LETRAS GALEGAS 2009 NA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE VIGO

Page 1

Ramón Piñeiro : Vida e obra na Biblioteca Universitaria de Vigo

17 de marzo de 2009 DÍA LETRAS GALEGAS http://mercandolibros.blogspot.com 1


2


“Cartas a un mozo galego : correspondencia con Xosé Luis Allué, 1953-1967”

Cartas a un mozo galego : correspondencia con Xosé Luís Allué, 19531967 / Ramón Piñeiro ... [et al.] ; prólogo de Francisco Fernández del Riego ; [transcrición das cartas, Carmen Camacho Ansino] Vigo : Galaxia, imp. 2005 Na BUV En Google Books

Froito dunha intensa amizade, a relación epistolar entre Ramón Piñeiro e Xosé Luís Allué é a crónica dun tempo e dunha xeración, tamén a do rexurdir do galeguismo en plena ditadura franquista.

3


4


“Cartas de Ramón Piñeiro a Ricardo Carballo Calero”

Cartas de Ramón Piñeiro a Ricardo Carballo Calero / edición de Luís Alonso Girgado, María Cuquejo Enríquez, Carmen Fariña Miranda [Santiago de Compostela] : Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, D.L. 2004 Na BUV Texto completo

RICARDO CARBALLO CALERO

Conxunto de 49 cartas, escritas entre 1950 e 1977

5


“Da miña acordanza : memorias”

Da miña acordanza : memorias / Ramón Piñeiro Vigo : Galaxia, D.L. 2002 Na BUV En Google books

6


As memorias que Ramón Piñeiro dictou nos seus últimos anos a Carlos Casares. “Do sentimento á conciencia de Galicia: correspondencia, 1961-1984”

Do sentimento á conciencia de Galicia : correspondencia, 1961-1984 / Ramón Piñeiro e Basilio Losada ; edición, María Xesús Lama, Helena González [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia ; Vigo : Galaxia, D.L. 2009 Na BUV

Correspondencia cruzada entre Ramón Piñeiro e Basilio Losada durante máis de vinte anos. Este libro recolle un total de 453 cartas en máis de 1000 páxinas.

“Evolución cultural de Galicia” Evolución cultural de Galicia : ciclo de conferencias [pronunciadas no auditorio de Caixa de Aforros de Vigo no ano 1978] Vigo : Caja de Ahorros de Vigo, [198-?] Na BUV

7


8


“Un epistolario de Ramón Piñeiro”

Fernández del Riego, Francisco Un Epistolario de Ramón Piñeiro Vigo : Galaxia, D.L: 2000 Na BUV En Google Books

Selección das cartas que, durante unha longa secuencia cronolóxica, Ramón Piñeiro destinou a Francisco Fernández del Riego, amigo e compañeiro nas tarefas de reconstrución política e cultural de Galicia

9


“Fermín Penzol”

FERMÍN PENZOL

Fermín Penzol Vigo : Galaxia, D.L. 2001 Na BUV

10


Reunión da Editorial Galaxia. Entre os presentes están Fermín Penzol, Francisco Fernández del Riego, Ricardo Carballo Calero… e Ramón Piñeiro, durante un tempo director literario da Editorial. Dende este posto traballou para a reconstrucción cultural de Galicia.

11


12


“Filosofía da saudade”

Filosofía da saudade Vigo : Galaxia, D.L. 1995 Na BUV

Filosofía da saudade Vigo : Galaxia, [1984] Na BUV En Google Books

Esta obra reune varios dos ensaios escritos por Ramón Piñeiro sobre a saudade: “A filosofía e o home”, “Para unha filosofía da saudade”, “Saudade e sociedade…” e “A saudade en Rosalía”

13


14


“Galicia” Galicia / Ramón Piñeiro; fotografía Víctor Vaqueiro Vigo : Galaxia, [2002] Na BUV En Google Books

"Galicia, un país da Europa húmida, encrucillada atlántica entre o norte e o sur do continente".

Ramón Piñeiro no seu gabinete, dende o cal traballou, loitou e concienciou a moitos da necesidade da recuperación da identidade política e cultural de Galicia. Este gabinete, coa súa famosa “mesa camilla” está agora instalado na Casa Galega da Cultura de Vigo, sede da Fundación Penzol, coas estanterías, cadros, libros e mobiliario que fóra da súa concurrida casa da Rúa Gelmírez 15 de Santiago de Compostela. 15


16


“A Lingoaxe i as língoas : discurso lido o día 25 de Novembro de 1967 na súa recepción pública por Ramón Piñeiro López…”

A Lingoaxe i as língoas : discurso lido o día 25 de Novembro de 1967 na súa recepción pública por Ramón Piñeiro López : e resposta de Domingo García-Sabell / Real Academia Galega Vigo : Galaxia, 1967 Na BUV

17


18


“A Linguaxe e as linguas”

A Linguaxe e as linguas / Ramón Piñeiro ; limiar Henrique Monteagudo ; discurso de resposta, Domingo García-Sabell Vigo : Galaxia, 2007 Na BUV En Google Books

O 25 de novembro de 1967 Ramón Piñeiro ingresa na Real Academia Galega pronunciando este discurso no que aborda a lingua e a súa relación coa identidade colectiva do pobo galego. .

19


20


Luis Pimentel : una fotobiografía Luis Pimentel, 1895-1958 : unha fotobiografía / Ramón Piñeiro… [et al.]. Vigo : Edicións Xerais de Galicia, D.L.1990 Na BUV

LUIS PIMENTEL

Edición especial da biografía de Luis Pimentel, poeta ó que se adicou o Día das Letras Galegas do ano 1990

21


22


“Olladas no futuro” Olladas no futuro Vigo : Galaxia, D.L. 1974 Na BUV

Olladas no futuro Vigo : Galaxia, 2007 Na BUV En Google Books

25 anos de traballos. “As reflexións interpretativas do noso pasado alternan aquí coas esculcas por enxergar o noso presente, unhas e outras movidas sempre pola preocupación fundamental do noso destino como pobo. Na súa arela intencional, veñer ser como olladas tendidas ao noso futuro.”

23


ยก

24


“Vida e obra de Ramón Piñeiro : escolma de textos”

Vida e obra de Ramón Piñeiro : escolma de textos / recopilados por Beatriz García Turnes Vigo : Galaxia, 2009 Na BUV

Biografía e antoloxía nas que se sintetizan e recollen tanto a obra coma as distintas facetas da vida de Ramón Piñeiro. Inclúe unha selección de textos que abranguen a súa importante actividade epistolar, a súa concepción do papel da língua na sociedade, os ensayos sobre a saudade e a función da literatura como expresión da cultura dun pobo.

25


RAMÓN PIÑEIRO PROLOGUISTA

”Autonomías e Constitución : notas par un debate estatutario galego” Teixeiro Piñeiro, Anxo Autonomías e constitución : notas para un debate estatutario galego / Anxo Teixeiro Piñeiro ; limiar Ramón Piñeiro Santiago de Compostela : Follas Novas, 1978 Na BUV

“As Covas do Rei Cintolo” Cortezón, Daniel As Covas do Rei Cintolo / Daniel Cortezón Álvarez ; limiar de R. Piñeiro Vigo : Galaxia, 1956 Na BUV En Google Books

“Parábolas chairegas” Carballo, Xosé Manuel Parábolas chairegas / Xosé Manuel Carballo ; [limiar de Ramón Piñeiro] Vigo : Edicións Castrelos, 1981 Na BUV

26


“O Segredo do humor” Fernández de la Vega, Celestino O segredo do humor / Celestino F. de la Vega ; [limiar de Ramón Piñeiro] Vigo : Galaxia, 1995 Na BUV En Google Books

“Separatismo histórica)”

y

unidad:

(una

mitificación

Menéndez-Valdés Golpe, Eduardo Separatismo y unidad : (una mitificación histórica) / E. MenéndezValdés Golpe ; prólogo de Ramón Piñeiro Madrid : Seminarios y Ediciones, [1973] Na BUV

27


RAMON PIÑEIRO TRADUCTOR

“Cancioeiro da poesía céltiga” Cancioeiro da poesía céltiga / por Julius Pokorny ; traducción de Celestino F. de la Vega e Ramón Piñeiro [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, D.L. 1994 Na BUV

“Da esencia da verdade” Heidegger, Martin (1889-1976) Da esencia da verdade / Martin Heidegger ; con unha carta prólogo especial para ista edición ; traducción, introducción e notas de Celestino F. de la Vega e Ramón Piñeiro Vigo : Galaxia, imp. 1956 Na BUV

28


ESTUDIOS SOBRE RAMÓN PIÑEIRO Casares, Carlos (1941-2000) Ramón Piñeiro : unha vida por Galicia Vigo : Galaxia, 2005 Na BUV

29


Casares, Carlos (1941-2000) Ramón Piñeiro Santiago de Compostela : Dirección Xeral de Promoción Cultural, 1996 Na BUV

Rodríguez Santamaría, Xoán Pastor “Diccionario” Ramón Piñeiro Santa Comba (A Coruña) : tresCtres, 2009 Na BUV

Lembranza de Ramón Piñeiro : catro discursos : textos lidos o 25 de marzo de 1994 con motivo da inauguración do Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro Santiago de Compostela : Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro, 1994 Na BUV

Santamarina Fernández, Antón A linguaxe e as lenguas : Ramón Piñeiro revisitado ós 30 anos do seu ingreso na Real Academia Galega : discurso lido o día 24 de outubro de 1998 … A Coruña : Real Academia Galega, 1998 Na BUV

30


Encontro Ramón Piñeiro : actas do Encontro realizado pola Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural … Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 2006 Na BUV

31


Barros Tabeada, Miguel Ramón Piñeiro nas olladas do galeguismo Vigo : A Nosa Terra, 2009 Na BUV

Alonso Girgado, Luis Bibliografía e hemerografía de Ramón Piñeiro : unha contribución // Luís Alonso Girgado, María Cuquejo Enríquez, Teresa Monteagudo Cabaleiro Santiago de Compostela : Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2003 Na BUV

Alonso Girgado, Luis Ramón Piñeiro : cronobiografía e cartas / luís Alonso Girgado, Teresa Monteagudo Cabaleiro Santiago de Compostela : Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2003 Na BUV Texto completo

Queixas Zas, Mercedes Ramón Piñeiro a expresión cultural dunha estratexia política Ames : Laiovento, 2009 Na BUV

32


Forcadela, Manuel (1958-) Diálogos na néboa : Álvaro Cunqueiro e Ramón Piñeiro na xénese da literatura galega de poguerra Santiago de Compostela : Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2005 Na BUV

33


Texto completo

González Fernández, Anxo Ramón Piñeiro : dúas lecturas / Anxo González Fernández, Ramón López Vázquez Santiago de Compostela : Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2003 Na BUV Texto completo

Vida de obra de Ramón Piñeiro : escolma de textos / [recopilados] por Beatriz García Turnes Vigo : Galaxia, 2009 Na BUV

Ameixeiro, Daniel Ramón Piñeiro : os días ocultos Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 2009 Na BUV

Do sentimento á conciencia de Galicia : correspondencia, 1961-1984 / Ramón Piñeiro e Basilio Losada ; edición de María Xesús Lama, Helena González Santiago de Compostela : Xunta de Galicia ; Vigo : Galaxia, 2009 Na BUV

Velasco Souto, Carlos F. (1958-) Piñeiro e o Piñeirismo em perspectiva histórica Ames : Laiovento, 2009 Na BUV

34


Unha ducia de galegos / [entrevistas de] VĂ­ctor F. Freixanes Vigo : Galaxia, 1982 Na BUV

Unha ducia de galegos / [entrevistas de] VĂ­ctor F. Freixanes Vigo : Galaxia, 1976 Na BUV

35


Rodríguez Polo, Xosé Ramón Ramón Piñeiro e a estrategia do galeguismo : (1939-1982) Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 2009 Na BUV

36


A VOZ E A IMAXE DE RAMÓN PIÑEIRO Rico Verea, Manuel Conversa con Ramón Piñeiro [Gravación sonora] Santiago de Compostela : Centro Ramón Piñeiro, 2003 Na BUV

37


Freire Bazarra, Isabel Ánxel Fole ; Ramón Piñeiro [Gravación sonora] / guión e presentación, Isabel Freire Bazarra ; montaxe musical, Xosé Luis Freire Santiago de Compostela : El Correo Gallego, 1992 Na BUV

Caldeiro, Eloi (1955-) Ramón Piñeiro : a terra e a saudade [Gravación sonora] Lugo : Sons Galiza, 2009 Na BUV

Rey Nuñez, Luis Ramón Piñeiro : sobre a saudade e outros temas [Gravación sonora] Santiago de Compostela : Centro Ramón Piñeiro, 2004? Na BUV

38


Ramón Piñeiro [Vídeo] Santiago de Compostela : Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro, 1996 Na BUV

39


40