Page 1

TODAY EXPRESS PRESENTS

THE HAPPY SAD

ISSUE 476 I 20 MARCH 2017


EDITOR’S NOTE Outrage Porn

บางทีผมก็รสู้ กึ ว่า โอ้โฮ! นีเ่ ราต้องโกรธกันขนาดนีเ้ ลยเหรอ? เช้านีต้ นื่ มาก็หยิบโทรศัพท์ขนึ้ มาเล่นเฟซบุก๊ เปิดไปเจอคลิป อันธพาลรุมซ้อมยามหน้าหมู่บ้าน ดูแล้วท�าให้รู้สึกหัวร้อนๆ ใจเต้นไม่เป็นระส�า่ มือไม้สนั่ เทา ความคับแค้นขย้อนขึน้ จากอก มาจุกอยูท่ รี่ มิ ฝีปาก ไม่สามารถระบายออกมา ไม่สามารถท�าอะไร ได้ นอกจากการสไลด์เลือ่ นหน้าจอลงไปอ่านคอมเมนต์ทเี่ ข้ามา มีคนเข้าไปกดดู กดไลก์ กดแชร์ และเขียนคอมเมนต์กนั อย่างถล่มทลาย ไอ้เ-ีย้ ไอ้-ตั ว์ เ-็ดแม่ กลายเป็นค�าพูดธรรมดา สามัญในโลกนี้ บางคนสาปแช่งไปถึงโคตรเหง้า จินตนาการถึง การลงโทษด้วยวิธีทรมาน ฉีกแขนฉีกขามัน รุมทุบตีที่หัวมัน ฆ่าพ่อฆ่าแม่มนั ข่มขืนลูกเมียมัน เพือ่ เป็นการลงโทษทีส่ าสม สังเกตไหมว่า เนื้อหาส่วนใหญ่ในโซเชียลมีเดียมักจะ ท�าให้เรารู้สึกหัวร้อนแบบนี้ เนื้อหาพวกนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้น เพื่อให้สงสารหรือเห็นอกเห็นใจเหยื่อ แต่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ รู้สึกคั่งแค้นกับเป้าหมายสักคน วัน นี้เ มื่อ ปี ที่แ ล้ ว คงลืม กัน ไปหมดแล้ ว ว่ า เราเคยไป ร่วมกันด่าถล่มทันตแพทย์หญิงที่หนีทุน วันนั้นพวกเราเคย รวมพลังกันด่าทอ ขุดค้นประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว ตามล่ า รั ง ควานเธอไปตามเว็ บ ไซต์ ต ่ า งๆ เพื่ อ ทวงแค้ น ราวกับว่าตัวเราเองคือคนที่ถูกเธอโกงเงินไป ตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา เราได้เข้าร่วมปฏิบตั กิ ารทวงแค้น แบบนี้มาแล้วหลายคดี ตื่นเช้าขึ้นมากวาดตาไปบนหน้าจอ บนฝ่ามือ เพือ่ ดูวา่ มีใครสักคน ท�าอะไรสักอย่างกับใครคนอืน่ แล้วเรารูส้ กึ โกรธแค้นแสนสาหัส จนต้องระบายอารมณ์ออกไป ตามแฟนเพจต่างๆ บางคอมเมนต์ทหี่ ยาบคายโหดร้ายเกินมนุษย์มนา มักจะ ได้รับไลก์มากจนถูกดันขึ้นไปเป็นท็อปคอมเมนต์ระดับต้นๆ ลองกดเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ของคนเหล่านี้ เรามักจะได้เห็น ภาพเขาก�าลังอุ้มลูกจูงหลาน มีครอบครัวแสนสุข มีหน้าที่ การงาน มีชีวิตด้านอื่นที่ปกติสุข ดูเป็นคนธรรมดาเสียจน ไม่น่าเชื่อว่าอีกตัวตนของเขาจะน่ากลัวขนาดนั้น ชนชั้นกลางจ�านวนมหาศาลใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์ ชดเชยความรู้สึกต�่าต่อยด้อยค่า ไร้แรงพลังในฐานะปัจเจก พอมารวมตัวกันในแฟนเพจสักแห่ง พวกเขาช่วยกันโหม กระพืออารมณ์ของกันและกัน โกรธเจ้ า นาย เบื่อรถติด รู้ตัวว่าชีวิตนี้ไม่มีทางประสบความส� าเร็จเทียบเท่าคนอื่น รวมไปถึ ง ความผิ ด หวั ง กั บ นั ก การเมื อ งและนโยบาย โดยเฉพาะในยามที่ประเทศปกครองด้วยเผด็จการทหาร และสังคมตกหล่มจมปลักอยู่ในสภาพอ�านาจนิยม ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าจะมีข่าวอะไรขึ้นมา เราโกรธได้ทั้งนั้น รูปแบบของข่าวสารในยุคนี้มุ่งไปในทิศทางของกระแส

เดียวกันหมด แฟนเพจ อินฟลูเอนเซอร์ นักเขียน นักข่าว นั ก วาดการ์ ตู น ทุ ก คนล้ ว นมี วิ ธีก ารท�า งานเหมื อ นพิ ธีก ร คุยข่าว คือการเลือกหยิบประเด็นรายวันขึ้นมา น�าเสนอซ�้า ลงไปในแง่มุมที่ตรงกับบุคลิกของตัวเอง เพื่อเน้นขยี้อารมณ์ ให้รุนแรงขึ้น โดยเนื้อหาสาระยังคงวนเวียนอยู่เท่าเดิม คนพวกนี้รู้จุดที่จะสะกิดให้เราโกรธ มันคือชุดความเชื่อ สิ่งที่เรายึดมั่น และจะยอมไม่ได้ถ้าถูกละเมิด เช่น เรื่อง การเมือง ศาสนา ศีลธรรม คุณค่าบางอย่างทีม่ คี ขู่ ดั แย้งชัดเจน เขาจะโยงทุกประเด็นรายวัน เข้ากับแง่มุมนี้ จุดนี้ เพื่อท�าให้ เราโกรธทุกเช้า ทุกวัน ตลอดวัน ตลอดเวลา ส�าหรับใครคิดอะไรไม่ออก หาข้อมูลไม่ทนั ไม่มคี วามเห็น ไม่ มี ต รรกะไปแข่ ง ก็ ต ้ อ งอาศั ย คอนเทนต์ ส� า เร็ จ รู ป จาก อินฟลูเอนเซอร์และแฟนเพจแห่งความเกลียดชังทั้งหลาย มาเป็นเครื่องทุ่นแรง ความโกรธจึงมีมูลค่าทางธุรกิจ ไม่มีอารมณ์ไหนที่จะมี พลั ง ผลั ก ดั น ให้ เ ราลงมื อ ท� า อย่ า งทั น ที ทั น ใดได้ เ ท่ า กั บ อารมณ์โกรธ เมื่อเสพเนื้อหาและอดรนทนไม่ได้ที่จะกดไลก์ กดแชร์ และท�าให้เขายิ่งมีอิทธิพลและชื่อเสียงมากขึ้น เขาได้ชอื่ เสียง ได้อทิ ธิพล ได้คา่ โฆษณา ได้คา่ ตัวเพิม่ ขึน้ เมื่อสบโอกาส เขาก็จะน�าสินค้าออกมาขายเราในฐานะ ผู้สนับสนุน ในท้ายที่สุดแล้ว พวกเราจะไม่เหลืออะไร มัวแต่ หงุดหงิดโกรธเกรี้ยว ปัญหารายล้อมรอบตัวแล้วท�าอะไร ไม่ได้เลย นอกจากกดแชร์ กดไลก์เนื้อหาเหล่านั้นไปวันๆ แล้วก็วนกลับมาสู่วงจรของความโกรธแค้นออนไลน์ กลายเป็นวงจรทีท่ า� ลายตัวเราเองไปแบบไม่รจู้ บ เช้าจรดเย็น วันแล้ววันเล่า ปีแล้วปีเล่า วงจรนีน้ า� ไปสูค่ า� ด่าทอและวิพากษ์วิจารณ์กนั อย่างล้นเกิน แล้วก็จบลงอย่างรวดเร็วโดยทีย่ งั ไม่มี ข้อสรุปอะไร และก็ถกู หลงลืมไปในเวลาไม่เกินวันหรือสองวัน เชื่อไหม? ว่ามันมีเรื่องมาให้เราโกรธได้ทุกเช้าจริงๆ หลายคนคิดว่าโซเชียลมีเดียท�าให้เรามีฟรีสปีช เราได้ ฝึกคิดวิเคราะห์ เปิดรับข่าวสารและแสดงออกได้อย่างเสรี แต่ในความเป็นจริง เมือ่ มาถึงจุดทีเ่ ราจมอยูก่ บั ความโกรธ และเฝ้ารอเนื้อหาเหล่านั้นมาเกื้อหนุนตัวเอง ว่าตัวเองถูก เก่ง ดี ฉลาด และตรรกะถูกต้องแน่นหนาอยู่คนเดียว ณ จุดนั้น ก็จะไม่เหลือสิ่งที่ว่ามาข้างต้น “You will achieve more with kindness and gentleness than with harshness and sharp rebukes.” - St. Angela Merici

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการอ�านวยการ วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา / บรรณาธิการบริหาร วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ รองบรรณาธิการ วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ วรัญญู อินทรก�าแหง กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ปริญญา ก้อนรัมย์ มิ่งขวัญ รัตนคช ศรั ญ ญา โรจน์ พิ ทั ก ษ์ ชี พ กมลวรรณ ส่ ง สมบู ร ณ์ พั ท ธมน วงษ์ รั ต นะ ประสานงาน / นั ก เขี ย น ตนุภัทร โลหะพงศธร ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยี่ดวง มณีนุช บุญเรือง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม ชยุตม์ คชโกศัย อรณัญช์ สุขเกษม พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ล�าดวน ธมนวรรณ กัวหา ฝ่ายผลิต วิทยา ภู่ทอง ทศพล บุญคง ผู้จัดการฝ่ายดิจิตอลคอนเทนต์ วิมลพร รัชตกนก บรรณาธิการดิจิตอลคอนเทนต์ ธนาคาร จันทิมา ผู้จัดท�าคลังข้อมูล รุจิรา จ�าปาวัน ผู้ประสานงานโครงการ นิรชา กิจรักษา ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 09-2964-1635, มนัสนันท์ รุง่ รัตนสิทธิกลุ 08-4491-9241 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 09-5592-9419, มาสสุภา เอีย่ มมงคลศิลป์ 08-5056-0083, ณัฐ วีณ ์ ประมุข ปฐมศัก ดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ า ยโฆษณาอาวุ โ ส ธนาภรณ์ ศรีจุฬ างกู ล 08-1639-1929 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วิจัย 4แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็บไซต์ www.daypoets.com, www.godaypoets.com นักศึกษาฝึกงาน พิชญา เตระจิตร ปพิชญา กันทาสุวรรณ์ วริยา กระแจ่ม จักริน อินต๊ะวงค์

วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการบริหาร FB : theaestheticsoffllfloneliness

CONTENTs

ปีที่ 9 ฉบับที่ 476 วันที่ 20 มีนาคม 2560

ALL ABOUT BIZ

แนวคิดการท�าธุรกิจของ เมธ เฮ้งตระกูล ผู้ก่อตั้ง ‘Mettique’ แบรนด์เครื่องหนังซูเปอร์พรีเมียม

GOODNEWS

ติดตามข่าวสารดีๆ รอบโลก ประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

THE GUEST

พิชัย พงศาเสาวภาคย์ กับศิลปะ นามธรรม เพื่อความเปลี่ยนแปลง ของสภาวะโลก

INTERVIEW

พูดคุยกับ โจน คอร์เนลลา ศิลปินการ์ตูนตลกร้าย เสียดสีประเด็น ทางสังคมอย่างร้ายกาจ

A MUST

สารพันสิ่งดีๆ ที่เราเลือกสรรมาแล้ว เพื่อคุณ

LIFE จิตวิญญาณอันแรงกล้าของเหล่า นักวิ่งมาราธอนและนักไตรกีฬา

LETTER ยุ่งอยู่กับงานพักใหญ่ เพิ่งมีเวลาแกะซองนิตยสาร adB ฉบับที่ 470 เมื่อได้อ่านบทสัมภาษณ์ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยิ่งท�าให้หลงรัก ความคิดเรื่องหลักการใช้ชีวิตและเวลาให้คุ้มค่า เป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มเขียนบทความวิชาการ ขอบคุณนิตยสาร adB ที่เป็นแหล่ง จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่หลุดออกจากกรอบเดิมๆ - Chadaporn Chotiradapa ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษทั เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือทางอีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com กรุณาเขียนชือ่ -นามสกุลจริงและทีอ่ ยูม่ ากับจดหมาย เพือ่ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัล ไปให้ และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้จะได้รับหนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถึงบ้าน


DATABASE

TREND Twitter

THE SAVAGE ATTACK OF HEAT สภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เนื่องจากสภาวะโลกร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ก�าลังเป็นภัยคุกคามส�าคัญต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม รวมถึงทุกชีวิตที่ด�ารงอยู่บนโลก ข้อมูลต่อไปนี้อาจท�าให้ทุกคนต้องใส่ใจต่อโลกของเรามากกว่าที่เคย

2B

ประสิทธิภาพในการถ่ายภาพความละเอียดสูง และการถ่ายภาพด้วยรังสี อินฟราเรดของ Sentinel-2B มีสว่ นช่วย เหลือนักวิทยาศาสตร์ในการจัดการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดย มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ท� า หน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ชั้นบรรยากาศโลก มลพิษ ตลอดจนการตัดไม้ท�าลายป่า และ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก ของเรา

205

รายงานของคณะกรรมการภูมอิ ากาศ (Climate Council) ภายใต้ชอื่ ‘ฤดูรอ้ นเดือด’ หรือ Angry Summer ชีว้ า่ ฤดูรอ้ นทีผ่ า่ นมาของ ประเทศออสเตรเลีย เป็นช่วงของการเกิดคลื่นความร้อนรุนแรง และ ไฟป่าทางตะวันออก ซึง่ องค์กร ดังกล่าวยังระบุดว้ ยว่า ในช่วง 3 เดือน มีสถิติถูกท�าลาย อย่างน้อย 205 ครัง้

51

44.44

ภาพคลืน่ ความร้อนทีแ่ ผ่ปกคลุม ประเทศไทย โดยองค์การบริหาร การบิ น และอวกาศแห่ ง ชาติ (นาซา) ชี้ให้เห็นสภาพอากาศ ร้ อ นจั ด ของไทยเมื่ อ เดื อ น เมษายน 2559 โดยอุณหภูมิ เฉลี่ยของประเทศไทยช่วงเดือน เมษายนปีทผี่ า่ นมานัน้ ทะลุกว่า 40 องศาเซลเซียส และสูงสุดถึง 44.27 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็น สถิตอิ ณ ุ หภูมสิ งู สุดในรอบ 56 ปี

2100

ผ ล ก า ร วิ จั ย ข อ ง สหพันธ์นกั ภูมศิ าสตร์ แห่งสหภาพยุโรปออก เผยแพร่ เ มื่ อ วั น ที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ระบุว่า ภายในปี 2100 เทือกเขาแอลป์ มีหิมะปกคลุมแค่ 30% ส่วนที่หายไป 70% เพราะอุณหภูมิ สูงขึน้ เนือ่ งจากโลกปล่อยแก๊สพิษสูช่ นั้ บรรยากาศ นักสกีตอ้ ง ควานหายอดเขาสูงตัง้ แต่ 1,000 เมตรขึน้ ไป จึงจะมีหมิ ะหนา พอให้เล่นสกีได้

เมืองพาโลดีของอินเดียเผชิญ อากาศร้อน อุณหภูมสิ งู สุดเป็น ประวัตกิ ารณ์ ที่ 51 องศาเซลเซียส เป็นผลให้มีประชากรทั่วประเทศ เสียชีวติ แล้ว 150 คน โดยอุณหภูมิ สูงสุดทีเ่ คยเกิดขึน้ เมือ่ ปี 1956 อยูท่ ี่ 50.6 องศาเซลเซียส ปัจจุบันแนวปะการังอยู่ในภาวะเสี่ยงจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปะการังใน ทะเลอันดามันไทยฟอกขาวเมื่อปี พ.ศ. 2553 เสียหายไปกว่าร้อยละ 75 เพราะอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของ น�า้ ทะเลสูงขึน้ เป็น 30 องศาเซลเซียส จาก ปกติราว 29 องศาเซลเซียส ในฤดูรอ้ นตัง้ แต่ เดื อ นปลายมี น าคมต่ อ เนื่ อ งนานกว่ า สามเดื อ น จนแนวปะการั ง ธรรมชาติ เหลือรอดเพียงไม่ถึงร้อยละ 25 และมีที่ สมบูรณ์เพียงร้อยละ 1 เท่านัน้

1%

ทีม่ า : www.theguardian.com, www.bbc.com, www.thairath.co.th, www.posttoday. com, www.ngthai.com

#กสพท60 29K Tweets

หลังจากรอคอยกันมานาน คะแนนสอบวิชา แพทย์ กสพท. ก็ประกาศผลแล้ว ขอแสดง ความยินดีกบั น้องๆ ว่าทีค่ ณ ุ หมอทุกคน

Facebook Doctor Who

310K People talking about this

เตรี ย มพบกั บ ซี ซั น ที่ 10 กั บ เรื่ อ งราว การผจญภัยของดอกเตอร์ เจ้าแห่งกาลเวลา มนุษย์ต่างดาวผู้สามารถเดินทางข้ามเวลา และอวกาศ

YouTube Rough Night - Official Restricted Trailer (HD)

2,578,728 views on 14 March 2017

ภาพยนตร์ดราม่าคอเมดีผ้ ลงานใหม่ลา่ สุด ของนักแสดงสาว สการ์เล็ต โจแฮนส์สัน เกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนสาวที่จัดปาร์ตี้สละโสด ด้วยการท�ากิจกรรมสุดบ้าบิ่น จนเกิดเรื่อง ไม่คาดคิด

$1 Donut Vs. $100 Donut

4,510,921 views on 14 March 2017

Buzzfeed ชวนมารับชมความแตกต่าง ระหว่าง Black and White Donut ราคา 1.25 ดอลลาร์ฯ กับ Golden Donut ราคา 100 ดอลลาร์ฯ


GOODNEWS

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศ ญี่ปุ่นนั้นต้องพบเจอกับภัย ธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหว อยู่เสมอ เด็กนักเรียนตั้งแต่ ชัน้ เล็กๆ จึงต้องได้รบั การฝึก จ�าลองสถานการณ์เมื่อเจอ กับแผ่นดินไหวอยูเ่ ป็นประจ�า โดยเมื่ อ ต้ น เดื อ นมี น าคม ที่ผ่านมาก็เป็นวันครบรอบ 6 ปี เหตุการณ์แผ่นดินไหว และสึนามิที่ฟุกุชิมาพอดี - Reuters / Issei Kato

จีนไฟเขียวตั้งอุทยานแห่งชาติ

ใหญ่กว่า Yellow Stone

ENVIRONMENT

ทางการจีนประกาศอย่างเป็นทางการถึงแผนที่จะก่อตั้งอุทยานแห่งชาติทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึง่ ทีน่ จี่ ะกลายเป็นสวนสวรรค์ของเสือดาวอาร์มแู ละเสือโคร่งไซบีเรียทีก่ า� ลังจะสูญพันธุ์ อุทยานแห่งชาติแห่งใหม่นจี้ ะตัง้ อยู่ ในเขตของมณฑลเฮย์หลงเจียงและมณฑลจีห๋ ลิน โดยกินพืน้ ทีก่ ว้างขวางถึง 5,600 สแควร์ไมล์ ซึง่ ใหญ่กว่าอุทยานแห่งชาติ เยลโลสโตนในสหรัฐอเมริกาเสียอีก บรรดานักอนุรักษ์ต่างแสดงความยินดีเมื่อได้รับทราบข่าวดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความเอาจริงเอาจังในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวของทางการจีน ที่มา : www.huffiffiingtonpost.com

TECHNOLOGY

นักวิทยาศาสตร์

ค้นพบวิธอี พ ั โหลดข้อมูล ความรูเ้ ข้าสูส่ มองโดยตรง

MOMENT OF THE WEEK

เด็กน้อย Alfie Lun อายุ 2 ขวบ ทูลเกล้าฯ ถวายช่อดอกไม้แด่พระราชินแี ห่งสหราชอาณาจักร ระหว่างทรงร่วมงานเปิด อนุสาวรีย์แห่งใหม่ เพื่อระลึกถึงทหารชาว อังกฤษผู้เสียชีวิตในสงครามอิรักกับ อัฟกานิสถาน ณ กรุงลอนดอน ที่มา : Reuters

อาสาสมัคร มีแนวโน้มสุขภาพดีกว่าคนทั่วไป

Did You Know?

ทีมนักวิจยั จากมหาวิทยาลัยเกนต์ ประเทศเบลเยียม เปิดเผยหลังการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากกลุม่ ตัวอย่างชาวยุโรปกว่า 40,000 คน จาก 29 ประเทศ ว่าผูท้ เี่ ป็นอาสาสมัครมีแนวโน้ม สุขภาพดีกว่าคนทั่วไป โดยให้เหตุผลว่า การเป็นอาสาสมัครส่งผลดีต่อสุขภาพจิต ไม่วา่ จะเป็นการเพิม่ ความภาคภูมใิ จในตนเอง และความรูส้ กึ ได้เป็นส่วนหนึง่ ของสังคม ช่วยให้รู้สึกกระตือรือร้น ลดความเสี่ยงโรคความจ�าเสื่อมในวัยชรา นอกจากนี้ การได้ ช่วยเหลือผูอ้ นื่ ยังท�าให้รา่ งกายได้หลัง่ ฮอร์โมนออกซิโทซิน และโพรเจสเทอโรน ซึง่ ช่วยให้ รู้สึกผ่อนคลายและควบคุมระดับความเครียดได้ดี ที่มา : www.sciencedaily.com

นักวิจยั จากห้องทดลอง HRL ในแคลิฟอร์เนีย พัฒนาเครือ่ งกระตุน้ ทีส่ ามารถอัพโหลดข้อมูล ความรูเ้ ข้าสูส่ มองได้โดยตรง ซึง่ ในการทดลองนี้ พวกเขาได้ท�าการศึกษาคลื่นไฟฟ้าในสมอง ของนักบินฝึกหัดทีก่ า� ลังเรียนรูก้ ารขับเครือ่ งบิน ผ่านโปรแกรมจ�าลองการบิน หลังจากการป้อน ข้อมูลเข้าไปในสมอง ผลปรากฏว่า นักบินฝึกหัด ที่ได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีดังกล่าว สามารถ เรียนรู้การขับเครื่องบินได้ดีขึ้นถึง 33% เมื่อ เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการกระตุ้น ภายใน ระยะเวลาเดียวกัน การค้นพบนี้จึงถือเป็น ก้าวส�าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ ในการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มา : www.telegraph.co.uk


13 มีนาคมทีผ่ า่ นมา หลายๆ คนน่าจะ ทราบว่าเป็นวันช้างไทย ซึ่งปางช้างที่ อยุธยาก็ได้จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงผลไม้ ให้ชา้ งได้อมิ่ หน�าส�าราญ พร้อมพาเด็ก นักเรียนมาเยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ ของช้างอีกด้วย - Reuters / Chaiwat Subprasom

ANIMAL

ART

เด็กหญิงกล้าหาญ งานศิลปะ

ส่งเสริมบทบาทสตรีในภาคธุรกิจ Quote OF THE WEEK

สัญ ลัก ษณ์ ส� า คั ญ บนย่ า นธุ ร กิ จ ของโลกอย่ า ง วอลสตรีท คงจะหนีไม่พ้นรูปปั้นวัวกระทิงดุดันที่เป็น ตัวแทนของการต่อสูใ้ นโลกทุนนิยม แต่ในวันสตรีสากล ของโลกที่ ผ ่ า นมา ได้ มี ก ารติ ด ตั้ ง รู ป ปั ้ น เด็ ก หญิ ง ผู้กล้าหาญ (The Fearless Girl) ยืนประจันหน้ากับ รูปปัน้ วัวกระทิงอย่างไม่เกรงกลัว รูปปัน้ ทองสัมฤทธิน์ ี้ เกิดจากการสร้างสรรค์ของศิลปินหญิง Kristen Visbal มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ เรี ย กร้ อ งให้ เ กิ ด การตระหนั ก ว่ า คณะกรรมการบริ ห ารบริ ษั ท หลายแห่ ง ยั ง ขาด ความเข้าใจต่อประเด็นความหลากหลายทางเพศ อีกทั้งค่าตอบแทนของผู้หญิงที่ทา� งานในภาคการเงิน ยังมีความเหลื่อมล�้าอยู่มาก ที่มา : https://news.artnet.com

Education

“ผมอยากรู้เกี่ยวกับ เรื่องราวความรุนแรงที่ เคยเกิดขึ้น และ ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ การล่าอาณานิคม ณ ที่แห่งนี้มาโดยตลอด ในแง่หนึง่ มันเป็นการสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นใน ประเทศของผม” อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้ก�ากับภาพยนตร์ พูดถึงภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขา ซึ่งจะถ่ายท�าที่ประเทศโคลอมเบีย ที่มา : www.hollywoodreporter.com

‘ฟิโอนา’ ลูกฮิปโป

แรกเกิดประจ�าสวนสัตว์ซินซินเนติ ฟิโอนา คือลูกฮิปโปโปเตมัสแรกเกิดในสวนสัตว์ ซินซินเนติ รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา มันคลอดก่อนก�าหนด ถึง 6 สัปดาห์ ท�าให้มีสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง และต้ อ งการการดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด จากเจ้ า หน้ า ที่ หลังจากทางสวนสัตว์โพสต์รูปและคลิปวิดีโอของ เจ้าฟิโอนาลงบนอินเทอร์เน็ต ก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมา อย่ า งรวดเร็ ว ผู ้ ใ ช้ เ ฟซบุ ๊ ก และอิ น สตาแกรมต่ า ง ตกหลุ ม รั ก ความน่ า รั ก จ�้ า ม�่ า ของเจ้ า ฮิ ป โปน้ อ ย มีขอ้ ความให้ก�าลังใจ และมีผเู้ ฝ้าดูพฒ ั นาการของมัน อย่างล้นหลาม ตอนนีฟ้ ิโอนาแข็งแรงขึน้ มาก น�้าหนัก ตัวเพิม่ ขึน้ เป็น 33 กิโลกรัม ทัง้ ยังสามารถเดิน ว่ายน�า้ และกินอาหารได้เอง พร้อมที่จะกลับไปอยู่กับแม่ ของมันอย่างปกติในอีกไม่นาน ที่มา : www.countryliving.com

เปิดตัว ‘อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี’ แหล่งเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อาคารสูง 2 ชั้น ลักษณะคล้ายกับรูปรังผึ้งและตัวเรือกอและ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนปัตตานีภิรมย์ อ�าเภอเมือง จังหวัด ปัตตานี คืออุทยานการเรียนรู้ (TK Park) แห่งใหม่ ทีศ่ นู ย์อา� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เทศบาลเมืองปัตตานี และส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้ร่วมมือกันจัดตั้งขึ้น ด้วยพื้นที่ใช้สอยถึง 6,476 ตารางเมตร จึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื่อขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ดึงเยาวชนให้กลับมาศึกษาในบ้านเกิด และสร้าง ความเข้าใจของคนในชุมชนที่มีรูปแบบของพหุวัฒนธรรม ที่มา : www.tkpark.or.th


INTERVIEW เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : มณีนุช บุญเรือง


น่าจะย้อนไปสักประมาณ 3 ปีที่แล้ว ที่เราได้เห็น ผลงานของศิลปินคนนี้ครั้งแรก พร้อมกับอาการ เหมือนถูกคนแปลกหน้าย่องมาตบหัวจากด้านหลัง การ์ ตู น ตลกร้ า ย เสี ย ดสี ป ระเด็ น ทางสั ง คม อย่างร้ายกาจ ผ่านตัวการ์ตูนที่แต่งตัวสีสันสดใส และมีรอยยิ้มประดับบนใบหน้าอันเป็นเอกลักษณ์ ของเขา แต่ ต ลอดเวลาที่ ต ามเสพผลงานของเขา ยอมรับตามตรงเลยว่าเรายังไม่เคยรู้จักหน้าค่าตา ศิ ล ปิ น ชาวสเปนคนนี้ สั ก เท่ า ไหร่ เขาออกสื่ อ และ ให้ สั ม ภาษณ์ น ้ อ ยมาก ไม่ เ ชื่ อ ลองน� า ชื่ อ ‘โจน คอร์เนลลา’ ไปเสิร์ชในกูเกิลดูได้ จนเมื่อเราได้มีโอกาสสัมผัสตัวตนและพูดคุยกับ เขาแบบใกล้ชิดตัวเป็นๆ ในวันเปิดนิทรรศการเดี่ยว ครัง้ แรกในไทยที่ Future Factory เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา เขายินดีสละเวลามาพูดคุย พร้อมให้เรา ถ่ายรูปแบบสุดเอ็กซ์คูลซีฟ ด้วยความช่วยเหลือ อย่างดีจากทีมงาน HAVE YOU HEARD? เรื่ อ งราวที่ พู ด คุ ย ในวั น นั้ น ผิ ด จากที่ เ ราเคย จินตนาการถึงเขาพอสมควร เพราะเขาออกปาก กับเราก่อนเลยว่า ใครที่ติดตามการ์ตูนและคิดว่า เขาเป็นคนตลกจะต้องผิดหวัง เขาไม่ได้มีชีวิตที่มีสีสันฉูดฉาดเหมือนการ์ตูน ที่ ว าด แถมออกไปในโทนสี เ ทาๆ เสี ย ด้ ว ยซ�้ า แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือผู้ชายคนนี้เชื่อว่า ‘ยูนิคอร์น’ มีอยู่จริง เล่นเอาไม่รู้เราจะนิยามผู้ชายคนนี้อย่างไร ลองไปอ่านแง่มุมชีวิตที่สุขๆ เศร้าๆ และข�าขันไป กับตลกร้ายของเขาไปพร้อมกันได้ ในบรรทัดต่อไป ก่อนไปเยี่ยมชมงานของเขากันสดๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม อรรถรสให้คุณอย่างแน่นอน


ตั วจริ ง คุ ณ เป็ น หั ว ร้ อ น ร้ ายกาจ ย้อนแย้ง เหมือ นในงาน ของคุณไหม ไม่ ผมไม่ค่อยยิ้มและไม่ค่อยใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสแบบนั้น ผมคิดว่านัน่ เป็นช่องว่างระหว่างตัวตนกับผลงาน และผูค้ นทีต่ ดิ ตาม งานของผมมั ก จะผิ ด หวั ง บ่ อ ยๆ เมื่ อ ได้ พ บกั บ ตั ว จริ ง พวกเขาคาดหวั ง ว่ า ผมคงเป็ น เหมื อ นตาแก่ ตั ณ หากลั บ ที่ อ ยากจะมี เ ซ็ ก ซ์ กั บ เด็ ก ๆ วั ย ละอ่ อ น หรื อ เป็ น ผู ้ ช ายที่ มี ปื น ซ่ อ นอยู ่ ใ นกระเป๋ า หลั ง ของกางเกงอยู ่ เ สมอ แต่ จ ริ ง ๆ ผมเป็นคนสีเทาๆ ที่ออกจะน่าเบื่อด้วยซ�้า แต่ผมยินดีอย่างเต็มที่ ที่ จ ะเติ ม เต็ ม ความคาดหวั ง ของคนอ่ า นที่ ก� า ลั ง ติ ด ตามงาน ของผมอยู่ คุ ณ คิ ด ว่ า ในงานของคุ ณ ให้ พ ลั ง งานทางบวกหรื อ ลบ

มากกว่ากัน ครั้งหนึ่งเพื่อนของผมเคยบอกว่า งานของผมเป็นเหมือน การตบหน้า นั่นเป็นการนิยามงานของผมในรูปแบบหนึ่งที่ผม รู ้ สึ ก สบายใจที่ จ ะบอกใครๆ นะ ผมชอบคิ ด ว่ า มั น เหมื อ น การพูดความจริงที่แสนอันตราย เช่นเดียวกับดนตรีแนวพังก์ หรือนักแต่งเรื่องตลกอย่าง บิล ฮิกส์ หรือ จอร์จ คาร์ลิน ท�า ซึ่ ง มี ทั้ ง พลั ง งานด้ า นบวกและด้ า นลบอยู ่ ข ้ า งใน บางอย่ า ง เป็นแง่บวก และบางอย่างเป็นแง่ลบ ซึ่งสามารถออกมาจาก สิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ เป้าหมายของผมคือการท�าให้ คุณหัวเราะผ่านสถานการณ์ป่วงๆ เหล่านั้นต่างหาก เล่าชีวิตตอนเด็กของคุณให้ฟังหน่อย อะไรที่หล่อหลอมและ ท�าให้คุณเป็นตัวของตัวเองอย่างทุกวันนี้

เมือ่ ตอนทีผ่ มยังเป็นเด็กวัยรุน่ และเรียนหนังสืออยูใ่ นโรงเรียน ผมได้รับหน้าที่ให้ท�าป้ายแบนเนอร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสันติภาพ ชิ้นหนึ่ง ผมควรจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้ท�างานชิ้นนั้นเพราะว่า มีฝีมือในการวาดรูป แต่ผมกลับวาดเรื่องราวที่คนคาดไม่ถึง ออกมา เป็ น เรื่อ งเกี่ย วกับ คนผิว ด� า ที่ก�า ลัง ฉีด ยาเสพติด เข้ า ร่างกายตัวเอง วาดรูปจู๋ที่มีปีก ฯลฯ และเพื่อนร่วมงานของผม เขากลับอารมณ์ขันตายด้าน พวกเขาเตะผมออกจากโรงเรียน ทันที (หัวเราะ) ทัศนคติแบบนัน้ มัง้ ทีเ่ ป็นเหมือนเชือ้ อะไรบางอย่าง ในตัวที่ท�าให้ผมท�าสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ คุณนิยามตัวเองว่าเป็นศิลปินหรือเปล่า ถ้าไม่ คุณมองตัวเอง ว่าคือใคร


“ผมคิดว่าการแบนอะไรสักอย่างหนึง่ เป็นการสร้างความอัปยศให้กบั เสรีภาพ และเราก็ยังไม่ตระหนักกันอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการยอมจ�านนและใช้ชีวิต อยู่แบบนั้น มีใครบางคนก�าลังอึทิ้งไว้บนหัวของพวกเรานะผมว่า”

Culture of Thai Cartoon Strip ‘โต้ง’ - ไตรรงค์ ประสิทธิผล เจ้าของลายเส้นคาแร็กเตอร์การ์ตนู ช่องสุดยียวน กวนโมโหสังคม อย่าง ‘หัวแจกัน’ ทีห่ ลายคนคงคุน้ เคย กันดีในนิตยสาร a day เราชวนเขามาคุยถึงวัฒนธรรม การ์ตนู ช่องทัง้ ของต่างประเทศและของไทย ว่ามีแง่มมุ ไหน ที่เขาสนใจ และน่ารับรู้บ้าง “การ์ตนู ช่องคือโอเอซิสที่ ไว้พกั สายตาจากความจริงจัง”

ส่วนตัวรู้สึกว่าการ์ตูนช่องเป็นเหมือนโอเอซิสที่มีไว้ พักสายตาจากความจริงจังทั้งหลายบนหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งจ�าเป็นมากนะ ถ้ามีแต่อะไรจริงจังไปหมด มันจะแข็ง เกินไป การ์ตูนช่องท�าให้การอ่านหนังสือพิมพ์กลมกล่อม ขึ้น วิธีเล่าก็ไม่ต้องอารัมภบทมาก เพราะมันไม่มีที่ให้ เวิ่นเว้อ เขียนสั้นๆ สามบรรทัด และโดยทั่วๆ ไปก็จบใน หนึ่งถึงสิบช่อง ส่วนการเล่าเรื่อง แต่ละคนก็มีจังหวะ และลายเส้นของใครของมัน จะพูดถึงอะไรก็ตามถนัด ส่วนใหญ่นกั เขียนการ์ตนู ช่องจะท�าเองคนเดียว คือคิดและ ท�างานเองทุกขั้นตอน ซึ่งต่างจากการ์ตูนทั่วไปที่บางที อาจมีคนท�างานมากกว่าหนึ่ง หรือต้องมีผู้ช่วยเป็นทีม

“ต่างวัตถุดิบต่างรูปแบบ”

ตอนทีเ่ รียนอยูท่ คี่ ณะศิลปะในมหาวิทยาลัย ผมกดดันตัวเอง ว่าอยากจะมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ แต่การแสดงตัวตน ที่ท�าเหมือนเป็นศิลปินเสียเต็มประดาแบบนั้น ท�าให้ผมรู้สึก สะอิดสะเอียน การท�าให้ตัวเองดูเป็นคนส�าคัญ อาการขี้เก๊ก มันส่งผลให้ผมรู้สึกแบบนั้นโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จนกระทั่ง เรียนจบ ผมตัดสินใจทุ่มเทตัวเองให้กับการ์ตูน ซึ่งก็เป็นศิลปะ เล็กๆ แบบหนึ่ง และไม่ต้องไปตัดสินหรือคิดเกี่ยวกับศิลปะอีก ต่อไป ผมรู้สึกสบายใจกับการท�าแบบนั้น แต่ไม่กี่ปีต่อมาคนก็ มองว่าผมเป็นศิลปินมากกว่านักวาดการ์ตนู อยูด่ ี ในความเป็นจริง ไม่วา่ ผมจะวาดรูปหรือท�างานปัน้ ประติมากรรม ผมเดาว่าผลก็คง ออกมาคล้ายๆ แบบนี้เหมือนกัน

คุณมักมองหาแรงบันดาลใจมาจากที่ ไหน อืม ผมคิดว่าผมได้รับอิทธิพลมาจากหลายๆ อย่าง ผมได้ ไอเดียจ�านวนมากจากนักแสดงตลก นักพูดเดี่ยวไมโครโฟน ผมขโมยบางไอเดียมาจากพวกเขา และเปลี่ยนสิ่งนั้นไปในอีก ทิศทางหนึง่ มองหาสิง่ ใหม่ๆ มาผสมผสาน แนวทางในการท�างาน ของผมคงเป็นอะไรประมาณนี้ แต่นั่นเป็นแค่วิธีการท�างานอย่าง หนึ่ง ในบางครั้งผมก็หาแรงบันดาลใจจากชีวิตจริงๆ ที่เกิดขึ้น ‘ชีวิตจริง’ คือสิ่งที่ห่วยแตกและเลวร้ายที่สุดในความคิดผม บางครั้งผมก็สร้างงานจากอะไรแบบนั้น คุณมีกระบวนการท�างานอย่างไรบ้าง เมื่อผมต้องท�างานชิ้นเล็กๆ ผมจะใช้สีน�้าวาดลงบนกระดาษ และถ้าเป็นชิ้นงานขนาดใหญ่ที่ใช้ส�าหรับจัดแสดงในนิทรรศการ

การ์ตนู ช่องของไทยกับการ์ตนู ช่องของฝรัง่ วิธกี ารเล่า เรือ่ งราวหรือแนวคิดการวางโครงเรือ่ งต่างๆ ก็แตกต่างกัน นะ เพราะวัฒนธรรมและวิธีคิดก็ต่างกันแม้จะมีโซเชียลฯ แล้ว ก็ยังมีความคิดแบบไทยๆ ที่แตกต่างกันอยู่

“คุณสมบัติของนักวาดการ์ตูนคือความไร้สาระ”

เราเองเป็นคนชอบอ่านข่าว ชอบดูขอ้ มูลต่างๆ สังเกต อะไรรอบๆ ตัว ซึ่งบางครั้งที่เห็นการ์ตูนของเราไปเสียดสี สังคม มันเป็นสิง่ ทีอ่ อกมาจากสัญชาตญาณ อาจจะเสพงาน แนวนี้มาประมาณหนึ่ง แล้วพอถึงเวลามันก็ไหลออกมา แต่คุณสมบัติส�าคัญที่สุดของนักเขียนการ์ตูนคือต้องมี ความไร้สาระด้วย

“การ์ตูนสะท้อนสังคม”

การ์ตูนประเภทนี้ใช้ข้อมูลจากสังคมมาผลิตเป็นงาน เราว่ า ทั้ ง สองสิ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงซึ่ ง กั น และกั น เป็นสิ่งเดียวกันเลยก็ว่าได้ นักวาดการ์ตูนเฝ้ามองสังคม แล้วเอามาเขียนเป็นการ์ตูน จากนั้นการ์ตูนก็ออกไปสู่ สังคม มันวนไปมา ส่งผลกันไปมา


“ผมพยายามจะเปิดความเป็นไปได้ในการตีความ ส�าหรับพวกเขาอาจจะ มีสองหรือสามความหมายในงานของผมก็ ได้ แต่สดุ ท้ายผูอ้ า่ นคือคนทีจ่ ะ ตัดสินใจว่าอะไรที่อยู่เบื้องหน้าสายตาของพวกเขา ผมแค่มีสิ่งที่ต้องการ จะบอกออกไป แต่เขามีสทิ ธิต์ ดั สินใจเอง และผมก็ ไม่เคยเห็นว่าจะมีอะไรผิด กับสองสิ่งที่ตรงกันข้ามกัน” ผมจะใช้เทคนิคการวาดสีอะคริลิกบนผ้าใบ งานประเภทแรก เปิดโอกาสให้ผมสามารถท�างานด้วยความเร็วได้ ซึ่งผมถนัดกับ การท�างานลักษณะนี้มากๆ แต่ผมก็เข้าใจดีเมื่อต้องท�างาน เพื่ อ จั ด แสดงในที่ ส าธารณะว่ า ต้ อ งท� า งานอี ก รู ป แบบหนึ่ ง และรู้สึกขอบคุณมากๆ ที่ได้มีโอกาสท�างานรูปแบบนี้ ในชีวิตนี้คุณมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง ผมเชือ่ ในยูนคิ อร์น และ Fairy Godmothers (ตัวละครช่วยเหลือ ในเทพนิยาย ซึ่งสามารถใช้เวทมนตร์คาถาช่วยพระเอกหรือ นางเอกได้) หืม ยูนิคอร์นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงส�าหรับคุณอย่างนั้นเหรอ ใช่ ผมเชื่อเช่นนั้น มันคือความไร้เดียงสาของมนุษย์ ถ้าคุณ เข้าใจเรื่องนี้ ก็จะสัมผัสหรือเข้าถึงงานของผมได้ เรื่องตลก เกีย่ วกับความไร้เดียงสาของสิง่ ต่างๆ ในเวลาเดียวกันก็มเี รือ่ งของ ศีลธรรม และความมืดมนที่ด�าดิ่งลึกลงไป ผมชอบที่จะท�างาน ผสมผสานสิ่งต่างๆ เหล่านี้เอาไว้ นี่เป็นคาแร็กเตอร์ในงาน ของผม คุณคิดว่าตัวเองเป็นคนมองโลกในแง่ดหี รือแง่รา้ ยมากกว่ากัน ไม่เลย ผมไม่เชื่อว่าคนเราจะมีความคิดเพียงเดียว แต่ถ้าให้ ผมเลือกว่าตัวเองเป็นคนยังไง ผมก็ต้องยอมรับว่าผมเป็นคน มองโลกในแง่ร้าย แต่เมื่อคุณสามารถบอกได้ว่าตัวคุณเป็นใคร ฉันใช่สิ่งนั้น ไม่ใช่สิ่งนั้น ฉันชอบสิ่งนี้ ไม่ชอบสิ่งนี้ คุณก็สามารถ ที่จะสื่อสารทุกอย่างในตัวคุณออกมาได้ ทั้งแง่ดีและร้าย แต่ ในงานของคุณดูเหมือนว่า… ใช่ มองโลกในแง่ร้าย เป็นอย่างนั้น การที่การ์ตูนของผม มีความรู้สึกมืดมน มีสีสันฉูดฉาดเยอะๆ นั่นก็เป็นสิ่งวิธีการหา ความสุขแบบป่วยๆ ของผมอย่างหนึ่ง ท�าไมผู้ชายในชุดสูทถึงกลายมาเป็นคาแร็กเตอร์หลักในงาน คุณ บางทีผมอาจจะเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ มาจากในภาพยนตร์ สมัยก่อน ที่คาแร็กเตอร์ของผู้คนในภาพยนตร์จะชอบยิ้มแย้ม กันแบบนี้ ไม่รู้สิ ผมคงเสพอะไรแบบนั้นมา ผมมักดูหนังอเมริกัน เก่าๆ แฟชั่นเก่าๆ แล้วน�ามาเชื่อมโยงกับงานของผมในบางครั้ง แล้วท�าไมตัวการ์ตูนของคุณต้องยิ้มตลอด รอยยิ้มนั้นคือ อะไร คือความสุขหลังจากทีไ่ ด้ดมื่ โคคา-โคล่า หรือหลังจากท�าก�าไร ได้จากการลงทุนในตลาดหุ้น คุณมีวิธีจัดการอย่างไรกับคนที่วิจารณ์งานของคุณ ช่ ว งที่ เ ริ่ ม ต้ น เล่ น เฟซบุ ๊ ก ใหม่ ๆ ผมได้ รั บ ข้ อ ความบ้ า ๆ จ�านวนมากเข้ามาในเฟซบุ๊ก ผมข�าเกี่ยวกับมันนะ แต่อย่างไร ก็ ต ามตอนนี้ ง านของผมมี ค นเห็ น มากขึ้ น ได้ รั บ การยอมรั บ มากขึ้น และสร้างความประหลาดใจให้คนมากขึ้น แต่ไม่รู้สิ ผู ้ ค นโง่ ๆ ที่ ส ่ ง ข้ อ ความแย่ ๆ มาหาผมแบบตอนนั้ น ก็ ยั ง มี แต่ผมไม่แปลกใจผมเท่าวันที่เริ่มแล้ว คุณคิดอย่างไรที่ ในชีวิตประจ�าวัน เรามักตัดสินคนอื่นกัน เป็นปกติ ใช่ มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้ว ทุกๆ คนเป็นแบบนั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของคน แต่ถ้าคุณถามว่าผมชอบหรือเปล่า ที่คนมาตัดสินผม แน่นอน ผมไม่ชอบ แต่กับงานผม ผมคิดว่า สามารถตัดสินได้นะ ไม่ใช่ความเป็นความตาย มันโอเคเมื่อ ไม่ใช่การตัดสินด้วยความรู้สึกห่วยๆ มีประเด็นไหนที่คุณไม่สามารถวาดลงในการ์ตูนของคุณได้ บ้างไหม ผมอยากจะคิดว่าไม่มี แต่บ่อยครั้งเราก็ต้องมีข้อจ� ากัดให้

ตัวเอง ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ สิ่งส�าคัญในงานของผมที่สามารถ สังเกตได้ในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะในเฟซบุ๊ก ถ้าผมต้องการ เขียนการ์ตูนเกี่ยวกับจู๋ออกมา ผมก็ไม่สามารถท�าได้ เพราะ มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก ไม่ชอบจู๋หรือหัวนม โดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้ ชอบการ์ ตู น ที่ เ ปิ ด เผยเรื่ อ งเพศอย่ า งชั ด เจนแบบนั้ น อยู ่ แ ล้ ว แต่ผมชอบที่จะเล่นกับอะไรที่เป็นเรื่องต้องห้าม ซึ่งเรื่องต้องห้าม เหล่านัน้ น�าไปสูเ่ สียงหัวเราะ ผมคิดว่าการแบนอะไรสักอย่างหนึง่ เป็นการสร้างความอัปยศให้กับเสรีภาพ และเราก็ยังไม่ตระหนัก กันอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการยอมจ�านนและใช้ชีวิตอยู่แบบนั้น มีใครบางคนก�าลังอึทิ้งไว้บนหัวของพวกเรานะผมว่า คิ ด ว่ า งานของคุ ณ สะท้ อ นตั ว ตนด้ า นสว่ า งหรื อ ด้ า นมื ด ของคุณมากกว่ากัน จริงๆ งานศิลปะไม่จ�าเป็นจะต้องสะท้อนจิตใจหรือว่าตัวตน ของผู้ สร้ างหรอกนะ ในทางเดียวกัน ผมคิดว่ าคาแร็กเตอร์ ตัวการ์ตนู ของผมไม่ได้มตี วั ตน พวกเขาเป็นแค่สงิ่ ทีผ่ มสร้างขึน้ มา คิดว่าความตลกสร้างความเกลียดชังหรือไม่ แน่ น อน และความเกลี ย ดชั ง บางครั้ ง ก็ ส ามารถน� า ไปสู ่ เรื่องตลกได้ นั่นคือสิ่งที่ผมค้นหาและสนใจมันมากๆ ใครบางคน ที่ตอบสนองกับความเกลียดชังแบบนั้น คงเป็นเพราะการ์ตูน ของผมมีสิ่งที่ข�าขันและโศกเศร้าอยู่ในเวลาเดียวกัน คุณรับมือกับคนที่ ไม่เข้าใจสารทีค่ ณ ุ สือ่ ผ่านการ์ตนู ของตัวเอง อย่างไร ด้วยความสัตย์จริงเลยนะ ผมไม่เคยให้ความใส่ใจอะไร แบบนั้ น เลย ว่ า มี ใ ครไม่ เ ข้ า ใจงานของผมที่ เ ผยแพร่ อ อกไป หรือเปล่า ผมพยายามจะเปิดความเป็นไปได้ในการตีความ ส�าหรับพวกเขาอาจจะมีสองหรือสามความหมายในงานของผม ก็ได้ แต่สุดท้ายผู้อ่านคือคนที่จะตัดสินใจว่าอะไรที่อยู่เบื้องหน้า สายตาของพวกเขา ผมแค่มีสิ่งที่ต้องการจะบอกออกไป แต่เขา มีสทิ ธิต์ ดั สินใจเอง และผมก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีอะไรผิดกับสองสิง่ ที่ตรงกันข้ามกัน ในชีวติ จริง คุณสามารถมองเรือ่ งซีเรียสๆ ให้เป็นเรือ่ งตลกร้าย แบบในงานได้ ไหม ถ้าเป็นเช่นนั้น มันท�าให้มุมมองต่อโลก ของคุณเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง บางครั้งก็ใช่ แต่อะไรที่ท�าให้ผมหัวเราะได้จริงๆ มักจะเป็น เรื่องแต่งมากกว่า สิ่งแย่ๆ อย่างสงครามซีเรียนั้นดูไม่ตลกเลย ผมพบว่ามันยากที่จะเข้าใจด้วยซ�้า ว่าบางคนสามารถตลก เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ได้ยังไง ผมคิดว่าเพื่อที่คุณจะหัวเราะได้ คุณจ�าเป็นต้องมีสมดุลระหว่างความโศกเศร้าและความตลกขบขัน ให้เท่าๆ กัน ปัจจุบันเราสามารถขบขันเกี่ยวกับการสังหารหมู่ได้ เพราะว่ามันเกิดขึน้ มานานแล้วในอดีต ไม่เหมือนกับสงครามซีเรีย ความตลกคื อ หนทางที่ จ ะขั บ ไล่ ค วามโศกเศร้ า ก็ เ ป็ น ไปได้ ที่ในสงครามที่กา� ลังเกิดขึ้นตอนนี้ จะมีใครบางคนก�าลังหัวเราะ ความโชคร้ายของตัวเอง เพื่อที่จะสามารถค�้าจุนชีวิตของเขา เอาไว้

Face of Thai (dark humor) Cartoonist ‘ภูมิ’ - ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ นักเขียนการ์ตูนเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก Sa-ard (สะอาด) ที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นแสนมี เอกลักษณ์ เสียดสี จิกกัด กระแทกกระทั้นสังคม และสมองของคนอ่านอย่างสนุกสนานทีน่ า่ จับตามอง ที่สุดวันนี้ ท�าไมคุณถึงเลือกหยิบประเด็นทางสังคมมาเขียน เป็นการ์ตูนตลกร้ายแบบนี้ (dark humor)

ผมสนใจปัญหาสังคมมาตัง้ แต่ละอ่อน และอยากจะ มีส่วนร่วมอะไรสักอย่างกับมัน เลยมาลงเอยที่เขียน การ์ตูนเกี่ยวกับประเด็นสังคมนี่แหละ แต่ที่น� าเสนอ เป็นตลกร้าย อาจจะเป็นรสนิยมหรือความรู้สึกของผม ทีม่ ตี อ่ สังคมมัง้ คือถ้าให้ผมจินตนาการถึงการ์ตนู ตัวเอง พูดถึงปัญหาสังคมแบบน่ารักสดใส เช่น ขยะก�าลังล้นโลก แล้ว เรามาท�าความดีแยกขยะกันเถอะนะจ๊ะ ผมจะ จินตนาการไม่ออกเลย (หัวเราะ) หรือต่อให้คิดออก ก็เขียนไม่ลง เพราะลึกๆ ผมอาจจะรู้สึกว่าสังคมไทย ตอนนี้มันมีเต็มไปด้วยเรื่องบัดซบ หดหู่เกินกว่าจะมา เขียนการ์ตูนน�าเสนอแบบฟรุ้งฟริ้งได้ แต่ขณะเดียวกัน เราก็เป็นชอบอะไรตลกๆ พอความหดหู่มาบรรจบกับ ความอยากฮา เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็น

อะไรคือเส้นแบ่งระหว่างการเสียดสีของการ์ตูน dark humor และการโจมตีหรือต่อว่าผู้อื่น

ผมคิดว่าการ์ตูนตลกร้ายสามารถโจมตีหรือต่อว่า คนอืน่ ไปพร้อมกันได้โดยไม่ตอ้ งมีเส้นแบ่ง หรือไม่จา� เป็น ต้องอ้างอิงบุคคลใดเลยก็ได้ครับ

เป็นเพราะอารมณ์ตลกร้ายของการ์ตูนแบบนี้ ท�าให้สามารถเล่าเรื่องบางเรื่องในสังคมในแบบที่ การ์ตูนแนวอื่นได้ใช่ ไหม

ใช่ครับ การ์ตูนหรืออารมณ์ขันมีศักยภาพในการทะลุทะลวงที่จะพูดถึงประเด็นหนักๆ โดยที่คนยังรับได้ ถึงมีค�ากล่าวว่า ‘จะเอาอะไรมากกับอีแค่การ์ตูน’ แต่ แน่นอนว่าไม่ทั้งหมด ทีมนิตยสาร ชาร์ลี เอ็บโด ถึงโดน ยิงเพราะเขียนการ์ตูนล้อเลียนศาสดาไง

อะไรคือเสน่ห์ของการ์ตูนตลกร้าย

ผมว่ามันเป็นอารมณ์ขันที่ชวนให้คิดต่อดี เวลาเรา ฮาเรื่องตลกร้าย คือเหมือนจะฮา กูก็ฮาได้ไม่สุด เพราะ มันมีตะกอนค�าถามบางอย่างตกค้างอยู่ ในแง่ความพิเศษของแก๊ก ผมว่ามันเป็นวิธีการสื่อสารที่ฉับไวดี เหมือนโยนประทัดไปใส่คนอ่าน

สุดท้ายการ์ตูนตลกร้ายให้อะไรกับสังคมบ้าง

ผมไม่รู้ (หัวเราะ) อาจจะพอช่วยเปิดพื้นที่ถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์มั้งครับ แต่ที่แน่ๆ ผมได้อะไรจากสังคม ที่ แ สนจะตลกร้ า ยอย่ า งสั ง คมไทยมาเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ใน การเขียนการ์ตูน


A MUST

BOOK GADGET

Panasonic Lumix GF9

“Don’t miss these things this week!”

ความสุขในการถ่ายรูปนัน้ เกิดขึน้ ได้งา่ ย แค่พลิกจอ ของกล้อง Panasonic Lumix GF9 ตัวนี้ขึ้นมา คุณก็จะ พบกับฟังก์ชัน 4K Selfiffiie ที่ช่วยให้เราถ่ายภาพเซลฟี ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 30 เฟรมต่อวินาที จึงไม่พลาด ช็อตเด็ดในการเซลฟี เพราะคุณสามารถเลือกภาพที่ดี ที่สุดได้ โดยเฉพาะเวลาถ่ายคู่กับเจ้าเหมียวที่ไม่ยอม อยู่นิ่ง หรือจะเก็บภาพรวมกลุ่มเพื่อนฝูงในงานปาร์ตี้ ก็เอาอยู่ได้สบาย แถมได้ความคมชัดที่น่าทึ่ง และเติม ความมัน่ ใจด้วยฟังก์ชนั Soft Skin ปรับความเนียนใสของ ใบหน้าโดยไม่หลอกตา พอเริ่มสนุกกับการถ่ายภาพ แล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะหันกล้องไปเก็บภาพรอบตัว กั น บ้ า ง ไม่ ต ้ อ งกลั ว ว่ า ภาพจะออกมาดู ธ รรมดา เพราะมีฟงั ก์ชนั เด็ด Post Focus สามารถถ่ายรูปก่อน แล้วค่อยเลือกโฟกัสทีหลังว่าจะให้รปู นัน้ ชัดตรงส่วนไหน Panasonic Lumix GF9 มีให้เลือก 4 สี ส้ม ด�า เงิน และ สีชมพูซากุระ ราคาเริ่มต้นที่ 23,990 ถึง 29,990 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม www.panasonic.com

เซียนเวียดนาม

คู่มือน�าเที่ยวเวียดนามตั้งแต่เหนือจรดใต้ พบกับสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะทางด้าน สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และธรรมชาติ ไล่ตงั้ แต่ฮานอย เมืองหลวงสมัยใหม่ ชมบ้านเรือนเก่าแก่สไตล์ จีนและฝรัง่ เศส ชมเสน่หแ์ ห่งหุบเขา วัฒนธรรมชนเผ่า และนาขัน้ บันไดทีซ่ าปา ดูมรดกโลกทีฮ่ อยอัน เดินชายหาดเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยชาวต่างชาติที่มุยเน่ ชมเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิบ้านเรือนโคโลเนียล สีพาสเทลแสนหวาน และคาเฟ่ที่เสิร์ฟกาแฟสไตล์เวียดนามดั้งเดิม พร้อมแนะน�าโรงแรม คาเฟ่ และร้านอาหาร เป็นเล่มทีเ่ หมาะมากส�าหรับเป็นคูม่ อื ท่องเทีย่ ว แม้จะยังไม่ได้ไปแค่ซอื้ มาอ่านก็เพลินแล้ว

MOVIE

American Pastoral

“ข้ อ ด้ อ ยของ American Pastoral มี อ ยู ่ อย่างเดียว นั่นคือตัวหนังไม่ได้แมสพอที่จะเรียก ความสนใจจากคนทั่วไปได้ แต่สา� หรับคนที่ชอบ ดูหนังเครียดๆ หดหู่ หนังเรื่องนี้สร้างจากนิยาย ขายดีมาก ซึ่งพูดถึงครอบครัวชาวอเมริกันใน ยุค 60s ตัวละครแต่ละตัวมีคาแร็กเตอร์น่าสนใจ มาก รวมไปถึงเรื่องราวของฮิปปี้หรือบุปผาชนก็ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ โดยเฉพาะเมือ่ น�ามาเล่าในมุม ของสถาบันครอบครัวที่เป็นอเมริกันดรีมมากๆ แต่ อ ะไรที่ ท� า ให้ ตั ว ลู ก สาวในเรื่ อ ง (ดาโกตา แฟนนิง) เลือกทางเดินทีผ่ ดิ แผกออกไป แถมทุกครัง้ ที่เธอออกมาก็แสดงได้ดี เล่นได้ปังทุกฉาก ตัวพ่อ และแม่ เ องก็มีค วามซับ ซ้ อ น และมีค วามเป็ น มนุษย์สูง รู้สึกเสียดายที่หนังดีๆ เรื่องนี้คงไม่ได้ ยืนโรงฉายได้นาน ถ้ามีโอกาสก็อยากให้รบี ดูกนั ค่ะ” เลือกให้โดย : ‘มาดามอองทัวร์’ อุษาสิน ปริยัติ คอลัมนิสต์ไทยรัฐ ออนไลน์

EVENT


PROMOTION Weekday Special

โรงแรมยู เขาใหญ่ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 2 ชั่วโมง ออกแบบภูมิทัศน์และตกแต่งภายในโดยได้รับ แรงบันดาลใจจากหมู่บ้านชนบทของประเทศฝรั่งเศส ภายในโรงแรมแวดล้อมด้วยต้นไม้เขียวขจี สวนหย่อม ทะเลสาบขนาดใหญ่ ให้ความรูส้ กึ สดชืน่ ผ่อนคลาย เสนอ โปรโมชันพิเศษ Weekday Special ชวนคุณมาพักผ่อนแบบ สบายๆ ไม่วนุ่ วายในวันธรรมดาท่ามกลางความร่มรืน่ ใน อ้อมกอดของขุนเขา ห้องซูพเี รียร์ในราคา 2,699 บาท และ ห้องดีลกั ซ์ 3,399 บาท ราคานีร้ วมภาษี ค่าบริการ และ อาหารเช้าส�าหรับ 2 ท่าน สามารถใช้เข้าพักได้ตงั้ แต่วนั นี้ ถึง 31 ตุลาคม 2560 ส�ารองห้องพักออนไลน์ได้ที่ www. ukhaoyai.com หรือโทร. 044-079-999

COLLECTION

MUSIC

Nine West Summer Collection 2017

อย่ายอมให้แสงแดดในฤดูร้อนท�าให้เรากลัวจนไม่กล้าออกจากบ้านไปไหน ในเมื่ออากาศมันร้อน เราก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวให้เร่าร้อนไม่แพ้กันดูบ้าง ด้วย การหยิบ คอลเล็กชันฤดูร้อน 2017 จาก Nine West มามิกซ์แอนด์แมตซ์เข้า ด้วยกัน แฟชั่นเซตนี้หยิบเอาความสนุกของยุค 80s มาใส่ไว้ด้วยการใช้ลาย ถักทอ และประดับด้วยซิปโลหะหรือหมุดสีแวววาว ตัดกับสีน�้าเงิน และแดง ฉูดฉาด ส่วนคนทีบ่ อกว่าเราเป็นสาวหวานจะให้ใส่ชดุ เปรีย้ วเก๋ขนาดนัน้ คงไม่ไหว เขาก็มีชุดหวานๆ สีพาสเทลให้คุณได้จับเดรส แต่งระบาย ผูกริบบิ้น หรือติดโบ เป็นลุกส์สดใสเหมือนประกายแสงอาทิตย์ยามเช้าได้เหมือนกัน ไปลองชุดกันได้ที่ ชั้น 1 สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว หรือในห้างสรรพสินค้าชั้นน�า

พบกับ a day BULLETIN ได้แล้ววันนี้ที่สตาร์บัคส์ 40 สาขาทั่วกรุงเทพฯ INK WARUNTORN CLOUDY

ความคลุมเครือในความความสัมพันธ์ แม้ไม่ได้เกิดขึน้ กับเราตรงๆ แต่เกิดขึ้นกับคนรู้จักก็ตาม ความอึดอัดใน ความรู้สึกนี้ก็มักส่งต่อมาถึงเราเสมอ จนท�าให้อยากเดิน หนีไปจากสภาวะนั้นโดยเร็ว หากความไม่ชัดเจนที่ว่านี้ เมือ่ น�ามาถ่ายทอดด้วยเสียงใสๆ ของ ‘อิง้ ค์’ - วรันธร เปานิล คลอด้วยเสียงซินธิไซเซอร์เพราะๆ ในเพลง ฉันต้องคิดถึง เธอแบบไหน (CLOUDY) กลับท�าให้เราเข้าใจถึงความรูส้ กึ ของคนที่ก�าลังสับสน จะตัดใจก็ท�าไม่ได้ ให้กลับตัวก็ท�า ไม่ไหวนี้ และปล่อยตัวปล่อยใจให้ลอยอยู่กับค�าถามที่ ค้างคาอยูใ่ นใจ ไม่ตา่ งกับทีเ่ ราปล่อยใจนัง่ ฟังเพลงนีว้ นไป วนมาซ�า้ แล้วซ�า้ เล่า เหมือนครัง้ หนึง่ ทีเ่ ราเคยต้องมนต์เสน่ห์ จากเพลง เหงา เหงา (INSOMNIA) และ ขอดาว (คัฟเวอร์ จากเพลงของ Portrait) จากเธอคนนีม้ าแล้ว

COSMETIC THE COLOR RUN THE TROPICOLOR WORLD TOUR 2017

สิ้นสุดการรอคอยส�าหรับกิจกรรมสุดมันอย่าง The Color Run กลับมาจัดในประเทศไทยเป็น ครั้งที่ 2 กิจกรรมนี้เป็นการวิ่งแบบฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยไม่จับเวลา มีไฮไลต์คือ Tropicolor Zone เมื่ อ คั ล เลอร์ รั น เนอร์ แ วะหลบแดดในเงา ต้นปาล์มหรือวิ่งผ่านซุ้มประตู ก็จะถูกสาดด้วย ผงแป้งหลากสีสดใส ทั้งยังมีดนตรีชาวเกาะสุดฮิป ให้ได้ฟังตลอดกิจกรรม จัดขึ้นในวันที่ 1-2 เมษายน 2560 เวลา 14.30-20.00น. ทีส่ ถานีแอร์พอร์ตเรลลิงก์ มักกะสัน แต่ย�้าว่าต้องรีบหน่อย เพราะหมดเขต รับสมัคร 26 มีนาคมนี้ สมัครวิ่งและดูรายละเอียด เพิ่มเติมที่ www.thecolorrun.co.th

Y D A RE ERVE S O T STARAT CKS BU

MAKE UP FACTORY : METALLIC EYE COLOR FLUID

อายแชโดว์ชนิดน�้าถือเป็นอีกหนึ่งไอเท็มมาแรงส�าหรับ สาวๆ ผูช้ นื่ ชอบการแต่งหน้า เพราะนอกจากจะพกพาสะดวก แล้ว ยังติดทนนานกว่าอายแชโดว์ชนิดฝุน่ อีกด้วย เราจึงขอ แนะน�า เมทัลลิก อาย คัลเลอร์ ฟลูอดิ ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Make Up Factory แบรนด์เครือ่ งส�าอางคุณภาพมืออาชีพจาก เยอรมนี ซึง่ เป็นอายแชโดว์ชนิดน�า้ สีประกายเมทัลลิก มีให้เลือก ถึง 4 เฉดสี ได้แก่ สีเงิน สีชมพูกหุ ลาบ สีชมพูเหลือบประกาย และสีฟา้ เหลือบประกาย สามารถเป็นเจ้าของได้ตงั้ แต่วนั นี้ ทีเ่ คาน์เตอร์เครือ่ งส�าอาง Make Up Factory สยามพารากอน, ดิ เอ็มโพเรียม, เดอะมอลล์บางแค และท่าอากาศยานดอนเมือง

1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชัน้ 2 2. เซ็นทรัล พระราม 9 ชัน้ 1 3. สยามพารากอน ชัน้ 1 4. สยามพารากอน ชัน้ 3 5. สยามเซ็นเตอร์ ชัน้ 3 6. เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 3 โซน A 7. Big C เอกมัย 8. เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ 9. เอ็มโพเรียม ชัน้ 5 10. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี เพลส 11. ทองหล่อ (ระหว่างทองหล่อ ซอย 11 และ 13) 12. มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ (ทองหล่อ ซอย 4) 13. เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 14. ออล ซีซนั เพลส 15. อาคารอือ้ จือเหลียง 16. The Walk เกษตร-นวมินทร์ 17. สีลมคอมเพล็กซ์ 18. ไทมส์ สแควร์ ซอยสุขมุ วิท 12 19. ไทยพาณิชย์ปาร์กพลาซ่า 20. จามจุรสี แควร์ 21. อาคารเดอะสิบเก้า ชิดลม 22. อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 23. IDEO พญาไท 24. โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ ชัน้ 1 25. โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ สกายล็อบบี้ ชัน้ 10 26. โรงพยาบาลสมิตเิ วช ซอยสุขมุ วิท 49 27. โรงพยาบาลกรุงเทพ 28. โรงพยาบาลรามาธิบดี 29. โรงพยาบาลพระราม 9 30. The Crystal 31. The Scene ทาวน์อนิ ทาวน์ 32. SOHO Thailand ถนนบำารุงเมือง 33. นวมินทร์ซติ อ้ี เวนิว 34. นวมินทร์ทาวน์เซ็นเตอร์ 35. The Nine Center 36. The Promenade 37. Terminal 21 38. หลังสวน 39. CDC 40. RCA


CALENdar M

T

W

T

F

S 120 YEARS OF CINEMA

HUGO WOLF’S ITALIAN นิ ท รรศการ ‘120  ปี  SONGBOOK

วงการภาพยนตร์ :  โกมงต์  อยู ่ คู ่ กั บ ภาพยนตร์ ม า  ตัง้ แต่ตน้ ’  น�าเสนอเส้นทาง ประวัติศาสตร์ของวงการ ภาพยนตร์ผา่ นบทละครจาก พิพธิ ภัณฑ์โกมงต์ บางส่วนที่ ตัดตอนมาจากภาพยนตร์  และใบปิดภาพยนตร์ วันนีถ้ งึ   30 เมษายน 2560 ณ สมาคม ฝรัง่ เศสกรุงเทพ

สั ม ผั ส ค�่ า คื น แ ห ่ ง บทเพลงทีง่ ดงาม ใน ‘Hugo  Wolf’s  Italian  Songbook’  โดยสามศิลปิน ทีจ่ ะมาร่วม กั น บรรเลงบทเพลงของ  นักประพันธ์  Hugo  Wolf   ชมฟรี วันนี ้ เวลา 19.30 น.   ณ  สถาบันเกอเธ่  และ  22  มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น.  ณ   ห ้ อ ง อ อ ดิ ท อ เ รี ย ม  วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต

THE AUDITION

ละครเวที เ รื่ อ ง ‘The   Audition’ เรือ่ งราวของเด็กสาว ผู้หนึง่ ทีม่ คี วามฝันอยากจะ เป็น  ‘นักแสดง’ และนี่คือ  ออดิชนั ทีเ่ ธอต้องผ่านมันไป ให้ได้เพื่อเป็น  ‘นักแสดง’   ชมฟรี  วันนีถ้ งึ  24 มีนาคม  เวลา  19.30  น.  และ   25  มี น าคม  2560  เวลา  14.00  น.  ณ  ศูนย์ศิลปะ  การละครสดใส พันธุมโกมล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ON THE PATH OF DIFFERENT CULTURES

นิทรรศการ ‘On the Path  of  Different  Cultures’   โดย  ธิ ด ารั ต น์   จั น ทเชื้ อ  ด้ายเส้นบางทีป่ กั ถักขึน้ เป็น งานจิ ต รกรรมสื่ อ ผสมที่ งดงาม น�าเสนอคตินยิ มทีเ่ ป็น  อัตลักษณ์ทางศาสนาให้ม ี รูปแบบร่วมสมัยเป็นสากล  วันนีถ้ งึ   30  เมษายน  2560   ณ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์  ซ.สุขมุ วิท 39 (เว้นวันจันทร์)

NYLON MUSIC NIGHT OUT

พบกับกองทัพคนดนตรี ที่จะมาระเบิดความมันใน งาน ‘Nylon Music Night Out’  น�าทีมโดย  Flure  พร้อมด้วย บทเพลงที่ คุ ณ คิ ด ถึ ง จาก  Sqweez  Animal,  สองวง  น้องใหม่อย่าง  Chanudom  และ  De  Flamingo  และ  วงเลือดใหม่อย่าง  S.O.L.E.   วันนี ้ เวลา 18.00 น. ณ Voice  Space  จ� า หน่ า ยบั ต รที ่ Eventpop.me

S

WET THE POOL PARTY

เตรียมพบความมันใน ‘Wet the Pool Party’ กับ ด น ต รี แ น ว   E D M   ใ น  สระว่ า ยน�้ า ขนาดใหญ่  พร้อมทั้งโปรดักชันแสง  สี  เสี ย งแบบจั ด เต็ ม   วั น นี้  เวลา 15.00 น. ณ Ohana  Resort  หาดแม่ ร� า พึ ง  จ.ระยอง  จ�าหน่ายบัตรที ่ Ticketmelon.com

CHENG-MENG

ละครเวที ‘เชงเม้ง’  ใน ช่วงเวลาที่ทุกคนเริ่มท�าใจได้  หลังจาก ‘อาเฮีย’ หายตัวไป กว่า 6 เดือน ข่าวการปรากฏตัว ของเขาในคืนก่อนวันเชงเม้ง  ก็สร้างเรือ่ งราวอลเวงทีน่ �าไป สู ่ ก ารเปลี่ ย นเส้ น ทางของ ครอบครัวนี้ตลอดไป วันนี้ถึง  2 เมษายน 2560 ณ Cho Why  รอบการแสดงและจ�าหน่าย บัตรที่  www.facebook.com/ atheatreunit 

SUN ROCKS ออกไปปะทะแดดร้อนๆ ตอนบ่ายๆ ในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง กับ 3 หนังสือขายดีจากอะบุ๊ก

โยดายาบอย - วิชัย ย้อนกลับไปช่วงผ่านสหัสวรรษ เด็กชายคนหนึ่งเพิ่งเรียนจบ ม.6 กลับไม่ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่โดนพ่อส่งไปเรียนไกลถึงพม่า

BON EN KHMER - บองเต่า ก่อนจะไปแรดใน ‘BON EN FRANCE’ บองเต่าได้เริ่มต้นใช้ชีวิตมนุษย์เงินเดือน กว่าสองปี ในประเทศที่ดูจะขัดกับ ไลฟ์สไตล์สุดๆ อย่างกัมพูชา ที่กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต

สั่งซื้อออนไลน์ในราคาพิเศษได้ที่ godaypoets.com

godaypoets

ลาวและนาย - อนุสรณ์ สนะพันธุ 1 คัน 2 คน 14 วัน 1,450 กิโลเมตร สู่ประเทศบ้านพี่เมืองน้อง ท่องไปในหนทางสายธรรมชาติ พบกับมิตรภาพระหว่างทาง ด้วยมอเตอร์ไซค์ที่เราใช้ขี่ไปจ่ายตลาด แต่พวกเขาดันลากยาวไปถึงลาวเหนือ


BULLETIN BOARD เพิม่ องศาฮอตให้สาวสังคมเมือง กับ ‘The Wonder Room’ The Wonder Room แฟชั่นมัลติแบรนด์สโตร์ส�าหรับ ผู้หญิง ปรับโฉมใหม่ให้แฟชั่นนิสตานักช้อป ได้เลือกซื้อ สินค้าแฟชัน่ ทัง้ ไทยและเทศกว่า 40 แบรนด์ ในบรรยากาศ สตูดิโอศิลปะที่พลิกโฉมใหม่ ฉีกรูปแบบเดิม แต่ยังคงไว้ ซึง่ นิยามเดิมของ ‘สาวสังคม บุคลิกทีโ่ ดดเด่น เก๋ หลงใหล ในแฟชั่น และไม่หยุดนิ่ง’ พร้อมเปิดตัว ‘The Wonder Room Collection’ เป็นครั้งแรกกับสินค้าสุดพิเศษแบบ ABSOLUTE SIAM ที่จา� หน่ายเพียงสยามเซ็นเตอร์เท่านั้น รวมทัง้ อัพเดตเทรนด์ตอ้ นรับสปริง/ซัมเมอร์ ในคอลเล็กชัน ‘Future in The 80s’ โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานคับคั่ง ณ ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียล�้ าเทรนด์ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2658-1000 ต่อ 1379

เมืองไทยประกันชีวติ ร่วมสนับสนุน dtac accelerate batch 5 ต่อยอดกิจกรรมคนรุน่ ใหม่

‘ฉัว่ ฮะเส็ง’ เปิดตัวน�า้ พริกเผาสูตรดัง้ เดิม ในรูปแบบขวดแก้ว

บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จ�ากัด (มหาชน) โดย สาระ ล�า่ ซ�า กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร จับมือกับดีแทค แอคเซอเลอเรท โดย แอนดริว กวาลเซท รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุม่ ดิจติ อล บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ จ�ากัด (มหาชน) และ สมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ ผูอ้ า� นวยการฝ่ายดีแทค แอคเซอเลอเรท จัดโครงการ ‘dtac accelerate batch 5’ สนับสนุน ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม ทุนประกันรวม 10 ล้านบาท และ สนับสนุนการเข้าร่วม Tech Event เพื่อร่วมพัฒนาและผลักดัน สตาร์ทอัพประเทศไทยให้แข่งขันได้ในระดับโลก ณ ดีแทคเฮาส์

ฉั่วฮะเส็ง น�้าพริกเผาสูตรเด็ดผู้อยู่เบื้องหลังเคล็ดลับ ความอร่อยของร้านอาหารและโรงแรมชือ่ ดัง เปิดตัวน�า้ พริกเผา สูตรดั้งเดิมในขวดแก้ว ลุยตลาดลูกค้าครัวเรือนให้ได้ใช้และ ลิ้มลองวัตถุดิบที่มีคุณภาพและรสชาติเฉพาะตัวได้ที่บ้าน พร้อมปรุงอาหารทุกมือ้ ให้อร่อยติดดาวเหมือนเชฟมืออาชีพ โดยมี ทักษอร เตชะณรงค์ นักแสดง และแม่ออ้ เจ้าของเพจ กิ น ข้ า วกั น สองแขกรั บ เชิ ญ ร่ ว มสาธิ ต การท� า ต้ ม ย� า กุ ้ ง ในงานเปิดตัวน�า้ พริกเผาฉัว่ ฮะเส็งขวดแก้ว วางจ�าหน่ายแล้ว ที่ซูเปอร์มาร์เกตชั้นน�าและร้านค้าทั่วประเทศ

เบน ชลาทิศ รับต�าแหน่งทูต UNAIDS คนแรกของประเทศไทย ‘เบน’ - ชลาทิศ ตันติวฒ ุ ิ ศิลปิน คนไทยคนแรก ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นทูตพิเศษของโครงการ เอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ประเทศไทย ได้ เข้าร่วมงานแถลงข่าว ‘ยุตกิ ารเลือกปฏิบตั ิ เปิดใจ เข้าใจเอชไอวี เราเป็นเพื่อนกันได้’ ณ สถาบัน บ�าราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี เนือ่ งในวันรณรงค์ สากลเพือ่ ยุตกิ ารเลือกปฏิบตั ิ จัดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบัน บ�าราศนราดูร โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติแห่ง (UNAIDS) ประเทศไทยและเครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี

ฉลองครบรอบ 5 ปี โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงคอก วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ประธานกรรมการบริหาร และ อีฟ มูดรี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงคอก จัดงานฉลองครบรอบ 5 ปี ในธีม ‘SO Evolution’ โดยมี จิลล์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย ทาทา ยัง และ ‘กรีน’ - อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล มาร่วมงาน ณ พาร์ก โซไซตี้ เทอร์เรส และไฮโซ รูฟท็อปบาร์ โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงคอก


ALL ABOUT BIZ เรื่อง : ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

เมื่อความคุ้นเคย ผสานความหลงใหลใน ผิวสัมผัส ความงดงามและ ความทนทานของเครื่องหนัง ซึ่งท�าจากหนังสัตว์ แท้ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังจระเข้ งู วัว หรือนกกระจอกเทศ ท�าให้ เมธ เฮ้งตระกูล ตัดสินใจก้าวเข้าสู่วงการ ธุรกิจเครื่องหนังซูเปอร์ พรีเมียม ภายใต้แบรนด์ Mettique ด้วยตัวเอง อย่างเต็มตัว

Joy of Missing Out

Business Profile


“สมัยก่อนมาร์เกตติง้ เทรนด์คอื FOMO : Fear of Missing Out คือ กลัวทีจ่ ะไม่เหมือนคนอืน่ แต่ปจั จุบนั ตรงกันข้ามคือ JOMO : Joy of Missing Out คือ สนุกไปกับการที่ไม่เหมือนคนอืน่ ” • ผมเติบโตและคุ้นเคยกับเครื่องหนังมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะที่บ้านท�าธุรกิจเครื่องหนังส่งออก ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก แล้ ว ว่ า วั น หนึ่ ง จะท�า แบรนด์ โ ดยใช้ ชื่ อ ของตั ว เองให้ ไ ด้ แต่กว่าจะโดดลงมาท�าธุรกิจด้วยตัวเองอย่างจริงจังได้นั้น แน่นอนว่าผมต้องออกไปหาประสบการณ์ด้านอื่นๆ เพิ่ม เผอิญช่วงนัน้ ผมสนใจด้านแบรนดิง้ หลังจากจบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จึงได้ไปลงคอร์สด้านนี้ที่อเมริกาสักพัก เมือ่ กลับมาเมืองไทย จึงลองน�าสิง่ ทีเ่ รียนไปใช้ ด้วยการท�างาน ต�าแหน่ง Brand Manager บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน) หลังจากนั้นอีก 2 ปี ผมจึงออกมาท�าแบรนด์ของ ตัวเอง และน�าประสบการณ์ด้านนี้มาปรับใช้ในการด�าเนิน ธุรกิจ • แค่ความอยากอย่างเดียวอาจไปไม่รอด ระหว่างนั้น ผมต้องศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในหลายๆ ด้าน เช่น การตลาด การหาซัพพลายเออร์ การก�าหนดจุดยืน ของแบรนด์ เพราะแบรนด์เครื่องหนังทั่วโลกมีเยอะมาก รวมทั้ ง ต้ อ งกลั บ มาดู ที่ โ รงงานของเราว่ า ท� า เครื่ อ งหนั ง อะไรได้บ้าง เพื่อประเมินการก�าหนดทิศทางของแบรนด์ ให้ชัดเจน รวมทั้งความสามารถและจ�านวนของนายช่าง เครื่องหนังที่เรามีอยู่ • หลังจากศึกษาและเก็บข้อมูลมานาน บวกกับความมั่นใจในศักยภาพของตัวเองและนายช่างของเรา พร้อมชู จุดเด่นในเรื่องการเลือกเฟ้นหนังสัตว์ที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็น หนังจระเข้ 3 สายพันธุ์ชื่อดังอย่างอัลลิเกเตอร์ ราชาแห่ง เครื่องหนังที่มีราคาสูงที่สุด หนังจระเข้นา�้ เค็มพันธุ์โพโรซุส สายพันธุ์ที่แพงที่สุดในโลก และจระเข้สายพันธุ์นิโลติคัส แห่ ง ลุ ่ ม แม่ น�้ า ไนล์ ซึ่ ง น� า เข้ า จากโรงฟอกหนั ง ที่ ไ ด้ รั บ ใบรับรองจากอนุสญ ั ญาไซเตส หรืออนุสญ ั ญาว่าด้วยการค้า ระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และติด Export CITES tag ที่หนังจระเข้ทุกตัว เพื่อสามารถตรวจสอบทางกฎหมายได้ รวมทั้งชูความเป็น Craftsmanship ในทุกๆ ขั้นตอน ผมจึงแน่ชัดแล้วว่า เราจะ เป็นเครื่องหนังลักชัวรีแบรนด์ที่มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อเข้าสู่ สนามแข่งขันแบรนด์เครื่องหนังลักชัวรีอย่างจริงจัง • การแข่งขันในสนามนี้แม้ว่าจะไม่ง่าย แต่ก็ไม่ได้ยาก เสมอไป ผมจึงใช้วิธีทดลองตลาดก่อนแข่งจริงด้วยการตีโจทย์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก technology คนที่ชอบ ใช้ไอโฟน ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ และมีก�าลังการซื้อสูง ผมจึง ติดต่อ iStudio เพื่อวางจ�าหน่ายเคสไอโฟน กลุ่มที่สองคือ super niche กลุ่มคนที่ชื่นชอบอะไรบางอย่างเป็นพิเศษ เช่น คนที่ชอบสูบซิการ์ ผมจึงลองท�าซิการ์เคส และติดต่อ เพื่อไปฝากวางจ�าหน่ายกับบริษัทซิการ์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีร้าน จ�าหน่ายซิการ์อยู่ตามโรงแรมระดับห้าดาวต่างๆ และกลุ่ม สุดท้ายคือ fashion กลุม่ คนทีช่ อบเครือ่ งประดับ รักการแต่งตัว ผมจึงท�าเครื่องหนังชิ้นเล็กๆ อย่างกระเป๋าสตางค์ ซองใส่ นามบัตร น�าไปฝากวางที่ห้องเสื้อสไตล์บูทีคของเพื่อน ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว ่ า ต� า แหน่ ง การฝากวางสิ น ค้ า ของเมธธี ค

ในช่วงแรกๆ นัน้ จะแตกต่างกันออกไปโดยสิน้ เชิง ส่วนหนึง่ คือ ฝากวางให้เหมาะสมกับสินค้า และอีกส่วนคือประเมิน ทิศทางของการออกแบบสินค้าและปริมาณในอนาคตด้วย • ผมยังลองตลาดต่อด้วยการมองให้ออกว่าสินค้า ของเราควรจะไปอยู ่ ที่ ไ หน ซึ่ ง เป็ น จั ง หวะเดี ย วกั น กั บ ทางศู น ย์ ก ารค้ า เกษรเปิ ด ให้ จ องพื้ น ที่ ข นาดประมาณ 9 ตารางเมตรในช่ ว งคริ ส ต์ ม าส ระยะเวลาประมาณ เดื อ นครึ่ ง ผมจึ ง ลองน� า สิ น ค้ า ชิ้ น เล็ ก ๆ มาขาย เช่ น เคสไอโฟน กระเป๋าสตางค์ ซิการ์เคส ปรากฏว่าขายดี ท�าให้เรามั่นใจว่าเลือกสถานที่ได้ถูกทาง • จากนั้นผมจึงตัดสินใจขยายพื้นที่ จากคีออสเล็กๆ สู่การเป็นบูธบนพื้นที่ประมาณ 38 ตารางเมตร ทุกอย่าง เป็นไปได้ด้วยดี ผมอยู่ตรงนั้นประมาณ 3 ปี กระทั่งมั่นใจ ว่าผมแข่งขันในตลาดเครื่องหนังระดับซูเปอร์พรีเมียมได้ ทั้งยังตั้งใจที่จะเอาชนะคู่แข่ง จึงเลือกขยายพื้นที่ด้วย การเปิดร้านค้า ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า และ สามารถออกแบบเครื่องหนังให้ชิ้นใหญ่ขึ้น เพื่อขยายไลน์ สินค้าต่อได้เรื่อยๆ • นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นว่า เมื่อเปิดเป็นร้านค้า แม้ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวอล์กอิน แต่พวกเขาก็กลับ มาซื้ อ ซ�้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จุ ด นี้ ผ มมองถึ ง เชิ ง มาร์ เ กตติ้ ง อย่างในสมัยก่อนจะเป็นเทรนด์ FOMO : Fear of Missing Out คื อ กลั ว การตกกระแส กลั ว การที่ ไ ม่ เ หมื อ นใคร แต่ปัจจุบันตรงกันข้ามคือ JOMO : Joy of Missing Out คือ สนุกไปกับการที่ไม่เหมือนคนอื่น ไม่อยากเหมือนใคร ซึ่งต้องใช้จุดนี้ให้เกิดประโยชน์ • เมือ่ มองเห็นเรือ่ งนีแ้ ล้ว ผมจึงมัน่ ใจในทิศทางการตลาด เพราะผมพยายามท� า รุ ่ น สิ น ค้ า ออกมาให้ ห ลากหลาย โดยแต่ละรุ่นจะจ�ากัดปริมาณเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อแล้ว ไม่ซ�้ากับคนอื่นเยอะ ทั้งยังเน้นการสร้าง Customization หรือการให้ลูกค้าเลือกกระเป๋าในแบบที่ชอบเองได้ เช่น เลือกหนังด้านนอกและด้านใน สีหนัง และสีด้ายที่เย็บ ลูกค้าสามารถเลือกได้เองทั้งหมด • ในเชิงการตลาดผมมาถูกทาง แต่ในเชิงปฏิบัติงาน บริการยังเป็นหัวใจหลัก ผมจึงต้องเทรนให้พนักงานขาย เข้าใจถึงสินค้าของเราให้ดีที่สุด เพื่อตอบข้อมูลกับลูกค้า ให้ได้มากที่สุด และเรียนรู้ที่จะเข้าหาลูกค้าอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งบางคนก็ชอบให้คุยด้วย ในขณะที่บางคน ต้องเว้นระยะ ซึ่งที่ผ่านมาพวกเขาก็ท�าได้ดี • สิง่ ส�าคัญอย่างหนึง่ ทีผ่ มไม่เคยมองข้ามคือ การเพิม่ เติม ความรู้ และเกาะกระแสเครือ่ งหนัง ดังนัน้ ผมจึงออกเดินทาง ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ออกไปเพื่อเปิด มุมมองในหลายๆ ด้าน พบเห็นความแตกต่างอีกมากมาย และน�ากลับมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบสินค้า และ แนวทางการด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ B

Mettique (เมธธีค) แบรนด์เครือ่ งหนังไทยคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียม ผลิตจากหนังแท้ ได้แก่ หนังงู หนังวัว หนังนกกระจอกเทศ หนังแพะ และหนังจระเข้ น�าเข้าจากโรงงานฟอกหนังทีด่ ที สี่ ดุ ทัว่ ทุกมุมโลก ผ่านกระบวนการออกแบบและตัดเย็บด้วยมือทุกขัน้ ตอน แวะไปสัมผัสเครื่องหนังแท้ ได้ที่เมธธีคแฟล็กชิพสโตร์ ชั้น 2 เกษรวิลเลจ และชั้น M ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี


THE GUEST เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

อากาศที่ร้อนขึ้นทุกวันในตอนนี้สอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่า โลกก�าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหนักเพราะมลภาวะที่ เพิ่มขึ้นทุกวัน แม้ตอนนี้เราอาจมองว่ายังเป็นเรื่องไกลตัว และคิดแค่เพียงว่าจะหาทางดับร้อนให้ตัวเองด้วยวิธีไหน แต่ส�าหรับ พิชัย พงศาเสาวภาคย์ เขากลับเห็นเรื่องนี้เป็น ประเด็นส�าคัญ และพยายามใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือบอกเล่า กับทุกคนในโลกใบนี้ ให้เริ่มตระหนักถึงวิกฤตทางธรรมชาติ ที่ก�าลังเป็น อยู่ คือ ในปัจจุบัน

The Art Of Climate Change

“ศิลปะนามธรรมเล่าเรือ่ งได้หลายอย่าง” ผมชอบงานนามธรรม เพราะผมรู้สึกว่างานนามธรรมเล่าเรื่องได้ หลายอย่าง คนดูก็สามารถมองด้วยความรู้สึกของเขาเอง เราไม่ต้อง ไปบังคับทิศทาง เพื่อให้เขาคิดว่างานของเราคืออะไร และเขาก็ใช้ ความรู้สึกของตัวเองเป็นเครื่องมือในการตีความหมายให้กับตัวเอง ทุกวันนี้คนก็ยังยี้งานนามธรรมเหมือนเดิม (หัวเราะ) ดังนั้น ไม่ต้อง ถามเลยว่าวันนีค้ นดูงานศิลปะรูจ้ กั งานนามธรรมดีหรือหรือยัง ซึง่ เรือ่ งนี้ ก็เป็นจุดอ่อนจุดเล็กๆ ต่อวงการศิลปะในบ้านเรา เพราะการศึกษา ก็มีส่วน เราไม่ได้หยิบค�าว่า abstract มาพูดถึงกันบ่อย โครงสร้างงาน ศิลปะในบ้านเราก็ไม่ได้ชปู ระเด็นให้นกั เรียนศิลปะสามารถสร้างงานได้ ทุกประเภท งานนามธรรมจึงอยู่ในกระบวนการสุดท้ายของการเรียนรู้ งานศิลปะในบ้านเรา “ผมเล่าเรือ่ งของสภาพป่า แม่นา�้ ดิน และผังเมืองทีถ่ กู เปลีย่ นแปลง” ผมท� า งานศิ ล ปะแบบนามธรรมมาตั้ ง แต่ ส มั ย ท� า วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยสื่อสารในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตลอด บางคนมองงานของผมแล้วก็ ตีความว่าเป็นรูปต้นไม้ กิ่งไม้ หรือสาหร่ายในน�้า นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ ผมคิดว่าจะท�างานศิลปะที่เชื่อมต่อกับสิ่งที่เราเป็น เมื่อผมอยากเล่า เรื่องของสภาพป่า แม่น�้า ดิน และผังเมืองที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปของ จังหวัดเชียงใหม่ จึงึ เริม่ ท�างานทีว่ า่ ด้วยความเปลีย่ นแปลงทางภูมทิ ศั น์ ของเมื อ งเชี ย งใหม่ ซึ่ ง งานชุ ด นั้ น เป็ น งานกึ่ ง นามธรรมกึ่ ง งาน แลนด์สเคปที่พอจะดูง่ายอยู่บ้าง (หัวเราะ) “ความแห้งแล้งไม่ ใช่แค่เรื่องของพื้นดินที่แตกระแหง แต่รวมไปถึง เรือ่ งของความรูส้ กึ ” มลภาวะทีเ่ กิดขึน้ บนโลกนัน้ จริงๆ แล้วเกิดขึน้ ได้ในทุกๆ ที่ เพียงแต่ เราเข้าไม่ถึงหรือไม่ได้รู้สึกถึงมัน อย่างคนที่ได้ยินมาว่าภาคอีสานเป็น พื้นที่แห้งแล้ง แต่หากไม่เคยไปอีสาน ก็จะไม่รู้สึกถึงความแห้งแล้ง ซึ่ ง ความแห้ ง แล้ ง ไม่ ใ ช่ แ ค่ เ รื่อ งของพื้น ดิน ที่แ ตกระแหง ชาวบ้ า น ปลู ก ข้ า วไม่ ไ ด้ แต่ มั น เป็ น เรื่ อ งของความรู ้ สึ ก ที่ ค นต้ อ งอยู ่ กั บ ภั ย ธรรมชาติ ผมจึงพยายามจับเอาเรือ่ งของกายภาพ ทิวทัศน์ และความรูส้ กึ ของคนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งต้องเจอกับภัยจากมลภาวะของโลกมาน�าเสนอ “งานศิลปะไม่สามารถสร้างความเปลีย่ นแปลงได้ในเวลาแค่ไม่กวี่ นั ” สมมติว่าผมเปิดนิทรรศการของตัวเอง มีคนมาดูงานประมาณ 500-1000 คน... ถ้าเป็นไปได้นะ (หัวเราะ) รวมถึงการประชาสัมพันธ์ จากสื่อต่างๆ ผมเชื่อว่าในประเทศไทยที่มีคน 60 กว่าล้านคน ต้องมี อย่างน้อย 1% ทีเ่ ห็นผลงานของเรา และในจ�านวนนัน้ หากมีการพูดถึง หรื อ หยิ บ ยกเอาสารบางอย่ า งไปบอกต่ อ ให้ ค นในสั ง คมได้ รั บ รู ้ การเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเกิดขึ้นตามมา ดังนั้น คนที่มาดูงานศิลปะ ต่างหากที่จะเป็นคนช่วยต่อยอด ตอกย�้า ให้คนตระหนักรับรู้ ไม่ใช่ ตัวผลงานหรือตัวศิลปิน “เมือ่ ไหร่ทโี่ ลกยอมรับผลงานของเรา คนในประเทศก็จะยอมรับเรา” ถ้าเราตั้งต้นว่าจะเป็นศิลปินที่ขายผลงานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ก็จะติดอยู่กับกรอบที่ตัวเองวางไว้ แต่ถ้าเราคิดว่าอยากเป็นศิลปินที่ สร้างสรรค์งานศิลปะ ก็จะเขยิบออกมาจากกรอบอันนี้ และถ้าเราอดทน พยายามสร้างผลงานให้กา้ วออกไป ผมเชือ่ ว่าอย่างไรโลกก็จะเห็น และ ถ้าเมือ่ ไหร่ทโี่ ลกยอมรับผลงานของเรา คนในประเทศก็จะยอมรับเราเอง “เชือ่ เถอะว่าโลกนีย้ งั มีคนทีค่ อยตามหาเพชรเม็ดใหม่อยู”่ ส�าหรับผม ศิลปินคือคนที่มีจิตวิญญาณ ไม่ได้สร้างงานขึ้นมาเพื่อ ตอบโจทย์ตลาดศิลปะ หรือท�าเพื่อให้ขายได้ตั้งแต่ต้น เขาท�าเพื่อ จุดประกายความคิดบางอย่างเพื่อคนจ�านวนมาก ตอนนีอ้ าจจะไม่มี ใครมามอง ก็อดทน รอคอยให้งานของตัวเองมีคนมาดู เห็นค่า หยิบจับ นั่นคือมูลค่าที่เกินกว่าเราจะค�านวณได้ จนวันหนึ่งมีแมวมองมาดู (หัวเราะ) แต่เชื่อเถอะว่าโลกนี้ยังมีคนที่คอยตามหาเพชรเม็ดใหม่อยู่ ผมคิดว่าเรื่องนี้เราต้องสู้กันด้วยจิตวิญญาณ “ต้องรูว้ า่ งานศิลปะของเราอยูห่ มวดไหนของโลก” เราอาจจะติดอยู่กับการเป็นศิลปินที่ต้องท�าตัวสบายๆ เป็นคน อยู่ในสภาวะที่ต้องใช้อารมณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน และไม่สนใจ เรื่ อ งวิ ช าการ แต่ อ ย่ า งหนึ่ ง ที่ เ ราต้ อ งรู ้ คื อ งานศิ ล ปะของเราอยู ่ หมวดไหนของโลก เราไปหยิบยืมการสร้างงานของยุคไหนมาใช้ ถ้าเรา คิดว่างานของตัวเองเป็นทีห่ นึง่ แล้ว ลองย้อนกลับไปดูวา่ ในยุคของงาน ศิลปะทีเ่ ราน�าพืน้ ฐานมาใช้นนั้ งานของเราได้ตอ่ ยอดสิง่ ทีเ่ คยมีอยูแ่ ล้ว หรือเราก�าลังถอยหลังเข้าคลอง


20 MARCH 2017

keep MOVING FORWARD

01 FEATURE จิตวิญญาณอันแรงกล้าของเหล่านักวิ่งมาราธอนและนักไตรกีฬา 05 THE SPACE Heyyyy Bangkok โฮสเทลหลังน้อยที่อบอุ่นแสนสบาย และเป็นกันเอง 06 MAKE A DISH BBQ Pulled Pork Eggs Benedict หมูนุ่มๆ ไข่เยิ้มๆ และซอสบาร์บีคิวชุ่มฉ�่า 07 THE WORD พลิกมุมคิด ปรับมุมมอง กับ ‘หนึ่งถ้อยค�า’ ที่เปลี่ยนความคิด


FEATURE

Keep Moving Forward เรื่อง : วรัญญู อินทรกำ�แหง, ปพิชญ� กันท�สุวรรณ์

แม้ระยะทางจะยาวไกล และต้องใช้แรงก�าลังมหาศาล แต่หากเรามีพลังใจที่เข้มแข็ง ก็สามารถไปถึงจุดหมายได้ เช่นเดียวกับเหล่านักกีฬาทางไกลเหล่านี้ มาร่วมท�าความรู้จักกับสนามแข่งขันมาราธอนและไตรกีฬาระดับโลก พร้อมจุดประกายแรงใจของคุณให้ลุกโชนขึ้นมา พร้อมเรื่องราวของพวกเขา

THE CHALLENGE FIELD :

ผมอาศั ย อยู ่ ที่ บ อสตั น จึ ง ได้ สั ม ผั ส กั บ บรรยากาศของงานบอสตันมาราธอนแทบทุกปี วันทีม่ เี หตุการณ์ระเบิดในปี 2013 จนเป็นข่าวดังไป ทัว่ โลกนัน้ ผมไปยืนถ่ายรูปอยูต่ รงจุดทีร่ ะเบิดพอดี แต่โชคดีมากทีอ่ อกมาก่อน จนปี 2015 ผมมีโอกาส ได้ไปอยู่ใกล้ๆ กับเส้นชัยของงาน ได้เห็นผู้หญิง คนหนึง่ ทีใ่ ส่ขาเทียมวิง่ เข้าเส้นชัย ผูห้ ญิงคนนีเ้ คย วิง่ มาถึงตรงนีเ้ มือ่ ปี 2013 แต่กลับเกิดระเบิด ท�าให้ เธอต้องตัดขา ปลายปี 2014 หมอใส่ขาเทียมให้เธอ ส�าเร็จ เธอจึงกลับมาเอาเหรียญ เหตุการณ์ครัง้ นัน้ ท�าให้ผมหันมาสนใจมาราธอน บอสตันมาราธอนเป็นงานมาราธอนทีเ่ ก่าแก่ ที่สุดในโลก และเป็น 1 ในท็อป 5 ของสนาม มาราธอนระดับโลก เป็นความฝันสูงสุดของนักวิง่ มาราธอนทั่วโลกว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมา วิ่งงานนี้ให้ได้ จึงต้องมีการคัดกรองคนที่จะมาวิ่ง ไม่อย่างนั้นคนคงล้นงาน แต่ละปีจะมีคนได้สิทธิ วิ่งประมาณ 3 หมื่นกว่าคนเท่านั้น ซึ่งหากไม่ผ่าน time qualify หรือมาตรฐานการวิง่ จนจบในระยะเวลา ที่ก�าหนดไว้ในแต่ละช่วงอายุ ก็จะไม่มีสิทธิสมัคร แต่อย่างผมนี่ได้หมายเลขวิ่งมาด้วยการท�า fundraising กับองค์กรการกุศลที่เข้าร่วมโครงการ กับบอสตันมาราธอน ซึ่งในปี 2016 ที่ผมวิ่งมีอยู่ ประมาณเกือบ 30 องค์กร เราต้องส่งใบสมัครไปตาม องค์กรต่างๆ เหล่านัน้ ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลย เพราะ เราก็จะต้องตอบค�าถามเขาให้ได้ว่าจะหาเงิน มาร่วมระดมทุนให้กับการกุศลของเขาได้อย่างไร keep moving FORWARD :

เรือ่ งสนามวิง่ แต่ละคนก็มคี วามเห็นต่างกันไป อย่างเพือ่ นผมบางคน เวลาไปสนามไหนแล้วชอบ ติดใจ ไม่ว่าจะเพราะผู้จัดดี หรืออาหารอร่อย เขาก็ไปกันซ�า้ แต่ผมชอบอะไรแปลกใหม่ ตัง้ ใจว่า จะเก็บสนามวิง่ เมเจอร์ให้ครบ โดยส่วนตัวผมไม่ได้ มองตัวเองว่าเป็นนักวิ่งมืออาชีพ ไม่ได้คิดว่าจะ พัฒนาตัวเองไปถึงระดับนัน้ ผมก็แค่คนทีช่ อบเทีย่ ว และวิง่ เราไม่ได้คาดหวังอะไรกับเวลา แต่คาดหวัง ว่าจะได้เจอบรรยากาศและเพื่อนใหม่ๆ

BOSTON MARATHON CHAIT SUWANNARAT

ในแวดวงของนักวิ่งมาราธอน ต่างรู้กันดีว่างานบอสตันมาราธอนนั้นคือที่สุด ที่บรรดานักวิ่งต่างใฝ่ฝันว่า จะได้เป็นส่วนหนึ่งของมาราธอนรายการนี้ดูสักครั้ง แต่ส�าหรับ เชษฏ์ สุวรรณรัตน์ นั้นแตกต่างออกไป การอาศัยอยู่ที่บอสตันนานหลายปี ท�าให้เขาฝันถึงการออกวิ่งไปทั่วโลก


THE CHALLENGE FIELD :

2

CHALLENGE ROTH SARAWUT THUAROB

ไม่เพียงแค่มาราธอน แต่นักไตรกีฬาที่ทั้งวิ่ง ว่ายน�้า และปั่นจักรยาน ก็มีงานแข่งระดับโลกที่ถือเป็นเมกกะที่ใฝ่ฝันอยากจะเข้าร่วมสักครั้ง ในชีวิต เช่นเดียวกับ ศราวุธ ทั่วรอบ นักไตรกีฬาจิตอาสา จากจังหวัดภูเก็ต กับแมตช์สนามแข่งที่เมืองร็อธ ประเทศเยอรมนี

ผมเริม่ ต้นออกก�าลังกายด้วยการปัน่ จักรยาน ด้วยความที่อาศัยอยู่ที่ภูเก็ตซึ่งเป็นสนามแข่ง ไตรกีฬา ประกอบกับได้รบั แรงบันดาลใจจากเพือ่ นๆ ทีล่ งแข่ง ท�าให้ผมพัฒนาตนเองเพือ่ ทีจ่ ะลองลงแข่ง ไตรกีฬาดูบ้าง นอกจากการแข่งขันในเมืองไทย ผมยังมีโอกาสได้ไปแข่งที่ต่างประเทศ ปีกอ่ นโน้นผมไปร่วมแข่งขันในงาน Challenge Roth จัดอยูท่ เี่ มืองร็อธ ซึง่ เป็นเมืองเล็กๆ เมืองหนึง่ ในประเทศเยอรมนี เป็นรายการแข่งที่ยิ่งใหญ่ จะมีนกั แข่งเข้าร่วมประมาณ 5,000 คน ชาวเมืองร็อธ ถือว่าเป็นงานประจ�าปีของเมืองทีท่ กุ คนต่างตืน่ เต้น และพร้อมใจกันมีส่วนร่วม ผมเข้าแข่งขันในประเภท Full Triathlon ซึ่งจะ ต้องว่ายน�า้ 3 กิโลเมตร ปัน่ จักรยาน 180 กิโลเมตร และวิ่งอีก 42 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย เพราะแม้จะเป็นหน้าร้อนของยุโรป แต่อณ ุ หภูมิ ตอนว่ายน�้าในคลองส่งน�้าก็ยังเย็นอยู่ดี ระหว่าง การแข่งขันผมรูส้ กึ เอ็นจอยกับบรรยากาศทุกอย่าง ภูมิประเทศอันสวยงามของเมืองนี้เหมาะส�าหรับ งานแข่งไตรกีฬามาก ระหว่างทีแ่ ข่งชาวเมืองร็อธออกมาย่างบาร์บคี วิ และดืม่ เบียร์ พร้อมกับส่งเสียงเชียร์พวกเราไปด้วย บางทีพวกเขาก็จะชักชวนให้เราแวะจิบเบียร์ ซึง่ ผม ก็รบั น�า้ ใจเขามาดืม่ บ้างเหมือนกัน ตอนทีป่ น่ั ขึน้ เนิน ที่เรียกว่า Solar Hill ซึ่งเป็นจุดไฮไลต์นั้นมีคนมา เชียร์กันแน่นขนัด บางคนมาตะโกนเชียร์ใกล้ๆ แทบจะข้างๆ หู ทัง้ ทีไ่ ม่ได้ร้จู กั กัน ท�าให้มกี า� ลังใจ ซึ่งโอกาสที่เราจะได้มาวิ่งในบรรยากาศแบบนี้ คงน้อยมาก รู้สึกประทับใจมาก keep moving FORWARD :

นอกจากแข่ ง ไตรกี ฬ า ผมยั ง ท� า โปรเจ็ ก ต์ Charity Run ครั้งแรกเริ่มจากการวิ่งเพื่อระดมทุน ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย แผ่ น ดิ น ไหวที่ ป ระเทศ เนปาล ล่าสุดก็ได้ช่วยจัดงานวิ่งระดมทุนให้กับ ศู น ย์ หั ว ใจอั น ดามั น โรงพยาบาลวชิ ร ะภู เ ก็ ต การวิง่ ครัง้ นีผ้ มได้รบั ความช่วยเหลือและสนับสนุน ทัง้ จากเพือ่ นๆ และอีกหลายหน่วยงาน และหวังว่า จะจัดงานวิ่งระดมทุนเพื่อท�าประโยชน์ต่อเนื่อง อย่างนี้ไปอีกทุกๆ ปี


THE CHALLENGE FIELD :

ผมเริม่ ต้นการแข่งจากการวิง่ มาราธอน จริงๆ ผมเป็นคนชอบเดินป่าอยูแ่ ล้ว แต่ตอนนัน้ ไม่รมู้ าก่อน เลยว่ามีการวิ่งในป่าอย่างวิ่งเทรลด้วย พอได้ลอง ก็เลยชอบ และวิ่งเทรลมาโดยตลอด จนท�าให้ผม ได้รับการสนับสนุนจาก CWX แบรนด์ชุดกีฬา ออกก�าลังกาย ซึ่งมีต้นก�าเนิดจากเมืองเกียวโต ให้เข้าร่วมแข่งขันในงานเกียวโตมาราธอน แม้ เ กี ย วโตมาราธอนจะไม่ ใ ช่ ม าราธอน รายการใหญ่นักเมื่อเทียบกับโตเกียวมาราธอน ซึ่งเป็นเมเจอร์มาราธอนระดับท็อปของโลก แต่ก็ ถือว่ามีความน่าสนใจในหลายๆ แง่ ทัง้ เป็นรายการ มาราธอนที่ค่าสมัครสูงติดท็อป 10 ของโลก ซึ่ง งานนี้มีคนสมัครจ�านวนมาก แต่รับนักวิ่งได้เพียง 16,000 คน จึงต้องจับฉลาก แต่โชคดีที่ CWX ซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักของงาน มีโควตาบัตร 10 ใบส�าหรับนักวิ่งชาวไทย และผมก็เป็นหนึ่งใน นักกีฬาที่ทางแบรนด์คัดเลือก งานเกียวโตมาราธอนตรงกับช่วงฤดูหนาว ของประเทศญีป่ นุ่ อากาศจึงหนาวเย็นมาก แต่กม็ ี นักวิ่งมากันแน่นขนัด ด้วยความที่เกียวโตเป็น เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น และเป็นเมืองมรดกโลก จึงเต็มไปด้วยวัดและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ตลอด ระยะทางทีเ่ ราวิง่ ก็จะได้พบกับแลนด์มาร์กทีส่ า� คัญ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นพระราชวัง ศาลเจ้า ฯลฯ สถานทีบ่ างแห่งมีประวัตคิ วามเป็นมานานกว่าพันปี จนมาจบที่บริเวณศาลเจ้าเฮอัน ซึ่งมีเสาโทะริอิ ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น สิง่ ทีป่ ระทับใจเกีย่ วกับงานนีก้ ค็ อื เมืองเกียวโต ใช้งานวิง่ มาราธอนในการรณรงค์ให้ประชาชนเกิด ความรักและร่วมกันอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ทัง้ ยังได้รบั ความร่วมมือจากชาวเมืองทีพ่ ากันมาเป็นอาสาสมัคร มากถึงประมาณ 15,000 คน และจากจ�านวนผูเ้ ข้า แข่งขันทั้งหมด ผมเป็นคนไทยที่ท�าเวลาได้ดีที่สุด คือเข้าสู่เส้นชัยเป็นล�าดับที่ 106 keep moving FORWARD :

จริงๆ แล้วจุดเริ่มต้นที่ท� า ให้ ค นเราหัน มา ออกก�าลังกายนัน้ มีหลายอย่าง บางคนอาจจะเป็น เรื่องสุขภาพ บางคนอาจอยากเอาชนะตัวเอง ส�าหรับเป้าหมายระยะสัน้ ผมอาจจะไม่ได้คดิ อะไร มากมายไปกว่าการอยากจะแข่ง อยากจะไปเจอ กับเพื่อนๆ ในสนาม และอยากท�าให้ดีที่สุด แต่ เป้าหมายระยะยาวของผมคือ อยากจะวิง่ ไปแบบนี้ จนถึงวันทีผ่ มแก่ และเป็นก�าลังใจให้กบั นักวิง่ รุน่ หลังๆ ไม่ ไ ด้ จ ะอยากดั ง นะครั บ แต่ ผ มอยากจะเป็ น แรงบันดาลใจให้กับเขาเหล่านั้น เหมือนกับที่ ตัวผมเองก็มีนักวิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรา

KYOTO MARATHON PHAIRAT VARASIN

ไพรัช วราสินธุ์ นักวิ่งเทรลจากจังหวัดจันทบุรี ผู้หลงรักการวิ่งวิบาก เขาเคยเข้าแข่งขันในงาน Ultra Trail du Mont Blanc ที่เป็นเหมือนโอลิมปิกของการวิ่งเทรลมาแล้ว และสนามที่นักวิ่งหนุ่มคนนี้จะมาแนะน�ากับเรา คือการวิ่งมาราธอนแบบเพลินๆ ในเมืองมรดกโลกอันเก่าแก่ของญี่ปุ่น


IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP HAWAII NAMPETCH PORNTHARUKCHAROEN

ความหินของไตรกีฬา คือต้องใช้พลังมหาศาลไปกับการว่ายน�า้ ปัน่ จักรยาน และวิง่ ซึง่ คงหินขึน้ อีกเป็นทวีคณ ู เมือ่ ต้อง แข่งขันในสภาพภูมิประเทศที่โหดที่สุดในโลก อย่างสนามไอรอนแมน เวิลด์ แชมเปียนชิพ แต่ถึงอย่างนั้นก็ ไม่เกิน ความพยายามของ ‘หน�า’ - น�้าเพชร พรธารักษ์เจริญ หญิงไทยคนแรกและคนเดียวที่พิชิตสนามนี้ได้ส�าเร็จ

THE CHALLENGE FIELD :

ย้อนกลับไปที่สนามแรก เราไม่รู้จักไตรกีฬา มาก่อน และคิดไม่ออกว่ามันหินยังไง จนเพื่อน ชวนว่า ‘ไปแข่งไตรกีฬากันไหม’ เราถามเขาว่า ไตรกีฬาคืออะไร เขาบอกว่า ในการแข่งหนึ่งครั้ง จะมีการว่ายน�า้ ปั่นจักรยาน และวิ่ง ซึ่งเราชอบ ว่ายน�า้ อยูแ่ ล้ว เคยปัน่ จักรยานอยูบ่ า้ ง ส่วนการวิง่ เรามีพื้นฐานอยู่แล้ว เลยตอบตกลง โดยที่เรา ตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลย ไม่มีความรู้สึกว่าเราจะไหว หรือไม่ไหว เราคิดแค่วา่ เราต้องไปลอง ซึง่ หลังจาก ครั้งนั้นเราได้ลงสู่สนามไตรกีฬาอีกมากมาย เวิลด์ ไอรอนแมน แชมเปียนชิพ คือสนาม โอลิมปิกของการแข่งขันไตรกีฬา และเป็นความฝัน ของนักไตรกีฬาทัว่ โลก การจะได้สทิ ธิเข้าไปแข่งขัน ในสนามนีต้ อ้ งมีคณ ุ สมบัตอิ ย่างน้อยคือ ต้องเป็น คนทีว่ งิ่ เร็วทีส่ ดุ ในรุ่นอายุของตัวเอง หรือต้องเป็น มืออาชีพทางด้านไตรกีฬา แต่ต่อมาได้มีการออก กฎใหม่ว่าคนที่จบไตรกีฬาระยะ Ironman 12 ครั้ง ขึ้นไป ก็สามารถสมัครได้ ไตรกีฬาระยะ Ironman หรือระยะ Full คือการแข่งไตรกีฬาที่ต้องผ่านการว่ายน�้า 3,800 เมตร ปั่นจักรยาน 180 กิโลเมตร และจบด้วยการวิ่ง อีก 42 กิโลเมตร ในปีหนึ่ง ไอรอนแมน เวิลด์ แชมเปียนชิพ จะมีการคัดเลือกนักกีฬาจ�านวนหนึง่ ซึ่งนักแข่งจากทั่วโลกต่างพยายามช่วงชิงสิทธินี้ แต่เราก็สดู้ ว้ ยความรูส้ กึ ทีว่ า่ ฉันจะต้องไปแข่งสนามนี้ ให้ได้ พอเราสะสมการแข่งขันไตรกีฬาระยะ Ironman จนครบ 13 ครัง้ จึงสมัครสนามนี ้ และในทีส่ ดุ ก็ได้เป็น ผู้หญิงไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้สิทธิเข้าร่วม ในปี 2014 ที่สนามไตรกีฬาสุดโหด ซึ่งเต็มไปด้วย หินลาวาภูเขาไฟ และลมแรงที่พัดเราขณะปั่น จักรยานจากด้านขวาสุดไปอยู่ตรงกลางได้ตลอด เวลา ที่เมืองโคนา รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา keep moving FORWARD :

นักไตรกีฬาทุกคนในสนามไม่ได้มาเพื่อแข่ง กัน แต่ทกุ คนมาเพือ่ cheer up กัน หากมีชว่ งเวลา ที่รู้สึกท้อแท้ ให้ลองหยุดอยู่เฉยๆ นั่งพักให้หาย เหนื่อย แล้วจะค้นพบว่าพอหายเหนื่อย เราจะมี แรงฮึดว่าเราต้องเข้าเส้นชัยให้ได้ และถึงแม้วันนี้ เราจะอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของการแข่งขันไตรกีฬา แล้ว แต่เรายังมีความสุขกับไตรกีฬาอยู ่ สิง่ ทีจ่ ะท�า ต่อไปคือ อยากหาชาเลนจ์ใหม่ๆ ให้กับตัวเอง นั่นคือการหันมาวิ่งมาราธอน 100 กิโลเมตร และ วิ่งเทรล


THE SPACE

Feels like Coming Home เรื่อง : ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ณ ริมถนนแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ไกลจากสี่แยกพัฒนาการมากเท่าไหร่นัก หากสังเกตดีๆ ก็จะพบว่า ท่ามกลางตึกแถวเก่าหลายคูหานั้น มี Heyyyy Bangkok โฮสเทลไซซ์เล็กก�าลังน่ารักหลบซ่อนตัวอยู่ โดยมีโปรดักต์ดีไซเนอร์สาว ‘ตาล’ - สุดารัตน์ โรจนวานิช และอินทีเรียร์ดีไซเนอร์หนุ่ม ‘อั้ม’ - วีรัช แสวงทรัพย์ เป็นผู้ออกแบบพื้นที่แห่งนี้

This Space is... “บ้านหลังน้อยที่อบอุ่น แสนสบาย และเป็นกันเอง”

“ทีน่ เี่ ป็นตึกเก่าอายุราวๆ 30 ปี ขนาด 4 ชัน้ 2 คูหา พวกเราตัดสินใจเลือกตึกนีเ้ พราะนอกจาก จะมองเรื่องท�าเล ที่ตั้ง และความสะดวกสบาย ต่างๆ แล้ว เรายังใช้ความรูส้ กึ แวบแรกทีเ่ ข้ามาว่า อยากสร้างพื้นที่นี้ให้เป็นโฮสเทลที่เต็มไปด้วย ความอบอุน่ เป็นกันเอง โดยไม่ตอ้ งเนีย้ บมาก หรือ โมเดิรน์ จนเกินไป ท�าให้รสู้ กึ เหมือนว่าได้ยอ้ นกลับ ไปในวัยเด็ก ได้นงั่ เล่นอยูก่ บั บ้านมากกว่า” ความอบอุน่ ทีอ่ บอวลนัน้ สัมผัสได้จากบรรยากาศ รอบตัว เริม่ ตัง้ แต่ประตูทางเข้าและผนังฝัง่ ริมถนน ด้านหน้า ติดกระจกใสเพือ่ เพิม่ ความสว่างให้ผม้ ู าเยือน รวมทั้งเจ้าแมวชื่อขมิ้น พนักงานต้อนรับขนนุ่ม สามสี ได้เห็นความเคลือ่ นไหวด้านนอก เมือ่ เข้ามา ด้านในก็จะพบกับโครงสร้างอาคารเดิมสลับกับ โครงเหล็กสีด�าในบางจุด ด้านบนฝั่งซ้ายติดฝ้า ระแนงไม้สอี อ่ น เพิม่ ความแปลกตา ซึง่ สุดารัตน์ และวีรชั บอกว่า ระแนงไม้นไี้ ด้มาจากโครงไม้จาก ป้ายหาเสียงเก่าน�ามาท�าใหม่ ในขณะเดียวกัน ก็จะได้ยินเสียงดนตรีคลอ เบาๆ เหมือนเชือ้ เชิญให้หามุมเหมาะๆ นัง่ มีตน้ ไม้ ขนาดย่อมวางเป็นจุดๆ เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวให้รสู้ กึ สบายตา มีรปู ภาพน้อยใหญ่ใส่กรอบไม้ ประดับไว้ ตามผนังมากมาย โดยทั้งคู่ให้เหตุผลว่า เพราะ อยากให้ทนี่ เี่ หมือนมีคนอยูต่ ลอดเวลา จึงคิดง่ายๆ ว่า รูปภาพทีส่ ะสมกันไว้นา่ จะช่วยได้ นอกจากนีย้ งั มีชนั้ ไม้ทเี่ ต็มไปด้วยหนังสือภาพ รอให้ผมู้ าเยือน เปิดอ่านได้สบายๆ หรือจะมานัง่ พูดคุยกับบาริสตา และบาร์เทนเดอร์ที่เคาน์เตอร์บาร์หน้าโฮสเทล ก็ยงั ได้ “เราอยากให้แขกที่มาพักได้มานั่งเอกเขนก ทีช่ นั้ ล่างมากกว่าขลุกอยูแ่ ต่ในห้องข้างบน พวกเรา จึงใช้พนื้ ด้านล่างมากทีส่ ดุ ซึง่ แบ่งออกเป็นสองส่วน หลักๆ คือโซนคาเฟ่ ทีม่ เี คาน์เตอร์บาร์ปนู เปลือยรูป ตั ว แอล พื้ น ที่ เ ล็ ก ๆ ตรงนี้ น อกจากจะเป็ น ที่ ชืน่ ชอบของผูม้ าพักแล้ว ก็ยงั เป็นทีป่ ระจ�าต�าแหน่ง ของเจ้าขมิน้ ด้วย “ส่วนทีเ่ หลือจะให้นา�้ หนักไปทีโ่ ซนนัง่ ไม่วา่ จะ

เป็นมุมโต๊ะยาวฝัง่ ติดกระจกหน้าร้าน มุมโซฟา สีเหลืองตัวเก่าทีค่ ณ ุ แม่ยกให้ ชุดโต๊ะเก้าอีไ้ ม้ ในรูปทรงต่างๆ หรือมุมอ่านหนังสือ ทีม่ โี ซฟา สีเทาตัวใหญ่ใกล้ตน้ ไม้ ชัน้ บนมีหอ้ งพักทัง้ หมด 6 ห้อง ชัน้ สองให้เป็น dorm เพราะมีคนเยอะ จะสะดวกเวลามีคนเข้าออกตลอดเวลา ด้านใน พืน้ ทีโ่ ดยรวมของ dorm ก็มพี นื้ ทีเ่ ล็กๆ ส�าหรับ แต่ละคนในห้องขนาดใหญ่ เพือ่ ความเป็นส่วนตัว ไม่อดึ อัด ส่วนห้องน�า้ ทีใ่ ช้รว่ มกัน จะออกแนว ลอฟต์นิดๆ เพื่อให้ดูสะอาดและเท่ไปในตัว ชั้นต่อมาจะเป็นห้องเดี่ยวที่มีห้องน�้าภายใน และห้องเดี่ยวที่แชร์ห้องน�้า ซึ่งโซนนี้จะโล่ง สบาย มีพนื้ ทีส่ ว่ นกลางเล็กๆ และเพิม่ ความโปร่ง ให้ทกุ ชัน้ ด้วยการเชือ่ มพืน้ ทีต่ รงกลางในห้องพัก ให้เป็นกล่องทรงสูง เจาะตัง้ แต่ชนั้ dorm ขึน้ ไป แล้วติดกระจกใส ใส่โคมไฟสีสม้ เพิม่ แสงสว่าง เล็ ก ๆ โดยยั ง คงรั ก ษาความเป็ น ส่ ว นตั ว ด้วยการติดผ้าม่านสีเข้ม ส่วนชัน้ บนสุด แบ่งไว้ เป็นพืน้ ทีส่ ่วนตัว เราจะไม่ค่อยได้ท�าอะไรกับ ส่วนนีม้ ากนัก เพราะส่วนใหญ่จะลงมาขลุกอยู่ ทีช่ นั้ ล่างมากกว่า”

มุมสุดโปรดของทั้งคู่... - โซฟาสีเทาตัวใหญ่ ด้านในสุดของชัน้ รับแขก เอกเขนกได้สบายตัวสุดๆ ความเคลื่อนไหวที่คุ้นตา... - เจ้าขมิ้น แมวสามสีที่ชอบมานอนอาบแดด พร้อมต้อนรับแขกหน้าประตูทางเข้าโฮสเทล


MAKE A DISH

BBQ Pulled Pork Eggs Benedict เรื่อง : พัทธมน วงษ์รัตนะ ภาพ : วริยา กระแจ่ม

ความหลงใหลในบ้านเมืองฝรั่งเศสและรสชาติอาหารยุโรป ท�าให้ ‘ตี๋’ - นฤวร ว่องวิทย์เดชา Co-owner แห่งร้าน Warm Wood Cafe สร้างสรรค์เมนู BBQ Pulled Pork Eggs Benedict บรันช์จานอร่อยสไตล์อังกฤษ ที่โดดเด่นด้วยหมูเนื้อนุ่มละลายในปาก ไข่เยิ้มๆ และซอสบาร์บีคิวชุ่มฉ�่า พร้อมทานคู่กับผักสลัดที่เข้ารสกันได้อย่างดี

BBQ Pulled Pork Eggs Benedict

ราคา : 260 บาท

INGREDIENTS

THE INSPIRATION

TIPS

เนื้อหมู / ผักโขม / ขนมปัง / ไข่เบเนดิกต์ / หน่อไม้ฝรั่ง / ซอสบาร์ บี คิ ว / ผั ก สลั ด / ซอสฮอลันเดส / หอมแดง / แครอต / พริกหยวก

เราอยากท�าอาหารยุโรปที่คนไทยเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน จึงน�าเมนู ที่มีกลิ่นอายความเป็นอังกฤษอย่างไข่เบเนดิกต์ มาเพิ่มความพิเศษโดย การใส่หมูฉกี เนือ้ นุม่ คลุกเคล้าด้วยซอสบาร์บคี วิ สูตรเฉพาะของร้าน เพิม่ กลิ่นหอมด้วยอบเชย และตัดด้วยรสเปรี้ยวของซอสฮอลันเดส แนะน�าว่า ให้รับประทานรวมกันในค�าเดียว จะได้รสชาติที่กลมกล่อมลงตัว

ขั้นตอนที่ส�าคัญที่สุดของเมนูนี้ คือ การน�าเนือ้ หมูไปซูวี (Sous-vide) ในอุณหภูมทิ เี่ หมาะสม จะท�าให้เนือ้ หมู นุ่มและชุ่มฉ�่าก�าลังดี หากน�าไปลวก ในทันทีจะท�าให้เนื้อแข็งเกินไป


THE WORD

True courage is being afraid, and going ahead and doing your job anyhow, that's what courage is. ความกล้าหาญที่แท้จริงคือการกลัว แต่ยังเดินหน้าต่อไปและท�าหน้าที่ของคุณอยู่ดี นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นความกล้าหาญ

- Norman Schwarzkopf -

adB476  
adB476  
Advertisement