Page 1

ISSUE 67 30 OCT - 5 NOV 2009


ISSUE 67, 30 OCTOBER - 5 NOVEMBER 2009

Life As a Snail เวลาฝนตกชุก แถวบ้านผู้เขียนจะมีสัตว์โลกชนิดหนึ่งเดินกันเพ่นพ่านไปหมด สิ่งมีชีวิตนั้นเรียกว่า หอยทาก ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผู้เขียนยังสงสัยมาจนบัดนี้ว่า ทำไมถึงเดินช้าได้ขนาดนั้น ช้าจนไม่สามารถมาเทียบกับวิถีชีวิตคนเมืองอย่างเราๆ ท่านๆ ได้เลยเพราะอัตราความเร็วต่างกันแบบคนละขั้ว สมัยเด็กๆ เวลาเห็นหอยทาก ก็ตน่ื เต้นไปตามประสาว่า... เออ ดูเป็นสัตว์ทแ่ี ปลกดี ไปไหนมาไหนก็ตอ้ งแบกเปลือกอันเบ้อเริม่ ไปด้วย แล้วเราก็ไม่เคยเข้าใจสักทีวา่ แล้วทำไมจะต้องเอาไปด้วย จะว่าเอาไว้หลบแดดหลบฝนก็ไม่นา่ จะต้องลำบากถึงขนาดนัน้ แค่ทำเหมือนสัตว์ชนิดอืน่ ทีไ่ ปหาทีห่ ลบแดดฝนเอาดาบหน้าก็สน้ิ เรือ่ ง ความ สงสัยสมัยเด็กๆ จบอยู่แค่นั้น เพราะจะให้ไปนั่งสังเกตพฤติกรรมของหอยทาก ก็คงไม่ต้องเอาเวลาไปทำอย่างอื่น เพราะพี่เขาเดินช้ามาก ช้าจนเราเดินไปซักผ้าตากผ้า แล้วกลับมา พี่เขาก็ยังเดินไปไม่ถึงไหน (ซึ่งถ้ามีนักสังเกตพฤติกรรมหอยทากจริงๆ ก็ขอแสดงความนับถือในความอดทนและใจเย็นของพวกท่านมา ณ ที่นี้) อีกประเด็น หนึ่งที่ผู้เขียนไม่อาจจะสนใจพฤติกรรมของหอยทากได้นานก็เพราะเหตุผลสำคัญว่าผู้เขียนเป็นคนใจร้อน รออะไรนานๆ ไม่ค่อยได้ ใจร้อนจนยอมรับว่าใกล้เคียงกับ พวกเสพติดความเร็วไปแล้ว เอ่อ... แต่ไม่ใช่เด็กแว้นแน่นอน เรื่องนี้ขอยืนยัน ระยะหลังๆ มานี้ฝนตกบ่อยมาก หลังฝนตกและอากาศชื้น หอยทากก็เดินสลอนกันออกมาให้เห็นอีก แต่คราวนี้ความสนใจอยากรู้จักหอยทากเริ่มกลับมาในหัว อีกครัง้ ว่าแล้วก็เลยไปหาข้อมูลมาอ่านเล่นๆ แล้วก็พบว่าสาเหตุทห่ี อยทากเดินช้า เพราะเขาต้องปล่อยเมือกหล่อลืน่ เพือ่ ให้ตวั เองกระดึบ๊ ๆ ไปข้างหน้าได้ดว้ ย นอกจากนัน้ เปลือกหอยทีอ่ ยูบ่ นหลังก็เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำให้หอยทากไม่สามารถแข่งวิง่ ร้อยเมตรได้ จากสถิตทิ ผ่ี เู้ ขียนไปค้นหามาได้ พบว่าหอยทากสามารถเดินช้าได้ตง้ั แต่ระดับ 0.013 เมตรต่อวินาที และสามารถเดินช้าได้มากที่สุดถึง 0.0028 เมตรต่อวินาที บางแหล่งข้อมูลคำนวณมาให้เสร็จสรรพว่าหอยทากใช้เวลาเดินหนึ่งชั่วโมงได้ไกลแค่ 150 ฟุต (1 ฟุต เท่ากับ 12 นิว้ หรือ 1 ไม้บรรทัด) ตัวทีเ่ ดินเร็วทีส่ ดุ แล้วก็อาจใช้เวลามากถึง 3 นาที เพือ่ จะเดินได้ไกลมากถึง 2 ฟุต หรือเท่ากับความยาวของไม้บรรทัด 2 อันต่อกัน คิดต่อไปอีกว่าใน 1 ชั่วโมง หอยทากสามารถเดินได้ไกลเพียง 40 ฟุต และถ้าคิดเป็นวัน คุณหอยทากก็จะใช้เวลาถึง 5 วันครึ่งต่อการเดินทางไกลประมาณ 1 ไมล์ หรือ 1.6 กิโลเมตร แม้จะคำนวณระดับความเร็ว-ช้าของหอยทากออกมาละเอียดลออขนาดนั้นแล้ว แต่ก็ยังไม่มีใครหาเหตุผลได้ว่าทำไมหอยทากต้องเดินช้าขนาดนั้น การเดิน ช้าเช่นนัน้ มีผลอะไรต่อปรัชญาชีวติ ของหอยทากหรือเปล่าก็ไม่มใี ครรูอ้ กี แต่ไปๆ มาๆ ผูเ้ ขียนกลับสังเกตเห็นว่าหอยทากเป็นสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ นิ ดีม้ ากชนิดหนึง่ เพราะมันมีจงั หวะ ชีวิตที่สวนทางกับความเร็วของโลกใบนี้อย่างสิ้นเชิง และไม่สนใจด้วยว่ารอบตัวจะหมุนเร็วกันขนาดไหน ถึงเวลาเดินก็เดิน ถึงช้าถึงเร็วก็ถือว่าถึง วันๆ ก็เดินไม่เอาเรื่อง เอาราวกับใคร แบบฉันเป็นฉันเองที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าจะวัดระดับว่าสัตว์โลกชนิดไหนที่หยุดดูวิวข้างทางได้บ่อยที่สุด หอยทากน่าจะชนะเลิศอย่างไม่มีใครคัดค้าน และคนเมืองอย่างเราๆ ที่วิ่งพรวดพราดออกมาจากรถไฟฟ้าเพื่อไปต่ออีกขบวนที่ชานชาลาตรงข้ามคงนึกไม่ออกว่าถ้าชีวิตฉันจะต้องเดินช้าแบบนั้นบ้าง ฉันจะมีสภาพ เป็นอย่างไร พูดกันแบบไม่ต้องอาศัยความเท่มากนัก ก็ต้องบอกว่าเราใช้ชีวิตแบบมุ่งไปข้างหน้าและคำนึงถึงจุดมุ่งหมายมากกว่าคำนึงถึงวิวข้างทางไปจนชินแล้ว แน่นอนว่าการเดินช้า-เร็วไม่ได้มีความผิดในตัวของมันเองอย่างเด็ดขาดชัดเจน หากแต่ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหร่เราจะเดินช้า เมื่อไหร่เราจะเดินเร็ว เมื่อไหร่เราจะหยุด เมื่อไหร่เราจะไป ทั้งหมดนี้ไม่มีใครตอบได้นอกจากตัวเอง ที่สำคัญ ถ้าเรายังตอบตัวเองไม่ได้ และยอมให้คนอื่นมากำหนดหรือตอบให้ นั่นแหละยิ่งทำให้จังหวะชีวิตเรา รวนเข้าไปใหญ่ เรือ่ งหอยทากยังไม่หมด เพราะบังเอิญผูเ้ ขียนสงสัยอยากจะรูต้ อ่ ว่า แล้วหอยทากจะแบกเปลือกไปไหนมาไหนด้วยทำไม? ไม่มคี ำตอบทีช่ ดั เจนนักเกีย่ วกับ เหตุผลนี้ มีเพียงเหตุผลทางธรรมชาติเท่านั้นที่พอจะอธิบายได้ว่าเปลือกหอยมีไว้ป้องกันตัว เพราะหอยทากตัวนิ่มและบอบบาง หากโดนอะไรมากระทบกระเทือนหนักๆ ก็อาจถึงกับชีวิตได้ แต่เหตุผลนั้นยังไม่สนุกพอ... ที่สนุกคือตำนานหอยทากของจีนต่างหาก เท่าที่ผู้เขียนจำได้ เขาบอกไว้ว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว หอยทากยัง ไม่มีเปลือกแบบนี้ แต่มีอยู่วันหนึ่งพายุฝนมา หอยทากเลยคลานเข้าไปนอนใต้เปลือกหอยใหญ่ๆ เพื่อหลบพายุ ระหว่างนั้นไม่ว่าสัตว์อะไรจะขอเข้ามาอาศัยอยู่ด้วย หอยทากก็ไม่ยอมให้เข้า จนเมื่อลมพายุสงบ มันเลยออกไม่ได้ แล้วก็เลยต้องไปไหนมาไหนทั้งเปลือกหอยแบบนั้น ช้าบ้างก็ได้ แต่อย่าช้าเพราะแบกสิ่งที่ควรจะวาง -- คือสิ่งที่หอยทากพยายามจะบอก แต่เสียดายที่พวกเราไม่ค่อยมีเวลาหยุดฟัง วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร adaybulletin08@gmail.com และ www.twitter.com/adaybulletin

13

ปีที่ 2 ฉบับที่ 67 วันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2552

20

06

06 GOODNEWS

22 CALENDAR

24 SHOPPING

ข ้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร จ ั ด อันดับทีน่ า่ สนใจรอบตัว และสำรวจความเห็ น ของผู ้ ค นกั บ เรื ่ อ งใน กระแส

26

32 ด้วยภาระหน้าที่การงานทำให้ โดยส่วนตัวแล้วดิฉันจะไม่ค่อยมีเวลา ที่จะอ่านนิตยสารฉบับใดฉบับหนึ่ง เป็นประจำ จะอ่านพวก supplement หรือ free magazine มากกว่า เพราะ เนื้อหาหลากหลายและอ่านจบได้ใน เวลาอันรวดเร็ว เมื่อเจอ free magazine ไหนที่เนื้อหาถูกใจ ก็จะยอมจ่ายเงินสมัครสมาชิกไปเลย จะได้ไม่ต้องกังวลว่า จะต้องไปมองหาที่ไหน และอีกเหตุผลหนึ่งคือจะได้เป็น กำลังใจให้กับทีมงานด้วย ที่จริงคนที่มีส่วนให้สมัครสมาชิก adB คือลูกชายวัย 11 ปี เรียนอยู่ ป.6 เองค่ะ เราสองคน

04 THE DATABASE

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

รับลมหนาวด้วยเสือ้ ผ้า หลายสไตล์ ทีน่ อกจาก จะกันลมหนาวได้แล้ว อาจได้ ค นมาคลาย เหงาเมื่อมีของเหล่านี้ บนร่างกายอีกด้วย

แม่ลกู มารูจ้ กั adB เมือ่ ฉบับวันที่ 9-15 ตุลาคม ทีผ่ า่ นมานีเ้ อง โดยดิฉนั หยิบ adB ติดมือมาจากเคาน์เตอร์แอร์เอเชียทีส่ วุ รรณภูมิ ขณะทีก่ ำลังจะไปพม่ากัน คืนหนึง่ ขณะทีเ่ จ้าลูกชายรอดิฉันอาบ น้ำอยู่ เขาก็หยิบ adB มาอ่าน พอดิฉันอาบน้ำเสร็จออกมา เขาก็เล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ใน adB ให้ฟังอย่างกระตือรือร้นมาก วันรุ่งขึ้น หลังจากไปเดินเที่ยวในย่างกุ้งตั้งแต่เช้าถึง บ่าย เราก็กลับมานอนพักที่โรงแรม เจ้าลูกชายรีบหยิบ adB มานัง่ อ่านต่อ ดิฉนั เลยถือโอกาสนัง่ อ่านไปพร้อมกับลูก เพราะ ตอนนัน้ ตัวเองก็ยงั อ่าน adB ไม่จบ และไม่แน่ใจว่าจะเจอคอลัมน์ อะไรที่ไม่เหมาะกับวัยเขาไหม ปรากฏว่าเราสองคนก็นั่งอ่าน ด้วยกันกะหนุงกะหนิง ได้แชร์ความคิด ได้โอ้โฮอื้อฮือกับบาง

08 10 13 20 ALL ABOUT THE WORDS INTERVIEW A MUST BIZ ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม- เจาะลึกเบื้องหลังการ สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร เปิดตัวผู้อยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จของ True รุง่ ฟ้า เกียรติพจน์ ด้วย แนวคิดทีว่ า่ ‘ไม่มอี ะไร ทีเ่ ป็นไปไม่ได้’

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

26 28 HOME MADE HEALTH เปิ ด บ้ า น Wedding AND Planner มืออาชีพอย่าง HEART ‘ต้น’ - จักรพรรดิ์ บุญโญ ที ่ เนรมิ ต บ้ า นให้ โรแมนติกราวกับอยู่ใน เทพนิยาย

มาฝากแบบ A Must พลาดแล้วจะหาว่าไม่ เตือน

32 THE GUEST

รวมสาระความรู้ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

เรื่องที่เราเพิ่งรู้ พออ่านจบ ดิฉันเลยแหย่ๆ เขาดูว่า “หนังสือ เล่มนี้ดีเนอะ สมัครสมาชิกเลยไหม” ปรากฏว่าสิ่งที่เขาตอบ มาคือ “เอาเลยแม่ กำลังอยากขอแม่พอดี” กลับจากพม่าปุบ๊ วันรุ่งขึ้นดิฉันก็เลยสมัครสมาชิกเลย คนที่บริษัทดิฉันถามกัน ใหญ่ว่าดิฉัน scan ดูดีหรือยังว่า adB เหมาะกับเด็กหรือเปล่า แต่ไม่มใี ครรูจ้ กั ลูกดีเท่าดิฉนั หรอกค่ะ ว่าเขาเป็นเด็กที่ ‘ติสท์’ มากแค่ไหน ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ที่เขา จะชอบ adB อยากปิดท้ายเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ชื่นใจว่า ตอนนี้ adB มีแฟนคลับใหม่สองคนแม่ลูกแล้วนะคะ ขอแสดงความชื่นชม -แม่อาย&ลูกกาย (สมาชิกในนาม ด.ช. ธนกานต์ จß ริ โสภณ)

ทำธุ ร กิ จ ของ ปี เตอร์ ทวี ผ ลเจริ ญ ผู ้ ท ำให้ Daddy Dough กลาย เป็นโดนัทยอดฮิตอย่าง รวดเร็ว

พูดคุยกับพิธกี รเจ้าของ รอยยิ้มสดใส ‘แอน’ ทวีรตั น์ จิรดิลก ทีท่ ำให้ เรื ่ อ งสุ ข ภาพ และ เศรษฐกิ จ กลายเป็ น เรือ่ งทีท่ กุ คนอยากรู้

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin@daypoets.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม กองบรรณาธิการ สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่าย โฆษณา ติยะรัตน์ รัตนคช 08-3263-0009, อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา อัจฉราภรณ์ จิรชาติพงศ์ 08-3813-4441, สุพัชรา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ฝ่ายโฆษณา พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-1731-8315, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479, ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb


04

THE DATABASE

THE RANKING

ที่มา : www.timesonline.co.uk

10 อันดับเมืองที่ค่าจอดรถแพงที่สุดในโลก (ต่อเดือน) LONDON

LONDON, WEST END

ลอนดอน

749.79 ปอนด์ (42,000 บาท)

ลอนดอน, เวสต์เอนด์ 729.71 ปอนด์ (40,000 บาท)

SYDNEY

HONG KONG

ซิดนีย์

497.8 ปอนด์ (27,500 บาท)

ฮ่องกง

477.17 ปอนด์ (26,250 บาท)

คุณคิดว่าควรแก้ปัญหาวัยรุ่นที่ แข่งรถตามท้องถนนอย่างไร NEW YORK

BRISBANE

บริสเบน

380.23 ปอนด์ (21,000 บาท)

THE POLL

นิวยอร์ก

375.97 ปอนด์ (20,600 บาท)

TOKYO

โตเกียว

354.8 ปอนด์ (19,500 บาท)

ทีม่ า : สวนดุสิตโพลล์

ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับวิธีการหยุดเดินรถไฟประท้วงของพนักงาน ที่ขัดแย้งกับฝ่ายบริหาร

ไม่เห็นด้วย 73.03%

เพราะควรใช้วิธีการอื่น ในการแก้ไขปัญหา เช่น ส่งตัวแทนสหภาพฯ มา เจรจากับผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่แน่ใจ 14.61%

ไม่ทราบรายละเอียดที่ ชัดเจนมากพอ ทางสหภาพรถไฟฯ อาจห่วงใย ความปลอดภั ย ของ ผู้โดยสารจริงๆ

เห็นด้วย 12.36%

เพราะเป็ น การแสดง จุดยืนที่ชัดเจน เป็นวิธี เดียวทีจ่ ะทำให้ผบู้ ริหาร ลงมาดู แ ลหรื อ รั บ ฟั ง ข้อเสนออย่างจริงจัง

PERTH

เพิร์ท

331.99 ปอนด์ (18,250 บาท)

STOCKHOLM

สตอกโฮล์ม 296 ปอนด์ (18,000 บาท)

DUBLIN

ดับลิน

326.44 ปอนด์ (18,000 บาท)

วารสาร Nature ของ อังกฤษ ระบุวา่ นักวิชาการ ได้ ค้ น พบขลุ่ ย โบราณใน ยุคหินทำจากกระดูกสัตว์ ต่างๆ เช่น กวางเรนเดียร์ ม้า หมี และนก มีอายุไม่ ต่ำกว่า 35,000 ปี ซึ่ง นั ก วิ ช าการคาดว่ า เป็ น เ ค รื่ อ ง ด น ต รี ที่ มี อ า ยุ เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่มา : www.nature.com

ปัจจุบันมีประชากรชาวพม่าใช้ อินเทอร์เน็ตเพียง 40,000 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของประชากร ทัง้ ประเทศทีม่ มี ากถึง 48 ล้านคน ซึ่ ง มี ที่ ม าจากการปิ ด กั้ น ช่ อ ง ทางการสื่ อ สารแก่ ป ระชาชน ของรัฐบาลทหารพม่า ที่มา : www.itu.int แต่ ล ะปี จ ะมี ท ารก ทั่วโลกที่ไม่ได้ดื่มนม แม่ เ สี ย ชี ว ิ ต มากถึ ง 1.5 ล้านคน ที่มา : www.unicef.org

SURVEY

ภายใน 50 ปี ที่เกษตรกรใช้สารเคมีในการกำจัดแมลง จะมี แมลงกว่า 400 ชนิด สามารถพัฒนาภูมิต้านทานยาฆ่าแมลงได้ เช่น หนอน ตั๊กแตน เพลี้ย เป็นต้น ที่มา : www.greenplanet.com

จากกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย (สร. รฟท.) ประกาศ หยุดเดินรถไฟสายใต้ รถไฟโดยสารสายท้องถิ่น ส่งผลให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับความเสียหายจากการคืนตั๋วให้กับผู้โดยสาร และความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก ขบวนรถขนส่งสินค้าทีไ่ ม่สามารถขนส่งสินค้าไปลงเรือได้ คิดมูลค่าความเสียหายเฉพาะ สายใต้วันละ 15 ล้านบาท ที่มา : www.posttoday.com

“หาสนามแข่งรถให้ เพียงพอกับความต้องการ ของผู้แข่ง” ทัศพันธ์ ศิริอ่อน 22 ปี, Sales Engineer

“ติ ด กล้ อ งวงจรปิ ด ให้ เ ยอะขึ ้ น เพื ่ อ จะได้ ม ี หลั ก ฐานมาดำเนิ นการ ตามกฎหมายกั บ คนที ่ ม ี พฤติกรรมแบบนี้” ชายศกนคร์ นพเสนีย์ 27 ปี, วิศวกร “จัดสนามแข่งให้ได้ แสดงความสามารถแบบ ถูกกฎหมาย” วัชราภา ตัง้ พงศ์ไพบูลย์ 21 ปี, นักศึกษา “จัดหาสถานที่แข่งที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ห่างไกลชุมชน เพื่อไม่ให้ รบกวนผู้อื่น” นิรันดร์ งามวงศ์ 23 ปี, Sales Engineer “เปิ ด สนามแข่ ง ฟรี วั น เสาร์ - อาทิ ต ย์ และมี กิจกรรมให้ร่วมสนุก เพื่อ ดึงดูดวัยรุ่นกลุ่มนี้” ภมราวรรณ ตันติสกุ ฤต 28 ปี , Advertising Manager “ตรวจจับอย่าง เข้มงวด และเปิดสายด่วน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้อย่าง ทันท่วงที” วัชรินทร์ ลีเผ่าพันธ์ 29 ปี, Account Executive


6

• ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย จัดงานน่ารักงานหนึ่งชื่อ the Breakfast on the Bridge โดยปิดสะพานฮาร์เบอร์ บริดจ์ ให้คนมานั่งกินดื่มเที่ยวกันทั้งกลางวันกลางคืน ท่ามกลางวิวสวยๆ ของอ่าวซิดนีย์ งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ เทศกาล Crave Festival ที่มีทั้งส่วนของเทศกาลอาหาร ศิลปะ การแสดงตลก และการแสดงกลางแจ้งต่างๆ โดยงานนี้ จะจัดนานถึง 1 เดือน และจะมีไปจนถึงปลายเดือนนี้

• หนึ่งในผู้เข้าร่วมการแสวงบุญกำลังชี้ให้ดูขาของเด็กทารกเพศชาย ชื่อ อาลี ยาคูบอฟ ที่บ้านของเจ้าหนูน้อยในเมือง Kizlyar ประเทศรัสเซีย โดยเจ้าหนูคนนี้ได้ชื่อว่านำปาฏิหาริย์และความหวังมาให้ชาวบ้านหลายๆ คนของเมืองซึ่งถือว่าเป็นตะเข็บชายแดน ทางตอนใต้ที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ ซึ่งปาฏิหาริย์ที่ว่าก็คือ การมีข้อความซึ่งอยู่ในคัมภีร์โกหร่านมาปรากฏอยู่บนขาของเจ้าหนูน้อย และจะจางหายไปเองทุกๆ สองสามวัน กลุ่มผู้แสวงบุญจึงต่างพากันเดินทางเพื่อมาชมปาฏิหาริย์ดังกล่าวแม้เพียงแวบเดียวก็ยังดี

PEOPLE

CULTURE

SCIENCE

ตะลึง เด็ก 2 ขวบ

ยูเนสโก ยกย่อง ‘ม.ร.ว. คึกฤทธิ์’-‘ครูเอื้อ’ เป็นบุคคลสำคัญของโลก

พบดาวเคราะห์

ไอคิ ว เท่ า ไอน์สไตน์-ฮอว์กงิ ส์

สถาบันเมนซา ซึง่ เป็นศูนย์ขอ้ มูล เด็กทีม่ พี รสวรรค์ของอังกฤษ ได้รบั เด็กชายวัย 2 ปี เข้าเป็นสมาชิกที่ มีอายุน้อยที่สุด หลังจากพบว่ามี ความฉลาดทางเชาวน์ปญ ั ญา (ไอคิว) เท่ากับ อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ และ สตีเฟน ฮอว์กงิ ส์ นักวิทยาศาสตร์ชน้ั แนวหน้าของโลก โดยเจ้าหนูนอ้ ย ‘ออสการ์ ริงลีย’์ มีไอคิวสูงกว่า 160 สามารถอธิบายวัฏจักรการ สืบพันธุ์ของนกเพนกวินได้เป็นขั้น เป็นตอน และยังเป็นเด็กทีช่ อบซัก ถาม นอกจากนี้ การใช้ภาษาของ ออสการ์กน็ า่ ทึง่ มาก เพราะสามารถ สร้างประโยคที่ซับซ้อน ฟังแล้ว ผู้ใหญ่ยังถึงกับต้องหยุ ด คิ ด เพื ่ อ ตีความ แตกต่างจากภาษาพูดของ เด็กทัว่ ไปในวัยเดียวกัน ทางด้าน จอห์น สตีฟเนจ ประธานบริหาร สถาบันเมนซา ระบุว่าออสการ์ ฉลาดมาก และมีศกั ยภาพยอดเยีย่ ม หากได้รับการพัฒนาในทางที่ถูก ทีค่ วร ออสการ์กอ็ าจประสบความ สำเร็จได้เหมือน อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ และ สตีเฟน ฮอว์กงิ ส์ ทีม่ รี ะดับ ไอคิวเท่ากันก็เป็นได้

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มีมติ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบคุ คลสำคัญและเหตุการณ์ของโลก รวม 63 ท่าน/แห่ง ในวาระ ครบรอบ 50 ปี 100 ปี 150 ปี 200 ปี และมากกว่านัน้ ประจำปี พ.ศ. 2553-2554 โดย หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2528 ได้รบั การยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากยูเนสโกใน 4 สาขา ได้แก่ การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสือ่ สารมวลชน และ ครู เอือ้ สุนทรสนาน ผูก้ อ่ ตัง้ วงดนตรีสนุ ทราภรณ์ ก็ได้รบั การยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากยูเนสโกในสาขา วัฒนธรรมดนตรีไทยสากล ทัง้ นี้ ยูเนสโกได้ยกย่องบุคคลสำคัญของไทยมาแล้ว 17 ท่าน และเหตุการณ์สำคัญทางประวัตศิ าสตร์จำนวน 1 รายการ ซึง่ ครูเอือ้ จัดอยูใ่ นลำดับที่ 19 และหม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิอ์ ยูใ่ นลำดับที่ 20

HUMAN RIGHT

วาติกนั ตัง้ คาร์ดนิ ลั ผิวสี ดูงานด้านยุตธิ รรมและสันติภาพ

เห็นได้ชดั แล้วว่าเชือ้ ชาติหรือสีผวิ นัน้ ไม่อาจตัดสินระดับสติปญ ั ญาและความสามารถ ของคนได้ เมือ่ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ท่ี 16 ประมุขแห่งคริสตจักรคาทอลิก ทรงแต่งตัง้ ให้พระคาร์ดนิ ลั ปีเตอร์ ค็อดโว อัปเปียห์ เติรก์ สัน ชาวกานา วัย 61 ปี ขึน้ ครองตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการด้านกระบวนการยุติธรรมและสันติภาพของ สำนักวาติกนั เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม ทีผ่ า่ นมา จากการแต่งตัง้ พระคาร์ดนิ ลั เติรก์ สัน ซึง่ เป็นชาวผิวสีในครัง้ นี้ ทำให้ทว่ั โลกคาดการณ์วา่ มีความเป็นไปได้ทส่ี มเด็จพระสันตะปาปา พระองค์ตอ่ ไปมีสทิ ธิจ์ ะเป็นชาวผิวสีมากขึน้ ทัง้ นี้ พระคาร์ดนิ ลั เติรก์ สัน สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีทางด้านเทววิทยาจากสหรัฐฯ ถือเป็นชาวกานาคนแรก และเป็นชาวแอฟริกนั คนที่ 2 ในประวัตศิ าสตร์ ที่ได้รับตำแหน่งนี้ และยังได้รับการยกย่องให้เป็นพระคาร์ดินัลหัวปฏิรูป เนื่องจากท่านเป็นผู้สนับสนุนแนวคิดที่ว่า ชนทุกเชื้อชาติสมควรมีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสันตะปาปา

สำเร็จ! ยุโรป นอกระบบสุริยะ 32 ดวง

เพราะเชือ่ ว่าต้องมีดาวเคราะห์อน่ื ๆ อีก มากมายโคจรอยูน่ อกระบบสุรยิ ะ ในทีส่ ดุ นักดาราศาสตร์ยโุ รปก็ทำสำเร็จ หลังค้นพบ ดาวเคราะห์ใหม่นอกระบบสุรยิ ะมากถึง 32 ดวง สนับสนุนหลักฐานและแนวคิดทีว่ า่ เอกภพอันกว้างใหญ่ยังมีสถานที่อีกมาก มายทีค่ ล้ายโลก โดยเหล่านักวิทยาศาสตร์ ของยุโรปได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาด 3.6 เมตร ของหอดูดาวท้องฟ้าซีกใต้ของยุโรป (European Southern Observatory) ที่ตั้งอยู่ในเมือง ลาซีญา ประเทศชิลี ค้นหาจนพบดาวเคราะห์ นอกระบบสุรยิ ะจำนวน 32 ดวง ซึง่ มีขนาด ใหญ่ระหว่าง 5 เท่าของโลก ไปจนถึง 5-10 เท่าของดาวพฤหัสบดี ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น ‘ซูเปอร์เอิร์ธ’ (Super-Earth) เพราะเป็นดาวเคราะห์ที่มีมวลมากกว่าโลกหลายเท่า และ อาจมีประโยชน์ต่อการศึกษาถึงสิ่งมีชีวิต นอกโลกในลำดับต่อไป

PUBLIC HEALTH

รพ. ปากช่องนานา แหวกแนว ตรวจสุขภาพคนปกติ

โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา ใช้กลยุทธ์ลดคนป่วย โดยเปิดคลินกิ บริการตรวจสุขภาพให้แก่คนทีม่ สี ขุ ภาพเป็นปกติ แห่งแรกในประเทศ โดย นายแพทย์ ธีรพงษ์ อุดมเวช ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาล กล่าวว่า “เนือ่ งจากมีผปู้ ว่ ยไปตรวจรักษาทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยนอก ของโรงพยาบาลวันละ 800-1,200 คน โรคทีพ่ บประมาณร้อยละ 80 เป็นโรคเรือ้ รัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไต ซึง่ โรคเหล่านี้ สามารถค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการป่วย จึงได้เปิดคลินิกตรวจสุขภาพคนที่ยังไม่ป่วย เพื่อประเมินความผิดปกติแอบแฝง จากนัน้ แพทย์กจ็ ะให้คำแนะนำเพือ่ ให้ผมู้ าตรวจปรับเปลีย่ นพฤติกรรมก่อนทีจ่ ะกำเริบรุนแรง และกลายเป็นผูป้ ว่ ยในทีส่ ดุ ” ทัง้ นี้ ประชาชนที่ สนใจรับการตรวจสุขภาพทีโ่ รงพยาบาลปากช่องนานา สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ทโ่ี ทร. 0-4431-1856 ต่อ 200, หรือ www.pnnh.go.th


7

• เปิดตัวโปรแกรม Window 7 ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็เลยต้องมีอะไรพิเศษหน่อย นี่คือหนึ่งในบ้านที่ตกแต่งประดับประดาให้ เป็นเหมือนโลโก้ของ Window 7 ซึ่งอยู่ในหมู่บ้าน Sietes ทางตอนเหนือของสเปน โดยคำว่า Sietes แปลว่า Seven ในภาษา อังกฤษนั่นเอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อตกแต่งบ้านหลายๆ หลังให้ทันวันเปิดตัวโปรแกรม ใหม่ นับว่าเป็นไอเดียทางการตลาดที่โดนไปอีกแบบ

SPORT

• ผู้ช่วยบาทหลวงกำลังยืนพักดื่มกาแฟหลังจากทำการให้พรเหล่าสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยแล้ว พิธีการให้พรสัตว์นี้เป็นพิธีกรรมที่จัด ขึ้นในโบสถ์ของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกทั่วโลกในวันที่ 4 ตุลาคมของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงการเสียชีวิตของเซนต์ ฟรานซิสแห่งอัสสิซี ซึ่งเป็นผู้ที่ให้การอุปถัมภ์สัตว์มาตลอดชีวิต ซึ่งเซนต์ฟรานซิสได้เสียชีวิตในวันที่ 3 ตุลาคม 1226 และได้รับ การประกาศยกย่องให้เป็นเซนต์ในปี 1228

‘รอสซี ’ ซิวแชมป์โลกสมัยที่ 9 วาเลนติโน รอสซี แชมป์โลกโมโตจีพคี นล่าสุดจากทีมเฟียต-ยามาฮ่า ออกมายอมรับว่า การคว้าแชมป์เวิลด์ จีพี สมัยที่ 9 ของตัวเอง

ในศึกมาเลเซียน กรังด์ปรีซ์ ทีส่ นามเซปัง เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี 25 ตุลาคม ทีผ่ า่ นมา เป็นสิง่ ทีย่ ากลำบากกว่าทุกๆ ครัง้ ซึง่ ยอดนักบิดวัย 30 ปี เผยความรู้สึกหลังคว้าแชมป์โลกอีกครั้งว่า “นี่คือความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมจริงๆ กับแชมป์โลกสมัยที่ 9 และเป็นครั้งที่ 7 ของผม ต้องขอ ขอบคุณทีมงานยามาฮ่าทุกคน รวมถึงแฟนๆ ของผมในทุกๆ สนามที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้” ทั้งนี้ เป็นแชมป์โมโตจีพี (800 ซีซ)ี มาแล้ว 6 ครัง้ ในปี 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 และ 2009

ลอยกระทงที่ ไหนดี?

ได้เวลาลอยความทุกข์ไป ตามสายน้ำ แล้วเริม่ ต้นสิง่ ดีๆ ใน ชีวติ เสียที แต่ถา้ มีคนมาถามว่า จะไปลอยกระทงทีไ่ หน แล้วยัง อ้ำๆ อึง้ ๆ เชือ่ ว่าคอลัมน์นค้ี งพอ

ช่วยคุณได้บา้ ง • เริม่ กันทีง่ านใหญ่อลังการที่ ททท. ร่วมกับ กทม. เนรมิตสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 8 ให้กลายเป็น งาน ‘สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทงกรุงเทพมหานคร’ ทีจ่ ะมีการจัดงานถึง 3 วัน 3 คืน ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน เวลา 17.00-21.30 น. ไฮไลต์ ของงานคือการประกวดเรือประดับตกแต่งไฟฟ้า 15 ลำ โดยเรือทั้งหมดจะล่องลำน้ำเจ้าพระยาจากสะพาน กรุงเทพ เวลา 18.00 น. ผ่านบริเวณทีจ่ ดั งานเลยไป ทางสะพานกรุงธนด้วย • แต่ถา้ ใครไม่ชอบคนเยอะๆ เราแนะนำให้ไปทีภ่ ทั ราวดี เธียเตอร์ ทีจ่ ะเปิดบ้านต้อนรับทุกคนด้วยการแสดงหลาก หลายรูปแบบ พร้อมอาหารมากมายทีร่ บั รองว่าตืน่ ตา ตืน่ ใจ รวมถึงเปิดพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ เป็นตลาดนัดของแฮนด์เมด

BUSINESS

ญีป่ นุ่ หัวใสผลิต ‘กุหลาบ สีนำ้ เงิน’ ขายดอกละพัน อีกไม่นานสาวๆ ที่ เคยจำเจกับดอกกุหลาบ สีแดงทีค่ นรักมอบให้ ก็ อาจจะยิม้ ออก เมือ่ ซันโตรี บริษทั กลัน่ สุราใน ญี่ปุ่น วางแผนจะขาย ‘ดอกกุหลาบสีน้ำเงิน’ เพือ่ เป็นตัวเลือกใหม่ในการมอบดอกไม้ให้กนั ของ คนเรา โดยในระยะแรกจะออกวางขายตามเมือง ใหญ่ๆ ในประเทศญีป่ นุ่ ก่อน หลังจากใช้เวลา ดัดแปลงพันธุกรรมดอกกุหลาบร่วมกับบริษัท พัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพของออสเตรเลียมาร่วม 20 ปี ทัง้ นี้ กุหลาบสีนำ้ เงินมีชอ่ื เรียกว่า Applause (การสรรเสริญ) ซึง่ ทางบริษทั ฯ แนะนำให้ใช้เป็น ของขวัญหรูสำหรับโอกาสพิเศษ เช่น วันครบรอบ แต่งงานหรือวันเกิด สนนราคาคาดว่าจะตกดอกละ 2,000-3,000 เยน (ประมาณ 748-1,122 บาท)

ให้จบั จ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย สนใจสำรองทีน่ ง่ั ที่ Total Reservation ทุกสาขาได้เลย • ถ้าเบือ่ กรุงเทพฯ แต่ไม่อยากไปไหนไกล คงต้องขับรถ มุง่ หน้าไปทีส่ โุ ขทัย ต้นกำเนิดของการลอยกระทง ซึง่ ปีน้ี จัดงานทีว่ ดั สระศรี อุทยานประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย ด้วย กิจกรรมเผาเทียน เล่นไฟ ที่เน้นการละเล่นที่เคยมีมา ตัง้ แต่อดีตเมือ่ 700 ปีทผ่ี า่ นมา เช่น กิจกรรมรับอรุณ แห่งความสุข กิจกรรมอาบน้ำเพ็งในวันสิน้ วสันตฤดู และ อืน่ ๆ อีกมากมาย ซึง่ แต่ละกิจกรรมจะแสดงออกถึงความ เป็นสุโขทัยอย่างแท้จริง • แต่ถา้ อยากประทับใจแบบหาทีไ่ หนไม่ได้จริงๆ ต้องไป จังหวัดตาก กับงานประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีป 1,000 ดวง ทีบ่ ริเวณแม่นำ้ ปิง ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ซึง่ เป็น ประเพณีทส่ี บื ทอดกันมาช้านาน แต่ตา่ งจากจังหวัดอืน่ ๆ ทีส่ ว่ นประกอบของกระทงทีใ่ ช้กะลามะพร้าว เมือ่ พบกับ ความสวยงามของลำน้ำปิง ก็คงยากทีจ่ ะลืมเลือน

“ผมมองว่าชีวิตคนเรามัน สั้น ถ้าเราอยากจะทำอะไร ก็ ใ ห้ ท ำไปเลย อย่ า ไปรอ เพราะถ้ายิ่งรอ มันยิ่งช้า อ ย่ า คิ ด ว่ า เ ร า แ ก่ แ ล้ ว เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิด ว่ า เราแก่ คิ ด ที่ จ ะหยุ ด ศึกษาแล้ว นัน่ หมายความ ว่ า เราเริ่ ม เดิ น ถอยหลั ง แล้ว”

สันต์ ภิรมย์ภกั ดี ทีม่ า หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 26 ตุลาคม 2552

GREEN PLEASE เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าฝีมือคนไทย อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้มนุษย์ฝ่าวิกฤตภาวะโลกร้อนไปได้ก็คือการหันมาใช้ พลังงานสะอาด ซึง่ ‘พลังงานแสงอาทิตย์’ ก็เป็นหนึง่ ในพลังงานทดแทนทีห่ ลาย คนเทใจให้มากทีส่ ดุ เพราะเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม สะอาด และปลอดภัยอย่าง แท้จริง ข่าวดีกค็ อื บริษทั บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด เป็นเอกชนไทยรายแรก และรายเดียวในประเทศทีด่ ำเนินการด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ถงึ 7 แห่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา อุดรธานี อ่างทอง เพชรบุรี นครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรี และผลิตแผงโซลาร์เซลล์สง่ ออกไปยังหลายประเทศในยุโรป และสหรัฐฯ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ เชือ่ ว่าในระยะ เวลาอีกประมาณ 10 ปีขา้ งหน้า ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมีราคาถูกลงจนเท่ากับ โรงไฟฟ้าถ่านหินในปัจจุบนั อีกทัง้ ยังช่วยลดปัญหาสิง่ แวดล้อมและลดการนำเข้าเชือ้ เพลิงจากต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

เพลงของวันเดอร์เกิร์ลส์ ติดชาร์ตบิลบอร์ด

Did You Know?

30 ตุลาคม 2453 - อองรี ดูนงั ต์ นักธุรกิจ และนักเคลือ่ นไหวทางสังคมชาวสวิส ผูร้ เิ ริม่ ก่อตัง้ สภาการกาชาดสากล (International Committee of the Red Cross) เสียชีวติ ต่อ มาได้ถอื เอาวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี ซึง่ ตรงกับวันเกิดของ อองรี ดูนงั ต์ เป็น ‘วันที่ ระลึกกาชาดสากล’ 31 ตุลาคม 2465 - เบนิโต มุสโสลินี ก้าว ขึน้ เป็นนายกรัฐมนตรีของอิตาลี ขณะอายุ 39 ปี ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีทอ่ี ายุนอ้ ย ทีส่ ดุ ของอิตาลี 1 พฤศจิกายน 2455 – คีตาญชลี (Gitanjali) หนังสือรวมบทกวีนพิ นธ์ของ รพินทรนาถ ฐากูร กวีเอกแห่งชมพูทวีป ได้รบั การตีพมิ พ์ เป็นภาษาอังกฤษครัง้ แรกโดยสมาคมอินเดีย ในกรุงลอนดอน 2 พฤศจิกายน 2373 - โชแปง คีตกวีใน กลุม่ โรแมนติก ชาวโปแลนด์ ตัดสินใจเดินทาง จากบ้านเกิดมาทีก่ รุงปารีส เพราะทนความ บีบคั้นภายใต้การปกครองของรัสเซียไม่ได้ และตัดสินใจใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่นี่เพื่อเป็น นักเปียโนและนักประพันธ์เพลง 3 พฤศจิกายน 2516 - องค์การนาซาส่ง ยานมารีเนอร์ 10 (Mariner 10) ไปยังดาวพุธ โดยระหว่างทางได้ถ่ายภาพเมฆบนดาวศุกร์ และโคจรรอบดวงอาทิตย์กอ่ นลงจอดบนดาวพุธ ถือเป็นยานอวกาศลำแรกทีส่ ำรวจดาวเคราะห์ มากกว่าหนึง่ ดวง 4 พฤศจิกายน 2538 – นาย ยิตซ์ฮกั ราบิน นายกรัฐมนตรีอสิ ราเอล ผูอ้ ทุ ศิ ตนเพือ่ สันติภาพ ในตะวันออกกลาง ถูกนักศึกษาชาวยิว หัวรุนแรงลอบสังหารหลังการปราศรัยในการ ชุมนุมเพือ่ สันติภาพและต่อต้านความรุนแรง ในกรุงเทล อาวีฟ ประเทศอิสราเอล 5 พฤศจิกายน 2499 - เกิดวิกฤตการณ์ คลองสุเอซซึง่ เป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันจาก อ่าวเปอร์เซียไปสูย่ โุ รป เริม่ จากประธานาธิบดี นัสเซอร์แห่งอียปิ ต์โอนคลองสุเอซมาเป็นของ อียปิ ต์ อิสราเอลจึงได้เคลือ่ นกำลังบุกอียปิ ต์ ขณะทีอ่ งั กฤษและฝรัง่ เศสก็เคลือ่ นทัพเข้าไป ในบริเวณนั้นเพื่อชิงอำนาจในการควบคุม คลองสุเอซเช่นกัน

ดูเหมือนว่ากระแสเกาหลีฟเี วอร์จะไม่ได้ถาโถมเข้ามาแค่ในประเทศไทยเท่านัน้ เพราะล่าสุดตารางจัดอันดับ Billboard Hot 100 ของอเมริกา ประจำสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา เพลง Nobody ของ 5 สาววันเดอร์เกิรล์ ส์ จากเกาหลี สามารถติดเข้ามาในอันดับที่ 76 ซึง่ เป็นการติดอันอันดับในชาร์ตนีเ้ ป็นครัง้ แรกของศิลปินเกาหลีทง้ั หมดด้วย ซึง่ ก่อนหน้านีม้ ศี ลิ ปินเกาหลีจำนวนไม่นอ้ ยทีพ่ ยายามเข้ามา เปิดตลาดในประเทศทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็นตลาดของธุรกิจเพลงทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลกแห่งนี้ แต่กไ็ ม่เคยมีใครทำได้มาก่อน


10

THE WORDS

“Marriage is our last, best chance to grow up.”

การแต่งงานคือโอกาส ครั้งสุดท้าย และเป็นครั้งที่ดี ที่สุดแล้วที่เราจะได้เติบโต

-Joseph Barth

“You never find yourself until you face the truth.” คุณไม่อาจค้นพบตัวเองได้ จนกว่าคุณจะเผชิญความจริง

-Pearl Bailey

“Stand up to your obstacles and do something about them. You will find that they haven’t half the strength you think they have.” จงยืนเผชิญหน้ากับอุปสรรคทั้งหลายของท่าน และลงมือทำอะไรสักอย่างกับมัน แล้วท่านจะพบว่ามันไม่ ได้แข็งแกร่งได้ แม้สักครึ่งหนึ่งที่ท่านคิดไว้

-Norman Vincent Peale

“We have not inherited this land from our ancestors; rather we have borrowed it from our children.”

เราไม่ได้รับมรดกตกทอดบนผืนแผ่นดินนี้มาจากบรรพบุรุษหรอก ที่จริงแล้วเราหยิบยืมมาจากลูกหลานของเรามากกว่า -Kenyan

“A promise is a cloud; fulfillment is rain.” คำสัญญาคือก้อนเมฆ การบรรลุความสำเร็จคือหยาดฝน -Arabian Proverb

“Happiness is being married to your best friend.” ความสุข หมายถึงการได้ แต่งงานกับคนที่เป็นเพื่อนที่ดี ที่สุดของคุณ

-Barbara Weeks

“Real happiness is “Listen to cheap enough, your intuition. yet how dearly It will tell you everything you we pay for need to know.” its counterfeit.” จงฟังสัญชาตญาณของตัวคุณเอง เพราะมันจะ

ความสุขที่แท้จริงไม่ ได้มีราคาค่างวดอะไร มากมายเลย ที่เราจ่ายแพงๆ ไปนั่น เราจ่ายให้กับ ความสุขปลอมๆ ต่างหาก -Hosea Ballou

บอกคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้ไว้ -Anthony J D’Angelo

ดาวหาง คำวิเศษ: หัดเยอรมัน เหนือทางรถไฟ Say the Magic Words Munich Travel Book ทรงกลด บางยี่ขัน ภูมิชาย บุญสินสุข ใบพัด ความทรงจำจางๆ เหนือ ทางรถไฟสายทรานสไซบีเรีย จากปกกิ่งผานมองโกเลีย สูมอสโคว สวนหนึ่งของ ทางรถไฟที่ยาวที่สุด คลาสสิกที่สุด และโรแมนติก ที่สุดในโลก!

ADB 30oct09.indd 1

บิ๊กบุญนำเสนอคำดีๆ ที่คุณควรรูจักเอาไว มาให ทองจำขึ้นใจ เพื่อใชเปน ‘Magic Word’ ในเวลา เขาตาจน หรือเมื่อสับสน กับชีวติ (เจาของเดียวกับ §°–lª ¸และ ½‡Ä™˜³“½“´¡¦ ½“´È¡¦€Ä½‰i±)

บทสรุปไตรภาคการเดินทาง ของเด็กติ๋ม ผูมีอารมณขำ เปนอาวุธ คราวนี้ยกพลขึ้นบก ยิงชุดความคิด ตะลุยอดีต ประเทศนาซีเรืองอำนาจ ผลงานใหมลาสุดของ ผูเขียน ½©´¡“±¡ƒ˜¬³˜½“´¡ Á hÁ“i¬h±˜ žt˜¾¤˜“lÁ h ´¾˜ และ ½‡i±‰°¡˜i¬¡

วาดเลน

ปาน นิตตา

แบบฝกหัดวาดเขียน ลายเสนยุกยิก ที่รวบรวม แรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัว ของ ปาน นิตตา เจาของ ตัวการตูนนารักจากซีรีส กุกกิ๊ก ไกด ที่จะชวนให อยากจับดินสอมาลากเสน

'PMMPXBCPPLPO5XJUUFS twitter.com/abookpublishing

“The long days are no happier than the short ones.”

วันอันยาวนานไม่ได้มีความสุข ไปกว่าวันที่สั้นกว่าเสมอไป

-Philip James Bailey

“Man can believe the impossible, but can never believe the improbable.” คนเรามีความสามารถที่จะเชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่ไม่สามารถเชื่อในสิ่ง ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้

-Oscar Wilde

NEW

COVERS

วางจำหนายแลววันนี้ ทีร่ า นซีเอ็ดบุค ทุกสาขา และรานหนังสือชัน้ นำทัว่ ประเทศ หรือสัง่ ซือ้ โดยตรงในราคาลดพิเศษจาก a book โทร 0-2726-9996 ตอ 49

10/22/09 11:51:28 AM


ALL ABOUT BIZ

8

BIZ LIFE

EVERYDAY PROBLEM SOLVING

รุ่งฟ้า เกียรติพจน์

ผู้อำนวยการด้านบริหารแบรนด์และการสื่อสารการตลาด ที่ทำให้ ทรูคอร์ปอเรชั่น กลายเป็นชื่อที่ทุกคนนึกถึงเป็นอันดับแรก เมื่อนึกถึงการสื่อสารที่ครบวงจร

• ด้วยสินค้าของเราที่ต้องผูกติดกับเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว เราต้องบอกตัวเองเสมอว่า จะหยุดการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ ในฐานะคนทำแบรนด์ ถ้าเราหยุดการเปลี่ยนแปลง สินค้าของเราก็จะ ล้าหลังไปเลย • ในการทำงาน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มาจากตำแหน่งไหน สิ่งที่จำเป็น ต้องมีคือการเคารพซึ่งกันและกัน ถ้าเราเคารพในตัวตน ความคิด การ กระทำของเขา ก็จะทำให้เราทำงานอยู่ร่วมกันได้ • ทุกอย่างที่ออกจากความคิดของคนทำแบรนด์ต้องเป็นสิ่งที่สดใหม่ และไร้ขีดจำกัด เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ถ้าคิดอยู่แต่ในกรอบ ก็จะไม่มีใครสนใจสินค้าและบริการที่เราต้องการ จะสื่อสาร • การเป็ น ผู ้ บ ริ ห ารก็ เหมื อ นกั บ เป็ น conductor ของวงออร์ เคสตรา ลูกน้องที่มีหลายฝ่ายก็เหมือนกับนักดนตรี เพราะแต่ละคนมีความถนัด คนละอย่าง ความท้าทายก็คือจะทำอย่างไรให้เขาบรรเลงเป็นเพลง เดียวกันให้ได้ • ทุกอย่างไม่มอี ะไรทีเ่ ป็นไปไม่ได้ ขึน้ อยูก่ บั คำตอบทีเ่ ราหามาว่าคืออะไร แล้วจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร คำตอบตรงนั้นอาจจะช้าหรือเร็ว แต่ในที่สุดเราก็จะได้คำตอบนี้ • ทุกวันนี้จะสอนทีมงานว่า อย่าบอกว่าทำไม่ได้ หรืออย่าบอกว่าเป็นไป ไม่ได้ เพราะหลายๆ อย่างที่คุณบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ สุดท้ายก็คือ พวกคุณนี่แหละที่จะทำให้มันเป็นไปได้ • งานจะยากแค่ไหนก็จะมองว่าไม่ใช่ปัญหา แต่สิ่งที่มักจะเป็นปัญหา ก็คือเรื่องคน และเวลา เพราะฉะนั้น ต้องทำอย่างไรก็ได้ที่จะทำให้ทุกคน มองเห็นเป้าหมายเดียวกัน และร่วมกันผลักดันผลงานให้เสร็จทันเวลา • การเป็นเจ้านายที่ดีจำเป็นต้องมีจิตวิทยาในการสื่อสารกับคนแต่ละคน เพราะฉะนั้น ในหนึ่งวันเราต้องมีหลายบทบาท ต้องเป็นได้ทั้งพี่ เพื่อน โค้ช หรือเจ้านาย เพื่อให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

• แผนกเดียว หรือคนคนเดียว ไม่สามารถสร้างแบรนด์ได้ การสร้าง แบรนด์เป็นเรื่องของคนในองค์กรทุกคนที่จำเป็นต้องเชื่อในสิ่งเดียวกัน ถึงจะสื่อสารออกไปให้คนภายนอกรับรู้ถึงแบรนด์ได้ • คนเก่งในโลกนี้มีเยอะ แต่คนที่จะได้รับโอกาสมีไม่มาก เราเชื่อว่า ทุกคนที่เรารับเข้ามาทำงานล้วนมีความสามารถ ดังนั้น เราจึงเน้นการ ให้โอกาสพนักงานทุกคนในการแสดงศักยภาพที่มีอยู่ให้เต็มที่ • เมื่อใดก็ตามที่เราได้รับโอกาส สิ่งที่จะต้องนึกถึงให้บ่อยที่สุดก็คือ โอกาสนี้อาจจะเป็นเพียงครั้งเดียวในชีวิตก็ได้ เพราะฉะนั้น เราต้องใช้ โอกาสนั้นให้คุ้มค่าที่สุดด้วยการตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ • การจะเป็นทีมเวิร์กที่ดีได้ ก่อนอื่นทุกคนต้องยอมรับกับตัวเองก่อนว่า ความคิดของเราไม่ได้ถูกเสมอไป ต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และเคารพในศักยภาพของกันและกันด้วย ทีมถึงจะไปรอด • ไม่ว่าเราจะมีไอเดียที่สวยหรูหรือน่าสนใจขนาดไหน สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้คนอื่นยอมรับผลงานของเราได้ก็คือ เหตุผล และความเป็น ไปได้ ถ้าไม่มีเหตุผลมารองรับ และไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้ ความคิดนั้นก็จะไร้ความหมายทันที • ทุกวันนี้เวลามาทำงานก็เหมือนกับมาแก้ปัญหา เพราะปัญหาที่มีเข้า มาเยอะ ทำให้เรารู้สึกว่าจะมัวแต่ไปเครียดกับปัญหาเรื่องเดียวไม่ได้ เมื่อปัญหามาก็ต้องแก้ไขแล้วลืมมันไปให้เร็วที่สุด เพราะอย่าลืมว่า ปัญหาอย่างอื่นกำลังจะตามมาอีก • การเป็นผู้บริหารจะไปมัวเลือกไม่ได้ว่าอยากทำงานกับคนประเภทไหน เราต้องรู้จักทำงานกับคนให้ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ ที่ สำคัญคือต้องเข้าใจธรรมชาติของคนแต่ละคน เพื่อที่จะได้รับมือกับ คนคนนั้นได้อย่างดีที่สุด • คนทำงานต้องรู้จักหาเวลาว่างเพื่อใช้ในการผ่อนคลายตัวเองด้วย เพราะอย่าลืมว่าชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว และการผ่อนคลายก็จะทำให้ตัว เราพร้อมที่จะสู้กับความท้าทายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาด้วย

KINDED Card

แม้จะเป็นแค่ของกินเล่น หรือสแน็ก แต่ KIND สแน็ ก สั ญ ชาติ อ อสเตรเลี ย ที ่ ค ว้ า รางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยม และเป็นสแน็กที่มี ส่วนผสมจากธรรมชาติลว้ นๆ ก็มไี อเดียการ ทำการตลาดที่น่าสนใจไม่แพ้แบรนด์ใหญ่ๆ เลย เพราะ KIND นำการตลาดมาผสมผสาน กับการช่วยเหลือสังคมได้อย่างแนบเนียน นั่นคือการทำสิ่งดีๆ ให้คนอื่นต่อๆ กันไป แม้ว่าแคมเปญนี้จะทำในช่วงเวลาจำกัดและ ผ่านไปแล้ว แต่เราก็อยากนำไอเดียนี้มานำ เสนอให้ได้รับรู้ โดย KIND เริ่มต้นเผยแพร่ ไอเดียที่ว่านี้ที่นิวยอร์ก เมืองที่เรารู้กันดีว่า เต็มไปด้วยการแข่งขันและอยู่ยากเมืองหนึ่ง ของโลก วิธีการที ่ KIND จะขอความร่วมมือ จากคุณก็คือ เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อ KINDED เพื ่ อ รั บ ทราบข้ อ มู ล เบื ้ อ งต้ น ในการติ ด ต่ อ ขอรับ KINDED Card หรือการ์ดทำดี จาก นั้นเมื่อคุณทำความดีอะไรก็ตามในแต่ละ ครั้ง เช่น ช่วยถือของ ให้คนอื่นอาศัยร่มคุณ ไปด้ ว ยกั น ในวั น ฝนตก ฯลฯ คุ ณก็ แค่ ย ื ่ น การ์ดทำดีให้กับคนคนนั้น แล้วอธิบายวิธี การใช้การ์ดให้เขาฟัง คราวนี้เมื่อคนนั้นไป ช่วยเหลือใครอีก เขาก็แค่ส่งการ์ดทำดีให้ แล้วการ์ดใบนี้ก็จะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีที่ สิ ้ น สุ ด ถามว่ า แล้ ว เราจะรู ้ ได้ อ ย่ า งไรว่ า การ์ดใบนี้ถูกส่งไปที่ไหนแล้ว เฉลยก็คือ ใน การ์ด ใบนั้ นจะมี รหั สพิ เศษที ่คุ ณสามารถ เข้าไปติดตามการเดินทางของการ์ดใบนั้น ผ่านทางเว็บไซต์ www.kinded.com ได้ ที่ สำคัญ ถ้าการ์ดของใครถูกส่งต่อเป็นทอดๆ ไกลที่สุดภายในเวลาที่กำหนดไว้ เจ้าของ การ์ดใบนั้นจะได้รับรางวัลเป็นอะไรก็ได้ที่ เขาอยากได้เชียวนะ น่าสนุกไหมล่ะ? ทาง บริษัทเขาตั้งใจให้โครงการทำดีนี้ช่วยทลาย กำแพงความเคอะเขินต่างๆ เวลาที่คนอยาก จะทำดีให้กัน ที่สำคัญ เมื่อมีกรณีเช่นมีคน ซื้อกาแฟให้คุณแล้วยื่นการ์ดให้ คุณจะได้ไม่ แปรเจตนาของเขาเป็นอื่นไงล่ะ

BIZ QUOTE BIZ BOOK

Brandscape (คิดไกลให้แบรนด์เก่ง)

ผู้เขียน : ดลชัย บุณยะรัตเวช สำนักพิมพ์ : Bizbook ราคา : 195 บาท

ในบรรดานักสร้างแบรนด์ในเมืองไทย ชื่อของ คุณ ‘ไอ๋’ - ดลชัย บุณยะรัตเวช น่าจะเป็นชื่อที่หลาย คนนึกถึงในอันดับต้นๆ ดลชัยทำงานโฆษณามาทั้ง ชีวิต และเคยร่วมงานกับบริษัทโฆษณาข้ามชาติมา โดยตลอด กระทั่งล่าสุดมาเปิดบริษัทสร้างแบรนด์ เป็นของตัวเองในชื่อ บริษัท แบรนด์สเคป จำกัด และนี่ก็คือที่มาของชื่อหนังสือที่เรานำมาแนะนำคุณ ในครั้งนี้ ด้วยความที่พื้นฐานดั้งเดิมของดลชัยนั้น เรียนด้านสถาปัตยกรรมที่เน้นการคิดอะไรอย่างมี ตรรกะ ก่อนจะไปคว้าปริญญาจากอเมริกามาอีกใบ ในสาขาโฆษณาที่เน้นการคิดอย่างสร้างสรรค์และ ฉีกกรอบ เลยทำให้เราเดาได้ไม่ยากว่าคำว่า Brandscape น่าจะมีที่มาจากเรื่องของแลนด์สเคป (ซึ่งเป็นสิ่งที่คน เรียนสถาปัตย์คุ้นเคยกันดี) เมื่อมันมารวมกันเป็นทั้ง

ชือ่ บริษทั และชือ่ หนังสือ มันจึงหมายความตามทีด่ ลชัย บอกไว้วา่ เป็นศิลปะของการคิดสร้างแบรนด์ที่ต้องผสม ผสานเหตุผล ตรรกะกับจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ให้ลงตัว เพราะแบรนด์คือองค์รวมแห่งคุณค่าความหมาย อารมณ์ ความรู้สึกที่ประทับอยู่ในการจดจำ หนังสือของดลชัยอ่านสนุก เพราะเขาใช้ภาษาง่ายๆ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพและกรณีศึกษาชัดเจน และ วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล นอกจากหนังสือเล่มนี้ จะเหมาะกั บ คนทำงานในแวดวงโฆษณาและการ ตลาดแล้ว เผลอๆ ยังเหมาะกับคนเป็นผู้บริโภคอย่าง เราๆ ท่านๆ อีกด้วย เพราะอย่างน้อยเราจะได้เข้าใจ ตั ว เองเสี ย ที ว ่ า ทำไมเราถึ ง รู ้ ส ึ ก รั ก และผู ก พั นกั บ แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งอย่างลึกซึ้งทั้งที่ดูไปแล้วก็ไม่มี อะไรเหนือกว่าแบรนด์อื่นๆ เล้ย

“YOU’VE GOT TO SEIZE THE OPPORTUNITY IF IT IS PRESENTED TO YOU.” Clive Davis

American Record producer, executive.


12

INTERVIEW

สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ด้วยวัยเพียง 27 ปี ผู้ชายที่ปลุกปั้นโดนัทแบรนด์ไทย อย่าง Daddy Dough คนนี้ เปิดร้านโดนัทไปแล้ว 16 สาขา ภายในระยะเวลา 4 ปี บิลลิงหรือรายได้ต่อปีวิ่งไม่หยุดทะลุหลัก หลายสิบล้าน ถ้าเมือ่ 4 ปีทแี่ ล้ว ปีเตอร์ไม่ยอมทิง้ เงินเดือนและคอมมิชชัน ในตำแหน่งเออี หรือฝ่ายบริหารลูกค้า ในบริษัทขายซอฟต์แวร์ แห่งหนึ่ง มาใช้พื้นที่ห้องที่เคยเป็นส่วนสูบบุหรี่ในร้านอาหารของ ครอบครัวที่ชื่อ มาเรีย พิซซาเรีย มาเปิดร้านขายโดนัทเล็กๆ วันนี้ก็คงไม่มีร้านโดนัทฝีมือคนไทย ที่รสชาติและความอร่อยสู้ กับโดนัทระดับอินเตอร์ได้อย่างสง่าผ่าเผย การทิ้งเงินเดือนและ คอมมิชชันเหยียบแสนมาเปิดร้านโดนัทเล็กๆ ไม่ใช่การตัดสินใจที่ ง่ายสำหรับใครเลย ไม่เว้นแม้แต่ผู้ชายคนนี้ ถ้าคนเรารู้ล่วงหน้า ว่าอนาคตกิจการร้านโดนัทจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่า บิลลิงทะลุ เป้าเป็นหลายสิบล้าน การทิง้ เงินเดือนหลักแสนคงไม่ทำให้ใครลังเล แต่เพราะคนเราไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า และอนาคตไม่ใช่เรื่องที่จะ ทำนายได้ง่ายๆ การลงมือทำอะไรสักอย่างด้วยความหวังว่า สักวันต้องไปรอด จึงไม่อาจเป็นอะไรได้นอกจากความเสี่ยงที่อยู่ บนพื้นฐานของความหวัง เพราะมนุษย์เรามีความหวัง เราจึงยอมเสี่ยงทำในสิ่งที่ เราไม่มั่นใจ ไม่ต้องอ่านสโลแกน ‘การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุน ควรศึกษาก่อนตัดสินใจ’ เราก็กล้าทำ ถ้าหากเราพกความหวัง มาเต็มหัวใจ

ปีเตอร์หิ้วโดนัทหลากหลายรสชาติมาฝากเราในวันที่ คุยกัน เขาไม่ใช่คนคุยเก่ง แต่เรื่องที่เขาคุยมีหลากหลายรสชาติ ไม่แพ้โดนัท -- การเป็นเจ้าของกิจการตัง้ แต่อายุยงั น้อยอาจเป็นฝัน ของใครหลายๆ คน บังเอิญปีเตอร์ไม่ได้มวั แต่ฝนั เขาลงมือทำด้วย -- ความฝันเป็นเรื่องดี แต่สำหรับคนที่เชื่อในเรื่องการลงมือทำ และทำงานให้หนัก การมัวแต่ฝันก็ ไม่ต่างอะไรกับการนั่งมอง แผ่นแป้งสีขาวตรงหน้า แล้วจินตนาการว่ามันจะปั้นตัวเองขึ้นมา เป็นขนมอร่อยๆ ให้เรากินได้ โลกใบนี้ต้องการใครกระโดดลงไป คลุกแป้ง นวดทุบ หาส่วนผสมที่ลงตัวมาเติมแต่ง เพื่อให้ได้ ของกินที่อร่อยและอิ่มท้อง แด๊ดดี ้ โด มีโลโก้เป็นรูปคุณพ่อในชุดพ่อครัวยิม้ ด้วยความ ใจดี ใต้โลโก้มีข้อความเขียนว่า ‘The Secret Recipe Since 1985’ ความหมายคือ สูตรลับที่มีมานานตั้งแต่ปี 1985 หรือ เกือบ 24 ปีที่แล้ว ครั้งหนึ่ง หน้าร้านมาเรีย พิซซาเรีย ลูกค้ามาจอดรถ กะพริบไฟเพื่อซื้อโดนัทแบรนด์เล็กๆ ที่แทบไม่มีใครรู้จัก 4 ปี ผ่านไป วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแด๊ดดี้ โด และการเดินทางไปซื้อโดนัท เจ้าอร่อยเจ้านี้ไม่ต้องแอบจอดรถหน้าร้านอีกแล้ว เพราะคุณ สามารถเดินไปซื้อได้ในห้างหรูๆ อย่างสยามพารากอน หรือดิ เอ็มโพเรียม ถึ ง วั น นี้ แ ล้ ว คงไม่ ต้ อ งหาคำตอบอี ก แล้ ว ว่ า การเสี่ ย ง กระโดดลงมาทำร้านโดนัทเมื่อ 4 ปีที่แล้ว เป็นการลงทุนที่คุ้ม

หรือไม่ ไม่ต้องหาคำตอบอีกแล้วว่าเขาเสียดายเงินเดือนและ คอมมิชชันหลักแสนอีกหรือเปล่า ถ้าแผ่นแป้งเป็นแค่ความฝัน ปีเตอร์กเ็ ลือกทีจ่ ะกระโดดลง ไปเป็นคนนวดแป้ง ทอดแป้ง เพื่อทำให้ความฝันอยากทำโดนัท อร่อยๆ ให้คนอื่นได้กินด้วยสูตรลับที่คุณพ่อคิดค้นขึ้น และถ้านี่เป็นหนังสักเรื่อง ตอนจบเขาก็คงเดินเท่ๆ ออก มายืนดูป้ายหน้าร้าน รำลึกถึงคืนวันที่ก่อร่างสร้างตัวมาอย่าง เหน็ดเหนื่อย แล้วก็ยิ้มหล่อๆ ที่มุมปาก ก่อนที่พนักงานในร้านจะ วิง่ เข้ามาอุม้ และโยนตัวเขาขึน้ ไปบนอากาศเป็นการแสดงความยินดี แต่ชีวิตไม่ใช่หนังเท่ๆ วันนี้ปีเตอร์จึงยังทำงานหนัก ขับ รถญี่ปุ่นคันเล็กๆ ตระเวนดูทำเลเพื่อขยายสาขาแด๊ดดี้ โด เขาบอกเราว่า ถ้าคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้ว เขาจะเหลิง และทุกอย่างจะจบเห่ ดังนั้น เขาจึงเลือกที่จะกดดัน ตัวเองและบอกว่าตัวเองยังดีไม่พอ และตั้งหน้าตั้งตาเรียนรู้และ พัฒนาตัวเองต่อไป ในสายตาเรา -- ต่อให้มคี นอุม้ ตัวเขาโยนขึน้ ไปบนอากาศ ยังไม่เท่เท่ากับเวลาเขายื่นนามบัตรโลโก้แด๊ดดี้ โด มาให้ แล้วมี ตำแหน่งใต้ชื่อว่า Managing Director แด๊ดดี้ โด แปลว่า แป้งของพ่อ แต่นามบัตรใบนี้แปลว่า นี่คือบริษัทของผม


ทราบมาว่าทีบ่ า้ นทำธุรกิจอาหารมาโดยตลอด ธุรกิจนีส้ นุกตรงไหน ถ้าถามผม ผมว่าเวลาคนที่มาทานอาหารแล้วชมว่าอร่อย นัน่ แหละทีท่ ำให้คนทำธุรกิจนีม้ กี ำลังใจ เพราะมันมีความสุขนะครับ ที่บ้านผมทำธุรกิจร้านอาหารมาตลอด ตั้งแต่รุ่นคุณยาย เมื่อก่อน คุณยายเปิดร้านไซ่ง่อน เบเกอรี ตรงหัวมุมถนนคอนแวนต์ ที่ตอน นีเ้ ป็นตึกฟิตเนสแห่งหนึง่ ไปแล้ว ส่วนพ่อแม่ผมตอนไปเรียนทีอ่ เมริกา ก็เปิดร้านเบเกอรีเหมือนกัน แต่พอผมเกิดที่นั่น อายุสัก 4 เดือน พ่อแม่ก็ย้ายกลับมาเมืองไทย แล้วก็มาเปิดร้านอาหารอีก ตอนนี้ ธุรกิจของครอบครัวผมก็คือร้านอาหารที่สีลมชื่อ มาเรีย พิซซาเรีย ขายอาหารไทย จีน อิตาเลียน ก่อนหน้านี้มีไม่กี่คูหาครับ แล้วก็ ขยายมาเรื่อยๆ ประมาณ 5 คูหา จุดเริ่มต้นการทำแด๊ดดี้ โด เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ เริ่มเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วครับ คือช่วงนั้นบ้านเราฮิตเบเกอรี เจ้าหนึง่ ทีต่ อ้ งต่อแถวซือ้ กันยาวๆ ทีนบ้ี า้ นผมก็คยุ กันบนโต๊ะอาหาร กันว่า เออ... ไม่เคยนึกเลยนะว่าเบเกอรีจะมีคนต่อแถวได้ขนาดนี้ แล้วเราก็เลยคุยกันว่า... เออ ทีอ่ เมริกามีรา้ นโดนัทชือ่ ดังอยูเ่ จ้าหนึง่ ซึ่งคนชอบกินมาก ถึงขนาดเคยมีคนตั้งเต็นท์นอนรอเพื่อจะได้เป็น คนกลุม่ แรกทีไ่ ด้กนิ พ่อก็เลยพูดขึน้ มาว่า งัน้ เราทำโดนัทกันไหมล่ะ พ่อมีสูตรทำแป้งโดนัทสมัยที่เปิดร้านเบเกอรีที่แอลเออยู่แล้ว เราก็ ตกลงกันว่าจะทำแต่โดนัทอย่างเดียวเลยแล้วกัน แล้วเราก็เลยเอา ห้องเล็กๆ ในร้านอาหารของเราซึ่งเคยเป็นโซนสูบบุหรี่มาเปิดเป็น ร้านแด๊ดดี้ โด ร้านแรก ทำแต่โดนัทอย่างเดียว พอมาวันนี้ผมก็ว่า เราคิดถูกนะ เพราะถ้าแด๊ดดี้ โด เป็นร้านเบเกอรีร้านหนึ่ง มันก็คง ไม่ดังขนาดนี้ มันก็จะเหมือนร้านอื่นๆ ไป แต่ร้านโดนัทเจ้าดังๆ เขาก็มีอยู่แล้วนะ ครับ แต่เจ้าใหญ่ๆ ในตลาดก็มีอยู่สองเจ้าเอง แล้วผมก็ คิดว่าเราไม่ได้หวังจะให้ดงั อะไรขนาดนัน้ แค่ลองทำกันขำๆ ไปก่อน ลองทำดูก่อน ก็เริ่มจากการปรับปรุงโซนสูบบุหรี่ เอาเก้าอี้ออก แล้วก็เอาตูข้ นมธรรมดามาวางโชว์ ไม่ได้แต่งร้านแบบปัจจุบนั นีด้ ว้ ย แต่ทำไปทำมาปรากฏว่าคนเริม่ ติด เพราะโดนัทของเราใช้วตั ดุ บิ อย่าง ดีหมดเลย แป้งสูตรพิเศษของเรานี่ก็ผ่านการคิดค้นและปรับกัน ประมาณ 20 กว่าครัง้ ได้กว่าจะลองขายกันจริงๆ พอลองขายสักพัก ก็เริม่ มีลกู ค้ามาซือ้ มากขึน้ ทุกวัน เริม่ มีรถมาจอดไฟกะพริบหน้าถนน ทัง้ ทีต่ รงนัน้ จอดรถไม่ได้ และตอนนัน้ ผมยังทำเออี บริษทั ซอฟต์แวร์ อยูเ่ ลย ยังไม่ลาออก แต่พอมันเริม่ ขายดี ผมก็ตดั สินใจออกมาทำ เต็มตัว เริ่มเขียนแผนธุรกิจอย่างจริงจัง คิดออกแบบโลโก้ใหม่ ทำ แพ็กเกจจิ้งใหม่ เพราะเรากะว่าเราจะทำเป็นธุรกิจเต็มตัว ต้องหา กลยุทธ์มาสู้กับโดนัทเจ้าตลาด ดังนั้น เราจะมาทำร้านเล็กๆ แค่นี้ ไม่ได้ ผมใช้เวลาทำแผนธุรกิจประมาณ 7 เดือนเลยนะ คือระหว่าง นัน้ มันมีโครงการของหน่วยงานรัฐแห่งหนึง่ อยู่ คือถ้าเราทำแผนธุรกิจ ผ่านการคัดเลือก เขาก็จะโปรโมตเราให้เป็นทีร่ จู้ กั ในระดับชาติ หรือ โกอินเตอร์ แล้วก็จะมีเอเจนซีมาโค้ชเรื่องการทำการตลาด ทำ โฆษณาให้ แต่เอาเข้าจริงๆ ผมก็ทำของผมเอง เพราะทุกสิ่งทุก อย่างเราวางไว้หมดแล้ว ทำไปบ้างแล้ว เอาเป็นว่าพอเราตั้งใจทำ แผนธุรกิจจริงๆ เราก็มานั่งวิเคราะห์ได้ว่าเจ้าตลาดที่เขาทำโดนัท มาก่อนเป็นอย่างไร วิเคราะห์ สำรวจตลาดเองเลย เพราะผมเชื่อ ว่าถ้าผมจ้างคนอื่นทำ ผมก็คงไม่รู้เรื่อง ตอนแรกที่คิดว่าจะเริ่มทำ แผนธุรกิจ ผมยังไปเปิดหาอ่านจากอินเทอร์เน็ตอยู่เลยว่า template การเขียนเป็นอย่างไร ซึ่งมันก็เป็นรูปแบบธรรมดาๆ เขียนไปก็รู้สึก ว่ามันยังไม่ดีพอ ก็ลบทิ้งแล้วเขียนใหม่ หาคู่มือมาอ่านใหม่ คือผม ให้ความสำคัญกับการทำแผนธุรกิจ เพราะทัง้ หมดนัน่ มันคือคำถาม ทีเ่ ราจะต้องตอบให้ได้ ถ้าเราไม่ทำ เราจะไม่รเู้ ลยว่าตัวตนของแบรนด์ เราควรจะออกมาเป็นยังไง เพราะโดนัทเจ้าใหญ่ๆ เขาก็มีอยู่แล้ว เราต้องหาความแตกต่างให้ได้ว่าเราควรจะทำออกมายังไง ถ้าเรา ไปทำอะไรเหมือนเขามันก็ไม่มคี วามแตกต่างอีก เราก็ไม่ได้เกิดสักที ความแตกต่างคือ อย่างแรกเลยก็คือ แป้งที่ทำโดนัท วิธีการทอด ส่วนผสม คือไม่ได้หมายความว่าได้สูตรทำแป้งมาแล้วเราไม่ได้ทำอะไรอีก เลยนะ เราต้องปรับเยอะมากว่าจะเอาแบบไหนดี นุ่มเหนียว หรือ นุม่ ไม่เหนียว กลืนเข้าปากแล้วละลายไหม โอ้... อะไรก็ไม่รเู้ ยอะแยะ ไปหมด แล้วเนือ่ งจากเราเป็นแบรนด์เล็ก เวลาเราทำอะไรก็สามารถ ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น เวลาเราไปขาย เราก็ถามเขาไปด้วยว่ากิน แล้วเป็นไง เพราะตอนเปิดร้านแรกๆ ผมยังขายเองอยู่ เราก็ถาม ลูกค้าว่า กินแล้วเป็นไง หวานไปไหม หรือไม่ก็ให้เพื่อนๆ ลองกินดู แล้วมาดูวา่ อะไรดีไม่ดี ตอนนัน้ ก็กนิ โดนัทเยอะมาก โชคดีทร่ี า่ งกาย ยังเบิร์นดีอยู่ (หัวเราะ) กว่าจะได้เห็นแด๊ดดี้ โด ทุกวันนี้นะครับ ผมบอกเลยว่าปีแรกเป็นปีที่หนักมากของพวกเรา โดยเฉพาะการ พรีเซนต์เพือ่ จะได้เอาร้านไปเปิดในห้างอย่างพารากอน เอ็มโพเรียม ซึ่งมีโดนัทเราเจ้าเดียวเลย ผมโชคดีตรงที่ผมทำเออีมาก่อน ผมก็ จะมีทักษะในเรื่องการพรีเซนต์ หรือกระทั่งเรื่องการแต่งกายให้ดูดี ช่วงนัน้ ใส่สทู เข้าไปพรีเซนต์เรือ่ งร้านบ่อยมาก เวลาผมไปพูดในงาน


15

ของพวกนีม้ นั มานัง่ คิดมากไม่ได้ ถ้าไม่ลกุ ขึน้ มาแก้ปญ ั หาเลยมันก็ จะแย่อยูอ่ ย่างนัน้ แต่ผมคิดแล้วว่า เออ ไม่เป็นไร ลุกก่อน ไปทำ อย่างอื่นก่อนดีกว่า หรือเรื่องคิดมากนี่ก็อีก บางคนคิดมาก อยากจะทำ แล้วก็ไม่ทำสักที สุดท้ายมันจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะ สัมมนา ผมจะบอกเลยว่าเวลาเราไปติดต่อธุรกิจ ไปพรีเซนต์ เรา ควรจะไปให้พร้อมจริงๆ ใส่สูทไป มีแผ่นพับ โบรชัวร์ โชว์ให้ดูว่า สินค้าเรามีอะไรบ้าง แล้วเราทำสินค้ายังไง มีคณ ุ ภาพยังไง ผมบอก กระทั่งว่าหมักแป้งยังไง ทอดยังไง รูปแบบร้านเป็นไง ตู้โชว์เป็น แบบไหน มีแล็ปท็อปไปพรีเซนต์ให้พร้อม ขนาดนั้นแล้วกว่าจะได้ เข้าไปเปิดร้านในห้างก็ไม่ได้ง่าย ผมใช้เวลา 1 ปี คุยอยู่ 3 รอบ กว่าจะได้เข้าไปเปิดร้านจริงๆ ปีแรกๆ คนอื่นเขาไม่สนใจเราอยู่แล้ว เราก็ต้องหมั่นเข้าไปพรีเซนต์เรื่อยๆ ไปหมดทุกพื้นที่ ห้างทุกห้างที่ ดูเหมาะกับเรา เส้นแจ้งวัฒนะ เพชรเกษม นี่ผมเข้าไปหมดเลย ไม่ใช่ไปพรีเซนต์อย่างเดียวนะ ไปดูโลเกชันว่าน่าสนใจไหม ควรจะ เปิดร้านไหม ช่วงนั้นผมขับรถเยอะมาก เหนื่อยมาก เทียบกับตอน เป็นมนุษย์เงินเดือน เราก็รบั ผิดชอบแค่ทำยอดขายให้ได้เท่านัน้ เท่านี้ พอเป็นเจ้าของกิจการนะ วันแรกเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศตัวเอง นั่ง เก้าอี้หมุนไป 360 องศา แล้วยังงงเลยว่าเราจะทำอะไรดี เพราะ มันมีอะไรให้ทำเต็มไปหมดเลย ไม่รู้จะเริ่มทำตรงไหนก่อนดี ความ รู้สึกมันต่างกับตอนเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก การจะกระโดดจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนมาเป็นเจ้าของกิจการ ต้องคิดอย่างไร เพราะตอนคุณเป็นเออีก็ได้เงินเดือนดีอยู่แล้ว แต่ ตอนจะกระโดดมาเป็นเจ้าของกิจการ อยากถามว่าความยากมันอยู่ ตรงไหน เส้นที่จะทำให้กระโดดข้ามมาคืออะไร คือจริงๆ ก็คดิ หนักนะครับว่าจะออกมาดีไหม เพราะเราต้อง สูญเสียคอมมิชชันเดือนหนึ่งเยอะนะ แต่คิดไปคิดมา เอาวะ ออก มาก็ได้วะ เพราะถ้าเราออกมาทำของตัวเอง ถ้าเราขยันทำจริงจัง กิจการเงินทองก็เป็นของเราเอง ก็เลยคิดว่า เอาวะ ลองมันสักตั้ง คำว่า เอาวะ ที่คุณบอกตัวเอง มันมีแรงผลักจากอะไร คือคิดว่าลองสักตั้ง เพราะถ้ามันไปไม่รอด ก็ค่อยกลับไป ทำงานประจำไง อาจจะเพราะตอนนัน้ ผมอายุยงั น้อยด้วย คือประมาณ 23 ปีเอง ผมก็เชื่อว่าผมหางานใหม่ทีหลังก็ได้ ถ้าทำแล้วไม่ประสบ ความสำเร็จจริงๆ แต่กว่าจะออกมาทำก็คดิ อยูน่ านครับ หลายเดือน เพราะเราก็ไม่รู้ว่าแด๊ดดี้ โด จะโอเคไหม แต่มาคิดว่าถ้าเราลงทุน ลงแรงกับมันไป สุดท้ายมันก็เป็นกิจการของเราอยู่ดี ปกติบา้ นเราพอจะทำธุรกิจสักอย่าง โดยเฉพาะร้านอาหาร เขามัก จะมองไปที่การซื้อแฟรนไชส์ดีกว่า เพราะมันจะสำเร็จรูปแล้ว มี know how แล้ว แต่คุณไม่คิดเหรอ เพราะการทำธุรกิจขึ้นมา ใหม่เองเลยมันเหนื่อยกว่าเยอะนะ ทำไมยอมเหนื่อย ทำไมไม่ซื้อ แฟรนไชส์ไปซะเลย เพราะมันน่าจะง่ายกว่า โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ อายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณด้วย ก็น่าจะคิดอย่างนี้เยอะ ตอนนั้นเราไม่มีนโยบายว่าจะซื้อแฟรนไชส์ต่างประเทศเข้า มา ครอบครัวเราก็ไม่เคยคิด เพราะเราก็ทำร้านอาหารเองมาตลอด อีกอย่างที่ผมคิดคือ การซื้อแฟรนไชส์มามันทำอะไรไม่ค่อยได้ มัน ปรับอะไรไม่ค่อยได้ แต่แน่นอนว่ามันง่ายดี แล้วเรื่องเงินก็สำคัญ คือคุณต้องมีเงินพอสมควรนะถึงจะซื้อแบรนด์ดีๆ มาทำได้ ส่วน เรือ่ งโนว์ฮาวสำเร็จรูปนี่ ผมว่าบางทีเราก็ไม่ได้ชอบทำอะไรง่ายๆ นะ (ยิ้ม) การทำอะไรยากๆ มันได้ความสะใจนะผมว่า ก็คิดว่าลองกัน สักตัง้ นีแ่ หละ แต่เราก็ตอ้ งระวังด้วย เพราะการเปิดสาขาตอนแรกๆ ผมคิดแล้วว่าจะไม่เปิดดะแน่นอน ไม่ใช่ว่าโลเกชันไม่ดีแล้วยังจะ กระเสือกกระสนเปิด ตอนทีท่ ำตอนแรก ผมทำตารางเอ็กเซล คำนวณ เลยว่าวันนี้จะขายได้กี่ชิ้น สมมติชิ้นละ 19 บาท คูณไปเลยว่าขาย ได้วนั หนึง่ กีช่ น้ิ เบ็ดเสร็จหักแวตออก ค่าเงินเดือน ค่าเช่าร้าน คืนทุน เท่าไหร่ คิดละเอียดมาก ผมจะคิดตลอดเวลาเลยว่าเราเงินน้อย ดังนัน้ เราต้องใช้เงินให้คมุ้ ทีส่ ดุ ตอนทำกิจการแรกๆ มีคนพูดเหมือน กันว่า ถ้าอยากทำแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ เราต้องจ้างเอเจนซี มาช่วยทำการตลาดเท่านั้น ผมว่ามันไม่ใช่เลย แด๊ดดี้ โด ไม่เคย จ้างเอเจนซี เคยมีแค่ให้บริษัทกราฟิกช่วยปรับโลโก้ให้เนี้ยบขึ้น แต่ เรื่องการตลาด โฆษณา ทีมงานผมทำกันเองทั้งหมด วิ่งกันเอง เวลามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ก็ไปแนะนำกับสื่อ ทีมการตลาดจะคิดเลย ว่าถนนเส้นนี้มีหนังสือพิมพ์อะไรบ้าง ก็วิ่งไปแนะนำเองเลย คุณคิดว่าปัจจัยสำคัญอะไรที่จะทำให้คนเราเป็นเจ้าของกิจการได้ อย่างแรกคงต้องขยันก่อน ความขยันไม่ได้หมายถึงการทำงาน หามรุง่ หามค่ำตลอดเวลา แต่มนั คือการสำรวจ มองหาโอกาสตลอด

เวลาไม่ว่าเราจะทำอะไร เช่นยกตัวอย่างเวลาเราไปเดินห้าง ถ้าผม เป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาสมัยก่อน ก็ไม่มีอะไร ก็แค่เดินห้าง ดูของสวยๆ งามๆ แต่ถ้าในมุมคนอยากทำกิจการของตัวเอง ต้อง ดูแล้วว่าทำไมสวย เขาทำยังไง ขายดีเพราะอะไร มองทุกอย่างเป็น โอกาสในการทำธุรกิจหมด มองทุกอย่างให้มนั ลึก ให้มนั เป็นเรือ่ งของ ธุรกิจให้ได้ เหมือนเป็นสัญชาตญาณในการเป็นเจ้าของกิจการ ใช่ และผมว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นด้วย คือการคิดตลอด เวลา แต่ถามว่ามันเหนื่อยไหม อยากปิดสวิตช์ไหม มันก็อยาก แต่ มันยังทำไม่ได้ เช่นตอนนีท้ ผ่ี มทำธุรกิจมาถึงวันนี้ ไม่วา่ อะไรจะเกิด ขึ้นตอนนี้ผมก็ต้องวิ่ง ต้องสู้หัวชนฝาละ แต่การสู้ของเราก็ต้อง รอบคอบมากกว่าปกติ ไม่ใช่สู้แบบดันทุรัง สะเปะสะปะ นึกอยาก จะเปิดกิจการตรงไหนก็เปิด แบบนั้นไม่ได้ กว่าผมจะเปิดได้แต่ละ สาขา ผมก็ปฏิเสธพื้นที่ไปเยอะนะ เพราะดูแล้วมันไม่คุ้ม แต่ถ้าผม ดือ้ หัวชนฝาโดยไม่รอบคอบนะ มันจะมีหลายทีม่ ากเลยทีผ่ มเปิดแล้ว ต้องเจ๊ง คิดว่าอะไรที่จะทำให้เจ๊ง โลเกชันเลยครับ นีเ่ ป็นเรือ่ งหลักๆ เลย ก่อนทีผ่ มจะเปิดร้าน ตรงไหน ผมจะไปนั่งดูคนทั้งวันเลยว่าตรงนี้คนเดินเยอะไหม คน แบบไหน ส่วนใหญ่เรือ่ งพวกนีม้ นั มาจากการสังเกตทัง้ นัน้ เลย อย่าง เวลาลูกค้าเดินมาในห้าง เขามองซ้ายหรือมองขวาก่อน เราก็ต้อง สังเกตนะ ผมเคยได้ยนิ มาว่าคนส่วนใหญ่เวลาเดินขึน้ บันไดเลือ่ นมา เขาจะมองซ้ายก่อน อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะ แล้วร้านผมมันอยู่ ด้านขวา ถ้ามันเป็นไปตามทฤษฎีนั้น คนเดินขึ้นมาก็ต้องมองเลย ร้านผม ไปมองร้านฝั่งตรงข้ามหมด เพราะมันต้นทางเกินไป วิธีแก้ ก็คอื ผมเอาทีวมี าล่อเลย พอคนเดินขึน้ บันไดเลือ่ นมา ไม่รจู้ ะทำอะไร ก็คงมองไปเรื่อย เขาก็ต้องเห็นโดนัทผมในทีวีว่าทำยังไง ทอดยังไง พอเขาเห็นปุ๊บ มี attention ปุ๊บ ก็อาจจะสนใจเรามากขึ้นก็ได้ นี่คือกรณีที่ผมปรับโลเกชันไม่ได้แล้ว ยังไงก็ต้องไปอยู่ตรงนั้น มีสาขาไหนทีเ่ ปิดแล้วไม่ประสบความสำเร็จไหม แล้วคิดว่าเป็นเพราะ อะไร ตอนนั้นเปิดที่พัทยา ที่รอยัลการ์เดน พลาซ่า ข้างหน้าเลย มองออกไปคือทะเลเลย ตอนนั้นเราก็คิดว่าลูกค้าหลักเราคือฝรั่ง แล้วคิดไปถึงว่าให้ตายยังไงก็ตอ้ งกินโดนัท กาแฟ เพราะมันเป็นของ คู่กัน แล้วพอมองเรื่องค่าเช่าต่างๆ นานา มันก็พอไหว เอ้า ก็เปิด เลย เพราะการเปิดร้านตรงนัน้ มันก็มรี า้ นอาหารซึง่ เป็นแบรนด์ทด่ี ดู ี อยูแ่ ถวนัน้ ด้วย กะว่าถ้าสาขานีท้ ำเงินได้เท่าทุนก็ไม่เป็นไร อย่างน้อย ก็เป็น publicity ให้แด๊ดดี้ โด ได้ พอขายไปปุ๊บ ปรากฏว่าลูกค้า ฝรั่งกิน ใช่ แต่สิ่งที่เราลืมคิดก็คือ พฤติกรรมในการกินของเขา นั่นคือจริงๆ แล้วเขากินกาแฟหนึ่งถ้วย โดนัทสองชิ้น จบ ไปแล้ว โวลุมในการขายของเราเยอะไม่พอ เพราะพฤติกรรมของเขาคือกิน แล้วไม่ได้ซื้อไปฝากใคร แล้วถ้าเขากินเอง เขาจะกินได้เยอะขนาด ไหนเชียวต่อคน ทีส่ ำคัญ เขาไม่ซอ้ื กลับไปฝากใครอยูแ่ ล้วด้วย เพราะ เขาไปเที่ยว จะไปซื้อฝากใครล่ะ อีกประเด็นหนึ่งคือ คนท้องถิ่น ส่วนใหญ่เขาก็ไม่เข้ามาซื้อ เพราะรถติด ไม่อยากซื้อเพราะแพง อีกอย่างคนที่ทำงานที่นั่นก็เป็นคนต่างจังหวัด หาเงินได้ก็ส่งเงิน กลับบ้าน เขาจะมาซื้อโดนัทกินทำไม ตั้งแต่ทำธุรกิจมานี่ มีอะไรที่ทำไปโดยไม่คิดอีกไหม แล้วถ้าย้อน กลับไปแล้วจะไม่ทำพลาดอีก อืมม์ ถ้าให้มองนะ ต่อให้มันพลาด ยังไงผมก็ยังต้องเปิด เพราะถ้าผมไม่เปิดร้านทีพ่ ทั ยาวันนัน้ วันนีผ้ มก็จะไม่มคี วามคิดแบบ นี้หรอก ผมก็ดันทุรังไปเปิดที่นั่นอยู่ดี เพราะคิดว่ามันจะต้องดีไง แม้ว่าร้านที่พัทยาจะอยู่ได้แค่ 11 เดือน แต่มันก็สอนให้ผม รอบคอบขึน้ แล้วทำให้เวลาจะเปิดร้านสาขาอืน่ ๆ ผมก็จะพิจารณา มากขึ้น มองเห็นปัจจัยได้เยอะขึ้นว่าอะไรทำให้ร้านเราขายดี ก็เชื่อเลยสิว่าความผิดพลาดเกิดได้ทุกวัน แม้จะวางแผนไว้แล้ว ใช่ แต่ถามว่าผมเสียใจไหมที่ไปเปิดที่นั่น ผมไม่เสียใจนะ เพราะถ้าวันนั้นเราไม่เปิด วันนี้เราก็ดันทุรังไปเปิดอยู่ดี ซึ่งมันก็จะ ล้มเหลวอยูด่ ี จากนัน้ เราก็เลยคิดว่าเราไม่เปิดต่างจังหวัดแล้ว กลับ มาโฟกัสในกรุงเทพฯ ดีกว่า คือกลับมาขยายสาขาในกรุงเทพฯ ให้

แน่นก่อน คือผมว่าบางทีการมีข้อผิดพลาดบางทีมันก็ดี ผมไม่ได้ มานั่งคิดเสียใจอะไรขนาดนั้น ล้มเหลวก็ไม่เป็นไร ก็เก็บของกลับ มาเปิดที่กรุงเทพฯ อีก หาโฟกัสกันใหม่ แต่ถ้าเกิดมานั่งทุกข์ว่า โอ้โฮ เราเสียเงินไปเยอะ ก็ไม่ต้องทำอะไรกินพอดี ของพวกนี้มัน มานัง่ คิดมากไม่ได้ ถ้าไม่ลกุ ขึน้ มาแก้ปญ ั หาเลยมันก็จะแย่อยูอ่ ย่างนัน้ แต่ผมคิดแล้วว่า เออ ไม่เป็นไร ลุกก่อน ไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่า หรือเรือ่ งคิดมากนีก่ อ็ กี บางคนคิดมาก อยากจะทำ แล้วก็ไม่ทำสักที สุดท้ายมันจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะ กำลังจะพูดประเด็นนี้ว่า มันมีมนุษย์เงินเดือนเป็นล้านคนที่อยากจะ ทำนั่นทำนี่ แล้วบางทีคิดเยอะ เหตุผลเยอะ กลัวนั่นกลัวนี่ ผมเองก็มีคำถามแบบนี้กับตัวเอง ตอนแรกที่จะทำร้านมา สูก้ บั โดนัทเจ้าเดิมในตลาด ผมก็คดิ ว่าเราจะสูไ้ ด้เหรอ คำถามทีส่ อง เปิดไปแล้วมันจะหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนเบเกอรีที่ฮิตต่อแถวซื้อ กันช่วงหนึ่งหรือเปล่า แต่ผมก็ได้คำตอบสำหรับคำถามนั้นของผม เองว่า โดนัทเจ้าเดิมๆ เขามีกันคนละเป็นร้อยสาขา เกิดวันดีคืนดี คนหยุดกินโดนัทขึ้นมา ร้านพวกนั้นเขาจะยอมเหรอ ลงทุนลงแรง มีสาขาเยอะขนาดนัน้ ไปแล้ว เขาจะยอมให้ตลาดโดนัทหายไปเหรอ ดังนัน้ ถ้าเรายังรักษาคุณภาพสินค้าเราไว้ได้ แล้วไม่ได้เกิดจากความ ผิดพลาดในการทำงานของเราเอง เช่น ทำไม่อร่อยเอง ใครจะไป ยอมให้ธุรกิจโดนัททั้งตลาดเสียไป นึกออกไหมครับ สมมติว่าเป็น ลูกค้าปกติที่กินโดนัทอยู่ดีๆ แล้วเกิดหยุดกินโดนัทขึ้นมากันหมด นั่นหมายถึงว่าร้านโดนัทเจ้าใหญ่ๆ รวมทั้งแด๊ดดี้ โด ร่วงไปด้วย ถ้ามันมีวันนั้น เจ้าใหญ่ๆ เขาจะยอมได้ยังไง ย้อนกลับไปวันที่ทิ้งเงินเดือนบวกคอมมิชชันเป็นแสนมา แล้วมาทำ ร้านโดนัท คิดว่าร้านโดนัทจะทำให้เรารวยหรือว่ายังไง ไม่ได้คดิ ว่ามาทำธุรกิจตรงนีแ้ ล้วจะรวย แต่คดิ ว่าต้องทำให้ ดีกอ่ น ไม่ได้คดิ ว่าเราจะต้องรวยล้นฟ้า แค่คดิ ว่าทำยังไงให้มนั อร่อย ผมไม่ได้คิดเรื่องเงินเป็นตัวนำ แค่คิดว่าถ้าทำดีเมื่อไหร่ เดี๋ยวอย่าง อื่นก็ตามมาเอง มันต่างกันยังไงกับการคิดว่าอยากทำให้มนั ดี กับอยากทำให้มนั รวย ผมคิดว่าถ้าคิดจะทำให้มันรวย เราต้องคิดเรื่องกำไร เรา ต้องคำนวณแล้วว่า มาร์จิ้น (Margin) ต้องได้เท่านี้ ของที่จะใช้ดีๆ ต้องตัดหมดเลย ไม่อย่างนัน้ จะทำมาร์จน้ิ ไม่ได้ แล้วสุดท้ายของมัน ก็จะไม่มีคุณภาพ เพราะว่าถ้าต้องการของดีมีคุณภาพ มาร์จิ้นต่ำ ก็ไม่รวยสิ คือถ้าเราคิดเรื่องเงิน มันก็จะสวนทางกับคุณภาพสินค้า ไอ้ที่เราคิดจะใช้ช็อกโกแลตเลิศๆ หรูๆ ก็ไม่ได้แล้ว เพราะมันเลย มาร์จิ้น เราก็จะใช้เท่านี้พอ แต่เราไม่ได้คิดไง เราคิดว่าเราขอทำ ของดีไว้ก่อน จากเงินเดือนสูง ชีวติ กำลังโอเค มาเปิดร้านยืนขายโดนัทนี่อายไหม ไม่อายสิ เพราะก่อนหน้านี้ผมเคยทำอย่างอื่นมาแล้ว ขาย ไอติมก็ขายมาแล้ว ก็เลยไม่อาย เพราะถ้าเป็นเด็กไทยทั่วไปอาจ จะอายนะ แต่ผมเรียนไปทำงานไปด้วยอยูแ่ ล้ว ก็ไม่คดิ เรือ่ งอายหรอก ผมทำงานตัง้ แต่เรียนปี 1 ผมว่าตอนยืนขายไอติมยังยากกว่ายืนขาย โดนัทอีก เพราะนัน่ ครัง้ แรกเลย ไหนจะพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องอีก คือการออกมาขายโดนัทนี่ผมคิดง่ายๆ เลยว่า ทำงานหนักขนาด ไหนมันก็ของกูอะ คิดแบบนี้เลยนะ แล้วเมื่อเรารู้ว่าเป็นของเราแล้ว เราจะยอมให้มันล่มเหรอ เราก็ต้องไม่ยอมสิ ก็ผมลงเรือแล้วน่ะ ถ้า ทำอย่างรอบคอบ ทำให้ดจี ริงๆ มันก็ไม่เจ๊งหรอก การขายของสำหรับ ผมเคยเป็นเรื่องน่าอายเฉพาะตอนมัธยมนะ ตอนนั้นแม่ให้มาช่วย ขายหน้าร้าน เพราะเขาจะสอนว่าให้ทำงาน อย่าเรียนอย่างเดียว แล้วพอไปเรียนเมืองนอกเลยเริ่มติดทำงาน เพราะมันเหมือนว่า ถ้าเราเรียนอย่างเดียว เป็นนักเรียนธรรมดาแล้วไม่ทำงาน มันไม่เท่ เลย มันไม่มีคุณค่าเลย คนที่นั่นเรียนไปทำงานไปทั้งนั้น ผมว่ามัน ดูมีคุณค่าดีด้วย เราเห็นเพื่อนๆ มีอะไรทำกันหมดเลย เราก็อยาก ทำบ้าง แล้วการเป็นเจ้าของกิจการแล้วให้คนอื่นบริหารไม่เท่กว่าเหรอ เราก็สร้างขึ้นมาอย่างเดียว แล้วตัวเองก็ไปนอนพักผ่อนที่ไหนก็ได้ แต่คุณกลับไปมองว่าคุณค่าคือการต้องลงมาทำเอง คือการลงมาทำมันก็ไม่ได้ทำหามรุ่งหามค่ำ งานกับชีวิต ไม่บาลานซ์กันก็ไม่ใช่นะ เราทำงานของเราหนักจริง แต่ตอนเย็น


เราก็ไปพักผ่อน เล่นกีฬา ตีแบดฯ เตะบอล ก็ยังมีช่วงเวลาสังสรรค์ ได้อยู่ แต่ผมก็เชื่อในเรื่องของการทำงานหนัก ทุ่มเท เพราะถ้าผม ทำงานไม่หนัก ทุกอย่างไม่ได้อย่างนีห้ รอก ตัวอย่างเช่น ถ้าแด๊ดดี้ โด มีเงินอยู่แล้ว จ้างเอเจนซีเลย จ้างพีอาร์เอง จ้างคนมาบริหาร มัน ก็คงไม่ให้ความรู้สึกว่านี่คือร้านโดนัทที่มีสูตรแป้งมาจากคุณพ่อ ลูกชายมาทำต่อ คือการทำงานจริงๆ มันไม่เหมือนในละครทีพ่ ระเอก ใส่สูทหล่อๆ มาเลย เซ็นเอกสารเสร็จขับรถไปแล้ว (หัวเราะ) ชีวิต จริงไม่มีแบบนั้นครับ ยกเว้นซีอีโอ แต่คนเหล่านั้นเขาก็ต้องคิดอะไร ตลอดเวลาเหมือนกัน ใช้หวั ในการบริหารคน ถ้ากิจการเริ่มใหญ่ขึ้น ผมคงมาทำงานหนักไปทุกอย่างไม่ได้ ทุกวันนี้ผมยังถูพื้นเองบ้าง ทำทุกอย่าง ทำมาจากศูนย์จริงๆ แต่เมื่อเติบโตขึ้น ผมก็ต้องไปนั่ง บริหารข้างบน แต่เราก็ต้องคิดอยู่ดี มันก็จะยากไปอีกแบบ สำหรับ ผม การทำงานหนักคือทำงานเริม่ จากศูนย์จริงๆ ทำเต็มที่ เหนื่อย หน่อย แล้ววันหนึ่งเราก็ค่อยขยับไปบริหาร ตอนนี้อะไรทำให้มั่นใจว่ากิจการตัวเองอยู่ได้ดีแล้ว เพราะสินค้าเรามีความแตกต่างอยูแ่ ล้ว แล้วตัวผมเองก็ศกึ ษา หาความรู้ตลอดเวลา ผมเป็นคนไปสัมมนาบ่อยมาก ใครจัดอะไร ผมไปหมด ผมเรียนเยอะมาก กระทรวงไหนจัดอะไร กรมไหนอบรม อะไร ผมก็ไป การไปสัมมนามันได้เปิดหูเปิดตา ทำให้ผมรู้จักคน มากขึน้ เวลาทำอะไรก็ง่ายขึ้น แล้วไม่คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วเหรอ ทำไมยังต้องไป สัมมนาอีก โอ๊ย ไม่พอหรอกครับที่เรารู้น่ะ คือผมพอใจในสิ่งที่ทำใน ระดับหนึ่ง แต่ถามว่าดีพอไหม ผมว่ายังดีไม่พอ แต่จากบิลลิงที่ได้ ขยายสาขามากมาย จริงๆ คุณควรไปให้ ความรู้คนอื่นได้แล้วด้วยซ้ำ แต่คุณก็ยังเรียนเหรอ ถ้าเราคิดว่าเราหยุดแล้วมันจะแย่นะ แล้วอีกอย่างผมเป็น คนที่ชอบกดดันตัวเองด้วย ชอบคิดว่ายังดีไม่พอ ยังเก่งไม่พอ พอคิดแบบนี้มันก็จะทำให้เรากดดันตัวเอง หาทางทำอะไรต่อไป เพราะผมรู้ว่าผมเหลิงไม่ได้ ถ้าเหลิงแล้วเสร็จเลย ผมรู้ตัวเองว่าชม มากๆ ไม่ได้ เหลิงปุ๊บ หยุดเลย

แต่ ห ลายคนบอกว่ า บางที ป ระสบการณ์ ก ารทำงานมั น ก็ ดี ก ว่ า ในห้องเรียนไง คือเรื่องแบบนี้นะ บางทีเราคิดว่าเรารู้อยู่แล้ว สมมติผมรู้ อยู่แล้วว่าเรื่อง CRM เป็นเรื่องประมาณนี้ ผมก็อาจจะเบื่อๆ ไป บ้าง เพราะคิดว่าเรือ่ งนีร้ อู้ ยูแ่ ล้ว แต่พอฟัง case study เรือ่ งหนึง่ ปุบ๊ เฮ้ย ...เออ น่าคิด ผมว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้ว คือ... ถึงแม้จะมีบางเรื่องที่ เรารู้อยู่แล้ว แต่ผมจะเผื่อไว้ไงว่าเผื่อมีบางเรื่องที่เรายังไม่รู้ ผมไม่ อยากต้องมาคิดย้อนหลังว่า เออ ทำไมวันนั้นไม่ไปเรียน มันน่าจะ ได้เรียนนะ เพื่อไม่ให้เป็นการไม่มาเสียดายทีหลัง ผมก็ไปเรียนก่อน ดีกว่า คือบางคนอาจจะคิดว่าไปเรียนในสิง่ ทีเ่ รารูอ้ ยูแ่ ล้วมันเสียเวลา แต่ผมว่าอย่างน้อยเราก็ไปเจอคนใหม่ๆ เพื่อนใหม่ๆ แล้วมันดีกับ เรานะ อย่างผมไปสัมมนาต่างๆ ผมคือคนที่ถือแบรนด์แด๊ดดี้ โด ติดตัวผมไปด้วย ทำให้คนรู้จักแด๊ดดี้ โด เยอะขึ้นนะ ยิ่งเอาโดนัท ไปแจกคนยิ่งชอบ เขาจะประหลาดใจว่า อ้าว เฮ้ย ยี่ห้อนี้คุณ ทำเองเหรอ มันก็ได้พีอาร์แบรนด์ตัวเองไปด้วย ผมชอบไปตั้งบูธ แจกโดนัทฟรีตามงานสัมมนาสำคัญๆ เพื่อให้คนได้รู้จักแบรนด์เรา เยอะขึ้น บางคนไม่รู้ว่านี่คือแบรนด์คนไทย เขาก็จะได้รู้ ทำไมต้องไปตั้งบูธแจกโดนัทฟรี คือตั้งแต่แรกที่เราเริ่มทำแด๊ดดี้ โด เราก็บอกมาตลอดว่า โดนัทเราแตกต่างจากคนอื่น แต่คนทั่วไปถ้าไม่ได้ลองกิน เขาก็จะ ไม่รู้หรอกว่ามันแตกต่างยังไง มันก็โดนัทเหมือนกัน แต่ต้องกินไป ก่อนถึงจะรูว้ า่ มันต่าง ผมจะพูดเล่นกับเพือ่ นเสมอว่า ชิน้ แรกแจกฟรี อย่างเคสตัวอย่างเลย ตอนเราเปิดร้านที่พารากอน ร้านเราอยู่ใน หลืบเลย หาไม่เจอหรอก แต่กอ่ นทีจ่ ะเปิดร้าน เราก็อยากให้คนรูจ้ กั ก็เลยทำคูปองเท่านามบัตร แล้วแจกให้คนเอาคูปองไปแลกโดนัท สองชิ้นฟรี ไม่ต้องทำอะไรเลย ดังนั้น ก่อนที่พารากอนจะเปิด ผม ก็แจกคูปองร่อนไปทั่ว แถบสีลมนี่แจกหมด แล้วหลังคูปองมันจะมี แผนที่ใช่ไหม พอเขากินแล้วชอบ เขาก็จะรู้ว่าร้านอยู่ที่ไหน แล้วก็ จะได้ตามไปที่ร้านได้ถูก การแจกคูปองมันมีสองจุดประสงค์หลัก คือลูกค้าเดิมทีร่ จู้ กั เราก็จะได้รวู้ า่ เรามีรา้ นใหม่แล้ว เพราะเขาเรียกร้อง มาบ่อยๆ ว่าเมื่อไหร่จะเปิดที่พารากอน เพื่อที่เมื่อร้านเปิดปุ๊บ เรา

ขายของได้ทนั ที เพราะลูกค้ารูแ้ ล้ว จุดประสงค์ทส่ี อง การแจกโดนัท สองชิ้นมันมีเหตุผลนะ เอาละ เพื่อให้เขาได้ลองชิมของเราด้วย แต่ คิดดูว่าถ้าให้แลกโดนัทชิ้นเดียว คนอาจจะคิดว่าไม่กินก็ได้ ขี้เกียจ เดินไปแลกแค่ชิ้นเดียว งั้นผมให้สองชิ้นแล้วกัน เขาจะได้มีความ พยายามมากขึ้นในการเดินหาร้านเรา (หัวเราะ) นี่คิดทุกเม็ดเลยนะ ใช่ เพราะตอนจะเปิดร้านทีน่ น่ั ผมกลัวมาก นอนไม่หลับเลย ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่า จะมีคนเห็นร้านหรือเปล่า พอเปิดมาแล้ว ขายได้มันก็โอเค ดังนั้น ผมเลยใช้วิธีว่าต่อไปเวลาเปิดร้านใหม่ๆ ทีไ่ หน โบรชัวร์แด๊ดดี้ โด จะมีคูปองให้ตัดแลกโดนัทฟรี เอาไปลอง ชิมก่อนเลย ไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้น ที่ผมเชื่อในการแจกฟรีเพราะ เราไม่มีงบการตลาด ไม่มีเงินมหาศาลเพื่อสร้าง Brand Awareness แบบเปิดร้านใหม่แล้วซื้อสื่อพีอาร์มากมาย เพราะเปิดร้านใหม่ทีไร เงินส่วนใหญ่มนั ก็ไปลงกับสาขาใหม่ๆ ตลอด เพราะเราเปิดกันเดือน เว้นเดือนเลยมั้ง เงินมันก็หมดไปกับร้านแล้ว เราก็มาคิดว่าทำยังไง ให้ใช้เงินให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ แล้วผมชอบสไตล์การโฆษณาทีถ่ งึ ตัวผูบ้ ริโภค ให้มากที่สุด ผมไม่เน้นโฆษณาทีวี เพราะมันเหมือนตำน้ำพริก ละลายแม่น้ำ ใครดูบ้างก็ไม่รู้ แต่การแจกโดนัทฟรีนี่พอคุณกินปุ๊บ คุณรู้เลยว่ามันอร่อย ใช้ได้ แล้วมันก็จะปากต่อปากง่าย แต่ความ คิดเอเจนซีที่ผมได้ยินมา เขาจะบอกว่า โอ๊ย ปากต่อปากมันช้า ไม่ได้ผลหรอก แต่อย่างน้อยผมใช้วธิ ขี องผมแล้วมันได้ผลน่ะ เพราะ เอาเข้าจริง เทียบกันระหว่างดูโฆษณาที่บอกแด๊ดดี้ โด อร่อย กับ เพื่อนคุณมาบอกว่า แด๊ดดี้ โด อร่อย อะไรมันจะได้ผลกว่ากันล่ะ คือผมเชื่อในเรื่องปากต่อปากน่ะ เพราะที่แด๊ดดี้ โด มาได้ขนาดนี้ ก็เพราะ word of mouth คิดว่าตัวเองเป็นหนุ่มเนื้อหอมไหม พูดเรื่องนี้ท่าจะสนุก ก็โอเคนะ ก็มีนะ (หัวเราะเขิน) คิดว่าความสำเร็จของผู้ชายคนหนึ่ง รวมกับเงินทอง หน้าตา มันมีผลให้คนเข้ามาเยอะหรือเปล่า แล้วจัดการอย่างไร ผมก็จะระวังตัวมากขึ้น เพราะผมรู้ว่าคนเราเมื่อมัน public มากขึ้น ก็ควรระวังตัวนะ ทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้า บ้าๆ บอๆ ไม่ได้ แล้วตัวผมก็เหมือนมีแบรนด์แด๊ดดี้ โด มาแปะที่หน้าเลย จะไปทำ ตัวบ้าๆ บอๆ ก็ไม่ได้ เพราะถ้าเละมันไม่ได้เละแค่ผม แต่เละทั้ง แบรนด์ ก็เสี่ยงนะที่ตัวเรากับแบรนด์เป็นเนื้อเดียวกัน ใช่ ดังนั้นแค่ทำตัวดีๆ ก็จบแล้ว อย่าไปทำตัวเป็นหนุ่ม เสเพล เมาเละ บ้าบอ ไม่ว่าวันนี้จะประสบความสำเร็จ มีอะไรไหล มาเทมาแค่ไหน ผมก็ต้องเบรกตัวเองตลอดนะ จะมาคิดว่าเราดัง ไม่ได้ เราต้องกดตัวเองไว้ตลอดเวลา เรายังดีไม่พอ เราลืมตัวไม่ได้ ลืมตัวเมื่อไหร่ก็พลาดอย่างมหันต์เลยนะ ปกติเราเห็นคนประสบความสำเร็จแบบคุณ ก็ควรจะขับเบนซ์ได้แล้ว แต่เราเห็นคุณขับรถญี่ปุ่นธรรมดาเหมือนคนทั่วไปอยู่เลย เออ... ชอบๆ ผมชอบเรื่องนี้ ผมว่า perception ที่ว่ารวย แล้วต้องขับเบนซ์ มันเป็นความคิดผิดๆ นะ คันนี้ที่คุณเห็นนี่เป็น คันแรกตั้งแต่ผมทำงานเป็นเออีเลย ผมดูรถเยอะนะ กว่าจะซื้อก็ดู ตั้งห้าเดือน ดูแล้วผมชอบ ขับสนุก ผมก็ซื้อ แต่บิลลิงแด๊ดดี้ โด ต่อปีหลายสิบล้านนะ เฮ้ย ทุกวันนี้ผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกัน เวลาเรา ทำบริษัทของตัวเอง ไม่ได้หมายความว่าเราจะหยิบเงินบริษัทมา ทำอะไรก็ได้นะ ไม่ใช่นะ เพราะบริษัทก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว ผมก็ มีเงินเดือนในฐานะพนักงาน พ่อก็มีของพ่อ แต่ไม่ใช่ว่าเดือนนี้เรา กำไรล้านหนึ่ง เอาล้านหนึ่งมาใช้ก่อน ไม่ใช่ คนส่วนใหญ่ที่ไม่เคย ทำบริษัทจะคิดแบบนั้น เพราะเห็นบิลลิงต่อปีเยอะแยะ กำไรเยอะ เอาเงินมาใช้เท่าไหร่ก็ได้ แล้วถ้าคิดแบบนั้นมันจะเป็นอย่างไรล่ะ มันไม่ได้ ระบบบัญชี ระบบภาษี มันจะผิดหมดเลย ถ้า ผมอยากขับจริงๆ ผมก็จะใช้วธิ ลี สี ซิงเอา เหมือนบริษทั ใหญ่ๆ ทัว่ ไป คือไม่ซื้อมาเป็นทรัพย์สิน ทำสัญญายาวไปเลย 2-3 ปี เออ แบบนัน้ ได้ เพราะมันมีการบริหารหมุนเงินทีแ่ น่นอน แต่ไม่ใช่ผมเปิด ร้านคัพเค้กขายดีมาก กำไรเดือนหนึง่ เป็นแสน แล้วเอาแสนนัน้ มาใช้ ก็ผดิ เลย เพราะทุกบริษทั ต้องมีเงินสดหมุนเวียน ถ้าเอาเงินสดหมุนเวียน มาใช้กจ็ บเห่แล้ว ยิง่ ผมไปเรียนบัญชีเพิม่ เติมมา ยิง่ รูว้ า่ ถ้าทำบริษทั ที่มาที่ไปของเงินมันละเอียดจะตาย แต่โอเค เราเปิดบริษัท เราตั้ง เงินเดือนเราสูงได้ แต่เราก็ต้องพร้อมจ่ายภาษีนะ คือพูดง่ายๆ ว่า ไม่ใช่ใช้เงินยังไงก็ได้ เราต้องมีวนิ ยั ในการใช้เงิน ถ้าผมเกิดอยากจะ ตั้งเงินเดือนตัวเองเดือนละ 2 แสน บริษัทขาดทุนไม่เป็นไร จะเอา งั้นก็ได้ แต่ผมไม่ได้ทำอย่างนั้นไง ผมจะถือว่าได้เงินเดือนแค่นี้ ใช้ แค่นี้พอแล้ว เอาให้บริษัทโตก่อน มันโตแล้วมันก็เป็นของเราอยู่ดี แล้วอย่าไปคิดว่าบิลลิงปีละ 80 ล้าน แล้วเงินทั้งหมดนั่นเป็นของ เรานะ ไม่ใช่เลย มันเหมือนเรารดน้ำต้นไม้ พอต้นไม้โตมา ต้นไม้ จะอยู่กับเราทั้งต้นไม่ได้หรอก


โดนัทของแด๊ดดี้ โด ไม่ ไ ด้ เ กิ ด มาแบบฟ้ า ประทาน ทุกอย่างผ่านการคิดค้น ลองผิดลอง ถูกมาแล้วทัง้ สิน้ เรามีทงั้ ทีม่ าของความคิด ตั้ ง แต่ อ ยู่ บ นแผ่ น กระดาษที่ ปี เ ตอร์ ว าดและ ออกแบบดีไซน์รสชาติและรูปแบบโดนัทเองกับ มือ และเบือ้ งหลังการคิดสร้างสรรค์โดนัทแต่ละ ชิน้ มาให้อา่ นสนุกๆ อ่านแล้วหิวคงไม่ใช่ความผิด ของเรา และคงไม่ต้องบอกว่าถ้าอ่านแล้ว อยากกินของจริงจะต้องทำอย่างไร... เอ๊ะ หรือคุณวิง่ ไปซือ้ ตัง้ แต่บรรทัด ทีแ่ ล้วก็ไม่รู้สิ

Choco Arancio ช็อคโค่ อรันซิโอ

มาจากการที่เคยกิน ช็อกโกแลตรสส้ม จึง คิดค้นออกมาเป็นการนำ แป้งช็อกโกแลต สอดไส้ ครีมส้ม และตกแต่งหน้า โดนัทด้ ว ยลวดลายที ่ ใช้ ช็ อ กโกแลตและครีมส้ม ส่วนชือ่ ตัง้ ตามโดนัท โดย มาจากคำว่า chocolate ในภาษาอังกฤษ บวก arancio ในภาษาอิตาเลียน ที่แปลว่าส้ม

Cappuccino คาปูชิโน่

มาจากการที่ต้องการ เอาใจลู ก ค้ า ชอบกาแฟ ชื่อจึงตรงตัว และตกแต่ง ห น ้ า โด น ั ท ให ้ ค ล ้ า ย cappuccino

Choc Banana ช็อค บานาน่า

ช็อกโกแลตและ กล้ ว ยเป็ น สิ ่ ง ที ่ เ ข้ า กั น สามารถทานคู่กันได้ จึง ทำโดนั ท ที ่ ม ี ท ั ้ ง ช็ อ กโกแลตและครี ม กล้ ว ยอยู ่ ด้วยกัน และตั้งชื่อตรงตัว

Banoffi บานอฟฟี่

มาจากเค้ก banoffi ที่ ประกอบด้วยกาแฟ ช็อกโกแลต และกล้วย จึงคิดค้นเป็นโดนัทโดยใช้ แป้งกาแฟ โรยหน้าด้วย ครีมกาแฟ และครีมรส กล้วย

Choco Supremo ช็อคโค่ สุเพรโม่

เป ็ น โด น ั ท เ อ า ใจ ลู ก ค้ า ที ่ ร ั ก ช็ อ กโกแลต แ ป ้ ง ช ็ อ ก โก แ ล ต บ ั น (Chocolate Bun) โรยหน้า ด้วยช็อกโกแลต และสอด ไส้ช็อกโกแลตเพิ่มไปด้วย จึงอยากได้ชื่อที่ บ่งบอก ความเป็น Chocolate Lover นึกได้ถงึ คำว่า supremo คือ คำเดียวกับคำว่า supreme ในภาษาอังกฤษ แต่ supremo มาจากภาษา อิตาเลียน และคล้องจอง กับคำว่า choco พอดี จึง เป็นที่มาของคำว่า Choco Supremo

Double Choc ดับเบิ้ล ช็อค

เป็ น โดนั ท ตั ว แรกๆ

ของแด๊ดดี้ โด โดนัท ช็อกโกแลต โรยหน้าด้วย ช็อกโกแลต จึงคิดได้ถึง คำว่า double ซึ่งฟังง่าย ติดหู เข้าใจง่าย

Choco Fusilli ช็อคโค่ ฟูซิลี่

เป็ น โดนั ท หน้ า ใหม่ โร ย ห น ้ า ด ้ ว ย เ ก ล ี ย ว ช็อกโกแลต ตอนตั้งชื่อ เห็นว่าเกลียวช็อกโกแลต คล้ า ยรู ป ทรงของเส้ น พาสต้ า ชนิ ด หนึ ่ ง ของ อิตาลี ชื่อว่า fusilli

Tiramisu ทีรามิสุ

ส่วนผสมและรสชาติ ตรงตามขนมหวานยอด นิยมของอิตาลี เนือ้ โดนัท กาแฟ สอดไส้ครีมกาแฟ หอมหวาน เพิม่ สีสนั สวยงามด้านบนด้วยไวต์ ช็อกโกแลตและผงกาแฟ สด

Cashew Nut Macchiato แคชชูนัท มัคเคียอาโต้

กาแฟมาเป็น macchiato เป็นกาแฟคล้าย espresso แต่จะเพิม่ นมและน้ำเชือ่ ม วานิ ล ลาลงไปนิ ด เดี ย ว เราจึ ง คิ ด โดนั ท ที ่ เ ป็ น กาแฟ แต่เพิ่ม cashew nut ลงไป เพื่อความหอม หวาน มัน

Mocha Nest’o ม็อคค่า เนสโตะ

ชื่อมาจากการที่หน้า และรูปร่างโดนัทตกแต่ง คล้ายรังนก โดยเป็นเส้น ตัดกัน และคิดเพิม่ คำจาก คำว่า nest เป็น nest’o เพื่อความไพเราะ และ สะดุดหู

Contrasto คอนทราสโต้

contrasto มีความหมายว่า ตรงกันข้าม เป็น ภาษาอิตาเลียน เนื้อ ช็อกโกแลตราดด้วยไวต์ ช็อกโกแลต เนื้อแป้งและ ท็อปปิ้งสีขาว-ดำ ตัดกัน ตอกย้ ำ ความหมายของ contrasto ด้วยผงช็อกโกแลตด้านบน

เอาใจกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ที ่ ชอบกาแฟ จึงขยายไลน์

เบื้องหลังไอเดียการคิดค้นหน้าตาโดนัทอยู่ในสมุดโน้ตเล่มเล็กๆ เล่มนี้เอง และปีเตอร์ก็ยอมให้เรานำ ไอเดียที่ถือว่ายังเป็นวุ้นมาเผยแพร่เป็นครั้งแรก ปีเตอร์บอกว่าต้องมีสมุดจดไอเดียเล่มนี้ติดตัวไว้ ตลอดเวลา นึกอะไรได้กจ็ ะจดลงไป โปรดสังเกตว่ารูปโดนัทในสมุดมีการระบายสี ลงลวดลายเสร็จสรรพ นี่มันงานศิลปะชัดๆ!!!!


20

GADGET

BOOK

BlackBerry Storm 2

เพิ่งจะออก Storm รุ่นแรกไป ใช้ได้ยังไม่ทันจะเก่า BlackBerry ก็เปิดตัว Storm 2 อย่างเป็นทางการออกมา ยั่วกิเลสกันอีกแล้ว เพื่อลบจุดบกพร่องของรุ่นแรก เจ้า Storm 2 เลยถูกแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ถูกตรวจพบ แล้วยัง เพิ่มฟังก์ชันต่างๆ เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi, ขยายขนาดความจุของหน่วยความจำในตัวเครื่องเป็น 2 GB แล้วเพิ่มความจุของแฟลชเมมโมรีให้เป็น 256 MB ด้วย และแต่เดิมที่แป้นกดเป็นแบบ Virtual Keyboard ที่มี ปัญหาการใช้งาน ก็ถูกปรับแต่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนความสามารถที่โดดเด่นของรุ่นเก่าก็ยังคงอยู่ ไม่วา่ จะเป็นการรับส่งอีเมลทีส่ ะดวกรวดเร็ว หรือฟังก์ชนั ปฏิทนิ ทีโ่ ดดเด่น แถมยังมาพร้อมกับกล้องถ่ายรูป 3.2 ล้าน พิกเซล พร้อมระบบ Auto Focus ใครอยากเปลี่ยนมาใช้ Storm 2 ก็ต้องรอกันนิด เพราะกำลังจะเข้ามาขายใน เมืองไทยเร็วๆ นี้

MOVIE

MAGAZINE

นักคิดของนักคิด (Thinkers’ Thinkers)

The Rebound

แคเทอรีน ซีต้าโจนส์ กลับมาแก้มอื กับ หนั ง โรแมนติ ก คอเมดี ้ อีกครั้ง หลังจากโดน นั ก วิ จ ารณ์ ส ั บ เละใน หนังเรื่อง Intolerable Cruelty ที่เล่นตลกได้ แข็งทื่อชะมัด โดยใน ภาพยนตร์ เ รื ่ อ งใหม่ The Rebound ซีต้าโจนส์ รับบทเป็นซิงเกิล้ มัมลูกติดสอง ที่ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วย การเดินหน้าตามฝันที่ อยากจะเป็นนักข่าวใน มหานครนิวยอร์ก ซึ่ง คงต้ อ งเอาใจช่ ว ยเธอ สักหน่อยแล้ว เพราะ ไหนจะลูกทั้งสองคนที่ ซนอย่างกับลิง บวกกับ อายุหลักสี่กว่าๆ ของ เธอที่ต้องต่อสู้ขับเคี่ยว กั บ นั ก ข่ า วรุ ่ น ใหม่ ไฟ แรง แถมด้วยเรื่องรัก วุ่นๆ ของหนุ่มหน้ามน คนข้ า งบ้ า นที ่ เ ข้ า มา ป่ ว นหั ว ใจของเธออี ก (ว้าว!) แถมเรื่องนี้ยังมี ฉากสวยๆ ของมหานคร นิ ว ยอร์ ก อยู ่ เ ยอะเลย นะคุณ รับรองว่าคุ้มค่า ตั๋วแน่นอน

สุดสัปดาห์

ขอตามกระแส ‘พี่ลุง’ กับอาหมวย ‘เหมยลี่’ ใน รถไฟฟ้า... มาหานะเธอ - ภาพยนตร์โรแมนติกคอเมดี้ที่เป็นทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ อยู่ในขณะนี้ กับนิตยสาร สุดสัปดาห์ ที่เป็นเสือปืนไว คว้าตัวสองพระ-นาง ‘คริส’-’เคน’ มาขึ้นปก พร้อมกับแฟชั่นเซตแนวสดใสภายในเล่ม ส่วนบทสัมภาษณ์มันๆ คันๆ ในเล่ม ต้องยกให้กับ Talk-A-Tive ที่จับ ‘ตุ๊กกี้’ สุดารัตน์ บุตรพรหม ตลกหญิงมาแรงแซงทางโค้ง มาแต่งตัวเป็นน้องบลายธ์ พร้อมพูดคุยถึงเรื่องชีวิต หน้าที่การงาน และเรื่องความรักที่สุดแสนจะน่าอิจฉาของเธอ อ่านแล้วได้ทั้งอารมณ์ฮา เศร้า สนุก ครบรสเชียวล่ะคุณ นอกจากนี้ ใครที่ชื่นชอบหนุ่มหล่อล่ำอย่าง ‘เปรม บุษราคัมวงษ์’ ก็อย่าพลาดที่จะอ่านมุมมองเกี่ยวกับเรื่องความรักของเขา รวม ทั้งผู้หญิงในสเปกในคอลัมน์ Eye Candy ปิดท้ายด้วย World Icon ที่คราวนี้ขอนำเสนอชีวิตฟ้าหลังฝนของ วิตนีย์ ฮุสตัน Diva ตัวแม่ ที่สารภาพทั้งน้ำตาว่า สิ่งที่ดึงเธอให้กลับมาเป็นคนมีสติสตังอีกครั้งก็คือ ‘ดนตรี’

CONCERT

Maxwell’s Urban Hang Suite : Maxwell

“พอได้รบั โจทย์ให้แนะนำอัลบัม้ เพลงทีจ่ ะทำให้คนเมืองอย่างเราๆ หายเครียดได้ ผมก็นกึ ถึง Maxwell ขึ้นมาทันที เพราะแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะไม่หาซื้อซีดีของเขามาฟัง โดยส่วนตัวแล้วผมคิด ว่านานๆ ครั้งที่เราจะได้มีโอกาสฟังงานเพลงที่ละมุนละไม และอ่อนโยนต่ออารมณ์ แม้ว่า Maxwell’s Urban Hang Suite จะออกมาเมื่อปี 1999 หรือเรียกง่ายๆ ว่าเมื่อสิบปีที่แล้วก็ตาม แต่บทเพลงทั้งหมด ในอัลบั้มของเขาก็ยังเหมาะต่อวิถีชีวิตของคนเราในทุกวันนี้ที่ต้องการโมเมนต์สงบเงียบ และอยากหาย จากอาการนอนไม่หลับเรื้อรังอยู่ดี” เลือกให้โดย : ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร ดีเจ 91.5 Hot FM และพิธีกร

ใครเป็นแฟนนิตยสาร จีเอ็ม คง จำได้ว่าเมื่อประมาณปีที่แล้ว จีเอ็ม เคยทำฉบับนักคิด ที่ว่าด้วยเรื่องราว ของนักคิดชื่อดังระดับโลกที่นักคิดชื่อ ดั ง ชาวไทยหยิ บ ยกเรื ่ อ งราวของคน เหล่านั้นมาวิเคราะห์กันอีกครั้งผ่าน สายตาและคมความคิดของพวกเขา และเธอ แล้วก็ทำเอา จีเอ็ม ฉบับนั้น ขึ ้ นทำเนี ย บแมกกาซี นน่ า เก็ บ ไปใน ทันที มาปีนี้ จีเอ็ม เลยรวบรวมเรื่องราวเหล่านั้นมาให้อ่านกันอีกครั้งอย่าง เต็มอิ่มในรูปแบบพ็อกเก็ตบุ๊ก และ คราวนี้ขนกันมาอัดแน่นในหนังสือถึง 25 คน ทั้ง โตมร ศุขปรีชา, อารียา สิริโสดา, นิ้วกลม, ไชยันต์ ไชยพร, เป็นเอก รัตนเรือง, อนันดา เอเวอริ่งแฮม, ตุล ไวฑูรเกียรติ, อภิรักษ์ โกษะโยธิน ฯลฯ ลำพังแค่อ่านความคิดของ คนเหล่านีใ้ นบทสัมภาษณ์สน้ั ๆ ในเล่ม ก็สนุกมากแล้ว ยังได้อ่านเรื่องของ นักคิดที่เป็นแรงบันดาลใจของพวกเขา อีก เราว่ามีแต่คุ้มกับคุ้ม แนะนำให้ อ่ า นเรื ่ อ งของนั ก คิ ด คนเดี ย วที ่ ค น ทั้งโลกไม่รู้จักเลย นอกจาก เป็นเอก รัตนเรือง ซึ่งก็คือ พี่ต๋อย คนบ้า หน้าปากซอยบ้านเขานั่นแหละ อ่าน แล้วขำ คม แดกดัน ฯลฯ คนบ้า ไม่จำเป็นต้องเป็นคนบ้าก็ได้ ถ้าเรา เข้าใจเขามากพอ - เราว่าอย่างนั้นนะ

COSMETIC

BOBBI BROWN Lip Gloss Trio

จะซีซั่นไหน หรือเทรนด์ไหนจะมาแรง แต่ลิปสติกสีส้ม ชมพู และน้ำตาล ก็ยังคงความเป็นอมตะในการครองใจสาวๆ มาทุกยุคทุกสมัย ล่าสุด BOBBI BROWN ก็เข็น Lip Gloss Trio ที่ประกอบไปด้วยลิปสติกสามสีสุดคลาสสิก ไม่ว่าจะเป็น Marina Pink Sheer Colour Gloss, Pink Blossom Lip Gloss และ Cocoa Sugar Shimmer Lip Gloss ออกมาเอาใจให้สาวๆ แต่งแต้มความสวยให้กับริมฝีปากได้ตามอารมณ์ที่ต้องการในแต่ละวัน สำหรับวันสบายๆ สีส้ม อย่าง Pink Blossom ดูจะเหมาะที่สุด ในวันที่มีเดตคุณอาจจะอยากเป็นสาวหวานขึ้นมา ซึ่งสีชมพูของ Marina Pink Sheer สามารถช่วยได้ หรือในวันที่มี ปาร์ตี้ ลิปกลอสเนื้อชิมเมอร์ที่ให้ประกายเย้ายวนอย่าง Cocoa Sugar Shimmer ก็ช่วยให้คุณแปลงกายเป็นสาวเซ็กซี่ได้ไม่ยาก


21

PARTY

Vanilla’s Cake Party

ปาร์ตี้เก๋ๆ ดีๆ ส่งท้ายปีแบบนี้จะไม่ให้เอามาบอกต่อยังไงไหว กับ Vanilla’s Cake Party ที่จัดโดยร้านอาหาร Vanilla Industry ภายในงานคุณจะได้ลิ้มลองชิมรสเค้กและเบเกอรีนานาชนิดอย่างอิ่มหนำ ไม่ว่าจะเป็นบราวนี ช็อกโกแลตเข้มข้น เครปวานิลลาหอมหวาน บานานาพายครีม ราสป์เบอรีไทรเฟิล เค้กมูสไอศกรีม ขนมอบร้อน ขนมญีป่ นุ่ และอืน่ ๆ อีกมากมาย แถมยังได้รน่ื รมย์ไปกับดนตรีในสวนทีใ่ ห้อารมณ์ราวกับอยูใ่ นงานจิบน้ำชายามบ่ายใน ลอนดอนไม่มีผิด บอกให้เตรียมตัวกันแต่เนิ่นๆ เพราะงานมีวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่บ่าย 2-5 โมงเย็น ที่ Vanilla Garden เอกมัย 12 สำรองบัตรได้ที่ 0-2381-4332 ในราคา 500 บาท ขาดตัว ไม่แน่ว่าถ้าประเดิมปาร์ตี้ใน ปีแรกแล้วเวิร์ก เขาก็จะจัดงานให้เราไปเมาเค้กกันอีกทุกๆ ปี

DRINKS

EXHIBITION

Wyndham Estate BIN 555 Shiraz

ด้ ว ยเหตุ ผ ลที ่ ว ่ า ใกล้ จ ะถึ ง เทศกาลแห่ ง ความสุขกันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาส วันส่ง ท้ายปีเก่า หรือวันขึ้นปีใหม่ เราก็เลยหยิบไวน์ แดงรสเยีย่ มมาเสนอแก่คณ ุ เผือ่ จะเป็นตัวเลือก ใหม่ๆ แทนเหล้าและเบียร์ที่ดื่มกันจำเจอยู่ทุกปี ได้บ้าง และนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงไม่ควร พลาดที่จะมี Wyndham Estate ไว้ในครอบครอง หนึง่ Wyndham Estate อยูใ่ นเขตฮันเตอร์ แวลลีย์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซิดนีย์ ที่ได้ ชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดไวน์จากองุ่น Shiraz ที่ เก่าแก่ทส่ี ดุ ในออสเตรเลีย สอง Wyndham Estate พิถีพิถันในการดูแลทุกขั้นตอนของการดูแลองุ่น Shiraz เพื่อให้ได้ไวน์ Shiraz ที่ Full Body ทั้งรส และกลิ่น สาม Wyndham Estate BIN 555 Shiraz เป็นไวน์ Shiraz ทีข่ ายดีทส่ี ดุ ในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สี่ เพียงจิบแรกที่ Wyndham Estate Bin 555 Shiraz เข้าสู่ภายในปาก คุณ จะได้รสขององุ่น Shiraz แบบเต็มๆ ผสมผสาน ด้วยกลิ่นพลัม เบอรี สไปซี หอมกลิ่นวานิลลา เหมาะกับอาหารมื้อหนักประเภทเนื้อวัว แกะ หรือบาร์บคี วิ ซึง่ เราคิดว่าเหตุผลเพียงสีข่ อ้ เท่านี้ ก็เพียงพอแล้วที่คุณจะมี Wyndham Estate BIN 555 Shiraz ไว้เปิดดื่มในงานปาร์ตี้กับเพื่อนฝูง หรืออย่างน้อยเพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเองก็ยังดี หาซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงมกราคม 2553 เท่านั้น ที่เทสโก้ โลตัส, คาร์ฟู, เดอะ มอลล์, วิลล่า, อิเซตัน และฟู้ดแลนด์

• สถานีรถไฟฟ้า BTS • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกโดย พนักงานแจก a day BULLETIN ทุกวัน ศุกร์ 17.00 -18.00 น.) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

• เซ็นทรัล • โรบินสัน • ดิ เอ็มโพเรียม • มาบุญครอง • สยามพารากอน +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Photocubism

เพื่อความเข้าใจของคุณ เราจึงขออนุญาต อธิบายสัน้ ๆ ตรงนีเ้ ป็นการเกริน่ นำว่า Photocubism (โฟโต้คิวบิกซึม) เป็นงานศิลปะเฉกเช่นเดียวกับ แนวคิดของศิลปินกลุ่ม Cubism (อาทิ ปิกัสโซ และบราสก์) ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ที่นำชิ้น ส่วนรูปทรงต่างๆ มาประกอบขึ้นเป็นเรื่องราวใหม่ เพื่อบอกเล่าสิ่งที่ศิลปินต้องการจะสื่อสาร และกับ นิทรรศการ Photocubism นี้เป็นผลงานการแสดง ประสบการณ์การเดินทางในช่วงระยะเวลาสามปี ที่ผ่านมาของ ‘เต่านา’ - หม่อมหลวง มิ่งมงคล โสณกุล ทั้งในประเทศไทย พม่า เวียดนาม ออสเตรเลีย มัลดีฟส์ ฮ่องกง สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สเปน อินโดนีเซีย ตรุกี เม็กซิโก และแอฟริกา ซึ่งศิลปินได้สอดแทรก ทัศนคติและความคิดเห็นส่วนตัวที่มีต่อสถานที่ นั้นๆ ทั้งด้านการเมือง สังคม และวัฒนธรรม โดย จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ที่ ละลานตา แกลลอรี สุขุมวิท 31 (ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 0-2260-5820 ต่อ 117 หรือ 113) ซึ่งเรา คิดว่าการได้เดินชมนิทรรศการภาพถ่ายเก๋ๆ ก็ถือ เป็นการเปิดหูเปิดตาและเป็นการเสพความบันเทิง ให้แก่ชีวิตได้ดีไม่แพ้การดูหนัง ฟังเพลง หรือร้อง คาราโอเกะเลยแหละ

CLOTHES

ESPRIT

เอสปรี เปิดฤดูกาลรับลมหนาวด้วยเสื้อผ้าสไตล์โบฮีเมียนที่เป็นการเปิดประตูสู่ความสดใหม่ ร่วมสมัยของ สไตล์ที่แท้จริง เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากชาวยิปซีทางฝั่งตะวันตก มาผสมผสานเข้ากับความเป็นยิปซีใน แบบอเมริกันและยุโรป สำหรับ Women Collection โดดเด่นด้วยสายรัดที่แมตช์กับทั้งกางเกงและเสื้อโค้ต ซึ่งมี ทัง้ แบบเสือ้ กันฝนแบบทหาร เสือ้ โค้ตแบบมีฮดู้ และเสือ้ คลุมขนสัตว์ทม่ี หี มวกคลุมกันหิมะ ขณะทีก่ างเกงเดนิมก็ มีมาประชันกันทัง้ ทรงเดฟและทรงกระบอก และด้วยรูปแบบและคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวของผ้าทอจากใยธรรมชาติ นีเ่ องทีท่ ำให้ลวดลายวินเทจเปล่งประกายมากขึน้ ทุกครัง้ ทีซ่ กั นอกจากนีย้ งั มีแจ๊กเก็ต กระโปรงสัน้ หรือชุดเดรส มาอวดโฉมกันอีกหลากหลายเฉดสี ทั้งส้มร้อนแรง โทนเบอรีเข้ม และเขียวมรกต และเพื่อปรับลุกส์ให้ดูร่วม สมัยแต่ตดิ ดินมากยิง่ ขึน้ คอลเล็กชันชายหนุม่ ของเอสปรีจงึ มีการผสมผสานตัง้ แต่แจ๊กเก็ตหนากับเสือ้ ถักขนสัตว์ ลอนใหญ่ และผ้าทอลายทแยงแบบทหารม้า ผ้าสักหลาดทีเ่ ป็นริว้ รวมทัง้ เฉดสีทช่ี ว่ ยสะท้อนความหลากหลาย ของธรรมชาติได้ดี ทั้งสีส้ม น้ำเงิน ม่วง ตัดกับโทนสีสบายตาอย่างสีน้ำตาล น้ำตาลอ่อน แดง เทา และเบอรี

GIVE

บริจาคเพื่อสนับสนุนกองทุน ‘ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ’ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดตั้ง ‘ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ’ ขึ้น ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อใช้เป็นศูนย์รักษามะเร็งเต้านมสำหรับผู้หญิง และโรคมะเร็งทุกประเภท โดยทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 2 ล้านบาท เป็นทุนก่อตั้งเริ่ม แรก ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ฯ ดังกล่าว ได้ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และครบวงจร รวมทั้งการพัฒนาด้านการรักษาพยาบาล และการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ทท่ี นั สมัย ซึง่ ต้องใช้เงินสนับสนุนการดำเนินงานอีกเป็นจำนวนมาก สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวน ผู้มีจิตกุศลร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน ‘ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ’ โดยสามารถบริจาคได้ที่ สำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ชั้น 2 ตึกอำนวยนรธรรม ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวัน-เวลาราชการ หรือโทร. 0-2256-4440-3

• True Shop • True Coffee • Starbucks • Coffee World • 94 Coffee • ร้านกาแฟดอยตุง • บ้านใร่กาแฟ • iberry • Kanom • Mister Donut • Vanilla Garden • กัลปพฤกษ์ • กับข้าว’กับปลา • Yindee Cup • ร้านประตูสีฟ้า • Cafe Classique • ไล-บรา-รี่ • A Big Seat • Stufe • au bon pain • Coffee Beans by Dao NEW • อัลล์ มาฮ์จิส NEW • Daddy Dough NEW • Chaho NEW

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

• โรงภาพยนตร์ลิโด้ • โรงภาพยนตร์สยาม • โรงภาพยนตร์สกาลา • โรงภาพยนตร์ House • ภัทราวดีเธียเตอร์

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

• อาคารอื้อ จือ เหลียง • อาคาร Tipco • อาคาร SCB • อาคารสิรินรัตน์ • อาคารเอ็มไพร์ม • อาคารมณียา • อาคารต้นสน • อาคารมาลีนนท์ • อาคาร Lake Rajada • อาคารอับดุลราฮิม • อาคารชาร์เตอร์ • I House Condominium • The Lake Condo

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

• British Council • สมาคมฝรั่งเศส • สถาบันเกอเธ่ • TCDC • Hof Art Gallery • Secret Recipe • Apex Skin Care • Q Cut • The Style by TOYOTA • ชลาชล • ผิวดีคลีนิค • โรงพยาบาลวิภาวดี • California WOW Xperience • Karmakamet • Health Land Spa & Massage +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

• เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง • เคาน์เตอร์การบินไทย สุวรรณภูมิ • เคาน์เตอร์ Thai Air Asia • เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


22

CALENDAR 30 OCTOBER - 5 NOVEMBER 2009

MON

TUE

WED

THU

งานลอยกระทงตาม ประทีป

วันทาน็อกคิ โอบ็อท 52

How I See It

Tribute to the King of Rock ’n Roll; The Hamilton Timepieces

เชิญร่วมลอยกระทง ตามประทีปรูปแบบสมัย กรุงศรีอยุธยา ชมกระทง และโคมแขวน มหรสพ ต่างๆ มากมาย วันนี้ ณ บริเวณอุทยานประวั ต ิ ศ าสตร์ พ ระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และ ติดตามรายละเอียดงาน ลอยกระทงทั่วไทยได้ที่ www.loikrathong.net

นิ ท รรศการแสดง นิทรรศการเดี่ยวครั้ง ภาพฝีพระหัตถ์พระเจ้าล่าสุด โดย วันทนีย์ ศิริ- หลานเธอ พระองค์เจ้า- พัฒนานันทกูร ซึ่งเปิด สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ร่วม พื้นที่ในการถกเถียง แลก ท ำ ค ว า ม รู ้ จ ั ก ต ั ว ต น เปลี ่ ย นความคิ ด ผ่ า น อารมณ์ ความคิด ผ่าน ผลงานที่ผู้ชมจะได้มีส่วน ผลงานภาพวาดตั ้ ง แต่ ร่วมในการคิดวิเคราะห์ เริ ่ ม ทดลองวาดเส้ น ประเด็นต่างๆ ที่ศิลปิน เรื ่ อ ยไปจนถึ ง แง่ ม ุ ม น ำ เ ส น อ ด ้ ว ย ค ว า ม ความคิ ด ต่ อ เหตุ ก ารณ์ พยายามที ่ จ ะซ่ อ นนั ย รอบตัว วันนี้ถึง 20 สำคัญอันนำไปสู่คำถาม ธันวาคม 2552 ณ ห้อง ที่ว่า วัฒนธรรมไทยคือ นิทรรศการ 2 ศูนย์ อะไรกันแน่ วันนี้ถึง 22 สร้างสรรค์งานออกแบบ พฤศจิกายน 2552 ณ (TCDC) หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี) (เว้น วันจันทร์)

ร่ ว มรำลึ ก ถึ ง ราชา เพลงร็อก แอนด์ โรล - เอลวิส เพรสลีย์ กับ ‘Tribute to the King of Rock ’n Roll; The Hamilton Timepieces’ กับกิจกรรมดีๆ มากมาย อาทิ ฟัง Can’t help falling in love จากการ ขับร้องโดยแฟนพันธุ์แท้ เอลวิส เพรสลีย์ อย่าง จิ๊บ วสุ ฯลฯ วันนี้ เวลา 18.30 น. ณ เซ็นทรัล คอร์ต ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

FRI

SAT

SUN

31 1

บ้านและสวนแฟร์

Bat Spirit Party Haunted Mansion

คุยกับจิตต์

1 ทศวรรษ กับงาน แฟร์ที่ดีที่สุดในเมืองไทย ‘บ้านและสวนแฟร์’ งาน ที่คุณไม่ควรพลาด เต็มที่ กั บ สิ นค้ า ครบทุ ก หมวด ทั้งของแต่งบ้าน และ แต่งสวน รื่นรมย์กับงาน ศิ ล ปะในบ้ า นและสวน Art Gallery รวมดีไซน์ สร้างสรรค์... ครบครัน ส ำ ห ร ั บ ค น ร ั ก บ ้ า น และสวน วันนี้ถึง 1 พฤศจิกายน 2552 ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

แปลงกายเป็นผีสาว สุดเซ็กซี่ หรือผีหนุ่มสุด เท่กันแล้ว อย่าลืมมา ปาร์ตี้แบบฮิปๆ กันกับ Bat Spirit Party Hauted Mansion คืนนี้ ที่ Demo ทองหล่อ ซอย 10 รายล ะ เ อ ี ย ด เพ ิ ่ ม เต ิ ม ท ี ่ www.batspirit.com

นิทรรศการภาพถ่าย เอกรงค์ ‘คุยกับจิตต์’ พบกั บ ผลงานภาพถ่ า ย 51 ชิ้น ของ จิตต์ จงมั่นคง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ผูล้ ว่ งลับ เพื ่ อ เป็ น การสื บ ทอด เจตนารมณ์ของจิตต์ครั้ง ที่ยังมีชีวิตอยู่ ที่อยากให้ งานของตนได้ ม ี โอกาส สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ ก ั บ ผู้อื่นไม่มากก็น้อย วันนี้ ถึง 8 พฤศจิกายน 2552 บริเวณผนังโค้งชัน้ 3 และ 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร

M-150 Degree Shows 09 นิทรรศการแสดงผลงานสุดยอดวิทยานิพนธ์แห่งปี

เอ็ม-150 สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้แสดงพลังสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ผลักดันบัณฑิตรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความคิด ฉีกกรอบอย่างสร้างสรรค์ โดยจุดเด่นในงานคือการนำเสนอผลงานของนักศึกษาด้านการออกแบบจาก 7 สาขาวิชา จำนวน 56 ผลงาน ซึ่งถูกจัดแสดงอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 5 ตู้ มาจัดแสดงท่ามกลางบอลลูนก้อนเมฆ โดยตั้ง โดดเด่นอยู่ ณ บริเวณ Parc Paragon สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 14-21 ตุลาคม ที่ผ่านมา เอ็ม-150 มุ่งหวังที่จะ เป็นส่วนหนึ่งในการปลุกพลังความคิด และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและคนไทยกล้าฉีกกรอบอย่างสร้างสรรค์ พร้อมจุดประกายให้อนาคตนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ของไทยมีพลังใจก้าว... ฉีกกรอบต่อไป

94 EFM รวมพลคนบันเทิง ร่วมงานมหกรรมบันเทิง ช่วยชาติ

ท่องเน็ตง่ายแค่ปลายนิ้ว กับ inet 704 TV ในงาน Mobile Expo 2009

ผ่ า นไปแล้ ว กั บ กระแสการตอบรั บ เทคโนโลยีที่แรงสุดๆ ในยุคนี้กับแบรนด์ inet โทรศัพท์คุณภาพเยี่ยมภายใต้การนำเข้าของ บริษัท ไอเน็ท คอนเน็ค จำกัด เปิดตัวได้ อย่างมั่นใจกับ inet 704 TV ที่งาน Mobile Expo 2009 เมื่อ 1-4 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พบกับ โทรศัพท์ไอเน็ทที่ร้านโมบายอีซี ร้านบลิสเทล ตัวแทนจำหน่าย และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทัว่ ประเทศได้แล้ววันนี้

นับเป็นกิจกรรมรวมพลคนบันเทิงใจกลางกรุงเทพมหานครทีย่ ง่ิ ใหญ่ ที่สุดแห่งปี กับ ‘EFM Festival’ ที่คลื่นบันเทิง 94 EFM จัดขึน้ ภายใต้ คอนเซ็ปต์เทศกาลบันเทิงรืน่ เริงแห่งชาติ งานนีม้ บี รรดาแฟนๆ EFM นับพัน เดินทางมาร่วมช้อปช่วยชาติกันอย่างคับคั่งตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน เลยทีเดียว ทำเอาบริเวณลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์แคบไปถนัดตา แถมงานนี้ยังได้เหล่าคนบันเทิงมากมายมาร่วมงานในโซนชาตินิยม และนานารสชาติ โซนอนาคตของชาติ โซนศิลปะแห่งชาติ โซนลิขสิทธิ์ ของชาติ เวทีประมูล และโซนศิลปินแห่งชาติ เรียกได้ว่างานนี้เป็น มหกรรมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่สมชื่อคลื่นบันเทิง 94 EFM จริงๆ

‘แบ่งปัน มอบฝัน ให้น้อง’ กับโรงพยาบาลวิภาวดี

โรงพยาบาลวิภาวดี จัดโครงการ ‘แบ่งปัน มอบฝัน ให้น้อง’ ด้วย การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนชัว่ คราว หนังสือ อุปกรณ์การเรียน การสอน และอุปกรณ์กฬี า ให้กบั โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โรงพยาบาลได้สานต่อโครงการช่วยเหลือสังคม ด้วยหวัง เป็นอย่างยิง่ ว่าจะเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมทีจ่ ะทำให้เด็กๆ ซึง่ เป็นอนาคต ของชาติได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองต่อไป

บริติช เคานซิล จัดสัมมนา Social Entrepreneurs

บริติช เคานซิล จัดสัมมนา ภายใต้หวั ข้อ ‘Social entrepreneurs: saviours of our economic and social crises? Learning from Thai and UK experiences’ โดยเชิญ Mr. Tommy Hutchinson ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหารของ บริษัท I-Genius และผูป้ ระกอบการ ทางสั ง คมและวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน แห่งสหราชอาณาจักร รวมทัง้ คุณ อภิรกั ษ์ โกษะโยธิน, คุณ สิน ี จักรธรานนท์, ดอกเตอร์ กนก อภิรดี และ คุณ วีณารัตน์ เลาหภคกุล เป็น ผู้ดำเนินการอภิปราย ในวันพุธที ่ 14 ตุลาคม ทีผ่ า่ นมา ณ ศูนย์สร้างสรรค์ งานออกแบบ (TCDC) ติดตาม กิ จ กรรมและความเคลื ่ อ นไหว ของบริติช เคานซิล ได้ที่ www. britishcouncil.or.th


26

THE CASTLE OF FAIRY LAND เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ถ้ามีการจัดอันดับรายชือ่ คนทีโ่ รแมนติกทีส่ ดุ ใน ประเทศ หนึง่ ในนัน้ คงต้องมีชอ่ื ของ ‘ต้น’ - จักรพรรดิ์ บุญโญ รวมอยู่ด้วยเป็นแน่ ไม่ใช่ว่าชายคนนีก้ ำลัง อินเลิฟอยูก่ บั ใครทีไ่ หน แต่เป็นเพราะอาชีพ Wedding Planner ต่างหากที่ทำให้ทุกลมหายใจเข้าออกของ เขาต้องเต็มไปด้วยความโรแมนติก “ความโรแมนติกเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับงานนี้ เพราะถ้าตัวเองเป็นคนที่มีความสุขไม่ได้ ก็อย่า หวังเลยว่าจะแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นได้ แต่ ในเวลาเดียวกันก็น่าสงสาร เพราะภายใต้ความ กดดันต่างๆ นานา ต้องแบ่งอารมณ์ให้กับความ โรแมนติกด้วย ซึ่งเป็นงานที่ยาก” ดังนั้นจึงไม่แปลกที่บ้านของต้นจะเต็มไปด้วย ของสวยๆ งามๆ อย่างตุก๊ ตาปูนปัน้ ภาพวาดรูปม้า หรือเสาหินตระการตาที่มองไปแล้วให้ความรู้สึก โรแมนติกราวกับอยูใ่ นปราสาทเทพนิยาย แต่ถา้ คิด ว่าของพวกนี้ต้องมีราคาเรือนแสน คงต้องคิดใหม่

“ของแต่งบ้านทุกอย่างไม่ได้เจาะจงว่าจะต้อง ซื้อที่หรูหรา ถ้าเจอของที่เราชอบ แล้วมันให้ความ รูส้ กึ ทีด่ ๆี เวลาทีไ่ ด้เห็น ก็จะซือ้ มา อย่างหัวม้าปูนปัน้ ชิ้นหนึ่งที่ตอนนั้นไปนครปฐม ระหว่างเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ก็เหลือบไปเห็นโรงงานปูนปั้นอยู่ริมถนน มีปูนปั้นมากมายวางเรียงรายอยู่ แต่เราดันไปปิ๊ง หัวม้าทีก่ องเป็นขยะอยูข่ า้ งหลังโรงงาน ก็เลยจอดรถ แล้วขอซือ้ แต่เขาบอกว่าอันนีม้ นั หัก เขาไม่เอาแล้ว ก็เลยขอยกกลับบ้านมา” ไม่ ใ ช่ แ ค่ ส ิ ่ ง สวยงามที ่ ร ั บ รู ้ ไ ด้ ผ ่ า นสายตา เท่านั้น แต่บ้านที่ทำหน้าที่เป็นโฮมออฟฟิศไปใน ตัวหลังนี้ยังสร้างอารมณ์ให้กับเจ้าของบ้านและ ทีมงานด้วยเสียงเพลงในทุกๆ มุมของบ้านอีกด้วย “ผมจะติดตั้งลำโพงเอาไว้รอบๆ บ้าน มันเป็น เหมือนการสร้างอารมณ์ให้ตัวเองและทีมงานด้วย พอบ้านมีเสียงดนตรีกับข้าวของที่เรารัก เราก็จะ เข้าถึงงานของเราได้ดขี น้ึ เป็นการสร้างบรรยากาศ


27

ให้กบั ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เราคิดอะไรดีๆ ออก มาได้ ซึง่ มันไม่ได้ยงุ่ ยากอะไรเลย แต่ผลตอบแทนที่ เราได้จากสิ่งเหล่านี้มันคุ้มค่ามาก” นอกจากจะทำหน้าทีเ่ ป็นแหล่งผลิตงานแต่งงาน สุดโรแมนติกหลายต่อหลายงานแล้ว บ้านหลังนี้ ยังทำหน้าที่เป็นห้องรับแขกให้กับคู่รักนับร้อยคู่ อีกด้วย “เวลาทีเ่ ชิญคูบ่ า่ ว-สาวมาทีบ่ า้ น ผมเชือ่ ว่าบ้าน ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะบอกกับเขาว่าเราเป็นคน แบบไหน เพราะการที่จะทำให้คู่บ่าว-สาวไว้ใจให้ เราจัดงานที่สำคัญกับชีวิตเขาอย่างงานแต่งงาน แค่คำพูดหรือแผนงานในกระดาษคงไม่พอ เขาต้อง ซึมซับผ่านสิ่งที่มากกว่านั้นด้วย สำหรับ Wedding Planner คนหนึ่ง ความ สำเร็จไม่ได้วัดกันด้วยจำนวนงานที่หลั่งไหลเข้ามา แต่ต้นเชื่อว่าน่าจะวัดจากความตั้งใจที่จะทำให้ คู่รักทุกคู่มีความสุขที่สุดมากกว่า “เวลาทำงานผมจะใส่ใจกับรายละเอียดของ คูร่ กั ทัง้ สองฝ่ายมาก ต้องสืบทราบไปถึงชีวติ ของเขา ตั้งแต่เด็กว่าเขาโตมายังไง ผ่านอะไรมาบ้าง เพื่อ ที่จะนำมาสร้างงานที่จะทำให้เขาประทับใจได้มาก ทีส่ ดุ ซึง่ ทำให้รสู้ กึ ว่ามันเป็นอาชีพทีม่ เี กียรติมาก” จัดงานแต่งงานในฝันให้กับคู่รักมานับร้อยคู่ แต่ถา้ ถามถึงงานแต่งงานในฝันของตัวเอง เขาบอก กับเราว่า “เคยดูหนังเรื่องหนึ่ง เขาจัดงานแต่งงานที่ โบสถ์ไม้เล็กๆ เชิญแขกประมาณ 70 คน พอเสร็จ พิธีในโบสถ์ เมื่อแขกทุกคนออกมาอยู่ข้างหน้า ก็ จะพบป้ายที่บอกว่าให้เดินไปตามเชือกเส้นหนึ่ง ทุกคนก็จะจับเชือกแล้วเดินเรียงแถวกันไป จะผ่าน เส้นทางมาเรื่อยๆ จนไปสิ้นสุดที่ทะเล บนริมหาด จะมีโต๊ะดินเนอร์วางเรียงรายอยู่ พอเห็นแล้วก็ รู้สึกว่า... นี่แหละงานแต่งงานในฝันของเรา”

หนังรักที่ทำให้ประทับใจมากที่สุด - Runaway Bride, The Classic ดี ไ ซ เ น อ ร์ ที่ อ ย า ก ใ ห้ อ อ ก แ บ บ ชุดแต่งงานให้ - Amarni เพราะเรียบหรู แต่มีดีเทล เพลงสบายๆ ที่ต้องเปิดทุกวัน - เพลงของ ซาราห์ ไบรต์แมน นิตยสาร Wedding ที่ไม่เคยพลาด - Martha Stewart, Preston น้ำหอมกลิ่นประจำบ้าน - Bulgari Extreme เค้กรสโปรด - ช็อกโกแลต ดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ในงานแต่งงาน - ดอกกุหลาบขาว, ไฮเดรนเยีย


28

HEALTH AND HEART

HEALTH

LIVE STRONGER THAN EVER!

1/4

MAKE YOUR FEET SMILE!

ไม่วา่ จะชายหรือหญิง การทีค่ ณ ุ ต้องสวม รองเท้าตลอดวันอย่างต่อเนือ่ งติดต่อกัน 5 วันทำงาน อาจเป็นสาเหตุให้เท้าส่งกลิน่ เหม็นอับได้ ซึง่ คงไม่มี ใครชอบแม้แต่ตวั คุณเองก็เถอะ เรามีวธิ งี า่ ยๆ ที่ จะทำให้เท้าของคุณปราศจากกลิน่ รบกวน แถมยัง ให้ความรูส้ กึ สดชืน่ สบายเท้าไปตลอดทัง้ วันอีกด้วย • ทุกครัง้ หลังอาบน้ำให้เช็ดเท้าให้แห้ง โรยแป้งฝุน่ ให้ทว่ั รวมไปถึงตามซอกนิว้ เท้าด้วย เพือ่ ให้เท้าแห้ง ไม่อบั ชืน้ • นำถุงน้ำชาทีช่ งแล้วสัก 4-5 ถุง มาแช่ในอ่างน้ำอุน่ ใบเล็กๆ แช่เท้าของคุณลงไปประมาณ 5 นาที ทำ

ใครที่กำลังเผชิญกับภาวะร่างกายอ่อนแอ เหนื่อยง่าย สะลึมสะลือ หรือแม้กระทั่งมีอาการ ท้องอืดท้องเฟ้อทัง้ หลายแหล่ เรามี 7 วิธ ี ทีส่ ดุ แสน จะง่ า ยดายมาช่ ว ยพลิ ก โฉมสุ ข ภาพของคุ ณ ให้ แข็งแรงขึ้น โดยไม่ต้องเสียเงินแพงๆ ไปปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือซื้อแพ็กเกจฟิตเนสราคาเหยียบ หมืน่ ให้กระเป๋าแฟบแต่อย่างใด 1. ลดความดันโลหิต - ภาวะความดันสูงมีสว่ นทำ ให้รา่ งกายเสีย่ งต่อการเป็นโรคแทรกซ้อน เช่น โรค มะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง ฯลฯ โดย อายุของบุคคลทีม่ ากขึน้ ก็จะยิง่ เสีย่ งต่อการเกิดโรค ดังกล่าว โดยเราสามารถป้องกันได้งา่ ยๆ เพียงแค่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม อาทิ ลดการบริโภคเกลือ และอาหารที่มีส่วนผสมของเกลือ ควรรับประทาน ผักผลไม้ให้มาก เนือ่ งจากผักผลไม้มโี พแทสเซียม ช่วยลดความดันโลหิต ซึ่งกล้วยหอม อะโวคาโด เมลอน ล้วนมีโพแทสเซียมอยู่เต็มเปี่ยม และควร ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครัง้ ซึง่ จะ ช่วยลดน้ำหนักได้ 6-12 กิโลกรัมต่อปีเลยทีเดียว 2. ลดเค็ม - การกินอาหารทีม่ เี กลือจะทำให้ความดัน โลหิตสูงขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรค เช่นนีอ้ าทิตย์ละ 2 ครัง้ เท้าจะไม่มกี ลิน่ เพราะถุงชา จะช่วยหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่อยู่ ตามเท้า • ปล่อยเท้าให้เปลือยเปล่าบ้าง โดยควรหารองเท้าแตะมาไว้ใส่สลับกับรองเท้าที่ใส่ไปทำงานทุกวัน เพื่อให้เท้าได้สัมผัสกับอากาศ แทนทีจ่ ะอุดอูอ้ ยูใ่ ต้ รองเท้าทีท่ ง้ั หนาและหนักไปตลอดวัน • เพราะการสวมถุงเท้า รองเท้า หรือถุงน่อง อยู่ ทุกๆ วัน วันละหลายชัว่ โมงนัน้ ค่อนข้างทำร้ายเท้า ให้อบั และต้องทนหมักเซลล์ผวิ ตายๆ เอาไว้ถงึ 200 มิลลิกรัมในแต่ละวัน แถมยังมีกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ท่ี

หลอดเลือดหัวใจ นอกจากนี้ยังนำพาโรคหอบหืด กระดูกพรุน และโรคไต มาสูค่ ณ ุ ทัง้ นี ้ การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มยังมีผลร้ายเกี่ยวเนื่องถึง การเกิดมะเร็งในช่องท้องด้วย ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้าน สุขภาพทัว่ โลกต่างก็พดู เป็นเสียงเดียวกันว่า วิธลี ด ความเค็มในร่างกายได้ดที ส่ี ดุ ก็คอื การเลิกใส่เกลือ หรือน้ำปลาเวลาปรุงอาหาร 3. บำรุงทางเดินอาหาร - ข้อนีจ้ ำเป็นอย่างยิง่ สำหรับคนทีม่ อี าการท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารไม่ยอ่ ย และขับถ่ายไม่สะดวก จากการกินอาหารไม่ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะคนที่ชอบบริโภคแต่เนื้อสัตว์และแป้ง ขัดขาว ซึง่ ทางแก้ทด่ี คี อื การรับประทานอาหารทีม่ ี กากใยให้มาก ได้แก่ ข้าวกล้อง ธัญพืช ผัก ผลไม้ นอกจากนี ้ การดืม่ น้ำวันละไม่ตำ่ กว่า 8 แก้ว ยังช่วย กระตุน้ การทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้ให้มี ประสิทธิภาพมากขึน้ ได้ รวมทัง้ น้ำยังไปช่วยไล่ของเสีย และไขมันต่างๆ ทีต่ ดิ อยูต่ ามแนวลำไส้ให้ออกมากับ อุจจาระ ซึง่ ถือเป็นการล้างพิษให้รา่ งกายไปในตัว 4. งดอาหารหวาน - การมีลกู อมหรือน้ำหวานติด ออฟฟิศไว้ถอื เป็นตัวช่วยทีด่ ใี นการคลายเครียด แต่ เมือ่ ไหร่ทค่ี ณ ุ เอาน้ำตาลเข้าตัว ระดับน้ำตาลในเลือด

พร้อมจะโชยเข้าจมูกเพือ่ นร่วมงานได้ทกุ เมือ่ รูเ้ ช่นนี้ แล้วก็เว้นๆ การสวมถุงน่อง ถุงเท้า และรองเท้าบ้าง • ถนอมเท้าให้นมุ่ นวลน่าสัมผัสและผ่อนคลายความ เมื่อยขบจากการใช้งานหนักด้วยการแช่เท้าในน้ำ อุน่ ๆ ผสมน้ำมันยูคาลิปตัส และเกลือทะเล นาน สัก 10 นาที จากนัน้ เช็ดซับให้แห้ง ใช้ครีมบำรุงผิว ทาให้ทั่วๆ ทั้งส้นเท้าและหลังเท้า หาถุงเท้าบางๆ มาสวมไว้สกั 30 นาที จึงค่อยถอดถุงเท้าออก ครีม บำรุงผิวที่ซึมสู่ผิวจะช่วยถนอมดูแลให้เท้าของคุณ มีความนุม่ นวล ไม่แตก ไม่หยาบกร้าน และยังช่วย ขจัดกลิน่ ให้หมดไปได้อย่างน่าอัศจรรย์อกี ด้วย

เศษ 1 ส่วน 4 ช้อนชาของอบเชย มีสว่ นช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือด การทานอาหารเช้าทีผ่ สมอบเชยยังช่วยลดความรูส้ กึ อยากของหวานได้ตลอดวัน นอกจากนี้ อบเชยยังเป็นเครือ่ งเทศทีม่ สี ารต้านอนุมลู อิสระมากเท่าบลูเบอรีนำ้ หนัก 80 กรัม

HEART

FALL IN LOVE WITH YOUR JOB

ถ้าคุณโชคไม่ดพี อทีจ่ ะได้ทำงานทีต่ วั เองรัก อย่าปล่อยให้ความรูส้ กึ หมดหวังเผาผลาญตัวเองจน ไม่มคี วามสุขในการทำงาน เพราะความรูส้ กึ ในแง่ลบ เหล่านั้นอาจส่งผลกระทบถึงหน้าที่การงานและ คุณภาพชีวติ ของคุณในอนาคตให้ยำ่ แย่ ลองใช้เคล็ดลับ ต่อไปนีร้ บั มือกับงานทีค่ ณ ุ ไม่ชอบ จนกว่าจะสามารถ เปลีย่ นแปลงอะไรได้ 1. การได้ระบายออกทำให้ผอ่ นคลายขึน้ แค่อย่าทำ อย่างนีใ้ นทีท่ ำงาน และการหวังให้คนรักหรือเพือ่ น รับฟังปัญหาของคุณคนเดียวมันช่างไม่แฟร์เอาเสีย เลย เพราะพวกเขาต่างก็มปี ญ ั หาของตัวเองด้วยกัน ทัง้ นัน้ วิธที ป่ี ลอดภัยคือ ลองนำเรือ่ งงานของคุณไป โพสต์ไว้ในเน็ตอย่างระมัดระวังถ้อยคำ คุณจะรูส้ กึ ดี ขึน้ เมือ่ ได้ระบายเรือ่ งนีอ้ อกจากอก และอาจได้รบั รู้ เรือ่ งของคนอืน่ ทีร่ า้ ยแรงกว่า 2. ถึงแม้คณ ุ จะลาออกจากงานในทีส่ ดุ แต่กอ็ ย่าออก ไปแบบด่างพร้อย ฉะนัน้ พยายามอย่าทำลายงาน ของตัวเองด้วยการไม่รบั ผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย พูดง่ายๆ ว่า ‘อย่าขีเ้ กียจ’ เพราะผลงานในปัจจุบนั

ของคุณนั้นเป็นตัวกำหนดด้วยว่าคุณจะได้งานใหม่ ทำหรือเปล่า 3. เชือ่ เถอะว่าชีวติ คนเรามีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ได้ เสมอ การศึกษาวิจยั ในแคนาดาระบุวา่ คนทำงานมัก เปลีย่ นงานอย่างน้อย 5 ครัง้ ในช่วงชีวติ การทำงาน การเปลีย่ นงานทุกๆ 2-3 ปี จึงกลายเป็นเรือ่ งปกติ ฉะนัน้ คุณจึงไม่ควรคิดว่าจะต้องจมอยูก่ บั งานทีไ่ ม่ ได้รกั ตลอดไป 4. ผสมผสานความสนุกเข้าไปในการทำงาน แม้ใน เวลางานอันเคร่งเครียด คนเราก็จำเป็นทีจ่ ะต้องเบรก ตัวเองออกจากการทำงาน โดยคุณสามารถเปิดดูเรือ่ ง สวยๆ งามๆ ในเว็บไซต์ ฟังเพลง หรือออกไปกินข้าว กลางวันข้างนอก อะไรก็ตามทีค่ ณ ุ ชอบและสามารถ สนุกกับมันได้ในระหว่างวัน ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวมี ส่วนช่วยให้คณ ุ แฮปปีก้ บั การทำงานมากเลยทีเดียว 5. เติมอารมณ์ขนั ให้ชวี ติ เพราะอารมณ์ขนั ช่วยเพิม่ ความสามารถของคุณในการรับมือกับสถานการณ์ ต่างๆ ให้มมุ มองใหม่ๆ แก่คณ ุ และช่วยให้คณ ุ เห็น ว่าปัญหาต่างๆ ล้วนจัดการได้ ดังนัน้ การดูละคร

ตลกหรืออ่านเรื่องตลกที่จะนำอารมณ์ขันเข้ามาใน ชีวติ ประจำวันของคุณจึงเป็นสิง่ ทีส่ ำคัญอย่างยิง่ ยวด 6. คนเราทำงานวันละ 8 ชัว่ โมง นอนอีก 8 ชัว่ โมง และเหลือเวลาอีก 8 ชั่วโมง เพื่อหาความสุขให้ ตัวเอง ถ้าคุณปล่อยให้วนั แย่ๆ ในทีท่ ำงานครอบงำ ชีวติ ก็เท่ากับคุณปล่อยให้การทำงานขโมยชีวติ ทีเ่ หลือ อีก 8 ชัว่ โมงของคุณไป ดังนัน้ เมือ่ หมดเวลางาน ขอให้ทง้ิ เรือ่ งหนักหัวทัง้ หมดไว้ทท่ี ำงาน และวางแผน ทำในสิง่ ทีค่ ณ ุ อยากทำจะดีกว่า 7. อย่าปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ คุณ ควรพัฒนาความสามารถของคุณไปด้วย เช่น เข้า ร่วมการเทรนนิงของบริษัท หรือกล่อมเจ้านายให้ ยอมให้คณ ุ ไปเรียนเสริมทักษะทางด้านไอที ภาษาที่ สาม ฯลฯ สัปดาห์ละ 1 วัน เพือ่ ทีค่ ณ ุ จะได้ออกจาก ที่ทำงานเร็วขึ้นสัปดาห์ละวัน และมีความรู้มากขึ้น จนเป็นทีน่ า่ สนใจของเจ้านายในอนาคตอีกด้วย 8. ตัง้ เป้าหมายในการหางานในอนาคต และพยายาม เพิม่ พูนขีดความสามารถในการทำงานของตัวเองให้ เหมาะกับงานทีค่ ณ ุ สนใจจะทำในอนาคต


29

ก็จะพุง่ สูงโดยทันที และเพียง 1 ชัว่ โมงหลังจาก นัน้ ระดับน้ำตาลก็กลับลดลงฮวบฮาบ ทำให้ เกิดอาการอ่อนเพลีย หงุดหงิดหัวเสีย ขาด สมาธิ และก้าวร้าว จากนัน้ ก็จะเข้าสูว่ งจรเดิมๆ ทีค่ ณ ุ จะต้องหาของหวานๆ เหล่านัน้ มาเยียวยา ทางแก้งา่ ยๆ คือ แทนทีจ่ ะอมลูกอมเวลาเครียด ก็ให้เปลีย่ นเป็นผลไม้แช่เย็น หรือขนมปังโฮลวีต สักแผ่น ซึง่ แร่ธาตุจากผลไม้และธัญพืชจะค่อยๆ ปล่อยพลังงานเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้คณ ุ มี อารมณ์ทค่ี งทีน่ านกว่า 5. จำกัดกาเฟอีน - มีผลวิจยั ทางการแพทย์ ออกมาแล้วว่า คนทีด่ ม่ื กาแฟในปริมาณมากจะ มีมวลความหนาแน่นของกระดูกลดลงอันเป็น ผลมาจากกาเฟอีน นอกจากนี ้ กาเฟอีนยังมีผล ต่อการนอนหลับของคนเรา ทำให้คลืน่ ไส้ ใจสัน่ แน่นหน้าอก ความดันโลหิตสูง และนำไปสูภ่ าวะ เครียดของร่างกายที่หัวใจเร่งรีบในการสูบฉีด เลือด ทีส่ ำคัญยังทำให้อารมณ์แปรปรวน ในผู้ หญิง การได้รบั กาเฟอีนมากๆ อาจส่งผลถึงอาการ ก่อนมีประเดือน อาทิ ร่างกายบวมน้ำ ปวดหัว จึงไม่ควรดืม่ กาแฟมากกว่าวันละ 2 แก้วต่อวัน 6. ขจัดความเครียด - ความเครียดเรือ้ รัง (ทีเ่ รา ต่างเคยชิน และคิดผิดเห็นเป็นเรือ่ งธรรมดาๆ) ส่ง ผลต่อระดับภูมคิ มุ้ กันของร่างกายทีล่ ดลง และ ทำให้รอบเอวขยาย หากเป็นความเครียดในระดับ ทีร่ า้ ยแรง ก็อาจนำพาโรคร้ายมาสูค่ ณ ุ ได้ เช่น โรค หัวใจ มะเร็ง ทุกคนจึงควรค้นหากิจกรรมทีจ่ ะทำให้ หายเครียด เช่น เล่นโยคะ วาดรูป นอกจากนี ้ อาหารบางประเภทสามารถช่วยลดระดับฮอร์โมน ความเครียดในร่างกายลงได้ โดยเฉพาะอาหาร ทีม่ แี มกนีเซียมสูงอย่างถัว่ ต่างๆ และผักใบเขียว 7. อย่าละเลยระดับคอเลสเตอรอล - ระดับ คอเลสเตอรอลในเลือดทีส่ งู ไม่ได้บง่ บอกว่าคุณ กำลังอ้วนเท่านัน้ แต่ยงั เป็นสาเหตุของการเกิด โรคเส้นเลือดในสมอง และโรคหัวใจอีกด้วย ซึง่ เราสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลได้ดว้ ยการ หลีกเลีย่ งอาหารทีม่ ไี ขมันอิม่ ตัวสูง เช่น เนย ชีส เนือ้ สัตว์ตดิ มัน แล้วหันมารับประทานไขมันดี จากน้ำมันถัว่ เหลือง น้ำมันมะกอก น้ำมันรำข้าว หรือน้ำมันดอกทานตะวันแทน เพราะมีประโยชน์ ต่อเส้นเลือดหัวใจ บำรุงเซลล์สมองให้ความจำดี นอกจากนี ้ ไขมันดียงั สามารถหาได้จากปลา แซลมอน ปลาทูนา และถัว่ เปลือกแข็ง

RELATIONSHIP I’LL BE THERE

แทนทีจ่ ะจิตตกไปด้วยยามทีเ่ พือ่ นสนิท มีปญ ั หา เราควรเดินข้างไปตบไหล่ และอยูเ่ คียง ข้างเขา พร้อมๆ กับทำตามข้อแนะนำนีจ้ ะดีกว่า อย่ารบเร้าให้เพือ่ นเล่า - ‘อยูห่ า่ งๆ อย่าง ห่วงๆ’ ถือเป็นสโลแกนของคนเป็นเพื่อนที่ดี เพราะหากเพื ่ อ นของคุ ณ ยั ง ไม่ พ ร้ อ มที ่ จ ะ ปริปากเล่าปัญหา คุณก็ควรรับรูว้ า่ แค่วา่ ตอนนี้ เขามีทกุ ข์และอยากให้คณ ุ มาอยูใ่ กล้ๆ ก็เพียง พอแล้ว เพราะการทีเ่ พือ่ นไม่พดู ถึงปัญหานัน้ ใช่วา่ เขาจะไม่ไว้ใจคุณ แต่ในทางจิตวิทยาบอก ไว้วา่ เขากำลังคิดหาทางออกของปัญหานัน้ ๆ อยูต่ า่ งหาก ซึง่ การรบเร้าให้เพือ่ นเล่ามันไม่ชว่ ย ให้อะไรดีขน้ึ มาหรอก อย่าเซ็งตาม - แทนทีจ่ ะตีหน้าเศร้าเพราะ เพือ่ นเศร้าอยู ่ คุณควรทำตัวให้สดใส และมี

FOOD FROM HEAVEN (PART I) ไม่เชือ่ ก็ตอ้ งเชือ่ ว่า ‘อาหาร’ เป็น สิ ่ ง มหั ศ จรรย์ ร าวกั บ ว่ า สวรรค์ ได้ ส ร้ า ง ยารักษาโรค ต้านความชรา และบำรุงความ งาม ไว้ให้กบั มนุษย์เราในรูปแบบของผัก และผลไม้ตา่ งๆ ดังนี้ บลูเบอรีและองุน่ ม่วง - สารสีมว่ งหรือที่ เรียกกันว่าแอนโธไซยานิน จะถูกดูดซึมเข้า สู่ร่างกายเพื่อตรงเข้าไปที่เยื่อหุ้มสมอง ช่วยกระตุ้นประสาทการรับรู้และบำรุง ความจำ ดังนัน้ ผักและผลไม้ทม่ี สี มี ว่ งจึง ถือเป็นยาต้านโรคอัลไซเมอร์ตามธรรมชาติ บร็อกโคลี - สารสีเขียวในบร็อกโคลีชว่ ย เพิม่ การสร้างเอนไซม์ทช่ี ว่ ยชำระล้างสารพิษ ในร่างกาย การรับประทานบร็อกโคลีอย่าง น้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครัง้ สามารถช่วย บำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ และต่อต้านริว้ รอย แห่งวัยได้ นอกจากนี ้ วิตามินซีในบร็อกโคลียงั ช่วยต่อต้านอนุมลู อิสระ ทัง้ นี ้ กะหล่ำปลี และกะหล่ำดอกก็มสี รรพคุณเช่นเดียวกัน ฟักทอง และแครอต - การรับประทาน ผักและผลไม้ทม่ี สี เี หลืองอย่างน้อยวันละ 2 ถ้วย จะช่วยให้รา่ งกายได้รบั เบตาแคโรทีน ซึง่ ถือเป็นยาบำรุงสายตาและผิวพรรณชัน้ เยีย่ ม ทัง้ ยังช่วยลดความเสีย่ งต่อการเกิด โรคหัวใจ โรคกระดูกพรุน และโรคจอประสาทตาเสื่อม ได้เช่นเดียวกับการรับประทานมะเขือเทศเป็นประจำ ผักใบเขียว - การกินผักใบเขียวทุกวันจะ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ ถึงร้อยละ 11 และยังช่วยในการมองเห็น นอกจากนี ้ สารต้านอนุมลู อิสระและกากใย ในผักต่างๆ ยังช่วยในเรือ่ งของการขับถ่าย และช่วยต่อต้านโรคร้ายได้มากมาย ธัญพืชและถัว่ ต่างๆ - เส้นใยต่างๆ ทีอ่ ยู่ ในธัญพืช เช่น ลูกเดือย ข้าวโอ๊ต มีคณ ุ สมบัตชิ ว่ ยลดคอเลสเตอรอล ซึง่ เป็นสาเหตุ ของโรคหลอดเลือดหัวใจ มีกรดโฟลิกที่ จำเป็นต่อหัวใจ และอุดมด้วยโพแทสเซียมที่ ช่วยในการควบคุมระดับความดันเลือด

กำลังใจในการดำเนินชีวติ พร้อมสรรหาข้อคิด ดีๆ จากในหนังสือ หรือเป็นตัวตัง้ ตัวตีพาเพือ่ น ไปทำกิจกรรมทีผ่ อ่ นคลาย เช่น ไปปฏิบตั ธิ รรม เข้าร้านสปา หรือไปเดินเลือกซือ้ ข้าวของมาทำ กินกันทีบ่ า้ นจะดีกว่า เพือ่ ทีเ่ พือ่ นคุณจะได้ไม่มี เวลาจมปลักอยูก่ บั ปัญหานัน้ ๆ มากเกินไป เห็นด้วย - บางครัง้ การปลอบใจเพือ่ นด้วย คำพูดทีว่ า่ ‘อย่าคิดมากไปเลย’ ก็ฟงั ดูเป็นคำพูด ทีห่ าความหมายอะไรไม่ได้ แถมยังทำให้เพือ่ น เข้าใจไปว่าคุณอาจไม่ได้รสู้ กึ รูส้ าอะไรไปกับสิง่ ทีเ่ พือ่ นเผชิญเลยแม้แต่นอ้ ย ดังนัน้ การแสดงออก ว่าคุณเห็นด้วยกับเขา อาจจะเป็นหนทางที่ ทำให้เพือ่ นคุณสบายใจขึน้ เร็วกว่า ด้วยความ รูส้ กึ ทีว่ า่ ยังมีคนหัวอกเดียวกันอยูข่ า้ งๆ


32

A SMILE NEVER GONE เรื่อง : เอกพล บรรลื อ ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าหลายคนจะคุ้นหน้าคุ้นตากับแขกรับเชิญของเราคราวนี้เป็นอย่างดี เพราะใน หนึ่งสัปดาห์ เราจะได้มีโอกาสเห็นหน้า ‘แอน’ - ทวีรัตน์ จิรดิลก ผ่านจอทีวีถึง 5 วัน แถมยังมี 2 ช่วง เวลาให้เลือก ตั้งแต่เช้า จนไปถึงช่วงหัวค่ำ สำหรับคนรักสุขภาพ คงเคยตื่นแต่เช้ามานั่งฟังเธอพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ ที่ควรระวัง กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่างๆ และบางวันเธอยังพาเราไปทัวร์ทริปสุขภาพตามสถานที่ต่างๆ ในรายการ สโมสรสุขภาพ ช่วงเวลา 8.30-9.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ส่วนคนที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจ ก็อาจจะเคยนั่งฟังเธอเล่าข่าวสารการเงินแบบอัพเดตในรายการ Money Biz ทางช่อง Money Channel UBC 80 ช่วง 20.15-21.00 น. แล้วเหตุใดบัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีพ่ ว่ งดีกรีปริญญาโทด้านธุรกิจ มาด้วยอย่างแอน ถึงได้มีโอกาสมาทำงานทางด้านทีวี คำตอบทั้งหมดอยู่ข้างล่างนี้ “ตอนที่เรียนปริญญาตรีที่จุฬาฯ ก็ได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัยในงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 58 พอจบก็จะมีงานทางด้านบันเทิงเข้ามา ซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนที่เป็น เชียร์ลีดเดอร์อยู่แล้ว ตอนนั้นก็เลยได้ถ่ายพวกมิวสิกวิดีโอ หรือนิตยสารบ้าง แต่ผลงานที่เห็นชัดๆ ก็คือ ละครเรื่อง ตีลังกาท้าฝัน ของเวิร์คพอยท์ แล้วก็มี โคกคูนตระกูลไข่ มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงได้เข้า มาทำงานด้านนี้” ถ้าเคยชมรายการที่ว่ามา เราคงรู้แล้วว่าแอนทำหน้าที่พิธีกรและผู้ประกาศได้ดีแค่ไหน แต่สิ่งที่ เราไม่เคยรู้ก็คือ เธอมีวิธีทำให้เรื่องที่ทุกคนมองว่าย่อยยากอย่างเรื่องสุขภาพ และเรื่องเศรษฐกิจ ให้กลาย เป็นเรื่องที่สนุกเมื่อได้รับรู้ได้อย่างไร “พยายามจะย่อยข่าวจากเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ เพราะคนเราเวลาพูดถึงเรื่องยากก็อาจจะ ตั้งกำแพง ไม่อยากจะรับรู้ แต่ถ้ามีใครที่ทำให้เขาเห็นว่ามันไม่ได้ยากเกินจะทำความเข้าใจ ก็คงจะเปิดรับ ได้ง่ายกว่า เราก็เลยต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เรื่องง่ายให้เป็นเรื่องที่ง่ายกว่า แล้วก็ต้องสร้าง บรรยากาศให้เหมือนคุยกับคนดูแบบสบายๆ ไม่เป็นทางการมากจนเกินไป อาจจะมีการคุยเล่นกันใน รายการบ้างเพื่อให้คนดูผ่อนคลายด้วย” เมื่อทั้งสองรายการที่แอนรับผิดชอบเป็นรายการถ่ายทอดสด ซึ่งมาพร้อมกับความท้าทายและ ข้อจำกัดอีกมากมาย สำหรับบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากจนเกินความสามารถ แต่เธอกลับมอง ความท้าทายที่ว่าเป็นเรื่องสนุก “ตอนนี้กำลังสนุกกับการเรียนรู้งานด้านพิธีกรและผู้ประกาศมาก เพราะงานพวกนี้ต้องใช้ ไหวพริบเยอะ เราต้องคุมโทนของเรื่องราวที่จะพูด ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา ต้องคุมกรอบการคุยให้อยู่ใน ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ต้องคุมแม้กระทั่งแขกรับเชิญไม่ให้เขาพูดหลุดออกไปนอกกรอบด้วย แล้วด้วยระยะ เวลาที่จำกัด แขกรับเชิญบางท่านก็พูดน้อยมาก เราก็ต้องถามจี้ลงไป ต้องพยายามคิดว่าถ้าเราเป็นผู้ชม

เราอยากจะรู้อะไร แล้วก็ต้องพยายามทำให้รายการมันเดินต่อไปได้โดยไม่สะดุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้ ฝึกฝนไหวพริบอย่างมาก แอนคิดว่าถ้าเราพร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เรียนรู้ และปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา เราจะทำอะไรก็ได้” นอกจากจะเป็นสนามฝึกไหวพริบแล้ว การทำรายการที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ยังทำให้ เธอได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย “พอเรารู้เรื่องพวกนี้มากๆ ก็จะทำให้เราเข้าสังคมได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ หรือ เศรษฐกิจ เพราะมันเป็นประเด็นที่มีผลกระทบกับทุกคน เวลาคุยเรื่องที่เรารู้จริงๆ เราก็จะมีความมั่นใจ คนอืน่ ก็จะมองว่าเรามีความรู ้ นอกจากนี ้ เรายังใช้ความรูท้ ไ่ี ด้มา โดยเฉพาะเรือ่ งสุขภาพ มาดูแลคนรอบข้าง ได้อีกด้วย เขาก็จะรู้สึกดีที่เราใส่ใจ เราก็จะเป็นมิตรกับคนรอบข้าง พอเป็นมิตรกัน ผลที่ตามมาก็คือ เราทำงานง่ายขึ้น คุยกับคนง่ายขึ้น ชีวิตก็มีความสุข แล้วตัวเราเองก็ได้ประโยชน์ตรงที่พอได้ความรู้ เพิม่ เติมแล้ว เราจะรูส้ กึ ว่าตัวเองเป็นคนทีม่ ศี กั ยภาพมากขึน้ สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื เราจะรูส้ กึ ว่าตัวเองมีคณ ุ ค่า” แน่นอนว่าเราคุ้นเคยกับบทบาททางหน้าจอทีวีของแอนไปแล้ว แต่ถ้าบอกว่าในระหว่างวันเธอ ยังมีหน้าที่ดูแลหลักสูตรให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนอนุบาลด้วย เชื่อว่าคงมีหลายคนที่อดแปลกใจไม่ได้ “แอนดูแลหลักสูตรให้โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว ซึ่งเวลาอยู่ที่โรงเรียนแอนจะรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่ ทำให้เราผ่อนคลายได้จริงๆ อย่างทำรายการมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตหรือวิชาการที่เราสนุกกับมัน แต่ ถ้าถามว่ามันทำให้รู้สึกผ่อนคลายไหม บางครั้งมันก็ทำให้เราเครียดเหมือนกัน เพราะมันเป็นข้อมูลด้าน วิชาการ เรื่องความป่วยไข้ของคน หรือเป็นเรื่องยากๆ ที่เราต้องพยายามทำความเข้าใจ แต่พอมาอยู่ที่ โรงเรียนอนุบาล เราจะเจอตั้งแต่เด็กที่เล็กมากๆ พูดไม่ได้เลย จนถึงเด็กที่พูดรู้เรื่อง แล้วเวลาอยู่กับเด็ก มากๆ จะรูส้ กึ ว่าเด็กๆ เขาจะมีเสน่ห ์ และฉลาดกว่าทีเ่ ราคิด พอเห็นเด็กทำอะไรเปิน่ ๆ ก็จะเห็นความใสซือ่ ของเขา แต่ที่สำคัญ เราจะมีความสุขมาก ถ้าเราสอนอะไรไปแล้วเราเห็นพัฒนาการในตัวเด็ก เราก็มี ความสุขที่เราสามารถทำให้เด็กคนหนึ่งเป็นเด็กที่มีคุณภาพได้” สิ่งที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของแอนตลอดระยะเวลาที่เรานั่งพูดคุยกับเธอก็คือ รอยยิ้มที่สดใส จนเราอดตั้งคำถามไม่ได้ว่า เหตุใดเธอจึงดูมีความสุขอยู่ตลอดเวลา และนี่คือเคล็ดลับที่เราได้จากเธอ “จริงๆ แล้วเรือ่ งวิธคี ดิ ไม่มใี ครช่วยเราได้เลยนอกจากตัวเราเอง เราเกิดมาก็เกิดมาคนเดียว ตายไป ก็ตายไปคนเดียว เราจะทุกข์ หรือเราจะมีปัญหา ก็ไม่เห็นจะมีใครมาทุกข์กับเรา หรือเข้าใจความรู้สึกของ เราได้มากเท่ากับตัวเราเอง ดังนั้น ถ้าเราจะช่วยตัวเองได้ ก็ต้องอยู่ที่วิธีคิดของตัวเราเองเท่านั้น ที่สำคัญ เราต้องคิดบวก ถ้าไม่คิดในแง่ดีเข้าไว้ มันก็มีแต่ความทุกข์ อย่างถ้าเดินๆ อยู่แล้วโดนรถเฉี่ยว คนที่มอง ในแง่ลบก็อาจจะคิดว่า ซวยชะมัดเลย ทำไมต้องโดนแบบนี้ จิตก็จะเป็นทุกข์ แต่สำหรับคนที่มีวิธีคิดดี ก็จะมองว่าโดนรถเฉี่ยวก็ดีแล้ว ดีนะที่ไม่โดนชน สงสัยวันนี้จะเฮง มันอยู่ที่วิธีคิด ดังนั้น เราจะไปคิดให้ ตัวเองทุกข์ทำไม ทำตัวเองให้มีความสุขมากที่สุดดีกว่า”


a day BULLETIN issue 67  

The Urban Current Magazine Free Copy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you