรองคุ​ุณภาพและมาตรฐาน จากองค์​์การอาหารและยาแห่​่งสหรั​ัฐอเมริ​ิกา ซึ่​่�งในทุ​ุกขั้​้น� ตอนของการบริ​ิการ จะอยู่​่�ภายใต้​้การดู​ูแลโดยแพทย์​์ผู้​้�เชี่​่�ยวชาญและพยาบาลวิ​ิชาชี​ีพ แวดล้​้อม ด้​้วยบรรยากาศของสถานที่​่ที่� มี​ีค ่� วามหรู​ูหราและมุ่​่ง� เน้​้นไปที่​่ค� วามสะอาดและ ความปลอดภั​ัยในระดั​ับเที​ียบเท่​่ากั​ับโรงพยาบาล สำ ำ�หรั​ับผู้​้�ที่​่�กั​ังวลกั​ับปั​ัญหาฝุ่​่�น PM 2.5 ขอแนะนำำ�โปรแกรมล้​้างพิ​ิษ ด้​้วยเทคนิ​ิค Blood & Vein Detox ซึ่​่�งเป็​็นการตรวจหาสารพิ​ิษในเลื​ือดและ ทำำ� การขจั​ั ด สารพิ​ิ ษ ที่​่� ส ะสมออกจากร่​่ า งกาย หรื​ื อ จะเป็​็ น โปรแกรม Multivitamin Power Drip & Super C Super Boost โปรแกรมที่​่�ช่​่วยเพิ่​่�ม ภู​ูมิคุ้​้�ิ มกั​ันของร่​่างกายจากไวรั​ัสต่า่ งๆ ด้​้วยวิ​ิตามิ​ินเธอราปี​ี รวมถึ​ึง Fibroblast Stem Cell ซึ่​่ง� เป็​็นนวั​ัตกรรมใหม่​่ล่า่ สุ​ุดที่​่� La Vie Detox and Wellness Center ร่​่วมกั​ับ บริ​ิษั​ัท วิ​ินเซลล์​์ รี​ีเสิ​ิร์​์ช จำำ�กั​ัด ในการรั​ักษาริ้​้�วรอยและร่​่องลึ​ึกบริ​ิเวณ ใบหน้​้า โดยแพทย์​์จะทำำ�การเก็​็บชิ้​้น� ส่​่วนผิ​ิวหนั​ังเล็​็กๆ แล้​้วนำำ�ไปสกั​ัดและเพาะ เลี้​้�ยง Fibroblast Stem Cell จากนั้​้�นจึ​ึงนำำ�มาฉี​ีดให้​้ตั​ัวผู้​้�ที่​่�ต้​้องการรั​ักษา เพื่​่�อเติ​ิมเต็​็มและกระตุ้​้�นการสร้​้างคอลลาเจน ผลการรั​ักษาที่​่�ได้​้จึงึ มี​ีความเป็​็น ธรรมชาติ​ิและปลอดภั​ัยเนื่​่�องจากเป็​็นการใช้​้เซลล์​์ของตนเอง 22 Beauty Recipes

ซาลอนความงามที่​่�ให้​้บริกิ ารตกแต่​่งคิ้​้ว� ต่​่อขนตา และเฟเชี​ียลทรี​ีตเมนต์​์ โดยช่​่างมื​ืออาชี​ีพที่​่�มี​ีความชำำ�นาญและผ่​่านการอบรมเฉพาะทาง ภายใต้​้ การบริ​ิการที่​่เ� น้​้นมาตรฐานความปลอดภั​ัย เทคนิ​ิคที่​่ถู� กู ต้​้อง รวมถึ​ึงการเลื​ือก ใช้​้ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ที่​่�ดี​ีที่​่�สุ​ุดและเครื่​่�องมื​ือทั​ันสมั​ัยที่​่�นำำ�เข้​้าจากต่​่างประเทศ นอกจากบริ​ิการตกแต่​่งคิ้​้�วและต่​่อขนตาแล้​้ว ก็​็ยั​ังมี​ี Unseen Service ที่​่� อ ยากแนะนำำ�สำำ� หรั​ั บผู้​้� ที่​่� ต้​้ อ งการแก้​้ ไ ขปั​ั ญ หาผิ​ิ ว หน้​้ า และดู​ู แ ลผิ​ิ ว หน้​้ า โดยเฉพาะ นั่​่�นคื​ือ โปรแกรมทรี​ีตเมนต์​์ Tingle Miracle Skin Program นวั​ัตกรรมการนวดหน้​้าขั้​้�นสู​ูงด้​้วยเครื่​่�องมื​ือทั​ันสมั​ัยที่​่�จะให้​้ผลลั​ัพธ์​์ที่​่�ดี​ีตั้​้�งแต่​่ ครั้​้�งแรกที่​่�ทำำ� โดยเป็​็นการผสมผสานระหว่​่างเทคโนโลยี​ี Magnetic Infusion ที่​่�จะให้​้กำำ�เนิ​ิดลำำ�แสง LED ที่​่�มี​ีคุ​ุณสมบั​ัติ​ิในการดู​ูแลผิ​ิวอย่​่างล้ำำ��ลึ​ึก และจะ ทำำ�งานควบคู่​่�ไปกั​ับแคปซู​ูลเซรั่​่�มที่​่�บรรจุ​ุเอสเซนส์​์สู​ูตรเข้​้มข้​้น เพื่​่�อการแก้​้ ปั​ัญหาผิ​ิวแบบ Tailored-made ช่​่วยตอบโจทย์​์ความต้​้องการที่​่�แตกต่​่างและ สภาพปั​ัญหาผิ​ิวของแต่​่ละบุ​ุคคลได้​้อย่​่างมี​ีประสิ​ิทธิ​ิภาพสู​ูงสุ​ุด

To promote wellness and anti-aging, this Detox Center, offers all treatments including Infrared Sauna, Colonic Hydrotherapy, Blood and Vein Detox to remove toxins and rejuvenate the body. All Medical equipment is FDA approved and treatments are supervised by a certified team of physicians and nurses. Our detoxification treatments may resemble offerings found in a hospital but are set in a luxurious and spacious surrounding for the most comfortable way to detoxify the body. We offer a variety of detox and wellness treatments to help cope with the harshness of today’s extreme conditions. Try the Blood & Vein Detox where impurities including the pollutive PM2.5 particles are extracted from the blood to help increase energy and health levels. The Multivitamin​ Power Drip & Super C Boost helps with build your immunity with vitamin therapy. The Fibroblast Stem Cell treatment is the newest innovation from La Vie. In collaboration with Wincell Research Ltd., reduce fine lines without fillers or harmful chemicals by harvesting and growing your own stem cells. Just over a month later, your own cells are injected back into your face to reduce wrinkles and fine lines. It’s tested to be safer and more effective in regenerating your skin’s health potential.

11

This unique salon with private rooms is designed to offer eyebrow and eyelash treatments in peace, only using the best quality products from abroad to ensure the most amazing results for our clients. The Tingle Miracle Skin Program is an innovative Tailor-made treatment that uses Magnetic Infusion Technology that directs special LED lights and your choice of special essence capsules to match your skin type.

“ฟื้​้�นคื​ืนสุ​ุขภาพร่​่างกายและจิ​ิตใจ จากมลภาวะรอบตั​ัวที่​่�รุ​ุมเร้​้าในทุ​ุกๆ วั​ัน ด้​้วยศาสตร์​์แห่​่งธรรมชาติ​ิบำำ�บั​ัด ที่​่� THANN Wellness Zone” ค้น้ พบศาสตร์​์แห่​่งการฟื้​้น� ฟู​ูสุ​ุขภาพร่​่างกายที่​่ห� ลอมรวมคุ​ุณค่​่าจากธรรมชาติ​ิ เพื่​่อ� คื​ืนความสมดุ​ุลให้​้กับจิ ั ติ ใจอย่​่างแท้​้จริงิ ด้​้วยโปรแกรมสปาทรี​ีตเมนต์​์ที่ช่�่ ว่ ย เติ​ิมเต็​็มการดู​ูแลร่​่างกายแบบองค์​์รวม โดยรั​ังสรรค์​์มาเพื่​่อ� ตอบโจทย์​์ความต้​้องการ ให้​้กับค ั นเมื​ืองที่​่ต้� อ้ งเผชิ​ิญกั​ับมลภาวะและฝุ่​่น� ละออง PM 2.5 นอกจากจะเสี่ย�่ งต่​่อ การเกิ​ิดโรคระบบทางเดิ​ินหายใจแล้​้วยั​ังส่​่งผลเสี​ียต่​่อสุ​ุขภาพผิ​ิวโดยตรง THANN SANCTUARY ขอแนะนำำ�บริกิ ารใหม่​่ Wellness Zone คำำ�ตอบ สำำ�หรั​ับคนเมื​ืองที่​่ต้� อ้ งการดู​ูแลสุ​ุขภาพด้​้วยวิ​ิถี​ีธรรมชาติ​ิบำ�บั ำ ดั ช่​่วยฟื้​้น� ฟู​ูสุ​ุขภาพให้​้ กั​ับร่า่ งกาย และคื​ืนสมดุ​ุลให้​้กับจิ ั ติ ใจ นอกเหนื​ือจากสปาทรี​ีทเมนท์​์ เพื่​่อ� ความ สมบู​ูรณ์​์แบบในการดู​ูแลสุ​ุขภาพแบบองค์​์รวม เริ่​่ม� ต้​้นด้​้วย Aromatherapy Steam Bath ผ่​่อนคลายด้​้วยไอน้ำำ�� ที่​่อุ​ุณ � หภู​ูมิปร ิ ะมาณ 40-45 °C ช่​่วยกระตุ้​้�นระบบ

ไหลเวี​ียนของโลหิ​ิต ผสานศาสตร์​์การใช้​้กลิ่​่�นบำำ�บั​ัดด้​้วยน้ำำ�มั � ันหอมระเหย (Aromatherapy) เพื่​่อ� บำำ�บัดั ฟื้​้น� ฟู​ูสภาพร่​่างกายและจิ​ิตใจ ตามด้​้วย Oxygen Therapy เป็​็นการทำำ�งานแบบผสมผสานระหว่​่างการสร้​้างอากาศบริ​ิสุ​ุทธิ์​์� และการ ปล่​่อยโอโซนโมเลกุ​ุลขนาดเล็​็กไปจั​ับโมเลกุ​ุลของสารปนเปื้​้อ� น โอโซนจะแปรสภาพ กลั​ับไปเป็​็นก๊​๊าซออกซิ​ิเจน ช่​่วยบรรเทาอาการภู​ูมิแิ พ้​้อากาศ และฟื้​้น� ฟู​ูสภาพความ แข็​็งแรงของร่​่างกาย ปิ​ิดท้​้ายด้​้วย Salt Therapy Treatment หรื​ือการบำำ�บัดั ใน ถ้ำำ�� เกลื​ือจำำ�ลองโดยอณู​ูเกลื​ือจะเข้​้าไปเกาะและย่​่อยสลายอณู​ูสิ่​่ง� แปลกปลอมที่​่เ� ป็​็น ประจุ​ุบวกทั้​้ง� หมดให้​้หลุ​ุดออก และจะถู​ูกกำำ�จั​ัดทิ้​้ง� โดยการไอ จาม หรื​ือกระบวนการ ต่​่างๆทางร่​่างกาย และยั​ังช่​่วยกระตุ้​้�นการสร้​้างภู​ูมิคุ้​้�ิ มกั​ันให้​้กับร่ ั า่ งกายได้​้อี​ีกทางหนึ่​่ง� ด้​้วย THANN has a perfect treatment to protect against today’s harsh city environment and PM 2.5 which causes sebum, a thin film of oil or wax on the surface of the skin, when washing the face may not be enough to keep your skin healthy. THANN Sanctuary proudly presents the THANN Wellness Zone with the Aromatherapy Steam Bath, Oxygen Therapy and Salt Therapy Treatment for an natural wellness and healing approach process that promotes toxin extraction with salt. Naturally, the body will sweat and sneeze or excrete the toxins away, leaving you feeling healthier and stronger.

12 #GaysornUrbanRetreat


A new approach to beauty can be found with innovative Non-Invasive Treatment offered by our clinic. Recognized from all around the world, this unique and rare treatment is certifie d by international standards and can only be found here in Thailand. Let our Beauty consultants help you fulfill all of your beauty needs today. Hair removal with our signature Sugaring technique helps remove hair and is more gentle and less painful than other hair removal methods. Tanning and balancing out your skin colour is effortless with the PURA Brightening & Tanning Booth from the USA. Finally, tighten up your face for a younger and brighter appearance with the Young Again LED Mask from Italy. Let the soothing LED lights lift the face and create a more healthy and younger looking you.

“หลากหลายโปรแกรมความงาม ที่​่�ครอบคลุ​ุมตั้​้�งแต่​่ศี​ีรษะจรดปลายเท้​้า ภายใต้​้คอนเซ็​็ปต์​์ Non-Invasive Treatment ที่​่�จะทำำ�ให้​้ทุ​ุกคนสวยได้​้แบบไม่​่ต้​้องเจ็​็บตั​ัว” ค้​้นพบทางเลื​ือกใหม่​่ของการปรนนิ​ิบั​ัติ​ิความงามในแบบ Non-Invasive Treatment ภายใต้​้คอนเซ็​็ปต์​์ของคลิ​ินิ​ิกเวชกรรมที่​่�ให้​้บริ​ิการด้​้านความงาม คุ​ุณภาพระดั​ับสูงู ด้​้วยนวั​ัตกรรมล้ำำ��สมัยั จากทั่​่�วโลก อี​ีกทั้​้ง� ยั​ังเป็​็นลิ​ิขสิ​ิทธิ์​์เ� ฉพาะ ที่​่นำ� ำ�เข้​้ามาให้​้บริกิ ารที่​่นี่​่� เ� พี​ียงแห่​่งเดี​ียวเท่​่านั้​้น� ในประเทศไทย พร้​้อมการดู​ูแล จาก Beauty Consultant ที่​่�ผ่​่านการอบรมและได้​้รั​ับการรั​ับรองโดยสถาบั​ัน ชั้​้�นนำำ�จากต่​่างประเทศ บริ ิการหลั​ักของ Alanis Beauty Center ประกอบด้​้วย การกำำ�จั​ัดขน แบบ Sugaring ซึ่​่�งเป็​็นเทคนิ​ิคเฉพาะนำำ�เข้​้าจากฮั​ังการี​ี ด้​้วยการใช้​้น้ำำ��ตาล ธรรมชาติ​ิผสมผสานกรรมวิ​ิธี​ีการสะบั​ัดน้ำำ��ตาลอย่​่างอ่​่อนโยนและช่​่วยลด อาการบาดเจ็​็บในขณะกำำ�จั​ัดขน เพื่​่อ� ผิ​ิวเรี​ียบเนี​ียน เกลี้​้ย� งเกลา และนุ่​่ม� ละมุ​ุน การปรั​ับสี​ีผิ​ิวด้​้วยเครื่​่�อง PURA Brightening & Tanning Booth นำำ�เข้​้าจาก สหรั​ัฐอเมริ​ิกา นวั​ัตกรรมใหม่​่ในการปรั​ับผิ​ิวขาวและทำำ�ผิ​ิวแทนที่​่�สะดวกและ ง่​่ า ยดายเพี​ียงปลายนิ้​้� ว สั​ั ม ผั​ั ส เพื่​่� อ ผลลั​ั พ ธ์​์ ข องสี​ีผิ​ิ ว สวยทั่​่� ว เรื​ื อ นร่​่ า ง อย่​่างสม่ำำ��เสมอ และหน้​้ากาก Young Again LED Mask เทคโนโลยี​ีทั​ันสมั​ัย จากอิ​ิตาลี​ี ด้​้วยคุ​ุณสมบั​ัติขิ องหน้​้ากากแอลอี​ีดี​ีที่​่ถู� กู ผลิ​ิตขึ้​้น� ภายใต้​้มาตรฐานmmedical grade และการเลื​ือกใช้​้แสงแอลอี​ีดี​ีที่มี​ีปร �่ ะสิ​ิทธิภิ าพสู​ูง ช่​่วยยกกระชั​ับ ผิ​ิวหน้​้าให้​้แลดู​ูอ่อ่ นเยาว์​์

14

คลิ ินิ​ิกเวชกรรมความงามที่​่�ตอบโจทย์​์ทุ​ุกปั​ัญหาผิ​ิวได้​้อย่​่างตรงจุ​ุด ภาย ใต้​้การดู​ูแลโดยที​ีมแพทย์​์มือื อาชี​ีพที่​่มี​ีปร � ะสบการณ์​์ด้า้ นความงามมายาวนาน และมี​ีความมุ่​่�งมั่​่�นพั​ัฒนา เรี​ียนรู้​้� และอั​ัปเดตเทคนิ​ิคใหม่​่ๆ อยู่​่�เสมอ รวมถึ​ึง การคั​ัดสรรผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์และเครื่​่�องมื​ือที่​่�เน้​้นนวั​ัตกรรมและเทคโนโลยี​ีทั​ันสมั​ัยที่​่� มี​ีประสิ​ิทธิภิ าพและได้​้รับั การยอมรั​ับทั่​่ว� โลก และอ้​้างอิ​ิงผลวิ​ิจัยั ทางการแพทย์​์ ในระดั​ับโลกเท่​่านั้​้�น เพื่​่�อความมั่​่�นใจในผลลั​ัพธ์​์ที่​่�ดี​ีที่​่�สุ​ุดสำำ�หรั​ับทุ​ุกคน โปรแกรม thermage FLX คื​ือหนึ่​่�งในบริ​ิการที่​่�ถื​ือเป็​็นอี​ีกหนึ่​่�งในบริ​ิการที่​่� เป็​็นที่​่สุ​ุ� ดของการยกกระชั​ับ ซึ่​่ง� ทั่​่�วโลกให้​้การยอมรั​ับและเป็​็น มาตราฐานการ รั​ักษาระดั​ับโลกที่​่ผ่� า่ นการรั​ับรองจากองค์​์การอาหารและยาสหรั​ัฐอเมริ​ิกา และ ประเทศไทย ซึ่​่�งเครื่​่�อง thermage รุ่​่�นล่​่าสุ​ุด FLX จะมี​ีคุ​ุณสมบั​ัติ​ิที่​่�โดดเด่​่น ของเทคโนโลยี​ีการยกกระชั​ับ พร้​้อมการกำำ�จั​ัดไขมั​ันส่​่วนเกิ​ิน กระตุ้​้�นการสร้​้าง คอลลาเจนใต้​้ชั้​้น� ผิ​ิว และปรั​ับรูปู ใบหน้​้าให้​้สวยสมบู​ูรณ์​์ในทุ​ุกองศา โดยแพทย์​์ จะใช้​้เทคนิ​ิคการยิ​ิง structure reposition ที่​่�เหมาะกั​ับปั​ัญหาของคนไข้​้แต่​่ละ คนมากที่​่�สุ​ุด ซึ่​่�งคนไข้​้สามารถเห็​็นผลลั​ัพธ์​์ ได้​้ทั​ันที​ีหลั​ังทำำ�

“Thermage FLX หนึ่​่ง� ในเทคโนโลยี​ีการยกกระชั​ับผิ​ิว ระดั​ับเวิ​ิลด์​์คลาสที่​่�ผ่​่านการรั​ับรองจากองค์​์การ อาหารและยาของสหรั​ัฐอเมริ​ิกาและประเทศไทย” 22 Beauty Recipes

Holistic skin therapy is what we do best and with our expert team of doctors and staff, we always stay current and update our skills while seeking out the latest skin rejuvenation therapy and technology to ensure the best for our clients. One program that we offer is the thermage FLX treatment, considered our Best Aesthetic treatment, this latest and most innovative thermage FLX machine uses radiofrequency technology to heat the deeper, collagen-rich layers of the skin. The applied heat causes collagen to contract and encourages new collagen to start growing. Certified by both US and Thai FDA, our doctors use structure repositioning in the thermage FLX program to create beautiful faces with instant results.

13

ที่สุ​ุ่� ดแห่​่งโรงพยาบาลศั​ัลยกรรมความงามอั​ันดั​ับ 1 ของเกาหลี​ี สู่​่�คุ​ุณภาพ และมาตรฐานเที​ียบเท่​่ากั​ับ Wonjin Thailand ที่​่�เกษรวิ​ิลเลจ ด้​้วยนวั​ัตกรรม ล้ำำ��สมั​ัยของเทคนิ​ิคการศั​ัลยกรรมที่​่�คิ​ิดค้​้นและพั​ัฒนาโดยที​ีมศั​ัลยแพทย์​์ที่​่�ดี​ี ที่​่�สุ​ุดของวอนจิ​ิน เกาหลี​ี ผสมผสานกั​ับความเชี่​่�ยวชาญของที​ีมศั​ัลยแพทย์​์ ไทยที่​่�ได้​้รับั การถ่​่ายทอดความรู้​้�ด้า้ นเทคนิ​ิคจาก Wonjin Academy Program เพื่​่�อผลลั​ัพธ์​์ความงามอย่​่างเป็​็นธรรมชาติ​ิ มี​ีเอกลั​ักษณ์​์เฉพาะตั​ัวในแบบ ฉบั​ับวอนจิ​ิน เกาหลี​ี และช่​่วยส่​่งเสริ​ิมบุ​ุคลิ​ิกภาพของผู้​้�เข้​้ารั​ับบริ​ิการให้​้ดู​ูดี​ี อย่​่างสมบู​ูรณ์​์แบบมากยิ่​่�งขึ้​้�น Wonjin Thailand เกษรวิ​ิลเลจ ครบครั​ันด้​้วยบริ​ิการด้​้านศั​ัลยกรรม ความงามทั้​้�ง Surgery Gallery และ Skin Gallery ด้​้วยรู​ูปแบบโปรแกรมที่​่� ถู​ูกพั​ัฒนาเพื่​่�อคนไข้​้แต่​่ละคนโดยเฉพาะ รวมถึ​ึงการนำำ�เทคโนโลยี​ีทั​ันสมั​ัยมา ใช้​้ในการบริ​ิการเพื่​่�อเพิ่​่�มประสิ​ิทธิ​ิภาพของการทำำ�ศั​ัลยกรรมให้​้ดี​ียิ่​่�งขึ้​้�น อาทิ​ิ การใช้​้เทคโนโลยี​ี simulation หรื​ือการจำำ�ลองภาพเสมื​ือนจริ​ิง เพื่​่�อให้​้คนไข้​้ เห็​็นผลลั​ัพธ์​์ที่​่�คาดเดาได้​้ก่​่อนการทำำ�ศั​ัลยกรรมและมี​ีความมั่​่�นใจมากยิ่​่�งขึ้​้�น รวมถึ​ึงการให้​้คำำ�แนะนำำ�และการดู​ูแลคนไข้​้อย่​่างใกล้​้ชิ​ิดตั้​้�งแต่​่เริ่​่�มต้​้นการทำำ� ศั​ัลยกรรมจนกระทั่​่�งเสร็​็จสมบู​ูรณ์​์ With the same standards as Wonjin Hospital, Korea’s number one cosmetic surgery hospital, you can become beautiful without flying abroad. Wonjin Finest Techniques highlight natural looking cosmetic surgery and the latest state-of-the-art surgical techniques. All physicians here undergorigorous training and are certified by the Wonjin Academy Program in Korea to provide the safest surgical procedures possible. Wonjin Thailand at Gaysorn Village is a complete aesthetic surgery expert with our signature Surgery Gallery and Skin Gallery. We offer customised services to meet and match everyone’s different aesthetic needs. We integrate the latest technological advances to help

16

enhance the surgical experience for our clients including Simulation technology that offers before and after results to build more confidence and give peace of mind. Our consulting experts and after surgery care give every client the supp1ort that they need before, during and after the procedure.

“ความครบครั​ันของเทคโนโลยี​ี ด้​้านศั​ัลยกรรมความงามอั​ันดั​ับ 1 ที่​่�ส่​่งตรงจากเกาหลี​ีสู่​่�เมื​ืองไทย และมี​ีเฉพาะที่​่�เกษรวิ​ิลเลจแห่​่งเดี​ียวเท่​่านั้​้�น”

15

With over 9 years of success, our Luxury Green Salon Concept and Healthy Hair Salon has been a staple in beauty. As the flagship salon to use the renowned Davines from Italy, we promote organic and all-natural products to offer the best in scalp and hair treatments around.We are especially proud to present the most natural products with little-to-no chemicals for the most beautiful hair including shampoos, conditioners, straighteners, perms, ammonia-free hair colouring and more. Our in-house Academy invites instructors from Korea to teach and train our salon stylists. We support every chance to constantly learn new beauty concepts and improve techniques to give our customers the best. The newest program at The Gallery Tiara is the Destress Hair Treatment and can only be found at The Gallery Tiara at Gaysorn Tower. Only using the best, we destress the hair with Davines 99% natural products to protect hair from damage caused by dust particles and sun exposure while balancing the PH levels for ultimate scalp and hair health. Aroma therapy from the product helps destress on so many levels.

Luxury Green Salon และ Healthy Hair Salon ซึ่​่�งเป็​็นแฟลกชิ​ิปสโตร์​์ แห่​่งแรกในเอเชี​ียตะวั​ันออกเฉี​ียงใต้​้ของแบรนด์​์ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์เส้​้นผมชั้​้�นนำำ� จากอิ​ิตาลี​ีอย่​่าง Davines อี​ีกทั้​้�งยั​ังเป็​็นซาลอนที่​่�บุ​ุกเบิ​ิกการใช้​้ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ ออร์​์แกนิ​ิคเพื่​่อ� สุ​ุขภาพที่​่ดี​ี� ของหนั​ังศี​ีรษะและเส้​้นผม รวมไปถึ​ึงการเลื​ือกใช้​้เครื่​่�อง มื​ือทั​ันสมั​ัยผสมผสานกั​ับการดู​ูแลเอาใจใส่​่ในทุ​ุกรายละเอี​ียดจากช่​่างผมมื​ือ อาชี​ีพที่​่�มี​ีความชำำ�นาญและมี​ีประสบการณ์​์มานานนั​ับสิ​ิบปี​ี ที่​่�สำำ�คั​ัญคื​ือ ทางร้​้านยั​ังมี​ีอะคาเดมี่​่เ� ป็​็นของตั​ัวเองและมี​ีที​ีมอาจารย์​์ช่า่ งผมจากเกาหลี​ี เพื่​่�อ คอยฝึ​ึกอบรมและแนะนำำ�เทคนิ​ิคใหม่​่ๆ เพื่​่�อให้​้ช่า่ งผมทุ​ุกคนสามารถให้​้บริกิ าร ที่​่�ดี​ีและมี​ีการพั​ัฒนาตั​ัวเองอย่​่างไม่​่หยุ​ุดนิ่​่�ง สำ ำ�หรั​ับบริ​ิการใหม่​่ล่​่าสุ​ุดที่​่�อยากแนะนำำ�คื​ือ โปรแกรม Destress Hair Treatment ซึ่​่�งเป็​็นบริ​ิการที่​่�มี​ีเฉพาะที่​่� The Gallery Tiara สาขาเกษรวิ​ิลเลจ เท่​่านั้​้�น โดยเป็​็นโปรแกรมที่​่�เลื​ือกใช้​้ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ของ Davines ที่​่�มี​ีส่​่วนผสม ของสารสกั​ัดจากพื​ืชพรรณธรรมชาติ​ิถึงึ 99% ซึ่​่�งจะช่​่วยบำำ�รุ​ุงเส้​้นผมและหนั​ัง ศี​ีรษะอย่​่างล้ำำ��ลึ​ึก ปรั​ับค่​่า pH ของหนั​ังศี​ีรษะให้​้สมดุ​ุล พร้​้อมปลอบประโลม เส้​้นผมและหนั​ังศี​ีรษะจากมลภาวะและความตึ​ึงเครี​ียดต่​่างๆ ด้​้วยกลิ่​่�นหอม บำำ�บั​ัดจากผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ที่​่�จะช่​่วยสร้​้างความผ่​่อนคลายได้​้อย่​่างดี​ีเยี่​่�ยม “สั​ัมผั​ัสความสบายที่​่แ� สนผ่​่อนคลายพร้​้อมเติ​ิมความงามให้​้กับั เส้​้นผม และหนั​ังศี​ีรษะด้​้วยโปรแกรม Destress Hair Treatment เฉพาะที่​่� The Gallery Tiara เกษรวิ​ิลเลจ เท่​่านั้​้�น”

#GaysornUrbanRetreat


“เนลซาลอนสุ​ุดหรู​ูหราเพี​ียงแห่​่งเดี​ียวของเมื​ืองไทย ที่​่� ให้​้บริ​ิการทรี​ีตเมนต์​์แบรนด์​์ O.P.I. ด้​้วยผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ที่​่�ครบครั​ันแบบ Full Line”

“การรวมตั​ัวของผลิ​ิตภัณ ั ฑ์​์และ Exclusive Service จาก 3 แบรนด์​์ความงามระดั​ับโลก อย่​่าง La Prairie, Clé de Peau Beauté และ Sisley” บิ ิวตี้​้�ซาลอนสุ​ุดหรู​ูหราที่​่�มาพร้​้อมบริ​ิการชั้​้�นเลิ​ิศ ภายใต้​้มาตรฐานของ บิ​ิวตี้​้�แบรนด์​์ชั้​้�นนำำ�ระดั​ับโลกไม่​่ว่​่าจะเป็​็น ลา แพรรี​ี, เคลย์​์ เดอ โป โบเต้​้ และ ซิ​ิสเล่​่ย์​์ พร้​้อมนวั​ัตกรรมเครื่​่�องมื​ือทั​ันสมั​ัยที่​่�นำำ�เข้​้าจากต่​่างประเทศ และการ คั​ัดสรรสุ​ุดยอดผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ความงามของแต่​่ละแบรนด์​์ เพื่​่�อสร้​้างสรรค์​์เป็​็น โปรแกรมทรี​ีตเมนต์​์สุ​ุดพิ​ิเศษซึ่​่�งจะตอบโจทย์​์ความงามให้​้กั​ับลู​ูกค้​้าได้​้อย่​่าง ครบถ้​้วน อาทิ​ิ โปรแกรมการนวด Swiss Bliss อั​ันเป็​็นซิ​ิกเนเจอร์​์ของ ลาแพรรี​ี และเทคนิ​ิคการนวดตั​ัว ซึ่​่�งจะมี​ีให้​้บริกิ ารเฉพาะที่​่� DE TIARA เพี​ียง แห่​่งเดี​ียวเท่​่านั้​้น� หรื​ือจะเป็​็นเทคนิ​ิคการนวดหน้​้าของเคลย์​์ เดอ โป โบเต้​้ และ ซิ​ิสเล่​่ย์​์ ซึ่​่�งจะช่​่วยให้​้ผิวิ ดู​ูอ่อ่ นเยาว์​์ ตึงึ กระชั​ับ และเปล่​่งประกายสดใสจนรู้​้�สึกึ ได้​้ทันั ที​ีหลั​ังการนวด หั ัวใจสำำ�คั​ัญอี​ีกประการหนึ่​่�งของ DE TIARA ที่​่�จะขาดไปไม่​่ได้​้นั่​่�นคื​ือ เธอราปิ​ิสผู้​้�เชี่​่�ยวชาญที่​่�ผ่​่านการฝึ​ึกอบรมอย่​่างเข้​้มงวดและมี​ีประสบการณ์​์ ในการนวดเป็​็นพิ​ิเศษ พร้​้อมบรรยากาศภายในบิ​ิวตี้​้�ซาลอนที่​่�เต็​็มไปด้​้วย ความเงี​ียบสงบและเป็​็นส่​่วนตั​ัวสู​ูงสุ​ุด เพื่​่�อให้​้ลูกู ค้​้าสั​ัมผั​ัสได้​้ถึงึ ความรู้​้�สึกึ สบาย และผ่​่อนคลายอย่​่างเต็​็มที่​่� This ultra-luxury beauty salon with the best exclusive treatments with international the world’s leading brands including La Prairie, Clé de Peau Beauté, and Sisley. We are best known for our face and body massage techniques and combine them with imported beauty machines along with the best products from these luxury brands to develop the best treatments for our clients. For example, the Swiss Bliss massage program signature La Prairie program and can only be found at De Tiara. Face massages with Cle de Peau Beauté, and Sisley products help firm and tighten facial skin for beautiful and instantly noticeable results. A t the core of De Tiara are our expert therapists who undergorigorous training to provide the most professional therapies and massages in the city. Our private and serene spa atmosphere helps our clients escape the hectic world outside for maximum relaxation and rejuvenation.

17 ค วามเอ็​็กซ์​์คลู​ูซี​ีฟของความงามระดั​ับโลกที่​่�ส่​่งตรงถึ​ึงมื​ือคุ​ุณ ภายใต้​้ คอนเซ็​็ปต์​์ “The Ultimate of Beauty” ที่​่�คั​ัดสรรและรวบรวมสุ​ุดยอดแบรนด์​์ ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์บำำ�รุ​ุงผิ​ิวระดั​ับเวิ​ิลด์​์คลาสจากทั่​่�วโลกไว้​้อย่​่างครบครั​ันในร้​้านดี​ียว ซึ่​่ง� ล้​้วนเป็​็นแบรนด์​์ที่มี​ีค ่� วามน่​่าเชื่​่อ� ถื​ือและได้​้รับั การยอมรั​ับจากกลุ่​่ม� ลู​ูกค้​้ามา ยาวนาน พร้​้อมการบริ​ิการจาก Beauty Consultant ที่​่�มี​ีความรู้​้�และ ความเข้​้ า ใจในทุ​ุกผลิ​ิ ต ภั​ั ณ ฑ์​์ อ ย่​่ า งลึ​ึ ก ซึ้​้� ง เพื่​่� อ ให้​้ คำำ� แนะนำำ� ในการเลื​ื อ ก ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์บำำ�รุ​ุงผิ​ิวที่​่�เหมาะกั​ับสภาพผิ​ิวและปั​ัญหาของลู​ูกค้​้าแต่​่ละคนที่​่�แตก ต่​่ า งกั​ั น รวมถึ​ึ ง คำำ� แนะนำำ� เกี่​่� ย วกั​ั บขั้​้� น ตอนในการดู​ู แ ลผิ​ิ ว อย่​่ า งละเอี​ียด เพื่​่�อประสิ​ิทธิ​ิภาพสู​ูงสุ​ุดในการดู​ูแลผิ​ิวสวยอย่​่างที่​่�คุ​ุณต้​้องการ Skin Lab Bangkok พร้​้อมแล้​้วที่​่�จะให้​้คุ​ุณเพลิ​ิดเพลิ​ินไปกั​ับแบรนด์​์ ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์บำำ�รุ​ุงผิ​ิวชั้​้�นนำำ�ระดั​ับโลก ซึ่​่�งบางแบรนด์​์มี​ีวางจำำ�หน่​่ายเฉพาะที่​่� Skin Lab Bangkok เกษรวิ​ิลเลจ เท่​่านั้​้�น อาทิ​ิ Anne Semonin, Argentum Apothecary, Bella Aura, Clearogen, Cosmetics 27, Cult 51, Derm Institute, Dr.Apa, Evolve Organic, Hyacell, Kat Burki, Mila D’opiz, Sachajuan, Susanne Kaufmann และ Zelens

“โอเอซิ​ิสแห่​่งใหม่​่ของสุ​ุดยอดแบรนด์​์ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ความงาม ที่​่�รวมไว้​้ ในที่​่�เดี​ียวและมี​ีเพี​ียงแห่​่งเดี​ียวที่​่�เกษรวิ​ิลเลจ” Experience exclusive beauty brands at Skin Lab Bangkok. With our large selection of the world’s best and most popular exclusive skin care and beauty products, our shop is well-known and trusted among all of our customers. We’ve got knowledgeable beauty consultants that understand each and every brand to help you choose the best skin care products. Our experts offer valuable information about different skin care regimens along with tricks and techniques to take care of your skin the right way. Skin Lab Bangkok at Gaysorn Village is the only shop in the country to carry the following exclusive skin care and beauty brands including Anne Semonin, Argentum Apothecary, Bella Aura, Clearogen, Cosmetics 27, Cult 51, Derm Institute, Dr.Apa, Evolve Organic, Hyacell, Kat Burki, Mila D’opiz, Sachajuan, Susanne Kaufmann and Zelens. 22 Beauty Recipes

ซาลอนเพื่​่�อความงามสำำ�หรั​ับเรี​ียวเล็​็บและขนตาที่​่�มาพร้​้อมบรรยากาศ หรู​ูหรา โดยที่​่� CHABA Nails & Eyelashes PRO สาขาเกษรวิ​ิลเลจ นั​ับเป็​็น แฟลกชิ​ิฟสโตร์​์ที่มี​ีพื้​้ ่� น� ที่​่�ให้​้บริกิ ารมากที่​่สุ​ุ� ด ยิ่​่�งไปกว่​่านั้​้น� ซาลอนแห่​่งนี้​้ยั� งั เป็​็น พั​ันธมิ​ิตรหลั​ักของแบรนด์​์ O.P.I. ซึ่​่ง� เป็​็นแบรนด์​์ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ความงามสำำ�หรั​ับ เล็​็บและมื​ือที่​่มี​ีชื่​่ � อ� เสี​ียงจากสหรั​ัฐอเมริ​ิกา อี​ีกทั้​้ง� ยั​ังเป็​็นเพี​ียงที่​่เ� ดี​ียวของเมื​ือง ไทยที่​่� ใ ห้​้ บริ​ิ การทรี​ีตเมนต์​์ ข อง O.P.I. ด้​้ ว ยผลิ​ิ ต ภั​ั ณ ฑ์​์ ที่​่� ครบครั​ั น แบบ Full Line อาทิ​ิ กลุ่​่�มผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ O.P.I. Pro Spa ซึ่​่�งเป็​็นผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์สปา กึ่​่�งออร์​์แกนิ​ิคเพื่​่�อการบำำ�รุ​ุงมื​ือและเท้​้า และเป็​็นกลุ่​่�มผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ที่​่�คิ​ิดค้​้นโดย แพทย์​์ผิวิ หนั​ังจากเยอรมั​ัน นอกจากนี้​้ยั� งั มี​ีบริ​ิการสปามื​ือ, สปาเท้​้า และ Nail Art พร้​้อมรายละเอี​ียดของการบริ​ิการที่​่�พิ​ิถี​ีพิ​ิถั​ันและให้​้ความสำำ�คั​ัญในเรื่​่�อง ความสะอาดและความปลอดภั​ัยสู​ูงสุ​ุดในทุ​ุกขั้​้�นตอน นอกจากบริ​ิการด้​้านความงามสำำ�หรั​ับเรี​ียวเล็​็บแล้​้ว CHABA Nails & Eyelashes PRO ยั​ังมี​ีบริ​ิการต่​่อขนตาโดยใช้​้ขนตาคุ​ุณภาพสู​ูงที่​่�นำำ�เข้​้า จากญี่​่ปุ่� น�่ ซึ่​่�งมี​ีความบางเบา และให้​้ความรู้​้�สึกึ เสมื​ือนเป็​็นขนตาตามธรรมชาติ​ิ จริ​ิงๆ อี​ีกทั้​้�งยั​ังให้​้ความสำำ�คัญั กั​ับการต่​่อขนตาเพื่​่�อแก้​้ไขปั​ัญหาในเรื่​่อ� งรู​ูปทรง ของดวงตา เพื่​่�อปรั​ับรู​ูปหน้​้าและโหงวเฮ้​้งของลู​ูกค้​้าให้​้ดู​ูดี​ีมากยิ่​่�งขึ้​้�น Luxury and exclusive the CHABA flagship store located at Gaysorn Village is the largest branch to offer premium hand and foot spas as well as nail art and eyelash services. This salon proudly uses the leading nail beauty brand from America, O.P.I. Offering the Full Line of O.P.I. products, this location is the only salon in Bangkok to offer the O.P.I. Pro Spa treatment where organic products developed by a renowned German physician to help encourage nail health, can be found. In addition, at CHABA, hand spas, foot spas and nail art are carried out with only most innovative nail equipment and tools that are clean and sterilized for safety. Our nail experts understand our clients’ needs and provide attention to detail in all that they do.Using only the

18

“สร้​้างความมั่​่น� ใจในการวางแผนการมี​ีบุ​ุตรในอนาคต ด้​้วยบริ​ิการตรวจคั​ัดกรองพาหะโรคทางพั​ันธุ​ุกรรมก่​่อนมี​ีบุ​ุตร โดยแพทย์​์เฉพาะทาง ที่​่�มี​ีความรู้​้�ในด้​้านนี้​้�อย่​่างแท้​้จริ​ิง” อี​ี กหนึ่​่ง� ทางเลื​ือกของบริ​ิการทางการแพทย์​์ที่ส�่ ะท้​้อนผลสำำ�เร็​็จของการพั​ัฒนา เทคโนโลยี​ีทั​ันสมั​ัยในโลกปั​ัจจุ​ุบันั ภายใต้​้ศูนู ย์​์การแพทย์​์ที่ใ�่ ห้​้ความช่​่วยเหลื​ือผู้​้�ที่�่ ไม่​่สามารถมี​ีบุ​ุตรได้​้เองตามธรรมชาติ​ิ โดยใช้​้เทคโนโลยี​ีสมั​ัยใหม่​่ที่ช่�่ ว่ ยในการ เจริ​ิญพั​ันธุ์​์� พร้​้อมการดู​ูแลอย่​่างใกล้​้ชิดิ และมี​ีความเป็​็นส่​่วนตั​ัวสู​ูง โดยแพทย์​์ที่มี​ี�่ ความเชี่​่ย� วชาญเฉพาะด้​้าน เพื่​่อ� ให้​้ผู้​้�เข้​้ารั​ับบริกิ ารได้​้รับั การรั​ักษาที่​่เ� หมาะสมที่​่สุ​ุ� ด ด้ว้ ยความตระหนั​ักถึ​ึงความสำำ�คัญั ในการเตรี​ียมความพร้​้อมอย่​่างดี​ีที่สุ​ุ�่ ดสำำ�หรั​ับผู้​้�ที่�่ ต้​้องการจะมี​ีบุ​ุตร ศู​ูนย์​์การแพทย์​์ Lavida จึ​ึงมี​ีบริ​ิการตรวจคั​ัดกรองพาหะโรคทาง พั​ันธุ​ุกรรมก่​่อนมี​ีบุ​ุตร เพื่​่อ� ค้​้นหายี​ีนที่​่บ� กพร่​่องที่​่แ� ฝงอยู่​่�ในร่​่างกายของคนเรา ซึ่​่�ง จะนำำ�ไปสู่​่�การวางแผนการมี​ีบุ​ุตรได้​้อย่​่างมี​ีประสิ​ิทธิภิ าพสู​ูงสุ​ุด ทั้​้�งนี้​้ บริ � กิ ารตรวจ คั​ัดกรองพาหะโรคทางพั​ันธุ​ุกรรมก่​่อนมี​ีบุ​ุตร จะดำำ�เนิ​ินการโดยแพทย์​์เฉพาะทาง และมี​ีการใช้​้เทคโนโลยี​ีที่ทั�่ นั สมั​ัยทางพั​ันธุ​ุศาสตร์​์มาใช้​้เพื่​่อ� การค้​้นหา ซึ่​่ง� ในปั​ัจจุ​ุบันั เราสามารถตรวจคั​ัดกรองพาหะของโรคทางพั​ันธุ​ุกรรมได้​้สู​ูงสุ​ุดถึ​ึง 600 โรค โดยคู่​่�สมรสสามารถตั​ัดสิ​ินใจร่​่วมกั​ันได้​้ว่า่ จะตรวจคั​ัดกรองถึ​ึงระดั​ับใด เพื่​่อ� การวางแผน การมี​ีบุ​ุตรในอนาคต

best products from Elemis UK, relax the day away with a brilliant hand or foot spa. Expert nail artisans always keep up with the latest nail and fashion trends with continuous R&D to bring clients the most up-to-date looks around. Equipment and tools from Japan and the US ensure that our quality surpasses every expectation. Above and beyond nails, we also provide lash extension services with the best synthetic lashes from Japan. Our experts help design the best types for every client and offer lash extensions that improve eye health in addition to auspicious feng shui concepts to enhance the aesthetic appearances.

19 20

Medical advances are constantly improving, especially in the field of reproductive health and fertility. Let our innovative approach provide you with the most effective treatments to achieve successful fertility. To help prepare for pregnancy, Lavida offers a Genetic Disease Carrier Screening to help parents determine if an individual is a carrier for certain genetic diseases. Through a blood or saliva sample, our lab can check for genetic mutations associated with diseases and conditions. This technology can identify up to 600 different genetic diseases so that if one or both parents test negative, their child will not inherit the genetic disease. A great way to plan ahead and understand your health and plan for the future of your family. #GaysornUrbanRetreat


21 “เอ็​็กซ์​์คลู​ูซี​ีฟบิ​ิวตี้​้�สปาแห่​่งแรก และแห่​่งเดี​ียวของเมื​ืองไทยที่​่�โดดเด่​่นด้​้วยเทคนิ​ิค Mindfulness Synchronization จากสหรั​ัฐอเมริ​ิกา”

“เสริ​ิมสร้​้างสุ​ุขภาพที่​่�ดี​ี ในช่​่องปาก พร้​้อมคื​ืนความสดใสให้​้รอยยิ้​้�ม ด้​้วยโปรแกรมการขู​ูดหิ​ินปู​ูนแบบ Full Function พร้​้อมเทคนิ​ิค Air Flow ที่​่�ทันั สมั​ัย และมี​ีประสิ​ิทธิภิ าพสู​ูงในการขจั​ัดคราบหิ​ินปู​ูน”

มิ​ิ ว นี​ี ก คลั​ั บสป าความงามระดั​ั บ เอ็​็ ก ซ์​์ คลู​ู ซี​ี ฟแห่​่ ง แรกและแห่​่ ง เดี​ียว ในประเทศไทย ผู้​้�ให้​้บริ​ิการครบวงจรตั้​้�งแต่​่ทรี​ีตเมนต์​์ผิ​ิวหน้​้า ผิ​ิวกาย หนั​ัง ศี​ีรษะและเส้​้นผม โดดเด่​่นด้​้วยการนำำ�โปรแกรม Mindfulness Synchronization จากสหรั​ัฐอเมริ​ิกาที่​่�ช่​่วยให้​้ระบบการทำำ�งานของสมองและหั​ัวใจทำำ�งาน ได้​้สั​ัมพั​ันธ์​์กั​ันยิ่​่�งขึ้​้�น ช่​่วยคุ​ุณลดความเครี​ียดที่​่�ส่​่งผลร้​้ายต่​่อสุ​ุขภาพ เป็​็นอี​ีก หนึ่​่�งในกระบวนการสำำ�คั​ัญที่​่�ช่​่วยฟื้​้�นฟู​ูสุ​ุขภาพผิ​ิว ร่​่างกาย และจิ​ิตใจให้​้กลั​ับ มาสดใส แข็​็งแรงขึ้​้�นอี​ีกครั้​้�ง หากเวลาของคุ​ุณคื​ือสิ่​่�งล้ำำ��ค่​่า การได้​้มี​ีช่​่วงเวลาเพื่​่�อรี​ีชาร์​์จพลั​ังความสุ​ุข ให้​้กั​ับตนเองไปพร้​้อมกั​ับทำำ�ให้​้สุ​ุขภาพผิ​ิวและร่​่างกายแข็​็งแรงนั้​้�น นั​ับเป็​็นสิ่​่�ง ที่​่�คุ​ุณคู่​่�ควรจะได้​้รั​ับอย่​่างสู​ูงสุ​ุด และนั่​่�นคื​ือสิ่​่�งที่​่�สมาชิ​ิกของ Munique Club ทุ​ุกคนจะได้​้รั​ับเมื่​่�อเข้​้ามารั​ับบริ​ิการกั​ับเรา ซึ่​่�งในแต่​่ละปี​ีเราจะเปิ​ิดรั​ับสมาชิ​ิก เพี​ียง 300 ท่​่านเท่​่านั้​้�น เพื่​่�อให้​้มั่​่�นใจว่​่าคุ​ุณจะได้​้รั​ับการดู​ูแลเอาใจใส่​่เต็​็มที่​่� อย่​่างแท้​้จริ​ิง

Focusing primarily on bespoke services and unique spa therapies for facial, body, scalp and hair, Munique Club offers its exclusive clientele mindful beauty from within through a scientifically-proven process of Mindfulness Synchronization to restore energy and harnessing the power of Quantum Vibration to optimize treatment efficacy and consistent balance with the mind, body and soul. Since we understand that time is of the essence and we at Munique Club make the most of every moment to offer our clients happiness and relaxation that they deserve. Recharge energy to your body, reset the mind and strengthen the skin with the finest service and attention to detail. With only 300 members invited to join annually, rest assured that our each and every single one of our members are treated with the utmost in quality and care for optimized beauty from the inside out.

คลี​ีนิ ิ ก ทั​ั น ตกรรมที่​่� ใ ห้​้ บริ​ิ การด้​้ ว ยคุ​ุณภาพมาตรฐานสากล โดยที​ีม ทั​ั น ตแพทย์​์ ผู้​้� เชี่​่� ย วชาญครบทุ​ุกสาขา ที่​่� พ ร้​้ อ มใจกั​ั น บรรจงเสริ​ิ ม แทรก เอกลั​ักษณ์​์ของความเป็​็นไทยในทุ​ุกขั้​้น� ตอนอย่​่างตั้​้ง� ใจ เพื่​่�อแสดงออกถึ​ึงความ ประณี​ีตนิ่​่�มนวล และนอบน้​้อม ให้​้เป็​็นที่​่�จดจำำ�และเล่​่าขานต่​่อถึ​ึงคนไทยได้​้ ด้​้วยความประทั​ับใจ ช่ ่ อ งปาก เป็​็ น ด่​่ า นแรกของสุ​ุขภาพของทุ​ุกคน ฟั​ั น ทุ​ุกซี่​่� ถู​ู ก ใช้​้ ง าน วั​ันละ 3 เวลา ทุ​ุกวั​ัน อยากให้​้ทุ​ุกท่​่านเริ่​่ม� ดู​ูแลสุ​ุขภาพวั​ันนี้​้โ� ดยมาตรวจสุ​ุขภาพฟั​ัน เอ็​็กซเรย์​์ทั้​้�งปาก และวางแผนการรั​ักษาเพื่​่�อการป้​้องกั​ัน เพื่​่�อสร้​้างรอยยิ้​้�มที่​่� สวยงาม หรื​ือเพื่​่�อพบและแก้​้ปั​ัญหาก่​่อนลุ​ุกลามบานปลาย ภญา ขอเชิ​ิญท่​่านทดลองระบบทำำ�ความสะอาดฟั​ันจากสวิ​ิสเซอร์​์แลนด์​์ เพี​ียง 40 นาที​ี เท่​่านั้​้�น ท่​่านจะรู้​้�สึ​ึกได้​้ถึ​ึงความสะอาดสดชื่​่�น ฟั​ันขาวสะอาด และยิ้​้�มได้​้อย่​่างมั่​่�นใจ

Paya is a dental clinic that delivers quality care at international standards through its team of dentists which comprises of general practitioners and specialists. Our uniqueness lies in how we have woven a sense of “Thainess” and Thai culture in every step of our care and service processes, emphasizing detail orientation and respect, which has all our patients leaving with a memorable experience. We believe your oral cavity is a vital entry point for all health-related matters and because essentially every tooth in your mouth is put to use three times day, we encourage everyone to perform an assessment via a checkup, x-ray and dental repair and prevention treatment plan. This will ensure a healthy and beautiful smile and help detect problems before they occur. Paya invites you to try out our Switzerland-based cleaning methodology. It only takes forty minutes for your teeth to feel cleaner, fresher, whiter and more confident about your smile.

22 #GaysornUrbanRetreat

#GaysornUrbanRetreat


#GaysornUrbanRetreat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.