Page 1

ISSUE 46 5 JUNE 2009

RIGHT TO BE FREE


ISSUE 46, 5 - 11 June 2009

The Way of Animal ก่อนทีค่ ณ ุ ผูอ้ า่ นจะเปิดไปอ่านเรือ่ งราวเข้มข้นจริงจังประจำฉบับนีข้ องเรา ผูเ้ ขียนขอทำตัวเสมือนกัน้ ทางเข้าประตูเงินประตูทองตรงหน้านีด้ ว้ ยเรือ่ งราวของลูกน้อย ของหลินฮุ่ยเสียหน่อยเป็นไร ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่เล่มในหน้าบท บก. ผู้เขียนเพิ่งจะอ้อนวอนขอให้หลินฮุ่ยท้องอยู่แท้ๆ แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่ง ขณะเดินสำราญอยู่ในร้านหนังสือ ก็มีข้อความ ข่าวทางโทรศัพท์แจ้งมาว่า หลินฮุ่ยนั้นตกลูกแล้ว (และหลังจากนั้นไม่กี่วันเธอก็ทำลูกตกจนได้) อ่านแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ อ้าว! แล้วนี่เธอไปท้องไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ทำไม การข่าวถึงเงียบปานนี้ แต่ยอมรับว่าทันทีที่ได้รับข่าวดีนี้ก็อดยิ้มไม่ได้ เพราะเอาใจช่วยให้เธอท้องมานานแล้ว ผู้เขียนจำได้ว่า สมัยที่หลินฮุ่ยและช่วงช่วงมาอยู่บ้านเราใหม่ๆ นั้น ตามประสาของผู้คนในบ้านเมืองเราที่เพิ่งจะเคยรับมอบหมีแพนด้ามาอยู่ด้วยเสมือนเป็น นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสจากเมืองจีน (แต่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการว่าเป็นทูตสันถวไมตรีเชียวนะ) คนไทยจึงตื่นเต้นแห่แหนกันไปดูหมีแพนด้ากันยกใหญ่ ผู้เขียน เองก็เห่อบินไปดูถึงเชียงใหม่เหมือนกัน จำได้ว่าถ่ายรูปกลับมามากมายราวกับเหลือหมีแพนด้าอยู่เพียงสองตัวในโลก จากนั้นเรื่องราวของช่วงช่วงกับหลินฮุ่ยก็ปรากฏ ตามหน้าหนังสือพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ ไม่แพ้ข่าวความสัมพันธ์ของ เป้ย ปานวาด กับแฟนหนุ่ม แต่เรื่องที่หลายคนเชียร์ช่วงช่วงและแฟนสาวมากที่สุดเห็นจะไม่พ้นเรื่อง ปฏิบัติการผลิตทายาท ซึ่งมีข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ทำทุกวิถีทางที่จะช่วยให้หมีขอบตาดำทั้งสองตัวมีลูกกันเสียที ไม่ว่าจะจับให้อยู่ด้วยกันสองต่อสองก็แล้ว ให้ เจ้าหน้าที่มาช่วยสอนบทเรียนรักก็แล้ว หรือกระทั่งเปิดวิดีโอให้ดูเพื่อหวังจะปลุกอารมณ์หมี ซึ่งหลายคนเรียกวิดีโอนั้นว่า วิดีโอโป๊หมีแพนด้า ที่หาซื้อไม่ได้ตามคลองถม หรือสะพานเหล็ก แต่สดุ ท้ายช่วงช่วงก็หว่ งแต่กนิ ยอดไผ่จนไม่มอี ารมณ์พศิ วาสใดๆ กับหลินฮุย่ แม้หลินฮุย่ จะลงทุนปลุกปล้ำด้วยตัวเองแบบไม่คำนึงถึงความเป็นหมีหญิง แล้วก็เถอะ ช่วงช่วงก็ยังสนใจยอดไผ่มากกว่าอยู่ดี กระทั่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้ไม้สุดท้าย ทำการผสมเทียมจนได้ลูกน้อยมาให้หลินฮุ่ยเชยชมในที่สุด ซึ่งหลังจากแพนด้าน้อย เกิดมาก็แทบไม่มีวันไหนที่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะไม่ลงข่าว จนผู้เขียนสงสัยว่า หนังสือพิมพ์ทุกฉบับนี่เขาแต่งตั้งผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจสายแพนด้าขึ้นมาหรือเปล่า ทำไม ข่าวถึงละเอียดยิบปานนี้ ตอนนี้ถ้าจะขาดก็เพียงแค่ข่าวของช่วงช่วงเท่านั้น ซึ่งตั้งแต่มีลูกก็ไม่เห็นออกมารับผิดชอบแต่อย่างใด (หรือคิดว่าตัวเองไม่ได้ทำก็ไม่รู้) แต่ขณะเดียวกัน สัตว์อกี สายพันธุห์ นึง่ อันเป็นสัตว์คบู่ า้ นคูเ่ มืองไทยอย่างช้าง กลับมีชะตากรรมทีต่ รงกันข้ามกับครอบครัวหมีขอบตาดำเหล่านีอ้ ย่างสิน้ เชิง เพราะ ในสัปดาห์เดียวกันนัน้ เกิดเหตุพังกำไลรถคว่ำจนขาหัก ต้องนอนชูงวงร้องไห้เป็นที่เวทนาแก่ผู้เข้าไปช่วยเหลือ ส่วนช้างเด็กอีกเชือก คือพลายสมใจ วัย 8 ขวบ ก็เล่นซน จนพลาดพลั้งไปกินยาฆ่าหญ้าเสียชีวิตกลางลำห้วย ขอประทานโทษถ้าหากจะยกเรื่องที่ดูจะพลิกอารมณ์อย่างกะทันหันไม่ให้สุ้มให้เสียง แต่ผู้เขียนรู้สึกว่าตัวเองก็ปรับ อารมณ์ไม่ถูกเหมือนกัน ตอนที่รับรู้ข่าวสารของหลินฮุ่ยควบคู่ไปกับข่าวของช้างโชคร้ายทั้งสองเชือก อ่านข่าวแล้วก็น่าเศร้า นี่หรือชะตาชีวิตของสัตว์ที่เป็นพาหนะในการ กู้ชาติของบรรพบุรุษไทยเรา ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการนำช้างมาเดินแลกค่าอ้อยควั่นในกรุงเทพฯ เพราะเห็นถกเถียงรณรงค์กันจนช้างจะท่องได้อยู่แล้ว แต่สุดท้ายก็ยังเห็น ช้างเดินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตกลงเงินค่าอ้อยควั่นที่คนเลี้ยงได้ไปนั้นไปเปลี่ยนเป็นเงินซื้อซีดีแปะก้นช้างให้แวววับหรืออย่างไรไม่ทราบได้ โลกเรามีเรือ่ งน่าดีใจและน่าเสียใจผ่านเข้ามาแบบไม่เลือกเวลาอย่างนีเ้ สมอ คนรับรูข้ า่ วสารเฮดีใจเรือ่ งแพนด้าน้อยอยูด่ ๆี อ้าว ต้องมาสลดหดหูก่ บั ข่าวช้างอีกแล้ว ฟังแล้วมันพิกลๆ อย่างไรไม่รู้ที่เราเลี้ยงดูสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นอย่างดี แต่กับสัตว์อีกสายพันธุ์หนึ่งห่างไกลกับคำว่าอยู่ดีกินดีเหลือเกิน ไม่รู้ว่าสมควรจะใช้คำว่าวาสนาต่าง กันกับแพนด้าจีนและช้างไทยได้หรือเปล่า แต่เวลานี้ก็นึกคำอื่นไม่ออกแล้วเหมือนกัน ตอนนี้ผู้เขียนก็ได้แต่รอให้เรื่องตลกร้ายยิ่งกว่านั้นเกิดขึ้น เช่น วันหนึ่งบ้านเราจะมีโครงการส่งช้างไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือทูตสันถวไมตรี แล้วประเทศอื่น เขาเกิดดูแลได้ดีกว่าอยู่ประเทศตัวเอง เมื่อนั้นแหละ... ช้างไทยจะได้อยู่ห่างจากแผ่นซีดี อ้อยควั่น และควันรถกลางเมืองเสียที

ปีที่ 1 ฉบับที่ 46 วันที่ 5 - 11 มิถุนายน 2552

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร

06

08

08 Feature

18 Home Made

ข ้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร จ ั ด อันดับทีน่ า่ สนใจรอบตัว ปิ ด ท้ า ยด้ ว ย การ์ ตู น โดนใจหนุม่ สาวออฟฟิศ ฝีมอื ทรงศีล ทิวสมบุญ

อิสรภาพของผู้หญิงนัก สู้ที่ชื่อว่า ออง ซาน ซูจี คื อ ประเด็ น ร้ อ นที ่ ท ั ่ ว โลกต่ า งจั บ ตามอง และเอาใจช่ ว ยอยู ่ ใ น ขณะนี้

16 Calendar

06 Goodnews

14 A Must

17 Shopping

20 24 Health and The Words Heart ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม-

04 The Database

14 26

18

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

จดหมายจากผู้อ่านที่ น่ารักส่วนใหญ่จะเขียนถึง เรื่องการได้มาของ a day BULLETIN แตกต่างกันไป แต่กน็ า่ ยินดีทเ่ี ป็นนิตยสาร แจกฟรีทม่ี คี ณ ุ ค่าในสายตา คนอ่าน ผมก็เป็นคนหนึ่ง ที่ชอบอ่าน ถ้าโชคดีได้เจอ ตามร้านกาแฟ แต่เมื่อศุกร์ที่แล้วผมใจกล้ามาก เดิน เข้าไปหาห่อกระดาษสีน้ำตาลที่วางไว้หน้าทางเข้า รถไฟฟ้าใต้ดนิ ตอนแรกไม่เห็นคนแจก แต่คดิ ว่าใช่ซอง a day BULLETIN แน่นอน ดีที่ปากซองเปิดอยู่เลยเดิน

เข้าไปหยิบเอง ได้มาสามเล่มฝากเพื่อนที่ทำงานด้วย ต่อไปนี้ทุกศุกร์จะเข้าไปหยิบเองเลยนะครับ รบกวน ฝากบอกสายแจกที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหน้าตึกไทย ประกันฯ ถนนรัชดาฯ ด้วยนะครับ ลูกสาวผมก็ชอบ อ่านมากครับ -วรวุธ พุทธิปัญญาภรณ์ เล่มที่ถืออยู่นี้คือเป็นปกพี่แสตมป์ พี่ก้อย พี่โย่ง พี่โต๋ กรี๊ดมากค่ะ จากการที่ได้อ่าน a day BULLETIN มานานพอใช้ได้ อยากจะบอกว่าหาอ่านค่อนข้างยาก แต่มันก็เหมือนกับการหาขุมสมบัติที่เราต้องสืบเสาะ เอามาเป็นของเรา (ให้จงได้) รู้จักกับ a day BULLETIN

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้วจะหาว่าไม่ เตือน

ใคร ทำอะไร ทีไ่ หน เช็กดู ได้ สุดสัปดาห์นจ้ี ะได้ไม่ พลาดเรื่องราวสนุกๆ

สร้างสีสันเล็กๆ ให้ชีวิต ประจำวันด้วยการหยิบ ข้ า วของดี เ ทลจั ด ๆ สีสันแจ่มๆ มาใช้กันดี กว่า

จินตนาการ และความ สุข ไม่ตอ้ งหาจากทีไ่ หน ไกล งานนี ้ วงศ์ ท นง ชั ย ณรงค์ ส ิ ง ห์ หรื อ โหน่ง อะเดย์ มาเปิด บ้านท้าพิสูจน์ด้วยตัว เอง

รวมสาระความรู้ ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

จากเว็บ a day เพราะเป็นแฟนตัวยงของค่ายนี้เลย ตอนที่ a day BULLETIN ออกมาใหม่ๆ เพื่อนๆ ก็ถาม ว่า “อ่านอะไรเป็นผู้ใหญ่ไปหรือเปล่า” แต่เราคิดว่า มันเป็นเรื่องราวรอบตัว รอบโลก ที่เราน่าจะรู้ต่างหาก เพียงแต่เราไม่ตอ้ งนัง่ หาเนือ้ หาให้ยงุ่ ยาก เพราะ a day BULLETIN รวบรวมมาให้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นข่าว แฟชั่น การ์ตูนของพี่ทรงศีล The Words อยากให้พี่ๆ ตั้งใจทำ a day BULLETIN ต่อไปนานๆ นะคะ (พี่ๆ ต้องทำอาทิตย์ชนอาทิตย์แบบนีเ้ หนือ่ ยแย่เลย) จะอ่าน ไปจนแก่เลยล่ะค่ะ ป.ล. แค่หยิบขึ้นมาก็มีความสุขแล้ว -พิมพ์ชนก รุ่งไหรัญ

22 26 All About Biz The Guest ด้วยไอเดีย และหลักการ บริหารงานที่ไม่เหมือน ใครของ ดร. สุรยิ า พูลวรลั ก ษณ์ จึ ง ทำให้ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ กลายเป็ น อาณาจั ก ร คอนโดมิ เ นี ย มที ่ ย ิ ่ ง ใหญ่และมั่นคง

ครู ส อนภาษาอั ง กฤษ อารมณ์ดี คริสโตเฟอร์ ไรต์ จะมาบอกถึ ง วิ ธ ี การเรี ย น และสอน ภาษาอังกฤษในแบบที่ ถู ก รวมทั ้ ง พู ด ถึ ง การ พลิกบทบาทมาทำเดีย่ ว ไมโครโฟนครั้งแรกใน ชีวิตด้วย

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล์ adaybulletin@daypoets.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ ในช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จาก สำนักพิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม กองบรรณาธิการ สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา ติยะรัตน์ รัตนคช 08-1734-6363 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา อัจฉราภรณ์ จิรชาติพงศ์ 08-3813-4441 ฝ่ายโฆษณา พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-1731-8315, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479, ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร.0-2203-1040 อีเมล์ adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 802, 804, 807, 808, 812 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com นักศึกษาฝึกงาน ฉัตรไชย เริ่มพยับ


04

THE DATABASE

THE RANKING

∑’¡Ë “ : food-resources.org

6 อันดับประเทศในทวีปเอเชียที่ประชากรบริโภคไขไกมากที่สุด

ญี่ปุน

สิงคโปร

ฟองตอคนตอป

ฟองตอคนตอป

350

280

คุณคิดวาลูกหมีแพนดาทีเ่ พิง่ เกิดใหม ควรจะมีชื่อวาอะไร เพราะเหตุใด

จีน

มาเลเซีย

ฮองกง

ไทย

ฟองตอคนตอป

ฟองตอคนตอป

ฟองตอคนตอป

ฟองตอคนตอป

270

THE POLL

240

∑’¡Ë “ : «π¥ÿ µ‘ ‚æ≈≈å

ความคิดเห็นของประชาชนตอขาวเด็ก ป.6 กระโดดตึกฆาตัวตายเพราะ คลั่งเลนเกมออนไลน 36.10%

µ—¥ ‘π„®‰¡à∂Ÿ°µâÕß / ∑”„ÀâæàÕ·¡à µâÕ߇ ’¬„®

28.51%

√Ÿâ ÷°‡»√â“„®‡ ’¬„® °—∫æàÕ·¡à¢Õ߇¥Á°

25.26%

‡ªìπÀà«ß‡¬“«™π §πÕ◊Ëπ

5.95%

4.18%

‡ªìπ§π∑’Ë„® °≈â“¡“° / ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë πà“À«“¥‡ ’¬«

‰¡à‡™◊ËÕ«à“®–¡’ “‡Àµÿ¡“®“°°“√ ‡≈àπ‡°¡

จากการสำรวจเมื่อป 2551 พบ วา ครัวเรือนทั่วประเทศมีคาใชจาย เฉลี่ยเดือนละ 15,942 บาท แบงเปน คาอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ 34.2 คาเดินทางและยานพาหนะ รอยละ 19.3 คาทีอ่ ยูอ าศัยและเครือ่ งใชภายใน บาน รอยละ 19.1 คาใชจายสวนตัว รอยละ 5.3 คาใชจายในการศึกษา และการศาสนา รอยละ 2.2 และ 1.1 ตามลำดับ ∑’¡Ë “ : ”π—°ß“π ∂‘µ·‘ Ààß™“µ‘ 71% ¢Õߧπ‰∑¬√–∫ÿ«à“ ¡—°®–„™âÕ‘π‡∑Õ√å ‡ πÁ µ ‡æ◊ Ë Õ ‡¢â “ ‰ª¥Ÿ ¢ à “ « “√·≈– ‡Àµÿ°“√≥å∫â“π‡¡◊Õß¡“°°«à“°“√Õà“π Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå À√◊Õµ‘¥µ“¡™¡¢à“«∑“ß ‚∑√∑—»πå ∑’Ë¡“ : www.microsoft. advertising.com

∑√ß»’ ≈ ∑‘ « ¡∫ÿ ≠

SURVEY

210

160

• ทัว่ โลกมีผเู สียชีวติ จากการสูบบุหรีป่ ล ะ 5.4 ลานคน หรือวันละ 14,794 คน หรือ นาทีละ 10 คน • และมีผูเสียชีวิตจากการเปนมะเร็งปอด เนือ่ งมาจากการสูบบุหรีอ่ กี ปละ 1.2 ลานคน • ในสหรัฐอเมริกามีผเู สียชีวติ จากการสูบ บุหรี่ปละ 440,000 คน หรือวันละ 1,205 คน • ประเทศไทยมีผเู สียชีวติ จากการสูบบุหรี่ ปละ 42,000 คน และมีคนเสียชีวติ จากการ ไดรบั ควันบุหรี่ (บุหรีม่ อื สอง) อีกประมาณ 4,000–5,000 คนตอป ∑’¡Ë “ : www.who.int

ç ùÀ¡’‡´’¬–û ™◊ÕË ·∫∫π’È ‰¡àµâÕß∂“¡‡Àµÿº≈À√Õ° §√—∫é æß»åπ√‘π∑√å Õÿ≈‘» 39 ªï, Head Coach ç ùøÑ“„ û ‡æ√“–Õ¬“° „Àâ ‚ ≈° ¥„ ‡À¡◊ Õ πÀ¡’ ·æπ¥â“∑’ˇ°‘¥¡“é ™π‘¥“ æŸπ»‘√‘ 23 ªï, Account Executive ç ùπÈ”Àπ÷ßË û ‡æ√“–‡ªìπ ¢Õߢ«—≠ “¬ —¡æ—π∏å‰∑¬®’𠇙◊ËÕ¡µàÕ∂÷ß°—π„À⇪ìπ ‡À¡◊ÕππÈ”Àπ÷ßË „®‡¥’¬«°—πé ª√–‡∑◊Õß À“≠‡«™ 33 ªï, À—«Àπâ“ß“π∫√‘À“√ ·≈–ªØ‘∫—µ‘°“√ ç ù∫ÿ≠√Õ¥û ‰¡à¡’‡Àµÿ º≈ ·µà§«√„™â™◊ËÕπ’ȇæ√“– Õ¬Ÿà„πª√–‡∑»‰∑¬é ®ÿ±“√—µπå  ÿ¿“™—¬ 23 ªï, Dancer

„πªï 2552 π’È °√–∑√«ß‡°…µ√·≈– À°√≥姓¥°“√≥å«à“ ®–¡’ º≈º≈‘µ≈‘Èπ®’ËÕÕ° Ÿàµ≈“¥∑—Ë«ª√–‡∑»ª√–¡“≥ 81,748 µ—π ‡æ‘Ë¡ ¢÷Èπ®“°ªï∑’˺à“π¡“§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 54 ´÷Ëß®–∑”„À⇰‘¥º≈°√–∑∫ √“§“≈‘Èπ®’˵°µË”‡À≈◊Õ°‘‚≈°√—¡≈– 7›8 ∫“∑‡∑à“π—Èπ ∑’¡Ë “ : °√–∑√«ß‡°…µ√·≈– À°√≥å

72,850,000,000

∫“∑ §◊Õ®”π«πÀπ’È ‘π∑—ÈßÀ¡¥¢Õß°“√√∂‰ø·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ (√ø∑.) ∑’Ë – ¡¡“µ—Èß·µà°àÕµ—Èß°‘®°“√„π ¡—¬√—™°“≈ ∑’Ë 5 À√◊Õπ—∫‡ªìπ‡«≈“ 126 ªï¡“·≈â« ∑’¡Ë “ : Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ‰∑¬√—∞ ©∫—∫«—π∑’Ë 25 情¿“§¡ 2552

ç ùº‘ßÕ“πû ‡æ√“–·ª≈ «à “ ª≈Õ¥¿— ¬ ÿ ¢ ¿“楒 „π¿“…“®’πé «—π™—¬ ¿Ÿ∏√‚¬∏‘π 28 ªï, Dancer ç ù‡®’Ȭπ§“ßû ‡æ√“– „π¿“…“®’π§”π’È·ª≈«à“ ·¢Áß·√ß Õ¬“°„Àâ≈°Ÿ ·æπ¥â“ ·¢Áß·√ß ·≈–‚µ‰«Ê §à–é π‘√¡≈ ∏“µ√’∏”√ß 25 ªï, Logistic Operation
• เจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของแอฟริกาใต้ ได้เดินทางมาที่ชายหาด Kommetjie ใกล้เมืองเคปทาวน์ เพื่อช่วยเหลือบรรดาปลาวาฬร่วม 55 ตัว ที่ขึ้นมาเกยตื้นชายหาดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โชคดีคือเจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิต ปลาวาฬได้จำนวนหนึ่ง แต่โชคร้ายสำหรับปลาวาฬอีกบางส่วนที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถช่วยได้จริงๆ และต้องปล่อยไว้ที่ ชายหาดต่อไป ภาพที่เห็นด้านหลังไกลๆ นั่นก็คือปลาวาฬอีกหลายตัวที่นอนเกยตื้นอยู่

• นี่คือห้องทำงานที่ Finca Vigia แมนชั่นสไตล์สเปนบนภูเขา ในฮาวานา ประเทศคิวบา ซึ่งเคยเป็นที่อยู่ของนักเขียนชื่อดังระดับโลก อย่าง เออร์เนสต์ เฮมมิงเวย์ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศคิวบาและ สหรัฐอเมริกา ที่ช่วยกันอนุรักษ์เรื่องราวชีวิตซึ่งเป็นเหมือนตำนานของเฮมมิงเวย์ให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยและ สถาบันมากมายหลายแห่งในอเมริกาก็ได้ให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูและตกแต่งแมนชั่นแห่งนี้ด้วย

ECONOMICS

SOCIETY

POLITICS

แผนกระตุน้

ผูว้ า่ ฯ กทม. เปิดตัวหน่วยเบสต์ รับมือปัญหาน้ำท่วม 24 ชม.

‘ปริ น ซ์ แ ฮร์ ร ’ ี เยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ

ศก. ใหม่สหรัฐฯ

เน้นช่วยคนตกงานนับแสน ปั ญ หาสภาวะเศรษฐกิ จ ทั ่ ว โลก ตกต่ำ ทำให้หลายประเทศต้องตื่นตัว และพยายามหาทางออกทีด่ ที ส่ี ดุ อยูเ่ สมอ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศมหาอำนาจอย่าง สหรัฐอเมริกา ที่ผู้นำอย่าง นาย บารัก โอบามา ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงแผน กระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ล่าสุดในที่ประชุม สภาคองเกรสเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมาว่า จะใช้งบประมาณเป็นจำนวน เงินกว่า 787,000 ล้านดอลลาร์ฯ ในการ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึง่ จะช่วยสร้าง งานแก่ชาวอเมริกันเกือบ 150,000 คน โดย พ.ร.บ. ดังกล่าวประกอบไปด้วยการ ใช้จา่ ยด้านพลังงานทางเลือก, การรักษา งานของครูและตำรวจ, และการสนับสนุน ธุรกิจรายเล็ก ขณะที่ 95% ของครอบครัว ทำงานก็มรี ายได้เพิม่ ขึน้ จากการลดภาษี ของรัฐ รวมถึงพนักงานทีถ่ กู ปลดออก จากงานก็ ไ ด้ ร ั บ ผลประโยชน์ พ ิ เ ศษ และค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ที่ลดลง

นอกจากปฏิบัติการปะฉะดะที่ทางกรมตำรวจจัดขึ้นเพื่อความปลอดภัยใน ชีวติ ของคนกรุงเทพฯ แล้ว ทาง กทม. ก็ยงั เล็งเห็นถึงปัญหาน้ำท่วมทีเ่ ป็นอุปสรรค ต่อการเดินทางในหน้าฝนเช่นนี้อีกด้วย ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร จึงได้เป็นประธานในงานเปิดตัวหน่วยปฏิบตั กิ ารเร่งด่วนแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมของ กทม. หรือทีเ่ รียกว่าหน่วย BEST ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า โดยรายละเอียดของหน่วยปฏิบัติการนี้ ผู้ว่าฯ กทม. ได้เปิดเผยว่า “ปัญหาน้ำ ท่วมมีปญ ั หาในหลายมิตทิ จ่ี ะต้องแก้ การขุดลอกคูคลองสูบน้ำเพียงอย่างเดียว คงไม่เพียงพอ บางส่วนจะต้องมีการซ่อมถนน และดูแลรักษาในเรื่องของโรค ทีม่ ากับน้ำท่วม จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงาน รวมถึงความ พร้อมในเรือ่ งของอุปกรณ์ตา่ งๆ ด้วย เช่น รถสูบน้ำ และความพร้อมของเจ้าหน้าทีท่ พ่ี ร้อมบริการให้ความช่วยเหลือ ในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมอย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง”

AWARD ‘ดร. บงกช ธารชมพู’ กับทุนวิจยั ‘บิลล์ เกตส์’ หนึง่ เดียวในอาเซียน

“เรารูต้ วั ว่าไม่ใช่คนเก่ง ยังมีคนอืน่ เก่งกว่าเราอีกมาก แต่เรามีความมุมานะ” คือถ้อยคำของ ดร. บงกช ธารชมพู นักวิจยั ของห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมโปรตีนลิแกนและชีววิทยาโมเลกุล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการพัฒนาสารต้านมาลาเรียทีด่ อ้ื ยา หลังจากได้รบั ทุนวิจัยจากมูลนิธิบิลล์และมิลินดา เกตส์ จำนวนกว่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นนักวิจยั ไทยหนึง่ เดียวในอาเซียนทีไ่ ด้รบั ทุนจากมูลนิธนิ ้ี เพือ่ หาวิธรี กั ษา ผู้ป่วยหลายร้อยล้านคนทั่วโลกจากเชื้อมาลาเรียดื้อยาที่คร่าชีวิตประชาชนทั่ว โลกไปปีละกว่า 2 ล้านคน และผูป้ ว่ ยส่วนมากก็เป็นประชากรในประเทศยากจน และกำลังพัฒนา อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าภาคภูมิใจไปกับเธอคือ ความสำเร็จที่ เกิดขึน้ มาได้นน้ั เป็นเพราะเธอทำงานอย่างมีวนิ ยั และใส่ใจในคุณค่าของเวลาจนเป็นหนทางนำพาเธอไปสูค่ วามสำเร็จ นั่นเอง

เป็นที่ปลาบปลื้มสำหรับปวงชน อเมริกนั หลังจากการเยือนประเทศสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการครั้งแรกของเจ้าชาย แฮร์รี วัย 24 ชันษา แห่งเกาะอังกฤษ ทีเ่ สด็จฯ ไปวางพวงมาลาไว้อาลัยแก่ผู้ เสียชีวติ ในเหตุการณ์ 9/11 เมือ่ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ณ ลานเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ในกรุงนิวยอร์ก ตลอดจนปฏิบตั ิ พระกรณียกิจต่างๆ เช่น ทรงปลูกต้น แมกโนเลีย ‘อลิซาเบธ’ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นของเมือง นิวยอร์ก พร้อมกับเสด็จฯ เยี่ยมทหาร ผ่านศึกทีศ่ นู ย์การแพทย์ของทหารผ่านศึกในย่านแมนฮัตตัน โดยการเสด็จเยือน นิวยอร์กเป็นเวลาสองวันของเจ้าชาย แฮร์ ร ี ไ ด้ ร ั บ ความสนใจจากประชาชน อเมริกนั จำนวนมาก ทั้งมารอรับเสด็จฯ และถ่ายภาพพระองค์เป็นที่ระลึก

ENTERTAINMENT พลิกโผ ‘ไดเวอร์ซติ ’ี้ เอาชนะ ‘ซูซาน บอยล์’ คว้าแชมป์ BGT

เรียกได้ว่าลุ้นกันจนหยดสุดท้ายจริงๆ สำหรับการแข่งขันรายการ Britain’s Got Talent ที่เพิ่งประกาศผลผู้ชนะไป โดยงานนี้ถึงแม้ สาวใหญ่เสียงดีที่ทั่วโลกจับตามองอย่าง ‘ซูซาน บอยล์’ จะพ่ายรางวัลชนะเลิศให้กับกลุ่มสตรีทแดนซ์มืออาชีพอย่าง ‘ไดเวอร์ซิตี้’ แต่ ก็ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เสียงปรบมืออันกึกก้อง และกำลังใจอันล้นหลามจากคนทัว่ โลกทีช่ น่ื ชอบเธอมาแทน โดยกลุม่ นักเต้น ‘ไดเวอร์ซิตี้’ นั้นสามารถคว้ารางวัล 100,000 ปอนด์กลับบ้าน และจะได้ขึ้นแสดงต่อหน้าพระพักตร์ควีนอลิซาเบธที่ Royal Variety Performance ในเดือนธันวาคม ขณะที่ ซูซาน บอยล์ เลือกเพลง I Dreamed A Dream ทีเ่ คยขึน้ ร้องประกวดตอนเข้าออดิชนั จนสร้างชือ่ ไป ทั่วโลกมาขับขานอีกครั้ง ซึ่งพอเธอร้องเพลงจบลง เธอได้กล่าวขอบคุณทุกๆ กำลังใจว่า “ฉันอยากขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่บ้าน รวมถึง ทุกคนที่อยู่ที่นี่ ขอขอบคุณทุกๆ คน”
• นาย เบิร์นด์ ไวส์ จากชมรมรถสะเทินน้ำสะเทินบกเบอร์ลิน (the Amphicar Club Berlin) กำลังบังคับรถรุ่น 1961 ลอยลำอยู่ใน คลองเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี รถสะเทินน้ำสะเทินบกที่ผลิตในเยอรมนีคันนี้ใช้เครื่องยนต์ที่มีชื่อว่า ไทรอัมพ์ เฮอรัลด์ ซึ่งมี กำลังเครื่องสำหรับวิ่งบนถนนได้มากกว่า 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ 8 นอต สำหรับใช้งานในน้ำ ซึ่งคนที่จะขับรถชนิดนี้ได้ ต้องมีใบอนุญาตทั้งขับรถและขับเรือด้วย

• เจฟฟ์ เบซอส ประธานและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ชื่อดัง amazon.com กำลังแนะนำ Kindle DX อุปกรณ์ไฮเทคสำหรับอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่หน้าจอกว้างขึ้น แต่ตัวเครื่องบางลง และมีฟังก์ชันต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการ โหลดหนังสือพิมพ์ หรือหนังสือหนาๆ ทีละหลายๆ เล่มมาอ่านผ่านจอ Kindle ที่คมชัดและบางเฉียบเหมาะแก่การพกพา ใน ราคาเพียง 489 เหรียญฯ หรือประมาณ 16,000 บาท

SPORT

เชลซี คว้าถ้วยแชมป์เอฟเอ คัพ

ในที่สุดก็เป็นแชมป์จนได้สำหรับเชลซี หลังจากยิงแซงชนะเอฟเวอร์ตันไป 2-1 คว้าแชมป์เอฟเอ คัพ สมัยที่ 5 ไปนอนกอด สมใจทีส่ นามเวมบลีย์ ซึง่ การคว้าแชมป์ครัง้ นีข้ องเชลซี ยังจะทำให้การเปิดฉากฟุตบอลอังกฤษในฤดูกาลหน้า 2009 / 2010 เรียก เรตติ้งให้แมตช์การกุศล คอมมูนิตี้ ชิลด์ ของสองสโมสรยักษ์ใหญ่ คือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แชมป์พรีเมียร์ลีก พบกับเชลซี แชมป์เอฟเอ คัพ ได้อกี ด้วย โดยเกมนีถ้ อื เป็นการคุมทีมนัดสุดท้ายของ กุส ฮิดดิง้ ก่อนทีเ่ ขาจะกลับไปคุมทีมชาติรสั เซียเหมือนเดิม หลังจบเกมฮิดดิ้งได้กล่าวว่า “มันเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และถ้วยเอฟเอ คัพ เป็นสิ่งที่คุณไม่อาจลืมได้”

TRIVIA

มาทำความรู้จักกับหมีแพนด้ากันเถอะ

กลายเป็นข่าวทีห่ ลายๆ คน จั บ ตามองสำหรั บ การตกลู ก ของหลินฮุย่ ทูตสันถวไมตรีไทย– จีน ทีไ่ ด้ให้กำเนิดลูกแพนด้าน้อย ซึ ่ ง เกิ ด จากการผสมเที ย มกั บ ช่วงช่วง หลังจากรอคอยกันมาหลายปี เพือ่ ไม่ให้ตกกระแส เราเลยนำเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ เกีย่ วกับเจ้าแพนด้ามาฝากกัน • เจ้าหมีแพนด้าที่เราเรียกๆ กันอยู่นั้น ที่จริงแล้วถ้าให้ เรียกเต็มๆ ก็ต้องเรียกว่า หมีแพนด้ายักษ์ เพราะหมี แพนด้าไม่ได้มชี นิดเดียว แต่ยงั มีแพนด้าแดง ซึง่ มีขนาด เล็ก รูปร่างหน้าตาเหมือนกับแรคคูนกับกระรอกรวมกัน ซึง่ หมีแพนด้ามีถน่ิ กำเนิดอยูท่ ป่ี ระเทศจีน และเป็นสัตว์ ตระกูลหมี • สำหรับคนแล้ว การจะมีขอบตาดำได้นั้นอาจจะต้อง ใช้เวลาอดนอนหลายคืน แต่สำหรับหมีแพนด้าขอบตา สีดำ ที่มาพร้อมกับขนสีดำบริเวณหู ไหล่ ขาหน้า และ ขาหลัง จะเริ่มปรากฏขึ้นในวันที่ 7 ของการลืมตาดูโลก ส่วนเจ้าแพนด้าน้อยที่เพิ่งเกิดมาใหม่ของเรา ถือว่ามี

ANIMAL

คนไทยเฮ ‘หลินฮุย่ ’ คลอดแพนด้าน้อย กลายเป็ น ข่ า วดั ง ไปทั่วโลก สำหรับข่าว ‘หลินฮุ่ย’ ตกลูกที่สวนสัตว์เชียงใหม่ หลังมีการ ผสมเที ย มเมื ่ อ เดื อ น กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นับเป็นแพนด้าตัวแรกของ โลกทีเ่ กิดในปีนอ้ี กี ด้วย จากการตรวจสอบในเบือ้ ง ต้น คาดว่าลูกแพนด้าน้อยเป็นเพศเมีย อย่างไร ก็ตาม ต้องรอดูให้แน่ชดั อีกทีหลังจากนี้ 1 เดือน ว่าเป็นเพศอะไรกันแน่ สำหรับการเปิดให้ประชาชน ได้เข้าชมนั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถให้เข้าชมได้ เพราะเกรงว่าลูกแพนด้าน้อยจะติดเชื้อ จึงต้อง รอให้แข็งแรงเต็มทีก่ อ่ นถึงจะมีการเปิดให้เข้าชม และรัฐบาลไทยก็กำลังเตรียมจัดงานต้อนรับ แพนด้าน้อยเป็นการรับขวัญอย่างยิ่งใหญ่

พัฒนาการที่รวดเร็ว เพราะพอถึงวันที่ 5 ก็เริ่มปรากฏ ขนสีดำบริเวณหู และเริ่มมีสีเทาที่ขอบตาจางๆ แล้ว • แพนด้าถือเป็นสัญลักษณ์ทางการทูตของประเทศจีน ทุกวันนี้ประเทศที่จะมีหมีแพนด้าได้นั้นต้องเกิดจาก การทำข้อตกลงกับจีนเสียก่อน โดยจีนจะให้ยมื หมีแพนด้า เป็นเวลา 10 ปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงินสูงลิว่ และถ้าหมีแพนด้าทีใ่ ห้ยมื มีการตกลูก ไม่วา่ จะอยูท่ ป่ี ระเทศ ไหน ลูกแพนด้าก็ตอ้ งถือเป็นสมบัตขิ องจีน ต้องส่งคืนภายใน เวลา 2 ปี โดยขณะนี้มีหมีแพนด้าที่ทางการจีนเลี้ยงไว้ 239 ตัว และมีอีก 27 ตัว ที่ถูกส่งไปอยูต่ ามประเทศ ต่างๆ รวมถึงช่วงช่วงกับหลินฮุย่ ด้วย ส่วนลูกแพนด้าน้อย ของหลินฮุ่ยถือว่าเป็นตัวที่ 28 ที่อยู่นอกประเทศ • ส่วนสุขภาพของคุณแม่มอื ใหม่อย่างหลินฮุย่ นัน้ มีอาการ ทีด่ ขี น้ึ เรือ่ ยๆ แต่ยงั มีอาการปวดเมือ่ ยตามร่างกายอยูบ่ า้ ง ต้องให้เจ้าหน้าที่คอยนวดหลังและขาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง หลินฮุ่ยก็ตอบรับด้วยการยื่นขาออกมาให้เจ้าหน้าที่ นวดด้วยดี ส่วนแพนด้าน้อยก็แข็งแรงดีเช่นกัน แถมยัง ส่งเสียงร้องตลอดคืนอีกด้วย

“ตั้ ง แต่ วั น แรกที่ พ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ขึน้ ครองราชย์ กระทั่ ง บั ด นี้ 60 กว่าปีแล้ว ทรงพยายาม เตือนสติ ทรงปฏิบตั ทิ กุ อย่าง ให้ดูเป็นแบบอย่าง แต่มีใคร ทำตามบ้าง สังคมก็ยงั คงบ้า อำนาจ บ้าเงินทอง โกงกิน กันอยูท่ กุ วันนี”้ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ ชัยพัฒนา กล่าว ปาฐกถาพิเศษเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธ ศาสนา วันที่ 30 พฤษภาคม 2552

GREEN PLEASE ม.แคลิฟอร์เนียจับมือไทย วิจยั เปลีย่ นผักตบชวาเป็นน้ำมันเชือ้ เพลิง

ผักตบชวาทีล่ อ่ งลอยอยูต่ ามแม่นำ้ ลำธารนัน้ จะมีใครรูบ้ า้ งไหมว่าเจ้าพืชน้ำ ล้มลุกนี้นอกจากจะเป็นอาหาร และใช้ในงานหัตถกรรมแล้ว ยังสามารถนำไป เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกด้วย โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ริเวอร์ไซด์ (University of California Riverside: UCR) ของประเทศสหรัฐฯ ได้ลง นามข้อตกลงกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพือ่ พัฒนาเทคนิคการผลิตเชือ้ เพลิงสังเคราะห์ชวี มวลจากของเหลือทางการเกษตร โดยเฉพาะผักตบชวาที่ มีอยูม่ ากในประเทศไทย จนเป็นผลเสียต่อระบบนิเวศ จึงนำมาศึกษาเพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการทำน้ำมัน เชือ้ เพลิงสังเคราะห์ตอ่ ไปในอนาคต ซึง่ นัน่ จะสามารถช่วยลดปัญหามลพิษทางน้ำได้อกี ทางหนึง่ นอกจากนี้ ยังมีชวี มวลอืน่ ๆ ทีจ่ ะนำมาศึกษาด้วย เช่น ขีเ้ ลือ่ ย ชานอ้อย ฟางข้าว กะลาปาล์ม ซังข้าวโพด สาหร่าย และน้ำเสีย เป็นต้น

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2552

Did You Know?

THIS WEEK IN HISTORY 5 มิถนุ ายน 2515 - มีการประชุมสหประชาชาติ เรือ่ งสิง่ แวดล้อมทีป่ ระเทศสวีเดน มีผเู้ ข้าร่วม ประชุม 1,200 คน จาก 113 ประเทศ เพือ่ หา มาตรการในการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมต่างๆ ที ่ แ ต่ ล ะประเทศสมาชิ ก กำลั ง ประสบอยู ่ องค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้วันนี้ของ ทุกปีเป็นวันสิง่ แวดล้อมโลก 6 มิถนุ ายน 2487 - วันเริม่ ต้นของยุทธการ นอร์มงั ดี เพือ่ ปลดปล่อยฝรัง่ เศสจากการยึด ครองของฝ่ายนาซี โดยกองกำลังทหารฝ่าย สัมพันธมิตรจำนวน 155,000 นาย พร้อมด้วย เรือรบ 5,000 ลำ และเครือ่ งบินอีก 12,000 ลำ ยกพลขึน้ บกทีช่ ายฝัง่ เมืองนอร์มงั ดี ส่งผลให้ กองทัพเยอรมันต้องถอยร่นไปในทีส่ ดุ 7 มิถนุ ายน 2391 - วันเกิด พอล โกแกง ศิลปินคนสำคัญในกลุม่ โพสต์-อิมเพรสชันนิสม์ เกิดทีก่ รุงปารีส โกแกงมีความสนใจงานศิลปะ พืน้ บ้านอยูแ่ ล้ว จึงตัดสินใจไปใช้ชวี ติ และเขียน รูปทีเ่ กาะตาฮิตจิ นกระทัง่ เสียชีวติ 8 มิถนุ ายน 2518 - สหภาพโซเวียตส่งยาน เวเนอรา 9 ขึน้ สูอ่ วกาศ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารสำรวจ ดาวศุกร์ ถือเป็นยานอวกาศลำแรกของโลกที่ ส่งภาพถ่ายสภาพพืน้ ผิวดาวศุกร์มาให้มนุษย์ โลกได้เห็นอย่างใกล้ชดิ เป็นเวลา 53 นาที 9 มิถนุ ายน 2500 - ทีมนักปีนเขาชาวออสเตรีย สามารถไต่ขน้ึ ยอดบอร์ด หรือทีร่ จู้ กั กันดีในชือ่ ยอด K3 ทีอ่ ยูบ่ นเทือกเขาการาโกรัม รอยต่อ ระหว่างจีนกับปากีสถาน และมีความสูงเป็น อันดับที่ 12 ของโลก 10 มิถนุ ายน 2429 – ภูเขาไฟทาราวีราใน นิวซีแลนด์เกิดระเบิดขึน้ มีผเู้ สียชีวติ 153 คน และลาวาไหลทำลายเทอเรสสีขาวและชมพู (หินปูนทีซ่ อ้ นกันเป็นขัน้ บันได) ซึง่ เป็นสิง่ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติอนั งดงาม ตัง้ อยูใ่ กล้ทะเลสาบโรโตมาฮานา ไปเป็นบางส่วน 11 มิถนุ ายน 2507 - จอมพล ป. พิบลู สงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี ถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการ หัวใจวาย ณ บ้านพักที่ตำบลซากามิโอโน ชานกรุงโตเกียว ขณะลีภ้ ยั การเมืองไปอยูป่ ระเทศ ญีป่ นุ่ รวมอายุได้ 67 ปี

ในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก (WHO) จะกำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึง อันตรายของบุหรี่ ทั้งต่อตัวผู้สูบเอง และผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควัน (หรือผู้สูบมือสอง) โดยปีนี้ WHO ให้คำขวัญในวันงดสูบบุหรี่ โลกว่า “Tobacco Health Warnings” หรือ “บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย” เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลของทุกประเทศพัฒนาให้คำเตือนบน ซองบุหรี่มีประสิทธิภาพในการสื่อถึงพิษภัยและอันตรายที่แท้จริงจากการใช้ยาสูบ


0

FEATURE


เรื่อง : กองบรรณาธิการ ว่ากันว่า คนที่ไม่มอี สิ รภาพ เท่านั้นถึงจะโหยหาอิสรภาพ ใน ข ณ ะ ที่ ค น ที่ เ ปี่ ย ม ล้ น ไ ป ด้ ว ย อิสรภาพกลับมองข้ามและใช้มัน อย่างสิ้นเปลือง ถ้าโชคดี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ควรจะเป็นวันที่ ออง ซาน ซูจี ได้ รับอิสรภาพหลังจากที่ถูกรัฐบาล ทหารพม่ า กั ก บริ เ วณมานานถึ ง 13 ปี แต่โชคดีนั้นยังมาไม่ถึง โชคดี สำหรับเธอในสายตาของชาวโลก ยังหยุดอยูท่ คี่ ำว่า ‘ถ้าเพียงแต่’ ซึง่ เป็นคำที่หมายความถึงสิ่งที่ยังไม่ เกิดขึน้ หรือควรจะเกิดขึน้ แต่ไม่เกิด เราทุ ก คนตั้ ง ใจทำเรื่ อ งราวเกี่ยว กับ ออง ซาน ซูจี ขึ้นมา ด้วย ความหวังเช่นกันว่า ถ้าเพียงแต่จะ มีใครสักคนได้อ่าน ถ้าเพียงแต่มัน จะไปกระทบความรูส้ กึ ใคร ถ้าเพียง แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ถ้าเพียงแต่... ทุกอย่างจะเกิดขึ้น อย่างที่ชาวโลกผู้สนับสนุนความ ยุ ติ ธ รรมและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนหวั ง ร่วมกัน ป่านนี้ ออง ซาน ซูจี เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ในปี 2534 ที่ไม่มีโอกาสได้ไปรับ รางวัลด้วยตัวเอง ก็คงได้รบั อิสรภาพ เป็นรางวัลไปนานแล้ว


THE PERSPECTIVE

วันดี สันติวุฒิเมธี สัมภาษณ์ : สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม หลังจากใช้เวลา 5 ปีเต็ม ในฐานะกองบรรณาธิการ นิตยสาร สารคดี วันดี สันติวฒ ุ เิ มธี จึงได้ผนั ตัวเองมาทำนิตยสารทางเลือกรายสองเดือน ทีช่ อื่ ว่า ‘สาละวินโพสต์’ มุ่ง นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศพม่าในแง่มุมปัญหาอันลุ่มลึกที่คนไทยอย่างเราไม่เคยรู้มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าว ชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนประเทศพม่า และเผด็จการกองทัพพม่าที่ลิดรอนเอาคำว่า ‘สิทธิ’ และ ‘เสรีภาพ’ ไปจากชีวิตคนพม่า โดยวันดีได้ไปตั้งศูนย์บัญชาการทำนิตยสารของเธอไกลถึงเชียงใหม่ เพื่อความ สะดวกรวดเร็วในการลงพื้นที่ประเทศพม่า ดังนั้น ทางเดียวที่ง่ายในการสื่อสารของเรา จึงหนีไม่พ้นอีเมล - ซึ่งเรามั่นใจว่า ในบางคำตอบของบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร สาละวินโพสต์ ที่รู้ลึกเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุดคนหนึ่ง จะทำให้คุณเห็นใจ และเข้าใจ ถึงชีวิตในอีกโลก ทว่ามีพรมแดนใกล้ชิดกับเรามากที่สุด

ปัจจุบนั คนพม่าทีอ่ าศัยอยูภ่ ายใต้รฐั บาลทหารพม่านัน้ มีความเป็นอยู่ และมีระดับคุณภาพชีวติ โดยรวมอย่างไร ปัจจุบันประชาชนพม่าส่วนใหญ่มีความเป็น อยู่ยากลำบากมาก เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้นำเงิน มาพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชน แต่นำไปพัฒนา ศักยภาพของกองทัพมากกว่า ประชาชนในกรุง ย่ า งกุ ้ ง อาศั ย อยู ่ อ ย่ า งยากจนแออั ด ตามสลั ม พาหนะประจำตัวส่วนใหญ่คอื จักรยาน หรือถ้าขึน้ รถประจำทางก็ยดั เยียดจนแทบไม่มที ว่ี า่ งหลงเหลือ บรรดาข้าราชการประจำเงินเดือนน้อยมากแทบ ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ เด็กส่วนใหญ่ต้องออก จากโรงเรียนกลางคันตั้งแต่ยังเรียนไม่จบชั้น ป.6 ถ้าเป็นโรงเรียนในเขตชนบทที่มีการสู้รบระหว่าง กองกำลังกลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ละกองทัพพม่า ก็ถกู ทหาร พม่าเผาทิ้ง หรือหากมีโรงเรียนก็ไม่มีครู เพราะ เงินเดือนน้อยกว่าค่ารถไป-กลับเวลาเข้ามารับ เงินเดือนในเมือง คนไทยคงสงสัยว่าทำไมไม่เปิด บัญชีธนาคาร คำตอบก็คือ ไม่มีธนาคารที่เปิดให้ บริการในพื้นที่ชนบท ดังนั้น ในเขตชนบทหลาย แห่งจึงมีครูที่เป็นชาวบ้านท้องถิ่นมาสอนแบบ ไม่มเี งินเดือน ได้รบั ค่าตอบแทนเป็นข้าวหรืออาหาร จากชาวบ้านแทน อะไรคือสวัสดิภาพชีวิตที่ดีที่ประชาชนพม่าได้รับ จากการปกครองโดยรัฐบาลทหารพม่า แทบไม่มเี ลย หรืออยูใ่ นระดับต่ำมาก ยกตัวอย่าง เช่นสวัสดิการด้านสุขภาพ นอกจากไม่มีระบบ สังคมสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้แล้ว รัฐบาล ยังไม่ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้อเวชภัณฑ์พน้ื ฐานไว้ในโรงพยาบาลด้วย ตัวอย่างง่ายๆ เช่น ถ้าผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัด แพทย์จะเขียน ใบสั่งซื้อยาให้ญาติไปซื้อจากร้านขายยานอกโรง พยาบาลมาให้หมอ แม้กระทัง่ ผ้าก๊อซปิดแผลและ น้ำเกลือซึ่งเป็นเวชภัณฑ์พื้นฐาน ญาติก็ต้องหา ซื้อมาเอง แต่ถ้าคนมีเงินก็ไปโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมักเป็นโรงพยาบาลที่ชาวต่างชาติไปลงทุน โรงพยาบาลแบบนี้คนจนไม่มีสิทธิเดินเข้าไปเด็ดขาด ทุกวันนีง้ บประมาณกว่าร้อยละ 50 เป็นของ กองทัพ แต่งบการศึกษาและสาธารณสุขรวมกัน แค่ร้อยละ 3 เท่านั้น ถ้ารัฐบาลพม่าแบ่งงบมา พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสาธารณสุขบ้าง ประชาชนก็จะมีคุณภาพชีวิตดีกว่านี้ อยากให้ เ ล่ า ถึ ง การที่ รั ฐ บาลทหารพม่ า จำกั ด เสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงสือ่ ต่างๆ ทัง้ ทาง หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรืออินเทอร์เน็ต ว่าเป็น

อย่างไร รัฐบาลพม่าจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนทุก ประเภททีเ่ ผยแพร่ในพม่า โทรทัศน์ทกุ ช่องเป็นของ รัฐบาล ร้านอินเทอร์เน็ตทุกร้านต้องขออนุญาตจาก รัฐบาล และเว็บไซต์สำนักข่าวต่างประเทศดังๆ ถูกบล็อก รวมทัง้ การห้ามใช้ฟรีอเี มลอย่าง Hotmail และ Yahoo อนุญาตให้ใช้เฉพาะ Gmail เนือ่ งจาก การขออนุญาตใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตใน พม่ายากมาก ประชาชนส่วนใหญ่จงึ ไม่มอี นิ เทอร์เน็ต ถ้าต้องการส่งเมลก็ตอ้ งไปส่งตามร้านทีข่ น้ึ ทะเบียน กับรัฐบาล ซึ่งต้องระวังการส่งข้อมูลที่ล่อแหลม ทำให้ขาดเสรีภาพในการส่งข้อมูลข่าวสาร ส่วน หนังสือพิมพ์ทุกฉบับต้องผ่านการเซ็นเซอร์จาก รัฐบาล ตัวอย่างการจำกัดเสรีภาพในการติดต่อ กับโลกภายนอกทีด่ ฉิ นั เจอมากับตัว คือค่าโทรศัพท์ โทร.กลับเมืองไทยแพงมาก นาทีละ 4 ดอลลาร์ฯ หรือประมาณ 150 บาท แล้วเริ่มจับเวลาตั้งแต่ กดโทร. ไม่ใช่เริ่มรับสาย! คุ ณ คิ ด ว่ า อะไรคื อ เหตุ ผ ลสำคั ญ ที่ ท ำให้ ค นพม่ า ศรัทธาในตัว นาง ออง ซาน ซูจี ความเสียสละของผู้หญิงคนหนึ่ง และความ เห็นอกเห็นใจประชาชนผูท้ กุ ข์ยาก แน่นอนว่าการ เป็นลูกสาว นายพล ออง ซาน ผู้นำเอกราชของ ประเทศพม่า อาจจะทำให้ประชาชนชาวพม่ารูจ้ กั เธอมาก่อนหน้านี้ แต่ชอ่ื เสียงของพ่อคงไม่มนี ำ้ หนัก มากเท่ากับความสามารถและคุณงามความดีที่มี อยูใ่ นตัวเธอ เธอมีโอกาสตัดช่องน้อยแต่พอตัว ใช้ ชีวติ อยูต่ า่ งประเทศกับสามีชาวอังกฤษและลูกชาย ทัง้ สองคนได้อย่างสะดวกสบาย แต่เธอกลับเลือก อยู่ในบ้านเกิด ขนาดสามีกำลังจะสิ้นลมหายใจ เธอยังไม่ยอมเดินทางออกจากพม่า ทัง้ ๆ ทีร่ ฐั บาล พม่าอนุญาตให้เธอเดินทางออกไปได้ เหตุผลเพียง แค่เธอรู้ว่าถ้าเดินทางออกไป เธอจะไม่ได้กลับมา ทีพ่ ม่าอีก และนัน่ ทำให้การต่อสูเ้ พือ่ ประชาธิปไตย ในพม่าอาจต้องดับวูบลง ในอนาคต หากว่ามีนกั ศึกษาชาวพม่าทีไ่ ด้รบั การปลูก ฝังและการศึกษา เพื่อให้เรียกร้องประชาธิปไตยใน พม่ามากขึ้น คุณคิดว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ที่ รั ฐ บาลทหารพม่ า จะยอมเปลี่ ย นแปลงการ ปกครองตามที่ประชาชนและทั่วโลกเรียกร้อง ผู้นำพม่าไม่ได้เป็นพวกล้าหลังหรือตามโลก ไม่ทันอย่างที่หลายคนคิด แต่จริงๆ แล้วผู้นำพม่า ‘รู้เท่าทัน’ และ ‘เล่นเกม’ กับนานาชาติได้อย่าง ฉลาดหลักแหลม การศึกษาสำหรับคนรุน่ ใหม่เป็น

สิ่งจำเป็น แต่นั่นอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้พม่า เปลีย่ นแปลง เพราะยังต้องอาศัยพลังจากส่วนอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจที่สนับสนุน รัฐบาลทหารพม่าอยูใ่ นขณะนี้ คือ จีน และอินเดีย ตราบใดที่จีนยังคงยึดมั่นในนโยบายไม่แทรกแซง การเมืองพม่า ตราบนัน้ ผูน้ ำพม่าก็ยงั ยิม้ ออก และ คงไม่ง่ายนักที่จีนจะเปลี่ยนนโยบาย เพราะเมื่อ

สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลพม่ากลัวนางซูจีอยู่มาก ทีเดียว ไม่อย่างนั้นคงปล่อยเธอเป็นอิสระมานาน แล้ว เมือ่ หกปีทแ่ี ล้ว รัฐบาลพม่าเคยปล่อยตัวนาง ซูจเี ป็นอิสระอยูช่ ว่ งหนึง่ แต่พอเห็นกระแสต้อนรับ นางซูจอี ย่างท่วมท้นแล้ว ก็เลยจัดการกักขังตัวเธอ ไว้นา่ จะดีกว่า ถ้าวิเคราะห์เหตุผลทีน่ างถูกตัง้ ข้อหา ครัง้ ล่าสุด (กรณีให้ทพ่ี กั ชายอเมริกนั ) จะพบว่าเป็น

การเป็นลูกสาว นายพล ออง ซาน ผู้นำเอกราชของประเทศ พม่า อาจจะทำให้ประชาชนชาวพม่ารู้จักเธอมาก่อนหน้านี้ แต่ชื่อเสียง ของพ่อคงไม่มีน้ำหนักมากเท่ากับความสามารถและคุณงามความดีที่มี อยู่ในตัวเธอ นั้นผู้นำพม่าก็จะหันไปซบอกอินเดียซึ่งรออยู่แล้ว แต่ถ้าทั้งจีนและอินเดียร่วมมือกันปฏิเสธพม่า ความหวังที่จะเห็นพม่าเปลี่ยนแปลงก็อาจจะ มากขึน้ ทีพ่ ดู แบบนีไ้ ม่ได้หมายความว่าพลังประชาชน ไม่สำคัญ แต่หมายความว่าพลังจากภายนอกและ ภายในต้องช่วยกัน ถ้าคนรุน่ ใหม่เตรียมความพร้อม ทีจ่ ะรับความเปลีย่ นแปลงทางการเมืองเอาไว้กอ่ น เมือ่ วันนัน้ มาถึง พวกเขาก็จะก้าวเดินไปในการเมือง ใหม่ได้อย่างมั่นใจ การเรียกร้องของสื่อมวลชนทั่วโลกที่จับตามอง กรณีของ นาง ออง ซาน ซูจี อยู่ในขณะนี้ เป็นไป ได้หรือมีแนวโน้มไหมว่ารัฐบาลทหารพม่าจะยอม ปล่อยตัว นาง ออง ซาน ซูจี รัฐบาลพม่าไม่ฟังเสียงของโลกภายนอกสัก เท่าไหร่นัก เห็นได้จากข่าวแสดงความไม่พอใจที่ อาเซียนประณามพม่า หรือการแถลงข่าวเรือ่ งนาง ซูจเี ป็นเรื่องภายใน และนางซูจีไม่มีสิทธิอยู่เหนือ กฎหมาย การจับหรือปล่อยคงไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั สือ่ มวลชน แต่ขน้ึ อยูก่ บั ว่ารัฐบาลพม่าจะมองเกมการ เมืองของตนเองไปในทางใด หมายความว่า ถ้าขัง นางซูจใี นคุกอีก 5 ปี พวกเขาจะได้ประโยชน์อะไร หรือผลเสียอะไรบ้าง ถ้าประโยชน์ยงั เป็นทีพ่ งึ พอใจ ของผู้นำทหาร พวกเขาก็จะกักขังนางซูจีต่อไป โดยส่วนตัว คุณคิดว่ารัฐบาลทหารพม่านัน้ เกรงกลัว ต่อพลังการต่อสู้แบบอหิงสาของ นาง ออง ซาน ซูจี หรือไม่ อย่างไร การกักขังนางซูจีตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา

การหาเรื่องให้เธอติดคุกนานๆ จนกว่าจะพ้นช่วง เวลาการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในปีหน้า รัฐบาลพม่าประจักษ์ ชัดว่าการต่อสู้แบบอหิงสาของนางซูจี ทำให้เธอ ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนพม่าและทั่ว โลก ต่างจากอาวุธปืนและกองทัพยิง่ ใหญ่ทร่ี ฐั บาล ใช้ฆ่าฟันประชาชน ในฐานะทีค่ ณ ุ เป็นผูห้ ญิง และเป็นสือ่ มวลชนคนหนึง่ ที่ ทำงานเพือ่ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมาโดยตลอด คุณนับถืออะไรในตัวผูห้ ญิงนักสูท้ ชี่ อื่ ว่า ออง ซาน ซูจี ในแง่มมุ ความเป็นผูห้ ญิง ดิฉนั นับถือหัวใจอัน แข็งแกร่งของเธอ ถ้าดิฉันต้องตกอยู่ในสภาพถูก กักบริเวณ คงเป็นโรคซึมเศร้าและอาจตรอมใจตาย ก่อนได้รับอิสรภาพ เพราะขนาดเดินทางเข้าพม่า ครั้งละไม่กี่วัน ดิฉันยังรู้สึกอึดอัดกับเสรีภาพที่ถูก จำกัด พอกลับมาถึงเมืองไทยก็จะรูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้รบั เสรีภาพอีกครัง้ แต่นเ่ี ธอต้องถูกกักขังยาวนานหลาย ปี ไม่มีโอกาสดูใจสามีก่อนหมดลมหายใจ และ ห่างไกลจากลูกชายทัง้ สอง เธอกลับสามารถทำใจ ให้สงบ มีสติสมั ปชัญญะครบถ้วน และตอบคำถาม ในห้องพิจารณาคดีได้อย่างแหลมคม ดิฉนั นับถือ เธอมากจริงๆ หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจนิตยสาร สาละวินโพสต์ สามารถดูรายละเอียดการสมัครสมาชิก และรายชือ่ ร้านหนังสือทีจ่ ำหน่าย สาละวินโพสต์ ได้ท่ี www. salweennews.org หรือ 08-1530-1354


TIMELINE เรื่อง : สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม

2488 – ออง ซาน ซูจี เกิดที่เมือง ย่างกุ้ง ประเทศพม่า เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน เป็นบุตรสาวคนสุดท้องของ นายพล ออง ซาน ที่ชาวพม่ายกย่อง ว่าเป็นวีรบุรุษเพื่ออิสรภาพของพม่า และ นาง ดอว์ ขิ่นจี ผู้เป็นแม่

THE PERSPECTIVE

2490 – นายพล ออง ซาน ผูเ้ ป็นบิดา ถูกลอบสังหารเมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม ซึ่ง ออง ซาน ซูจี มีอายุเพียง 2 ขวบ

สุณัย ผาสุข สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม, เอกพล บรรลือ เรียบเรียง : เอกพล บรรลือ หากจะทำความเข้าใจเรื่องราวของพม่า และ นาง ออง ซาน ซูจี แล้วไม่ได้กล่าวถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน คงจะเป็นเรื่อง ที่แปลกอยู่สักหน่อย เพราะรัฐบาลทหารพม่ากำลังถูกนานาชาติ โดยเฉพาะองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จับตามองอย่างใกล้ชิด ในฐานะประเทศที่มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ซ้ำร้ายการละเมิดที่ว่ายัง ครอบคลุมในทุกด้าน ทัศนะของ สุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาประจำประเทศไทย ของฮิวแมนไรท์วอทช์ องค์กรที่ทำงานด้าน สิทธิมนุษยชนซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ในหน้าต่อไปนี้ คงจะพอทำให้คุณมองเห็นภาพพม่าได้อย่างชัดเจนขึ้น

นิยามของสิทธิมนุษยชนคืออะไรกันแน่ แล้วประชาชน พม่า และ ออง ซาน ซูจี ถูกละเมิดกันอย่างไรบ้าง สิทธิมนุษยชน คือเรื่องของมนุษย์ที่อยู่กัน เป็นมนุษย์ มีศักดิ์ศรี สามารถตัดสินใจอะไรได้ ไม่ถกู รังแก และถูกละเมิด ถามว่าคนพม่าอยูไ่ ด้ อย่างเป็นมนุษย์ได้ไหม หรืออยูไ่ ด้ดว้ ยการตัดสิน ใจของตัวเองไหม ตอบได้เลยว่าไม่ใช่ เพราะ ชีวิตของเขาอยู่ในกำมือของใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้ขึ้น มาอยู่ในอำนาจด้วยการที่คนเขาให้ฉันทามติ แต่ใช้กำลังเข้ามา แล้วความเป็นมนุษย์มนั ถูกลด ทอนลงไปเรื่อยๆ คือไม่สามารถตัดสินใจทำอะไรได้ ในฐานะมนุษย์ หนึ่งคนได้เลย เรื่องของพม่า ถ้าใช้คำว่าสิทธิมนุษยชนคน อาจจะเห็นภาพไม่ชัด แต่ถ้าใช้คำว่าความทุกข์ ยากของมนุษยชาติ หรือ human suffering จะ เห็นภาพได้ชดั กว่า คือสิทธิพน้ื ฐานทีส่ ำคัญทีส่ ดุ เบอร์หนึ่งเลย คือสิทธิในการมีชีวิตอยู่ แต่คนใน พม่าไม่สามารถกำหนดได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ ต่อไปหรือไม่ อยูๆ่ รัฐบาลจะมาฆ่าทิง้ เมือ่ ไหร่กไ็ ด้ ยิงทิง้ หรือเอาไปอยูใ่ นคุกให้อดอยากจนตายก็ได้ แค่สทิ ธิเบอร์หนึง่ ก็ไม่มแี ล้ว เบอร์อน่ื ๆ เช่น สิทธิ ในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการชุมนุม ยิ่ง ไม่ต้องพูดเลย เพราะถ้าไม่มีชีวิตอยู่ ก็มีสิทธิ อย่างอืน่ ไม่ได้ คุณก็ไม่เป็นมนุษย์อกี ต่อไป คำนิยาม ของความเป็นมนุษย์คอื เมือ่ คลอด และรอดออกมา เป็นทารก แต่อนั นีไ้ ม่รวู้ า่ จะรอดหรือไม่รอด เพราะ งบประมาณสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านการ ผดุงครรภ์ของพม่าต่ำติดอันดับโลกเลย องค์กรที่ทำหน้าที่เรื่องสิทธิมนุษยชนไม่สามารถ เข้าไปช่วยเหลืออะไรผู้หญิงคนนี้ ได้เลยหรือ มันมีอุปสรรคแทบจะในทุกระดับชั้นเลย ใน ระดับระหว่างประเทศ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน พม่ามันร้ายแรงอย่างมาก แต่กติการะหว่างประเทศ มันเป็นกติกาที่เขียนขึ้นมาโดยรัฐ ซึ่งสนับสนุน การคงอยูข่ องรัฐ ซึง่ บอกว่าพรมแดนของรัฐมันมี ความศักดิส์ ทิ ธิ์ ละเมิดมิได้ แต่หลังๆ โลกวิวฒ ั นาการ มาเรื่อยๆ ก็กำหนดหลักการที่อะลุ่มอล่วยให้ สามารถก้ า วล่ ว งพรมแดนอธิ ป ไตยของรั ฐ ได้ โดยเงื่อนไขที่ว่าต้องเป็นเรื่องของการก่อความ ไร้เสถียรภาพระหว่างประเทศ คือมีผลกระทบต่อ ชาติอน่ื ๆ ซึง่ หลายคนก็พยายามจะตีให้เข้าเกณฑ์น้ี ว่าความระส่ำระสายในพม่ามันทำให้เกิดคนลีภ้ ยั แต่ในโลกเขาก็ไม่ได้สนใจผูล้ ภ้ี ยั มากนัก และหนัก

กว่านัน้ ก็คอื กลุม่ ประเทศทีจ่ ะตัดสินใจว่าเมือ่ ใด เราจะก้าวล่วงอธิปไตยได้ในเงือ่ นไขทีม่ นั สมัยใหม่ มากกว่าการที่เป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพ ระหว่างประเทศ เราเรียกว่าความรับผิดชอบใน การคุม้ ครองประชาชนของตัวเอง ซึง่ มันเป็นหลักการใหม่ ประเทศเผด็จการก็ไม่คอ่ ยอยากยอมรับ เพราะมันจะทำให้ประเทศตัวเองถูกแทรกแซงได้ แต่ทส่ี ำคัญมากกว่านัน้ คือ มติใดๆ ของสหประชาชาติจะมีผลผูกพันได้ ต้องผ่านการเห็นชอบ จากคณะมนตรีความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่ง มีสมาชิกถาวร 5 ประเทศ อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และรัสเซีย แล้ว 3 ใน 5 ประเทศนี้ ก็มผี ลประโยชน์อยูใ่ นพม่า อย่างฝรัง่ เศสก็ยงั พอ จะพึ่งพาได้บ้าง แต่จีน กับรัสเซีย เป็นประเทศ ที่คัดค้านมาโดยตลอดในการที่จะมีข้อมติใดๆ ไม่ต้องถึงขั้นจะมีมาตรการใดๆ กับพม่า แต่จะ คุยเรื่องพม่าสองประเทศนี้ก็บล็อกมาโดยตลอด สำหรับประเด็นของ ออง ซาน ซูจี เหตุการณ์ตอน นีค้ อื กำลังอยูใ่ นช่วงพิจารณาคดี จากทีต่ ดิ ตามข่าว คุณมองว่าเป็นอย่างไรบ้าง คดีก่อนหน้านี้ของ ออง ซาน ซูจี ซึ่งครบ กำหนดการกักบริเวณไปเมื่อวันที่ 27 ที่ผ่านมา มันเป็นคดีทางการเมือง เป็นข้อหาทีย่ ดั ขึน้ มา แล้ว พม่าก็ถูกกดดันมาโดยตลอด เพราะว่าคดีการ กักบริเวณภายใต้ข้อหานี้มันมีกำหนดเวลา ถึง พม่าจะไม่ค่อยรักษากติกา คือพอครบกำหนดก็ ยืดไปเรื่อยๆ แต่ทุกครั้งที่ครบกำหนดมันก็จะมี แรงกดดันจากนานาชาติมาว่าให้ปล่อยได้แล้ว แล้วช่วงปีทแ่ี ล้ว ปีน้ี และปีหน้า เป็นช่วงทีม่ นี ยั ยะ สำคัญเป็นพิเศษก็คอื ประเด็นเรือ่ งการกักบริเวณ ของ ออง ซาน ซูจี มันถูกเอาไปผูกโยงกับการ ปฏิบัติตามแผนโรดแม็พเพื่อประชาธิปไตยของ พม่า ซึ่งประกาศไว้ตั้งนานแล้ว ปีที่แล้วคือปีที่ รับร่างรัฐธรรมนูญ ปีนค้ี อื ปีทเ่ี ตรียมการเลือกตัง้ ไม่ ช ้ า ประเทศต่ า งๆ ที ่ อ ยู ่ ใ นสายที ่ ส นั บ สนุ น การเลือกตัง้ ก็ตอ้ งเรียกร้องให้ปล่อยตัว ออง ซาน ซูจี แล้วเงื่อนเวลามันก็มาครบกำหนดวันที่ 27 พอดีที่ ออง ซาน ซูจี จะต้องถูกปล่อย รัฐบาล พม่าก็เครียดมาตัง้ แต่ตน้ ปีแล้วว่าจะหาข้อหาอะไร มาต่ออายุการคุมตัว ออง ซาน ซูจี ดี แต่เราก็ ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องจากกรณีของ นาย จอห์น วิลเลียม เย็ตตอว์ ที่ว่ายน้ำเข้าไปในบ้านของ ออง ซาน ซูจี มันเกิดขึ้นเพราะกฎหมายว่าด้วย การกักบริเวณของพม่าเป็นการกักบริเวณโดย

ห้ามคบค้า หรือติดต่อกับคนภายนอก พูดจาก็ ไม่ได้ รับสิง่ ของก็ไม่ได้ เอาสิง่ ของให้คนแปลกหน้า ก็ไม่ได้ อย่างกรณีนเ้ี ขาเอาของติดมือไปให้ ออง ซาน ซูจี ด้วย มีหนังสือ พระคัมภีร์ไบเบิล เสื้อ คลุม ออง ซาน ซูจี ก็ผิดข้อหาที่สอง พอไปอยู่ แล้วเขาว่ายน้ำมาพะงาบๆ ก็ตอ้ งดูแล ก็กลายเป็น ผิดอีก แล้วประเด็นก็จะเปลี่ยนไปแล้วไง จาก คราวที่แล้วที่เป็นเหยื่อของการถูกลอบสังหาร แต่กลับโดนข้อหาที่ทำให้บ้านเมืองแตกแยกเสีย เอง รอบนีร้ ฐั บาลทหารพม่าก็เลีย่ งไปได้ ด้วยการ บอกว่ามันไม่ใช่ข้อหาทางการเมือง แต่สามารถ พิสจู น์ได้ว่าผิดเงื่อนไขในการถูกกักบริเวณอย่าง ชัดเจน อย่างการกักบริเวณต้องมีการต่ออายุทกุ 5 ปี แต่ความผิดอาญาแบบนีม้ นั ไม่ตอ้ งต่อเวลา จริงๆ แล้วรัฐบาลทหารพม่าต้องการอะไรกันแน่ เขาพยายามจะเล่นกับเวลาให้เลยกำหนด วันที่ 27 พฤษภาคม เพือ่ ทีน่ านาชาติจะได้ไม่ต้อง กดดันเรือ่ งกำหนดการปล่อยตัวอีก เพราะตอนนีย้ งั มีคดีอีกคดีหนึ่งติดพันกันอยู่ แล้วพอมาตอนนี้ กระแสของนานาชาติกดดันพม่ามาก เขาก็เลย บอกว่าจะไม่กกั บริเวณต่อแล้ว แต่จำเป็นต้องคุม ตัวต่อไปเพราะการพิจารณาคดียังไม่เสร็จสิ้น พอถึงช่วงพิจารณาคดี มันก็มคี วามน่าสนใจ เพราะ เป็นการพิจารณาคดีทเ่ี กิดขึน้ หลังจากที่ ออง ซาน ซูจี เพิง่ ล้มป่วยหนักมาก ซูจเี ป็นคนทีจ่ ติ ใจแข็งแกร่ง แต่รา่ งกายเท่าทีผ่ มเห็นตอนขึน้ ศาล สภาพร่างกาย เขาดูออ่ นแอลงไปเยอะ รัฐบาลพม่าก็เลยชวนเอา ทู ต ของประเทศที ่ เ ขาพอจะเป็ น มิ ต รอยู ่ ด ้ ว ย อย่างอาเซียน รวมทั้งทูตไทย เข้าไปดู และชวน นักข่าวอีก 5 คน เป็นนักข่าวญี่ปุ่นที่เป็นมิตรกัน ซะสามคน อีกสองคนก็ให้จบั ฉลากกัน เพือ่ ทีจ่ ะ ให้เห็นว่าสุขภาพของ ออง ซาน ซูจี ยังพอใช้ได้ แต่สงั เกตว่าให้เข้าไปแค่ครัง้ เดียว เพือ่ ทีจ่ ะให้คน เหล่านั้นออกมาบอกว่าสุขภาพของ ออง ซาน ซูจี ยังโอเค ไม่ต้องห่วง แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ ให้สงั เกตการณ์การพิจารณาคดีอกี เลย แล้วทีจ่ ะ ร้ายกว่านี้ก็คือว่า เมื่อเรื่องนี้เสร็จแล้ว ก็อาจจะ เป็นได้ว่ารูปแบบของการคุมตัวมันจะเปลี่ยน จากการกักบริเวณในบ้าน เป็นคุกอินเส่ง ซึง่ เป็น คุกการเมืองทีโ่ หดเหีย้ มทีส่ ดุ ทีห่ นึง่ ในพม่า มีนกั การเมืองในพม่าหลายคนที่ผมรู้จักถูกจับไป แล้วรอดกลับมาได้เล่าให้ฟังว่าโดนจับแขวน ห้อยหัว โดนตี ถูกซ้อม กรามหัก แล้วถามเขา ว่ารอดออกมาได้ยังไงไม่ให้เป็นบ้า เขาบอกว่า

2503 – นาง ดอว์ ขิ่นจี ได้รับการ แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งทูตพม่าประจำ ประเทศอินเดีย ซูจีจึงถูกส่งเข้าศึกษา ต่อชัน้ มัธยมที่ Lady Shri Ram College กรุงนิวเดลี จนถึงปี 2506 2507 – ออง ซาน ซูจี เดินทางไปศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเมือง และปรัชญา ทีม่ หาวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จนถึงปี 2510 ช่วงที่ศึกษาอยู่ที่นั่น เธอได้พบ รักกับ ไมเคิล อริส นักศึกษาชาวอังกฤษ 2515 – 1 มกราคม ออง ซาน ซูจี แต่งงานกับ ไมเคิล อริส 2516 – นางซูจใี ห้กำเนิดบุตรชายคน แรก อเล็กซานเดอร์ อริส 2520 – นางซูจใี ห้กำเนิดบุตรชายคน เล็ก คิม อริส 2531 – เดือนมีนาคม ซูจใี นวัย 43 ปี เดิ น ทางกลั บ บ้ า นเกิ ด ที ่ ก รุ ง ย่ า งกุ ้ ง เพือ่ รักษาพยาบาลแม่ทก่ี ำลังป่วยหนัก - วันที่ 8 สิงหาคม กลุ่มประชาชน และนักศึกษาต่างลุกฮือขึ้นเรียกร้อง ประชาธิปไตย และกดดันให้ นายพล เนวิน ผู้นำประเทศพม่าในขณะนั้น ลาออกจากตำแหน่ง ทว่า ผู้นำทหาร กลับใช้ความรุนแรงในการสลายการ ชุมนุมจนทำให้มผี เู้ สียชีวติ จำนวนมาก ซึ ่ ง นั บ เป็ น เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรง ทางการเมืองที่สากลโลกรับรู้ในชื่อว่า เหตุการณ์ 8-8-88 - วันที่ 15 สิงหาคม นางซูจีตัดสินใจ ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล เพื่อ เรียกร้องให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ อิสระเพื่อเตรียมการเลือกตั้งทั่วไป - วันที่ 26 สิงหาคม ออง ซาน ซูจี ก็ได้ขึ้นกล่าวปราศรัยเป็นครั้งแรกต่อ หน้าฝูงชน 5 แสนคน ทีห่ น้าเจดียช์ เวดากอง โดยมีสามีและลูกอยู่ด้วย - วันที่ 24 กันยายน ออง ซาน ซูจี ได้ ร่วมจัดตัง้ พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพือ่ ประชาธิปไตย (Nation League for Democracy: NLD) และได้รับเลือกให้ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค - วันที่ 27 ธันวาคม ดอว์ ขิน่ จี มารดา ของ นาง ออง ซาน ซูจี เสียชีวิต 2532 – วันที่ 5 เมษายน ออง ซาน ซูจี เปิดตำนานบทแรกของการใช้สนั ติ วิธีเพื่อตอบโต้อำนาจเผด็จการ ด้วย การเดินเข้าหาปากกระบอกปืนไรเฟิล ของทหารพม่านับร้อยที่ส่องมาที่เธอ และสมาชิกพรรคเอ็นแอลดีทพ่ี ยายาม สกัดกั้นการเดินทางออกไปหาเสียง เลือกตั้งของเธอ และจากเหตุการณ์ ดังกล่าว ทำให้รัฐบาลเผด็จการทหาร พม่าใช้อำนาจภายใต้กฎอัยการศึก สั่งกักบริเวณ นาง ออง ซาน ซูจี เป็น ครั้งที่ 1 โดยให้อยู่แต่ในบ้านพักเป็น เวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม


2533 – พรรคเอ็นแอลดีของนาง ซูจีได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นใน การเลือกตัง้ ทั่วไปของพม่า แต่ รัฐบาลเผด็จการทหารกลับยืน่ ข้อ เสนอให้นางซูจเี ดินทางออกนอก ประเทศไปใช้ชีวิตครอบครัวกับ สามีและลูก ซึง่ เธอไม่รบั ข้อเสนอ ดังกล่าว รัฐบาลจึงมีคำสั่งยืด เวลาการกักบริเวณของเธอออก ไปจากเดิม 3 ปี เป็น 5 ปี และ เพิ่มอีก 1 ปีในเวลาต่อมา 2534 – วันที่ 14 ตุลาคม นาง ออง ซาน ซูจี ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ แต่เธอไม่มโี อกาส เดินทางไปรับรางวัลอันทรงเกียรติ นีด้ ว้ ยตัวเอง ต่อมาในเดือนธันวาคม ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีม่ กี ารมอบรางวัล อเล็กซานเดอร์ และคิม บุตรชาย ทัง้ สองของเธอ ได้เดินทางไปรับแทน 2538 – วันที่ 10 กรกฎาคม ออง ซาน ซูจี ได้รับอิสรภาพจาก การถู ก กั ก บริ เ วณเป็ น ครั ้ ง แรก แต่ถูกรัฐบาลทหารพม่าติดตาม ความเคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา 2539 – รัฐบาลเผด็จการทหาร พม่าไม่อนุญาตให้สามีและลูกชาย ทั้งสองของนางซูจีเข้าประเทศ พม่าได้อีกต่อไป 2542 – ไมเคิล สามีของนางซูจี ป่วยหนัก เขายื่นขอวีซ่าเพื่อขอ เยี่ยมภรรยาเป็นครั้งสุดท้าย แต่ ถูกรัฐบาลพม่าปฏิเสธ จนในวันที่ 27 มีนาคม ไมเคิลก็เสียชีวติ ลง พร้อมกับความทรงจำครัง้ สุดท้าย ทีเ่ ขาได้พบกับนางซูจเี มือ่ ปี 2538 2543 – หลังจากถูกปล่อยตัวใน ปี 2538 ออง ซาน ซูจี ถูกกัก บริเวณเป็นครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน และได้รบั การปล่อย ตั ว อี ก ครั ้ ง ในเดื อ นพฤษภาคม 2544 นับระยะเวลารวม 18 เดือน 2546 – เกิดเหตุการณ์ปะทะกัน ระหว่างมวลชนจัดตั้งของรัฐบาล กับกลุ่มผู้สนับสนุนนางซูจี เมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม ทำให้นางซูจี ถูกรัฐบาลทหารพม่าสัง่ กักบริเวณ เป็นครั้งที่ 3 2548 - นาง ออง ซาน ซูจี อายุ ครบ 60 ปี 2550 – รัฐบาลทหารพม่าประกาศ เพิม่ โทษกักบริเวณ นาง ออง ซาน ซูจี อีก 1 ปี อย่างไม่มีสาเหตุ 2551 – รัฐบาลทหารพม่ายังคง ยื ด เวลาการปล่ อ ยตั ว นางซู จ ี ออกไปอีก 1 ปี 2552 – วันที่ 27 พฤษภาคม คือวันครบกำหนดกักบริเวณ 6 ปี (นับจากปี 2546) ที่รัฐบาลทหาร พม่าจะต้องปล่อยตัว นาง ออง ซาน ซูจี แต่ได้เกิดเหตุการณ์นัก ข่าวชาวอเมริกัน นาย จอห์น วิลเลียม เย็ตตอว์ ว่ายน้ำข้าม ทะเลสาบอิ น ยามายั ง บ้ า นพั ก ของเธอในวันที่ 5 พฤษภาคม ทำให้รัฐบาลทหารพม่าตั้งข้อหา นางซูจวี า่ ฝ่าฝืนกฎการกักบริเวณ จึงเป็นสัญญาณว่าการเป็นอิสระ ของนางซูจีดูจะยังห่างไกลเช่น เดิม ทั้งนี้ ออง ซาน ซูจี ถูกกัก บริ เ วณให้ อ ยู ่ แ ต่ ใ นบ้ า นพักทั้ง หมด 3 ครัง้ รวมเวลา 13 ปี

เขานับมด แต่ละวันมดเดินตรงข้างฝากี่ตัวก็นับ มดเอา เพราะโดนขังเดี่ยว ไม่ให้เจอใคร ทุกคน ต้องทำแบบนี้ ถ้าใครจิตใจไม่แข็งจริง จะกลาย เป็นบ้าไปได้ ปัจจุบันมีนักโทษการเมืองในพม่า จำนวน 2,000 กว่าคน ไม่มีใครเข้าไปเยี่ยมได้ การที่ ออง ซาน ซูจี ถูกขังมาสิบกว่าปีแล้ว มัน เหมื อ นเป็ น การตั ด ตอนคนที่ จ ะเข้ า มาเป็ น ผู้ น ำ ประชาธิปไตยในพม่าหรือเปล่า อันนี้น่าสนใจมาก เพราะระดับผู้นำอาวุโสที่ รุน่ ราวคราวเดียวกับ ออง ซาน ซูจี บารมีพอกัน ทัง้ ทีเ่ ป็นคนพม่า และชนกลุม่ น้อย ตอนนีผ้ นู้ ำระดับ อาวุโสติดคุกหมดเลย ส่วนผู้นำแถวที่สองอย่าง แกนนำนักศึกษาก็ตดิ คุกอยู่ ส่วนแกนนำแถวทีส่ าม คือพวกทีเ่ ป็นพระ ก็กำลังมีปญ ั หาในการลุกขึน้ มา ต่อสู้ เพราะพระก็โดนฆ่าเป็นเบือ ที่เหลือก็ถูกจับ สึก หรือไม่ก็ถูกเนรเทศจากวัดใหญ่ๆ ในเมืองไป อยูว่ ดั ชนบท เพราะฉะนัน้ คนทีเ่ ป็นแกนนำทัง้ แถว ที่หนึ่ง แถวที่สอง แถวที่สาม มันไม่มีแล้ว แต่ถึง

แกนนำเหล่านี้จะถูกรังแกยังไงเขาก็ยังมีความ เข้มแข็ง ต่อให้ตดิ คุกนานแค่ไหน ถ้ามีโอกาสก็กลับ มาสูไ้ ด้อยูแ่ ล้ว เพราะใจของคนพม่าถูกรังแกจนต้อง ลุกมาสู้ เขาไม่ยอมสลายความใจสู้ การที่รัฐบาล พม่ากดดันประชาชนมากๆ แล้วรังแกคนที่สู้โดย สันติวธิ ี ทำให้โอกาสทีค่ นพม่าจะเขม็งเกลียวไปสู่ การลุกฮือจึงมีมาก คุณคิดว่าวิธีการต่อสู้แบบอหิงสาของ ออง ซาน ซูจี ได้ผลไหม ในเมื่อมันผ่านมา 10 ปีแล้ว ก็ยัง ไม่มีอะไรเกิดขึ้น คิดว่า ออง ซาน ซูจี ควรจะไปอยู่ ต่างประเทศเพื่อเคลื่อนไหวมากกว่าไหม รัฐบาลทหารพม่าไม่เคยห้ามให้ ออง ซาน ซูจี ออกนอกประเทศ อยากไปก็ไปเลย แล้วเขียน รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาก็บอกชัดว่าใครที่ แต่งงานกับคนต่างชาติจะไม่สามารถเล่นการเมือง ได้ สอง คือ ถ้าเคยต้องโทษก็เล่นการเมืองไม่ได้ เพราะฉะนัน้ อยูไ่ ปก็ไม่มหี วัง ออกไปเถอะ แต่ทเ่ี ธอ ไม่ยอมออกไปนอกประเทศ เพราะเป็นเรื่องของ

การแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชน คนพม่า เองก็เผชิญทุกข์ยากขนาดนี้ ถ้าหนีไปก็เป็นการตัด ช่องน้อยแต่พอตัว แม้แต่ตอนทีส่ ามีตาย ออง ซาน ซูจี ก็เลือกที่จะไม่ไปหาสามีตัวเอง แล้วสามีของ เธอขอทีจ่ ะเข้ามาเยีย่ ม แต่รฐั บาลพม่าไม่ให้เยีย่ ม ตอนนั้นเป็นเรื่องที่ทารุณความรู้สึกคนมาก ลูกก็ มาเยี่ยมไม่ได้ รัฐบาลต้องการทำให้จิตใจของเธอ แตกสลายอย่างที่สุด ถ้าไม่ใช่คนที่เข้มแข็งจริงๆ ป่านนี้ก็เป็นบ้าไปแล้ว ผมมองว่า ออง ซาน ซูจี เป็นมนุษย์มหัศจรรย์ มีความเหนือมนุษย์อย่างมาก ในเรื่องของจิตใจ แต่ที่สำคัญคือความเสียสละ นี่คือสภาวะผู้นำ มีความกล้าที่จะตกทุกข์ได้ยาก ร่วมกับประชาชนของตัวเอง ซึง่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่คอ่ ยเห็น ในผูน้ ำทัว่ ไปในชีวติ ประจำวัน ตอนนีค้ นพม่าเหมือน กับติดคุกทั้งประเทศ ถูกข่มเหงรังแก ถูกทรมาน ด้วยวิธีการต่างๆ แต่ ออง ซาน ซูจี ก็ยอมอยู่ร่วม ชะตากรรม ทัง้ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นสถานะทีจ่ ะหนีกไ็ ด้ ตอน ทีเ่ ขาได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ในความ

THE VOICE OF HOPE FROM ALAN CLEMENTS แปลและถอดความ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม

นี่คือบทความจาก อลัน คลีเมนต์ส นักข่าวที่เคยเป็นผู้สัมภาษณ์ นาง ออง ซาน ซูจี และเป็นผู้เขียนหนังสือรวมบทสัมภาษณ์อ่านสนุกและเข้มข้นจนวาง ไม่ลงอย่าง The Voice of Hope นอกจากนั้นอลันยังเคยบวชเป็นพระอยู่ในพม่าในช่วงเวลาหนึ่งด้วย มุมมองของเขาที่ผสมผสานเรื่องของธรรมะ ขณะ เดียวกันก็มีด้านของสื่อสารมวลชนและนักเคลื่อนไหวที่สนใจประเด็นสิทธิมนุษยชนมาตลอด จึงเป็นเรื่องที่เราควรรับฟัง เราอ่านหนังสือเรื่อง The Voice of Hope ของอลัน แล้วตัดสินใจติดต่อพูดคุยกับเขาผ่านทางอีเมล (ปัจจุบันอลันอยู่ที่ออสเตรเลีย) โดยส่งคำถามส่วน หนึ่งไปให้ก่อน แต่หลังจากพิจารณาเรื่องเวลาซึ่งค่อนข้างกระชั้นชิด อลันจึงตัดสินใจเขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อให้ชาว a day BULLETIN อ่านเป็นที่แรก โดย เราได้ขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว (แต่ดว้ ยเหตุผลจำกัดของพืน้ ที่ เราจึงจำเป็นต้องตัดทอนข้อมูลบางส่วนไป แต่หลังจากนีอ้ ลันจะส่งบทความ เวอร์ชันภาษาอังกฤษเผยแพร่ตามสื่อสิ่งพิมพ์สำคัญๆ อีก ผู้อ่านท่านใดที่สนใจ คงต้องติดตามอ่านเวอร์ชันเต็มในฉบับอื่นต่อไป)

...มีอยูว่ นั หนึง่ ไม่นานมานี้ ผมนัง่ ฟังรายการวิทยุอยู่ วันนัน้ อดีตสมาชิก วุฒิสภาที่ชื่อ ทอม แลนโทส ซึ่งเคยเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ฆ่าล้าง เผ่าพันธุ์ ได้มาออกรายการ ซึง่ นอกจากผูด้ ำเนินรายการในวันนัน้ แล้ว ยังมี โบโน นักร้องนำจากวงร็อกชื่อดังอย่าง U2 มาร่วมออกอากาศด้วย ประเด็นหนึ่งที่โบโนได้ถามนายแลนโทสก็คือ ‘คุณคงต้องเคยเจอกับ ภาพทีน่ า่ โหดร้ายมากมายในค่ายแห่งความตายแห่งนัน้ ผมขอถามคุณได้ ไหมครับว่า ตลอดระยะเวลาที่คุณอยู่ที่นั่น มีภาพไหนที่ยังคงติดตาคุณ มายาวนานทีส่ ดุ จนถึงวันนี?้ ’ นายแลนโทสได้ตอบคำถามนี้ และผมขอสรุป เป็นคำพูดประมาณว่า ‘ครับ ผมได้พบเจอกับภาพทีน่ า่ สยดสยองมากมายในค่ายแห่งนัน้ แต่ ภาพที่ติดตาผมมายาวนานที่สุดไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นในค่ายกักกันแห่งนั้น แต่เป็นภาพก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นต่างหาก มันคือตอนที่ผมยืนอยู่บน ชานชาลารถไฟที่จะเดินทางไปที่ค่าย ผมมองไปรอบๆ ตัวและมองเข้าไป ในดวงตาของพี่น้องชาวยิวที่ยืนอยู่เป็นร้อยๆ คน พวกเขายืนอยู่ที่นั่น นิ่ง งันด้วยความหวาดกลัว และถูกความเจ็บปวดเข้าครอบงำ คนที่ผมรู้จักที่ นั่น ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่ได้รู้จักผมหรอก แต่เมื่อผมมองเข้าไปในดวงตา ของพวกเขานั้น ล้วนแต่เหมือนกันทั้งสิ้น คือเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ช็อก และว่างเปล่า แววตาทีผ่ มมองเห็นก็คอื แววตาของตัวผมเองด้วย ภาพ นัน้ หรือทีถ่ กู ผมควรจะพูดว่า ความรูส้ กึ นัน้ ยังคงอยูก่ บั ผมตลอดเวลาหลาย ปีที่ผมใช้ชีวิตในค่าย’ จากนัน้ โบโนก็พดู กับนายแลนโทสว่า ‘อะไรคือสิง่ ทีค่ ณ ุ อยากให้เกิดบน ชานชาลารถไฟแห่งนัน้ นอกจากสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นความทรงจำของคุณแล้ว?’ ท่านวุฒิสมาชิกหยุดนิ่งไปยาวนาน แล้วพูดว่า ‘รู้ไหมครับ เมื่อมอง ย้อนกลับไป ผมอยากจะเห็นพี่น้องชาวยิวของผมกระโดดลงมาจากรถไฟ ขบวนนัน้ แม้มนั อาจจะไม่มผี ลอะไรขึน้ มา แต่อย่างน้อยก็นา่ จะช่วยกันสกัด กั้นไม่ให้รถไฟไปถึงจุดหมายปลายทางของมัน แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขา รูว้ า่ มันไม่สำคัญหรอก เพราะถึงอย่างไรพวกเขาก็ตอ้ งเดินหน้าไปสูป่ ล่อง ไฟอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีใครทำอะไร ไม่มีใครลุกขึ้นมาต้านทานเลย’ ณ เวลานี้ ผมไม่อาจบอกได้วา่ ผมมีความกล้าหาญทีจ่ ะลุกขึน้ มาต่อกร

หรอก แต่ลองมองไปทีส่ ภาพสังคมโลกทีก่ ำลังพิกลพิการขยับเขยือ้ นเคลือ่ นไหว ตอบโต้ไม่ได้ในเรื่องที่ประเทศพม่ากำลังดิ้นรนต่อสู้เพื่อเสรีภาพ และต่อ เหตุการณ์ทก่ี ำลังเกิดขึน้ ในปัจจุบนั อย่าง ‘การพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยและ การควบคุมตัว’ ของผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ อย่าง นาง ออง ซาน ซูจี ดูเอาเถิด แน่นอนว่าผูน้ ำระดับโลกจำนวนมากมาย รวมทัง้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การยกย่อง นับถือทั้งหลาย ต่างก็พากันแสดงความรู้สึกโกรธแค้นต่อการกระทำของ รัฐบาลทหารพม่า แต่พวกเราทัง้ หลายต่างก็รดู้ วี า่ บรรดาผูน้ ำและผูท้ น่ี า่ เคารพ เหล่านั้นก็ได้แสดงความคิดเห็นอันโกรธเกรี้ยวแบบนี้มาตั้งแต่สมัยที่ รัฐบาลขึน้ เถลิงอำนาจผ่านการสังหารหมูช่ าวพม่า และนักเคลือ่ นไหวทีล่ กุ ขึน้ มาเรียกร้องประชาธิปไตยในแบบอหิงสาวิธมี าตัง้ แต่เดือนสิงหาคม ปี 2531 ความโกรธแค้นของนานาประเทศไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่การลงมือกระทำ ต่างหากที่ควรจะเป็นเรื่องใหม่ ผมหมายถึงการกระทำทีแ่ ท้จริง การกระทำทีส่ ามารถเป็นตัวเร่งให้เกิด การเปลีย่ นแปลงขึน้ ในพม่า การกระทำทีส่ ามารถยุตคิ วามบ้าคลัง่ ทัง้ มวล ลงได้ การกระทำทีส่ ามารถหยุดยัง้ ความคิดของรัฐบาลทีพ่ ยายามจะกวาด ล้างชนกลุ่มน้อยของพม่าที่อยู่ตามแนวชายแดนให้หมดสิ้นไป การกระทำที่จะหยุดรัฐบาลทหารมิให้จำกัดอิสรภาพของผู้ต่อสู้ที่ไม่ นิยมความรุนแรง และต้องการเพียงแค่สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย และมัน่ คง สิทธิทจ่ี ะแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ซึง่ เป็นสิทธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐาน การกระทำทีจ่ ะยุตกิ ารคุมขังคนพม่าทัง้ ประเทศ พม่าทีเ่ ป็นประเทศแห่ง การเป็นทาส มีประชาชน 54 ล้านคน เป็นนักโทษในประเทศตัวเอง การลงมือทำ การลงมือทำ การลงมือทำ นี่คือเวลาแห่งการลงมือทำ ของคนทั้งโลก แน่นอนครับ ผมได้พยายามอย่างถึงทีส่ ดุ ทีจ่ ะทำความเข้าใจสถานการณ์ที่ ซับซ้อนยิ่งในประเทศพม่า หมายความว่า ผมเองก็คิดว่าจะทำอย่างไรถ้า หากผมมีอำนาจในมือ ผมจะลงมือทำอะไรบ้างเพื่อหยุดยั้งความโหดร้าย การลิดรอนสิทธิมนุษยชน และช่วยนำทางผูค้ นไปสูห่ ลักการประชาธิปไตย


ทหารพม่าเดือดร้อน นัน่ คือตัดแหล่งทุนของรัฐบาล ทหารพม่า ไม่ได้ปดิ กัน้ การลงทุนในพม่า แต่ตดั การ ลงทุนที่จะทำให้รัฐบาลทหารพม่ามีอำนาจ เช่น ธุรกิจภาคพลังงาน เรื่องก๊าซ เรื่องน้ำมัน แต่อีก อันหนึง่ ทีท่ ำได้เร็วกว่าก็คอื ห้ามไม่ให้ธนาคารต่างๆ ทำธุรกรรมกับรัฐบาลทหารพม่า ตัดท่อน้ำเลีย้ งไป คนไทยจะเรียนรู้อะไรจาก ออง ซาน ซูจี ได้บ้าง การเมืองสารพัดสีของเรา ทุกฝ่ายชอบอ้าง สันติวิธี อหิงสา แต่ไม่ได้ทำอะไรที่เข้ากับสันติวิธี อหิงสาเลย นีค่ อื อย่างแรก อย่าง มหาตมะ คานธี ที่เสียชีวิตไปแล้ว ก็ถือเป็นอีกตัวอย่าง แต่ ออง ซาน ซูจี เป็นตัวอย่างที่ยังมีชีวิตอยู่ของการสันติ อหิงสา เป็นตัวอย่างของการอดทนอดกลัน้ เผชิญ หน้ากับความอยุติธรรมเพื่อที่จะให้ความทุกข์ที่ เกิดขึน้ กับตัวเอง เป็นเครือ่ งปลุกให้คนอืน่ เกิดความ ตระหนักรูข้ น้ึ มา และลุกขึน้ สู้ คือเอาตัวเองให้ยอม เจ็บเพื่อเป็นกระจกสะท้อนให้เกิดพลังในสังคม มันกระเพื่อม ของเราเป็นสันติ อหิงสาแต่ในนาม

เพื่อประชาชน และโดยประชาชน ยิ่งไปกว่านั้น อะไรคือการกระทำที่ ออง ซาน ซูจี ต้องการให้เราทุก คนทำในนามของเธอและในนามของประชาชนของเธอที่กำลังเรียกร้อง อิสรภาพ? ...ประเด็นของผมก็คอื ว่า การแสดงความคิดเห็นอย่างโกรธเกรีย้ วนัน้ ก็ เรื่องหนึ่ง แต่การลงมือกระทำอย่างจริงจังเพื่อยุติความทุกข์ยากของผู้อื่น ถือว่าเป็นอีกระดับหนึง่ ของความกล้าหาญและความเมตตากรุณา ซึง่ เป็น สิง่ ทีน่ อ้ ยคนจะคุน้ เคย หรือเต็มใจทีจ่ ะลงทำ อย่างน้อยนีก่ ค็ อื สิง่ ทีผ่ มเห็น อยู่ในตอนนี้ ทำไมน่ะหรือครับ? ทำไมโลกอันศิวไิ ลซ์ใบนีถ้ งึ ไม่ทำลายรางรถไฟทีจ่ ะ ไปยังค่ายแห่งความตาย ผูน้ ำของโลกเสรีกร็ อู้ ยูแ่ ก่ใจว่าค่ายแห่งความตาย นั้นมีอยู่จริง ทำไมถึงจะต้องเรียกร้องให้พวกยิวที่กำลังนิ่งงันอยู่ในความ หวาดกลัวต้องเป็นพระเอก นางเอก แล้วเป็นฝ่ายกระโดดลงจากชานชาลา เพื่อขวางทางรถไฟ? แล้วเพือ่ นมีไว้ทำไมหรือครับ? อาเซียนไปอยูก่ นั เสียทีไ่ หน? แล้วยูเอ็นล่ะ? ไหนล่ะผู้นำของสมาคมยุโรป ไหนล่ะศิลปิน นักดนตรี นักเขียน ทั่วโลก ในเวลานี้ ที่จะลุกขึ้นยืน หรือผมควรจะพูดว่า ควรจะส่งเสียงให้ดังที่สุด เท่าทีจ่ ะมากได้ เพือ่ ช่วยส่องทางให้โลกได้มองเห็น ออง ซาน ซูจี ในเวลา ที่จำเป็นเช่นนี้? วาคลาฟ เฮเวล เคยพูดไว้ว่า ‘การที่ ออง ซาน ซูจี ได้อทุ ศิ ชีวติ ทัง้ ชีวติ ของเธอเพือ่ ต่อสูใ้ นเรือ่ งสิทธิ มนุษยชนและประชาธิปไตยในพม่านั้น เธอไม่เพียงแต่ส่งเสียงเรียกร้อง ความยุติธรรมในประเทศของตัวเอง แต่ยังเพื่อมวลชนทั้งหลายที่ต้องการ อิสรภาพในการเลือกกำหนดชะตาชีวติ ของตัวเอง ตราบใดทีก่ ารต่อสูเ้ รียกร้อง เพื่ออิสรภาพยังจำเป็นสำหรับคนทั่วโลก เสียงเรียกร้องเช่นเดียวกับ ออง ซาน ซูจี จะยังคงช่วยปลุกเร้าให้ทกุ คนลุกขึน้ สูว้ นั ยังค่ำ ไม่วา่ เสียงเรียกร้อง เพื่ออิสรภาพจะมาจากที่ไหน ในยุโรปตอนกลาง รัสเซีย แอฟริกา หรือ เอเชียก็ตาม เสียงเหล่านั้นล้วนเป็นเสียงเดียวกัน นั่นคือการเรียกร้องให้ มนุษย์ทกุ คนได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างมีศกั ดิศ์ รี คนทุกคนจำเป็นต้องมีความหวัง’ นี่คือช่วงเวลาของพวกเรา มันถึงเวลาแล้ว เราต้องจุดประกายให้กับเหล่านักกิจกรรมที่มีอยู่ในหัวใจของคนทุก คน เราต้องเรียนรูถ้ งึ วิถที างทีส่ ร้างสรรค์ทจ่ี ะสร้างความเจ็บปวดคืนให้กบั ระบบทรราชย์และเหล่าทรราชทัง้ หลาย เราต้องเรียนรูว้ ธิ ที จ่ี ะแสดงให้เห็น ถึงความหมายในการกระโดดลงไปยืนขวางรางรถไฟ เพือ่ ต่อต้านผูท้ ส่ี มคบ กันสร้างความกดดันกับเรา ต่อต้านผู้ที่เป็นทรราชกดขี่ และผู้นำเผด็จการ ทุกหนทุกแห่ง รวมทั้งในพม่าด้วย พวกเราทุกคนเคยร่วมมือกันหรือทุ่มเทในแบบส่วนบุคคลอย่างไรใน การกระโดดลงไปขวางรางรถไฟแห่งภาวะโลกร้อน? พวกเราหยุดยัง้ ความ ยากจนได้อย่างไร? หยุดความอดอยากหิวโหยได้อย่างไร? และหยุดยัง้ สงคราม ได้อย่างไร? มีประเด็นมากมายทีเ่ ราต้องเผชิญในโลกทุกวันนี้ โลกใบนีข้ องเรากำลัง ตกอยูใ่ นสถานการณ์ลำบาก และพวกเราก็คอื คนทีส่ ามารถทำอะไรสักอย่าง ในเรือ่ งนีไ้ ด้ ผมเองก็เป็นคนทีจ่ ะลงมือกระทำได้เดีย๋ วนี้ ผมกลายเป็น พวก เรา และคำว่า เรา นั้น ในตอนแรกก็อาจจะหมายถึงคนตั้งแต่สองคน แต่ จากนั้น คำว่า พวกเรา จะหมายความถึงคนจำนวน 50 คน แล้วก็คน เป็นร้อยๆ คน จากนั้นคำว่า เรา ก็จะหมายถึงคนเป็นพันคน 5 พันคน 5 ล้านคน จากนั้นก็ขยายเป็น 10 ล้านคน และมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง พม่าทัง้ ประเทศไม่ยอมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเผด็จการ จนกระทัง่ โลก ทัง้ โลกหยุดให้การสนับสนุนในเรือ่ งของอาวุธและเงิน เพือ่ เป็นท่อน้ำเลีย้ ง

แต่ไม่ได้ทำตามเลย อันนี้พูดถึงทุกสี คือทุกคนอ้างว่า ออง ซาน ซูจี เป็นตัวแทนของ การต่อสู้ด้วยความสันติ อหิงสา แต่ถ้ามองใน ความคิดของคุณสุณยั คิดว่าสันติวธิ ไี ม่ใช่อะไรบ้าง หรือเรื่องผิวเผินที่คนมักจะเข้าใจผิด สันติวิธีของบ้านเรามักจะมองแค่ว่าไม่จับ อาวุธอยู่ในมือ แต่ไม่ได้มองเรื่องวาทกรรม เรื่อง วิธกี ารพูด เพราะการเมืองบ้านเรายังเรียกอีกฝ่าย ว่าศัตรู สัตว์นรก ทีต่ อ้ งกำจัดมันให้สน้ิ เรียกว่าการ ต่อสู้แบบธรรมาธรรมะสงคราม คือการทำลาย ล้างให้อีกฝ่ายหมดไป มันไม่ใช่ แค่วาทกรรมมัน ก็ไม่ใช่แล้ว ส่วนถ้าพูดถึงตัวระดับผูน้ ำ ผูน้ ำทีอ่ า้ ง ตัวเองเทียบกับ ออง ซาน ซูจี ก็มีแค่คนเดียว ซึ่ง ไม่ได้เทียบชั้นกับ ออง ซาน ซูจี และไม่ติดฝุ่น แม้แต่นดิ เดียวเลย แต่ทห่ี นักทีส่ ดุ ก็คอื การร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับประชาชน แค่การร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ กลุ่มผู้สนับสนุนตัวเองก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัว หนีไปตั้งแต่ต้นแล้ว

ต่อเครือ่ งจักรสังหารมนุษย์ในพม่า อะไรจะเกิดขึน้ หรือถ้าหากโลกอันศิวไิ ลซ์ ของเราหยุดการส่งสินค้าและสนับสนุนเงินตราเพื่อไม่ให้รถไฟได้วิ่งบน รางทีน่ ำไปสูเ่ ป้าหมายแห่งการเป็นทรราชย์? เมือ่ ไหร่กนั ทีร่ ะบอบการปกครอง แบบทรราชย์ของรัฐบาลทหารพม่าจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นอาชญา กรรมของมนุษยชาติ? ความทุกข์ยากอีกมากเพียงใดกันที่ประชาชนต้อง แบกรับ? เมื่อไหร่ที่พอคือพอ? ลองคิดถึงเรื่องนี้ดู อะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากทางกองทัพไม่เล่นด้วยกับ บรรดานายพลทัง้ หลาย อะไรจะเกิดขึน้ ถ้าหากบรรดาผูม้ ตี ำแหน่งในรัฐบาล ทหาร รวมทัง้ บรรดาทหารทัว่ ไป - บางทีสว่ นใหญ่แล้วพวกเขาอาจจะเป็นผู้ ที่สนับสนุน ออง ซาน ซูจี แต่ไม่กล้าที่จะปลดล็อกความผูกพันกับนาย ของพวกเขา อะไรจะเกิดขึน้ บ้างหากพวกเขากล้าทีจ่ ะปฏิเสธ อะไรจะเกิด ขึ้นถ้าพวกเขาโยนอาวุธทิ้งไป เรื่องนี้ไม่ยากที่จะจินตนาการ ยิ่งไปกว่านั้น อะไรจะเกิดขึน้ กับบรรดาผูน้ ำกองทัพระดับสูงในพม่าที่ จะหันหลังให้กบั เจ้านายทีม่ ยี ศตำแหน่งใหญ่โต? บางทีการถูกจองจำของ ออง ซาน ซูจี อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้ บางทีนายพลระดับสูงบางท่าน อาจจะตระหนักถึงภาวะความมั่นคงของตัวเองและความปลอดภัยของ ครอบครัว ซึ่งจะมั่นคงปลอดภัยที่สุดเมื่อมีการปล่อย นาง ออง ซาน ซูจี ออกไปเดี๋ยวนี้ รวมทั้งบรรดานักโทษการเมืองอีกจำนวนมาก และเปิดให้ มีการเจรจากันอย่างแท้จริงกับผู้สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยในพม่า ไม่ใช่เพียงแค่พรรคเอ็นแอลดี แต่กับพลเมืองทั้งหมดของประเทศ เวลาเช่นนี้แหละที่สุกงอมต่อการเปลี่ยนแปลง เวลานั้นก็คือขณะนี้ เมือ่ ผูน้ ำทัง้ หลายในโลกเห็นว่า นีค่ อื เวลาแห่งการลงมือทำ และคงการ กระทำเหล่านั้นไว้จนกว่าการเจรจาอย่างแท้จริงระหว่างหลายฝ่ายจะ เกิดขึ้น นี่คือช่วงเวลาที่ว่า นี่คือประกายแห่งความหวังในเรื่องนี้ เราทุกคน ล้วนแต่รู้ว่า นี่คือเวลาแห่งการลงมือทำเดี๋ยวนี้ คำถามทีย่ งั เหลืออยูก่ ค็ อื อะไรล่ะคือสิง่ ทีจ่ ะจุดประกายให้โลกทัง้ โลก มีสำนึกร่วมกันอย่างเพียงพอทีจ่ ะทำลายคำสาปของระบอบการขับเคลือ่ น ด้วยอำนาจของ นายพล ตันฉ่วย และรัฐบาลทหารของเขาในพม่า และทำให้ ขบวนรถไฟแห่งระบบทรราชย์หยุดลง? เมือ่ ไหร่คำว่าพอ ถึงจะแปลว่าพอ? ก็อย่างที่ ออง ซาน ซูจี ได้พดู กับผมไว้ตอนทีเ่ ราร่วมมือกันทำหนังสือ เรื่อง ‘The Voice of Hope’ ว่า ‘ช่วยกันทำให้โลกรูว้ า่ พวกเรายังคงเป็นนักโทษในประเทศของตัวเอง และโปรดจงใช้อิสรภาพที่ท่านมีอยู่ในเวลานี้ ช่วยกันทำให้เราบรรลุถึง อิสรภาพของพวกเราเองด้วยเถอะ’ นีค่ อื ช่วงเวลาทีพ่ วกเราทุกคนควรจะลงมือทำ ไม่วา่ การกระทำนัน้ จะ คืออะไรก็ตาม อลัน คลีเมนต์ส www.AlanClements.com www.worlddharma.com จากหนังสือเรื่อง Aung San Suu Kyi: The Voice of Hope หาซื้อได้ที่ร้านคิโนะคุนิยะ ราคา 376 บาท อลัน : ชีวิตคุณถูกตัดขาดจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตมากมาย ถูกตัดขาดครอบครัว จากสามี จากลูกๆ และจากประชาชนของคุณ รวมทัง้ ถูกตัดขาดจากอิสรภาพในการเคลือ่ นไหว และการแสดงความ คิดเห็นด้วย ออง ซาน ซูจี : ฉันคิดถึงครอบครัว โดยเฉพาะลูกชายของฉัน ฉันคิดถึงการที่ไม่มีโอกาสได้ดูแลพวกเขา ไม่มีโอกาสได้อยู่กับเขา แต่ฉันไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตถูกตัดขาด โดยทั่วไปแล้วฉันรู้สึกว่าการถูก กักบริเวณให้อยูใ่ นแต่ในบ้านเป็นส่วนหนึง่ ในงานของฉัน และฉันก็ กำลังทำงานอยู่

หลังจากที่ นาง ออง ซาน ซูจี ถูกรัฐบาล ทหารพม่ า กั ก บริ เ วณให้ อ ยู ่ แต่ ใ นบ้ า นพั ก มานานจนเกือบ 6 ปี ซึ่งกำลัง จะครบกำหนด ปล่อยตัวในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 นี้ ท่ามกลางการจับตามองของนานาประเทศ แต่แล้วเหตุการณ์กเ็ กิดพลิกผัน เพราะเมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม ก่อนที่จะถึงกำหนด ดังกล่าว รัฐบาลทหารพม่าได้จับตัว นาย จอห์น วิลเลียม เย็ตตอว์ ชายอเมริกันวัย 53 ปี ในข้อหาที่ชายผู้นี้ได้ว่ายน้ำเข้าไป ในบริเวณบ้านของ นาง ออง ซาน ซูจี ส่ง ผลให้กำหนดการปล่อยตัวดังกล่าวต้องเป็น อันล้มพับไป จากนัน้ 1 สัปดาห์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม รัฐบาลทหารพม่าจึงได้นำตัว นาง ออง ซาน ซูจี และหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติ เพื่อประชาธิปไตย หรือเอ็นแอลดี ไปขัง ในเรือนจำอินเส่ง เพื่อรอการพิจารณาคดี ในศาล ท่ามกลางการจับตามองจากนานา ประเทศ ซึ่งต่อมารัฐบาลทหารพม่าได้ตั้ง ข้อกล่าวหาว่า นาง ออง ซาน ซูจี ละเมิด ข้อห้ามของการถูกสั่งกักบริเวณภายใน บ้านพัก ทีห่ า้ มไม่ให้ตดิ ต่อกับบุคคลภายนอก ถัดจากนัน้ หนึง่ วัน ในวันที่ 15 พฤษภาคม นาง ฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ออก มาบอกว่า เธอรูส้ กึ อึดอัดใจอย่างยิง่ ต่อการ ตั้งข้อกล่าวหานางซูจีจากคดีที่ไร้มลู ความ จริงดังกล่าว และถือเป็นข้ออ้างในการกัก บริเวณที่ไม่สมเหตุสมผล นอกจากนาง ฮิลลารีแล้ว ผู้นำทั่วโลก รวมไปถึงรัฐบาล ไทย ยังร่วมกันประณามการกระทำครั้งนี้ ของรัฐบาลทหารพม่าอีกด้วย ก่อนหน้าทีก่ ารไต่สวน นาง ออง ซาน ซูจี จะเกิดขึน้ นาย จอห์น วิลเลียม เย็ตตอว์ ได้ถูกตั้งข้อหาใน 3 กระทง ทั้งการฝ่าฝืน กฎหมายคนเข้าเมือง บุกรุกเขตหวงห้าม และโน้มนำให้นางซูจีละเมิดเงื่อนไขการ กักบริเวณ วันที่ 18 พฤษภาคม นาง ออง ซาน ซูจี พร้อมทั้งแม่บ้านทั้งสองคน รวมถึง นาย จอห์น วิลเลียม เย็ตตอว์ ถูกทางการ พม่าไต่สวนในเรือนจำอินเส่ง โดยการไต่สวน ดังกล่าวมีผู้พิพากษาดำเนินคดี 2 ราย ไม่มคี ณะลูกขุน และมีพยานจำนวน 22 ราย ซึ่งคาดกันว่าการไต่สวนจะกินระยะเวลา ยาวนานหลายสัปดาห์ ในการไต่สวนวันที่สาม รัฐบาลทหาร พม่าอนุญาตให้ผสู้ อ่ื ข่าวท้องถิน่ 5 คน และ ผูส้ อ่ื ข่าวต่างชาติ 5 คน รวมถึงนักการทูต จากต่างประเทศ 29 คน เข้าฟังการไต่สวนได้ เป็นเวลา 45 นาที โดยหลังจากการไต่สวน นางซูจไี ด้กล่าวขอบคุณทุกคน รวมถึงแสดง ความเสียใจที่ไม่สามารถพบปะพูดคุยกับ ทุกคนได้ทั่วถึง แต่หวังว่าจะได้พบกันอีก ในที่ที่ดีกว่านี้ จนถึงวันนี้ก็ยังไร้วี่แววอิสรภาพของ ออง ซาน ซูจี ทัง้ ทีห่ ลายฝ่ายร่วมกันกดดัน รัฐบาลทหารพม่า แต่หลายฝ่ายก็คาดการณ์ กันว่านางซูจีอาจจะถูกกักบริเวณต่อเป็น เวลา 3-5 ปี หลังจากที่เธอเพิ่งฟื้นจาก อาการป่วยจากโรคความดันโลหิตสูงใน ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

MAY 2009 ROUND UP

คิดของผม เขาเป็นหนึ่งในผู้รับรางวัลที่สมควรแก่ การได้รับรางวัลอย่างไม่มีข้อกังขาเลย เขาก็น่านับถือในการต่อสู้ แต่ในมุมของคนที่มอง อยู่ การต่อสู้แบบนี้มันก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไร กลับมา แล้วจะสู้ ไปทำไม ตัวเขาก็สู้ แต่คนอื่นช่วยสู้ด้วยหรือเปล่า การ ต่อสู้ลักษณะนี้จะเกิดพลังในเรื่องของการเปลี่ยน แปลงได้ก็ต่อเมื่อคนอื่นให้ความสำคัญแล้วก็ช่วย กระพือกันมา จริงๆ แล้วคนพม่าก็สู้ได้ ถ้าเขาจะ ลุกขึ้นสู้ แต่พอเขาลุกขึ้นสู้ทุกครั้ง เขาตายทุกครั้ง แล้วไม่มคี นข้างนอกมาช่วยส่งเสริม มันไม่มมี าตรการ อย่างอืน่ ทีจ่ ะทำให้รฐั บาลทหารพม่าอยูใ่ นอำนาจ ไม่ได้ แล้วเราจะทำยังไงให้รัฐบาลทหารพม่าอยู่ ในอำนาจไม่ได้ จะคว่ำบาตรแบบไม่คบค้าสมาคม กับพม่าเลย คนพม่าก็จะเดือดร้อนก่อน คนทัว่ ไป ซึง่ ตอนนีท้ กุ ข์ยากอยูแ่ ล้ว ก็จะหนักเข้าไปอีก เพราะ ฉะนั้น การคว่ำบาตรแบบล้มกระดานจะทำไม่ได้ ต้องเลือกคว่ำบาตรในภาคธุรกิจทีจ่ ะทำให้รฐั บาล


14

GADGET

Sony Alpha DSLR A380

กล้องดิจิตอล DSLR ตัวใหม่จากค่าย Sony ด้วยมิติ 128x97x71 มิลลิเมตร หนัก 489 กรัม มาพร้อมความละเอียดสูงสุด 14.2 ล้านพิกเซล ความละเอียดภาพที่ 4592x3056 พิกเซล ด้วย ระบบ Auto Focus 9 จุด ปรับค่า ISO ได้ที่ 100–3200 ความเร็วชัตเตอร์ 30–1/4000 วินาที ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ 2.5 เฟรมต่อวินาที หน้าจอขนาด 2.7 นิ้ว TFT LCD ความละเอียด 230,400 พิกเซล ระบบปรับแสงหน้าจออัตโนมัต ิ สามารถปรับเอนหน้าจอได้ และมีเทคโนโลยี SteadyShot INSIDE Stabilization ป้องกันภาพสั่นไหว พร้อมระบบขจัดฝุ่นที่เซ็นเซอร์ เชื่อมต่อสาย USB 2.0, สาย HDMI และสายวิดีโอได้ บันทึกภาพได้ทั้งการ์ด Memory Stick Pro Duo และ SD/SDHC ใช้แบตเตอรี่ Lithium-Ion NP-FH50 พร้อมเลนส์มาตรฐาน SAL-1855 ค่าความไวแสงที่ F/3.5–5.6 หากใครสนใจละก็ เตรียมบัดเจตไว้ได้เลยที่ 29,750 บาท

FESTIVAL

Italian Festival 2009

ขอบอกว่า พลาดไม่ได้จริงๆ กับ งานใหญ่อย่าง เทศกาลอิตาเลียน 2009 ที่สถานทูตอิตาลี ร่วมกับสำนักงาน พาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย จัดขึ้น ณ สถานที่สำคัญทั่วกรุงเทพฯ เพือ่ ให้คนไทยได้สมั ผัสวิถชี วี ติ การกิน ดืม่ ดนตรี ภาพยนตร์ และศิลปวัฒนธรรม ของชาวอิตาเลียนอย่างใกล้ชดิ กิจกรรม ทีโ่ ดดเด่นของงานนีค้ อื สัปดาห์การปรุง อาหารอิตาเลียนจาก 8 ภัตตาคาร อาหารอิตาเลียนชั้นนำในกรุงเทพฯ, งานแสดงไวน์ ช ั ้ น เยี ่ ย มของอิ ต าลี , กิจกรรมการปรุงกาแฟเอสเพรสโซและ คาปูชโิ น, งานแสดงดนตรีในภาพยนตร์ อิตาลีชื่อดังอย่าง Life is Beautiful ส่วนไม้เด็ดที่เราตั้งตารอของเทศกาล นี้ต้องยกให้ Italian Film Festival ที่มี ภาพยนตร์อิตาเลียนให้ชมมากถึง 19 เรือ่ ง จัดฉายระหว่างวันที ่ 6–10 มิถนุ ายน นี ้ ที่โรงภาพยนตร์ SFX ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม ใครทีส่ นใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถคลิ ก เข้ า ไปดู ร ายละเอี ย ด และตารางการจัดงานต่างๆ ได้ท ่ี www. italianfestivalthailand.com หรือทีโ่ ทร. 0-2633-8491-3 ต่อ 108

PICTURE BOOK

คนหัวใจสิงห์ อัสนี-วสันต์ เวิลด์ทวั ร์ 2008

ใครเป็นแฟนพันธุแ์ ท้ของสองพีน่ อ้ ง อัสนี-วสันต์ โชติกลุ ต้องไม่พลาดหนังสือบันทึกภาพการเดินทางทัวร์คอนเสิร์ต ‘คนหัวใจสิงห์ อัสนี-วสันต์ เวิลด์ทัวร์’ ทีท่ ง้ั คูอ่ อกเดินทางท่องโลกส่งคำขอบคุณ และกำลังใจให้พน่ี อ้ งชาวไทยตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่ในประเทศที่จังหวัดพิษณุโลก, ลำพูน, อุบลราชธานี, ลพบุรี, ชุมพร และชลบุรี ก่อนออกเดินทางแสดงคอนเสิร์ตใน 4 เมืองใหญ่ของโลก ซิดนีย,์ ลอสแองเจลิส, นิวยอร์ก และลอนดอน เท่านัน้ ยังไม่พอ ภายในเล่มยังมีบทสัมภาษณ์พเิ ศษ และบันทึกความทรงจำของพีน่ อ้ งคูน่ ท้ี ห่ี าอ่านได้ไม่งา่ ยนัก หนังสือมีวางจำหน่ายแล้วทีร่ า้ นหนังสือใน เครืออมรินทร์พรินติง้ ราคาเล่มละ 1,000 บาท รายได้ทง้ั หมด สิงห์ คอร์ปอเรชัน่ จะนำไปจัดตัง้ เป็น กองทุนสวัสดิการกองทัพบกเพื่อการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของทหารที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการ ปฏิบัติหน้าที่ และสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรักษาสัตว์ด้วย

MAGAZINE

Discovery Channel Magazine

“Discovery Channel Magazine เป็นสื่อ น้องใหม่ที่เอาเนื้อหาของช่องดิสคัฟเวอรีมา ย่อให้กลายเป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่พก ติดตัวไปไหนมาไหนก็ได้ อย่างรายการ Myth Busters ทีว่ า่ ด้วยการพิสจู น์ความเชือ่ ต่างๆ โดย คณะนักวิทยาศาสตร์สติเฟือ่ ง ก็นำมาเล่าเรือ่ ง ใหม่เป็นคำถามแบบ Q&A นอกจากนี้ยังมี คอลัมน์สนุกๆ ทีผ่ มชอบมาก ชือ่ Truth vs TV เขาจะเอาภาพจากฉากในซีรีส์ดังๆ แล้วลอง มาอธิบายในแง่ความเป็นจริงว่า จริงๆ แล้ว สิ่งที่ทำมันถูกหรือเปล่า อย่างเล่มล่าสุด เขา เอาฉากในเรื่อง Baywatch มาวิเคราะห์ ว่าวิธี ช่วยชีวติ คนจมน้ำจริง กับในทีว ี มันแตกต่างกัน แล้วเขียนด้วยสำนวนกวนๆ และจัดเลย์เอาต์ เข้าใจง่ายดี ตอนนี้มีขายในเมืองไทยแล้ว ผม ซื้อจากร้านคิโนะคุนิยะ เซ็นทรัลเวิลด์ ราคา 190 บาทครับ” เลือกให้โดย : วีรวัฒน์ อัจจุตมานัส บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HAMBURGER

MUSIC

Silence Is Wild: Frida Hyvonen

“Silence Is Wild สมควรได้รับมงกุฎอัลบั้มยอดเยี่ยมประจำปีนี้ที่น่าจะมอบให้ตั้งแต่ครึ่งปีแรก ฟรีดาแต่งเพลงที่ใช้ตัวเธอเอง ชื่อ จริงคนจริง และประสบการณ์ต่างๆ เข้าไปอย่างมีสีสัน แค่เพลงเปิด ‘Dirty Dancing’ ที่ว่าด้วยรักสมัยเด็กช่วงปลายยุค ’80s-’90s ท่ามกลางจังหวะแบบ Carole King, Laura Nyro ผสมกับ ABBA ก็ทำให้คุณนึกถึงลีลาการแต่งเพลงสุดแสนมีเอกลักษณ์อย่างของ Jarvis Cocker ในอดีตถัดมาไม่นาน ‘London!’ กับ ‘Scandinavian Blonde’ ครึกครื้นไปด้วยเมโลดี้สนุกสนาน ราวกับวง Napoleon / The Concretes / Saint Etienne ร้องรำบนภูเขาลูกเดียวกับใน The Sound of Music ส่วนเพลงรักก็มีความคมคายอย่างร้ายกาจ บางอย่างในสาวคนนี้ทำให้เราหลงใหล ตั้งคำถาม และอยากเข้าใกล้เพื่อหาสิ่งนั้น” เลือกให้โดย : อาทิตย์ พรหมประสิทธิ์ นักวิจารณ์ดนตรี คอลัมน์ Music นิตยสาร Esquire

BOOK

ฟ้าเดียวกัน

เล่มนี้ออกมาได้พักใหญ่แล้ว แต่เรายังอยากหยิบมาแนะนำ เพราะ issue ‘5 ปี ไฟใต้’ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ประจำฉบับนั้นน่าสนใจ และน่าจะยังอยู่ในกระแสไปอีกนาน แฟนเหนียวแน่นคงรู้จัก ‘ฟ้าเดียวกัน’ ดีแล้ว แต่สำหรับคนที่เพิ่งเคยได้เห็นได้ยินชื่อเป็นครั้งแรก เราขอแนะนำอย่างคร่าวๆ ว่า ‘ฟ้าเดียวกัน’ เป็นนิตยสารกึ่งหนังสือหรือที่บางคนเรียก บุ๊กกาซีน รายสามเดือน ที่ว่าด้วยเรื่องสังคมการเมืองอย่างชนิดที่เรียกว่า ฮาร์ดคอร์ เอามากๆ ภายในเล่มประกอบด้วยบทความวิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์ เชิงวิชาการที่ เข้มข้น เนื้อๆ เน้นๆ แบบไม่ปล่อยให้แม้กระทั่งน้ำขลุกขลิกเล็ดลอดมาเจือปน ซึ่งคงสะใจผู้อ่านที่ชอบอะไรแนวนี้ แต่สำหรับคนที่อ่อน พรรษาสักหน่อยคงกลืนไม่คล่องคอเท่าไหร่นัก อย่างไรก็ดี อ่านเรื่องเบาๆ มาเยอะแล้ว ลองอ่านเรื่องหนักๆ เข้มๆ บ้าง ชีวิตจะได้ไม่ ว่างโหวงเกินไป สำหรับเล่มนี้ แนะนำให้คุณพลิกอ่านคอลัมน์ ‘ทัศนะวิพากษ์’ เรื่อง ‘บทรำพึงถึงชายแดนใต้: บันทึกใต้พรม 5 ปี ไฟใต้’ ซึ่งเขียนโดย ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า ผู้สื่อข่าว บางกอกโพสต์ เป็นบทความที่ให้ข้อมูลใหม่เรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้ที่มีประโยชน์ทีเดียว ‘ฟ้าเดียวกัน’ ราคา 200 บาท มีขายที่ร้านหนังสือบางร้าน หาซื้อไม่ได้ลองสอบถามที่ 0-2863-6061-2 หรือ sameskybooks@gmail.com


15

EXHIBITION

Planet Ocean: Voyage to the Heart of the Marine Realm

นับเป็นปีที่สองแล้วที่ห้างสรรพสินค้าเซนจัดโครงการ ZEN Earth Care Society งานโชว์ภาพถ่ายทางธรรมชาติสวยๆ ให้คนเมืองอย่างเราๆ ได้ดู โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ในปีนเ้ี ป็นเวอร์ชนั ภาพถ่ายธรรมชาติ ใต้ทะเลจากฝีมือของ Laurent Ballesta และ Pierre Descamp ช่างภาพชื่อดังชาวฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีการแสดงภาพถ่ายใต้ท้องทะเลของประเทศ ไทยที่มีความสวยงามและเป็นภาพที่หาชมได้ยากจำนวน 88 ภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของนิทรรศการที่น่าสนใจ และเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่า ไทยเรา เป็นประเทศแรกในเอเชียที่จัดนิทรรศการนี้ขึ้น ทั้งนี้ Planet Ocean มีกำหนดการจัดแสดง 69 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน จนถึงวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ณ เซน เอาต์ดอร์ อารีนา ห้างสรรพสินค้าเซน และบริเวณรอบลานน้ำพุเซ็นทรัลเวิลด์

WEBSITE

Twitter

ช่วงนี้หลายคนอาจจะเลิกเล่น Hi5 แล้วหันไป ใช้ Facebook ที่มี application ให้เล่นมากกว่า แต่ เมื่อหันไปดูอีกฟากโลกหนึ่งอย่างประเทศอเมริกา ก็จะพบว่าตอนนี้ web community ที่มาแรงสุดๆ คงจะหนีไม่พน้ Twitter เป็นแน่ นอกจากเหล่าดารา ฮอลลีวูดเขาจะติด Twitter กันงอมแงม เหตุผลที่ ทำให้เว็บนี้ฮิตขึ้นมาจนหลายคนขาดไม่ได้ ก็น่าจะ เป็นเพราะความง่ายของมัน ตัง้ แต่เริม่ สมัครสมาชิก การตกแต่งหน้า home ของคุณแบบง่ายๆ การโพสต์ ทีเ่ ชือ่ มโยงลิงก์ได้หลากหลาย แถมยังเหมาะสำหรับ คนที่ไม่ชอบเขียนอะไรยาวๆ อีกด้วย เพราะคุณจะ สามารถโพสต์ข้อความได้ไม่เกิน 140 ตัวอักษรใน แต่ละครั้ง บอกว่าคุณกำลังทำอะไร หรือคิดอะไร อยูแ่ ค่นน้ั เอง เราขอชิงแนะนำให้คณ ุ เริม่ รูจ้ กั Twitter ก่อนใครๆ กันตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่มันจะมาฮอตใน บ้านเรา (ซึ่งก็เชื่อว่าไม่น่าจะนานเกินรอ) ก็คงจะเก๋ ไม่หยอก

SWEET

Hi-Tim

หลังจากที่เปิดร้านอาหาร Butler ที่เกษรพลาซ่ามาได้ระยะหนึ่งจนอยู่ตัว ทิม บัตเลอร์ เชฟ ชื่อดังของนิวยอร์ก ก็กระโดดมาเปิดไลน์ใหม่ที่ Urban Square ประชาชื่น กับร้านขนมหวานโฮม เมดสีฟ้า-ขาวน่ารักๆ ชื่อว่า ไฮ-ทิม ที่เสิร์ฟไอศกรีมโฮมเมดรสชาติแปลกใหม่หมุนเวียนกันไป ทุกๆ 2 สัปดาห์ เช่น เชอร์เบ็ตส้มโอพริกเกลือ, ชาไทย, เชอร์เบ็ตสไปร์ท, และเชอร์เบ็ตตะไคร้ โซดา ในราคาสกู๊ปละ 45-55 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีคัพเค้กเนื้อนุ่ม รสชาติออริจินัลจาก นิวยอร์กให้เลือกกินอีกหลายเมนู อ้อ! ชา กาแฟ หรือสมูธตี้ผลไม้ ไฮ-ทิม เขาก็มีไว้บริการคุณ ครบวงจร ร้านเปิดทุกวัน ตั้งแต่ 10.00–22.00 น. ต้องการสอบถามเมนูหรือข้อมูลร้านเพิ่มเติม กดไปที่ 0-2954-1722 หรือที่ www.hi-timsweet.com

COSMETIC

Dermalogica : Powerfoliant & Extreme C

ผู้หญิงคนไหนที่กำลังคิดจะเปลี่ยนครีมบำรุงผิวหน้าอยู่ใน ตอนนี้ เดอร์มาโลจิกา ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชั้นนำจากสหรัฐฯ เขามี ตัวช่วยดีๆ กับนวัตกรรมของครีมบำรุงผิวแบบใหม่ - เพาเวอร์ฟอลิแอนต์ (ขนาดบรรจุ 2 ขวด ขวดละ 8 กรัม ราคา 3,950 บาท) คือสครับเนื้อเนียนละเอียดที่เปี่ยมพลังในการผลัดเซลล์ผิวหน้า อย่างอ่อนโยน เพราะอุดมด้วยสารสกัดจากพืชธรรมชาติ และ ช่วยปรับสภาพผิวให้กระจ่างใส เปล่งประกายภายใน 1 เดือน และ เอ็กซ์ตรีม ซี (ขนาด 8 กรัม ราคา 4,500 บาท) วิตามินซี บริสุทธิ์ที่บรรจุอยู่ในรูปของผงแป้ง เมื่อสัมผัสกับผิว เนื้อแป้งจะ เปลีย่ นเป็นน้ำเข้าซึมซาบตรงสูผ่ วิ ชัน้ ลึก ช่วยกระตุน้ การเสริมสร้าง คอลลาเจน ทำให้ผิวเรียบตึง กระชับ ไม่หย่อนคล้อย พร้อมปรับ สภาพผิว ลดเลือนจุดด่างดำและความหมองคล้ำ เห็นตัวเลขแล้ว หลายคนคงตาโตเพราะราคาค่อนข้างสูง แต่จากการสอบถามกูรู บิวตี้จากนิตยสารแฟชั่นหลายหัว เขายืนยันตรงกันว่าผลลัพธ์ที่ได้ นั้นสมน้ำสมเนื้อเชียวละคุณ

GIVE

บริจาคหนังสือกับ โครงการอ่านสร้างชาติ ‘อ่านสร้างชาติ’ คือโครงการพัฒนาการ จัดการหนังสือมือสอง เพือ่ เปลีย่ นแปลงประเทศ ไทย เนือ่ งจากทุกวันนีย้ งั คงมีเด็กและเยาวชน ที่ไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือดีๆ อยูม่ ากมาย ใครทีเ่ ป็นหนอนหนังสือ และพอจะมีหนังสือ เนือ้ หาดีๆ อยูบ่ า้ ง เราขอชวนให้มาบริจาค หนังสือให้นอ้ งๆ ผูข้ าดโอกาสทางการอ่านที่ อยู่ห่างไกลและยากไร้ต่อไป ด้วยการคลิก เข้าไปดูจุดรับบริจาคหนังสือทั่วกรุงเทพฯ ที่ www.read4thai.org หรือ 08-1018-3004 สำหรับโทร.ไปแจ้งเจ้าหน้าที่

• สถานีรถไฟฟ้า BTS • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกโดย พนักงานแจก a day BULLETIN ทุกวัน ศุกร์ 17.00 -18.00 น.) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • เซ็นทรัล • โรบินสัน • ดิ เอ็มโพเรียม • มาบุญครอง • สยามพารากอน +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • True Shop • True Coffee • Starbucks NEW • Coffee World • 94 Coffee • ร้านกาแฟดอยตุง • บ้านใร่กาแฟ • iberry • Kanom • Mister Donut NEW • Vanilla Garden • กัลปพฤกษ์ • กับข้าว’กับปลา • Yindee Cup NEW • ร้านประตูสีฟ้า • Cafe Classique NEW • ไล-บรา-รี่ NEW • A Big Seat NEW • Stufe NEW • au bon pain NEW • Coffee Beans by Dao NEW +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • โรงภาพยนตร์ลิโด้ • โรงภาพยนตร์สยาม • โรงภาพยนตร์สกาลา • โรงภาพยนตร์ House • ภัทราวดีเธียเตอร์ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • อาคารอื้อ จือ เหลียง • อาคาร Tipco • อาคาร SCB • อาคารสิรินรัตน์ • อาคารเอ็มไพร์ม • อาคารมณียา • อาคารต้นสน • อาคารมาลีนนท์ • อาคาร Lake Rajada • อาคารอับดุลราฮิม • อาคารชาร์เตอร์ • I House Condominium • The Lake Condo +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • British Council • สมาคมฝรั่งเศส • สถาบันเกอเธ่ • TCDC • Hof Art Gallery • Secret Recipe • Apex Skin Care • Q Cut • The Style by TOYOTA • ชลาชล • ผิวดีคลีนิค • โรงพยาบาลวิภาวดี • ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ • California WOW Xperience • Karmakamet NEW • Health Land Spa & Massage NEW +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง • เคาน์เตอร์การบินไทย สุวรรณภูมิ • เคาน์เตอร์ Thai Air Asia • เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


CALENDAR

16

5 - 11 JUNE 2009

MON

TUE

WED

THU

His & Hers : Duo Art Exhibition

Lee Presents ModernDog Private Performance

Seacon Square Watercolors Art Exposition

Wishfully Formed

π‘∑√√»°“√¿“懢’¬π §√—Èß·√°¢Õß ‡√¡’ ·≈– ©—µ√’¬“ ‡ √’««‘ ≤ — π«ß»å º≈ß“π¢Õß∑—ÈߧŸà·µ°µà“ß°—𠉪„π·∫∫©∫— ∫ ¢Õ߇¢“ ·≈–‡∏Õ ‰¡à«“à ®–‡ªìπÀ—«¢âÕ ‡∑§π‘§ ·≈– ’ π— ´÷ßË ß“π ¢Õ߇√¡’π—Èπ‡ªì𠉪µ“¡ ∫ÿ§≈‘°¢ÕߺŸ™â “¬∑’‡Ë ¢â¡¢√÷¡  à«πº≈ß“π¢Õß©— µ √’ ¬ “ ®–ºŸ ° æ— π °— ∫ ‡√◊ Ë Õ ß√“« ·øπµ“´’·≈–§«“¡≈’≈È ∫— «—ππ’∂È ß÷ 30 ¡‘∂πÿ “¬π 2552 (‡«âπ«—πæÿ∏) ≥  “≥– »‘≈ªá ·°≈‡≈Õ√’ ™—Èπ 3 ‡¥Õ– æ√Õ¡“π“¥ ‡¥°§Õ√å (‚√ß·√¡π“¬‡≈‘»ª“√å°)

∂◊Õ‡ªìπ§Õπ‡ ‘√åµ —Ëß ≈“ °àÕπ‚¡‡¥‘√åπ¥ÁÕ°®– ÕÕ°‡¥‘𠓬‡«‘≈¥å∑—«√å„π  À√—∞Õ‡¡√‘°“ ·≈–Õ—ß°ƒ… «—ππ’È ‡«≈“ 19.00 π. ≥ ≈“π°≈“ß·®âß »Ÿπ¬å«≤ — π∏√√¡·Àà ß ª√–‡∑»‰∑¬ ∫—µ√√“§“‡¥’¬« 600 ∫“∑ ∫—µ√®”Àπà“¬∑’Ë√â“π Lee ∑ÿ° “¢“, ¥’‡® ¬“¡, πâÕß ∑à“æ√–®—π∑√å √â“π Happy Monday √“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡ ‡µ‘¡∑’Ë www.moderndog. biz

ù¡À°√√¡»‘≈ª– ’πÈ” ´’§Õπ ·§«√åû ´÷ßË ‡ªìπ°“√ √«∫√«¡‡À≈à“»‘≈ªîπ ’πÈ” §ÿ≥¿“æ§√—È߬‘Ëß„À≠à∑—Ë« ‰∑¬ ‰¥â·°à »‘≈ªîπ·Ààß ™“µ‘ »‘≈ªîπ™—Èππ” ·≈– »‘≈ªîπÕ‘ √– ®”π«π 140 ∑à“π °«à“ 200 ™‘Èπß“π Õ“∑‘ Õ.  «— ¥‘Ï µ—𵑠ÿ¢, ». ‡°’¬√µ‘»°— ¥‘Ï ™“πππ“√∂, Õ. ™à«ß ¡Ÿ≈æ‘π‘® œ≈œ «—π π’È∂÷ß 21 ¡‘∂ÿπ“¬π 2552 ≥ Art Square ™—Èπ 3 ‚´π ‚≈µ—  »Ÿπ¬å √√æ ‘π§â“ ´’§Õπ ·§«√å

π‘ ∑ √√»°“√»‘ ≈ ª– ‚¥¬ Õ¡√ æ‘≥æ‘¡“¬ ∑’Ë ®–‡ªìπ‡ ¡◊Õπµ—«∫àß™’È„Àâ ‡ÀÁ𧫓¡‡ªìπ¡“ ‡ª≈’¬Ë π √Ÿª°≈—∫°≈“¬‡ªì𧫓¡ ß“¡‡©æ“–µ— « ¥â « ¬≈“¬ ‡ âπ‡æ’¬ß‰¡à°’ˇ âπ  ’·≈– πÈ”Àπ—°∑’Ë· ¥ßÕÕ°Õ¬à“ß ßà“¬Ê ·µà°≈—∫· ¥ßÕÕ° ∂÷ßÕ“√¡≥å¿“¬„π∑’Ë´àÕπ Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ßߥߓ¡ «—ππ’È ∂÷ß 11 °√°Æ“§¡ 2552 (æ‘∏’‡ªî¥‡«≈“ 18.30 π.) ≥ Number 1 Gallery ÀâÕß B26-27 ™—Èπ B1 Õ“§“√ ’≈¡·°≈≈Õ‡√’¬

FRI

SAT

SUN

6 7

Chris Unseen the Show

T-Shirt Festival 5

Italian Film Festival 2009

‡¥’ˬ«‰¡‚§√‚øπ§√—Èß ·√°¢Õß §√‘ ‚µ‡øÕ√å ‰√µå Õ“®“√¬å Õπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ∑’ËŒ“∑’Ë ÿ¥„π¬ÿ§π’È  “¡ ™—Ë«‚¡ß∑’ËπÕ°®“°§ÿ≥®– ‰¥â § «“¡ πÿ ° ‡ŒŒ“·≈â « π—πÈ ¬—߉¥â√∫— §«“¡√Ÿ¿â “…“ Õ—ß°ƒ…„𠉵≈å §√‘ ‚µ‡øÕ√å ‰√µå °≈—∫∫â“π‰ª ¥â«¬Õ¬à“ß·πàπÕπ «—ππ’È ∂÷ß 7 ¡‘∂ÿπ“¬π 2552 ≥ ‡´Áπ‡µÕ√åæÕ¬µå ‡æ≈¬å‡Œ“ å ‡´Áπ∑√—≈‡«‘≈¥å ®”Àπà“¬ ∫— µ √ºà “ π‰∑¬∑‘ ° ‡°Á µ ‡¡‡®Õ√å ∑ÿ° “¢“

¡À°√√¡√«¡æ≈§π √—°‡ ◊ÈÕ¬◊¥∑’Ë„À≠à∑’Ë ÿ¥„π ª√–‡∑»‰∑¬ ®–™«π§ÿ≥ ¡“∫ⓇÀàÕ°—∫‡ ◊ÈÕ¬◊¥≈“¬ ‰¡à´È”„§√®“°º≈ß“π¢Õß ¥’ ‰ ´‡πÕ√å À πâ “ „À¡à · ≈– »‘≈ªîπ§π¥—ß°«à“ 200 √â“π ·≈–∫ⓇÀàÕ‰ª°—∫§Õπ‡ ‘√µå Õ–§Ÿ µ‘° ÿ¥¬“߬◊¥ æ√âÕ¡  — ¡ º—   °— ∫ º≈ß“π¢Õß »‘≈ªîπ„π√Ÿª·∫∫∑’ËÀ“øíß ‰¡à‰¥â∑—Ë«‰ª «—ππ’È«—π‡¥’¬« ≥ ŒÕ≈≈å 2-3 Õ‘¡·æÁ° Õ“√’π“ ‡¡◊Õß∑Õß∏“π’ ∫—µ√ √“§“ 100 ∫“∑ ®”Àπà“¬ ∫— µ √ºà “ π‰∑¬∑‘ ° ‡°Á µ ‡¡‡®Õ√å ∑ÿ° “¢“

‡∑»°“≈¿“æ¬πµ√å Õ‘µ“‡≈’¬π 2009 §—¥ √√ ¿“æ¬πµ√å§ÿ≥¿“懬’ˬ¡ À≈“°À≈“¬Õ√√∂√  ®”π«π 19 ‡√◊ËÕß Õ“∑‘ 13 At a Table (Tredici a Tavola), Desert Roses (Le Rose del Deserto), The Family Friend (LûAmico di Famiglia), Before You Know it (Basta un Niente) œ≈œ «—ππ’∂È ß÷ 10 ¡‘∂πÿ “¬π 2552 ≥ ‚√ß¿“æ¬πµ√å SFX ™—πÈ 6 ¥‘ ‡ÕÁ¡‚æ‡√’¬¡ √“¬≈–‡Õ’ ¬ ¥‡æ‘ Ë ¡ ‡µ‘ ¡ ∑’ Ë www.italianfestivalthailand .com

คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร ศึกษาผลกระทบจากการกอสรางและการเดินรถไฟฟา 𓬠∫ÿ≠≠«—≤πå ∑‘æ∑— ª√–∏“π§≥–Õπÿ°√√¡°“√°≈—πË °√Õß·≈– æ‘®“√≥“·ºπ°“√¥”‡π‘πß“π„π°√ÿß√—µπ‚° ‘π∑√å ·≈–§≥– ‰¥â ‡¬’ˬ¡™¡°“√‡¥‘π√∂‰øøÑ“ ‚§√ß°“√√∂‰øøÑ“¡À“π§√ “¬‡©≈‘¡√—™¡ß§≈ ‡¡◊ÕË «—π∑’Ë 18 情¿“§¡ 2552 ‚¥¬¡’ 𓬠∏’√æ—π∏å ‡µ™–»‘√π‘ ÿ°Ÿ ≈ ºŸ â Õ ”𫬰“√ΩÉ “ ¬«‘ ™ “°“√ °“√√∂‰øøÑ “ ¢π à ß ¡«≈™π·Àà ß ª√–‡∑»‰∑¬ (√ø¡.) ‡®â“Àπâ“∑’Ë √ø¡. ºŸâ·∑π°≈ÿà¡∫√‘…—∑∑’˪√÷°…“ BMTD/BMTC ·≈–‡®â“Àπâ“∑’∫Ë √‘…∑— √∂‰øøÑ“°√ÿ߇∑æ ®”°—¥ (¡À“™π) (BMCL) ‰¥â„Àâ°“√µâÕπ√—∫·≈–„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫‡∑§π‘§°“√ °àÕ √â“ß·≈–°“√‡¥‘π√∂‰øøÑ“ ‰¥â∑¥≈Õßπ—Ëß√∂‰øøÑ“®“° ∂“π’ »Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡œ› ∂“π’‡æ™√∫ÿ√’› ∂“π’À—«≈”‚æß› ∂“π’»Ÿπ¬å «—≤π∏√√¡œ ∑—Èßπ’ȧ≥–Õπÿ°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õßœ ‰¥â Õ∫∂“¡∂÷ߺ≈ °√–∑∫®“°§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ®“°°“√‡¥‘π√∂ ´÷Ëß √ø¡. ‰¥â ™’È·®ß«à“ ®“°°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„π ∂“π’ √∂‰øøÑ“ ‚¥¬§≥–«‘∑¬“»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ æ∫«à“¡’§à“ §«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ‰¡à‡°‘π§à“¡“µ√∞“π DIN 4150 ∑’Ë°”À𥉫â∑’Ë 5 ¡‘≈≈‘‡¡µ√/«‘π“∑’ ‚¥¬„π à«π¢Õßµ—«Õ¬à“ßÕ“§“√∑’ˇªìπ Sensitive Building ‡™à π Õ“§“√¢Õß‚√ß欓∫“≈®— ° …ÿ √ — µ π‘ π ´÷ Ë ß ‡ªì π ‚√ß æ¬“∫“≈∑’Ë¡’°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õµ√«®«—¥∑’Ë¡’§«“¡≈–‡Õ’¬¥Õ¬à“ß Ÿß„π °“√µ√«®«—¥·≈–√—°…“ æ∫«à“∑—Èß„π√–¬–°àÕ √â“ß·≈–√–¬–¥”‡π‘π °“√¢Õß‚§√ß°“√ §à“§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ‰¡à àߺ≈°√–∑∫µàÕ

Õ“§“√¥—ß°≈à“« Õπ÷ Ë ß §≥–Õπÿ ° √√¡°“√°≈— Ë π °√Õßœ ‰¥â ≈ ßæ◊ È π ∑’ Ë µ √«® Õ∫  ∂“π∑’Ë∑’Ë®–¥”‡π‘π°“√°àÕ √â“ß ∂“π’√∂‰øøÑ“ ( ∂“π’ π“¡‰™¬ ‚§√ß°“√√∂‰øøÑ“ “¬ ’π”È ‡ß‘π  à«πµàÕ¢¬“¬™à«ßÀ—«≈”‚æß›∫“ß·§) ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 6 情¿“§¡ 2552 ‚¥¬¡’ 𓬠™—¬ ‘∑∏‘Ï §ÿ√ÿ√—µπå ºŸâ™à«¬ºŸâ «à“°“√ √ø¡. ·≈–ºŸâ·∑π°≈ÿà¡∫√‘…—∑∑’˪√÷°…“œ ‰¥âÕ∏‘∫“¬√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ˬ«°—∫«‘∏’°“√°àÕ √â“ß ù·∫∫‰¡à‡ªî¥Àπâ“¥‘πû ´÷Ë߇ªìπ ‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë„™â„π°“√°àÕ √â“ß ∂“π’∫√‘‡«≥æ◊Èπ∑’Ë°√ÿß√—µπ‚° ‘π∑√å∑’Ë §≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘‰¥â∑”‰«â‡¡◊ËÕªï 2545 µ≈Õ¥®π °“√‡¥‘π√∂‰øøÑ“ ´÷Ëß®“°°“√»÷°…“§à“§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ æ∫«à“‡¡◊ËÕ¡’ °“√°àÕ √â“ß·≈–‡¥‘π√∂‰øøÑ“®–‰¡à°àÕ„À⇰‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬µàÕ ‚∫√“≥ ∂“π∑’ËÕ¬Ÿà„°≈⇧’¬ß ‡π◊ËÕß®“°§à“§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ∑’ˇ°‘¥ ¢÷ È π ®–¡’ § à “ ‰¡à ‡ °‘ π °«à “ ¡“µ√∞“π DIN 4150 ∑’ Ë ° ”À𥉫â ∑ ’ Ë 5 ¡‘≈≈‘‡¡µ√/«‘π“∑’ πÕ°®“°π’È „π√–À«à“ß°“√°àÕ √â“ß √ø¡. ‰¥â °”Àπ¥¡“µ√°“√„π°“√ªÑÕß°—π·≈–≈¥º≈°√–∑∫µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‰«â‡ªìπ‡ß◊ËÕπ‰¢„π‡Õ° “√ª√–°«¥√“§“ ‡æ◊ËÕ„À⺟â√—∫®â“ßµâÕߥ”‡π‘π °“√Õ¬à“߇§√àߧ√—¥µ“¡∑’Ë°”À𥉫â„π√“¬ß“π EIA ¥â«¬


17

SHOPPING!

กำไลข้อมือลงยาตกแต่งคริสตัล จาก Tippy & Matthew กระเป๋าหนัง ตกแต่งหนังหลากสี จาก Tango

แว่นกันแดดตกแต่งลายสานที่ขาแว่น จาก Dior

ประดับคอตกแต่งเลื่อม และดอกไม้หนัง จาก Selective หมวกตกแต่งเลื่อมและลูกปัด จาก Code 10

เสื้อแขนกุด ผ้าถัก ตกแต่งและตัดต่อดอกไม้ จาก Code 10

กระเป๋าถือตัดต่อหนังและขนสัตว์ จาก Kwanpen

เดรสปักเลื่อม สีครีม จาก Code 10

งานที่ มี ร ายละเอี ย ดของ การตกแต่งประดับประดา และ การออกแบบที่ พิ ถี พิ ถั น จะ ทำให้ ข องชิ้ น นั้ น มี ค วามพิ เ ศษ ใ น ห ล า ย ก ร ณี ที่ ก อ ง ทุ น ใ น กระเป๋ า ไม่ เ อื้ อ แต่ เ พี ย งตาได้ สัมผัส ก็นำไปสู่แรงบันดาลใจใน การใช้ ชี วิ ต หรื อ แม้ แ ต่ แ ต่ ง เติ ม ศิ ล ป์ ใ นใจผู้ ไ ด้ พ บเห็ น เป็ น สัญญะว่าชีวิตกับศิลปะคือเรื่อง เดียวกัน

กระเป๋าสะพายสานสีม่วง จาก Selective

เดรสแขนสั้น ปักเลื่อมสีม่วง จาก Sretsis

โคมทองเหลือง วางเทียน จาก Siam Paragon

กางเกงขาสั้น ปักดิ้น จาก Issue

WHERE

รองเท้าปัก ตกแต่งเลื่อมสีน้ำตาล จาก Nine West

กระถางวางธูปหอม กำยาน หรือเทียนหอม เซรามิกสีเขียว จาก ME Modern Exotic

รองเท้าส้นตันไหมปักลาย จาก Tango

Kwanpen ที่ชั้น M สยามพารากอน Tango ที่ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ ME Modern Exotic ที่ชั้น 4 สยามพารากอน Dior ที่ชั้น M สยามพารากอน Selective ที่ชั้น M สยามพารากอน Nine West ที่ชั้น 1 สยามพารากอน Tippy & Matthew ที่ชั้น M สยามพารากอน Code 10 ที่ชั้น 1 สยามพารากอน Sretsis ที่ชั้น 2 เกษรพลาซ่า Issue ที่สยามสแควร์ ซอย 3


18

HOME MADE

COME HOME เรื่อง : โจดจรั ส กำปั ่ น ทอง ภาพ : เดปป์ นนทเขตคาม

กล่าวกันว่า คนเราเมื่อมีความสุข มักเก็บ งำไว้ไม่ค่อยบอกใคร หากเมื่อใดที่ความทุกข์ มาเยือน มักอดไม่ได้ที่จะโอดครวญ ซึ่งเป็นข้อ สังเกตที่ดูจะใช้ไม่ได้กับผู้ชายคนนี้ ยามบ่ายในฤดูฝนทีท่ อ้ งฟ้าแจ่มใส วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด ผูผ้ ลิตสือ่ สิง่ พิมพ์ยอดนิยม อย่าง นิตยสาร a day, HAMBURGER, Knock Knock!, a day BULLETIN และสำนักพิมพ์ a book เอ่ย ปากกับเราว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงชีวิตที่เขารู้สึก ว่า ‘ลงตัว’ และมีความสุขอย่างแท้จริง “คนในครอบครัวทุกคนสบายดี ไม่มใี ครเจ็บ ไข้ได้ป่วย คนทำงานของผมมีความสุขในการ ทำงาน ทำผลงานได้ด ี ได้ทำสือ่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ สร้างสรรค์สงั คม ธุรกิจไปได้สวย ไม่มอี ะไรต้อง

ห่วง ชีวิตพอจะมีเวลาว่างนั่งเล่น เดินเล่น หรือ ออกเดินทางบ้าง แล้วจะไปต้องการอะไรอีก ล่ะครับ” เขาย้อนถามเราด้วยรอยยิ้ม ชีวิตคนเมืองอยู่กับงานสัปดาห์ละหลายวัน วันละหลายชั่วโมง งานจึงเป็นสิ่งที่ครอบครอง สัดส่วนและเวลาในชีวิตไม่น้อย ดังนั้น งานที่ดี จึงไม่ควรทำให้เรารูส้ กึ วิตกกังวลว่า มันเป็นภาระ แต่ควรเป็นกิจกรรมรื่นรมย์ที่เข้าจังหวะกับชีวิต นั่นคือความคิดความเชื่อที่วงศ์ทนงมีต่อการ ทำงานเสมอมา ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงการใช้ ชีวิตด้วย “ผมมักจะบอกทุกคนทีร่ จู้ กั ว่า อย่าไปอดทน ทำงานที่ไม่ใช่ อย่าไปหดหู่อยู่กับชีวิตที่ไม่ชอบ คนทุกคนเกิดมาพร้อมกับชีวติ ทีอ่ สิ ระ จริงๆ แล้ว ชีวิตมันจัดการได้นะครับ เราเองต่างหากที่ไป


19

สร้างเงื่อนไขต่างๆ นานามาพันธนาการตัวเอง ผมเชื่อว่าชีวิตมีไว้ให้เราใช้มัน ไม่ใช่ให้มันมา ใช้เรา” คำพูดของวงศ์ทนงทำให้เราอดที่จะนึก ไปถึง ‘TRY’ ผลงานหนังสือเล่มล่าสุดของเขา ไม่ได้ หน้าแรกของพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้มีถ้อยคำ กระทบใจโปรยไว้วา่ “หนังสือสำหรับเด็กขีข้ ลาด ขี้แพ้ อ่อนแอ หวาดกลัว ไม่กล้า สับสน ไร้คน เข้าใจ และผูใ้ หญ่ทค่ี วามฝันเหือดหาย จนอยาก ลาออกจากการมีชีวิต” เป็ น เวลาหลายปี แ ล้ ว ที ่ ว งศ์ ท นงบอกว่ า หากไม่พบเจอเขาที่บริษัท ก็ไปหาตัวได้จากอีก 2 สถานที่ คือ ร้านหนังสือ แล้วก็บ้าน “บ้าน คือ... ที่ที่เราสามารถใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวเดิน ไปเดินมาได้โดยไม่อายฟ้าดิน” บรรณาธิการ นักแหกคอกตอบเคล้าเสียงหัวเราะเมื่อเราขอ ให้เขาให้คำนิยามของบ้าน “คนเป็นอย่างไร บ้านก็เป็นอย่างนั้น ความหมายก็คือ ผมว่าไม่ มากก็น้อยเราสามารถอ่านตัวตนคนจากบ้าน ทีเ่ ขาอยูไ่ ด้ ผมใช้บา้ นนีเ้ ป็นสตูดโิ อสำหรับเขียน หนังสือแล้วก็นั่งคิดอะไรไปเรื่อย เพราะฉะนั้น การตกแต่งเลยต้องไม่เยอะ ไม่รุงรัง มีแต่สิ่งที่ ผมชอบ ที่สำคัญ บ้านควรจะโล่งและว่างพอ สมควร เพือ่ เหลือพืน้ ทีใ่ ห้จนิ ตนาการได้วง่ิ เล่น” วงศ์ทนงอรรถาธิบาย แล้วฝากบอกกับคนทุก คนที่ไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่กับบ้านว่า “กลับมาอยู่บ้านกันให้มากขึ้นเถอะครับ แล้วคุณจะรูว้ า่ จริงๆ แล้วความสุขความสบายใจ มันไม่ต้องไปดิ้นรนวิ่งหาจากไหนหรอก แต่มัน อยู่ที่นี่แล้ว -- ที่บ้าน”

มีอะไรอยู่ในตู้เย็นเยอะสุด - น้ำเปล่าครับ ผมเป็นอูฐ กินน้ำวัน ละ 3-4 ลิตร กาแฟหรือชา หมาหรือแมว - ลาเต้ร้อนครับ แล้วก็ผมมีบีเกิ้ล ตัวหนึ่ง ชื่อน้า ใครคือนักออกแบบที่คุณชอบ - Charles and Ray Eames, Alvar Aalto, Earo Saarinen, Philippe Starck, Tom Dixon, อานนท์ ไพโรจน์ หนังสือที่อ่านค้างอยู่ - มูฮมั หมัด ยูนสุ นายธนาคารเพือ่ คนจน นิตยสารที่คุณว่าเจ๋งที่สุดในโลก - หลายเล่มครับ ถ้าให้เลือกเล่มเดียว... ผมเลือก National Geographic ดินแดนในฝันทีอ่ ยากไปเยือนสักครัง้ - ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ อะไรในชีวิตตอนนี้ที่อยากทำ - มูลนิธิครับ ชื่อ a day Foundation ปีหน้าคงได้เห็นกัน

เปดบาน เปดหอง เปดหัวใจของเหลากราฟกดีไซเนอร, สไตลิสต, ศิลปนอิสระ, อาจารย, จิตรกร, Event Marketing, ดีไซเนอร และ ครีเอทีฟ ทั้ง 20+1 คน ที่ทั้งโดดเดนและรวมสมัย จะมาบอกเลาพูดคุยเรือ่ งชีวติ ความคิด ความรัก และเสียงหัวเราะ ผานเรื่องเลา แหงพื้นที่สวนตัวที่พวกเขาเรียกวา ‘บาน’

พบกับ สุรตั น จริยวัฒนวิจติ ร–ชางภาพแฟชัน่ แสงเงาจัดจาน / นุต์ิ นิม่ สมบุญ– กราฟกดีไซเนอรดา นการออกแบบสิ่งพิมพ / มะลิ จาตุรจินดา–เจาของสตูดิโอ be our friend / ทวีศกั ดิ์ ศรีทองดี–ศิลปนอิสระ / นอยแกน กำปน ทอง– เจา ของรานกาแฟชือ่ COFFEE BEAR / ภัทรศรัณย ศรีเลือ่ นสรอย–ดีไซเนอร เสื้อผา / หมอมหลวงรจนาธร ณ สงขลา–นักออกแบบเครื่องประดับ / วินยั สัตตะรุจาวงษ–ผูก ำกับภาพเคลือ่ นไหว / ภัทรสิริ อภิชติ –บรรณาธิการ หนังสือเลม สำนักพิมพบา นและสวน / กานต บุณฑริก–โปรดักตดไี ซน ฯลฯ

“อานดูแลวจะรูวาจริงๆ แลว การยิ้มและหัวเราะใหกับชีวิต ทำไดไมยากเลย”

พิมพครัง้ ที่ 3 วางแผงแลววันนี้ที่รานซีเอ็ดบุคทุกสาขาและรานหนังสือทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อโดยตรงในราคา ลดพิเศษจาก a book โทร 0-2726-9996 ตอ 49 หรือ abook9@gmail.com ad ADB 13 May 09.indd 1

5/11/09 2:28:34 PM


20

HEALTH AND HEART

HEALTH

ORANGE FOR HEALTH & BEAUTY ฟันธงแบบไม่ต้องทำนายเลยว่า ทุกคน รูจ้ กั ผลไม้ชนิดนีก้ นั ดีอยูแ่ ล้ว เพราะ ‘ส้ม’ เป็นผลไม้ ทีห่ าซือ้ ได้งา่ ย และมีให้รบั ประทานตลอดทัง้ ปี รูก้ นั หรือไม่วา่ นอกจากวิตามินซีในเนือ้ ส้มจะมีประโยชน์ ต่อร่างกายแล้ว เปลือกส้มก็ยังมีสรรพคุณเป็นยา ได้ด้วย ถ้าไม่เชื่อ เราขอท้าให้คุณไปซื้อส้มมากิน และอย่าทิ้งเปลือกส้ม!!! • ผลส้มสด 100 กรัม จะมีสารเบตาแคโรทีนถึง 82 ไมโครกรัม และวิตามินซี 42 มิลลิกรัม ที่เพียงพอ กับที่ร่างกายคนเราต้องการต่อวัน และสารเหล่านี้ ช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันได้ดี • นักวิจยั ขององค์การวิจยั วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมออสเตรเลียระบุวา่ การกินผลไม้จำพวกมะนาว หรือส้มจะช่วยป้องกันมะเร็งทีป่ าก กล่องเสียง และ กระเพาะอาหาร ได้มากถึง 50% และเมือ่ เสริมด้วย การกินผักผลไม้วันละ 5 มื้ออยู่เป็นประจำ ก็จะยิ่ง ช่วยป้องกันการเป็นอัมพาตได้อีกโรคถึง 19%

• ส้มช่วยป้องกันโรคต่างๆ ได้ เพราะอุดมไปด้วย วิตามินซีทม่ี คี ณ ุ สมบัตเิ ป็นตัวล้างพิษ พร้อมทัง้ บำรุง ระบบภูมิคุ้มกันโรคให้แข็งแรง ขัดขวางเนื้อร้ายไม่ ให้ลกุ ลาม และรักษาเซลล์เนือ้ ร้ายให้กลับมาดีได้ดว้ ย • ไฟเบอร์ทไ่ี ด้จากการกินเนือ้ ส้มจะช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานดีขึ้น แก้อาการเกี่ยวกับกระเพาะ อาหาร บรรเทาอาการท้องผูก กระตุ้นน้ำดี ทำให้ ย่อยไขมันได้ดี • ถ้าการทำงานในทุกๆ วันทำให้คณ ุ รูส้ กึ เครียดหรือ เมือ่ ยล้า เปลือกส้มช่วยคุณได้ เพียงแค่คณ ุ นำเปลือก ส้มมาคัน้ หรือบีบเอาน้ำมันหอมระเหยทีม่ อี ยูใ่ นเปลือก ส้มมาดมกลิ่น หรือใช้นวดตามร่างกาย ซึ่งน้ำมัน หอมระเหยจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย และ ช่วยกระตุ้นระบบประสาทได้ • ส่วนสาวที่ถูกสิวรังควาน ให้นำเปลือกส้มไปล้าง น้ำสะอาด บดให้ละเอียดแล้วผสมน้ำเล็กน้อย นำ ไปแต้มสิว ทิ้งไว้สัก 20-30 นาที จึงล้างออกด้วยน้ำ

DAILY DETOX

โยคะหรือชี่กงช่วยคุณได้ ดูเหมือนว่าการล้าง 2. ในแต่ละวันควรรับประทานอาหารทีอ่ ดุ มไปด้วย พิษจะไม่ใช่เรื่องยากอีก วิตามินซี อี ธาตุเหล็ก และซีลีเนียม เช่น ผักใบ ต่อไป แค่การปฏิบัติตัว เขียว ถั่ว และธัญพืช เพื่อให้สารอาหารเหล่านี้ ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน ช่วยป้องกันตับจากการทำลายของอนุมูลอิสระ เพื่อช่วยให้ในแต่ละระบบในร่างกายทำงาน 3. ดื่มน้ำผักชีฝรั่ง หรือน้ำขึ้นฉ่าย เพื่อช่วยฟื้นฟู ได้เต็มประสิทธิภาพ ก็จะช่วยกำจัดสารพิษได้ ระบบการทำงานของไต ทำให้ขบั ของเสียออกจาก 1. ฝึกการหายใจที่ถูกวิธี (หายใจเข้าท้องป่อง ร่างกายได้ดี หายใจออกท้องแฟบ) เพือ่ ฟืน้ ฟูระบบการทำงาน 4. อย่าลืมขัดผิวให้สะอาดเวลาอาบน้ำ ผิวทีส่ ะอาด ของปอด และระบบไหลเวียนเลือด ในกรณีนี้ จะช่วยให้การกำจัดสารพิษทางผิวหนังผ่านเหงื่อ

20

อุ่น เพียงเท่านี้สิวที่ผุดอยู่บนใบหน้าก็จะค่อยๆ ยุบ • ใครที่มีผิวที่แห้ง แตก หรือลอกเป็นขุย ไม่ต้อง เสียเงินไปซือ้ ครีมทาผิวแพงๆ อีกต่อไป เพียงแค่นำ เปลือกส้มมาบดให้ละเอียด นำไปใช้แทนสบู่ แล้ว ตามด้วยการอาบน้ำสะอาด น้ำมันจากผิวส้มจะช่วย บำรุงผิวพรรณให้เนียนเรียบ ชุ่มชื่น ไม่แห้งแตกอีก ต่อไป • การศึกษาทางการแพทย์ของทีมวิจัยเภสัชกรใน อังกฤษพบว่า สารในเปลือกส้มมีฤทธิ์ทำลายเซลล์ มะเร็งได้ โดยเฉพาะในเปลือกส้มเขียวหวานจะมี ฤทธิ์ช่วยต้านมะเร็งได้ ซึ่งการค้นพบในครั้งนี้จะนำ ไปสู่แนวทางในการบำบัดโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งที่ ทรวงอก ปอด ต่อมลูกหมาก และรังไข่ ได้ต่อไป ในอนาคต • น้ำมันจากผิวส้มยังช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจน เนื้อเยื่อ ช่วยรักษาแผลต่างๆ และลดริ้วรอยความ เหี่ยวย่น • หากนำน้ำมันจากผิวส้มมานวดก็จะช่วยรักษากล้าม เนือ้ และข้อต่อ ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ้ ได้ • การสูดดมน้ำมันหอมระเหยกลิน่ ส้มจะทำให้ระบบ ทางเดินหายใจทำงานได้ตามปกติ แก้หวัด และ แก้หลอดลมอักเสบ นอกจากนี้ยังส่งผลดีแก่ระบบ ประสาทและจิตใจ ช่วยให้คลายเครียด หายซึม เศร้า หดหู่ และกระตุ้นอารมณ์ให้แจ่มใสขึ้น ช่วย ให้รู้สึกหายเหนื่อย และนอนหลับง่าย

เป็นไปโดยง่าย 5. ลองหาวิธีการล้างพิษลำไส้ใหญ่อย่างง่ายๆ ดู ไม่วา่ จะเป็นการรับประทานสมุนไพร ดืม่ น้ำสะอาด วันละ 2 ลิตร หรือวิธีทันสมัยอย่างการสวนล้าง ลำไส้ซึ่งต้องอาศัยแพทย์ที่ชำนาญ 6. ลองศึกษาวิธีการอดอาหาร (Fasting) ที่เชื่อถือ ได้ เช่น การกินแต่ผลไม้ในหนึง่ วัน เพือ่ ช่วยร่างกาย ในการพักและฟื้นฟูระบบการย่อยอาหาร รวมทั้ง ระบบขับถ่าย

Milligrams คือปริมาณของไนอะซินที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน ซึ่งสามารถหาได้จากเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ น้ำมัน รำข้าว ใบตำลึง และเห็ด โดยอาการของคนที่ขาดไนอะซินจะรู้สึกแสบร้อนรอบปาก เบื่ออาหาร อาหาร ไม่ยอ่ ย อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ปวดศีรษะ หากเป็นมากๆ จะมีอาการทางประสาท ซึมเศร้า และนอนไม่หลับ

HEART

SLOW LIVE IN THE CITY

บ่อยครั้งที่ในชีวิตเราต้องเร่งรีบเพื่อไม่ให้ พลาดนัดสำคัญ หรือต้องทำงานแข่งกับเวลา คุณรู้ หรือไม่ว่าท่ามกลางความรีบเร่งนั้นล้วนเป็นตัวการ ก่อสารพัดโรคร้าย ไม่ว่าจะความเครียด ความดัน โลหิตสูง ตลอดจนโรคหัวใจ เอาเป็นว่าเรามี 5 วิธีดีๆ มาช่วยลดความเร็วของชีวิตและเติมความสุขให้คุณ 1. ทำทีละอย่าง การทำงานทีละหลายๆ อย่างพร้อม กัน เป็นตัวการเร่งชีวติ ของคุณให้เดินหน้าไปด้วยความ เครียดที่สูงขึ้น ลองหันมาทำทีละอย่าง เช่น ขณะขับ รถก็ไม่ต้องโทรศัพท์ หรือไม่กินข้าวไปอ่านหนังสือไป เป็นต้น วิธนี ย้ี งั ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของสมาธิในการ ทำงานได้อย่างดีอีกด้วย 2. หายใจช้าๆ ถือเป็นวิธีการสงบจิตใจ และช่วยให้ ร่างกายผ่อนคลายจากความโกรธ ความเครียด ที่ ง่ายดายทีส่ ดุ ใครทีม่ เี รือ่ งให้ครุน่ คิด และจิตใจงุน่ ง่าน เกินจะระงับ ให้ตง้ั สติดๆี แล้วหายใจเข้าปอดลึกๆ ยาวๆ

ดูสัก 3 นาที รับรองว่าพายุสงบแน่ 3. เดินเล่นสบายๆ วิธนี จ้ี ะช่วยบรรเทาความตึงเครียด และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ระหว่างเดิน อย่า ลืมสำรวจดูสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวคุณไปด้วย ไม่ว่าจะ เป็นต้นไม้ นก หรือคนที่ยิ้มให้ เพราะคุณจะได้รับ ความสุขที่คุณไม่เคยสังเกตเห็น 4. ทำงานสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นวาดรูป ระบายสี เล่นดนตรี เย็บผ้า อะไรก็ได้ที่ถนัด นอกจากสนุกแล้ว ยังได้ผลงานดีๆ และความภูมิใจจากฝีมือของคุณเอง อีกด้วย 5. อาบน้ำ นอกจากจะได้ชำระล้างสิง่ สกปรกออกจาก ร่างกายแล้ว กระแสน้ำเย็นๆ ก็ยังทำให้ความเครียด ความโกรธ ความเร่งรีบในจิตใจ ของคุณทุเลาลงได้ดว้ ย หรือใครจะผสมน้ำอุ่นในอ่าง หยดน้ำมันหอมสักนิด แล้วหย่อนตัวลงแช่ ก็เป็นความสุนทรีย์เล็กๆ ที่สร้าง ได้ไม่ยากเช่นกัน

5 SUPER LADY FOODS

ขอแนะนำอาหารที ่ ม ี ป ระโยชน์ เพื่อป้องกันโรคเสี่ยงที่มักเป็นกันในหมู่ ผู้หญิงเมื่ออายุอานามมากขึ้น โยเกิร์ต - ควรเป็นแบบไขมันต่ำรส ธรรมชาติ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการ เป็นมะเร็งเต้านม และการติดเชื้อใน ช่องคลอด นอกจากนีย้ งั ป้องกันปัญหา กระดูกพรุนได้ด้วย ปริมาณ : รับประทานครั้งละ 150– 200 มิลลิกรัม สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ปลาที่มีไขมัน - เช่น ปลาแซลมอน ปลาแมกเคอเรล ปลาซาร์ดนี เนือ่ งจาก กรดไขมันโอเมกา-3 มีส่วนช่วยป้องกัน โรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์ และโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ปริมาณ : รับประทานสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 200 กรัม ถั่ว - ทั้งถั่วที่กินได้ทั้งฝัก เช่น ถั่วแขก ถั่วพู ถั่วฝักยาว และถั่วเมล็ด เช่น ถั่วดำ ถั่วแดง เพราะมีไฟเบอร์สูง มี สารที่มีฤทธิ์ยับยั้ง และลดการแบ่งตัว ของเซลล์มะเร็ง ทีส่ ำคัญ ยังช่วยบรรเทา อาการปวดท้องประจำเดือน รวมทั้ง อาการวูบวาบในวัยทอง ปริมาณ : รับประทานทุกวัน วันละ 1 กำมือ มะเขือเทศ และแตงโม - เพราะมีสาร ไลโคปีน ช่วยป้องกันมะเร็งเต้านม มี สารแอนตีออกซิแดนต์ ทำให้ดอู อ่ นเยาว์ ป้องกันโรคมะเร็ง และช่วยชะลอความ เหี่ยวย่นของผิวพรรณ ปริมาณ : รับประทานสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง โดยไม่จำกัดปริมาณ ผลไม้ตระกูลเบอรี – อุดมไปด้วยแอนโธไซยานินส์ สารที่มีบทบาทสำคัญใน การซ่อมแซมเซลล์ตา่ งๆ ในร่างกาย ช่วย ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง หลายชนิด ปริมาณ : รับประทานทุกวัน วันละ 5 ผลขึ้นไป

RELATIONSHIP TYPE OF FRIEND (PART II)

เจอเพื่อนที่ชอบแทงข้างหลังไปในฉบับ ทีแ่ ล้ว คราวนีถ้ า้ เจอเพือ่ นแสบทีข่ อ้ี จิ ฉาสุดๆ ล่ะจะทำอย่างไร เพื่อนขี้อิจฉา – เพื่อนที่คอยพูดจากระทบ กระแทกถึงชีวติ ของคุณทีด่ กี ว่าเธอ หรือเพือ่ น ที่ปาดหน้าซื้อรองเท้าคู่หรูที่คุณเล็งไว้ไป ซึ่งๆ หน้า วิธรี บั มือ : เปิดใจคุยเสียเลยว่า เพือ่ นต้องการ อะไร ซึง่ คุณเองก็เต็มใจแค่ไหนทีจ่ ะคอยเป็น กำลังใจให้เธอก้าวไปข้างหน้า และเปลี่ยน แปลงชีวติ จนประสบความสำเร็จเหมือนคุณ


22

ALL ABOUT BIZ

BIZ LIFE

FTD

BELIEVE IN SUCCESS ดร. สุริยา พูลวรลักษณ์

ทายาทแห่งอาณาจักรเมเจอร์ทย่ี ง่ิ ใหญ่ ปัจจุบนั เขารับหน้าที ่ Managing Director ของ Major Development ที่สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยความแปลกใหม่ และเน้นที่คุณภาพเป็นหลัก ทำให้แต่ละโครงการล้วน ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

• เนื่องจากบริษัทของเรามีคนไม่มาก วิธีการทำงานของเราก็คือ ร่วมกัน ทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปทีละโครงการ ดังนั้น แต่ละโครงการเราจะสามารถ ดูรายละเอียด และให้ความใส่ใจได้เป็นพิเศษ คุณภาพของงานก็จะออก มาดี เพราะทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน • ผมไม่ชอบคำว่าเจ้านาย เพราะถือว่าตัวเองก็เป็นฟันเฟืองหนึง่ ทีผ่ ลักดันให้ บริษทั เดินต่อไปข้างหน้า ถ้าใช้คำว่าเจ้านายจะฟังดูเหมือนกับว่าเป็นคนคอย ชีน้ ว้ิ สัง่ แต่ตวั ผมเองก็ไม่ได้รทู้ กุ อย่าง แต่ละคนทีเ่ ราให้เขาเข้ามาช่วยในบริษทั ก็จะมีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านแตกต่างกัน ทุกคนต่างต้องพึ่งพา อาศัยกันมากกว่า • พนักงานส่วนใหญ่อยูม่ านานตัง้ แต่เริม่ ตัง้ กิจการ เราอยูด่ ว้ ยกันแบบน้ำพึง่ เรือ เสือพึ่งป่า ไม่มีใครทำทุกอย่างได้เพียงลำพัง เราทำงานกันเป็นทีมที่มี จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ เพื่อความพอใจและ ประโยชน์สูงสุดของลูกค้า • เราส่งเสริมให้พนักงานของเราโชว์ศกั ยภาพทีเ่ ขามีผา่ นการทำงานอย่างเต็มที ่ เวลาเกิดปัญหา เราก็จะไม่ได้ไปชี้นิ้วสั่งว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้าง แต่จะให้ เขาคิดว่า ถ้าเขาเป็นเจ้าของบริษัท เขาจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร เพราะ เราถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท • ผมได้เรียนรู้จากคุณพ่อว่า ต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด คิดอย่างมีสติและ พิจารณาอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของความจริง เพราะฉะนั้น ก่อนที่ผม จะตัดสินใจทำอะไร ผมมักจะวางแผนอย่างรอบคอบก่อน ถึงแม้จะช้าในช่วง ของการวางแผน แต่ก็ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จากการที่ไม่ได้วางแผนให้ดีเสียก่อน • การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะต้องเปิดหูเปิดตาตลอดเวลา ดูวา่ ต่างประเทศ เขาไปถึงไหนกันแล้ว เพราะความท้าทายของธุรกิจประเภทนีค้ อื รูปแบบของ product มักจะเปลีย่ นแปลงไปเรือ่ ยๆ เราไม่ได้แข่งขันกับคนอืน่ แต่เราแข่งขัน กับตัวเองเพื่อให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพมากที่สุด

• การที่เราจะสร้างผลงานให้ออกมามีคุณภาพได้นั้น เราต้องคิดเผื่อว่า ถ้า เราเป็นลูกค้าที่ต้องจ่ายเงินจำนวนนี้ เราคาดหวังที่จะได้อะไรบ้าง เป็นการ เอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อที่เราจะได้ตอบสนองความต้องการของเขาให้ได้ มากที่สุด • คนเราจะประสบความสำเร็จได้ ก่อนอื่นต้องเห็นก่อนว่าตัวเองจะประสบ ความสำเร็จ ต้องเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันควรจะเป็น ถึงตอนนี้จะยังไม่ได้เป็น แต่ทำอย่างไรฉันถึงจะได้เป็น เชือ่ ในศักยภาพของตัวเอง และก็ตอ้ งวาดภาพ ตัวเองว่าจะต้องประสบความสำเร็จได้ ผมว่ามันจะเป็นแรงผลักดันให้เราไป ถึงจุดนั้นได้เอง • โครงการของเราจะเน้นไปที่เรื่องของคุณภาพเป็นหลัก เพราะเรามีความ เชือ่ อยูอ่ ย่างหนึง่ ว่า ของดียงั ไงก็ตอ้ งขายได้ ถึงแม้บางโครงการจะไม่ได้อยูบ่ น ทำเลทอง หรือเศรษฐกิจอาจจะไม่ด ี แต่ถา้ เราทำผลงานออกมาให้มคี ณ ุ ภาพ มากที่สุด ผมคิดว่าลูกค้าก็ยังพร้อมที่จะจ่าย • ผมมองว่าคุณภาพไม่จำเป็นต้องมากับราคาที่แพงเสมอไป วัสดุบางอย่าง ที่เรานำมาใช้ในโครงการถึงแม้จะไม่ได้มีราคาสูง แต่ด้วยความใส่ใจในทุก รายละเอียด และความตั้งใจในการทำงาน เราก็สามารถนำมาใช้ให้เกิด คุณภาพ แถมยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ product ได้อีกด้วย • ตอนที่ผมเรียนปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ ผมต้องเรียนหนักมาก ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมาทำงานอย่างจริงจัง เพราะเมื่อเจอกับปัญหาหนักๆ ผมก็จะคิดได้ว่า ถึงหนักกว่านี้ผมก็เคยผ่าน มาแล้ว เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรอีก • ในฐานะทีผ่ มเข้ามาต่อยอดจากบริษทั เดิมของคุณพ่อ ทำให้ผมเห็นข้อแตกต่าง ระหว่างคนรุน่ ใหม่กบั คนรุน่ เก่า ข้อดีของคนรุน่ เก่าก็คอื เขาจะมีความละเอียด รอบคอบ และมีสมั มาคารวะ ส่วนคนรุน่ ใหม่กจ็ ะมีความกล้าแสดงออก กล้า ออกความคิดเห็นได้อย่างเต็มที ่ ผมจึงนำข้อดีเหล่านีม้ าปรับใช้ในการทำงาน

ไอเดีย สำหรั บ ร้ า น ขายดอกไม้มา แล้ว ถ้าหาก ช่ ว งนี ้ ร ายได้ ตก คนไม่ค่อย มอบดอกไม้ให้กนั ก็อย่าเพิง่ ตกใจไปใหญ่ โต เพราะร้านขายดอกไม้ชอ่ื ดังอย่าง FTD เขามี ไ อเดี ย ให้ ค ุ ณ ส่ ง ดอกไม้ พ ร้ อ มอั ด เสียงพูดไปด้วย คราวนีค้ นรับก็จะได้ชน่ื ใจ ทัง้ กับดอกไม้และคำพูดดีๆ ทีค่ ณ ุ ฝากไว้ให้ แถมยังเปิดฟังซ้ำได้เรือ่ ยๆ จนดอกไม้เหีย่ ว ไปแล้วก็ยังฟังได้อีก แต่ไอเดียของร้านนี้ นัน้ ไม่ใช่อยูๆ่ จะมีแค่นแ้ี ล้วคนจะซือ้ ดอกไม้ ให้กันได้ แต่ทางร้านก็ต้องจัดดอกไม้ให้ สวยงามด้วย เพียงแต่การอัดข้อความฝาก ไปให้ด้วยนั้น (เขาแปะไปกับดอกไม้เลย ตามรูปทีเ่ ห็น) เป็นบริการทีแ่ ตกไลน์มาจาก การเขียนการ์ดให้กัน ซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิม บริการอัดเสียงนี้เขาเรียกว่า Say It Your Way ซึ่งจะให้คุณอัดเสียงไว้ในชิปสำหรับ บันทึกเสียงได้ ซึ่งทำเป็นรูปหัวใจเอาไว้ โดยลู ก ค้ า จะอั ด เสี ย งได้ ท ั น ที ห ลั ง จาก โทร.มาสั่งดอกไม้ที่ร้าน โดยการอัดเสียง จะอัดผ่านระบบอัตโนมัต ิ ไม่ตอ้ งทนอับอาย กับการพูดให้ทางร้านเขียนข้อความให้ อีกต่อไป สำหรับคนที่อายเกินจะพูดอะไร ฝากไป ทางร้านเขาก็จะมีขอ้ ความทีท่ ำไว้ เช่น ‘มีคนคนหนึ่งคิดว่าคุณเป็นคนพิเศษ ขอให้ ค ุ ณ มี ค วามสุ ข กั บ ดอกไม้ ช ่ อ นี ้ ’ ราคาของช่อดอกไม้นี้ก็ขึ้นอยู่กับดอกไม้ที่ คุณสัง่ ด้วย ทีแ่ พงสุดคือดอกกุหลาบสีแดง รวมทั้งช่อก็เกือบ 48 เหรียญฯ ส่วนดอก กุหลาบผสมกับดอกไม้แบบอื่นก็เหลือแค่ 36 เหรียญฯ ถ้าดอกทิวลิปผสมด้วยก็ 40 เหรียญฯ แต่อย่าไปสนใจเรื่องราคาเลย สนใจกันดีกว่าว่าเขาทำได้อย่างไร และมี ทางใดที ่ เ ราจะนำไอเดี ย ของเขามาต่ อ ยอดได้บ้าง www.ftd.com

BIZ QUOTE BIZ BOOK ชือ่ หนังสือฟังดูนา่ ตกใจมาก แต่เราว่าสิง่ ที่ เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโลกทุกวันนี้น่าตกใจกว่า แรกเริ่ม เราเห็นปกหนังสือสีแดงแจ๊ดก็รู้สึกสะดุดตามากพอ อยูแ่ ล้ว แต่เมือ่ อ่านคำนิยมของ คุณปู ่ อลัน กรีนสแปน อดีตประธาน Fed ที่เคยกำชะตากรรมของระบบการ เงินสหรัฐฯ ไว้ก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ เพราะคุณปู่ บอกว่า ‘โมฮัมเม็ด เอล-อีเรียน คือบุคคลทีม่ พี รสวรรค์ มากที่สุดผู้หนึ่งและประสบความสำเร็จมากที่สุดผู้ หนึ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยง หนังสือเล่มนี้ได้ รวมเอาการวิเคราะห์ความเสี่ยงขั้นประยุกต์ของการ จัดการพอร์ตโฟลิโอ เข้ากับแนวทฤษฎีพน้ื ฐานได้อย่าง น่าทึง่ นีค่ อื หนังสือทีจ่ ำเป็นสำหรับผูท้ ต่ี อ้ งการทำความ เมื่อเศรษฐกิจโลกพินาศ เข้าใจการลงทุนในโลกยุคใหม่’ (When markets collide) จะว่าไปชื่อของผู้เขียนคือ โมฮัมเม็ด เอลแปลและเรียบเรียง : พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ อีเรียน อาจจะไม่คอ่ ยคุน้ ชือ่ คนอ่านหนังสือธุรกิจในบ้าน ราคา : 269 บาท เราเท่าไหร่ (เทียบกับผูแ้ ปลทีเ่ ราคุน้ เคยมากกว่า เพราะ แปลหนังสือธุรกิจมาหลายเล่มเหลือเกิน) ไม่เหมือน

ฟิลลิป คอตเลอร์ ที่เป็นปรมาจารย์การตลาด หรือ กระทั่ง มัลคอล์ม แกลดเวลล์ ที่เขียน Tipping Point แต่ชื่อชั้นของโมฮัมเม็ดนั้นก็โด่งดังในแวดวงงานเขียน ด้านการเงินไม่แพ้ใคร เพราะหนังสือเล่มนี้ของเขาได้ รางวัล Best Business of the Year จาก The Economist ไม่นับว่าเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งของ The New York Times และ The Wall Street Journal ด้วย ผูแ้ ปลบอกว่าผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ครัง้ นีค้ วรอ่านหนังสือเล่มนีม้ ากทีส่ ดุ ซึง่ แปลว่าคนทุก คนที ่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบมากบ้ า งน้ อ ยบ้ า งก็ ค วรอ่ า น นัน่ เอง ทีส่ ำคัญ เราว่าคนทำงานเกีย่ วกับข่าวเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์หุ้น พวกทำงานในตลาดเงิน ตลาดทุน ก็ควรอ่าน เพราะผูเ้ ขียนไล่เรียงความสัมพันธ์ของเหตุ- การณ์ต่างๆ ได้อย่างละเอียด และผู้แปลก็พยายาม ตัดศัพท์ที่วิชาการหนักๆ ออกไปมากแล้ว ดังนั้น สิ่งที่ เหลือคือ ข้อมูลที่เข้าใจง่าย และจะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ถ้าคุณมีพื้นฐานความรู้มาบ้าง

YOU’VE GOT A JOB TO DO, AND BECAUSE YOU’VE GOT A JOB TO DO, YOU’VE TO FOCUS ON THAT, SO YOU DON’T HAVE TIME FOR PERSONAL CONSIDERATIONS. Dick Cheney 46th Vice President of the United States of America


24

THE WORDS

“With lies you may get ahead in the world - but you can never go back.” ถ้อยคำโกหกพกลมอาจทำให้ท่าน ก้าวเดินหน้าไปได้ในโลก แต่มัน หาได้ทำให้ท่านย้อนหลังได้ ไม่

-สุภาษิตรัสเซีย

“Silence is the true friend that never betrays.” ความเงียบเป็นเพื่อนแท้ที่ ไม่เคยทรยศเรา -ขงจื๊อ

“Relationships are like glass. Sometimes it’s better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together.” ความสัมพันธ์ก็เหมือนแก้ว บางครั้งการปล่อยให้แก้วแตกสลายไป ก็ยังดีกว่าที่จะทำให้ตัวเอง ต้องบาดเจ็บเพราะกวาดเก็บเศษแก้วเพื่อต่อคืนใหม่ -นิรนาม

“Sometimes I wish I were a little kid again, skinned knees are easier to fix than broken hearts.” บางครั้งข้าพเจ้าก็ปรารถนากลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง เพราะแผลถลอกที่หัวเข่ามันรักษาได้ง่ายกว่าบาดแผลในหัวใจ -นิรนาม

อย่าร้องไห้เมื่อพระอาทิตย์ลาลับ เพราะหยาดน้ำตานั้นจะทำให้ท่านไม่อาจมองเห็นดวงดาวได้เลย -Violeta Parra

“If you treat every situation as a life and death matter, you’ll die a lot of times.” หากท่านทำราวกับว่าทุกๆ เหตุการณ์ เป็นเรื่องจะเป็นจะตายไปเสียหมด ท่านก็คงต้องตายหลายครั้ง เลยทีเดียว

-Dean Smith

“As long as the world is turning and spinning, we’re gonna be dizzy and we’re gonna make mistakes.” ตราบใดที่โลกยังคงหมุนวนอยู่ทุกวัน เราๆ ท่านๆ ก็คงรู้สึกเวียนหัวและทำผิดพลาดกันไปบ้าง

-Mel Brooks

“To die and part is a less evil; but to part and live, there, there is the torment.”

-Adabella Radici

-George Lansdowne

การจากกันด้วยความตายนั้นยัง เลวร้ายน้อยกว่าการพรากจากทั้ง ยังมีชีวิตอยู่ เพราะนั่นต่างหากคือ ความทรมาน

น้ำตาทีม่ องไม่เห็น คือสิง่ ทีย่ ากเย็น ที่สุดที่จะเช็ดมันออกไป ดังนั้น จงปล่อยให้มันไหลออกมาเถิด เพื่อนรัก

“Don’t cry when the sun is gone, because the tears won’t let you see the stars.”

“Invisible tears are the hardest to wipe away. Just let it out, my friend.”

“Reach for the stars, even if you have to stand on a cactus.” จงเอื้อมมือไขว่คว้าดวงดาวเอาไว้ แม้ว่าคุณจะยืนเหยียบอยู่บน ต้นกระบองเพชรก็ตาม

-Susan Longacre

พิมพซ้ำแลว ครั้ง

3

พิมพซ้ำแ ลว ครั้ง

3

ad a book for ADB 5JUNE09.indd 2

6/1/09 7:07:12 PM


สงถึงบานทุกสัปดาห!

หยิบไมเคยได แยงไมเคยทัน จะไมใชปญหาอีกตอไป a day BULLETIN ฟรีกอบปสุดฮอตของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ เปดรับสมัครสมาชิกรายป สงตรงถึงบานคุณทุกสัปดาหตามเสียงเรียกรองแลว ในราคาถูกเหลือเชือ่ เพียงแคปล ะ 800 บาท (52 ฉบับ)

สมัครดวนที่ โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49 หรือ 08-6304-4806 สมัครวันนี้ รับกระเปาผา a day BULLETIN (ขนาด 10 X 13.5 นิ้ว) จัดทำจำนวนจำกัด ฟรี 1 ใบ!


26

THE GUEST

THE ‘WRIGHT’ ENGLISH เรื่อง : ฉั ต รไชย เริ ่ ม พยั บ ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

“จุดเริ่มต้นที่มาสอนหนังสือคือ เศรษฐกิจแย่ พ่อเลยบอกว่า ไม่ได้แล้ว ช่วยกันทำมาหากิน หน่อย ก็เลยต้องลองทำดู จากการสอนภาษาอังกฤษตามคลาสเล็กๆ ซึ่งช่วงแรกๆ ไม่ชอบ แต่ผมเป็น คนที่ถ้าจะทำอะไรสักอย่าง ผมจะตั้งใจทำ ผมต้องพยายามหาวิธีทำให้ดีที่สุด เพราะเราต้องสอนคน เยอะ ก็เลยต้องพัฒนา แล้วพอเริ่มพัฒนามันเริ่มชอบ และเห็นว่าตัวเองมีพรสวรรค์ตรงนี้ ผมว่าผม โชคดีที่ค้นหาตัวเองเจอ ได้ทำในสิ่งที่ผมรัก และทำได้ดีด้วย” จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในวันนั้น ทำให้วันนี้ คริสโตเฟอร์ ไรต์ กลายเป็นอาจารย์สอนภาษา อังกฤษไฟแรงแห่งยุคเลยก็ว่าได้ โดยนอกจากเป็นเจ้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wright English Club แล้ว คริสยังทำหน้าที่พิธีกรในรายการสอนภาษา Chris Delivery มีงานเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กสอน ภาษาอังกฤษมาแล้ว 7 เล่ม รวมไปถึงการแสดงภาพยนตร์เรื่อง ดรีมทีม และ มะหมา 4 ขาครับ ที่คริสให้เสียงพากย์เป็นเจ้าทอมมีหมาน้อยในเรื่อง ส่วนอีกบทบาทที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้คือ เดี่ยวไมโครโฟนครั้งแรกในชีวิต ในชื่อโชว์ว่า ‘Chris Unseen : Have you ever seen Chris yet?’ “ทอล์กโชว์ผมจะมีเรื่องตลก เป็นเล่าแบบเดี่ยวไมโครโฟน คือการล้อเลียน การเลียนแบบ เสียง การเสียดสีสังคม แต่ก็จะมีข้อคิดให้เรากลับไปนั่งคิดต่อได้ และได้ภาษาอังกฤษหลายศัพท์ หลายประโยคที่กลับไปไม่มีวันลืม เพราะผมมีเทคนิคตรงนี้เยอะ” จากการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่หลายปี คริสมองเห็นปัญหาสำคัญของการใช้ภาษา อังกฤษในสังคมไทยที่ยังคงเป็นเรื่องที่หลายๆ คนมองข้ามกันไป “หนึง่ คือใช้ภาษาอังกฤษน้อยเกินไป เพราะบางคนก็ไม่เห็นความสำคัญ ไปเรียนภาษาอังกฤษ กันก็ชอบมองว่า ภาษาอังกฤษเป็นวิชาในห้องเรียนอย่างเดียว หรือถูกครูล้างสมองเรื่องแกรมมาต้อง ให้ถูกต้องทุกอย่าง” แต่สำหรับคริสแล้ว เขาคิดว่า การเรียนภาษาไม่จำเป็นต้องนั่งในห้องเรียนเสมอไป และเขา ก็ได้พิสูจน์ความจริงข้อนี้มาด้วยตัวเอง “ช่วงที่ผมพูดภาษาไทยได้ เขียนหนังสือภาษาไทยได้ ผมเขียนเองหมดเลย ไม่ได้ใช้ ghost writer เลย ผมบอกใครๆ ว่าเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ทุกคนถามว่าที่กล้วยน้ำไทหรือ รังสิตครับ ผมบอกไม่ใช่ แม่ผมเป็นครูสอนผม และกรุงเทพฯ คือมหาวิทยาลัยของผม แม่จะให้ผมเริ่ม ใช้ชีวิตเหมือนคนไทยก่อน ใช้ชีวิตเหมือนเด็กไทย สองคือให้ผมเริ่มดูทีวีไทยมากขึ้น สมัยก่อนผมดู ละครเยอะมาก ฟังเพลงไทย ล่าสุดมีคอนเสิร์ตพี่แจ้ ดนุพล แม่เอามาให้ฟัง แม่จะบอกว่า เวลาเราฟัง เพลง ร้องได้ก็พยายามร้องตาม ดูหนังดูละครก็พยายามสังเกตว่าเขาพูดอะไรก็พูดตาม ออกไปไหน มาไหนหัดอ่านป้ายต่างๆ ด้วย เพราะทุกอย่างอยู่ในดีวีดีซื้อได้หมดแล้ว มันอยู่ที่ว่าคุณคิดว่าจำเป็น ต้องทำหรือยัง” อีกปัญหาหนึ่งที่คริสเจออยู่ทุกวี่วันก็คือ นอกจากอยากจะเก่งภาษาอังกฤษแล้ว คนไทยส่วน มากก็ชอบคิดว่าภาษาอังกฤษมีทางลัดมากมายที่จะทำให้ตัวเองเก่งเร็วขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้คริสถึงกับพูด เสียงดังออกมาว่า “ไม่ได้! มันต้องใช้เวลา” เพราะในความคิดของเขา การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษานั้น เปรียบเสมือนการเล่นดนตรีหรือกีฬา ที่เราจะต้องรู้จักใช้เวลาฝึกฝนพื้นฐานความรู้ให้มาก ยิ่งทุกวันนี้

หลักสูตรการเรียนการสอนก็ไม่ได้มีแค่ภาษาที่สองอย่างภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังเพิ่มภาษาที่สาม เข้ามาด้วย แล้วเรื่องนี้ก็ทำให้คริสถึงกับอดรนทนไม่ได้ “หยุดก่อนได้ไหมครับ เพราะมันจะกลายเป็นเหมือนเรียนภาษาจีนนิดหนึ่ง ญี่ปุ่นนิดหนึ่ง อังกฤษนิดหน่อย ผมบอกได้เลยว่าทุกวันนี้ไปเรียนจีน รู้ไหมประเทศจีนเขากำลังเรียนภาษาอังกฤษ เกาหลีก็เรียนภาษาอังกฤษกัน ญี่ปุ่นก็เรียน ทั้งโลกเขากำลังเดินทางนี้กัน” เมือ่ นานาประเทศพากันเอาจริงเอาจังในการเรียนภาษาอังกฤษ แล้วประเทศไทยของเราล่ะ “อีก 5 ปี 10 ปีข้างหน้า ถ้าคุณเป็นคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ไม่รู้เรื่องอะไรเลย คุณจะเป็นคนทีโ่ คตรเอาต์ เราต้องเปิดโลกรับภาษาอังกฤษ เพราะว่าภาษาเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรม วัฒนธรรมคือเรื่องของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์คือสิ่งที่เราจับต้องได้และมองเห็น ถามว่าทุก วันนี้คุณใส่เสื้อผ้าต้องเป็นของตะวันตก รถ โทรศัพท์มือถือ ทุกอย่างเป็นตะวันตก ถ้ารับฮาร์ดแวร์ ตะวันตกมาเยอะขนาดนี ้ แล้วไม่รบั ซอฟต์แวร์เข้าไปบ้าง ซึง่ ส่วนหนึง่ ก็คอื ภาษา มันก็จะเกิดปัญหาขึน้ เพราะฮาร์ดแวร์มันไปสูง แต่ซอฟต์แวร์มันไม่ตาม เราก็เลยเกิดปัญหาไงครับ” ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คริสมองเห็นปัญหาเหล่านี้ได้ชัดเจน ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นเด็ก ที่มีทั้งพ่อเป็นฝรั่งและแม่เป็นคนไทย เลยทำให้ตัวของเขาเองได้เรียนรู้สังคมต่างชาติและไทยเรา ควบคู่กันไป นั่นทำให้เขาเห็นถึงข้อดีข้อด้อยในสังคมสองวัฒนธรรม และหาทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหา เท่าที่เขาจะทำได้ “จะเห็นชัดว่าคนไทยถ้าให้เริ่มพูดภาษาอังกฤษนี่จะเริ่มมีอาการปั่นป่วน ท้องไส้ปั่นป่วนแล้ว กับอีกพวกทีล่ า้ หลังทีบ่ อกว่าห้ามผสมผสานภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ เป็นคนไทย อยูเ่ มืองไทย ก็พดู ภาษาไทยสิคะ อย่าพูดภาษาอังกฤษ ถ้างัน้ สมมติคณ ุ จะไปทำงาน ถามว่าคุณทำงานคุณใช้อะไรครับ? คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ แต่ถ้าจะพูดภาษาไทย คุณรู้ไหม คอมพิวเตอร์ภาษา ไทยเรียกว่าอะไร เขาเรียกคณิตกรณ์ ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเข้าไปอยู่ในภาษาไทยเยอะแล้ว เราต้อง ยอมรับมัน เด็กไทยสมัยนี้มีปัญหาคือ ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรง และภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เลย จากการทำงานมาแล้วหลากหลายรูปแบบ หลายคนอาจจะมีคำถามว่า จริงๆ แล้วคริสสวม บทบาทเป็นอะไรกันแน่ คริสหัวเราะร่วนก่อนจะตอบคำถามนี้ว่า “แกนของผมคือ อาจารย์ การไปพากย์หนังหรือเล่นหนังเป็นด้านเอนเตอร์เทเนอร์ก็จริง แต่ แกนของผมคืออาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ผมต้องห้ามหลุดแกนตรงนี้ไป ทุกอย่างที่ทำผมจะยึดแกน ของการเป็นอาจารย์สอนภาษา เวลาไปบรรยายก็คือการสอน เขียนหนังสือก็เป็นการสอน รายการทีวี ของผมที่แม้จะมีการแสดง แต่แกนของมันก็คือยังมีการสอนภาษาอังกฤษอยู่ นิยามของผมคือคำว่า English Teacher” (โชว์ ‘Chris Unseen : Have you ever seen Chris yet?’ จะมีขน้ึ ในวันที ่ 5-7 มิถนุ ายนนี ้ ทีเ่ ซ็นเตอร์พอยต์ เพลย์เฮาส์ เซ็นทรัลเวิลด์)

Brand New! Thai Brand! ครัวเจ๊งอ้ , ขนมหม้อแกงแม่กมิ ไล้, นิตพ ิ ล คลินกิ , บุญเลิศลีลาศ, ปัทมาฟาร์ม, ประเวศร์ยมิ , มนต์นมสด, ศักดิส์ ทิ ธิ์ อัลลอย, วราภรณ์ ซาลาเปา, ยาแผนโบราณตราหมอเส็ง ฯลฯ ทำความรูจ้ กั กับเรือ่ งราว อันน่าทึง่ ของ ‘ตราไทย’ ทีข่ น้ึ ชือ่ ลือชาเหล่านี้ ได้ในนิตยสาร a day ฉบับล่าสุด หน้าปก ‘3 แม่ครัว’

ทุกแผงหนังสือทัว่ ประเทศ วันนี!้


a day BULLETIN issue 46  

The Urban Current Magazine Free Copy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you