Page 1

ISSUE 91 16 - 22 APRIL 2010

Make peace not war


ISSUE 91, 16 - 22 APRIL 2010

Did you know that we don’t know as much as we think? มีคนรูส้ กั กีค่ นว่า แอฟริกาใต้ไม่ใช่ทวีป แต่เป็นชือ่ ประเทศทีอ่ ยูใ่ นทวีปแอฟริกา? ทีผ่ เู้ ขียนถามเรือ่ งนีข้ น้ึ มา เพราะเอะใจทีน่ อ้ งทีร่ จู้ กั คนหนึง่ สับสนเหลือเกินเวลาพูดถึงประเทศ แอฟริกาใต้กบั ทวีปแอฟริกา ‘อยากไปเทีย่ วเคปทาวน์ทป่ี ระเทศแอฟริกา’ (ซึง่ จริงๆ คือประเทศแอฟริกาใต้) น้องคนนัน้ เดินมาบอกในวันหนึง่ ก่อนจะนัง่ เถียงกันเป็นวรรคเป็นเวรกับผูเ้ ขียนเรือ่ งชือ่ ประเทศ กับชือ่ ทวีป ซึง่ เรือ่ งนีน้ ำพาผูเ้ ขียนไปสูก่ ารหาข้อมูลเรือ่ งทวีปแอฟริกาในอีกไม่กว่ี นั ถัดมา จนบังเกิดเป็นความรูใ้ หม่ไม่รจู้ บว่า ทวีปแอฟริกามีประเทศรวมทัง้ หมด 52 ประเทศ หลายๆ ประเทศในนัน้ เป็นประเทศทีผ่ เู้ ขียนยอมรับว่าเกิดมาเพิง่ จะเคยได้ยนิ หรือใครจะยอมรับว่าเคยได้ยนิ ชือ่ ประเทศเหล่านีบ้ า้ ง จิบตู ี ชาด เอริเทรีย เซเชลส์ บุรนุ ดี ฯลฯ ทัง้ ทีป่ ระเทศเหล่า นีม้ อี ยูจ่ ริง คิดเล่นๆ ว่าถ้ามีใครสักคนบอกว่า เขาเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตอยูท่ จ่ี บิ ตู ี และเป็นญาติกบั ผูน้ ำประเทศบุรนุ ดี แต่พอดีไปเกิดและโตอยูท่ เ่ี ซเชลส์ คร้ายยยยมันจะไปเชือ่ ว่า หมอนีพ่ ดู ความจริง? เชือ่ ว่าส่วนใหญ่จะคิดด้วยซ้ำไปว่าตาคนนีต้ อ้ งผ่านการเดินล้มหัวฟาดพืน้ มาแน่ๆ ฟืน้ มาถึงได้ละเมอเพ้อพกได้ปานนี้ เรือ่ งนีน้ ำพาไปสูอ่ กี เรือ่ งหนึง่ ทีเ่ ป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริงกับลูกน้องของเพือ่ นผูเ้ ขียนเอง เพือ่ นคนนีท้ ำงานอยูใ่ นสถาบันการเงินแห่งหนึง่ ของรัฐ และมีลกู น้องสาวเรียนจบปริญญาตรี มาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ วันดีคนื ดีเพือ่ นก็มอบหมายงานเอกสารชิน้ หนึง่ ให้ลกู น้องทำ ซึง่ มีเหตุให้ตอ้ งอ้างอิงถึงประเทศเบลเยียมและสหรัฐอเมริกา ลูกน้องก็รบั งานชิน้ นัน้ ไปทำ โดยไม่มใี ครเอะใจว่าจะเกิดเหตุให้ทกุ คนอ้าปากค้าง เพราะเธอคนนีเ้ ข้าใจผิดเกีย่ วกับประเทศสหรัฐอเมริกามาตลอดว่ามันคือประเทศหนึง่ ในทวีปยุโรป เพราะเหตุทเ่ี ธอสับสนอย่าง สาหัสมาก่อนหน้านีว้ า่ เบลเยียมซึง่ เป็นประเทศในทวีปยุโรปนัน้ เป็นเมืองทีอ่ ยูใ่ นสหรัฐอเมริกา ดังนัน้ สหรัฐอเมริกาจึงต้องอยูใ่ นยุโรป ไม่มใี ครรูว้ า่ เธอเรียนภูมศิ าสตร์มาจากสถาบัน ไหน แต่ทกุ คนในออฟฟิศเพือ่ นผูเ้ ขียนงงงันกันไปนานกับพนักงานคนนี้ งงกันมาจนถึงวันนี้ งงถึงขนาดว่า ทุกคนสงสัยว่าเธอดูแผนทีโ่ ลกจากฝัง่ ไหน หรือหมุนลูกโลกดูผดิ แกนหรือเปล่า? โดยปกติ เวลาใครสักคนมีเรือ่ งอะไรทีไ่ ม่รู้ แล้วเรารู้ เราจะเกิดความคิดหลักๆ อยูส่ องประการคือ คิดว่าเรารูม้ ากกว่าและเมตตาอยากบอกให้เขารูเ้ ท่าเรา กับคิดว่าเรารูม้ ากกว่า และคิดว่าคนทีร่ นู้ อ้ ยกว่าคือคนโง่ มีคนบอกว่าโลกนีไ้ ม่มเี รือ่ งทีโ่ ง่หรอก มีแต่เรือ่ งทีเ่ รายังไม่รเู้ ท่านัน้ และการไม่รกู้ ไ็ ม่ใช่ความโง่ เพราะวันหนึง่ หากเราขวนขวายหาความรู้ เราก็จะได้รู้ เท่ากับคนอืน่ (ย้ำว่าถ้าขวนขวายนะ) แต่ในความเป็นจริง โลกเรายังซับซ้อนกว่านัน้ อีก เพราะบางเรือ่ งทีเ่ ราคิดว่าเรารูด้ แี ล้ว วันหนึง่ อาจกลายเป็นเรือ่ งทีเ่ ราจำมาผิดๆ โดยตลอดก็ได้ เช่น ทฤษฎีจากหลากหลายสาขาวิชาในโลกนีม้ หี ลายเรือ่ งทีถ่ กู ล้มล้าง และมีหลายเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การพิสจู น์วา่ จริง และมากไปกว่านัน้ หลายเรือ่ งทีผ่ า่ นการพิสจู น์วา่ จริง ยังจริงแค่ในระยะ เวลาหนึง่ เท่านัน้ วันหนึง่ ก็อาจมีผมู้ าล้มล้างและประกาศทฤษฎีใหม่อกี เป็นเช่นนีอ้ ยูเ่ รือ่ ยมาในประวัตศิ าสตร์โลกมนุษย์ ดาวเคราะห์สนี ำ้ เงินอย่างโลกนีม้ สี งครามความรูเ้ กิดขึน้ มากมายล้นพ้นจนมันไม่นา่ จะดำรงความเป็นสีนำ้ เงินได้ แต่นา่ จะเป็นสีดำมากกว่า ก็เพราะเหตุทว่ี า่ คนเรารูเ้ รือ่ งหนึง่ และยึดมันไว้ในฐานะความรูท้ เ่ี ป็นจริงทีส่ ดุ ในชีวติ ขณะทีค่ นอืน่ ๆ รอบตัวก็รใู้ นอีกเรือ่ งหนึง่ และยึดถือความรูน้ น้ั ไว้เช่นกัน ถ้ารูใ้ นเรือ่ งเดียวกันก็คงไม่มปี ญ ั หาอะไร แต่ถา้ รูม้ าต่างกัน ก็คงจะเถียงกันไม่เลิกว่าใครได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องกันแน่ และบ่อยครัง้ ความจริงอันน่าเจ็บปวดก็ปรากฏว่า เรือ่ งทีต่ า่ งฝ่ายต่างรูน้ น้ั สุดท้ายเป็นเรือ่ งโกหก และทีเ่ คยถกเถียงกันมาแทบตายนัน้ ต่างก็ไม่ได้เถียงในเรือ่ งทีม่ อี ยูจ่ ริง แต่เป็นการปกป้องความคิดทีต่ วั เองคิดว่ามันคือความรูท้ จ่ี ริงแท้แน่นอน ถ้าเราเรียกคนไม่รวู้ า่ เป็นคนโง่ เราๆ ท่านๆ ก็คงไม่อาจฉลาดได้เลยในชัว่ ชีวติ นี้ เพราะอายุเฉลีย่ คนเราแค่ 60-70 ปี ย่อมไม่อนุญาตให้เรารูอ้ ะไรได้ทกุ เรือ่ ง เราจึงมีเรือ่ งทีไ่ ม่รู้ มากน้อยต่างกันทัง้ นัน้ อยูท่ ว่ี า่ เราจะรูค้ วามจริงวันไหน ยอมรับเถอะว่าชีวติ มีหลายเรือ่ งทีม่ อี ยูจ่ ริงแต่เราไม่รู้ แต่บางเรือ่ งทีเ่ ราเชือ่ ว่ารู้ กลับกลายเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่มอี ยูจ่ ริง ถ้าจะบอกใครว่าเรารูเ้ รือ่ งนีจ้ ริงๆ ลองหยุดคิดก่อนว่าเรารับรู้ มาแบบนัน้ หรือมันเป็นแบบนัน้ จริงๆ เรือ่ งแบบนีไ้ ม่เกีย่ วอะไรเลยกับความฉลาดน้อย ฉลาดมาก มันอยูท่ ว่ี จิ ารณญาณและความพยายามในการพิสจู น์ความจริง จะเชือ่ ว่าอเมริกา เป็นประเทศอยูใ่ นทวีปยุโรปก็เชือ่ ไป ไม่มใี ครเดือดร้อนกับความรูแ้ บบนัน้ ของคุณ (ตราบใดทีค่ ณ ุ ไม่ได้จะต้องทำอะไรเกีย่ วกับประเทศอเมริกา เช่น สมัครรับเลือกตัง้ ประธานาธิบดี หรือเรือ่ งเล็กน้อยกว่านัน้ เช่นต้องไปเรียนต่อ) แต่ความรูท้ ผ่ี ดิ ๆ ของคุณมันจะนำมาใช้ประโยชน์รว่ มกับชาวโลกไม่ได้เลย เพราะมันจะมัว่ ซัว่ เละเทะเกินจะเยียวยา เอาเป็นว่า... ถ้ามีเหตุ ให้ตอ้ งเลือกทีจ่ ะรู้ จงรูใ้ นเรือ่ งเล็กน้อยทีเ่ ป็นจริง ดีกว่าจะรูใ้ นเรือ่ งใหญ่โตทีเ่ ป็นเท็จ รูว้ า่ จิบตู อี ยูใ่ นทวีปแอฟริกานีม่ นั สามารถประกาศได้เต็มปากเต็มคำโดยไม่เสีย่ งต่อการถูกมองด้วย สายตาแปลกๆ เท่ากับรูว้ า่ อเมริกาอยูใ่ นทวีปยุโรป เฮ้อ... อยากจะซือ้ ลูกโลกให้จริงๆ จะได้รจู้ กั โลกให้มากกว่านี้

ปีที่ 2 ฉบับที่ 91 วันที่ 16 - 22 เมษายน 2553

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter: @khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

10

06

04 THE DATABASE

06 GOODNEWS

20 HEALTH AND HEART

22 25 26 27 HOME MADE ALL ABOUT THE WORDS THE เปิ ด บ้ า นเก๋ ไ ก๋ ส ไตล์ BIZ ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม- SPECIAL ยุ โ รปในอาณาจั ก ร ไขไอเดียการทำธุรกิจ หมายและคุณค่าเสมอ GUEST

ข ้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร จ ั ด อันดับทีน่ า่ สนใจรอบตัว และสำรวจความเห็ น ของผู ้ ค นกั บ เรื ่ อ งใน กระแส

27

รวมสาระความรู้ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

16 ชื ่ นชมมาเสมอ เพราะ เป็นนิตยสารแจกฟรีที่มีสาระและ คุณภาพการเขียนดียิ่งกว่า นิตยสารเสียเงินซื้อหลายๆ เล่มใน กลุ่มเดียวกัน เพราะรั ก ชอบจึ ง อยาก ให้นติ ยสารมีคณ ุ ภาพดียง่ิ ๆ ขึน้ วันนี้ เริ่มต้นจากเห็นความผิดพลาดหนึ่งจุด จึงอยากเขียนมา บอกกล่าวเพือ่ ให้ระมัดระวังมากขึน้ และเห็นว่าไหนๆ ก็เขียน มาแล้ว เลยถือโอกาสพลิกทั้งเล่มไม่ให้เสียเที่ยว ไม่อยาก เรียกว่าคำติ แต่ขอให้ถอื ว่าเป็นข้อสังเกตจากคนอ่านทีช่ ื่นชม

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

สี เ ขี ย วกว่ า 1 ไร่ ใ จ ก ล า ง เม ื อ ง ข อ ง จิระชัย เร่งทอง

22 ทีมงานและอยากให้ทำงานดีๆ มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป Issue 87 19-25 March 2010 หน้า 28 The Words ที่เป็นของนิรนาม ในภาษาอังกฤษบอกว่า ‘If you don’t have time to do it right you must have time to do it over” ต้นฉบับของ adB แปลมาว่า ถ้าคุณไม่มีเวลาที่จะทำสิ่งใดให้ ถูกต้องได้ คุณก็ต้องมีเวลาทำให้มันจบให้ได้ อ่านจบรอบแรก ก็พยายามเข้าข้างคนแปลอยู่นะ ว่าอาจจะพยายามแปลรวบรัดหรือเปล่า แต่คิดไปคิดมาเริ่ม ไม่ แ น่ ใ จว่ า แปลผิ ด เพราะไม่ เ ข้ า ใจสำนวน do it over หรือเปล่า ถ้าเป็นการสอนหนังสือสังฆราช ก็ต้องขออภัยด้วย แต่คิดว่าสำนวนนี้หมายความว่า ทำใหม่อีกรอบ ไม่ใช่ทำให้

10 INTERVIEW

ดับร้อนองศาการเมือง ไทยไปกับ พระไพศาล วิสาโล ที่จะมาพูดคุย ถึงแนวทางสันติวิธีใน แบบที่ถูกที่ควร

คลินิกฝังเข็มสมัยใหม่ ของ Han-Li Mei ที่เป็น ที ่ เ ลื ่ อ งลื อ ในอั ง กฤษ มาแล้ว

16 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

ค้นหาได้ในหน้านี้

จบ ดังนั้น ประโยคข้างต้นที่ถูกต้องน่าจะเป็น ถ้าไม่มีเวลา ทำสิ่งใดให้ถูกต้อง ก็จะต้องมีเวลาทำใหม่อีกรอบ แปลไทย เป็นไทยให้ชัดเจนก็คือ ถ้าไม่ทำให้ถูกต้องเสียตั้งแต่รอบแรก ก็ต้องเสียเวลาทำใหม่อีกรอบ เพื่อแก้ไขสิ่งที่ทำไว้ไม่ถูกต้อง นั่นเอง ถ้าที่ทักท้วงมานั้นถูกต้อง ก็อยากให้ระวังการใช้ ภาษาซึ่งจะกลายเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีสำหรับน้องๆ จำนวน มากที่เป็นแฟนหนังสือของคุณ เป็นกำลังใจให้เสมอ -Saowarop Panyacheewin

18 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

19 SHOPPING

บรรเทาดีกรีความร้อน ระอุของบ้านเมืองด้วย ข้ า วของเสื ้ อ ผ้ า Two Tone สี ข าว-ดำ สุ ด คลาสสิก

บุ ก อาณาจั ก ร Index Living Mall เพื่อคุยกับ ผู ้ บ ร ิ ห า ร ส า ว ส ว ย จริ น ทร ปั ท มสั ต ยาสนธิ เรื่องการทำงาน ของเธอ

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin@daypoets.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

หมายเหตุ : ที่ทักท้วงมานั้นถูกต้อง และขอบคุณมา ณ ที่นี้

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ สิรนิ พร จึงพิทกั ษ์อดุ ม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม วีร์ศรัณย์ สุทธินิภาชัย พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายโฆษณา สุพชั รา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา อัจฉราภรณ์ จิรชาติพงศ์ 08-3813-4441 ฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479, กัณฐลดา ชื่นสวัสดิ์ 08-3016-5400 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb นักศึกษาฝึกงาน ปัณณพร พื้นนาค, โตมร นวลประเสริฐ, ฤธวัฐร์ อิทธิยากร


04

THE DATABASE

THE RANKING

ที่มา : กรุงเทพโพลล์

เมืองหลวงในกลุ่มเครือข่ายเมืองใหญ่แห่งเอเชีย 21 (The Asian Network of Major Cities 21) ที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุด

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 31.9%

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 19.0%

สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 12.6 %

THE POLL

กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 8.8%

ที่มา : สวนดุสิตโพลล์

ประชาชนคิดว่าแนวทางใดที่จะทำให้ประเทศชาติสงบสุข ทุ ก ฝ่ า ย ต้ อ ง อดทนอดกลั้ น ใ ห้ ม า ก ที่ สุ ด เห็นแก่ความเป็น คนไทยด้ ว ยกั น - 37.41%

ทุ ก ฝ่ า ย ต้ อ ง จริงใจในการแก้ ปัญหาความขัด แย้งทางการเมือง ในขณะนี้ - 28.22%

ใช้แนวทางสันติวิธีในการชุมนุม และรั ฐ บาลเองก็ ต้ อ งไม่ ใ ช้ ความรุ น แรงในการแก้ ปั ญ หา หรือสลายม็อบ - 19.67%

ประชาชนต้ อ งมี วิ จ า ร ณ ญ า ณ มีสติ ไม่ด่วนสรุป หรือตัดสินเอาเอง - 14.70%

กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 7.6%

ก า ร ไ ป ร ษ ณี ย์ ส ห รั ฐ ฯ (USPS) เผยแผนลดค่ า ใช้จ่าย โดยจะลดวันทำงาน ลงเหลื อ 5 วั น และปลด พนักงานราว 40,000 คน เ นื่ อ ง จ า ก ก ำ ลั ง เ ผ ชิ ญ ปัญหาขาดดุล งบประมาณ 238 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ความต้องการในการ ส่งจดหมายและพัสดุภัณฑ์ ลดปริมาณลง ที่มา : www.afp.com

ก า ร ศึ ก ษ า ล่ า สุ ด ข อ ง อ ง ค์ ก า ร อ น า มั ย โ ล ก (WHO) พบว่า 1 ใน 3 ของ วัยรุ่นอายุ 13-15 ปี ใน 34 ประเทศทั่วโลก มีการ ออกกำลั ง กายน้ อ ยลง เพราะมั ว ใช้ เ วลาอยู่ ห น้ า โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ ถึงวันละ 3 ชั่วโมง หรือ มากกว่านั้น ที่มา : www.who.int สิงคโปร์เป็นหนึง่ ในศูนย์กลางของการลักลอบค้า สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากถูกใช้เป็น เส้นทางลำเลียงสัตว์นานาชนิดออกจากป่าของ เพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียอย่าง ต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยปีที่แล้วมี ยอดจับกุมการลักลอบค้าสัตว์ปา่ ถึง 5,900 ครัง้ ซึง่ เพิม่ จากปี 2008 กว่า 3 เท่า ที่มา : เครือข่ายต้านการค้าสัตว์ป่า

25,000,000

นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย ยูทาห์ สหรัฐฯ พบว่า ผู้ขับขี่ รถยนต์ที่ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี นั ้ น ใช้ เ วลานานขึ ้ น เกื อ บ 20% ในการเหยี ย บเบรกใน สถานการณ์ฉุกเฉิน และมีการ รับรู้สภาพการจราจรรอบตัว น้ อ ยลง ซึ ่ ง ผลการค้ น พบนี ้ ผู้ขับขี่ราว 97.5% ยอมรับว่า เป็นเรือ่ งจริง ที่มา : www.manager.co.th เมื่อปีที่แล้วกระเป๋าสัมภาระผู้ใช้เครื่องบินโดยสารตามสาย การบินทัว่ โลกต่างๆ ได้หายไปเป็นจำนวน 25 ล้านใบ และ ทำให้อตุ สาหกรรมการบินต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวน 2,500 ล้านดอลลาร์ฯ โดยกระเป๋ากว่าครึ่งถูกส่งผิดไปยังสายพาน ของสายการบินอืน่ ส่วนอีก 16% ไม่ได้ถกู นำขึน้ เครือ่ งบิน ที่มา : Sita (กลุ่มผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการขนส่ง)

SURVEY คุณคิดว่าวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ มีผลต่อการทำงานของคุณอย่างไร “ส่ ง ผลกระทบใน ด้ า นบวก ทำให้ ม ี เวลา พักผ่อนให้กับตัวเองใน ระยะยาว” ธนพร เจริญพร 28 ปี, รับจ้าง “มี ผ ลกระทบทาง ด้านรายได้ เพราะลูกค้า ก็ ห ยุ ด งานกั น หมด แต่ ถ้ามองในแง่ดกี ไ็ ด้พกั ผ่อน” ชนาธิป เจริญพร 23 ปี, รับจ้าง “ทำให้ ต ้ อ งมาตาม งานที ่ ค ั ่ ง ค้ า งในช่ ว งวั น หยุดยาว” กิติภพ ไม้จันทร์ 22 ปี, นักศึกษา “มี ผ ลกระทบเรื ่ อ ง งานนิดหน่อย แต่ไม่มาก เพราะได้หยุดพักสมอง บ้างก็ดี” พีระ กำแพงทอง 36 ปี, Music Programmer “รายได้ขาดหายและ ขาดช่วงในการประสาน งานตามที่ต่างๆ” กรภัทร์ บุนนาค 40 ปี , กิ จ กรรมนอก สถานที่ “ไม่ ค ่ อ ยส่ ง ผลสั ก เท ่ า ไห ร ่ ในด ้ า นก า ร ทำงาน แต่ด้านสุขภาพ รู้สึกดีที่ได้พัก” อรพร เพ็ญศรี 24 ปี, ธุรกิจส่วนตัว


6

• แหวนเพชรสีฟ้าน้ำหนัก 5.02 กะรัต ที่อยู่บนนิ้วของนางแบบชาวฮ่องกงวงนี้ คือไฮไลต์หนึ่งของการประมูลงานศิลปะ ชั้นสูงสมัยราชวงศ์ชิงของจีนที่สถาบันโซเธบีส์จัดประมูลขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และประมูลราคากันอย่างดุเดือด โดย ราคาประเมินของแหวนวงนี้อยู่ที่ประมาณ 4-7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข่าวว่าราคาสิ้นสุดอันไม่เปิดเผยของการ ประมูลครั้งนี้ทำลายสถิติโลกเลยทีเดียว ซึ่งแหวนวงนี้จะถูกนำไปมอบให้ผู้ชนะการประมูลในกรุงเจนีวา - AFP

BUSINESS

‘เบิ ร ก ์ ไชร์ ’ ของ ‘บัฟเฟตต์’ คือบริษัทที่น่านิยมยกย่อง อันดับ 1 ของสหรัฐฯ

ใครๆ ก็รกั วอเรน บัฟเฟตต์ และบริษทั เบิร์กไชร์ แฮธาเวย์ อิงค์ อันเป็นธุรกิจของ บัฟเฟตต์ทด่ี ำเนินงานด้านการลงทุน ก็ได้ผงาด ขึ้นมายืนอยู่ในตำแหน่งหัวแถวของบรรดา บริษัทธุรกิจที่ได้รับความนิยมยกย่องมาก ทีส่ ดุ ในสหรัฐฯ จากการจัดอันดับบริษทั ทีน่ ่า ยกย่องมากทีส่ ดุ โดย แฮร์รสิ อินเตอร์แอกทีฟ ซึ ่ ง มี เ หตุ ผ ลมาจากสาธารณชนที ่ ม อง บัฟเฟตต์วา่ เขาเป็นประธานคณะเจ้าหน้าที่ บริหารที่ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรื อ ผล ประโยชน์ต่างๆ มากเกินไป “มันเนื่องมา จากความถ่ อ มตนและความสำนึ ก แห่ ง ความรับผิดชอบที่พร้อมให้ตรวจสอบได้ของ เขา” โรเบิร์ต ฟรองก์ รองประธานกรรมการ บริหารอาวุโสของแฮร์ริส ให้ความเห็นว่า “คุณจะไม่ได้อ่านเจอเรื่องราวเกี่ยวกับความ ฟุ่มเฟือยของเขาเลย แต่คุณกลับได้อ่าน เรือ่ งราวที่ตรงกันข้าม เขายังคงใช้ออฟฟิศ แห่งเดิมเป็นทีท่ ำงาน เขาเลีย้ งดูลกู ๆ ให้มชี วี ติ ที่สุขสบาย แต่ไม่ได้คิดที่จะให้พวกเขาเป็น อภิมหาเศรษฐีเลย”

• จูเลียง ดูเรต์ นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่อยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ฉบับนี้โด่งดังไปทั่วอเมริกา หลังจากเขาได้ โชว์วีรกรรมอันกล้าหาญในการช่วยเหลือบริดเจ็ต เด็กหญิงวัยสองขวบที่พลัดตกจากสะพานตรงพิพิธภัณฑ์ South Street Seaport ลงไปในแม่น้ำอีสต์ริเวอร์ในนิวยอร์ก เหตุเกิดระหว่างที่เขากำลังเดินเล่นท่องเที่ยวกับแฟนสาวและเห็นเด็กน้อยตกลงไปในน้ำ ก่อนจะ ตัดสินใจฉับพลันกระโดดลงไปในน้ำเป็นคนแรก ก่อนที่พ่อของเด็กหญิงจะกระโดดตามลงไป จนในที่สุดก็สามารถช่วยเหลือเด็กน้อย ขึ้นมาได้สำเร็จ - AFP

INNOVATION

TRAVEL

‘น้ำปลาโซเดียมต่ำ’ สำหรับคนรักสุขภาพ นักท่องเทีย่ วแห่รอชม

‘น้ำปลา’ จัดเป็นเครื่องปรุงรสที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายใน ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงคนไทยเราทีร่ ำ่ ร้องเรียกหา ‘พริกน้ำปลา’ ทุกครั้งไปเวลากินข้าว แต่บางคนอาจมีข้อจำกัดในการ บริโภคน้ำปลาเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ นางสาว ณฐมล จินดาพรรณ นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้ ทดลองผลิตน้ำปลาเกลือโซเดียมต่ำด้วยการใช้โพแทสเซียมแทน เพือ่ ผูบ้ ริโภคทีห่ ว่ งใยสุขภาพ โดยเฉพาะ ผูท้ เ่ี ป็นโรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง ทัง้ นี้ นางสาวณฐมลให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า จากการศึกษาเบือ้ งต้น พบว่า ผู้บริโภคไม่สามารถบอกความแตกต่างของรสเค็มในน้ำปลาที่มีปริมาณเกลือโซเดียมต่ำได้ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคสามารถบริโภคน้ำปลาที่มีความเค็มน้อยลงได้โดยไม่รู้สึกว่ารสชาติของน้ำปลา เปลี่ยนแปลง และขณะนี้การวิจัยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกำลังยื่นขอจดสิทธิบัตรกระบวนการผลิตน้ำปลาโซเดียมต่ำดังกล่าว

SOCIETY

จำนวน นศ. ต่างชาติในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอีกครั้ง นับตั้งแต่วินาศกรรม 9/11

สภามหาวิทยาลัยแห่งสหรัฐอเมริการะบุว่า จำนวนนักศึกษาชาว ต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 7% ในปีนี้ นับเป็นการเพิ่มจำนวนหลังจากที่ลดลงไปอย่างมากหลังเกิดเหตุ วินาศกรรม 9/11 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 สำหรับนักศึกษาชาว ต่างชาติทส่ี มัครเข้าเรียนในปีการศึกษาทีจ่ ะถึงนีห้ ลักๆ คือ จีน อินเดีย และเกาหลีใต้ โดยผู้สมัครชาวจีนเพิ่มขึ้น 19% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงขึ้น เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน “เป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี ที่จำนวนผู้สมัครเข้า เรียนจากนานาประเทศดูจะสูงขึ้นนับตั้งแต่ปี 2003” เดบรา สจ๊วต ประธานสภามหาวิทยาลัย แสดง ถึงความพึงพอใจ เพราะการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติบ่งบอกได้ถึงระดับการศึกษาที่มี คุณภาพของสหรัฐฯ ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

วิวบนตึกสูงทีส่ ดุ ในโลกอีกครัง้ นั ก ท่ อ งเที ่ ย วหลายสิ บ คน แห่แหนกันไปต่อแถวยาวเหยียด เพื่อขึ้นไปชมวิวบนดาดฟ้าตึกที่สูง ที่สุดในโลกอีกครั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา หลังจากต้อง ปิดไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทั้ง ที่เพิ่งเปิดบริการได้เพียงเดือนเดียว เพื่อทำการซ่อมบำรุงและปรับปรุง ใหม่ ตามรายงานอุบัติเหตุในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ทีร่ ะบุวา่ มีผโู้ ดยสาร หลายคนติดอยู่ในลิฟต์ที่ขัดข้อง นานกว่า 30 นาที แต่จากเหตุการณ์ ในครั ้ ง นั ้ นก็ ไม่ ส ามารถหยุ ด ยั ้ ง ความต้องการของบรรดานักท่องเที ่ ย วที ่ ต ่ า งก็ อ ยากจะลิ ้ ม ลอง ประสบการณ์ On the Top ถึงขั้น ควักกระเป๋าเพื่อจ่ายค่าขึ้นไปชม วิวเป็นเงิน 27 ดอลลาร์ฯ เพื่อขอ ตั๋วล่วงหน้า ขณะที่อีกจำนวนหนึ่ง ใจป้ำยอมจ่ายถึง 109 ดอลลาร์ฯ เพื่อแลกกับโอกาสได้ขึ้นไปชมวิว บนดาดชั้น 124 ของอาคารเบิร์จ คอลิฟะ ทีส่ งู เสียดฟ้ากว่า 828 เมตร โดยทันที

ENTERTAINMENT

‘ยุย้ ’ – ‘โด่ง’ ได้ลกู สาวสมใจ ตัง้ ชือ่ ‘น้องพริม’

จัดว่าเป็นคู่รักมาราธอนที่คบหากันมายาวนานถึง 12 ปี และในที่สุด ‘โด่ง’ - สิทธิพร นิยม กับ ‘ยุ้ย’ - ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี ที่ เพิ่งจะได้ฤกษ์จูงมือกันเข้าประตูวิวาห์ไปแบบเรียบง่าย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552 ก็ได้ทายาทมาเป็นโซ่ทองคล้องใจเป็นที่เรียบร้อย โดยเมื่อเวลา 06.44 น. ของวันที่ 7 เมษายน ยุ้ยได้คลอดลูกสาวด้วยวิธีผ่าตัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่ง ‘น้องพริม’ มีน้ำหนักแรกเกิด 3,044 กรัม มีหน้าตาน่ารักน่าชัง และสุขภาพของคุณแม่กบั คุณลูกก็ยงั แข็งแรงสมบูรณ์ สร้างความปลาบปลืม้ ให้กบั สามี และพ่อรองแม่ทมุ เป็นอย่างมาก เห็นทีวา่ งานนีค้ ณ ุ พ่อมือใหม่อย่างโด่งจะต้องไว้หนวดเพือ่ เพิม่ ความเข้มไว้คอยสกรีนหนุม่ ๆ ทีจ่ ะเข้ามาจีบลูกสาว หัวแก้วหัวแหวนคนนี้ซะแล้ว


• นี่คือภาพบางส่วนของอุทยานประวัติศาสตร์เลปติส แมกนา ซึ่งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลของเมืองเลปดา ประเทศลิเบีย ได้รับ การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามประวัติศาสตร์สมัยโบราณนั้นบันทึกไว้ว่าชาวโรมันยกทัพมาทำลาย พื้นที่ชายฝั่งโดยรอบเมืองเลปดาจนยับเยิน เหลือแค่พื้นที่แห่งนี้ที่ปลอดภัยจากการรุกรานอย่างน่าประหลาดใจ และ สถาปัตยกรรมโบราณเหล่านี้ก็ถูกรักษาไว้อย่างดีนับจากนั้นมา - AFP

• สาวชาวเกาหลีใต้สองคนนี้กำลังสนุกสนานกับการป้อนแครอตให้กับยีราฟในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ในเมือง Yongin ซึ่งการ ป้อนอาหารแบบนี้เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าส่วนแสดงที่เป็นสวนสัตว์ป่าซาฟารีในสวนสนุกแห่งนี้เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ แล้ว - AFP

SPORT อินเดีย ยืนยันความพร้อมของสนามแข่งขันรถ F-1

วงการแข่งรถสูตรหนึ่งของอินเดียร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อ เบอร์นี เอคเคิลสโตน ผู้ดูแลการแข่งขันรถฟอร์มูลา วัน ได้เซ็น สัญญาระยะยาว 10 ปี กับประเทศอินเดีย เพื่อเป็นเจ้าภาพรถสูตรหนึ่งชิงแชมป์โลกตั้งแต่ฤดูกาล 2011 เป็นต้นไป ซึ่ง มาร์ค ฮิวจ์ส รองประธานบริการ บริษัท เจพีเอสเค สปอร์ต ได้ออกมายืนยันถึงความพร้อมของสนามแข่งขันที่ใช้เงินลงทุนสูงถึง 364 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ ว่าจะสร้างเสร็จทันการแข่งขันแน่นอน พร้อมกับตั้งชื่อสนามว่า ‘เจย์พี กรุ๊ป เซอร์กิต’ ซึ่งทางอินเดียมั่นใจว่าสนามที่มีความ ยาวต่อรอบ 5.5 กิโลเมตร แห่งนี้ เป็นสนามแข่งรถที่มีแทร็กสนามที่ทำความเร็วได้สูงที่สุดเทียบเท่าสนามมอนซา ประเทศอิตาลี

การแต่งงานแบบที่สุดในโลก!

เราเพิง่ ได้ยนิ ข่าวการครอง คู่แต่งงานที่ยาวนานที่สุดใน โลกของคุณตา Herbert วัย 104 ปี และคุณยาย Zelmyra อายุ 101 ปี ซึ่งทั้งคู่ครองรัก กันมายาวนานถึง 86 ปี แน่นอนว่าไม่ได้มีแต่คุณตา คุณยายคู่นี้เท่านั้นที่ทำสถิติโลกเกี่ยวกับการแต่งงาน แต่ยังมีคู่อื่นๆ ด้วย • เริ่มต้นกันด้วยคู่แรกที่ถือเป็นคู่ที่มีวัยต่างกันมากที่สุด โดยเจ้าบ่าว Sudar Marto วัย 105 ปี ชาวมาเลเซีย ร่วมวิวาห์กับเจ้าสาว Ely Maryulianti Rahmat วัย 22 ปี ในปี 2006 ทั้งคู่อายุต่างกันถึง 83 ปี! • ส่วนคู่ที่สูงที่สุดในโลกคือคู่ของบ่าว-สาวชาวอังกฤษ คือ Keisha Bolton ที่สูง 198 เซนติเมตร กับ Wilco van Kleef ที่สูงถึง 213 เซนติเมตร ความสูงของทั้งคู่เมื่อ รวมกันแล้วสูงถึง 4 เมตรเลยทีเดียว • ตรงกันข้ามกับคูท่ เ่ี ตีย้ ทีส่ ดุ ในโลก เพราะ Douglas Maistre Breger da Silva เจ้าของความสูง 88 เซนติเมตร ร่วม

LIFESTYLE

เดินเร็วกันขึน้ อีกนิด ทิง้ ห่างการเป็นจากรายงานผล อัมพาต การวิ จ ั ย ที ่ ได้ ร ั บ การตี พิมพ์ใน Telegraph ระบุ ว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิง เกือบ 40,000 คน ที่มี ช่วงอายุระหว่าง 12 ถึง 54 ปี ที่เดินให้เร็วขึ้น อีกนิด จะช่วยป้องกันการเกิดอัมพาตได้ โดย ถ้ า ใช้ ค วามเร็ ว ในการเดิ น ในชี ว ิ ต ประจำวั น เฉลี่ย 3 ไมล์ต่อชั่วโมง จะช่วยลดอัตราเสี่ยง ของการเป็นโรคอัมพาตได้ถึง 37% นอกจากนี้ ในแต่ละสัปดาห์ถ้าสามารถทำเวลาเดินรวมกัน ได้มากกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป ก็จะลดความเสี่ยง ในการเป็นอัมพาตถึง 30% และการเดินเร็วที่ พอดีคือ เดินให้พอพูดสัก 3-5 คำ ได้โดยไม่ ติดขัด อ่านถึงตรงนี้แล้วก็อย่ามัวแต่เดินเอ้อระเหยลอยชายแบบแต่ก่อนกันล่ะ

วิวาห์กบั Claudia Pereira Rocha ทีส่ งู เพียง 92.5 เซนติเมตร • เราอาจจะเคยดูหนังเรื่อง A Very Long Engagement แต่นน่ั ยังไม่ใช่ของจริง เพราะเจ้าของสถิตทิ ห่ี มัน้ กันยาว นานที่สุดในโลกเป็นของ Octavio Guillen และ Adriana Martinez ทีห่ มัน้ กันตัง้ แต่ปี 1902 เมือ่ ทัง้ คูอ่ ายุแค่ 15 ปี แต่มาแต่งงานกันจริงๆ ตอนที่ทั้งคู่อายุ 82 ปี เป็นการ หมั้นที่ยาวนานถึง 67 ปี เลยทีเดียว • ส่วนคุณปู่ Glynn Wolfe ได้ชอ่ื ว่าเป็นเจ้าบ่าวทีแ่ ต่งงาน บ่อยที่สุดในโลก ในวัย 88 ปี คุณปู่เคยแต่งงานมาแล้ว 29 ครั้ง ครั้งที่สั้นที่สุดคือ 19 วัน ส่วนครั้งที่นานที่สุด คือ 7 ปี คุณปูแ่ ต่งงานตัง้ แต่ปี 1926 จนล่าสุดในปี 1996 • ปิดท้ายกันที่เจ้าบ่าว-เจ้าสาวที่อายุมากที่สุดในโลก คือ Francoise Frenandez และ Madeleine Francineau ที่แต่งงานกันในปี 2002 ในระหว่างที่คุณปู่ Francoise อายุ 96 และคุณย่า Madeleine อายุ 94 พิสูจน์ให้เห็น ว่าเรื่องวัยไม่ใช่อุปสรรคของความรัก ที่มา : www.yahoo.com

“ ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ด้ ว ย ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ กฎหมายที่มีลักษณะ สากล จะไม่ปล่อยให้ เรื่ อ งต่ า งๆ ลุ ก ลาม ห รื อ ป ล่ อ ย ใ ห้ สถานการณ์นั้นแก้ ไข ด้วยตัวเอง” อักขราทร จุฬารัตน ประธาน ศาลปกครองสูงสุด หนังสือพิมพ์ มติชน วันที่ 8 เมษายน 2553

GREEN PLEASE รถยนต์เพือ่ การเกษตร ลดการใช้นำ้ มันมากกว่ากระบะ 2 เท่า

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เปิดตัวรถอเนกประสงค์เพือ่ เกษตรกรทีน่ อกจากจะมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้รถอีแต๋นแล้ว เมือ่ เปรียบเทียบ กับรถกระบะที่มีราคาแพงกว่าแล้ว ก็ยังประหยัดน้ำมันมากกว่าถึง 2 เท่า อย่างไรก็ดี ทีมวิจัยระบุว่า ยังต้องพัฒนาชิ้นส่วนบางชิ้น ซึ่งไม่สามารถผลิตขึ้น ในประเทศได้ คือระบบบังคบเลี้ยว เกียร์ และเฟืองท้าย ทั้งนี้ รถอเนกประสงค์ ดังกล่าวไม่ใช้เครือ่ งยนต์ดเี ซลเหมือนรถโดยสารทัว่ ไป แต่ถกู ออกแบบมาให้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ตะกั่ว 14 ลูก สำหรับขับเคลื่อนรถยนต์ และใช้แบตเตอรี่อีก 12 ลูก สำหรับระบบปรับอากาศภายในรถ โดยการชาร์จไฟฟ้า 1 ครั้ง จะวิ่งได้ไกล 60 กิโลเมตร และวิ่งได้เร็วสูงสุด 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยใน เบื้องต้นจะสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้รถอเนกประสงค์ในการขนส่งผลิตผลกันมากขึ้น จากนั้นก็จะ พัฒนาให้เป็นยานพาหนะที่สามารถขับขี่บนท้องถนนได้ต่อไป

16 เมษายน 2432 – วันเกิดของ ชาลี แชปลิน เขาได้สร้างตัวละครอมตะ ‘ชาย พเนจร’ หรือ แทรมป์ (Tramp) ตัวตลกที่ใส่ สูทตัวเล็ก กางเกงตัวโคร่ง หมวกดาบี ถือ ไม้เท้าและมีท่าเดินน่าขบขัน ภายหลังเขา ได้เป็นผู้กำกับและสร้างสตูดิโอของตัวเองที่ ฮอลลีวูด 17 เมษายน 2331 - วันสมภพ สมเด็จ พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) พระเกจิ อาจารย์รูปสำคัญแห่งต้นสมัยรัตนโกสินทร์ ท่านเป็นผู้ค้นพบคัมภีร์โบราณที่วัดเก่าแห่ง หนึ่งต่อมาเรียกว่า คาถาชินบัญชร 18 เมษายน 2468 - วันนักวิทยุสมัครเล่น โลก ซึ่งเป็นวันเดียวกับการก่อตั้งองค์กร The International Amateur Radio Union (IARU) เพื่อการศึกษา ให้ความช่วยเหลือ ระหว่างกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 19 เมษายน 2318 - เปิดฉากสงคราม ประกาศอิสรภาพระหว่างสหราชอาณาจักร กับเมืองอาณานิคม 13 เมืองในอเมริกาเหนือ ซึ่งยืดเยื้อยาวนานต่อไปถึง 8 ปี จึงสามารถ ประกาศอิสรภาพ และก่อกำเนิดเป็นประเทศ สหรัฐอเมริกาได้ในที่สุด 20 เมษายน 2405 - หลุยส์ ปาสเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส และ คล็อด เบร์นาร์ นักสรีรศาสตร์ชาวฝรัง่ เศส ได้ทดสอบ การฆ่าเชื้อด้วยวิธีการพาสเจอไรเซชันเป็น ครั้งแรก 21 เมษายน 232 - วันสถาปนากรุงเทพมหานคร หลังจากทีพ่ ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษก ขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อ วันที่ 6 เมษายน ปีเดียวกัน 22 เมษายน 2547 - ได้มีการออกใช้ ธนบัตร 100 บาท ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยด้านหน้าเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

โพลล์อังกฤษชี้ พนักงานทำงานดีสุดวันอังคาร 11.33 น.

Did You Know?

ผลการสำรวจของบริษัทยาสีฟัน Arm&Hammer Brilliant จากแบบสอบถามพนักงานชาวอังกฤษ 3,000 คน เผยว่า 93% ระบุ ว่า พวกเขามักจะทำงานได้ดที ส่ี ดุ ในช่วง 11.33 น. ของวันอังคาร เพราะส่วนมากวันจันทร์จะหมดไปกับการเช็กอีเมลและจัดตารางการ ทำงาน และยังไม่หายเหนื่อยจากกิจกรรมที่ทำให้ช่วงวันหยุด แต่วันอังคารประสิทธิภาพในการทำงานจะเพิ่มขึ้นถึงขีดสุด แต่พอ เข้าสู่วันพุธความกระตือรือร้นจะลดลง เพราะพนักงานจะให้ความสนใจกับกิจกรรมช่วงวันหยุดที่จะมาถึงอีกครั้ง


10


สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

หมายเหตุ: สัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2553

ต่อให้ติดตามข่าวการเมืองบ้างไม่ติดตามบ้างตามแต่โอกาสหรือสภาพสังขารแต่ละคนจะอำนวย เราก็ค่อนข้างแน่ใจว่าช่วงนี้คุณต้องได้ยินคำว่า สันติวิธี กันแทบจะวันละ 3 เวลา หลังอาหาร ว่าแต่สนั ติวธิ คี อื อะไร ทำไมทุกคนอ้างอิงถึงแต่คำนี้ ทัง้ ทีน่ า่ จะเป็นคำพูดทีพ ่ ดู ง่ายแต่ทำยาก และดูสลับ ซับซ้อนมากอีกคำหนึ่งในการนำมาใช้หลายๆ บริบท เรื่องที่ซับซ้อนและเข้าใจยาก ย่อมต้องการผู้ที่มาอธิบายและคลี่คลายปมอันยุ่งเหยิงให้เป็นเส้นด้าย เรี ย บตรงที่ น ำมาร้ อ ยผ่ า นเข็ ม และช่ ว ยเย็ บ ปะติ ด ปะต่ อ ผื น ผ้ า แห่ ง ความคิ ด ที่ ห ลากหลายให้ ก ลายเป็ น ผ้าผืนเดียวกัน พระไพศาล วิสาโล คือบุคคลที่เรานึกถึงเป็นอันดับแรกๆ เมื่อคำว่าสันติวิธีลอยกระทบเข้าหู โดยประวัติ อย่างย่อ พระไพศาลได้ชื่อว่าเป็นพระนักกิจกรรมที่มีแนวคิดสร้างสันติภาพท่ามกลางความขัดแย้งมาโดย ตลอด ไม่ว่าสันติภาพนั้นจะเป็นในระดับบุคคลหรือสังคม ถ้าประเทศนี้จะมีใครยึดแนวทางแบบอหิงสาอย่าง เหนียวแน่นไม่แคลนคลอนได้จริง ชื่อของพระไพศาลก็น่าจะเป็นชื่อที่ทำให้เราเชื่อได้อย่างสนิทใจมาตลอด หลายปีที่ประเทศไทยเผชิญหน้ากับปัญหาความขัดแย้งและความไม่สงบครั้งแล้วครั้งเล่า สมัยเป็นฆราวาส พระไพศาลเป็นอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีส่วนร่วมเรียกร้อง และต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสมัย 6 ตุลา 2519 ซึ่งนั่นคือบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้คนคนหนึ่งเรียนรู้ได้อย่าง ครบถ้วนทั้งเรื่องของความขัดแย้งทางความคิดที่นำไปสู่ความรุนแรง และทางออกที่นำไปสู่สันติ ก่อนที่อดีตนักศึกษาหนุ่มคนนั้นจะหันหลังให้วิถีทางโลกแบบเดิม และหันหน้าเข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมะ และเดินบนเส้นทางนั้นอย่างเด็ดเดี่ยวมาเกือบ 30 พรรษาแล้ว แต่ตลอดเส้นทางนั้น ท่านหันหน้ามาคุยกับ สังคมไทยเสมอๆ ด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดี ทั้งผ่านการบรรยาย เขียนหนังสือ และให้สัมภาษณ์ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการเมืองและการต่อสู้ในวิถีทางที่ถูกที่ควรในระบอบประชาธิปไตย ที่ไม่น่าจะมี พระภิกษุมากรูปนักที่จะพูดได้อย่างกระจ่างและสร้างผลกระทบในทางที่สร้างสรรค์ให้กับสังคมได้มาก ขนาดนี้ และนี่เองจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่านได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจำปี 2553 ที่เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่กองทุนศรีบูรพาจะมอบให้กับนักเขียนที่ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานเพื่อจรรโลงสังคมมาตลอดชีวิต ปฏิเสธไม่ ได้ว่าหนึ่งในสิ่งที่สังคมได้รับจากท่านก็คือ แนวคิดสันติวิธี ที่เป็นแนวคิดที่ท่านพยายาม อธิบายและสร้างความเข้าใจในสังคมมาเนิ่นนาน และปัจจุบันท่านก็เป็นกำลังหลักของเครือข่ายสันติวิธี ที่ล่าสุดได้ออกมาประกาศเจตนารมณ์ให้สังคมหันมาเลือกใช้แนวทางการต่อสู้แบบสันติวิธีในสถานการณ์ การเมืองวันนี้ ‘ทุกวันนี้ยังมีความเข้าใจอยู่ว่าสันติวิธีหมายถึงการยอมจำนน จนบางท่านเรียกว่า สันติวิธียอมจำนน ความจริงแล้วสันติวิธีนั้นอยู่ตรงข้ามกับการยอมจำนน แม้ทั้งสองวิธีจะลงเอยด้วยการไม่ทำร้ายใคร แต่นั่น ก็เป็นเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ทีเ่ หมือนกัน สันติวธิ ตี อ้ งการทัง้ ความกล้าและความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเผชิญกับปัญหา โดยไม่หลีกหนี ขณะเดียวกันก็ตระหนักว่าการใช้กำลังนั้นให้ผลแค่ระยะสั้น แต่สร้างปัญหาระยะยาว’ ข้อความตอนหนึ่งที่เราคัดลอกมานี้มาจากหนังสือ ‘สันติวิธี วิถีแห่งอารยะ’ ที่ท่านเขียนไว้ตั้งแต่ปี 2549 สมัยเพิ่งจะเกิดปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในเวลานั้นหาหนังสือที่จะกล่าวเรื่อง สันติวิธีได้น้อยมาก ผ่านมาเกือบ 4 ปี เรายังเห็นหนังสือเล่มนี้วางอยู่บนแผง ทั้งที่มีจำนวนพิมพ์น้อยมากเพียง 2,000 เล่ม ถ้าวัดจากตัวเลขนี้... ทำให้เราอดคิดไม่ ได้ว่า ตกลงสังคมไทยศึกษาและเข้าใจเรื่องสันติวิธีมากแค่ ไหน? และถ้าไม่นับการอ่านหนังสือ แนวคิดสันติวิธีนี้แพร่หลายไปแค่ ไหนแล้วในสังคมไทย... วันนี้เราควรมาหา คำตอบร่วมกันจะดีกว่าไหม การต่อสู้ทางการเมืองกลางกรุงเทพฯ เวลานี้ร้อนแรงเกินกว่าที่หลายคนคิด ทั้งอุณหภูมิจริง และ อุณหภูมิทางการเมือง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพูดคุยเรื่องสันติวิธีกับ พระไพศาล วิสาโล ครั้งนี้ จะเป็น น้ำมนต์เย็นๆ ที่ซึมลึกเข้าไปถึงหัวใจของทุกคนในสังคมได้ทันเวลา


เท่าทีต่ ดิ ตามและสังเกตจากสถานการณ์บา้ นเมืองตอนนี้ มีอะไรทีท่ า่ นอยากจะพูดบ้าง ทัง้ ในเรือ่ งของ การชุมนุม และการตอบโต้ของรัฐบาล ที่เห็นชัดก็คือทัศนคติของผู้คน โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า ‘อคติ’ มันมีสูงมาก ซึ่งมีผลทำให้การ มองความจริงไม่ว่าคู่กรณีหรือพวกของตัวคลาดเคลื่อน ทำให้เกิดการแตกเป็นขั้วอย่างรุนแรง อย่าง เช่นแต่ละฝ่ายจะมองซึ่งกันและกันเห็นแต่แง่ลบ เห็นแต่แง่ที่แตกต่างจากตัว แต่สิ่งที่เป็นบวกหรือ เหมือนกับตัวจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ อาตมาทำเครือข่ายสันติวธิ ี ในเครือข่ายก็มคี นหลายแนวมาทำงานกัน เสือ้ เหลืองจะมองสันติวิธวี า่ เป็นเสือ้ แดง ส่วนเสือ้ แดงจะมองว่าเป็นเหลือง แล้วเดีย๋ วนีไ้ ม่ได้มแี ค่เหลืองกับแดงนะ แต่จะมีการ ใช้คำว่า ‘ขาวเนียน’ ‘แดงแอ๊บ’ ‘เหลืองเทียม’ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เครือข่ายสันติวิธีโดนหมด สื่อก็ไม่ได้เอาไป เป็นข่าว แต่จริงๆ แล้วเราเป็นสีรุ้ง เพราะเรามีหลายฝ่าย เรามีคนหลายประเภททำงานร่วมกันที่เชื่อ เรื่องสันติวิธี แล้วตลอดเวลาการทำงานก็ไม่มีการเอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อาจจะมีคนที่เป็นเหลือง มาก่อน อาจจะมีคนทีช่ อบแดง แต่พอมาทำงานกับเครือข่ายสันติวธิ กี จ็ ะต้องมีจดุ ยืนและการแสดงออกที่ ชัดเจน เลยกลายเป็นว่าคนที่เหลืองก็จะไม่เห็นความเหลืองของเรา จะเห็นแต่สีแดง ส่วนคนที่แดงก็จะ ไม่เห็นความแดงของเรา แต่เห็นสีเหลือง มันเหมือนกับที่เพื่อนอาตมาที่เป็นอเมริกันแต่งงานกับญี่ปุ่น มีลูกสาวเป็นลูกครึ่ง แล้วลูกครึ่งคนนี้มีปัญหามากเลย คือเขาอยู่ญี่ปุ่น เวลาเขาไปโรงเรียน คนญี่ปุ่นก็ จะหาว่าเด็กคนนี้เป็นอเมริกัน พอเขากลับไปอเมริกา ญาติฝ่ายพ่อเขาก็จะบอกว่าเด็กคนนี้เป็นญี่ปุ่น คนอเมริกันจะเห็นแต่ความเป็นญี่ปุ่นของเด็กคนนี้ ส่วนคนญี่ปุ่นก็จะเห็นแต่ความเป็นอเมริกัน ทั้งที่มัน อยู่ในคนคนเดียวกัน มุมมองแบบนั้นเห็นได้ชัดมากในเมืองไทยตอนนี้ คนจะไม่เห็นความเหมือนของ อีกฝ่าย จะจดจ้องจดจ่ออยู่กับความต่าง มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเวทีการต่อสู้ที่กว้างอย่างเดียว มัน

เกิดขึ้นแม้กระทั่งในบ้านที่สามี-ภรรยาทะเลาะกัน เพราะสามีเห็นแต่ความเป็นเหลืองของภรรยา และ ภรรยาก็เห็นแต่ความเป็นแดงของสามี ทั้งๆ ที่หลายเรื่องก็เหมือนกัน มีรสนิยมเหมือนกัน มีมุมมอง มีการดำเนินชีวิตที่เหมือนๆ กัน ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ชัดมาก สิ่งใดที่คนที่เป็นเหลืองหรือคนทั่วไปมอง ว่าไม่เข้าท่า คนที่เป็นแดงก็บอกว่าดี สิ่งใดที่แดงบอกไม่เข้าท่า เหลืองก็บอกว่าดี มันทำให้มุมมองต่าง กันคนละทิศคนละทาง ทำให้คุยกันไม่รู้เรื่อง ยิ่งแต่ละฝ่ายต่างอยู่แต่ในพวกของตัว อ่านหนังสือพิมพ์ ของตัวเอง ดูโทรทัศน์ เว็บไซต์ วิทยุ ของตัวเอง มันก็ยิ่งเสริมความสุดโต่งและอคติของตัวเองมากขึ้น และไม่ตระหนักเลยว่าทัศนคติของตัวเองนั้นสุดโต่งแค่ไหนแล้ว เพราะว่าอยู่แต่กับพวกตัวเอง ถ้าคน ทั่วไปไปสัมผัสคนแบบนี้แล้วจะรู้ว่าเขาสุดโต่งมากเลย แต่ตัวเขาเองจะไม่รู้ตัว แต่ละคนต่างเออออ ห่อหมกไปด้วยกัน คิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นถูกต้อง โดยไม่ตระหนักเลยว่าสิ่งที่เขาคิดมันสุดโต่งมาก แล้วพอเขาออกมาข้างนอกก็จะทะเลาะกับผู้อื่น แล้วก็จะทำใจไม่ได้ถ้าถูกคนแย้งคนโต้ จนในที่สุดก็ ต้องถอยกลับมาเพื่อกลับมาอยู่กับพวกเดียวกัน เพราะจะรู้สึกอบอุ่น เพราะว่าออกไปข้างนอกความ สุดโต่งของตัวมันทำให้เข้ากับคนอื่นไม่ได้ ต้องโดดเดี่ยว ซึ่งกรณีแบบนี้เป็นทั้งแดงและเหลือง ทำให้ อคติรุนแรงมากขึ้น ทำให้การที่จะคุยให้รู้เรื่องและการเจรจาเป็นไปได้ยาก ถ้าพูดถึงคำว่าสันติวิธีที่ทั้งสองฝ่ายใช้ละคะ ตอนนี้รัฐบาลก็อ้างว่าตัวเองกำลังตอบโต้แบบสันติวิธี ฝ่ายผู้ชุมนุมก็บอกว่าตัวเองกำลังสู้แบบสันติวิธี ทีนี้สันติวิธีในแบบที่ท่านหมายถึงคืออะไร มันใช่อะไร และมันไม่ใช่อะไรบ้าง สันติวิธีมีหลายระดับ ระดับพื้นฐานก็คือไม่ทำลายชีวิต ไม่ทำร้ายร่างกาย สูงขึ้นมาหน่อย ก็ไม่ทำลายทรัพย์สิน สูงขึ้นมาอีกก็คือการใช้คำพูดที่จะไม่มีการข่มขู่ ยั่วยุ คุกคาม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่ใช้ถ้อยคำที่หยาบคาย แต่สิ่งที่เราเห็นจากทั้งสองฝ่ายคือสันติวิธีในระดับพื้นฐานที่สุด คือไม่มีการ


ทำร้ายร่างกาย อาจจะมีบา้ งนิดหน่อยแต่กไ็ ม่ถงึ กับเลือดตกยางออกมาก ทีนอ้ี าตมาคิดว่ามันเป็นสันติวธิ ี ในระดับพื้นฐานต่ำสุด ซึ่งก็ยังดีในแง่ที่ว่าประท้วงกันมาเกือบ 20 วันแล้ว มันก็ยังไม่มีอะไรเกินเลยไป จากนี้ เพราะคนก็กลัวตั้งแต่ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วว่าอาจจะเกิดเหตุรุนแรง แต่อนาคตเราก็ไม่รู้ ตรงนี้ อาตมาเชือ่ ว่าเป็นสันติวธิ ขี องทัง้ สองฝ่าย แต่ถามว่าพอเลยจากจุดนัน้ ไปมันเป็นสันติวธิ หี รือเปล่า? สมมติ ว่าไม่มกี ารทำลายทรัพย์สนิ แต่วา่ ถ้ามันเริม่ จะมีการใช้คำพูดรุนแรง มีการด่าทอกันมากๆ ตรงนีอ้ าตมา คิดว่ามันจะสุ่มเสี่ยงต่อการไม่สันติ เพราะว่าการใส่ร้าย การโจมตี การใช้ถ้อยคำยั่วยุ ล้วนแต่เป็นการ กระตุน้ ทีจ่ ะนำไปสูค่ วามรุนแรงทางกายภาพ ถ้าถามเรือ่ งสันติวธิ ี อาตมาคิดว่า การทีจ่ ะเรียกว่าสันติวธิ ี จริงๆ แล้วมันต้องไม่ทำร้ายร่างกาย ไม่ทำลายทรัพย์สนิ เพือ่ ทีจ่ ะก่อความเสียหายแก่ผคู้ น อาจจะทำลาย ในเชิงสัญลักษณ์ได้ เช่น การฉีกบัตรเลือกตัง้ หรืออาจจะเผาหุน่ เผาปืนของเล่น แต่เรือ่ งการใช้ถอ้ ยคำ รุนแรง หยาบคาย เป็นสิ่งที่สันติวิธีไม่ทำ คนที่ทำงานสันติวิธีจริงๆ จะรู้ว่าการที่ไม่ระมัดระวังคำพูดจะ นำไปสูค่ วามรุนแรงได้งา่ ย ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ห็นพ้องตรงกันว่าการพูดจาใส่รา้ ย ยัว่ ยุ จะไม่ทำกัน แต่วา่ สันติวธิ ี จริงๆ อาจจะมีการกดดันได้ สันติวิธีไม่ใช่การเจรจาอย่างเดียว การกดดันบางครั้งอาจจะมีการทำสิ่งที่ เรียกว่าดื้อแพ่ง ขัดขืน คว่ำบาตร ซึ่งทำได้ แต่ก็ต้องยอมรับผลกระทบว่ามันอาจจะผิดกฎหมาย เช่น ถ้าไปขวางถนนก็ตอ้ งพร้อมจะถูกจับ แต่ตอ้ งเข้าใจว่าสมรภูมกิ ารต่อสูแ้ บบสันติวธิ ไี ม่ได้อยูแ่ ต่บนท้องถนน ไม่ได้อยูบ่ นโต๊ะเจรจาอย่างเดียว แต่มนั อยูใ่ นคุกด้วย มันอยูใ่ นศาลด้วย ดูตวั อย่างที่ มหาตมะ คานธี ทำ หรือพวกนักเคลื่อนไหวที่ต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เขาก็ไปขวางกั้น ยึดครองพื้นที่ที่จะสร้างโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์แล้วก็ยอมให้ตำรวจจับ ติดคุก แล้วก็สู้กันในศาล แล้วที่สำคัญ ต้องยอมรับด้วยว่าคานธีเป็น คนทีใ่ ช้คกุ และศาลเป็นเวทีตอ่ สูแ้ บบสันติวธิ ี ทัง้ เปิดโปงความอยุตธิ รรมของระบบอาณานิคมอังกฤษ ทั้ง ชนะใจคู่กรณี ซึ่งสุดท้ายศาลก็บอกว่า argument ของคานธีนั้นถูก แต่กฎหมายมันเป็นแบบนี้ก็ต้องทำ

เรื่องของความเป็นกลางในเรื่องต่างๆ เรื่องของการพยายามจะใช้สื่อของรัฐให้เป็นกลาง หลีกเลี่ยงการ ยั่วยุ ก็ถือว่าเป็นการสันติวิธีด้วยซึ่งรัฐก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำ แล้วสันติวิธีของผู้ที่ไม่ชุมนุมล่ะคะ ควรจะเป็นแบบไหน เรือ่ งนีส้ ำคัญมาก เพราะว่าถ้าประชาชนทัว่ ไปไม่มคี วามอดทนอดกลัน้ ขาดสติ ลุแก่โทสะ ก็จะ ไปปะทะกับผูช้ มุ นุม ประชาชนทัว่ ไปจะต้องมีความอดทนทีจ่ ะไม่ใช้ความรุนแรงกับผูช้ มุ นุม ไม่อย่างนัน้ มันจะเกิดภาวะม็อบชนม็อบ ซึง่ เรือ่ งนีเ้ ป็นหน้าทีร่ ฐั บาลทีต่ อ้ งควบคุมทัง้ สองฝ่าย และในขณะเดียวกัน ตอนนีก้ ม็ ปี ระชาชนทัว่ ไป ทีไ่ ม่ได้ชมุ นุมแต่จะกดดันรัฐบาลให้ใช้มาตรการเด็ดขาดกับผูช้ มุ นุม อย่างเช่น ตอนนี้ก็มีเสียงเรียกร้องจำนวนมากว่า ทำไมรัฐบาลไม่ทำอะไร ทำไมรัฐบาลไม่ใช้มาตรการเด็ดขาด ตรงนีป้ ระชาชนก็ตอ้ งเข้าใจว่าถ้ากดดันรัฐบาลอย่างนัน้ ก็เท่ากับไปส่งเสริมให้เกิดความรุนแรง เราต้องการ ความสงบ แต่สง่ิ ทีเ่ ราอาจจะได้กค็ อื ความไม่สงบยิง่ กว่าเดิม ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเอาน้ำไปฉีดผูช้ มุ นุม ในแยกราชประสงค์ คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น? ผู้ชุมนุมก็อาจจะลุกฮือ ร้านค้า ศูนย์การค้า กระจกแตก เละเทะหมดใช่ไหม? และนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการหรือเปล่า? ประชาชนต้องการให้เกิดความสงบ คิดว่าความสงบจะเกิดขึน้ ได้จากการทีร่ ฐั ใช้มาตรการทีเ่ ด็ดขาด แต่ตรงกันข้าม สิง่ ทีไ่ ด้จากการทำเช่นนัน้ ก็คือความไม่สงบยิ่งกว่าเดิม และจะคุมได้ยากขึ้น เพราะฉะนั้น ประชาชนต้องอดทนและเข้าใจว่านี่ เป็นเกมของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ทีต่ อ้ งการให้รฐั บาลใช้ความรุนแรง เพราะว่าถ้ารัฐบาลใช้ความรุนแรงเมือ่ ไหร่ รัฐบาลก็จะเป็นฝ่ายที่เพลี่ยงพล้ำ เพราะว่า หนึ่ง หากสลายการชุมนุมถ้ามีใครตายขึ้นมา รัฐบาลก็ เดือดร้อน สอง ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ การจลาจลทีเ่ กิดขึน้ ก็จะสร้างปัญหาให้รฐั บาล ว่าควบคุมสถานการณ์ ไม่อยู่ มันบานปลายมากขึ้น ก็เดือดร้อนทั้งรัฐบาล แล้วก็เดือดร้อนกับประเทศชาติทั้งหมด แต่ว่า มันมีคนกลุม่ หนึง่ ทีต่ อ้ งการแบบนัน้ ต้องการให้เกิดความรุนแรง รุนแรงแล้วเกิดการลุกฮือของประชาชน

ต้องเข้าใจว่าสมรภูมิการต่อสู้แบบสันติวิธีไม่ ได้อยู่แต่บนท้องถนน ไม่ ได้อยู่บนโต๊ะเจรจาอย่างเดียว แต่มนั อยู่ในคุกด้วย มันอยู่ในศาลด้วย ตามกฎหมาย ทำให้ท่านชนะใจคนอังกฤษ ชนะใจคนอินเดีย และชนะใจคนทั่วโลก นี่คือสิ่งที่สันติวิธี ต้องมี คือ หนึ่ง คุณกดดันได้ คุณฝ่าฝืนกฎหมายได้ เพราะกฎหมายบางอย่างก็ไม่เป็นธรรม แต่คุณ พร้อมจะรับผิดชอบหรือรับผลกระทบจากการกระทำนั้นๆ ไหม นี่คือคำถาม? ในประวัตศิ าสตร์การต่อสูข้ องคนผิวสีในอเมริกานัน้ มาร์ตนิ ลูเธอร์ คิง ไปประท้วงร้านอาหาร ภัตตาคาร ที่ห้ามคนดำเข้า คนดำก็ไปเข้า พวกคนขาวทำยังไง? คนขาวเอาน้ำ เอาเหล้าเทราดหัว คนดำนั่งเฉย จะทำก็ทำไป เมื่อถึงเวลาจะเอาตำรวจมาลากก็ลากไป ไม่ต่อสู้ ไม่ขัดขืน เพราะว่าสิ่งที่ เขาทำอยู่โดยเนื้อหามันแรงพออยู่แล้ว มันสั่นคลอนกฎหมายอยุติธรรม สั่นคลอนกฎหมายที่แบ่งแยก สีผวิ เพราะรัฐทางใต้มกี ฎหมายห้ามคนดำกินอาหารร่วมกับคนขาว ห้ามใช้หอ้ งน้ำเดียวกัน มีเขตทีจ่ ะ ให้นง่ั บนรถเมล์ เช่น ต้องนัง่ ข้างหลัง ต้องยกทีน่ ง่ั ให้คนขาว เพียงแค่คนดำฝืนไม่ทำตามมันก็สน่ั สะเทือน กับระบบแบ่งแยกสีผิว และเป็นข่าวไปทั่วโลก ถ้าคุณจะฝ่าฝืนกฎหมายที่เขียนไว้ คุณก็ต้องยอมรับผลกระทบ ไม่ใช่มาจับแล้วก็ไม่ยอม อ้าง ว่าไม่ผิด คานธี มาร์ติน ลูเธอร์ คิง ออง ซาน ซูจี และนักต่อสู้เพื่อสันติวิธีทั้งหลายจะไม่ปฏิเสธว่าสิ่ง ทีต่ วั เองทำไม่ผดิ กฎหมาย ก็ในเมือ่ กฎหมายมันไม่ยตุ ธิ รรมนี่ เขาก็เลยต้องฝ่าฝืน แต่จะไม่มกี ารปฏิเสธ แบบหน้าตาเฉยว่าไม่ผิดกฎหมาย แต่จะบอกว่าการกระทำของเขามันถูกต้องเป็นธรรม และเป็นความ ตั้งใจของเขาที่จะท้าทายกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม สันติวิธีต้องเป็นแบบนี้ ท่านคิดว่าในแง่ของรัฐบาล การตั้งรับแบบสันติวิธีควรจะเป็นอย่างไร รัฐมีสทิ ธิทจ่ี ะใช้ความรุนแรงเพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อย จะว่าไปรัฐเป็นตัวผูกขาดการใช้ความ รุนแรงในสังคมทุกประเทศอยู่แล้ว อย่างที่อเมริกา สิทธิในการพกอาวุธเป็นของประชาชนทั่วไป แต่ใน หลายประเทศสิทธิในการพกอาวุธจะจำกัดมาก มีแต่เจ้าหน้าที่รัฐที่จะพกอาวุธได้ แต่การที่รัฐใช้ความ รุนแรงน้อยที่สุดมันก็จำเป็นสำหรับตัวรัฐเอง เพราะถ้ารัฐใช้ความรุนแรงเกินความจำเป็น ประชาชนก็ จะไม่สนับสนุน รัฐก็จะถูกโจมตี มีรัฐบาลจำนวนมากที่ล้มไปเพราะใช้ความรุนแรงเกินขอบเขต สันติวิธีของรัฐ คือ ต้องพยายามที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยโดยไม่ใช้ความรุนแรง แม้ว่า จะผิดกฎหมายแต่กอ็ ะลุม่ อล่วยให้ บางครัง้ ต้องหลีกเลีย่ ง บ่ายเบีย่ งไม่ให้คนใช้ความรุนแรง เช่น ไม่ให้ มีการเผชิญหน้า จัดหาเวทีให้คนได้ระบายอารมณ์โดยไม่ปะทะกับเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ถึงที่สุดแล้วรัฐบาล ควรจะจัดการทีส่ าเหตุ สาเหตุจริงๆ แล้วคือความไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหม? เหมือน สาเหตุของการเกิดการชุมนุมครั้งล่าสุดทั้งที่ผ่านฟ้าและราชประสงค์ในเวลานี้ นี่ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่อง คุณทักษิณนะ เพราะเรื่องคุณทักษิณก็เรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องของตัวบุคคล แต่เรื่องมันไม่ใช่แค่นั้น เพราะ สาเหตุทท่ี ำให้เกิดกระบวนการเสือ้ แดง หลักๆ เลยมันมาจากความเป็นไม่เป็นธรรม หรือสองมาตรฐาน ซึ่งความเป็นสองมาตรฐานนี่มันแสดงชัดเลย หรือคำว่าอมาตยาธิปไตยก็เป็นเรื่อง สองมาตรฐาน คือ เปิดโอกาสให้ขา้ ราชการเข้ามามีอำนาจในการเมืองมากจนสามารถทีจ่ ะทำการปฏิวตั ิรัฐประหารได้ หรือ ว่าเรื่อง กกต. ที่แลดูสองมาตรฐาน ที่กลุ่มผู้ชุมนุมอ้างว่าทำไมพรรคพลังประชาชน พรรคไทยรักไทย ก่อนหน้านี้ ถูกยุบเร็วเหลือเกิน แต่ทำไมพรรคประชาธิปตั ย์ไม่ถกู ยุบ นีก่ เ็ ป็นตัวอย่างหนึง่ ของความเป็น สองมาตรฐาน จริงๆ แล้วเราก็ตอ้ งยอมรับว่ามันมีมากกว่านี้ เรือ่ งของความเหลือ่ มล้ำต่ำสูงระหว่างเมือง กับชนบท ระหว่างคนรวยกับคนจนมาก ซึง่ อันนีอ้ าตมาก็ไม่รวู้ า่ ทางกลุม่ คนเสือ้ แดงเขาพูดมากแค่ไหน เขาจะพูดเป็นเรื่องของสองมาตรฐานในแง่กฎหมายหรือการเมือง แต่ว่านี่คือสิ่งที่เป็นรากเหง้า และวิธี แก้มนั ต้องใช้สนั ติวธิ อี ย่างเดียว คุณจะใช้ความรุนแรงแค่ไหนมันก็ไม่สามารถลดช่องว่างระหว่างคนรวย กับคนจนได้ คุณใช้ความรุนแรงแค่ไหนก็ไม่ช่วยลดภาวะสองมาตรฐานได้ แต่คุณต้องปฏิรูป ปฏิรูป ระบบ ปฏิรปู เศรษฐกิจ การเมือง สังคม อันนีเ้ ป็นสันติวธิ เี ลย คือต้องใช้สติปญ ั ญา แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่อง ระยะยาว แต่เรื่องในระยะสั้นนี้ สิ่งที่อาตมาคิดว่ารัฐบาลทำถูกคือหลีกเลี่ยงการปะทะ โดยไม่พยายาม บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด เพราะว่าถ้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดตายตัว ก็จะนำไปสู่การสลาย ฝูงชน นำไปสู่ความรุนแรง รัฐบาลจึงยังไม่ทำ ซึ่งนี่ก็คือสันติวิธีนั่นเอง แต่ว่ามันต้องมีมากกว่านั้น เพราะว่าตราบใดทีส่ อ่ื ของรัฐยังยัว่ ยุ หรือว่ายังโอนเอียง หรือว่ายังมีการปลุกระดม มันก็จะไม่นำไปสูส่ นั ติ เพราะว่าผู้ชุมนุมก็จะโกรธแค้น วันดีคืนดีก็จะไปยึดสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ อย่างนี้เป็นต้น ดังนั้น

ขึ้นมา หรือรุนแรงแล้วจะเกิดรัฐประหาร ก็มันต้องมีคนที่ได้ประโยชน์จากสองสถานการณ์นี้ ถ้ามี รัฐประหารก็อาจจะทำให้มีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจกันอีก หรือทำให้มีการปราบปรามรุนแรงขึ้นหลัง จากรัฐประหาร ที่ท่านพูดว่า ‘ประชาชนคนทั่วไปที่ไม่ได้ร่วมชุมนุมต้องอดทนอดกลั้น’ มีวิธีคิดแบบไหนที่ทำให้เขาไปสู่ ความอดทนอดกลั้นได้นานพอ ต้องคิดว่าไม่มีทางลัดสู่ความสงบ เหมือนกับที่เราไม่มีทางลัดไปสู่ประชาธิปไตย เราพลาดนะ ที่คิดว่าถ้ามีการชุมนุมมากๆ ก็จะวุ่นวาย และทางลัดที่จะนำไปสู่ความสงบนั่นก็คือปราบการผู้ชุมนุม หรือออกกฎหมายไม่ให้มกี ารชุมนุม นัน่ คือวิธคี ดิ แบบคนไทยทีต่ อ้ งการทางลัด จบเร็ว หลายคนเรียกร้อง เมือ่ ไหร่จะปฏิวตั จิ ะได้จบๆ เสียที แล้วเกิดอะไรขึน้ ? ปฏิวตั ิ 19 กันยายน แล้วมันจบไหม? ก่อนหน้านัน้ เราก็คิดว่ามันจะจบใช่ไหม ก่อนหน้า 19 กันยายน ก็มีกรณีเสื้อเหลืองกับคุณทักษิณใช่ไหม วุ่นวาย กันมาก ชุมนุมลากยาวกันเป็นเดือน เป็นปี พอเกิดปฏิวัติ ทุกคนบอกว่ามันสงบ ไม่มีการประท้วงแล้ว มันจริงไหม? ตอนนี้มันมีการประท้วงที่หนักกว่าเดิม การยึดสนามบินสุวรรณภูมิก็สืบเนื่องจากปฏิวัติ 19 กันยายน จนถึงปัจจุบันก็ยึดราชประสงค์ มันไม่มที างลัดสูค่ วามสงบ เช่นเดียวกับไม่มที างลัดสูป่ ระชาธิปไตย เราต้องเข้าใจว่าจะต้องอดทน มันไม่มีทางลัด บางทีเราก็ต้องอ้อมบ้าง ต้องยอมเสียเวลาบ้าง อาตมาคิดว่าเราต้องยอมเสียเวลามาก กว่ายอมเสียเลือดเนื้อ นั่นคือสิ่งที่เครือข่ายสันติวิธีกำลังรณรงค์อยู่ เพราะฉะนั้น เขาจะประท้วงยังไง ก็ปล่อยไป จะยึดราชประสงค์กย็ ดึ ไป แต่อย่ากดดันรัฐบาลให้ใช้ความรุนแรง ทีจ่ ริงวิธกี ารแบบนี้ วิธกี ารที่ ต่างฝ่ายต่างอดทนมันเป็นเรือ่ งจำเป็น รูไ้ หมบ้านเมืองเราสมัยก่อน กรุงศรีอยุธยามักจะถูกล้อมโดยพม่า อยู่เป็นประจำ ก่อนที่จะเสียกรุง 2 ครั้ง วิธีการที่พม่าใช้คือการบุกรุกในช่วงหน้าแล้ง เดินทางมาล้อม กรุงศรีอยุธยา สิ่งที่กรุงศรีอยุธยาทำคือรอ เขาจะล้อมก็ล้อมไปแต่รอ รอ 3-4 เดือน จนถึงหน้าฝน พม่าก็ต้องถอนทัพกลับไป นี่คือวิถีที่กรุงศรีอยุธยาใช้ คือรอจนน้ำหลาก ฝ่ายพม่าก็รู้ว่าถ้ารอจนถึงฤดู น้ำหลากตัวเองก็ต้องแพ้ พม่าก็ต้องหาทางยั่วยุให้กรุงศรีอยุธยาส่งทหารออกมาสู้รบกัน ถ้าออกมาก็ เสร็จสิ ออกมาก่อนก็แพ้ แต่พม่าก็ไม่กล้าจะบุกเข้าไป ไม่กล้าตีกำแพงเมือง เพราะอยุธยาอยู่ในชัยภูมิ ทีเ่ หมาะกว่า นีค่ อื วิธกี ารทีเ่ ราใช้แต่กอ่ น คือรอ แต่ถา้ คนอยุธยาบอกว่า ‘ทำไมไม่ออกไปสู’้ ‘ทำไมปล่อย ให้พม่ามายึดเมืองอย่างนี้’ แต่พระมหากษัตริย์สมัยก่อนต้องยอมทนแรงกดดันของประชาชน อาตมาจะบอกว่านี่คือวิธีการที่ใช้กันมานานแล้ว สมัยสามก๊กก็ใช้วิธีนี้ บางครั้งคุณต้องรอ และมันนำไปสู่ชัยชนะโดยไม่สูญเสียเลือดเนื้อด้วย ต้องอย่ารีบร้อน ต้องเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เราทำกัน มาในประวัติศาสตร์ และทุกวันนี้แม้จะอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์แล้วมันก็ยังได้ผล เราต้องรอ แล้ววิธีรอให้เป็นคืออะไร ต้องมีการปรับตัว เช่น ราชประสงค์ถูกยึดก็อ้อมบ้าง สะพานผ่านฟ้าถูกยึดก็อ้อมไปทาง พระราม 8 นี่คือการปรับตัวในระยะสั้นนะ แต่ระยะยาวต้องไปแก้ที่สาเหตุ ที่รากเหง้า เรื่องกฎหมาย ไม่เป็นธรรม เรือ่ งไม่เป็นประชาธิปไตย ก็วา่ กันไป แต่ประการแรกคือ คนไทยต้องอดทน ต้องอย่าใจร้อน อย่าไปคิดว่ามันมีทางลัดสู่ความสงบ มันไม่มีทางลัดสู่ประชาธิปไตย นปช. ก็ต้องคิดตรงนี้ด้วยว่าต้อง อดทน ไม่มที างลัดสูค่ วามเปลีย่ นแปลง ไม่มที างลัดสูค่ วามเป็นธรรมอย่างรวดเร็วเหมือนอย่างทีบ่ างคน ต้องการ มันไม่มีทางลัดแบบนั้น ประการที่สอง ทุกฝ่ายต้องเข้าใจว่าสาเหตุของความขัดแย้งคืออะไร มันไม่ใช่แค่เรื่องบุคคล มันไม่ใช่แค่เรื่องความขัดแย้งระหว่างทักษิณกับพลเอกเปรม เสื้อเหลืองอาจจะ บอกว่าเสื้อแดงเป็นเรื่องของทักษิณ เสื้อแดงก็บอกว่าเป็นเรื่องของพลเอกเปรมที่บงการอยู่เบื้องหลัง ประชาธิปตั ย์และเสือ้ เหลือง แต่ความจริงมันไม่งา่ ยอย่างนัน้ มันมีเรือ่ งของเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เข้ามาเกีย่ วข้องเยอะ เราต้องเข้าใจปัญหาทีซ่ บั ซ้อนอย่างนีด้ ว้ ย ประการทีส่ ามคือ เราต้อง พยายามมองคนให้เป็นมนุษย์มากขึน้ เพราะตอนนีเ้ รามองฝ่ายตรงข้ามกับเราเป็นศัตรู เราทำลายความ เป็นมนุษย์ของเขาด้วยการใส่ยี่ห้อแก่เขาว่าเป็นพวกเลว ต้องมองว่ามนุษย์ไม่ใช่ศัตรู สิ่งที่เป็นศัตรูคือ ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ความโลภ ความหลง ในตัวเราเองและในตัวเขาด้วย กลัว-เกลียด-โกรธ คือปัญหาของคนไทยในเวลานี้ ฝ่ายเสื้อเหลืองอาจจะกลัวว่าสถาบันที่รัก


ของตัวเองอาจมีอันเป็นไป จริง-ไม่จริง ไม่รู้ ฝ่ายเสื้อแดงก็กลัวว่าอำมาตย์จะทำให้บ้านเมืองถอยหลัง ห่างไกลจากประชาธิปไตยมากขึ้น ประชาธิปไตยจะถูกทำลายด้วยระบอบอำมาตย์ และความกลัว เช่นนีท้ ำให้เกิดความเกลียดต่ออีกฝ่ายหนึง่ เมือ่ เกลียดแล้วก็อดไม่ได้ทจ่ี ะต้องด่ากัน ปะทะกัน แล้วก็โกรธ โกรธแล้วก็มีอคติ ทำให้มองเห็นซึ่งกันและกันเลวร้ายมากขึ้น ถ้าไปดูในเว็บไซต์ ในบล็อก ในเฟซบุ๊ก จะเห็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายต่างพูดต่อกันและกันในแง่เลวร้ายมาก มีการด่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรง มันทำให้ ต่างฝ่ายต่างเห็นความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันน้อยลงไปเรื่อยๆ และยิ่งเราเห็นใครเลวเท่าไหร่ เราก็ยิ่ง รู้สึกมีความชอบธรรมที่จะทำอะไรกับเขาก็ได้ ด่าเขา ใส่ร้ายเขา จัดการด้วยความรุนแรง จัดการทุบตี เสื้อแดงเห็นเสื้อสีชมพูจะชุมนุม บอกว่าจะไปที่จุฬาฯ จุฬาฯ เลยปิด เสื้อชมพูก็เลยชุมนุมที่ สวนลุมฯ พอมีเสื้อแดงมาสองคน เสื้อชมพูก็ไปเล่นงานเขา ตอนนี้กลายเป็นว่าใครที่มีคนเยอะกว่า ก็จะไปเล่นงานกลุ่มที่มีคนน้อยกว่า มันเป็นอย่างนี้เพราะเราเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ใช่มนุษย์ จึงเห็นว่าเราจะ จัดการได้ กลายเป็นว่าเขาเลว เราก็เลยลดตัวให้เลวเท่ากับเขา ด้วยการด่าทอเขาด้วยถ้อยคำทีร่ นุ แรง ตอบโต้เขาด้วยความรุนแรงระดับเดียวกัน ซึง่ นัน่ เป็นการลดตัวเราเอง วิธกี ารทีใ่ ครด่ามาก็ดา่ ไป แรงมา ก็แรงไป เลวมาก็เลวไป นี่คือความหมายที่อาตมาว่าเราไปลดตัวให้ต่ำเท่าเขา หรือต่ำกว่าเขา เพราะ ความโกรธ ความเกลียด เพราะอคติที่เราเห็นเขาเป็นคนไม่ดี เราเลยคิดว่าเรามีความชอบธรรมที่จะ

แต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือ พอออกโทรทัศน์ถ่ายทอดสด แต่ละฝ่ายพูดถึงความในใจยาก แต่ละฝ่ายก็จะ ต้องพยายามพูดหาเสียง พูดแก้ตัว เสื้อแดงก็หาเสียงกับผู้ชุมนุมเพื่อไม่ให้ตัวเองดูอ่อนข้อกับรัฐบาล เพราะว่าเสื้อแดงหลายคนก็เสียความรู้สึกที่เสื้อแดงไปเจรจากับรัฐบาล ฟังว่าหลายคนได้ยินว่ามีการ เจรจาก็กลับบ้านเลย ดังนั้น วันต่อมาสิ่งที่ผู้นำ นปช. ทำก็คือจะสื่อว่าตัวเองไม่อ่อน แล้วการที่คุณจะ เร่งสร้างความเป็นผู้นำได้ คุณก็ต้องเร่งรัฐบาล เพราะจะทำให้คน นปช. รู้สึกสะใจ การพูดออกสื่อก็ จำเป็นจะต้องพูดแรงๆ เข้าไว้เพื่อรักษาฐานเสียงของคุณเอาไว้ เพราะฉะนั้นวันที่หนึ่ง ที่สอง มันก็จะ ไม่เหมือนเดิม แกนนำ นปช. ก็ต้องพูดเล่นงานคุณอภิสิทธิ์ให้มาก คุณอภิสิทธิ์ก็ต้องแก้ตัว เพราะถ้า ปล่อยให้ผ่านเลยไปก็จะเป็นเหมือนการยอมรับ แทนที่จะคุยกันว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่ ก็กลับมาเถียง กันเรื่องที่สงกรานต์เลือด เรื่องอาฟต้า เถียงกันเรื่องของคดีพรรคประชาธิปัตย์ล่าช้า ซึ่งอภิปรายกันใน สภาได้ ทัง้ หมดนีค่ อื พูดเพือ่ หาเสียง หรือรักษาฐานเสียงเอาไว้ มันก็เลยไม่ได้พดู ความในใจ การทีฟ่ งั กัน จริงๆ มันไม่มี เพราะคุณจ้องจะโจมตีอยู่ตลอด แล้วจริงๆ แล้วการเจรจาที่ดีมันคืออะไร หรือควรจะเป็นอย่างไร การเจรจาทีด่ มี นั ต้องฟัง การเจรจามันต้องเกิดการ trust เกิด good view การทีจ่ ะเกิด good view ได้ คุณต้องวางหัวโขนออกไป คุณต้องไม่หาเสียงมาก ถ้าคุณสวมหัวโขนมาก็คยุ กันยาก ถ้าคุณถอดหัวโขนออก

ตอนนีเ้ รามองฝ่ายตรงข้ามกับเราเป็นศัตรู เราทำลายความเป็นมนุษย์ของเขาด้วยการใส่ยหี่ อ้ แก่เขาว่าเป็นพวกเลว ต้องมองว่า มนุษย์ไม่ใช่ศตั รู สิง่ ทีเ่ ป็นศัตรูคอื ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ความโลภ ความหลง ในตัวเราเองและในตัวเขาด้วย ไม่ดกี บั เขาได้ โดยหารูไ้ ม่วา่ การทำเช่นนัน้ มันเป็นการลดตัวให้ตำ่ เท่าเขา หรือเป็นการลดตัวให้ตำ่ กว่าเขา หรือเป็นการประจานตัวเอง อาตมาคิดว่าต้องระวัง อย่าให้ความโกรธ ความเกลียด เข้ามาครอบงำ จิตใจของเรา เพราะไม่อย่างนัน้ จะเป็นการทำร้ายตัวเอง เราจะประจานตัวเอง ทำให้ตวั เองมีความทุกข์ มีคำพูดหรือคำสอนมากมายในเรือ่ งให้เรารักศัตรูของเรา คืออุดมคติมนั เป็นอย่างนัน้ แต่สำหรับปุถชุ น คนทั่วไปแล้วสามารถทำได้หรือคะ จริงๆ แล้วปุถชุ นทำได้ แต่การรักศัตรูนน้ั อาตมาว่ามันเป็นการเรียกร้องทีม่ ากไป จริงๆ เราเกลียด ศัตรูได้ แต่ต้องรู้เท่าทันความเกลียดในใจเราด้วย ถ้าเราไม่รู้เท่าทันความเกลียดในใจเรา เราอาจจะ เป็นศัตรูกับตัวเอง เราเห็นคนอื่นเป็นศัตรูแต่เราลืมไปว่าทันทีที่เราโกรธ เราเกลียด เรากลายเป็นศัตรู ของตัวเอง เรากินไม่ได้นอนไม่หลับ เราเครียด และถ้าเรากระทำการรุนแรงกับเขาโดยวิธกี ารทีไ่ ม่ถกู ต้อง ใครเสีย? เราเองก็เสีย อาตมาคิดว่าเราโกรธเกลียดได้ แต่อย่าลืมรู้ทันความโกรธเกลียดในใจนั้น อย่า ปล่อยใจทำตามความโกรธเกลียดนั้น อย่าให้ความโกรธเกลียดมาเป็นนายเรา นั่นคือประการแรก ประการที่สองคือ ให้เรามองเขา รอบด้าน เหมือนทีบ่ อกไว้ตอนแรกว่า เวลานีเ้ รามองเห็นแต่ดา้ นไม่ดขี องเขา เรามองเห็นแต่ดา้ นทีต่ า่ งกัน ซึ่งยิ่งมองเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นเขาเป็นตัวเลวร้ายมากขึ้น แต่ถ้าเรามองเขาให้รอบด้านมากขึ้น เราก็จะเห็น ว่าจริงๆ แล้วเขาเองก็มหี ลายอย่างทีด่ ี เขามีหลายอย่างทีเ่ หมือนกับเรา ซึง่ จะทำได้เราดีตอ่ เขามากขึน้ ประการที่สาม อาตมาคิดว่าเราต้องเรียนรู้วิธีที่จะชนะใจศัตรูด้วยความดี อับราฮัม ลินคอล์น อดีต ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา บอกว่า วิธีการที่ดีที่สุดในการกำจัดศัตรูนั่นก็คือทำให้เขาเป็นมิตร เมื่อคุณทำให้เขาเป็นมิตร ศัตรูก็หายไปหนึ่งคนแล้ว แล้วลินคอล์นทำยังไง ลินคอล์นก็เอาคนที่ชอบ โจมตีเขามาเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลเดียวกับเขา เนลสัน แมนเดลา ก็ทำอย่างนี้ แมนเดลาจะเอา ฝ่ายค้าน คนที่ไม่เห็นด้วยกับเขา มาอยู่กับเขา ซึ่งทำให้เขาชนะใจอีกฝ่ายหนึ่ง หรือถึงแม้จะไม่ชนะใจ ก็ทำให้อีกฝ่ายอยู่ในสายตาของเขา ถึงแม้เขาไม่เป็นมิตร แต่ว่าอย่างน้อยเขาก็อยู่ใกล้เรา ก็ทำให้เรารู้ ได้ว่าเขาทำอะไร นี่คือวิธีการของแมนเดลา เขาเอาคนขาวมาเป็นรองประธานาธิบดี ทัง้ ๆ ทีค่ นเหล่านี้ เคยฆ่าเพือ่ นเขา ฆ่าคนของเขา แต่วา่ เมือ่ แมนเดลลาเป็นประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้แล้วมันต้องสร้างชาติ ต้องสร้างสมานฉันท์ให้เกิดขึน้ ก็ตอ้ งพยายามทำอย่างนี้ นีค่ อื วิธกี ารเอาชนะใจ การชนะศัตรูทด่ี ที ส่ี ดุ คือ การเอาชนะใจเขา แล้วคุณจะชนะใจเขาได้ คุณต้องใช้ความดี ใช้ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อ นี่แหละ คือสันติวิธีอย่างหนึ่ง ตอนนีท้ กุ คนเรียกร้องให้ทกุ ฝ่ายอดทนอดกลัน้ กันหมดเลย จริงๆ แล้วดอกผลของความอดทนอดกลัน้ มันคืออะไร อย่างน้อยความอดทนอดกลัน้ มันทำให้ความโกรธหรือโทสะมันไม่พลุง่ พล่าน จนกระทัง่ ทำอะไร รุนแรง ซึ่งก็จะนำไปสู่การปะทะกัน เมื่อเราโกรธ ไม่ว่าแววตาของเรา คำพูดของเรา มันก็จะไปกระตุ้น ความโกรธของเขาขึ้นมา และความโกรธของสองคนมาเจอกันจะเป็นไง มันก็ปะทะกัน คนเราจะมี ปฏิกิริยาต่อกันมันขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตด้วยนะ เช่น ถ้าเราโกรธ คนที่อยู่ใกล้หรือคู่กรณีก็จะรู้สึกโกรธ ตามไปด้วย แต่ถ้าเราใจเย็น ถ้าเรามีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อ มันก็จะกระตุ้นส่วนดีของคู่กรณีให้เกิดขึ้น อาตมายกตัวอย่างเรือ่ งจริงเรือ่ งหนึง่ มีคนหนึง่ เขาขับรถอยูเ่ ลนขวาโดยไม่รตู้ วั ว่าไม่ขวางทางใคร ขับอยูด่ ๆี ก็มรี ถอีกคันมาแซงซ้ายแล้ว กดแตรตะโกนด่า คันทีถ่ กู ด่าก็โกรธ ก็เลยขับตามเพือ่ ทีจ่ ะไปด่าคืน ระหว่างทีข่ บั รถ คนทีถ่ กู ด่าตอนแรกก็เริม่ ลดกระจกแล้วก็เตรียมทีจ่ ะด่า ส่วนไอ้คนั ทีด่ า่ ไปก่อนก็เห็นแล้ว เตรียมจะตอบโต้ ปรากฏว่าคนทีเ่ ตรียมจะด่าพอเห็นหน้าไอ้หมอนัน่ ก็เปลีย่ นใจ แล้วตะโกนว่า ผมขอโทษ รถอีกคันก็อง้ึ แล้วก็ตะโกนมาว่า ผมขอโทษด้วย ทัง้ ทีเ่ ตรียมจะด่าแล้วนะ ทีนก้ี ลายเป็นว่าทัง้ สองฝ่ายต่าง บอกให้อกี ฝ่ายแซงไปก่อน คือปฏิกริ ยิ ามันเกิดขึน้ ทันทีเลย ทีแรกพอฝ่ายหนึง่ ทำไม่ดกี บั เรา เราก็พยายาม จะตอบโต้ แต่อีกคนหนึ่งแทนที่จะตอบโต้กลับขอโทษ มันก็ไปเปลี่ยนใจของอีกฝ่ายซึ่งเตรียมจะด่าอยู่ แล้ว ไปพลิกทำให้ขอโทษกลับคืน นีค่ อื ตัวอย่างทีว่ า่ ถ้าเราดีกบั เขามันก็จะไปปลุกความดีในใจเขาขึน้ มา แล้วเราจะทำอย่างไรกันดีกบั สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ณ ตอนนีร้ ะหว่าง นปช. กับรัฐบาล จะมีวธิ ที ปี่ ลุกความดีทวี่ า่ นี่อย่างไร ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มต้นด้วยการสร้าง good view ให้แก่กันและกัน หรือ อย่างน้อยแสดงความใส่ใจที่จะฟังความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของอีกฝ่ายอย่างแท้จริง อย่างการ เจรจาที่ผ่านมาระหว่างรัฐกับ นปช. มันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี โดยเฉพาะวันแรก เพราะไม่มีใครคิดว่าจะ มีการคุยกัน แต่พอวันที่สอง เมื่อความคาดหวังมากขึ้น คนก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ อาตมาคิด ว่าเรือ่ งนีก้ ม็ ที ง้ั ข้อดีขอ้ เสีย ข้อดีคอื มันได้เห็นความเป็นกันเอง เห็นความเป็นมิตรของกันและกันมากขึ้น

คุณมีความเป็นมนุษย์ นั่นคือวิธีการที่เจรจา นั่นคือวิธีที่ผู้ไกล่เกลี่ยมาเจรจากัน มาพูดคุยมานั่งเล่นใน บ้านสบายๆ มาจิบน้ำชา มาพูดคุยกัน นี่คือวิธีการที่ใช้ทั่วไป คือมาคุย ไม่ใช่มาขึ้นโต๊ะ ทำให้รู้สึกถึง ความเป็นมิตรของกันและกัน ดังนัน้ ความไว้วางใจกันก็มี แต่ความเชือ่ ใจจะมีนอ้ ยลงทันที ถ้าคุณไม่ถอด หัวโขน เพราะตอนนัน้ คุณจะไม่เป็นตัวของตัวเอง แต่คณ ุ เป็นผูน้ ำของคนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เราต้องยอมรับ ว่าคนเรามีหลายหมวก แต่ถ้าเราลองวางหมวกสักใบเสีย มันก็จะมีความเป็น personal มากขึ้น อย่าง ในประวัติศาสตร์มันเคยมีกรณีที่มีคนเอาผู้นำคนดำในแอฟริกาใต้กับผู้นำคนขาวที่เป็นเยาวชนรุ่นคน หนุ่มสาวมาคุยกัน แรกๆ ก็ระแวงกัน แต่ก็มีตอนหนึ่งที่เขาเล่าว่า ต่างฝ่ายต่างเอาครอบครัวมาด้วย แล้วออกไปตกปลาด้วยกัน แล้วเบ็ดก็ไปเกี่ยวมือของคนดำ คนผิวขาวก็ไปช่วยแกะเบ็ดออก แบบนี้มัน ก่อให้เกิดความรู้สึกแบบช่วยกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี ให้ความรู้สึกว่าที่จริงคนนี้ก็ไม่ได้เป็นคนเลว ร้าย เพราะตามปกติเวลาเราเจรจากับใครก็ตาม เราจะมองอีกฝ่ายหนึ่งเลวร้ายมาก ตระบัดสัตย์ไว้ใจ ไม่ได้ แต่พอมาเจอกันแบบส่วนตัว เราจะมองเห็นอีกด้านหนึ่งซึ่งมันจะช่วยในการเจรจาได้ แต่สุดท้าย มันก็ต้องมีความจริงใจ ซึ่งความจริงใจต้องสร้างขึ้นมา มันไม่ได้เกิดขึ้นเอง ความจริงใจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างฟังและใส่ใจสิ่งที่อีกฝ่ายพูด ถ้าคุณพยายามที่จะฟังคนอื่นก็จะเกิดความไว้ใจกัน มากขึ้น การฟังที่ดีหรือฟังแบบคุณภาพ คือการฟังแบบที่จิตใจคุณไม่โต้แย้ง เพราะส่วนใหญ่เวลาเรา ฟังความคิดความเห็นที่ไม่ตรงกับเรา หรือยิ่งมาโจมตีเราก็จะคิดแย้งคิดโต้ทันที แล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเขา พูดอะไร คือโดยหลักทั่วไปหากคิดที่จะโต้แย้งคนที่พูดมาเมื่อไหร่ละก็ เราก็ไม่ได้ยินเขาอยู่แล้ว คืออย่า ว่าแต่คนทีเ่ ราไม่ชอบเลย แม้กระทัง่ ธรรมชาติรอบๆ ตัวเราก็จะไม่ได้ยนิ อาตมาเคยพาคนให้เดินจงกรม ตอนเช้าซึ่งอากาศดี สองข้างทางมีต้นไม้เยอะ เดินไปก็มีเสียงนกร้อง เสียงจิ้งหรีดร้องตลอดทาง รวม เวลาเดินทางไปกลับเกือบชั่วโมง พอกลับมาก็ถามว่ามีใครได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องบ้าง คนจำนวนกว่า ครึ่งตอบว่าไม่ได้ยิน เพราะมัวแต่คิดเรื่องงานเรื่องการ คิดเรื่องของที่บ้าน ทีนี้ถ้าใจคุณไม่ว่าง แม้แต่ เสียงที่มันดังต่อหน้าคุณก็ไม่ได้ยิน และยิ่งได้ฟังเสียงที่คุณไม่ชอบคนที่เป็นคู่กรณีของคุณมันก็ยิ่งไม่ฟัง เข้าไปใหญ่ เพราะในใจคุณคิดจะแย้งจะโต้อย่างเดียว ไม่มีใครรู้หรอกว่าสถานการณ์วันนี้จะจบอย่างไร แต่ในอนาคตเชื่อว่าก็คงจะต้องมีการชุมนุมเกิดขึ้นใน สังคมเราอีก ทีนี้เราจะอยู่กันแบบสงบ อยู่กันให้รอด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกันได้อย่างไร คือเรือ่ งประท้วงมันเป็นปัญหาของสังคมไทยมาเกือบ 20 ปีแล้วนะ มันมีการประท้วงเกิดขึน้ ตลอด แต่สมัยก่อนมันเป็นการประท้วงของกลุ่มเล็กๆ ของชาวบ้าน ของชาวนาชาวไร่ เช่น ประท้วงราคา มันสำปะหลัง ประท้วงเรือ่ งการสร้างเขือ่ น สมัชชาคนจนก็ประท้วง ซึง่ สิง่ ทีม่ นั ได้สะท้อนออกมาก็คอื ว่า กลไกของรัฐไม่ทำงาน ข้าราชการต่างๆ ไม่มอี ำนาจตัดสินใจ ก็ตอ้ งให้ ครม. หรือนายกรัฐมนตรีตดั สินใจ เพราะเมืองไทยเรารวมศูนย์กลางอำนาจ ทุกอย่างต้องมาแก้ปัญหาที่กรุงเทพฯ ก็เลยมีการประท้วงกัน แต่เดีย๋ วนีม้ นั ไม่ใช่แค่ชาวบ้านทีป่ ระท้วง คนมีเงินก็ประท้วงกัน ซึง่ เมือ่ ก่อนคนมีเงินเขาไม่ประท้วงเพราะ เขามีวธิ กี ารคุยกับผูใ้ หญ่ คุยกับรัฐมนตรี คือวิธกี ารใช้เส้นนัน่ เอง แต่ชาวบ้านไม่มเี ส้น เขาก็เลยต้องใช้เท้า เดินไปประท้วง แต่ตอนนีป้ ญ ั หามันมากกว่านัน้ เพราะว่าความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของคนในเมือง มันก็มาก โลกาภิวตั น์มนั ทำให้เกิดการแตกตัวของสังคมออกไปหลายฝ่าย แต่กอ่ นมันมีความขัดแย้งระหว่าง คนจนกับคนรวย คนรวยอยูข่ า้ งบน คนจนอยูข่ า้ งล่าง มีชอ่ งว่างแนวดิง่ ระหว่างคนรวยกับคนจน ตอนนี้ มันมีชอ่ งว่างแนวนอน คือคนชัน้ กลางด้วยกันเองก็มคี วามแตกแยกทางความคิด หรือความแตกต่างทาง ความคิด รวมถึงวิถชี วี ติ ทีแ่ ตกต่างกันมากมาย มีทง้ั ชนชัน้ กลาง มีเศรษฐีเสือ้ เหลือง มีทง้ั เศรษฐีเสือ้ แดง นีเ่ ป็น ธรรมชาติของโลกาภิวัตน์ ที่พอสังคมมันแตกตัวมาก แม้แต่คนที่มีรายได้เท่ากัน มีการศึกษาเท่ากัน และมีภมู หิ ลังแบบเดียวกัน ก็ยงั มีทศั นคติ ความคิดหลากหลายกันไป เพราะดูสอ่ื คนละช่อง นีค่ อื สภาพสังคม ที่มันแตกตัว ระหว่างบ้านนี้กับบ้านนั้น ถึงจะอยู่ติดกันแต่ทัศนคติก็คนละเรื่องเลย การแก้ปัญหาเรื่อง นี้มันจะต้องมีพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและพูดหรือเรียกร้องผลประโยชน์ของตัวเองได้ อย่างเท่าเทียมกัน พืน้ ทีใ่ นทีน่ ม้ี นั ไม่ได้หมายถึงสือ่ อย่างเดียว มันอาจจะรวมถึงพืน้ ทีท่ างการเมือง ซึง่ จริงๆ แล้วรัฐสภาควรจะทำหน้าทีน่ ด้ี ว้ ย เพราะเป็นตัวแทนของคนทีห่ ลากหลายทางด้านผลประโยชน์และแนวคิด แต่รัฐสภาก็ไม่ได้ทำหน้าที่นี้ คิดว่าเราจะต้องสร้างกลไกเพื่อที่จะทำให้มกี ารแลกเปลีย่ นและต่อรองทาง ด้านผลประโยชน์ เป็นพืน้ ทีท่ ส่ี ามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เมือ่ เป็นเช่นนีก้ จ็ ะทำให้ความจำเป็นที่ จะต้องเข้ามาประท้วงบนท้องถนนน้อยลง แน่นอนว่ามันไม่หมดหรอก แต่มนั ก็จะน้อยลง เพราะเขาได้ระบาย ได้ตอ่ รอง เขารูส้ กึ ว่าเขาได้รบั ความเป็นธรรมในการทีจ่ ะต่อรองผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกับคนอื่น ถ้าพูดเรือ่ งสือ่ ตอนนีไ้ ม่วา่ จะเสือ้ แดงดูสอื่ ของตัวเอง หรือเสือ้ เหลืองดูสอื่ ของตัวเอง ก็กลายเป็นต่อว่า กันไปมา ใช้ภาษาทีร่ นุ แรง คนทัว่ ไปทีฟ่ งั หรือแม้กระทัง่ กลุม่ เดียวกันเองทีฟ่ งั จะมีวธิ กี รองหรือฟังอย่างไร


ให้ไม่ร้อนตามได้ไหม เพราะว่าภาษามันมีผลในการปลุกเร้าเหมือนกัน ทีเ่ ราเร่าร้อนตามก็เพราะว่าเรามีความคาดหวังบางอย่าง แล้วมันไม่เป็นไปตามคาดหวังของเรา ถ้าเราไม่ไปคาดหวังจากคนที่เขาพูด หรือคนที่เขาให้สัมภาษณ์เราก็จะไม่ทุกข์หรอก แล้วอีกอย่างเป็น เพราะเราไปยึดติดกับอะไรบางอย่าง เช่น เราไปยึดติดกับรัฐบาลของเรา พอนักการเมืองฝ่ายค้านพูดกระทบ รัฐบาลของเรา เราก็ทุกข์ หรือเราไปยึดติดกับแกนนำ นปช. พอรัฐบาลพูดถึงแกนนำ นปช. เราก็โกรธ ไอ้ความยึดติดถือมัน่ เป็นเรือ่ งสำคัญมากทีเ่ ราจะต้องเท่าทัน คือเราในฐานะคนธรรมดาคงจะละวางความ ยึดมัน่ ไม่ได้งา่ ยๆ แต่วา่ ให้รทู้ นั แล้วก็ให้มองเห็นว่ามันเป็นเช่นนัน้ เอง เราจะหวังอะไร เขาเป็นฝ่ายค้าน เขาก็ตอ้ งวิจารณ์รฐั บาลทีเ่ ราเชียร์อยูแ่ ล้ว เขาเป็นรัฐบาลเขาก็ตอ้ งวิจารณ์แกนนำ นปช. อยูแ่ ล้ว มันเป็น เช่นนัน้ เอง เป็นเรือ่ งธรรมดา เราจะทุกข์ไปทำไม เพราะเราก็รอู้ ยูแ่ ล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนัน้ แล้วในแง่ หนึง่ ก็เป็นบทบาททีเ่ ขาเล่น เราก็ตอ้ งรูน้ ะว่านีค่ อื บทบาททีเ่ ขาเล่น อย่างฮุนเซ็นมาประชุมผูน้ ำลุ่มน้ำโขง เจอกับคุณอภิสิทธิ์ เขาก็มากอด คุณอภิสิทธิ์ก็มาเขย่ามือ แฮปปี้เบิร์ธเดย์ ยิ้มกันอย่างดี แต่พอฮุนเซ็น ไปถึงเขมร เขาก็ตอ้ งพูดถึงคุณอภิสทิ ธิอ์ กี แบบเพือ่ หาเสียงกับประชาชนของเขา เพียงแต่เขามาเมืองไทย เขาก็ตอ้ งเล่นละครอีกบทหนึง่ เพือ่ จะได้เจรจาต่อรองกันเรือ่ งลุม่ แม่นำ้ โขงได้ เราก็ตอ้ งตระหนักว่านีก่ ค็ อื ละคร เขาสวมบทแกนนำ นปช. เขาก็ต้องพูดอย่างนี้ ไม่อย่างนั้นเขาก็อยู่ไม่รอด ถ้าคุณเป็นแกนนำ นปช. แล้วคุณพูดอ่อนๆ อีกสองสามวันคุณก็อาจจะไม่ได้เป็นแกนนำ (หัวเราะ) ถ้าคุณเป็นรัฐบาลแล้ว คุณพูดอ่อนไปประชาชนก็วา่ คุณ แต่เบือ้ งหลังถ้าไม่มใี ครเห็นเขาก็อาจจะตบหลังตบไหล่กนั ก็ได้ เราไม่รู้ ถ้ามองให้ทะลุถึงความเป็นเช่นนั้นเองแล้วจะเป็นอย่างไรต่อ รู้แล้วพอเหรอคะ อาจจะไม่พอสำหรับคน รับสื่อหรือเปล่า คนทีจ่ ะมองว่าเป็นเช่นนัน้ เองมีนอ้ ย เพราะฉะนัน้ ต้องรูจ้ กั ปล่อยวาง คือคุณดูขา่ วแล้วคุณเครียด ก็โอเคนะ แต่เวลาดูเสร็จแล้วกลับไปกินข้าว หรือไปทำงาน คุณยังแบกมันเอาไว้อกี แล้วยิง่ แบกมันยิง่ ทุกข์ แล้วเรารู้หรือเปล่าว่ายิ่งเราเกลียดมัน เรายิ่งยึดมัน เราเกลียดใครก็ตาม เราก็คิดถึงคนนั้นบ่อย อย่าง ทีบ่ า้ นญาติอาตมา พีส่ าวกับน้องสาวเชียร์คนละสี พีส่ าวเชียร์เสือ้ เหลือง น้องสาวเชียร์เสือ้ แดง ช่วงก่อน เกิดสงกรานต์เลือด เสื้อแดงล้อมทำเนียบ พี่สาวเห็นน้องสาวดูโทรทัศน์การชุมนุมของเสื้อแดง พี่สาวก็ ไม่พอใจ บอกว่าดูมนั ทำไมไอ้พวกนี้ แล้วก็ดา่ น้องสาวก็รำคาญ ไม่อยากต่อล้อต่อเถียงด้วยก็เลยเดินออกไป หายไปสักชัว่ โมงหนึง่ กลับมาทีโ่ ทรทัศน์ ปรากฏว่าพีส่ าวดูแทน ดูชอ่ งเดียวกัน แล้วพีส่ าวดูไปก็ด่าไป คุณ ไม่อยากให้น้องสาวดู แล้วคุณดูทำไม คุณไม่ชอบเสื้อแดงแล้วคุณดูทำไม แล้วคุณดูอย่างเดียวไม่พอ แต่ดแู ล้วมีความทุกข์ เมือ่ มีความทุกข์แล้วดูไปทำไม ดูแล้วทุกข์แต่เราก็ยงั ดูไม่เลิก คือยิง่ เกลียดเราก็ยง่ิ ยึด ยิง่ ใครด่าเรา เราก็ยง่ิ อยากจะฟังว่าเขาด่าว่าอะไร (หัวเราะ) พอเรารูว้ า่ มีใครนินทาเรา เราก็อยากจะรูใ้ ห้ได้ ว่าเขานินทาเราว่าอะไร แล้วถามว่ารู้แล้วเป็นยังไง ทุกข์ไหม ทุกข์ ล่าสุดมีเพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไป ศรีลงั กากับคณะทัวร์ไทย ระหว่างทีน่ ง่ั รถเป็นชัว่ โมงๆ ก็มกี ารแนะนำตัว ก็มผี ชู้ ายคนหนึง่ แกทำรีสอร์ต อยูภ่ าคใต้ ถึงเวลาแนะนำตัวแกก็บอกว่า ผมชอบคณะทัวร์ชดุ นีม้ ากเลย เพราะไม่พดู เรือ่ งการเมืองเลย ผมอยู่ที่เมืองไทยผมเบื่อมาก มันคุยกันแต่เรื่องการเมือง เสื้อเหลือง เสื้อแดงทะเลาะกัน เสร็จแล้วแก ก็พล่ามเรือ่ งการเมืองไปครึง่ ชัว่ โมง (หัวเราะ) แกเบือ่ เรือ่ งการเมือง แต่วา่ แกกลับเอาเรือ่ งการเมืองมาพูด บนรถทัวร์เป็นครึ่งชั่วโมง คุณเบื่อแล้วคุณเอามาพูดทำไม ยิ่งเบื่อยิ่งพูด เพราะฉะนั้น คนเราจะชอบ ยึดติดในสิ่งที่เราเกลียดโดยที่เราไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้น ต้องรู้เท่าทัน มีสติ แล้วก็วางซะ

วางแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสังคมเหรอคะ อ๋อ ยังหรอก แต่อย่างน้อยเราไม่ทุกข์ไง เพราะตอนนี้คนเราหาเรื่องทุกข์ใส่ตัวโดยใช่เหตุ ทั้งๆ ที่บางทีเราก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการชุมนุม หรือเหตุการณ์บ้านเมือง แต่หลายคนก็บอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน แล้วพอเราฟัง เราโกรธ เราเกลียดก็จริง แต่ถ้า ไม่ฟังเสียเลยมันก็ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองน่ะค่ะ อาตมาไม่ได้ไปส่งเสริมให้ไม่ฟงั แต่วา่ ฟังแล้วต้องรูจ้ กั ปล่อย รูจ้ กั วางบ้าง เพราะว่าไม่อย่างนัน้ เราจะทุกข์ อัดแน่นไปด้วยอารมณ์ แล้วเราจะโกรธเกลียดรุนแรงมากขึน้ แล้วแทนทีเ่ ราจะช่วยแก้ปญ ั หา เรากลับกลายเป็นตัวสร้างปัญหา เราสร้างปัญหาให้กบั ครอบครัวของเรา เพราะเราระบายเรือ่ งเสือ้ เหลือง เสื้อแดงให้กับลูกเมียฟัง ทั้งๆ ที่ลูกเมียก็ไม่ได้สนใจหรอก แต่เราเครียด แล้วเราก็ระบายความเครียด ใส่ลกู หลาน เรากลายเป็นคนสร้างปัญหาให้กบั ครอบครัว ทัง้ ๆ ทีม่ นั ไม่ควร คือคุณอยูก่ บั ลูกหลานคุณก็ ควรจะให้เวลากับลูกหลานสิ ไม่ใช่ใช้เวลานีใ้ นการระบาย จนกระทัง่ ลูกหลานเบือ่ รำคาญคุณ คุณกลาย เป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะคบหาเพราะเอาแต่บ่นเรื่องการเมือง กำลังจะบอกว่ามันทำให้ชีวิตคุณแย่ลง ถ้าไม่รจู้ กั ปล่อยวางบ้าง แล้วคุณไปสร้างปัญหาให้กบั คนอืน่ ด้วย แต่หน้าทีพ่ ลเมืองก็ตอ้ งสนใจการเมืองนัน้ ถูกแล้ว แต่สนใจการเมืองแล้วจะต้องแก้ปญ ั หาด้วยสติและปัญญา อย่างทีอ่ าตมาบอกบ่อยๆ ว่า ต้องใช้ สติแก้ปญ ั หา ใช้เมตตาระงับความรุนแรง ถ้าคนไทยไม่ใช้สองตัวนีน้ ะ ปัญหาจะรุนแรงมากขึน้ 6 ตุลาฯ ก็เป็นบทเรียนที่เจ็บปวดมาก พวกประชาชน ลูกเสือชาวบ้าน ร่วมกันทำร้ายนักศึกษา ประชาชนตาย เป็นบาดแผล บ้านเมืองก็ยับเยิน เกิดสงครามกลางเมืองแล้วคนก็หนีเข้าป่า เพราะเราไม่ใช้สติ ไม่ใช้ เมตตา ดังนั้น อาตมาคิดว่าจะใช้สติ และใช้เมตตา ก็ต้องฟังข่าวสารอย่างมีสติที่จะปล่อยวาง ถ้าธรรมะเป็นยารักษาโรคจริง ท่านจะจ่ายยาอะไรเพื่อรักษาโรคให้ถูกจุดกับผู้คนในขณะนี้ มันต้องใช้ยารักษาสองระดับนะ ระดับแรกคือ ระดับส่วนตัว คือ หนึง่ ให้เรามองไกล ให้ตระหนัก ว่าคนที่ขัดแย้งหรือคนที่เราไม่ชอบหน้าเวลานี้ เราต้องอยู่กับเขาไปอีกนาน วันนี้เราไม่เห็นด้วยในเรือ่ งนี้ แต่ในวันหน้าเราจะต้องเห็นกันไปอีกหลายเรือ่ ง วันนีเ้ รามองหน้ากันไม่ตดิ แต่วนั หน้าเราต้องมองหน้ากัน อีกนาน ตอนนีอ้ ย่าโกรธกัน อย่าถึงกับทำร้ายกัน อเมริกาและเวียดนามทำสงครามกันมา 30 ปี คนตายไป เป็นล้านนะ แต่ทุกวันนี้กลับเป็นมิตรกัน คือถ้าเรามองไกลแล้วจะรู้ว่ามันไม่มีใครทีเ่ ป็นศัตรูถาวรหรอก สอง คือ ใจกว้าง มองให้เห็นรอบด้านว่าคนทีเ่ ขาเห็นต่างจากเรา ก็ยงั มีอกี หลายเรือ่ งทีเ่ ขาเห็นเหมือนกับเรา เราเห็นเหมือนกันสัก 95 เรือ่ ง เราแค่เห็นต่างกัน 5 เรือ่ ง เราจะทะเลาะกันไปทำไม ถ้าเราเห็นอย่างนีเ้ รา จะใจกว้าง และรับมือกับความแตกต่างได้งา่ ยขึน้ สาม ต้องวางได้ ต้องรูจ้ กั วางบ้าง เวลากินเวลานอนก็ อย่าเอาเรือ่ งการเมืองมาแบกไว้บนหัวให้รกสมอง นีเ่ ป็นยาช่วยลดความเครียดในใจเรา ทีนี้ยาที่จะช่วยแก้ ปัญหาให้สงั คมได้ อาตมาก็ยงั เชือ่ ว่าการแก้ปญ ั หาด้วยสติปญ ั ญา และด้วยเมตตาเป็นเรือ่ งสำคัญ เพราะว่า ถ้าเราใช้อารมณ์ในการแก้ปญ ั หา มันจะไม่มที างแก้ปญ ั หาได้เลย มีแต่จะทำให้ปญ ั หามากขึน้ แล้วอาตมา เชือ่ เลยว่าจะต้องใช้สนั ติวธิ ี ตัง้ แต่ระดับทีไ่ ม่ทำร้ายกันทัง้ ด้วยการกระทำและด้วยวาจา เรือ่ งทีส่ องจะต้อง พยายามใช้ความดีเอาชนะอีกฝ่ายหนึง่ ให้ได้ เพราะว่าศัตรูของเราไม่ใช่คน ศัตรูของเราก็คอื ความโกรธ ความเกลียด แล้วก็ความเห็นแก่ตวั พระพุทธเจ้าตรัสว่า เอาชนะความชัว่ ด้วยความดี เอาชนะความ โกรธด้วยเมตตา เอาชนะคำเท็จด้วยความจริง เราต้องใช้สง่ิ เหล่านีเ้ พือ่ ทีจ่ ะเอาชนะศัตรูทอ่ี ยูใ่ นใจเขา ซึง่ ตรงนีม้ นั จะต้องมีผทู้ เ่ี ริม่ ทำ แล้วก็เริม่ ต้นฟังซึง่ กันและกัน ร่วมมือกันทีละนิดทีละหน่อย ตอนแรกอาจจะ ยังไม่สามารถร่วมมือกันทำได้ในเรื่องใหญ่ๆ แต่ก็พิสูจน์ซึ่งกันและกันด้วยการทำเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ และ ดูวา่ อีกฝ่ายเขาจริงใจไหม พอเราเห็นความจริงใจอีกฝ่ายมากขึน้ เราก็สะสมความรูส้ กึ ดีๆ สะสมชัยชนะ จากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไปเรื่อยๆ วันหนึ่งเราก็จะร่วมมือกันทำเรื่องใหญ่ๆ ได้ ถ้ามองกันทีห่ น้าทีข่ องสือ่ ในสังคมตอนนี้ วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการนำเสนอข่าวสารในความคิดของท่านคืออะไร ตอนนีส้ อ่ื อยูใ่ นฐานะทีว่ างตัวลำบากมากนะ เพราะว่าคนแยกเป็นสองฝ่าย สือ่ ก็แยกด้วย เพราะการ แยกมันอาจจะเซฟกว่า เอียงแล้วมันสบายกว่า แต่ถา้ คุณเป็นกลางคุณจะลำบาก เพราะจะถูกด่าทัง้ สองฝ่าย ยกตัวอย่างสือ่ โทรทัศน์บางช่องทีเ่ อาเสือ้ แดงมาออกรายการสนทนา ก็จะโดนสีเหลืองด่า พอคุณเอาสีเหลือง ออกรายการ คุณก็โดนเสื้อแดงด่า อาตมาคิดว่าออกรายการก็โอเคนี่ มีหลายสี ออกรายการก็ไม่นา่ จะ มีปญ ั หา แต่กลายเป็นว่าเขาโดนด่าเละเทะเลย โปรดิวเซอร์ทนไม่ได้กบั การถูกด่า ก็ออกมาโต้ ก็เลยวุน่ วาย กันใหญ่ อาตมาคิดว่าตอนนีส้ อ่ื วางตัวลำบากในการทีจ่ ะพยายามรักษาจรรยาบรรณ หรือรักษาความเป็นกลาง ความเทีย่ งตรงในแง่ของข้อมูล แต่ไม่วา่ จะลำบากอย่างไรก็ตอ้ งทำ เหมือนกับเครือข่ายสันติวิธีที่อาตมา กับเพื่อนๆ ทำอยู่ก็วางตัวลำบาก อาตมาก็บอกเพื่อนๆ ว่าต้องทำสองอย่าง หนึ่ง ทนคำด่าว่า สอง อย่ากลัวเปลืองตัว ทนให้เขาด่าว่าก่อน แล้วไม่ต้องกลัวเปลืองตัว ใครเขาจะว่าเราเป็นขาวเนียน แดงแอ๊บ เหลืองเทียม เราก็ต้องอยู่ไป เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับผลที่จะเกิดขึ้น กับส่วนร่วม เรายอมทนให้เขาด่าแต่วา่ เราช่วยทำให้บา้ นเมืองมันสงบมากขึน้ หรือว่ามันมีความร้อนแรง น้อยลง อาตมาคิดว่าคุ้ม แต่สอื่ เขาก็มวี ธิ คี ดิ แบบหนึง่ ทีบ่ อกว่าไม่มหี รอกสือ่ ทีเ่ ป็นกลางมันต้องเลือกข้างไปเลย เลือกความถูกต้อง ถ้าเจ้าพ่อแถวดินแดงกับเจ้าพ่อแถวประตูนำ้ ตีกนั คุณจะเลือกใคร คุณต้องเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ไหม ในกรณีน้ี การเชียร์ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ มันก็ไม่ถกู ใช่ไหม แล้วในกรณีนเ้ี ราเป็นกลางได้ไหม ทำไมเราจะต้อง ไปเชียร์เจ้าพ่อประตูนำ้ ไปเชียร์เจ้าพ่อดินแดง หลักการคือว่าความเป็นกลางเกิดขึน้ ได้ในบางสถานการณ์ ถ้าโจรกับโจรมันตีกนั คุณจะเลือกข้างทำไม อาตมาไม่ได้หมายความว่าตอนนีร้ ฐั บาลกับ นปช. เป็นโจรนะ ไม่ได้พดู อย่างนัน้ แต่หมายความว่าในหลายสถานการณ์ ในหลายกรณี เราก็เป็นกลางได้ อาตมาคิดว่าการ เป็นกลางในทีน่ ค้ี อื เป็นกลางแบบผูพ้ พิ ากษา เป็นกลางแบบกรรมการฟุตบอล หรือกรรมการห้ามมวย คือ ไม่ take side แต่พร้อมจะลงโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ถ้าฟาล์ว ความเป็นกลางไม่ได้หมายความว่าคุณลอยตัว เหนือความขัดแย้ง แต่ความเป็นกลางหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้อง take side ก็ได้ แต่คณ ุ สามารถ จะให้คณ ุ ให้โทษ หรือตัดสินว่าใครผิดได้ตามกติกา ตามกฎหมาย และความเทีย่ งธรรม อาตมาคิดว่าถ้า เป็นกลางแบบลอยตัวก็คงไม่ถกู ต้อง คือฉันไม่ยงุ่ อะไรเลย ฉันไม่ให้ความเห็น แต่ถา้ ไม่เลือกข้างแล้วให้ ความเห็น หรือชีผ้ ดิ ชีถ้ กู คุณทำได้ เหมือนผูพ้ พิ ากษาก็ไม่เลือกข้าง แต่ผพู้ พิ ากษาบอกว่าคุณผิดเพราะอะไร ถูกเพราะอะไร อย่างนีอ้ าตมาคิดว่านีค่ อื ความเป็นกลางทีค่ วรจะเป็น ในการแข่งระหว่างแมนยูฯ กับลิเวอร์พลู กรรมการคนนั้นอาจจะเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งอยู่ลึกๆ ในใจก็ได้ แต่ว่าเมือ่ เวลาตัดสิน คุณต้องตัดสินด้วย ความเทีย่ งธรรม คุณพร้อมจะให้ใบแดงทีมแมนยูฯ หรือทีมลิเวอร์พลู ก็ได้ แม้คุณจะรักทีมแมนยูฯ คุณก็ ต้องพร้อมจะให้ใบแดงถ้าเขาทำผิด แต่ตอนนีม้ นั กลายเป็นว่าถ้าฉันเลือกข้างแล้ว ฝ่ายทีฉ่ นั เลือกมันผิด ฉันก็ไม่วจิ ารณ์ แต่ไอ้ฝ่ายที่ฉันไม่เลือกถ้ามันทำถูกฉันก็ไม่พูดถึง ฉันก็จะต้องจับผิดอย่างเดียว ตอนนี้ มันเป็นอย่างนี้ แต่แน่นอนว่ากรรมการก็เป็นปุถุชน กรรมการก็อาจจะตัดสินผิดได้ แต่อย่างน้อยต้อง พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยการไม่ take side และพร้อมจะให้ใบแดงกับทุกฝ่าย ถ้าฝ่ายนั้นผิด เราต้องมั่นคงอยู่ในกติกา เป็นผู้รักษากติกาไว้ นั่นคือหน้าที่ที่ควรจะเป็น


16

GADGET

Sony Vaio L

ต้องขอบคุณ Windows 7 ทีท่ ำให้วนั นีเ้ รามี PC All in one ประสิทธิภาพสูงทีเ่ รียกร้องให้คณ ุ ใช้งานมันอย่างจริงจังกัน เสียที Sony Vaio L มาพร้อมกับขุมพลังของ Intel Core 2 Duo E8500 3.0 GHz หน้าจอสัมผัส 24 นิ้ว แบบมัลติทัช ชิพกราฟิกแบบแยกจาก Nvidia Geforce G210M 512MB ที่รองรับงานกราฟิกหนักๆ หรือเกมแรงๆ ได้สบาย นอกจากนี้ ยังมีพอร์ต Firewire ที่มีประสิทธิภาพในการโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องวิดีโอ ชุดเครื่องเสียงไฮเอนด์ หรือแม้แต่กระทั่ง iPod พ่วงด้วยเครื่องรับสัญญาณ DVB-T ที่ติดตั้งอยู่ภายใน เพื่อการรับชม Free TV นอกจากนี้ยังติดตั้งไดรฟ์ Blu-ray เพื่อ การรับชมภาพยนตร์ในแบบความละเอียด 1080p อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย Sony Vaio L เดสก์ท็อปแบบครบเครื่อง พร้อมหน้าจอสัมผัสได้ กับราคา 79,900 บาท เชื่อเถอะว่าต่อไปมันจะกลายเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหลักของคุณไปเลย

MOVIE

Chloe

ใครรู้ตัวว่าอายุต่ำกว่า 18 ปี ขอให้ข้ามกรอบนี้ไปซะ เพราะ เรากำลังจะแนะนำหนังที่เซ็กซี่ เพิ่มอุณหภูมิให้ซัมเมอร์นี้ร้อนแรง ยิ ่ ง กว่ า เดิ ม ด้ ว ยบทบาทของ อแมนดา ไซเฟร็ ด ที ่ ม ารั บ บท เป็นโคลอี สาวสวยร้ายลึกที่ยอม ใช้ร่างกายของตัวเองยั่วยวนคน รอบข้างเพื่อที่จะได้ครอบครอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองต้องการ ในเรื ่ อ งนี ้ อแมนดาต้ อ งลงทุ น เปลือยจริงเพื่อแสดงเลิฟซีนแบบ ถึ ง พริ ก ถึ ง ขิ ง กั บ ทั ้ ง ผู ้ ช ายและ ผู้หญิง! ขึ้นชื่อว่าเป็ น หนั ง ของ ผู้กำกับ อะตอม อีโกยาน ทั้งที สิ่งที่จะได้เห็นในหนังย่อมจะเต็ม ไปด้วยเรื่องราวของความสัมพันธ์ ที่ลึกลับ ซ่อนเร้น และน่าค้นหา อย่างแน่นอน ฉากทีแ่ นะนำให้รอดู ก็คือ ฉากเลิฟซีนกับ จูลีแอนน์ มัวร์ ที่แสดงด้วยความนุ่มนวล อ่อนหวาน ในขณะที่ฉากเลิฟซีน กั บ เลี ย ม นี ส ั น จะแสดงถึ ง ความยั ่ ว ยวนเพื ่ อ ให้ ได้ ส ิ ่ ง ที ่ ใจ ของเธอต้องการ ซึ่งอแมนดาเข้า ถึ ง บทบาทนี ้ จ นนั ก แสดงรุ ่ น พี ่ อย่ า ง จู ล ี แ อนน์ มั ว ร์ ถึ ง กั บ ออกปากว่าเธอกลัวมากเวลาที่ อแมนดาแสดงเป็นโคลอี เพราะ สายตาของอแมนดาที่ทำให้เธอ เชื่อว่าอแมนดาคือผู้หญิงคนนั้น จริงๆ ควักกระเป๋าเพื่อแลกกับ ความร้ อ นแรงในโรงหนั ง ได้ ตัง้ แต่วนั ที ่ 15 เมษายน เป็นต้นไป แล้วจะได้รวู้ า่ ผูห้ ญิงน่ะถึงจะรูห้ น้า แต่ยากที่จะรู้ใจ

MAGAZINE

Esquire Thailand

“พบกับนักแสดงฮอลลีวูดสุดฮอต ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ พร้อมบทสัมภาษณ์เต็มอิ่มถึงชีวติ นักแสดงทีผ่ า่ นร้อนผ่านหนาว มากว่า 20 ปี ส่วนเรื่องเด่นอีกเรื่อง Taking a Tour of Jeans ที่เราขอเรียกว่าวิชายีนส์ 101 นั้น เขาจะพาไปทำความรู้จัก กับกางเกงยีนส์ประเภทต่างๆ เทคนิคการผลิตกางเกงยีนส์ที่แตกต่างกัน ทั้งไทยและเทศ ตั้งแต่ยี่ห้อปั๊มน้ำมัน จนไปถึง Wrangler ในเล่มนี้ยังมีเรื่องน่าอ่านไม่แพ้กันอีกเรื่องคือ ตัวตนของกลุ่ม ‘We are Sick of Ministry of Culture in Thailand’ ที่ก่อตัวขึ้นมาครั้งแรกในเฟซบุ๊ก และจนถึงวันนี้มีสมาชิกมากกว่าสามพันรายชื่อเข้าไปแล้วที่เห็นด้วยกับการเรียกร้องสิทธิ ประชาธิปไตยขัน้ พืน้ ฐาน นัน่ คือการแสดงความคิดเห็น นอกจากนีย้ งั มี The Esquire Collection เสือ้ ผ้า 25 ชิน้ ทีค่ ณ ุ ‘ต้องมี’ ถ้าอยากจะเป็นชายแต่งกายดี และเบื้องหลังการคัดตัวนายแบบชาวละตินสู่ Dior Homme Spring / Summer 2010 สรุปว่า จ่ายไปเถอะ 80 บาท เพราะอ่านคุ้มมาก” เลือกให้โดย : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร a day BULLETIN

MUSIC

Vanessa Paradis

“อัลบั้มคู่รวมผลงานเด่นๆ ของนักร้องนักแสดงสาวชาวฝรั่งเศส Vannessa Paradis ออกขายเมื่อปีกลายใน บ้านเกิด และถ้าใครก็ตามที่สนใจหรือหลงใหลในดนตรีพ็อพอันแสนน่ารัก ก็น่าจะเป็นเจ้าของงานชุดนี้กันไป ถ้วนหน้า เพลงฮิตของสาววัย 37 คนนีม้ ยี อ้ นไปตัง้ แต่สมัยทีโ่ ด่งดังกับซิงเกิลแรก Joe Le Taxi ด้วยวัยเพียง 14 ปี งานฮิตใกล้ๆ กันมากันครบ Marilyn and John และ Maxou อัลบั้มชุดนี้พิสูจน์ว่าเธอคือซูเปอร์สตาร์ของชาว น้ำหอมอย่างแท้จริง 16 เพลง ในแผ่นแรกอุดมไปด้วยพ็อพชั้นเลิศที่ล้วนแล้วแต่เป็นอัญมณีระยิบระยับ ไฮไลต์มี Que fait la vie (จากชุด Bliss ปี 2000) สามเพลงเด่นจาก Divinidylle (ปี 2007 หาอ่านรีวิวได้ในฉบับเก่าๆ ของ Esquire) และเพลง ภาษาอังกฤษจากช่วงปี 1992 (จาก Be my body ถึง Sunday Mondays อัลบั้มนี้มีเพลงซิงเกิลใหม่ II y a งานบัลลาดเสนาะโสตเป็น เพลงเปิด และแผ่นที่ 2 รวมผลงานบันทึกการแสดงสด เวอร์ชันอะคูสติก งานร้องคู่ และเพลง I love Paris งานเก่าของ Cole Porter ที่เธอบันทึกเป็นพิเศษเพื่อโฆษณาสนามบินต่างๆ ในปารีส” เลือกให้โดย : อาทิตย์ พรหมประสิทธิ์ นักวิจารณ์ประจำนิตยสาร Esquire

BOOK

คนสร้างคำ Word Makers

เคยนึกสงสัยกันบ้างไหมว่าคำที่เราใช้เรียกสิ่งของต่างๆ ในปัจจุบันนั้นมีที่มาจากอะไร? ใครเป็นคนตั้งชื่อให้กับสิ่งของเหล่านั้น? หนังสือเล่มนี้จะพา คุณเจาะเวลา ย้อนกลับไปหาต้นตอของคำต่างๆ ซึ่งรวบรวมมาจากคอลัมน์ ‘คนสร้างคำ’ ในนิตยสาร สารคดี ที่เมื่อยิ่งอ่านก็ยิ่งสนุกขึ้นเรื่อยๆ จนบาง ครั้งแอบอมยิ้มกับตัวเองเพราะนึกไม่ถึงว่าจะมีคนชื่อนี้อยู่จริงๆ อย่าง นักบุญเบอร์นาร์ด (St. Bernard), อีสป, เอิร์ล เกรย์, โทมัส ลิปตัน, อัลเฟรด โนเบล, โจเซฟ อิกนาซ กิโยติน, อาโลอิส อัลไซเมอร์, จอห์น ‘แจ็ก’ รัสเซล, ชาร์ลส์ คันนิงแฮม บอยคอต, จิอาโคโม จิโรลาโม คาสโนวา และอื่นๆ อีกมากมาย ทีเ่ มือ่ ฟังก็คนุ้ หู เมือ่ อ่านดูกค็ นุ้ ตา ย่อขนาดชีวประวัตขิ องผูค้ นเหล่านัน้ ให้อา่ นง่าย สบายตา เล่าเรือ่ งของนักคิด นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ นักบวช นักรัก นักดนตรี หมอ ฯลฯ เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ แล้วคุณจะรู้ว่าภาษามันมีชีวิตจริงๆ


17

RESORT

Absolute Sanctuary เกาะสมุย

หยุดพักเวลาในเมืองใหญ่เอาไว้ชั่วครู่ แล้วปลดเปลื้องความอ่อนล้าจากการทำงานเอาไว้ที่นี่ Absolute Sanctuary เกาะสมุย รีสอร์ตขนาดกลาง ระดับ 4 ดาว ตกแต่งในสไตล์โมร็อกโก ผสมผสานสไตล์อินเดียและเมดิเตอร์เรเนียนอย่างลงตัว และชมทัศนียภาพของอ่าวไทยกันได้อย่างเต็มตา นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการบริการด้านสุขภาพ ซึ่งยึดมาตรฐานจาก Absolute Yoga สถาบันดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยม โดยมีโปรแกรม สำหรับคนรักสุขภาพมากมาย ไม่วา่ จะเป็นโปรแกรมล้างพิษ โปรแกรมสปาฟืน้ ฟูสขุ ภาพ อาหารเพือ่ สุขภาพ ซึง่ มีบริการใน 3 รูปแบบ คือ โยคะ ดีทอ็ กซ์ และสปา รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ใจกลางรีสอร์ต ร้านอาหารนานาชาติ บาร์น้ำผลไม้ ศาลาโยคะกลางแจ้ง และโรงหนังที่อัพเดตโปรแกรมฉายเหมือนกับโรงหนังที่กรุงเทพฯ อีกด้วย สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเข้าไปดูได้ที่ www.absolutesanctuary.com

EXHIBITION

BLOG

นัก D.I.Y. KOok_k

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ว่าวต้านลม

พบกับผลงานศิลปะร่วมสมัย 20 ชิน้ ทีเ่ กิดจากการสร้างสรรค์ขน้ึ มาด้วยฝีมอื ของนักศึกษาชัน้ ปีท ่ี 4 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทีถ่ า่ ยทอดเรือ่ งราว มุมมอง ความคิด ผ่านสื่อในรูปแบบศิลปะต่างๆ ของแต่ละคนอย่างอิสระ ดังนั้น ในงานนี้คุณจะได้ดูงานศิลปะยุคใหม่ที่ หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานเพนติ้งมันๆ ที่ฉีกแนวงานภาพวาดสีน้ำมันต่างๆ ที่เราคุ้นเคย หรืองาน คอนเซ็ปต์เท่ๆ จับเอาน้องตุ๊กตาบลายธ์มาตีความกันใหม่ให้เป็นสาวพันธุ์ร็อกหัวขบถ ที่จะมาทำลาย มายาคติในสังคมให้แตกเป็นเสีย่ งๆ ส่วนใครทีส่ นใจงานวิดโี อเจ๋งๆ ก็มงี าน video performance ทีโ่ ชว์ภาพ ความสวยงามและแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อในร่างกายคนเรา และค้นหาคำตอบที่ว่า ทำไมหลายคนถึง ได้หลงใหลในเสน่ห์ของมัดกล้าม นอกจากนี้ยังมีงานประติมากรรม และงานเทคนิคผสมอีกหลายชิ้นที่ สะท้อนเรื่องราวของสังคม ความเชื่อและศรัทธา เรื่องเล่าของย่า ชีวิตใต้ท้องทะเล การโหยหาอดีต ไปจนถึงการเกิด แก่ เจ็บ ตาย กันอีกด้วย นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ว่าวต้านลม จัดขึ้นภายในวันที่ 22 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2553 ณ ห้อง studio ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art and Culture Centre) เปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 21.00 น. ยกเว้นวันจันทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 08-3777-5794, 08-9638-1727

‘คนเราคิดต่าง แต่ใช่ว่าต้องแตกแยก นะคะ’ นี่คือหนึ่งในความคิดคมๆ ของ KOok_k’s blog ที ่ ต ิ ด อั น ดั บ 1 ใน 5 เบญจเทพแห่ง BlogGang ทีน่ ำพาเรือ่ งราว น่ารักๆ มาให้คุณ Do It Yourself ได้ง่ายๆ ในวันที่แสนน่าเบื่อไม่รู้จะทำอะไรดี เพราะ เธอจะพาคุณไปพบกับเรื่องราววาไรตี้ที่ หลากหลาย ตัง้ แต่การโมดิฟายโซฟาตัวเก่า ให้กลายเป็นเตียงน่ารักๆ ด้วยไหมพรม หลากสี ศึกษาวิถีแห่ง Mix and Match ไปกับเธอด้วยหนังสือ 101 woonideeën หรือจะดูวิธี D.I.Y. แจกันใบเก่าให้กลาย เป็นแจกันสุดชิกด้วยผ้าก๊อซง่ายๆ ได้ใน 15 นาที นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวน่ารักๆ อย่างศึกวันลง ‘หลุม’ เรื่องราวของตูบ สองตัวทีเ่ ธอใช้รปู ภาพร่วมกับ text น่ารักๆ มาเป็นตัวบรรยายเรื่องราวที่ต้องอ่านไป ยิ้มไป นอกจากจะได้ไอเดียสร้างสรรค์กับ งานทำมื อ ที ่ ใ ช้ เ วลาไม่ น าน (แต่ แ นว สุดขีด) พ่วงด้วยเรื่องราวน่ารักๆ ที่สลับ มาให้เราอ่าน ก็ยังมีข้อคิดคมๆ ทิ้งท้ายไว้ ให้ เ ก็ บ กลั บ ไปบริ ห ารสมองในช่ ว งท้ า ย ของบล็อกอีกด้วย นับข้อดีได้มากมาย แบบนี้แล้ว ก็หาเวลาว่างๆ คลิกเข้าไปดู กันได้ที่ http://completely-kik.bloggang. com ที่สำคัญ ผู้ชายแมนๆ เขาก็เข้าไป อ่านกันเพียบด้วยนะ

GIVE

ร่วมบริจาคของขวัญวันเด็กปี 2554

เนื่องจากวันเด็กปีที่ผ่านมามีเด็กๆ 2,116 คน มาร่วมกิจกรรมวันเด็กที่มูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงราย จัดขึ้น ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าทุกปี ดังนัน้ โครงการกองทุนเสือ้ ผ้ามือสองของมูลนิธจิ งึ ต้องเร่งทำการประชาสัมพันธ์เพือ่ ระดมของขวัญสำหรับวันเด็กปี 2554 ทีต่ ง้ั เป้าไว้ทจ่ี ำนวน 5,000 ชิน้ เพื่อความสุขของเด็กน้อยบนดอยสูง ซึ่งคุณสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ได้ด้วยการบริจาคลูกโป่ง ตุ๊กตา หุ่นยนต์ ของเล่นที่ไม่ต้องการแล้ว เครื่องเขียนต่างๆ หรือสิ่งของอะไรก็ได้ที่อยากจะมอบให้เด็กๆ โดยติดต่อไปที่ คุณแอน โครงการเสื้อผ้ามือสอง โทร. 0-5373-7412 ต่อ 113 หรือที่ เว็บไซต์ www.bannok.com/2hands


CALENDAR

18

16 - 22 APRIL 2010

FRI

MON

TUE

WED

THU

Wrong Place

Illuciuative

รวมมิตรภาพ

ฉงน สงสัย

นิทรรศการศิลปะโดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ ที่สื่อถึงความรุนแรงของ ธรรมชาติ ผู้คนว่างงาน อย่างมากมาย ความ เสือ่ มโทรมทางความเชื่อ และศรัทธาที่ลดลงอย่าง ไม่ ส ามารถยั บ ยั ้ ง ได้ วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2553 ณ Tang Contemporary Art สีลม แกลเลอเรีย

นิทรรศการโดย อมร พิณพิมาย ภายใต้แนวคิด ที่ว่า มิติที่สัมผัสได้ดูจะ ไม่ ช อบแต่ จ ะรู ้ ส ึ ก ดี อ ยู ่ ตลอด จะชัดก็ไม่ใช่ จะ มัวๆ ก็ไม่แน่ใจ ตาไม่ สามารถปรั บโฟกั สอะไร อย่างนั้น แต่สิ่งที่ชัดกลับ กลายเป็นมิติทางความ คิดและอารมณ์ วันนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2553 ณ เดอะพิคเจอร์แกลเลอรี สุขุมวิท 49/1 (เว้นวัน จันทร์)

นิทรรศการภาพถ่าย ที ่ ร วบรวมผลงานจาก ช่ า งภาพไทยจากสาขา ต่างๆ เป็นการสำรวจและ นำเสนอความเคลือ่ นไหว ทีเ่ กิดขึน้ ในวงการภาพถ่าย ในระยะเวลาที ่ ผ ่ า นมา และแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความหลากหลายในเชิง ความคิด เทคนิค และ รู ป แบบการนำเสนอ วันนีถ้ งึ 6 มิถนุ ายน 2553 ณ หอศิลปวัฒนธรรม แห่ ง กรุ ง เทพมหานคร (เว้นวันจันทร์)

 l ี่   ³½–§ ƒl©³†ª นึ่งถึงปส เสียที!

˜ ¢† ห บ °‰‹³ †‰°¡’นักศึกษาปยังเรียนไมจ

¦†§l–˜หรับนิสิตยูเสมอวา 

}  ± |”²¢BC ´¡˜ าสุด ฯ A¢¦ ˜°€พ½าะกิจใหะมทลรวงศึกษา

ª Á † ³ ¢ ‡´

ชีวติ งามทีส่ ามแพร่ง

ประเพณี ส งกรานต์ พระประแดง ซึง่ จัดโดย ความร่วมแรงร่วมใจของ ชาวไทยเชื ้ อ สายมอญ ภายในงานจะมีกิจกรรม การละเล่ น พื ้ น เมื อ ง อย่างสะบ้ารามัญ ชมการ สาธิ ต การกวนกาละแม ของดีเมืองพระประแดง พร้อมชมการประดับไฟ แสงสีตระการตา วันนี้ถึง 18 เมษายน ณ บริเวณ อุ ท ยานประวั ต ิ ศ าสตร์ ป้อมแผลงไฟฟ้า

¸¤–ม¦ห´นึ่ง ™  Á  ¬˜·¢°€¨lซ€ุกซ³‡นชั้นยปอรดะเถยี่ยมแลขะอง   ¾š¤¿เย“า¡วของเด็กึ่ง ชหานยังสือfภorาพPublications  Å ´ – ½¤¿“¡ENมเZศรOา แหดงวีอัยีกจำนวrนipหodน Awaหrdงsชาติไตหวัน ¡ ± ‰ ½“Ä€¶Å¬†¾¤¯¢ห¸šวาน ขมลอะผูใหญหhวeังGoldenffTice (GIO) แ ½¢ สบการณ ตัวหนึ่งแ รางวัล T mation O

ประ อดโตชา ดเยี่ยม nt Infor ลูกอ กรรมยอ overnme ยๆ า  ป G ง ม a าผานคำถาเคารพ ’) ศสิลำนักงาน า  ะ ล ตน เ พระน ธรรม ั้นเริ่ม ตอบโดย08 ฉบับ ‘ ข ะ ม ธรร ก็สงสัย day 1 ที่ใครูป (จาก a 9ร

h± ·–—½‡ day

¢¯

ิชาเฉ ูตรกร ุก! 15 ว อิงหลักส เขียนอะบ ที่ไม 15 นัก จาก

สงกรานต์ พระประแดง

และรานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อโดยตรงในราคาลดพิเศษ จาก a book โทร 0-2726-9996 ตอ 49 หรือ abook9@gmail.comJF Theatre ศุกร์นี้ นำเสนอ ‘I are You, You am Me’ (ฉันคือเธอ เธอ คือฉัน) เรื่องราวของการ สลับร่างของคาซึโอะ กับ คาซึมิ นักเรียนชั้นมัธยม ซึ ่ ง พากั นกลิ ้ ง ตกลงมา จากขั้นบันไดที่สูงชันของ ศาลเจ้าแห่งหนึ่ง ทั้งคู่ ค่อยๆ พัฒนาความเห็นอกเห็ น ใจซึ ่ ง กั น และกั น ก่ อ นที ่ จ ะกลั บ คื น สู ่ ร ่ า ง ชมฟรี ณ ห้องสัมมนา เจแปนฟาวน์เดชัน เวลา 18.30 น.

SUN

วางจำหน ายแลว!!! ที่รานซีเอ็ดบุคทุกสาขา

Ç¹Ñ ´ » à ¹ ç àË ·Õè Ñ¡º ÐÍÂÒ¡ÃÙŒ à¾ÃÒ ×èÍ Á à Œ Ç ä àµ×͹

ือสำ ูสึกอ หนังสผูใหญที่ร และ

JF Theatre

4 ศิลปินร่วมสมัย แสดงประเด็นของความ ฉงน สงสัย ตั้งคำถาม และสมมติฐานทั้งต่อสิ่ง ที ่ อ ยู ่ ภ ายในตนเองและ สิ่งแวดล้อมรอบตัว และ ถ่ายทอดสู่ผู้ชมผ่านงาน ประติมากรรม ศิลปะการ จัดวาง ภาพยนตร์สั้น และวิดีโออาร์ต วันนี้ถึง 13 มิถุนายน 2553 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 7 หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุงเทพมหานคร (เว้น วันจันทร์)

17 18 SAT

นั ก ศึ ก ษาสถาปั ต ย์ ลาดกระบัง ปี 1 และปี 5 ได้ ร ั บ โอกาสอั น อบอุ ่ น จากชุมชนสามแพร่งให้ เข้ามาเยี่ยมเยือน สัมผัส ชีวติ ผูค้ น วัฒนธรรม และ สถาปัตยกรรม แล้ว ถ่ า ยทอดสิ ่ ง ที ่ เห็ น ออก มาให้ผู้คนเข้าใจ วันนี้ถึง 16 พฤษภาคม 2553 ณ พีเพิลสเปซ (เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์)

8 New

Covers˜ ¦ € ™ ¡g±¢$ISTURB ¬ ± ¢·’ .OT ¦³‰°¡ ม € $O  บบสุดเสื่อ¢†¾¢  S P I R ะสบการณงฮา©แ³Å† ´‰´¦³”À˜¿ 3T   C ปร สองขอ AB ุดจากอะบุก } ภาค € ° ¢ g ±  ใหมลาส “ ¸ ˜ h ± ¦ ¿¤€ ›¢¦ ม˜ิคบ°€ุกกาซัตีนว ห(ัวจริงๆ) k ¦ ° ” |© ษของคอมสัตว ขำส ฉบับปฐมฤากจิกกัดสรรพ

‘d Rea book, look good

t lkado ˜ ° o p ˆ  ¬† ำนักพิมิยะพเวช, นึงนิจ ฯลฯ  € ¬ ส ™±†€ัง อาท ิ พกลแอกยนจ, รรถไปเมกลับ สคถะานที่ ไกดคนด, โทนี่ ราละซึมซับ 55 หอวัง แซก แ ฯ คริส เราซอก กรุงเทพ ชวน วงใจทั่ว ในด

¢°™ ƒ ˜ ¬ g ¦°˜€ y ใจผิด ที่อากน!แลว thatdaหงความเขันา กากทุกแก ะก ลาแ เรื่องเ นึบ รับปรังกาก ติดห แปกก็ย ตอให

ูนฮ การต

ADB 9APRIL2010 half page.indd 1

3/31/10 4:38:24 PM


SHOPPING!

19 รองเท้าส้นสูง จาก Fendi

กระเป๋า จาก Kate Spade

กระเป๋าถือผ้า แคนวาส สายหนัง จาก Balenciaga @Club 21

เสือ้ คลุม ลายขวาง ขาว-ดำ จาก Eq:iq

Sneaker จาก Emporio Armani

กระเป๋าหนัง และแคนวาส จาก Aigner

TWOTONE

ในโลกนี้มีคู่สีสองสีที่มนุษย์รู้กันว่าแตกต่างกันสุดขั้ว สีขาวประกอบด้วยมวลของสีทุกสี ในขณะที่สีดำไม่ประกอบด้วยสีใดๆ เลย สีขาวเป็นสัญญะของความดีความงาม สีดำเป็นสัญญะของความชั่วร้าย สีขาวเป็นเครื่องหมายของความบริสุทธิ์ ในขณะที่สีดำคือสีที่ อธิบายความสกปรกได้เหมาะเหม็งทีส่ ดุ และในขณะทีข่ าวทำหน้าทีข่ องสันติภาพ สีดำคือสงคราม แต่อย่ากระนัน้ เลย โลกนีอ้ ะไรทีข่ าวไป หรือดำไป ย่อมแปลว่าไม่ชอบมาพากล สัญลักษณ์หยินหยางอันประกอบด้วยขาวและดำในปริมาณที่เท่าที่สมดุลกัน คือคำอธิบายโลก เก่าๆ ใบนี้ได้ดีที่สุด เดรสเชิต้ จาก Greyhound Original

แว่นตากันแดด จาก Christian Dior

กระเป๋า จาก Diane Von Furstenberg กระเป๋าหนัง ตกแต่งเชือก สไตล์กะลาสี จาก Chanel รองเท้าส้นสูง จาก Giorgio Armani Clutch จาก Giorgio Armani

กำไลลายลูกไม้ จาก Christian Dior คัตชู สีขาว พรินต์ลาย จาก Greyhound

กระเป๋า สีครีม-ดำ จาก Celine

คัตชูสขี าวลายจุดดำ จาก Kate Spade กระเป๋า ลายสกอต จาก BOSS Green

WHERE BOSS ทีช่ นั้ 1 สยามพารากอน Fendi ทีช่ นั้ G เกษรพลาซา Aigner ทีช่ นั้ 1 เกษรพลาซา Dior ทีช่ นั้ G ดิ เอ็มโพเรียม Greyhound ทีช่ นั้ 1 สยามพารากอน Giorgio Armani ทีช่ นั้ M สยามพารากอน Chanel ทีช่ นั้ M สยามพารากอน Club 21 ทีช่ นั้ M สยามพารากอน Celine ทีช่ นั้ 1 สยามพารากอน Kate Spade ทีช่ นั้ 1 สยามพารากอน


20

HEALTH AND HEART

HEALTH

YOU ARE WHAT YOU (DON’T) EAT

นอกจากจะมีประโยคที่ว่า ‘You are what you eat’ หรือกินอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแล้ว ยัง มีสัญญาณเตือนจากร่างกายที่สามารถบ่งบอก ได้ว่า ‘ไม่กินอะไรถึงเป็นอย่างนั้น’ ได้ด้วย ถ้า ไม่เชือ่ ก็ลองสำรวจอาการแปลกๆ ในร่างกายคุณ แล้วตามมาดูกันเลยว่าร่างกายของคุณยังขาด สารอาหารอะไร ตัวไหนบ้าง 1. ผมไม่เงางาม ทัง้ นีเ้ ป็นผลจากการขาดโปรตีน และธาตุเหล็ก ซึ่งจะเห็นชัดเจนในกลุ่มคนที่ เป็นมังสวิรัติ หรือคนที่จำกัดอาหารอย่างมาก วิ ธ ี แ ก้ ค ื อ ให้ ล องกิ น อาหารที ่ ม ี ส ่ ว นผสมของ โปรตีนจากพืช เช่น ถั่ว หรือเต้าหู้ ร่วมกับมื้อ อาหารในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสม เพือ่ ทีจ่ ะได้โปรตีน ทดแทนจากโปรตีนเนื้อสัตว์ที่ขาดไป และเพิ่ม

561

เติมด้วยกะหล่ำดอกและผลไม้ต่างๆ เพราะ อุดมไปด้วยไบโอติน เหมาะสำหรับคนที่จำกัด อาหาร 2. ผิวหนังส่ออาการคันหรือลอกเป็นขุย แม้จะไม่ใช่ช่วงหน้าหนาว อาการอย่างนี้อาจ เป็นลักษณะของการขาดวิตามินเอ ซึ่งผักและ ผลไม้ที่มีสีเหลือง สีส้ม หรือสีเขียวเข้ม ล้วนแต่ อุดมไปด้วยวิตามินเอที่เพียงพอที่จะทำให้ผิว คุณกลับมาแข็งแรงเป็นปกติ แต่ไม่แนะนำให้ กินวิตามินเอเสริมที่อยู่ในรูปแบบเม็ด เพราะ การได้รับวิตามินเอโดยตรงมากเกินไปจะเป็น อันตรายต่อผิวหนังและสายตาได้ 3. ข้อต่อมีเสียงดังหรือปวดบริเวณข้อต่อ อาการอย่ า งนี ้ อ ย่ า เพิ ่ ง ไปโทษโรคข้ อ อั ก เสบ

เพราะอาจเป็นไปได้ว่าคุณกินปลาน้อยเกินไป กรดไขมันประเภทโอเมกา-3 ที่พบมากในปลา อย่างปลาแซลมอน ปลาทูนา จะทำให้ข้อต่อ ของคุณเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ กระแสโลหิตไหลเวียนดีขึ้น ลดอาการบวมและ ปวดบริเวณข้อต่อ 4. ผายลมบ่อย เป็นเรื่องจริงที่ไฟเบอร์มี ประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้ากินมากเกินไปหรือ ได้รับสารอาหารประเภทนี้เร็วเกินไป เช่น กินผักประเภททฝัก เช่น กระถิน ทองหลาง ร่างกายของคุณก็จะผลิตแก๊สออกมามากกว่า ปกติ 5. ท้องผูก เป็นอีกอาการหนึ่งที่บ่งบอกถึงการ รับประทานอาหารอย่างไม่เหมาะสม คุณต้อง ได้สารอาหารจำพวกไฟเบอร์หรืออาหารที่มี กากใย เช่น ผักผลไม้ต่างๆ อย่างน้อยวันละ 25 กรัม ดื่มน้ำให้มากขึ้น และลดอาหาร จำพวกเนื้อสัตว์ลด ก็จะทำให้อาการท้องผูก บรรเทาลง 6. หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจของคนเราเป็น กล้ามเนื้อที่มีการบีบตัวมากกว่า 100,000 ครั้ง ต่อวัน แต่คงไม่สามารถทำงานอย่างสมบูรณ์ แบบได้ตลอดเวลา ซึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าหัวใจเต้น เร็วกว่าปกติหรือเต้นรัวไม่เป็นจังหวะ แสดงว่า คุณอาจจะขาดสารอาหารพวกแมกนีเซียมหรือ โพแทสเซียม สำหรับโพแทสเซียม ให้ดื่มน้ำส้ม วันละ 2-3 แก้ว ช่วงอาหารเช้าให้เพิ่มกล้วย เข้าไปในส่วนหนึ่งของเมนู สำหรับแมกนีเซียม ให้ทานอาหารว่างทีเ่ ป็นพวกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดฟักทอง และผักโขม เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีแร่ธาตุช่วยในการทำงานของ หัวใจ 7. ขี้ลืม อาจเป็นได้ว่าคุณขาดวิตามินบี ใน การศึกษาที่ USDA Human Nutrition Research Center in Boston นักวิจัยพบว่าผู้ชายที่มีระดับ ของวิตามินบี 6 และบี 12 ในเลือดสูง จะมี

ความทรงจำที่ดีกว่า จากการทดสอบยังพบว่า สารอาหารเหล่านี้ช่วยให้สมองทำงานได้เต็มที่ ซึ่งถั่วเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีมากในเนื้อสัตว์และอาหารทะเล 8. สเปิร์มน้อยลง ถ้าคุณกำลังพยายามที่จะ มีลูก และมีปัญหาเรื่องระดับของสเปิร์มต่ำกว่า ปกติ อาจเป็นไปได้ว่าคุณขาดวิตามินซี ซึ่งเป็น ตัวสำคัญในการกระตุ้นการทำงานของระบบ ภูมิคุ้มกันในร่างกาย จากการศึกษาพบว่า วิตามินซียังช่วยในการรักษาปริมาณและความ สมบูรณ์ของตัวสเปิร์ม ซึ่งคุณผู้ชายที่กำลัง ประสบภาวะอสุจิน้อยเกินไปให้ดื่มน้ำส้มอย่าง น้อยวันละประมาณ 1 ลิตร ทุกวัน 9. ปวดเหงือก ถ้าการเจ็บปวดเกิดจากการ อักเสบ แสดงว่าปากของคุณกำลังต้องการ แบคทีเรียที่มีประโยชน์ให้มาช่วยจัดการกับ แบคทีเรียในปากทีม่ อี นั ตราย งานนีใ้ ห้กนิ โยเกิรต์ ที่มีแบคทีเรียที่เราต้องการเป็นอาหารว่างใน ช่วงเช้าของทุกวัน จะช่วยบรรเทาอาการปวด เหงือกได้ แถมยังลดกลิ่นปากได้ชะงัดนักแล 10. กระดูกแตก ถ้าคุณกระดูกแตกมากกว่า 2-3 ครั้ง ตั้งแต่โตเป็นผู้ใหญ่ อาจเป็นไปได้ว่า กระดูกของคุณอยูใ่ นภาวะอ่อนแอ อาจมีสาเหตุ มาจากการขาดวิตามินดีและแคลเซียม ซึ่งเป็น สารที่สำคัญในการสร้างกระดูก อาหารที่อุดม ไปด้วยแคลเซียม ได้แก่ ปลาเล็กปลาน้อย กุ้งแห้ง โยเกิร์ต นม และเนยแข็ง (ไขมันต่ำได้ ก็ดี) ลองสังเกตร่างกายตัวเองบ่อยๆ เพราะ อย่างไรเสีย หากเราดูแลตัวเองได้ดีก็ไม่ต้องถึง มือคุณหมอให้ยุ่งยากเปล่าๆ ไหนจะเสียทั้งเงิน และเสียทั้งเวลาด้วย ไม่คุ้มกันแน่ๆ จริงไหม

กองทุนวิจัยต่อต้านโรคมะเร็งโลก วิจัยพบว่า ในกาแฟเย็น 1 แก้ว ให้พลังงานมากถึง 561 แคลอรี และไม่มี กาแฟชนิดไหนให้พลังงานต่ำกว่า 250 แคลอรี ซึ่งถือเป็นปริมาณพลังงานที่มากกว่าการรับประทานอาหาร ในหนึ่งมื้อเสียอีก ดังนั้น กาแฟจึงไม่เหมาะที่จะเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักอยู่

D.I.Y. BABY FACE

ผิวหน้าเป็นส่วนสำคัญที่สะท้อนถึงความ เป็นตัวตนของคุณ ดังนัน้ การดูแลรักษาผิวหน้า ให้สวยใสมีสุขภาพดีจึงมีความสำคัญไม่น้อย ไปกว่ า การดู แ ลสุ ข ภาพร่ า งกายให้ แข็ ง แรง เคล็ดลับการดูแลสุขภาพผิวหน้าให้สวยใส สุขภาพดีนั้นง่ายมาก นอกเหนือจากการล้าง หน้าให้สะอาด เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ดี และนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้ว ยังมี อาหารอยู่ 4 ประเภท ที่เป็นตัวช่วยส่งเสริม ความสวยให้ใบหน้า • น้ำสะอาด เซลล์ผวิ หนังต้องการความชุม่ ชืน้ เพือ่ ดำรงความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้ผวิ หน้า

หากอยากมีสุขภาพผิวดี ควรดื่มน้ำอย่างน้อย วันละ 8 แก้ว สำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย เสียเหงื่อมากก็อาจต้องการน้ำมากกว่านั้น • ปลาแซลมอน แซลมอลนั้นอุดมไปด้วย โอเมกา-3 โอเมกา-6 ซึ่งเป็นผลดีสำหรับ หัวใจ และยังช่วยรักษาโรคผิวหนัง ผิวแห้ง ช่วยให้ผิวหน้าดูอ่อนเยาว์สดใส กรดไขมัน และสารต้านอนุมูลอิสระในปลาแซลมอนคือ กุญแจสำคัญในการดูแลสุขภาพผิว • จมูกข้าว อุดมไปด้วยวิตามินบี วิตามินอี และซีลีเนียม ซึ่งช่วยในการชะลอการเสื่อม ของเซลล์ ต่อสู้กับริ้วรอยแห่งวัย นอกจากนี้

ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนัง และ เพิ่มประสิทธิภาพครีมบำรุงผิวให้ทำงานได้ดี ยิ่งขึ้น • ผักและผลไม้ อุดมไปด้วยวิตามินเอ และซี ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินซีช่วย กระตุ ้ นการสร้ า งคอลลาเจนช่ ว ยให้ ผ ิ ว ตึ ง กระชับและมีเลือดฝาด โดยเฉพาะมันฝรัง่ หวาน และแครอตซึ่งอุดมไปด้วยเบตาแคโรทีนช่วย ลดเลือนริว้ รอยแห่งวัย และต่อสูก้ บั อนุมลู อิสระ ตัวการก่อมะเร็ง


21

HEART

MANAGE YOUR TIME MANAGE YOUR LIFE

GOOD FOOD GOOD MOOD

ใครจะรู้บ้างว่าอาหารกับอารมณ์ ที่แสดงออกของคุณในแต่ละวันนั้นมี ความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง เพราะ หากกินอาหารดี อารมณ์ของคุณก็จะ ดีตามไปด้วย ส่วนถ้าหากวันไหนที่ คุณมีอาการหงุดหงิด จิตตก ซึมเศร้า เลื่อนลอย มาดูกันดีกว่าว่าจะต้องกิน อะไรบำบัดดี • ถ้าระดับเซโรโทนินในสมองต่ำ จะ ทำให้เกิดอาการซึมเศร้า และมีการ ศึกษาพบว่า หากได้รับอาหารที่ไม่มี กรดอะมิโนทริปโตฟาน (Tryptophan) ก็จะส่งผลให้มีอาการดังกล่าวเช่นกัน โดยอาหารที่มีทริปโตฟาน เช่น นม กล้วย โยเกิรต์ ข้าวโอ๊ต ซึง่ กรดอะมิโน ทริ ป โตฟานเป็ น สารตั ้ ง ต้ น ในการ สังเคราะห์เซโรโทนินในสมอง ที่จะทำ ให้อารมณ์ดีขึ้น • จากการศึกษาในหนูทดลอง เมือ่ ขาด กรดโฟลิก ทำให้ระดับเซโรโทนินใน สมองลดลง ซึ่งคาดว่าถ้าคนเราขาด สารโฟลิกก็จะทำให้มีอารมณ์ซึมเศร้า ไม่กระตือรือร้นเช่นกัน และอาหารที่มี กรดโฟลิกก็ได้แก่ บร็อกโคลี ถั่วลิสง ข้าวซ้อมมือ และหน่อไม้ฝรั่ง • การขาดไทอะมิน (วิตามินบี 1) ส่ง ผลทำให้ซึมเศร้า อ่อนเพลีย เนื่องจาก วิตามินบี 1 มีบทบาทสำคัญในการ เผาผลาญกลูโคสให้เป็นพลังงาน และ สมองจำเป็ น ต้ อ งใช้ พ ลั ง งานจาก กลูโคส ดังนั้น อาหารที่มีไทอะมิน ได้แก่ ปลา และเนื้อสัตว์ปีกต่างๆ • ไนอะซิน เป็นวิตามินบีชนิดหนึ่งที่มี ผลต่ออารมณ์ของคนเราเช่นกัน คนที่ ขาดไนอะซินจะหงุดหงิด อารมณ์เสีย ถ้าขาดมากๆ ก็อาจจะถึงขั้นความจำ เสื่อมได้ และไนอะซินยังเป็นวิตามินที่ เกี ่ ย วข้ อ งกั บ การเผาผลาญกลู โ คส เช่นกัน ดังนั้น สรรพคุณของไนอะซิน จึงไม่ต่างจากไทอะมินมากนัก และ อาหารที่มีไนอะซิน ได้แก่ ไข่ สัตว์ปีก ปลา ธัญพืชที่ไม่ขัดสี และนม

บางทีการที่คุณรู้สึกยุ่งและเครียดอยู่ตลอด เวลา อาจจะไม่ได้มาจากการที่คุณมีงานมาก เกินไป หรือมีเวลาไม่มากพอ แต่เพราะคุณ ไม่รู้จักการบริหารเวลาของตัวเองมากกว่า และ วิธีง่ายๆ ในการออกจากปัญหานี้ก็คือ การจัด ระเบียบ และบริหารเวลาทีม่ อี ยูอ่ ย่างชาญฉลาด เพื่อให้คุณควบคุมชีวิตตัวเองได้ และสนุกกับ สิ่งที่ตัวเองทำ 1. ทำรายการสิง่ ทีต่ อ้ งทำและจัดลำดับความ สำคัญ นี่คือจุดเริ่มต้นของการบริหารเวลา เขียนรายการของภารกิจที่ต้องทำ จัดลำดับมัน ตามความสำคัญ และวางแผนว่าคุณจะทำมัน เสร็จเมื่อไหร่ การจัดความสำคัญของภารกิจ จะช่วยคุณลดความตึงเครียดลงได้ 2. สร้างกิจวัตร เลือกเวลาใดก็ได้ในแต่ละวัน หรือสัปดาห์ เพื่อจัดการกับภารกิจบางอย่าง เช่น ตอบอีเมล โทรศัพท์ ทำงานเอกสาร และ ทำตามนั้นให้เป็นกิจวัตร 3. เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ มีบางเวลาที่คุณต้อง เรียนรู้ที่จะสร้างขอบเขต การจัดเวลาที่ไม่ดี บ่อยครั้งเป็นผลมาจากตัวคุณเองที่ชอบตอบ ตกลงกับหลายสิ่งหลายอย่างเกินไป ส่งผลให้ ภารกิจอื่นที่จัดเวลาเอาไว้ก็จะไม่ได้ทำ เพราะ ฉะนั้น จงเรียนรู้ที่จะปฏิเสธบ้าง 4. เรียนรู้จากตัวเองว่าคุณทำงานตอนไหน ดีที่สุด คุณสามารถค้นพบตัวเองได้ด้วยการดู ผลงานที่ประสบความสำเร็จของตัวเองสักช่วง หนึ่ง จากนั้นก็ให้เวลากับตัวเองทำงานชิ้นต่อๆ

ไปให้เหมือนกับงานชิ้นที่คุณเคยทำสำเร็จมา แล้ว 5. แบ่งภารกิจใหญ่ๆ ให้ย่อยลงเป็นภารกิจ เล็กๆ หลายๆ เรื่อง มันจะทำให้ง่ายขึ้นที่จะ รับมือ นอกจากนี้ การใช้วิธีการแบ่งเป็นส่วน ย่อยๆ คุณจะสามารถจัดการงานต่างๆ ให้เข้า กับตารางเวลาอันแสนยุ่งของคุณได้ง่ายขึ้น 6. ประหยัดความพยายามเอาไว้บา้ ง ตัดสินใจ ว่ า ภารกิ จ ไหนที ่ ต ้ อ งการความใส่ ใ จอย่ า ง ละเอียดลออ และอะไรที่สามารถทำได้แบบ สบายๆ การพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ นอกจากจะเป็นได้ยากแล้ว ยังทำให้คุณเครียด หนักขึ้นไปอีก 7. เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่จำเป็น และไม่จำเป็น แยกแยะงานที่ต้องทำให้เสร็จ กับงานที่สามารถแบ่งไปให้คนอื่นได้ มองหา วิธีที่จะพัฒนาวิธีทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น และ พยายามทำงานที่ต้องทำเป็นประจำให้เป็นไป อย่างอัตโนมัติ หรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ขึ้น 8. จำกัดเวลา เรากำลังพูดถึงการบริหารเวลา ฉะนั้น จึงจำเป็นที่คุณจะต้องตั้งเวลาที่หยุดเอา ไว้ด้วยว่างานชิ้นหนึ่งๆ คุณจะใช้ระยะเวลาใน การทำเท่าไหร่ และควรจะเสร็จสิ้นลงเมื่อไหร่ 9. อย่าโหดร้ายกับตัวเอง จงให้เวลาตัวเอง ให้มากพอที่จะทำงานให้เสร็จ และลดความ วิตกกังวลรวมทั้งความกดดันต่างๆ ลงด้วยการ หาเวลาพักผ่อนบ้าง

RELATIONSHIP STUPID REASONS TO LOVE ใครที่อยากมีคนรักใจจะขาด อ่าน 4 เหตุผลสิ้นคิดติดอันดับของคนอยากมีแฟน ต่อไปนีเ้ สียก่อน แล้วพิจารณาว่าคุณเข้าข่าย หรือเปล่า ถ้าใช่ขอเตือนให้รีบหยุดยั้งความ ต้องการแบบผิดๆ ของตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ แล้วใช้ชวี ติ แบบตัวคนเดียวต่อไป รับรองว่า สบายกว่ากันเยอะเลย 1. มีแฟนเพราะเหงา คุณขอแค่ใครก็ได้ ช่วยทำให้ฉันหายเหงาที และพอหายเหงา เขาก็หมดความสำคัญ ที่เด็ดสุดคือ ความ เหงานี่แหละที่จะทำให้คุณดูเป็นคนไร้ค่า ในสายตาของคนรัก หากเขารู้ความจริงว่า เพราะอะไรที่คุณต้องการเขา 2. มีแฟนเพราะแรงดึงดูดทางกาย ช้าก่อน! นั่นอาจเป็นแค่ปฏิกิริยาเคมีหรือฮอร์โมนใน ช่วงก่อนวันนั้นของเดือนเท่านั้น ถ้าคิดจะ สานสัมพันธ์กบั ชายคนใด ควรให้เกิดปฏิกริ ยิ า ทางใจมากกว่า แล้วความรักจะยืน

3. มีแฟนเพราะถูกกดดัน คุณไม่เคยมี แฟนมาก่อนจึงอยากพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า คุณมีดีพอที่จะมีแฟนได้เหมือนกัน รู้ไหมว่า คุณกำลังสร้างความสัมพันธ์แบบผิดๆ เพียง เพราะต้องการใครสักคนมาลดความกดดัน ในชีวิตของคุณเอง และยังเป็นการบ่งบอก ว่าคุณไม่มีความเคารพในตัวเองอีกด้วยนะ 4. มีแฟนเพราะต้องการหาความมั่นคง ความเชื่อว่าการมีคู่รักสามารถสร้างความ มั ่ นคงให้ ค ุ ณ ได้ ท ั ้ ง ทางสั ง คมและการเงิ น เป็นความเชื่อที่ผิดถนัด เพราะเท่ากับว่าถ้า เลิกกับแฟนเมื่อไหร่ ความมั่นคงในชีวิตของ คุณต้องหายไปด้วย ทั้งที่จริงแล้วชีวิตที่ มั ่ นคงสามารถเกิ ด ขึ ้ น ได้ ด ้ ว ยมื อ คุ ณ เอง ต่างหาก


22

IN HARMONY WITH NATURE เรื่อง : ทรรศน หาญเรื อ งเกี ย รติ ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

ลองหลับตาแล้วนึกว่ากำลังนั่งบนโซฟานุ่มๆ อยู่ในบ้านที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวๆ มีลม พัดเบาๆ โชยเข้ามาสัมผัสใบหน้า พร้อมกลิ่นหอม อ่อนๆ ของเฟิร์น ความรู้สึกของคุณในตอนนี้คง ผ่อนคลายไม่แพ้เรา ที่กำลังอยู่ในบ้านของ จิระชัย เร่งทอง เจ้าของบ้าน Baan Botanica หรือแปลตรงๆ ตัวว่า ‘บ้านแห่งพรรณไม้’ ซึง่ ทีม่ าของบ้านทีโ่ อบล้อม ไปด้วยธรรมชาติหลังนี้อยู่ในบรรทัดต่อไปนี้แล้ว “บ้านหลังนีเ้ ป็นบ้านทีซ่ อ้ื ต่อมาอีกที สไตล์การ ตกแต่งจะเป็นสไตล์ผสมผสาน รวบรวมของตกแต่ง จากทุกทีท่ ไ่ี ปมา ไม่วา่ จะไปท่องเทีย่ ว หรือไปทำงาน พอเราเห็นแล้วชอบก็ซอ้ื เอามาตกแต่ง ผมคิดว่าการ มิกซ์แอนด์แมตช์ไม่จำเป็นที่จะต้องจำกัดว่าเป็นของ เก่าหรือของสมัยใหม่ ผมชอบทีจ่ ะปรับเปลีย่ นทีว่ าง เรือ่ ยๆ ย้ายตรงนัน้ ย้ายตรงนี ้ แล้วแต่อารมณ์ บางที ก็เปลีย่ นสีผนังบ้าง บ้านหลังนีจ้ ะเปลีย่ นตลอดเวลา” นอกจากความร่มรืน่ ของต้นไม้หลากหลายชนิด บ้านหลังนี้ยังถูกแต่งเติมไปด้วยของตกแต่งที่มา จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งบางชิ้นก็มีที่มาและเรื่องราวที่

ต่างกัน โดยเฉพาะของชิน้ โปรดของเจ้าของบ้านชิน้ นี้ “ของที่ประทับใจที่สุดก็คือรูปปั้นม้าที่อยู่ตรง หัวเตียงสองตัว คือตอนแรกผมไปซื้อของที่ปักกิ่ง เพือ่ เอามาใช้ในงานโปรเจ็กต์ของบริษทั ก็ซอ้ื ของมา เยอะมากจนต้องใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาเลย แต่ม้า สองตัวนีต้ อนแรกไม่มนี ะ พอดีคนขายเขาส่งรูปมาให้ ดูทหี ลัง เห็นรูปแล้วก็ชอบ ทัง้ ทีย่ งั ไม่เห็นของจริงก็ ตกลงใจซื้อเลย เพราะว่าพอดีเป็นคนชอบรูปปั้นม้า อยูแ่ ล้ว ชอบสรีระของมัน ชอบพืน้ ผิวของหุน่ สองตัว นี้ที่ดูดิบๆ อีกอย่างผมเองก็เป็นคนที่ขี่ม้าด้วย ถึงแม้วา่ จะขี่ไม่เก่งก็ตาม (หัวเราะ)” แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่จะเต็มร้อยไปเสียทุกๆ อย่าง บ้านหลังนีเ้ องก็เช่นกัน ต้องมีบางส่วนทีย่ งั คง ต้องการการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับความ ต้องการของเจ้าของบ้านมากที่สุด “บ้านหลังนี้ตรงใจเรา 100% หรือยัง ผมคิดว่า ก็ยงั ไม่ถงึ กับ 100% ถ้าจะให้ดที ส่ี ดุ ก็คอื อยากออกแบบ เองสร้างเอง แต่ถ้าถามว่ามีคะแนนอยู่ระดับไหน ผมให้ 90% นะ เพราะเราอยูม่ าเป็นสิบปี เราก็ปรับ


23

เปลีย่ นไปตามทีเ่ ราต้องการ ถ้าปรับได้ผมอยากได้บา้ น ที่มีลักษณะเป็นบ้านล้อมสวน มีสวนอยู่ตรงกลาง มีเพดานสูงๆ มีพน้ื ทีเ่ พิม่ ขึน้ ไม่ตอ้ งใหญ่มาก สักไร่ สองไร่กพ็ อ (หัวเราะ) เรือ่ งสวนนีส่ ำคัญ ผมชอบที่จะ ให้มสี วนอยูใ่ นบ้าน ให้เป็นลักษณะผสมกันทัง้ อินดอร์ และเอาต์ดอร์” ทีส่ ำคัญ เขายังเชือ่ หมดใจด้วยว่า บ้านทีด่ นี อกจาก จะให้ความสุขแก่ผอ้ ู ยูอ่ าศัยแล้ว ยังสามารถช่วยเยียวยา จิตใจของเราจากปัญหาในแต่ละวันได้อีกด้วย “บ้านที่ดีอยู่แล้วเราจะรู้สึกสบายกายสบายใจ เมื่อใดที่เรากลับจากที่ทำงานมาถึงบ้าน เราจะรูส้ กึ ผ่อนคลาย สำหรับผม บ้านทีเ่ หมาะกับเราควรจะมี บรรยากาศที่เปิดโล่ง สามารถให้ลมพัดผ่านได้ เชือ่ มภายในกับภายนอกเข้าไว้ดว้ ยกัน ไม่ควรจะเป็น บ้านที่เปิดทึบ ผมไม่อยากให้พึ่งเครื่องปรับอากาศ กันมากนัก และบ้านลักษณะนี้ยังช่วยทำให้ใจเรา เย็นขึ้นด้วยนะ เพราะเวลาเราอยู่ในบ้านที่ร่มรื่นใจ เราก็จะสงบ” ก่อนทีจ่ ะลากันไป เขายังฝากความห่วงใยส่งผ่าน มาให้กับทุกคนที่ได้อ่าน adB ฉบับนี้ และบรรดา สถาปนิกรุ่นใหม่ไฟแรงที่เป็นความหวังใหม่ของ วงการอีกด้วย “อยากให้คนไทยช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เยอะๆ ต้นไม้นี่มีประโยชน์ช่วยเราได้เยอะมาก อยากให้ นักออกแบบรุ่นใหม่คิดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อม พยายามเอาพืน้ ทีส่ เี ขียวเข้ามาให้มากขึน้ ไม่อยากให้ ดีไซน์ตามแฟชัน่ บางคนออกแบบมามีแต่คอนกรีต ซึ่งมันอาจจะดูสวย ดูเท่ แต่อยากให้เอาธรรมชาติ มาช่วย ผมคิดว่ามันทำให้เรารู้สึกอยากเดินเข้าไป ไม่ใช่ว่าร้อนจนทนไม่ไหวต้องเดินออกมา” มนุษย์และธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่ อดีต ความสัมพันธ์เหล่านัน้ กำลังห่างหายไปมากขึน้ ทุกที แต่บา้ นหลังนีท้ ำให้เรารูส้ กึ เหมือนได้เจอเพือ่ นสนิท ของเราที่ห่างหายกันไปอีกครั้ง

สิ่งที่อยากเอามาตั้งไว้กลางบ้านที่สุด - ต้นกล้วยพัด เพราะว่ามันดูสงู เด่นเป็นสง่า ต้นไม้ที่จะมอบให้คนพิเศษทันทีตอนนี้ - ต้นลีลาวดี ผมเชือ่ ว่าเขาต้องรักต้นไม้ตน้ นี้ นักออกแบบทีอ่ ยาก featuring ร่วมงาน ด้วยสักครั้ง - เจฟฟรี บาวา เขาเป็นคนที่ริเริ่มสไตล์ ออกแบบ Tropical Resort เปรียบตัวเองกับต้นไม้ - ต้นปาล์ม แข็งนอกแต่นุ่มใน กิจกรรมตอนเช้าที่โปรดปรานที่สุด - ปลูกต้นไม้ เป็นสิ่งที่เอ็นจอยที่สุดแล้ว DVD ที่ดูจบไปรอบที่สามร้อย - Dead Poets Society นั ก ดนตรี ที่ อ ยากให้ ม าเล่ น ให้ ฟั ง ตรง หน้า - Simply Red ปาร์ตี้คืนนี้จะดื่มอะไรดี - ไวน์แดง ถ้าให้ออกแบบออฟฟิศให้กับ adB - จะตกแต่งให้มีต้นไม้ล้อมรอบออฟฟิศ ให้ ความรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อยู่กรุงเทพฯ


ALL ABOUT BIZ

25

BIZ LIFE

WTFjeans

MY STRESS-DRIVEN APPROACH

Han-Li Mei

Executive Director ของ AcuMedic Asia คลินิกฝังเข็มสมัยใหม่ ที่ประสบความสำเร็จในประเทศอังกฤษ และมาเปิดสาขาที่ประเทศไทย เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของการผสมผสานการแพทย์สมัยใหม่ เข้ากับการแพทย์แผนโบราณเข้าไว้ด้วยกัน

• ผมได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างของสองประเทศ คือ ไทย และ ฮ่องกง แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือผมได้เรียนรู้ชีวิต ซึ่งมันสอนให้ผมได้ รู้จักการต่อสู้ และพร้อมเป็นผู้ที่จะนำให้ทีมของเราก้าวไปประสบความ สำเร็จ • การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่ากับใครก็ตามเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ถ้าเรามี ไมตรีจติ ดีมากเท่าไหร่ มันก็เหมือนกับเป็นการสร้างเครือข่ายทีช่ ว่ ยเอือ้ หนุน การทำงานของเราให้ราบรืน่ ได้มากเท่านัน้ • แม้ว่าเรื่องภาษาจะเป็นปัญหาหนึ่งของการทำงานของผม แต่ผมก็ใช้ หลักการที่เป็นมาตรฐานมาช่วยจัดการในการทำงานร่วมกันของคนใน องค์กร เมื่อทุกคนเข้าใจหลักการและเหตุผลตรงกัน กระบวนการทำงาน ต่างๆ ก็จะราบรืน่ • ผูบ้ ริหารทีด่ ตี อ้ งเข้าใจลูกน้องเสียก่อนว่าเขาต้องการอะไร ผมใช้วธิ เี ข้าไป คลุกคลี สร้างความสนิทสนมกับพวกเขา เพื่อให้พวกเขาได้รู้ว่าเขาไม่ได้ ทำงานเพียงลำพัง ทุกครั้งที่เกิดปัญหา อย่างน้อยเขาก็รู้ว่ายังมีผมที่อยู่ ข้างหลัง และคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ • ครั้งหนึ่งผมก็เคยเป็นลูกน้องมาก่อน ประสบการณ์ตรงนี้จึงทำให้ผม เรียนรูว้ า่ บางครัง้ เราก็ตอ้ งให้อสิ ระกับพวกเขาบ้าง แต่ไม่ได้หมายความว่า เราจะปล่อยให้เขาออกนอกลู่นอกทางจนทำให้งานต้องเสียหาย • ความใจกว้างเป็นเรื่องสำคัญ บางครั้งลูกน้องของเราอาจจะทำผิด มากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ คนเราทุกคนก็มีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้น ได้เสมอ เราต้องไม่มองแต่ตวั ปัญหาเพียงอย่างเดียว บางครัง้ คนเราอาจจะ มีเหตุผลส่วนตัว ซึง่ ส่งผลทำให้เขาไม่มสี มาธิจนงานออกมาไม่ดี เราก็ตอ้ ง เป็นกำลังใจให้เขา ช่วยเหลือเขาด้วย • ผูบ้ ริหารทีด่ คี วรมีประสบการณ์ทส่ี ามารถแยกแยะได้วา่ ปัญหาทีล่ กู น้อง กำลังพบเจอ ปัญหาไหนคือเรื่องที่เราต้องลงไปช่วยพวกเขาจัดการ บางปัญหาถ้าพวกเขาได้แก้ไขกันเองได้ ก็ควรปล่อยให้เขาจัดการ เพราะ สิง่ ทีพ่ วกเขาจะได้รบั กลับมาก็คอื ความภาคภูมใิ จ และพวกเขาก็จะเติบโตขึน้

• ผมเชือ่ ว่าทุกคนรูห้ น้าทีข่ องตัวเอง รูว้ า่ เป้าหมายอยูต่ รงไหน การทีค่ ดิ ว่า ถ้าเธอไม่ทำ ฉันก็ไม่ทำ เป็นสิ่งที่ผิด ถ้ามัวแต่คิดแบบนั้น สุดท้ายแล้ว งานก็จะไม่สำเร็จ ทีมเวิรก์ ทีด่ ตี อ้ งคอยช่วยเหลือซึง่ กันและกัน • ถ้าเราอยากเป็นมืออาชีพในการทำงานในสาขาใดก็ตาม มันจะมี มาตรฐานอยู่ระดับหนึ่ง ถ้าก้าวข้ามความเป็นมาตรฐานตรงนั้นไปให้ได้ ก็จะเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง • การนำมาตรฐานทีด่ อี ยูแ่ ล้วมาปรับใช้ในองค์กรไม่ใช่สง่ิ ทีผ่ ดิ ยิง่ ถ้าเลือก ใช้มาตรฐานทีด่ มี ากๆ มาปรับใช้ ถึงแม้จะยังไม่สามารถก้าวข้ามมาตรฐาน ตรงส่วนนั้นได้ ขอเพียงแค่ทีมงานของเรารักษามาตรฐานนั้นเอาไว้ให้ เทียบเท่ากับของเดิมทีเ่ รานำมา นัน่ ก็ถอื ว่าเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ มี ากๆ แล้ว • ผู้บริหารไม่ได้มีหน้าที่แค่บริหารเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่แก้ปัญหาเรื่อง พนักงาน เรือ่ งความขัดแย้ง ต้องมีหน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาด้วย การบริหารงาน สำคัญพอๆ กับการบริหารคน มันไม่เหมือนกับรถที่มีอะไหล่ให้เปลี่ยน • โลกนีม้ คี นอยู่ 2 ประเภท หนึง่ คือใช้ความเครียดเป็นแรงขับดันให้ตวั เอง ก้าวไปข้างหน้า สอง คือใช้ความเครียดเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะแสดงความ ท้อแท้ออกมา ซึ่งคนประเภทที่สองนั้นจะไม่มีวันรู้ถึงความสุขของคำว่า ‘โอ้ เยีย่ มไปเลย ในทีส่ ดุ เราก็ทำได้’ • สิง่ สำคัญสำหรับผมคือการเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ๆ การพบปะผูค้ นทีห่ ลากหลาย ก็ถอื ว่าเป็นการเรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆ ให้กบั ตัวเราเช่นกัน อย่างน้อยทีส่ ดุ ถ้าเรา สนุกกับการเรียนรู้ที่จะพบปะกับผู้คน เราจะได้รับแง่คิดใหม่ๆ ที่สามารถ เอามาปรับใช้ในการทำงานของเราได้ดว้ ย • เป็นการยากที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขได้ทุกคน เพราะคนเราต่างก็มี ความต้องการทีไ่ ม่เหมือนกัน ผมจึงถือว่าการบริหารคนเป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทาย มันเป็นตัวชีว้ ดั ว่า คุณสามารถจะบริหารงานในตำแหน่งนีไ้ ด้ดเี พียงใด • ผมเลือกคนดีที่ไม่จำเป็นต้องเก่ง แต่เขาต้องมีความกระตือรือร้นที่จะ เรียนรูง้ าน แต่ทา้ ยทีส่ ดุ ไม่วา่ จะคนดีหรือคนเก่ง ถ้าทำงานร่วมทีมกันไม่ได้ ก็ไม่มปี ระโยชน์

บ่ อ ยครั ้ ง ที ่ เราพบไอเดี ย ที่ปรับปรุง เปลี ่ ย นแปลง ของเดิมที่เคยมี มาอย่างช้านาน ให้ เ ข้ า กั บ ยุ ค สมัย แล้วไอเดีย นัน้ ก็มกั จะทำให้ธรุ กิจประสบความสำเร็จ ได้อย่างสวยงาม เช่นเดียวกับ WTFjeans แบรนด์กางเกงยีนส์ของฝรั่งเศสที่เปิดตัว กางเกงยีนส์รุ่นใหม่เอาใจคนรัก gadget ด้วยการดีไซน์กระเป๋าหน้าให้พอเหมาะ พอดี ก ั บ โทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ โดยเฉพาะ iPhone และ iPod Touch แถมยังแบ่งช่อง เล็กๆ อีกช่องไว้สำหรับการพกพา USB อีกด้วย แต่นั่นยังธรรมดาเกินไปหน่อย เพราะกระเป๋าด้านในของเจ้ายีนส์ตวั นีย้ งั ทำมาจากไมโครไฟเบอร์ อ ย่ า งดี เพื ่ อ ป้องกันให้ gadget ของผูส้ วมใส่ปลอดภัย ไร้รอ่ งรอยขีดข่วน นอกจากนี้ ไอเดียการ ตลาดของเขาก็ ย ั ง น่ า สนใจอย่ า งมาก เพราะกางเกงยีนส์รนุ่ นีจ้ ะผลิตออกมาแค่ 1,000 ตัวเท่านั้น โดยแบ่งการขายออก เป็น 3 ช่วง ช่วงแรกขายแค่ 100 ตัว ในราคา 59 ยูโร ช่วงทีส่ องขาย 400 ตัว ในราคา 79 ยูโร และช่วงสุดท้ายขาย 500 ตัว ในราคา 109 ยูโร ซึง่ ถือเป็นการ ยั่วกิเลสลูกค้า และโยนหินถามทางไป ในตัว เหมาะสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ใหม่ๆ เป็นอย่างยิง่ ในเมือ่ จะเอาใจคนรัก gadget ทัง้ ที แน่นอนว่าช่องทางการขาย ก็จะต้องขายผ่านเว็บไซต์เป็นหลัก เพื่อ ความสะดวกในการสั่งซื้อ ใครอยากจะ เป็นเจ้าของสักตัวก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์ www.wtfjeans.com ได้เลย เราหวังอย่าง ยิง่ ว่าจะได้เห็นกางเกงยีนส์ในรุน่ ต่อๆ ไป ที่เอาใจคนใช้ BlackBerry หรือโทรศัพท์ มือถือรุ่นอื่นๆ บ้าง เชื่อว่ายอดสั่งซื้อใน เมืองไทยคงจะพุง่ กระฉูดเป็นแน่

BIZ QUOTE BIZ BOOK

บริหารแบบย้อนศร

ผูเ้ ขียน : สุจนิ ต์ จันทร์นวล สำนักพิมพ์ : มติชน ราคา : 165 บาท

ชือ่ ของ สุจนิ ต์ จันทร์นวล เป็นทีร่ จู้ กั กันดีในวงการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ สามารถพูดได้อย่างเต็มปาก ว่าเขาเป็นคนทีม่ คี วามสามารถในการเรียนรูค้ นได้อย่าง ทะลุปรุโปร่งคนหนึง่ ด้วยประสบการณ์นเ้ี องทีเ่ ป็นทีม่ า ของคอลัมน์ ‘บริหารแบบย้อนศร’ ในหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นการคัดหัวข้อ เด็ดๆ ที่เคยตีพิมพ์มาแล้วให้รวมอยู่ในเล่มเดียว ซึ่ง ทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารซึ่งพบ อยูใ่ นทุกหนทุกแห่ง ทุกยุคทุกสมัย ไม่เพียงแต่นำเสนอ แนวทางแก้ปญ ั หาทีไ่ ม่มใี นตำรา แต่ยงั เป็นแนวคิดและ มุมมองทีไ่ ม่ถกู ขังอยูใ่ นกรอบ และสามารถพิชติ ปัญหา ได้อย่างเบ็ดเสร็จด้วย เพราะทุกแนวคิดทีอ่ ยูใ่ นหนังสือ เล่มนีล้ ว้ นเกิดจากประสบการณ์ในชีวติ จริงของผูเ้ ขียน อีกทัง้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารส่วนใหญ่ไม่เคย

คิดจะทำความเข้าใจลูกน้องมาก่อน และในทางตรง กันข้าม คือสิง่ ทีล่ กู น้องก็ไม่เคยเข้าใจหัวอกเจ้านายมา ก่อนด้วย เสมือนเป็นเหรียญสองด้านที่ทำให้ผู้บริหาร มองเห็นลูกน้องในอีกมิติหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ทำให้ ลูกน้องมองเห็นเจ้านายในอีกมิติหนึ่งเช่นกัน เช่น ‘หัวหน้าควรจะให้ความหวังดี ให้ความจริงใจ พินิจ พิเคราะห์ลูกน้องรอบข้างให้ละเอียด ลงไปใกล้ชิดกับ พวกเขา ค้นหาอะไรดีๆ ในตัวเขาด้วยสายตาของเรา ด้วยดุลพินิจของเรา เราก็อาจจะพบเพชรได้ไม่ยาก’ หรือ ‘ระบบงานของเอกชนต้องการคนทีค่ ดิ อะไรอย่าง เป็นระบบมาทำงานให้เขา เขาต้องการคนที่สามารถ แก้ปัญหาให้เขาได้ ยิ่งคิดเก่งแก้เก่งเท่าไรก็จะประสบ ความสำเร็จมากขึ้นๆ’ เราขอแนะนำว่านี่คือหนังสือ สามัญประจำออฟฟิศ ทีท่ กุ องค์กรควรจะมีอยูใ่ นครอบครอง

BUSINESS IS A GAME, THE GREATEST GAME IN THE WORLD IF YOU KNOW HOW TO PLAY IT. -Thomas J. Watson, IBM Founder


26

THE WORDS

“Weak souls always set to work at the wrong time.”

“A blind man will not thank you for a looking-glass.” คนตาบอดย่อมจะไม่ขอบคุณ แว่นสายตาที่ท่านมอบให้ -Thomas Fuller

จิตวิญญาณที่อ่อนแอจะลุกมา ทำงานในเวลาที่ผิดเสมอ -Cardinal De Rets

“You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.” ท่านต้องไม่สิ้นศรัทธาในมนุษยชาติ เพราะพวกเขาเหล่านั้น ก็เหมือนมหาสมุทร แค่ ไม่กี่หยดน้ำสกปรกในมหาสมุทร ไม่อาจทำให้ทั้งมหาสมุทรสกปรกไปได้ -Mohandas Gandhi

“It’s not your blue blood, your pedigree or your college degree. It’s what you do with your life that counts.” ไม่มีอะไรสำคัญทั้งนั้น ไม่ว่าจะสายเลือดชั้นสูง ใบประกาศชาติพันธุ์ หรือกระทั่งใบปริญญา มันอยู่ที่ว่าคุณทำอะไรในชีวิตบ้างต่างหาก

“How do we know that the sky is not green and we are all colourblind?” เราจะรู้ได้อย่างไรว่าท้องฟ้านั้นไม่ได้ เป็นสีเขียว และจริงๆ แล้วพวกเรา ล้วนแต่ตาบอดสีทั้งนั้น? -นิรนาม

“A soft refusal is not always taken, but a rude one is immediately believed.” การปฏิเสธอย่างนุ่มนวลหาได้มีคนรับเสมอไป แต่อย่างหยาบคายต่างหากที่จะมีคนเชื่อโดยทันที

-Alexander Chase

-Millard Fuller

“The only people with whom you should try to get even are those who have helped you.” คนเดียวที่ท่านควรจะพยายามหาทาง ตอบแทนอย่างเท่าเทียมก็คอื บุคคล ทีเ่ คยช่วยเหลือท่าน

“We are here to add what we can to life, not to get what we can from it.” เรามาอยู่ที่นี่เพื่อเติมสิ่งที่เราสามารถทำได้ให้กับชีวิต หาได้อยู่เพื่อรับสิ่งที่เราสามารถรับได้จากชีวิตไม่ -William Osler

-John E. Southard

“Everyone wishes to have truth on his side, but not everyone wishes to be on the side of truth.”

ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะให้ความจริงมา อยู่ข้างเขา แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ปรารถนาที่จะ อยู่ข้างเดียวกับความจริง -Richard Whately

“Peace begins with a smile.” สันติเริ่มต้นจากรอยยิ้ม -Mother Teresa

“You cannot strengthen the weak by weakening the strong.”

ท่านไม่สามารถสร้างความ เข้มแข็งให้คนอ่อนแอได้ด้วย การไปทำให้คนเข้มแข็งอ่อนแอลง - Abraham Lincoln

“It is the silence between the notes that makes the music; it is the space between the bars that holds the tiger.” เพราะความเงียบงันระหว่าง

ตัวโน้ตแต่ละตัวนั่นเองจึงเกิดเสียง เพลงขึ้น และช่องว่างระหว่างซี่กรง นั่นเองที่กักขังเสือทั้งตัวเอาไว้ -สุภาษิตเซนโบราณ

“Stop worrying about the potholes in the road and celebrate the journey!” จงหยุดวิตกกังวลกับหลุมบ่อบนถนน แต่จงเฉลิมฉลองให้กับการเดินทางไกล -Barbara Hoffman


27

SPECIAL GUEST จากรุน่ พ่อสูร่ นุ่ ลูก จากแบรนด์เฟอร์นเิ จอร์สอู่ าณาจักรสินค้าภายในบ้านครบวงจร ความสำเร็จของ Index Living Mall น่าจะเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่า และตอนนี้เรากำลังพาคุณเดินเล่นไปรอบๆ อาณาจักรแห่งนี้ พร้อมทำความรู้จักกับ จรินทร ปัทมสัตยาสนธิ ทายาทรุน่ ใหม่ของ Index Living Mall เพือ่ เรียนรูเ้ คล็ดลับความสำเร็จจากถ้อยคำของเธอเอง อยากให้ช่วยเล่าถึงตัวเองให้เรารู้จักคุณมากขึ้นสักหน่อย ก่อนหน้านี้เราเรียนจบ MBA จากมหาวิทยาลัยในซานฟรานซิสโก ส่วนปริญญาตรีจบบริหารธุรกิจที่เอแบค จริงๆ แล้วก่อนทีจ่ ะเข้ามาทำงานทีอ่ นิ เด็กซ์ ได้มโี อกาสไปอยูท่ ฝ่ี า่ ยการตลาดของสหพัฒน์ฯ ประมาณ 1 ปี คุณพ่อก็โทร.เรียก ทุกวัน บอกว่า ‘กลับมาได้แล้ว งานทีบ่ า้ นยุง่ มาก’ เราก็เลยต้องออกมา ก็เสียดายมาก เพราะว่าอยากลองทำงานทีอ่ น่ื เป็นความตั้งใจของตัวเอง คืออยากรู้ว่าคนอื่นเขาทำงานกันอย่างไร มีระบบอย่างไร ไม่ใช่ว่าเรารู้แต่เรื่องของเราเอง เราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นอย่างไร และก็อยากรู้ว่าถ้าเราทำงานในฐานะที่เป็นลูกจ้างคนหนึ่ง เราจะคิดกับบริษัทอย่างไร อยากมีเจ้านายเก่งๆ ไว้คอยสอนงานเรา ได้เรียนรู้อะไรดีๆ จากเขามันก็น่าจะดี ตอนที่เข้าไปทำที่สหพัฒน์ฯ เขาก็ไม่รู้ ว่าที่บ้านเราทำอินเด็กซ์ เราก็สมัครไปเหมือนพนักงานคนหนึ่ง หลังจากนั้นก็ได้มาทำในด้านการตลาดของอินเด็กซ์ คือถนัดงานด้านการตลาดมากกว่า ตอนนีก้ ม็ หี น้าทีด่ แู ลทุกอย่างของอินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์ ดูภาพรวมทุกอย่างของบริษทั ได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานที่อื่นที่ไม่ใช่บริษัทของตัวเองบ้าง ได้เรียนรู้เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเวลาวางแผนงานเมื่อออกสินค้าใหม่ การประชุมยอดขายเขาทำกันยังไง วิธีวัดผล การขาย เจ้านายเก่าจะสอนอยูเ่ สมอว่า ให้คดิ ว่าสินค้าทุกอย่างคือลูกของเรา เราต้องรูท้ กุ อย่างเกีย่ วกับเขา และรักเขา ซึ่งมันจะซึมลึกอยู่ในสายเลือดเลย ทำให้เรานำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานที่อินเด็กซ์ได้ดีมาก ย้อนกลับไปช่วงที่เข้ามาทำงานในอินเด็กซ์ตอนแรก เริ่มจากตำแหน่งอะไร ตอนนั้นได้มาเริ่มต้นที่ฝ่ายการตลาดก่อน ก็เข้ามาเหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่ง ไม่ได้มาเป็นผู้บริหารเลย เราก็มี หัวหน้า ซึง่ เขาก็เป็นมืออาชีพอยูแ่ ล้ว ก็ไม่ตอ้ งปรับตัวอะไรมาก เพียงแต่วา่ มันจะมีความกดดัน เพราะว่าเวลาเราเข้ามา เขาจะมองว่าเราเป็นลูกเจ้าของ และสงสัยว่าเราจะทำงานได้หรือเปล่า แต่เราก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เขารู้ว่าเรา เป็นอย่างไร พอได้ทำงานร่วมกัน เขาก็รู้ว่าเราเป็นพนักงานคนหนึ่ง ไม่ใช่ว่ามีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่น ตอนนัน้ ต้องใช้ความพยายามในการพิสจู น์ตวั เองมากกว่าคนอืน่ หรือเปล่า และผ่านช่วงเวลานัน้ มาได้อย่างไร ถือว่าใช้เวลาเยอะพอสมควรกว่าจะมาถึงวันนี้ ต้องทำงานหนักกว่าคนอืน่ เพราะว่ามันเป็นบริษทั ของเราเอง ถ้าเรา ไม่อยากทำแล้วใครจะมาอยากทำ เราต้องทำเป็นตัวอย่างให้ดวู า่ เราตัง้ ใจ และขยันทำงานมากแค่ไหน ถ้าคุณเห็นเราขยัน คุณก็ควรจะต้องขยันอย่างเราด้วย ถึงแม้เขาจะไม่ได้อยู่ทีมเดียวกับเรา แต่อย่างน้อยเขาก็จะได้เห็นในสิ่งที่เราทำด้วย มีวิธีการดูแลพนักงานอย่างไร เนื่องจากบริษัทของเราเป็นบริษัทใหญ่ มีพนักงาน 2 พันกว่าคน เราไม่สามารถดูแลด้วยตัวเราเองคนเดียวได้ จะ ทำตัวเป็นวันแมนโชว์ไม่ได้ เราต้องให้อำนาจผูบ้ ริหารแต่ละฝ่ายไปดูแลและตัดสินใจ คือต้องให้ความไว้วางใจกับคนอื่นด้วย เพราะถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นอยู่ที่เราคนเดียว บริษัทคงไม่เจริญเติบโตแน่นอน แต่สิ่งที่สำคัญทีส่ ดุ คือประตู ห้องเปิดตลอด ไม่เคยปิด ถ้าเป็นทีอ่ น่ื เขาอาจจะแยกผูบ้ ริหารกับพนักงานออกจากกันอย่างชัดเจน แถมปิดประตูไว้ตลอด ด้วย ซึ่งลูกน้องหรือว่าใครที่ไหนจะกล้าเข้าไปหา แต่เราเปิดประตูไว้ตลอดเวลา ด้วยความเชื่อว่าพนักงานต้องเข้าถึง เราได้ เวลามีปัญหาอะไร เขาต้องกล้าที่จะเดินมาบอก ไม่ใช่ว่ารู้สึกกลัวเรา หรือมีปัญหาอะไรก็ไปหมกเอาไว้ นั่งทับ ปัญหาไว้ทุกวัน ซึ่งเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นสามารถเข้ามาคุยกันได้ตลอด เพื่อช่วยกันแก้ปัญหา ตอนเด็กๆ เคยเห็นคุณพ่อทำงานไหม

THE SUCCESS LESSON @INDEX LIVING MALL

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2545 Index Living Mall สาขาแรกได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เป็น ‘สเปเชียลมอลล์’ ที่รวมเอาเฟอร์นิเจอร์และของใช้ตกแต่งบ้านมาไว้ด้วยกันในพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงนับได้ว่า Index Living Mall เป็น ‘สเปเชียลมอลล์แห่งแรกในประเทศไทย’ ปัจจุบัน Index Living Mall มีสาขาแล้วทั้งสิ้น 17 สาขา ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศ Prime Minister’s Award ถึง 8 ปีซ้อน ซึ่งถือเป็นเครื่องรับประกันชั้นดี ถึงคุณภาพ และความสำเร็จของสเปเชียลมอลล์แห่งนี้ ตลอดเลยค่ะ เมือ่ ก่อนคุณพ่อสร้างทีท่ ำงานไว้ตดิ กับทีบ่ า้ น เราก็วง่ิ เล่นอยูแ่ ถวนัน้ รูจ้ กั พนักงานในออฟฟิศหมดเลย ออฟฟิศก็เล็กๆ มีอยูไ่ ม่กค่ี น ตอนเย็นเราก็เห็นเขานัง่ ทำงาน วันเสาร์-อาทิตย์ ทีไ่ ม่ได้เรียนหนังสือ คุณพ่อก็จะเรียกมาช่วยงาน ประทับใจอะไรจากการทำงานของคุณพ่อมากที่สุด คุณพ่อเป็นที่รักของพนักงานทุกคน หลายคนที่อยู่กันมานานๆ บอกได้เลยว่าอยู่เพราะว่าอยากทำงานให้คุณพ่อ ท่านมัดใจลูกน้องได้ คุณพ่อเป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆ แม้ท่านเป็นคนที่เรียนจบชั้น ป.6 แต่ว่าท่านตั้งใจ ขยัน ทุ่มเท เรียนรู้ตลอดเวลา แล้วถึงแม้คุณพ่อจะอายุมากแล้ว แต่ท่านก็ยังไม่ตกรุ่น คนตกรุ่นไม่ได้อยู่ที่อายุ แต่อยู่ที่ความคิดที่ ไม่อยากจะพัฒนาอีกแล้ว เวลาท่านเจอใครเก่งๆ ท่านก็พร้อมจะเรียนรูส้ ง่ิ ดีๆ จากเขาอยูเ่ สมอ ท่านมักจะบอกว่าเราต้อง ให้ความเป็นกันเองกับลูกน้อง และอย่าไปวางตัวในที่ที่เขาไม่ สามารถเข้าถึงได้ เวลาที่เขามีอะไรจะได้กล้าที่จะมา บอกเรา มีปญ ั หาอะไรเราก็แก้ไขไปด้วยกัน แล้วก็อย่านัง่ อยูบ่ นหอคอยงาช้าง มีอะไรเรานัง่ มองจากตรงนัน้ แล้วเราก็คดิ เอาเองไม่ได้ ต้องไปดูให้เห็นกับตาว่ามันเป็นอย่างไร เหมือนของร้อนที่เราจะรู้ว่ามันร้อนก็ต่อเมื่อยื่นมือไปจับมัน แล้วเราก็จะได้บทเรียนว่าคราวหน้าจะไม่จบั อีกแล้ว อินเด็กซ์ในปัจจุบันมีความแตกต่างจากอินเด็กซ์ในรุ่นของคุณพ่ออย่างไรบ้าง รุน่ คุณพ่อคือท่านสร้างมาด้วยตัวของท่านเอง จากทีไ่ ม่มอี ะไรเลย จนวันนี้มันเยอะแยะมากมาย มีทั้งโรงงาน สาขา หน้าร้าน สำนักงานใหญ่ ซึ่งก็คงบริหารแบบเดิมไม่ได้ คนที่อยู่บริษัทมา 10-20 ปี ปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารระดับสูง ทั้งนั้น คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาต้องเก่งกว่าคนรุน่ เก่า เราต้องสร้างคนของเราขึน้ มา แต่สิ่งที่เราไม่เคยเปลี่ยนแปลงนับจาก วันแรกที่เปิดบริษัทเลยก็คือความจริงใจที่เราให้กับลูกค้า ซึ่งทำให้เรามีทุกวันนี้ สิ่งเหล่านี้คงไม่มีวันเปลี่ยน ในยุคของคุณมีข้อได้เปรียบอะไรที่คนรุ่นเก่าไม่มีบ้าง และคิดว่าข้อได้เปรียบนี้ทำให้การทำงานง่ายขึ้น ยุคก่อนมันเหมือนกับว่า ไม่รวู้ า่ ถูกหรือผิด แต่กต็ อ้ งลองทำมันไป แต่วนั นีท้ กุ อย่างก้าวไกลมากขึน้ เรามีเทคโนโลยี มีฐานข้อมูลมารองรับการตัดสินใจของเรา ไม่ได้ใช้สัญชาตญาณอย่างเดียว ความเสี่ยงก็น้อยลง รวมถึงยังได้ ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาจากคุณพ่อด้วย ซึ่งทำให้การทำงานง่ายขึ้นมาก เวลาที่ทำงานเหนื่อยๆ อะไรที่จะทำให้หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง น่าจะเป็นผลงานของบริษัทเป็นหลัก ใครจะมาชมเราให้ตายยังไง แต่ถ้าไม่ได้กำไร ยอดขายไม่มี เขาก็อาจจะ แกล้งชมให้เราดีใจก็ได้ แต่ถ้าผลงานของบริษัทออกมาดี ไม่ต้องมีใครมาชมก็ดีใจแล้ว เวลาทีเ่ จอปัญหาเยอะๆ หรือเครียดมากๆ จะบอกกับตัวเองอย่างไรให้ตนื่ มาแล้วอยากไปทำงานในทุกๆ เช้า เวลาเครียดก็ต้องมีเบรกบ้าง ไม่อย่างนั้นคงจะตื้อ คิดไม่ออก แล้วมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนั้น สุดท้ายก็หา ทางออกไม่ได้ ต้องเบรกไปทำอย่างอืน่ ให้เราสบายใจสักพักหนึง่ แล้วกลับมาสูใ้ หม่ ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้งา่ ยกว่าเดิม ทิศทางที่อินเด็กซ์จะเดินต่อไปนับจากนี้ เป็นอย่างไรบ้าง อยากจะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในประเทศ เมื่อลูกค้าคิดถึงคำว่าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน อยากให้คิดถึง อินเด็กซ์เป็นอันดับแรก นี่คือสิ่งที่เราอยากจะไปให้ถึง ในส่วนของต่างประเทศ ตอนนี้เราก็ได้ไปที่ดูไบแล้ว และเรา อยากไปที่อื่นๆ ทั่วโลก นั่นคือความฝันว่าเราจะพาแบรนด์ไทยไประดับโลก ให้คนอื่นรู้จักเรามากขึ้น


ISSUE 91 16 - 22 APRIL 2010

THE ART OF LIVING MALL

a day BULLETIN issue 91  

The Urban Current Magazine Free Copy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you