Page 1

ISSUE 34 13 - 19 MARCH 2009


ISSUE 34, 13 - 19 MARCH 2009

The Collector หัวอกนักสะสม หรือ collector ทุกคน ไม่เว้นแม้แต่นักสะสมบาร์บี้ คงเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายได้ว่าทำไมถึงชอบสะสม? ทำไมถึงทิ้งไม่ลง? ทำไมถึงมีความสุขกับการได้เห็นข้าวของที่สะสมวางเรียงรายเต็มบ้าน? แต่ที่รู้ๆ ก็คือ พวกเขาคงรู้สึกว่างเปล่าไม่น้อยถ้าไม่มีของเหล่านั้นอีกเลยในชีวิต บางครั้งการสะสมสิ่งของก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับการได้สะสมความทรงจำที่ผ่านมา และการขาดหายไปของตุ๊กตาบาร์บี้สักตัว ซูเปอร์แมน ดร. สลัมป์ กับหนู น้อยอาราเล หรือรถโฟล์กเต่าคันเล็กๆ บนหัวเตียง อาจไม่ได้เจ็บปวดเท่ากับการถูกพรากความทรงจำและช่วงเวลาดีๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างที่ชีวิตเคยมีของสะสมชิ้น เล็กๆ นั้น บางคนบอกว่า แค่หันไปเห็นที่ที่ของชิ้นนั้นเคยวางอยู่ ก็ใจหายแล้ว ด้วยเหตุนี้ เมื่อนักข่าวของเราคนหนึ่งตั้งคำถามกับ คุณแซนดี้ หงส์ แฟนพันธุ์แท้ของ ตุ๊กตาบาร์บี้ ว่าถ้ามีคนมาเอาตุ๊กตาทั้งหมดนี้ไป จะรู้สึกอย่างไร เธอจึงอึ้งไปนาน และตอบกลับมาว่า ‘อย่าถามอย่างนั้นเลย’ คนที่ไม่สะสมอะไรเลยคงนึกไม่ออกว่า ความผูกพันกับของเล่นหรือของสะสมชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันมากมายมหาศาลขนาดไหน? เราเองคงอธิบายไม่ได้ แต่คิด ว่าน่าจะไม่ต่างกับการที่คุณมีใครสักคนที่คุณรักมากๆ ในชีวิต แล้ววันหนึ่งเขาหายไปจากชีวิต? คุณตอบไม่ได้หรอกว่า วันคืนหลังจากนั้นชีวิตจะเป็นอย่างไร รู้แค่ว่า ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ไม่ว่าของชิ้นเล็กๆ หรือคนหนึ่งคน เมื่อมาเหยียบยืนหรือก้าวเข้ามาเดินในชีวิตเราชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้ว พื้นที่ในชีวิตของเราจะเริ่มมีร่องรอย ยิ่งอยู่นาน รอยก็ยิ่งย้ำลึก และลึกขึ้นเรื่อยๆ ตามกาลเวลา เมื่อไม่มีสิ่งของหรือคนคนนั้นอีกต่อไปแล้ว พื้นที่ที่เคยย้ำลึกนั้นจึงไม่ต่างกับหลุมที่ไม่มีวันถมให้เต็มได้อีก ของทีว่ างรวมกันอาจดูคนุ้ ตา แต่เมือ่ ขาดชิน้ ใดชิน้ หนึง่ ไป เหลือไว้แต่รอยว่างเมือ่ ไหร่ละก็ รอยว่างนัน่ แหละจะเตือนให้เรารูส้ กึ แล้วรูส้ กึ อีก คิดถึงแล้วคิดถึงอีก อย่าประมาทขนาดของสิ่งของ อย่าประมาทความสำคัญของคนคนหนึ่ง เพราะการสูญเสียก็คือการสูญเสีย และมันทำให้คนเราเศร้าได้เท่ากัน ความผูกพัน กับสิ่งของหรือของเล่นต่างๆ นานา ไม่ใช่เรื่องน่าขำ เพียงแต่ความสำคัญของสิ่งของแต่ละชิ้น มีความหมายกับคนเราต่างกันเท่านั้นเอง สายใย ความผูกพัน เรื่องราว ความสุข คือสิ่งที่แฝงมากับสิ่งของที่คนเราเลือกเก็บสะสม และมันแยกออกจากของชิ้นนั้นไม่ได้ เราอาจไม่เข้าใจว่า ทำไมคนที่ดูสติไม่สมประกอบต้องหอบหิ้วของบางอย่างติดตัวตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นหม้อ ไห กระทะ เศษกระดาษเน่าๆ ใครจะรู้ว่า บางทีมันอาจจะมีความหมายกับชีวิตคนคนนั้นเกินกว่าที่เราจะคิดได้ เราอาจขำด้วยซ้ำทีเ่ พือ่ นบางคนเก็บกระทัง่ เปลือกทอฟฟีไ่ ว้ในลิน้ ชัก แต่เมือ่ ถามมาถามไป แล้วมันตอบกลับมาว่า เก็บไว้เพราะจะได้คดิ ถึงวันทีเ่ คยอยูด่ ว้ ยกัน เราอาจขำไม่ออก ประเด็นคือ ไม่จำเป็นต้องไปเข้าใจโลกของนักสะสมเหล่านี้ให้ถ่องแท้ก็ได้ เพราะคุณไม่อาจเข้าใจได้ง่ายๆ ชั่วข้ามคืน แต่สิ่งที่คุณควรทำก็แค่หันกลับมามองสิ่งที่มีอยู่ในชีวิต แล้วนึกถึงวันที่ไม่มี มันอาจไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกอยากสะสมอะไรหรอก แต่มันจะทำให้คุณหันกลับมารักษาสิ่งที่คุณมี เพราะถ้าเลือกได้ ไม่มีใครอยากให้ชีวิตมีหลุม หรือรอยว่างใช่ไหม?

ปีที่ 1 ฉบับที่ 33 วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2552 เอือ้ เฟือ้ ภาพประกอบปกโดย Mattel Inc.

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร

08 06

14 04 The Database

18

26

08 Feature

ข้ อ มู ล และการจั ด อันดับที่น่าสนใจรอบ ตั ว ปิ ด ท้ า ยด้ ว ย การ์ ตู น โดนใจหนุ ่ ม สาวออฟฟิ ศ ฝี ม ื อ ทรงศีล ทิวสมบุญ

06 Goodnews

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สั ป ดาห์ ไ ด้ ใ นห้ อ ง ข่าวแห่งนี้

A Must ใน adB โดยคุ ณ วงศ์ ท นง ทำให้เราวางแผนเข้า เมือง ก็การจัดรายการ sale ของ B2S นั ่ น แหละค่ ะ เลยได้ ปฏิทินหมีขั้วโลกมา ใช้ พร้อมแผ่นภาพยนตร์อีกสามเรื่อง This Week in History ทำให้ เ รามองเห็ น ประวัติศาสตร์โลก Goodnews นำไปจัดบอร์ดห้องสมุดได้

Calendar รายสัปดาห์ ทำให้เราไม่พลาดชม นิทรรศการที่น่าสนใจ รวมทั้งบทสัมภาษณ์แต่ละ เล่ม (ที่ได้อ่าน) ก็ล้วนเปิดมุมมอง อ่านเต็มอิ่ม อย่างที่หนังสือหลายๆ เล่ม (ที่ต้องจ่ายเงินซื้อ) ทำไม่ได้ เราเก็บ adB ไว้ทุกฉบับ (เท่าที่โชคจะอำนวย ให้หา adB พบ) ตอนนี้มีสองจุดที่เราต้องแวะไป คือ iberry ซอยอารีย์ กับ British Council สยามฯ โชคดีที่ได้อ่าน -ทองริน สงวนเงิน

ฉลองบาร์บี้ครบรอบ 50 ปี ด้ ว ยการอ่ า น เรื่องราวน่าสนใจของ บาร์ บ ี ้ ตุ ๊ ก ตาสาว สวยตลอดกาล

16 Calendar

ใคร ทำอะไร ที่ไหน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์ นี้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆ

14 A Must

สารพั ด สิ ่ ง ที ่ เ ราคั ด สรรมาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะ หาว่าไม่เตือน

17 Shopping

ทำอารมณ์ ใ ห้ ส ดใส ด้วยสีส้มบาดตา รับ ช่ ว งเวลาซั ม เมอร์ ท ี ่ ร้ อ นแรงจั ด จ้ า นทุ ก วัน

18 22 26 Home Made All About The Guest ศรัยฉัตร จีระแพทย์ Biz การเคลื่อนไหว พ ร ้ อ ม ลู ก ส า ว ว ั ย กำลั ง ซน เปิ ด บ้ า น ต้อนรับและคุยให้เรา เข้าใจถึงความหมาย ของครอบครัว

ศรัณย์ ชัยปาณี นัก บริหารหนุ่มของ 98.5 Good FM มาเปิดมุม มองด้านการทำงาน แบบคนรุ ่ น ใหม่ ไ ม่ กลั ว งานหนั ก และ พบกั บ เรื ่ อ งราวน่ า สนใจเกี่ยวกับธุรกิจ อีกเพียบ

บำบั ด เป็ น อย่ า งไร และจะช่ ว ยคนที ่ ม ี ปั ญ หาได้ อ ย่ า งไร เราจะพาคุ ณ ไปคุ ย กั บ นั ก เคลื ่ อ นไหว บำบัดสาวสวย ดุจดาว วัฒนปกรณ์

21 24 Health and The Words Heart ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วามรวมสาระความรู ้ ที ่ จะทำให้คุณแข็งแรง ทั้งกายและใจ

ข้อแตกต่างของ a day BULLETIN กับฟรีแมกกาซีนอื่นๆ ก็ตรงที่มีการ์ตูน และการ์ตูน Salary World ก็ ม ี เ นื ้ อ เรื ่ อ งเสี ย ดสี ช ี ว ิ ต ของคนทำงาน คล้ายกับ The Born Loser ในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษา อังกฤษ อยากให้มีการรวมเล่มให้อ่านอย่างจุใจ มนุษย์เงินเดือนคงอยากมีเก็บไว้สะกิดใจตัวเอง สักเล่มสองเล่มนะครับ ผมรับนิตยสารจากพนักงานที่สถานีรถไฟฟ้า ใต้ดิน ไม่รู้ว่าขอมากกว่า 1 เล่ม เขาจะให้หรือ เปล่า เพราะจะเอาไปฝากเพื่อนร่วมงาน -วรวุธ พุทธิปัญญาภรณ์

หมายและคุ ณ ค่ า เสมอ ค้ น หาได้ ใ น หน้านี้

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล์ adaybulletin@daypoets.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม กองบรรณาธิการ สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้อำนวยการฝ่าย โฆษณา ติยะรัตน์ รัตนคช 08-1734-6363 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา อัจฉราภรณ์ จิรชาติพงศ์ 08-3813-4441 ฝ่ายโฆษณา พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-1731-8315, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479, ภูมิทัศน์ ทัพใหญ่ 08-5122-3171 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ผูจ้ ดั การฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตัง้ สัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร.0-2203-1040 อีเมล์ adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 804 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 805 เว็บไซต์ www.daypoets.com นักศึกษาฝึกงาน ฉัตรไชย เริม่ พยับ


04

THE DATABASE

THE RANKING

∑’¡Ë “ : www.masterintelligence.com

SURVEY

10 อันดับประเทศในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก ทีป่ ระชากรหญิงมีความมัน่ ใจในตัวเองสูงสุด ประจำป 2009 1

2

ออสเตรเลีย 96.1

ไทย 91.5

3

4

นิวซีแลนด 90.5

5

สิงคโปร 88.3

THE POLL

จีน 82.3

6 ฮองกง 76.5

7 ฟลิปปนส 70.4

∑’¡Ë “ : «π¥ÿ ‘µ‚æ≈≈å

รัฐธรรมนูญในฝนทีป่ ระชาชนอยากได 1. ควรมีความยุติธรรม เปนกลาง และใหความ เสมอภาคอยางเทาเทียม กับประชาชนทุกฝาย 44.78%

3. กฎหมายรัฐธรรมนูญมี ความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพของ สังคมไทย 11.94%

2. เปดโอกาสใหประชาชนได มีสวนรวมในการแก ไข รัฐธรรมนูญ 25.37%

8

4. เปนรัฐธรรมนูญที่ คุมครองสิทธิเสรีภาพของ ประชาชนทุกระดับชั้น 10.45% 5. เนื้อหาในรัฐธรรมนูญควร เปนเรื่องที่อานแลวเขาใจ ไดงาย ไมตองตีความ 7.46%

9

10

มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย 69.9 65.9 62.7

-

องค ก ารแรงงานระหว า ง ประเทศ หรื อ ไอแอลโอ ของ องค ก ารสหประชาชาติ เป ด เผยรายงานเรื่องแนวโนมการ จางงานทั่วโลกวา จะมีผูตกงานถึง 51 ลานคนภายในสิ้นป 2552 นี้ เนือ่ งจากผลของภาวะ ชะลอตั ว ทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง ได แปรเปลี่ยนเปนวิกฤตการจาง งานโลกไปเรียบรอยแลว ∑’Ë¡“ : Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ‡¥≈‘π‘« å ©∫—∫«—π∑’Ë 5 ¡’π“§¡ 2552

4,000,000,000

คืออายุอันยาวนานของ ไวรัสชนิดตางๆ ทีอ่ าศัย อยูบนโลกใบนี้ โดยนัก วิ ท ยาศาสตร เ ชื่ อ ว า ไวรั ส มี จุ ด กำเนิ ด มา จากทะเล หรือบอน้ำ ∑’¡Ë “ : 𑵬 “√  “√§¥’ ©∫—∫‡¥◊Õπ °ÿ¡¿“æ—π∏å 2552

100,000,000

∑ÿ°Ê «—π®–¡’™“«Õ‡¡√‘°π— §≈‘°‡¢â“‰ª„™â∫√‘°“√„π‡«Á∫ youtube ¡“°∂÷ß 100 ≈â“π§π ·≈–„π·µà≈–«—π®–¡’ºŸâ‡¢â“¡“Õ—æ ‚À≈¥§≈‘ª«‘¥’‚Õ„À¡àÊ ∂÷ß 65,000 «‘¥’‚Õ§≈‘ª ∑’Ë¡“ : www.thannews.th.com

43,000,000,000,000,000,000

®“°°“√§”π«≥À“§à “ §«“¡πà “ ®–‡ªì π ¢Õßπ— ° §≥‘µ»“ µ√å æ∫«à“®”π«πµ”·ÀπàߢÕß√Ÿ∫°‘ ¢Õ߇≈àπ §ÿ≥ÀπŸ√ªŸ ∑√ß≈Ÿ°∫“»°å ∑’ Ë “¡“√∂∫‘¥À¡ÿπ‡ª≈’¬Ë π‰¥âππÈ— ¡’¡“°∂÷ß 43 ≈â“π≈â“πµ”·Àπàß ∑’¡Ë “ : 𑵬 “√ UpDate ©∫—∫‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ 2551

∑√ß»’ ≈ ∑‘ « ¡∫ÿ ≠

∂Ⓡ√“·ª√ßøíπ‚¥¬„™â·°â«√ÕßπÈ” °Á®–„™âπÈ”‡æ’¬ß 0.5›1 ≈‘µ√ ·µà∂Ⓡªî¥ °äÕ°πÈ”µ≈Õ¥‡«≈“¢≥–·ª√ßøíπ ®–∑”„Àâ Ÿ≠‡ ’¬πÈ”∂÷ß 20›30 ≈‘µ√‡≈¬ ∑’‡¥’¬« ∑’¡Ë “ : °“√ª√–ª“π§√À≈«ß

คุณสะสมอะไร แลวทำไมถึงชอบ สะสม 纡™Õ∫ – ¡πÈ”ÀÕ¡ ∑’Ë™Õ∫‡æ√“– design ¢Õß ¢«¥ ·≈–°≈‘Ëπ¢Õß¡—πé  “∏‘µ ®‘√–æ—≤π∏√ 35 ªï, æπ—°ß“π√—∞«‘ “À°‘® ç – ¡Àπ—ß ◊Õ𑬓¬ ª√–‡¿∑‚√·¡πµ‘° À«“π ·À«« Õà“π·≈⫺àÕπ§≈“¬ À“¬‡§√’¬¥®“°°“√∑”ß“πé »‘√‘«√√≥ ®”ª“·°â« 30 ªï, ºŸâ®—¥°“√√â“πÕ“À“√ 纡¡’ DVD ‡¬Õ– ‡æ√“– ™Õ∫¥ŸÀπ—ßµà“ߪ√–‡∑» ¥Ÿ·≈â« ºàÕπ§≈“¬ ·≈–¬—߉¥â»°÷ …“ «—≤π∏√√¡¢Õߪ√–‡∑»π—πÈ Êé «’√–æ—π∏ÿå Õ¡√ ‘π∏ÿå 34 ªï, Managing Director 纡 – ¡‡À√’¬≠ 10 ∫“∑ ‡æ√“–‡ªìπ‡ß‘π∑’Ë¡’πÈ”Àπ— ° ·≈–¥Ÿ ¡ ’ ¡ πµå ¢ ≈— ß ·Ωߧ«“¡‡°à“·°à¥â«¬√Ÿµ√ß °≈“ß ·≈– ’∑Õ߇À≈◊Õßé Õπÿ™“ π«≈»√’ 28 ªï, ºŸâ™à«¬ºŸâ®—¥°“√ ç – ¡·Œπ¥å∫‘≈Àπ—ß ‡æ√“–∑”„Àâ®”‰¥â«“à Àπ—߇√◊ÕË ß π’‡È ¢â“‡¡◊ÕË ‰À√à ‡√◊ÕË ß√“«¬—߉ßé ∫ß°™ °‘¬·æ∑¬å 27 ªï, æπ—°ß“π®”Àπà“¬∫—µ√ ¿“æ¬πµ√å ç – ¡µÿä°µ“‚¥√“‡Õ¡Õπ ∑’ Ë ™ Õ∫‡æ√“–¡— π ¡’ °√–‡ªÜ“¢Õ߇≈àπ¥â«¬é °√√≥å∏‘¡“ §ß ß¢å 22 ªï, æπ—°ß“π√â“πÕ“À“√
• ไม่ใช่แค่หน้าตาดีอย่างเดียว แต่พระเอกหนุ่ม แบรด พิตต์ ยังจิตใจงามอีกต่างหาก ในภาพคือการแถลงข่าวร่วมกับโฆษก ทำเนียบขาว แนนซี เปโลซี ก่อนจะมีการประชุมประจำปีสำหรับโครงการ ‘Make It Right’ ซึ่งเป็นโครงการที่พระเอกหนุ่ม ก่อตั้งขึ้นเมื่อสองปีที่แล้ว โดยขอรับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาไร้ ที่อยู่อาศัยจากเหตุพายุเฮอริเคนแคทรีนาพัดถล่มนิวออร์ลีนส์ นอกจากแบรดจะช่วยบริจาคและหาทุนแล้ว เขายังช่วย ก่อสร้างด้วย เพราะสนใจงานด้านสถาปนิกอยู่แล้วเป็นทุนเดิม

• หลังเหตุโรงพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ เชอร์โนบิล ในเบลารุส ระเบิดเมื่อเกือบ 23 ปีมาแล้ว พื้นที่กว้างใหญ่เกือบ 30 กิโลเมตร ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุ จึงกลายเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เพราะประชาชนต้องย้ายที่อยู่อาศัยเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากรังสี นิวเคลียร์ พื้นที่ดังกล่าวจึงมีสภาพเหมาะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมาย และสัตว์จำนวนหนึ่งก็คือสุนัขป่าที่เห็นในภาพ

POLITICS

LIFE STYLE

‘ฮิลลารี’ เจรจา ‘อับบาส’

‘จ็อบคลับ’ ชมรมคนเตะฝุน่

เพือ่ สันติภาพในตะวันออกกลาง

สงครามตะวันออกกลางที่กินเวลามา ยาวนาน ทำให้ทว่ั โลกต่างพากันวิตก จนนาง ฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการ ต่างประเทศ สหรัฐฯ ต้องเดินหน้าแก้ปญ ั หา โดยได้เดินทางเข้าพบผูน้ ำปาเลสไตน์ เพือ่ แสดงความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการจัดตัง้ รัฐปาเลสไตน์ ขณะทีป่ าเลสไตน์กต็ อ้ งการให้ กดดันอิสราเอลเพื่อเปิดให้มีการเจรจาเพือ่ สันติภาพ ซึง่ ภายหลังการหารือกับประธานาธิบดี มะห์มดู อับบาส ในเมืองรามัลเลาะห์ ในเขตเวสต์แบงก์แล้ว นางฮิลลารีได้กล่าวสนับสนุนการเป็นผู้นำของนายอับบาส พร้อม แสดงจุดยืนของสหรัฐฯ ทีต่ อ้ งการเห็นสันติภาพ ในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ การพบกันของทั้ง คู่ในครัง้ นี้ นับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ ระหว่างสหรัฐฯ–ปาเลสไตน์อกี ครัง้ ภายหลัง ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมัวหมอง มานานนับตั้งแต่ปี 2548

เมื่อการตกงานทำให้ประชาชนต่างเศร้าสร้อย และไร้ซึ่งมือ ทีจ่ ะยืน่ เข้ามาช่วยเหลือ แต่ในสหรัฐอเมริกากลับมีบคุ คลอยูก่ ลุม่ หนึ่งที่รวมตัวกันเพื่อคอยช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้น ที่เรียกกันว่า ‘จ็อบคลับ’ - ชมรมสำหรับคนเตะฝุ่น โดยชมรมนี้จะช่วยบำบัด ความเครียด ความวิตกกังวลจากเรื่องเงิน ให้คนที่ตกงาน มีการ ขัดเกลาประวัติให้สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานใหม่ อีกทั้งยังฝึก ให้รู้จักโฆษณาตัวเองภายในเวลา 30 วินาที และรวมไปถึง กลยุทธ์อีกมากมายเพื่อความอยู่รอด ปัจจุบัน จ็อบคลับเป็นที่นิยมมากในอเมริกา เนื่องมาจากอัตรา ว่างงานในสหรัฐฯ ที่อยู่ที่ 7.6% ซึ่งสูงสุดนับจากเดือนกันยายนปี 2535 และมีแนวโน้มว่าจะพุ่งขึ้นไป อยู่ที่ 9% ในปลายปีนี้อีกด้วย

HUMAN RIGHT กทม. เทงบจ้างงานกว่า 20,000 อัตรา แก้ปญ ั หาเศรษฐกิจ ประชาชนว่างงานและตกงานมีให้เห็นจนชินตาในเขตพื้นที่ กทม. ทว่า ตอนนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก เมื่อ กทม. เตรียมเสนอ ครม. ในการขอใช้งบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของชาว กทม. และเตรียมจ้างงานพิเศษ 20,000 อัตรา ในวงเงิน 1,200 ล้าน บาท แก่คนเมืองหลวง ทั้งนี้ นอกจาก กทม. จะนำเงินส่วนนี้ไป ใช้ในการจ้างแรงงานพิเศษแล้ว ยังจะนำไปใช้สำหรับโครงการจัด ทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง โครงการเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและ คนพิการ และโครงการเรียนฟรี 15 ปี อีกด้วย

ENTERTAINMENT เอสไควร์ ยก ‘ปรินซ์ชาร์ลส์’ เป็นบุรษุ ผูแ้ ต่งกายดีทสี่ ดุ ในโลก ออกมาแล้วกับการจัด 10 อันดับ ผู้ชายแต่ง กายดีที่สุดในโลก ของนิตยสาร เอสไควร์ โดย เบอร์หนึ่งที่ทางนิตยสารผู้ชายชื่อดังเลือกคือ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษ ซึง่ ได้กล่าวยกย่องสไตล์การแต่งกายของพระองค์ ว่า “พระองค์ทรงแต่งกายในชุดสูทคอซ้อนได้อย่าง งดงาม และเจ้าชายทรงรักษาตูฉ้ ลองพระองค์ใน สไตล์ทเ่ี หมาะสมได้อย่างน่าชืน่ ชม เราได้ทราบมา ว่าพระองค์ทรงมีห้องที่เหมือนกับร้านตัดเสื้อผ้า ชายทีเดียว” นอกจากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์แล้ว บารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ก็ยงั ได้อนั ดับ ที่ 4 เดวิด ฮอว์กนีย์ ดารานัก แสดง อยูใ่ นอันดับ 7 โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ นักเทนนิสชือ่ ดัง ชาวสวิส คว้าอันดับ 8 ไป ครอง และอันดับ 10 เป็นของ อังเดร 3000 แร็พเปอร์ ชาวอเมริกัน

PEOPLE เจ้าหญิงมาซาโกะปรากฏพระองค์ตอ่ สาธารณชนเป็นครัง้ แรก ในรอบ 3 ปี

นับตั้งแต่ปี 2549 ที่เจ้าหญิงมาซาโกะ พระชายาในองค์มกุฎราชกุมารนารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ไม่ได้ออกมาปรากฏพระองค์ ต่อสาธารณชน เพราะทรงเผชิญกับโรคเครียดที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในราชสำนัก และอาจรวมไปถึงความกดดันอย่าง หนักทีต่ อ้ งพยายามมีพระประสูตกิ าลพระโอรส เพือ่ สืบทอดราชบังลังก์เบญจมาศตามประเพณีให้จงได้ แต่วนั แห่งการรอคอย ก็ได้มาถึงแล้ว เมื่อสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นได้แพร่ภาพของเจ้าหญิงมาซาโกะในวัย 45 ชันษา ที่แต่งกายด้วยชุดสูท สีเบจ สวมสร้อยไข่มกุ เปล่งประกายงดงาม เสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึง่ ในกรุงโตเกียว เพือ่ ทอดพระเนตรงานนิทรรศการ ซึง่ จัดแสดงอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีเ่ หล่าแม่บา้ นญีป่ นุ่ เป็นผูป้ ระดิษฐ์ขน้ึ โดยเป็นการปรากฏตัวครัง้ แรกในรอบ 3 ปีของเจ้าหญิงเลยก็ ว่าได้ หลังทรงงดเว้นพระราชกรณียกิจมาเป็นเวลาถึง 5 ปี
• หญิงชาวปาเลสไตน์กำลังนั่งอยู่หน้าบริเวณเพิงพักอาศัยชั่วคราว ใกล้พื้นที่ที่เคยเป็นบ้านซึ่งถูกทำลายอย่างยับเยินในการ ปะทะกันระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลบริเวณฉนวนกาซาเกือบ 22 วัน แต่ล่าสุดนี้ นานาประเทศได้ร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือบริจาคเงินจำนวนเกือบ 3 พันล้านเหรียญฯ เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของปาเลสไตน์และพื้นที่บริเวณฉนวนกาซาแล้ว

• ตุ๊กตาบาร์บี้ฉลองวันเกิดครบรอบ 50 ปีทั้งที บริษัทแมตเทลจึงเปิดแฟลกชิพ สโตร์ ขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ ร้านนี้จัดว่าเป็นร้านขาย บาร์บี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเราควรเรียกว่าห้างจะดีกว่า เพราะมีถึง 6 ชั้น และมีทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบาร์บี้ล้วนๆ สะใจคน ชอบบาร์บี้กันไปเลย อ้อ มีสปาและภัตตาคารด้วยนะ

ANIMAL พระบรมฯ พระราชทาน ‘สายพานเดินใต้นำ้ ’ แก่ รพ. สัตว์ มก.

ทางโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้เปิดตัวโครงการ ‘สายพานเดินใต้นำ้ พระราชทาน’ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของสุนัขทรงเลี้ยง และสุนัขของประชาชนทั่วไปที่เจ็บป่วยด้วยโรค เกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อ ซึ่ง ผศ. สพญ. ดร. มนชนก วิจารสรณ์ ประธานคณะกรรมการดูแลเครื่องสายพาน เดินใต้น้ำพระราชทานประจำโรงพยาบาลสัตว์ มก. ได้กล่าวอย่างตื้นตันใจว่า “นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ ทรงมีพระเมตตาต่อสุนขั ทีไ่ ม่ใช่เฉพาะสุนขั ทรงเลีย้ งแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ทรงเผือ่ แผ่พระเมตตามายังสุนขั ของประชาชนทัว่ ไปให้มีโอกาส หายจากโรคภัยไข้เจ็บ และพระราชทานโอกาสให้สุนัขที่ป่วยเหล่านี้มีโอกาสรับการรักษาอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย”

TRIVIA วิธคี ลายร้อนของเหล่าสัตว์ในสวนสัตว์ อากาศร้อนอบอ้าวขนาดนี้ มนุษย์อย่างเราๆ ถ้าไม่ได้เครือ่ ง ปรับอากาศ หลายคนอาจจะถึง ขัน้ เป็นลมแดดได้ แต่กบั สัตว์ใน สวนสัตว์ต่างๆ มันจะมีวิธีการ คลายร้อนอย่างไรกันบ้าง ไปดู กันเลย • ทำกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วสำหรับหวานเย็น ผสมน้ำหวานใส่ถงุ พลาสติก ทีเ่ จ้าหน้าทีแ่ ผนกอาหารสัตว์ ในสวนสัตว์เชียงใหม่ผสมขึ้นเพื่อแจกจ่ายบรรดาสัตว์ ต่างๆ ซึง่ สัตว์ทไ่ี ด้รบั แจกหวานเย็นจะเป็นสัตว์ทส่ี ามารถดูด และเลียของเย็นได้ อย่างหมีหมา ลิงอุรงั อุตงั หรือแม้แต่ เสือและสิงโตก็ชอบกินกับเขาด้วย ซึง่ เจ้าหน้าทีย่ นื ยันว่า พวกมันจะไม่กินถุงพลาสติกเข้าไปอย่างแน่นอน • เจ้าเสือขาวในสวนสัตว์ดุสิตก็กำลังมีความสุขอยู่

SPORT

เงือกสาวอิตาเลียนปลืม้ ทุบสถิติโลกฟรีสไตล์ 200 ม. สำเร็จ

ในการแข่ ง ขั น ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 200 เมตร ทีเ่ มืองริชโชเน ประเทศอิตาลี เฟเดริกา เปเยกรินี ถึงกับ หน้ า บานไม่ ห ุ บ เพราะเธอสามารถ ทำลายสถิตโิ ลกได้สำเร็จ ด้วยการว่ายแตะขอบ สระมาเป็นอันดับ 1 ด้วยเวลา 1 นาที 54.47 วินาที ดีกว่าเวลาเดิมที่เธอทำเอาไว้ 1 นาที 54.82 วินาที เงือกสาววัย 20 ปี เผยว่า “สถิตินี้ ทำให้ทุกคนช็อกแม้แต่ตัวฉันเอง ฉันไม่เคยคิด ว่าจะทำเวลาได้ต่ำกว่าสถิติโอลิมปิกมากขนาด นี้เลย ฉันรู้สึกเยี่ยมมากๆ สถิตินี้แสดงให้เห็น ว่า การซ้อมและการเตรียมความพร้อมของฉัน นั้นดีเยี่ยมเอามากๆ ทีเดียว”

กับการเลียก้อนน้ำแข็งอย่างมีความสุข เนื่องจากเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นำมาวางไว้ตามจุดต่างๆ ให้กับบรรดา สัตว์ได้คลายร้อนด้วย • นอกจากนีเ้ จ้าหน้าทีย่ งั ต้องนำช้างในสวนสัตว์ดสุ ติ ลงเล่นน้ำในสระน้ำเขาดินวนา เพื่อเป็นการคลายร้อน ให้กับพวกมันอีกทางด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า พวก มันสนุกกับการได้ลงเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่ง • ส่วนทีส่ วนสัตว์เปิดเขาเขียวต้องติดสปริงเกอร์พน่ น้ำไว้ตามคอกสัตว์ตา่ งๆ เพือ่ ให้เกิดความชุม่ ชืน่ กับสัตว์ ถ้วนหน้า แถมยังทำบ่อน้ำในคอกสัตว์ เพือ่ ให้สตั ว์สามารถ ลงเล่นน้ำคลายร้อนได้ด้วย • แต่ใครที่จะไปสวนสัตว์เพื่อจะชมภาพคลายร้อน เหล่านี้ก็ต้องระวังกันหน่อย เพราะอากาศที่ร้อนจัดอาจ ทำให้สัตว์เหล่านี้คลุ้มคลั่งจนถึงขั้นทำร้ายผู้คนได้ ทาง ที่ดีต้องระวัง ไม่เข้าใกล้สัตว์พวกนี้จนเกินไป

“หวังให้สงั คมเข้าใจเรือ่ งเอชไอวี และกล้ า ที่ จ ะกอดเขามากขึ้ น เงิ น แม้ เ ป็ น เรื่ อ งสำคั ญ แต่ ไ ม่ อยากเปิ ด ภาพเด็ ก เพื่ อ ให้ ไ ด้ เงิน รางวัลชีวิตของติ๋วไม่ใช่โล่ ไม่ ใ ช่ เ งิ น ไม่ ใ ช่ ชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ ยศใดๆ แต่คือเสียงหัวเราะของ เด็กๆ ในแต่ละวัน และมีคนมา เยี่ยมเยียนเด็กๆ บ้างแค่นั้นเอง สำหรับชีวิตที่เหลืออยู่” ‘แม่ติ๋ว’ สุธาสินี น้อยอินทร์ แห่งบ้านโฮมฮัก ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหนังสือ ‘แม่ติ๋ว’ ชีวิตนี้อยู่เพื่อใคร ที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

GREEN PLEASE กู้วิกฤตโลกร้อน ไทยจับมือเยอรมนีร่วมแก้ ไข

เพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ประเทศไทย ของเราจึงได้ตกลงที่จะร่วมมือกับประเทศเยอรมนี หาวิธีแก้ไขปัญหาโลก ร้อน พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากร ควบคู่กันไป โดย นาย จริย์วัฒน์ สันตะบุตร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดเผย ถึงกรอบความร่วมมือของทั้งสองประเทศว่า 6 โครงการที่จะร่วมมือกัน ได้แก่ 1. โครงการนโยบายด้านสภาพภูมอิ ากาศระดับสากล 2. โครงการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3. โครงการปกป้องสภาพภูมอิ ากาศในภาค การท่องเทีย่ ว 4. โครงการการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยัง่ ยืนเพือ่ ใช้เป็นพลังงานชีวภาพ 5. โครงการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่เกาะคอเขา จังหวัดพังงา 6. โครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมจากพลังงานแสง อาทิตย์และเชื้อเพลิงชีวมวล

ประกวดหนึ่งได้ถึงสาม

Did You Know?

THIS WEEK IN HISTORY 13 มีนาคม 2324 – เซอร์ วิลเลียม เฮอร์สเชล นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ ค้นพบดาวยูเรนัส ซึ่งได้ชื่อมาจากเทพ กรีก เทพแห่งสรวงสวรรค์ บุตรของไกอา 14 มีนาคม 2422 - วันเกิด อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ เจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพและสูตรอัน โด่งดัง E=mc2 ได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์เมื่อปี 2465 ไอน์สไตน์เป็น ชาวยิวที่เกิดในเยอรมนี และมีบทบาท สำคัญในการสนับสนุนให้สหรัฐฯ สร้าง อาวุธนิวเคลียร์ และได้รับการยกย่อง ให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 20 15 มีนาคม 2458 - มีพระบรมราชโองการในสมัยรัชกาลที่ 6 ให้มีการเลิก เล่นการพนัน โดยถือว่าการเล่นการพนัน เป็นของต้องห้ามและเป็นการกระทำที่ ผิดกฎหมาย มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2459 16 มีนาคม 2528 - ร้านแมคโดนัลด์ เปิดบริการอย่างเป็นทางการในประเทศ ไทย สาขาแรกทีอ่ าคารอมรินทร์พลาซา บริเวณสี่แยกราชประสงค์ 17 มีนาคม 2464 - ดร. แมรี สตูปส์ ผู้ ต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรีในการคุมกำเนิด เปิ ด คลิ น ิ ก คุ ม กำเนิ ด แห่ ง แรกใน ประเทศอังกฤษที่กรุงลอนดอน บริการ ให้คำปรึกษาในเรื่องคุมกำเนิดฟรีและ บริการคุมกำเนิดในราคาถูกเพื่อช่วยเหลือสตรีซึ่งมีฐานะยากจนที่ต้องแบก ภาระในการตั้งครรภ์ 18 มีนาคม 2481 - เปิดสวนสัตว์ดุสิต ให้ประชาชนเข้าชมเป็นครัง้ แรก แต่เดิม สมัยรัชกาลที่ 5 สร้างไว้เป็นที่พักผ่อน ส่วนพระองค์ ต่อมาได้รับพระราชทาน ที ่ ด ิ น ให้ ม าปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ น สวนสั ต ว์ สำหรับประชาชน 19 มีนาคม 2495 - รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ที่รู้จักกันในชื่อ รถจิป วิลลี ผลิตได้ 1 ล้านคัน โดยเริ่มผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482

ที่ฟิลิปปินส์เขาเพิ่งจัดการประกวดมิสฟิลิปปินส์ และเพิ่งประกาศผลกันอย่างเป็นทางการไปหมาดๆ แต่งานนี้ไม่เหมือน ในเมืองไทย เพราะในเวทีเดียว เขาสามารถหาสาวงามที่จะไปประกวดในเวทีระดับโลกได้ถึงสามคน ซึ่ง เมโลดี เกิร์สบัค จะ เป็นตัวแทนในการประกวด มิสอินเตอร์เนชันแนล, พาเมลา เบียงกา มานาโล เป็นตัวแทนในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ส่วนอีก คนที่จะไปประกวดมิสเวิลด์คือ มารี แอนน์ อูมาลี


1959

1965

1960

1966

1961

1967

1962

1968

1963

1969

1964

1970

When she talks about her Barbie


When she talks about her Barbie

1971

1976

1972

1977

1973

1978

1974

1979

1975

1980


1981

1986

1982

1987

1983

1988

1984

1989

1985

1990

When she talks about her Barbie


1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

A


When she talks about her Barbie

2002

2006

2003

2007

2004

2008

2005

2009

5IF:FBS 0ME.BHB[JOF

40 ป ชีวิตในขวัญเรือน เรื่อง: พนิดา ชอบวณิชชา เรียบเรียง: ชุติมา ศรีทอง บันทึกเรื่องราวของผูหญิงคนหนึ่งที่ทำงานดวยความรัก ความมุงมั่น และความสนุก! แลวคุณจะเขาใจวา ทำไมขวัญเรือนจึงยังอยู เปนขวัญใจผูอานไทยทั่วโลก! คอนิตยสาร คนรักการอาน ผูที่อยากทำงานเขียนเปนอาชีพ ตลอดจนนิสิตนักศึกษา สื่อสารมวลชนทุกสาขาโดยเฉพาะนิเทศศาสตร วารสารศาสตร อักษรศาสตร ไมอานไมได!

´Í¡äÁŒãµŒâÅ¡

ทรงกลด บางยี่ขัน รวม 50 เรื่องนารักของ นักเปลี่ยนโลก ผูโอบกอด อุมชู โลกใบนี้ดวย ความออนหวาน จนนาเอาเยี่ยงอยาง อานจบแลวคุณจะรูวา การทำสิ่งดีๆ มีคุณคา ไมใชเรื่องไมยากเลย!

ADB 9March09 half page.indd 1

53:

วงศทนง ชัยณรงคสิงห ‘วงศทนงสอนนอง’ คอลัมนฮิตจาก a day รวบรวมมาเปนหนังสือ เลมใหมไซสเล็ก ปกแข็ง พกพาสะดวก เนื้อหาสั้น กระชับ อานงาย แตเต็มไปดวยความหมาย ที่ฝากใหครุนคิด กันไดยาวๆ

»Í¡¡ÅŒÇ ã¹ÁËÒÊÁØ·Ã

-JWF-PWF-BVHI

เมื่อเกิดอาการคันก็ตองเกา ปญหาตางๆ ควรไดรับการแกไข คำถามที่สงสัยควรไดรับคำตอบ นิ้วกลมอาสาหยิบคำถาม จากผูอาน ที่ฝากไวที่ roundfinger.com มาเปดตอบในที่สาธารณะ เปนครั้งแรก

เปดบาน เปดหอง เปดหัวใจของเหลา กราฟกดีไซเนอร, สไตลิสต, ศิลปนอิสระ, อาจารย, จิตรกร, Event Marketing, ดีไซเนอร, ครีเอทีฟ ที่โดดเดน และรวมสมัยมาบอกพูดเรื่องชีวิต ความคิด และเสียงหัวเราะ ผานเรื่องเลา แหงพื้นที่สวนตัว ที่พวกเขาเรียกวา ‘บาน’

นิ้วกลม

BCDDPNJD à¨çº¹Ô´à´ÕÂÇà´ÕëÂÇ¡çàªŒÒ ÊÌҧàÊÃÔÁ »ÃÐʺ¡ÒóÍÔ§ÅÔª ‘$PMPST’ "OE5IJT5PP4IBMM1BTT »‰ÒäÁ‹¡ÅÑǹéÓÌ͹ มาลี

รวม 7 นักวาด

ภูมิชาย บุญสินสุข

ยุทธนา บุญออม

บันทึกประสบการณชีวิต แบบอังกฤษของมาลี ผานคนมากหนา หลายตา ผานเวลาหลายป แตอารมณดี ไมมีเบื่อ ของหญิงไทยที่ไปใชชีวิต ในตางแดน ประเทศที่ฝนพรำ อากาศหนาวและหนุมสาว บาฟุตบอล

abc: comic ฉบับสีสัน ในคอนเซปต Colors ที่รวมนักวาด 7 คน 7 สไตล ที่สรางงานจาก จินตนาการ 7 สีสัน ตามแบบฉบับของตนเอง คราวนี้หนังสือ 4 สีทั้งเลม นาอาน นาเก็บ คุมคา คุมราคา!

รวมคอลัมน a an the จาก a day ความเรียง ที่นำเสนอสำนวนภาษาอังกฤษ ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน ถายทอดผานสำนวนหยอกเยา หยิกแหย และจิกกัด สนุกสนาน เกินพิกัดมากกวาตำราเรียน สมัยไหน เพราะวาภาษาอังกฤษ มีไวใช ไมไดมีไวสอบ!

รวมบท บ.ก. คัดสรรจาก นิตยสาร DDT จากปลายปากกา ของปาเตด บอกเลาชีวิตสวนตัว และประสบการณทุกสิ่งที่หลอหลอม ใหปากลายมาเปนผูกอตั้ง และบริหารสารพัดสื่อทางเลือกเทๆ อยาง แฟตเรดิโอ, นิตยสารดีดีที และโรงหนังเฮาสรามา

มนูญ ทองนพรัตน

NEW งานสัปดาหหนังสือแหงชาติปนี้ พบกันที่บูท ของสำนักพิมพอะบุก บริเวณหนาประตูทางเขาแพลนารีฮอลล ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

X06

26 มีนาคม–6 เมษายนนี้

3/9/09 6:44:17 PM


14

GADGET

MAGAZINE

E55 จาก Nokia โทรศัพท์สไตล์ธุรกิจ มา พร้อมคียบ์ อร์ด QWERTY ขนาดคอมแพ็กไซซ์ ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการติดต่อสื่อสาร ในรูปแบบข้อความโดยเฉพาะ มีระบบ GPS ใช้แผนที่ Nokia Maps และ N-Gage สำหรับ การเล่นเกมอีกด้วย ขนาดก็บางสุดๆ เพียง 9.9 มิลลิเมตร หนัก 95 กรัม จอ LCD ขนาด 2.4 นิ้ว 320 x 240 พิกเซล 16.7 ล้านสี หน่วยความจำภายในเครื่อง 100 MB เพิ่ม ได้ทาง microSD Card ได้สูงสุด 16 GB มี NAND Flash ขนาด 256 MB พร้อมกล้อง ความละเอียด 3.2 ล้านพิกเซล ที่ขนาดภาพ สูงสุด 2048 x 1536 พิกเซล ซูมดิจิตอลได้ 4 เท่า โดยมีกล้อง VGA อีกตัวหนึ่งที่ด้านหน้า เครื่อง สำหรับใช้งาน Video Call การสนทนา แบบเห็นภาพ ใช้แบตเตอรี ่ Li-Ion ขนาด 1500 mAh เปิดรอรับสายได้นาน 672 ชัว่ โมง คุยต่อ เนื่องได้ 8 ชั่วโมง ฟังเพลงต่อเนื่องได้ 18 ชั่วโมง กับราคาเบาๆ ที่ 11,925 บาท

สารคดี

Nokia E55

MOVIE

The Wrestler

เป็นหนังอีก เรือ่ งที่โดดเด่น บนเวทีประกวด ภาพยนตร์ทุก เวทีในช่วงทีผ่ า่ น มา โดยเฉพาะ ในด้านการ แสดง ซึง่ เจาะ- จงไปที่ มิกกี โรร์ก อดีตดาราหนุ่มหล่อเท่ของฮอลลีวูด ที่ครั้งหนึ่งเคยเนื้อหอมเหลือเกิน แต่ต่อมา กลับตกอับและตกต่ำ ถูกเล่นงานทัง้ จากยา เสพติดและชีวติ ครอบครัวทีล่ ม้ เหลว จนต้อง ไปชกมวยและแข่งมวยปล้ำหาเงิน ก่อนจะ กลับมาแจ้งเกิดครั้งสำคัญกับหนังโดยผู้ กำกับ ดาร์เรน แอรอนนอฟสกี เรื่องนี้ ตัว หนังเล่าเรือ่ งของแรนดี ‘เดอะแรม’ โรบินสัน อดีตนักมวยปล้ำระดับแชมป์ที่ผ่านยุครุ่ง โรจน์มาเป็นไอ้ขแ้ี พ้ มีชวี ติ ตกต่ำย่ำแย่และ ว่างเปล่า สุดท้ายจึงได้เห็นคุณค่าชีวติ จาก สิง่ ใกล้ตวั เราเตือนคุณตรงๆ ไว้เลยว่า นีค่ อื หนังดรามาที่หดหู่ ซึมหม่น แล้วก็ขื่นสุดๆ ดังนัน้ ถ้าใครคิดจะตีตว๋ั เข้าไปดูเพือ่ หาความ บันเทิงละก็ขอเลย แต่ถา้ คุณอยากดูหนังสัก เรือ่ งทีท่ ำให้คณ ุ เดินออกจากโรงแล้ว ‘รูจ้ กั ’ และ ‘เข้าใจ’ ชีวติ จริงมากขึน้ เราขอแนะนำ ว่าเรื่องนี้แหละ - โดน

เราตัง้ ข้อสังเกตว่า เวลานิตยสาร สารคดี ทำ issue เกีย่ วกับประวัตชิ วี ติ บุคคลสำคัญ มันมักจะน่า สนใจและน่าซือ้ ทุกครัง้ ไป อย่างเล่มเดือนล่าสุดนีก่ เ็ ช่นกัน ‘200 ปี ชาร์ลส์ ดาร์วนิ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก’ คือเรื่องเด่นประจำฉบับ ซึ่งจัดทำเนื่องด้วยในเดือนกุมภาพันธ์ 2009 ทีผ่ า่ นมา เป็นวันเกิดครบ 200 ปี ของเจ้าของทฤษฎีววิ ฒ ั นาการอันกระฉ่อนโลก เราเรียนกันมาแต่ เด็กว่า ดาร์วนิ คือผูเ้ ขียนหนังสือ The Origin of Species (พิมพ์ครัง้ แรก ปี ค.ศ. 1859) ซึง่ เป็นหนังสือ ที่เปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโดยสิ้นเชิง ทั้งยังขัดแย้งกับ ความเชื่อทางคริสต์ศาสนาอย่างหนัก กระทั่งหนังสือเคยถูกเผาและห้ามอ่าน หากเมื่อเวลาผ่าน ไปจนถึงวันนี้ ทฤษฎีของดาร์วินจึงได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า เป็นจริง สารคดี เทเนื้อที่กว่าครึ่งเล่ม ให้สกู๊ป ชาร์ลส์ ดาร์วิน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และชีววิทยาระดับดอกเตอร์ 8 คน มาระดมเขียนบทความทางชีววิทยาทีอ่ งิ กับทฤษฎีของดาร์วนิ คนละบทความ ทีพ่ เิ ศษมาก คือ มีการตามไปเก็บภาพบ้าน ชาร์ลส์ ดาร์วิน ถึงที่อังกฤษมาฝากผู้อ่านด้วย

MUSIC

Keeps Gettin’ Better: A Decade of Hits: Christina Aguilera

นักร้องสาวที่ ‘เกิด’ ในเวลาใกล้เคียงกับ บริตนีย์ สเปียร์ส แต่นักวิจารณ์ทั่วโลกพร้อมใจกันให้เครดิตว่า คริสตินา อากิเลรา เก่งกว่า และมีเสียงร้องที่สมบูรณ์กว่า อีกทั้งแนวเพลงของเธอก็หลากหลายและก้าวหน้ากว่าอย่างเห็นได้ชัด สาเหตุอาจเพราะ คริสตินาทำงานร่วมกับนักแต่งเพลงและนักทำเพลงยอดฝีมือหลายคนก็เป็นได้ อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มรวมฮิตผลงานจากอดีตจวบจน ปัจจุบันของเธอ บวกกับเพลงใหม่ Dynamite ที่ ลินดา เพอร์รี ขาประจำของคริสตินา มาช่วยแต่งให้ ส่วนอีก 2 เพลงเก่าคือ Beautiful และ Genie in a Bottle ก็อะเรนจ์ใหม่ได้เฟี้ยวฟ้าวเข้าท่าทีเดียว อีกเพลงเป็นเพลงคู่ที่เธอร้องกับ ริกกี มาร์ติน นั่นคือ Nobody Wants to be Lonely ทั้งแผ่นมี 16 เพลง เปรี้ยว หวาน ซึ้ง ซ่า มีหมด เรียกง่ายๆ ว่า ฟังครบรส พร้อมกันนั้นก็ได้ศึกษา ไมล์สโตนทางดนตรีของ คริสตินา อากิเลรา ไปในตัวด้วย

BOOK

ศัพท์หมู

หนังสือของ สนพ. a book เล่มนี้ออกมาได้ 3-4 เดือนแล้ว แต่ยังติดอันดับเบสต์เซลเลอร์ตามร้านหนังสือต่างๆ ชนิดยอด ขายไม่ตก (ล่าสุดพิมพ์ครั้งที่ 3) จนเราต้องหยิบมาดูหน่อยว่า มีอะไรดี แล้วก็ได้เรือ่ งเลย! ‘คุณบิก๊ ’ - ภูมชิ าย บุญสินสุข หยิบ คำศัพท์สั้นๆ และเบสิกๆ ที่พวกเราคุ้นชิน 12 คำ อย่างเช่น man, name, best, bad, make, know มาแตกเป็นสำนวนแปลกแหวก-ใหม่ ให้เรารู้จักตั้ง 300 กว่าสำนวน ฟังแค่นี้คุณอาจนึก ว่า นี่มันตำราสอนภาษาอังกฤษนี่นา ทางหนึ่งมันก็ใช่ แต่ของ คุณบิ๊กเขาแจ๋วกว่าเล่มอื่น ตรงที่เขาเขียนแล้วก็ยกตัวอย่าง ประกอบให้เราอ่านอย่างชนิดมันโคตรๆ รสชาติตัวหนังสือของคุณบิ๊กทั้งจัดจ้านแล้วก็ขำ ฮา ขณะเดียวกันก็สอดแทรกเกร็ดความรู้มากมายไว้อย่างเนียนๆ เรียกว่า คุณจะอ่าน เอาสนุกก็ได้ หรือจะใช้เป็นตำราพูดและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เจ้าตัวเขาก็ รับประกันว่า ใช้ได้จริง ไม่ได้โม้ เหมือนอย่างที่เขียนไว้ในคำนำว่า “เวลาผู้คนในโลกแห่ง ความเป็นจริงเขาคุยกัน เขาก็ใช้แต่คำง่ายๆ พูดง่ายๆ เข้าใจง่ายๆ นี่แหละ ไม่มีใครมานั่ง โยนศัพท์โทเฟลใส่กันให้เมื่อยสมองส่วนแปลภาษาหรอกครับ ศัพท์ยากเอาไว้รับ ศัพท์ หมูเอาไว้รุก รู้ไว้ทั้งสองอย่างก็ใช้ภาษากันได้สนุก” บันทึกไว้เลยว่า เมืองไทยได้นักเขียน สอนภาษาอังกฤษคนใหม่ที่ไม่เหมือนใครเพิ่มขึ้นอีกคนแล้ว เขาชื่อ ภูมิชาย บุญสินสุข (หนังสือหนา 300 หนา มีภาพการ์ตูนประกอบเกลื่อนเล่ม ราคาปก 205 บาท)

COSMETIC

BOBBI BROWN Pure Romance Collection

“บ็อบบี บราวน์ เป็น แบรนด์เครื่องสำอางที่ถกู - ใจเกดทีส่ ดุ เพราะเหมือนกับ ว่าเขาผลิ ต ออกมาให้ ม ี สีสนั เข้ากับผูห้ ญิงผิวสีแทน คือเกดไม่ใช่คนผิวขาวมาก ผิวออกสีนำ้ ผึง้ แล้วเครือ่ ง สำอางยี ่ ห ้ อ อื ่ น ที ่ เ คยใช้ สีสันมันก็อาจจะเด่นเกินไป มีบอ็ บบี บราวน์ นีแ่ หละค่ะทีร่ สู้ กึ ว่าสีของอายแชโดว์ บลัชออน ลิปสติกต่างๆ เข้ากับสีผิวเรา ดูกลมกลืนเป็นธรรมชาติ คอลเล็กชันทีเ่ กดเพิง่ ถอยมาใช้หมาดๆ คือ Pure Romance เป็นเซตอายแชโดว์ บลัชออน และลิปสติก สีชมพูทส่ี ไี ม่ฉดู ฉาดมากจนเกินไป แต่งแล้วให้ความรูส้ กึ หวาน ซ่อนเปรี้ยว เซ็กซี่นิดๆ ตรงกับบุคลิกของเกดด้วย” เลือกให้โดย : จีรดา โยฮารา VJ Channel V Thailand


RESORT

บ้านอ้อมกอดขุนเขา

“บ้านอ้อมกอดขุนเขา เป็นชื่อของรีสอร์ตในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ที่มีบรรยากาศสวย งดงามมากค่ะ ตวงรับรองเลยว่า ใครก็ตามที่ไปพักจะต้องรู้สึก เหมือนกันกับตวง คือสดชื่น เบิกบาน แจ่มใส ร่าเริง เรียกว่าการไปพักผ่อนที่นี่จะทำให้คุณรู้สึกเฟรชกับชีวิตค่ะ เพราะด้วยสไตล์การตกแต่งห้องก็สวยหรู ดูแปลก ตา น่ารัก น่าพักมาก ยิ่งได้เห็นรอบนอกของตัวที่พักแล้ว ก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่า นี่เราหลุดเข้ามาในโลกแห่งจินตนาการรึเปล่า เพราะเป็นสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน แต่ละ ห้องพักจะมีลักษณะคล้ายกับกระโจมสีขาว ที่ล้อมรอบไปด้วยสีเขียวของภูเขากับทุ่งหญ้า เหมือนได้ใช้ชีวิตแบบชนเผ่า ซึ่งเข้าถึงธรรมชาติดีจริงๆ ค่ะ” คลิกเข้า ไปสำรวจข้อมูลที่พักเพิ่มเติมได้ที่ www.baanaomkodkunkao.com เลือกให้โดย : ภัสรี กังวานพงศ์ นางแบบ

DECORATION

White Cosmopolitan From Kare

ใครกำลังแต่งบ้านใหม่ ยิ่งถ้าเป็นสไตล์โคโลเนียล หรือวินเทจหน่อยๆ แล้วมองหาตูเ้ สือ้ ผ้า ทีถ่ กู ใจ เข้ากับบ้านไม่ได้เสียที เราขอแนะนำใบ นี ้ White Cosmopolitan จากแบรนด์เฟอร์นเิ จอร์ ดัง Kare โดดเด่นด้วยตู้ใบเขื่อง ทำจากไม้เนื้อดี ลายสวย ปิดด้านนอกอย่างกล้าหาญด้วยหนัง สีขาว เก๋สดุ ๆ ตรงเปิดแยกได้เหมือนกระเป๋าเดิน- ทาง เคลือ่ นย้ายสะดวก เรือ่ งความจุกพ็ อประมาณ นอกจากทีแ่ ขวนเสือ้ แล้วยังมีลน้ิ ชักมากถึง 8 ชัน้ ให้คุณได้เก็บโน่นนี่สะใจไปเลย Qconceptstore ไม่ยอมให้ a day BULLETIN บอกราคา ใคร อยากรู้ (และอยากเห็น) ต้องไปดูเอาเองที่ชั้น 3 สยามพารากอน โทร. 0-2610-9540

FASHION

Rich Ethnic

“เทรนด์เก๋แนวชนเผ่าพื้นเมืองกลับมาฮอตเกลื่อนรันเวย์ ในรูปแบบที่ดูฟู่ฟ่าขึ้นไปอีกระดับ สาวเซอร์จึงได้แอบหรูกับเขาด้วย ข้อแนะนำคือ อย่ากลัวที่จะมิกซ์ลายพิมพ์เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ ลุคส์แนวเอธนิกทีแ่ ท้จริง แต่ถา้ ไม่ชวั ร์ ลองเลือกลวดลายทีอ่ ยูใ่ นโทนสีเดียวกันจะได้ไม่พลาดค่ะ” เลือกให้โดย : มาสิริ ตามสกุล บรรณาธิการฝ่ายแฟชั่น นิตยสาร Marie Claire

SWEET & DRINKS

Chicken Teriyaki Sandwich & Drinks by au bon pain

ใครที่นัดแฟน นัดเพื่อน หรือมีติวกลุ่ม กันที่ร้านกาแฟ แล้วเพื่อนหรือแฟนดันมา เลต คงไม่ตอ้ งหิว้ ท้องว่างๆ ทีท่ อ้ งร้องจ๊อกๆ (บางคนหิวมาก ถึงขัน้ ดังโฮกฮาก!) ดูดกาแฟ รอจนหน้ามุย่ อีกต่อไป เพราะ โอ บอง แปง เขาออก แซนด์วิชไก่เทอริยากิ เมนูอร่อย ประจำซัมเมอร์นี้มาให้คุณสั่งไปลิ้มลอง ระหว่างรอ เพียงแค่คำแรกที่กัดก็สัมผัสได้ ถึงความนุ่มของเนื้อขนมปัง แถมยิ่งเคี้ยว ก็ยิ่งอารมณ์ดี เพราะเนื้อไก่ที่ฉ่ำซอสเทอริ- ยากินน้ั หอมเหลือหลาย รสชาติกก็ ลมกล่อม เป็นพิเศษ ส่วนใครทีว่ ติ กไปว่าดูดทัง้ กาแฟ กินทัง้ แซนด์วชิ ชิน้ เบ้ง แล้วจะอ้วน โอ บอง แปง ก็รทู้ นั เลยส่ง 3 เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ มาเป็นทางเลือกให้สาวๆ ได้แก่ บานานา ไวด์สมูทตี - เครือ่ งดืม่ สูตรเพิม่ ความสดชืน่ ด้วยส่วนผสมของกล้วย บลูเบอรี และ สตรอเบอรี, ชาออร์แกนิก อิงลิชเบรกฟาสต์ รสชาตินมุ่ นวล สามารถตัดความหวานเลีย่ น ของเมนูเบเกอรีได้ด ี และ ชาออร์แกนิก แมงโก แพสชัน ชารสมะม่วงสุก รสชาติแปลก ใหม่ ดื่มแล้วชื่นใจดี

GIVE

รับสมัครครูอาสา

ได้รับฟอร์เวิร์ดเมลนี้มาปุ๊บ ความคิดก็แล่นเลยว่า สมควรแก่การเอามาลงแนะนำคุณๆ ใน A MUST ฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะตอนนี้กลุ่มอาสาอิสระ เขาขอชักชวนคนหนุ่มสาวใจดีทุกคน ให้เสียสละเวลาในวันเสาร์–อาทิตย์ เพื่อสอนหนังสือให้แก่เด็กๆ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อชุมชนในกรุงเทพมหานคร โดยลักษณะกิจกรรม ได้แก่ สอนหนังสือให้กับน้องๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง ป.6 วิชาที่สอนคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ ฯลฯ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมก็ ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาก ขอแค่มีใจที่จะเห็นน้องๆ อ่านออกเขียนได้ก็พอ ติดต่อสอบถามรายละเอียด และสถานที่ที่จัดให้สอนหนังสือเด็กๆ ได้ที่ คุณ จิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง) 08-1515-8564 หรือเมลไปที่ rodpasa@hotmail.com

• สถานีรถไฟฟ้า BTS • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกโดยพนัก งานแจก a day BULLETIN ทุกวันศุกร์ 17.00 -18.00 น.) • เซ็นทรัล • โรบินสัน • ดิ เอ็มโพเรียม • มาบุญครอง • สยามพารากอน • True Shop • True Coffee • Starbucks NEW • Coffee World • 94 Coffee • ร้านกาแฟดอยตุง • บ้านใร่กาแฟ • iberry • Kanom • Mister Donut NEW • Vanilla Garden • กัลปพฤกษ์ • กับข้าว’กับปลา • Yindee Cup NEW • ร้านประตูสีฟ้า • Cafe Classique NEW • ไล-บรา-รี่ NEW • A Big Seat NEW • Stufe NEW • โรงภาพยนตร์ลิโด้ • โรงภาพยนตร์สยาม • โรงภาพยนตร์สกาลา • โรงภาพยนตร์ House • ภัทราวดีเธียเตอร์ • อาคารอื้อ จือ เหลียง • อาคาร Tipco • อาคาร SCB • อาคารสิรินรัตน์ • อาคารเอ็มไพร์ม • อาคารมณียา • อาคารต้นสน • อาคารมาลีนนท์ • อาคาร Lake Rajada • อาคารอับดุลราฮิม • อาคารชาร์เตอร์ • I House Condominium • The Lake Condo • British Council • สมาคมฝรั่งเศส • สถาบันเกอเธ่ • TCDC • Hof Art Gallery • Secret Recipe • Apex Skin Care • Q Cut • Style by TOYOTA • ชลาชล • ผิวดีคลีนิค • โรงพยาบาลวิภาวดี • ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ • California WOW Xperience • Karmakamet NEW • Health Land Spa & Massage NEW • เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง • เคาน์เตอร์การบินไทย สุวรรณภูมิ • เคาน์เตอร์ Thai Air Asia • เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


CALENDAR

16

13 - 19 MARCH 2009

MON

Figurative Talk π‘∑√√»°“√ß“π »‘≈ª– ù∫∑ π∑π“¢Õß √Ÿª∑√ßû ‚¥¬ ª√–¡“≥ µà“ß„® »‘≈ªîπ™◊ËÕ¥—ß„π ·«¥«ßπ‘ µ ¬ “√·≈– ∫√‘…∑— ‚¶…≥“ °—∫º≈ß“π „πÕ¥’ µ ·≈–ªí ® ®ÿ ∫ — π µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“°«à“ 10 ªï ∫π‡ âπ∑“ß “¬»‘≈ª– ∑’‰Ë ¥â√∫— ·√ß∫—π¥“≈„®®“° √Ÿ ª ∑√ß™’ « √Ÿ ª ≥ Àâ Õ ß π‘ ∑ √√»°“√™— È π 2 ÀÕ »‘≈ªá®“¡®ÿ√’ ®ÿÓ≈ß°√≥å ¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ «— π π’ È ∂ ÷ ß 31 ¡’π“§¡ 2552

TUE

กุหลาบในสวน สามพราน

√à « ¡¥◊ Ë ¡ ¥Ë ” °— ∫ ß“π »‘≈ª–∑’ËÕ∫Õ«≈¥â«¬°≈‘Ëπ Õ“¬¢Õߥհ°ÿÀ≈“∫ Õ—π ¡’‡§√◊ËÕß·°â«‚∫√“≥‡ªìπ Õߧåª√–°Õ∫ –∑âÕπ·ßà ¡ÿ¡Àπ÷ËߢÕߧ«“¡‡ªìπºŸâ À≠‘ßÕ—π‡ªïò¬¡¥â«¬¡πµå ‡ πà À å ®“°ª≈“¬æŸ à ° — π ¢Õß Õ‘ßÕ√ ÀÕ¡ ÿ«√√≥å »‘≈ªîπÀ≠‘ߺŸâ √â“ß √√§å º≈ß“π ’πÈ”¡“¬“«π“π «— π π’ È ∂ ÷ ß 17 ‡¡…“¬π 2552 ≥ ‚√ °“√å ‡ ¥π ·°≈‡≈Õ√’  «π “¡æ√“π

WED

SAT

THU

เสวนาประสาละคร กับ ฮิเดกิ โนดะ

√à « ¡øí ß ‡ «π“°— ∫ Œ‘‡¥°‘ ‚π¥– π—°°“√≈–§√ ™◊ËÕ¥—ߢÕß≠’˪ÿÉπ∑’Ë √â“ß ™◊ËÕ‡ ’¬ß„Àâµ—«‡Õß®π¢®√ ¢®“¬‰ª∑— Ë « ‚≈° §π√— ° ≈–§√‰¡à § «√æ≈“¥ ≥ The Style by TOYOTA  ¬“¡ ·§«√å «—ππ’È ‡«≈“ 18.30 π. √“¬°“√π’ȉ¡à¡’ °“√®Õß∑’Ëπ—Ëß ∂÷ß°àÕπ‰¥â ∑’Ëπ—Ëß°àÕπ ‡æ√“–¡’∑’Ëπ—Ëß ®”°—¥ ∑’Ë ”§—≠ ‰¡àµâÕß ‡ ’¬§à“„™â®à“¬„¥Ê

What a Place Tells Us

π‘∑√√»°“√»‘≈ª–‚¥¬ ‚∑‚¡‚°– ‚¬‡π¥– ·≈– ‚¬™‘Œ‚‘ √– ÿ¥– ¿“æ ∂“π ∑’Ë∑’˪√“°Ø„π¿“æ∂à “ ¬ ¢Õß‚¬‡π¥– ·≈–ª√–µ‘¡“°√√¡∑’µË ßÈ— „®· ¥ßæ◊πÈ ∑’Ë®—¥ß“π¢Õß ÿ¥– ·¡â®– ¡’«‘∏’°“√∂à“¬∑Õ¥∑’˵à“ß °—π ·µàº≈ß“π¢Õß∑— È ß §Ÿ à  “¡“√∂ ◊ËÕ “√°—∫ºŸâ™¡ Õ¬à“ß¡’§«“¡À¡“¬ «—ππ’È ∂÷ ß 29 ¡’ 𠓧¡ 2552 (‡©æ“–«—πæƒÀ— œ-Õ“∑‘µ¬å) ≥ 100 µâπ π ·°≈‡≈Õ√’

SUN

14 15

FRI

International Dance Festival 2009

Babymime Show Volume 2

‡∫∫’ ‰ ¡¡å ‚ ™«å ‚«≈ÿ ¡ ∑Ÿ µÕπ ù√— ° π–... ·∫ä – ·∫ä – û ≈–§√„∫â Õ ¡™¡æŸ À—«„®´Ÿà´à“ ∑’Ë∫Õ°‡≈à“‡√◊ËÕß √“« πÿ °  π“π¿“¬„µâ §Õπ‡´Áªµå ù§«“¡√—°û «—π π’ È ∂ ÷ ß 15 ¡’ 𠓧¡ ·≈– 20-22 ¡’π“§¡ 2552 ≥  ∂“∫— π ª√’ ¥ ’ æπ¡¬ß§å ®”Àπà “ ¬∫— µ √ºà “ π‰∑¬ ∑‘°‡°Áµ ‡¡‡®Õ√å ∑ÿ° “¢“

™¡°“√· ¥ß§ÿ≥¿“æ ‚¥¬»‘ ≈ ªî π ™“«‰∑¬·≈– ™“«µà“ߪ√–‡∑»°«à“ 40 √“¬°“√ √«¡∑— È ß √à « ¡ °‘®°√√¡‡√’¬π»‘≈ª–°“√ ‡µâπ·≈–ªÑÕß°—πµ—«ø√’Õ’° °«à“ 14 √“¬°“√ æ√âÕ¡ °“√· ¥ßπ‘ ∑ √√»°“√ »‘≈ª–„π «π œ≈œ «—ππ’È ∂÷ß 20 ¡’π“§¡ 2552 ≥  «π‡∫≠® ‘√‘ ≈“π¥â“π ÀπⓇ´Áπ∑√—≈‡«‘≈¥å ·≈– ÀÕ»‘ ≈ ª«— ≤ π∏√√¡·Àà ß °√ÿ ß ‡∑æ¡À“π§√ √“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ http:// friends-of-the-arts.info/

10th Anniversary RakLuke Festival 2009

ÿ ¥ ¬Õ¥¡À°√√¡ °“√‡√’ ¬ π√Ÿ â   ”À√— ∫ ‡¥Á ° ·≈–§√Õ∫§√—« ¡“§âπÀ“ §”µÕ∫∑’Ë∑”„Àâ≈Ÿ°©≈“¥ °— ∫ 10 ∫— ≠ ≠— µ ‘   ¡Õß ù¥’ û ·≈–°‘ ® °√√¡¡“° ¡“¬ ”À√— ∫ §√Õ∫§√— « «—ππ’È«—π ÿ¥∑⓬ Õ“§“√ 1-2 Õ‘ ¡ ·æÁ § ‡¡◊ Õ ß∑Õß ∏“π’

รฟม. ไดรบั การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

µ“¡∑’Ë √ø¡. ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß√–∫∫∫√‘À“√ß“π§ÿ≥¿“浓¡ ¡“µ√∞“π ISO 9001 : 2008 ®“° ∂“∫—π√—∫√Õß¡“µ√∞“π‰Õ‡Õ ‚Õ „π¢Õ∫¢à“¬ß“π√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ß“π°Ÿ¿â ¬— ß“π∫√‘À“√∑’®Ë Õ¥√∂ ·≈–ß“π°”°—∫¥Ÿ·≈°“√‡¥‘π√∂‰øøÑ“¡À“π§√  “¬‡©≈‘¡√—™¡ß§≈ µ—Èß·µà«—π∑’Ë 27 ¡°√“§¡ 2549 ´÷Ëß°“√√—∫√Õߥ—ß°≈à“«‰¥âÀ¡¥Õ“¬ÿ ≈߇¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 ¡°√“§¡ 2552 ∑’˺à“π¡“ ¥—ßπ—Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π ¡—Ëπ„®‰¥â«à“®–‰¥â√—∫∫√‘°“√∑’Ë¥’µ“¡¡“µ√∞“π “°≈Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß √ø¡. ®÷߉¥â∑”°“√¢Õ√—∫°“√√—∫√Õß√–∫∫∫√‘À“√ß“π§ÿ≥¿“浓¡

¡“µ√∞“π ISO 9001 : 2008 ´÷Ë߇ªìπ¡“µ√∞“π„À¡à≈à“ ÿ¥ ªí®®ÿ∫—π  ∂“∫—π√—∫√Õß√–∫∫∫√‘À“√ß“π§ÿ≥¿“浓¡¡“µ√∞“π‰Õ‡Õ ‚Õ ‰¥â ¥ ”‡π‘ π °“√µ√«®ª√–‡¡‘ π ‡æ◊ Ë Õ °“√√— ∫ √Õß√–∫∫∫√‘ À “√ß“π §ÿ≥¿“浓¡¡“µ√∞“π ISO 9001 : 2008 „π¢Õ∫¢à“¬ß“π¥—ß°≈à“« ‚¥¬°“√√—∫√Õßπ’®È –¡’º≈µ—ßÈ ·µà«π— ∑’Ë 27 ¡°√“§¡ 2552 ∂÷ß«—π∑’Ë 26 ¡°√“§¡ 2555


SHOPPING!

17

เสื้อยืดสีส้ม จาก EQ:iQ เสื้อยืดสีส้ม สกรีน FRAGILE จาก Mathematics

เสื้อกล้ามสีขาว ตัดต่อเลเยอร์สีส้ม จาก CMYB

เสื้อยืดคอโปโล ลายขวาง จาก CMYB แหวนทรงสี่เหลี่ยม สีทอง-ส้ม จาก Wear-house

คัตชูหนังสีส้ม จาก Maneesilp

GO ORANGE! สีทเี่ หมาะกับหน้าร้อน และเป็นอีกโทนสีหนึง่ ทีเ่ บิกตาชาวฟ้าอมรได้ คือสีสม้ ๆ เหลืองๆ เป็น สีตระกูลทีท่ ำให้เกิดพลังงาน ตืน่ ตัว ประหนึง่ แสง สาดจากพระอาทิตย์กลางฤดูร้อน ฟังดูแสบ ร้อนไปหน่อยสำหรับคนไม่รักกิจกรรมกลาง แจ้ง แต่มีเสน่ห์หลายเมื่อผู้หญิงเลิกตัวซีด และ ถ้าไม่อยากให้ตัวเองดูหมองไปกับฤดูตรมเมื่อ เดือนก่อน Let’s shining! Go orange!

กางเกงขายาว สีเหลือง จาก bebe

แหวนทรงกลมสีส้ม จาก Missile กำไลไม้ คละสี จาก Wear-house

เสื้อกล้ามสีครีม สกรีนลายสีส้ม-ดำด้านหน้า จาก Miss Sixty

สร้อยคอ พร้อมจี้รูปจรวด THE ROCKET WORLD TOUR 1992 จาก Missile

กระโปรงลายตาราง พร้อมเข็มขัด จาก Miss Sixty

แหวน พร้อมหัวแหวน สีลูกกวาด 1 set จาก Missile

WHERE CMYB ที่ สยามสแควร์ ซอย 3 Senada ที่ ชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์ Miss Sixty ที่ ชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์ Wear-house ที่ สยามสแควร์ ซอย 2 Mathematics ที่ ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ Missile ที่ Mathematics, ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ bebe ที่ ชั้น 2 เอ็มโพเรียม EQ:iQ ที่ ชั้น 1 สยามพารากอน Maneesilp ที่ สยามสแควร์ ซอย 2

เดรสแขนกุดสีครีม สกรีนลายหน้าคนสีส้ม-ดำด้านหน้า จาก Miss Sixty

เดรสแขนกุด สีเหลือง จาก Senada

รองเท้า Wedge หนัง สีน้ำตาล จาก Maneesilp


18

HOME MADE

THE HAPPY DUTIES เรื่อง : สิ ร ิ น พร จึ ง พิ ท ั ก ษ์ อ ุ ด ม ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

กับเทศกาลตามล่าดูหนังฮอลลีวดู คุณภาพ ออสการ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทผ่ี า่ นมา ไม่รวู้ า่ คุณ ได้มโี อกาสจองตัว๋ เพือ่ เข้าโรงไปดู Revolutionary Road ภาพยนตร์กดดันชีวิตคู่ ที่นำแสดงโดยคู่แจ็ค-โรส แห่ง Titanic กันบ้างหรือยัง อาจมีเหตุผลและตัวแปรหลายอย่างที่เป็น ชนวนให้คนเราหมดรัก และเบือ่ หน่ายในการใช้ชวี ติ คู่ สำหรับสาวเอพริล (เคต วินสเลต) ในเรือ่ งนัน้ เธอมี ความฝันทีอ่ ยากจะหลุดพ้นจากกิจกรรมแม่บา้ นซ้ำซาก ทีต่ อ้ งทำความสะอาดบ้าน ดูแลสามีและลูก ทัง้ ทีห่ าก มองในความเป็นจริงของชีวิตแล้ว ‘ครอบครัว’ คือ สิง่ สำคัญยิง่ ทีเ่ ธอมี และควรทีจ่ ะมีความสุขกับชีวติ ที่ เป็นอยู่ มากกว่าจะทะเยอทะยานไขว่คว้าหาความสุข ความสมหวังกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือเอื้อมมือของเธอ แน่นอนว่า หน้าที่แม่บ้านในความคิดของ ใครหลายคน อาจเป็นภาพทีด่ หู นัก เหนือ่ ย และเป็น ชีวติ ทีแ่ ทบจะหาเวลาความเป็นส่วนตัวไม่ได้เอาเสีย เลย ทว่า ความคิดเก่าๆ เหล่านัน้ ดูจะใช้ไม่ได้กบั สาว สวย เจ้าแม่เอ็มซี ทีช่ อ่ื ‘หนิง’ - ศรัยฉัตร จีระแพทย์ คุณแม่ของ ‘น้องเบลลา’ – ด.ญ. กุญจารี จีระแพทย์ ลูกสาววัย 1 ขวบ 5 เดือน ทีย่ อมทิง้ การออกงานสังคม แล้วหันมามีความสุขกับการอยู่บ้านเพื่อเลี้ยงลูก

ดูแลบ้านและสามีแทน “หนิงเกิดทีอ่ เมริกา กลับมาโตเมืองไทย ซึง่ ระหว่างทีอ่ ยูเ่ มืองไทย หนิงก็ตอ้ งย้ายบ้านตามคุณแม่ ทีต่ อ้ งไปทำงานต่างจังหวัดไปเรือ่ ยๆ พอโตขึน้ อีกนิด คุณแม่กส็ ง่ ไปเรียนต่อทีอ่ เมริกา เรียกได้ว่า หนิงเป็น คนทีไ่ ม่คอ่ ยได้อยูน่ ง่ิ ๆ เป็นหลักแหล่ง จนมาแต่งงาน กับพีโ่ บ๊ท (จามร จีระแพทย์) แล้วย้ายเข้ามาอยูบ่ า้ น หลังนี้ หนิงถึงได้รสู้ กึ ว่า จริงๆ แล้วเราอยากมีบ้านนะ บ้านที่เป็นของเรา ของครอบครัวเราเอง” ศรัยฉัตรเล่าให้เราฟังถึงต้นกำเนิดแห่งความ ผูกพันที่เธอมีต่อเรือนหอสไตล์โมเดิร์นสีขาวสวย ที่ เธอยินดีเปิดต้อนรับให้เราเข้าไปพูดคุยด้วย “ช่วงทีแ่ ต่งงานแรกๆ หนิงกับพีโ่ บ๊ท เรายัง อยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่สามีอยู่ งานบ้านอะไรหนิงก็ ไม่ต้องแตะ แต่พอได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านที่เป็นของ เราเองแล้ว หน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่างๆ มันก็ตามมา เมื่อก่อนเราอาจจะไม่ต้องรับหน้าที่ตรงนี้ เพราะ พ่อแม่พี่โบ๊ททำให้หมดเลย คือทุกวันนี้หนิงก็ยังทำ กับข้าวไม่เป็นนะคะ แต่หน้าที่อื่น อย่างการเช็กว่า ข้าวของเครื่องใช้อะไรในบ้านเรามันหมด หรือการ บริหารเงินเพื่อจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าพี่เลี้ยงของน้อง เบลลา ซึ่งตรงนี้หนิงว่า สิ่งเหล่านี้ได้สอนให้หนิง


19

เป็นคนละเอียดอ่อนขึ้น ใส่ใจ และดูแลสมาชิกใน บ้านมากขึ้น ยังจำได้เลยว่า วันแรกที่หนิงไปเดิน ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของเข้าบ้าน หนิงรู้สึกยังไง แบบว่ามันภูมิใจนะคะ แล้วก็มีความสุขมากด้วย” ศรัยฉัตรยังเล่าให้เราฟังอีกว่า ช่วงแรกทีเ่ ธอ กับสามีย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ใหม่ๆ นั้นเป็นช่วง ที่เธอเพิ่งจะคลอดน้องเบลลา ทั้งเธอและสามีต้อง ตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อกล่อมลูกสาวที่ร้องไห้โยเย ไม่ยอมหยุด ประกอบกับตัวเธอเองที่เครียดกับการ ปรับตัวเพื่อเป็นแม่ – บทบาทใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน ชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านพ้นไปได้ ทว่า สิง่ หนึง่ ทีช่ ว่ ยประคับประคองชีวติ คู่ และสร้าง กำลังใจให้เธอได้มากมายอย่างน่ามหัศจรรย์ คือ ความรับผิดชอบอันน่าประทับใจของผู้เป็นสามี “ตัง้ แต่มนี อ้ งเบลลา หนิงกับพีโ่ บ๊ทเราตกลง กันไว้เลยว่า ต่อไปนีช้ วี ติ คูข่ องเราจะไม่ใช่แค่สองแล้ว นะ แต่ตอ้ งเป็นสาม ลูกเป็นส่วนหนึง่ ของเราทัง้ สองคน ซึ่งพี่โบ๊ทก็ดีมากค่ะ เข้าใจ และช่วยหนิงดูแลน้อง เบลลามาตลอด ไม่มีเลยที่เขาจะปล่อยให้หน้าที่ การเลี้ยงดูลูกต้องตกเป็นของคนเป็นแม่ฝ่ายเดียว ทุกวันนี้พี่โบ๊ทจะอ่านหนังสือให้เบลลาฟัง เล่นกับ เบลลาทุกเช้า แล้วค่อยออกไปทำงาน หรือไม่ว่าพี่ โบ๊ทจะงานเยอะ กลับบ้านตีหนึ่ง ตีสอง แต่เจ็ด โมงเช้าพี่โบ๊ทจะตื่นแล้ว เพื่อมาเล่นกับลูก นี่เป็น ความน่ารักในตัวพี่โบ๊ทที่หนิงประทับใจที่สุดค่ะ” ขณะก้าวเดินออกจากตัวบ้านของเธอ เรา ก็ฉุกคิดอะไรได้อย่างหนึ่งว่า แท้จริงแล้วความสุข ของคนเราหาได้ง่ายนิดเดียว เชื่อเถอะว่า หากคุณ สะกดคำว่า ‘FAMILY’ เป็น และรู้ถึงความหมาย ของตัวสะกดแต่ละตัวทีว่ า่ F – FATHER, A – AND, M – MOTHER, I – I, L – LOVE, Y – YOU แค่นี้ คุณก็ไม่ต้องออกไปไขว่คว้าหาความสุขจนสุดโลก ที่ไหนอีก

HOME STAY

เมนูล่าสุดที่สามีทำให้คุณทาน - ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ เช้า สาย บ่าย เย็น หรือค่ำ - เช้า รู้สึกว่าเป็นเวลาของการเริ่มต้นชีวิต ในแต่ละวัน สิ่งแรกที่ต้องทำทุกๆ เช้า - อาบน้ำให้น้องเบลลาด้วยตัวเองค่ะ ทริปหน้าพาลูกเที่ยว - อเมริกา อยากพาเขาไปเห็นทีท่ แ่ี ม่เกิด แพลนชีวิตในปีนี้ของคุณ - จะใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้น ก็อยากจะหา เวลาไปเล่ น โยคะ สั ก อาทิ ต ย์ ล ะ 2 วั น วันละ 2 ชั่วโมง ก็พอแล้วค่ะ ลุคส์สบาย สไตล์ศรัยฉัตร - เสื้อยืด กางเกงยีนส์ค่ะ เป็นอะไรที่คล่อง ตัวสุดๆ นิ ต ยสารแฟชั่ น ที่ คุ ณ อ่ า นไว้ อั พ เดตเทรนด์ - Instyle มุมไหนในบ้านที่จะเห็นคุณบ่อยที่สุด - ห้องของเล่นของน้องเบลลาค่ะ


HEALTH AND HEART

21

HEALTH

A BANANA A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY ไม่ใช่แค่แอปเปิล้ ซะแล้วทีไ่ ด้ชอ่ื ว่า เป็นผลไม้ จากพระเจ้า เพราะกล้วย โดยเฉพาะกล้วยหอม ก็ยงั มีคุณสมบัติขจัดโรคได้เด็ดขาดไม่แพ้กัน ดังนี้ • จากงานวิจัยพบว่า กินกล้วยแค่ 2 ผล ก็สามารถเพิ่มพลังงาน ทำให้คุณออกกำลังกายได้ นานถึง 90 นาที • ในกล้วยมีธาตุเหล็กสูง ซึง่ เป็นตัวช่วยกระตุน้ การผลิตเฮโมโกลบินในเลือด จึงช่วยป้องกันโรคโลหิต จางได้ • กล้วยมีธาตุโพแทสเซียมสูง แต่มปี ริมาณ เกลือต่ำ เป็นอาหารทีส่ มบูรณ์แบบทีส่ ดุ ทีจ่ ะช่วยลด ความดันโลหิต • การรับประทานกล้วยในมือ้ อาหารเช้าทุกวัน

SUPER SALT

เกลือ คือ วั ตถุ ปรุ ง แต่ ง รสชาติ อาหารที่มีดีเกินตัว เพราะหากคุณป่วย แล้ ว ละก็ เกลื อ นี ่ แหละช่วยรักษาได้ 1. ไอเพราะเป็นหวัด แค่เอาน้ำเปล่า 1 ถ้วย มาเหยาะเกลือลงไป 1 ช้อนชา คนจน เกลือละลาย แล้วใช้บ้วนปากกลั้วคอหลายๆ

250

อาหาร จะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ จึง ช่วยป้องกันอารมณ์บูดๆ และความรู้สึกเฉื่อยชาได้ • กล้วยเป็นอาหารที่แพทย์ใช้ควบคุมโรค ลำไส้เป็นแผลสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคลำไส้ เรื้อรัง และกล้วยยังมีสภาพเป็นกลาง ไม่เป็นกรด ทำให้ลดการระคายเคือง และยังไปเคลือบผนังลำไส้ และกระเพาะอาหารด้วย • กล้วยคือผลไม้ที่สามารถทำให้อุณหภูมิ เย็นลงได้ทง้ั ทางร่างกายและจิตใจ การกินกล้วยจึง จะช่วยส่งเสริมกำลังสมองในการเรียน และการทำงาน ช่วยแก้อาการร้อนใน และทำให้คนทีอ่ ารมณ์ฉนุ เฉียว • ปริมาณเส้นใยและกากอาหารที่มีอยู่ใน ง่าย กลายเป็นคนอารมณ์ดี และใจเย็น • กินกล้วยช่วยให้เลิกบุหรีไ่ ด้ เพราะในกล้วย กล้วย จะช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติ และยังช่วย มีปริมาณของวิตามินซี เอ บี 6 และบี 12 ที่สูงมาก แก้ปัญหาโรคท้องผูกโดยไม่ต้องกินยาถ่ายเลย • กล้วยมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่บำบัดอาการ และยังมีโพแทสเซียมกับแมกนีเซียม ที่ช่วยทำให้ ซึมเศร้าได้ เพราะเมื่อสารนี้เข้าไปในร่างกาย ก็จะ ร่างกายฟื้นคืนตัวได้เร็ว อันเป็นผลจากการลด-เลิก ถูกเปลี่ยนเป็นซีโรโทนิน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น นิโคติน • ใครทีเ่ ป็นหูดฟังทางนี ้ เพราะสามารถรักษา ฮอร์โมนที่ช่วยปรับปรุงอารมณ์ให้ดีขึ้น ทำให้รู้สึกมี ได้โดยใช้เปลือกของกล้วยวางปิดลงไปบนหูด ให้ ความสุขเพิ่มขึ้น • กล้วยมีสารลดกรดตามธรรมชาติ ถ้าคุณ ด้านสีเหลืองของเปลือกกล้วยออกด้านนอก แล้ว เป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการเสียดท้อง ลองกิน ใช้แผ่นปิดแผลหรือเทปติดไว้ ก็จะสามารถรักษา กล้วยสักผลดูสิ โรคหูดให้หายได้ • การกินกล้วยเป็นอาหารว่างระหว่างมื้อ

ครั้ง ความเค็มจะเข้าไปละลายเสมหะในลำคอ 2. มึนหัว สมองไม่แล่น รีบรองน้ำอุ่นให้เต็ม ถัง หยอดเกลือลงไป 2-3 ช้อนชา แล้วเอามาอาบ รับรองว่าสมองจะโล่ง คิดงานได้ปรูด๊ ปร๊าด เพราะ เกลือช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดี มีเลือดไป หล่อเลี้ยงสมอง 3. เร่งให้อาเจียน ถ้าบังเอิญกินสารพิษเข้า ไป หรืออึดอัดอาหารไม่ยอ่ ย จนต้องทำให้อาเจียน ออกมา ให้ดื่มน้ำเกลือเข้มข้นแก้วใหญ่ๆ ไม่นาน

จะได้อาเจียนสมใจ 4. คันตามผิวหนัง ให้ทาบริเวณที่คันด้วย น้ำเกลือ เชื้อราบริเวณนั้นจะสิ้นฤทธิ์ หรือถ้าใคร ถูกเจ้ายุงตัวร้ายมาขอบริจาคเลือดไป แถมยังทิ้ง รอยแผลไว้เป็นที่ระลึก อย่ามัวแต่เกาให้ผิวเสีย ใช้น้ำเกลือทาที่รอยแผล ไม่นานความคันจะหาย ไป และรอยบวมก็จะยุบเร็ว

Milliliters นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาศึกษาพบว่า การดื่มโกโก้ร้อน 1 ถ้วย หรือ 250 มิลลิลิตร เป็นประจำ จะช่วยให้อายุยืนขึ้น เนื่องจากโกโก้อุดมไปด้วย โพลีฟีนอล สารต่อต้านอนุมูลอิสระ โดยมีมากกว่าไวน์แดง 1 แก้ว ถึง 2 เท่า มากกว่าชาเขียว 1 ถ้วย ถึง 3 เท่า และมากกว่าชาดำ 1 ถ้วย ถึง 5 เท่า

ธัญพืชเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ กำลังมาแรง ใครทีค่ ดิ ว่าการกินธัญพืช เข้าไปมากๆ แล้วจะทำให้อ้วนนั้น เรา ขอร้องให้ลบความคิดนั้นออกไปจาก หัวเสียที แล้วหันมาจริงจังกับการกิน ธัญพืชเพื่อสุขภาพให้มากขึ้น ข้าวสาลี - อุดมด้วยสารอาหารมาก กว่า 100 ชนิด มีแร่ธาตุหลักๆ ทีร่ า่ งกาย ต้องการครบถ้วน เป็นแหล่งโปรวิตามินเอ สูงทีส่ ดุ ในบรรดาอาหารต่างๆ ซึง่ วิตามิน และแร่ธาตุสำคัญๆ จะอยูบ่ ริเวณเปลือก ข้าวและจมูกข้าว นอกจากนี้ ต้นกล้า ของข้ า วสาลี ย ั ง มี ค ลอโรฟิ ล ล์ แ ละ ออกซิเจนสูง จึงมีคนนิยมนำมาคั้นดื่ม สดๆ เพื่อล้างพิษในร่างกาย ลูกเดือย - เป็นธัญพืชให้พลังงาน และมีโปรตีนคุณภาพสูง ในตำรายาจีน มักใช้ลกู เดือยบดผสมข้าวต้ม กินบำรุง กำลัง ทีส่ ำคัญ ลูกเดือยยังมีกรดอะมิโน ช่วยให้หลับง่ายขึ้น ข้าวโอ๊ต - อุดมด้วยใยอาหารชนิด ละลายน้ำได้ ซึ่งทำหน้าที่คอยดูดซับ อาหารจำพวกน้ำตาล แป้ง และไขมัน ในลำไส้เล็ก และนำพาไปยังระบบขับ ถ่าย จึงช่วยลดคอเลสเตอรอล และ ป้องกันอาการท้องผูก งาดำ - มีแคลเซียมสูงกว่านมวัวถึง 6 เท่า อุดมด้วยวิตามินบี และอี ช่วย บำรุงประสาทให้ร่างกายสดชื่น และ ช่วยให้กระดูกแข็งแรง ในงาดำยังมีไขมัน โอเมกา-3 และโอเมกา-6 ซึง่ ช่วยลดคอเลสตอรอล ป้องกันการแข็งตัวของหลอด เลือด และป้องกันโรคหัวใจ

RELATIONSHIP

HEART

TIPS FOR YOUNGER คนส่วนมากมักอ้างว่ายุ่งจนไม่มีเวลา พักผ่อน แถมยังพูดว่าเครียดมากมาย ทัง้ ทีจ่ ริงแล้ว คุณสามารถเติมความสุขให้ตวั เองได้ เพียงแค่เริม่ ต้น เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป คุณก็ จะมีชีวิตที่ดีขึ้น เครียดน้อยลง และรู้สึกมีพลังราว กับเป็นเด็กสาวๆ เลยทีเดียว ยิม้ แย้มแจ่มใสอยูเ่ สมอ เพราะจะช่วย กระตุน้ การทำงานของสมองส่วนรับรูค้ วามสุข หาก วันไหนรูส้ กึ เศร้าจนยิม้ ไม่ออก ลองโทร.หาเพือ่ นทีม่ กุ เยอะหรืออยูใ่ กล้คนอารมณ์ดเี ข้าไว้ จะทำให้คณ ุ ยิ้มได้

CEREAL THE BEST!

คิดจินตนาการเรือ่ งดีๆ ใช้เวลาแค่ 2-3 นาทีกอ่ นนอน วาดฝันเรือ่ งทีท่ ำให้คณ ุ มีความสุข เช่น ทริปสุดสนุกช่วงพักร้อน ดินเนอร์ใต้แสงเทียนกับ หวานใจ เทคนิคนีช้ ว่ ยให้หลับได้เร็วและสนิทมากขึน้ ผูกมิตรเพือ่ นใหม่ การทำความรูจ้ กั ผูค้ น ใหม่ๆ จะช่วยเสริมสร้างความมัน่ ใจและเปิดโลกทัศน์ ของคุณ ที่สำคัญคือ เป็นผลดีต่อหัวใจ เพราะคนที่ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะมีความเครียดน้อย และมี ความดันโลหิตต่ำกว่าคนที่ไม่ยอมเข้าสังคม ใกล้ชดิ ธรรมชาติ จะลงมือพรวนดินใส่ปยุ๋

รดน้ำต้นไม้ หรือแค่เดินชมนกชมไม้ ก็ให้ประโยชน์ ทัง้ นัน้ ผลการศึกษาในอังกฤษพบว่า หากได้สดู กลิน่ ไอดิน จะทำให้สมองหลัง่ สารความสุขชือ่ ซีโรโทนิน ออกมามากขึ้น ฟังดนตรีจงั หวะสบายๆ จะช่วยให้ระบบ ประสาทผ่อนคลาย ป้องกันไม่ให้ระดับฮอร์โมน ความ เครียด ความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจ เพิ่มสูงจนเกินไป เรียนรูจ้ ากเด็ก เวลาเด็กเล็กๆ เล่นกัน มักเน้นเล่นทีละอย่างและหมกมุ่นกับสิ่งนั้น ลอง ปล่อยตัวไปกับการละเล่นแบบเด็กๆ ดูบ้าง แล้ว คุณจะรูส้ กึ ผ่อนคลายพร้อมๆ กับการได้เป็นตัวของ ตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ กำจัดสารพิษ ขัน้ ตอนสำคัญในการเพิม่ ความสุข และความสาว คือกำจัดสารพิษจากชีวิต ทุกระดับ ไม่วา่ จะเป็นประสบการณ์อนั ไม่นา่ พึงพอใจ ความสัมพันธ์แย่ๆ อาหารทีไ่ ม่ดตี อ่ สุขภาพ หรือแม้ แต่อารมณ์ในทางลบ ซึ่งดูดความมีชีวิตไปจากตัว คุณ

GET OFF PROBLEM!

หากในองค์กรของคุณมีคนจำพวกที่ ชอบขโมยผลงาน หรือคุณกำลังเผชิญกับ ปัญหาต่างๆ ในทีท่ ำงานอยู ่ เรามีคำแนะนำ If : เพื่อนขโมยผลงาน Clear : งานนี้กรุณาเตรียมหลักฐานและ รายละเอียดของชิน้ งานทีค่ ณ ุ ทำให้ด ี จากนัน้ ก็ลุยเชือดชี้แจงกับเจ้านายได้เลย If : บรรยากาศในการทำงานมึนตึง Clear : เป็นเรื่องธรรมดาที่คุณและเพื่อน ร่วมงานจะมีเหตุการณ์ทไ่ี ม่เข้าใจกัน ควรคุย กับเพือ่ นทีม่ ปี ญ ั หาอยูอ่ ย่างเปิดใจ แล้วตกลง กันให้สบายใจทั้งสองฝ่าย If : ค่าตอบแทนไม่แฟร์ Clear : ลองเช็กประวัติการทำงาน และ ประสบการณ์ทำงานของเพื่อนร่วมงานที่ เงินเดือนมากกว่าเสียก่อน ถ้าเขาเป็นรองคุณ ทุกอย่าง ให้นดั พบเจ้านายได้เลย แต่ถา้ เขา เหนือกว่าจริง ก็ต้องยอมรับสภาพ


22

ALL ABOUT BIZ

BIZ LIFE

NEW WAVE NEW CHALLENGE ศรัณย์ ชัยปาณี

Station Director และ Marketing Director ไฟแรง ผู้ค้นพบจุดแข็ง และผลักดัน ให้คลื่นน้องใหม่ในวงการวิทยุ อย่าง Good FM เป็นที่รู้จัก และพร้อมที่จะ เติบโตอย่างแข็งแรงต่อไป

MikaOlivia • ทีมของเรามีคนไม่เยอะมาก ข้อเสียของการที่มีคนทำงานน้อย ทำให้หน้าตัก งานของแต่ละคนจะมีเยอะ แต่ข้อดีคือ เนื่องจากเราเป็นคลื่นวิทยุใหม่ มันจึง ทำให้เกิด unity เกิดความสามัคคี ทุกคนรู้จักกันหมด และงานวิทยุต้องอาศัย การตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อเพิ่มความสะดวกกับลูกค้าที่มาซื้อโฆษณา ซึ่งการที่ เป็นองค์กรเล็ก คนน้อย จะทำให้งานตรงนี้เร็วมาก • ความท้าทายของเราก็คอื การหาอะไรใหม่ๆ มาตอบสนองความต้องการของ กลุม่ คนฟังให้มากทีส่ ดุ และจะทำอย่างไรให้เราแตกต่างไปจากคลืน่ อืน่ ๆ ซึง่ การ ทีเ่ ราจะไปตีตลาดคลืน่ ทีเ่ กิดไปแล้ว ผมคิดว่า เรายังไม่พร้อม และมันเสีย่ ง จึงต้อง มาดูว่ามันมีช่องว่างตรงไหนที่เราน่าจะ complete ได้ ซึ่งผมคิดว่าเพลงสากล น่าจะเป็นคำตอบนั้น เพราะคู่แข่งน้อย และผมเคยทำคลื่นเพลงสากลมาก่อน จึงน่าจะสร้างจุดแข็งเพื่อเป็น leader ในกลุ่มนี้ได้ • ปัญหาทีเ่ ราพบในช่วงนีม้ กั จะเป็นปัญหาทีเ่ กิดจากภายนอก อย่างเรือ่ งเศรษฐกิจ ทีจ่ ะทำให้ลกู ค้ามาซือ้ โฆษณาน้อยลง เพราะงบโฆษณาของแต่ละบริษทั จะถูก hold ไว้เป็นอย่างแรก สิง่ ทีเ่ ราต้องทำคือ การปรับเปลีย่ นทัง้ promotion และ product ของเรา และทำให้ brand ของเราเป็นทีร่ จู้ กั ให้ได้เร็วทีส่ ดุ เมือ่ คนรูจ้ กั เรามากขึน้ sponsor ก็จะรู้จักเรามากขึ้น ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมด • ความยากของการเป็นคลื่นใหม่ คือจะทำอย่างไรให้คนฟังรู้จักคลื่นเรา และ อยูฟ่ งั เราให้ได้นานทีส่ ดุ ดังนัน้ ก่อนทีเ่ ราจะทำอะไร เราต้อง identify ตัวเองให้ ชัดเจนก่อนว่าเราเป็นอย่างไร และต้องการทำอะไร เพราะเราไม่สามารถเปลีย่ นไป เปลี่ยนมาได้ ไม่อย่างนั้นคนฟังจะไม่สามารถคาดหวังอะไรกับเราได้เลย ซึ่ง ความยากตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องสนุก เหมือนเราได้เริ่มอะไรใหม่ๆ • การทำงานกับทีมงานที่เป็นกันเอง บางครั้งก็จะมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำ ระหว่างเรือ่ งส่วนตัวกับเรือ่ งงาน สิง่ ทีผ่ มทำคือ เราต้อง respect เขา แล้วเขาจะ respect เรากลับมา และเราต้องมีเส้นแบ่งว่า เวลาผมทำงาน ผมทำจริงๆ ถ้า คุณทำงานไม่สำเร็จ คุณต้องโดนดุโดนว่าอยูแ่ ล้ว ซึง่ เป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะทำกับคน ทีส่ นิทสนมกัน แต่ผมจะไม่ใช้อารมณ์ในการดุหรือว่าใคร แต่ทุกอย่างจะต้องมี เหตุผลของมัน • ผมฟังความคิดเห็นของทุกๆ คน เพราะแต่ละคนจะมีความสามารถ และ ความถนัดที่ทำให้เขาถูกดึงเข้ามาร่วมทีมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ผมจะไม่คิดว่า ผมจะรู้ดีกว่าคนอื่นๆ เลย แต่ว่าผมจะเป็นศูนย์กลางที่รับข้อมูลต่างๆ มา แล้ว ค่อยกลับมาทำให้ทุกอย่างมัน balance กับทิศทางที่เราจะเดินต่อไปได้ • การเป็นศูนย์กลางระหว่างแต่ละฝ่าย ผมจะเป็นคนตัดสินใจเอง ดังนั้น มัน

จะไม่เป็นปัญหาระหว่างฝ่าย เพราะทุกอย่างต้องมาจบทีผ่ ม ผมจะหา solution ที่คิดว่าดีที่สุด ซึ่งอาจจะไม่ได้เจอกันที่ 50/50 อยู่แล้ว เนื่องจากมันเป็นธุรกิจที่ ต้องทำในระยะยาว บางอย่างเราอาจจะต้องยอมเสีย เพื่อที่จะได้ในตอนจบ แต่เราต้องชัดเจนตั้งแต่แรก ว่าจุดมุ่งหมายของเราเป็นอย่างไร เพราะมันไม่ สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับได้ • ความสนุกในการทำงานของผม คือการได้เจอสิ่งใหม่ๆ ทุกวัน ทำให้เรามี เรื่องต้องคิดเรื่อยๆ ไม่ได้มานั่งอยู่ในออฟฟิศเซ็นเอกสารไปวันๆ และมันสนุก ตรงที่ได้คลุกคลีกับคน เจอผู้คน ซึ่งทุกวันจะทำให้เราได้เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และเราสามารถเก็บสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นประสบการณ์ให้ตัวเองได้ • เวลาเจอปัญหาหนักๆ ผมจะไม่มานัง่ เครียดกับมันจนสุขภาพเราย่ำแย่ เพราะ มันไม่คมุ้ กัน ส่วนใหญ่ผมจะนัง่ หายใจเข้า-ออกลึกๆ ให้ทกุ อย่างมันช้าลงหน่อย แล้วค่อยๆ คิดหาทางออก ถ้าเหนื่อยมาก ไม่ไหวแล้ว ผมจะหยุดไว้ก่อน เดี๋ยว ค่อยมาคิดใหม่ ออกไปเตะบอล ฟังเพลง ทำอะไรก็ได้ให้เราลืมตรงนั้น ให้เรา หายเครียด เพราะปัญหายิง่ หนักแล้วเรายิง่ เครียด ให้ตายก็คดิ ไม่ออก แล้วจาก นั้นค่อยกลับมาลุยต่อ • เมื่อก่อนถ้าผมมีปัญหาอะไร ผมจะคิดว่ามันเป็นความผิดเรา เราต้องเก็บไว้ คนเดียว ต้องแก้เอง ต่อมาจึงพบว่า จริงๆ แล้วมันไม่ใช่ เพราะเราเป็นองค์กร ซึ่งมีความเป็นทีม มันไม่ใช่งานที่คนคนเดียวจะทำได้อยู่แล้ว ต้องดึงคนเข้ามา ช่วย พอมันมีหลายๆ point of view จะทำให้เจอทางออกในที่สุด • การทำงานตรงนีท้ ำให้ผมโตขึน้ มากในด้านประสบการณ์ เพราะได้เจอสิง่ ใหม่ๆ ทุกวัน และการได้เจออะไรโดยตรง มันต่างจากการที่เรามานั่งอ่านในหนังสือ เยอะเลย เพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่า จริงๆ แล้วแก่นของมันเป็นอย่างไร โดยที่ เราไม่ตอ้ งมีคนมาสอน ผมคิดว่า ยิง่ มีปญ ั หาเยอะเท่าไหร่ยง่ิ ดี ทำผิดเยอะเท่าไหร่ ยิ่งจำ • การตัดสินใจผิดบางครั้งมันทำให้เราได้อะไรมากกว่าการตัดสินใจถูกด้วยซ้ำ เราได้เห็นอีกหลายมุมมอง ทำให้รอบคอบมากขึ้น แล้วการทำผิดหนึ่งครั้ง มัน ทำให้เราหาวิธีแก้ได้แล้วสองถึงสามครั้ง แรกๆ แน่นอนว่าต้องเสียความมั่นใจ แต่ต้องเรียนรู้ว่ามันเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้ว เราทำอะไรกับมันไม่ได้แล้ว • ด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ผมเขาเป็น Board Member อยู่ที่นี่ด้วย ซึ่งการที่ ครอบครัวจับตามองเราอยู่ ผมถือว่าเป็นข้อดี เพราะจะทำให้เรา push ตัวเอง ไปเรื่อยๆ และพอคิดว่ามีคนตั้งความหวังในตัวเรา เราต้องทำให้ได้ มันจะทำ ให้เวลาเราจะทำอะไร เราจะตั้งใจทำมากขึ้น

BIZ BOOK

1001 วิธกี ล้าคิดริเริม่ ในทีท่ ำงาน

ผู้แต่ง : Bob Nelson ผู้แปล : ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์, พรหมเทพ ชัยกิตติวณิชย์ ราคา : 185 บาท

คนมีความคิดสร้างสรรค์หรือคิดนอกกรอบ ถือเป็นทรัพยากรอันมีคา่ ทีส่ ดุ ขององค์กร เพราะต่อให้ มีการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันสมัยล้ำเลิศสักแค่ไหน แต่ถา้ พนักงานยังมีไอเดียเท่าเดิม ไม่เคยจะริเริม่ อะไรได้ ก็ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าองค์กรนัน้ จะมีชะตากรรมอย่างไร (หรือใครสงสัย) หนังสือเล่มนี้อาจจะออกมาได้สักพัก แล้ว แต่เราเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับพนักงานหรือ มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่อยากจะเป็นทรัพยากรอัน มีคา่ และควรเก็บไว้ มากกว่าจะเป็นทรัพยากรทีบ่ ริษทั เลือกตัดออกเป็นอย่างแรกเมื่อต้องลดค่าใช้จ่าย (ฟัง แล้วเศร้าไหมล่ะ?) หนังสือเล่มนี้นำเรื่องราวสั้นๆ ของ ผู้ที่เคยมีความคิดริเริ่มและนำความคิดนั้นมาปั้นให้ เป็นจริงและประสบความสำเร็จ โดยมีตัวอย่างจริงๆ

จากบริษัทดังๆ อย่าง 3M, KFC, IBM และยังมีธุรกิจ อื่นๆ มากมายนับร้อยเรื่อง โดยเนื้อหาในหนังสือแบ่ง เป็น 3 ภาค คือ เริ่มจากตนเอง ตนเองและผู้อื่น และ ภาคการงานกับชีวติ ของตัวเอง โชคดีทเ่ี นือ้ หาและเนือ้ เรื่องในเล่มนี้เต็มไปด้วยภาษาและคำพูดที่ออกแนว สร้างแรงบันดาลใจ เพราะผู้เขียนเป็นนักพูดสร้างแรง จูงใจ เลยทำให้อา่ นทัง้ เล่มจบรวดเดียวได้โดยไม่นา่ เบือ่ หรือไม่เป็นทฤษฎีเกินไป เราขอให้คณ ุ อ่านแล้วได้ความ คิดริเริม่ ใหม่ๆ กันถ้วนหน้า เขาอุตส่าห์รวบรวบมาพันหนึง่ ความคิดแล้ว อย่าปล่อยให้เสียของซะล่ะ เชือ่ เถอะว่า ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ คนมีความคิดริเริ่มนี่แหละ จะอยู่รอดปลอดภัย

ธุรกิจแบบหนึ่งอาจมาผสมผสานกับ ธุรกิจอีกแบบหนึ่งได้ไม่ยาก ถ้าหากมีรูป แบบธุรกิจใกล้เคียงกัน แต่ไอเดียธุรกิจจาก บริ ษ ั ท ในแคนาดาแห่ ง นี ้ ท ำให้ เ ราทึ ่ ง เพราะไม่ ค ิ ด ว่ า มั น จะเกี ่ ย วข้ อ งกั น ได้ อย่ า งไรระหว่ า งโรงเรี ย นสอนภาษากั บ โรงเรียนสอนการแต่งหน้า แต่ MikaOlivia ทำได้แบบเนียนๆ โดยเจ้าของกิจการเป็น ชาวญีป่ นุ่ ทีโ่ ตในแคนาดา ชือ่ คาริน มิคะ โชจิ กับ โอริบุ โอลิเวีย โยโคตะ ซึ่งมี ประสบการณ์ทั้งการเรียนการสอนมาทั่ว โลก โดยเฉพาะในโตเกียวและในแคนาดา ทั้งคู่เห็นช่องว่างทางการตลาด ที่คนอาจ จะเบื่อๆ การเรียนภาษาอย่างเดียวโดดๆ เลยช่วยกันออกแบบคอร์สเรียนแต่งหน้า กับเมกอัพอาร์ทสิ ต์ชาวญีป่ นุ่ โดยนักเรียน ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวญี่ปุ่นที่อยากเรียนแต่ง หน้า แต่ขณะเดียวกันก็อยากเรียนภาษา อังกฤษด้วย โดยเจ้าของกิจการได้บอกว่า “ขณะทีเ่ รียนแต่งหน้า นักเรียนก็จะได้เรียนรู้การสนทนาเป็นภาษาอังกฤษไปด้วย ซึ่ง ฉั น คิ ด ว่ า มั น จะช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะทาง ภาษาของนักเรียนได้มากทีเดียว” อืมม์ เรียนไปด้วย ฝึกพูดในชีวติ จริงไปด้วยนัน่ เอง เราว่าเก๋ดี และโรงเรียนสอนภาษาที่อื่นๆ น่าจะนำมาปรับใช้ดว้ ย แต่อาจจะปรับเป็น เรียนภาษาไปด้วย ท่องเที่ยวไปด้วย หรือ อาจจะเรียนภาษากับเรียนศิลปะควบไป ด้วย เออ น่าจะเข้าท่าและไม่นา่ เบือ่ ทีเดียว เชียว เอ้า ใครสนใจไอเดียนี้ ลองหยิบเอาไป ใช้ดูนะ

BIZ QUOTE I LEARNED TO EMBRACE RISK, AS LONG AS IT WAS WELL THOUGHT OUT AND, IN A WORST-CASE SCENARIIO, I’D STILL LAND ON MY FEET

Eli Broad


24

THE WORDS

“A goodbye isn’t painful unless you’re never going to say hello again.” การกล่าวลาจะไม่เจ็บปวด เว้นแต่ว่าท่านจะไม่กล่าว ทักทายอีกแล้ว -นิรนาม

“Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect.”

“Strong people make as many mistakes as weak people. Difference is that strong people admit their mistakes, laugh at them, learn from them. That is how they become strong.”

-Ralph Waldo Emerson

-Richard Needham

คนที่ตื้นเขินจะเชื่อในโชค แต่คน ที่แข็งแกร่งจะเชื่อในเหตุและผล

คนที่แข็งแกร่งทำผิดพลาดได้มากเท่าๆ กับคนอ่อนแอ แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ คนแข็งแกร่งยอมรับความผิดพลาดนั้น หัวเราะใส่มัน เรียนรู้จากมัน นั่นละคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงแข็งแกร่ง

“Truth fears no questions.” ความจริงไม่กลัวคำถาม -นิรนาม

“The man who follows the crowd will usually get no further than the crowd. The man who walks alone is likely to find himself in places no one has ever been.” คนที่เดินตามฝูงชน จะไปไหนได้ ไม่ ไกลกว่ากลุ่มคนเหล่านั้น แต่คนที่ก้าวเดินเพียงลำพัง มักจะค้นพบตัวเองในที่ที่ ไม่เคยมีใครเคยค้นเจอ -Alan Ashley-Pitt

“The main dangers in this life are the people who want to change everything or nothing.” ในบรรดาสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งในชีวิตก็คือ คนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปเสียทุกสิ่ง กับคน ที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย -Nancy Astor

“The game of life is a game of boomerangs. Our thoughts, deeds and words return to us sooner or later with outstanding accuracy.”

เกมของชีวิตก็คือเกมเล่นบูมเมอแรงนั่นเอง ทุกความคิด การกระทำ คำพูดของเรา จะย้อนกลับมาหาเราไม่ช้าก็เร็ว ด้วยความแม่นยำตรงเผงเป็นที่สุด -Florence Schovel

“He who trims himself to suit everyone will soon whittle himself away.”

คนที่เล็มกิ่งก้านใบของตัวเอง เพื่อให้ถูกใจคนอื่น ไม่ช้าก็จะต้อง เฉือนผิวตัวเองออกไปสักวัน

-Raymond Hull

“Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future.” การให้อภัยแปรเปลีย่ นอดีตไม่ได้ แต่มนั ช่วยขยายภาพอนาคตให้ใหญ่ขึ้นได้

-Paul Boese

“Some people come into our lives, leave footprints on our hearts, and we are never the same.” เมื่อคนบางคนก้าวเข้ามาในชีวิตเรา และฝากรอยเท้าไว้ในหัวใจเราแล้ว เราจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป

-Franz Peter Schubert

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คุณสามารถหยิบ a day BULLETIN ฟรีก๊อบปี้ที่กำลัง HOT! สุดๆ ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ 18 สาขา ทั่วกรุงทพฯ - ทองหล่อ 1, ทองหล่อ 2, ทองหล่อมิดทาวน์, หลังสวน, เอกมัย, SF รัชโยธิน, La Villa พหลโยธิน, เซ็นทรัลเวิลด์, สยามพารากอน, Alife Park (ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต), Siam Pomodoro, The Crystal Park, จามจุรีสแควร์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล ชิดลม, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และ All Season Place


1

OPEN HOUSE

SALE!! «—π‡¥’¬«‡∑à“π—πÈ !

à·ÕÂè §-1 ·ØÁ‹

àÃÔÁè µŒ¹·ÕÃè Ò¤ÒàÅ‹ÁÅÐ ºÒ· !

˹ѧÊ×ͷѧé à¡‹Ò-ãËÁ‹ à¤ÅÕÂÏ⡴ѧŌҧʵçÍ¡ !

Íк؍¡©Åͧ¤ÃºÃͺ 5 »‚ (¡ŒÒÇÊÙ‹»‚·Õè 6) ແ´ºŒÒ¹µŒÍ¹ÃѺ¼ÙŒÍ‹Ò¹·Ø¡¤¹à¾×èÍÊ‹§¼‹Ò¹áçºÑ¹´ÒÅ㨠àµÃÕÂÁ¾ºË¹Ñ§Ê×ÍÃÒ¤Ò¶Ù¡ÁËÑȨÃÏ㹺ÃÃÂÒ¡ÒÈẺ໚¹¡Ñ¹àͧÍ‹ҧáç äÁ‹ÁÕ´¹µÃÕ äÁ‹ÁÕÈÔÅ»¹ äÁ‹ÁÕ¾ÃÔµµÕé ᵋÁÕ¤ÇÒÁʹءª¹Ô´·ÕèËÒäÁ‹ä´Œã¹§Ò¹ä˹

æ‘ ‡ »…! DARK

MARKET

HAPPY HOUR!

Á×Í¢ÇÒ¶×Íä¿©Ò Á×Í«ŒÒ©¡Ë¹Ñ§Ê×Í

6 âÁ§àÂç¹-1 ·ØÁ‹

EVERYTHING MUST GO!

¢ÍÂé Ó ÍÕ ¡ ˹! àÊÒÏ 21 ÁÕ¹Ò¤Á¹Õé

Çѹà´ÕÂÇ෋ҹѹé ! à·ÕÂè §–1 ·ØÁ‹ ʶҹ·Õè ºŒÒ¹ÍÐà´Â

àÍ¡ÁÑ«Í 10!!

(ªÑé¹ 3 àÍ¡ÁѪŒÍ»»œ§ÁÍÅŏ) ºÍ¡¾ÕèÇÔ¹Á͒䫤Ç‹Ò “仺ŒÒ¹ÍÐà´Â»Ò¡«Í 10 àžÕè”

(¤‹ÒÁÍàµÍÏ䫤 15 ºÒ· à¼ÅÍæ ᾧ¡Ç‹Ò¤‹Ò˹ѧÊ×Í)

µÔ´µÒÁ¢‹ÒǤ׺˹ŒÒä´Œ·Õè www.abookonline.com ADB 9FEB09 full page.indd 1

3/9/09 6:41:58 PM


26

THE GUEST

THE HEALING TIME เรื่อง : เอกพล บรรลื อ ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

ถ้ามีการจัดประกวดชื่ออาชีพแปลกๆ ขึ้นมาละก็ รับรองได้ว่าแขกรับเชิญของเราคราวนี้ต้อง ติดหนึ่งในสิบอย่างแน่นอน แต่เสียดายที่การประกวดที่ว่ายังไม่มีใครจัด เราจึงพอจะทำได้แค่พาคุณ ไปทำความรู้จักกับอาชีพที่เขาเรียกกันว่า ‘นักเคลื่อนไหวบำบัด’ โดยการพูดคุยกับว่าที่เจ้าของอาชีพ นี้อย่าง ‘ดาว’ - ดุจดาว วัฒนปกรณ์ ซึ่งน่าจะทำให้คิ้วของคุณหายขมวดได้บ้าง ย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้ว ถ้ามีใครมาบอกดุจดาวว่า ต่อไปเธอจะต้องกลายเป็นนักเคลื่อนไหว บำบัด เธอคงจะมองว่าคนคนนั้นท่าจะฟุ้งซ่าน แต่ตอนนี้ เธอเริ่มเล่าให้เราฟังถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้ สนใจในเรื่อง Dance Movement Therapy “ดาวเป็นคนชอบเรื่องจิตวิทยามาตั้งแต่สมัยเรียน ตอนปริญญาตรีก็เลือกเรียนโทจิตวิทยา แล้วรู้สึกว่าชอบรู้เรื่องจิตใจมนุษย์มาก พอมาเข้ากลุ่มละครบีฟลอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มละครที่เน้นการ เคลื่อนไหว การใช้ร่างกายสื่อสารมากกว่าละครพูด ตอนอยู่ในกระบวนการซ้อม เราก็รู้สึกว่า พอซ้อม เสร็จแล้วมันเกิดอะไรสักอย่างขึ้นในใจไม่รู้ บางทีซ้อมๆ ไป อยู่ดีๆ ความทรงจำสมัยพระเจ้าเหาก็กลับ เข้ามา หรือกำลัง move อยู่ กำลังจะ improvise ก็มี image ต่างๆ ที่ไม่คิดว่ามันจะมีอยู่ในตัวเรา ออกมา ก็เริ่มสนใจว่าการเคลื่อนไหวกับกระบวนการพวกนี้มันพ่วงกันมาได้ยังไง” ดุจดาวเก็บความสงสัยนั้นไปถามเลขาตัวดีที่รู้ไปหมดทุกเรื่องอย่าง google ซึ่งมันตอบเธอว่า Dance Movement Therapy น่าจะตอบคำถามของเธอได้ เธอเลยตัดสินใจบินไปอังกฤษ ทั้งๆ ที่ไม่รู้ ด้วยซ้ำว่าคอร์สที่เธอจะเรียน เมื่อจบออกมาแล้วจะทำให้เธอได้ชื่อว่าเป็น ‘นักจิตบำบัด’ คนหนึ่ง เธออธิบายหลักการของการเคลื่อนไหวบำบัดว่า “เคยเห็นในหนังไหม เวลามีคนไข้เข้าไปหานักจิตบำบัด แล้วก็ไปนั่งพูดๆ ระบายว่าเป็นยังไง หลักการเดียวกันเลย แต่ทีนี้บางคนไม่รู้จะพูดอะไร ก็เลยไม่ต้องให้เขาพูด แต่เต้นแทน เต้นด้วยกันนี่ แหละ จริงๆ พอบอกว่ามาเคลื่อนไหว ทุกคนจะนึกว่าต้องมาเต้น ลั้นลา แต่จริงๆ ไม่หรอก เราจะให้ เขาอยู่ในพื้นที่ห้องบำบัด แล้วถ้าเขาเขินที่จะเคลื่อนไหว เขานั่งเฉยๆ นั่นก็คือการเคลื่อนไหวแล้ว หรือ ว่าแค่อยากจะขยับมือตามจังหวะเพลง นั่นก็คือการเคลื่อนไหวเหมือนกัน จะเล็ก จะใหญ่ จะมาก จะ น้อย มันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นหรือความไว้ใจของเขา และมันก็มีสารอยู่ข้างในเหมือนกัน” หน้าที่ของนักเคลื่อนไหวบำบัดก็คือ ต้องพยายามค้นหาสารที่ถูกส่งออกมาจากร่างกายของ คนไข้ผ่านการเคลื่อนไหวของเขา จากนั้นก็จะรวบรวมมาเก็บไว้ที่ตัวนักจิตบำบัดเอง ก่อนที่จะ วิเคราะห์ว่าปัญหาของคนไข้คืออะไร แล้วค่อยส่งคืนให้คนไข้ได้เข้าใจปัญหาที่ตัวเองมีอยู่ได้อย่าง ถ่องแท้ยิ่งขึ้น “เหมือนเขามีก้อนสเต๊กใหญ่มาก แต่เขาไม่มีมีดไม่มีส้อม แล้วเขารู้สึกเหมือนจะเป็นบ้า เราก็ ต้องทำให้เขาใจเย็นๆ และเอาเนื้อความคิดออกมา เรามีหน้าที่เก็บเนื้อเอาไว้ ซึ่งเนื้อก็ยังเป็นของเขา เหมือนเดิม จากนั้นเราอาจจะเช็กเขาว่าวันนี้เขาพร้อมที่จะกินเนื้อติดมันหรือยัง หรือว่าวันนี้พร้อม แล้ว เอาส่วนนี้ไปกินไหม เดี๋ยวฉันหั่นให้นิดหนึ่ง ทำให้มันนิ่มลง ค่อยๆ ส่งกลับไปทีละนิดๆ จนเขา สามารถรับปัญหาเข้าไปได้ แล้วเข้าใจกับปัญหาได้ละเอียดขึ้น”

โดยทั่วไป การเคลื่อนไหวบำบัดจะเริ่มต้นด้วยการคุยกับคนไข้ เพื่อให้รู้ว่าจิตใจคนไข้กำลัง ผูกติดอยู่กับสิ่งใด จากนั้นนักจิตบำบัดจะวิเคราะห์ว่าควรจะเริ่มต้นจากจุดที่คนไข้อยู่อย่างไร แล้วเริ่ม ต้นด้วยการวอร์มอัพปรับสภาพร่างกายเพื่อเข้าสู่กระบวนการการเคลื่อนไหวอิสระ ซึ่งตรงนี้เองที่นัก จิตบำบัดจะคอยจับตาดูการเคลื่อนไหวของคนไข้อย่างใกล้ชิดเพื่อวิเคราะห์คนไข้ ก่อนที่กระบวนการ จะจบลงด้วยการนั่งคุยกันถึงการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาว่ามีเกิดอะไรขึ้นบ้าง ซึ่งกว่าที่จะมารับหน้าที่ดังกล่าวได้ นอกจากการเรียนที่หนักหนาสาหัสแล้ว ดุจดาวยังต้อง ฝึกงานในระหว่างที่เรียนควบคู่ไปด้วย ปีแรกเธอต้องฝึกงานกับเด็กที่มีปัญหาในโรงเรียน ส่วนปีที่สอง เธอต้องเข้าไปในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการทางประสาท และคลุกคลีอยู่กับคนไข้ที่ก่อ อาชญากรรมมา ซึ่งการฝึกงานนี้เองที่ทำให้เธอเข้าใจภาพอาชีพนี้มากยิ่งขึ้น “ดาวรู้สึกว่า คนเรามีค่า ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่หน่วยเดียว แต่มันคุ้มค่ากับการใส่ใจ คนเรา ทุกคนทำอะไรบางอย่างเพราะมีที่มา การที่เขามีอาการประสาทหลอน มีความเชื่ออะไรประหลาดๆ บางทีมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะเป็น สิ่งที่เราได้คือ เราตัดสินคนน้อยมาก และใจกว้างมากขึ้น และ นี่แหละคือสิ่งที่ดาวได้มาเต็มๆ” นอกจากนี้ เธอยังบอกด้วยว่า เธอรู้สึกว่าเธอเป็น ‘คน’ มากขึ้น เพราะเธอสามารถที่จะมี อารมณ์ และรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการฟังเสียงของร่างกายตัวเอง “คนที่ไอ้นั่นก็ไม่ได้ ไอ้นี่ก็ไม่ได้ ต้องสุขุม ต้องเงียบ ต้องใจเย็นๆ ดาวรู้สึกว่ามันไม่ใช่คนแล้ว มันแบน มันถูกบีบจนแน่นไปหมด แต่การเป็นคนแปลว่า ปัญหามี ฉันไม่หนีปัญหาด้วย แล้วฉันจะไม่ พยายามบอกว่า ฉันจะทำชีวิตฉันไม่ให้มีปัญหา มีไปสิ ก็นี่มันชีวิต มีแล้วก็จัดการ ดีลกับมัน ดีลได้ บ้าง ไม่ได้บ้าง ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นมากขึ้น พอเรายอมรับตัวเอง มันก็นำมาซึ่งความเข้าใจใน ตัวเอง self confident ก็สูงขึ้น และการเคารพตัวเองก็จะเกิดขึ้น” เป้าหมายของนักจิตบำบัดไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนชีวิตใคร แต่ช่วยคนที่ต้องการให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เข้าใจตัวเองได้ชัดเจนขึ้น สำหรับเธอแล้ว การเคลื่อนไหวบำบัดสามารถ เปลี่ยนชีวิตเธอ และทำให้เธอเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ชัดเจนขึ้น “รู้สึกว่าเป็นสิทธิพิเศษในชีวิตที่ได้มาเรียน เท่าที่ผ่านมา ประสบการณ์ตรงนี้ กับองค์ความรู้ ที่ได้มา ดาวว่ามันมหาศาล มหาศาลก็คือ ดาวไม่ได้รู้ว่าโลกหมุนไปเร็วแค่ไหน เกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่ ในหนึ่งหน่วยคนดาวรู้เยอะมาก พอเห็นแล้วรู้สึกว่าเขามีค่าจังเลย รู้สึกมีความสุขที่ได้รู้เรื่องพวกนี้” ส่วนใครที่ต้องการจะได้รับการบำบัดจากเธอ คงต้องร้องเพลงรอไปสักระยะก่อน เพราะเธอ บอกเราว่า “ตอนนี้กำลังซ่อมบ้านอยู่ ดาวเชื่อว่า ถ้าเราจะไปทำงานที่ hold ชีวิตคนอื่น เราต้องมี ปัจจัย 4 ที่มั่นคง ตอนนี้ดาวไม่มี ดาวจะยังไม่เริ่มงานบำบัด”

“HAMBURGER is the Entertrendment Magazine.” ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน บนแผงหนังสือทั่วประเทศ


a day BULLETIN issue 34  

The Urban Current Magazine Free Copy