Page 1

MONDAY   EDITION

ADDISON COUNTY

INDEPENDENT

Vol. 25 No. 33

Creating the perfect day ‡&KHFNRXWRXUVSHFLDOZHGGLQJ VHFWLRQWROHDUQDOODERXWW\LQJ WKHNQRW6HH3DJHV

Ducks race to aid thespians ‡$QQXDOGXFN\UDFHKHOSV IXQG0W$EH¡VIDOOPXVLFDO 6HHWKH%ULVWRO%HDWRQ3DJH

Tiger 11 hosts D-I showdown ‡7ZRXQGHIHDWHGIRRWEDOO WHDPVVTXDUHGRIIDW08+6 RQ)ULGD\QLJKWZKHQWKH 5HEHOVYLVLWHG6HH3DJH

‘Cocoon’ taps local storytellers ‡$QHYHQWOLNH´7KH0RWKÂľ LVFRPLQJWR0LGGOHEXU\ODWHU WKLVPRQWK6HH3DJH

Middlebury, Vermont

X

Monday, October 14, 2013

X

48 Pages

75¢

Transitional apartments offered in Vergennes Shelter  helps  homeless   become  independent By  JOHN  FLOWERS VERGENNES   —   Robyn   Yoder   had  grown  weary  of  living  in  a  trou-­ bled   home   and   decided   earlier   this   year  that  it  was  time  for  a  change. “I   moved   away   from   my   family   of   struggling   addicts.   I   needed   to   cleanse  my  life  from  that,�  she  said   on  Thursday. So   Yoder,   24,   and   her   boyfriend,   Josh  Gordon,  26,  moved  from  south-­ ern   Vermont   to   the   Vergennes   area,   where  Gordon  was  raised. It  was  rough  in  the  beginning.  As   they   looked   for   work,   they   had   to   spend  some  time  at  the  John  W.  Gra-­ ham  Emergency  Shelter  on  Monkton   Road   and   at   local   hotels.   But   they   eventually   landed   jobs   and   recently   got  what  they  consider  to  be  a  huge   break  in  planning  the  next  chapter  of   their  lives  together:  An  apartment  of   their  own  in  a  new  transitional  hous-­ ing   project   at   74   Green   St.   in   Ver-­ gennes. Owned   and   operated   by   the   John   W.   Graham   Emergency   Shelter,   the   Green   Street   Transitional   Housing   (See  Shelter,  Page  2)

Meal,  housing   group  builds   community (GLWRUÂśV QRWH 7KLV LV WKH ÂżUVW LQ a  two-­part  series  that  highlights  the   people  and  programs  of  the  Charter   House  Coalition.  Cate  Costley,  a  ju-­ nior  at  Middlebury  College,  worked   this  past  summer  with  the  coalition.   By  CATE  COSTLEY MIDDLEBURY  —  “There  is  noth-­ ing  better  for  any  of  us  than  to  give,â€?   said  Dottie  Neuberger  as  she  looked   around   at   the   checkered   tablecloths   and  smiling  people  on  a  Friday  eve-­ ning   at   Community   Supper   in   the   Congregational   Church   of   Middle-­ bury.  As  Neuberger  —  the  coordina-­ tor   of   Community   Supper   —   said,   this  is  a  place  “to  give  and  get  love.â€?   With   her   characteristic   sincer-­ ity,  she  added,  “It  is  a  place  to  touch   souls.â€?   (See  Community  lunches,  Page  5)

$FURVVWKHÂżHOG A)$50(51285,6+(6DÂżHOGLQ6KRUHKDPODVWZHHN

,QGHSHQGHQWSKRWR7UHQW&DPSEHOO

Mt.  Abe  rocked  by  student  suicide Editor’s  note:  The  following  con-­ tains  graphic  language. By  ZACH  DESPART BRISTOL   —   The   suicide   of   a   Mount  Abraham  Union  High  School   junior   this   past   Wednesday   has   left   the   Bristol   school   and   many   in   the  

surrounding  towns   reeling,   and   the   girl’s   family   is   pointing   to   bullying   at  school  and  online  as  a  cause. Olivia  Mae  Scott,  16,  of  New  Ha-­ ven   ended   her   life   on   Oct.   9   at   her   family’s  home  on  River  Road. Family   members   and   a   family  

IULHQGSRLQWWRVSHFL¿FH[DPSOHVRI bullying  that   Olivia   endured   in   the   month  leading  up  to  her  death. Bethany  Scott,  Olivia’s  older  sis-­ ter,  said  Olivia  had  an  account  on  the   website  ask.fm.  On  the  site,  anony-­ (See  Mt.  Abe,  Page  32)


PAGE 2  —  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

3$,*($&.(5621$66,67$17GLUHFWRURIWKH-RKQ:*UDKDP(PHUJHQF\6KHOWHUSXWVVRPH¿QLVKLQJ touches on  a  new  transitional  housing  apartment  building  in  Vergennes  last  Thursday  morning.  The  building   features  three  apartments  for  families  transitioning  from  homelessness  to  permanent  housing. Independent  photos/Trent  Campbell

Shelter (Continued from  Page  1) FRPSOH[ RI¿FLDOO\ RSHQHG LWV GRRUV RQ7KXUVGD\GXULQJDQHYHQWDWWHQG-­ HGE\*RY3HWHU6KXPOLQDQGRWKHU VWDWHDQGORFDORI¿FLDOV 7KHEXLOGLQJLQFOXGHVWKUHHDSDUW-­ PHQWV FRQWDLQLQJ WZR WKUHH DQG ¿YH EHGURRPV UHVSHFWLYHO\ DOO WR EH UHQWHG WR ORZLQFRPH IDPLOLHV ORRNLQJWRPDNHWKHWUDQVLWLRQIURP KRPHOHVVQHVV WR D SHUPDQHQW SODFH WROLYH2QHRIWKRVHIDPLOLHVLV<R-­ GHUDQG*RUGRQ ³,W¶V EHHQ OLIHFKDQJLQJ´ <RGHU VDLG 6KHDQG*RUGRQFDQRFFXS\WKHLU QHZDSDUWPHQWIRUXSWRWZR\HDUV 7KH\ DQG WKH RWKHU RFFXSDQWV ZLOO KDYHDFFHVVWRDYDULHW\RIVHUYLFHV WRKDVWHQWKHLUSDWKWRLQGHSHQGHQFH

LQFOXGLQJ D FDVH PDQDJHU SURIHV-­ VLRQDO FRXQVHOLQJ DQ LQKRXVH FOL-­ QLFLDQ DQG D ORFDO$GGLVRQ &RXQW\ 7UDQVLW5HVRXUFHVEXVVWRSWRJHWWR ZRUN DQG DSSRLQWPHQWV 9HUJHQQHV VFKRROVDUHRQO\DVKRUWZDONDZD\ ³7KLV LV VXFK D EHDXWLIXO KRPH DQGLWZLOOEHKRPHWRPDQ\SHRSOH´ VDLG *UDKDP 6KHOWHU ([HFXWLYH 'L-­ UHFWRU (OL]DEHWK 5HDG\ ZKR ZLWK VKHOWHUDVVLVWDQWGLUHFWRU3DLJH$FN-­ HUVRQ ZDV GRLQJ SDLQWLQJ DQG RWKHU ¿QDO VSUXFHXS ZRUN RQ *UHHQ 6WLQDQWLFLSDWLRQRIWKHJRYHUQRU¶V 7KXUVGD\DUULYDO 7KH DSDUWPHQW EXLOGLQJ ZDV SUH-­ YLRXVO\ RZQHG E\ *DU\ %R\QWRQ %R\QWRQ SXW WKH SURSHUW\ RQ WKH PDUNHWDQGVKHOWHURI¿FLDOV²ZLWK DORWRIKHOSIURPWKH1DWLRQDO%DQN

RI 0LGGOHEXU\ DQG WKH 9HUPRQW +RXVLQJ DQG &RQVHUYDWLRQ %RDUG ²DVVHPEOHGD¿QDQFLQJSDFNDJHWR SXUFKDVHDQGUHQRYDWHWKHWZRVWRU\ VWUXFWXUH 7KHVKHOWHUSDLGIRUWKH KRXVH DQG VSHQW DQRWKHU RQUHQRYDWLRQVZKLFKLQFOXGHGDGG-­ LQJLQVXODWLRQDVWDWHRIWKHDUWIXU-­ QDFHDQGDKRWZDWHUKHDWHULQVWDOO-­ LQJ QHZ SOXPELQJ DQG PDNLQJ WKH VWUXFWXUHFRPSOLDQWZLWKWKH$PHUL-­ FDQVZLWK'LVDELOLWLHV$FW 4XDOLI\LQJ WHQDQWV FDQQRW HDUQ PRUH WKDQ SHUFHQW RI WKH PH-­ GLDQKRXVHKROGLQFRPHIRU$GGLVRQ &RXQW\ZKLFKWUDQVODWHVWRDPD[L-­ PXPRIDQQXDOO\IRUDIDP-­ LO\ RI IRXU $QG 5HDG\ QRWHG WKDW VRPH QHZ VWDWH SURJUDPV DVVLVWLQJ

ROBYN YODER  IS  one  of  the  new  residents,  and  site  manager,  of  the   John  W.  Graham  Emergency  Shelter’s  new  transitional  housing  build-­ ing  on  Green  Street  in  Vergennes.

KRPHOHVV 9HUPRQWHUV ZLOO HQVXUH QRWNHHSLQJSDFHZLWKPDUNHWUHQWV WKDW EXLOGLQJ WHQDQWV ZLOO SD\ RQO\ \RXQJIDPLOLHVLQSDUWLFXODUDUHKDY-­ PRGHVWUHQWV LQJ D WRXJK WLPH ¿QGLQJ DIIRUGDEOH 7KRVHSURJUDPVLQFOXGHWKH³9HU-­ SODFHVWRVWD\ PRQW 5HQWDO 6XEVLG\´ DQG DQ H[-­ $FNHUVRQDGGHGWKDWVRPH\RXQJ SDQGHG *UDKDP 6KHOWHU 3URJUDP IDPLOLHV LQ DGGLWLRQ WR QRW PDNLQJ WKDWDOORFDWHVVWDWHUHVRXUFHVWRWUDQ-­ PXFK PRQH\ KDYH SRRU FUHGLW UDW-­ VLWLRQDO KRXVLQJ LQVWHDG RI SULPDU-­ LQJVDQGSRRUUHIHUHQFHVIURPSUHYL-­ LO\ KRWHO YRXFKHUV 5HQWV LQFOXGH RXVODQGORUGVWRZKRPWKH\SHUKDSV KHDW DQG XWLOLWLHV DQG DUHD ZHUH QRW DEOH WR SD\ UHQW FKXUFKHV KDYH KHOSHG DV-­ “These are LQ D WLPHO\ IDVKLRQ 7KHVH VHPEOH IXUQLVKLQJV IRU WKH IDFWRUV DUH DOO REVWDFOHV WR really criti- ODQGLQJDQHZDSDUWPHQW DSDUWPHQWV ³7KLV \HDU WKH JRYHUQRU cal steps /LYLQJ DW *UHHQ 6W KDV EHHQ YHU\ SURDFWLYH LQ to support- $FNHUVRQ VDLG ZLOO DOORZ ZRUNLQJ ZLWK XV´ 5HDG\ ing people IDPLOLHVWREDQNVRPHPRQ-­ VDLG H\DQG³KHOSWKHPSUDFWLFH in moving $QG VKH DQG KHU FRO-­ WHQDQF\´ 7KLV ZLOO from home- JRRG OHDJXHV DUH KRSLQJ WKH DG-­ LPSURYHWKHLUSURVSHFWVIRU PLQLVWUDWLRQ DQG 9HUPRQW lessness to ODQGLQJ D PRUH SHUPDQHQW *HQHUDO $VVHPEO\ ZLOO GR permanent KRPHLQWKHIXWXUH HYHQ PRUH GXULQJ WKH XS-­ housing.” *UDKDP 6KHOWHU ERDUG FRPLQJ OHJLVODWLYH VHVVLRQ — Abi &KDLUZRPDQ $EL 6HVVLRQV 6SHFL¿FDOO\ 5HDG\ ZDQWV Sessions SUDLVHG5HDG\IRUKHUVWHZ-­ WR VHH WKH VWDWH GRXEOH DUGVKLSRIWKHQRQSUR¿WRU-­ WKH 9HUPRQW 5HQWDO 6XEVLG\ IURP JDQL]DWLRQ ZKLFK KDV QRZ FUHDWHG WR PLOOLRQ LQ RUGHU WKUHHWUDQVLWLRQDOKRXVLQJSURMHFWV WR GRXEOH WKH QXPEHU RI IDPLOLHV ³7KHVH DUH UHDOO\ FULWLFDO VWHSV WR KRXVHGWKURXJKWKDWRIIHULQJDQGWR VXSSRUWLQJ SHRSOH LQ PRYLQJ IURP LQFUHDVH IXQGLQJ WR WKH (PHUJHQF\ KRPHOHVVQHVV WR SHUPDQHQW KRXV-­ 6KHOWHU3URJUDPE\ LQJ´6HVVLRQVVDLG 0HDQZKLOHWZRRIWKHWKUHHDSDUW-­ ,QDGGLWLRQWREHLQJDWHQDQW<R-­ PHQWVDW*UHHQ6WDUHRFFXSLHG GHU LV DOVR VHUYLQJ DV RQVLWH PDQ-­ 5HDG\VDLGWKHYDFDQW¿YHEHGURRP DJHUDW*UHHQ6WDMREWKDWVKH DSDUWPHQW FRXOG DFFRPPRGDWH D ORYHV ODUJH IDPLO\ RU SHUKDSV WZR VLQJOH ³, ORYH ZRUNLQJ ZLWK SHRSOH WR PRPVDQGWKHLUUHVSHFWLYHFKLOGUHQ FKDQJH WKHLU OLYHV MXVW DV WKH VKHO-­ 5HDG\ DQG $FNHUVRQ DQWLFLSDWH WHU KDV FKDQJHG PLQH´<RGHU VDLG *UHHQ6W²MXVWOLNHWKHVKHOWHU ³7KLVLVRXUWUDQVLWLRQ´ Reporter John   Flowers   is   at   THE  JOHN  W.  Graham  Emergency  Shelter  in  Vergennes  has  opened  a  new  transitional  housing  apartment   ² ZLOO VRRQ EH IXOO :LWK WKH IHG-­ HUDO VKXWGRZQ DQG PDQ\ VDODULHV johnf@addisonindependent.com.   building  on  Green  Street.


Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013  â&#x20AC;&#x201D;  PAGE  3

Mt.  Abe  seeks  input  on  repairs $UFKLWHFWXUH¿UP presents  to  board By  ZACH  DESPART BRISTOL   â&#x20AC;&#x201D;   An   architect/de-­ VLJQ ¿UP KDV SUHVHQWHG WKH $GGL-­ VRQ 1RUWKHDVW 6XSHUYLVRU\ 8QLRQ 6FKRRO %RDUG ZLWK WKUHH RSWLRQV IRUXSGDWLQJWKH\HDUROG0RXQW $EUDKDP 8QLRQ 0LGGOH+LJK 6FKRRO EXLOGLQJ WKDW DUH HVWLPDWHG WRUDQJHLQFRVWIURPPLOOLRQ WRPLOOLRQ 7KHERDUGLVVHHNLQJPHPEHUVRI WKH SXEOLF WR VHUYH RQ D FRPPLWWHH WKDWZRXOGLQYHVWLJDWHWKHRSWLRQV 7KH $1H68 ERDUG OLVWHQHG WR D EXLOGLQJ LPSURYHPHQW IHDVLELOLW\ VWXG\ LW FRPPLVVLRQHG DW WKHLU 2FW PHHWLQJ7KHVWXG\E\DUFKLWHFWXUH ¿UP'RUHDQG:KLWWLHUZDVSUHVHQW-­ ed   as   a   slideshow   to   the   board   and   GLVFXVVHGGLIIHUHQWRSWLRQVE\ZKLFK WKH EXLOGLQJ IDFLOLWLHV FRXOG EH LP-­ SURYHG $1H68 6XSHULQWHQGHQW 'DYLG $GDPV VWUHVVHG WKDW WKLV ZDV QRW D FRQVWUXFWLRQ SURSRVDO EXW PHUHO\ D FRQFHSWXDO SUHVHQWDWLRQ RI ZKDW EXLOGLQJ LPSURYHPHQWV ZRXOG ORRN OLNH DQG FRVW 'RUH DQG :KLWWLHU LV IDPLOLDU ZLWK WKH EXLOGLQJ DV WKH ¿UPZRUNHGRQWKHODVWFRQVWUXFWLRQ SURMHFWRQ0RXQW$EUDKDPZKHQDQ HLJKWFODVVURRPDGGLWLRQZDVEXLOWLQ 0RXQW $EUDKDP 8QLRQ 0LGGOH +LJK6FKRROZDVEXLOWLQDQG VLQFHWKHQKDVQRWXQGHUJRQHDQ\LQ-­ WHULRUUHQRYDWLRQV $W WKH 2FW SUHVHQWDWLRQ ² ZKLFKIROORZHG-XQHDQG6HSW SUHVHQWDWLRQV E\ 'RUH DQG :KLWWLHU ²WKH¿UPVKRZHGGHVLJQVUDQJLQJ LQHVWLPDWHGFRVWIURPPLOOLRQ WRPLOOLRQ $V SDUW RI WKHLU UHVHDUFK WKH DU-­ FKLWHFWV WRXUHG DQG SKRWRJUDSKHG WKH VFKRRO DQG FRQVXOWHG VWDII DQG DGPLQLVWUDWRUV WR DVVHVV ZKDW WKHLU HGXFDWLRQDOQHHGVZHUH 7KHUHZHUHWZRREMHFWLYHVGH¿QHG LQ WKH VOLGHVKRZ SUHVHQWDWLRQ WR PHHW HGXFDWLRQ JRDOV VXFK DV FRQ-­ VROLGDWLQJ WKH FDPSXV HOLPLQDWLQJ WDQGHP FODVVURRPV DQG SURYLGLQJ QDWXUDO OLJKW LQ DOO URRPV DQG VLWH

Middlebury lists priorities for pipeline By  JOHN  FLOWERS 0,''/(%85< ² 7KH 0LGGOH-­ EXU\ VHOHFWERDUG KDV DSSURYHG D ³PHPRUDQGXP RI DJUHHPHQW´ ZLWK 9HUPRQW *DV 6\VWHPV D GRFXPHQW WKDWGH¿QHVWKHWRZQ¶VVDIHW\VHFX-­ ULW\WUDI¿FFRQWUROHPHUJHQF\WUDLQ-­ LQJ DQG PDQDJHPHQW GHPDQGV IRU WKH3KDVH,QDWXUDOJDVSLSHOLQHSURM-­ HFWLILWLVXOWLPDWHO\DSSURYHGE\WKH 9HUPRQW3XEOLF6HUYLFH%RDUG 7KH VHOHFWERDUG YRWHG RQ 2FWZLWKPHPEHU6XVDQ6KDVKRN RSSRVHGDQGPHPEHU7UDYLV)RUEHV DEVHQWWRDSSURYHWKHPHPRUDQGXP RIDJUHHPHQW 7KHPHPRUDQGXPOD\VRXWWKHLV-­ (See  Middlebury,  Page  29)

EXLOGLQJ JRDOV VXFK DV XSGDWLQJ XVLQJ PRQLHV IURP WKH VFKRRO¶V LQIUDVWUXFWXUH LPSURYLQJ HQHUJ\ VLQNLQJ IXQG $GDPV VDLG $W WKH HI¿FLHQF\ DQG FRPSO\LQJ ZLWK WKH VFKRRO ERDUG PHHWLQJ 2FW $G-­ $PHULFDQV:LWK'LVDELOLWLHV$FW DPVUHFRPPHQGHGWKHERDUGIRUP :KLOH $GDPV VDLG WKHUH DUH QR DQ DGYLVRU\ FRPPLWWHH FRQVLVW-­ FXUUHQW EXLOGLQJ YLRODWLRQV DW WKH LQJ RI IDFXOW\ VWXGHQWV DQG PHP-­ VFKRRO WKH SUHVHQWDWLRQ SRLQWHG EHUV RI WKH FRPPXQLW\7KH ERDUG WR VRPH GH¿FLHQFLHV VXFK DV GHDG DGRSWHG KLV LGHD DQG LV FXUUHQWO\ VSRWVRQWKHJ\PÃ&#x20AC;RRUGH-­ VHHNLQJPHPEHUVIRUWKLV teriorating  window   seals   FRPPLWWHH DQGZHDURQH[WHULRUGRRUV All options 7KH 0RXQW $EUDKDP 'RUH DQG :KLWWLHU SUH-­ include 6FKRRO)DFLOLW\$GYLVRU\ VHQWHG WKUHH FRQFHSWXDO installing &RPPLWWHH ZLOO FRQVLVW RSWLRQV ² D ³GR QRWKLQJ´ a sprinkler RI PHPEHUV ² WKUHH RSWLRQ DORQJ ZLWK 2SWLRQ IURP WKH VFKRRO ERDUG system DQG 2SWLRQ 7KH ³GR RQHIURPWKH%ULVWROWRZQ QRWKLQJ´ RSWLRQ ZRXOG throughout JRYHUQPHQWWKHVXSHULQ-­ SDUWLDOO\ DGGUHVV VLWH DQG the building, WHQGHQW WKH 0RXQW $EH EXLOGLQJ GH¿FLHQFLHV EXW for a cost of SULQFLSDO RQH VWXGHQW ZRXOGQRW¿[HGXFDWLRQDO $1 million. WZR 0RXQW$EH WHDFKHUV GH¿FLHQFLHV7KHHVWLPDW-­ DQGWKUHHPHPEHUVRIWKH HG FRVW RI WKH ³GR QRWK-­ FRPPXQLW\DWODUJH LQJ´ RSWLRQ LV HVWLPDWHG DW 7KH SXUSRVH RI WKH FRPPLWWHH PLOOLRQPLOOLRQ ZLOO EH WR UHVHDUFK GUDIW SUHVHQW 2SWLRQ ZRXOG IXOO\ DGGUHVV and  work  with  the  school  board  to   EXLOGLQJ DQG HGXFDWLRQDO GH¿FLHQ-­ FUHDWHDIDFLOLW\SURMHFWSODQUHSRUW FLHVIRUDQHVWLPDWHGFRVWRI IRU0RXQW$EHLQFOXGLQJDWLPHWD-­ PLOOLRQ PLOOLRQ 2SWLRQ EOHIRUFRQVWUXFWLRQ7KHERG\ZLOO ZRXOG ¿[ DOO EXLOGLQJ GH¿FLHQFLHV VXEPLWDUHSRUWWRWKHVFKRROERDUG DQG SDUWLDOO\ DGGUHVV HGXFDWLRQDO E\-DQ GH¿FLHQFLHV DQG LV HVWLPDWHG WR 3HUVRQV LQWHUHVWHG LQ VHUYLQJ FRVWPLOOLRQPLOOLRQ RQ WKH FRPPLWWHH VKRXOG VXEPLW $OO RSWLRQV LQFOXGH LQVWDOOLQJ D D OHWWHU RI LQWHUHVW WR WKH 0RXQW VSULQNOHU V\VWHP WKURXJKRXW WKH $EUDKDPVFKRROERDUG0XQVLOO EXLOGLQJIRUDFRVWRIPLOOLRQ $YH 6XLWH %ULVWRO E\ 2FW 7KHVFKRROERDUGSDLG'RUHDQG 0HPEHUVZLOOEHVHOHFWHGDWWKH :KLWWLHUIRUWKHLUVHUYLFHV VFKRROERDUGPHHWLQJ1RY

The  Town  of  Middlebury Invites  Members  of the  Public  to  a Progress  Report  &  Listening  Session  on  the   7RZQ2I¿FHVDQG5HFUHDWLRQ)DFLOLWLHV3URMHFW THURSDAY,  OCTOBER  17,  2013 Municipal  Gym  â&#x20AC;&#x201C;  94  Main  Street 7:00  â&#x20AC;&#x201C;  9:00  p.m. The   Townâ&#x20AC;&#x2122;s   Design/Build   Team   from   Bread   Loaf   will   review   WKH ZRUN WR GDWH RQ WKH 7RZQ 2I¿FHV 5HFUHDWLRQ )DFLOLWLHV Project  and  invite  attendees  to  share  their  ideas,  concerns  and   questions   about   the   project.     Background   information,   aerial   SKRWRV SUHOLPLQDU\ FRQFHSWXDO GHVLJQV DQG 7RZQ 2I¿FHV 5HFUHDWLRQ)DFLOLWLHV6WHHULQJ&RPPLWWHHPHHWLQJPLQXWHVDUH available  on  the  Townâ&#x20AC;&#x2122;s  website,  ZZZWRZQRIPLGGOHEXU\RUJ

CONTACT GOVERNOR SHUMLIN Governor Peter Shumlin WROOIUHHLQ9WRQO\ Â&#x2021; 109  State  Street,  Pavillion Montpelier,  Vermont  05609-­0101 www.vermont.gov/governor


PAGE  4  â&#x20AC;&#x201D;  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

A DDIS ON   INDE P E NDEN T

Editorial

Needed:  A  return  to  reason As  the  nation  careens  toward  default  on  its  national  debt,  and  as  Tea  Party   Republicans   continue   their   reckless   dismissal   of   those   consequences,   one   wonders  what  happens  to  a  political  party  that  rejects  rational  argument  and   embraces  a  faith-­based  approach  to  its  politics.   When  such  faith  fails,  will  the  voters  who  embraced  those  tactics  fall  on   their  sword  or  slowly  turn  toward  the  politics  of  reason? We  are  not,  of  course,  talking  about  religion.  Weâ&#x20AC;&#x2122;re  talking  about  the  ir-­ rational  politics  of  Tea  Party  Republicans  and  their  insistence  that  sweeping   spending  cuts  for  all  aspects  of  government  â&#x20AC;&#x201D;  except  the  military  and  de-­ fense  spending  â&#x20AC;&#x201D;  are  good  for  the  economy.  Weâ&#x20AC;&#x2122;re  talking  about  their  insis-­ tence  that  defaulting  on  the  nationâ&#x20AC;&#x2122;s  debt  would  not  harm  the  economy.  Weâ&#x20AC;&#x2122;re   talking  about  their  insistence  that  health  care  reform  is  misguided,  and  that  it   is  not  governmentâ&#x20AC;&#x2122;s  business  to  worry  about  the  poor,  the  sick  and  the  unin-­ sured.  Weâ&#x20AC;&#x2122;re  talking  about  a  party  that  rejects  the  science  of  climate  change   and   advocates   for   unlimited   drilling.  Weâ&#x20AC;&#x2122;re   talking   about   the   Republicansâ&#x20AC;&#x2122;   insistence  that  the  widening  gap  in  income  between  the  nationâ&#x20AC;&#x2122;s  wealthiest   few  and  the  vast  majority  of  Americans  is  OK  and  should  not  be  addressed  by   changes  in  policy.  Let  the  market  work  it  out,  they  maintain,  as  if  the  market   GLGQRWFUHDWHWKHLQHTXLW\LQWKHÂżUVWSODFH We  are  talking  the  GOP  indoctrinating  followers  with  a  mindset  that  their   policies   will   prevail   only   if   the   faithful   believe   and   press   ahead   with   their   doctrine  â&#x20AC;&#x201D;  despite  facts  to  the  contrary. It  is  clear  by  now  that  the  party  has  lost  control  of  its  mainstream  message   and  direction  to  a  vocal  minority.  The  question  is  whether  it  can  regain  control   in  time  to  avoid  serious  harm  to  the  country. We  still  have  hope  that  the  nation  will  avoid  default  and,  at  the  worst,  adopt   a  six-­week  delay. But  to  recapture  the  partyâ&#x20AC;&#x2122;s  sanity,  mainstream  Republicans  will  have  to   document  the  damage  being  done  by  the  government  shutdown  â&#x20AC;&#x201D;  the  un-­ certainty  created  for  farmers,  as  documented  in  last  Thursdayâ&#x20AC;&#x2122;s  Addison  In-­ dependent,  is  one  example  â&#x20AC;&#x201D;  and  press  their  partyâ&#x20AC;&#x2122;s  leadership  to  return  to   leadership  by  reason,  not  dogma.   Angelo  S.  Lynn

A  tonic  for  bullying?  Respect The  death  of  Olivia  Scott,  a  16-­year-­old  student  at  Mount  Abraham  Union   High  School,  has  sent  shock  waves  throughout  the  community.  Her  suicide   is  particularly  troubling  because  its  cause  is  likely  connected  to  cyber  bul-­ lying  â&#x20AC;&#x201D;  which  boils  down  to  hateful  speech  and  indiscriminate  meanness   promulgated  by  a  culture  of  online  anonymity.   After  grief,  better  education  at  the  school  and  among  the  community  is  the   appropriate,  if  inadequate,  tonic.  It  will  be  inadequate  because  we  can  never   eradicate  all  aspects  of  meanness,  of  indiscriminate  bullying.  Todayâ&#x20AC;&#x2122;s  online   ZRUOGRQO\PDNHVLWPRUHDQRQ\PRXVDQGPRUHGLIÂżFXOWWRGHWHFW AN  OLD  RADIATOR  is  ready  to  work  its  magic  as  frosty  nights  begin  to  take  hold  across  the  county. To   that   end,   activities   that   bring   students   together   in   social   settings   are   Independent  photo/Trent  Campbell enormously  important.  Joining  a  school  sport  team  is  one  of  the  most  suc-­ cessful  programs  because  it  creates  a  team  dynamic  that  is  supportive.  Aca-­ demic  options  like  math  club,  debate,  forensics,  art  and  many  other  activities   can  do  the  same.   One  apparent  reality  that  parents  and  other  students  should  grasp,  in  the   wake  of  this  tragedy,  is  that  being  home  and  online  in  the  sanctity  of  oneâ&#x20AC;&#x2122;s   room  is  not  always  the  safest  place  to  be.   One  can  hope  the  response  at  Mount  Abe  will  be  to  embrace  this  tragedy   as  a  wake-­up  call,  and  tackle  the  issue  with  openness,  frankness  and  a  full-­on   I  write  to  us  all  from  Elsipogtog   communities  here  in  their  goals  of   On  Oct.  1,  Treaty  Day  in  New   commitment  to  ensure  the  school  culture  is  respectful  and  supporting  of  all   First  Nation  in  New  Brunswick,   stopping  the  fracking  industry  in  its   Brunswick,  the  Elsipogtog  First   students.  Thatâ&#x20AC;&#x2122;s  a  tall  order,  but  its  importance  cannot  be  overstated. Canada.  For  the  past  three  years,  a   tracks.   Nation  Band  Council  issued  a   Angelo  S.  Lynn coalition  of  First  Nations  people,   Over  the  past  three  days,  we   historic  declaration  at  the  encamp-­ French  Acadians,  and  Anglophones   have  blockaded  a  storage  facility   PHQW)RUWKHÂżUVWWLPHHYHUIRUD ADDISON COUNTY have  been  working  together  to   for  fracking  equipment  â&#x20AC;&#x201D;  stop-­ band  council,  they  voted  to  reclaim   keep  SWN,  a  hydraulic  fracturing   ping  SWNâ&#x20AC;&#x2122;s  operations  in  the  area.   all  crown  lands  held  by  the  Cana-­ company,  from  polluting  the  water   The  space  in  front  of  the  company   dian  government  in  their  unceded   Periodicals  Postage  Paid  at  Middlebury,  Vt.  05753 and  land  here  in  the  search  for  gas   gate  has  been  transformed  into  a   territory  and  served  SWN  with  an   Postmaster,  send  address  change  to  Addison  Independent, DQGSURÂżWV community  area  with  three  meals  a   eviction  notice.  This  reasserts  the   0DSOH6WUHHW0LGGOHEXU\9HUPRQWÂ&#x2021;Â&#x2021;)D[Â&#x2021;:HEZZZDGGLVRQLQGHSHQGHQWFRP I  write  to  connect  the  struggle  in   day  for  the  protectors  of  the  water.   Miâ&#x20AC;&#x2122;kmaq  Peopleâ&#x20AC;&#x2122;s  right  to  this  land   (0DLOQHZV#DGGLVRQLQGHSHQGHQWFRPÂ&#x2021;(0DLO$GYHUWLVLQJDGV#DGGLVRQLQGHSHQGHQWFRP New  Brunswick  with  our  work  in   3HRSOHVLWDURXQGWKHÂżUHVVKDULQJ since  time  immemorial  as  well  as   3XEOLVKHGHYHU\0RQGD\7KXUVGD\E\WKH$GGLVRQ3UHVV,QF0HPEHU9HUPRQW3UHVV$VVRFLDWLRQ1HZ(QJODQG3UHVV$V VRFLDWLRQ1DWLRQDO1HZVSDSHU$VVRFLDWLRQ Addison  County  against  the  fracked   stories,  telling  jokes  and  singing   their  role  in  protecting  the  land  and   68%6&5,37,215$7(69HUPRQWÂą0RQWKV0RQWKV0RQWKV0RQWKV2XWRI6WDWHÂą 0RQWKV0RQWKV0RQWKV0RQWKV'LVFRXQWHGUDWHIRU6HQLRU&LWL]HQVFDOOIRUGHWDLOV gas  pipeline  as  well  as  Middlebury   VRQJV%DQQHUVĂ&#x20AC;\LQWKHIDOOZLQGV water.  Transnational  corporations   Collegeâ&#x20AC;&#x2122;s  investments  in  industries   and  spirits  remain  high  as  people   KDYHEHHQVDFULÂżFLQJWKHKHDOWKDQG 7KH,QGHSHQGHQWDVVXPHVQRÂżQDQFLDOUHVSRQVLELOLW\IRUW\SRJUDSKLFDOHUURUVLQDGYHUWLVHPHQWVEXWZLOOUHSULQWWKDWSDUWRIDQ DGYHUWLVHPHQWLQZKLFKWKHW\SRJUDSKLFDOHUURURFFXUUHG$GYHUWLVHUZLOOSOHDVHQRWLI\WKHPDQDJHPHQWLPPHGLDWHO\RIDQ\ of  violence  and  destruction.  This   resist  for  a  higher  purpose,  protect-­ well  being  of  the  local  communi-­ HUURUVZKLFKPD\RFFXU 7KH$GGLVRQ,QGHSHQGHQW8636 (See  Letter,  Page  5) week,  I  have  been  supporting  the   ing  their  sacred  water.

Radiant

Letters to the Editor

Fracking  in  Canada  serves  as  a  warning  for  county

INDEPENDENT


Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013  â&#x20AC;&#x201D;  PAGE  5

Letter

Community  lunches (Continued  from  Page  1) weeks,   getting   to   know   its   patrons   It  all  began  with  a  Christmas  din-­ and  volunteers  well.  I  will  share  the   ner.   Starting   in   2000,   two   Middle-­ stories  of  a  few  of  these  individuals   bury   families   â&#x20AC;&#x201D;   one   of   which   was   in  the  second  installment  of  this  se-­ Neubergerâ&#x20AC;&#x2122;s   â&#x20AC;&#x201D;   spent   Christmas   ries.   night   at   The   Commons,   a   restrict-­ GROWTH  ORGANIZATION In  its  eight  years  of  operation,  the   ed-­income   housing   development   Charter  House  Coalition  has  grown   in   Middlebury.   Here,   they   shared   a   hot   meal   with   any   and   all   residents   and   expanded   greatly.   In   terms   of   the   meals   programs,   who   wanted   to   join.   on   March   1,   2005,   22   In   Neubergerâ&#x20AC;&#x2122;s   mind,   â&#x20AC;&#x153;We are an people   gathered   at   the   those   Christmas   meals   Congregational  Church   were  evidence  of  foodâ&#x20AC;&#x2122;s   organization of   Middlebury   for   the   power   to   bring   people   committed ÂżUVW &RPPXQLW\ 6XS-­ together.   At   the   same   to making per.   Eight   years   and   time,  they  revealed  that   life better for over   100,000   meals   food  insecurity,  poverty   and   homelessness   are   those who are later,   Community   Sup-­ per   has   grown   into   a   prevalent   issues   in  Ad-­ food insecure dison  County.   or precariously weekly  event  on  Friday   evenings   that   provides   In   response   to   these   issues,   the   Community   housed â&#x20AC;&#x201D; and hot,   wholesome   food   to   some   200   diners   Supper   program   and   doing it in a each   week.   In   the   past   its   parent   organization,   communitythe   Charter   House   Co-­ minded way.â&#x20AC;? year,  37  different  orga-­ nizations   volunteered   alition,   were   born   in   â&#x20AC;&#x201D; Doug Sinclair their   time,   food   and   March   of   2005.   The   manpower.   These   or-­ FRDOLWLRQ LV D QRQSURÂżW organization   dedicated   to   providing   ganizations  include  Addison  Central   basic   food   and   housing   to   people   Teens,  the  Weybridge  and  Cornwall   in   need   in   and   around   Middlebury.   Congregational   churches,   the   Swift   Doug  Sinclair,  one  of  the  coalitionâ&#x20AC;&#x2122;s   House   Inn,   Havurah,   the   Middle-­ founding   members   in   2005   and   its   bury   College   alpine   ski   team,   Con-­ current   volunteer   president,   articu-­ nor  Homes  and  many  more. Likewise,   the   coalitionâ&#x20AC;&#x2122;s   housing   lated  its  mission:  â&#x20AC;&#x153;We  are  an  organi-­ programs   have   grown   in   scope   and   zation  committed  to  making  life  bet-­ ter   for   those   who   are   food   insecure   impact  in  eight  years.  In  response  to   or  precariously  housed  â&#x20AC;&#x201D;  and  doing   housing  insecurity,  the  coalition  runs   an  emergency  winter  housing  facil-­ it  in  a  community-­minded  way.â&#x20AC;? To  this  end,  the  coalition  operates   ity  at  the  Charter  House  across  from   ÂżYH GLVWLQFW SURJUDPV WKDW KRXVH the  church  on  Pleasant  Street.  From   45   individuals   a   year,   serve   21,000   November   through  April,   the   Char-­ meals   and   draw   on   a   network   of   ter  House  provides  a  home  for  up  to   more  than  750  volunteers.  With  this   ÂżYHIDPLOLHVRULQGLYLGXDOVDWDWLPH manpower,   the   coalition   performs   In  a  note  addressed  to  the  members   over   23,500   hours   of   service   every   of  the  coalition,  one  former  resident   conveyed  the  impact  of  the  Charter   year.   The   coalitionâ&#x20AC;&#x2122;s   programs   foster   relationships   between   people   from   all   corners   of   the   Middlebury   area,   while   satisfying   the   need   for   com-­ munity,   shelter   and   food.   Volunteer   Jeff   Rehbach   emphasized   the   com-­ munity   building   he   has   seen   in   ac-­ tion. â&#x20AC;&#x153;We  see  â&#x20AC;Ś  the  growth  of  commu-­ nity,   as   we   begin   to   understand   our   differences   as   well   as   our   common   humanity,â&#x20AC;?  he  said.   Another   volunteer   said   commu-­ nity   building   works   in   both   direc-­ tions:  â&#x20AC;&#x153;Most  days  after  volunteering,   my  perspective  is  shifted  a  bit  more   away   from   myself   and   helps   me   to   be  more  open-­minded  to  people  who   think  differently.â&#x20AC;? Like   these   volunteers,   I   too   was   drawn   to   the   coalition   because   it   offered   a   chance   to   connect   more   deeply   with   a   group   of   people   be-­ yond   the   sphere   of   my   daily   inter-­ DFWLRQV , ÂżUVW DWWHQGHG &RPPXQLW\ Supper  during  my  freshman  year  at   Middlebury   College,   in   the   fall   of   2011.  I  arrived  at  the  Congregational   Church,  put  on  an  apron  and  awaited   instruction.  The  man  organizing  that   nightâ&#x20AC;&#x2122;s  supper  turned  to  me  and  said   simply,   â&#x20AC;&#x153;Food   is   love.   Thatâ&#x20AC;&#x2122;s   all   you   need   to   know.â&#x20AC;?   Two   years   and   countless   suppers   later,   that   is   still   my  guiding  tenet.  This  past  summer,   I   worked   with   the   coalition   for   10  

House:  â&#x20AC;&#x153;My   family   would   like   to   extend   our   warmest   and   strongest   thank   you   for   providing   us   with   a   place   to   establish   stability   during   D YHU\ VWUHVVIXO GLIÂżFXOW DQG RYHU-­ whelming  time  of  transition.â&#x20AC;?   The   Charter   House   staff   works   closely  with  other  service  organiza-­ tions   in   the   county   to   connect   with   families  and  individuals  who  would   EHDJRRGÂżWIRU&KDUWHU+RXVHUHVL-­ dency.  After  an  application  process,   the   individuals   and   families   move   into   the   house.   Sinclair,   Housing   Programs   coordinator   Samantha   Kachmar   and   other   Charter   House   volunteers  seek  to  connect  residents   with   caseworkers   from   organiza-­ tions   such   as   Helping   Overcome   Povertyâ&#x20AC;&#x2122;s  Effects  to  assist  these  indi-­ viduals  and  families  move  forward.   Furthermore,   volunteers   staff   the   Charter   House   24   hours   a   day.   The  volunteers  range  from  retirees   such   as   82-­year-­old   Paul   Viko   to   Middlebury   College   students   like   junior   James   McMillan,   with   a   wide  range  of  different  individuals   in  between.   To   Viko,   his   charge   as   a   volun-­ teer   is   to   â&#x20AC;&#x153;let   (the   residents)   have   their  peace  and  their  space,â&#x20AC;?  while   providing  a  quiet  overseeing  pres-­ ence.   MacMillan   sees   his   role   as   one  that  is  â&#x20AC;&#x153;more  actively  engaged   with   residents,   especially   chil-­ dren.â&#x20AC;?   Also   in   response   to   housing   in-­ VHFXULW\ WKH FRDOLWLRQ RZQV ÂżYH transitional  housing  apartments  on   North   Pleasant   Street   that   accom-­ modate   individuals   and   families   for  an  average  of  six  to  18  months.   Like   the   Charter   House,   these   apartments   are   places   where   resi-­ dents   have   the   time   and   space   to   (See  Suppers,  Page  46)

(Continued  from  Page  4) ties  as  well  as  Mother  Earth  for  too   long.  Seeing  the  impacts  of  fracking,   the  people  here  â&#x20AC;&#x201D;  settler  and  native   alike  â&#x20AC;&#x201D;  are  saying  â&#x20AC;&#x153;enough!â&#x20AC;? One  hundred  kilometers  away  in   Penobsquis,  the  fracking  industry   has  operated  unabated  for  almost   10  years.  The  air  stinks  and  people   report  daily  headaches,  dizziness,  as   well  as  increasing  rates  of  cancer.   When  I  visited  the  well  sites,  I  imme-­ diately  had  a  headache  and  felt  sick   from  the  chemicals  in  the  air. The  industry  and  government   claimed  that  each  well  would  create   dozens  of  jobs,  just  as  in  Addison   County  we  hear  the  same  argument   surrounding  the  pipeline.  In  Penobs-­ quis,  they  have  found  the  opposite  to   be  true.  Farmersâ&#x20AC;&#x2122;  land  has  been  ru-­ ined  from  gas  wells  and  underground   piping.  Throughout  the  area,  66  fami-­ lies  lost  their  well  water,  and  some   houses  are  now  worthless  due  to   proximity  to  the  gas  wells  and  shift-­ ing  ground  which  caused  structural   problems.  This  is  what  is  happening   in  extraction  communities. Our  struggle  in  Addison  County   is  connected  to  those  in  Penobsquis.   All  of  the  gas  from  New  Brunswick   is  sold  to  the  United  States.  In  Ad-­ dison  County  we  stand  on  the  verge   of  deciding  about  a  project  that   would  increase  demand  for  Canadian   fracked  gas.  Middlebury  College,   too,  is  making  money  from  oil  and   gas  companies  like  â&#x20AC;&#x201D;  or  perhaps   even  including  â&#x20AC;&#x201D;  SWN.  These  are   companies  that  are  suppressing  the   voices  of  local  people,  and  attempt-­ ing  to  silence  their  experiences. People  at  the  points  of  extraction   DUHÂżJKWLQJKDUGDQGRXUVWUXJJOHVWR stop  the  expansion  of  fracked  gas  in-­ frastructure  in  Addison  County  lends  

strength  to  their  work.  For  those  of   us  who  have  yet  to  be  convinced  of   stopping  this  pipeline,  I  share  with   you  the  stories  of  people  much  like   ourselves  who  now  have  the  daily   and  generational  legacies  of  pollu-­ tion  that  are  destroying  their  liveli-­ hoods.  When  I  asked  what  message   they  had  to  send  to  us  working  in   Vermont,  Beth  Nixon  and  Heather   McCabe  of  Penobsquis  said,  â&#x20AC;&#x153;Stop   them  (the  natural  gas  companies)   at  all  costs,  we  wish  they  had  never   come  here.â&#x20AC;?  Let  us  heed  this  call,   to  stop  the  gas  companies  at  all   costs,  resisting  side-­by-­side  with  the   Elsipogtog  First  Nation,  the  people   of  Penobsquis,  and  our  neighbors  in   Addison  County  to  protect  the  lands   and  the  waters  of  these  places  we   all  call  home. Sam  Koplinka-­Loehr Middlebury

Letters to  the  editor The  Addison  Independent  encourag-­ es  readers  to  write  letters  to  the  editor.   We  believe  a  newspaper  should  be  a   community  forum  for  people  to  debate   issues  of  the  day Because  we  believe  that  account-­ ability  makes  for  responsible  debate,   we  will  print  signed  letters  only.  Be  sure   to  include  an  address  and  telephone   number,  too,  so  we  can  call  to  clear  up   any  questions. If  you  have  something  to  say,  send  it   to:  Letters  to  the  Editor,  Addison  Inde-­ pendent,  P.O.  Box  31,  Middlebury,  VT   05753.  Or  email  to  news@addisoninde-­ pendent.com

BIRD FOOD

Look What Weâ&#x20AC;&#x2122;re Doing Now!

SALE

Hurry! Advance Orders Due by October 20th

SolarSheatÂŽ_ Solar Space Heating Â&#x2021;6DYHRQWKHKLJKFRVWRIKHDWLQJRLO QDWXUDOJDVRUHOHFWULFLW\ Â&#x2021;5HGXFH\RXUFDUERQIRRWSULQW

Â&#x2021;5HDFKHVWHPSHUDWXUHVXSWRÂ&#x192;)

Order Now & Get the Best Prices of the Season

Â&#x2021;6HOISRZHUHGÂąQRHOHFWULFDOKRRNXSUHTXLUHG

Hdmk9j]Yk:a__]klK]d][lagf

Â&#x2021;6ROXWLRQVIRUDOOVL]HVRIURRPVKRPHV DQGEXVLQHVVHV

Â&#x2021;7KHUPRVWDWLFDOO\FRQWUROOHG

BIRD FEEDERS & WILD BIRD FOOD

>jgeZdY[cgadkmfĂ&#x203A;go]j lgkh][aYdlqeap]k&9lljY[l qgmj^Yngjal]Zaj\kl`ak ^Yddoafl]j&

MIDDLEBURY AGWAY ([FKDQJH6WÂ&#x2021; 7Opdaenys 0RQ)UL6DW6XQ www.MiddleburyAgway.com


PAGE  6  â&#x20AC;&#x201D;  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

Obituaries

ADDISON COUNTY

Olivia Scott, 16, New Haven

NEW  HAVEN   â&#x20AC;&#x201D;   Olivia   Mae   Scott,  16,  a  junior  at  Mount  Abraham   Union   High   School,   died   unexpect-­ edly  on  Wednesday,  Oct.  9,  2013. RUTLAND,   Vt./MILTON,   Ill.   â&#x20AC;&#x201D;   She   was   born   Aug.   18,   1997,   in   Louis  Wilfred  Gokey,  85,  of  Rutland,   Middlebury,   the   daughter   of   Peter   Vt.,   and   Milton,   Ill.,   died   Saturday,   Watson  Scott  and  Stephanie  Manning   Oct.   5,   2013,   at   the   Timberpoint   and  resided  in  New  Haven  with  her   Nursing   Home   in   Camp   Point,   Ill.   father  and  sister. He  was  born  Oct.  27,  1929,  in  West   Family   said   she   absolutely   loved   Rutland,   Vt.,   the   son   of   Emery   and   being   outdoors.   She   was   an   excep-­ Delia  Greenier  Gokey. tional   athlete   and   played   on   the   He   was   employed   for   over   30   YDUVLW\ ÂżHOG KRFNH\ WHDP DV ZHOO years  on  the  farm  of  Avis  and  Harold   as   the   basketball   and   softball   teams   Butler  of  Bristol,  Vt. at   Mount   Abe.   She   was   a   success-­ He  was  a  member  of  the  Church  of   ful   deer   hunter   and   enjoyed   hunt-­ the  Nazarene,  Leicester,  Vt.,  and  the   ing   with   her   father   and   riding   her   Boy  Scouts  of  Quincy,  Ill. four-­wheeler   around   the   trails   on   His   caregivers   say   he   loved   to   the   family   farm.   She   loved   taking   join   in   for   all   the   Felionsâ&#x20AC;&#x2122;   family   pictures   of   nature   as   a   hobby   and   dinners   and   just   being   with   them,   wanted  to  be  a  photographer. enjoyed  sitting  with  their  dog  Tyler,   She  worked  at  The  Lodge  at  Otter   going   to   Cardinal   games,   watching   Creek  in  Middlebury  as  a  member  of   ball   games,   playing   bingo,   going   to   the   wait   staff.  Those   who   knew   her   LOUIS  WILFRED  GOKEY church,  being  at  Quincy  Terrace,  and   said   her   beautiful   smile   and   infec-­ going  to  Project  Independence  while   tious   laugh   brightened   everyoneâ&#x20AC;&#x2122;s   living  in  Vermont. brothers,   Emory   N.   Gokey   Jr.   and   day.   She   was   a  serial  photo  bomber   He   leaves   behind   sister   Marion   Joseph  Gokey. and   loved   to   make   people   laugh   Czachor   of   Rutland,   Vt.;Íž   many   A   Mass   of   Christian   burial   will   with  a  funny  face  or  a  joke  and  was   nieces   and   nephews;Íž   his   caregivers,   be   celebrated   1   p.m.   on   Tuesday,   Rick  and  Sandi  Felion  of  Milton,  Ill.,   Oct.   15,   2013   at   Immaculate   Heart   and   other   family   and   friends   in   the   of   Mary,   18   Lincoln  Ave.,   Rutland,   Felion  family. Vt.   Interment   will   be   in   St.   Joseph   He   wa   predeceased   by   two   Cemetery  in  Rutland.   BRANDON  â&#x20AC;&#x201D;  Elizabeth  Benson   (Congdon)   â&#x20AC;&#x153;Bettyâ&#x20AC;?   Shedd,   90,   of   Brandon   died   peacefully   at   Shard   Villa  in  Salisbury  on  Oct.  10,  2013. She  was  born  in  Rutland  on  Dec.   28,   1922,   the   daughter   of   Fred   W.   , S at u rd ay th and   Mabel   (Keyes)   Congdon   of   Clarendon.   She   was   raised   on   a   Oc t o b e r 19 farm  on  West  Creek  Road  and  had  a   12-6pm lifelong  love  of  animals,  especially   dogs   and   horses.   She   was   a   gradu-­ ate  of  Rutland  High  School,  class  of   1942. On   May   12,   1946,   she   married   the   love   of   her   life,   Paul   Shedd,   at   the   Wallingford   Congregational   Church.   Most   of   their   married   life   was  spent  in  Clarendon,  Rutland  and   Brandon.  Paul  and  Betty  were  resi-­ dent   managers   at   Neshobe   House   FROM THE in   Brandon   from   1994   until   Paulâ&#x20AC;&#x2122;s   death   in   2006.   Betty   continued   as   MAD TACO resident   manager   until   2011.   Paul   DQG %HWW\ ORYHG ÂżVKLQJ FDPSLQJ 802.388.2411 in   their   RV,   and   were   diehard   Red  

Louis Gokey, 85, Rutland

always  quick   with   a   snappy   come-­ back,  family  recalled,  noting  that  she   will   be   greatly   missed   by   everyone   whose  life  she  touched. She   is   survived   by   her   father   of   New   Haven;Íž   her   mother   of   Colchester;Íž   sister   Bethany   P.   Scott,   and   Bethanyâ&#x20AC;&#x2122;s   son   Bentley   Watson   Luong  and  his  father  Nathan  Luong   of   New   Haven;Íž   paternal   grandpar-­ ents,  Watson  A.  and  Debra  R.  Scott  of   New   Haven;Íž   maternal   grandmother,   Arthea   Leggett   of   Colchester;Íž   half-­ sister   Carly   Rose   Cram   of   Bristol;Íž   aunts  Dione  Scott  of  Pittsford,  Amy   Manning   of   Brandon   and   Katie   Perone  of  Connecticut;Íž  uncles  Martin   Manning   of   Massachusetts   and   Charles  Whittemore  of  New  Haven;Íž   and   numerous   cousins,   friends   and   her  beloved  teammates. Visiting   hours   will   be   held   on   Monday,   Oct.   14,   from   4-­7   p.m.   at   the   Sanderson-­Ducharme   Funeral   Home,   117   South   Main   St.   in   Middlebury. Funeral   services   will   be   held   on   Tuesday,  Oct.  15,  at  6  p.m.  at  Mount   Abraham   Union   High   School   in  

!

OLIVIA  SCOTT Bristol. Memorial   contributions   may   be   made  in  her  name  to  Mount  Abraham   Union   High   School   Athletics,   220   Airport  Drive,  Bristol,  VT  05443.

"

Elizabeth Shedd, 90, Brandon

HAPPY VALLEY ORCHARD

& Citizen Cider Present

CIDERFEST

FUN! For the Whole Family Apple & Hard Cider Tastings

The CIDER HOUSE BOYS Play Bluegrass

Â&#x2C6;`iĂ&#x20AC;Ă&#x160;*Ă&#x20AC;iĂ&#x192;Ă&#x192;Ă&#x160; iÂ&#x201C;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;Ă&#x160;UĂ&#x160; Â&#x2C6;`iĂ&#x20AC;Ă&#x160; Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x2022;Ă&#x152;Ă&#x192;

FOOD

217 Quarry Road, Middlebury VT

Sox  fans.   Betty   was   very   accom-­ plished   in   knitting,   crocheting,   and   needlework. She   is   survived   by   her   daughter,   Donna   Brewer   and   her   husband   George   of   Cornwall;͞   her   grand-­ daughter.   Julie   Scribner   and   her   husband   George   of   Cornwall;͞   her   great-­grandsons,   Christopher   Ryan   of   Cornwall   and   2nd   Lt.   Thomas   Ryan   of   Fort   Benning,   Ga.;͞   her   brother-­in-­law,   Don;͞   her   sisters-­in-­ law,   Grace,   Alice,   and   Mary   Lou;͞   many   nieces   and   nephews;͞   and   her   beloved  bird,  Tessa. The  family  wishes  to  thank  every-­ one   at   Shard   Villa   and   Addison   County   Home   Health   and   Hospice,   and   Judy   Hill,   who   all   took   such   loving  care  of  Betty. A   celebration   of   her   life   will   be   held  Tuesday,   Oct.   15,   at   1   p.m.   in   Wallingford.   Services   are   being   arranged   by   Aldous   Funeral   Home   in  Wallingford.

!

"

ELIZABETH  â&#x20AC;&#x153;BETTYâ&#x20AC;?  SHEDD ,Q OLHX RI Ă&#x20AC;RZHUV GRQDWLRQV FDQ be   made   in   her   name   to   Addison   County   Home   Health   and   Hospice   RU%UDQGRQ$UHD5HVFXH6TXDG¸

Marjorie Covey memorial service Join Us In

HINESBURG access

CHAMPLAIN VALLEY UNION HIGH SCHOOL

SAT., OCT. 19 9 AM-4 PM

CRAFT FAIR

t(PPE&BUTt75$SBGUFSTtNJOVUFTGSPN&YJUt"MM*OEPPST

FREE Entry and Parking Community Education Benefit

DIRECTIONS: Take Exit 12 off I-89, turn onto Route 2A South away from big stores. Left onto 116, and then left at first traffic light in Hinesburg.

MIDDLEBURY  â&#x20AC;&#x201D;  A  memorial   who   died   Sept.   20,   2013,   will   be   11  a.m.  at  the  Middlebury  United   service   for   Marjorie   L.   Covey,   held  on  Saturday,  Nov.  2,  2013,  at   Methodist  Church.

! " Carl Peabody, East Middlebury

EAST  MIDDLEBURY   â&#x20AC;&#x201D;   Carl   A.   Peabody   of   East   Middlebury   died   of   complications   from   a   stroke   in   the   ARCH   room   at  

Helen  Porter   Healthcare   and   there   will   be   no   service   at   the   Rehabilitation   Center   during   the   current  time. early   morning   hours   of   Friday,   A  full  obituary  will  appear  in  a   Oct.   11,   2013.   At   his   request,   future  edition  of  the  Independent.

Cremation With A Service... A Celebration of Life, for those left behind, helps those family members and friends with closure. Even though your loved one says â&#x20AC;&#x153;I just want to be crematedâ&#x20AC;&#x201C; no funeral,â&#x20AC;? they forget the Celebration of Life service is not for them, but for the ones left behind. A service is a KHDOWK\ZD\WRVD\JRRGE\H

Sanderson-Ducharme Funeral Home 6RXWK0DLQ6W0LGGOHEXU\97Â&#x2021; sandersonfuneralservice.com

Funeral, Cremation & Memorial Services, Pre-Planning Services

BROWN-McCLAY FUNERAL HOMES

Bristol 453-2301

Vergennes 877-3321


Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013  â&#x20AC;&#x201D;  PAGE  7

ADDISON COUNTY

Obituaries

Samuel Francoeur, 20, Leicester

Diane Christian, 69, Brandon BRANDON  â&#x20AC;&#x201D;   Diane   Lavoie   Christian,   69,   of   Brandon   died   Wednesday,   Oct.   9,   2013,   at   Mountain  View  Center  in  Rutland. She   was   born   in   New   London,   Conn.,   on   Aug.   9,   1944.   She   was   the   daughter   of   John   and   Margaret   (Arens)  Lavoie.  She  graduated  from   Mount  St.  Joseph  Academy,  class  of   1962,  and  afterward  graduated  from   Holy   Ghost   School   of   Nursing   in   Cambridge,  Mass.,  class  of  1963. She  worked  as  a  licensed  practical   nurse  for  38  years.  She  was  forced  to   retire  due  to  illness  in  June  2001.  Her   IDPLO\ VD\V VKH KDG D VSHFLÂżF ORYH of   Hospice   work.   She   had   lived   in   Brandon   since   2000,   having   moved   there  from  Hamden,  Conn. She   is   survived   by   her   husband,   Gordon   â&#x20AC;&#x153;Budâ&#x20AC;?   Christian,   now   of   Orwell;Íž   two   sons,   William   Andrew   Aquila   of   Line   Lexington,   Pa.,   and   Marc  Lavoie  Aquila  of  Norwich,  Vt.;Íž   WZR GDXJKWHUV (IÂżH $QQH $TXLOD 

Thieme  of   Weston,   Conn.,   and   Stephanie   Margaret   Aquila   of   Salt   Lake   City,   Utah;Íž   a   brother,  William   Berry  of  Brandon;Íž  a  sister,  Suzanne   D.   Lavoie   of  West   Hartford,   Conn.;Íž   and   eight   grandchildren.   Several   nieces,   nephews   and   cousins   also   survive  her. The   memorial   service   â&#x20AC;&#x153;In   Celebration  of  Her  Lifeâ&#x20AC;?  will  be  held   on  Saturday,  Oct.  19,  2013,  at  2  p.m.   at   the   Miller   &   Ketcham   Funeral   Home   in   Brandon.   Cynthia   Yee,   chaplain   at   Rutland   Area   Visiting   1XUVH +RVSLFHZLOORIÂżFLDWH7KH graveside   committal   service   and   burial   will   follow   the   ceremony   at   Mountain  View  Cemetery  in  Orwell. Friends   may   call   at   the   funeral   home  on  Friday,  Oct.  18,  2013,  from   6-­8  p.m. Memorial   gifts   may   be   made   to   Rutland   Area   Visiting   Nurse   &   Hospice,   7   Albert   Cree   Drive,   Rutland,  VT  05701.

DIANE Â CHRISTIAN

LEICESTER  â&#x20AC;&#x201D;   Samuel   Michael   Francoeur,   age   20,   died   Wednesday,   Oct.  9,  2013,  while  visiting  the  home   of  his  grandparents  in  Ripton. Sam   was   born   in   Middlebury   on   July  30,  1993,  on  a  day  full  of  beauti-­ ful  rainbows.  He  was  the  son  of  Paul   and  Kristin  (Holsman)  Francoeur.  He   grew  up  in  Leicester  where  he  received   his  early  education  at  Leicester  Central   School.   He   graduated   from   Otter   Valley   Union   High   School,   class   of   2011,  graduating  as  part  of  the  National   Honor  Society.  After  Otter  Valley,  Sam   attended  one  year  at  UVM. Sam   loved   theater   and   was   a   dedi-­ cated  part  of  the  Walking  Stick  Theatre   at  Otter  Valley,  proudly  being  in  17  of   their   shows   in   his   time   at   OVUHS.   While  at  OV,  he  especially  enjoyed  the   Moosalamoo  program.  He  was  an  avid   skier  and  enjoyed  the  slopes  at  Snow   Bowl,  as  well  as  loving  to  ice  skate. Sam   loved   anything   to   do   with   history,   and   loved   to   travel   with   his   family,   enjoying   trips   to   Canada,   Mexico,   England,   and   the   Grand   Caymans.   On   one   family   trip   to   Mexico,   the   family   explored   Mayan   ruins   in   Quintana   Roo   where   he   climbed   the   Coba   Temple   with   his   dad.  The  Tower  of  London  fascinated   him  on  another  family  journey,  as  did   his  family  trip  to  Legoland.  Even  at  20   years   old,   Sam   loved   Legos.   He   had   recently   worked   at   Neshobe   Farms   as   an   intern,   and   was   very   excited   to   start  a  new  job  this  fall  at  his  beloved   Middlebury  College  Snow  Bowl. He  is  survived  by  his  parents,  Paul   and   Kristin   Francoeur   of   Leicester;Íž   two   brothers,   Ryan   Adam   Francoeur   of  North  Conway,  N.H.,  and  Benjamin   Ronald   Francoeur   of   Leicester;Íž   his   sister,   Amie   Beth   Francoeur   and   her   spouse   Jen   Miller   of   Burlington;Íž   maternal   grandparents,   Rev.   Wayne  

SAMUEL  FRANCOEUR and   Ellie   Holsman   of   Ripton;Íž   and   paternal   grandparents,   Ronald   and   Claire  Francoeur  of  Leicester.  Several   aunts,  uncles  and  cousins  also  survive   him.  Sam  is  also  survived  by  all  of  his   creatures,   and   his   absolutely   beloved   cat,  â&#x20AC;&#x153;Sbeckles.â&#x20AC;? A   gathering   â&#x20AC;&#x153;In   Celebration   of   His   Lifeâ&#x20AC;?   was   held   on   Sunday,   Oct.   13,   2013,   at   1   p.m.   at   the   Leicester   Meeting   House   at   Leicester   Four   Corners.  His  grandfather,  Rev.  Wayne   +ROVPDQ RIÂżFLDWHG$ SULYDWH JUDYH-­ side   committal   service   and   burial   followed   in   Brookside   Cemetery   in   Leicester. Memorial  gifts  in  his  memory  may   be  made  to  The  Walking  Stick  Theatre   at   O.V.U.H.S.   c/o   Nancy   Robinson,   Franklin  Street,  Brandon,  VT  05733. Arrangements   are   under   the   direc-­ tion  of  the  Miller  &  Ketcham  Funeral   +RPHLQ%UDQGRQ¸

!

"

Paul Langlois, 75, formerly of Middlebury BURLINGTON  â&#x20AC;&#x201D;   Paul   Y.   Langlois,   75,   died   Sept.   24,   2013,   at   Starr   Farm   Nursing   Home   in   Burlington. He   attended   Catholic   school   and   high   school.   He   worked   at   Brush  Motors  and  Weyerhaeuser  in   Hancock.

He  attended   St.   Maryâ&#x20AC;&#x2122;s   Church   while  living  in  Middlebury. He  was  married  to  Eva  Evans  for   30  years. Surviving   are   his   son,   Paul   Jr.;Íž   sisters  Helen  Miller  of  Rutland  and   Claire  Bishop  of  Morristown,  Tenn.;Íž   and  several  nieces  and  nephews.

Over 31 years of personalized, comfortable care in a high-tech dental office!

1FUFS+)PQQFS %%4t"EBN&'BTPMJ %.% #SJBO%$PMMJOT %%4 t.PTU*OTVSBODF8FMDPNFt&NFSHFODJFT8FMDPNF t/FX1BUJFOUT8FMDPNF 133&YDIBOHF4USFFU 4VJUFt.JEEMFCVSZ (802) 388-3553

www.middleburydentalvt.com


PAGE  8  â&#x20AC;&#x201D;  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

communitycalendar

Dark  shadows MAX  SCHRECK  (SEEN  here  in  silhouette)  stars  in  â&#x20AC;&#x153;Nosferatuâ&#x20AC;?  (1922),  the  original   VLOHQW ÂżOP YHUVLRQ RI %UDP 6WRNHUÂśV Âľ'UDFXODÂś WR EH VKRZQ ZLWK OLYH PXVLF E\ -HII Rapsis  on  Saturday,  Oct.  19,  at  7  p.m.  at  the  Brandon  Town  Hall.  

Oct

14

MONDAY

â&#x20AC;&#x153;Lasyam:  An  Evening  of  Classical   Danceâ&#x20AC;?   at   Middlebury   College.   Monday,   Oct.   14,   7-­9   p.m.,   Mahaney   Center   for   the   Arts.   World-­renowned   artist   Sasikala   Penumarthi   and   her   students   perform   an  array  of  dances  in  the  south  Indian  classical   style  of  Kuchipudi.  Free.  Info:  443-­3168.   Addison   County   Right   to   Life   meeting   in   East   Middlebury.   Monday,   Oct.   14,   7-­8   p.m.,   Valley   Bible   Church.   Visitors   welcome.   Info:   388-­2898   or  L2Paquette@aol.com.   Screening   of   â&#x20AC;&#x153;The   Vermont   Movie,â&#x20AC;?   Part   3,   in   Middlebury.   Monday,   Oct.   14,   7:30-­9:30   p.m.,   Champlain  Valley  Unitarian  Universalist  Society.   The   Vermont   Movie   Collective   presents   Part   3,   â&#x20AC;&#x153;Refuge,   Reinvention   and   Revolution,â&#x20AC;?   of   its   six-­part   documentary   on   Vermont.   Tickets   $8,   students  $5.  

Oct

15

TUESDAY

Women  Business  Owners  Network   meeting   in   Middlebury.   Tuesday,   Oct.  15,  8-­9:30  a.m.,  Rosieâ&#x20AC;&#x2122;s  restaurant.   This   month   Nancy   Shuttleworth   of   the   Vermont   Small   Business   Development   Center   presents   â&#x20AC;&#x153;Google  Tools  for  Small  Businesses.â&#x20AC;?  Cost  $8  for   members,   $10   for   guests.   RSVP   to   info@nour-­ ishyourpurpose.com  Info:  www.wbon.org.   Special  senior  luncheon  in  Middlebury.  Tuesday,   Oct.   15,   11   a.m.-­1   p.m.,   Russ   Sholes   Senior   Center.   CVAA   sponsors   a   luncheon   of   baked   glazed   ham,   baked   stuffed   potato,   green   leafy   salad,   dinner   roll   and   ice   cream   topped   with   chocolate   syrup.   Suggested   donation   $4.   Reservations   required:   1-­800-­642-­5119,   ext.   634.  Free  transportation  via  ACTR:  388-­1946.   Flu  vaccine  clinic  in  Orwell.  Tuesday,  Oct.  15,  2-­4   SP2UZHOO9LOODJH6FKRRO3DUWRIDVHULHVRIĂ&#x20AC;X vaccine  clinics  around  the  county.  Cost  $30,  but   arrangements  will  be  made  for  those  who  canâ&#x20AC;&#x2122;t   afford  the  fee.  Medicaid  and  Medicare  recipients   are  covered.   â&#x20AC;&#x153;Remaking  Cinema  with  Home  Moviesâ&#x20AC;?  lecture   at  Middlebury  College.  Tuesday,  Oct.  15,  4:30-­ 6:30   p.m.,   Axinn   Room   232.   A   lecture   by   Rick   3UHOLQJHUDQDUFKLYLVWZULWHUDQGÂżOPPDNHUDQG founder   of   Prelinger   Archives,   a   collection   of   60,000   advertising,   educational,   industrial   and   DPDWHXU ÂżOPV )UHH ,QIR RU ER[RI-­ ÂżFH#PLGGOHEXU\HGX Artistâ&#x20AC;&#x2122;s  reception  in  Bristol.  Tuesday,  Oct.  15,  6-­8   p.m.,  ARTSight   Studios   and   Galleries,   6   South   St.  A  reception  for  viewing  the  new  works  of  local   artist  Kit  Donnelly.  Also,  ARTSight  Studios  will  be   open  to  the  public.  Info:  artsight@gmavt.net.   Screening   of   â&#x20AC;&#x153;The   Vermont   Movie,â&#x20AC;?   Part   4,   in   Middlebury.   Tuesday,   Oct.   15,   7:30-­9:30   p.m.,   Champlain  Valley  Unitarian  Universalist  Society.   The   Vermont   Movie   Collective   presents   Part   4,   â&#x20AC;&#x153;Doers  and  Shapers,â&#x20AC;?  of  its  six-­part  documentary   on  Vermont.  Tickets  $8,  students  $5.  

Oct

16

WEDNESDAY Flu  vaccine   clinic   in   Bristol.  

Wednesday,  Oct.   16,   10   a.m.-­noon,   American   /HJLRQ $LUSRUW 'ULYH 3DUW RI D VHULHV RI Ă&#x20AC;X vaccine  clinics  around  the  county.  Cost  $30,  but   arrangements   will   be   made   for   those   who   canâ&#x20AC;&#x2122;t   afford  the  fee.  Medicaid  and  Medicare  recipients   are  covered.   GED  orientation  and  registration  in  Middlebury.   Wednesday,   Oct.   16,   12:30-­1:30   p.m.,   282   Boardman   St.   Vermont   Adult   Learning   invites   any  adults  to  come  learn  more  about  earning  a   KLJKVFKRROGLSORPDRU*('FHUWLÂżFDWH2SHQWR all  adults  16  or  older.  Advance  signup  is  required.   Sign  up  at  388-­4392,  addisoninfo@vtadultlearn-­ ing.org  or  in  person.   â&#x20AC;&#x153;Collecting   Chinese   Art   at   the   Metropolitan   Museumâ&#x20AC;?   lecture   at   Middlebury   College.   Wednesday,   Oct.   16,   4:30-­6:30   p.m.,   Twilight   Auditorium.  Presented  by  Dr.  Jason  Sun,  curator   of  Chinese  art  at  the  Metropolitan  Museum  of  Art.   )UHH ,QIR RU ER[RIÂżFH#PLGGOHEXU\ edu.   Natural   resources   inventory   public   forum   in   Cornwall.  Wednesday,  Oct.  16,  7:30-­9:30  p.m.,   Cornwall  Town  Hall,  2629  Route  30.  Consultant   ecologist   Brett   Engstrom   will   share   data   about   the   townâ&#x20AC;&#x2122;s   natural   resources   from   his   survey   of   public   documents.   Residents   are   asked   to   add   their  knowledge  about  Cornwallâ&#x20AC;&#x2122;s  unique  features   such   as   wildlife   areas,   interesting   geology   or   unusual   plants,   and   to   help   prioritize   inventory   work  for  the  coming  year.  Info:  462-­2899.   Blues   jam   in   Middlebury.   Wednesday,   Oct.   16,   8-­10  p.m.,  51  Main.  Dennis  Willmott  from  Left  Eye   Jump  will  provide  lead  guitar,  bass  and  drums  if   you  need  backup  or  take  a  break  and  let  you  play.   Bring  your  instrument  and  get  ready  to  jam.  Info:   www.go51main.com.  

Oct

17

Bristol.  Thursday,  Oct.  17,  7-­8:30  p.m.,  Lawrence   Memorial  Library.  The  One  World  Library  Project   welcomes   Charlotte   resident   Jim   Squires,   who   will   share   stories   and   images   from   his   summer   trip  to  the  Arctic.  Info:  453-­2366.   â&#x20AC;&#x153;Vestaâ&#x20AC;?  on  stage  in  Middlebury.  Thursday,  Oct.  17,   7-­9  p.m.,  Champlain  Valley  Unitarian  Universalist   Society.   A   play   about   the   challenges   of   aging,   relationships,  illness  and  dying.  Presented  by  the   End   of   Life   Community   Education   Series.   Info:   388-­4738  or  lborden@portermedical.org.   â&#x20AC;&#x153;Cat  on  a  Hot  Tin  Roofâ&#x20AC;?  in  Middlebury.  Thursday,   Oct.   17,   7:30-­10   p.m.,   Town   Hall   Theater.   Tennessee   Williamsâ&#x20AC;&#x2122;   Pulitzer   Prize-­winning   drama,  directed  by  Melissa  Lourie.  A  family  strug-­ gles  to  come  to  grips  with  its  secrets,  desires  and   lies  as  they  celebrate  Big  Daddyâ&#x20AC;&#x2122;s  65th  birthday.   Produced  by  Middlebury  Actors  Workshop.  Oct.   17-­20.  Tickets  $22/$10  students,  available  at  the   7+7 ER[ RIÂżFH RU ZZZWRZQKDOOWKH-­ ater.org.   â&#x20AC;&#x153;The  Changing  Music  Scene  of  the  1940sâ&#x20AC;?  talk   in   Bristol.   Thursday,   Oct.   17,   7:30-­9:30   p.m.,   Howden   Hall.   Catamount   Artsâ&#x20AC;&#x2122;   Martin   Bryan   takes   a   look   at   the   popular   music   scene   of   the   1940s  â&#x20AC;&#x201D;  from  Big  Band  swing  to  wartime  music,   from   popular   Broadway   musicals   to   bebop   and   more.   A   Vermont   Humanities   Council   event,   hosted  by  the  Bristol  Historical  Society.  Free.  Info:   453-­2888.    

Oct

18

FRIDAY

Fall  bake   and   rummage   sale   in   Middlebury.   Friday,   Oct.   18,   9   a.m.-­5   p.m.,   Middlebury   United   Methodist   Church,  corner  of  Seminary  and  North  Pleasant   streets.   Bake   sale   upstairs,   9   a.m.-­1   p.m.   Rummage   sale   downstairs   9   a.m.-­5   p.m.   Shop   for  clothing,  household  goods,  shoes  and  boots,   ERRNV WR\V DQG NQLFNNQDFNV 3URFHHGV EHQHÂżW church  missions,  local  and  away.  Info:  388-­2048.   Rummage  sale  continues  Saturday.   Senior   luncheon   in   Middlebury.   Friday,   Oct.   18,   11:30   a.m.-­1:30   p.m.,   The   Glass   Onion,   Hannaford   Career   Center.   Woody   Danforth   and   his   students   serve   culinary   delights.   Menu   to   be   announced.   Sponsored   by   CVAA.   Suggested   donation   $5.   Reservations   required:   1-­800-­642-­5119.   Sculpture   inauguration   at   Middlebury   College.   Friday,   Oct.   18,   2-­3   p.m.,   Near   the   pond   at   the   Mahaney   Center   for   the   Arts.   Celebrating   the   re-­installation   of   Vito   Acconciâ&#x20AC;&#x2122;s   provocative   and   seminal   sculpture   â&#x20AC;&#x153;Way   Station   I   (Study   Chamber).â&#x20AC;?   Remarks   about   the   history   of   the   piece  and  the  artistâ&#x20AC;&#x2122;s  career  will  be  followed  by  a   formal  unlocking  of  the  structure.   Amateur   photography   show   reception   in   Brandon.   Friday,   Oct.   18,   5:30-­8:30   p.m.,  

Compass  Music   and   Arts   Center,   Park   Village.   Celebrating  the  opening  of  an  open  photography   show   for   amateurs   and   enthusiasts.   Photos   will   be  on  exhibit  through  Oct.  28.  Info:  cmacvt.org.   Exhibit   opening   reception   in   Bristol.   Friday,   Oct.   18,   5:30-­7   p.m.,   Art   on   Main.   Celebrating   the  opening  of  the  featured  artist  exhibit  â&#x20AC;&#x153;Natural   Textures,â&#x20AC;?  handwoven  baskets  by  Salisbury  artist   Maura   Clancy.   On   exhibit   Oct.   7-­Nov.   17.   Info:   453-­4032   or   info@artonmain.net.   On   Facebook   at  ArtonMainVT.   Barn  dance  in  Weybridge.  Friday,  Oct.  18,  6:30-­ 8:30   p.m.,   Weybridge   Town   Garage   and   Fire   Station.   Live   music   by   Rick   Klein   and   Peter   Macfarlane   of   Atlantic   Crossing,   with   Luke   Donforth  calling  the  dances.  All  ages  and  abilities   welcome.   Admission   by   donation.   All   proceeds   will   help   fund   Weybridge   Schoolâ&#x20AC;&#x2122;s   after-­school   program.  Info:  545-­2113.   â&#x20AC;&#x153;Cat  on  a  Hot  Tin  Roofâ&#x20AC;?  in  Middlebury.  Friday,  Oct.   18,  7:30-­10  p.m.,  Town  Hall  Theater.  Tennessee   Williamsâ&#x20AC;&#x2122;   Pulitzer   Prize-­winning   drama,   directed   by   Melissa   Lourie.   A   family   struggles   to   come   to  grips  with  its  secrets,  desires  and  lies  as  they   celebrate  Big  Daddyâ&#x20AC;&#x2122;s  65th  birthday.  Produced  by   Middlebury  Actors  Workshop.  Oct.  17-­20.  Tickets   VWXGHQWVDYDLODEOHDWWKH7+7ER[RIÂżFH 382-­9222  or  www.townhalltheater.org.  

Oct

19

SATURDAY

Green  Mountain   Club   cycle   and   potluck  supper  in  Addison  County.   Saturday,   Oct.   19,   ride   around   Lake   Dunmore,   supper   in   Middlebury.   Easy   mid-­ afternoon   cycle   around   the   lake,   followed   by   supper   at   Ginny   Heidkeâ&#x20AC;&#x2122;s   house   on   Route   116.   Helmets   required   for   cycling.   Bring   your   own   place   setting   for   supper.   For   ride   details,   contact   the   Abbotts   at   jabbott4111@myfair-­ point.net.  For  potluck  details,  contact  Heidke  at   ginnypots@comcast.net  or  989-­7272.   Fall  rummage  sale  in  Middlebury.  Saturday,  Oct.   19,   9   a.m.-­noon,   Middlebury   United   Methodist   Church,  corner  of  Seminary  and  North  Pleasant   streets.   Bag   day:   $2   per   bag.   Shop   for   cloth-­ ing,  household  goods,  shoes  and  boots,  books,   WR\VDQGNQLFNNQDFNV3URFHHGVEHQHÂżWFKXUFK missions,  local  and  away.  Info:  388-­2048.  .   Quarry   open   house   in   Middlebury.   Saturday,   Oct.   19,   10   a.m.-­2   p.m.,   Omya   Quarry,   Route   7  South.  Take  a  bus  tour  of  the  open-­pit  marble   quarry   or   disembark   and   explore.   View   the   large   trucks   and   equipment   on   display,   learn   about  rocks  and  minerals  from  experts,  collect  a   souvenir.  All  ages.  Info:  (802)  770-­7644  or  www. omyainvermont.com.   Basket   party   in   Orwell.   Saturday,   Oct.   19,   11   a.m.-­1   p.m.,   Orwell   Town   Hall.   Doors   open   at   11,   lunch   is   at   noon,   drawing   is   at   1   p.m.  

THURSDAY

Flu  vaccine   clinic   in   Vergennes.   Thursday,   Oct.   17,   10   a.m.-­noon,   St.   3HWHUÂśV 3DULVK 3DUW RI D VHULHV RI Ă&#x20AC;X vaccine  clinics  around  the  county.  Cost  $30,  but   arrangements  will  be  made  for  those  who  canâ&#x20AC;&#x2122;t   afford  the  fee.  Medicaid  and  Medicare  recipients   are  covered.   Senior   luncheon   in   Vergennes.   Thursday,   Oct.   17,  11:30  a.m.-­1:30  p.m.,  St.  Peterâ&#x20AC;&#x2122;s  Parish  Hall.   CVAA   sponsors   this   senior   meal   of   roast   pork   with  gravy,  smashed  potatoes,  carrot  raisin  salad,   roll,  and  apple/blueberry  crisp.  Suggested  dona-­ tion  $4.  Reservations  required:  1-­800-­642-­5119,   ext.   615.   Free   transportation   through   ACTR:   388-­1946.   Game   night   for   teens   in   Middlebury.   Thursday,   Oct.  17,  5-­7  p.m.,  Ilsley  Library.  Teens  in  grades   7-­12   are   invited   to   beat   boredom   with   board   games:   Connect   Four,   Sorry,   chess,   Apples   to   Apples  and  more.  Snacks  served.  Info;  388-­4097.   Historical   society   annual   banquet   in   Bristol.   Thursday,   Oct.   17,   6-­8   p.m.,   Bristol   American   Legion.   The   Bristol   Historical   Societyâ&#x20AC;&#x2122;s   annual   event  features  Martin  Brian  playing  a  wide  range   of  music  from  Big  Band  swing  to  wartime  music,   from  Broadway  tunes  to  bebop  and  more.  Happy   half-­hour   at   6   p.m.   Tickets   $20   per   person.   Entertainment  is  free.  Info  and  tickets:  453-­2888   or  gerry60@wcvt.com.   â&#x20AC;&#x153;Land   of   the   Midnight   Sunâ&#x20AC;?   presentation   in  

Ice,  ice,  baby JIM   SQUIRES   SHARES   his   striking   photographs   â&#x20AC;&#x201D;   such   as   this  Arctic   glacier   â&#x20AC;&#x201D;   from  his  trip  to  Norwayâ&#x20AC;&#x2122;s  Svalbard  Archipelago  in  â&#x20AC;&#x153;Land  of  the  Midnight  Sun:  Sum-­ mer  Travels  to  the  Arctic,â&#x20AC;?  a  program  at  the  Lawrence  Memorial  Library  in  Bristol  on   Thursday,  Oct.  17,  at  7  p.m.


Addison Independent,  Monday,  October  14,  2013  —  PAGE  9

communitycalendar

/XQFK LQFOXGHV ¿UVW HQYHORSH WLFNHW ([WUD HQYHORSHV 6SRQVRUHG E\ 9HUPRQW ,QWHUQDWLRQDO2UGHURIWKH5DLQERZIRU*LUOVD 0DVRQLF\RXWKVHUYLFHRUJDQL]DWLRQ7RZQKDOO LVKDQGLFDSDFFHVVLEOH Book sale  in  New  Haven.6DWXUGD\2FW DP SP 1HZ +DYHQ 7RZQ +DOO FDIHWHULD $QQXDOIDOOERRNVDOH3ULFLQJLV³WDNHZKDW\RX ZDQWJLYHZKDW\RXFDQ´ “Cat   on   a   Hot   Tin   Roof”   in   Middlebury.   6DWXUGD\ 2FW  SP 7RZQ +DOO 7KHDWHU 7HQQHVVHH :LOOLDPV¶ 3XOLW]HU 3UL]H ZLQQLQJ GUDPD GLUHFWHG E\ 0HOLVVD /RXULH $ IDPLO\ VWUXJJOHV WR FRPH WR JULSV ZLWK LWV VHFUHWVGHVLUHVDQGOLHVDVWKH\FHOHEUDWH%LJ 'DGG\¶VWKELUWKGD\3URGXFHGE\0LGGOHEXU\ $FWRUV :RUNVKRS 2FW 0DWLQHH WLFNHWV VWXGHQWV DYDLODEOH DW WKH 7+7 ER[ RI¿FHRUZZZWRZQKDOOWKHDWHURUJ Eerie   stories   for   teens   and   tweens   in   Middlebury.6DWXUGD\2FWSP,OVOH\ /LEUDU\ 0DVWHU VWRU\WHOOHUV 7LP -HQQLQJV DQG /HDQQH 3RQGHU HQJDJH NLGV LQ JUDGHV ZLWK D SURJUDP WLWOHG ³7KH 9DPSLUH 3ULQFHVV (HULH 7DOHV RI +XPRU DQG 6XVSHQVH´ ,QIR ZZZLOVOH\SXEOLFOLEUDU\RUJ Ciderfest   2013   in   Shoreham. 6DWXUGD\ 2FW  SP &KDPSODLQ 2UFKDUGV 6ZHHW DQG KDUGHU FLGHUV DQG DSSOH ZLQHV IURP DUHD SURGXFHUV SOXV OLYH PXVLF E\ 5XQ 0RXQWDLQ (QWHU WKH 6WHOODU &HOODU KDUG FLGHU DQG DSSOH ZLQH FRQWHVW 7LFNHWV IRU DOFRKRO WDVWHUV IRU QRQWDVWHUV DYDLODEOH RQOLQH DW ZZZ FKDPSODLQRUFKDUGVFRPE\SKRQHDW RUDWWKHRUFKDUG Free  community  supper  in  Shoreham.6DWXUGD\ 2FW  SP 6KRUHKDP &RQJUHJDWLRQDO &KXUFK+DUYHVWGLQQHURISRWURDVWDQGJUDY\ PDVKHG SRWDWRHV IDOO YHJHWDEOHV IUHVK EUHDG DQG UROOV GHVVHUWV DQG EHYHUDJHV 'RQDWLRQ RI QRQSHULVKDEOH LWHPV IRU WKH IRRG VKHOI DUH DSSUHFLDWHG )UHH ZLOO RIIHULQJ WR EHQH¿W WKH (PHUJHQF\)XQGWRKHOSWKRVHLQWKHFRPPX QLW\ ZKR VWUXJJOH WR PHHW EDVLF QHHGV HVSH FLDOO\KHDWDQGXWLOLWLHV Turkey   dinner   in   Brandon. 6DWXUGD\ 2FW  SP %UDQGRQ 8QLWHG 0HWKRGLVW &KXUFK $QQXDO GLQQHU IHDWXULQJ WXUNH\ ZLWK DOO WKH ¿[LQJVSOXVEHYHUDJHDQGGHVVHUW$GXOWV FKLOGUHQDQGXQGHUFKLOGUHQXQGHUIUHH King  Pede  party  in  Ferrisburgh.6DWXUGD\2FW  SP )HUULVEXUJK &RPPXQLW\ &HQWHU DQG 7RZQ +DOO 6DQGZLFK VXSSHU IROORZHGE\DQHYHQLQJRIIXQDQGFDUGJDPHV &RPHSODQQLQJWRSOD\.LQJ3HGHRUEULQJ\RXU RZQ IDYRULWH FDUG JDPH 5HTXHVWHG GRQDWLRQ Owl  banding  in  Addison.6DWXUGD\2FW SP 5RXWH EHWZHHQ 5RXWHV DQG $<RXQJ DQG ROG DUH LQYLWHG WR MRLQ 5RGQH\ 2OVHQDQGKLV'LYHUVL¿HG2FFXSDWLRQVVWXGHQWV LQ %XVWHU *UDQW¶V VXJDUEXVK DV WKH\ RSHQ XS WKHLURZOEDQGLQJVWDWLRQWRWKHSXEOLF%ULQJD ÀDVKOLJKWDQGGUHVVZDUPO\3URJUDPVWDUWVDW VXQVHW,QIR Silent   movie   screening   in   Brandon. 6DWXUGD\ 2FW  SP %UDQGRQ 7RZQ +DOO DQG &RPPXQLW\ &HQWHU 5RXWH ³1RVIHUDWX´  WKH RULJLQDO VLOHQW ¿OP DGDSWDWLRQ RI %UDP6WRNHU¶V³'UDFXOD´$FFRPSDQLHGE\OLYH PXVLF E\ -HII 5DSVLV 7KLV LV WKH WRZQ KDOO¶V DQQXDO ³&KLOOHU 7KHDWHU´ ¿QDO VFUHHQLQJ RI WKH VHDVRQPHDQLQJWKDWWKHUHLVDV\HWQRKHDW LQWKHEXLOGLQJ)UHHEXWGRQDWLRQVWRWKHWRZQ KDOO UHVWRUDWLRQ IXQG DSSUHFLDWHG ,QIR ZZZ EUDQGRQWRZQKDOORUJ “Cat   on   a   Hot   Tin   Roof”   in   Middlebury.   6DWXUGD\ 2FW  SP 7RZQ +DOO 7KHDWHU 7HQQHVVHH :LOOLDPV¶ 3XOLW]HU 3UL]H ZLQQLQJ GUDPD GLUHFWHG E\ 0HOLVVD /RXULH $ IDPLO\ VWUXJJOHV WR FRPH WR JULSV ZLWK LWV VHFUHWVGHVLUHVDQGOLHVDVWKH\FHOHEUDWH%LJ 'DGG\¶VWKELUWKGD\3URGXFHGE\0LGGOHEXU\ $FWRUV:RUNVKRS2FW7LFNHWV VWXGHQWV DYDLODEOH DW WKH 7+7 ER[ RI¿FH RUZZZWRZQKDOOWKHDWHURUJ 16   Strings   in   concert   in   Brandon. 6DWXUGD\ 2FWSP%UDQGRQ0XVLF&ROLQ 0F&DIIUH\ JXLWDU DQG YRFDOV -LP 3LWPDQ GREUR DQG 'RXJ 5HLG ¿GGOH GHOLYHU DFRXV WLF VZLQJ IRON EOXHV EOXHJUDVV DQG ROGWLPH FRXQWU\ PXVLF 7LFNHWV DYDLODEOH DW  RULQIR#EUDQGRQPXVLFQHW Halloween   dance   in   Middlebury. 6DWXUGD\ 2FW  SPPLGQLJKW $PHULFDQ /HJLRQ

3RVW$GDQFHWREHQH¿W0LGGOHEXU\EDVNHW EDOO SURJUDPV 'RRUV RSHQ DW &RVWXPH FRQWHVW0XVLFE\'-'DYH%HUWKLDXPH UDIÀH 0XVW EH RU ROGHU 7LFNHWV SHU SHUVRQ DYDLODEOH DW WKH /HJLRQ RU E\ FDOOLQJ 2QO\ZLOOEHVROG

Oct

20

SUNDAY

Green Mountain   Club   hike   to   Abbey  Pond  in  Middlebury.6XQGD\ 2FW WLPH DQG PHHWLQJ SODFH 7%$ 0RGHUDWH 7R FRQ¿UP SDUWLFLSDWLRQ WLPH DQG PHHWLQJSODFHFRQWDFWOHDGHU*LQQ\+HLGNHDW RUJLQQ\SRWV#FRPFDVWQHW All-­you-­can-­eat  pancake  breakfast  in  Addison.   6XQGD\ 2FW  DP $GGLVRQ )LUH 6WDWLRQ 3ODLQ DQG EOXHEHUU\ SDQFDNHV VDXVDJHEDFRQKRPHIULHVFRIIHHKRWFKRFR ODWH DQG RUDQJH MXLFH $GXOWV NLGV XQGHU  )XQGV UDLVHG ZLOO EH XVHG WR SXUFKDVH HTXLSPHQW IRU WKH $GGLVRQ 9ROXQWHHU )LUH 'HSDUWPHQW,QIR Costume  blow-­out  sale  in  Middlebury.6XQGD\ 2FW DP SP5RXWH6RXWKRSSR VLWH )RVWHU 0RWRUV ORRN IRU EDOORRQV 7KH 0LGGOHEXU\ &RPPXQLW\ 3OD\HUV DUH VHOOLQJ DOO VL]HVRIDOONLQGVRIYLQWDJHFORWKLQJKDWVMHDQV VKRHV DQG FRDWV 7R EHQH¿W WKH 0LGGOHEXU\ &RPPXQLW\ 3OD\HUV¶ 6FKRODUVKLS )XQG ,QIR LQIR#PLGGOHEXU\FRPPXQLW\SOD\HUVRUJ Champlain   Valley   Fiddlers’   Club   gathering   in   Middlebury. 6XQGD\ 2FW QRRQ SP 9): $ JDWKHULQJ IRU SOD\HUV DQG OLVWHQHUV 5HIUHVKPHQWVDYDLODEOH$GPLVVLRQ New   Haven   Farm   and   Food   Festival. 6XQGD\ 2FW QRRQ SP 7RXUWHUHOOH 5HVWDXUDQW 5RXWH $ QRQSUR¿W FRPPXQLW\ HYHQW WR SURPRWH IDUPHUV DQG IRRG SURGXFHUV LQ 1HZ +DYHQ%XIIHWOXQFKPXVLFDQGHQWHUWDLQPHQW DQG IDUPUHODWH DFWLYLWLHV DQG GHPRQVWUDWLRQV LQFOXGLQJKD\ULGHVDSHWWLQJ]RRDQGPRUH,QIR DW OHVWHUIDUP#\DKRRFRP RU NDPLOOHQ\#DRO FRP “Cat  on  a  Hot  Tin  Roof”  in  Middlebury.6XQGD\ 2FW  SP 7RZQ +DOO 7KHDWHU 7HQQHVVHH :LOOLDPV¶ 3XOLW]HU 3UL]HZLQQLQJ GUDPD GLUHFWHG E\ 0HOLVVD /RXULH $ IDPLO\ VWUXJJOHV WR FRPH WR JULSV ZLWK LWV VHFUHWV GHVLUHVDQGOLHVDVWKH\FHOHEUDWH%LJ'DGG\¶V WK ELUWKGD\ 3URGXFHG E\ 0LGGOHEXU\$FWRUV :RUNVKRS 2FW 7LFNHWV VWXGHQWV DYDLODEOH DW WKH 7+7 ER[ RI¿FH RUZZZWRZQKDOOWKHDWHURUJ

Oct

21

MONDAY

My First   Yoga   for   children   in   Middlebury.0RQGD\2FW DP,OVOH\/LEUDU\&HUWL¿HG\RJD LQVWUXFWRU5DFKHO.ODW]NHUWHDFKHVVLPSOH\RJD SRVHV DQG SULQFLSOHV XVLQJ VWRU\WHOOLQJ DQG VRQJV :HHNO\ WKURXJK 1RY ,QIR ZZZ LOVOH\SXEOLFOLEUDU\RUJ Senior   luncheon   in   Bristol. 0RQGD\ 2FW  DP SP &XEEHUV 5HVWDXUDQW &9$$ VSRQVRUV WKLV PRQWKO\ HYHQW IRU GRZQ KRPHFRRNLQJDQGIULHQGO\VHUYLFH0HQX7%$ 6XJJHVWHGGRQDWLRQ5HVHUYDWLRQVUHTXLUHG Screening  of  “The  Vermont  Movie,”  Part  5,  in   Middlebury.0RQGD\2FWSP &KDPSODLQ9DOOH\8QLWDULDQ8QLYHUVDOLVW6RFLHW\ 7KH9HUPRQW0RYLH&ROOHFWLYHSUHVHQWV3DUW ³&HUHV¶ &KLOGUHQ´ RI LWV VL[SDUW GRFXPHQWDU\ RQ9HUPRQW7LFNHWVVWXGHQWV

Oct

22

TUESDAY

Flu vaccine   clinic   in   Middlebury.   7XHVGD\2FWDPQRRQ7KH &RPPRQV %XWWROSK 'ULYH 3DUW RI D VHULHVRIÀXYDFFLQHFOLQLFVDURXQGWKHFRXQW\ &RVW EXW DUUDQJHPHQWV ZLOO EH PDGH IRU WKRVH ZKR FDQ¶W DIIRUG WKH IHH 0HGLFDLG DQG 0HGLFDUHUHFLSLHQWVDUHFRYHUHG Music   and   Movement   class   for   preschoolers   in  Middlebury.7XHVGD\2FW DP ,OVOH\ /LEUDU\ $OL *LEVRQ H[SORUHV KRZ ERRNV FDQ FRPH WR OLIH WKURXJK PRYHPHQW DQG PXVLF 3UHVFKRROHUV DQG WKHLU FDUHJLYHUV ZLOO HQMR\ VRQJV VWUHWFKHV DQG FUHDWLYH SOD\

Midweek music VERMONT  ROOTS  MUSICIAN  Josh  Brooks  performs  at  Bar  Antidote  in  Vergennes   on  Wednesday,  Oct.  16,  at  8  p.m. :HHNO\WKURXJK1RY,QIRZZZLOVOH\SXEOL FOLEUDU\RUJ Information   session   on   college   credits   and   prior   learning   in   Middlebury. 7XHVGD\ 2FW QRRQSP&&90LGGOHEXU\)UHHVHVVLRQ WROHDUQKRZ\RXFDQFRQYHUWSULRUOHDUQLQJLQWR FROOHJHFUHGLWWRDGYDQFH\RXUFDUHHURUFUHGHQ WLDOV ZLWK WKH $VVHVVPHQW RI 3ULRU /HDUQLQJ ,QIRZZZFFYHGXSULRUOHDUQLQJ Program   on   Comet   ISON   in   Orwell. 7XHVGD\ 2FW  SP 2UZHOO )UHH /LEUDU\ 7KHFRPHW,621LVDSSURDFKLQJWKHLQQHUSDUW RIRXUVRODUV\VWHP&RPHWRWKLVIUHHSURJUDP WROHDUQDERXWFRPHWVDQG¿QGRXWZK\WKLVPD\ EHDVSHFWDFXODUHYHQWWKLV\HDU Screening  of  “The  Vermont  Movie,”  Part  6,  in   Middlebury.7XHVGD\2FWSP &KDPSODLQ9DOOH\8QLWDULDQ8QLYHUVDOLVW6RFLHW\ 7KH9HUPRQW0RYLH&ROOHFWLYHSUHVHQWV3DUW ³3HRSOH¶V 3RZHU´ RI LWV VL[SDUW GRFXPHQWDU\ RQ9HUPRQW7LFNHWVVWXGHQWV

Oct

23

WEDNESDAY

GED testing   in   Middlebury.   :HGQHVGD\ 2FW  DP SP 9HUPRQW $GXOW /HDUQLQJ %RDUGPDQ 6W 3UHUHJLVWUDWLRQ UHTXLUHG &DOO IRULQIRDQGWRUHJLVWHU)UHHWXWRULQJ VHUYLFHVDYDLODEOH Special  senior  luncheon  in  Bristol.:HGQHVGD\ 2FW  DP SP %ULVWRO $PHULFDQ /HJLRQ &9$$ VSRQVRUV WKLV VHQLRU PHDO RI VOLFHG VZHHW DQG VRXU SRUN ULFH SLODI $VLDQ YHJHWDEOHV FRUQEUHDG DQG DSSOHVDXFH 6XJJHVWHGGRQDWLRQ5HVHUYDWLRQVUHTXLUHG H[W 7UDQVSRUWDWLRQ YLD $&75 Annual   meeting   of   the   MiddSummer   Lunch   and   Recreation   Program. :HGQHVGD\ 2FW  SP 890 ([WHQVLRQ 2I¿FH 3RQG /DQH7KH FRPPXQLW\ LV LQYLWHG WR OHDUQ PRUH DERXW WKH QXWULWLRQDO DQG UHFUHDWLRQDO DFWLYLWLHVWKLVSURJUDPRIIHUVWRWKH\RXWKLQWKH FRPPXQLW\

Community open   house   in   Ferrisburgh.   :HGQHVGD\ 2FW  SP )HUULVEXUJK 7RZQ +DOO *UDQJH 5HVLGHQWV DUH LQYLWHG WR PHHW WKH SODQQLQJ FRPPLVVLRQ DW WKLV IXQ LQWHUDFWLYH HYHQW 7HOO WKHP ZKDW \RX ORYH DERXW )HUULVEXUJK DV ZHOO DV \RXU FRQFHUQV 5HIUHVKPHQWV SURYLGHG )DPLOLHV ZHOFRPH 'RRU SUL]HV IURP ORFDO EXVLQHVV ,I \RX FDQ¶W FRPH SOHDVH ¿OO RXW D VKRUW VXUYH\ DW ZZZ IHUULVEXUJKYWRUJ Presentation   on   Vermont   Health   Connect   in   New   Haven. :HGQHVGD\ 2FW  SP 1HZ +DYHQ &RPPXQLW\ /LEUDU\ .DUHQ +DXU\ GLUHFWRU RI &92(2 ZLOO GLVFXVV DQG H[SODLQ 9HUPRQW¶V QHZ KHDOWK FDUH SURJUDP 9HUPRQW +HDOWK&RQQHFW,QIR

LIVEMUSIC Josh Brooks   in   Vergennes. :HGQHVGD\ 2FW SP%DU$QWLGRWH Andric   Severance   Quartet   in   Middlebury.   7KXUVGD\2FWSP0DLQ Starline   Rhythm   Boys   in   Middlebury. )ULGD\ 2FWSP7ZR%URWKHUV7DYHUQ Yuki  Takeda  and  Friends  in  Middlebury.)ULGD\ 2FWSP0DLQ Big   Mean   Sound   Machine   in   Middlebury.   6DWXUGD\2FWSP0DLQ The   Bumping   Jones   in   Middlebury. 6DWXUGD\ 2FWSPDP7ZR%URWKHUV7DYHUQ Cynthia   Braren   Trio   in   Middlebury. 7KXUVGD\ 2FWSP0DLQ Stand-­up  comedy  in  Middlebury.7KXUVGD\2FW SP7ZR%URWKHUV7DYHUQ Bob  Gagnon  Trio  in  Middlebury.)ULGD\2FW SP0DLQ Bill   in   Middlebury. )ULGD\ 2FW  SP DP7ZR%URWKHUV7DYHUQ See  a  full  listing  of  

O N GO IN G EV ENTS in the  Thursday  edition  of  the

Addison Independent and on  the  Web  at  www.addisonindependent.com


PAGE  10  â&#x20AC;&#x201D;  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

16 Â STRINGS

â&#x20AC;&#x2DC;Cat on a Hot Tin Roofâ&#x20AC;&#x2122; hits THT

arts beat

Middlebury  Actors   In  this  classic  Ameri-­ Workshop  begins  its  14th   can   play,   Brick   and   season   at   7:30   p.m.   on   Maggie  are  at  the  center   Thursday   with   Tennes-­ of   a   family   struggling   see   Williamsâ&#x20AC;&#x2122;   master-­ to   come   to   grips   with   piece   and   Pulitzer   Prize-­ their  secrets,  desires  and   winning   drama,   â&#x20AC;&#x153;Cat   on   lies,   as   they   gather   to   a   Hot   Tin   Roof.â&#x20AC;?   Addi-­ BY GREG PAHL celebrate   Big   Daddyâ&#x20AC;&#x2122;s   tional   performances   will   65th   birthday.   When   it   be  7:30  p.m.  on  Friday,  at  2  and  7:30   is  revealed  that  Big  Daddy  is  dying   p.m.   on   Saturday   and   at   7   p.m.   on   of   cancer,   the   sins   of   the   past   and   Sunday. desperate  hopes  for  future  control  of  

APPLES! at

DOUGLAS ORCHARD

are ready for picking! call ahead for picking conditions

897-5043

1 mile west of Shoreham Village on Route 74

his  vast  fortune  turn  family  members   against  one  another. Local  actor,  director  and  educator   Steve  Small  stars  as  the  ailing  patri-­ arch,  Big  Daddy.  Small  is  director  of   the  ART  high  school  theater-­training   program   at   the   Hannaford   Career   Center,   and   a   founding   member   of   MAW. Big   Daddyâ&#x20AC;&#x2122;s   favorite   son   Brick   and   his   wife   Maggie   are   played   by   New   York-­based   actors   Charlie   Murphy   and   Katie   Hartke.   Hartke   met  MAW  Artistic  Director  Melissa   Lourie  when  the  two  worked  togeth-­ er  at  the  Hudson  Valley  Shakespeare   Festival. â&#x20AC;&#x153;Working   on   a   play   of   this   cali-­ ber,  with  such  an  incredibly  talented   cast,  is  a  thrill,â&#x20AC;?  says  Lourie.  â&#x20AC;&#x153;I  feel   so   lucky   to   have   gotten   Katie   and   Charlie  up  to  Middlebury,  and  to  in-­ troduce  them  to  our  community.â&#x20AC;? Tickets,   $22   general/$20   mati-­ nee/$10   students   at   the   door,   are   available   through   the   THT   box   of-­ ÂżFH DW WRZQKDOOWKHDWHU org,   or   in   person   daily   except   Sun-­ day,  noon  to  5  p.m. â&#x20AC;&#x2DC;WAY  STATIONâ&#x20AC;&#x2122;  RETURNS On   Friday   at   2   p.m.,   the   Middle-­

Join Us In

HINESBURG access

â&#x20AC;&#x2DC;CAT  ON  A  HOT  TIN  ROOFâ&#x20AC;&#x2122; bury   College   Museum   of   Art   will   inaugurate  its  newest  addition  to  the   campusâ&#x20AC;&#x2122;s  collection  of  public  art  â&#x20AC;&#x201D;   a   reinstallation   of   Vito   Acconciâ&#x20AC;&#x2122;s   provocative   and   seminal   sculpture   â&#x20AC;&#x153;Way  Station  I  (Study  Chamber).â&#x20AC;?   The   sculpture   is   located   adjacent   to   the   pond   at   the   Mahaney   Center   for   the   Arts   on   Porter   Field   Road.  

CHAMPLAIN VALLEY UNION HIGH SCHOOL

SAT., OCT. 19 9 AM-4 PM

CRAFT FAIR

t(PPE&BUTt75$SBGUFSTtNJOVUFTGSPN&YJUt"MM*OEPPST

FREE Entry and Parking Community Education Benefit

DIRECTIONS: Take Exit 12 off I-89, turn onto Route 2A South away from big stores. Left onto 116, and then left at first traffic light in Hinesburg.

The  inauguration   â&#x20AC;&#x201D;   which   will   in-­ clude   remarks   about   the   history   of   WKHSLHFHDQGLWVVLJQLÂżFDQFHZLWKLQ the  arc  of  the  artistâ&#x20AC;&#x2122;s  career,  followed   by  the  formal  unlocking  of  the  struc-­ ture  â&#x20AC;&#x201D;  is  free  and  open  to  the  public. In  conjunction  with  the  reinstalla-­ tion  of  â&#x20AC;&#x2DC;Way  Station  Iâ&#x20AC;&#x2122;  the  museum   is   also   showing   a   retrospective   ex-­ hibit  titled  â&#x20AC;&#x153;Vito  Acconci:  Thinking   6SDFH´ RQ YLHZ WKURXJK 'HF which  includes  photos  and  informa-­ tion  about  several  of  Acconciâ&#x20AC;&#x2122;s  com-­ pleted  projects  as  well  as  reproduc-­ tions  of  Middlebury  Campus  articles   covering   the   controversy   the   work   created. The  Middlebury  College  Museum   of  Art   is   free   and   open   to   the   pub-­ lic  Tuesday  through  Friday  from  10   a.m.   to   5   p.m.,   and   Saturday,   and   Sunday  from  noon  to  5  p.m.  Closed   Mondays.   For   further   information,   call  443â&#x20AC;&#x201C;5007,  or  visit  the  museumâ&#x20AC;&#x2122;s   website  at  museum.middlebury.edu. SILENT  FILM  IN  BRANDON Get  into  the  Halloween  spirit  with   DFODVVLFVLOHQWKRUURUÂżOPÂł1RVIHUD-­ WX´ WKHÂżUVWVFUHHQDGDSWDWLRQ of   Bram   Stokerâ&#x20AC;&#x2122;s   novel   â&#x20AC;&#x153;Dracula,â&#x20AC;?   will   be   screened   with   live   music   at   the  Brandon  Town  Hall  in  Brandon,   on  Saturday.  The  show,  which  starts   at  7  p.m.,  will  feature  live  accompa-­ (See  Arts  Beat,  Page  11)


Addison Independent,  Monday,  October  14,  2013  —  PAGE  11

Cosmic Forecast For the week of October 14 /,%5$6(37(0%(52&72%(56RPH-­ ,WPLJKWMXVWKHOS\RXJURZDVDSHUVRQ WLPHV \RX SXW EOLQGHUV RQ WR VLWXDWLRQV WKDW PDNH *(0,1, 0$< -81( 0DQ\ LGHDV DUH \RX XQFRPIRUWDEOH ,W LV \RXU ZD\ RI FRSLQJ %XW UXQQLQJ WKURXJK \RXU KHDG %XW \RX KDYH WR VWLFN WKLVZHHN\RXQHHGWRNHHS ZLWK RQH LGHD DQG JR \RXUH\HVZLGHRSHQ ZLWKLW7KRXJKWKLVPD\ 6&253,2 2&72%(5 VHHPOLNHWU\LQJWR¿QGD 129(0%(5 <RX QHHGOH LQ D KD\VWDFN WKH GR QRW KDYH WKH SDWLHQFH IRFXVZLOOSD\RII IRUSX]]OHVWKLVZHHN(Q-­ &$1&(5 -81( FRXUDJH FRZRUNHUV DQG -8/< 6RPHRQH SXWV IDPLO\ PHPEHUV WR EH DV DOO RI WKHLU IDLWK LQ \RX FRQFLVH DV SRVVLEOH ZKHQ WKLV ZHHN 'RQ¶W EH QHU-­ GHFODULQJWKHLULQWHQWLRQV YRXV DERXW OLYLQJ XS WR 6$*,77$5,86 12-­ WKHLU H[SHFWDWLRQV -XVW 9(0%(5 '(&(0-­ RSHUDWH WKH ZD\ \RX DO-­ 383 Exchange  Street %(5 7KLV ZHHN \RX ZD\V GR DQG WKLQJV ZLOO ZLOO KDYH WR GR D QXPEHU ZRUNRXW …¡œœ¤š­ª±È388-­2221 RI WKLQJV RQ \RXU RZQ /(2 -8/< $8-­ www.cacklinhens.com 0DNH WKH PRVW RI WKLV *867 $ QXPEHU RI VLWXDWLRQ DV LW PLJKW MXVW WKLQJVNHHS\RXRFFXSLHG SURYHWREHDJRRGWHVWRI WKLV ZHHN 7KH RQO\ GLI-­ FKDUDFWHU ¿FXOW\ ZLOO EH QDUURZLQJ &$35,&251 '(-­ GRZQ H[DFWO\ ZKDW \RX For the professional & do it yourselfers &(0%(5 -$18$5< ZDQWWRGR*LYHWKLVGH-­ Best value $ FKDQJH RI VFHQHU\ FLVLRQWKHDWWHQWLRQLWGH-­ FRXOG SURYLGH WKH FKDQJH VHUYHV backed by LQ SHUVSHFWLYH \RX QHHG 9,5*2 $8*867 Great value! ULJKW QRZ 7KH WURXEOH LV 6(37(0%(5 1R Great advice! ¿QGLQJ WKH ULJKW WLPH WR PDWWHU KRZ PDQ\ WLPHV JHWDZD\3ODQDZHHNHQG \RX YRLFH \RXU RSLQLRQ Great Service! WULSLI\RXFDQPDQDJHLW WKHUH VHHPV WR EH RQH $48$5,86 -$18-­ SHUVRQ ZKR MXVW GRHVQ¶W $5< )(%58$5< VHHPWRFDWFKRQWR\RXU (YHQWKRXJK\RXPD\QRW OLQH RI WKLQNLQJ $FFHSW UHOLVK WKH UROH \RX RIWHQ VXFKGLIIHUHQFHVRIRSLQ-­ &UHHN5G0LGGOHEXU\‡0)‡6DW KDYH WR EH WKH YRLFH RI LRQ ‡www.countrysidecarpetandpaint.com UHDVRQ ([SUHVV \RXUVHOI FOHDUO\ EXW WDNH RWKHUV¶ FAMOUS LGHDVLQWRFRQVLGHUDWLRQDV BIRTHDAYS ZHOO 2&72%(5 3,6&(6 )(%58$5< 6DFKD%DURQ 0$5&+ &KDQQHO &RKHQ$FWRU 

DOO RI \RXU FUHDWLYH LGHDV 2&72%(5 LQWRRQHELJSURMHFW2QFH 8VKHU6LQJHU 

\RXKDYHWDNHQWKDWLQLWLD-­ 2&72%(5 388-2800 WLYH WKH SURMHFW ZLOO WDNH 3HQQ\0DUVKDOO RII 'LUHFWRU 

We love what we do! $5,(6 0$5&+ 2&72%(5 We love the Tigers too! $35,/$YRLGPDN-­ 7LP5REELQV LQJ SURPLVHV XQOHVV \RX $FWRU 

Let’s Go Midd! LQWHQGWRNHHSWKHP,I\RX 2&72%(5 FDQQRW FRPPLW \RXU WLPH $ODQ-DFNVRQ Mon.-­Fri. 9-­5:30,  Sat.  9-­2   RU HIIRUW WKHQ H[SODLQ WKH 6LQJHU 

ZZZPLGGOHEXU\ÀRUDODQGJLIWVFRP VLWXDWLRQUDWKHUWKDQEDFN-­ 2&72%(5 LQJRXWODWHU /LQGVH\9RQQ 7$8586$35,/0$<2WKHUVYLHZ\RX $WKOHWH 

LQDQHQWLUHO\GLIIHUHQWOLJKWWKDQ\RXYLHZ\RXUVHOI 2&72%(5 &RQVLGHUWKHLUSHUVSHFWLYHVDQGNHHSDQRSHQPLQG -RVH%DXWLVWD$WKOHWH 

Spring ahead and Fall behind It’s Apple Pie and Knitting Time!

‘WAY STATION  I’

Arts Beat  

(Continued from  Page  10) QLPHQW E\ VLOHQW ¿OP PXVLFLDQ -HII 5DSVLV ³1RVIHUDWX´ GLUHFWHG E\ *HUPDQ ¿OPPDNHU ): 0XUQDX UHPDLQV D ODQGPDUNZRUNRIWKHFLQHPDWLFKRU-­ URUJHQUH,WZDVDPRQJWKH¿UVWPRY-­ LHVWRXVHYLVXDOGHVLJQWRFRQWULEXWH WRDQRYHUDOOVHQVHRIWHUURU7RPRG-­ HUQYLHZHUVWKHSDVVDJHRIWLPHKDV PDGH WKLV XQXVXDO ¿OP VHHP HYHQ PRUHVWUDQJHDQGRWKHUZRUOGO\ ,W¶VDQDWPRVSKHUHWKDWVLOHQW¿OP DFFRPSDQLVW -HII 5DSVLV ZLOO WU\ WR HQKDQFH LQ LPSURYLVLQJ OLYH PXVLF RQWKHVSRWIRUWKHVFUHHQLQJV $OWKRXJK ³1RVIHUDWX´ LV VXLWDEOH IRU DOO IDPLO\ PHPEHUV WKH RYHUDOO SURJUDPPD\EHWRRPXFKIRUYHU\ \RXQJFKLOGUHQWRHQMR\ $GPLVVLRQ LV IUHH GRQDWLRQV DUH HQFRXUDJHG ZLWK SURFHHGV WR VXS-­ SRUW RQJRLQJ UHQRYDWLRQ RI WKH

%UDQGRQ 7RZQ +DOO 7KH KRUURU ¿OPHYHQWLVEHLQJGXEEHG³&KLOOHU 7KHDWHU´ GXH WR WKH EXLOGLQJ¶V ODFN RIDKHDWLQJV\VWHP2UJDQL]HUVDVN DWWHQGHHV WR FKHFN WKH ZHDWKHU DQG EULQJDORQJVZHDWHUVDQGEODQNHWVLI DFROGHYHQLQJLVDQWLFLSDWHG LIVE MUSIC  AT  51  MAIN 7KHUH ZLOO EH IRXU OLYH PXVLFDO HYHQWVWKLVZHHNDW0LGGOHEXU\¶V 0DLQ$W SP RQ :HGQHVGD\ WKH 0DLQ%OXHV-DPFRQWLQXHV'HQ-­ QLV:LOOPRWWIURP/HIW(\H-XPSZLOO SURYLGH OHDG JXLWDU EDVV DQG GUXPV DQG WKHVH JX\V ZLOO EDFN \RX XS RU WDNHDEUHDNDQGOHW\RXSOD\$OOPX-­ VLFLDQVDQGEOXHVIDQVDUHZHOFRPH 2Q7KXUVGD\DWSPWKH$QGULF 6HYHUDQFH 4XDUWHW UHWXUQV WR SHU-­ IRUPDVL]]OLQJVWHZRI/DWLQ$IUR &XEDQDQG%UD]LOLDQMD]] 7KHQ RQ )ULGD\ <XNL 7DNHGD (See  Beat,  Page  13)

Does your car need maintenance? Check out  stories,  tips  and  photos  in  the

Fall Car Care Issue ‘NOSFERATU’

Coming October 24th


PAGE 12  —  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

PUZZLES

Sponsored by:

help keep the mind independent and active throughout life. Hot Beverages By  Myles  Mellor  and  Sally  York

This week’s  puzzle  is  rated Hard

Across

Down

1. Footnote  note

1. Stir

35. Cricket  wicket

5. Go  up

2. Dance  energetically

36. “Them”

9. Big  blowout

3. Completely

37. “As  if!”

13. Bar  ___

4. Remove  lard

38. Female  gametes

14. Shipping  weights

5. ___  acid

39. Turning  point?

16. Wrinkly  fruit

6. Monopoly  token

40. Samovar

23

17. Conversation  sparker

7. Mideast  hot  spot

41. Coups

26

20. “The  Night  of  the  ___”

8. Astronomer’s  sighting

45. By  chance

21. Dock

9. Term  of  familiar  address

22. “Holy  moly!”

10. Bug-­eyed

46. The  Muses,  e.g. 47.  Boil

23. Jousting  one

11. Spiny  shrub

48. Disentwine

24. Served  up  a  whopper

12. Scouting  outing

49. Biblical  book

26. Seafood  selection

15. Done  in

51. Cable  network

27. Pitcher,  of  a  sort

18. Compass  reading

53. “A  likely  story!”

30. Ultimatum  word

19. Needle  part

54. Overact

34. Adjust,  as  laces

25. Dutch  pottery  city

55. First-­rate

36. Armada

28. Bad-­mouth

56. Exactly

61

37. Unappealing

29. Big  drawer?

57. Beige

64

42. Roundish

31. Affranchise

59. Zoo  feature

43. Salad  oil  holder

32. “Didn’t  I  tell  you?”

62. Ancient

44. Old  Chinese  money

33. Flight  board  abbr.

63. French  vineyard

34. Turbulent

1

2

3

4

5

13

6

9 15

18

12

31

32

33

47

48

49

22 24

27

38

11

16

21

34

10

19

20

28

25

29

30

35

36

39

40

42

41

43

44

45 50

55

8

14

17

37

7

56

57

46

51

52

58

59

62

53

54

60 63

65

67

66 68

69

45. Destined 47.  Banquet

5

50. 10  jiao

2

9

52. Lusters

1

5

55. Corroded 58.  Harmonize 60.  ___  obscura 61.  Doubletree  Oceanfront,   for  one

7

6

3

2

9 6 9

64. Rank  below  marquis 65.  High  wave

8 4

5 6

8

66. Not  us 67.  Fastener

7

69. Seals’  meals

-1,*,- Ê-œ“iœ˜iÊ-«iVˆ> with great gifts from the Rainbow Room! ÇÓÊ>ˆ˜Ê-ÌÀiiÌ]ʈ``iLÕÀÞÊUÊÎnn‡ÈnΣÊUÊ"«i˜Ê ÛiÀÞÊ >Þ

7 8

Sudoku

5 2 1

7 4

3

4

68. Jupiter,  e.g.

4

2

9 6

This week’s  puzzle  solutions can  be  found  on  Page  47.

1

Each Sudoku  puzzle  consists  of  a  9x9  grid  that  has  been   subdivided  into  nine  smaller  grids  of  3x3  squares.  To  solve  the   puzzle  each  row,  column  and  box  must  contain  each  of  the   numbers  1  to  9.  Puzzles  come  in  three  grades:  easy,  medium   DQGGLI¿FXOW Level:  Medium.    


Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013  â&#x20AC;&#x201D;  PAGE  13

Beat (Continued  from  Page  11) Friends   will   take   to   the   stage,   at   8   p.m.   Takeda   (whistling,   alto   sax),   Taylor   Bickford   (guitar),   Brian   Parker   (bass)   and   Adam   Schreiber   (drums)  are  back  again  to  play  some   classic  jazz  tunes  with  a  hint  of  study-­ abroad  experience. Finally,  at  8  p.m.  on  Saturday,  the   Big   Mean   Sound   Machine   will   per-­ form.   Fusing   elements   of   Afrobeat,   â&#x20AC;&#x2122;60s   garage   rock,   â&#x20AC;&#x2122;70s   funk,   and   Jamaican   dub   rhythms,   Big   Mean   Sound  Machine  cranks  out  the  dirti-­ est,   fattest,   grooviest   beats   to   keep   you  moving  all  night  long. All   ages,   no   cover.   For   additional  

information  visit   www.go51main. com  or  phone  388-­8209. 16  STRINGS  IN  BRANDON On  Saturday,  at  7:30  p.m.,  Brandon   Music   is   presenting   a   concert   by   16   Strings,  made  up  of  the  talented  mu-­ sicians   Colin   McCaffrey   on   guitar   and  vocals,  Jim  Pitman  on  Dobro  and   'RXJ5HLGRQ¿GGOH These  three  beloved  Vermont  side-­ men   deliver   acoustic   swing,   folk,   blues,   bluegrass   and   old-­time   coun-­ try   music.   Reid   is   a   highly   versatile   ¿GGOHU ZLWK DQ XQPDWFKHG WRQH DQG a   master   of   the   double-­stop.   Pitman   plays   the   dobro   he   purchased   in   the   1970s   and   McCaffrey   plays   guitar  

STARLINE  RHYTHM  BOYS

and  sings   the   classics   from   Hoagy   Carmichael,   Jimmie   Rodgers,   Merle   Haggard,   Stanley   Brothers   and   Bob   Wills,  as  well  as  some  new  originals   in  the  old  style. &RQÂżGHQW G\QDPLF DQG UHOD[HG this  trio  has  a  lot  of  fun  together  and   promises   an   evening   of   great   enter-­ tainment. Tickets  are  $15;Íž  $30  includes  din-­ ner   and   the   show.   Reservations   are   recommended   and   can   be   made   by   contacting   465-­4071   or   info@ brandon-­music.net.  Venue  is  BYOB.   Brandon  Music  is  located  at  62  Coun-­ try  Club  Road  in  Brandon.  For  more   information,  visit  brandon-­music.net. THE  ART  OF  TOM  MERWIN As   described   by   Claude   LeSuer   of   Artspeak,   Tom   Merwinâ&#x20AC;&#x2122;s   paint-­ ings   are   â&#x20AC;&#x153;lyrical   expressionist   land-­ scapes.â&#x20AC;?  A  series  of  these  works  of  art   are   currently   on   exhibit   at   Brandon   Music  as  an  ongoing  exhibit  through   the  winter  months.   Merwinâ&#x20AC;&#x2122;s   training   in   abstract   ex-­ pressionist  painting  is  evidently  con-­ trasted   in   his   current   body   of   work   ZLWK WKH LQĂ&#x20AC;XHQFH RI KLV ORYH RI WKH Hudson  River  School  and  of  Chinese   and  Japanese  painting. Brandon   Music   is   open   from   10   a.m.   to   6   p.m.   daily   (except   Tues-­ days)   through   October.   The   CafĂŠ   serves   lunch   and   afternoon   tea   from   noon  to  5:30  p.m.  Starting  in  Novem-­ ber  and  continuing  through  the  winter   months,   the   exhibit   can   be   viewed   during   dinners,   performances   and   special   events,   or   by   appointment.   Call  465-­4071  for  more  information.   Brandon  Music  is  located  at  62  Coun-­ try  Club  Road,  Brandon.  For  more  in-­

VHFWLRQ WKH EDQG KDV VROLGLÂżHG WKHLU line-­up  and   have   been   relentlessly   writing  and  gigging  around  Vermont   to  packed  venues.  There  is  a  $3  cover   charge.   For   more   information,   call   Two  Brothers  at  388-­0002. JOSH  BROOKS   On   Wednesday,   at   8   p.m.,   Bar   Antidote   in   Vergennes   welcomes   back   Vermont   roots   songwriter   Josh   Brooks.   Fans   of   Steve   Earle,   Guy   &ODUN DQG -RKQ 3ULQH ZLOO DOO ÂżQG something   to   like   in   Brooks,   as   he   effortlessly   traverses   the   American   roots   spectrum,   from   heart-­rending   folk  ballad,  to  foot-­stomping  honky-­ tonk,  to  knee-­slapping  talking  blues.   His   2009   release   â&#x20AC;&#x153;Lesson   Learnedâ&#x20AC;?   was   named   one   of   the   yearâ&#x20AC;&#x2122;s   best   Vermont   releases   by   the   Burling-­ ton  Free  Press.  Call  Bar  Antidote  at   877-­2555  for  more  information.

The Board of Directors of the

BIRD FOOD

Counseling Service of Addison County

Hurry! Advance Orders Due by October 20th

2013 Annual Meeting Thursday, November 14th, 2013 5:00 to 7:00 pm 109 Catamount Park, Exchange Street, Middlebury, VT

SALE

e m u t s Co

formation,  visit  brandon-­music.net. TWO  BROTHERS  TAVERN There  will  be  two  live  musical  per-­ formances  this  week  at  Two  Brothers   Tavern   in   Middlebury.   On   Friday,   the   tavern   will   feature   the   Starline   Rhythm   Boys,   beginning   at   6   p.m.   The   Starline   Rhythm   Boys   return   to   the   Lounge   for   another   dinner-­ hour   show.   These   cool   cats   are   the   real   deal,   playing   their   authentic   â&#x20AC;&#x201D;   and   always   entertaining   â&#x20AC;&#x201D;   blend   of   country  and  rockabilly.  Reservations   and  walk-­ins  welcome.  There  is  a  $3   cover. Then,   on   Saturday,   the   tavern   presents   the   Bumping   Jones   at   10   p.m.  Playing  a  wide  variety  of  music   seeped   in   rock,   soul,   funk,   jazz   and   surf   styles,   the   Bumping   Jones   con-­ coct   their   own   blend   of   interesting   music.   With   the   addition   of   a   horns  

cordially invites you to our

5:00-­5:30 pm: Registration, Hors dâ&#x20AC;&#x2122;oeuvres 5:30-­7:00 pm: Welcome, Program and Award Presentations Speaker: Al Gobeille, Chair, Green Mountain Care Board

n! e e w Hallo

for e m i t just in One day only

Sunday, Oct. 20 11 AM â&#x20AC;&#x201C; 3 PM

Vintage clothing â&#x20AC;&#x201C; Hats â&#x20AC;&#x201C; Shoes â&#x20AC;&#x201C; Coats Single items & bargains by the bagful! BYO Bags and be entered to win tickets to future MCP shows

All sizes â&#x20AC;˘ CASH only!

â&#x20AC;&#x153;Green Mountain Care Board: Why are We Here and Where are We Going?â&#x20AC;?

Order Now & Get the Best Prices of the Season Hdmk9j]Yk:a__]klK]d][lagf

BIRD FEEDERS & WILD BIRD FOOD

>jgeZdY[cgadkmfĂ&#x203A;go]j lgkh][aYdlqeap]k&9lljY[l qgmj^Yngjal]Zaj\kl`ak ^Yddoafl]j&

MIDDLEBURY AGWAY Open ([FKDQJH6WÂ&#x2021; 7 days Benefit for Middlebury Community Playersâ&#x20AC;&#x2122; Scholarship Fund 0RQ)UL6DW6XQ info@middleburycommunityplayers.org

2013 Award Recipients:

Wilton  W.  Covey  Community  Award: Paige Ackerson-­Kiley, John Graham Shelter William  J.  Lippert,  Advocacy  Award: ,DLQ+RHĂ H'LYHUVLĂ&#x20AC;HG2FFXSDWLRQV3URJUDP Holly  Clook  Award: Jeff Ladd, Community Integration Specialist, CA Wilton  W.  Covey  Staff  Award: Annie Schrader, Advanced Practice Nurse, CSAC

The annual meeting is open to all staff, providers, consumers, and community members. Please RSVP to Ann Kensek at 388-­0302 x 442 or akensek@csac-­vt.org by November 8th.

Route 7S opposite Foster Motors â&#x20AC;&#x201D; Look for Balloons and Signs!

www.MiddleburyAgway.com

United Way

People Helping People since 1959 Member Agencyâ&#x20AC;&#x201D;United Way of Addison County


PAGE  14  â&#x20AC;&#x201D;  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

Bristol Beat 453-2325

125 Monkton Road, Bristol, VT 3/80%,1*Â&#x2021;+($7,1*Â&#x2021;$,5&21',7,21,1*Â&#x2021;:$7(56<67(06

Call  us  weâ&#x20AC;&#x2122;re  here  to  help Heating  System  Inspection  &  Maintenance Energy  Efficiency  Advice Dependable  Delivery  &   24-­Hour  Emergency  Service 3URGXFWV)RU$OO<RXU3HWUROHXP3OXPELQJ +HDWLQJ1HHGV For Fuel/Oil Delivery

388-4975 185 Exchange St., Middlebury

KEN  LABAS  AND  Steve  Cobb  â&#x20AC;&#x153;liberateâ&#x20AC;?  a  colorful  array  of  rubber  duckies  into  the  New  Haven  River  on   Oct.  5  at  the  start  of  a  duck  race  fundraiser  for  the  Mount  Abraham  Union  High  School  fall  musical.  Inset:   Ten-­year-­old  Elena  Bronson,  daughter  of  Mount  Abe  English  teacher  Vicki  Bronson,  displays  the  winner  of   the  ninth  annual  Duck  Race. Photos  by  Buzz  Kuhns

Duck  Race  boosts  Mt.  Abe  musical Call Bill, Andrea, or John DQG\RX¡OOĂ&#x20AC;QGIULHQGO\local service and very competitive rates.

453-6600 35  West  St.,  Bristol,  VT +20(Â&#x2021;%86,1(66Â&#x2021;$872 Serving Vermonters for over 90 years. www.paigeandcampbell.com

JAMES A. DUMONT, ESQ.

Haven  River   a   Bristolâ&#x20AC;&#x2122;s   Sycamore   Park  and  launched  the  colorful  pink,   yellow  and  blue  rubber  duckies. 7KH QXPEHUHG GXFNLHV Ă&#x20AC;RDWHG down  the  river  until  one  lucky  yellow   GXFN FRDVWHG DFURVV WKH ÂżQLVK OLQH on   its   side.  The   winning   ducky   was  

claimed  by   Jane   Miller.   Stetson,   Labas  and  Cobb  scooped  up  the  also-­ rans   in   plastic   laundry   baskets,   and   secured   them   for   next   yearâ&#x20AC;&#x2122;s   great   race. â&#x20AC;&#x153;A  Christmas  Carolâ&#x20AC;?  will  be  staged   at  Mount  Abe  on  Nov.  21  through  23.

KEN  LABAS,  LEFT,  Steve  Cobb  and  Paul  Stetson  anxiously  await  the   exciting  conclusion  of  the  annual  Duck  Race  at  Sycamore  Park  in  Bris-­ tol.  The  race  is  a  fundraiser  for  the  Mount  Abe  fall  musical. Photo  by  Buzz  Kuhns

+DOORZHHQ.WREHQHÂżWGRZQWRZQ

15 MAIN STREET PO BOX 229 BRISTOL, VERMONT

05443 1-­802-­453-­7011 jim@dumontlawvt.com Visit our website at dumontlawvt.com Representing injury victims for 25 years

BRISTOL  â&#x20AC;&#x201D;  Friends  of  the  theater   program   at   Mount   Abraham   Union   High   School   held   their   ninth   annual   Duck  Race  on  Saturday,  Oct.  5,  as  a   fundraiser  for  the  Bristol  schoolâ&#x20AC;&#x2122;s  fall   musical.   A  maximum  of  500  ducks  are  sold   every  year  by  committed  parents  and   friends  of  the  musical  tradition,  yield-­ LQJ PXFKQHHGHG ÂżQDQFLDO VXSSRUW for   the   November   theater   event   that   includes   over   a   hundred   middle   and   high  school  students  annually. Tickets  for  this  yearâ&#x20AC;&#x2122;s  offering,  the   Broadway   version   of   the   Dickens   classic,  â&#x20AC;&#x153;A  Christmas  Carol,â&#x20AC;?  will  be   on  sale  soon. The  staging  of  this  monthâ&#x20AC;&#x2122;s  race  got   a  lot  of  help  from  Ken  Labas,  Steve   Cobb  and  Paul  Stetson,  who  are  the   core  of  the  theater  crewâ&#x20AC;&#x2122;s  design  and   construction  team.  As  Anne  Gleason   says,  â&#x20AC;&#x153;They  arenâ&#x20AC;&#x2122;t  afraid  to  get  their   hands  dirty  (or  wet)  to  further  the  fall   musical  cause.â&#x20AC;? On   the   designated   Saturday,   that   trio  waded  into  the  waters  of  the  New  

Call me toll free 1-­866-­453-­7011

BRISTOL  â&#x20AC;&#x201D;   Ghosts,   goblins   and  ghouls  will  be  on  the  run  at  the   second   annual   Halloween   Hustle   5K   on   Saturday,   Oct.   26,   at   9   a.m.   in  Bristol. Runners  and  walkers  are  encour-­ aged   to   participate   in   costume   and   are  reminded  to  be  sure  the  chosen   disguise   is   safe   for   such   activity.   There   will   be   a   prize   for   the   best   costume  as  well  as  prizes  for  the  top   PDOH DQG IHPDOH ÂżQLVKHUV LQ ERWK the  Adult   and   Junior   (12   years   old  

and  under)   divisions   of   runners.   Walkers   are   welcome   to   register   and   strut   their   costumes   for   all   to   enjoy. The   racecourse   will   begin   at   Mount   Abraham   Union   High   School,   wind   through   the   streets   RI %ULVWRO DQG ¿QLVK RQ WKH JUHHQ downtown.   Entry   fee   is   $20   in   advance   and   $25   if   registering   on   the   day   of   the   race.   Children   in   strollers   are   free.   Registration   the   day   of   the   race   will   be   from   8   to  

8:45  a.m.  at  the  high  school. The   Halloween   Hustle   is   spon-­ sored   by   the   Bristol   Downtown   Community   Partnership   and   funds   raised   will   support   downtown   VWUHHWVFDSH DQG EHDXWLÂżFDWLRQ SURM-­ HFWV OLNH WKH 0DLQ 6WUHHW Ă&#x20AC;RZHU baskets,  and  BDCPâ&#x20AC;&#x2122;s  other  programs   DQG VHUYLFHV EHQHÂżWLQJ UHVLGHQWV property   owners,   and   businesses.   For   race   registration   details   and   forms,   visit   www.discoverbristolvt. comRUFDOOWKHRIÂżFHDW


Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013  â&#x20AC;&#x201D;  PAGE  15

Bristol Beat

Starksboro  celebration $<281*3$57<*2(5WRSOHIWDZDLWVWKH¿QLVKLQJWRXFKHVRQKLVQHZO\SDLQWHGIDFHGXULQJWKH6HSW)DPLO\)LHOG'D\VFHOHEUDWLRQDW6HQWLQHO)DUPVLQ6WDUNVERUR$ERYH ULJKWFRQWUDGDQFHUVWDNHWKHLUWXUQDWWKHHYHQWœVEDUQGDQFH9HUPRQWEDQG*XPER<D\D ERWWRPOHIW SURYLGHGWKHPXVLF7KHZRUNLQJIDUPLVWKHKRPHRI8QERXQG*UDFHD QRQSUR¿WRUJDQL]DWLRQWKDWSURYLGHVDUHD\RXWKZLWKKHDOWKFHQWHUHGDFWLYLWLHVURRWHGLQWKHLGHDOVRIVXVWDLQDEOHDJULFXOWXUHWKHDUWVDQGFODVVLFDOKRUVHPDQVKLS7KHEHQH¿WLQ DGGLWLRQWRDEDUQGDQFHLQFOXGHGDFRXQWU\SRWOXFNFKLOGUHQœVDFWLYLWLHVDQGDVLOHQWDXFWLRQ)XQGVUDLVHGDWWKHHYHQWZLOOEHXVHGWRZDUGWKH8QERXQG*UDFH6FKRODUVKLS)XQG DQGWKHFRQVWUXFWLRQRIDIRXUVHDVRQLQGRRUSURJUDPPLQJVSDFHDQGDUHQD 3KRWRVFRXUWHV\RI.DUHQ3LNH3KRWRJUDSK\

Addison  Otters  Swim  Team  invites  kids  to  check  them  out NEW   HAVEN/BRISTOL   â&#x20AC;&#x201D;   Coaches   of   the   Addison   Otters   Swim  Team  are  inviting  area  young-­ sters  to  come  learn  more  about  the   organizationâ&#x20AC;&#x2122;s  program  this  week. The   Otters   will   host   an   infor-­ mation   and   registration   night   on   Wednesday,   Oct.   16,   beginning   DW SP DW WKH 1HZ +DYHQ ÂżUH-­ house.  All  youth  in  grades  K-­12  are   welcome. The  Addison  Otters  is  a  competi-­ tive   swim   team   that   focuses   on   providing   instruction   and   training   in  ways  that  encourage  and  support  

Got Firewood? We Do! Available for Prompt Delivery

Green or Dry (Kiln Processed)* Dried per USDA requirements for heat processing Approved Supplier VT Fuel Assistance Program *Dry Wood is heated in our Kilns at 200Âş until the average moisture is down to 20-25%

all  swimmers   to   achieve   their   highest   potential,   with   as   many   members   as   possible   swimming   in   FKDPSLRQVKLS ¿QDOV DW WKH HQG RI the  season. Coaches   said   that   along   with   training   and   improving   technical   swimming   techniques,   members   will   have   the   opportunity   to   learn   strong   self-­discipline   and   sports-­ manship   and   to   develop   a   strong   sense  of  responsibility  and  indepen-­ dence.   These   valuable   life   lessons   are  the  foundation  of  the  team.  It  is   the  intent  that  all  swimmers  develop  

an  appreciation   for   the   sport   and   More   information   is   on   the   president  Cindy  Mayer  via  email  at   thoroughly  enjoy  swimming.   website   addisonotters.com.   Direct   camayer@gmavt.net  or  by  phone  at   The   team   practices   are   every   question   to   Addison   Otters   board   453-­5129. weekday   from   4-­6   p.m.   at   the   0RXQW $EH SRRO 6SHFL¿F WLPHV are   dependent   on   age   and   ability.   Practices  start  Oct.  28. Kids   interested   in   a   free   swim   clinic   are   welcome   to   the   pool   on   Tuesday,   Nov.   5,   and   Thursday,   Nov.   7,   4-­6   p.m.   These   sessions   are  designed  to  introduce  potential   members   to   the   team   and   answer   question  they  may  have  about  what   it  means  to  be  an  Addison  Otter.

HEALTHY Â H OMES

Used  &  New  Books,   CDs  &  DVDs New Musical Instruments & Supplies! 0DSOH/DQGPDUN7R\V Â&#x2021;1HZ-RXUQDOV %RRN$FFHVVRULHV Â&#x2021;:RQGHUIXO1RQ)LFWLRQ.LGV¡%RRNV Â&#x2021;*UHDW%DUJDLQVRQ1HZ&KLOGUHQ¡V $FWLYLW\%RRNV .LWV Now  Arriving:   Calendars  &  Christmas  Items   at  great  prices! Face  Painting  with  Joy  Danila 1-­5pm  on  Halloween!

THE A. JOHNSON CO., LLC BRISTOL, VT 05443 802-453-4884 www.VermontLumber.com

25A  Main  Street,  Bristol  

453-­5982

www.recycledreadingofvt.com

As  the  Vermont  weather  has  us  thinking   about  coming  inside  more,  bring  your   exercise  in  to  Bristol  Fitness  this  winter.   Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x201D;ƤÂ&#x2013;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x201D;DzÂ&#x160;Â&#x2018;Â?Â&#x2021; away  from  homeâ&#x20AC;?.  

Join  in  October  and  S AVE  on  a   WINTER  Membership Prepay  for  6  months  and  save  20%   Prepay  for  12  months  and  save  30% Stay  heathy  this  fall  and  winter  with  a   balanced  exercise  and  eating  program!   Bristol  Fitness  can  help!

 Stop  by  for  more  information. Check  Out  the  Class  Schedule  on  our  website

edgevtwellness.com Í&#x2122;Í&#x153;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇĄÂ&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x17D;Č&#x2C6;Í&#x153;Í?Í&#x203A;ÇŚÍ?Í&#x161;Í&#x2DC;Í?


PAGE  16  â&#x20AC;&#x201D;  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

Bristol

Beat 7+(%5,672/5(&5($7,21¿HOGZDVFRYHUHGZLWKFODVVLFDQGYLQWDJHDX-­ WRV RQ 6HSW IRU WKH %HWWHU / 7KDQ 1HYHU &DU 6KRZ 3URFHHGV IURP WKH HYHQWEHQH¿WHG&DPS7D.XP7DDVXPPHUFDPSIRU\RXQJFDQFHUSDWLHQWV DQGVXUYLYRUVLQ6RXWK+HUR

â&#x20AC;&#x2DC;Better  L8  Than  Neverâ&#x20AC;&#x2122;  has  a  perfect  day  for  its  biggest  show BRISTOL   â&#x20AC;&#x201D;   The   ninth   annual   Better   L8   Than   Never   Car   Show,   held   in   Bristol   on   Sept.   15,   drew   a   record   number   of   attendees   and   participating   vehicles.   The   car   show   is   co-­hosted   by   the   Snake   Mountain  Cruisers  and  the  Addison   County   Chamber   of   Commerce.   3URFHHGV IURP WKH HYHQW EHQHÂżW Camp  Ta-­Kum-­Ta  located  in  South   Hero.   Although   the   event   is   free   to   attend,   more   than   $2,600   was   raised   through   business   sponsor-­ ships,   donations,   a   bake   sale,   7VKLUWVDOHVDQGDUDIĂ&#x20AC;H Approximately   200   vehicles   entered   the   show   with   trophies   awarded   for   the   Top   30,   Top   Tuner,   Best   of   Show,   Host   Club   winner,   Spectatorsâ&#x20AC;&#x2122;   Choice   and   Club   Participation.   The   Best   of   Show   vehicle   was   a   1955   Chevy   210   owned   by   Rick   and   Marcia   Kramer.   The   Spectatorsâ&#x20AC;&#x2122;   Choice   award  was  presented  to  Sam  Lester   Jr.  for  his  1968  Plymouth  GTX.  

JOIN THE

â&#x20AC;&#x153;The  Snake   Mountain   Cruisers   would   like   to   thank   all   the   local   businesses  who  donated  money  for   trophies   and   Camp   Ta-­Kum-­Ta,â&#x20AC;?   said   Becky   Hutchins,   club   member.   â&#x20AC;&#x153;Also   a   big   thank   you   goes   out   to   the   numerous   busi-­ QHVVHVWKDWGRQDWHGJLIWFHUWLÂżFDWHV and   other   prizes   in   which   winners   were  drawn  every  hour  throughout   the  day.â&#x20AC;?

WALLACE REALTY 48 Mountain Terrace Bristol, VT 05443 0(  s FAX 802-453-5898 Visit our websites at: www.wallacere.com www.greenbuiltvermont.com

Kelly

Claire

Tom

Please  call  Kelly,  Claire,  or  Tom

FUN Sign up for the Halloween Hustle 5K October 26th For info go to:

www.discoverbristolvt.com Costumes Encouraged â&#x20AC;&#x201C; Prize for Best Costume!

453-SIGN Vehicle Graphics Signs, Embroidery, Awards, Trophies Screen Printing, and More!

73 WEST STREET, BRISTOL

Snake  Mountain   Cruisers   donated  all  of  the  eventâ&#x20AC;&#x2122;s  proceeds   to  their  charity  of  choice  â&#x20AC;&#x201D;  Camp   Ta-­Kum-­Ta.   Since   1984   Camp   Ta-­Kum-­Ta   has   provided   a   safe,   loving   place   where   children   from   Vermont   and   New   York   who   have,   or   have   had   cancer,   can   play,   swim,   share   and   heal.   For   several   years   the   Snake   Mountain   Cruisers   have   been   donating   event  

proceeds  to  the  camp.  The  club  has   also   donated   money   for   the   last   few   years   to   help   the   camp   buy   balloons. â&#x20AC;&#x153;As   in   the   past,   the   Snake   Mountain   Cruisers   have   been   a   great  support  for  Camp  Ta-­Kum-­Ta.   Each   year   they   have   been   able   to   increase   their   donation   to   be   sure   our   special   children   continue   to   have   a   place   to   come   together  

and  just   be   kids   again,â&#x20AC;?   said   Ted   Kessler,  camp  director.  â&#x20AC;&#x153;The  Snake   Mountain   Cruisers   have   offered   to   bring   a   group   to   Ta-­Kum-­Ta   and   spend   a   day   volunteering   on   the   grounds   and   completing   necessary   projects   to   help   us   maintain   our   facility.   We   very   much   appreciate   the   support   they   have   offered   over   the   years,   we   are   fortunate   to   have   their  support.â&#x20AC;?


Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013  â&#x20AC;&#x201D;  PAGE  17

Opinions:

Write  a  Letter  to  the  Editor. Send  it  to  news@addisonindependent.com

ADDISON  COUNTY  SOLID  WASTE   MANAGEMENT  DISTRICT

NOTICE  TO  CUSTOMERS  â&#x20AC;&#x201C;

PRESCHOOLERS )520 6$,17 0DU\œV 6FKRRO LQ 0LGGOHEXU\ YLVLW D ORFDO RUFKDUG UHFHQWO\ DQG ¿QG more  than  just  apples.  Pictured,  from  left,  are  Jocelyn  Foster,  Madelyn  Mancini  and  Tennessee  LaRoche.

Fish  &  Wildlife  Dept.  offers  safety  tips  to  bow  hunters VERMONT  â&#x20AC;&#x201D;  The  Vermont  Fish   &   Wildlife   Department   is   remind-­ ing   hunters   that   handguns   may   not   be  used  to  take  game  while  archery   deer  hunting.  Following  the  Sports-­ man  Act  of  2013,  archery  deer  hunt-­ ers  in  Vermont  are  permitted  to  carry   a  pistol  or  revolver. â&#x20AC;&#x153;This   provision   was   passed   to   create  more  consistency  with  rights   currently   afforded   to   hikers,   wild-­ life   watchers   and   others,â&#x20AC;?   said   Col.   David   LeCours,   head   of   law   en-­

forcement  for   the   Vermont   Fish   &   Wildlife   Department.   â&#x20AC;&#x153;However,   it   was   not   intended   to   supplement   a   bow   and   arrow   for   legally   taking   other   game   during   the   archery   sea-­ son.  Handguns  may  not  be  used  for   taking  deer,  bear  or  any  other  game   animal   while   archery   deer   hunting,   including  downed  deer.â&#x20AC;? Bowhunters   are   also   reminded   to   practice   treestand   safety.   â&#x20AC;&#x153;We   see   several  hunters  every  year  who  seri-­ ously  injure  themselves  while  using  

treestands,â&#x20AC;?  said   LeCours.   â&#x20AC;&#x153;These   injuries   can   usually   be   avoided   by   following  a  few  simple  precautions.â&#x20AC;? Hunters   should   use   a   safety   har-­ ness   in   a   treestand,   even   while   climbing.   They   should   also   not   go   too   high.   Staying   lower   in   a   tree   not   only   improves   safety,   but   also   increases   the   size   of   the   vital   zone   exposed   on   a   deer.   And   hunters   should  choose  large,  stable  trees  and   XVHVWDQGVFHUWLÂżHGE\WKH7UHHVWDQG Manufacturers  Association.

As  of  Friday,  October  4,  2013,  the  Addison  County  Solid  Waste  Man-­ agement   District   (District)   has   temporarily   closed   the   â&#x20AC;&#x153;Reuse   It   or   Lose  It!â&#x20AC;?  reuse  sheds  for  household  goods  and  construction  materials   at  the  District  Transfer  Station  on  Rt.  7  in  Middlebury,  VT.  The  reuse   sheds  will  remain  closed  until  further  notice.  The  District  appreciates   your   patience   during   ongoing   construction   at   the   Transfer   Station.   Customers   are   encouraged   to   contact   local   charities   to   donate   their   reuse  items.   For  a  full  list  of  reuse  stores  in  the  District,  please  call WKH'LVWULFWRIÂżFHDWRUYLVLWRXUZHEVLWH  www.AddisonCountyRecyles.org. The  Transfer  Station  will  continue  to  accept  all  other  items  during  its   regular  hours,  with  only  temporary,  short-­term  delays  and  occasional   FKDQJHVLQRQVLWHWUDIÂżFSDWWHUQV,QRUGHUWRHQVXUHFXVWRPHUVDIHW\ we  ask  that  you  remain  alert  while  onsite  and  follow  the  directions  of   Transfer  Station  staff.

SEWING MACHINE Cleaning & Tune-up SPECIAL

10 OFF

$

with coupon â&#x20AC;&#x201C; Expires Oct. 31, 2013 Complete tune-up special includes: New needle, cleaning inside and out, adjust timing, lubricate machine, adjust tensions and a sewing test!

Get ready to sew for the Holidays! 5RXWH6R0LGGOHEXU\Â&#x2021; 0RQ)ULÂ&#x2021;6DW www.middleburysewnvac.com

Email Us! ADVERTISING

ads@addisonindependent.com NEWS news@addisonindependent.com

COUPON

COUPON

Pumpkin  love

 TEMPORARY  CLOSURE  OF  REUSE  SHEDS   AT  THE  DISTRICT  TRANSFER  STATION,   ROUTE  7,  MIDDLEBURY,  VT


PAGE 18  —  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

Sailor’s delight ON   OCT.   3   Cass   Tillman   of   Cornwall   captured   this   image   of   a   beautiful   evening   sky   over  Addison   County  at  the  intersection  of  Routes  53  and  7  in  Salisbury.

Making healthy,  sustainable  food  choices Editor’s   note:   This   piece   was   con-­ tributed  by  Linda  Berlin,  University  of   Vermont   Extension   nutrition   special-­ ist. The   recommendations   provided   in   the  U.S.  Dietary  Guidelines  are  driven   primarily   by   criteria   to   achieve   opti-­ mal  human  health.  While  nutritionists,   dietitians  and  other  public  health  pro-­ fessionals  commonly  use  these  guide-­ lines   to   structure   their   advice,   you   probably   make   decisions   about   what   to   purchase   and   eat   based   on   many   other  important  criteria  such  as  taste,   price  and  habit. The   government   of   the   United   Kingdom   recently   produced   a   report   on   sustainable   food   consumption,   which   you   can   read   at   www.gov.uk/ government/publications/sustainable-­ consumption-­report-­follow-­up-­to-­the-­ green-­food-­project.   The   focus   is   on   principles  of  a  healthy  and  sustainable   diet.

While the  U.K.’s  health  components   vary  little  from  the  U.S.  recommenda-­ tions,   it   is   refreshing   to   see   the   two   sets   of   issues   integrated   and   without   contradictions.   The   U.K.   recommen-­ dations   are   being   circulated   for   peer   UHYLHZVRKDYHQRW\HWEHHQ¿QDOL]HG However,  it  is  worth  taking  a  look. The  eight  principles  of  a  healthy  and   sustainable  diet  in  the  U.K.  report  are: 1.  Eat   a   varied   balanced   diet   to   maintain  a  healthy  body  weight. 2.  Eat   more   plant-­based   foods   in-­ FOXGLQJ DW OHDVW ¿YH SRUWLRQV RI IUXLW and  vegetables  per  day. 3.  Value  your  food.  Ask  about  where   it  comes  from  and  how  it  is  produced.   Don’t  waste  it. 4.  Moderate   your   meat   consump-­ tion,  and  enjoy  more  peas,  beans,  nuts   and  others  sources  of  protein. &KRRVH ¿VK VRXUFHG IURP VXV-­ tainable   stocks.   Seasonality   and   cap-­ ture  methods  are  important  here,  too.

Make sure  you  have  health  care  coverage  on  Jan  1st! >ĞĂƌŶĂďŽƵƚLJŽƵƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĐŽǀĞƌĂŐĞŽƉƟŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚ͞sĞƌŵŽŶƚ,ĞĂůƚŚŽŶŶĞĐƚ͟ ĂƚĂĐŽŵŵƵŶŝƚLJƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽŶ:

October 16th  from  6-­‐7:30pm  at  the   Middlebury  Regional  EMS  Headquarters  –  55  Collins  Drive,  Middlebury     dŽŐĞƚŵŽƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽƌƐĞƚƵƉĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚĞŶƌŽůůŵĞŶƚƐĞƐƐŝŽŶ ƉůĞĂƐĞĐŽŶƚĂĐƚLJŽƵƌƉƌŝŵĂƌLJĐĂƌĞŽĸĐĞŽƌŽƵƌĐĞƌƟĮĞĚEĂǀŝŐĂƚŽƌ͕ Alexandra  Jasinowski (802)  388-­‐5625  ajasinowski@portermedical.org

6. Include   milk   and   dairy   products   in   your   diet   or   seek   out   plant-­based   alternatives   including   those   that   are   IRUWL¿HGZLWKDGGLWLRQDOYLWDPLQVDQG minerals. 7.  Drink  tap  water. 8.  Eat  fewer  foods  high  in  fat,  sugar   and  salt. The  principles  that  stand  out  as  be-­ ing   the   most   different   from   the   U.S.   Dietary  Guidelines,  which  were  devel-­ oped  by  the  U.S.  Department  of  Agri-­ culture  and  the  Department  of  Health   and  Human  Services,  are  numbers  3,   5  and  7.  The  latter  two  obviously  are   focused   on   sustainability   and   are   un-­ OLNHO\WRVLJQL¿FDQWO\DOWHUQXWULHQWLQ-­ take.  The  rationale  for  recommending   tap  water  is  that  it  is  the  cheapest  and   most  environmentally  friendly  way  to   get   hydrated   since   it   reduces   bottled   water.   It   also   implies   a   reduction   in   sugary  drinks. Number   3   is   one   of   my   favor-­ ite   principles,   despite   its   vagueness.   Why?  Because  it  suggests  that  all  eat-­ ers  should  be  critical  thinkers  and  ap-­ ply  their  personal  values  to  their  food   choices. Certainly   this   isn’t   simple   since   it   not  only  requires  you  to  identify  your   own   values   but   also   determine   how   they   apply   to   foods   available   in   the   marketplace   or   that   you   produce   at   home.   Examples   of   how   your   values   might   translate   into   food   choices   in-­ clude  ways  livestock  are  treated,  inter-­ est  in  supporting  the  local  or  regional   economy  or  reducing  the  use  of  syn-­ thetic  pesticides. Food  labels  may  not  provide  all  of   the   information   you   need.   Nonethe-­ less,  I  think  it  is  worth  giving  it  a  try. Write  down  the  values  you  hold  that   apply  to  food.  Then  consider  how  well   matched   they   are   to   your   purchasing   and  consumption  practices.  There  may   be   some   very   good   reasons   that   it   is   hard   to   act   on   your   values,   but   it’s   a   good  way  to  build  your  self-­awareness   and  create  goals  for  the  future.


Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013  â&#x20AC;&#x201D;  PAGE  19

Best of Luck in the future to all Addison County Students! ADDISON COUNTY

INDEPENDENT

VERMONTâ&#x20AC;&#x2122;S TWICE-­WEEKLY NEWSPAPER 0LGGOHEXU\97Â&#x2021; Â&#x2021;ZZZ$GGLVRQ,QGHSHQGHQWFRP

Students of the Week from area High Schools Otter Valley Union High School Mount Abe Union High School Otter Valley Union High School proudly names Olivia Bloomer as its Student of the Week. Olivia is the daughter of Sue Bloomer and Asa Bloomer. She lives in Sudbury with her mother and her younger sister, Sophia, who is a freshman at Otter Valley. 2OLYLDVWDUWHGKHUKLJKVFKRROFDUHHUE\WDNLQJ)UHVKPDQ$FDGHP\7KLVZDVD half-day class that taught history, English, and science based on the theme of sustainability. At the end of the year, she achieved an award for academic excellence in WKH)UHVKPDQ$FDGHP\SURJUDP6LQFHWKHQVKHKDVWDNHQDVPDQ\KRQRUFODVVHV DVVKHFRXOGDQGKDVUHFHLYHGDFDGHPLFH[FHOOHQFHLQ)UHVKPDQ$FDGHP\6SDQLVK 2, Advanced American History and Behavioral Science, and has received the Saint Michaelâ&#x20AC;&#x2122;s College Book Award, and the HOBY Leadership Award. Olivia has participated in Student Council since grade 9, acting as secretary during junior year and co-president this year. She played JV soccer as a freshman EXWWKHQVZLWFKHGWRĂ&#x20AC;HOGKRFNH\LQJUDGHSOD\LQJYDUVLW\WKHSDVWWZR\HDUV She was a tri-captain this year. She has been on the varsity basketball team throughout high school and has played softball since freshman year, making varsity as a junior. During school vacations, Olivia works at the Triple Threat Sports Camps. She coaches K-8 kids in developing their communication skills, athletic abilities, and Olivia  Bloomer social interactions. She also volunteers through the Interact program at Otter O.V.U.H.S Valley. Although it is no longer called the Interact Club, it is still active in the community. The club was able to raise money through a pancake dinner and a bingo night to help provide families with food and gifts for the KROLGD\VHDVRQ0HPEHUVDOVRKDGDEHQHĂ&#x20AC;WGLQQHUDWWKHVFKRROWRUDLVHPRQH\WRKHOSRQHRIWKHLUIHOORZVWXGHQWVZKRKDVFDQFHU Outside of school, Olivia enjoys having family time, going hiking, every aspect of life; and playing basketball. When asked what she has learned in high school, Olivia said, â&#x20AC;&#x153;I have learned a lot of valuable lessons, but the most important one is to KDYHFRQĂ&#x20AC;GHQFHLQHYHU\WKLQJ,GR&RQĂ&#x20AC;GHQFHLVQHHGHGZKHWKHULWLVPDNLQJDWRXJKGHFLVLRQDQVZHULQJDTXHVWLRQRQDWHVWRUDSSO\LQJ for a job.â&#x20AC;? After high school, Olivia plans on going to college and pursuing her goal of becoming a forensic psychologist. AP Literature teacher Mr. Dwyer says Olivia â&#x20AC;&#x153;is always willing to volunteer to take her learning to a personalized level. Last year, for example, in our study of different immigrant groups coming to Vermont, she shared stories about her Polish heritage and even sang a song in Polish. Her enthusiasm inspires her classmates and makes her a pleasure to teach.â&#x20AC;? AP Chemistry teacher Mr. Gerrior says, â&#x20AC;&#x153;Olivia is energetic and caring. She is one who puts all others before herself whether she knows them or not. Her strengths lie in her relentless pursuit of academic excellence.â&#x20AC;? Olivia has a bright future ahead of her and the Otter Valley community wishes her the best.

Mount Abraham Union High School is proud to name Addy Campbell as its Student of the Week. Addy lives in Starksboro, with her parents, Anne and Ben Campbell. Addy has two younger sisters, Olivia (grade 3) and Emma (grade 6), who attend Robinson Elementary School. Her older brother, Ian, is a sophomore at George Mason University. Addy is the co-secretary of the National Honor Society. She is taking or has taken six AP classes: Studio Art, Environmental Science, and Calculus AB her junior year, and United States History, English, and an online Calculus BC course as a senior. She is a UVM Green and Gold Scholar, and the recipient of the Rensselaer Medal Award. Addy has been on highest honors every semester of high school. Since freshman year, Addy has been Mt. Abeâ&#x20AC;&#x2122;s representative to the Vermont 3RHWU\2XW/RXGĂ&#x20AC;QDOV,QJUDGHVDQGVKHDGYDQFHGWRWKHVHPLĂ&#x20AC;QDOURXQG Addy has been an active member of the Environmental Action Group since the spring of ninth grade, and currently co-leads the club. She attended the New England Young Writersâ&#x20AC;&#x2122; Conference at Bread Loaf as a sophomore and a junior, returning as a host student the second year. She is this yearâ&#x20AC;&#x2122;s cover artist for the Mount Abraham yearbook. Addy has played soccer all four years, making varsity her sophomore year; this Addy  Campbell VHDVRQVKHVHUYHVDVDWULFDSWDLQ6KHDOVRSOD\HGEDVNHWEDOOLQJUDGHV M.A.U.H.S. Addy has participated in three trail maintenance workdays on the Long Trail, one as a member of the National Honor Society, and two with the Environmental Action Group in honor of an outdoor enthusiast and former Mount Abe VWXGHQWZKRGLHGLQWKHZLQWHURI$VDSDUWRI1+6$GG\KDVDOVRYROXQWHHUHGDWWKH%ULVWRO)RRG6KHOI$ORQJZLWKRWKHUPHPEHUVRIKHUVRFFHU team, she has served dinner to veterans and their families at the American Legion in Bristol on four separate occasions. During the summer, Addy works at The Last Resort, an organic produce farm in Monkton. Outside of school, Addy enjoys seeing friends, playing Addison United spring soccer, and spending time outdoors. She writes poetry when motivated and sporadically participates in slam; painting and drawing are other hobbies of hers. Addy is also very passionate about Eagle sports and attends as many games as she can. When asked for words of advice for other students, she says, â&#x20AC;&#x153;Get to know everyone. Especially in a small-town setting, high school is way more enjoyable if you open yourself up to all conversations, even with those kids who are your polar opposites. Interact with them; be open. Give it a chance.â&#x20AC;? Teacher Caroline Camara says, â&#x20AC;&#x153;A creative leader, committed to an environmentally conscious community at Mt. Abe, Addy has helped oversee and monitor the installation of our school kitchen and cafeteria compost collection system. She is well respected by her peers and this is evidenced by the increased participation in the Environmental Action Group over the past two years.â&#x20AC;? Congratulations, Addy, on being named Student of the Week!

Otter Valley Students of the week receive a gift certificate from the Inside Scoop. Mt. Abe Students of the Week receive a free pizza from Cubbers. Students of the Week from ALL area high school will receive a gift certificate from Vermont Book shop. Students of the Week are chosen by school teachers and administration. Barash  Mediation  Services 3KRHEH%DUDVK )DPLO\'LYRUFH0HGLDWLRQÂ&#x2021;)DFLOLWDWLRQ &RQĂ&#x20AC;LFW0DQDJHPHQW7UDLQLQJV

Weâ&#x20AC;&#x2122;re proud to support all area students and want to say â&#x20AC;&#x153;Thanksâ&#x20AC;? to those who volunteer with us!

ons

lati Congratu

To volunteer call 388-­7044 or visit www.unitedwayaddisoncounty.org

Telecommunications Sales and Service Data Cabling & Fiber Optic Solutions

Warmest Congratulations,

Olivia & Addy

Two locations to help serve you better... Plumbing  &  Heating  

125 Monkton Rd. Bristol, VT 453-2325

Fuel  /Oil  Delivery

185 Exchange St., Middlebury, VT 388-4975

859 Route 7 South Middlebury 802-388-9500

68 West Street Bristol 802-453-3617

ur free piz z oj y yo

a,

En

Middlebury

Congratulations Congratulations Taylor & Olivia & Casey Addy

Name  & OLIVIA & Name ADDY

32%R[%0DLQ6WÂ&#x2021;%ULVWRO97 Â&#x2021;SKRHEH#EDUDVKPHGLDWLRQFRP ZZZEDUDVKPHGLDWLRQFRP

802-388-8999

Celebrating 10 Years

Well Done, Students!

Insurance & Financial Services Andrea Ryan, Bill Bryden & John Mailloux wish all students a bright future.

35 West Street, Bristol 453-6600 www.paigeandcampbell.com

READ. LEARN. GIVE. We reward each Student of the Weekâ&#x20AC;&#x2122;s achievement!

[]

www.vermontbookshop.com 38 MAIN ST Middlebury

Addy 8 Main Street â&#x20AC;˘Bristol, VT â&#x20AC;˘ 453-2400

802-388-2061

Congratulations, Name Olivia & &Name! Addy 877-3118 Main St., Vergennes, VT


PAGE  20  â&#x20AC;&#x201D;  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

Folklife Center to offer video workshop MIDDLEBURY  â&#x20AC;&#x201D;  The  Vermont   character  of  the  place,  the  values  of   Folklife   Center   will   hold   a   work-­ the  local  residents,  and  the  aesthetics   shop,   titled   â&#x20AC;&#x153;Crafting   Community   RIWKHÂżOPPDNHUV Video  Projects,â&#x20AC;?  on  Friday  and  Sat-­ 'D\ 2QH 7KH ÂżUVW PRUQLQJ WKH urday,  Oct.  25  and  26.   group   will   decide   on   The   workshop   will   With historic a   topic   and   then   cre-­ give   participants   the   Middlebury as the ate   a   project   struc-­ opportunity   to   create   location, workture   â&#x20AC;&#x201D;   leading   to   a   a   short   multi-­media   storyboard  â&#x20AC;&#x201D;  to  plan   documentary   project   shop participants how   various   media   will use photogIURPVWDUWWRÂżQLVK (still   images,   audio,   Running   from   10   raphy, video and and   moving   images)   a.m.   to   4   p.m.   each   audio recording will   blend   to   form   day  at  VFC  headquar-­ to create a unique the  piece.  In  the  after-­ ters   in   Middlebury,   and artistic media noon  participants  will   the   workshop   will   go   outside   and   work   begin   with   concep-­ SLHFHWKDWUHĂ HFWV in   teams   recording   tualizing   a   piece   and   the character of around   town,   some   end   with   publishing   the place, the val- shooting   stills,   others   it  digitally.  The  work-­ ues of the local pursuing   interviews,   shop   will   also   survey   residents, and the others   recording   am-­ ethics,   aesthetics,   and   bient   audio   or   shoot-­ technique   before   de-­ aesthetics of the ing  video. veloping   and   produc-­ Ă&#x20AC;OPPDNHUV Day   Two:   This   ing  a  project.   day  will  be  dedicated   With   historic   Middlebury   as   the   to   editing   the   project   using   Final   location,  workshop  participants  will   Cut   Pro.   Familiarity   with   the   soft-­ use   photography,   video   and   audio   ware   and   Macintosh   computers   is   recording  to  create  a  unique  and  ar-­ recommended,   but   not   required.   WLVWLF PHGLD SLHFH WKDW UHĂ&#x20AC;HFWV WKH Participants   will   work   in   groups  

of  two   to   edit   individual   aspects   of   the   project   as   decided   on   the   origi-­ nal   storyboard.   By   the   afternoon   the  groups  will  reconvene  to  put  the   components  together  and  upload  the   ÂżQLVKHG SLHFH RQWR 9LPHR IRU WKH world  to  see. Class   size   is   limited.   For   regis-­ tration   and   tuition   information   call   (802)   388-­4964   or   visit   www.ver-­ montfolklifecenter.org.   The   deadline   for  registration  is  Oct.  22.  Instructor  Scott  Miller  is  a  docu-­ PHQWDU\SKRWRJUDSKHUDQGÂżOPPDN-­ er  originally  from  Vermont  and  Ke-­ nya.   He   has   extensive   international   ÂżHOG H[SHULHQFH KDYLQJ FRPSOHWHG photographic   and   ethnographic   projects   in   Kerala,   India;Íž   southern   Spain,   Bosnia-­Herzegovina,   and   Queens,  N.Y. Miller  holds  an  MA  from  The  New   School  (NYC)  in  international  affairs   and  ethnographic  studies  and  a  BA  in   philosophy   from   Boston   University.   He   is   the  Vermont   Folklife   Centerâ&#x20AC;&#x2122;s   digital   media   instructor,   mentoring   documentary   media   projects   with   students   in   grades   4   through   12   in   schools  around  the  state.


We

Fall

g n s i d d

Inside You’ll Find: Holley & Neil’s Wedding Story How to Make the Perfect Toast Renewal of Vows

d A Special Publication of

The Addison Independent October 14, 2013


PAGE  22  â&#x20AC;&#x201D;  Fall

Weddings  d Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

Order a Wedding or Specialty Cake for Your Special Event.

Please Call Photo by Barb Wood

Photo by Jim Westphalen

802-985-0085

Historic, Convenient, Beautiful

Your event at Town Hall Theater. An easy walk to downtown inns and churches. Middlebury, Vermont rPÄ&#x201C;DF!UPXOIBMMUIFBUFSPSH XXXUPXOIBMMUIFBUFSPSH

www.nextdoorvt.com 5247 Shelburne Road, Shelburne, VT 05482

YOU  HANDLE  WHERE  YOUR   GUESTS  WILL  SITâ&#x20AC;&#x201C; WEâ&#x20AC;&#x2122;LL  HANDLE  WHERE   THEY  SLEEP.   Weâ&#x20AC;&#x2122;ll make your guests feel as special as you do! 88 spacious guest rooms and suites Â&#x2039;:VTLZ\P[LZ^P[OQL[[LK[\IZHUKĂ&#x201E;YLWSHJLZ Â&#x2039; Courtyard Refreshing Business Bistro Â&#x2039;0UKVVYWVVS^OPYSWVVSHUKĂ&#x201E;[ULZZJLU[LY Â&#x2039; Cable TV with HBO Â&#x2039; Complimentary high-speed internet access Â&#x2039;

Courtyard by Marriott-Middlebury 309 Court Street Middlbury, VT 05753 To reserve your wedding block, contact the Sales Department at (802) 398.6604 or toll free at (800) 388.7775 Wedding blocks are based upon availability. Please contact the Sales Department for more information.


Fall Weddings d Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013  —  PAGE  23

Planned wedding still had some surprises Holley and Neil share their story Holley Burfoot-­Rochford  and  Neil  Benjamin   were   married   in   Holley’s   hometown,   East   Middlebury,  at  the  Waybury  Inn  this  past  Aug.   10. After   graduating   from   Northeastern   University,  Holley  lived  in  California,  Oregon   and   Indiana,   where   she   received   her   master’s   degree  in  social  work.  She  made  her  way  back  to   the  East  Coast,  taking  a  job  at  Williams  College   as  the  assistant  director  of  the  children’s  center. Neil   grew   up   in   Niskayuna,   N.Y.,   earned   a   bachelor’s   degree   in   journalism   at   SUNY   Plattsburgh,  and  worked  in  Montreal  as  a  writer   for  a  popular  magazine.  A  guitarist  and  avid  fan   of   Phish   and   the   Grateful   Dead,   he   also   loves   writing   and   sports.   By   the   time   May   of   2012   rolled   around,   Neil   was   working   as   the   sports   editor  for  the  North  Adams  Transcript. On  May  17,  2010,  Holley  and  Neil  met  and   HOLLEY  BURFOOT-­ROCHFORD  and  Neil  Benjamin  seal  the  deal  with  a  kiss  at  the  end   the  rest,  as  they  say,  is  history.  The  Benjamins   of  the  ceremony  on  their  wedding  day,  Aug.  10,  2013. Photo  by  Renee  Aube,  Portrait  Gallery now   live   in   Syracuse,   N.Y.,   and   they   recently   shared   their   special   wedding   story   with   the   I   believe,   was   initially   conceived   because   we   get  an  idea  of  the  kind  of  rings  I  liked.   Independent.   both  had  intense  passion  for  our  work. Neil:  We  had  been  together  for  a  little  more   than  two  years  and  were  living  together.  Holley   How,  when,  and  where  did  you  two  meet?   Describe  the  proposal.  When  was  it,  where   and  I  were  in  Albany  and  we  went  to  the  local   Neil:  We  met  online,  and  it  just  so  happened   were  you?  Who  proposed  to  who?  How  was   mall   for   some   shopping.   Of   course   we   had   that   we   lived   two   doors   apart   on   the   same   planning  the  proposal?  Was  it  planned  or  a   to   go   into   the   jewelry   store   and   Holley   saw   a   street.   I   asked   Holley   out   to   lunch   at   a   local   surprise? ring  that  caught  her  beautiful  eyes.  I  tried  to  be   diner.   Holley   took   her   hour   lunch   break,   we   Holley:  On  Nov.  3,  Neil  and  I  left  our  friends   suave  by  telling  her,  after  we  left  the  store,  that  I   met   and   began   talking   about   how   Holley   was   Brian   and   Katrina’s   house   in   Colonie,   N.Y,   had  to  run  back  to  the  electronics  store  and  that   the   assistant   director   of   the   Williams   College   outside  Albany  and  went  to  the  mall.  Neil  said   we  would  meet  back  up  shortly.  I  went  back  to   Child  Center.  I  explained  that  I  was  the  sports   he  wanted  to  go  to  Old  Navy  but  instead  walked   the   jewelry   store   to   buy   the   ring.   This   took   a   editor  of  the  city’s  newspaper.  Our  connection,   me  into  Kay  Jewelers.  Neil  said  he  wanted  to   lot   longer   than   I   anticipated,   and   she   came   in  

Complete your wedding with Cole’s

www.colesmiddleburyflowers.com 388.4003

21 MacIntyre Lane, Next to Greg’s & Middlebury Discount Beverage

during the  process.  She  knew. On   our   way   back   to   Syracuse,   with   Holley   knowing  full  well  that  I  had  the  ring,  she  was   giddy,  pondering  when  I’d  pop  the  question.   Holley:  We  stopped  at  a  rest  area. Neil:  Because  I’m  not  one  who  can  deal  with   keeping   a   secret   or   surprise,   I   pulled   over   at   a   rest   area   on   Interstate   90   under   the   guise   of   being  hungry.  As  we  go  out  of  the  car  I  walked   over  to  her  side,  took  her  hand,  got  on  one  knee,   looked  her  in  the  eyes  and  asked  her  to  marry   me.  For  some  strange  reason,  she  said  YES! What   was   the   wedding   planning   process   like?   How   much   time   did   you   spend   planning  it?  Any  useful  resources  you  want   to  mention? Holley:  Nine  months,  which  was  not  a  lot  of   time  to  plan,  but  I  wouldn’t  have  wanted  more   time,  as  it  was  an  extremely  stressful  process.   Being   out   of   state   provided   an   additional   challenge   but   frequent   trips   and   having   my   parents  and  friends  there  to  help  made  it  all  fall   into  place. The  Knot  Wedding  planner  app  was  great. Did   you   hire   a   professional   planner,   turn   to  a  family  member  or  friend  for  support? Holley:  No  planner.  We  got  lots  of  family  and   friend  support,  but  I  ended  up  voluntarily  taking   on  much  of  the  work.  Having  my  maid  of  honor   in  D.C.  and  other  bridesmaids  in  New  York  and   Vermont  made  it  challenging,  too. Do   you   like   things   planned   to   the   tiny   detail,   or   did   you   just   focus   on   the   broad   things  that  you  cared  about? (See  Planning,  Page  24)


PAGE  24  â&#x20AC;&#x201D;  Fall

Weddings  d Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

Planning (Continued  from  Page  23) Holley:   Planning   was   easy   and   fun,   but   I   would  not  do  it  again.  My  planning  got  pretty   detailed. You  canâ&#x20AC;&#x2122;t  plan  every  detail.  Focusing  on  the   key  pieces  â&#x20AC;&#x201D;  small  and  large  â&#x20AC;&#x201D;  and  having   lists   and   spaces   to   spread   out   your   things   helps. Neil:  Since  the  wedding  itself  meant  more  to   Holley  (the  symbolism  of  us  getting  married  is   what   mattered   to   me,   not   the   ceremony   and   such)  my  focus  was  all  on  the  music  selection.   To  say  I  am  an  obsessive  Phish  and  Grateful   Dead  fan,  I  handpicked  the  cocktail  hour  and   GLQQHUPXVLFDVZHOODVWKHÂżQDOVRQJRIWKH night.   If   you   listen   to   Phish,   you   understand   ZK\ , FKRVH Âł7ZHH]HU 5HSULVH´ DV WKH ÂżQDO song  of  the  night. I  spent  hours  upon  hours  coming  up  with  a   â&#x20AC;&#x153;setlistâ&#x20AC;?  of  sorts,  in  the  Phish/Dead  vein,  taking   songs  that  I  love,  songs  that  have  meaning  to   our   relationship   and   songs   my   friends   love   DQGSLHFLQJLWWRJHWKHUDQGDOORZLQJLWWRĂ&#x20AC;RZ like  a  Phish  or  Grateful  Dead  concert  would.   This  was  the  biggest  part  I  played  in  planning   the   day.   Holley   did   the   rest,   and   it   couldnâ&#x20AC;&#x2122;t   have   been   any   better.   My   dream   woman   got   her   dream   day   because   of   the   tireless   effort   she  put  forth. How  did  the  day-­of  meet  or  exceed  your   expectations?   Holley:  A  week  at  a  lake  house  in  Vermont   to   plan   with   my   maid   of   honor   and   friends,   EULGHVPDLGVGHÂżQLWHO\KHOSHG7KHUHZHUHORWV of   projects,   some   I   bailed   on   but   most   were   accomplished. All   of   the   planning   paid   off!  The   day   was  

HOLLEY  AND  NEIL  got  to  relax  and  enjoy  their  wedding  day  with  family  and  friends  after  spending  nine  â&#x20AC;&#x153;stressfulâ&#x20AC;?  months  planning.   Holley  said  a  week  of  prep  at  a  lake  house  with  her  bridesmaids  was  very  helpful.   Photo  by  Renee  Aube,  Portrait  Gallery

perfect  and  everything  worked  out  better  than   I   had   expected.   Exceeded   my   expectations   completely! Neil:   I   tried   not   to   have   expectations,   but   WKDW ZDV TXLWH GLIÂżFXOW 7KH :D\EXU\ ,QQ LV a  charming,  picturesque  place  to  get  hitched.   :LWKP\IDPLO\DQGFORVHVWIULHQGVZDWFKLQJ closely,   the   day   exceeded   anything   I   could   dream   of.   Holley   did   an   amazing   job,   which   didnâ&#x20AC;&#x2122;t  surprise  me  in  the  least.  Itâ&#x20AC;&#x2122;s  who  she  is! I  felt  mildly  organized,  however,  having  my   wedding  party  with  me  all  day  made  for  some   interesting  pre-­wedding  shenanigans.  My  best   man   and   three   groomsmen   had   a   lot   of   fun.   Then,   out   of   nowhere,   I   realized   I   had   to   be   showered,  shaved,  dressed  and  ready  to  go  in  

PLQXWHV*RRGWKLQJ,FDQZRUNRQWKHĂ&#x20AC;\ I  spent   the   hours   before   the   ceremony   catching  up  with  old  friends  I  donâ&#x20AC;&#x2122;t  get  to  see   often,  and  that  was  completely  satisfying. An   important   thing   (again,   outside   of   the   FHUHPRQ\ ZDVRXUÂżUVWGDQFHDQGWKHPRWKHU son   dance.   Both   dances   seemed   to   go   on   forever  with  the  nearly  100  people  watching,   but   that   went   perfectly.   Side   note:   I   chose   a   Grateful  Dead  song  (â&#x20AC;&#x153;Attics  Of  My  Lifeâ&#x20AC;?)  that   was  nearly  six  minutes  long.  Smiley  face!

the  entire  wedding  party  to  make  sure  that  if   anything   goes   wrong,   do   not   inform   Holley   until  after  the  ceremony.  Holley  has  said  many   times  that  the  day  was  â&#x20AC;&#x153;perfect.â&#x20AC;? The   second   thing   was   to   make   sure   my   family  and  friends  were  enjoying  their  time  in   TXDLQW0LGGOHEXU\7KDWZDVQÂśWDWDOOGLIÂżFXOW and   I   have   been   told   by   almost   everyone   in   attendance  that  it  was  one  of  the  most  beautiful   weddings  they  have  attended. Holley:  The  most  important  thing  was  that   we   wrote   and   presented   our   own   vows   well,   What  were  the  most  important  things  to   that  people  enjoyed  themselves,  that  Neil  and   you  for  your  wedding?   I  felt  the  moment  and  that  we  were  present  in   Neil:  To  me,  the  most  important  thing  was   it  without  panic  or  worry. that   Holley   was   happy.   I   coordinated   with   (See  Special  moments,  Page  25)


Special moments Did  anything  surprise  you? (Continued  from  Page  24) Holey:  How  quickly  things  went  by.   Our  last  dance  was  actually  most  meaningful   Also,  I  didnâ&#x20AC;&#x2122;t  expect  my  dad  to  give  such  a   to  me,  as  was  my  dadâ&#x20AC;&#x2122;s  speech.  The  song  and   great  speech.  It  made  many  people  cry. closure  of  the  day  meant  so  much  to  me. Neil:  When  speaking  with  my  friends,  many   of   them   speak   about   how   his   words   were   How  large  was  your  wedding?   Holley:   We   had   97   guests   in   attendance.   memorable   and   emotional.   It   was,   to   say   the   People   traveled   from   all   over   â&#x20AC;&#x201D;   Calif.,   least,  heartfelt  and  bittersweet,  as  it  was  obvious   Washington,   South   Carolina,   Virginia,   that  he  was  losing  his  little  girl. D.C.,   Pennsylvania,   Alaska,   New   York,   What   advice   do   you   have   for   others   Massachusetts  and  Vermont. planning  a  wedding?  Anything  you  would  do   +RZZDVWKHYHQXHKRZGLG\RXÂżQGRXW differently,   or   recommend   that   others   may   not  be  thinking  about? a  bout  it?   Holley:  Take  time  to  take  care  of   Holley:  The  venue  was  absolutely   Our last yourself   while   you   are   planning/ stunning.   freaking   out,   etc.   You   can   get   too   We   knew   about   it   because   my   dance was caught  up  in  the  details.   parents   live   right   down   the   street.   actually most Overestimate   your   budget!   We   We   get   many   of   our   holiday   meals   meaningful to from  the  Waybury  each  year. me, as was my spent  about  15  percent  more  than  we   dadâ&#x20AC;&#x2122;s speech. anticipated. Neil:  My  best  advice  is  to  let  her   Was  the  wedding  catered?  How   get  what  she  wants  for  the  wedding.   important  to  you  was  the  food  and   The song and closure of the Because  I  do  not  know  one  woman   drink? who   does   not   dream   of   the   special   Holley:   The   Waybury   catered   day meant so day   Holley   and   I   were   lucky   (and   the   event.   Food   and   drink   was   much to me. very   important   to   us.   They   host   a   â&#x20AC;&#x201D; Holley extremely  grateful)  enough  to  have. tasting  and  we  selected  a  number  of   What  was  your  favorite  or  most   amazing  entrĂŠes.  Our  beer  selections   were  also  important  selecting  local  craft  beers,   memorable  part  of  your  wedding  day? Holley:  The  ceremony.  It  was  so  well  done  by   such   as   the   Sunshine   and   Hopiness   from   the   Drop-­In   Brewery,   Fiddlehead   IPA   and   Long   our  minister,  Larry  Yarborough.   What  sticks  in  my  memory  is  how  beautiful   Trailâ&#x20AC;&#x2122;s  Take  a  Hike.   the  weather  was  and  the  gardens  at  the  Waybury. Neil:  The  beer  was  spot-­on. Neil:  For  me,  the  most  memorable  part  was   undoubtedly   when   I   looked   Holley   in   the   eye   Tell  us  about  the  music/dancing. Holley:   Violinist   Jess   Novak   from   central   DQGNLVVHGKHUIRUWKHÂżUVWWLPHDVKHUKXVEDQG New  York  played  for  the  ceremony  and  Digital   Itâ&#x20AC;&#x2122;s   a   moment   that   is   etched   in   my   memory.   Each  time  I  think  about  it,  I  brighten  my  day. DJ  provided  music  for  the  reception.

Fall Weddings  d Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013  â&#x20AC;&#x201D;  PAGE  25

BRIDE  HOLLEY  BURFOOT-­ROCHFORD  remembers  the  gardens  at  the  Waybury  Inn   as  beautiful,  like  the  weather,  on  her  wedding  day.   Photo  by  Renee  Aube,  Portrait  Gallery

Personalize your wedding by writing your own vows A  wedding  is  a  once-­in-­a-­lifetime  event  for   many  couples,  so  brides  and  grooms  wish  for   the   event   to   be   momentous   and   memorable.   As   such,   couples   are   increasingly   integrating   personal   nuances   into   their   ceremonies   and   receptions   to   tailor   weddings   to   their   unique   visions.   The   desire   to   include   personalized  

wedding  vows  continues  to  be  a  popular  trend.   If  you  are  considering  personalized  wedding   YRZVÂżUVWUHDOL]HWKDWLWPD\QRWEHDVLPSOH task.   Thatâ&#x20AC;&#x2122;s   because   you   want   the   message   conveyed  to  be  dear  to  your  heart,  and  that  can   be  challenging  when  faced  with  the  pressures   (See  Vows,  Page  27)


PAGE  26  â&#x20AC;&#x201D;  Fall

Weddings  d Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

Renewing vows is a great way to rekindle your love By  ALICIA  RANCILIO Associated  Press When   Letty   Abraham   of   Sylvan   Lake,   Mich.,  married  her  husband,  Mark,  almost  22   years  ago,  she  was  determined  not  to  make  a   fuss. It   was   her   second   marriage   and   she   didnâ&#x20AC;&#x2122;t   want  to  go  overboard. Âł, KDG D ELJ ZHGGLQJ WKH ÂżUVW WLPH 0\ second  wedding  I  was  over  that,  and  I  wanted   it   more   small   and   intimate.   We   got   married   in   Las   Vegas.   We   had   family   and   friends  there  but  it  wasnâ&#x20AC;&#x2122;t  a   really  big  deal,â&#x20AC;?  she  said. Still,   it   was   important   to   the   couple   to   make   their   union  special,  so  they  made   a   plan   early   on   to   renew   their  vows. Fast  forward  10  years,  and   they  were  saying  â&#x20AC;&#x153;I  still  doâ&#x20AC;?   on   a   trip   to   Maui,   Hawaii.   At  that  ceremony,  Abraham   let   herself   cry.   She   and   her   husband  were  so  happy  with   their   second   wedding   to   each  other  that  they  decided  to  do  it  again  at   the  15-­year  mark  as  well. â&#x20AC;&#x153;Weâ&#x20AC;&#x2122;ll   probably   do   it   again   at   25,â&#x20AC;?   she   laughed. Recommitting   to   a   relationship   through   vow  renewals  is  becoming  more  popular,  said   Susan   Southerland,   president   of   Just   Marry!,   Inc.  wedding  planners  in  Orlando,  Fla. Âł,Q WKH ODVW WKUHH WR ÂżYH \HDUV WKH\ÂśYH become   extremely   popular.   Weâ&#x20AC;&#x2122;ve   always   done  one  or  two  throughout  the  year,  but  all  of   a  sudden  itâ&#x20AC;&#x2122;s  become  a  huge  request.â&#x20AC;? For  one  thing,  itâ&#x20AC;&#x2122;s  a  great  way  to  reconnect.

Kathryn  Quinn   of   East   Lansing,   Mich.,   is   approaching  her  11-­year  anniversary.  She  and   her  husband  recently  renewed  their  vows  on  a   trip   to   the  Virgin   Islands.  They   traveled   with   three  other  couples  and  all  four  renewed  their   vows  on  the  beach  on  Valentineâ&#x20AC;&#x2122;s  Day. â&#x20AC;&#x153;Iâ&#x20AC;&#x2122;m   so   glad   we   did   it,â&#x20AC;?   she   said.   â&#x20AC;&#x153;This   ZDV RXU ÂżUVW WULS DZD\ IURP RXU FKLOGUHQ ,W was  at  a  beautiful  location.  The  vow  renewal   was   meaningful,   and   gave   us   a   chance   away   from  our  daily  life  to  really   celebrate  our  time  together   and   be   grateful   for   our   relationship.â&#x20AC;? Sometimes,   a   vow   renewal   is   not   only   a   reminder   of   how   far   a   couple   has   come   but   a   memory  to  cherish. Winifred   â&#x20AC;&#x153;Winiâ&#x20AC;?   Brunston   of   Lancaster,   Calif.,   lost   her   husband   last   year.   She   enjoys   looking   back   to   their   35th   anniversary,  in  2004,  when   they   renewed   their   vows   in   the   same   small   church   where  they  got  married.  The  same  couple  who   stood   up   with   them   back   then   resumed   their   duties. Brunston   feels   marriage   vows   mean   more   over   the   years   because   â&#x20AC;&#x153;after   being   together   after  all  that  time  you  really  know  each  other,â&#x20AC;?   and  â&#x20AC;&#x153;it  lets  the  spouse  know  you  still  love  them   enough  to  marry  them  again.â&#x20AC;? Anja  Winikka,  editor  of  the  wedding  website   TheKnot.com,   believes   one   reason   for   the   spike  of  interest  in  vow  renewals  is  that  some   celebrity  couples  have  done  it. 7RUL 6SHOOLQJ DQG 'HDQ 0F'HUPRWW ÂżOPHG

THE  REV.  LARRY  YARBOROUGH,  a  religion  professor  at  Middlebury  College,  looks   on  as  Neil  Benjamin  makes  his  vows  to  Holley.  The  couple  wrote  their  own  marriage   vows.   Photo  by  Renee  Aube,  Portrait  Gallery

their  vow   renewal   for   their   reality   TV   show.   Holly  Robinson  Peete  tweeted  photos  after  she   and   former   NFL   quarterback   Rodney   Peete   recently   celebrated   their   17-­year   anniversary   by  renewing  their  vows  on  top  of  the  Empire   State   Building   in   New   York.   Mariah   Carey   and  Nick  Cannon  are  the  most  consistent;Íž  they   renew  their  vows  every  year. â&#x20AC;&#x153;You  hear  about  it,  and  just  like  any  trends   in   the   wedding   industry   and   in   decor   and   IDVKLRQFHOHEULWLHVFHUWDLQO\GRLQĂ&#x20AC;XHQFHXVLQ that  way,â&#x20AC;?  says  Winikka. Southerland   says   she   recently   helped   a   couple  who  renew  their  vows  every  year.  â&#x20AC;&#x153;Itâ&#x20AC;&#x2122;s   always   a   surprise,   and   the   husband   plans   it,â&#x20AC;?   she  said. Whether  you  renew  your  vows  annually  or   just  once,  in  a  small  ceremony  or  as  part  of  a  

vacation,  the   cost   of   saying   â&#x20AC;&#x153;I   do   â&#x20AC;&#x201D;   againâ&#x20AC;?   can  vary. â&#x20AC;&#x153;You  can  do  something  thatâ&#x20AC;&#x2122;s  very  simple,   thatâ&#x20AC;&#x2122;s   just   the   husband   and   wife   standing   up   with   a   photographer,   and   that   can   be   less   than  $1,000.  Or  you  can  do  something  where   youâ&#x20AC;&#x2122;ve   invited   a   bunch   of   people.   Iâ&#x20AC;&#x2122;ve   had   people  spend  upwards  of  50  or  60  thousand,â&#x20AC;?   Southerland  said. And   even   a   do-­over   bride   can   turn   into   a   Bridezilla,  she  says. â&#x20AC;&#x153;That  still  is  personality-­driven,  which  kind   of  makes  me  chuckle,â&#x20AC;?  she  said.  â&#x20AC;&#x153;Iâ&#x20AC;&#x2122;m  thinking,   â&#x20AC;&#x2DC;Wow,  youâ&#x20AC;&#x2122;ve  known  this  guy  for  a  long  time.   Whatâ&#x20AC;&#x2122;s  there  to  be  nervous  about?  So  what  if   D Ă&#x20AC;RZHU IDOOV RII DQ DUFK"Âś 2WKHUV DUH PRUH laidback.  But  you  still  have  some  very  nervous   brides.â&#x20AC;?


Fall Weddings  d Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013  â&#x20AC;&#x201D;  PAGE  27

A few tips for a great toast (MS)  â&#x20AC;&#x201D;  The  toasts  can  be  one  of  the  most   memorable   parts   of   a   coupleâ&#x20AC;&#x2122;s   wedding.   Sometimes  a  toast  is  memorable  for  its  humor   and  heartfelt  sense  of  appreciation,  while  other   toasts   are   more   memorable   for   all   the   wrong   reasons. One   of   the   reasons   toasts   can   be   so   unpredictable   is   that   giving   a   toast   is   such   a   unique   experience.   Itâ&#x20AC;&#x2122;s   something   many   guests   never   do,   while   those   who   do   give   a   Avoid longtoast   may   only   do   it   winded walks once   in   a   lifetime.   Itâ&#x20AC;&#x2122;s   down Memory understandable   to   be   Lane in favor nervous   when   asked   to   of a toast that give  a  toast  at  a  wedding,   but   there   are   a   few   thoughtfully tricks   of   the   trade   that   cuts to the help   calm   those   nerves   chase and and   ensure   the   toast   is   lets everyone memorable   for   all   the   right  reasons. get back to Practice   makes   celebrating. perfect.   Few   people   are  capable  of  standing  in  front  of  a  crowd  of   people   and   speaking   off   the   cuff.   A   speaker   should   take   this   into   account   and   practice   their  speech  before  the  big  day.  A  spur-­of-­the-­ moment   speech   may   provide   an   adrenaline   rush,   but   such   an   endeavor   may   come   off   as   if  you  didnâ&#x20AC;&#x2122;t  care  enough  to  put  the  effort  into   writing   a   thoughtful   toast   ahead   of   time.   In   addition,   practicing   the   toast   once   itâ&#x20AC;&#x2122;s   been   written  will  make  you  feel  more  comfortable   DQGFRQÂżGHQWLQIURQWRIWKHFURZG,ISRVVLEOH practice  in  front  of  a  friend  or  family  member  

FATHER  OF   THE  bride  Burke   Rochford  delivers   a  toast  that  moved   many  to  tears  at   the  wedding  of   Holley  Burfoot-­ Rochford  and  Neil   Benjamin  this   past  August.  The   groom  said  the   emotional  speech   was  heartfelt  and   bittersweet.   Photo  by  Renee   Aube,  Portrait  Gallery

so  you  can  solicit  feedback.  A  friend  or  relative   PLJKWEHDEOHWRKHOS\RXÂżQHWXQHWKHVSHHFK which   in   turn   can   calm   your   nerves   once   youâ&#x20AC;&#x2122;re  handed  the  microphone. Avoid   alcohol.   Getting   liquored   up   prior   to  your  toast  is  a  recipe  for  disaster.  Though   it   may   seem   like   a   good   idea   to   employ   alcohol   to   calm   your   nerves   and   lower   your   inhibitions,  itâ&#x20AC;&#x2122;s  not  a  good  idea.  Consuming   alcohol  before  your  toast  increases  the  chance   that   you   will   end   up   embarrassing   the   bride   and  groom  as  well  as  yourself.

Vows (Continued  from  Page  25) Read  inspirational  writings.  Perhaps  there   and  planning  of  the  rest  of  the  wedding.  That   is  an  author  or  a  poet  who  inspires  you?  You   isnâ&#x20AC;&#x2122;t   to   say   that   writing   your   own   vows   is   can  quote  certain  writers  in  your  vows  or  let   impossible.   Here   are   some   guidelines   for   the  tone  of  their  works  help  shape  the  words  of   personalizing   your   ceremony   with   your   own   your  vows.  There  also  are  suggested  wedding   sentiments. readings   and   other   quotes   about   marriage   Schedule   time   for   writing.   Amid   the   readily  available  at  the  library  or  with  a  quick   EXVWOH RI GUHVV ÂżWWLQJV DQG LQWHUYLHZV ZLWK search  online. photographers,  it  can  be  easy  to  put   Decide   on   a   tone.   Although   the   off   the   important   task   of   writing   day  is  based  on  love  and  affection,   vows   for   another   day.   But   as   any   Although the you   may   not   feel   comfortable   great   writer   can   attest,   it   takes   day is based spouting  words  of  adoration  in  front   writing   â&#x20AC;&#x201D;   and   rewriting   â&#x20AC;&#x201D;   to   on love and of   friends   and   family.   Feel   free   to   DFKLHYH D ÂżQLVKHG SURGXFW \RX FDQ into   your   unique   personality.   affection, you tap   be  proud  of.  Give  the  task  of  writing   Humor  can  be  used  if  it  aligns  with   your  vows  your  undivided  attention.   may not feel the  way  you  normally  express  your   Mark  it  in  on  your  calendar  or  set  a   comfortable affections.   Be   sure   to   weave   this   reminder   on   your   computer   just   as   spouting words tone  into  more  traditional  passages   you  would  any  other  appointment. of adoration in to   create   a   cohesive   expression   of   Be   aware   of   ceremony   front of friends your  feelings. guidelines.  It  is  best  to  check  with   Establish   an   outline.   Put   \RXU RIÂżFLDWH DQG FRQÂżUP WKDW and family. together   all   of   the   words   and   personalized   wedding   vows   are   phrases   youâ&#x20AC;&#x2122;ve   jotted   down   into   allowed.   During   civil   ceremonies   itâ&#x20AC;&#x2122;s   often   DQ RXWOLQH WR KHOS \RX RUJDQL]H WKH Ă&#x20AC;RZ RI DFFHSWDEOH WR FXVWRPL]H YRZV DV \RX VHH ÂżW the   vows,   using   these   words   as   a   blueprint   However,   during   religious   ceremonies   there   for  the  vows  and  building  upon  them.  Make   may  be  lines  of  scripture  that  need  to  be  read   sure  the  vows  will  be  concise.  Aim  for  your   or  certain  passages  required.  Before  you  spend   entire  speech  to  be  around  1  minute  in  length   hours   working   on   the   task,   be   sure   that   it   is   to  keep  everyone  engaged  and  the  ceremony   allowed  and  that  your  spouse  and  you  are  on   moving  along. the  same  page. Put  everything  together.  Draft  your  vows   Jot   down   your   feelings.   Answer   some   and   then   practice   them   by   reading   out   loud.   questions  about  what  marriage  means  to  you   You  want  to  avoid  long  sentences  or  anything   and   how   you   feel   about   your   spouse.   Try   to   that   trips   you   up.   Although   large   words   avoid  trite  sayings  and  think  from  your  heart   may   sound   impressive,   they   could   make   the   and  personal  experiences.  Think  about  what  is   vows  seem  too  academic  and  not  necessarily   the  most  important  thing  you  want  to  promise   heartfelt.  Enlist  the  help  of  a  friend  or  two  to   to  your  future  partner.  These  notes  can  serve   act  as  your  audience  to  see  if  the  vows  sound   as  the  starting  points  for  the  actual  vows. good  and  are  easily  understandable.  

Get  to   the   point.   Men   and   women   who   have   attended   their   fair   share   of   wedding   receptions  no  doubt  have  sat  through  a  long-­ winded   toast   from   the   best   man   or   maid   of   honor.   Such   toasts   can   bring   a   festive   reception   to   a   grinding   halt,   and   guests   will   likely   tune   out   before   the   best   man   or   maid   of   honor   gets   to   the   point.   Being   succinct   should   be   a   goal.  Avoid   long-­winded   walks   down   Memory   Lane   in   favor   of   a   toast   that   thoughtfully   cuts   to   the   chase   and   lets   everyone  get  back  to  celebrating.

Spin  a   yarn.   While   itâ&#x20AC;&#x2122;s   important   to   be   brief,   donâ&#x20AC;&#x2122;t   be   so   brief   that   no   one   at   the   reception  learns  about  your  relationship  to  the   bride   or   groom.   Share   a   humorous   anecdote   from  your  mutual  past  to  illustrate  the  type  of   relationship  you  share  with  one  another.  This   story   should   have   an   element   of   humor   but   donâ&#x20AC;&#x2122;t  include  anything  too  embarrassing. Congratulate   the   couple.   Because   nerves   SOD\VXFKDVLJQLÂżFDQWSDUWLQPDQ\WRDVWVLW can  be  easy  to  forget  to  congratulate  both  the   bride  and  groom.  

For All Your Bridal Needs Weâ&#x20AC;&#x2122;ve got you covered... K Wedding Gowns K Bridesmaid Gowns K Tuxedo Rentals K Mother of the Bride/ Groom Dresses K Prom Gowns K Flower Girl Dresses K Jewelry K Veils K Shoes

The Fashion Corner BRIDAL & FORMAL WEAR 518-546-7499 4325 Main St., Port Henry, NY


PAGE  28  â&#x20AC;&#x201D;  Fall

Weddings  d Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

TONYâ&#x20AC;&#x2122;S MOBILE SOUND SHOW

Specializing in Trends and Traditions

Tony Lamoureux Toll Free: 888-821-3511

Carolee Ploof, Proprietor

:HGGLQJVÂ&#x2021;5HFHSWLRQVÂ&#x2021;3DUWLHV Located in The Little Red School House on Route 7 South, Middlebury ZZZPLGGOHEXU\Ă RUDODQGJLIWVFRP

Tony  has  entertained  over  200  hundred  wedding  receptions  since  1989.  If  you  are  looking   for  the  best  music  entertainment  for  your  wedding,  you  have  found  it  with  Tony.  His  energy,   state  of  the  art  equipment,  and  full  selection  of  music  will  inspire  your  guests  to  tap  their   feet  and  get  up  to  dance!

Consultation

CREATIVE FLORAL DESIGN FOR

WEDDINGS & EVENTS

Tony  offers  free  consultations  to  plan  you  big  day.  He  has  seen  what  works  well  and  can   give  very  helpful  advice.  Excellent  references  available. â&#x20AC;&#x153;Thank  you  so  much  for   â&#x20AC;&#x153;Just  wanted  to  say  thanks  again   everything.  You  really  pulled   for  the  awesome  job  you  did   our  wedding  together  and   DJing  our  wedding!  We  knew   made  everything  happen  so   youâ&#x20AC;&#x2122;d  do  a  great  job  with  the   wonderfully.â&#x20AC;? music,  and  we  were  so  impressed   -­  Ryan  and  Krystal ZLWKKRZ\RXNHHSWKLQJVĂ&#x20AC;RZLQJ´ -­  Erin  &  Chris

Service

As  Master  of  Ceremonies,  Tony  will  coordinate  with  all  of  your  wedding  professionals   (photographer,  caterers,  etc.)  to  ensure  the  timely  progression  of  your  special  moments.   He  has  the  experience  to  observe  your  guests  to  play  the  music  they  love.  Tony  is  not  just   a  DJ,  he  is  your  entertaiment!

Costs  &  Terms

7RQ\ZLOOJLYH\RXWKHÂżQHVWHQWHUWDLQPHQWDURXQGDWD9HUPRQWSULFH\RXFDQDIIRUG Call for a free consultation

The Blossom Basket

Floral Design & Gifts

8 Bakery Lane, Downtown Middlebury, VT Â&#x2021;ZZZEORVVRPEDVNHWYWFRP

Overnight accommodations now available!

Call  now  for  reservations! www.tonysmobilesoundshow.com

Enjoy your memorable day... ...located on 10 beautifully landscaped acres, The Old Lantern is immediately adjacent to a scenic over look with views which are among the best in Vermont. Roland & Lisa, former owners of Rolandâ&#x20AC;&#x2122;s Place, invite you to experience The Old Lantern.

*OOt8FEEJOHTt4QFDJBM&WFOUT #BS4FSWJDF$BUFSJOH $BQBDJUZVQUPQFPQMF $IBSMPUUF 7FSNPOUttXXXPMEMBOUFSODPN


Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013  â&#x20AC;&#x201D;  PAGE  29

Middlebury (Continued  from  Page  3) sues   that   Middlebury   wants   to   see   addressed  if  the  PSB  elects  to  award   9HUPRQW*DVWKHFHUWLÂżFDWHRISXEOLF JRRGLWQHHGVWRSURFHHGZLWKWKHFRQ-­ WURYHUVLDOPLOHSLSHOLQHIURP&RO-­ chester  to  Middlebury  and  Vergennes. 7KHERDUGSULRUWRLWVYRWHOLVWHQHG WR LPSDVVLRQHG SOHDV IURP VHYHUDO FLWL]HQVXUJLQJWKDWWKHSLSHOLQHEHRS-­ SRVHG7KHSURMHFWLVGHVLJQHGWRGH-­ OLYHUDFKHDSHUKHDWLQJIXHOVRXUFHWR EXVLQHVVHV DQG KRPHV LQ SRUWLRQV RI $GGLVRQ &RXQW\ DV SDUW RI 9HUPRQW Gasâ&#x20AC;&#x2122;s  goal  of  reaching  Rutland  by  the   year  2020.   %XW WKH SLSHOLQH SODQ KDV FRPH XQGHU ÂżUH IURP PDQ\ FRXQW\ UHVL-­ GHQWV FRQFHUQHG DERXW WKHLU SURSHUW\ rights,  the  volatility  of  the  natural  gas   DQGLWV SURFXUHPHQWWKURXJKK\GUDX-­ OLF IUDFWXULQJ IUDFNLQJ DQG WKH SR-­ tential   that   the   availability   of   natural   gas   could   stall   Vermontâ&#x20AC;&#x2122;s   efforts   to   convert   to   cleaner   renewable   energy   systems.

Vampire Princess Âł$ ORW PRUH SHRSOH KDYH WHVWLÂżHG DJDLQVW WKLV SURMHFW WKDQ IRU LW´ UHVL-­ GHQW5RVV&RQUDGWROGWKHERDUG 2WKHUVVSRNHDERXWWKHSRVVLEOHLP-­ SDFWWKHSLSHOLQHPLJKWKDYHRQIXWXUH JHQHUDWLRQV DQG VDLG WKDW DSSURYLQJ VXFKDSURMHFWZRXOGEHVKRUWVLJKWHG The  memorandum   calls   for   Ver-­ mont  Gas,  among  other  things,  to: Â&#x2021; 6XUURXQG WKH 0LGGOHEXU\ JDWH VWDWLRQ ZLWK D VHYHQIRRW SHULPHWHU fence  with  a  locked  gate. Â&#x2021; (QVXUH WKDW VHQVLWLYH HTXLSPHQW be  housed  in  a  building  that  will  like-­ wise  be  locked. Â&#x2021; 3URYLGH DJUHHGXSRQ VFUHHQLQJ for  the  gate  station. Â&#x2021; 7DNH PHDVXUHV WR PLWLJDWH WUDI-­ ÂżF LPSDFWV LQFOXGLQJ LI QHFHVVDU\ OLPLWLQJKRXUVRIFRQVWUXFWLRQWRNHHS WUDIÂżF LPSDFWV WHPSRUDU\ DQG ORFDO-­ ized. Â&#x2021; 5HVWRUH ODQGVFDSLQJ WR WKH VDW-­ isfaction   of   landowners   to   the   extent   feasible  for  the  transmission  mainline   and  distribution  lines,  and  work  with  

landowners  on  a  case-­by-­case  basis  to   seek   alternate   locations   for   trees   re-­ PRYHG GXULQJ SLSHOLQH FRUULGRU FRQ-­ struction. Â&#x2021; 3URYLGHWUDLQLQJWRÂżUVWUHVSRQG-­ HUVDQGORFDOÂżUHÂżJKWHUVDERXWQDWXUDO JDVSLSHOLQHVDIHW\LVVXHV Â&#x2021; 'HOLYHUDSXEOLFDZDUHQHVVFDP-­ SDLJQDERXWWKHSLSHOLQHSULRUWRLWEH-­ LQJSXWLQWRXVH $PDMRULW\RIVHOHFWERDUGPHPEHUV VDLGWKDWZKLOHWKH\V\PSDWKL]HGZLWK RSSRQHQWVÂś SHUVSHFWLYHV WKH\ EH-­ OLHYH WKH SURMHFW FRXOG EULQJ VDYLQJV WRORFDOKRPHRZQHUVDQGSURYLGHDQ HFRQRPLF GHYHORSPHQW WRRO IRU WKH region. Selectman   Nick  Artim   said   he   re-­ alized  society  will  ultimately  need  to   convert   to   renewables   in   a   big   way,   but   added,   â&#x20AC;&#x153;Itâ&#x20AC;&#x2122;s   a   long   road   to   get   WKHUHÂŤ,QWKHPHDQWLPHLWÂśVLPSRU-­ tant   for   us   to   have   an   economically   VWDEOHFRPPXQLW\´ Reporter   John   Flowers   is   at   johnf@addisonindependent.com.

:LWK7LP-HQQLQJV /HDQQH3RQGHU Featuring traditional stories from around the world, some thousands of years old, some recently collected by the artists, â&#x20AC;&#x153;Vampire Princessâ&#x20AC;? is for adults, teens, and older children. Master storytellers Tim Jennings and Leanne Ponder engage the audience emotionally, intellectually, viscerally, and even politically, as the duo demonstrates how much impact humanityâ&#x20AC;&#x2122;s oldest dream-tales can still have upon the people of today.

,OVOH\3XEOLF/LEUDU\Â&#x2021;6DW2FWSP

Opinions:

Write  a  Letter  to  the  Editor. Send  it  to  news@addisonindependent.com


PAGE  30  â&#x20AC;&#x201D;  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

SALON & SPA

BIRD FOOD

SALE

Hurry! Advance Orders Due by October 20th

Spa  at  Indulge

Mello Mama Massage A completely relaxing full body massage using award winning Mama Mio Omega rich oils to relax those muscles that are carrying that beautiful bump. 50 Minutes... $95

Body,  Mind  &  Soul

Â&#x153;ÂŞĹ&#x192;Â&#x17D;ÂĄÂ&#x201C;Â&#x161;Â&#x2018;á&#x20AC;&#x201C;

To place an ad for your Salon or Spa, please call Sarah at

Facials

Order Now & Get the Best Prices of the Season Hdmk9j]Yk:a__]klK]d][lagf

BIRD FEEDERS & WILD BIRD FOOD

>jgeZdY[cgadkmfĂ&#x203A;go]j lgkh][aYdlqeap]k&9lljY[l qgmj^Yngjal]Zaj\kl`ak ^Yddoafl]j&

MIDDLEBURY AGWAY ([FKDQJH6WÂ&#x2021; 7Opdaenys 0RQ)UL6DW6XQ

Â&#x201C;Â&#x152;ÂĄÂ&#x153;ÂŻÂ&#x153;Â&#x161;Â&#x17D;¤¢Â&#x17D;Â&#x160;¤Â&#x2122;Â&#x17D;Â&#x161;¤£

388-4944

Â&#x2013;Â&#x201C;Â&#x161;Â&#x160;ÂĄÂ&#x17D;Â&#x153;Â&#x161;ÂŁÂŚÂ&#x2014;¤Â&#x160;¤Â&#x201C;Â&#x153;Â&#x161;ÂŁ

or email: sarahf@ addisonindependent. com

Waxing &  SPRAY  TANNING

Contact  Leigh

11  Â&#x160;ÂŁÂ&#x2019;Â&#x201C;Â&#x161;Â&#x2018;ÂĽÂ&#x153;Â&#x161;¤¢Â&#x17D;Â&#x17D;¤

Learn about Brodieâ&#x20AC;&#x2122;s treatment, her story and watch the videos at www.middleburyspa.com.

Â&#x201C;Â?Â?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;ÂŚÂĄÂŽá&#x20AC;&#x2018;

802-­â&#x20AC;?282-­â&#x20AC;?1903

Middleburyspa.com 802.388.0311

Â?Â&#x160; Â&#x161;Â?ÂŚÂ&#x2014;Â&#x2018;Â&#x17D;¨¤á &#x;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x160;Â&#x201C;Â&#x2014;á&#x20AC;&#x201D;Â&#x152;Â&#x153;Â&#x2DC;

www.MiddleburyAgway.com

MCTV  SCHEDULE  Channels  15  &  16 MCTV  Channel  15 Tuesday, Oct. 15   4  a.m.    Public  Affairs   8  a.m.   Congregational  Church  Service   9:30  a.m.   Rep.  Betty  Nuovo   10  a.m.   Selectboard   1:35  p.m.   Development  Review  Board  (DRB)   4  p.m.   Chronique  Francophone   4:30  p.m.   Mid  East  Digest   5:30  p.m.   Community  Bulletin  Board SP 7RZQ2I¿FHV0HHWLQJ   8  p.m.   Selectboard Wednesday, Oct. 16   4  a.m.   Public  Affairs DP7RZQ2I¿FHV0HHWLQJ   6:30  a.m.   Mid  East  Digest   7:30  a.m.   Memorial  Baptist  Church  Service   10  a.m.   Selectboard SP 7RZQ2I¿FHV0HHWLQJ3XEOLF$IIDLUV   4:30  p.m.   Words  of  Peace   5  p.m.   Community  Bulletin  Board   5:30  p.m.   Las  Promesas  de  Dios     6  p.m.   Chronique  Francophone   6:30  p.m.   Rep.  Betty  Nuovo   7  p.m.   Development  Review  Board   9  p.m.   Selectboard Thursday, Oct. 17   4  a.m.   Public  Affairs   DP 7RZQ2I¿FHV0HHWLQJ  11:30  a.m.   Chronique  Francophone   Noon   Selectboard SP 7RZQ2I¿FHV0HHWLQJ3XEOLF$IIDLUV   5:30  p.m.   Community  Bulletin  Board SP 7RZQ2I¿FHV0HHWLQJ/,9(  Friday, Oct. 18   4  a.m.   Public  Affairs

 DP &RPPXQLW\&DOHQGDU3XEOLF$IIDLUV  8:30  a.m.   Chronique  Francophone   9  a.m.   Las  Promesas  de  Dios   9:30  a.m.   Jamie  Gaucher DP 6HOHFWERDUG7RZQ2I¿FHV0HHWLQJ3XEOLF Affairs   3:30  p.m.   Lifelines   4  p.m.   Memorial  Baptist  Church  Service   5:30  p.m.   Community  Bulletin  Board   6  p.m.   Mid  East  Digest   7  p.m.   Rep.  Betty  Nuovo   7:30  p.m.   Public  Affairs Saturday, Oct. 19   4  a.m.   Public  Affairs   5:35  a.m.   DRB   7:30  a.m.   Yoga   8  a.m.   From  the  Vermont  Media  Exchange  (VMX)   8:30  a.m.   Chronique  Francophone   9  a.m.   Las  Promesas  de  Dios   9:30  a.m.   Rep.  Betty  Nuovo DP 6HOHFWERDUG7RZQ2I¿FHV0HHWLQJ   4  p.m.   Memorial  Baptist  Church  Service   5:30  p.m.   Community  Bulletin  Board   6  p.m.   Yoga   7  p.m.   Lifelines SP 7RZQ2I¿FHV0HHWLQJ Sunday, Oct. 20   4  a.m.   Public  Affairs   6  a.m.   Yoga   6:30  a.m.   For  the  Animals   7  a.m.   Words  of  Peace   7:30  a.m.   Chronique  Francophone   8  a.m.   Las  Promesas  de  Dios   8:30  a.m.   Community  Bulletin  Board   9  a.m.   Catholic  Mass   11  a.m.   Memorial  Baptist  Church  Service

MIDDLEBURY COMMUNITY TELEVISION: P.O. Box 785, Middlebury, Vt. 05753

Please  see  the  MCTV  website,  www.middleburycommunitytv.org,  for  changes  in  the  schedule;  MCTV  events,   classes  and  news;  and  to  view  many  programs  online.  Submit  listings  to  the  above  address,  or  call  388-­3062.

 12:30  p.m.   Public  Affairs   4  p.m.   Congregational  Church  Service SP &RPPXQLW\%XOOHWLQ%RDUG3XEOLF$IIDLUV   6:30  p.m.   Las  Promesas  de  Dios   7  p.m.   Catholic  Mass   7:30  p.m.   Words  of  Peace   8  p.m.   Public  Affairs Monday, Oct. 21   4  a.m.   Public  Affairs     8:30  a.m.   Chronique  Francophone   9  a.m.   VMX   9:30  a.m.   Public  Affairs DP 6HOHFWERDUG3XEOLF0HHWLQJV3XEOLF$IIDLUV   3:30  p.m.   Yoga   4  p.m.   Congregational  Church  Service   5:30  p.m.   Las  Promesas  de  Dios   6  p.m.   Community  Bulletin  Board SP '5%3XEOLF0HHWLQJV METV Channel 16 Tuesday, Oct. 15   4:30  a.m.   VMX   8  a.m.   First  Wednesdays DP :HOFRPHWR'LYHUVL¿HG2FFXSDWLRQV   10  a.m.   ACSU  Board SP ,'%RDUG   2:30  p.m.   From  the  College SP :HOFRPHWR'LYHUVL¿HG2FFXSDWLRQV   6  p.m.   UD-­3  Board   10  p.m.   State  Board  of  Education Wednesday, Oct. 16   4:30  a.m.   VMX DP ,'%RDUG   Noon   UD-­3  Board   2:15  p.m.   VMX   4  p.m.   First  Wednesdays

 SP $&68&DURXVHO /,9(

Thursday, Oct. 17  6  a.m.   Middlebury  Five-­O   6:30  a.m.   First  Wednesdays   8  a.m.   State  Board  of  Education     Noon   From  the  College SP $&68&DURXVHO,'8'%RDUGV   9  p.m.   First  Wednesdays  10:30  p.m.   Middlebury  Five-­O Friday/Saturday, Sept. 18/19   5:30  a.m.   Our  Natural  Environment DP :HOFRPHWR'LYHUVL¿HG2FFXSDWLRQV DP $&68&DURXVHO,'8'%RDUGV   5  p.m.   Middlebury  Five-­O SP :HOFRPHWR'LYHUVL¿HG2FFXSDWLRQV   6  p.m.   First  Wednesdays SP 'U0DXUD&XOOHQ'LYHUVLW\DQG,QFOXVLRQ   9  p.m.   Storytelling,  Arts  and  Performance Sunday, Oct. 20 DP :HOFRPHWR'LYHUVL¿HG2FFXSDWLRQV   6:15  a.m.   VMX   9  a.m.   ACSU  Board   Noon   Middlebury  Five-­O   3:30  p.m.   From  the  College   5  p.m.   Middlebury  Five-­O   6  p.m.   First  Wednesdays   7:30  p.m.   Storytelling,  Arts  and  Performance   10  p.m.   VMX  Monday, Oct. 21   5  a.m.   VMX   8  a.m.   State  Board  of  Education   1  p.m.   UD-­3  Board   4  p.m.   First  Wednesdays SP ,'%RDUG6WDWH%RDUGRI(GXFDWLRQ

BUY PHOTOS ON-LINE: www.addisonindependent.com


Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013  â&#x20AC;&#x201D;  PAGE  31

Farm  to  school  grants  are  offered The   Vermont   Agency   of   Agri-­ culture   has   announced   $75,000   of   available   funding   for   Vermont   schools   interested   in   Farm   to   School   programing.   Any   school,   consortium   of   schools,   or   school   district   interested   in   Farm   to   School   programing   is   encouraged   to  apply  for  this  for  this  funding. The   state   of   Vermont   has   ap-­ propriated   nearly   $700,000   over   the  past  six  years  to  support  Farm   to   School   programming   in   Ver-­ mont   schools.   Since   its   creation,   the  Vermont  Farm  to  School  grant   program   has   awarded   62   schools   throughout   the   state   with   funds   to   support  the  integration  local  foods   in   school   cafeterias,   classrooms   and  communities.   Vermont   is   a   nationally   recog-­ nized   leader   in   Farm   to   â&#x20AC;&#x153;Farm to School   cur-­ r i c u l u m ,   School c o n n e c t i n g   programs students  to  ag-­ throughout riculture   via   our state are the   â&#x20AC;&#x153;3   Câ&#x20AC;&#x2122;sâ&#x20AC;?   teaching our â&#x20AC;&#x201D;   classroom,   and   students to cafeteria   c o m m u n i t y.   eat healthy Ve r m o n t â&#x20AC;&#x2122; s   and make model   has   been   repli-­ connections cated   in   other   with their states,   and   local has   been   ref-­ erenced   by   farmers, the  USDA  for   while also best   practices   opening new in   Farm   to   markets for School   pro-­ gramming. Vermont â&#x20AC;&#x153; F a r m   farmers.â&#x20AC;? to   School   â&#x20AC;&#x201D; Chuck Ross p r o g r a m s   t h r o u g h o u t   our  state  are  teaching  our  students   to  eat  healthy  and  make  connections   with  their  local  farmers,  while  also   opening   new   markets   for  Vermont   farmers,â&#x20AC;?   says   Vermont   Secretary   of   Agriculture   Chuck   Ross.   â&#x20AC;&#x153;This   is   a   great   opportunity   to   try   out   a   new  marketing  effort,  build  or  pilot   new   relationships,   and   teach   kids   about  Vermont  agriculture.â&#x20AC;? The  program  encourages  schools   and   school   districts   to   serve   food   to   Vermont   students   that   are   as   fresh   and   nutritious   as   possible.   â&#x20AC;&#x153;These  Farm  to  School  Grants  give   schools   what   they   need   to   focus   on   developing   sound   and   sustain-­ able   Farm   to   School   programs.   By  connecting  the  classrooms,  the   cafeteria   and   the   community   it   is   possible  to  change  school  food  cul-­ ture,â&#x20AC;?   said  Abbie   Nelson,   director   of  Vermont  FEED  (Food  Education   Every  Day). This  grant  program  is  made  pos-­ sible  by  collaboration  between  the   Vermont   Agency   of   Agriculture,   Agency   of   Education,   Department   of   Health,  Vermont   FEED   and   the   Vermont  Farm  to  School  Network. More   information   about   Ver-­ montâ&#x20AC;&#x2122;s   Farm   to   School   program,   as  well  as  grant  application  forms,   can  be  found  on  the  Agency  of  Ag-­ ricultureâ&#x20AC;&#x2122;s   website,   http://agricul-­ ture.vermont.gov.

All  Vermont   Farm   to   School   program   applications   must   be   re-­ ceived   by   the   Vermont  Agency   of   Agriculture  no  later  than  4:30  p.m.   on  Friday,  Oct.  25. For   more   information   about   the  

Farm  to   School   Grant   program   contact  Johanna  Herron  at  the  Ver-­ mont  Agency  of  Agriculture  at  (802)   505-­0590   or   johanna.herron@state. vt.us.

UNITED WAY OF ADDISON COUNTY

6QRZ%RZO 6HDVRQ3DVV  5DWHV IRU Order  your  pass  online  or  by  mail  â&#x20AC;&#x201C; form  at  www.middleburysnowbowl.com

Early Adult $410 Alumni 365 Student 300 Junior 240 Child and 70+ 105 Sr. Citizen 300

After Nov. $500 455 365 280 145 365

MID-­WEEK  PASS  $245  

UNITED WAY advances the common good. Our focus is on education, income and health, because these are the building blocks for a good quality of life. We recruit people and organizations from all across the community who bring the passion, expertise and resources needed to get things done. We invite you to be a part of the change. You can give, you can advocate and you can volunteer. Thatâ&#x20AC;&#x2122;s what it means to LIVE UNITED. United Way of Addison County

10#PY $PVSU4Ut.JEEMFCVSZ 75 802-388-7189 XXX6OJUFE8BZ"EEJTPO$PVOUZPSH

REACH THE COUNTY, PLACE YOUR AD HERE. CALL 388-4944

This  pass  is  valid  on  weekdays  from  the  beginning  of  the  season  until  3/1/14,   excluding  the  weeks  of  12/27/13-­  1/1/14  and  2/17/13-­  2/21/14.    From  3/1/14   to  the  end  of  the  season,  the  pass  is  valid  7  days  a  week.  On  any  weekend   day  or  holiday,  mid-­week  pass  holders  can  purchase  an  all  day  ticket  for  the   half  day  rate.

MIDD  STUDENT*  $175 FAC/STAFF HDFKRIWKH¿UVWWZR *  Valid  Midd  card  required  for  Middlebury  College  faculty/staff  passes   DQGPXVWEHEHQH¿WVHOLJLEOH A  CHILD  is  under  6  years  old.  A  JUNIOR  is  6  years  old  through  6th  grade.   A  STUDENT  is  7th  grade  through  college.  A  SENIOR CITIZEN  is  62-­69. Passes  will  be  sold  daily  Oct.  1-­31  in  the  Pro  Shop  at  the  Ralph  Myhre  Golf   Course  on  Route  30  South  from  Middlebury  from  8:00-­  5:00.  Forms  of  payment   accepted  are  cash,  check,  VISA  or  Mastercard.  Credit  card  purchases  can  be   made  by  calling  802-­443-­5125  or  online  at  www.middleburysnowbowl.com.  If   you  have  questions  concerning  this  sale  please  call  802-­443-­7669  or  email   snowbowl@middlebury.edu.


PAGE  32  â&#x20AC;&#x201D;  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

Suicide (Continued  from  Page  1) mous  posters  can  ask  questions  on  a   userâ&#x20AC;&#x2122;s  page,  and  the  user  can  answer   them.  Olivia  posted  regularly  on  the   account   for   the   last   three   months,   up   until   the   day   of   her   death.   The   account,  which  was  available  to  be   viewed   on   Friday,   showed   some   disturbing   messages.   While   many   of   the   questions   and   posts   directed   at   her   were   mundane,   several   de-­ meaned  Scottâ&#x20AC;&#x2122;s  appearance  and  oth-­ ers  encouraged  her  to  harm  herself. On  Sept.  26,  a  user  posted,  â&#x20AC;&#x153;youre   gross.â&#x20AC;?   On   Sept.   23   a   user   asked,   â&#x20AC;&#x153;Why   do   you   like   attention   so   much?â&#x20AC;?   On   Sept.   12   and   again   on   Sept.  15  a  user  posted,  â&#x20AC;&#x153;youre  ugly.â&#x20AC;?   In   September,   a   user   posted,   â&#x20AC;&#x153;All   I   know   is   youâ&#x20AC;&#x2122;re   a   (expletive)   and   very  (expletive)  ugly  and  you  should  

take  yourself  off  this  earth,â&#x20AC;?  â&#x20AC;&#x153;youre   mates   from   Mount   Abraham.   The   ratchet   and   should   probably   kill   site,  which  has  been  used  as  a  plat-­ yourself,â&#x20AC;?  and  â&#x20AC;&#x153;Do  it  Do   form  to  bully  others  un-­ it.â&#x20AC;?   On   Sept.   29,   a   user   â&#x20AC;&#x153;We donâ&#x20AC;&#x2122;t der   the   blanket   of   ano-­ asked   â&#x20AC;&#x153;what   school   do   nymity,  has  been  linked   want this to you   even   go   to?â&#x20AC;?   Scott   to  several  suicides  in  the   responded,   â&#x20AC;&#x153;mt   abe   but   happen to United  States  and  Unit-­ its  just  like  hell.â&#x20AC;? ed   Kingdom   in   the   last   anyone else. On  Oct.  10,  an  anony-­ She thought few  years. mous  user  posted  on  the   Bethany   Scott   said   ask.fm   page   of   one   of   the only way her  sister  was  bullied  by   Oliviaâ&#x20AC;&#x2122;s   friend,   which   for her to be her  classmates  at  school,   the  Independent  viewed.   happy was to and   on   social   media   The   post   read   â&#x20AC;&#x153;Glad   not be here, platforms  Facebook  and   that  bitch  is  deaddddd.â&#x20AC;?   Twitter,   in   addition   to   Bethany   Scott   believes   and that kills ask.fm.   Scott   said   her   this   was   in   reference   to   us.â&#x20AC;? sister   was   also   bullied   â&#x20AC;&#x201D; Bethany Scott via   text   messages,   and   her  sister. Bethany   Scott   said   that   the   family   would   that   while   the   posters   were   anony-­ attempt   to   retrieve   these   messages   mous,  Olivia  knew  they  were  class-­ from  their  service  provider,  Verizon,  

Thursday, October 17th, 2013 at 7:00pm

Champlain Valley Unitarian Universalist Society Co-sponsor

8BUFS4USFFUt.JEEMFCVSZ 75 QBSLJOHBWBJMBCMFBU.6)4

Healthcare & Rehabilitation Center

in  order   to   better   understand   why   Olivia  took  her  life  and  to  aid  in  any   possible  court  action. Bullying   was   a   daily   ordeal   for   Olivia,  Bethany  Scott  said.  It  got  so   severe  that  Olivia  would  stay  home   from  school.  She  was  absent  on  the   Monday   before   her   suicide.   Betha-­ ny   Scott   said   her   sister   approached   guidance  counselors  and  the  school   nurse   about   bullying,   and   that   she   herself  called  a  guidance  counselor,   concerned  that  Olivia  might  engage   in  self-­harm. â&#x20AC;&#x153;Olivia  didnâ&#x20AC;&#x2122;t  want  to  play  on  the   basketball   team   this   year   because   she   was   bullied,â&#x20AC;?   Bethany   Scott   said. Bethany   Scott,   who   graduated   OLIVIA  MAE  SCOTT from  Mount  Abraham  in  2010,  said   bullying  was,  and  is,  a  serious  prob-­ old   son   took   his   life   in   2003   after   lem  at  the  school. being  bullied  by  classmates. â&#x20AC;&#x153;My   friends   had   to   call   the   cops   MAUHS   Principal   Andy   Kepes   on  people,â&#x20AC;?  she  alleged.  â&#x20AC;&#x153;The  school   declined   to   comment   and   referred   doesnâ&#x20AC;&#x2122;t  care,  and  nothing  gets  done.â&#x20AC;? questions   to   the   superintendentâ&#x20AC;&#x2122;s   Family   friend   Heather   Hamilton   RIÂżFH &R$WKOHWLF 'LUHFWRU 0DU\ said   her   daughter,   who   graduated   Stetson,   who   coached   Scott   on   the   from   the   school   in   2011,   was   also   ÂżHOG KRFNH\ WHDP VDLG WKH WHDP bullied.   Hamilton   was   critical   of   met  Wednesday  and  decided  to  play   0RXQW $EUDKDP RIÂżFLDOV ZKR VKH the  rest  of  their  games  as  scheduled,   felt   did   not   address   bullying   seri-­ but  declined  to  comment  further. ously. Phone   calls   to   the   â&#x20AC;&#x153;The   school   doesnâ&#x20AC;&#x2122;t   Vermont   State   Police   do   anything   about   it,â&#x20AC;?   â&#x20AC;&#x153;We looked DQGWKH$GGLVRQ&RXQ-­ Hamilton  said. ty  Stateâ&#x20AC;&#x2122;s  Attorneyâ&#x20AC;&#x2122;s  of-­ into that â&#x20AC;&#x153;People   need   to   be   matter, we ÂżFHZHUHXQUHWXUQHGDV aware   that   a   lot   of   this   of  press  time. goes  on,â&#x20AC;?  said  Pete  Scott,   looked into Adams   said   school   that matter Oliviaâ&#x20AC;&#x2122;s  father. RIÂżFLDOVZRXOGXVHWKLV Bethany  Scott  said  her   quite quickly. incident   to   re-­evaluate   family   wants   to   tell   the   their   approach   to   bul-­ We have no story   of   Oliviaâ&#x20AC;&#x2122;s   bully-­ lying. ing  so  incidents  like  this   evidence of â&#x20AC;&#x153;Any   time   we   be-­ donâ&#x20AC;&#x2122;t  happen  again. come   aware   of   a   situa-­ that, and as â&#x20AC;&#x153;We  donâ&#x20AC;&#x2122;t  want  this  to   I understand tion   like   this,   we   look   happen   to   anyone   else,â&#x20AC;?   for   ways   to   improve   Bethany  Scott  said.  â&#x20AC;&#x153;She   it, law our  responses,â&#x20AC;?  he  said.   thought  the  only  way  for   enforcement â&#x20AC;&#x153;Weâ&#x20AC;&#x2122;re   aware   of   some   her   to   be   happy   was   to   has no other   needs   we   could   not  be  here,  and  that  kills   evidence of put  more  resources  to.â&#x20AC;? us.â&#x20AC;? 6FKRRO RIÂżFLDOV ZLOO SCHOOL  RESPONSE that at this continue   to   investigate   Addison   Northeast   time.â&#x20AC;? allegations   that   Scott   â&#x20AC;&#x201D; ANeSU was   bullied,   Adams   Supervisory   Union   Su-­ Superintendent said. perintendent   David   David Adams Adams   said   Vermont   â&#x20AC;&#x153;If   weâ&#x20AC;&#x2122;re   aware   that   6WDWH 3ROLFH FRQÂżUPHG there   was   some   school   WR VFKRRO RIÂżFLDOV :HGQHVGD\ WKDW policy   violation,   weâ&#x20AC;&#x2122;ll   certainly   a   student   had   died.   Students   were   follow   up   on   that,â&#x20AC;?   Adams   said.   permitted   to   go   home,   with   their   â&#x20AC;&#x153;Weâ&#x20AC;&#x2122;re  really  in  this  crisis  response   parentsâ&#x20AC;&#x2122;   permission,   and   students   mode  right  now.  Weâ&#x20AC;&#x2122;re  trying  to  get   and  teachers  were  permitted  to  use   back  to  a  sense  of  normalcy.â&#x20AC;? class   time   to   talk   about   what   had   Bethany  Scott  said  she  and  other   happened. family  members  were  going  to  meet   Adams   said   to   his   knowledge,   with   Vermont   State   Police   Friday   no   faculty   or   staff   members   were   and   provide   authorities   with   evi-­ aware   that   Scott   may   have   been   dence  of  online  bullying. bullied.   &DOOLQJ KRXUV IRU 2OLYLD 6FRWW â&#x20AC;&#x153;We   looked   into   that   matter,   we   will   be   held   Monday,   Oct.   14,   4-­7   looked  into  that  matter  quite  quick-­ p.m.   at   Sanderson   Funeral   Home   ly,â&#x20AC;?   Adams   said   Thursday.   â&#x20AC;&#x153;We   in   Middlebury.   A   memorial   ser-­ have   no   evidence   of   that,   and   as   I   vice  will  be  held  Tuesday,  Oct.  15,   understand  it,  law  enforcement  has   at   Mount   Abraham   Union   High   no  evidence  of  that  at  this  time.â&#x20AC;? School  at  6  p.m. Adams  said  Mount  Abraham  does   At   the   Scott   residence   Friday,   have  an  anti-­bullying  curriculum. family   members   passed   through   â&#x20AC;&#x153;In   health   classes,   students   are   to   mourn   for   Olivia.   Family   pho-­ given   some   general   information,   tos   were   spread   out   on   the   coffee   about   doâ&#x20AC;&#x2122;s   and   donâ&#x20AC;&#x2122;tâ&#x20AC;&#x2122;s,â&#x20AC;?   Adams   table. said. â&#x20AC;&#x153;Weâ&#x20AC;&#x2122;ve   been   sleeping   with   her   The   school   put   on   an   anti-­bully-­ blanket,   and   Iâ&#x20AC;&#x2122;m   wearing   all   her   ing   assembly   last   year,   hosted   by   clothes,â&#x20AC;?   Bethany   Scott   said.   â&#x20AC;&#x153;We   John  Halligan,  whose  own  13-­year-­ just  want  her  back.â&#x20AC;?


Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013  â&#x20AC;&#x201D;  PAGE  33

Library  to  host  boat  builder Douglas  Brooks  on  Oct.  24 NEW  HAVEN  â&#x20AC;&#x201D;  The  New  Haven   Community   Library   will   host   a   talk   by  Vergennes  boat  builder  and  author   Douglas  Brooks  on  Thursday  evening,   Oct.  24,  at  7  p.m.  In  â&#x20AC;&#x153;From  Skiffs  to   Sail   Ferries:   The   Story   of   Vermontâ&#x20AC;&#x2122;s   Small   Boat   Traditions,â&#x20AC;?   Brooks   will   focus   on   the   history   and   culture   of   boatbuilding   in   the   Lake   Champlain   region.  While  the  larger  ships  that  his-­ torically  plied  Lake  Champlain,  from   the   gunboats   of   the   Revolutionary   era  to  the  steamboats  of  the  20th  cen-­ tury,  have  been  the  focus  of  extensive   research   and   archaeology,   the   small   boats   of   the   Lake   Champlain   have   never  been  comprehensively  studied.     The   talk   will   feature   historic   pho-­ tographs   of   the   lake,   which   show   a   P\ULDGRIVPDOOERDWW\SHVERWKÂżQHO\ built  craft  and  their  simpler,  â&#x20AC;&#x153;carpen-­ ter-­builtâ&#x20AC;?   cousins.   Many   of   these   are   ZRUNLQJERDWVIRUÂżVKLQJKXQWLQJDQG trapping.  In  addition  there  are  pleasure   boats,   including   a   series   of   rowboats   from   the   Waterhouse   shop   on   Lake   Dunmore.   Brooks   will   also   share   re-­ search   from   his   work   with   Middle-­ bury  College  students.  In  two  separate   projects   he   led   students   studying   the   regionâ&#x20AC;&#x2122;s  various  small  boats,  including   oral   interviews   with   trappers   and   the   descendants  of  boat  builders.  Historic   ERDWVZHUHLGHQWLÂżHGDQGPHDVXUHGIRU detailed  drawings  and,  under  Brooksâ&#x20AC;&#x2122;   direction,   students   built   three   replica   boats. Brooksâ&#x20AC;&#x2122;   research   also   includes   a   discussion  of  the  sail  ferries  on  Lake   Champlain,   a   subject   he   took   up   in   2001  while  researching  the  design  for   a   replica   sail   ferry.   This   overlooked   type  of  commercial  vessel  was  essen-­ tial   to   commerce   of   the   region,   par-­ ticularly   in   the   long,   narrow   reaches   of   the   south   lake.   Sail   ferries   were   a   vital   form   of   transport   and   trade   and   their  unique  design  was  ideally  suited   to  Lake  Champlain  waters.  Sail  ferries   also  have  the  distinction  of  being  the   longest-­serving  ferry  type  found  on  the   lake,  operating  from  the  late  1700s  to   the  era  of  the  automobile.  Brooks  built   the  sail  ferry  Weatherwax  for  the  Lake   Placid/Essex   County   Visitors   Bureau   and  the  state  of  New  York  in  2002.   In  addition  to  researching  and  build-­ ing  traditional  American  boat  designs   KHKDVDOVRDSSUHQWLFHGZLWKÂżYHERDW builders   in   Japan,   documenting   the   techniques   and   secrets   of   their   craft.   Heâ&#x20AC;&#x2122;s   previously   spoken   at   the   New   Haven  Library  with  his  talk  â&#x20AC;&#x153;Ways  of   Learning:  An  Apprentice  Boat  builder   LQ -DSDQ´ +LV ÂżUVW ERRN Âł7KH 7XE Boats   of   Sado   Island:   A   Japanese   Craftsmanâ&#x20AC;&#x2122;s  Methods,â&#x20AC;?  was  published   in  Japan  in  2003  and  was  later  honored   by   the   Japanese   Ministry   of   Culture.   His   second   book,   â&#x20AC;&#x153;Sabani:   Building   the   Traditional   Okinawan   Fishing   Boat,â&#x20AC;?  was  published  by  the  Museum   of   Maritime   Science,   Tokyo,   Japan,   2011.  He  is  currently  working  on  his   third   book,   due   to   be   published   later   this  year. Brooks   writes   regularly   for   Wood-­ enBoat  magazine  as  well  as  other  pub-­ lications,   lectures   widely   and   teaches   boatbuilding   workshops.   He   recently   returned   from   a   summer   in   Japan   where  he  built  a  traditional  boat  in  an   international  arts  festival.

Brooks  attended  the  Williams  Mys-­ tic  Seaport  Program  in  American  Mar-­ itime   History   in   1980,   and   is   a   1982   graduate  of  Trinity  College  (B.A.,  phi-­ losophy)   and   a   2002   graduate   of   the   Middlebury  College  Language  School   (Japanese).  To  see  photos  of  his  boats   visit   www.douglasbrooksboatbuild-­ ing.com. â&#x20AC;&#x153;From   Skiffs   to   Sail   Ferries:   The   Story  of  Vermontâ&#x20AC;&#x2122;s  Small  Boat  Tradi-­ tionsâ&#x20AC;?  is  part  of  the  Vermont  Humani-­ ties  Councilâ&#x20AC;&#x2122;s  Speakers  Bureau  series.   7KHVHULHVVXSSRUWV9HUPRQWQRQSURÂżW organizations   by   offering   lectures   on   art,   culture   and   history.   It   is   Brooksâ&#x20AC;&#x2122;   second  talk  for  the  Speakers  Bureau.

MIDDLEBURY  COLLEGE  STUDENTS  build  a  replica  of  a  skiff  believed  to  have  been  built  in  Panton.  

Photograph  by  Douglas  Brooks

VETERANS  DAY   NOVEMBER  11,  2013 Salute  those  who  are  serving  or  have  served. Send  the  Addison  Independent  a  photo  and  message  of  an  active-­duty  or   veteran  family  member.  Your  FREE  Veterans  Day  tribute  will  be  printed   on  November  7th  in  our  special  Veterans  Day  edition. Letâ&#x20AC;&#x2122;s  show  them  that  they  are  always  in  our  hearts  and  how  proud  we  are   of  who  they  are  and  what  theyâ&#x20AC;&#x2122;re  doing!

Deadline  for  submissions:  Wednesday,  Oct.  30th  by  noon Published:  November  7th Please  send  form  along  with  PICTURE   (if  desired)  and  MESSAGE  to: 58  Maple  St.,  Middlebury,  VT  05753 or  email  to  annah@addisonindependent.com Your Name: __________________________________________________ Address: ______________________________________________________ Telephone #: _______________Email: ____________________________ Service Memberâ&#x20AC;&#x2122;s Name: ______________________________________ Rank: ____________________Branch of Service: ___________________ Where Stationed: _________________________________________ Message: _______________________________________________ ADDISON COUNTY

INDEPENDENT

VERMONTâ&#x20AC;&#x2122;S TWICE-­WEEKLY NEWSPAPER 0LGGOHEXU\97Â&#x2021; Â&#x2021;ZZZ$GGLVRQ,QGHSHQGHQWFRP


PAGE  34  â&#x20AC;&#x201D;  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

SPORTS MONDAY

Sports BRIEFS

Foote  leads  Panthers  past  Williams  College

In  boysâ&#x20AC;&#x2122;  soccer

Mt.  Abe  still   undefeated $'',621 &2817< ² ,Q DUHD high  school  boysâ&#x20AC;&#x2122;  soccer  play  late  last   ZHHN0RXQW$EUDKDPUDOOLHGWRSUH-­ serve  its  unbeaten  record,  Otter  Valley   posted  a  home  win,  and  Vergennes  and   Middlebury  lost  at  home.   EAGLES The   Eagles   needed   to   scored   three   WLPHVLQÂżYHPLQXWHVLQ)ULGD\ÂśVVHF-­ ond   half   to   wipe   out   visiting   Missis-­ quoiâ&#x20AC;&#x2122;s  lead  and  move  to  11-­0.  It  was   WKHVHFRQGVWUDLJKWJDPH0RXQW$EH had  to  rally  in  the  second  half  to  win.   Cale   Thygesen   keyed   the   come-­ back  by  netting  a  penalty  kick  and  then   a  direct  kick.  Ethan  White  tallied  the   game-­winner   with   13   minutes   to   go,   with   an   assist   from   Theo   Weaver.   Goalie  Ira  Fisher  stopped  three  shots   for  the  Eagles,  while  Eamon  Murphy   made   13   saves   for   the   3-­8   Thunder-­ birds. OTTERS $OVR RQ )ULGD\ KRVW 29 FRDVWHG SDVWYLVLWLQJ$UOLQJWRQDYHQJLQJ an   earlier   1-­0   setback.   Barron   Har-­ (See  Boysâ&#x20AC;&#x2122;  soccer,  Page  36)

Score BOARD HIGH SCHOOL SPORTS Football 10/11  MUHS  vs.  S.  Burlington  ........  42-­20 10/11  OV  vs.  Winooski    ..................  47-­19 10/12  Mill  River  vs.  Mt.  Abe    ............44-­14 Field Hockey 10/9  MMU  at  Mt.  Abe    .....................  Ppd. 10/10  Mt.  Anthony  vs.  OV  ..................  2-­1 10/11  Mt.  Abe  vs.  MUHS  ....................  5-­1 Girlsâ&#x20AC;&#x2122; Soccer 10/9  VUHS  at  Mt.  Abe    ....................  Ppd. 10/9  Milton  vs.  MUHS    ........................2-­0 10/11  Milton  vs.  VUHS  .......................  2-­0 10/12  Mt.  Abe  vs.  Missisquoi    .............  4-­0 10/12  Rice  vs.  MUHS  ..........................9-­0 Boysâ&#x20AC;&#x2122; Soccer 10/11  Rice  vs.  MUHS    ........................  3-­0 10/11  OV  vs.  Arlington    .......................  5-­1 10/11  Mt.  Abe  vs.  Missisquoi    .............  3-­2 10/12  GMVS  vs.  VUHS    .....................  1-­0 COLLEGE SPORTS Field Hockey 10/12  Midd.  vs.  Trinity    ........................5-­0 Menâ&#x20AC;&#x2122;s Soccer 10/12  Midd.  vs.  Trinity    ........................3-­1 Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Soccer 10/12  Midd.  vs.  Trinity    ........................2-­0 Football 10/12  Midd.  vs.  Williams  ................  21-­14

MIDDLEBURY  COLLEGE  QUARTERBACK  McCallum  Foote  threw  for  247  yards  and  two  touchdowns  in   the  Panthersâ&#x20AC;&#x2122;  21-­14  win  over  Williams  Saturday. Independent  photo/Trent  Campbell

MIDDLEBURY  â&#x20AC;&#x201D;   Joey   Zel-­ kowitz  scored  on  an  eight-­yard  run   with  4:03  remaining  on  Saturday  to   give  the  Middlebury  College  foot-­ ball  team  a  21-­14  victory  over  vis-­ iting   Williams.   The   Panthers   im-­ proved   to   3-­1,   while   the   Ephs   fell   WRIRUWKHÂżUVWWLPHVLQFH Middlebury   moved   81   yards   on   12   plays   on   its   opening   drive   to   WDNH D OHDG 4XDUWHUEDFN 0F-­ Callum  Foote  found  Trevor  Wheel-­ er   for   28   yards   on   the   drive   and   GHOLYHUHGWKHVHQLRUKLVÂżUVWFDUHHU touchdown   with   a   25-­yard   strike   over  the  middle. The   Ephs   looked   to   answer   on   WKHLUQH[WGULYHPRYLQJ\DUGV EXW -RH 0DOORFN PLVVHG D \DUG ÂżHOGJRDO Williams   got   on   the   board   in   WKH VHFRQG TXDUWHU ZLWK D SOD\ \DUG GULYH 4XDUWHUEDFN $GDP 0DUVNHFRQQHFWHGZLWKÂżYHUHFHLY-­ ers  on  the  march.  Marco  Hernandez   scored  from  one  yard  out  to  make  it   DIWHUDPLVVHGH[WUDSRLQW Middlebury  then  drove  82  yards   RQVHYHQSOD\VWRWDNHDOHDG Foote  found  Zelkowitz  on  a  swing   SDVV DQG WKH IUHVKPDQ UDFHG yards   to   the   Williams   10.   Two   plays   later,   the   two   connected   on   the   same   play   and   Zelkowitz   scored   from   eight   yards   out.   Wil-­ OLDPVKDGDODWHÂżUVWKDOIGULYHHQG ZLWK DQRWKHU \DUG PLVVHG ÂżHOG goal. In   the   third   quarter,   the   Ephsâ&#x20AC;&#x2122;   picked   off   Foote   at   the   Williams   six-­yard   line.   Later   in   the   quarter,   the  Ephs  tied  the  game  with  a  12-­ SOD\ \DUG GULYH $ 0DUVNH WR Jeff   Brewington   connection   of   25   yards   and   23   yards   on   the   ground   IURP $OH[ 6F\RFXUND VSDUNHG WKH drive.   The   score   came   when   Mar-­ VNH IRXQG $OH[ :D\ IURP WKUHH yards   out.   The   two   hooked   up   again  for  a  two-­point  conversion  to   knot  the  score  at  14-­14. The   game   remained   tied   until   the  Panthers  took  over  at  their  own   (See  Panthers,  Page  36)

In  battle  of  unbeatens,Tigers  rally  past  So.  Burlington By  ANDY  KIRKALDY MIDDLEBURY   â&#x20AC;&#x201D;   Friday   nightâ&#x20AC;&#x2122;s   game   between   two   undefeated   Divi-­ sion  I  football  teams,  host  Middlebury   DQG6RXWK%XUOLQJWRQVDZ\DUGV RIWRWDORIIHQVHIRUWKH7LJHUVLQ their  42-­20  victory.   But  even  with  Rebel  standout  Tan-­ QHU&RQWRLVUXVKLQJIRU\DUGVRQ FDUULHV ² LQFOXGLQJ DQ \DUG touchdown  â&#x20AC;&#x201D;  defense  probably  made   the  difference  in  what  could  have  been   a  D-­I  title  game  preview.   The   Tigers   picked   off   Rebel   quar-­ terback   Hunter   Riehle   three   times   and   forced   a   Contois   fumble   on   the   MUHS  2-­yard  line,  and  after  three  of  

those  turnovers  moved  to  scores. Meanwhile,   critically   according   to   &RDFK 'HQQLV 6PLWK WKH 7LJHUV took  care  of  the  ball. â&#x20AC;&#x153;We   didnâ&#x20AC;&#x2122;t   turn   the   ball   over   to-­ night.  They  did  turn  the  ball  over.  We   bent,  but  we  didnâ&#x20AC;&#x2122;t  break.  We  gave  up   one  long  big  run,  but  other  than  that,   we   made   them   earn   pretty   much   ev-­ erything  they  got  tonight,â&#x20AC;?  Smith  said.   Âł$QG WKDW ZDV RQH RI WKH NH\V WRR because  as  you  saw,  one  big  play  and   theyâ&#x20AC;&#x2122;re  gone.â&#x20AC;? Tiger   senior   fullback   Jake   Traut-­ wein,  who  sparked  the  offense  with  23   carries  for  223  yards  and  four  touch-­ downs,  talked  about  the  defensive  ef-­

fort  against  the  explosive  Rebels,  who   IHOOWR Âł2QGHIHQVHZHMXVWKDGWRĂ&#x20AC;\WKH ball   as   a   team,   everybody   get   in   on   every   tackle,â&#x20AC;?   Trautwein   said.   â&#x20AC;&#x153;We   executed  better,  we  caused  turnovers,   and  thatâ&#x20AC;&#x2122;s  how  we  won.â&#x20AC;? Trautwein   said   he   didnâ&#x20AC;&#x2122;t   expect   to   get  the  ball  so  many  times,  but  the  Ti-­ ger  coaches  spotted  a  Rebel  weakness   and  took  advantage. â&#x20AC;&#x153;The  defense  was  leaving  a  little  bit   of  a  hole  up  the  middle,  so  thatâ&#x20AC;&#x2122;s  what   our  great  coaching  staff  recognized,â&#x20AC;?   KHVDLGÂł$QGZHMXVWNHSWIHHGLQJLW up  the  middle.â&#x20AC;? Smith  said  many  of  the  yards  came  

ZLWK TXDUWHUEDFN $XVWLQ 5RELQVRQ reading  the  defense  on  the  option  play   and  seeing  the  best  choice  was  Traut-­ wein,  although  Robinson  (six  carries,   \DUGV LQFOXGLQJ DQ \DUG 7' run)  also  made  an  impact.   â&#x20AC;&#x153;Weâ&#x20AC;&#x2122;re   just   running   option,   and   it   could  be  the  fullback,  it  could  be  the   quarterback,  it  could  be  the  halfback,â&#x20AC;?   Smith  said.  â&#x20AC;&#x153;If  they  want  to  start  tak-­ ing   way   everything   from   us   inside,   weâ&#x20AC;&#x2122;ll  hit  them  outside.â&#x20AC;? There   were   momentum   swings.   08+6KHOG6%RQLWVÂżUVWSRVVHVVLRQ but  a  great  punt  put  the  Tigers  on  their   2.  Two  Trautwein  runs  moved  it  to  the   (See  Tigers,  Page  36)


Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013  â&#x20AC;&#x201D;  PAGE  35

Sports BRIEFS In  football,   Eagles  fall   to  powerful   Mill  River

($67 &/$5(1'21 ² +RVW 0LOO 5LYHU URGH D IDVW VWDUW WR D YLFWRU\RYHUWKH0RXQW$EUDKDP IRRWEDOOWHDPRQ6DWXUGD\7KH0LQ-­ XWHPHQLPSURYHGWRDQGZLOOORRN WRORFNXSWKH1RVHHGWKLVZHHN 7KH (DJOHV GURSSHG WR EXW UH-­ PDLQHG LQ WKH KXQW IRU D ¿UVWURXQG 'LYLVLRQ ,,, KRPH JDPH 7KH\ ZLOO KRVW3RXOWQH\RQ6DWXUGD\DIWHUQRRQ 7KH 0LQXWHPHQ WRRN D OHDG HDUO\RQWZRRIIHQVLYHWRXFKGRZQV D¿HOGJRDODQGD\DUGLQWHUFHS-­ WLRQUHWXUQ7KH\DOVRSLFNHGRIIDQ (DJOH SDVV LQVLGH WKHLU WR VQXII RXWDQHDUO\0RXQW$EHWKUHDW 0RXQW$EH JRW RQ WKH ERDUG ODWH LQ WKH ¿UVW KDOI RQ D \DUG KDOI-­ EDFN RSWLRQ SDVV IURP 7RPP\ /HH +RGVGHQWR0LNH:KLWH7KH\DGGHG D\DUGVFRULQJVWULNHIURP$DURQ 5RZHOO WR :KLWH EXW TXDUWHUEDFN -RH\ 3D\HD ZDV KHOG WR IRXU IRU SDVVLQJ IRU \DUGV DQG WKH WZR LQWHUFHSWLRQ 7KH (DJOHV UDQ IRU \DUGV SDFHG E\ +RGVGHQ ZKR UXVKHG WLPHV IRU \DUGV ,Q DOO WKH\ JDLQHG\DUGVIURPVFULPPDJH 058 UDFNHG XS \DUGV RI RI-­ IHQVH 'DQ %ODQFKDUG UDQ WLPHV IRU \DUGV DQG DOVR UDQ D SDVV EDFN \DUGV IRU D VFRUH 058¶V TXDUWHUEDFN WRVVHG D \DUG 7' SDVV WR *UHJ =LJOHU DQG ¿QLVKHG HLJKWRIIRU\DUGV+HDOVRUDQ WLPHVIRU\DUGVLQFOXGLQJ \DUGVIRUDVFRUH Â

Otter  Valley   ¿HOGKRFNH\ FDQ¶WVQHDN E\¶&DQHV

%(11,1*721 ² +RVW 0RXQW $QWKRQ\ UDOOLHG SDVW WKH 2WWHU 9DO-­ OH\8QLRQ+LJK6FKRRO¿HOGKRFNH\ WHDP RQ 7KXUVGD\ 7KH UHVXOW GURSSHG WKH 2WWHUV WR DQG LQWR WKLUGSODFHLQ'LYLVLRQ,,ZKLOHWKH 3DWULRWVZHUHWLHGZLWK+DUWIRUG IRUWKLUGSODFHLQ',KHDGLQJLQWRD )ULGD\JDPHRQWKH+XUULFDQHV¶WXUI 7KH2WWHUVZLOOJHWDUHPDWFKZLWK 0RXQW$QWKRQ\ DW SP RQ 0RQ-­ GD\LQ%UDQGRQ 7KLVSDVW7KXUVGD\$OOLVRQ/RZ-­ HOO FRQYHUWHG D &RXUWQH\ %XVKH\ FURVVWRJLYH29WKHOHDGZLWK WR JR LQ WKH ¿UVW 0$8¶V 0DUJD-­ UHW &XUWLQ NQRWWHG WKH JDPH LQ WKH ¿IWKPLQXWHRIWKHVHFRQGKDOIDQG 5DFKHO +ROODQG EDQJHG KRPH WKH JDPHZLQQHUDW 7KH2WWHUVKDGDGYDQWDJHVRI LQ VKRWV RQ JRDO DQG LQ SHQ-­ DOW\FRUQHUV29JRDOLH0\OLDK0F-­ 'RQRXJKPDGHWZRVDYHVDQG/HDK +ROODQGVWRSSHGQLQHIRU0$8

EAGLE  SENIOR  MADI  Wood,  right,  knocks  the  ball  away  from  Tiger  senior  Kate  Knowles  during  Fridayâ&#x20AC;&#x2122;s  game  in  Bristol.  Mount  Abraham  won   the  game,  5-­1.  Below,  Mount  Abraham  senior  Samantha  Driscoll  scored  a  hat  trick. Independent  photos/Mark  Bouvier

Driscollâ&#x20AC;&#x2122;s  hat  trick  leads  Mt.  Abe  to  emotional  win By  ANDY  KIRKALDY   BRISTOL   â&#x20AC;&#x201D;   The   Mount   Abraham   Union   +LJK6FKRRO¿HOGKRFNH\WHDPHDUQHGDQHPR-­ WLRQDO KRPH ZLQ RQ )ULGD\ GHIHDWLQJ 0LGGOH-­ EXU\LQWKH(DJOHV¶¿UVWJDPHVLQFHMXQLRU WHDPPDWH2OLYLD6FRWWWRRNKHURZQOLIHHDUOLHU LQWKHZHHN 7KHLU:HGQHVGD\KRPHJDPHYV0RXQW0DQ-­ V¿HOGZDVFDQFHOOHGDQGDFFRUGLQJWR0LGGOH-­ EXU\VRXUFHVWKH0RXQW$EHWHDPDQGFRDFKHV PHW DQG GHFLGHG WR JR IRUZDUG ZLWK )ULGD\¶V JDPH $WULEXWHWR6FRWWZDVUHDGEHIRUHWKHJDPH DQGZKHQWKH(DJOHVVFRUHGWKHLU¿UVWJRDOWKH SOD\HUVHDFKUDLVHGRQH¿QJHUIURPHDFKKDQGLQ WKHDLULQWULEXWHWR6FRWWZKRVHXQLIRUPQXP-­ EHUZDV 7KH YLFWRU\ LPSURYHG 0RXQW $EH WR DQGNHSWWKH(DJOHVLQWKHWKLFNRIDEDWWOHIRU WKH1RVDQGVHHGVLQ'LYLVLRQ,,EHKLQG XQGHIHDWHG 5LFH 2WWHU 9DOOH\  DQG +DU-­ ZRRG  DUH DOVR LQ WKH PL[ IRU WKRVH ¿UVW URXQGKRPHJDPHV 0LGGOHEXU\VWLOOKDPSHUHGE\LQMXULHVWRNH\ SOD\HUV MXQLRUFHQWHUEDFN0HJDQQ:DWNLQVUH-­ PDLQVRXWDQGFHQWHUPLGGLH.LHUD.LUNDOG\LV ZRUNLQJKHUZD\EDFN GURSSHGWR7KH 7LJHUVDUHLQDEDWWOHZLWK0RXQW0DQV¿HOGIRU WKH1RVDQGVHHGVLQ', 7KH (DJOHV GRPLQDWHG HDUO\ RQ )ULGD\ DQG WRRN WKH OHDG LQ WKH VL[WK PLQXWH ZKHQ 6DP 'ULVFROOFXWLQWRWKHFLUFOHDQGVPDUWO\IHG+DL-­ OH\6D\OHVDWWKHOHIWSRVWIRUWKHFRQYHUVLRQ 'ULVFROO VFRUHG WKH ¿UVW RI KHU WKUHH JRDOV RQDSHQDOW\FRUQHUDW6L[PLQXWHVODWHU 6D\OHVIHG*DEE\6FKOHLQDWWKHVWURNHOLQHDQG 6FKOHLQ SLFNHG WKH ORZHU OHIW FRUQHU 'ULVFROO QHWWHG KHU VHFRQG JRDO RQ RQH RI WKH (DJOHV¶ HLJKW ¿UVWKDOI SHQDOW\ FRUQHUV SXVKLQJ D UH-­ ERXQGKRPHDW 7KH7LJHUVHDUQHGWZRSHQDOW\FRUQHUVLQWKH ¿UVWKDOIWKH¿UVWQLFHO\IRUFHGE\.DWH.QRZOHV DQG/DXUHQ%DUWOHWWEXWFDPHXSHPSW\*RRG GHIHQVHE\(DJOHPLGGLH0DGL:RRGGLVUXSWHG WKH VHFRQG 7LJHU JRDOLH %DLO\ 5\DQ DOVR ZDV

FUHGLWHGZLWKRIKHUVDYHVLQWKH¿UVWKDOI 'ULVFROO FRPSOHWHG KHU KDW WULFN DW RI WKHVHFRQGWDNLQJDSDVVIURP6FKOHLQDQGUDS-­ SLQJWKHEDOOLQWRWKHORZHUOHIWFRUQHU$VXVXDO WKH(DJOHPLG¿HOGRI:RRG6DP5HLVVDQG6DUD &RXVLQR KHOSHG WKHLU WHDP FRQWURO SOD\ ZLWK KHOS IURP FHQWUDO GHIHQGHU $QQD 7KRPSVRQ VWHSSLQJLQWRWKHDWWDFN 7KH 7LJHUV VKRZHG SOHQW\ RI OLIH WKH UHVW RI WKHZD\0DND\OD)RVWHUFDXVHGWURXEOHIRUWKH (DJOHGHIHQVHRQWKHULJKWZLQJ0LND\OD+XP-­ LVWRQKDGDFRXSOHFKDQFHVRXWIURQW3DLJH9L-­ HQVKDGDVWURQJUXVKWKDW.QRZOHVDQG%DUWOHWW DOPRVW ¿QLVKHG +DUOH\ 'RZQH\7HDFKRXW KDG

JRRG PRPHQWV DW PLG¿HOG DQG .LUNDOG\ FDPH RII WKH EHQFK WR PDNH DQ LPSDFW DW PLG¿HOG KHOSLQJ 08+6 JDLQ WHUULWRU\ DQG FRQWURO WKH EDOO 08+6 EURNH WKURXJK DW )RVWHU UXVKHG IURPPLG¿HOGDQGEHDWDGHIHQGHUEHIRUHVHQG-­ LQJDGLDJRQDOEDOOWR9LHQVZKRIURPQHDUWKH VWURNH OLQH JURXQGHG D VKRW MXVW LQVLGH WKH OHIW SRVW ,QDOO0RXQW$EHRXWVKRW08+6DQG HDUQHG D HGJH LQ FRUQHUV (DJOH JRDOLHV 'DQLHOOH0RUVH WZRVDYHV DQG-HVVLFD0DUWHOO RQHVWRS VKDUHGWLPH


PAGE  36  â&#x20AC;&#x201D;  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

Otter  football   beats  Winooski WINOOSKI   â&#x20AC;&#x201D;   The   Otter   Valley   Union   High   School   football   team   pulled   away   from   host  Winooski   in   Fridayâ&#x20AC;&#x2122;s  second  half  to  post  a  47-­19   Division   III   victory.   Winooski   re-­ mained  winless  at  0-­7,  while  the  Ot-­ ters  improved  to  4-­2,  4-­1  in  Division   III,  and  could  be  in  good  position  to   KRVWDÂżUVWURXQGSOD\RIIJDPH7KH\ host  Oxbow  at  1  p.m.  on  Saturday.   7KUHH ÂżUVWKDOI 29 WXUQRYHUV DO-­ lowed  the  Spartans  to  keep  the  game   close.   The   OV   miscues   including   a   50-­yard   interception   return   by   An-­ drew   Decarreau   that   made   it   14-­12   and  a  fumble  of  the  opening  kickoff   that  was  followed  by  Winooski  quar-­ terback  Kyle  Bigelow  hitting  Austin   Mayo  for  a  50-­yard  score. But  OV  running  back  Mike  Win-­ slow  rushed  for  more  than  200  yards   and   three   touchdowns,   two   in   the   third  quarter  as  the  Otters  took  com-­ mand.   OV   quarterback   John   Winslow   contributed   touchdown   passes   to   Derek   Bassette   and   Justin   Wedin.   Decarreau  ran  for  a  second-­half  TD   for  WHS.  

Schedule HIGH SCHOOL SPORTS Football 10/18  MUHS  at  Burlington    ...........  7  p.m. 10/19  Oxbow  at  OV    ......................  1  p.m. 10/19  Poultney  at  Mt.  Abe    ............  1  p.m. Field Hockey 10/14  Mt.  Anthony  at  OV    ..............  4  p.m. 10/15  S.  Burlington  at  MUHS    ..  3:45  p.m. 10/15  CVU  at  Mt.  Abe    .............  3:45  p.m. 10/16  Bellows  Falls  at  OV    ............  4  p.m. 10/17  MUHS  at  CVU    ...............  3:45  p.m. 10/17  Mt.  Abe  at  S.  Burlington      3:45  p.m. 10/18  Woodstock  at  OV    ...............  4  p.m. Girlsâ&#x20AC;&#x2122; Soccer 10/14  Woodstock  at  OV    ...............  4  p.m. 10/15  VUHS  at  Missisquoi    ...........  4  p.m. 10/15  MUHS  at  Mt.  Abe    ...............  4  p.m. 10/16  OV  at  Proctor    .....................  4  p.m. 10/18  MUHS  at  VUHS    ..................  4  p.m. 10/18  Rice  at  Mt.  Abe    ...................  4  p.m. 10/19  OV  at  MSJ    ........................  10  a.m. Boysâ&#x20AC;&#x2122; Soccer 10/14  Mt.  Abe  at  GMVS    ...............  4  p.m. 10/15  Stratton  at  OV    ....................  4  p.m. 10/16  Rice  at  Missisquoi    ..............  4  p.m. 10/16  MUHS  at  Mt.  Abe    ...............  4  p.m. 10/18  Twin  Valley  at  OV    ...............  4  p.m. 10/19  MUHS  at  VUHS    ................  10  a.m. 10/19  Mt.  Abe  at  Rice    .................  10  a.m. Cross Country 09/0HHWDW6SULQJÂżHOG  .  3:30  p.m. 10/19  NVAC  Meet  at  Missisquoi    ......   1:30   p.m. 10/26  State  Meet  at  Thetford    .......  9  a.m. COLLEGE SPORTS Field Hockey 10/19  Midd.  at  Bates    ..................  11  a.m. Menâ&#x20AC;&#x2122;s Soccer 10/19  Midd.  at  Bates    ....................  2  p.m.   Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Soccer 10/19  Midd.  at  Bates    .....................  Noon Football 10/19  Midd.  at  Bates    ....................  1  p.m. Volleyball 10/18  Midd.  at  Conn.    ....................  8  p.m. 10/19  Midd.  at  Tufts    ......................  2  p.m. Spectators   are   advised   to   consult   school   websites  for  the  latest  schedule  updates.  

Tigers (Continued  from  Page  34) 12.  Robinson  then  faked  to  Trautwein,   and   ran   wide   right.   On   the   sideline   afterward   he   described   what   hap-­ pened   next:   â&#x20AC;&#x153;There   was   nobody   on   the   outside.â&#x20AC;?   Robinson   ran   88   yards   untouched,   and   after   a   missed   extra   point  it  was  6-­0.   Two   possessions   later,   Riehle   hit   Max   Smith   for   38   yards   to   put   the   Rebels  on  the  Tiger  4.  On  second  and   goal   from   the   2,   the  Tigers   smacked   Contois  and  the  ball  popped  into  the   end   zone,   where   Robinson   fell   on   it   for   a   touchback.   The   Tigers   moved   again,  with  runs  from  Trautwein,  Cul-­ len  Hathaway  and  Sam  Smith  helping   move  the  ball  to  the  Rebel  33  as  the   ÂżUVWTXDUWHUHQGHG On   the   next   play,   Trautwein   burst   over   the   left   side   of   the   line   (Sam   Messenger  at  center,  Holden  Yildirim   and   Josh   Stearns   at   guard,   and   Sam   Usilton   and   James   Ploof   at   tackle)   and  33  yards  into  the  end  zone.  Stea-­ rns   tacked   on   the   extra   point,   and   it   was  13-­0.   Then  the  Rebels  came  alive.  After   a  touchback  on  Stearnsâ&#x20AC;&#x2122;  kickoff,  Con-­ tois  shot  up  the  middle  for  an  80-­yard   score,  and  it  was  13-­7  at  11:41  of  the   second.   After   a   Tiger   three-­and-­out,   the   Rebels  moved  87  yards  in  17  plays  to   take   a   14-­13   lead   at   4:14.   Riehle   hit   &DP1ROWLQJÂżYHWLPHVRQWKHGULYH including  for  a  seven-­yard  touchdown   on  third-­and-­goal  and  for  14  yards  on   fourth-­and-­six  from  the  Tiger  24. The  Tigers  had  not  surrendered  14   points  this  fall  or  trailed  in  the  second   3$17+(5-2(<=(/.2:,7=MHWVXSÂżHOG  against  Williams  College.   Zelkowitz  put  Middlebury  up  for  good  with  a  fourth-­quarter  TD. quarter.  But  they  answered.  Runs  by   Independent  photo/Trent  Campbell Trautwein   and   Robinson   moved   the   ball   into   SB   territory,   and  Trautwein   ran  for  three  yards  on  fourth-­and-­one   from   the   27.   From   there,   Robinson   found  Nick  Felkl  for  23  yards  to  the   (Continued  from  Page  34) )RRWH ÂżQLVKHG RI IRU SB   1.   Trautwein   then   punched   it   in   20  with  6:57  remaining.  Matt  Rea   yards.   Zelkowitz   accounted   for   and   added   the   two-­point   conversion   gained   25   yards   up   the   middle   on   135   total   yards,   with   six   catches   third-­and-­two   to   move   the   Pan-­ for  67  yards.  William  Sadik-­Kahn   thers   into   Williams   territory.   Zel-­ caught   six   passes   for   66   yards,   kowitz  reached  the  eight  on  a  sev-­ Wheeler   caught   four   balls   for   69   en-­yard   rush   up   the   middle.   The   yards,  and  Rea  gained  68  yards  on   (Continued  from  Page  34) following  play,  he  carried  the  ball   the  ground.  Will  Bain  led  all  tack-­ vey  led  OV  with  two  goals,  but  Coach   straight  up  the  middle  once  again,   lers   with   16,   Tim   Patricia   added   0XIÂżH+DUYH\WROGWKH5XWODQG+HU-­ scoring  from  eight  yards  out  to  put   10,  and  Matt  Crimmins  had  seven   ald   he   later   suffered   a   concussion   in   his  team  on  top,  21-­14,  at  4:03. with   1.5   sacks   and   a   pair   of   pass   a   collision   with   the   Arlington   goalie   Williams   punted   with   3:28   re-­ break-­ups. during  a  play  that  resulted  in  the  goal-­ maining   and   then   held   the   Pan-­ Marske   completed   28   of   48   ieâ&#x20AC;&#x2122;s  ejection  from  the  game.       thers   to   get   the   ball   back   on   their   passes  for  276  yards  for  Williams.   Also  scoring  for  the  5-­7  Otters  were   own   34   with   1:00   left.   The   Ephs   Scyocurka  gained  62  yards  on  the   Colton   Leno,   Ben   Lones   and   Con-­ moved   the   ball   to   the   Middlebury   ground,  while  Greg  Payton  caught   nor  Gallipo  each  added  a  goal  for  the   48  before  a  completion  with  a  lat-­ a   game-­high   nine   passes   for   89   5-­7  Otters.    Arlington  is  6-­5. eral  and  a  fumble  ended  their  scor-­ yards.   Williams   held   a   401-­358   COMMODORES ing  bid  on  the  Panther  37  with  12   edge  in  total  yards. On  Saturday,  visiting  Green  Moun-­ seconds  remaining. tain   Valley   edged   the   Commodores,  

Panthers

to  make  it  21-­14,  MUHS,  at  0:41  and   the  half.   7KH7LJHUVVWDOOHGRQWKHLUÂżUVWSRV-­ session   of   the   second   half,   but   soon   took  over  on  the  Rebel  41  after  Bobby   Ritter  intercepted  a  pass  that  Stearns   tipped.   On   the   next   play,   Trautwein   went  off  tackle  to  the  left  and  scored   EHKLQG VRPH JUHDW GRZQÂżHOG EORFN-­ ing.   Stearnsâ&#x20AC;&#x2122;   kick   made   it   28-­14   at   4:25  of  the  third.   Soon,   miscues   hurt   the   Rebels   again.   Usilton   sniffed   out   a   screen   pass,  picked  it  off  at  the  Rebel  38  and   returned  it  30  yards  to  the  eight.  Traut-­ wein  bulled  in  from  there,  and  it  was   35-­14  with  9:51  to  go.   Next,   Connor   Quinn   picked   off   Riehle  at  the  50.  After  two  Robinson   runs   and   a   29-­yard   Trautwein   dash,   Robinson  hit  Nathan  Peck  in  the  back   of   the   end   zone   from   7   yards   out   to   make  it  42-­14  at  6:05. SB  moved  80  yards  for  a  consola-­ WLRQVFRUHDÂżYH\DUGSDVVWR&RQWRLV DW 5LHKOH ÂżQLVKHG RI IRU 163   yards,   while   Robinson   was   two   for  four  for  a  net  of  18  yards. The   Tigers   and   their   coach   were   happy   to   win   Fridayâ&#x20AC;&#x2122;s   showdown,   but  said  they  still  have  larger  goals  in   PLQG²WKH',ÂżQDOFRPHVLQ5XW-­ land   in   the   second   weekend   of   No-­ vember,  and  to  get  there  means  three   more  victories.   â&#x20AC;&#x153;It   feels   great   to   stay   undefeated,   but   itâ&#x20AC;&#x2122;s   just   another   win,â&#x20AC;?   Trautwein   said.  â&#x20AC;&#x153;We  still  have  to  go  up  to  Bur-­ lington   next   week,   and   we   have   to   have  a  big  performance.â&#x20AC;?   Smith  also  tried  to  downplay  the  re-­ sult,  although  he  acknowledged  what   produced  it.     â&#x20AC;&#x153;It  just  means  weâ&#x20AC;&#x2122;re  7-­0  right  now.   <HDKZHÂśOOSUREDEO\EHWKHÂżUVWVHHG going  into  the  playoffs.  But  weâ&#x20AC;&#x2122;ve  go   to   show   up   next   week,   take   care   of   business   and   then   get   ready   for   the   playoffs,â&#x20AC;?  he  said.  

Boysâ&#x20AC;&#x2122;  soccer 1-­0,   on   a   Phil   Ratte   goal   midway   WKURXJKWKHÂżUVWKDOI$W*096 has   lost   only   to   Mount   Abe.   VUHS   dropped   to   3-­8-­1   despite   six   saves   from  goalie  Dylan  Raymond.  Gumby   keeper  Max  Stamler  stopped  six  shots.   TIGERS On   Friday,   visiting   Rice   defeated   the  Tigers,  3-­0.  MUHS  goalie  Bo  Tran   stopped  a  dozen  shots,  and  the  Tigers   came   up   short   despite   launching   10   shots.  MUHS  coach  Bret  Weekes  said   Gabrio  McCarty  played  well  for  his   1-­11  squad.  

Girlsâ&#x20AC;&#x2122;  soccer:  Mount  Abe  stomps  visiting  Missisquoi ADDISON   COUNTY   â&#x20AC;&#x201D;   Mount   Abraham   was   the   only   winner   in   area   girlsâ&#x20AC;&#x2122;   high   school   girlsâ&#x20AC;&#x2122;   soccer   action  late  last  week,  as  the  Eagles   won  at  home.  Vergennes  dropped  a   road   game,   Middlebury   lost   twice,   and  Otter  Valley  (1-­10)  was  idle. EAGLES Mount   Abe   dropped   visiting   Missisquoi   on   Saturday,   4-­0.   Four   Eagles   scored,   Ashlie   Fay,   from   Isabel   Brennan,   and   Harlie   Vin-­

cent,  from   M.K.   Charnley,   in   the   ¿UVW KDOI DQG Brittany  Atkins   and   Charnley   after   intermission.   Zoe   Cassels-­Brown   returned   from   in-­ jury  to  the  Eagle  goal  and  posted  a   two-­save   shutout,   and   Jenne   Hull   made  eight  saves  for  MVU.   The   Eagles   improved   to   7-­3-­1   overall   and   closed   in   on   the   Lake   Division   title   with   a   5-­1-­1   league   mark.  MVU  dropped  to  4-­8.   The   Eagles   were   set   to   host  

VUHS  on  Oct.  9,  but  the  game  was   called  off;͞  it  is  uncertain  if  it  will  be   rescheduled.   COMMODORES On   Friday,   host   Milton   bested   VUHS,   2-­0,   on   early   goals   from   Erin   Turner   and   Brooke   Phillips.   Goalie   Kayleigh   Reid   made   six   saves  as  Milton  improved  to  9-­2-­1.   VUHS   dropped   to   5-­6   despite   13   saves  from  K.C.  Ambrose.       TIGERS

On  Wednesday   visiting   Mil-­ ton   topped   the   Tigers,   2-­0.   Milton   VFRUHGJRDOVODWHLQWKHÂżUVWDQGHDU-­ ly  in  the  second  halves.  MUHS  lost   despite   15   saves   from   goalie   Riley   Fenster.   Miltonâ&#x20AC;&#x2122;s   Logan   Sweeney   recorded  four  stops  as  her  team  im-­ proved  to  8-­2-­1. On  Saturday,  host  Rice  improved   to  8-­3-­1  with  a  9-­0  victory  over  the   Tigers,  who  dropped  to  2-­10.  


Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013  â&#x20AC;&#x201D;  PAGE  37

Coloring & Decorating Contest 

Color and decorate this Halloween picture IVa_IaaW]KPWW[M aW]KIV][M\PQ[WVMWZ XPW\WKWXaQ\WZLZI_ trace the outline the [IUM[QbM

 

Have fun!

Be Creative!

;MVLaW]Z MV\Za\W" )LLQ[WV1VLMXMVLMV\ 5IXTM;\ZMM\ 5QLLTMJ]Za>< or drop them WNNI\W]ZWNÃ&#x2026;KM QV\PM5IZJTM?WZS[ QV5QLLTMJ]Za

4

-V\ZQM[U][\JM

QVJa"

Two winners from each age group will win OQN \ KMZ\QÃ&#x2026;KI\M[ NZWU TWKIT J][QVM[[M[ )TT KWV\M[\IV\[ _QTT ZMKMQ^M I XZQbM _PQKP _QTT JM OQ^MV_PMVIVLQNMV\ZQM[IZMXQKSML]X?QVVMZ[ _QTTJMIVVW]VKMLQV\PM7K\WJMZMLQ\QWVWN \PM)LLQ[WV1VLMXMVLMV\)TTMV\ZQM[IVLXZQbM[ U][\JMKTIQUMLJa6W^\PI\XU ADDISON COUNTY

INDEPENDENT

VERMONTâ&#x20AC;&#x2122;S TWICE-­WEEKLY NEWSPAPER 0LGGOHEXU\97Â&#x2021; Â&#x2021;ZZZ$GGLVRQ,QGHSHQGHQWFRP

Name:

FRIDAY, OCTOBER 25 AT 5PM

Age:

Parent/Guardianâ&#x20AC;&#x2122;s name: Address: City:

State:

Zip:

Phone: Age Group:

under 5

5-6

7-8

9-11

12-15

16-Adult


PAGE  38  â&#x20AC;&#x201D;  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

SERVICES DIRECTORY APPLIANCE REPAIR

DENTISTRY

LUMBER â&#x2DC;&#x2026; Rough Lumber

â&#x2DC;&#x2026; Bark Mulch

t!

Alexander Appliance Repair Inc. tr

us

v

Se r

yo e ic

n u ca

GAS OR ELECTRIC

Washers Refrigerators Dishwashers Disposals

Native  Vermonter

Dryers Ranges Microwaves Air Conditioners

$FMMt0GmDF

Jack Alexander

#SJHHT)JMMr#SJTUPM 75

BOARDING

Dog Obedience & Agility

â&#x2DC;&#x2026; Open most nights & weekends

â&#x2DC;&#x2026;Dimension Lumber

802-388-7828 â&#x2DC;&#x2026; End of S. Munger St. â&#x2DC;&#x2026; Middlebury

MASONRY

ELECTRICIAN

F��� D�� S���� M������ J���� M��������

Hartland  Heffernan     802-­349-­0211

C�������� �� ��� D�� S���� W������ A���������� �� G���� B������

wiremonkeyelectric.com Middlebury,  VT  05753

Oliver,  Peg  Cobb  and  Ethan

Hand-in-Paw Training & Boarding Kennel

Residential  &  Commercial Service  &  Installation 9RLFH 'DWD&DEOLQJÂ&#x2021;3KRWRYROWDLFV

5RXWH&RUQZDOOÂ&#x2021;

Licensed  /  Insured

BUSINESS CARDS

EQUIPMENT RENTALS 40  TYPES  OF  RENTAL  EQUIPMENT  TO  CHOOSE  FROM

rds a C s s e n i s Bu rder Made to O

Labels & Letterhead too!

Â&#x2021;PDWHULDOIRUNOLIWV Â&#x2021;H[FDYDWRUV Â&#x2021;EXOOGR]HUV Â&#x2021;PLQLH[FDYDWRUV Â&#x2021;VNLGVWHHUV

802-233-4670 jmasefield@gmavt.net

MOTORCYCLE REPAIR Tom Bohler

Â&#x2021;0DQOLIWVXSWRÂś Â&#x2021;PDQEDVNHWZFUDQH XSWR

Â&#x2021;FRQFUHWHFRPSDFWRUV Â&#x2021;EDFNKRHV +21'$Â&#x2021;<$0$+$Â&#x2021;68=8.,Â&#x2021;.$:$6$.,

/RDER YOUR  Custom  Business  Cards  HERE AT   THE  Addison  Independent. Call  Vicki  at  388-­4944  or  stop  by  our   RI¿FHLQWKH0DUEOH:RUNVEHWZHHQ DP SP0RQGD\WKURXJK)ULGD\

DENTISTRY â&#x20AC;&#x153;We  try  our  best  to  give  superior   quality  and  comfort. Our  team  cares  about  your   dental  health.â&#x20AC;?

Thomas  A.  Coleman,  D.D.S. Ayrshire  Professional  Building 5  Carver  Street   Brandon,  VT  05733

802-342-2061

Engine  &  Crank  Rebuilding Head  &  Cylinder  Mods

Wiseco  Dealer

www.brownswelding.com 275 South 116, Bristol, Vermont 05443 Â&#x2021;&HOO 

Brandon, Â VT

LOCKSMITH

LOCK-­N-­GLASS CRAFTERS 19%#44;+0)#8#4+'6;1( '.('('05' 6'/5g+0%.7&+0) Wildfire Pepper Spray Â&#x2DC;(#56#%6+0) Â&#x2DC;010*#4/(7.

(802)  247-­3336

Dennis Cassidy 388-­7633

www.drtomcoleman.com

in the Marble Works

63 Maple Street, Middlebury www.middleburysafeandlock.com

PHOTOGRAPHY

C

apture those

special times photography

with images from award-winning photographer

]ifdXnXi[$n`ee`e^g_fkf^iXg_\i

Trent Campbell.

trent campbell

989-8369

photography


Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013  â&#x20AC;&#x201D;  PAGE  39

ADDISON COUNTY

School Briefs

PLYMOUTH,  N.H.  â&#x20AC;&#x201D;  The  follow-­ LQJ ÂżUVW \HDU VWXGHQWV DUH DWWHQGLQJ Plymouth  State  University  this  fall: Cody  Alexander  of  Bristol,  Sydney   Fernandez   of   Weybridge,   Chelsea   Fuller   of   Vergennes,   Tyler   LaPlant   of  East  Middlebury,  Nicole  Mulcahy   of   Sudbury,   Lindsey   Pentkowski   of   Vergennes   and   Christopher   Wright   of  Middlebury.

Homeward  Bound  will  host  legislative  meeting MIDDLEBURY   â&#x20AC;&#x201D;   Homeward   Bound   Animal   Welfare   Center   in   Middlebury   will   host   a   meet-­ ing  of  the  Humane  Society  of  the   United   States   on   Tuesday,   Oct.   29,   from   6-­7:30   p.m.   Humane   Society  members,  supporters,  and   other  animal  advocates  are  invited   to   join   Northeastern   Regional   Director   Joanne   Bourbeau   to   discuss   current   issues   and   learn   what   can   be   done   for   animals   in  

Vermont. The  meeting   will   address   the   current   state   of   animal   welfare   legislation  affecting  both  compan-­ ion   animals   and   farm   animals,   as   well   as   how   people   can   get   more   involved   locally   and   state-­ wide   to   improve   these   animalsâ&#x20AC;&#x2122;   legal   protections.   Anyone   who   is   concerned   with   puppy   mills   or   farm   animal   welfare   or   interested   in   creating   a   more   compassionate  

Vermont  is   encouraged   to   attend.   People   who   have   attended   one   of   these   grassroots   events   before   are   asked   to   come   again   for   this   unique  series  to  meet  other  animal   advocates,   sheltering   staff,   and   animal   control   representatives   who  share  a  concern  for  animals. Since  1975,  the  Addison  County   Humane   Society,   dba   Homeward   Bound   Animal   Welfare   Center,   has  provided  temporary  shelter  for  

more  than  20,000  lost,  abandoned,   abused  or  surrendered  animals.  As   the  only  animal  shelter  in  Addison   County,  its  programs  and  services   meet   a   wide   array   of   critical   animal   welfare   needs,   which   are   provided  without  any  county,  state   or  federal  funding.     Homeward   Bound   is   located   at   236  Boardman  St.  For  more  infor-­ mation,   call   Jessica   Danyow   at   388-­1100.

SERVICES DIRECTORY Storage  Units  Available!

Soak  Up  The  Sun!

Boat,  Car  &  R.V.  Storage

Donâ&#x20AC;&#x2122;t  spend  your  hard-­earned  money   making  the  hot  water  or  electricity  that   you  use  todayâ&#x20AC;&#x201C; SOLAR  IS  MORE  AFFORDABLE  THAN  EVER! Weâ&#x20AC;&#x2122;ve  been  here  for  you  for  41  years  â&#x20AC;&#x201C;   Let  us  help  you  with  your  solar  projects  today.  

Tank  &  Cesspool  Pumping Electronic  Tank  Locating Tank  &  Leach  Field  Inspections New  Systems  Installed All  Septic  System  Repairs Drain  &  Pipe  Cleaning Full   Excavation Service

Go  Green  with  us.

STORAGE

SEPTIC

RENEWABLE ENERGY

U-­Haul Box  Dealer

NEW  HAVEN SELF  STORAGE

Now  owned  by  Mikeâ&#x20AC;&#x2122;s  Auto  &  Towing

Middlebury, Â VT

2877  ETHAN  ALLEN  HWY.  (RT.7) 1(:+$9(197Â&#x2021;  

Call  for  a  FREE  on-­site  evaluation

RENT-A-SPOUSE

Climate  Control   Coming  Soon!  

SIDING

STORAGE

VINYL  SIDING &  ROOFING We  also  do SDLQWLQJ

Al  LeMay :LQGRZVÂ&#x2021;'RRUV 5HSDLUV 3UHVVXUH:DVKLQJ ,QVXUHGa1R-RE7RR6PDOO

Â&#x2021;518-­499-­0281

STAMPS

WEDDING

Self   Inking  &  Hand  Stamps

Stop in to the Addison Independent office in the Marble Works to view a wonderful selection of

ROOFING

roofing Michael Doran

MADE TO ORDER

As  seen  at  Addison  County  Field  Days!

Â&#x2021;6WDQGLQJVHDP Â&#x2021;$VSKDOWVKLQJOHV Â&#x2021;6ODWH )UHHHVWLPDWHVÂ&#x2021;)XOO\,QVXUHG

Phone (802) 537-3555

Â

                            Available  at  the    

                          Addison  Independent in  the  Marble  Works,  Middlebury

388-4944

Wedding Invitations for Your Special Day!

388-4944

    For  more  info  call      


PAGE  40  â&#x20AC;&#x201D;  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

Bristol Electronics 453-­2500

h e t W f o e t e e k P

ADDISON  COUNTY  SOLID  WASTE   MANAGEMENT  DISTRICT

NOTICE  TO  CUSTOMERS  â&#x20AC;&#x201C;  PENDING  CONSTRUCTION  AT  THE  DISTRICT  TRANSFER  STATION,   ROUTE  7,  MIDDLEBURY,  VT

The  Addison   County   Solid  Waste   Management   District   (District)   is   requesting  your  cooperation  during  the  upcoming  construction  at  the   Districtâ&#x20AC;&#x2122;s   Transfer   Station   on   Rt.   7   in   Middlebury,   VT.   The   project   will  commence  with  land  clearing  and  blasting  of  ledge  the  week  of   October  7,  2013.  The  general  site  safety  improvements  are  designed  to   SURPRWHVDIHUDQGPRUHHIÂżFLHQWWUDIÂżFĂ&#x20AC;RZRQVLWHIRURXUFXVWRPHUV The  project  also  includes:    Construction  of  a  new  1,400-­sq.ft.  Special   Waste  Storage  Building,  access  road,  and  tip  wall;Íž  lighting  and  gate   improvements  within  the  existing  blue  building;Íž  and  construction  of   DQH[WHQVLRQRIWKH'LVWULFW2IÂżFH%XLOGLQJ7KHSURMHFWLVH[SHFWHGWR continue  until  June  2014.   The  Transfer  Station  will  continue  to  operate  during  its  regular  hours,   with  only  temporary,  short-­term  delays  and  occasional  changes  in  on-­ VLWHWUDIÂżFSDWWHUQV7KH'LVWULFWDSSUHFLDWHV\RXUSDWLHQFHGXULQJWKLV construction   period.   In   order   to   ensure   customer   safety,   we   ask   that   you   remain   alert   while   onsite   and   follow   the   directions   of   Transfer   Station  staff.

If  you  have  questions  or  concerns,  please  contact  the  District  at   802-­388-­2333  or  e-­mail  acswmd@acswmd.org.

t e e M hie! c n Mu

Your pet wants to be in the ADDISON INDEPENDENT If youâ&#x20AC;&#x2122;d like to include your pet as â&#x20AC;&#x153;Pet of the Weekâ&#x20AC;? simply include your petâ&#x20AC;&#x2122;s name, gender, approximate age (if you know it), along with comments about the petâ&#x20AC;&#x2122;s favorite activities, your favorite activity with the pet, what the pet enjoys eating, and any particular stories or

incidents you might like to share concerning your pet. Send the photo and story to the Addison Independent, Pet Page, 58 Maple St., Middlebury, Vt., 05753, or email a high-resolution jpeg to news@ addisonindependent.com.

Munchie (a k a the Munchinator) is an 11-yearold formerly feral kitten turned House Princess. She enjoys porch sitting, couch lounging, bed napping, and her blanket roll. Munchie loves to boss her dog-sister and humans around, but she is so cute, she always gets away with it. She has

grown a bit round over the years, but wears it well. She is very affectionate, and is living proof that stray cats make awesome pets! Judi Fisher Panton

PETS IN NEED HOMEWARD BOUND ANIMAL WELFARE CENTER    What   a   handsome   oleâ&#x20AC;&#x2122;   boy!   Iâ&#x20AC;&#x2122;m   Barnaby,   one   of   the   several   handsome,   fun   and   friendly   dogs   here   at   the   shelter.   Iâ&#x20AC;&#x2122;m   an   affectionate  and  loving  canine  who  you  will  fall  right  in  love  with.  I   am  playful,  smart,  active  and  can  be  a  lap  dog  at  times.  I  may  be   adult  in  age,  but  Iâ&#x20AC;&#x2122;m  in  great  health  and  still  have  a  pep  in  my  step!      I  am  very  smart  and  know  some  good  basic  commands  such  as   sit,  stay,  come  and  lie  down.  Iâ&#x20AC;&#x2122;m  very  good  on  the  leash  too!  I  love   to  play  and  I  enjoy  the  company  of  other  dogs.    I  tend  to  chase   cats  and  young  children  make  me  anxious.       If   you   are   looking   for   a   loving   and   gentle   dog   who   will   keep   you   company   and   happily   welcome   you   home   every   day,   then   Iâ&#x20AC;&#x2122;m  your  boy!    Please  come  meet  me  today  and  see  what  a  handsome,  sweet   dog  I  am!  

  What  a  pretty  gal,  right???  Iâ&#x20AC;&#x2122;m  Pumpkin,  one  of  the   beautiful,  sweet,  and  lovely  kitties  here  at  the  shelter.      My  previous  owner  had  to  move  and  could  not  take   me  with  him.    I  love  to  be  patted  and  talked  to.  I  would   do  best  in  a  calm  home  with  some  nice,  sunny  spots   to  nap.  I  donâ&#x20AC;&#x2122;t  seem  to  care  for  the  other  kitties  here   and  my  experience  with  dogs  is  very  limited.         Iâ&#x20AC;&#x2122;m   just   simply   a   sweet   and   gentle   gal   who   is   anxiously  awaiting  a  loving,  forever  home.  I  will  make   someone   a   loving   and   loyal   companion   if   just   given   the  chance.  Take  me  home  and  see  for  yourself!  Iâ&#x20AC;&#x2122;m   very  pretty!    

%RDUGPDQ6WUHHW0LGGOHEXU\Â&#x2021;Â&#x2021;&DOORUFKHFNRXUZHEVLWH:HPD\KDYHDSHWIRU\RXZZZKRPHZDUGERXQGDQLPDOVRUJ


Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013  â&#x20AC;&#x201D;  PAGE  41

Addison Independent

CLASSIFIEDS

Cards  of  Thanks

Public  Meetings

Public  Meetings

THANK  YOU   HOLY   Spirit   ALCOHOLICS  ANONYMOUS   ALCOHOLICS  ANONYMOUS   and  St.  Jude  for  prayers  an-­ MIDDLEBURY   MEETINGS   MIDDLEBURY   MEETINGS   swered.  V.B. SATURDAY:   Discussion   WEDNESDAY:   Big   Book   Meeting  9:00-­10:00  AM  at  the   Meeting   7:15-­8:15   AM   is   Middlebury  United  Methodist   held  at  the  Middlebury  United   Public  Meetings Church.   Discussion   Meeting   Methodist  Church  on  N.  Pleas-­ 10:00-­11:00   AM.   Womenâ&#x20AC;&#x2122;s   ant  Street.  Discussion  Meet-­ AL-­ANON:   FOR   FAMILIES   Meeting  Noon-­1:00  PM.  Be-­ ing  Noon-­1:00  PM.  Womenâ&#x20AC;&#x2122;s   and  friends  affected  by  some-­ ginners   Meeting   6:30-­7:30   Meeting  5:30-­6:30  PM.  Both   oneâ&#x20AC;&#x2122;s   drinking.   Members   PM.   These   three   meetings   held   at   The   Turning   Point   share   experience,   strength   are  held  at  the  Turning  Point   Center   in   the   Marbleworks,   and   hope   to   solve   common   Center   in   the   Marbleworks,   Middlebury. problems.   Newcomers   wel-­ Middlebury. ALCOHOLICS  ANONYMOUS   come.   Confidential.   St.   Ste-­ phenâ&#x20AC;&#x2122;s  Church  (use  front  side   ALCOHOLICS  ANONYMOUS   MIDDLEBURY   MEETINGS   door  and  go  to  second  floor)   MIDDLEBURY   MEETINGS   TUESDAY:   11th   Step   Meet-­ in  Middlebury,  Sunday  nights   FRIDAY:  Discussion  Meeting   ing  Noon-­1:00  PM.  ALTEEN   Noon-­1:00   PM   at   the   Turn-­ Group.  Both  held  at  Turning   7:15-­8:15pm. ing  Point  in  the  Marbleworks,   Point,   228   Maple   Street.   12   ALATEEN:   FOR   YOUNG   Middlebury. Step  Meeting  Noon-­1:00  PM.   PEOPLE   whoâ&#x20AC;&#x2122;ve   been   af-­ 12   Step   Meeting   7:30-­8:30   fected   by   someoneâ&#x20AC;&#x2122;s   drink-­ ALCOHOLICS  ANONYMOUS   PM.  Both  held  at  the  Turning   ing.   Members   share   experi-­ MIDDLEBURY   MEETINGS   Point   Center   in   the   Marble-­ ence,  strength,  hope  to  solve   THURSDAY:  Big  Book  Meet-­ works,  Middlebury. common   problems.   Meets   ing   Noon-­1:00   PM   at   the   Wednesdays   7:15-­8:15pm   Turning   Point   Center   in   the   ALCOHOLICS  ANONYMOUS   downstairs   in   Turning   Point   Marbleworks,   Middlebury.   MIDDLEBURY   MEETINGS   Center   of   Addison   County   Speaker   Meeting   7:30-­8:30   MONDAY:   As   Bill   Sees   It   in   Middlebury   Marbleworks.   PM  at  St.  Stephenâ&#x20AC;&#x2122;s  Church,   Meeting   Noon-­1:00   PM.   Big   Book  Meeting  7:30-­8:30  PM.   (Al-­Anon   meets   at   same   Main  St.(On  the  Green). Both  held  at  the  Turning  Point   time  nearby  at  St.  Stephens   Center   in   the   Marbleworks,   Church. Middlebury.

Services The Volunteer Center, a collaboration of RSVP and the United Way of Addison County, posts dozens of volunteer opportunities on the Web. Go to www. unitedwayaddisoncounty .org/VolunteerDonate and click on VOLUNTEER NOW!

Services

Services

Seeking Pumpkin Technicians AND Pumpkins! Every year, volunteers wash, clean and carve hundreds of pumpkins in preparation for Helen Porter Health Care Yf\J]`YZadalYlagfk@Yddgo]]f=pljYnY_YfrY&L`]ajeYaf [gmjlqYj\ ak Ă&#x161;dd]\ oal` Z]Ymla^mddq%dal [j]Ylagfk l`Yl l`] [geemfalqakafnal]\lgk]]&L`akq]Yj$`go]n]j$l`]j]`Yk Z]]fYhmehcafk`gjlY_]\m]lgl`]o]lkmee]j$kga^qgm have pumpkins to spare, HPHCR would welcome them! If qgmYj]afl]j]kl]\af`]dhaf_oal`l`]hmehcafhj]hYjYlagf \mjaf_l`]o]]cg^G[lgZ]j*)%*-$hd]Yk][Ydd+00%/(,,& Families welcome!

L o c a l age n c ie s c a n p o s t t h e i r v o l u n te e r ne e d s w i t h Th e Vo l u n te e r C e n te r by c a l l i ng RSV P at 388-7044.

Public  Meetings

Public  Meetings

Public  Meetings

Public  Meetings

ALCOHOLICS  ANONYMOUS   MIDDLEBURY   MEETINGS   SUNDAY:   12   Step   Meeting   9:00-­10:00   AM   held   at   the   Middlebury  United  Methodist   Church  on  N.  Pleasant  Street.   Discussion  Meeting  1:00-­2:00   PM  held  at  the  Turning  Point   Center   in   the   Marbleworks,   Middlebury.

ALCOHOLICS  ANONYMOUS   BRISTOL  MEETINGS:  Sun-­ day,   Discussion   Meeting   4:00-­5:00   PM.   Wednesday,   12   Step   Meeting   7:00-­8:00   PM.  Friday,  Big  Book  Meeting,   6:00-­7:00  PM.  All  held  at  the   Federated  Church,  Church  St.

BRAIN  INJURY   SUPPORT   GROUP:   Survivors,   family   members  and  care  givers  are   invited  to  share  their  experi-­ ence   in   a   safe,   secure   and   confidential   environment.   Meets   monthly   on   the   sec-­ ond   Tuesday   from   6:00pm   to   8:00pm   at   the   Hannaford   Career   Center,   Room   208   (second   floor,   an   elevator   is   available)  in  Middlebury.  For   more  information,  contact  Lisa   Bernardin  802-­388-­2720.

OVEREATERS  ANONY-­ MOUS:  TUESDAYS  at  Turn-­ ing   Point   Center   (upstairs   meeting   room),   6:00-­7:00   Marble   Works,   Middlebury.   For   info   call:   802-­352-­4525   or  802-­388-­7081.

ALCOHOLICS  ANONYMOUS   NEW   HAVEN   MEETINGS:   Monday,   Big   Book   Meeting   7:30-­8:30  PM  at  the  Congre-­ gational  Church,  New  Haven   Village  Green. ALCOHOLICS  ANONYMOUS   RIPTON   MEETINGS:   Mon-­ day,   As   Bill   Sees   It   Meet-­ ing  7:15-­8:15  AM.  Thursday,   Grapevine  Meeting  6:00-­7:00   PM.  Both  held  at  Ripton  Fire-­ house,  Dugway  Rd. ALCOHOLICS  ANONYMOUS   BRANDON   MEETINGS:   Monday,  Discussion  Meeting   7:30-­8:30   PM.   Wednesday,   12   Step   Meeting   7:00-­8:00   PM.  Friday,  12  Step  Meeting   7:00-­8:00  PM.  All  held  at  the   St.  Thomas  Episcopal  Church,   RT  7  South.

ALCOHOLICS  ANONYMOUS   VERGENNES   MEETINGS:   Sunday,   12   Step   Meeting   7:00-­8:00   PM.   Friday,   Dis-­ cussion   Meeting   8:00-­9:00   PM.   Both   held   at   St.   Paulâ&#x20AC;&#x2122;s   Church,   Park   St.   Tuesday,   Discussion  Meeting  7:00-­8:00   PM,   at   the   Congregational   Church,  Water  St. ALCOHOLICS  ANONYMOUS   NORTH   FERRISBURGH   MEETINGS:   Sunday,   Daily   Reflections  Meeting  6:00-­7:00   PM,  at  the  United  Methodist   Church,  Old  Hollow  Rd.

Services

RATES

&DVKLQRQRXUIRUUDWHV3D\IRULVVXHVJHWWKLVVXHIUHH([DPSOH$ZRUGDGLVMXVW $QDGSODFHGIRUFRQVHFXWLYHLVVXHV 0RQGD\V 7KXUVGD\V LVUXQWKWLPHIUHH&RVWLV IRULVVXHVSOXVLQWHUQHWFKDUJH 6SHFLDOIRUUDWHVQRWYDOLGIRUWKHIROORZLQJFDW HJRULHV+HOS:DQWHG6HUYLFHV2SSRUWXQLWLHV5HDO(VWDWH:RRGKHDW$WWQ)DUPHUV )RU5HQW 

Name: Address: Phone:

NA  MEETINGS   MIDDLE-­ BURY:  Fridays,  7:30pm,  held   at   the   Turning   Point   Center   located  in  the  Marble  Works. OVEREATERS   ANONY-­ MOUS:   SATURDAYS   at   Lawrence   Memorial   Library,   1:00pm.  40  North  Street,  Bris-­ tol.  For  info  call:  802-­453-­2368   or  802-­388-­7081.

Services Services

Services

BRUSH  CHIPPING:  $75  /  hour.   Fully  insured.  802-­558-­5244. C&I   DRYWALL.   Hanging,   taping   and   skim   coat   plas-­ tering.   Also   tile.   Call   Joe   802-­234-­5545. CHAIN  SAW  CHAINS  sharp-­ ened.  Call  802-­759-­2095.

Barb  Pratt,   of   Middlebury,   explains   that   she  

began  volunteering   when   she   retired   from   work,   saying:    â&#x20AC;&#x153;I  loved  catering  to  my  11  grandkids  and   4   great   grandkids   but   I   just   wasnâ&#x20AC;&#x2122;t   busy   enough!     I  wanted  to  get  out  and  meet  people  â&#x20AC;&#x201C;  I  enjoy  the   conversations!    But  mostly,  I  just  wanted  to  be  help-­ ful.â&#x20AC;?    Barb  certainly  achieved  her  goal:    She  has  vol-­ unteered  for  the  Festival  on  the  Green,  the  Make  a   Wish  Foundation,  and  was  an  original  member  of   )ULHQGVRI0LGGOHEXU\+RFNH\6KHZDVDQRIÂżFHU for  the  Daughters  of  the  American  Revolution,  the   secretary  of  the  Middlebury  Fire  Department  and  a   volunteer  at  Round  Robin.    She  currently  volunteers   at  Neat  Repeats  and  serves  on  the  Reparative  Board   of  the  Addison  County  Court  Diversion  and  Com-­ munity  Justice  Projects.    Good  work,  Barb!

CLASSIFIED ORDER FORM Â&#x2021; Â&#x201E;SHUZRUGÂ&#x2021;PLQLPXPSHUDG Â&#x2021; LQWHUQHWOLVWLQJIRUXSWRLVVXHVÂ&#x2021;PLQLPXPLQVHUWLRQV

NA  MEETINGS   MIDDLE-­ BURY:   Mondays,   6pm,   held   at   the   Turning   Point   Center   located  in  the  Marbleworks.

THE  HELENBACH  CANCER   Support  Group  is  an  indepen-­ dent   group   of   people   who   are   dealing   with,   have   dealt   with,   and   who   know   people   with  cancer.  We  meet  on  an   irregularly   regular   basis   (if   there  is  a  need,  we  meet!)  at   the  Mary  Johnson  Child  Care   Center  on  Water  St.  in  Middle-­ bury.  Good  home-­made  treats   are   always   available   and   all   meetings  are  free.  Our  theme   song   has   been   Bill   Witherâ&#x20AC;&#x2122;s   â&#x20AC;&#x153;Lean  on  Me,  when  youâ&#x20AC;&#x2122;re  not   strong,  Iâ&#x20AC;&#x2122;ll  be  your  friend,  Iâ&#x20AC;&#x2122;ll   help  you  carry  on..for  it  wonâ&#x20AC;&#x2122;t   be  long,  â&#x20AC;&#x2DC;til  Iâ&#x20AC;&#x2122;m  gonna  need,   somebody  to  lean  on.â&#x20AC;?  Come   be  a  leaner,  be  a  supporter,  be   part  of  something  that  gives   strength  by  sharing  love.  Call   802-­388-­6107  with  questions.

D E A D L I N E S Thurs. noon for Mon. paper Mon. 5 p.m. for Thurs. paper

CATEGORIES

Work Wanted Public Meetings** For Sale Help Wanted For Rent Want to Rent Real Estate Real Estate Wanted Vacation Rentals

Notices Card of Thanks Personals Services Free** Lost & Found** Garage Sales Lawn & Garden Opportunities

Spotlight with large$2

Wood Heat Animals Att. Farmers Motorcycles Cars Trucks SUVs Snowmobiles Boats Wanted

** No charge for these adsDEVELOPMENTAL  HOME   PROVIDER  for  live-­in  client  or   respite  care.  36  years  experi-­ ence.  State  background  check   completed.  State  Agency  and   past  client  family  references   provided.   Call   Doreen   at   802-­247-­4409.

ADDISON INDEPENDENT P.O. Box 31, Middlebury, VT 05753 802-388-4944

email: classifieds@addisonindependent.com

PLEASE PRINT YOUR AD HERE

The Independent assumes QR Ă&#x20AC;QDQFLDO UHVSRQVLELOLW\ IRU HUURUV LQ DGV EXW ZLOO UHUXQ FODVVLĂ&#x20AC;HG DG LQ ZKLFK WKH HUURU RFFXUUHG 1R UHIXQGV ZLOO EH SRVVLEOH $GYHUWLVHU ZLOO SOHDVH QRWLI\ XV RI DQ\ HUURUV ZKLFK PD\ RFFXU DIWHU Ă&#x20AC;UVW SXEOLFDWLRQ

1XPEHURIZRUGV &RVW RIUXQV 6SRWOLJKW&KDUJH ,QWHUQHW/LVWLQJ 727$/
PAGE  42  â&#x20AC;&#x201D;  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

Addison Independent

CLASSIFIEDS Services

FreeFALL  CLEAN  UP,  brush  trim-­ ming,  hedge  trimming,  power   washing,  light  trucking.  Small   carpentry  jobs,  maintenance   and  repairs.  Geneâ&#x20AC;&#x2122;s  Property   Management,   Leicester,   Vt.   Fully  insured.  802-­349-­6579.   Call  for  a  free  estimate.FREE  HOUSE  CATS!  Many   to  choose  from.  Spayed  and   Neutered.  Good  homes  only.   Call  802-­388-­1410.  1683  Dog   Team  Rd.,  New  Haven. FRESH  WOOD  CHIPS  from   local   tree   service.   Must   ac-­ cept   full   truckloads.   Free   to   Shoreham  &  nearby  area.  Call   802-­558-­5244.

BANKRUPTCY:  CALL  to  find   out   if   bankruptcy   can   help   you.   Kathleen   Walls,   Esq.   802-­388-­1156.

DELI  ASSISTANT  MANAG-­ ER:  Middlebury  Natural  Foods   Co-­op  seeks  full  time  assistant   manager  in  our  kitchen.  Ideal   candidate   has   professional   kitchen  and  supervisory  expe-­ rience,  excellent  people  skills,   and   food   safety   knowledge.   Experience   leading   others,   providing   excellent   custom-­ er   service,   and   thriving   in   a   multitasking   environment   is   a   must.   Proven   experience   with   ordering   and   menu   de-­ veloping  important.  Complete   application   online   at   www. middleburycoop.com  or  in  our   store  at  9  Washington  Street   in  Middlebury.

COMMUNITY  SUPPORT   PERSON  for  young  adult,  16   hours  /  week.   Tuesday-­Friday   ORWELL  CAT  STILL  MISS-­ plus   transportation.   Call   Ni-­ ING:  Ran  into  woods  behind   cole   802-­273-­3307   or   Vicki   house  on  Main  Street  on  8/18.   802-­236-­4136. Dark  brown  /  black  tiger  tabby   COMPANION  FOR  SENIOR   with  white  paws,  belly,  chest,   Citizen  wanted.  For  details  call   and   patch   under   chin.   Has   802-­349-­4532. extra   toes   on   front   paws.   Is   micro  chipped.  Name  is  Ran-­ dall.  Please  call  631-­338-­7130   with  any  information.

Garage  Sales FINAL   DAY   MOVING   Sale:   Saturday   10/19.   9am-­5pm.   52  East  St.  in  Bristol,  almost   everything   must   go.   Make   an  offer! ORWELL;  INSIDE,  RAIN  OR   SHINE!   Newly   discovered   distinctive  treasures  and  awe-­ some  antiques.  Top  dollar  paid   for  antique  guns  and  cannons.   400   Main   Street,   Saturday   and   Sunday,   October   19   +   20.  9am-­5pm.  Signs.

SNOW  PLOWING  AND  sand-­ ing   services.   802-­352-­1034,   802-­349-­5457.

Garage  Sales

Itâ&#x20AC;&#x2122;s GARAGE SALE Season...Let us get the word out for you!

Help  Wanted

Lost/Found

METICULOUS  RESIDEN-­ TIAL   CLEANING   Servic-­ es.   12   years   experience.   Fully   insured.   Call   Leigh.   STEELCASE  STENO  DESK   from  the  1950s  and  built  the   802-­282-­1903. way   the   cars   were   then!   PRIVATE   CARE   GIVING   Spring-­loaded,   hide-­away   Services.   20   years   experi-­ typewriter   shelf   (perfect   for   ence.  References.  Call  Leigh.   keyboard   or   printer),   three   side  drawers,  partitioned  cen-­ 802-­282-­1903. ter  drawer.  Take  it,  its  yours!   RETIRED   DAD   SEEKING   802-­545-­2468  10am-­7pm. part   time   work  /  o dd   jobs.   Have   dependable   car   and   pickup  truck.  Will  also  do  any   type   of   deliveries,   errands,   etc.   Call   with   your   needs,   802-­453-­4235.

Garage  Sales

Help  Wanted

Garage  Sales

Help  Wanted

Help  Wanted

MIDDLEBURY UNION MIDDLE SCHOOL Assistant Drama Director Middlebury Union Middle School is seeking an %WWMWXERX(VEQE(MVIGXSV5YEPM½IHETTPMGERXW [MPPFIžI\MFPIERHIRIVKIXMGERHLEZITVIZMSYW HVEQEHMVIGXMRKI\TIVMIRGI TVIJIVVIH ERHXLI ability to communicate with and relate to middle school students. Anyone interested should contact: .IRRIJIV)EXSR(IERSJ7XYHIRXW%GXMZMXMIW Director at 382-1202. 4SWMXMSR3TIR9RXMP*MPPIH )3)

Garage  Sales

Garage  Sales

7 CLASSIFIED ORDER FORM

$

Deadlines: Thursday Noon for Monday papers Monday 5pm for Thursday papers

Help  Wanted

Help  Wanted

Nurses and Nursing Assistants Wanted Porter  Medical  Center  is  looking  for  self   motivated   and   dependable   Registered   Nurses,   Licensed   Practical   Nurses,   and   Licensed   Nursing   Assistants.   Various   shifts  are  currently  available.  New  gradu-­ ates  are  encouraged  to  apply!  Current  VT   licensure  required. Porter  Medical  Center  offers  competitive   SD\ D FRPSUHKHQVLYH EHQH¿WV SDFNDJH and  a  generous  403(b)  plan.  We  also  offer   paid  vacation,  tuition  reimbursement,  and   the  opportunity  to  work  with  dedicated  pro-­ fessionals  in  a  dynamic  organization  and   an  outstanding  work  culture.   To apply, please send your resume to: apply@portermedical.org, or please visit portermedical.org for more information regarding our organization.

WINTER ATHLETIC VACANCIES 2013-2014 School Year

Vergennes Union High School is looking to fill the following coaching vacancy: Middle School Girls Basketball To apply or for more information, contact Peter Maneen at (802)877-2179 or pmaneen@anwsu.org. (Equal Opportunity Employer)

YOUR AD INFORMATION

TOWN: DATES & TIMES: STREET ADDRESS:

Middlebury, Â VT

Our  main  store  in  Middlebury  is  hiring!  

Service  Writer

DESCRIPTION: (Up to 10 words)

YOUR CONTACT INFORMATION NAME: PHONE: Mail in your classified ad with payment to : PO Box 31, Middlebury VT 05753 OR

Stop in and drop it off to Kelly, Vicki or Laurie at our 58 Maple St. location in the Marble Works, Middlebury

MAILING ADDRESS:

$7(ad w/out kit) x___#of runs* For just $3 more, $10 (ad plus kit) x___#of runs pick up an all-inclusive (*Kit comes FREE with 3 runs or more!) GARAGE SALE KIT with Additional words x # of runs everything you need for x 25¢ a successful sale. Total Payment Enclosed $

Middlebury  equipment   dealership   seeks   Ä&#x17E;Ç&#x2020;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x17E;Ä&#x161; ^Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?Ä&#x17E; tĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Í&#x2DC; YĆľÄ&#x201A;ĹŻĹ?ÄŽÄ&#x17E;Ä&#x161; candidates   must   be   organized,   able   to   work   Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;ĹŻÇ&#x2021;Í&#x2022; Ć&#x2030;Ć&#x152;ŽĎÄ?Ĺ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161; Ä&#x201A;Ć&#x161; Ä&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x201A; Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;Ç&#x2021;Í&#x2022; Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161; have   customer   service   skills.     Experience   with   agricultural  equipment  is  preferred.

ATV  Technician Middlebury   equipment   dealership   seeks   experienced   technician   to   service   and   repair   Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ć&#x;ŽŜÄ&#x201A;ĹŻ Ä&#x17E;Ć&#x2039;ĆľĹ?Ć&#x2030;ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;Í&#x2DC; YĆľÄ&#x201A;ĹŻĹ?ÄŽÄ&#x17E;Ä&#x161; Ä?Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć? must  be  organized,  able  to  work  independently   and   have   their   own   tools.     Computer   skills   preferred.     Submit  resume  to:   Alec  McIntosh,  Parts  Manager Champlain  Valley  Equipment PO  Box  522 Middlebury,  VT    05753                              alec@champlainvalleyequipment.com


Addison Independent,  Monday,  October  14,  2013  —  PAGE  43

Addison Independent

CLASSIFIEDS

Help Wanted

Help Wanted

Help Wanted

Help Wanted

Help Wanted

Help Wanted

Help Wanted

SEEKING RESPONSIBLE   ADULT   to   care   for   our   one   year   old   female   German   Short   hair   Pointer   in   our   home.  Hours  vary  and  would   include   occasional   staying   at  our  home  when  we  travel   overnight.   This   is   an   active   breed   of   dog   and   and   re-­ quires   lots   of   attention   and   exercise,  duties  would  include   several   daily   walks.   Please   call  802-­310-­0380  to  inquire.   References  required.

NEEDED: PART   TIME   eve-­ ning   and   night   position   for   a   loving   and   kind   person   to   care   for   seniors   in   a   home   atmosphere.   Holistically   we   incorporate  organic  nutrition,   integrative   medicine   and   a   wide  variety  of  fun  activities.   LNA  or  equivalent  is  desired.   If  you  are  a  team  player  and   reliable  please  send  your  re-­ sume  to  info@livingwellvt.org  .

STAFFED LIVING:  Residen-­ tial   Instructors   sought   for   a   home  in  Middlebury,  support-­ ing  a  woman  in  her  30’s  with   mild  developmental  disability.   Most  important  skills  are  flex-­ ible  thinking  and  the  ability  to   maintain  personal  boundaries.   Support   needed   in   learning   emotional   regulation,   gain-­ ing  home  management  skills,   building  friendships,  develop-­ ing   interests   outside   home   and   improving   communica-­ tion.   36   hours   includes   one   overnight,  43  hours  includes   two   overnights,   3   days   off   a   week.   Comprehensive   benefit   package   including   on-­site  gym  membership.  Re-­ spond  to  CSAC  HR,  89  Main   Street,  Middlebury,  VT  05753,   802-­388-­6751,   ext.   425,   or    www. visit  HYPERLINK  “http:  /  /   csac-­vt.org  /  “www.csac-­vt.org.

DEVELOPMENTAL HOME   PROVIDER  for  charming  73   year   old   woman   with   devel-­ opmental   disability.   Should   be   familiar   with   the   needs   of  older  adults,  including  fall   prevention,   personal   care,   dietary  needs,  and  be  able  to   offer   caring   companionship.   Though  she  is  ambulatory,  1st   floor   bedroom   is   necessary.   She  enjoys  music,  community   events,   especially   holidays!   Goal  to  be  part  of  a  family,  not   a  resident  in  a  community  care   home  setting.  Annual  tax-­free   stipend  of  over  $20,000,  room   and  board  payment  of  $8,300,   plus  respite  budget.  Call  Sha-­ ron  Tierra  at  Community  As-­ sociates  388-­4021.

DEVELOPMENTAL HOME   PROVIDER  for  a  young  man   (age   21)   with   a   slight   intel-­ lectual  disability.  Needs  sup-­ port   and   mentoring   to   build   an  adult  life  for  himself.  He’s   interested  in  maple  sugaring,   fishing,  most  things  Vermont.   If  you’ve  successfully  parent-­ ed  a  teen  or  been  a  foster  care   provider,  you  may  be  a  match!   Tax-­free  stipend  of  $28,000  +   ample  respite  budget  +  room   &  board  payment.  Contact  Kim   McCarty  at  Community  Asso-­ ciates  for  more  info.  388-­4021

Help Wanted

PRODUCTION /  PACK  HELP   NEEDED:   Vergennes.   Food   service  company  in  Vergennes   seeking  help  with  Production   /  Pack  on  Saturday  night  and   Sunday  morning.  If  you  are  a   go-­getter   with   a   positive   at-­ titude,  and  attention  to  detail,   come  work  with  us  in  a  fun  and   busy  environment.  Competi-­ tive  pay.  Interviewing  for  im-­ mediate   start.   Please   email   resume   and   3   references   to   info@grazedelivered.com  .

Help Wanted

Help Wanted

HIGHWAY MAINTENANCE   WORKER:  This  full  time  posi-­ tion  requires  a  CDL  and  the   ability   to   respond   to   emer-­ gencies   and   snow   removal   outside   of   regular   working   hours.   The   ideal   candidate   will   have   some   experience   in   highway   maintenance,   construction  procedures  and   methods,  and  the  operation  of   large  trucks.  The  town  offers   excellent   benefits,   including   health   and   dental   insurance   and  a  retirement  plan.  An  ap-­ plication  may  be  obtained  by   calling  the  Monkton  Town  Hall   at  802-­453-­3800.  Completed   applications  must  be  received   no   later   than   November   1,   2013. SHARED  LIVING  PROVIDER   for   a   48   year   old   man   who   enjoys   simple   things   in   life.   This  gentleman  with  a  mild  de-­ velopmental  disability  enjoys   fishing,  going   out  for  coffee,   working   in   the   yard,   visiting   with   others   and   doing   some   traveling.   This   home   needs   to   be   alcohol-­free   and   have   no  children.  You  will  receive   a   generous   tax-­free   stipend   of   $25,000   plus   room   and   board   of   $7,800,   as   well   as   a  respite  budget.  Please  call   Kim   McCarty   at   Community   Associates   for   more   details.   388-­4021

Part-Time Winter Position Highway Department Town of Middlebury The Town of Middlebury has a part-time position open in the highway department. Anticipated work period is from December 1, 2013 until March 30, 2014. Duties include snowplowing, sidewalk clearing, and typical highway department functions. Must have Commercial Driver’s License or learner’s permit valid in the State of Vermont. Ability to operate front loader machine. Must be able to respond to winter callins, including after-hours work (nights and weekends). Applications may be obtained from the Town Manager’s Office or at townofmiddlebury.org. (go to Middlebury information & links, then employment opportunities).

SUBSCRIBE!

Call 388.4944 today!

Help Wanted

JOB FAIR FRIDAY, OCTOBER 18, 2013 9AM UNTIL 2PM All Positions Available Fill out application and schedule an interview prior to Job Fair. Come join our amazing team! Apply in person at Dunkin Donuts 16 Court Street Middlebury, VT 05753


PAGE 44  —  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

Addison Independent

For Rent

For Rent

CLASSIFIEDS

Help Wanted

Vacation Rentals

T H E V E R M O N T   L A N D   TRUST   seeks   a   long-­term   partnership   with   an   organi-­ zation   or   individual   to   man-­ age  our  lease  180-­acre  farm   (approximately   100   tillable,   the   rest   pasture)   in   Jeffer-­ sonville,   VT.   Includes   house   with   50-­cow   barn   setup   for   milking  (funding  available  for   improvements).  All   types   of   agricultural  plans  considered.   A   sound   resource   manage-­ ment   plan   is   required   and   community  connection  or  edu-­ cational  component  is  desired.   For   more   information,   www. vlt.org  /  westfarm,  or  call  Nick   Richardson  at  802-­262-­1214.

ADDISON: LAKE   CHAM-­ PLAIN   waterfront   camp.   Beautiful  view,  gorgeous  sun-­ sets,   private   beach,   dock,   rowboat  and  canoe  included.   $600.  weekly,  or  call  for  week-­ ends.  802-­349-­4212.

For Sale ATLANTA   STOVE   WORKS   free-­standing   cast   iron   fireplace.   Make   an   offer.   802-­349-­6579.

For Rent 1BR  APARTMENT  $700,  heat   included,   W/D,   dishwasher.   Leicester.   References,   de-­ posit,  lease.  802-­349-­9733. 2   BEDROOM   APT.   Totally   remodeled.   Includes   heat,   water,   sewer,   electric;   with   garage  available.  $1300  /  mo.   802-­388-­4831. 2  BEDROOM  HOUSE,  com-­ pletely  furnished  for  8  month   winter   rental   on   Lake   Dun-­ more.   Very   energy   efficient,   washer   and   dryer,   85’   of   frontage,   no   pets,   no   smok-­ ing.   $   900  /  mo.   plus   utilities.   802-­352-­6678.

FORKLIFT, HYSTER  INDUS-­ TRIAL  lift  truck,  model  H90-­C,   propane,   9000   lb.   lift,   dual   2   B E D R O O M   R U S T I C   wheel,  side  shift,  12’  lift  height.   HOUSE   in   Salisbury   with   $7500.  802-­352-­6678. access   to   Lake   Dunmore.   For  winter  rental  and  possibly   longer.  Nice,  level  yard,  fire-­ place,  stove,  refrigerator  and   FRIGIDAIRE   ELECTRIC   sun  porch.  $800  /  month  plus   STACKING   Washer  /  D ryer   utilities.   No   smoking.   Pets   laundry   center.   Excellent,   negotiable.  802-­352-­6678. working  condition  and  clean.   Offering  for  a  bargain  at  $600   2   BEDROOM,   FIRST   floor   OBO  for  the  pair.  Call  Christy   apartment   with   office   in   Middlebury,  85  Court  Street.   at  802-­349-­4778. Full  basement,  W/D  hook-­up,   off-­street  parking.  Lawn,  snow   plowing   and   appliances   in-­ FUEL  TANKS:  (1.)  110  gallon   cluded.   $1000  /  mo.   No   pets   with  pump  and  meter.  (2.)  70   or   smoking.   Credit,   refer-­ gallon   without   pump.   Call  Al   ences   and   lease   required.   802-­352-­6678. 802-­373-­3024.

GUN CABINET,   HOLDS   8   guns.  Glass  sliding  doors  and   lock-­in   drawer.   $50.   Child’s   white   desk   and   chair,   $25.   877-­2527. RAINY   SUMMER   BARREL   SALE  —  THE  BARREL  MAN:   55   gallon   Plastic   and   Metal   barrels.  Several  types:  55  gal-­ lon  rain  barrels  with  faucets,   Food   grade   with   removable   locking   covers,   plastic   food   grade   with   spin-­on   covers   (pickle  barrels).  Also,  275  gal-­ lon   food   grade   totes   $125   each.   Delivery   available.   802-­453-­4235. ROUND  BALES,  FIRST  cut,   $20   loaded.   Firewood,   dry,   cut,  split.  $190  /  cord.  You  truck.   802-­247-­6061. SEMI   PRECIOUS   STONE   Globe.   3   ft.   tall,   10   inch   d i a m e t e r.   C o m p a s s   o n   bronze   colored   base.   $220.   802-­425-­6242. TWO   EDEN   PURE   radiant   heaters.   One  Amish   heater.   $75.  each.  802-­453-­3870.

For Rent

BRISTOL OFFICE   SPACE:   Located   in   the   Old   High   School  building  by  the  town   green,  310  sf.,  high  ceilings,   nice  natural  light,  wood  floors,   ceiling  fan,  wainscoting.  Per-­ For  Rent fect  home  for  a  small  office.   $380  /  month   includes   heat   2000   SQUARE   FEET   Pro-­ and   electricity.   Fitness   cen-­ fessional   office   space   in   ter,   yoga   studio,   non-­profits   Middlebury,   multi-­room.   and   alternative   health   prac-­ Ground  level,  parking,  hand-­ titioners   call   this   complex   icapped-­accessible.  Available   home,   plus   five   new   office   now.  802-­558-­6092. suites  coming  this  fall.  Lease   5000  SQUARE  FEET  MANU-­ required.  Call  802-­453-­4065. FACTURING   space   avail-­ BRISTOL,  SINGLE  CAR  ga-­ able  in  Middlebury  industrial   rage  at  28  North  Street.  Great   park.   Call   for   information.   for  extra  car,  boat  or  storage.   802-­349-­8544. 1  year  lease  required.  $100  /   AUTO  STORAGE;  MONTH-­ mo.  802-­453-­4065. LY,   seasonal   and   yearly   CORNWALL   EFFICIENCY   heated  storage.  Reasonable   APARTMENT   clean   and   rates.  802-­877-­3207. quiet.   $650   includes   all.   BRIDPORT:   2   BEDROOM,   989-­8124. ground  floor  apartment,  $750   C O R N W A L L :   S U N N Y   /  m onth,   includes   electric.   APARTMENT  for  rent.  Choice   Also   large   1   bedroom,   sec-­ of  2  bedroom,  1  bath  ($850)   ond   floor   apartment,   $650  /   or  4  bedroom,  2  bath  ($1150).   month,  includes  electric.  Ref-­ Includes  heat,  hot  water,  par-­ erences  and  deposit  required.   tial   electric.   Located   on   12   802-­758-­2436. acres,  quiet  country  setting.   BRIDPORT:  3  BEDROOM,  2   Call  347-­390-­1843  9am-­5pm   bath   ranch   house,   attached   or  802-­238-­1993  after  6pm.   double   garage   built   2007.   Available  immediately. Appliances  included.  Efficient   FERRISBURGH   /   VER-­ gas  furnace,  other  extras.  No   GENNES   4   BEDROOM   2   smoking  /  pets.   $1250.   First,   bath  cozy  cape  on  10  private   last,  security  required.  1  year   acres.  Lots  of  sunlight.  Great   lease.  References  /  credit  re-­ room   with   wood   stove.   Big   port.  Available  December  1.   closets,   large   open   kitchen.   802-­758-­2369,  cggile@juno. Finished  basement.  7  miles   com  802-­345-­2541. East   of   Vergennes.   Walk   BRISTOL   2   BEDROOM   1   to   Lake   Champlain.   Karla   Bath   efficient   gas   heat   and   802-­377-­7445. new   windows.   Excellent   LOVELY  3  BEDROOM  house   condition.   Water   and   sewer   in  South  Lincoln.  Open  floor   included.  No  pets  or  smoking.   space,   newly   renovated.   $850  /  month.  802-­635-­9716. Furnishing   optional.   Nice   yard.   No   pets   or   smok-­ ing.   References   and   secu-­ rity   deposit.   $1100  /  mo.   Call   802-­388-­7218.

For Rent

It’s against  the  law   to  discriminate  when   advertising  housing   related  activities. Particularly  on  sites  like  Craigslist. And  it’s  easier  to  break  the  law  than  you  might   think.  You  can’t  say  “no  children”  or  “adults  only.”   There  is  lots  you  can’t  say.  The  federal  government   is  watching  for  such  discrimination. Let  us  help  you  sift  through  the  complexities  of  the  Fair   Housing  Law.  Stay  legal.  Stay  on  the  right  side  of  the   nation’s  Fair  Housing  Law.   Call  the  Addison  Independent  at  (802)  388-­4944. Talk  to  our  sales  professionals.

For Rent

Real Estate

S T O R A G E S P A C E S ,   11’X28’.   Large   overhead   doors,  extra  high  ceilings.  Will   accommodate  large  campers,   boats   or   lots   of   stuff.   Call   802-­388-­8394.

PROFESSIONAL OFFICE   SPACE.   Historic   Bristol   vil-­ lage   house,   quiet   mountain-­ side  neighborhood.  3  minute   walk   to   Main   Street.   Can   build   to   suit.   140-­1100sq. ft.   space   available.   Tommie   802-­453-­2449.  802-­349-­2271.

Wood Heat CENTRAL  BOILER  MAXIM   Att.  Farmers Outdoor  wood  pellet  furnace   provides  safe,  clean,  efficient   28  ACRES  OF  standing  corn   heat.   Features   automatic   for  sale  is  Shoreham.  $550  /   power   ignition.   Boivin   Farm   acre,  802-­683-­6394. Supply.  Call  802-­236-­2389. HAY   FOR   SALE:   First   cut   $3   /   square   bale.   First   cut   round  bales  $30.  Mike  Quinn,   end  of  South  Munger  Street,   FIREWOOD:   CUT,   SPLIT,   Middlebury.  802-­388-­7828. delivered.  Call  802-­388-­7300. HAY   FOR   SALE:   First   and   FIREWOOD;   CUT,   SPLIT   Second   cut.   Small   square   and  delivered.  Green  or  sea-­ and   round   net   wrapped   soned.   Call   Tom   Shepard,   bales  for  sale.  Also,  wrapped   802-­453-­4285. bale-­age   and   mulch   hay   FIREWOOD;   CUT,   SPLIT   available  Call  802-­377-­9440   and  delivered.  Call  for  infor-­ for  more  information. mation.  247-­9782. H AY   F O R   S A L E :   F i r s t   MIXED  HARDWOOD,  PAR-­ a n d   s e c o n d   c u t .   C a l l   TIALLY   seasoned.   Cut,   802-­352-­4686. split,   delivered.   $175  /  cord.   HAY   FOR   SALE:   Small   Please   leave   message,   square   bales.   First   cut   802-­282-­9110. a n d   m u l c h .   D e l i v e r y   MOUNTAIN   ROAD   FIRE-­ available.   Call   for   pric-­ WOOD.  Green  and  dry  avail-­ i n g .   8 0 2 -­ 4 5 3 -­ 4 4 8 1 ,   able.  Oak,  ash,  maple,  beech.   8 0 2 -­ 3 4 9 -­ 9 2 8 1 ,   o r   Order  now  and  save  for  next   802-­989-­1004. season.  Cut,  split  and  deliv-­ NEW   HOLLAND   T1530-­   ered.  Call  802-­759-­2095. 250TL   Loader,   200   hours.   Winco  PTO  Generator.  Call   802-­247-­6735.MIDDLEBURY 1  BEDROOM   apartment.  Totally  renovated.   Third   floor.   Center   of   town.   $900  /  mo.   includes   electric,   water,   heat,   washer,   dryer,   parking.  802-­349-­8544. M I D D L E B U RY   3   B E D -­ ROOM,   second   floor   apart-­ ment.  $1000  /  mo.  plus  utilities.   802-­989-­8399. MIDDLEBURY   COMMER-­ CIALLY  ZONED  House  with   maximum   exposure   and   access   to   Rt.   7   and   Foote   Street.   Great   way   to   build   your   clientele.   Spacious   parking.   Handicap   acces-­ sible.   Please   call   Darcy   at   802-­388-­9599.

Real Estate   Wanted

W H I T N E Y ’ S C U S T O M   FARM   WORK.   Pond   agi-­ tating,   liquid   manure   haul-­ MIDDLEBURY   COUNTRY   WANTED:   TO   PURCHASE   ing,   mouldboard   plowing.   from  owner,  open  land,  2  to   1BR   new   upstairs   addition.   462-­2755,  John  Whitney $800,   electricity   included.   100  acres.  802-­558-­6092. References.  349-­9837. MIDDLEBURY,  FURNISHED   Real  Estate APARTMENT.   Large   living   room,  kitchen,  bedroom,  bath.   LEICESTER,   6.8   ACRES,   $795  /  mo.  All  utilities  included.   $59,000.   Very   nice   building   802-­388-­4251. site  surveyed,  septic  design  in-­ MONKTON   POND   2   Bed-­ cluded.  Ready  to  build  on,  with   room   2   bath.   $1375  /  month   all  permits.  Owner  financing.   plus   utilities.   First,   last   and   Call  Wayne  802-­257-­7076.

security. Credit  check  and  ref-­ THE  VERMONT  AREA  LAND   erence  check  required.  Avail.   TRUST  seeks  long-­term  part-­ Nov.  1.  Karla  802-­377-­7445. nership  with  an  organization  or   MONKTON,  NEWLY  RENO-­ individual  to  manage  or  lease   VATED   3   bedroom,   2   bath   a  180-­acre  farm  (approximate-­ apartment.   Washer  /  d ryer   ly  100  tillable)  in  Jeffersonville   hookup.   Pets   allowed   with   VT.  House  with  50-­cow  barn   additional  security  deposit;  no   milking  setup  (funding  avail-­ cats.  2  types  of  heat.  Refer-­ able   for   improvements).   All   ences   required.   $1200  /  mo.   types  of  agricultural  plans  con-­ sidered.  Sound  resource  man-­ 802-­482-­2243. agement   plan   required   and   RIPTON   TWO   BEDROOM   community  connection  or  edu-­ apartment.  $550  /  month  plus   cational  component  desired,   utilities.  No  pets.  No  smoking.   For   more   information,   www. Call  802-­382-­8567. vlt.org  /  westfarm,  or  call  Nick   Richardson  at802-­262-­1214. RIPTON:  3  BEDROOM  Trail-­ er.  $625  /  month  plus  utilities.   M I D D L E B U RY;   I N D U S -­ No  smoking,  no  pets.  Refer-­ TRIAL   PARK.   Available   2   ences   and   security   deposit   acres,  lease  or  build  to  suit.   required.  Call  802-­388-­0270   802-­558-­6092. before  8pm. ) 11 5/ NEW  HAVEN  MILLS,  Munger   lished: 5/ Ads (Pub d ie if ss la S A L I S B U R Y   S T U D I O   Street.  Charming  3  bedroom   C APARTMENT,   upstairs,   fur-­ home   on   3/4   acre.   A   lot   of   llege. For Rent Close to co TMENT furbished. nished,  includes  utilities,  Dish   renovation  is  complete.  Open   OM APAR 1 BEDRO Middlebury, newly re 00. , 00 TV,  $750  /  mo.  802-­352-­9094. kitchen  /  dining   room.   Huge   Main Street , includes heat. 000-­ th ury $750/mon of Middleb T, living  room  with  Harmon  pel-­ EN TM 1 mile north posit. 000-­0000. AR h, is AP bb M ru O th plus de STORAGE,   8’X10’   let   stove.   Two   car   garage.   1 BEDRO udes heat, electric, $595/monSELF   cl ly, in te , ia rs ed m upstai units.   Your   lock   and   key,   Available im nce on Route 7. and refere Middlebury,   15   minutes   to   Middlebury.    mit onth.   ies. Dep/ os LE home ilit$50   BI ut O M us pl M O o. 10   minutes   to   Bristol.   Near   2 BEDRO Private lot. $650/m 802-­558-­6092. . New  Haven  River.  Very  moti-­ in Salisbury 0-­0000. d. ire ces requ required. 00 t. Referen ONDO vated  seller.  Asking  $195,000.   HOUSE/C arage and basemen 00. N W TO M G O 2 BEDRO mons, Vergennes. heat. No pets. 000-­00 802-­453-­2906. d om C an ry ies

Cars 1980 CHECKER   MARA-­ THON  TAXI.  Private  use  only.   V-­8,   73211   original   miles.   Completely  rebuilt  transmis-­ sion  and  starter.  Runs  great.   Ready  for  restoration.  $4800.   OBO  802-­352-­6678.

For Rent

utilit Count excluding washer, $1,000/mo. mpletely , satellite, ODERN, co e. Hi-­speed internet Very energy M , M O O age. hous nt e ne 2 BEDR or fro m ke un la ’ through Ju 6678. Lake D ell, 85 furnished h, drilled w ting August 29, 2009 us utilities. 802-­352-­ ened porc ar dryer, scre 10 month rental; st tiable. $1,000/mo. pl r go Fo ne . efficient ing. Pets Non-­smok 26, 2010.

Trucks 1988 FORD   16’   rack   body   with   lift   gate.   Would   make   a   great   farm   truck.   $1800.   802-­349-­8544.1998 FORD  RANGER  XLT,   super  cab,  white.  4x4,  4  liter   V-­6.  Automatic  transmission,   102,500   miles.   Inspected.   $2995.   Call   802-­758-­2377   for  information.

Wanted USED OIL  WANTED:  Mikes   Auto  1  and  2,  small  amounts,   drop  off  with  us.  50  gallons   +   we   will   pick   up   locally.   802-­388-­4138. WOODLAND   OWNERS:   Buying   any   type   standing   wood  and  /  or  property.  High-­ est   price   paid.   Land   clear-­ ing.  Courteous  professional.   518-­593-­8752.


Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013  â&#x20AC;&#x201D;  PAGE  45

TOWN OF MIDDLEBURY NOTICE OF PROPOSED CONVEYANCE

In  accordance  with  24  VSA  §  1061  the  Middlebury  Selectboard  hereby  gives  notice   of  the  proposed  conveyance  of  an  easement  and  right-­of-­way  to  Christopher  R.  Daly   and  Sara  C.  Daly  for  the  operation  of  a  wastewater  system  located  partially  within  the   boundaries  of  the  right-­of-­way  of  Town  Highway  #91,  in  the  Town  of  Middlebury. Background   and  Terms:     Daly   constructed   a   new   septic   system   (the   â&#x20AC;&#x153;systemâ&#x20AC;?)   to   serve  their  property  at  147  Rolling  Acres  in  Middlebury.    After  construction  had  be-­ gun,   the   parties   discovered   that   a   portion   of   the   system   encroached   on   the   Town   right-­of-­way  for  Rolling  Acres  (Town  Highway  #91).    Per  the  terms  of  a  Memorandum   of  Understanding  signed  between  the  Town  and  Daly,  the  granting  of  an  easement   from  the  Town  for  operation  of  the  system  was  made  contingent  upon  the  satisfactory   completion  of  the  following  conditions: 1.    Receipt  by  Daly  of  an  amended  State  of  Vermont  wastewater  permit. 2.    Submission  to  the  Town  for  review  and  approval  a  full  set  of  engineering   SODQVVKRZLQJWKHÂżQDOORFDWLRQDQGGHVLJQRIWKHV\VWHPWKHERXQGDULHV        of  the  Town  right-­of-­way  and  the  boundaries  of  the  easement  Daly  is          requesting  from  the  Town. 7KHVHFRQGLWLRQVKDYLQJEHHQVDWLVÂżHGWKH7RZQRI0LGGOHEXU\IRUDQGLQFRQVLG-­ eration  of  one  or  more  dollars  and  other  valuable  consideration,  proposes  to  remise,   release  and  forever  quitclaim  an  easement  to  Daly  for  the  operation  of  a  septic  system   to  serve  their  property  at  147  Rolling  Acres. 7KLVQRWLFHZLOOEHSRVWHGLQWKUHHSXEOLFSODFHV WKH7RZQ&OHUNÂśV2IÂżFHWKH3RVW 2IÂżFH DQG WKH ,OVOH\ 3XEOLF /LEUDU\ 1RWLFH VKDOO DOVR EH SXEOLVKHG LQ WKH$GGLVRQ Independent,  a  newspaper  of  general  circulation  within  the  municipality  at  least  30   days   prior   to   the   date   of   the   proposed   conveyance.   Unless   a   petition   objecting   to   WKHFRQYH\DQFHLVÂżOHGLQDFFRUGDQFHZLWK96$ WKH6HOHFWERDUGPD\ authorize  the  conveyance. ,IDSHWLWLRQVLJQHGE\ÂżYHSHUFHQWRIWKHOHJDOYRWHUVRIWKHPXQLFLSDOLW\REMHFWLQJ to  the  proposed  conveyance  is  presented  to  the  municipal  clerk  within  30  days  of  the   date  of  posting  and  publication  of  the  notice,  the  Selectboard  shall  cause  the  question   of  whether  the  municipality  shall  convey  the  real  estate  to  be  considered  at  a  special   or  annual  meeting  called  for  that  purpose.  After  the  meeting,  the  real  estate  may  be   conveyed  unless  a  majority  of  the  voters  of  the  municipality  present  and  voting  vote  to   disapprove  of  the  conveyance.   Middlebury  Selectboard October  8,  2013 10/14

TOWN OF FERRISBURGH COMMUNITY OPEN HOUSE

October 23rd, 2013 7-­ 8:30 Town Hall Grange -­ Upstairs Come  meet   your   planning   commission   and  your  neighbors  at  this  fun,  interactive   event.   Tell   us   about   your   experience   of   living   in   Ferrisburgh.   Tell   us   about   what   you   love,   your   concerns   and   your   interests.    We  want  to  hear  from  you! Refreshments     provided.   Families   welcome.   Door   prizes     from   local   businesses.   Canâ&#x20AC;&#x2122;t   make   it? 3OHDVH ÂżOO RXW RXU minute,   online   survey.   Go   to:   www. ferrisburghvt.org 10/14,  17,  21

TOWN OF MIDDLEBURY REQUEST FOR PROPOSALS

5HWDLO0DUNHW6WXG\Â&#x2021;Middlebury, VT 94 Main Street Middlebury, Vermont 05753 The  Town   of   Middlebury,   Vermont,   in   partnership   with   The   Better   Middlebury   Partnership,   seeks   the   services   of   a   TXDOLÂżHG FRQVXOWDQW WR FRQGXFW D UHWDLO market   study.   This   project   will   provide   guidance  to  local  decision  makers  and  the   business  community  on  what  kind  of  retail   goods  and  services  people  want  to  have  in   Middlebury.    Proposals  will  be  accepted  no   later  than  12  p.m.  on  November  8,  2013.     Further   information   and   the   complete   Request   for   Proposal   documents   may   be   obtained   by   visiting   http://www. middretailfuture.org/library.html.                              10/14

VERGENNES UNION HIGH SCHOOL BOARD NOTICE OF RESCHEDULED BOARD MEETING

  The  Vergennes  Union  High  School  Board   of   Directors   regular   monthly   meeting   has   been   RESCHEDULED   for   Monday,   October  28,  2013  at  6:00  P.M.  in  the  VUHS   Library.    This   meeting   was   previously   warned   for   Monday,  October  14,  2013.    The  purpose  of  this  meeting  is  to  conduct   regular  business  and  to  adopt  and  sign  the   warning  for  the  proposed  Facilities  Repairs/ Improvement  Bond  vote.                    10/14,  17

PUBLIC NOTICE RIPTON SELECTBOARD

Informational  Meeting   sponsored   by   the   Ripton  Selectboard  on  Wed.  Oct.  16,  7:30   p.m.  at  the  Ripton  Community  House.  The   PHHWLQJ ZLOO DGGUHVV WKH FKDQJH LQ ¿VFDO year  and  tax  payments  for  2014. 10/10,  10/14

The  Public   Notices   section   appears   every  Monday  &  Thursday  in  the

Addison Independent SUPERIOR COURT Addison Unit

TOWN OF MIDDLEBURY NOTICE OF ADOPTION OF AMENDED ORDINANCE

At  a   duly   warned   public   hearing   on   2FWREHU  DW WKH 7RZQ 2IÂżFHV 94   Main   Street,   the   Middlebury   Selectboard   voted   to   adopt   DPHQGPHQWVWRWKH:RUNLQWKH3XEOLF 5LJKWRI:D\RUGLQDQFH 7KH IROORZLQJ $UWLFOHV KDYH EHHQ amended:     ARTICLE II: Permit Required Section 1 -­ 2 ARTICLE III: Permit Application and Approval Sections 1 -­ 6 ARTICLE IV: Fees Sections 2 â&#x20AC;&#x201C; 7 ARTICLE V: Safety Measures Sections 1 â&#x20AC;&#x201C; 4 ARTICLE VI: (NEW) Compliance, Quality Control and Documentation of Completed Work ARTICLE VII: Excavation Requirements Sections 1 â&#x20AC;&#x201C; 5 $57,&/(9,,,%DFNĂ&#x20AC;OOLQJ Requirements Sections 1 -­ 3 ARTICLE IX: Surface Restoration Sections 3 â&#x20AC;&#x201C; 6 ARTICLE X: Disclaimer Section 1 ARTICLE XI: Penalities Sections 1 â&#x20AC;&#x201C; 3 ARTICLE XII: (NEW) Appeal )XOOWH[WRIWKHDPHQGHG:RUNLQWKH 5LJKWRI:D\ 2UGLQDQFH LV DYDLODEOH IRU SXEOLF LQVSHFWLRQ DW WKH 7RZQ 0DQDJHUÂśV RIÂżFH 0DLQ 6WUHHW RU RQWKH7RZQRI0LGGOHEXU\ZHEVLWHDW KWWSZZZWRZQRIPLGGOHEXU\RUJ VHH $JHQGDV1RWLFHV:DUQLQJV OLQN RQ WKH PDLQSDJH In  accordance  with  VSA  24  §  127-­107,   WKH RUGLQDQFH VKDOO EHFRPH HIIHFWLYH GD\VDIWHULWVDGRSWLRQ,IZLWKLQ GD\VRIDGRSWLRQDUHIHUHQGXPSHWLWLRQ LVÂżOHGWKHRUGLQDQFHVKDOOQRWEHFRPH HIIHFWLYH XQWLO DIWHU WKH TXHVWLRQ RI UHSHDOLVYRWHG 10/14

STATE OF VERMONT

CIVIL DIVISION Docket No. 201-­9-­12 Ancv

EMC  Mortgage,  LLC,   Plaintiff   v. Kristen  M.  Rougier,  Michael  W.  Rougier,  Jr.,  Brian  McCormick,  Jennifer  McCormick  and   Occupants  residing  at  1209  Hardscrabble  Road,  Bristol,  Vermont,   Defendants     NOTICE OF SALE      By  virtue  and  in  execution  of  the  Power  of  Sale  contained  in  a  certain  mortgage  given   by   Kristen   M.   Rougier     and   Michael   W.   Rougier,   Jr.   to   Mortgage   Electronic   Registration   Systems,  Inc.,  as  nominee  for  First  Magnus  Financial  Corporation  dated  August  3,  2007   and   recorded   in   Volume   124,   Page   175,   which   mortgage   was   assigned   from   Mortgage   Electronic  Registration  Systems,  Inc.,  as  nominee  for  First  Magnus  Financial  Corporation   to   JPMorgan   Chase   Bank,   National  Association   by   an   instrument   dated  April   29,   2009   and  recorded  on  May  5,  2009  in  Volume  130,  Page  40  of  the  Land  Records  of  the  Town   of   Bristol,   which   mortgage   was   further   assigned   from   JPMorgan   Chase   Bank,   National   Association  to  EMC  Mortgage,  LLC  by  an  instrument  dated  August  23,  2012  and  recorded   on  September  4,  2012  in  Volume  139,  Page  551  of  the  Land  Records  of  the  Town  of  Bristol,   of  which  mortgage  the  undersigned  is  the  present  holder,  for  breach  of  the  conditions  of   said  mortgage  and  for  the  purposes  of  foreclosing  the  same  will  be  sold  at  Public  Auction   at  9:00  A.M.  on  November  6,  2013,  at  1209  Hardscrabble  Road,  Bristol,  Vermont  all  and   singular  the  premises  described  in  said  mortgage: To  Wit:  Being  all  and  the  same  lands  and  premises  conveyed  to  Michael  W.  Rougier,  Jr.  and  Kristen   M.  Rougier  by  virtue  of  a  Warranty  Deed  from  Stanley  S.  and  Mary  Jeanne  Livingston  dated   June  15,  2006  and  recorded  June  16,  2006  in  Volume  119  at  Page  408  of  the  Land  Records   of  the  Town  of  Bristol.  Terms  of  Sale:    $10,000.00  to  be  paid  in  cash  or  cashierâ&#x20AC;&#x2122;s  check  by  purchaser  at  the  time   of  sale,  with  the  balance  due  at  closing.  The  sale  is  subject  to  taxes  due  and  owing  to  the   Town  of  Bristol.    The  mortgagor  is  entitled  to  redeem  the  premises  at  any  time  prior  to  the  sale  by  paying   the  full  amount  due  under  the  mortgage,  including  the  costs  and  expenses  of  the  sale.    Other  terms  to  be  announced  at  the  sale  or  inquire  at  Lobe,  Fortin  &  Rees,  30  Kimball   Avenue,  Ste.  306,  South  Burlington,  VT  05403,  (802)  660-­9000.    This  sale  may  be  cancelled   at  any  time  prior  to  the  scheduled  sale  date  without  prior  notice.   DATED  at  South  Burlington,  Vermont  this  1st  day  of  October,  2013. EMC  Mortgage,  LLC.    Joshua  B.  Lobe,  Esq.,  Lobe,  Fortin  &  Rees,  PLC 10/14,  21,  28     30  Kimball  Ave.,  Ste.  306    South  Burlington,  VT    05403    

TOWN OF LEICESTER NOTICE OF PUBLIC HEARING

The  Leicester   Zoning   Board   of   Adjustment   will   hold   public   hearings   Tuesday,   October   29,   2013   at   the   /HLFHVWHU 7RZQ 2I¿FH DW SP WR FRQVLGHUWKHIROORZLQJDSSOLFDWLRQV (45-­13-­ZBA) applicant   Randall   -RKQVRQSURSHUW\DW/DNH'XQPRUH Road   #10   Cove   Point,   Leicester   to   construct   a   permanent   addition   to   be   XVHG DV DQ RI¿FHFRPSXWHU URRP IRU KRPHDQGIDUPRQSDUFHOLQ /DNH /DNH=RQLQJ'LVWULFW (43-­13-­PC) DSSOLFDQW -RQDWKDQ %ODNH ODQGRZQHU 1LFNRODL %RGURY SURSHUW\ DW ,QGLDQ 7UDLO 5RDG /HLFHVWHU WR construct   a   new   sauna   house   on   area   of  old  pump  house  with  possible  shower   DQG WRLOHW RQ SDUFHO LQ /DNH =RQLQJ'LVWULFW Applications   are   available   for   LQVSHFWLRQDWWKH7RZQ&OHUN¶V2I¿FH 6FKRROKRXVH 5G /HLFHVWHU 97 GXULQJ UHJXODUO\VFKHGXOHGKRXUV Participation   in   this   proceeding   is   a   SUHUHTXLVLWH WR WKH ULJKW WR WDNH DQ\ VXEVHTXHQWDSSHDO Peter  Fjeld,  ZBA  Chairman 2FWREHU 

VERMONT STATE HOUSING AUTHORITY REQUEST FOR PROPOSALS (RFP)    The   Vermont   State   Housing   Author-­ ity  (VSHA)  is  soliciting  applications  from   housing  providers  for  Section  8  Project-­ Based   Vouchers.   VSHAâ&#x20AC;&#x2122;s   RFP,   Imple-­ mentation  and  Administrative  Plan  can  be   accessed  from  VSHAâ&#x20AC;&#x2122;s  website  at  www. vsha.org.   Applications   are   due   by   4:30   p.m.  October  31,  2013.  For  further  infor-­ mation,  contact  Kathleen  Berk,  Vermont   State   Housing   Authority,   802-­828-­3020   or  kathyb@vsha.org.  Equal  Housing  Op-­ portunity.                                                                                                                                9/30

Public Notices Index

Public  notices   for   the   following   can   be   found  on  this  Page  45.

ACT 250 Notice (1) Addison County Superior Court (1) Ferrisburgh (1) Leicester (2) Middlebury (3) Ripton (1) Vergennes Union High School (1) Vermont State Housing Authority (1) TOWN OF LEICESTER NOTICE OF PUBLIC HEARING

The  Leicester   Zoning   Board   of   Adjustment   will   hold   a   public   hearing   Tuesday,   October   29,   2013   at   the   /HLFHVWHU 7RZQ 2IÂżFH DW SP WR FRQVLGHUWKHIROORZLQJDSSOLFDWLRQ (42-­13-­ZBA) applicant  Randy  Bisbee  at   2108   Old   Jerusalem   Road,   Leicester   to   construct  a  new  24â&#x20AC;&#x2122;  x  24â&#x20AC;&#x2122;  barn  on  parcel   LQWKH5$=RQLQJ'LVWULFW)URQW \DUGVHWEDFNZDLYHUUHTXLUHG Application  is  available  for  inspection  at   WKH7RZQ&OHUNÂśV2IÂżFH6FKRROKRXVH 5G /HLFHVWHU 97 GXULQJ UHJXODUO\ VFKHGXOHGKRXUV Participation   in   this   proceeding   is   a   prerequisite   to   the   right   to   take   any   VXEVHTXHQWDSSHDO 3HWHU)MHOG=%$&KDLUPDQ 10/7 October  7,  2013

ACT 250 NOTICE MINOR APPLICATION #9A0352 10 V.S.A. §§ 6001 -­ 6093

   On   9/20/2013,   Ernest   Goodrich,   655   Shard   Villa   Road,   Salisbury,   Vermont   05679   and   Integrated   Energy   Solutions,   Inc.   d/b/a   Panther   Bedding,   16   State   Street,   Montpelier,   9HUPRQWÂżOHGDSSOLFDWLRQ$IRUDSURMHFWJHQHUDOO\GHVFULEHGDVFRQVWUXFWLRQ RIDFRPPHUFLDOFRPSRVWSURFHVVLQJIDFLOLW\IRUSURGXFLQJDQLPDOEHGGLQJDQGFRPSRVWVRLO HQULFKPHQWE\SURGXFWVIURPGDLU\FRZDQGRWKHURUJDQLFVRXUFHV7KHSURMHFWZLOOLQYROYH WKHFRQVWUXFWLRQRIWZRQHZEXLOGLQJVFRPSRVWSDGXQGHUJURXQGWDQNVÂżYHSDUNLQJVSDFHV VLWH ZRUN DQG DQ DFFHVV GULYHZD\ 7KH SURMHFW LV ORFDWHG *RRGULFK )DUP LQ 6DOLVEXU\ Vermont.      7KH 'LVWULFW (QYLURQPHQWDO &RPPLVVLRQ LV UHYLHZLQJ WKLV DSSOLFDWLRQ XQGHU$FW 5XOH0LQRU$SSOLFDWLRQV&RSLHVRIWKHDSSOLFDWLRQDQGSURSRVHGSHUPLWDUHDYDLODEOH IRU UHYLHZ DW WKH 6DOLVEXU\ 7RZQ 2IÂżFH$GGLVRQ &RXQW\ 5HJLRQDO 3ODQQLQJ &RPPLVVLRQ 2IÂżFHDQGWKHRIÂżFHOLVWHGEHORZ7KHDSSOLFDWLRQDQGDGUDIWSHUPLWPD\DOVREHYLHZHG RQWKH1DWXUDO5HVRXUFHV%RDUGÂśVZHEVLWH ZZZQUEVWDWHYWXVOXS E\FOLFNLQJRQÂł$FW 'DWDEDVH´DQGHQWHULQJWKHSURMHFWQXPEHUÂł$´  1R KHDULQJ ZLOO EH KHOG DQG D SHUPLW PD\ EH LVVXHG XQOHVV RQ RU EHIRUH 2FWREHU DSHUVRQQRWLÂżHVWKH&RPPLVVLRQRIDQLVVXHRULVVXHVUHTXLULQJWKHSUHVHQWDWLRQRI HYLGHQFHDWDKHDULQJRUWKH&RPPLVVLRQVHWVWKHPDWWHUIRUKHDULQJRQLWVRZQPRWLRQ$Q\ KHDULQJUHTXHVWPXVWEHLQZULWLQJWRWKHDGGUHVVEHORZPXVWVWDWHWKHFULWHULDRUVXEFULWHULD DWLVVXHZK\DKHDULQJLVUHTXLUHGDQGZKDWDGGLWLRQDOHYLGHQFHZLOOEHSUHVHQWHGDWWKH KHDULQJ$Q\KHDULQJUHTXHVWE\DQDGMRLQLQJSURSHUW\RZQHURURWKHULQWHUHVWHGSHUVRQPXVW LQFOXGHDSHWLWLRQIRUSDUW\VWDWXV3ULRUWRVXEPLWWLQJDUHTXHVWIRUDKHDULQJSOHDVHFRQWDFW WKHGLVWULFWFRRUGLQDWRUDWWKHWHOHSKRQHQXPEHUOLVWHGEHORZIRUPRUHLQIRUPDWLRQ3ULRUWR FRQYHQLQJDKHDULQJWKH&RPPLVVLRQPXVWGHWHUPLQHWKDWVXEVWDQWLYHLVVXHVUHTXLULQJD KHDULQJKDYHEHHQUDLVHG)LQGLQJVRI)DFWDQG&RQFOXVLRQVRI/DZZLOOQRWEHSUHSDUHG XQOHVVWKH&RPPLVVLRQKROGVDSXEOLFKHDULQJ ,I\RXIHHOWKDWDQ\RIWKH'LVWULFW&RPPLVVLRQPHPEHUVOLVWHGRQWKHDWWDFKHG&HUWLÂżFDWHRI 6HUYLFHXQGHUÂł)RU<RXU,QIRUPDWLRQ´PD\KDYHDFRQĂ&#x20AC;LFWRILQWHUHVWRULIWKHUHLVDQ\RWKHU UHDVRQDPHPEHUVKRXOGEHGLVTXDOLÂżHGIURPVLWWLQJRQWKLVFDVHSOHDVHFRQWDFWWKHGLVWULFW FRRUGLQDWRUDVVRRQDVSRVVLEOHQRODWHUWKDQSULRUWRWKHUHVSRQVHGDWHOLVWHGDERYH 6KRXOGDKHDULQJEHKHOGRQWKLVSURMHFWDQG\RXKDYHDGLVDELOLW\IRUZKLFK\RXDUHJRLQJ WRQHHGDFFRPPRGDWLRQSOHDVHQRWLI\XVE\2FWREHU 3DUWLHVHQWLWOHGWRSDUWLFLSDWHDUHWKH0XQLFLSDOLW\WKH0XQLFLSDO3ODQQLQJ&RPPLVVLRQWKH 5HJLRQDO3ODQQLQJ&RPPLVVLRQDIIHFWHGVWDWHDJHQFLHVDQGDGMRLQLQJSURSHUW\RZQHUVDQG RWKHUSHUVRQVWRWKHH[WHQWWKH\KDYHDSDUWLFXODUL]HGLQWHUHVWWKDWPD\EHDIIHFWHGE\WKH SURSRVHGSURMHFWXQGHUWKHFULWHULD1RQSDUW\SDUWLFLSDQWVPD\DOVREHDOORZHGXQGHU 96$6HFWLRQ F  'DWHGDW(VVH[-XQFWLRQ9HUPRQWWKLVWKGD\RI2FWREHU %\*HRIIUH\:*UHHQ'LVWULFW&RRUGLQDWRU :HVW6WUHHW(VVH[-XQFWLRQ97  JHRIIUH\JUHHQ#VWDWHYWXV


PAGE 46  —  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

Vermont writers  face  contest  deadline COLCHESTER   —   The   deadline   for   this   year’s   Vermont   Writers’   Prize   is   Nov.   1.   The   prize   is   spon-­ sored  by  Green  Mountain  Power  and   Vermont  Magazine  to  honor  the  liter-­ ary  legacy  of  Ralph  Nading  Hill  Jr.   with  an  annual  writing  award. The   contest,   considered   by   Ver-­ mont  writers  to  be  one  of  the  state’s   premier  literary  prizes,  is  open  to  all   Vermont   residents,   including   sea-­ sonal  residents  and  students  enrolled   in   Vermont   colleges.   Entrants   may   be  amateur  or  professional  writers.

Submissions must   be   an   essay,   short   story,   play   or   poem   on   the   theme   of   “Vermont   —   Its   People,   the  Place,  Its  History  or  Its  Values.”   Entries  must  be  unpublished  and  less   than  1,500  words  long. The  winning  entry  will  be  selected   by   an   independent   panel   of   judges,   and   will   be   published   in   a   special   section   of   the   March/April   2014   edition   of   Vermont   Magazine.   The   author   will   receive   a   cash   prize   of   $1,500. Entries   should   be   mailed   to   Ver-­

mont Writers’   Prize,   c/o   Green   Mountain   Power,   163   Acorn   Lane,   Colchester,   VT   05446.   All   submis-­ sions   will   be   acknowledged   with   a   postcard   within   30   days   after   they   have  been  received.  Entries  must  be   accompanied   by   a   cover   sheet   that   can   be   downloaded   at   www.green-­ mountainpower.com   and   at   www. Vermontmagazine.com. Employees   and   subcontractors   of   Vermont  Magazine  or  Green  Moun-­ tain  Power  and  previous  winners  are   ineligible.

farm-­to-­table project   based   at   the   (Continued  from  Page  5) make  plans  for  the  future. Nash   Farm   in   New   Haven.   Farm   COMMUNITY  LUNCH RZQHUV 3HWHU DQG 0XI¿Q &DURWKHUV In  addition  to  Friday  Community   donated   space   on   the   farm   for   the   Supper,  Community  Lunch  is  served   coalition’s  use.  The  goal  of  the  proj-­ by  the  coalition  four  times   ect  is  to  incorporate  fresh   a   week,   Monday   through   One regular produce   into   the   organi-­ Thursday,   throughout   the   zation’s   meal   programs.   attendee year.   On   any   given   day,   Molly   Rose-­Williams,   a   about   35   people   will   ar-­ summed senior  at  Middlebury  Col-­ rive   at   the   lunch.   The   it up: “It is lege   this   fall   who   served   food   is   abundant,   fresh   so good. I as  the  farm  intern  this  past   and   healthy.   The   lunches   cancelled summer,  sees  the  farm  as   take   place   Mondays   at   an appoint- a   learning   experience,   as   St.   Stephen’s   Episcopal   well   as   a   source   of   food   Church   on   the   green,   and   ment just to for  the  coalition. Tuesdays-­Thursdays  at  the   be here to“I’ve   learned   so   much   Charter  House,  from  11:30   day. I need about   how   to   grow   food,   a.m.-­12:15  p.m. about   where   food   comes   this.” One   regular   attendee   from,”   she   said.   “And   in   summed  it  up:  “It  is  so  good.  I  can-­ preparing   the   meals,   I   had   precon-­ celled  an  appointment  just  to  be  here   ceived   notions   about   how   people   today.  I  need  this.”   would  respond  to  food  —  to  veggies,   Finally,  one  of  the  Charter  House   especially  —  and  those  notions  have   Coalition’s   newest   ventures   is   a   been  broken.  It’s  been  fascinating  to  

see how  people  relate  to  food.” With  a  host  of  different  programs   and   a   broad   network   of   volunteers,   the   Charter   House   Coalition   has   LGHQWL¿HG QHHGV LQ WKH 0LGGOHEXU\ area  and  works  every  day  to  allevi-­ ate  them.  The  sheer  number  of  meals   served  and  demand  for  space  in  the   Charter   House   and   the   transitional   housing  apartments  attest  to  the  fact   that  housing  and  food  insecurity  are   VLJQL¿FDQWLVVXHVLQ$GGLVRQ&RXQ-­ ty.   But   the   coalition’s   programs   ful-­ ¿OORWKHUQHHGVDVZHOO²QHHGVWKDW are   perhaps   less   concrete   and   sta-­ tistical,   but   are   equally   important.   They   are   the   need   for   connection   and   laughter   and   not   feeling   alone   and   feeling   part   of   something   big-­ ger.  One  woman’s  words  over  lunch   one  day  say  a  lot. “I   have   never   experienced   such   incredible   love   …   as   I   have   here,”   she  said.

Suppers

EQUIPMENT, TOOLS AND HEIFER AUCTION Date:  Friday,  October  18,  2013    Time:    10a.m.    >ŽĐĂƟŽŶ͗    303  West  Creek  Rd,  Florence,  VT    05744.    ŝƌĞĐƟŽŶƐ͗dĂŬĞZdϳƚŽWŝƩƐĨŽƌĚ͕sd͘dƵƌŶŽŶƚŽ ĞƉŽƌƚ,ŝůůZĚ͕ƚŚĞŶƚŽůĞŌŽŶƚŽtĞƐƚƌĞĞŬZĚ͕ЪŵŝůĞƚŽĨĂƌŵ͘tĂƚĐŚĨŽƌĂƵĐƟŽŶƐŝŐŶƐ.     ƵĞƚŽƚŚĞŝƌĚŝƐĐŽŶƟŶƵŝŶŐŽĨĨĂƌŵŝŶŐ͕ǁĞŚĂǀĞďĞĞŶĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚƚŽƐĞůůƚŚĞĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂŶĚŚĞŝĨĞƌƐ ŽĨƚŚĞ,ĂƌǀĞLJ&Ăƌŵ͘ EQUIPMENT 4450  JD  4wd  tractor  w/cab,  8650  JD  tractor,  2940  JD  tractor  w/260  JD  loader,  2510  JD  tractor,  4000  JD   tractor  w/cab,  526  JCB  Load  all,  1360  JD  disc  mower,  336  JD  baler  w/kicker,  640  &  660  JD  rake,  DF  5001  16’   <ƵŚŶƚĞĚĚĞƌ͕ϯϵϳϬ:ĨŽƌĂŐĞŚĂƌǀĞƐƚĞƌ͕:ϳ͛ŚĂLJŚĞĂĚ͕:ϯƌŽǁΘϮƌŽǁĐŽƌŶŚĞĂĚ͕:ϮƌŽǁƐŶĂƉƉĞƌŚĞĂĚ͕ 'ĞŚůĚŽƵďůĞƌ͕ϳϬϬZŝĐŚĂƌĚƚŽŶŚŝĚƵŵƉ͕E,ƌĂŬĞ͕ϰϳϭE,ŵŽǁĞƌ͕;ϯͿǁŽŽĚŚĂLJŬŝĐŬĞƌǁĂŐŽŶƐ͕ϰϬ͛DĂůĞŽ ĞůĞǀĂƚŽƌ͕ϭϮϬ͛ŵŽǁĐŽŶǀĞLJŽƌ͕E,ĚŽƵďůĞƌĂŬĞŚŝƚĐŚ͕ϯƉƚŚdĞƌƌĂŝŶƌŽƚĂƌLJŵŽǁĞƌ͕ϭϮƌŽǁĐŽƌŶƉůĂŶƚĞƌ͕ϮϴϬϬ :ϱďŽƩŽŵƉůŽǁƐ͕ϭϯƐŚĂŶŬtŚŝƚĞĐŚŝƐĞůƉůŽǁƐ͕Ϯϭϯ:ϭϯ͛ĚŝƐĐŚĂƌƌŽǁƐ͕Ϯϭϱ:ϭϮ͛ƐƉƌŝŶŐƚŽŽƚŚŚĂƌƌŽǁƐ͕ ϭϳЪ͚ƌŝůůŝŽŶƐŽŝůŐƌŽŽŵĞƌ͕ϴ͛ƌŝůůŝŽŶƐĞĞĚĞƌ͕Ϯϭ͛ƌŝůůŝŽŶĐƵůƟƉĂĐŬĞƌ͕ϭϬϬϬ/ŶŶŽĐƵůĂŶƚĂƉƉůŝĐĂƚŽƌ͕ϱƚŽŶ dLJůĞƌĨĞƌƟůŝnjĞƌƚĞŶĚĞƌ͕ϰƌŽǁtĞƐƚŐŽĐƵůƟǀĂƚŽƌ͕,ŽƵůĞ&ƵƚƵƌĂŵĂŶƵƌĞƉƵŵƉ͕ϯƉƚŚϭϮ͛,ŽƵůĞŵĂŶƵƌĞƉƵŵƉ͕ sϮϰϬϬDĂƌƟŶŵĂŶƵƌĞƉƵŵƉ͕'ĞŚů^ĐĂǀĞŶŐĞƌŵĂŶƵƌĞƐƉƌĞĂĚĞƌ͕ϴϯϯϱ'ĞŚůŵŝdžĞƌǁĂŐŽŶǁͬƐĐĂůĞƐ͕ĨĞĞĚĞƌ ǁĂŐŽŶ͕ϵϬϬ:sƌŝƉƉĞƌ͕ϴϬϰϭtĞƐƞŝĞůĚŐƌĂŝŶĂƵŐĞƌ͕ϱϬͬϯϬŬǁtŝŶƉŽǁĞƌŐĞŶĞƌĂƚŽƌ͕ZϯϲϬϭϱͲϯϲ,ĞŶŬĞ ƌŽůůĞƌŵŝůůͬĐŽƌŶ͕DĞŶƐĐŚƐŝĚĞͬƐŝĚĞƐŚŽŽƚĞƌ͕ϯƉƚŚŝĞĚĞƌǁŽŽĚƐƉůŝƩĞƌ͕>ϲϮ<ƵŚŶƟůůĞƌ͕ϮϬ͘ϴͲϯϴϲϲ:ĚƵĂů ƌŝŵƐͬƟƌĞƐ͕ďĂůĞŬŶŝĨĞ͕;ϲͿĐĂůĨŚƵƚĐŚĞƐ͕WƌĂƩĞƌϱϬŚƉϯƉŚĂƐĞŚĂŵŵĞƌŵŝůů͕ϱϬϬ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůŽĂĚĞƌ͕ϮϬϬϬ <ϯϱϬϬŚĞǀLJĨĂƌŵƚƌƵĐŬ͕ϭϵϳϲϱthǁŚĞĞůDĂĐŬƚƌƵĐŬ͕ϭϵϴϬϭϬƚŽŶŚŽƉƉĞƌƚƌƵĐŬ͕ϭϵϴϴϴdžϮϰZŽŐĞƌƐƟůƚƚƌĂŝůĞƌ͕ ϭϵϴϰƐƚƌŽ'DϱthǁŚĞĞůƚƌƵĐŬ͕Ϯϲ͛ůƵŵŝĚƵŵƉƚƌĂŝůĞƌ SHOP  TOOLS DŝŐǁĞůĚĞƌ͕ĂŝƌĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌ͕ĂƐƐŽƌƚŵĞŶƚŽĨĂŝƌƚŽŽůƐ͕ũĂĐŬƐ͕ŵĞƚĂůǁŽƌŬŝŶŐƉŽǁĞƌƚŽŽůƐ͕ůĂƐĞƌƚƌĂŶƐŝƚ͕ŵŝƚĞƌ ĐŚŽƉƐĂǁ͕ŚĂŵŵĞƌĚƌŝůů͕ƌĂĚŝĂůƐĂǁ͕ƐŵĂůůƉŽǁĞƌƚŽŽůƐ͕ŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŵŝƐĐĞůůĂŶĞŽƵƐŝŶǀĞŶƚŽƌLJΘƉĂƌƚƐ͘      HEIFERS ϯϮ,/&Z^&ZKDϭDKEd,K>ʹϲDKEd,K> ĂƐŚŽƌŐŽŽĚĐŚĞĐŬǁͬ/͘ΎΎΎWƵƌĐŚĂƐĞƐǁŝůůŶŽƚďĞƌĞůĞĂƐĞĚƵŶƟůƉĂŝĚŝŶĨƵůů͘&ŽƌďƵLJĞƌƐƵŶŬŶŽǁŶƚŽ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ƚŚĞLJŵƵƐƚƉƌŽǀŝĚĞůĞƩĞƌŽĨĐƌĞĚŝƚŝƐƐƵĞĚƚŽtƌŝŐŚƚ͛ƐƵĐƟŽŶ^ĞƌǀŝĐĞ͘ΎΎΎ           ^ĂůĞŵĂŶĂŐĞĚďLJtƌŝŐŚƚ͛ƐƵĐƟŽŶ^ĞƌǀŝĐĞ͕EĞǁƉŽƌƚ͕sdΘDŝůůĞƌ:ƌ͕͘DŽƌƌŝƐǀŝůůĞ͕sd͘>ƵŶĐŚĐĂƚĞƌĞĚďLJ tƌŝŐŚƚ͛ƐĂƚĞƌŝŶŐ^ĞƌǀŝĐĞ͘ Email:    ŝŶĨŽΛǁƌŝŐŚƚƐĂƵĐƟŽŶƐ͘ĐŽŵtĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ǁƌŝŐŚƚƐĂƵĐƟŽŶƐ͘ĐŽŵ hd/KEZ͗ZŽŶtƌŝŐŚƚͲd>͗;KͿϴϬϮͲϯϯϰͲϲϭϭϱ;ͿϴϬϮͲϲϳϯͲϵϴϰϬ DŝůůĞƌ:ƌ͘ʹd>͗;KͿϴϬϮͲϴϴϴͲϯϲϳϬ;ͿϴϬϮͲϳϵϯͲϭϱϴϯ

MARK CHRISTENSEN,  MAHANEY  Center  for  the  Arts  technical  direc-­ tor  at  Middlebury  College,  will  provide  ambient  guitar  music  for  the  Oct.   25  storytelling  event,  “Cocoon,”  at  the  college.  Several  Vermonters,  in-­ cluding  Town  Hall  Theater  Director  Douglas  Anderson,  will  tell  stories,   without  notes,  to  a  live  audience.

Stories to be shared live at ‘Cocoon’ event Oct. 25 MIDDLEBURY —   Middlebury   College   hosts   the   live   performance   event   “Cocoon,”   inspired   by   popu-­ lar   storytelling   phenomenon   “The   Moth,”   on   Friday,   Oct.   25,   at   at   8   p.m.   at   the   Mahaney   Center   for   the  Arts’   Concert   Hall.   The   diverse   range   of   stories   will   be   told   by   a   handpicked   group   of   students,   fac-­ ulty/staff   and   community   members   around  the  theme  of  metamorphosis.   The   audience   is   invited   to   a   recep-­ tion   with   the   storytellers   after   the   show. This   community-­wide   event   is   produced   by   the   creators   of   Mid-­ dlebury  College’s  student  storytell-­ ing   organization,   the   Middlebury   MothUP.   Since   2010   the   Middle-­ bury  MothUP  has  brought  students,   staff   and   townspeople   together   to   tell   stories   on   a   given   theme.   The   live  storytelling  event  has  only  two   rules:  one,  all  stories  must  be  true;;   two,   no   notes.   Now   the   MothUP   has  joined  forces  with  the  Mahaney   Center  for  the  Arts  to  produce  “Co-­ coon”   for   an   even   larger   audience.   Support   for   the   event   was   granted   by  Middlebury’s  Committee  on  the   Arts. Storytellers   will   include   Mariam   Khan   ’16,   a   Muslim   student   from  

Maine who   also   works   as   profes-­ sional   traveling   DJ;;   Dan   Brayton,   Middlebury  College  faculty  member   in  English  and  American  Literatures   and   Environmental   Studies,   as   well   as   a   lifelong   sailor;;   Emily   Bogin   ’16,   a   sophomore   from   the   Cali-­ fornia   Bay  Area   and   an   explorer   of   unusual   spaces;;   Douglas  Anderson,   director  of  Middlebury’s  Town  Hall   Theater  and  the  Opera  Company  of   Middlebury;;   Ric   Cengeri,   Vermont   Public   Radio   producer   and   self-­ described   sports   fanatic;;   and   Emily   Jacke   ’12.5,   a   recent   Middlebury   alumna   working   for   the   Vermont   Community  Foundation,  and  a  sing-­ er   and   dancer   and   dreamer   in   her   spare   time.   Luke   Greenway   ’14.5,   one   of   the   Middlebury   MothUP   producers,  will  act  as  emcee  for  the   evening.  Ambient  guitarist  and  Ma-­ haney  Center  for  the  Arts  Technical   Director  Mark  Christensen  will  pro-­ vide  the  musical  interludes. Tickets   are   $10   for   the   general   public;;   $8   for   Middlebury   College   faculty,   staff,   alumni,   emeriti   and   other   ID   card   holders;;   and   $5   for   Middlebury   College   students.   For   tickets   or   further   information,   call   (802)   443-­MIDD   (6433)   or   go   to   http://go.middlebury.edu/arts.


Weybridge  seeks  zoning  feedback WEYBRIDGE   â&#x20AC;&#x201D;   The   Weybridge   Planning   Commission   is   revising   the   townâ&#x20AC;&#x2122;s   zoning   regulations   to   bring   them   in   line   with   the   recently   updated   town   plan.   Planners   are   looking   at   how   Weybridge   should   grow   in   the   future   and   is   seeking   input   from   the  public.   They   are   considering   such   questions   as:   Should   lot   sizes   be   smaller,   and   more   affordable,   and   if  so  in  what  parts  of  town?   â&#x20AC;&#x153;We  want  all  Weybridge  people   to   participate   in   this   important   community   conversation,â&#x20AC;?   said   planning   commission   chair   Jan   Albers.   â&#x20AC;&#x153;It   is   possible   that   your   part  of  Weybridge  will  change.â&#x20AC;? The   commission   is   hosting   an   open   house   at   Weybridge   School   on   Tuesday,   Oct.   29,   from   7-­9   p.m.  Those  who  come  will  be  able  

to  look   at   maps   showing   poten-­ voices  heard.   tial   changes   and   comment   on   the   Those   with   questions   may   call   possibilities.   This   is   an   opportu-­ Albers   at   545-­2321,   or   e-­mail   her   nity  for  townspeople  to  make  their   at  albers@middlebury.edu.  

All real estate advertising in this newspaper limitation or discrimination.â&#x20AC;? is subject to the Federal Fair Housing Act of This newspaper will not knowingly accept 1968 as amended which makes it illegal to any advertisement for real estate which is in advertise â&#x20AC;&#x153;any preference, violation of the law. Our read-­ limitation or discrimina-­ ers are hereby informed that tion based on race, color, all dwellings advertised in this religion, sex, handicap, newspaper are available on an familial status, national equal opportunity basis. To com-­ origin, sexual orientation, plain of discrimination, call HUD or persons receiving public Toll-­free at 1-­800-­424-­8590. For assistance, or an intention to the Washington, DC area please make any such preference, call HUD at 426-­3500.

LEICESTER  â&#x20AC;&#x201D;   FOLCS   (Friends   of   Leicester   Central   School)   will   be   holding   its   third   annual  Trunk   or   Treat   event   for   the   children   of   the   Leicester   community   on   Halloween,   Thursday,  Oct.  31. This   event   will   be   held   at   5:30   at   the   Leicester   Central   School.   Anyone   wishing   to   participate   with   a  decorated  trunk  or  to  donate  treats   for   roughly   150   children,   contact   Heather  LaPorte  at  802-­247-­8187  or   heatherlaporte@gmail.com.

SALE

Real Estate

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

Leicester  will   host  Trunk  or   Treat  on  Oct.  31

BIRD FOOD

Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013  â&#x20AC;&#x201D;  PAGE  47

October 14 Puzzle Solutions

PRICED  TO  MOVE Best  Location  &  Great  visibility!

Hurry! Advance Orders Due by October 20th

105  Court  Street  â&#x20AC;&#x201C;  4,000  SF

1

5

3

2

8

9

4

1

7

6

9 1

7 6

8 4

1 3

5 2

6 7

3 9

2 8

4 5

7

2

1

9

4

8

5

6

3

8 3

4 5

6 9

5 7

3 6

2 1

7 8

1 4

9 2

6

8

5

2

1

3

4

9

7

4 2

1 9

3 7

6 4

7 8

9 5

2 6

5 3

8 1

I

2

B

3

I

13

N O N

17

C O

Order Now & Get the Best Prices of the Season

20

T

26

E

www.MiddleburyAgway.com

www.addisonindependent.com

I E

L

F A T

38

N O

111  Court  Street  â&#x20AC;&#x201C;  2,000  SF

42

Two  buildings  totaling  over  6,000  SF  on  nearly  2  acres   at  the  gateway  to  Middlebury. Buildings  can  be  sold  together  or  separately.  Tremendous   visibility  and  exposure  along  Route  7  for  your  business.

44

Call  Duncan  for  more  details  802.343.4661

61

Redstone       802-­658-­7400  ext  16      redstonevt.com Duncan  Harris      802-­343-­4661      dharris@redstonevt.com

O T

V A

A

T

T

E

67

O E

I

57

S

T

U

E

D

H A T

U A

I R A

B 65

E

B

29

D M A I

L A

S 46

C

40

U

E A 68

D

K

G

E

E

25

D

30

E

31

L

32

S

33

E

O

F

T

E

A

E

T

S

47

S

53

49

P S

C

A M E

R

A

H

H O

T

E

L

H

E M

E

L

S

E

U N

E

H

54

48

E

60

U

O O

P

52

G R

I

T

T

C

H

E

N

E

E

12

L

22

Y

S

E

A

63

B

11

L

U

C

A

F

41

R

A

E

N

C

59

10

U G

19

36

N N

I

B

16

S

E 43

Y

E

15

L

28

T

A

9

N

24

R

E

8

Q U

M E

51

7

21

A

45

S

L

6

D

58

E

R

35

L

62

A

E

O N

C O C O

64

N

E

A

Y

56

E

27

50 55

T

18

L 39

S

14

E

R

37

5

D

34

BIRD FEEDERS & WILD BIRD FOOD

MIDDLEBURY AGWAY ([FKDQJH6WÂ&#x2021; 7Opdaenys 0RQ)UL6DW6XQ

G U

23

Hdmk9j]Yk:a__]klK]d][lagf

>jgeZdY[cgadkmfĂ&#x203A;go]j lgkh][aYdlqeap]k&9lljY[l qgmj^Yngjal]Zaj\kl`ak ^Yddoafl]j&

I

F

4

66

T

69

E

S


PAGE 48  —  Addison  Independent,  Monday,  October  14,  2013

Oct 14 2013  
Oct 14 2013