Page 1

TODAY EXPRESS PRESENTS

TURNING BACK TO CHILDHOOD

ISSUE 457 I 13 JANUARY 2017


EDITOR’S NOTE As Good As It Gets

เรื่องที่มีอยู่จริง แต่เราไม่เคยรู้ เรื่องที่ไม่เคยมีใคร พิสูจน์ได้ว่าจริง แต่เรากลับเลือกที่จะเชื่อว่ามีอยู่จริง หรือ เรื่ อ งที่ ไ ม่ เ คยคิ ด ว่ า จะมี จ ริ ง แต่ ใ นที่ สุ ด มั น ก็ เ กิ ด ขึ้ น ต่อหน้าต่อตาจนท� าให้เราอ้าปากค้างกับความจริงนั้น ฯลฯ คงปฏิเสธไม่ได้วา่ ชีวติ ของพวกเรามีเรือ่ งเหล่านีเ้ กิดขึน้ ซ�้าแล้วซ�้าเล่า ท�าให้เราทุกข์และสุขอย่างไม่มีวันจบสิ้น เหตุผลหนึง่ ทีท่ า� ให้เราต้องทุกข์และสุขกันอยูอ่ ย่างนีก้ เ็ พราะ เราแทบไม่เคยยอมรับกับตัวเองว่าเราเป็นแค่มนุษย์ตวั เล็กๆ คนหนึง่ ในโลกทีม่ ขี อบเขตการรับรูแ้ ละมีประสบการณ์จ�ากัด ทีส่ า� คัญทีส่ ดุ เราต่างคนต่างก็มเี วลาจ�ากัดเหลือเกินบนโลก ใบนี้ เวลาที่มีจ�ากัดนี้เป็นปัจจัยที่ท�าให้เราต้องเลือกให้ ความสนใจกับบางเรือ่ ง และจ�าเป็นต้องทิง้ บางเรือ่ งไปก่อน หรือบางทีกท็ งิ้ ไปแบบไม่หวนกลับมาสนใจอีกเลย เราก็เลย ไม่ได้รับรู้ในสิ่งที่น่าจะได้รู้ ไม่ได้เห็นในสิ่งที่ควรจะได้เห็น ที่ สุ ด แล้ ว เมื่ อ เราไม่ ไ ด้ ต ระหนั ก ถึ ง การเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ มี ข้อจ�ากัดมากมายดังกล่าว เราก็เลยปักอกปักใจเชือ่ เฉพาะ สิ่งที่เราประสบพบเจอ หัวใจของเราจึงแทบไม่เหลือพื้นที่ ว่างมากพอที่จะเปิดรับสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย หรือไม่เคยรู้ มาก่อน ซึ่งนับเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะมัน ท� า ให้ เ ราติ ด อยู ่ ใ นมุ ม มองแคบๆ แคบขนาดที่ ห ลั ง จะ ชนฝาอยู่แล้ว ก็ยังจะมองมุมเดิมอยู่อย่างนั้น การท�างานที่อยู่กับข้อมูลข่าวสารมากมายรอบตัว ก็ถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่ง เพราะมันท�าให้ผู้เขียนได้รู้เรื่อง ที่ไม่เคยรู้ และไม่คิดว่าจะมี ขณะเดียวกันก็ท�าให้เราต้อง มาทบทวนถึงสิ่งที่เราเคยรู้ด้วยว่า เรายังควรจะมองมันใน มุมเดิมอยูไ่ หม หรือจะลองเปลีย่ นและลองปรับมุมมองใหม่ ดูบา้ ง จะบอกว่าชีวติ เต็มไปด้วยเรือ่ งทีเ่ ราไม่รู้ ก็นา่ จะคล้ายๆ อย่างนัน้ เราไม่รหู้ รอกว่าจะเกิดอะไรขึน้ กับเราในอีก 1 นาที หรือในอีก 1 ปี ข้างหน้า หรือบางเรือ่ งก็อยูใ่ กล้แค่ปลายจมูก แต่เราไม่เคยใส่ใจ ไม่เคยรับรู้ แล้วเราก็เถียงหัวชนฝาว่า มันไม่มีหรอก เป็นไปไม่ได้ ทั้งที่มันก็เกิดขึ้นของมันอยู่ ทุกวัน แต่เราแค่ยังไม่อยู่ในคิวที่จะเจอเท่านั้นเอง ยิ่งอ่านข่าวสารมาก ก็ยิ่งรู้สึกว่าแต่ละข่าว แต่ละ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ล้วนแต่มีคนพยายามจะใช้ ข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นเหตุผลรองรับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ หมายความว่าทุกเหตุผลจะเป็นเหตุเป็นผลส�าหรับเรา เพราะแม้จะเป็นเรื่องเดียวกัน เราก็คงไม่ได้ใช้เหตุผล เดี ย วกั น ในการอธิ บ าย และเผลอๆ เราก็ เ ลื อ กจะเชื่ อ ความรูส้ กึ มากกว่าเหตุผลด้วยซ�า้ ไป บ่อยครัง้ จึงไม่อาจจะ มองเห็นในมุมเดียวกันกับคนอื่นได้เลย แต่ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในโลกของเหตุและผล หรือในโลกของหัวใจ

และความรู้สึก ล้วนเป็นเรื่องที่ยากจะบอกได้ว่าอะไรถูก หรือผิด เพราะโลกแต่ละแบบก็มขี อ้ จ�ากัดทีท่ า� ให้เราไม่อาจ เข้าใจได้ทั้งสิ้น คนในโลกของเหตุผลก็อาจจนด้วยถ้อยค�า เมื่อต้องพยายามอธิบายเหตุผลนั้น เลยต้องยอมรับว่า บางทีใช้ความรูส้ กึ น�าทางไปบ้างก็อาจจะท�าให้ชวี ติ ง่ายขึน้ ส่วนคนในโลกของความรู้สึกที่ไม่เคยสนใจวิถีของเหตุ และผลเลย บางที ก็ อ ยากหาเหตุ ผ ลให้ ค วามรู ้ สึ ก ของ ตัวเองบ้าง เผื่อจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของความรู้สึกนั้น เพราะไม่อยากเชือ่ ว่ามันจะไม่มคี า� อธิบายในสิง่ ทีต่ วั เองรูส้ กึ มั น ไม่ ง ่ า ยเลยที่ เ ราจะท� า ความเข้ า ใจในหลายๆ เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ บนโลกใบนี้ ต่อให้เชีย่ วชาญหรือผ่านพบ เรือ่ งนัน้ กีค่ รัง้ ต่อกีค่ รัง้ ก็ตาม บอกตรงๆ ว่าผูเ้ ขียนยังเคยคิด ด้วยซ�้าไปว่า ศิลปะในการใช้ชีวิตนั้นอาจไม่ใช่เรื่องของ การหาค� า นิ ย ามหรื อ ท�า ความเข้ า ใจชี วิ ต ได้ ใ นทุ ก เรื่ อ ง และยิ่งไม่ใช่การใช้ความรู้สึกน�าไปเสียทุกอย่าง บางที มันก็แค่ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในทุกช่วงจังหวะ ของชีวิตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะสิ่งใดที่ ไม่เคยมี ก็ไม่ใช่จะไม่มี สิ่งใดที่ไม่เคยรู้ ก็ไม่ใช่จะไม่จริง สิง่ ใดทีไ่ ม่เคยเจอ ก็ไม่ใช่จะไม่มวี นั ได้เจอ เราแค่ยอมรับใน สิง่ ทีเ่ ป็น โดยทีไ่ ม่จา� เป็นต้องคาดคัน้ ให้ตวั เองหาค�าอธิบาย ใดๆ กับบางเรือ่ งมากนัก เพราะมันอาจเกินความสามารถ ที่เราจะรู้ได้แต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ ยอมจ�านนกับทุกสิง่ ทีเ่ ราไม่เข้าใจ เพราะอะไรทีเ่ ราสามารถ ท�าได้อย่างสุดความสามารถก็ควรลงมือท�า แต่เมือ่ ท�าแล้ว มันไม่เป็นไปอย่างใจ ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า มันอาจยังไม่ถึง เวลาที่มันต้องเป็นไป ที่ส�าคัญ ต้องตระหนักด้วยว่า วันหนึ่งทุกความสงสัย ในสิ่งที่เกิดขึ้นจะถูกเฉลยด้วยกาลเวลา ไม่ว่ามันจะเป็น ค�าตอบที่เราพอใจหรือไม่พอใจ เชื่อหรือไม่เชื่อ เข้าใจหรือ ไม่เข้าใจ แต่มันจะเป็นค�าตอบที่เหมาะสมแล้วส�าหรับ ชีวิตเรา บางครั้งก็เหมาะสมจนเราไม่ต้องการค�าอธิบาย ใดๆ เพิ่มเติมอีก เพราะจะดี จะร้าย มันก็คือองค์ประกอบ ในชีวิตเรา ไม่มีชีวิตแบบไหนที่ดีที่สุดหรอก มีก็แต่ชีวิต ที่ดีในแบบของมัน สวยงามในแบบของมัน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการทีป่ รึกษา วงศ์ ท นง ชั ย ณรงค์ สิ ง ห์ บรรณาธิ ก ารอ� า นวยการ วิ ไ ลรั ต น์ เอมเอี่ ย ม บรรณาธิ ก ารบริ ห าร วุฒชิ ยั กฤษณะประกรกิจ รองบรรณาธิการ วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ วรัญญู อินทรก�าแหง กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ปริญญา ก้อนรัมย์ มิง่ ขวัญ รัตนคช ศรัญญา โรจน์พทิ กั ษ์ชพี กมลวรรณ ส่ ง สมบู ร ณ์ พั ท ธมน วงษ์ รั ต นะ ประสานงาน / นั ก เขี ย น ตนุ ภั ท ร โลหะพงศธร บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยี่ดวง มณีนุช บุญเรือง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี ชยุ ต ม์ คชโกศั ย อรณั ญ ช์ สุ ข เกษม พิ สู จ น์ อั ก ษร หั ส ยา ตั้ ง พิ ท ยาเวทย์ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ไม้ ล� า ดวน ธมนวรรณ กัวหา ฝ่ายผลิต วิทยา ภู่ทอง ทศพล บุญคง ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 09-2964-1635, มนัสนันท์ รุ่งรัตนสิทธิกลุ 08-4491-9241 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 09-5592-9419, มาสสุภา เอี่ยมมงคลศิลป์ 08-5056-0083, ณัฐวีณ์ ประมุขปฐมศักดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-1639-1929, สุธาวัลย์ สุวรรณสิงห์ 08-1304-7070, ดวงใจ ดวงจังหวัด 08-6802-9996 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็บไซต์ www.daypoets.com, www.godaypoets.com

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการอ�านวยการ Twitter : @khaopan

CONTENTs

ปีที่ 9 ฉบับที่ 457 วันที่ 13 มกราคม 2560

SHOPPING

เติมสีสันในฤดูหนาวด้วยเสื้อผ้าและ เครื่องประดับลายดอกไม้สุดเก๋ ไก๋

ALL ABOUT BIZ GOODNEWS

ติดตามข่าวสารดีๆ รอบโลก ประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

เรียนรู้การวางแนวยุทธศาสตร์ ทรัพยากรบุคคลจาก ณัจยา โชติกเสถียร ผูอ้ า� นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด จ�ากัด

INTERVIEW

น้าต๋อย เซมเบ้ กับบทสัมภาษณ์ทเี่ ป็น เหมือนของขวัญส�าหรับเด็กและผูใ้ หญ่ ที่ยังไม่ลืมความเป็นเด็กทุกคน

THE GUEST

พลังความสดใสที่แผ่ล้นออกมา ทางสายตาและรอยยิ้มของ ด.ช. ภูมิแผ่นดิน ภาชา หรือ ‘น้องแผ่นดิน’

A MUST

สัปดาห์นี้มีอะไรบ้างที่น่าติดตาม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราเลือกสรร มาไว้เพื่อคุณ

LIFE ชวนลูกตัวน้อยเข้าครัวด้วยเมนู สุดสนุก

LETTER ทุกครั้งที่ไปนั่งดื่มกาแฟที่ร้านใกล้บ้าน เราจะหยิบ a day BULLETIN กลับมาอ่านเสมอ ตอนนี้เราเก็บ a day BULLETIN ทุกฉบับที่ หยิบมาได้ เพราะเรารู้สึกว่าการออกแบบรูปเล่มที่สวยงาม ท�าให้ a day BULLETIN เป็นนิตยสารที่น่าเก็บสะสมมากๆ - สิรีย์ กรองกุลกานต์ ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษทั เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือทางอีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com กรุณาเขียนชือ่ -นามสกุลจริงและทีอ่ ยูม่ ากับจดหมาย เพือ่ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัล ไปให้ และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้จะได้รับหนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถึงบ้าน


TREND YouTube Mariah Carey’s New Years Eve Lip-Synch Fiasco | The View

483,042 views at 5 Jan 2017 เมือ่ ตัวแม่ลปิ ซิงก์ไม่เนียนกลางงานเฉลิมฉลอง ต้อนรับปีใหม่ในมหานครนิวยอร์ก ท�าให้ผชู้ ม และสังคมออนไลน์พากันวิพากษ์วจิ ารณ์

Twitter

DATABASE

CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD เพราะเด็กคือผู้ใหญ่ในอนาคต ซึง่ จะเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศต่อไป องค์การสหประชาชาติจงึ ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว และตราอนุสญ ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กขึน้ เพือ่ ให้เด็กทุกคนมีสทิ ธิใ์ นการได้รบั การดูแล ส่งเสริม และคุม้ ครองตามพัฒนาการ ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญ ั ญา ท�าให้เด็กๆ สามารถเจริญเติบโตรอบด้านอย่างเต็มศักยภาพ

4

หลักการส�าคัญของอนุสญ ั ญาว่า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก คื อ การไม่ เ ลื อ ก ปฏิบตั ิ และการค�านึงถึงประโยชน์ สูงสุดของเด็กเป็นส�าคัญ ซึ่งเน้น หลักพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ (1) สิ ท ธิ ใ นการอยู ่ ร อด (2) สิ ท ธิ ที่ จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (3) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (4) สิทธิในการมีส่วนร่วม

<18

อ นุ สั ญ ญ า ว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้นิยามความหมายค�าว่า ‘เด็ก’ หมายถึง มนุษย์ทกุ คน ทีม่ อี ายุตา�่ กว่า 18 ปี โดยไม่คา� นึงถึงความแตกต่างในเรือ่ งเชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกายหรือสุขภาพ

#ค�าขวัญวันเด็ก

44.9K Tweets ‘เด็ ก ไทย ใส่ ใ จศึ ก ษา พาชาติ มั่ น คง’ มาแล้ว... ค�าขวัญวันเด็ก ปี 2560 คราวนี้ ถื อ ว่ า คล้ อ งจองกว่ า ค� า ขวั ญ วั น ครู อ ยู ่ ไม่น้อย

1989

อนุสัญ ญาว่ า ด้ ว ยสิท ธิเ ด็ก คือ ข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดท�า ขึ้ น โดยคณะกรรมาธิ ก ารด้ า น สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยได้รบั การรับรองจากทีป่ ระชุม สมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ณ เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1989

Facebook La La Land

14k people talking about this ภาพยนตร์ คุ ณ ภาพกระแสแรงสุ ด ตั้ ง แต่ ก่อนเข้าฉายเต็มรูปแบบ เป็นอีกเครือ่ งยืนยัน ว่าภาษาของดนตรีนั้นไม่มีขอบเขตจริงๆ

Gong Yoo

39k people talking about this แม้จะอายุ 37 ปีแล้ว แต่การกลับมาเล่นละคร ของกงยูครั้งนี้ ก็ท�าเอาสาวเล็กสาวใหญ่ ตกหลุมรักก็อบลินหนุ่มไปตามๆ กัน

Ranking 5 อันดับสูงสุดจาก 196 ประเทศที่เคารพ สิทธิเด็ก โดย Realization of Children’s Rights Index 1. ราชรัฐลิกเตนสไตน์ 2. สาธารณรัฐซานมารีโน 3. ราชรัฐอันดอร์รา 4. ประเทศนิวซีแลนด์ 5. ราชรัฐโมนาโก 102. ประเทศไทย

2535

ปั จ จุ บั น อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก เป็ น ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรอง มากที่สุดในโลก จากภาคีสมาชิกจ�านวน 196 ประเทศ ยกเว้นสหรัฐอเมริกาประเทศ เดียว ส�าหรับประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็น ภาคี อ นุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก แห่ ง สหประชาชาติ เ มื่ อ วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2535 และมี ผ ลบั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา

5

ทุกๆ 5 ปี แต่ละประเทศ ที่ เ ป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญา ต้องจัดท�ารายงานความ ก้าวหน้าเสนอต่อคณะ กรรมการสิท ธิเ ด็ก ณ เมืองเจนีวา ประเทศส วิ ต เซอร์ แ ลนด์ และ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ก�ากับดูแลและ ตรวจสอบการด� า เนิ น งานของแต่ ล ะ ประเทศในการรับประกันสิทธิตา่ งๆ ของ เด็กที่ระบุไว้ในอนุสัญญา

ที่มา : www.unicef.org, www.nhrc.or.th, www.humanrights.mfa.go.th


GOODNEWS

เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ชาว ญี่ปุ่นต่างก็มีพิธีกรรมต่างๆ มากมาย หนึ่ ง ในนั้ น ก็ คื อ การแข่ ง ขั น คั ด ตั ว อั ก ษรที่ กรุงโตเกียว ซึ่งมีผู้คนจาก ทั่ ว ประเทศมาร่ ว มแสดง ฝีมอื กันมากมายอย่างทีเ่ ห็น - Reuters / Kim KyungHoon

ENVironment

โรงเรียนในอินเดียเสนอให้ผู้ปกครอง

ปลูกต้นไม้แทนการจ่ายค่าเล่าเรียน ผูป้ กครองในอินเดียจ�านวนมากต้องประสบปัญหาค่าเล่าเรียนทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ยๆ ทุกปี ท�าให้มเี ด็กจ�านวนหนึง่ ไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ โรงเรียน Shiksha Kuteer ในเมือง Ambikapur จึงแก้ไขปัญหานี้โดยการเสนอ ให้ผู้ปกครองปลูกต้นไม้แทนการจ่ายค่าเล่าเรียน และผู้ปกครองจะต้องดูแลต้นไม้ที่ปลูกให้ดี หากต้นไม้ตาย ก็ต้องหาต้นใหม่มาปลูกแทน ซึ่งไอเดียนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมาก โดยปีที่ผ่านมามีการปลูกต้นไม้ในละแวก หมู่บ้านมากกว่า 700 ต้น และแน่นอนว่านอกจากจะช่วยให้เด็กหลายๆ คนได้มีโอกาสทางการศึกษาแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดมลพิษทางอากาศอีกด้วย ที่มา : www.sciencealert.com

MOMENT OF THE WEEK ระเบิดความมันมาจนถึงโค้งสุดท้าย ส�าหรับดาการ์ แรลลี 2017 การแข่งขันแรลลีที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดในโลก ในอดีตเป็นทีร่ จู้ กั ในชือ่ ‘ปารีส-ดาการ์’ จัดการแข่งขันครัง้ แรก โดยองค์กรกีฬาอามอรี ในปี 1978 ซึง่ ครัง้ นีถ้ อื เป็นการแข่งขัน ครัง้ ที่ 39 แล้ว โดยผูเ้ ข้าแข่งขันในปีนตี้ อ้ งขับเคีย่ วผ่านเส้นทาง ระหว่าง 3 ประเทศ อย่างปารากวัย อาร์เจนตินา และ โบลิเวีย รวมระยะทางกว่า 8,782 กิโลเมตร ซึง่ ต้องลุน้ กันว่าหลังฝ่าความทุรกันดารกว่า 14 วัน ใครจะ เป็นผูค้ ว้าชัยในรุน่ ต่างๆ ไปครอง ทีม่ า : Reuters

Mesentery อวัยวะล�าดับที่ 79 ของมนุษย์

Did You Know?

ศาสตราจารย์ เจ. คัลวิน คอฟฟีย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยลิเมอริก เป็นคนแรกในโลก ที่ค้นพบว่า มีเซนเทอรี (Mesentery) ไม่ใช่เพียงแค่เนื้อเยื่อที่ช่วยยึดอวัยวะในช่องท้องเท่านั้น แต่มคี วามส�าคัญในฐานะอวัยวะหนึง่ ของระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ การค้นพบนีจ้ ะท�าให้ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ส ามารถจั ด หมวดหมู ่ ข องโรคและความผิ ด ปกติ ใ นช่ อ งท้ อ ง ซึง่ อาจน�าไปสูค่ วามเข้าใจสาเหตุของการเกิดโรค ท�าให้เกิดกระบวนการรักษา รวมถึงการค้นพบ ที่มา : www.independent.co.uk โรคใหม่ๆ อีกด้วย

PEOPLE

หนุ่มผู้หลงใหล ประวัติศาสตร์

ใช้เงินเก็บซื้อที่ดินเพื่อ การค้นพบครั้งส�าคัญ

ใครจะรู้ว่าความหลงใหลในบางสิ่งจะน�ามาซึ่ง ความประทับใจไม่รู้ลืม เหมือนกับที่ สจวร์ต วิลสัน หนุ่มวัย 37 ปี ผู้คลั่งไคล้ประวัติศาสตร์ ได้ใช้เงินเก็บ จ�านวน 32,000 ปอนด์ หรือประมาณ 1,400,000 บาท ซื้ อ ที่ ดิ น ขนาด 4.6 เอเคอร์ ทางทิ ศ ใต้ ข องเวลส์ เพราะเขาเชื่อ ว่ า ลึก ลงไปใต้ ผืน ดิน มีค วามลับ ทาง ประวัติศาสตร์ที่รอการค้นพบ จนในที่สุดความเชื่อ ดังกล่าวก็เป็นจริง เมื่อเขาพบว่าที่ดินนี้เคยเป็นพื้นที่ เมื อ งอุ ต สาหกรรมในสมั ย กลาง ประมาณช่ ว ง คริสต์ศตวรรษที่ 5-15 มาก่อน ท�าให้เขาได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัครร่วมร้อยคนเพื่อการขุดค้น อย่างละเอียด นอกจากนีเ้ ขาก�าลังวางแผนเพือ่ ขออนุญาต จัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาทางประวัติศาสตร์ต่อไป ที่มา : www.mirror.co.uk


เป็นเวลากว่า 69 ปีแล้ว ทีช่ าวเมียนมา จะมารวมตัวกันเฉลิมฉลองวันประกาศ อิสรภาพ โดยในงานนีจ้ ะมีการแข่งขัน ปีนเสาไม้ไผ่ทาน�า้ มัน โดยแต่ละคน จะโดนทาตั ว ด้ ว ยน�้ า มั น จนลื่ น จึงท�าให้เกาะเสาไม้ไผ่ได้ยาก ซึง่ เป็น ไฮไลต์ ที่ ส ร้ า งความสนุ ก สนานได้ เป็นอย่างดี - Reuters / Soe Zeya Tun

ECONOMIC

LIFESTYLE

ทารกในชุดลูกเจี๊ยบ ไอเดียน่ารักของโรงพยาบาลเพื่อต้อนรับปีระกา

Quote OF THE WEEK

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 กรุงเทพมหานคร เกิดไอเดียเอาใจคุณพ่อคุณแม่มอื ใหม่ ด้วยการแต่ง ชุดลูกเจี๊ยบให้แก่เด็กทารกแรกเกิดเพื่อร่วมมอบ ความสุขและเฉลิมฉลองต้อนรับปี 2560 ซึ่งตรงกับ ปีนกั ษัตรระกา หลังภาพชุดดังกล่าวเผยแพร่ออกไป บนเฟซบุ๊ก ‘คลับคุณแม่เปาโลโชคชัย4’ ก็ได้รับ เสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก และสร้างรอยยิ้มให้กับ ทุกคนที่เห็นภาพน่ารักน่าเอ็นดูนี้ โดยเฉพาะเหล่า คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าตัวน้อยๆ ซึง่ ก่อนหน้านี้ ในช่วง เทศกาลคริสต์มาส ทางโรงพยาบาลก็ได้จดั ให้ทารก แรกเกิดใส่ชุดซานตาคลอสมาแล้วเช่นเดียวกัน ที่มา : www.bbc.com/thai

“การเลี้ยงลูก มิใช่ของยากและ มิใช่เรื่องที่ก�าหนด ผลลัพธ์ ไม่ได้ มิใช่เรื่องต้องวัดดวง เราสามารถ ท�าให้ดีได้” นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จิตแพทย์ นักเขียนและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเด็ก ที่มา : www.facebook.com/prasertpp

ที่มา : www.huffiffiingtonpost.com

CULTURE

จีนเปิดเส้นทางขนส่งสินค้า

สูอ่ งั กฤษด้วยรถไฟ ประเทศจีนเปิดใช้งานรถไฟขนส่งสินค้า มุง่ ตรงสูล่ อนดอน ประเทศอังกฤษ เพือ่ ส่งเสริม ความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับ ทวีปยุโรป ซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้เริ่ม การใช้งานรถไฟขนส่งสินค้าจากประเทศจีนสู่ เมืองต่างๆ ในยุโรปแล้ว เช่น กรุงมาดริด ประเทศสเปน และเมืองฮัมบูรก์ ประเทศเยอรมนี โดยเส้นทางรถไฟนีใ้ ช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อขนส่งสินค้าประเภทเสื้อผ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ซึ่งมีต้นทุน การขนส่งที่ต�่ากว่าการขนส่งทางอากาศ และ ใช้เวลาน้อยกว่าขนส่งทางเรืออีกด้วย ที่มา : www.bbc.com

ช่างภาพหนุ่มเผยภาพ

ชั้นเรียนบัลเลต์ ในสลัมเคนยา ฟรีดิก ลานเนริด ช่างภาพหนุ่มชาวสวีเดน ใช้เวลากว่าปีครึ่งเพื่อเก็บรวบรวมภาพกลุ่มนักเรียนบัลเลต์ในย่านเคบีรา เมืองไนโรบี ประเทศเคนยา ซึง่ เป็นหนึง่ ในสลัมทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในทวีปแอฟริกา โดยท่ามกลางความยากจนและเสือ่ มโทรม มีเด็กๆ ประมาณ 40 คนทีไ่ ด้รบั โอกาสเรียนบัลเลต์กบั องค์กรการกุศลแอนโนส์ แอฟริกา ซึง่ มีจดุ ประสงค์ทจี่ ะเสริมสร้างสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีให้แก่เด็กๆ ในสลัม ซึ่งคอลเล็กชันภาพของช่างภาพหนุ่มคนนี้โฟกัสไปที่ร่างกายที่เคลื่อนไหว และสีหน้าทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วยความรูส้ กึ รวมถึงเผยถึงสภาพความเป็นอยูข่ องเด็กๆ ในเคบีราออกมาได้อย่างงดงาม


INTERVIEW เรื่อง : วสิตา กิจปรีชา, ปริญญา ก้อนรัมย์ ภาพ : มณีนุช บุญเรือง

T


TURNING BACK TO CHILDHOOD ทุ ก เสาร์ ที่ 2 ของเดื อ นมกราคม เราทุ ก คนรู ้ ดี ว ่ า ประเทศไทยได้ ก� า หนดให้ วั น นี้ เ ป็ น วันเด็กแห่งชาติ ดังนั้น สถานที่ส�าคัญต่างๆ ก็จะจัดกิจกรรมส�าหรับเด็กๆ กันอย่างคึกคัก หรือบางแห่งที่ ไม่เคยเปิดให้เข้าชมก็เปิดประตูต้อนรับว่าที่ผู้ ใหญ่ตัวน้อยๆ ให้ ได้มาซึมซับ ประสบการณ์ เป็นภาพที่เราเห็นกันจนชินตาอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งในวันนี้คนที่เป็นพ่อแม่ ก็คงเต็มใจอย่างยิ่งที่จะพาลูกๆ ออกไปท�ากิจกรรมกันอย่างสนุกสุดเหวี่ยง ในขณะที่ผู้ ใหญ่หลายคนต้องท�าหน้าที่ของพ่อแม่ รวมทั้งหน้าที่ของการเป็นผู้ ใหญ่ที่ต้อง รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ มากมาย จนบางครั้งหลายคนก็หลงลืมไปว่าตัวเองก็เคยเป็นเด็ก เคยยิ้ม หัวเราะ กับเรื่องง่ายๆ โดยเฉพาะการ์ตูนที่เป็นของโปรดส�าหรับเด็กแทบทุกคน เราจึงอยากชวนทุกคนมาย้อนวัยเด็กไปกับบทสัมภาษณ์ของ ‘น้าต๋อย เซมเบ้’ หรือ นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์ นักพากย์การ์ตูนที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความสนุกสนานเฮฮาในวัยเด็ก โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ ใหญ่ในเวลานี้ น่าจะเป็นแฟนการ์ตูนที่น้าต๋อยพากย์กันอย่างทั่วถึง ไล่มาตั้งแต่ หน้ากากเสือ ดรากอนบอล โดราเอมอน ซึ่งล่าสุดน้าต๋อยของเด็กๆ ก็ปรากฏเป็น ข่าวใหญ่วา่ มีอาการป่วยหลายโรค จนต้องเข้าโรงพยาบาลเพือ่ รักษาตัว ซึง่ ข่าวสารนีก้ ็ ได้ปรากฏ ขึ้นมาในหน้าแฟนเพจของน้าต๋อย ที่ลูกชายเป็นคนสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับแฟนๆ ช่ ว งเวลานั้ น ก� า ลั ง ใจจากผู ้ ใ หญ่ หั ว ใจเด็ ก หรื อ อดี ต เด็ ก น้ อ ยที่ โ ตมากั บ การ์ ตู น และ เสี ย งพากย์ ข องน้ า ต๋ อ ย ต่ า งก็ ห ลั่ ง ไหลไปที่ ห น้ า เฟซบุ ๊ ก ของน้ า ต๋ อ ย หลายคนแสดงตั ว ว่าท�าอาชีพต่างๆ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนที่น้าต๋อยเป็นคนพากย์ และด้วยก�าลังใจ ที่มากมายมหาศาล ก็ท�าให้น้าต๋อยผ่านช่วงวิกฤตของชีวิตมาได้ และได้มาพูดคุยกับเรา ตรงหน้านี้แล้ว เราจึงอยากให้บทสัมภาษณ์ต่อไปนี้เป็นเหมือนของขวัญส�าหรับเด็กและผู้ ใหญ่ ที่ยังไม่ลืมความเป็นเด็กทุกคน


“ทีถ่ ามว่าการ์ตนู ให้อะไรเด็ก มันให้ความเป็นครอบครัวครับ เมือ่ 30 ปีทแี่ ล้ว บ้านหลังหนึ่งก็มีทีวีแค่เครื่องเดียว ตอนเช้าพ่อแม่ก็ตื่นมาดูการ์ตูนกับลูก ท�ากับข้าวกิน ดีกว่าปล่อยลูกไปไหนไม่รู้” อยากให้ ช ่ ว ยอั พ เดตอาการให้ แ ฟนๆ ชื่ น ใจหน่ อ ยว่ า ตอนนี้ เป็นอย่างไรบ้าง ตอนนีอ้ าการแผลจากกระดูกสันหลังหายหมดแล้ว แต่ทปี่ อดไม่หาย เป็นหอบหืด และต้องสูดยาตลอดชีวิต ถ้าขาดยาพวกนี้หมอบอก ผมตาย ก็ต้องสูดยาทุกวันเช้าเย็น แต่ที่ทรมานที่สุดก็คือโรคงูสวัด สองปีแล้วอาการลดไปได้แค่ประมาณ 50% กว่าๆ ต้องกินยาชื่อ Lyrica เพราะยานี้ จ ะท� า ให้ อ าการปวดปลายประสาทลดลง มันทรมานมากไอ้โรคนี้ ตอนนี้ตามโรงพยาบาลจะมีป้ายประกาศ ติดบอกเลยนะ ว่าผู้ที่อายุถึง 60 แล้วควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด เพราะคนแก่อายุเยอะๆ มีโอกาสเป็นได้ ภูมติ า้ นทานในร่างกายจะตก พอภู มิ ต ้ า นทานตกแล้ ว จะปวดมาก ผมเลยพยายามสร้ า ง ภูมิต้านทาน คือกินอาหารเยอะๆ ให้ร่างกายไม่ผอมมาก ถ้าผอม เมื่อไหร่อาการก็จะก�าเริบ และถ้าเป็นหวัดเมื่อไหร่งูสวัดจะมาทันที จะปวดแสบปวดร้อนมาก ลองคิดดูว่าเหมือนเรามีแผลอยู่ทั่วตัว ผมเป็นรอบเอวเลย และความเจ็บปวดมันมหาศาลมาก ท�าให้ขาชา เดินเหินล�าบาก เวลาเดินลงบันไดต้องจับ เพราะว่าข้อขาต่างๆ งอไม่ค่อยได้ แต่อาการของไขสันหลังข้างล่างยังไม่สรุป เนื่องจาก ผมผ่าตัดกระดูกสันหลังและเป็นงูสวัดไปพร้อมกันด้วย ก็ลา� บาก เหมือนกัน แต่ตอนนีก้ แ็ ข็งแรงและท�าอะไรเองได้แล้วใช่ ไหม เห็นน้าต๋อยขับรถ มาเองด้วย ขับได้ระยะใกล้ๆ เพราะว่าผมนั่งรถเป็นเวลานานๆ เกินกว่า หนึ่งชั่วโมงไม่ได้ พอเนื้อกดทับเมื่อไหร่มันจะเริ่มเจ็บๆ อย่างดีก็ไป ได้แค่ช่อง 7 ถ้าไปไกลกว่านั้นก็จะให้ลูกขับ เพราะตอนนี้ผมก็ยัง พากย์เสียงอยู่ที่ช่อง 7 คือพออยู่กับบ้านมันเครียดเพราะว่าเจ็บ ปีแรกทีป่ ว่ ยผมยังต้องมาท�างานเลย เพราะท�าให้หายเครียด ซึง่ ช่อง 7 ก็ดีมาก มีห้องอัดเสียงแยกให้ผมพากย์คนเดียว ไม่ต้องไปรวมกับ คนอืน่ เพราะผมเป็นภูมแิ พ้ดว้ ย อากาศเย็นๆ ก็อยูไ่ ม่ได้ ต้องอยูใ่ นที่ ทีม่ อี ณ ุ หภูมิ 27 องศา อย่างตอนนีท้ เี่ ราคุยกันห้องนีก้ เ็ ย็นเกินไปแล้ว หมายความว่า ส่วนหนึ่งที่คุณป่วยแบบนี้เพราะว่าตลอดมา ท�างานในห้องแอร์ด้วยใช่ ไหม คื อ ผมเป็ น ไซนั ส อั ก เสบมาหลายปี ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม พากย์ ก าร์ ตู น ต้องอยู่ในห้องเย็นที่หนาวมากๆ แล้วผมก็ไม่ค่อยรักษา พอออกมา ข้างนอกจมูกก็จะโล่ง แต่พอกลับเข้าห้องแอร์เสียงจะบีเ้ ลย ตอนนัน้ ผมก็เริม่ รูว้ า่ ตัวเองเป็นไซนัสอักเสบแล้ว เป็นมาหลายสิบปี จนมาเมือ่ ปีทแี่ ล้วตอนผ่าตัดกระดูกสันหลัง ทุกโรคก็มาพร้อมกันเลย ไซนัสอักเสบ ภูมิแพ้ หอบหืด งูสวัด หมอบอกที่รอดมาได้ก็ปาฏิหาริย์แล้ว เพราะ ช่วงนั้นภูมิต้านทานต�่ามาก ทั้งๆ ที่หมอบอกว่าเลือดของผมดีมาก แต่ว่าภูมิต้านทานต�า่ เพราะมาหลายโรคพร้อมกัน ร่างกายสู้ไม่ไหว จากทีน่ า�้ หนัก 68 เหลือแค่ 55 ลดฮวบลงมาเลย ซึง่ หมอเขาก็ชว่ ยชีวติ ผมเต็มที่ พวกเขาเก่งนะ หมอที่ช่วยชีวิตผมทุกคนเคยดูการ์ตูน ทีผ่ มพากย์มาตัง้ แต่เด็ก การ์ตนู อย่าง เซเลอร์มนู หน้ากากเสือ เขาก็ มาช่วยผ่าตัดผม และไม่คิดค่าใช้จ่ายส�าหรับหมอเลย เสียแค่ค่า โรงพยาบาลกับค่าเครื่องมือ แต่แค่นั้นก็เกือบ 4 ล้านได้ คือเข้า โรงพยาบาลทั้งปีน่ะครับ ผมนอนโรงพยาบาลประมาณ 5 ครั้ง ครั้งหนึ่งก็ครึ่งเดือน ผ่าตัด 2 หน รอบแรกผ่าตัดกระดูกสันหลังเอา เศษกระดูกที่แตกออก รอบสองก็ผ่าเอาเหล็กไทเทเนียมประมาณ คืบหนึ่งมาดามหลัง ทรมานมากตอนนั้น เหมือนมีอะไรทิ่มหลัง อยู่ตลอดเวลา คือผมผ่าตัดเอากระดูกออกไปข้อหนึ่ง จริงๆ ถ้าเป็น สมัยก่อนหมอบอกไม่ต้องใส่เหล็กก็ได้ รอเวลาให้เนื้อเยื่อเชื่อม กันเอง แต่หมอเขากลัวว่ามันจะหักเลยดามดีกว่า ที่คุณเล่าใน TED Talks ว่าคุณป่วยเป็นวัณโรคกระดูกสันหลัง ด้วย เรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาไหน โรคนี้ไม่มีเคยมีคนไทยเป็นเลยนะ คือปกติคนไทยจะป่วยแต่ วัณโรคปอด ตอนทีผ่ มไปตรวจ คุณหมอเขาก็เจาะตรวจทุกอย่างเลย


ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นมะเร็งกระดูกสันหลังก็ไม่ใช่ เจาะต่อมน�า้ เหลือง ตรวจมะเร็งก็ไม่เป็น เจาะต่อมลูกหมากก็ไม่มี เจาะกระดูกสันหลัง ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นมะเร็ง หมอก็งงมากว่าเป็นอะไรกันแน่ มีจดุ อยู่ 4 จุด เกาะอยูท่ กี่ ระดูกสันหลัง ไปเข้าเครือ่ งสแกนก็ไม่รวู้ า่ เป็นอะไร ไปเข้า อุโมงค์สแกน ชื่อว่า PET scan ที่ศิริราช ซึ่งเป็นสุดยอดเครื่องสแกน ของโลกแล้ว ก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไร ซึ่งโชคดีที่คุณหมอผ่าตัดจาก โรงพยาบาลต�ารวจเขาเก่งมาก คนนีต้ อนเด็กๆ เขาเคยดู หน้ากากเสือ หมอคนนี้ตัดสินใจใช้การผ่าตัดที่ไม่ใช่การผ่ามะเร็ง ถ้าไม่อย่างนั้น ผมคงตายไปแล้ว หรือป่านนี้ผมคงเดินไม่ได้ เพราะถ้าผ่าตัดแบบ มะเร็ง วัณโรคจะแพร่กระจาย ซึ่งเขาผ่าตัดแบบวัณโรค แล้วพอ เจาะดูก็ใช่จริงๆ ซึ่งหมอเขาบอกว่าคนที่ป่วยโรคนี้มีแต่ในอเมริกา ไม่มีในประเทศไทย ตอนนั้นที่ผ่า แน่ ใจหรือยังว่าเป็นโรคนี้แล้ว ตอนที่ลงมีดยังไม่ชัวร์เลย หมอลองตรวจก่อนแล้วก็ใช่จริงๆ ถามว่าผมติดมาได้ยังไง ปกติถ้าไปคุยกับคนที่เป็นวัณโรค จะรู้ว่า โรคนี้เกิดที่ปอด แล้วรักษาสองสามเดือนก็หาย แต่ผมกลับเป็นที่ กระดูกสันหลัง ซึง่ คาดว่าเพาะเชือ้ ช่วงปี 2554 ตอนนัน้ ผมเพิง่ ย้าย บ้านมาใหม่ๆ มาอยู่ซอยมัยลาภ ตอนนั้นเป็นช่วงน�้าท่วม แล้วผมมี รถตูอ้ ยูค่ นั หนึง่ เป็นรถตูป้ ระกอบนอก เป็นรถทีข่ นาดน�า้ เข้าไปยังไม่ ดับ ผมก็ตระเวนช่วยชาวบ้านอยู่ 2-3 เดือน ไม่ได้ไปท�างาน ก็ไปลุย น�้า เสร็จแล้วก็ล้างมือไม่สะอาด ไปกินง่ายๆ ตาม 7-Eleven คือมัน ไม่สะอาด แต่เชื้อโรคไม่ลงปอด กลับไปลงกระดูกสันหลัง จนตอน ปี 2555 ก็เริ่มมีอาการแล้ว และปี 2556 ก็เริ่มรู้สึกปวดหลัง ตอนนั้น ผมก็คดิ ว่าตัวเองกล้ามเนือ้ ฉีก เพราะว่าผมเคยตีกอล์ฟแล้วเจ็บตรง กระดูกสันหลังแบบนี้ จนปี 2557 อาการเริ่มรุนแรงมาก นอนหงาย ไม่ได้เลย ปรึกษาลูก เขาก็พาไปตรวจว่ากระดูกเป็นอะไรหรือเปล่า ไปตรวจเข้าอุโมงค์สแกนก็ไม่รวู้ า่ เป็นอะไร จนสุดท้ายก็เจอ แล้วช่วง ทีเ่ ข้าโรงพยาบาลภูมคิ มุ้ กันผมแย่ เริม่ เป็นไซนัสและหอบหืดพร้อมกัน ช่วงเวลานั้นอะไรเป็นก�าลังใจส�าคัญที่สุดที่ท�าให้คุณผ่านมาได้ ก็ลูกนั่นแหละที่ส�าคัญ แล้วก็มีแม่ที่ผมยังต้องดูแล เลยคิดว่า ตัวเองยังตายไม่ได้ ต้องต่อสูแ้ ม้จะเจ็บมากๆ ช่วงกระดูกสันหลังแตก นะ โอ้โฮ พอมันแตกนี่เหมือนโดนยิงเข้าข้างหลัง มันเจ็บมหาศาล ขานี่ชาเลย ผมเดินไม่ได้ ต้องเรียกลูกชายมาแบกลงไป เย็นนั้น ก็ผ ่ า ตัด ทัน ที แล้ ว ดัน เป็ น งู ส วัด ขึ้น มาช่ ว งเวลาเดีย วกัน จริง ๆ ก่อนหน้านัน้ ผมเริม่ ปวดท้องแล้ว แต่พอผ่าตัดเสร็จ นอนโรงพยาบาล วันแรกงูสวัดก็ขึ้นมาเลย ปวดแสบปวดร้อนมาก มันปวดทุกๆ 3 วินาที ปวดตุ้บหนึ่งก็รู้สึกเจ็บยาว แล้วก็กลับมาปวดอีก ตอนนั้น แทบขาดใจ ต้องกินยาแก้ปวดชือ่ Lyrica เม็ดละ 90 กว่าบาท วันละ 8 เม็ด แล้วก็กินยาชื่อ Baclofen เม็ดละ 50 บาท อีกวันละ 6 เม็ด กินอยู่เป็นปี เฉพาะยา Lyrica อย่างเดียวผมกินไปแล้ว 4,000 เม็ด แต่ก�าลังใจทีท่ �าให้ผมคิดว่าต้องอยู่คอื ลูกและแม่ กับความรู้สกึ ที่แวบหนึ่งผมนึกถึงตัวการ์ตูนซุนโกคู (ดรากอนบอล) ตอนที่กระดูก สันหลังแตกไม่ได้คดิ เพราะเจ็บรอบเดียว แต่อาการงูสวัด ความเจ็บ มันมาหลายระลอก เจ็บปวดจนแทบทนไม่ไหว แทบถอดใจเลยนะ มันปวดแบบมหาศาล เหมือนเนื้อโดนหยิกและบิดไปพร้อมกัน เจ็บแสบไปทัง้ ตัว ตอนนัน้ ผมก็นกึ ถึงตอนทีซ่ นุ โกคูสกู้ บั ฟรีเซอร์ ทัง้ ๆ ที่ซุนโกคูเจ็บแผลแต่ก็ยังลุกขึ้นมาได้ แล้วเราพากย์เองก็ต้องทนให้ ได้สิ กัดฟันทน ไม่ให้ลูกมาเยี่ยม วันที่เจ็บปวดที่สุดซึ่งผมจ�าได้คือ ประมาณวันที่ 17 มกราคม 2558 ตอนนั้นเจ็บมหาศาลที่สุด ผมผ่าตัดกระดูกสันหลัง ต้องนอนพักอยู่ในโรงพยาบาล แล้วก็มา เป็นงูสวัด ผมไม่ให้ใครมาเยี่ยมเลย แทบจะทนไม่ไหว นอนร้องอยู่ คนเดียวในโรงพยาบาล เจ็บปวดมากจนสลบไป พอตื่นเช้าขึ้นมา ก็ยังเจ็บต่อ มันเหมือนว่าพอเรารู้สึกเจ็บถึงจุดสูงสุดแล้ว จิตท�าให้ เราทนได้ พอถึงจุดสูงสุดของความเจ็บปวดมันท� าให้ร่างกายสู้ แต่ความเจ็บก็ไม่ลดลงหรอกนะ ก็เจ็บไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง 3 เดือน ก็ลดลงมานิดหนึ่ง อีก 3 เดือน ผ่าตัดกระดูกสันหลังครั้งที่สอง ความปวดก็ลดไปอีกนิดหนึ่ง จนมาถึงตรงนี้ 2 ปีแล้ว อย่างนั่งคุย แบบวันนี้ความเจ็บก็เริ่มมาแล้ว แล้ ว การที่ คุ ณ บอกว่ า การท� า งานช่ ว ยเรื่ อ งความเจ็ บ ปวด หมายความว่าอย่างไร ช่วงท�างาน ก็เหมือนเราถอดจิตอยู่กับการท�างาน เพราะถ้าจิต เรากังวลอยู่กับความปวด เราก็จะปวดมากขึ้น แต่พอท� างาน ร่างกายจะลืมไปได้พักหนึ่ง เหมือนกับจิตออกไปแวบหนึ่ง ร่างกาย คนเราประกอบด้วยจิตกับร่างกาย ผมเรียนพระอภิธรรมมา ร่างกาย คือรูป 28 จิต คือเจตสิก พอจิตออกไปก็จะลืมรูปไปนิดหนึง่ พอย้อน เข้ามาใหม่ความปวดก็กลับมา ซึง่ ช่วงเวลาทีท่ า� งานท�าให้เราไม่รสู้ กึ เจ็บ หลังจากผ่าตัด พักนานแค่ ไหนกว่าจะกลับมาท�างานได้


“จริงๆ ก็ ไม่ตอ้ งฝากอะไรให้ผู้ใหญ่ฟงั มากหรอก ขอให้นกึ ถึงตัวเอง เพราะผู้ใหญ่ทมี่ ลี กู ตอนนี้ ก็คอื คนที่ดูการ์ตูนผมตอนเด็กๆ อย่างหลานผมเอง แม่เขาก็ดูการ์ตูนผม ดังนั้น ก็ ไม่ต้องฝากอะไรเลย แค่อย่าไปเคีย่ วเข็ญลูก ขอให้นกึ ถึงตัวเองในวัยเด็กว่าตัวเองต้องการอะไร แล้วใช้สงิ่ นัน้ มาเลีย้ งลูก” 20 วันเอง ช่วงนั้นหลังผ่าตัดก็เกิดงูสวัด ผมก็ทน คิดเลยว่า ถ้าอยูบ่ า้ นตายแน่ หงุดหงิดมาก ขอออกไปท�างานต่อ ก็มาพากย์หนัง ของผมคนเดียวอาทิตย์ละครัง้ ดีกว่าอยูบ่ า้ นแล้วเจ็บทุกวัน แต่ตอนนัน้ เดินเองไม่ได้นะ แฟนเขาขับรถไปให้ พอถึงช่อง 7 ผมก็ใช้วอล์กเกอร์ เดินเข้าไป แต่ช่อง 7 ก็น่ารักมาก มีคนมารับเสร็จสรรพเลย ยามพา มาขึ้นลิฟต์ พนักงานห้องเสียงมารับเข้าห้อง ก็ต้องขอบคุณช่อง 7 คุณดวงดาว จารุจินดา ที่ช่วยเหลือผมมาก ให้ความอนุเคราะห์ แล้วก็ทีมห้องเสียง ก็ท�าอยู่แบบนั้นประมาณ 3 เดือนเต็มๆ ผมถึง เริ่มขยับเองได้ ไม่ต้องใช้วอล์กเกอร์ แต่ต้องใช้ไม้เท้า อีก 6 เดือน พอผ่าตัดผมก็เริ่มเดินได้เอง แต่ก็ยังมีขาชาอยู่ คุณเคยเล่าว่าอยากเป็นนักพากย์ตั้งแต่เด็ก ท� าไมคุณถึงคิด แบบนั้น เพราะดูเป็นอาชีพที่ ไม่ค่อยมีใครนึกถึง ถอยไปสักประมาณ 50 ปี ตอนที่ผมอายุประมาณสิบกว่าขวบ ผมช่วยคุณพ่อท�างานทีส่ ถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 4 บางขุนพรหม ก็คอื ช่อง 9 อสมท ในปัจจุบัน คุณพ่อผมเป็นพนักงานรุ่นก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ ท่านจะอยู่แผนกฟิล์มภาพยนตร์ จะเก่งเรื่องฟิล์มภาพยนตร์ เพราะ ท�างานในโรงภาพยนตร์มาก่อน คือเด็กรุน่ ใหม่อาจจะไม่รจู้ กั โรงหนัง อย่างศาลาเฉลิมไทย จะรู้จักแต่ลิโด้ สกาลา ซึ่งคุณพ่อผมก็ท�างาน ทีศ่ าลาเฉลิมไทยก่อนจะมาเข้าทีช่ ่อง 4 บางขุนพรหม จนพอผมเริ่ม อยู่ ป.4-5 คุณพ่อก็เริ่มสอนเรื่องฟิล์มภาพยนตร์ให้ว่าเป็นยังไง มีฟิล์มสไลด์ ฟิล์มหนัง 8 มม., 9.5 มม., 16 มม., 35 มม. ไปจนถึง 70 มม. ซึ่งผมก็ได้ไปยืนดูเขาพากย์หนังในห้องพากย์ สมัยก่อนเขา พากย์หนังฝรัง่ กันเยอะ ผมก็ไม่ได้สนใจ จนตอนนัน้ มีการ์ตนู ยุคแรกๆ อย่าง เลโอสิงห์น้อยเจ้าป่า ซึ่งเรื่องนี้เป็นต�านานของ ไลออนคิง ผมก็ไปดูเขาพากย์แล้วชอบ จนมีเรื่องที่สองคือ หน้ากากเสือ ที่เข้า มาปี 2510 กว่าๆ เห็นเขาพากย์ หน้ากากเสือ กัน ตอนนั้นก็เริ่มมี ความรูส้ กึ อยากพากย์การ์ตนู รูส้ กึ ว่าอยากพากย์ หน้ากากเสือ มากเลย หลังจากนัน้ มาประมาณอีก 10 กว่าปี ผมก็เรียนหนังสือแล้วท�างาน มาเรื่อยๆ จนมาเป็นพนักงานประจ�าที่ช่อง 4 บางขุนพรหม ตอนปี 2523 ก็เริ่มมาพากย์หนัง เริ่มหัดใช้เสียง ครูคนแรกของผมคือ คุณฉลอง สิมะเสถียร เด็กรุน่ นีค้ งไม่รจู้ กั อาหลองเป็นพระเอกช่อง 4 บางขุนพรหมตอนนัน้ เขาเล่นเป็นชายกลางคนแรกของเมืองไทย แกก็ สอนผมใช้เสียงทีถ่ กู ต้อง อ่านสคริปต์ อ่านสารคดี แล้วก็โยนผมไปฝึก กับผู้ประกาศช่อง 4 บางขุนพรหม ลองให้ผมอ่านข่าว ซึ่งสมัยก่อน การอ่านข่าวต้องเป็นแบบ BBC Broadcast หน้าต้องนิ่ง เสียงต้องมี พลัง แต่เผอิญเสียงผมช่วงเวลานั้นมันไม่เหมาะจะอ่านข่าว เพราะ ว่ามันนิ่มนวลไป และมันมีโทนเยอะ มีความสูงๆ ต�่าๆ ไม่เต็มที่ ผมอ่านข่าวไม่ได้ ก็เลยให้ผมไปอ่านสารคดีแทน แล้วก็ฝกึ พากย์หนัง เริ่มต้นพากย์เสียงจริงๆ จังๆ ตอนไหน ได้พากย์หนังครั้งแรกตอนอยู่ประมาณ มศ.5 เป็นหนังจีนเรื่อง แรกในเมืองไทย เรื่อง ขบวนการเปาเปียว แล้วหนังจีนเรื่องที่สอง คือ เปาบุ้นจิ้น ผมก็พากย์เป็นทหารเลว พากย์เป็นคนรับใช้ไปเรื่อย เป็นการพากย์สดออกอากาศ ไม่ได้อัดเสียง ใส่หูฟังแล้วพากย์ไป ก็พากย์หนังจีนหลายเรือ่ ง หนังฝรัง่ หลายเรือ่ ง จนมีการเปลีย่ นแปลง จากช่อง 4 บางขุนพรหม เป็นช่อง 9 อสมท ตอนปี 2520 ตอนนัน้ ผมเป็นพนักงานแล้ว ก็ได้พากย์หนังฝรัง่ มาเรือ่ ย ซึง่ ช่วงนัน้ คนก็จะชิน ที่ผมพากย์หนังฝรั่ง จนกระทั่งปี 2523 มีคนเขามาเช่าเวลาออกอากาศการ์ตูนเรื่อง ไดมอส เจ้าขุนพล แล้วหาคนพากย์ไม่ได้ ผมก็ ฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่ แต่พอพากย์ไปแล้วเด็กไม่ติดเลย เพราะเสียง เหมือนหนังจีน หนังฝรั่ง ซึ่งตอนนั้นการ์ตูนญี่ปุ่นจะมีอยู่ที่ช่อง 7 ขาวด�า หรือช่อง 5 ปัจจุบัน ก็มี อุลตราแมน มี ไอ้มดแดง มี กาโม่ หนังการ์ตูนเหล่านี้จะอยู่ช่องนี้หมด ซึ่งเราพากย์สู้รุ่นพี่ไม่ได้เลย จนจบไปเรื่องหนึ่ง ก็ท้อ คิดว่าอย่าไปพากย์การ์ตูนเลย ไปพากย์ หนังฝรัง่ เหมือนเดิมดีกว่า จนมาถึงเรือ่ งทีส่ องทีไ่ ด้พากย์ ผมขนลุกเลย คือเรื่อง หน้ากากเสือ เป็นเวอร์ชันเดียวกับที่ผมดูตอนเด็กๆ ผมก็ได้ พากย์ตัวหน้ากากเสือ ตอนนั้นปี 2523 ปลายปีแล้ว ซึ่งพากย์ หน้ากากเสือ ไปได้สิบกว่าตอนเด็กก็ไม่ติด เพราะบอกว่ามันแข็ง

เหมือนหนังฝรัง่ หนังจีน ก็มาถามเด็กข้างบ้านว่าดีไหม เขาก็บอกว่า สู้ ไอ้มดแดง อีกช่องไม่ได้เลย อันนั้นมันกว่า (หัวเราะ) เราก็ท้อ เหมือนกัน คือสมัยก่อนหนังจะมาเป็นฟิล์ม ผมมีหน้าที่อีดิตฟิล์ม ภาพยนตร์ แล้วก็เป็นก๊อบปีไ้ รเตอร์ เขียนค�าโฆษณาภาพยนตร์ดว้ ย หนังจะมาส่งถึงไทยประมาณวันพุธหรือพฤหัสฯ ผมก็ต้องรีบเอาไป ให้คนแปลทันทีตอนเย็นวันพฤหัสฯ แล้ววันเสาร์ต้องได้สคริปต์ ตอนนัน้ หาคนแปลภาษาญีป่ นุ่ ยากมาก ตอนนัน้ คืออาจารย์คงศักดิ์ ผมจ�านามสกุลท่านไม่ได้ ท่านสอนอยู่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ท่านเป็นนักเรียนเก่าญีป่ นุ่ ผมก็ตอ้ งรีบบึง่ เอาไปให้ทา่ น แล้วเขาต้อง สอนไปด้วยแปลสคริปต์เราไปด้วย ก็มบี างครัง้ ทีเ่ กิดปัญหา พอเปิด ขึน้ มามีขดี ฆ่าอะไรเต็มสคริปต์เลย แล้วบางครัง้ เขาเอาสคริปต์ถา่ ยท�า มาให้เรา เลยไม่รวู้ า่ อันไหนคือบทพูดบ้าง ผมก็บอกอาจารย์วา่ แปลๆ มาเหอะครับ ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวผมไปซัดๆ เอาเอง (หั ว เราะ) อาจารย์เขาก็แปลมาให้เราหมด แล้วก็สง่ มาให้พากย์ เราก็ไม่มเี วลาซ้อม อย่างมีวันหนึ่งที่สคริปต์มันไม่ตรงเลย หายไปทีละหลายบรรทัด มองหน้ากันแล้วก็คดิ ว่า เอาวะ มัว่ ไปเลยละกัน (หัวเราะ) บทไม่มกี พ็ ากย์ กันเข้าไป ชือ่ ญีป่ นุ่ เรียกยากคุณอิชกิ รุ ะ คุณซามาโดริ คุณอิชิกาวา ยากเหลือเกิน เปลี่ยนเป็นคุณมะลิ คุณสมชายละกัน ก็ใส่เข้าไป ปรากฏว่าเด็กชอบ สนามบินอิเคะบาคุโระ พูดยากจัง เปลีย่ นเป็นไป ดอนเมืองครับ ใส่ความเป็นไทยเข้าไป เด็กก็เริม่ ติด สนุกสนานเฮฮากันไป แล้วภาพจ�าในฐานะนักพากย์การ์ตนู ของคุณเริม่ มาชัดเจนตอนไหน จนมาปี 2525 มีการ์ตูนเรื่อง โดราเอมอน เข้ามา ตอนนี้ การท�างานก็เริ่มดีขึ้นแล้ว เริ่มมีการส่งข้อมูลมาเป็นเทป ก็เริ่มมี การซ้อมกันง่ายขึน้ มีการก�าหนดตัวให้พากย์ ผมก็พากย์เป็นไจแอนท์ พอเริ่มพากย์ไปจดหมายจากเด็กๆ ที่ดูเริ่มเยอะ ส่งมาเป็นพันฉบับ ต่ออาทิตย์ จากเมื่อก่อนมาแค่ร้อยฉบับ หนูชอบเรื่อง โดราเอมอน มากเลย ชอบทีมพากย์การ์ตนู เรือ่ งนี้ ชอบคนทีพ่ ากย์ไจแอนท์มากเลย ผมก็นั่งตอบจดหมายไปด้วย จากจดหมายพันฉบับก็กลายมาเป็น หมื่นฉบับ เลยบอกฝ่ายประชาสัมพันธ์ว่าเขียนไม่ไหวแล้วครับ ซึ่งถ้าพูดไป โดราเอมอน เป็นการ์ตูนที่ท�าให้เกิด ช่อง 9 การ์ตูน ขึ้นมา เล่าถึง โดราเอมอน อีกหน่อย ตอนแรกเรื่อง โดราเอมอน เข้ามาฉายทีช่ อ่ ง 3 ก่อน แต่ คุณประวิทย์ มาลีนนท์ ไปบอกกับซีอโี อ ของการ์ตูนเรื่องนี้ที่ญี่ปุ่นว่าช่อง 9 ก�าลังท�าโปรแกรมการ์ตูน ให้เอา มาขายช่อง 9 เถอะ ซึง่ ตอนนัน้ ช่อง 3 ก็ทา� เรือ่ ง อิคคิวซัง นินจาฮาโต ริ ซึง่ เป็นบริษทั เดียวกับ โดราเอมอน ซึง่ จริงๆ แล้วเขาต้องได้ลขิ สิทธิไ์ ป เพราะว่าติดต่อซือ้ การ์ตนู กับบริษทั นีก้ อ่ นเรา ถ้าเขาเก็บ โดราเอมอน ไว้ ช่อง 9 การ์ตูน ก็ไม่ได้เกิด เท่ากับว่าคุณประวิทย์แฟร์มาก ซึง่ หลัง จบ โดราเอมอน ก็มอี กี เรือ่ งคือ ดร. สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ เข้ามา ช่วงเวลานั้นการ์ตูนในประเทศไทยเข้าสู่ช่วงพีกมาก จากจดหมาย หมื่นฉบับ กลายเป็น 2 หมื่นฉบับ ก็ปรึกษากับผู้บริหารว่า แล้วจะ ท�าอย่างไรดี ให้เขียนตอบก็ไม่ไหวแล้ว อย่างนั้นออกประกาศใน โทรทัศน์แล้วกัน หาผู้ประกาศมาอ่านจดหมายดีไหม หัวหน้าฝ่าย ช่วงเวลานั้นก็บอกว่า ไม่เวิร์ก เพราะคนพวกนั้นไม่รู้เรื่องการ์ตูน เอาคนพากย์สิ แล้วเป็นใคร คนนูน้ ก็ไม่ออกทีวี คนนีก้ ไ็ ม่เอา สุดท้าย ก็เป็นผม ตอนนัน้ ผมก็ตวั ด�าๆ ผมหยิกๆ คนในช่อง 9 ก็แบ่งเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าจะให้ผมออกเหรอ อีกฝ่ายก็บอกว่าไม่มเี วลาแล้ว ให้ออกเลย พอท�าออกมาจริงๆ คาแร็กเตอร์แข็งๆ แบบธรรมชาติ ของผมก็ถูกใจเด็ก (หัวเราะ) เวลาผมอ่านจดหมายก็จะตลกๆ นี่หนู ใช้มือหรือใช้เท้าเขียน ปรากฏว่าเด็กชอบคาแร็กเตอร์นี้ แล้วเด็ก ก็มาถามว่า ผมชื่ออะไร ก็บอกไปว่าชื่อต๋อย แล้วเขาบอกว่าผม หน้าเหมือน ดร. เซมเบ้ ก็เลยเรียกว่า ‘น้าต๋อย เซมเบ้’ แล้วกัน ก็ตั้งแต่ประมาณปี 2528 ผมก็ออกทีวีมาโดยตลอด รวมๆ แล้วคุณท�างานเกี่ยวกับการ์ตูนมาประมาณกี่ปี ที่พากย์การ์ตูนมาจริงๆ คือ 32 ปี เพราะผมหยุดพากย์มา หลายปีแล้ว หยุดมาตั้งแต่ปี 2555 แต่มาถึงวันนี้ ช่อง 9 การ์ตูน ยังมีอยู่เป็นปีที่ 36 ก็พากย์มาประมาณ 32 ปี แล้วพอคุณท�างานเกี่ยวกับการ์ตูนมาถึงระดับหนึ่ง ตอนนั้นคุณ


ถึงเริ่มต่อยอดมาท�าโชว์เกี่ยวกับการ์ตูนของตัวเองใช่ ไหม ใช่ๆ พอพากย์มาถึงช่วงปี 2529 ผมเป็นหนังหน้าไฟให้ทาง ช่อง 9 ตลอดเวลา เวลาใครจะโจมตีการ์ตนู นักการเมือง ผูป้ กครอง หรือสื่อจะโจมตีการ์ตูน น้าต๋อยก็โดนคนเดียว ทุกคนคิดว่าน้าต๋อย เป็นคนท�าการ์ตนู แต่ไม่ใช่ เพราะจริงๆ ช่องเป็นคนจัด แต่ผมออก หน้า ตอนนั้นผมก็พยายามเจรจาให้ทุกอย่างออกมาดี จนกระทั่ง เบือ่ ตอนนัน้ ได้แค่พากย์การ์ตนู อย่างเดียว ต�าแหน่งก็ไม่ได้ดขี นึ้ เลย เจอผูอ้ า� นวยการ เขาก็มาตบหลังชมว่าเก่งมากเลยครับ ผมก็ถามอย่าง นัน้ ท่านไม่ขึ้นเงินให้ผมบ้างเหรอครับ เขาเดินหนีไปเลย (หัวเราะ) ก็ เบื่อ งั้นลาออกดีกว่า มาเปิดบริษัทของตัวเอง ท�าการ์ตูนเอง คือก็ ไม่ได้น้อยใจนะ แต่ตอนนั้นอยากจะรู้ว่าต้นก�าเนิดของการ์ตูนอย่าง ญี่ปุ่นเป็นยังไง ตอนท�าอยู่ช่อง 9 ก็ไปไหนไม่ได้ ก็ออกมาเปิดบริษัท ของตัวเอง เพราะคิดว่าจะได้เห็นโลกกว้าง ก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อ คุณสมชาย ผมจ�านามสกุลเขาไม่ได้นะ เขาท�างานอยู่บริษทั เจแปน แอร์ไลน์ ก็ชวนให้ผมมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเจแปนแอร์ไลน์ เพือ่ จัด กรุ๊ปทัวร์พาเด็กๆ ไปญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้น ก็ได้รู้จักทีมงานที่ญี่ปุ่น ก็เอา อุลตราแมน มาโชว์ครัง้ แรกทีเ่ มืองไทย เอาเจ็ตแมนทีเ่ ป็นดารา จริงมาโชว์ทเี่ มืองไทย ตอนนัน้ ลงทุนสูงมาก เงินทีม่ าจากการพากย์หนัง ก็เอามาลงทุน กู้แบงก์ด้วย ยืมญาติด้วย ต่อมาก็คิดว่าเราเอา โชว์ญี่ปุ่นมาเยอะแล้ว ก็เลยคิดอยากท�าโชว์ของตัวเอง ก็ไปคิด คาแร็กเตอร์โชว์ของตัวเอง ชื่อว่า คริสตัลไนต์ ขึ้นมา แล้วก็เอาเงิน ทุนมาสร้างหนัง 22 ตอน ถ่ายท�าในเมืองไทย เป็นเนื้อเรื่องแบบ ขบวนการ 5 สี นีแ่ หละ แบบทีผ่ ใู้ หญ่ดเู พลิน เด็กก็ดเู พลิน แล้วฉากหลัง เป็นสถานที่ส�าคัญในเมืองไทยที่เด็กๆ จะได้เห็น อย่างเช่น สะพานพระราม 8 ถ�้าค้างคาวที่ราชบุรี มีค้างคาวบินออกมาเป็นแสนตัว เหนือหัวสัตว์ประหลาด คือไม่มใี ครกล้าไปถ่ายนะ เพราะมีคนบอกว่า เจ้าที่แรง ผมก็ไปสวดขอเจ้าที่ คนเล่นเป็นสัตว์ประหลาดก็สั่นนะ ก็ดไี ง เหมือนสัตว์ประหลาดก�าลังคลัง่ จริงๆ คนเล่นเขากลัว (หัวเราะ) บอกเลยว่าหาทีไ่ หนไม่ได้อกี แล้วส�าหรับมุมนี้ ช่วงนัน้ ผมก็ไปถ่ายทีน่ นั่ แล้วก็มีแถบชลบุรี ที่เห็นเรือเดินสมุทร เท่มาก คืออยากจะบอกว่า สถานทีด่ ๆี ในเมืองไทยเยอะมาก แต่ผมก็ลงทุนไปเยอะนะ เป็นเงิน ส่วนตัว 20 กว่าล้าน ได้ฉายแค่ 9 ตอนทางช่อง 5 แล้วเขาก็เปลี่ยน เวลาเปลี่ยนผังใหม่ หนังก็เลยไม่ได้ฉายต่อ แต่ก็ยังท�าไว้ ก็ไม่รู้สึก ว่าเป็นเรื่องที่ต้องเสียใจ มันเป็นความภูมิใจที่ได้สร้างงานขึ้นมาก ผมฝึกคนมามาก ฝึกเด็กที่มาเล่นกับผม ตั้งแต่เรียน ม.ปลาย จน เรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้าย ใช้เวลาถ่ายท�า 4 ปี ถ่ายทุกวันเสาร์ คือผมไปเสาะหาวิชาถึงวัดเส้าหลินเลยนะ เขาก็ต้อนรับเราดีมาก มีคนที่ฝึกวรยุทธมายืนต้อนรับตรงบันไดมังกรแล้วตบมือให้เรา เจ้าอาวาสก็รบั ผมเป็นศิษย์ แล้วก็ตงั้ ฉายาผมว่า ซิเต๋อรัน จริงๆ แล้ว ผมฝึกยูโด คาราเต้ ตั้งแต่เด็ก ท่านก็เลยช่วยปรับท่าให้ผม แล้วผม ก็ได้เจอเหล่าซือมาสอนกังฟูที่สวนลุมฯ ท่านก็มาช่วยฝึกเด็กให้ผม ผมฝึกเด็กเป็นปีกว่าจะถ่ายหนังได้ รับรองว่าทุกอย่างเป๊ะแน่นอน แล้วเราจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ ไหม อีกสักพักน่าจะได้ดูนะ คือผมท�านานมาก ถ่ายท�าตั้งแต่ปี 49 เพิ่ ง ท� า เอฟเฟ็ ก ต์ เ สร็ จ เมื่ อ ต้ น ปี นี้ เ อง ตอนนั้ น ออกอากาศช่ ว ง ปลายปี 51 พอไม่ได้ออกอากาศแล้วก็เลยเอามาปรับปรุงใหม่ ใส่ เอฟเฟ็กต์ใหม่ ภาพออกมาดูดีมาก สมัยก่อนคนไทยมองว่าการ์ตนู เป็นเรือ่ งไร้สาระ แต่ทา� ไมน้าต๋อย ถึงเชื่อมั่นในการ์ตูน สมั ย ก่ อ นตอนที่ ก าร์ ตู น เริ่ ม ดั ง ทั้ ง ดร.สลั ม ป์ ฯ โดเรมอน ดรากอนบอล มันมีทั้งกระแสที่ดีและกระแสโจมตี ก็มีคนที่บอกว่า จะปกป้องเด็กจากสิ่งไม่ดี บอกว่าการ์ตูนเป็นสิ่งรุนแรง โป๊เปลือย ผมก็ต้องไปออกหน้า จ�าได้เลยช่วงปลายปี 2529 มีการเชิญครูมา จากทั่วประเทศ มาที่คุรุสภา เป็นครูประถมปลายกับมัธยมต้น หลายร้อยคนมาก สือ่ มวลชน นักวิชาการ นักการเมือง มาถกกันว่า รายการเด็กที่ดีเป็นยังไง ผมก็ไปในฐานตัวแทนช่อง 9 แต่ช่อง 9 จริงๆ คือไม่มใี ครไปเลย กลายเป็นว่าน้าต๋อยไปคนเดียว แล้วตอนนัน้ ผมลาออกจากช่อง 9 แล้ว แต่ช่อง 9 ก็มาขอร้องผมให้ไป ผมก็เออ ไปก็ได้ ไม่เห็นเป็นไรเลย ผมก็บอกว่า ทุกคนก็ดูการ์ตูนกันนะ แล้ว จะโจมตีการ์ตนู กันท�าไม ทีว่ า่ การ์ตนู รุนแรง ถ้าการ์ตนู ไม่มกี ารต่อสู้ เลย มันจะสนุกไหม แล้วเด็กจะดูไหม แล้วในงานนี้ น้าต๋อยได้พูดอะไรอีก คือก่อนที่ผมจะกลับ ผมก็บอกว่า ที่ถามว่าการ์ตูนให้อะไรเด็ก มันให้ความเป็นครอบครัวครับ เมื่อ 30 ปีที่แล้ว บ้านหลังหนึ่งก็มี ทีวีแค่เครื่องเดียว ตอนเช้าพ่อแม่ก็ตื่นมาดูการ์ตูนกับลูก ท�ากับข้าว กิน ดีกว่าปล่อยลูกไปไหนไม่รู้ ถ้าตื่นมาดูการ์ตูน ก็ได้อยู่บ้านกัน ครอบครัวได้อยู่ด้วยกัน แล้วอีกค�าถามที่ถามว่า เด็กที่ดูการ์ตูน


A MUST

Magazine Cycling Plus Thailand

GADGET

POMO Bebe

“Don’t miss these things this week!”

ส�าหรับคุณพ่อคุณแม่มอื ใหม่ทงั้ หลายทีก่ �าลัง วิตกเรื่องการดูแลลูกน้อยของตัวเอง ก็วางใจกัน ได้แล้ว เพราะ POMO Bebe เป็นอุปกรณ์ที่ช่วย ดูแลสุขภาพของเจ้าตัวเล็ก และรายงานผลให้เรา รู ้ ผ ่ า นทางสมาร์ ต โฟน โดยตั ว เครื่ อ งจะเป็ น เข็มกลัดที่ท�าจากซิลิโคนที่ปลอดภัย เมื่อน�าไป ติ ด กั บ เสื้ อ ระบบเซ็ น เซอร์ จ ะท�า การตรวจจั บ การนอนหลับของเด็ก ว่าแต่ละคืนลูกน้อยของเรา ตื่นขึ้นมากี่ครั้ง และตัวเครื่องยังสามารถสแกน ด้วยระบบอินฟราเรดเพือ่ วัดอุณหภูมริ า่ งกายของ เด็กและอุณหภูมิห้องได้ทันที (ถ้าเราเอาไปสแกน ที่ขวดนมก็จะรู้ว่าอุณหภูมิของนมอุ่นได้ที่หรือยัง ด้วย) และฟังก์ชนั Anti-Kids Lost ก็จะท�าการแจ้งเตือน ทุกครั้งเมื่อตัวเด็กอยู่ห่างเราเกิน 15 เมตร POMO Bebe ราคา 2,990 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม www.pomohouse.com

หลังจากทีอ่ นุญาตให้ตวั เองกิน ดืม่ เทีย่ ว อย่างเต็มทีม่ าในช่วงวันหยุดยาว ตอนนีเ้ ราก็ควรบิดขีเ้ กียจ และหันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองกันได้แล้ว โดยเฉพาะเหล่านักปั่นจักรยาน เราขอชวนคุณมา อัพเดตเรื่องราวของจักรยานที่น่าสนใจในนิตยสาร Cycling Plus Thailand กัน ซึ่งเขาได้นา� ผลทดสอบ จักรยานรุน่ ใหม่ทนี่ า่ จับตามองในปี 2017 มารายงานให้คณ ุ ได้ทราบ ทัง้ ยังพ่วงการฝึกซ้อมและวิธพี ฒ ั นา เทคนิคการปั่นจักรยานให้กบั คุณด้วย ส่วนใครทีก่ า� ลังเริม่ ต้นศึกษาเรือ่ งราวของจักรยาน ก็ลองพลิกไป ที่คอลัมน์ Time Scape ซึ่งได้รวบรวมเรื่องราวของจักรยานจากอดีต และทิศทางของเทรนด์จักรยาน ในอนาคตไว้ให้อ่านแล้ว สุดท้ายคือการพูดคุยกับโค้ชผู้อยู่เบื้องหลังนักกีฬาประเภทไตรกีฬาชื่อดัง ซึ่งรับรองว่าข้อคิดที่ได้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้ด้วย

PRODUCT

EXHIBITION

Boston Club

บอสตั น คลั บ แบรนด์ แ ว่ น ตาท� า มื อ สุ ด ประณี ต จากประเทศญี่ ปุ ่ น ภายใต้ คอนเซ็ปต์ ‘New Japanese Tradition’ ที่ได้ แรงบัน ดาลใจหลัก มาจากสไตล์ ค ลาสสิก แบบอังกฤษ ผนวกกับผลงานศิลปะร่วมสมัย ของชาวญีป่ นุ่ ในยุค 80s จุดเด่นอยูท่ ที่ รงแว่น อันเป็นเอกลักษณ์สไตล์โบราณ เลือกใช้วสั ดุ คุ ณ ภาพ เลนส์ แ ว่ น อะคริ ลิ ก คุ ณ ภาพสู ง ผ่านนวัตกรรมการเคลือบกันรอยขีดข่วนที่ ทันสมัย กรอบแว่นผลิตจากวัสดุพเิ ศษอย่าง อะซิเตต มีความยืดหยุ่นและทนทานเป็น อย่างดี ส่วนกรอบแว่นโลหะท�าจากนิกเกิล อัลลอย รวมถึงไทเทเนียมที่ผ่านการเคลือบสี มี แ รงยึ ด เกาะสู ง ไม่ ห ลุ ด ลอก แวะไปชม แว่นตาท�ามือสไตล์วนิ เทจบอสตัน คลับ ได้ที่ ร้านแว่นชั้นน�า และทาง IG : Cobaltbkk


PROMOTION Just the Two of Us

MOVIE

ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นบนหาดทราย เพื่อรอชม พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า หรืออิ่มเอมไปกับแสงเทียน ระหว่างมือ้ ค�า่ สุดพิเศษ โรงแรม อมารี หัวหิน เชิญชวน คูร่ กั ทุกคูม่ าเติมความหวานสดใส พักผ่อนในบรรยากาศ สุ ด โรแมนติ ก ริ ม ชายหาดยอดนิ ย มฝั ่ ง อ่ า วไทย ณ ชายหาดเขาตะเกียบ อ�าเภอหัวหิน ด้วยแพ็กเกจ ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า อภินันทนาการไวน์ หนึง่ ขวดเมือ่ เข้าพัก บัตรผ่านพิพธิ ภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ ฝีมือคนไทย ชุดน�้าชาหรือกาแฟ พร้อมขนมแสนอร่อย ชุดอาหารค�า่ ใต้แสงเทียนพร้อมไวน์ 1 ขวด ทีห่ อ้ งอาหาร ชายหาด ชอร์ ไลน์ บีช คลับ ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 31 สิงหาคม 2560 ราคาเริ่มต้นที่ 11,000 บาทต่อ 2 คืนต่อห้อง ส�ารองห้องพักหรือข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 032-616-600 หรือ reservations.huahin@amari.com

Y D A E R ERVE S O T STARAT CKS BU

Patriots Day

“นานมากแล้วที่ผมไม่ได้ดูหนังที่ทั้งซาบซึ้ง และลุ้นจนตัวเกร็งตลอดทั้งเรื่องแบบนี้ แต่ที่สา� คัญ หัวใจหลักของ Patriots Day คือความร่วมมือและพลังในความรักของชาวเมืองบอสตัน เพราะเหตุการณ์ โศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นเร็วมาก แต่พวกเขาก็ลุกขึ้นมากันได้เร็วมากเช่นกัน โดยเฉพาะคนที่ติดตาม ข่าวตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นด้วยแล้ว ก็คงรู้สึกทั้งผวา ตกใจ และกลัวไม่ต่างกับพวกเขา แต่ใน ขณะเดียวกันหนังก็บอกกับเราว่า ความรักท�าให้ทุกคนกลับมามีพลังได้อีกครั้ง และรวดเร็ว ผมชอบ มุมมองที่หนังน�าเสนอความรักและความสามัคคีของคนในเมืองนี้ หนังเรื่องนี้ไม่ได้ดูยากเลย แถมยัง น่าทึ่งด้วยซ�้าที่ผู้ก�ากับสามารถท�าให้เราซึ่งอยู่ห่างไกลจากเหตุการณ์นี้มากอินไปกับ เรื่องราวครั้งนี้ได้” เลือกให้โดย : พศิน ตันไพเราะห์ พิธีกรและดีเจคลื่น Seed 97.5 FM

COLLECTION

Sebastiao Salgado : The World Through His Eyes

นิ ท รรศการภาพถ่ า ยขาวด� า ของช่ า งภาพสารคดี ร ะดั บ โลก ชาวบราซิล เซบาสเทียว ซาลกาโด ผูท้ เี่ ดินทางกว่า 100 ประเทศทัว่ โลก เพื่อเก็บภาพผู้คนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 จนถึงปัจจุบัน นิทรรศการนี้ คัดเลือกภาพถ่ายชุดมาสเตอร์พีซกว่า 120 ภาพ มาจัดแสดง อาทิ ชุดภาพถ่ายผู้ใช้แรงงาน (ถ่ายในช่วงปี ค.ศ. 1986-1992) ผู้อพยพ (ระหว่างปี ค.ศ. 1993-1999) และความงดงามของสัตว์ป่า รวมทั้ง อารยธรรมเก่าแก่ (ถ่ายในปี ค.ศ. 2004-2011) และทีส่ า� คัญ นิทรรศการ ชุดนีไ้ ด้รบั การยกย่องว่าเป็นงานแสดงภาพถ่ายทีน่ า่ ชมมากทีส่ ดุ ในโลก (The World’s Best Attended Photo Show) งานนี้จัดโดยสมาคม ถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหอศิลป์ซุนดารัม The World Through His Eyes เปิดให้เข้าชมฟรีในระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

NEW ERA : One Piece Collection

เนือ้ เรือ่ งก�าลังเข้มข้นขึน้ ทุกวันส�าหรับแฟนการ์ตนู โจรสลัด One Piece ทางแบรนด์ NEW ERA จึงขอร่วมอินไปกับเรื่องราว ของผองเพื่อนกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง ออกคอลเล็กชัน The East Blue Saga นี้มา โดยน�ารูปแบบของหมวกเบสบอลที่ ชาวสตรีทแฟชั่นนิยม มาตกแต่งด้วยลวดลายกราฟิกรูปทรง หัวกะโหลก และใส่ความสนุกด้วยโลโก้ธงโจรสลัดลูฟีและ ผลไม้ปศี าจไว้กลางหมวก มีให้เลือกถึง 7 แบบ 7 สไตล์ จับจอง เป็นเจ้าของ NEW ERA : One Piece Collection ได้แล้ววันนี้ ทีร่ า้ นนิวอีรา่ ชัน้ 2 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ราคาใบละ 1,790 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/newerathailand

COSMETIC M.A.C STUDIO QUIKTRIK STICK

แม้วา่ เราจะอยูใ่ นโลกยุคดิจติ อลทีท่ กุ อย่างต้องแข่งขันกับเวลา จนท�าให้กบั การแปลงโฉมของสาวๆ ต้องเร่งรีบไม่แพ้กนั แต่เงือ่ นไขนี้ จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป เพราะ M.A.C Cosmetics ได้สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดอย่าง M.A.C Studio QuikTrik Stick ที่รวม ทุกการใช้งานไว้ในหนึ่งเดียว ตั้งแต่การไฮไลต์ คอนทัวร์ บรอนซิง ไปจนถึงการเพิ่มลุกส์สุดเพอร์เฟ็กต์ด้วยการเติมสีสว่างให้ดูเด่น ก็ท�าได้ง่ายเพียงการตวัดปลายนิ้ว ด้วยดีไซน์แบบ Chubby Sticks ซึง่ มีสองด้าน ส�าหรับการใช้งานทีห่ ลากหลาย ทีไ่ ม่วา่ สาวๆ เลือก เฉดสีไหนก็สวย ใช้ง่าย เข้าได้กับทุกลุกส์ สาวๆ ที่สนใจ พบกับ M.A.C Studio QuikTrik Stick ได้แล้ววันนี้ที่เคาน์เตอร์ M.A.C ทุกสาขา ข้อมูลเพิ่มเติม www.maccosmetics.co.th

a day BULLETIN ที่สตาร์บัคส์ 40 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ 1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชัน้ 2 2. เซ็นทรัล พระราม 9 ชัน้ 1 3. สยามพารากอน ชัน้ 1 4. สยามพารากอน ชัน้ 3 5. สยามเซ็นเตอร์ ชัน้ 3 6. เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 3 โซน A 7. Big C เอกมัย 8. เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ 9. เอ็มโพเรียม ชัน้ 5 10. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี เพลส 11. ทองหล่อ (ระหว่างทองหล่อ ซอย 11 และ 13) 12. มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ (ทองหล่อ ซอย 4) 13. เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 14. ออล ซีซนั เพลส 15. อาคารอือ้ จือเหลียง 16. The Walk เกษตร-นวมินทร์ 17. สีลมคอมเพล็กซ์ 18. ไทมส์ สแควร์ ซอยสุขมุ วิท 12 19. ไทยพาณิชย์ปาร์กพลาซ่า 20. จามจุรสี แควร์ 21. อาคารเดอะสิบเก้า ชิดลม 22. อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 23. IDEO พญาไท 24. โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ ชัน้ 1 25. โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ สกายล็อบบี้ ชัน้ 10 26. โรงพยาบาลสมิตเิ วช ซอยสุขมุ วิท 49 27. โรงพยาบาลกรุงเทพ 28. โรงพยาบาลรามาธิบดี 29. โรงพยาบาลพระราม 9 30. The Crystal 31. The Scene ทาวน์อนิ ทาวน์ 32. SOHO Thailand ถนนบำารุงเมือง 33. นวมินทร์ซติ อ้ี เวนิว 34. นวมินทร์ทาวน์เซ็นเตอร์ 35. The Nine Center 36. The Promenade 37. Terminal 21 38. หลังสวน 39. CDC 40. RCA


SHOPPING 5

11

1

14

10

4

17

Winter Blossom

9

เมือ่ นึกถึงฤดูหนาว สิง่ แรกทีห่ ลายคนคิดถึงคงจะเป็นภาพดอกไม้สสี วยก�าลังผลิบานล้อกับไอแดดอุน่ ๆ ในสายลมเย็นทีช่ วนให้อารมณ์สดใสตามไปด้วย แต่สา� หรับสาวๆ คนใดที่ไม่มโี อกาสได้ไปสัมผัสบรรยากาศ สวยงามเหล่านัน้ ก็ ไม่ตอ้ งเสียใจไป เพราะวันนีเ้ ราได้รวบรวมสารพัดเสือ้ ผ้าและเครือ่ งประดับลายดอกไม้สดุ เก๋ ไก๋ มาช่วยเติมสีสนั ให้กบั ทุกๆ วันในหน้าหนาวของคุณไว้ทนี่ แี่ ล้ว 2

7

15

12 01 เดรส จาก Zara 02 เบลเซอร์ จาก Zara 03 กางเกง จาก Zara 04-05 เดรส จาก Kate Spade 06 รองเท้า จาก Kate Spade 07 เดรส จาก Kate Spade 08-09 กระเป๋า จาก Kate Spade 10 สร้อยคอ จาก Kate Spade 11 กางเกง จาก Kate Spade 12 กระเป๋า จาก Marimekko 13 แจ็กเก็ต จาก Sretsis 14 เดรส จาก Sretsis 15 ต่างหู จาก Sretsis 16 ลิปสติก จาก NYX 17 กางเกง จาก Topshop

3

8

WHERE 13

16

6

Zara, Topshop และ NYX ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไป Kate Spade สยามพารากอน, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอร์เทียร์, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ชิดลม, และเซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต และ เซ็นทรัล ลาดพร้าว Marimekko สยามดิสคัฟเวอรี, ดิ เอ็มโพเรียม, เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ และเซ็ น ทรั ล ชิดลม Sretsis สยามพารากอน, ดิ เอ็มควอร์เทียร์ และเซ็นทรัล เอ็มบาสซี


CALENdar T

F

S

S

M

PASSION

ROCK4KIDZ VOLUME 1&3/4

CULTURE, CULTURE, CULTURE

KING OF OUR HEARTS

ภาพยนตร์แนวทริลเลอร์ อีโรติกเรือ่ ง ‘Passion’ บอกเล่า เรือ่ งราวของการยือ้ แย่งอ�านาจ สุดอันตรายระหว่างผู้หญิง สองคนในโลกธุรกิจข้ามชาติที่ เต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดีกนั วันนี้ เวลา 19.00 น. ณ สมาคม ฝรั่งเศสกรุงเทพ (บัตรราคา 100 บาท)

คอนเสิรต์ ‘ร็อกเพือ่ น้อง ตอนที่ 1&3/4’ เพือ่ หาทุนเสริม โครงการป้ อ งกั น เด็ ก จาก การเเสวงประโยชน์ทางกาย วาจา เพศ เเละสังคมในพืน้ ที่ เสี่ ย งที่ เ ด็ ก เปราะบางที่ สุ ด ภายใต้โครงการด้านการป้องกันเด็กฯ พบกับ Brand New Sunset, Degaruda ฯลฯ เข้าชม ฟรี วันนี้ เวลา 16.00 น. ณ Soy Sauce ซ.เจริญกรุง 24

นิ ท รรศการ ‘Culture, Culture, Culture’ ทีจ่ ดั แสดง 3 นิทรรศการศิลปะในพื้นที่ เดียว ทัง้ A Day Away โดย Hnoss Initiative, Stone Poetry - A Slice of Home โดย Mette Saabye และ Talisman of Kilombu โดย Cece Nobre วันนีถ้ งึ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อัตตา แกลเลอรี ซ.เจริญกรุง 36 (เว้นวันจันทร์)

นิทรรศการ ‘ในหลวง... ในดวงใจราษฎร์’ กับหลาก เรือ่ งราวของพระมหากษัตริย์ ผูเ้ ป็นทีร่ กั และเทิดทูน ทัง้ ยัง เป็นศูนย์รวมใจของคนไทย ทั้งชาติตลอด 70 ปีที่ทรง ครองราชย์ วั น นี้ ถึ ง 31 มกราคม 2560 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

ดัตชคือทุกอย‹าง

หากญี่ปุ†นมีระเบียบแบบแผนในการทำทุกอย‹าง หากญี่ปุ†นเขŒาคิวอย‹างเคร‹งครัด หากญี่ปุ†นคลั่งไคลŒความสะอาดหมดจด หากญี่ปุ†นเปšนตัวแทนของสังคม ‘รวมกันเราอยู‹’

MONO LIVE IN BANGKOK 2017

การกลับมาอีกครั้งของ วง MONO จากประเทศญีป่ นุ่ วงโพสต์ร็อกระดับโลก ใน คอนเสิร์ต ‘MONO Live in Bangkok 2017’ วันนี้ เวลา 19.00 น. ณ Live RCA จ�าหน่าย บั ต รที่ Ticketmelon.com (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีขนึ้ ไป)

W

THAI PAINTING OF FOUR REGIONS

นิทรรศการ ‘จิตรกรรมไทย 4 ภาค’ โดย 4 ศิลปิน เพือ่ แสดงอัตลักษณ์เฉพาะตนของ จิตรกรทีม่ ภี มู ลิ า� เนามาจาก 4 ภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ วันนี้ถึง 29 มกราคม 2560 ณ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถ.เจ้าฟ้า (เว้นจันทร์ และอังคาร)

ที่ตรงขŒามกับญี่ปุ†น

ดัตชก็ ไม‹เปšนทางการที่สุด คิวแบบดัตชถŒามีก็ดูไม‹ค‹อยออก ดัตชก็ทนอยู‹กับความรกหูรกตาไดŒอย‹างไม‹น‹าเชื่อ สำหรับดัตชแมน มันคือ ‘รวมกันฉันอยู‹’

ชวนกŒาวผ‹านความตรงขŒามนี้ไปยังเร�่องราวเปดโลกอีกมากมายใน ดัตชแลนด แดนมหัศจรรย

T

GOLD = WTF

นิทรรศการ ‘Gold = WTF’ โดย Moritz Ebinger ค้นหา ความหมายของทองค�าจาก หลายแง่มมุ ท�าการทดลองกับ คนดูเพื่อสร้างบทสนทนาใน หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า ทีแ่ ท้จริงของทองค�าในสังคม ที่มีบริบทแตกต่างกัน วันนี้ ถึ ง 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ณ WTF Gallery ซ.สุขมุ วิท 51 (เว้นวันจันทร์)


ALL ABOUT BIZ เรื่อง : ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

การพัฒนาธุรกิจเป็นเรือ่ งส�าคัญเช่นใด การพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพสูงสุด ย่อมส�าคัญเช่นนัน้ ณัจยา โชติกเสถียร ผูอ้ า� นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั ฟิลลิป มอร์รสิ (ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด จ�ากัด จึงต้องใช้ศกั ยภาพความเป็นผูน้ า� ด้าน การวางแนวยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล เพือ่ ขับเคลือ่ นความสามารถของพนักงาน อันจะน�าไปสูก่ ารเติบโตของธุรกิจ อย่างยัง่ ยืนในอนาคต

Happy Developers Lead to Better Company

Business Profile


“เมื่อคนมีความสามารถมากขึ้น ธุรกิจก็จะยั่งยืน พนักงานก็จะมีความสุข บริษัทก็จะมีความสุข” • เรามองว่าศักยภาพเป็นสิ่งส�าคัญ ฟิลลิป มอร์ริส จึ ง ยึ ด หลั ก พั ฒ นาบุ ค ลากร การสร้ า งผู ้ น�า ส่ ง เสริ ม การเรียนรู้ พัฒนาความสามารถให้กบั พนักงานในองค์กร เพือ่ ตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายของพนักงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้ขยับสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้น หรื อ ได้ ย ้ า ยแผนกเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของตั ว เอง ในขณะเดี ย วกั น พนั ก งานของเราก็ มี โ อกาสที่ จ ะไป ท�างานต่างประเทศในระดับนานาชาติ ซึ่งเรื่องนี้ถือว่า เป็นดีเอ็นเอของบริษัท • ความยื ด หยุ ่ น ขององค์ ก รนั้ น มาจากการรู ้ จั ก ปรับตัวตามสถานการณ์ และความต้องการตามยุคสมัย ของคนท� า งาน โดยภายในองค์ ก รของเรานั้ น มี ทั้ ง Generation X Y Z ไปจนถึง Millennium เราจึงให้อิสระ ในเรือ่ งการแต่งตัว ยืดหยุน่ เวลาเข้างาน ซึง่ ไม่ได้กา� หนด ตายตัว เพราะเราเน้นการได้งาน เน้นที่ผลลัพธ์จากงาน ลูกน้องของเราจะอยูต่ รงไหนก็ได้ ไม่ตอ้ งนัง่ ทีโ่ ต๊ะท�างาน ก็ได้ ในออฟฟิศของเรามีมุมให้นั่งท�างานได้หลากหลาย มาก แต่ต้องติดต่อได้ตลอด ส่วนในวันศุกร์ เรายังปรับ ให้เป็นวัน work at home ซึ่งคุณจะท�างานที่บ้านก็ได้ แต่จะมาท�าที่บริษัทก็ไม่เป็นไร • นอกจากการยืดหยุ่นเรื่องเวลาการท�างานแล้ว การจัดการพื้นที่ภายในออฟฟิศก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราให้ ความส�าคัญ เพราะเมื่อพนักงานของเรารู้สึกผ่อนคลาย ก็ จ ะเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการเกิ ด ไอเดี ย ดี ๆ โดยเรามี ห้ อ งประชุ ม ในธี ม ต่ า งๆ เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม พลั ง ความคิ ด สร้างสรรค์หลายห้อง มีมมุ เล็กๆ ให้นงั่ คุยงาน มีโซนคาเฟ่ สบายๆ พร้อมบรรยากาศโดยรวมทีไ่ ม่เหมือนทีท่ า� งานอืน่ ๆ ทั้งหมดก็เพื่อให้พนักงานรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ บริษัท เกิดความรู้สึกอันดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน หรือระหว่างพนักงานกับพนักงานได้มากขึ้นด้วย • เมือ่ บริษทั ให้ความยืดหยุน่ ในเรือ่ งความสบายกาย และความสบายใจ เราก็จะไปเข้มงวดในเรือ่ งผลงานแทน เพราะเราเองก็เป็นธุรกิจที่ต้องท�าก�าไร พนักงานทุกคน ก็ ต ้ อ งท� า ก� า ไรให้ บ ริ ษั ท ด้ ว ยการผลิ ต ผลงานที่ ดี มีคุณภาพ และต้องส่งงานตรงต่อเวลา • ในฐานะที่เราดูแลฝ่าย HR การคัดเลือกบุคลากร เข้ า มาท� า งานเป็ น พนั ก งานของบริ ษั ท นั้ น จะต้ อ ง สอดคล้องไปกับวัฒนธรรมและดีเอ็นเอขององค์กรดัง ข้างต้น เขาจะต้องเป็นคนที่กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้า ถกเถียงแลกเปลีย่ นในเรือ่ งการท�างานได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีแนวคิดหรือ ทัศนคติต่อการท�างานที่พร้อมจะเปิดรับการเรียนรู้และ

การใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง • คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาสมัครงานกับเรามักจะเป็น เจนวาย เรามองว่าคนเจนนี้ เป็นกลุม่ คนทีบ่ ริษทั ต้องการ เป็นอย่างมาก เพราะจุดเด่นของเขาคือ กล้าที่จะแสดง ความคิดเห็น สงสัยมักถาม และต้องการสร้างสรรค์ ผลลัพธ์ที่ตัวเองคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน จุดนี้นี่เองที่ทา� ให้บริษัทขับเคลื่อนได้ไปด้วยดี • แต่ก็มีหลายเสียงที่มักบอกว่า คนเจนวายเปลี่ยน งานบ่อย ไม่อดทน เราก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนั้นเสียทีเดียว แต่ฝ่าย HR เองก็ต้องมีวิธีการสื่อสารเพื่อให้เขารู้สึกรัก และผูกพันกับองค์กร สื่อสารเพื่อให้พนักงานกลับมาคิด ว่า หากเป็นบริษัทของตัวเอง เงินของตัวเอง จะคิดท�า อะไรอย่างไรต่อไป ซึง่ จุดนีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ ราท�าและเริม่ เห็นว่า มีมากขึ้นในองค์กรแล้ว • ตัง้ แต่เราท�างานฝ่าย HR มาเป็นระยะเวลา 6 ปีนนั้ พนักงานส่วนใหญ่มกั จะเข้ามาปรึกษาในเรือ่ งการจัดการ หรือแนวทางการบริหารคน อย่างคนทีเ่ พิง่ ได้รบั ต�าแหน่ง หั ว หน้ า ใหม่ ๆ เขาไม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นเนื้ อ งาน แต่ ห น้ า ที่ ทีเ่ พิม่ เติมเข้ามาคือส่วนการบริหารคน ซึง่ เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ ง ให้เวลา เราก็จะพยายามบอกให้เขาเข้าใจว่า หัวหน้างาน คื อ อะไร ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งแปลกที่ ลู ก น้ อ งจะพู ด ถึ ง ตั ว เอง ในแง่ลบบ้าง แล้วจึงค่อยๆ เรียนรูล้ กั ษณะของการเปลีย่ น area stage และฝึกฝนกันอีกรอบ ซึ่งก็ทา� ให้เขามีความมั่นใจมากขึ้น • หัวหน้างานที่ดีในความคิดของเราคือ เขาจะต้อง มี วิ ธีก ารสื่ อ สารและการจั ด การ รู ้ จั ก ดึ ง จุ ด แข็ ง และ ดึงความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนมาใช้ ที่สา� คัญเขา จะต้อง inspire ทีมได้ และให้ความส�าคัญกับเรื่อง ความสัมพันธ์ในการท�างาน ซึ่งจะท�าให้ทุกคนในทีม ท�างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข • เป้ า หมายของฝ่ า ย HR และตั ว เองในปี นี้ คื อ เราตั้งใจที่จะสร้างกระบวนการให้พนักงานกล้าแสดง ความคิดเห็นให้มากขึน้ โดยดึงจุดแข็งและศักยภาพของ พวกเขาออกมาให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทของเรายังคง เน้นในด้านการพัฒนาคน เพือ่ ให้ไปสูจ่ ดุ สูงสุดทีพ่ นักงาน คนหนึง่ จะไปถึงได้ เมือ่ คนมีความสามารถมากขึน้ ธุรกิจก็ จะยิ่ ง ยั่ ง ยื น เมื่ อ พนั ก งานมี ค วามสุ ข บริ ษั ท ก็ จ ะมี ความสุขเช่นกัน B

ฟิลลิป มอร์รสิ (ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด ผูน้ า� เข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบต่างชาติ ภายใต้แบรนด์ฟลิ ลิป มอร์รสิ อินเตอร์เนชัน่ แนล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน บริษัทด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ 25 ปี และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตร ทางธุรกิจกับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมยาสูบไทยตัง้ แต่ชาวไร่ผปู้ ลูกยาสูบกว่า 34,000 คน ไปจนว่าจ้างและพัฒนาพนักงาน ชาวไทยทัว่ ประเทศกว่า 400 คน

START UP

OYO Rooms โมเดลธุรกิจทีเ่ กิดจากมือของ Ritesh Agarwal เด็กวัยรุ่นชาวอินเดียอายุ 20 กว่าปีเท่านั้น โดยจุดเริ่มต้นที่ท�าให้เขา ลุกขึ้นมาสร้างธุรกิจของตัวเองเกิดขึ้น เมื่ อ เขาได้ รั บ ประสบการณ์ เ ลวร้ า ยใน การเช็กอินโรงแรมในอินเดีย ทีเ่ ต็มไปด้วย มาตรฐานการบริการทีต่ า�่ ทัง้ คุณภาพห้อง ไปจนถึ ง ระบบที่ ไม่ รั บ บั ต รเครดิ ต เขาจึงลุกขึ้นมาสร้างเครือข่ายโรงแรม ผ่านระบบของเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันมี เครือข่ายโรงแรมอยูก่ ว่า 6,500 แห่งทัว่ โลก

PROBLEM

ประสบการณ์ ก ารพั ก ผ่ อ นในโรงแรม บ่อยครั้งเป็นฝันร้ายส�าหรับนักท่องเที่ยว ทั้ง ปัญหาการสื่อสาร การบริการ และระบบที่ ไม่เอือ้ อ�านวยความสะดวก และไม่สมมาตรฐาน ในระดับราคาที่ต้องจ่าย Oyo Rooms ได้เข้า มาแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการใช้เทคโนโลยี และสร้ า งเครื อ ข่ า ย รวมทั้ ง มาตรฐานที่ ยอดเยี่ยมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

SOLUTION

Oyo Rooms จะท�าหน้าเป็นเหมือนสือ่ กลาง ด้วยการเข้าไปช่วยพัฒนาบริการและอบรม พนักงานให้กบั โรงแรมทีไ่ ม่คอ่ ยมีชอื่ เสียง และ สร้างรายได้ด้วยการรับเปอร์เซ็นต์จากรายได้ ของโรงแรม จุดเด่นของโมเดลธุรกิจดังกล่าวคือ การน�าเทคโนโลยีอย่างแอพพลิเคชันเข้ามาช่วย แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักท่องเทีย่ วสามารถใช้แอพฯ ทัง้ การจองห้องพัก สอบถามเส้นทางมายังโรงแรม รวมทัง้ บริการ เรียกรถรับส่งทีเ่ พิม่ เติมมาทีหลังอีกด้วย


THE GUEST

ในช่วงวันเด็กของทุกปี น่าจะเป็นช่วง เวลาเดียวทีท่ �าให้เราได้มโี อกาสคลุกคลี กับเด็กๆ อย่างใกล้ชดิ ขนาดนี้ ซึง่ ทุกครัง้ ที่เราได้ท�างานกับเด็กๆ สิ่งที่สัมผัสได้ อย่างชัดเจนก็คือพลังงานความสดใส ที่แผ่ล้นออกมาทางสายตาและรอยยิ้ม ของพวกเขา เช่นเดียวกันกับครั้งนี้ ที่ความทรงจ�าแรกในการได้พบกับ ด.ช. ภูมแิ ผ่นดิน ภาชา หรือ ‘น้องแผ่นดิน’ จากรายการ ปริศนาฟ้าแลบ ก็คือ การวิง่ ไล่ถา่ ยภาพ เขาไปทัว่ สนามเด็กเล่น พร้อมกับ บทสนทนาทีก่ วนโอ๊ยแบบเป็นธรรมชาติ ของเขา ซึ่งกว่าจะเสร็จก็เรียกว่าสดใส จนท�าเอาเราลิ้นห้อยกันเลยทีเดียว

I’m Alert! เรื่อง : ปริญญา ก้อนรัมย์ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

น้องแผ่นดินอายุเท่าไหร่ เรียนอยู่ที่ ไหน อายุ 5 ขวบ เรียนอยูโ่ รงเรียนวัฒนศิลป์วทิ ยาลัย ชั้นอนุบาล 2 อยู่บ้านดื้อไหม ชอบท�าอะไร ไม่ดื้อ อยู่บ้านชอบเล่นของเล่น เล่นขายของ มีของเล่นเยอะแยะไปหมด เล่นกับพีอ่ นั ดา (พีช่ าย แท้ๆ) แล้วก็ต่อเลโก้ด้วย ต่อเป็นตัวอะไรก็ได้ แล้วว่างๆ ชอบท�าอะไรอีกไหมนอกจากเล่น ของเล่น ไม่เลย ชอบเล่นของเล่นอย่างเดียว น้องแผ่นดินชอบไปโรงเรียนไหม ตื่นสาย หรือเปล่า (พยั ก หน้ า ) ชอบไปโรงเรี ย น ที่ โ รงเรี ย นมี สนามเด็กเล่นตั้ง 4 อัน แล้วก็ตื่นหกโมงครึ่ง ชอบกินอะไร ชอบสตรอเบอรีกับล�าไย (เสียงดัง) กล้วยด้วย ชอบกินเพราะจะได้เหมือนลิง ท�าไมถึงอยากเหมือนลิง ก็เพราะจะได้กินกล้วย เห็นในกระดาษที่พกมาด้วย วาดรูปอะไรไว้ วาดรูปไดโนเสาร์กบั ไข่ ไข่ฟักมาแล้วก็เป็นลูก แล้วก็โต แล้วก็เป็นเพื่อนกับคน แต่คนพูดได้ ไดโนเสาร์พูดไม่ได้ ชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไร แมลงสาบสุดแสบ (ชื่อเรื่องจริงๆ คือ อ๊อกกี้ กับแก๊งแมลงสาบ) ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด ไม่ชอบเรียนวิชาอะไรเลย แล้วเก่งวิชาอะไรที่สุด ไม่เก่งเลย (หัวเราะ) ไปถ่ายรายการ ปริศนาฟ้าแลบ มาเป็นอย่างไร บ้าง สนุกมาก แล้วก็อยากไปอีก เพราะได้ของเล่น เยอะ แต่จ�าไม่ได้แล้วว่าได้อะไรมาบ้าง (หัวเราะ) ตอนขึ้นเก้าอี้ ไปสูงๆ กลัวไหม ไม่กลัว สนุก ชอบสูงอีก พุดถึงน้องเนเน่ คูจ่ นิ้ ในรายการ ปริศนาฟ้าแลบ หน่อย อย่าพูดเลย เพราะว่าเป็นแฟนกัน ไปเป็น แฟนกันตอนรายการ กู้อีจู้ผจญภัย เพลงโปเกมอนที่ชอบร้องในรายการนี่ ไปหัด มาจากไหน จากที่โรงเรียนครับ (ร้องเพลง) โปเกมอนๆ โปเกมีๆ ไม่ใช่แค่ปิกาจู ลาลาลา ทรงผมน้องแผ่นดินนี่ใครเป็นคนเลือกให้ คุณพ่อ คุณพ่อบอกให้ตัดแบบนี้ ตอนโดนตัด ครั้งแรกก็ไม่ได้รู้สึกอะไร เฉยๆ น้องแผ่นดินโตขึ้นอยากเป็นอะไร อยากเป็นทหาร เพราะว่าทหารช่วยคนได้ คิดเองว่าอยากเป็นทหาร เดี๋ยวนี้ออกไปข้างนอกโดนคนขอถ่ายรูป ไหม โดน เวลาไม่ชอบก็จะบอกว่าพอได้แล้วม้าง... (ลากเสียงยาว)


13 JANUARY 2017

kidschen time

01 FEATURE ชวนลูกตัวน้อยเข้าครัว ด้วย 4 เมนูสุดสนุก 05 THE SPACE หอมกลิ่นเมล็ดกาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศความเป็นกันเองของ Hobbyist Cafe 06 MAKE A DISH ส้มต�าโมเดิร์นอาหารรสแซ่บจากร้าน Stone and Star 07 SUPERMARKET เฟรนช์โทสต์ของหวานสุดอร่อยกับวัตถุดิบส�าคัญ 08 THE WORD พลิกมุมคิด ปรับมุมมอง กับ ‘หนึ่งถ้อยค�า’ ที่เปลี่ยนความคิด


FEATURE

Kidschen Time เป็นที่รู้กันว่าการสร้างความสุขระหว่างมื้ออาหารให้กับลูกน้อยตัวยุ่ง เป็นเรื่องท้าทายส�าหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เสมอ เพราะนอกจากจะต้องค�านึงถึงสารอาหารแล้ว ในแต่ละเมนูยังจะต้องมีสีสันและหน้าตาที่น่ารับประทาน วันเด็กปีนี้ เราจึงอยากชวนคุณมาท�าความรู้จักหลากหลายเมนูที่ผสมผสานงานศิลปะเข้ากับวัตถุดิบที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเอร็ดอร่อยและความสนุกในทุกๆ มื้ออาหารของครอบครัว


SUPARADI SIWAPORNPITAK เรื่อง : ตนุภัทร โลหะพงศธร, พัทธมน วงษ์รัตนะ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

“เมื่อเด็กๆ ได้ลองท�า พวกเขาจะมีความรู้สึกว่าตัวเองสามารถท�าได้ เกิดความภาคภูมิใจ และ อยากที่จะทานอาหารฝีมือตัวเอง” นี่คือค�าบอกเล่าของ ‘เชฟฟิน’ - สุภรดี ศิวพรพิทักษ์ เจ้าของ Chefu Town สตูดิโอสอนท�าอาหารส�าหรับเหล่าเชฟตัวน้อย ที่อบอวลไปด้วย กลิ่นหอมและเรื่องราวจากการเฝ้ามองเด็กๆ เติบโตผ่านการเรียนรู้ที่เหมาะกับช่วงวัย รวมทั้งความสุขจากการที่เธอได้เห็นเด็กๆ รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามโภชนาการ BUNNY CURRY RICE

Cooking and more : Safety

ข้า วแกงกะหรี่ญี่ปุ่น แม้เป็นเมนูที่เด็กๆ อาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นัก แต่ที่จริงแล้วทาน ไม่ ย ากอย่ า งที่ คิ ด โดยใช้ อุ ป กรณ์ เ สริ ม ที่ ออกแบบมาเพือ่ การท�าอาหารโดยเฉพาะ ท�าให้ เด็กๆ อยากทานอาหารมากขึ้น อย่างการใช้ตัว กดข้าวรูปกระต่าย และตกแต่งหน้าด้วยสาหร่าย เป็นหนวด ดวงตา รวมถึงตัวปั๊มชีส แฮม เป็น ลวดลายน่ารักๆ ประดับบนแกงกะหรี ่ โดยเมนูนี้ เด็กๆ เองก็สามารถท�าได้ โดยอาศัยความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ ด้วยการต้มมันฝรัง่ และแครอตให้สุกพอสมควร เพื่อง่ายในการหั่น ส�าหรับเด็กๆ เป็นการช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือ

ในการฝึกให้เด็กท�าอาหารนัน้ จะมีขอ้ ค�านึง อยู่ 2 อย่าง คือ เรื่องความร้อน ที่ต้องคอยดูแล ไม่ให้เด็กสัมผัสกับความร้อนโดยตรง และเรื่อง ของมีคม ซึ่งควรใช้มีดส�าหรับเด็กโดยเฉพาะ และเพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการและความสัมพันธ์ ในครอบครัว ระหว่างการท�าอาหาร ผู้ปกครอง สามารถสอนค� า ศั พ ท์ เ กี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ แ ละ วั ต ถุ ดิ บ อาหารเป็ น ภาษาอั ง กฤษ รวมถึ ง สอดแทรกเรื่องการค�านวณผ่านการชั่ง ตวง วัด ไปด้วย ทั้งสนุกและได้ความรู้

RAINBOW COOKIES

คุกกีส้ ายรุง้ เป็นขนมทีเ่ ด็กๆ โปรดปราน ด้วย สีสนั สดใสของแป้งคุกกีส้ ามสี ซึง่ น�ามาผสมกัน จนออกมาเป็นลวดลายคล้ายงูสีรุ้งนอนขดตัว จากนั้นตกแต่งขอบคุกกี้ด้วยสปริงเคิล เมื่ออบ เสร็จจะได้คุกกี้สายรุ้งสวยงามน่ารับประทาน และเคี้ยวกรุบกรอบ เป็นเมนูง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ที่ เ ด็ ก ๆ สามารถหยิ บ จั บ ส่ ว นผสมมาปั ้ น ได้ ตามใจชอบ โดยไม่จา� กัดว่าต้องมีกสี่ หี รือจะปั้น เป็น ลวดลายอะไร แต่ละขั้นตอนการท� านั้น เต็มไปด้วยความสนุกและเสริมสร้างความคิด สร้างสรรค์ของเด็กๆ


PIATHIP KIJPHAISANSARK เรื่อง : มิ่งขวัญ รัตนคช, กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ ภาพ : มณีนุช บุญเรือง

“เด็กๆ จะเลือกรับประทานอาหารโดยดูจากรูปลักษณ์เป็นอย่างแรก” แนวคิดนี้เองที่ท�าให้ ‘เชฟปลั๊ก’ - เปียทิพย์ กิจไพศาลศักดิ์ เชฟผูห้ ลงใหลในการสอนและท�าอาหารส�าหรับเด็ก สร้างสรรค์หลากหลายเมนูหน้าตาน่ารับประทาน เพือ่ น�ามาสอนให้เหล่านักเรียนตัวน้อย ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและลงมือท�า ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญของการเสริมสร้างพัฒนาการตามช่วงวัย


Pokemon Rice

ข้าวปั้นโปเกมอน ได้แรงบันดาลใจมาจาก ตั ว การ์ ตู น ที่ เ ด็ ก ๆ ชื่ น ชอบ โดยค� า นึ ง ถึ ง โภชนาการควบคู่ไปกับการตกแต่งที่สวยงาม เมนูนี้เราให้เด็กๆ น�าไข่แดงมาผสมกับข้าวเพื่อ ปั้นเป็นตัวปิกาจู ระหว่างท�าพวกเขาจะได้ฝึกใช้ แรงมือ เด็กๆ หลายคนสนุกจนปั้นไปกินไป จากนั้นทอดไข่ขาวเป็นผ้าห่มไข่ดาวแล้วน�ามา วางบนตัวปิกาจูที่ปั้นไว้ ตกแต่งด้วยสาหร่าย ซอสมะเขือเทศและมายองเนส ซึ่งแม้จะยาก นิดหน่อยส�าหรับเด็กๆ จนบางครั้งก็เละไปบ้าง แต่สุดท้ายแล้วก็สนุก เพราะทุกอย่างมาจาก ฝีมือของเด็กๆ ซึ่งเป็นผลงานที่พวกเขาภูมิใจ Ovaltine Cake

เค้กโอวัลติน เป็นเค้กกึ่งชิฟฟอนที่มีวิธีการ และส่วนผสมไม่ซับซ้อน ซึ่งเด็กๆ จะชื่นชอบ เพราะโอวัลตินเป็นเครือ่ งดืม่ รสหวานกลมกล่อม โดยวิธกี ารคือใช้ผงโอวัลตินผสมกับแป้ง ไข่ น�า้ มัน และน�า้ ตาล เด็กๆ จะได้ออกแรงตีสว่ นผสมทัง้ หมด จนเข้ากัน จากนัน้ น�าไปอบและทิง้ ไว้ให้เย็น แล้ว น� า มาตกแต่ ง ด้ ว ยครี ม ฟรอสติ้ ง รสโอวั ล ติ น โรยด้วยโกโกครันช์หรือคอร์นเฟล็ก เมนูนถี้ อื เป็น one-method cake ที่ท�าง่าย เด็กๆ สามารถ ทดลองท�าเองได้ที่บ้านพร้อมคุณพ่อคุณแม่

Cooking and more : Creativity

นอกเหนื อ จากความสนุ ก ที่ เ ด็ ก ๆ และ ครอบครัวจะได้รับแล้ว การท�าอาหารยังเป็นอีก หนึ่งรูปแบบของศิลปะ ที่จะช่วยพัฒนาสมอง เปิดกว้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ส�าหรับเด็กๆ นอกจากนีย้ งั ช่วยพัฒนากล้ามเนือ้ มัดเล็กผ่านการหยิบจับส่วนผสมต่างๆ ออกมา เป็ น อาหารหนึ่ง จานที่ร สชาติไ ม่ ใ ช่ สิ่ง ส� า คัญ เท่ากับการเรียนรูร้ ะหว่างกระบวนการจนส�าเร็จ ของพวกเขา FACEBOOK : CHEFU TOWN

ขอขอบคุณสถานที่ Chefu Town สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว


THE SPACE

Friendly Atmosphere Cafe เรื่อง : ตนุภัทร โลหะพงศธร ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

เมื่อพูดถึงถนนเจริญกรุง สิ่งแรกที่เรานึกถึงคือร้านรวงต่างๆ ที่เรียงรายตลอดความยาวของถนนเส้นนี้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Hobbyist Cafe คาเฟ่ขนาดกะทัดรัดที่ ‘แอ๊ป’ - กฤตภาส บรรณวณิชกุล ผู้ดูแลร้าน บอกกับเราว่าสถานที่แห่งนี้เป็นมากกว่าคาเฟ่ เพราะนอกจากกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟแล้ว บรรยากาศความเป็นกันเองที่เกิดขึ้นภายในร้านล้วนสามารถยืนยันค�าพูดของเขาได้เป็นอย่างดี

This Space Is... “พื้นที่ธรรมดาที่ผสาน ความคิดสร้างสรรค์”

ด้วยข้อจ�ากัดของโครงสร้างอาคารและขนาด ของพื้นที่ ท�าให้การบริหารและจัดการพื้นที่ของ คาเฟ่เป็นโจทย์หลักทีส่ �าคัญทีส่ ดุ ในการออกแบบ และตกแต่ ง ซึ่ ง ถื อ เป็ น ความท้ า ทายแรกใน การสร้างคาแฟ่แห่งนี้ “ในเรื่องการจัดสรรพื้นที่เราออกแบบให้มี รูปแบบทีห่ ลากหลาย เพือ่ รองรับทุกความต้องการ ของลูกค้า มีโต๊ะส�าหรับลูกค้าที่มากันเป็นกลุ่ม มีเคาน์เตอร์บาร์ส�าหรับคนที่ต้องการความเป็น ส่วนตัว และจุดเด่นของคาเฟ่เราคือ มีชั้นลอย เราตัง้ ใจสร้างขึน้ เพือ่ รองรับการบริการโดยเฉพาะ ผลตอบรับที่ได้คือลูกค้าชอบมาก รวมถึงมีโต๊ะ ส�าหรับนั่งด้านนอกร้านด้วย “ส่วนการตกแต่งภาย เน้นกลิน่ อายความเป็น ตะวั น ตกสไตล์ ส แกนดิ เ นเวี ย น พร้ อ มด้ ว ย เฟอร์นิเจอร์ไม้และของสะสมสุดคลาสสิกอย่าง กล้องถ่ายรูปตัวโปรด ส่วนสีทใี่ ช้คอื โทนสีขาวและ สีน�้าตาล เพราะแสงแดดในตอนกลางวันท�าให้ คาเฟ่สว่าง ช่วยขับสีน�้าตาลของไม้ให้โดดเด่นขึ้น ส่วนตอนกลางคืน แสงไฟส่องให้ภายในคาเฟ่เป็น สีส้ม แต่ยังคงบรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน” ท�าเลทีต่ งั้ ของคาเฟ่คอื พืน้ ทีใ่ จกลางกรุงเทพฯ ซึง่ เป็นย่านธุรกิจส�าคัญ ทีแ่ วดล้อมไปด้วยออฟฟิศ ที่พักอาศัย รวมถึงสถานศึกษา ท�าให้มีลูกค้า หลากหลายกลุม่ เข้ามาใช้บริการ ทัง้ พนักงานออฟฟิศ คนไทยและคนต่างชาติทอี่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีโ่ ดยรอบ นักท่องเที่ยว และนักเรียน “ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมีความหลากหลาย มาก สัดส่วนระหว่างคนไทยและชาวต่างชาติ ก็พอๆ กัน แต่ถา้ ช่วงทีเ่ ป็นฤดูทอ่ งเทีย่ ว คนต่างชาติ จะเยอะกว่า โดยเฉพาะช่วยบ่ายจะเยอะเป็น พิเศษ จากการที่ได้สอบถาม ลูกค้าส่วนมาก เข้ามาใช้บริการเพราะบรรยากาศภายในคาเฟ่ เชิญชวนให้เขาเข้ามา” เราเชื่อเช่นนั้นทันที เพราะตลอดระยะเวลาที่ สัมภาษณ์ ลูกค้าชาวต่างชาติตา่ งแวะเวียนเข้ามา

ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง “ที่นี่เป็นมากกว่าคาเฟ่ ที่นี่คือสถานที่ ทีค่ นมาใช้เวลาร่วมกัน นัง่ ท�างาน นัดเจอเพือ่ น เป็นสังคมเล็กๆ ทีค่ นมาพบกัน พูดคุยกัน หรือ ท�ากิจกรรมร่วมกัน ปล่อยอารมณ์ให้อยู่กับ บรรยากาศภายในร้าน คาเฟ่เราใส่ใจดูแล ลู ก ค้ า ที่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก ารทุ ก คนแบบเพื่ อ น ทักทายกันด้วยความเป็นมิตร เข้าไปชวนคุย ในเรื่องที่เขาสนใจ ซึ่งถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ของคาเฟ่แห่งนี้ เช่น พูดคุยเรื่องกาแฟ หรือ พูดคุยเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยง่ายๆ ให้กับ ลูกค้าชาวต่างชาติ”

เรื่องราวสุดประทับใจ - มีลูกค้าชาวเยอรมันบอกว่า ไม่คิดเลยว่า บรรยากาศและการตกแต่งภายในร้านจะท�าให้ นึกถึงบ้านของเขาทีอ่ ยูอ่ กี ซีกโลกหนึง่ กาแฟแก้วอร่อย - Hobbyist กาแฟซิกเนเจอร์ของร้าน พิถพี ถิ นั ทุกกระบวนการเพื่อให้ได้กาแฟรสชาติหวาน ก�าลังดี พร้อมสัมผัสของครีมทีน่ มุ่ ละมุมลิน้ สร้างสรรค์บรรยากาศด้วยเสียงเพลง - เพลงทีเ่ ปิดจะเปลีย่ นแปลงไปตามช่วงเวลา และกลุม่ ลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการ เช่น ช่วงเช้า เปิดเพลงฟังสบายๆ หรืออาจเปิดเพลงที่มี จังหวะเร็วส�าหรับลูกค้าทีเ่ ป็นนักเรียน


MAKE A Dish

Papaya Salad Tray เรื่อง : ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

ปฏิเสธไม่ได้วา่ คนส่วนใหญ่มกั ชืน่ ชอบอาหารรสแซ่บ ให้ความรูส้ กึ เผ็ดจัดจ้านอย่าง ‘ส้มต�า’ ยิง่ เมือ่ เพิม่ เครือ่ งเคียงนานาชนิดเข้าไปก็จะกลายเป็น ส้มต�ำถำด ซึง่ สร้างสรรค์โดยเชฟ อาภรณ์ กุมมาลือ แห่งร้าน Stone and Star ทีต่ งั้ ใจน�าเสนอส้มต�าไทยธรรมดาให้เป็นส้มต�าโมเดิรน์ เสิรฟ ์ พร้อม หนังปลาแซลมอนกรอบ ปลากรอบ หมูกรอบชิน้ โต กุง้ ย่าง ไก่ยา่ งบางแสน และเส้นหมีค่ ลุกกระเทียมเจียว จัดเสิรฟ ์ ทัง้ ถาดเพือ่ เพิม่ อรรถรสให้ซดี้ จนสุดใจ

Papaya Salad Tray ราคา : 350 บาท

INGREDIENTS

CHEF'S INSPIRATION

TIPS

มะละกอขูด / พริกขีห้ นู / กระเทียม / มะเขือเทศสีดา / กุง้ แห้ง / ถัว่ ลิสงคัว่ / น�า้ ปลา / น�้าตาลปี๊บ / น�้ามะนาว

เมนูนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดในการจับสตรีทฟู้ดมาแต่งตัวให้ดูโมเดิร์น แต่ยังคง ความจัดจ้านถึงเครือ่ งส้มต�า ไม่วา่ จะเป็นต�าไทย หรือต�าปูปลาร้า ซึง่ เราอยากให้ลกู ค้าทานแล้ว รูส้ กึ สนุก จึงเพิม่ เครือ่ งเคียงเข้าไปจากเดิม ไม่วา่ จะเป็นกุง้ ย่างปรุงรส หรือหนังปลาแซลมอน ทอดกรอบ เสิรฟ ์ ในถาดสเตนเลส แยกส่วนระหว่างเครือ่ งเคียงกับตัวส้มต�าไทย พร้อมข้าวเหนียว ร้อนๆ อีกหนึง่ กระติบเล็ก เรียกว่าในหนึง่ ถาดให้อาหารครบห้าหมูไ่ ด้ในมือ้ เดียว

หลั ง จากปอกเปลื อ กมะละกอ ควรแช่ ทั้ ง ลู ก ในน�้ า อุ ณ หภู มิ ห ้ อ ง ทิง้ ไว้ 20-30 นาที ก่อนทีจ่ ะขูดเป็นเส้นๆ เพื่ อ คงความหวานและกรอบตาม ธรรมชาติของเนื้อมะละกอ


SUPERMARKET

Let’s make a (French) Toast!

เปลี่ยนวันหยุดสุดสัปดาห์ให้สนุกสนานขึ้นด้วยการท�าเฟรนช์โทสต์ เมนูของหวานสุดอร่อยที่ท�าเองง่ายๆ ได้ที่บ้าน ด้วยวัตถุดิบที่หาซื้อได้สะดวก ตามท้องตลาดและขั้นตอนการท�าที่ไม่ยุ่งยาก ท�าให้เฟรนช์โทสต์กลายเป็นหนึ่งในของหวานที่ใครหลายๆ คนต่างก็ติดใจ BREAD ขนมปังเป็นวัตถุดบิ ทีข่ าดไม่ได้ในการท�า เฟรนช์ โ ทสต์ นิ ย มใช้ เ ป็ น ขนมปั ง แผ่ น ค่อนข้างหนา เพราะหากเป็นขนมปังแผ่นบาง เมือ่ ชุบไข่จะชุม่ น�า้ เกินไปท�าให้ไม่กรอบอร่อย หากใครอยากเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทางอาหาร ใช้ขนมปังโฮลวีตก็อร่อยไปอีกแบบ

MILK นมสด ใช้สา� หรับผสมกับ ไข่ ไก่เพิ่มความนุ่มและหอม เคล็ดลับคือใช้ ไข่ ไก่ 1 ฟอง นม ¼ ถ้วยตวง ต่อขนมปัง 2 แผ่ น ซึ่ ง จะท� า ให้ ข นมปั ง กรอบนอกนุม่ ใน อร่อยไม่รลู้ มื BUTTER เนยสด ใช้เพือ่ ทาบนขนมปัง ก่อนน�าไปอบหรือทอด แนะน�าให้ เลือกใช้เนยแท้ เช่น เนยออร์แกนิก ที่ท�าจากนมของวัวที่เลี้ยงด้วย หญ้าตามธรรมชาติ เนือ่ งจากมี คุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า เนยเทียม

HONEY นอกจากจะเพิ่ ม ความหวานฉ�่ า ให้ กั บ เฟรนช์ โ ทสต์ แล้ ว น�้ า ผึ้ ง ยั ง อุ ด มไปด้ ว ย วิตามิน บี ซี และแร่ธาตุต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วย ชะลอการเสื่อมของเซลล์ รวม ถึงช่วยบ�ารุงโลหิต ปรับสมดุล ร่างกาย และช่วยควบคุมน�า้ หนัก

CINNAMON ซิ น นามอน หรื อ อบเชย เป็นอีกหนึ่งส่วนผสมส�าคัญของ เฟรนช์โทสต์ ช่วยชูรสหวานและ มี ก ลิ่ น หอมอั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ทัง้ ยังเป็นสมุนไพรชัน้ ดีทชี่ ว่ ยต้าน เบาหวานและลดน�้าตาลในเลือด

EGG ไ ข ่ ไ ก ่ เ ป ็ น อี ก ห นึ่ ง วั ต ถุ ดิ บ ส� า คั ญ ในเมนู นี้ เนื่องจากจะต้องน�าขนมปัง ไปชุบไข่แล้วทอดหรืออบจน หอมกรอบอร่อย โดยทัว่ ไป จะใช้ไข่ไก่ 1 ฟองต่อขนมปัง แผ่นหนา 2 แผ่น

MIXED BERRIES ตั ด ความหวานของเฟรนช์ โ ทสต์ ด ้ ว ย รสเปรี้ยวของผลไม้ตระกูลเบอรีต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นสตรอเบอรี บลูเบอรี หรือราสป์เบอรี ที่ อุดมไปด้วยวิตามินซี ช่วยบ�ารุงสายตา เพิ่ม ระบบภูมิต้านทาน และเสริมความจ�าให้แม่นย�า


THE WORD

We don't need to share the same opinions as others, but we need to be respectful. เราไม่จ�าเป็นต้องมีความคิดเห็นเหมือนกับคนอื่นๆ ก็ ได้ แต่เราจ�าเป็นที่จะต้องได้รับการเคารพ (ความคิดเห็น)

- Taylor Swift -

adB457  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you