Page 1


ISSUE 261, 19 - 25 JULY 2013

The Fate of Faith กล่าวแบบไม่ต้องอารัมภบทให้ยาวมาก คงต้องบอกว่า หลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ เรื่องของ ‘พระสงฆ์’ กลายเป็นประเด็นร้อนแรงให้คนพากันวิพากษ์วิจารณ์ กันอย่างครึกโครม สาเหตุเพราะมีพระสงฆ์บางรูปมีพฤติกรรมที่ทา� ให้ญาติโยมหรือคนทั่วไปรู้สึก ‘หมดศรัทธา’ ซึ่งจะว่าไปแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมเรา แต่อย่างใด เรียกว่าถ้าย้อนล�าดับเหตุการณ์ไปภายใน 20 ปีมานี้ มีเรือ่ งด่างพร้อยในแวดวงศาสนากันอยูเ่ นืองๆ เปลีย่ นแปลงก็แต่ตวั ละครทีเ่ กีย่ วข้องและความเสียหาย ทีม่ ากบ้าง น้อยบ้าง แต่เรือ่ งเหล่านีก้ ไ็ ม่เคยหมดไปจากสังคม ยังไม่ตอ้ งเสียเวลาถามว่าเมือ่ ไหร่มนั ถึงจะหมดไป เอาแค่เริม่ ต้นค�าถามว่า เราเรียนรูอ้ ะไรบ้างจากเรือ่ งราว ซ�้าซากที่เกิดขึ้นนี้ เราก็อาจจะตอบไม่ได้ด้วยซ�้า อย่างไรก็ดี ผู้เขียนขอละที่จะพูดถึงพฤติกรรมต่างๆ ของพระสงฆ์องค์เจ้าที่ปรากฏขึ้นตามสื่อ เพราะสื่อแต่ละส�านัก ก็ขุดคุ้ยและตีแผ่กันแทบไม่เว้นแต่ละวันอยู่แล้ว ส่วนจะจริงเท็จแค่ไหนก็ต้องพิจารณากันตามน�า้ หนักของหลักฐานต่างๆ กันตามอัธยาศัย แต่เรื่องที่ผู้เขียนสนใจที่สุด ในปรากฏการณ์ ‘คุณพระ!’ ทีเ่ ราก�าลังตกตะลึงกันอยูน่ ี้ คือการหันกลับมาพิจารณา ‘ด้านใน’ ของเราเอง หลังจากทีเ่ รามัวแต่พจิ ารณา ‘ด้านนอก’ ของคนอืน่ มานาน พอสมควรแล้ว ลองสังเกตว่า เวลาเราศรัทธาในตัวใครสักคน (ในที่นี้ไม่จา� เพาะเจาะจงว่าจะเป็นคนในแวดวงใดหรือสถานภาพใด) มันเกิดอะไรขึ้นในใจเราบ้าง เราซึ่งเป็น มนุษย์ปถุ ชุ นน่าจะรูส้ กึ คล้ายๆ กันใช่ไหมว่า เราจะรูส้ กึ ดีเหลือเกินทีม่ คี นทีท่ า� ให้เราเชือ่ ว่าคนแบบนีม้ อี ยูจ่ ริง เรามีความสุขทีเ่ ขาเป็นในสิง่ ทีเ่ ราคาดหวัง เมือ่ ศรัทธาใครแล้ว เราก็พร้อมที่จะเดินตาม ไม่ว่าคนนั้นจะพาเราเดินไปทางไหน ไกลแค่ไหน เหนื่อยแค่ไหน เพราะเราเชื่อว่าจุดหมายปลายทางต้องดีแน่นอน เราไม่เคยตั้งข้อสงสัยเลย ว่าสิ่งที่เขาท�าหรือพูดนั้นจริงแท้แค่ไหน และถ้าจริง มันจริงในบริบทใด มันจริงไปตลอด หรือจริงเฉพาะบางสถานการณ์ เช่นกันกับการมองว่าใครคนหนึ่งเป็นคนดี เราก็อาจจะลืมมองไปว่าคนดีที่ว่านั้นดีเพราะว่าพูดดี คิดดี หรือว่าท�าดี ซึ่งทั้งสามสิ่งนี้ให้ผลต่างกันโดยสิ้นเชิง แล้วเรื่องที่ดีของเขามันดีกับใคร และกับสถานการณ์ใด หรือเราคิดว่าถ้าดีในเรื่องหนึ่งแล้ว ก็ดีไปหมด หรือที่หนักกว่านั้นเราแทบจะเชื่อเสียด้วยซ�า้ ไปว่า เมื่อคนคนหนึ่งเป็นคนดีแล้ว คนคนนั้นจะไม่มีทางท�าในเรื่องเลวร้าย ทั้งที่ความจริงแล้วคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อมีชีวิตต่อไปอีกวัน และอีกวัน เราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าแต่ละวันจะน�าพาเรื่องราวอะไร มาให้เราบ้าง ก็ในเมือ่ เราไม่อาจจะแน่ใจได้วา่ พรุง่ นีจ้ ะเป็นเหมือนวันนี้ แล้วเราไปแน่ใจได้อย่างไรว่าคนคนหนึง่ ในวันพรุง่ นีจ้ ะไม่เปลีย่ นแปลงไปจากคนเดียวกันในวันนี้ ถ้าเปรียบคนที่เราศรัทธาเป็นกัปตันเครื่องบิน เป็นคนขับรถ คนขับเรือ ฯลฯ ตามปกติแล้วคงไม่มีใครเลือกโดยสารพาหนะนั้นเพราะประวัติของคนขับ เพราะเราก็ไม่รปู้ ระวัตดิ พี อว่าใครเป็นใคร เราท�าได้กแ็ ค่เชือ่ ในระดับหนึง่ ว่าผูท้ กี่ า� ชีวติ คนเป็นจ�านวนมากอยูใ่ นมือนัน้ น่าจะผ่านการทดสอบมาตรฐานอย่างทีค่ วรจะเป็น ที่เหลือก็สุดแล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เช่นนั้นแล้วท�าไมคนที่ก�าศรัทธาเราไว้ในมือและมีอิทธิพลในการน�าพาชีวิตเราให้ขึ้นเขาลงห้วยได้ไม่ต่างกับการโดยสาร พาหนะ เราจึงไม่เผือ่ ใจไว้บา้ งว่าอะไรจะเกิดก็ตอ้ งเกิด คนจะเป็นอะไรก็ตอ้ งเป็น ต่อให้เขาดูดมี มี าตรฐานแค่ไหนก็เถอะ เราเชือ่ มัน่ และศรัทธาได้ แต่เราวางใจไม่ได้หรอก ว่าทุกอย่างจะไม่มีทางผิดพลาด และไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรก็ตามสะดวก แต่อย่าลืมเชื่ออย่างหนึ่งว่า สิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือสัจธรรมซึ่งอยู่เหนือกาลเวลา ไม่ใช่คนหรือสิ่งอื่นใด ที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปภายใต้เงื่อนไขของกาลเวลา และเชื่อเถอะว่าตราบใดโลกยังหมุนเวียนเปลี่ยนไป คนทุกคนจะไม่ใช่คนเดียวกันในทุกวัน การเสือ่ มหรือหมดศรัทธาก็เหมือนทุกอย่างในโลกทีม่ เี กิดก็ตอ้ งมีเสือ่ มลงหรือหมดไป แต่สงิ่ ทีน่ า่ กลัวกว่าการหมดศรัทธาในตัวคนคนหนึง่ น่าจะเป็นการไม่เกิด ศรัทธากับคนอืน่ ๆ อีกเลยต่างหาก เช่นเดียวกับความรักตรงที.่ .. การจบสิน้ ลงของความรักหนึง่ ครัง้ ไม่นา่ กลัวเท่ากับการไม่กล้าเริม่ ต้นความรักอีกหลายๆ ครัง้ ในชีวติ ทีเ่ หลือ ความศรัทธาก็เหมือนการค่อยๆ เพาะพันธุ์ต้นไม้ให้เติบใหญ่ การที่ต้นไม้ที่เราปลูกเองกับมือล้มตายลงหนึ่งต้น อาจท�าให้เราใจหายและเสียดาย แต่นั่นไม่ใช่ เหตุผลที่เราจะไม่กล้าปลูกต้นไม้ต้นอื่นๆ อีกเพราะกลัวมันล้มหายตายจาก ถ้าเป็นเช่นนั้น โลกนี้คงแห้งแล้งพิลึก

ปีที่ 5 ฉบับที่ 261 วันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2556

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06

10

06 GOODNEWS

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

46

10 INTERVIEW

เ ป ิ ด อ ก คุ ย กั บ รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เสรี วงษ์ มณฑา กั บ ประเด็ น เรื่ อ งการศึ ก ษา และ ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น จากระบบการศึกษา

18 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

30 34 36 HEALTH ALL ABOUT SPECIAL AND HEART BIZ INTERVIEW รวมสาระความรู ้ ที่ จ ะ ท� า ใ ห ้ คุ ณ แ ข็ ง แ ร ง ทั้งกายและใจ

18 ผ ม รู ้ สึ ก ส นุ ก ในการตามหา a day BULLETIN อยู ่เสมอ เพราะการตามหา a day BULLETIN เหมื อ นได้ เ ดิ น ตาม ล า ย แ ท ง เ พื่ อ ห า นิตยสารที่เต็มไปด้วย

26

เกษตร น้ อ ยพิ ทั ก ษ์ จากสถาบันออกแบบ นานาชาติ ช นาพั ฒ น์ จะมาเผยแนวคิ ด ดี ๆ ในการท� า งานให้ เ รา ได้รับรู้

แง่คดิ ในด้านบวก ท่ามกลางเรือ่ งด้านลบของหนังสือ บนแผงหลายๆ เล่ม โดยส่วนตัวผมจะพกใส่กระเป๋า และเอาไปอ่านบนรถเมล์ระหว่างเดินทางไปท�างาน ซึ่ ง ช่ ว ยฆ่ า เวลาได้ ช ะงั ด คอลั ม น์ ที่ ผ มชอบก็ คื อ Editor’s Note ที่ให้มุมมอง วิธีคิด และประสบการณ์ ทีน่ า่ สนใจแก่คนอ่าน อ่านแล้วก็ไม่รสู้ กึ เบือ่ แอบข�า ไปกับการ์ตูน Android Worker เพลินรอบโลกกับ Good News ส่วน Interview ที่ยาวเฟื้อยแต่จับใจ

พบกับอีกหนึ่งมุมมอง ของ รองศาสตราจารย์ ด อ ก เ ต อ ร ์ วิ ชุ ด า รั ตนเพียร ที่มีต่อระบบ การศึกษาของเด็กไทย

20 SHOPPING

เพิ่ ม เติ ม ความสดใส ให้กบั ทุกวันโดยไม่ตอ้ ง ง้ อ บรรยากาศ ด้ ว ย เสือ้ ผ้าและเครือ่ งประดับ สีสันสดใสที่เราคัดมา ฝาก

22 CALENDAR

ใคร ท� า อะไร ที่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

26 HOME MADE

แวะเยี่ ย มบ้ า นสวย ทีต่ กแต่งอย่างเรียบง่าย แต่ ไ ม่ ธ รรมดาของ กิ ต ติ ศั ก ดิ์ น้ อ ยเจริ ญ MD แห่งบริษทั พิธรี ตี อง จ�ากัด

44 46 THE WORDS THE GUEST ทุ ก ถ้ อ ยค� า มี ค วามหมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

คุ ย กั บ ศิ ล ป ิ น ส า ว ที่ เ ต็ ม เปี ่ ย มไปด้ ว ย จิ น ต น า ก า ร อ ย ่ า ง ป ร า ง เ ว ช ช า ชี ว ะ เจ้าของผลงานภาพวาด สีน�้ามันแสนน่ารัก

จนต้องท�าเครื่องหมายไว้อ่านซ�้า และ The Words ซึ่ ง เป็ น เหมื อ นครู ส อนภาษาอั ง กฤษได้ อ ย่ า งดี โดยรวมแล้ว a day BULLETIN ส�าหรับผมถือว่า กลมกล่ อ ม ครบครั น และเพลิ ด เพลิ น ใจครั บ ขอขอบคุณและเป็นก�าลังใจให้ตลอดไป

ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร

-Bancha Bunkeaw

พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้ จะได้รบั หนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถงึ บ้าน

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม กิตติ ศรีวเิ ชียร พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ล�าดวน ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้อ�านวยการกลุ่มโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา โสรดา มิใย 08-9969-6611, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, วิชัย เจนพิทักษ์ 08-9131-2896 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073, พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-9170-6001, วิชยุตม์ โชติวาณี 08-0776-6868, รวงรัชต์ ด้านเทาลา 08-1412-9478 เลขานุการฝ่ายโฆษณา นราทร แก้วเก่า ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.dailymail.co.uk

10 อันดับประเทศที่มีค่าน�้ามันแพงที่สุดในโลก (หน่วยเป็นบาทต่อลิตร) 78.66

78.19

72.06

69.71

67.82

67.82

THE POLL

66.88

ที่มา : สวนดุสิตโพล

ในฐานะคนไทยคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมไทยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไร อันดับ 1

ต้องเริ่มจากตัวเรา เองก่อน เป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีน�้าใจ รู้จัก ให้อภัย คอยช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน

47.22%

อันดับ 2

ปฏิบัติตามกฎหมาย อยู่ในกฎระเบียบของ สังคม ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่สร้าง ความวุน่ วายในสังคม

39.14%

อันดับ 3

ดูแลครอบครัวให้ดี มอบความรักความอบอุ่นให้ลูกหลาน ปลูกฝังในสิ่งดีๆ

7.72%

อันดับ 4

ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ดูแลสอดส่องสิ่งที่ ไม่ชอบมาพากล ให้ความร่วมมือ กับภาครัฐ

5.92%

66.88

66.41

66.41

แต่ ล ะปี มี ค นบนโลก รอดชี วิ ต เพิ่ ม ขึ้ น 2.5 ล้านคน จากการได้รับ สุ ข อ น า มั ย ที่ ดี แ ล ะ เข้ า ถึ ง ห้ อ งน�้ า ที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ อย่ า งไร ก็ ต า ม ป ั จจุ บั น โ ร ค ท้ อ งร่ ว งยั ง คงเป็ น สาเหตุหลักที่คร่าชีวิต เด็กอายุต�่ากว่า 5 ขวบ ทั่วโลก มากถึง 2,000 รายในทุกๆ วัน ที่มา : http://edition.cnn.com

17.3 ล้านคน คือสถิติผู้ชม การถ่ า ยทอดสดเทนนิ ส วิ ม เบิ ล ดั น รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ระหว่าง แอนดี้ เมอเรย์ และ โนวัก ยอโควิช ในสหราชอาณาจักร คิดเป็น 72.8% ของผู้ชมรายการโทรทัศน์ ทัง้ หมดในสหราชอาณาจักร ในขณะนั้น

300,000

แต่ ล ะปี มี นั ก เรี ย นชาวจี น ออกนอกประเทศเพื่ อ การศึกษามากถึง 300,000 คน ทีม่ า : http://world.time.com

ที่มา : www.dailymail.co.uk

เด็กชาวอเมริกันบริโภคสีผสมอาหารซึ่งปนเปื้อน มาพร้ อ มกับ อาหารและเครื่อ งดื่ม ที่ท านเฉลี่ย วั น ละ 150 มิ ล ลิ ก รั ม สู ง ขึ้ น จากสถิ ติ ป ี 1950 ถึง 5 เท่า ที่มา : www.healthychild.org

64%

64% คือสัดส่วนของพ่อแม่ชาวอเมริกันที่ยอมรับว่าตนเองต้องการ ให้ลูกหลีกเลี่ยงอาชีพนักการเมือง ที่มา : www.gallup.com

คุณคิดอย่างไรกับแนวคิดที่สนับสนุนให้ เด็กวัยเรียนรูจ้ กั ป้องกันเมือ่ มีเพศสัมพันธ์ แทนการห้ามไม่ให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ “สอนให้ เ ด็ ก รู ้ จั ก ป้ อ งกั น และเข้ า ใจใน เรื่ อ งเพศดี ก ว่ า ให้ เ ด็ ก ไปลองผิดลองถูกเอง” ยศพงศ์ สิริมณีกุล 24 ปี, IT Analyst “การห้ามไม่ให้เด็ก มี เ พศสั ม พั น ธ์ เ ป็ น เรื่ อ ง ยาก แต่การสอนให้รู้จัก วิ ธีป ้ อ งกั น น่ า จะส่ ง ผล ทางด้านดีมากกว่า” สุจิตรา วัดล้อม 24 ปี, วิศวกร “การห้ า มมั น ช่ ว ย ไม่ได้ตลอดไป เพราะเด็ก วัย เรี ย นยั ง ไงก็ อ ยากรู้ อยากลอง” นงลักษณ์ ปิน่ เงิน 26 ปี, ธุรกิจส่วนตัว “ ยั ง ไงก็ ต ้ อ งมี ค น แอบไปมี อะไรกันจนได้ ควรสอนให้ เ ด็ ก รู ้ จั ก วิ ธี ป้องกันจะดีกว่า” อรจิรา มีญาณเยี่ยม 22 ปี, กองบรรณาธิการ “ต้องสอนให้ เ ด็ ก มี ความรู้ที่ถูกต้อง ไม่ใช่ไป ปิดกั้น หรือท�าให้ดูเป็น เรื่องที่ผดิ หรืออันตราย” วรรณโชค ไชยสะอาด 23 ปี, นักข่าว “ต้องสอนให้รจู้ กั การป้องกัน เพราะถ้าวันหนึง่ ห้ามใจไม่ได้ แต่ไม่รู้จัก การป้ อ งกั น ก็ เ กิ ด เป็ น ความเสี่ยง” วิศรุต ขันทอง 21 ปี, นักศึกษา


6

มาลาลา ยูซาฟไซ ได้รับเสียงปรบมือแนะน�าตัวอย่างกึกก้องที่สถานที่ท�าการใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนทีจ่ ะขึน้ กล่าวสุนทรพจน์เป็นครัง้ แรกหลังจากทีเ่ ธอหายจากอาการบาดเจ็บทีถ่ กู กลุม่ ตาลีบนั ในประเทศปากีสถานได้พยายาม ฆ่าเธอเมือ่ ปีทผี่ า่ นมา มาลาลากล่าวว่า การศึกษาเท่านัน้ ทีเ่ ป็นหนทางเดียวในการพัฒนาชีวติ คนได้ - Reuters / Brendan McDermid

ANIMAL ซานดิเอโกออก ก.ม.

แบนขายหมา แมว กระต่าย

ในเพ็ตช็อป หลั ง จากมี ก ารลงมติ ล ่ า สุ ด ของ San Diego City Council ทีร่ ะบุ ให้ซานดิเอโกเป็นเมืองทีไ่ ม่อนุญาต ให้ร้านเพ็ตช็อปหรือร้านขายของ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงขายสุนัข แมว และกระต่ า ย อย่ า งเสรี ท� า ให้ ซานดิเอโกเป็นเมืองขนาดใหญ่ อั น ดั บ 2 ของสหรั ฐ อเมริ ก า ทีห่ า้ มการขายสัตว์เลีย้ ง (รองจาก เมืองลอสแองเจลิส) โดยหนึ่งใน ผูส้ นับสนุนการแบนครัง้ นีก้ ล่าวว่า “ในความคิดของฉัน ความรับผิดชอบต่อการปราบปรามการผสมพันธุ์ สัตว์มีความส�าคัญเท่าเทียมกับ ความรับผิดชอบต่อการปราบปราม ผู้ค้ายาเสพติด” ทั้งนี้ การออก กฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อแก้ ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงและ ลดจ� า นวนสั ต ว์ ใ นสถานกั ก กั น สัตว์ของเมืองที่มีมากเกินไป

นีค่ อื รูปแบบการเทีย่ วชมเมืองแบบใหม่ในกรุงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนี โดยนาย Richard Eckes แห่งบริษทั น�าเทีย่ วของเขาทีช่ อื่ Berlin Horizontal ได้ทดลองน�าที่นอนมาต่อกับรถพลังงานไฟฟ้าแล้วขับพานักท่องเที่ยวชมเมือง ซึ่งกลายเป็นว่าการน�าเที่ยว แบบใหม่นี้ก�าลังเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อยๆ - Reuters / Thomas Peter

LIFESTYLE

TRAVEL

ESPN ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซีรีส์ดังจำกมะกัน เปลี่ยนเมืองที่เงียบเหงำ

จากความส�าเร็จอย่างสูงของ Game of Thrones ซีรีส์ดัง ทางช่อง HBO ในสหรัฐอเมริกา ก็ทา� ให้ประเทศไอร์แลนด์เหนือ ที่เคยถูกมองว่าเป็นประเทศที่ไม่น่าไว้วางใจจากปัญหา ความขัดแย้งภายใน กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตขึ้นมา ทันที นั่นเป็นเพราะไอร์แลนด์เหนือถูกใช้เป็นโลเกชันหลัก ในการถ่ายท�าซีรีส์เรื่องนี้นั่นเอง โดยสถานที่ที่นักท่องเที่ยว ต่างพากันไปเยี่ยมเยือนมากที่สุดก็คือ Cushendun หมู่บ้าน ติ ด ชายฝั ่ ง ทะเลที่ ยั ง คงบรรยากาศของหมู ่ บ ้ า นยุ ค ก่ อ น ศตวรรษที่ 21 เอาไว้ และความดังของ Game of Thrones ยังส่งผลให้ประเทศใกล้เคียงอย่างโมร็อกโก และโครเอเชีย มีนักท่องเที่ยวคึกคักมากขึ้นไปกว่าเดิม เพราะทั้งสองประเทศก็ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายท�าเมือง King’s Landing ซึ่งเป็นเมืองหลวงของทั้งเจ็ดอาณาจักรตามท้องเรื่องด้วยเช่นกัน

EDUCATION

มะกันฟื้นกองทุนการศึกษา ให้เด็กก่อนวัยเรียน ไม่วา่ ประเทศไหน เรือ่ งของการศึกษาก็ยงั คงเป็นเรือ่ งทีภ่ าครัฐ ต้ อ งทุ ่ ม เทกั น อยู ่ เ สมอ ดั ง เช่ น ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าภายใต้ การน�าของ บารัก โอบามา ที่มีรายงานว่าหลายรัฐในอเมริกา ได้ดา� เนินแผนการศึกษาส�าเร็จตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว หลังจาก ที่ก่อนหน้านี้รัฐหลายแห่งมีเงินสนับสนุนส�าหรับเด็กน้อยลงในช่วง ปีทผี่ า่ นมา โดยล่าสุดทางรัฐบาลได้ประกาศตัวเลขทีป่ ระสบความส�าเร็จ เช่น รัฐมิชแิ กนจัดสรรงบประมาณ 65 ล้านดอลลาร์ฯ ส�าหรับ เด็กทีจ่ ะสมัครเรียนจ�านวนกว่า 16,000 คน ส่วนรัฐมินนิโซตาก็ได้จดั สรรงบ 40 ล้านเหรียญฯ เพือ่ ช่วยเหลือเด็กๆ จากครอบครัวทีม่ รี ายได้น้อย โดยผู้เชีย่ วชาญด้านการศึกษาได้กล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเป็นผล เกีย่ วเนือ่ งกับสภาพเศรษฐกิจของรัฐ และการให้ความส�าคัญกับการศึกษาส�าหรับเด็กตัง้ แต่กอ่ นวัยเรียนมากยิง่ ขึน้

ท�ำรำยกำรยกย่อง

โปรดิวเซอร์ใจบุญ

ช่องรายการกีฬาชือ่ ดังของอเมริกาอย่าง ESPN ได้จัดท�ารายการที่เล่าเรื่องราวของ ลิซา เฟนน์ โปรดิวเซอร์ใจบุญที่ตัดสินใจลาออกจากงาน เพื่อมาช่วยเหลือ ลีรอย ซัตตัน นักมวยปล�้ า ที่ สูญเสียขาไปจากอุบัติเหตุทางรถไฟ ท�าให้ ดาร์ตนั เนียน คร็อกเกตต์ เพือ่ นของเขา ต้องคอย ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ตั้ ง แต่ ก ารไปโรงเรี ย น รวมถึ ง ระหว่างทีต่ วั เองต้องฝึกซ้อมมวยปล�า้ และพวกเขา ทั้งคู่ก็ไม่มีรายได้มากพอที่จะส่งตัวเองเรียนต่อ ในระดับทีส่ งู ขึน้ โดยลิซาได้เข้ามาท�างานให้กับ มูลนิธิ Carry On เพือ่ ช่วยเหลือชายทัง้ สองอย่าง เต็มตัว ข่าวดีก็คือจากการช่วยเหลือของลิซา ท�าให้ลีรอยได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่แอริโซนา อย่างทีต่ อ้ งการ ส่วนดาร์ตนั เนียนเองก็ได้เข้าร่วม เป็น หนึ่งในทีมผู ้ฝ ึก สอนนัก กีฬ าพาราลิมปิก ของสหรัฐอเมริกา

SOCIETY เด็กป่วยมะเร็งแอฟริกาใต้ร่วมใจท�าเค้กยักษ์รูปใบหน้า เนลสัน แมนเดลา

นี่คือเค้กยักษ์ที่เกิดจากการน�าคัพเค้กก้อนเล็กๆ จ�านวนมากถึง 5,226 ชิ้น มาเรียงต่อกันเป็นรูปใบหน้า เนลสัน แมนเดลา รัฐบุรุษแห่งแอฟริกาใต้ จากฝีมือของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งชาวแอฟริกาใต้จา� นวน 4 คน โดยเค้กมหึมาดังกล่าวถูกจัดแสดงอยู่ใน ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงโจฮันเนสเบิร์กตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของแมนเดลา เพื่อเป็นการให้ก�าลังใจรัฐบุรุษแห่งแอฟริกาใต้ผู้นี้ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมากว่า 1 เดือน ทั้งนี้ หลังจากกิจกรรม ดังกล่าว ผู้จัดงานได้นา� คัพเค้กทุกก้อนออกจ�าหน่ายเพื่อน�าเงินสมทบทุนช่วยผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งต่อไป


ภาพการแสดงดนตรีในวาระครบรอบ 1 ปี ของโครงการดนตรีในโรงพยาบาลเด็ก Alma Llanera เมืองการากัส ประเทศเวเนซุเอลา โครงการดนตรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมดนตรีศึกษา ของประเทศดังกล่าว เพือ่ สอนเด็กทีป่ ว่ ยและต้องนอนโรงพยาบาลนานๆ ได้เล่นดนตรีเพือ่ ช่วย บ�าบัดอาการเครียด - Reuters / Carlos Garcia Rawlins

ปิดท้ายกันทีภ่ าพชีวติ ของคนกับสุนขั ทีไ่ ปด้วยกันได้ทกุ ที่ ช่างภาพรอยเตอร์ถา่ ยภาพชายชาวอินเดียกับเพือ่ นซีส้ ขี่ าของเขาไว้ได้ที่ นครมุมไบ ประเทศอินเดีย - Reuters / Danish Siddiqui

SPORT ‘สิงห์ ออลสตาร์’ เฉือนชนะ ‘ผีแดง’ ในศึกฟุตบอลนัดกระชับมิตร!

หลังสิน้ เสียงนกหวีดในนาทีสดุ ท้ายของการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ฉลองครบรอบ 80 ปี บุญรอดบริวเวอรี่ ระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จากประเทศอังกฤษ กับทีมสิงห์ ออลสตาร์ แห่งประเทศไทย ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน แฟนฟุตบอลต่างพากันเฮลั่น เมื่อผลปรากฏว่าทีมนักเตะบ้านเราสามารถท�าประตูทีมแชมป์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2012-13 จากลูกยิงของ ‘ลีซอ’ - ธีรเทพ วิโนทัย หรือในนาทีที่ 50 ซึ่งทางฝ่ายผีแดงก็พยายามบุกเอาคืนอย่างไม่ลดละ แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทะลวงปราการอันแข็งแกร่งของทีมไทย ไปได้ และปิดเกมไปด้วยคะแนน 1-0 ประตู

ปรากฏการณ์รัชทายาทองค์ ใหม่แห่งราชวงศ์อังกฤษ

หนึ่งในข่าวคราวที่คนทั่วโลก ก�าลังให้ความสนใจในเวลานี้ก็คือ ข่ า วการมี พ ระประสู ติ ก าลของ เจ้าหญิงแคทเธอรีน ดัชเชสแห่ง เคมบริดจ์ ที่คนทั่วโลกต่างเฝ้ารอ กั น อย่ า งใจจดใจจ่ อ ที่ ส� า คั ญ ยั ง สร้ า งปรากฏการณ์ ห ลายๆ อย่างให้เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษด้วย • ปรากฏการณ์แรกคงจะหนีไม่พน้ ตัวเลขทางเศรษฐกิจ ของประเทศอังกฤษทีม่ กี ารขยายตัวเพิม่ สูงขึน้ รวมมูลค่า ประมาณ 380 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเกือบ 1.2 หมืน่ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการซือ้ ขายสินค้า ที่ระลึกเกี่ยวกับการประสูติ รวมถึงกิจกรรมเฉลิมฉลอง ในรูปแบบต่างๆ ทัว่ ประเทศ โดยศูนย์วจิ ยั กลางด้านธุรกิจ ค้าปลีกในเมืองนอตติง้ แฮม ระบุวา่ ในวันทีม่ พี ระประสูต-ิ กาลจะมี ก ารเปิ ด แชมเปญและไวน์ เ พื่ อ เฉลิ ม ฉลอง ประมาณ 3 ล้านขวด และน่าจะมียอดขายสินค้าทีร่ ะลึก

PEOPLE ชายโคโลราโดผู้ป่วยมะเร็ง

ใช้การวิ่งยืดอายุ

ดิวอี้ เจิร์ก วัย 51 ปี ชาวเมื อ ง โคโลราโด สหรั ฐ อเมริกา ย้อนกลับไป เมือ่ ปี 2003 เขาได้รบั การวิ นิ จ ฉั ย จากแพทย์ ว ่ า ก�า ลั ง เป็ น มะเร็ ง ล�า ไส้ ระยะที่ 4 และจะมีชวี ติ เหลืออยูไ่ ด้ไม่เกิน 1 ปี แต่นนั่ ไม่ได้ท�าให้เขาท้อแท้ใจแต่อย่างใด ในทางตรงข้าม เจิรก์ ได้พยายามพิสจู น์วา่ เขาสามารถมีชวี ติ ทีย่ นื ยาว กว่านั้นได้ด้วยการวิ่งอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งที่ผ่านมา เขายังเข้าร่วมรายการวิ่งการกุศลประจ�าปี ‘Run 4 Greeley’ และล่าสุดเมือ่ ต้นเดือนทีผ่ า่ นมายังเข้าร่วม คอร์สวิง่ 5 กิโลเมตร พร้อมกับเข็นรถเข็นของหลานชาย วัย 1 ขวบ ไปด้วยจนถึงเส้นชัย โดยเจิรก์ ได้กล่าวกับ ผู้สื่อข่าวของ Greeley Tribune ว่า “ผมไม่อยากรู้ว่า ตนเองจะมีชวี ติ เหลืออีกนานแค่ไหน ผมแค่ทา� ตามแผน ทีต่ วั เองวางไว้ไปเรือ่ ยๆ โดยมีครอบครัวอยูเ่ คียงข้าง”

และของเด็กเล่นมูลค่ารวม 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 3.94 พันล้านบาทเลยทีเดียว • ส่วนแวดวงการพนันอย่างถูกกฎหมายในอังกฤษก็คกึ คัก ไม่แพ้กัน โดยบ่อนในอังกฤษหลายแห่งได้เปิดรับพนัน รายละเอียดเกี่ยวกับรัชทายาทองค์ใหม่อย่างครบทุกมุม ทั้งวันประสูติ เพศ น�้าหนัก สีพระเกศา และพระนาม นอกจากนีย้ งั รวมไปถึงการทายชือ่ เพือ่ นสาวหรือเพือ่ นชาย คนแรกของรัชทายาทองค์นี้ พระชนมายุขององค์รชั ทายาท ตอนทีเ่ ข้าไนต์คลับครัง้ แรก รวมถึงมหาวิทยาลัยทีพ่ ระองค์ จะทรงเลือกเรียน และอาชีพในอนาคตด้วย • ทางด้านพื้นที่ส�าหรับการเก็บภาพแห่งประวัติศาสตร์ ในวัน ประสู ติก็ไ ด้ รับ ความนิย มไม่ แ พ้ กัน โดยเฉพาะ ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลเซนต์แมรี ย่านเพดดิงตัน กลางกรุงลอนดอน ที่มีช่างภาพจากส�านักข่าวต่างๆ ไปจับจองพื้นที่เป็นจ�านวนมาก ขณะที่มีพ่อค้าหัวใส บางรายประกาศซือ้ ขายพืน้ ทีเ่ หล่านีใ้ ห้กบั ช่างภาพทีส่ นใจ จะบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วย

“เจตนาของผม มี ค วามกั ง วลต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคข้ า ว จึ ง อยากให้ประชาชน ได้ รั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ที่ มี การส่งต่อๆ กันมา เป็นระยะเวลาหนึ่ง บ้ า ง ให้ รู ้ แ ต่ ไ ม่ ใ ช่ ให้เชื่อ” สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ พิธีกรรายการ คนค้นฅน แถลงกรณีโพสต์ข้อมูล ข้าวปนเปื้อน 11 กรกฎาคม 2556

GREEN PLEASE นักวิทย์ฯ ออสเตรเลียค้นพบวิธีเปลี่ยนน�้าทะเลให้กลายเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ที ม นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย วู ล ลองกอง ประเทศออสเตรเลี ย ได้ พั ฒ นา อุ ป กรณ์ ส� า หรั บ แยกก๊ า ซไฮโดรเจนออกจาก น�้าทะเลเพื่อน�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ส่วน หัวใจหลักของเครือ่ งนีค้ อื แผ่นคลอโรฟิลล์เทียม ที่ทา� ขึ้นจากพลาสติกโพลีเมอร์ ซึ่งจะเลียนแบบ กระบวนการสังเคราะห์แสงของใบไม้ โดยใช้ พลังงานไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยควบคู่กับการใช้ แสงอาทิ ต ย์ ม าช่ ว ยในกระบวนการแยกก๊ า ซ ไฮโดรเจนจากน�้าทะเล (water oxidation) ถึงแม้ความส�าเร็จนี้จะเป็นเพียงก้าวแรกก็ตาม แต่พวกเขา ก็เชื่อว่าต่อไปจะสามารถพัฒนาให้อุปกรณ์นี้สามารถผลิตเซลล์เชื้อเพลิงจากก๊าซไฮโดรเจนให้เพียงพอ ส�าหรับบ้าน 1 หลัง หรือรถยนต์ไฟฟ้า 1 คัน จากน�า้ ทะเลเพียง 5 ลิตรเท่านั้น

Did You Know?

ผลส�ารวจเผย สนามบินจีนล่าช้าที่สุดในโลก

19 กรกฎาคม 2528 - เขื่อน Val di Stava ในเมืองเทรนโต้ ประเทศอิตาลี พังทลาย ท�าให้น�้ากว่า 2 แสนลูกบากศ์เมตร ไหลลง ท่วมหมู่บ้าน คร่าชีวิตชาวบ้าน 268 ชีวิต นับเป็นมหันตภัยครั้งร้ายแรงที่สุดของอิตาลี 20 กรกฎาคม 2483 - บิลบอร์ด (Billboard) นิตยสารรายสัปดาห์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม เพลงของสหรั ฐ อเมริ ก า ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ‘ตารางอันดับเพลงยอดนิยม’ เป็นครั้งแรก ซึ่ ง เป็ น ที่ รู ้ จั ก ไปทั่ ว โลกภายใต้ ชื่ อ ว่ า ‘Billboard Hot 100’ 21 กรกฎาคม 2519 - วันก่อตัง้ ‘มูลนิธสิ ง่ เสริม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชินนี าถ’ มูลนิธทิ สี่ มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงก่อตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ในชนบท โดย การส่งเสริมอาชีพอื่นเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 22 กรกฎาคม 2460 - ไทยประกาศสงคราม กับกลุ่มมหาอ�านาจกลาง ได้แก่ ประเทศ เยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี ในสงครามโลก ครั้ ง ที่ 1 โดยรั ช กาลที่ 6 ทรงประกอบ พระราชพิ ธีป ระกาศสงคราม ทรงถวาย เครื่ อ งสั ง เวยต่ อ พระสยามเทวาธิ ร าช และเทวดารักษาก�าภูฉัตรในวันนี้ 23 กรกฎาคม 2541 - ชาวนาไทยกว่า 500 คน เคลื่อนไหวประท้วงหน้าสถานทูตอเมริกา เนื่ อ งจากกรณี ข ้ า วหอมมะลิ ‘Jasmati’ ของ Ricetec บริษัทขายข้าวในสหรัฐอเมริกา โดยผู ้ ชุ ม นุ ม เรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ ถอดเครื่ อ งหมายการค้ า และยุ ติ ค วามพยายามที่ จ ะจดสิ ท ธิ บั ต รพั น ธุ ์ ข ้ า วและ พันธุ์พืชจากประเทศโลกที่สาม 24 กรกฎาคม 2479 - เรือหลวงแม่กลอง ได้รบั การท�าพิธวี างกระดูกงู ณ อูต่ อ่ เรืออูรางา เมืองโยโกสุกะ ประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้นโดย บริษัทมิตซุยบุซซันไกซา 25 กรกฎาคม 2521 - วั น เกิ ด หลุ ย ส์ บราวน์ เด็ ก หลอดแก้ ว คนแรกของโลก เกิ ด ณ โรงพยาบาล Royal Oldham ในประเทศสหรัฐอเมริกา

FlightStats ส�านักงานบริการข้อมูลการเดินทางทางอากาศ ระบุวา่ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิง่ ประเทศจีน เป็นสนามบิน ที่มีปัญหาความล่าช้าที่สุดในโลก โดยมีเพียงร้อยละ 18.3 ของเที่ยวบินที่สามารถออกเดินทางได้ตรงตามก�าหนดเวลา ตามด้วย ท่าอากาศยานนานาชาติเซีย่ งไฮ้ หงเฉียว ทีต่ ามมาด้วยตัวเลขร้อยละ 23.5 ส่วนสนามบินทีม่ เี ทีย่ วบินตรงเวลาทีส่ ดุ ในโลกคือสนามบิน ฮาเนดะ ในกรุงโตเกียว ที่มีอัตราความเที่ยงตรงสูงถึงร้อยละ 95.04 ตามด้วยสนามบินนาริตะที่มีความเที่ยงตรง 86.38


10


สัมภาษณ์ : วสิตา กิจปรีชา, ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ประเด็นเรื่องระบบการศึกษาถูกหยิบยกมาพูด กันอย่างกว้างขวางอีกครั้ง เมื่อเกิดกรณีการก่อตั้ง มหาวิท ยาลัย ที่ ไม่ถูก ต้องตามกฎหมาย จากนั้น เรื่องราวก็ถูกน�าไปขยายและมีการวิพากษ์วิจารณ์ กันในอีกหลายแง่มุม เช่น ระบบการเรียนการสอน จริยธรรมทางการศึกษา คุณภาพของการศึกษา ไปจนถึงค่านิยมในเรื่องการศึกษา ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า ระบบการศึกษานั้นเป็นระบบที่ต้องปลูกฝังความรู้ ความคิดความอ่านของคนในประเทศเป็นเวลานาน นับ สิบ ๆ ปี ผลผลิต ทางการศึก ษาเหล่านั้น ก็คือ คนทีต่ อ้ งมีสว่ นเข้ามาพัฒนาสังคม หรือมีผลกระทบ กับสังคมในรูปแบบที่แตกต่างกันไป หากสถานที่ ก่อร่างสร้างผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน สังคมก็จะได้รบั ผลกระทบจากผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานนั้น ปัญหา คือ เราจะแก้ ไขวงจรนี้อย่างไร และใครควรจะเป็น คนท�า เมื่อเรื่องนี้มีค�าถาม ก็ย่อมต้องมีค�าตอบ มีผู้รู้และนักวิชาการด้านการศึกษาหลายท่าน ที่สามารถตอบค�าถามนี้ได้ดี แต่เราเลือกที่จะมานั่ง สนทนากับ รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เสรี วงษ์มณฑา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ และการสือ่ สารการตลาด อดีตคณบดี คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ในอีกหลายสถาบัน เพราะนอกจากเรา จะได้ข้อมูลที่ลึกและแน่นเรื่องระบบการศึกษาแล้ว เราเชื่อว่าทัศนะในการวิพากษ์วิจารณ์สังคมก็เป็น เรื่องที่เข้มข้นและแหลมคมไม่แพ้กัน เพราะฝีมือและ ฝี ป ากของดอกเตอร์ เ สรี หรื อ อาจารย์ เ สรี ข อง ลูกศิษย์ลูกหา ในการเป็นผู้ด�าเนินรายการโทรทัศน์ หลายต่อหลายรายการทั้งในอดีตและปัจจุบัน ก็เป็น ที่ไร้ข้อกังขาในด้านความรู้ลึกและรู้จริงในเรื่องราว ทีห่ ลากหลาย ทงั้ เรือ่ งสังคม สอื่ สารมวลชน วฒ ั นธรรม การใช้ชีวิต ไปจนกระทั่งเรื่องการเมือง หลายสิบปีที่ผ่านมา ถ้าใครเป็นหนอนหนังสือ คงจะเคยได้ยนิ ชือ่ หนังสืออย่าง ยายเมาธ์วอนสอนหญิง ซึ่งเป็นหนังสือชื่อดังเล่มหนึ่งที่ดอกเตอร์เสรีตั้งใจ เขียนเพื่อวิพากษ์วิจารณ์และสอนเรื่องการใช้ชีวิต ให้กับผู้หญิง วันนี้เรานึกถึงเรื่องของยายเมาธ์ขึ้นมาอีกครั้ง บอกตรงๆ ว่าเราคิดถึงความคิดความอ่านและฝีปาก (กา) ที่จัดจ้านแต่อ่านแล้วบาดลึกเข้าไปถึงส�านึก ด้านใน เราอยากฟังฝีปากแบบนัน้ อีกครัง้ แต่เป็นในเรือ่ ง การศึกษา เพราะเราอยากวอนให้ท่านมาสอนคนที่ สนใจเรื่องการศึก ษา ไปจนถึงคนที่คลั่งปริญ ญา แต่ไม่ได้คลั่งการศึกษาหาความรู้ เพราะบางทีคนในสังคมก็ ไม่รู้ตัวหรอกว่าเรา ก�าลังหลงทางอยู่ในเรื่องของการศึกษา และไม่รู้ว่า จะหลงกันอีกนานไหม แน่นอนว่า บางเรือ่ งฟังแล้วบาดลึกเข้าไปถึงส�านึก ด้านในเช่นเคย


12

ในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน อยากทราบว่าอาจารย์มีความคิดเห็น อย่างไรต่อข่าวต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา เช่น การขายวุฒิการศึกษาปลอม หรือการเรียน ที่มุ่งเน้นแต่ใบปริญญา

คือบ้านเมืองของเราค่อนข้างจะยกย่องคนที่ คุณวุฒกิ ารศึกษา แม้แต่การให้เงินเดือนเราก็มกั จะ ดูที่คุณวุฒิการศึกษามากกว่าดูเนื้องาน อย่างคน จบปริญญาตรีออกมา แม้จะท�างานเบาๆ แต่ก็ได้ เงินเดือนปริญญาตรี แต่คนจบ ป.6 ท�างานหนัก เขาก็จะได้เงินแบบคนจบ ป.6 ดูอย่างเด็กในศูนย์อาหาร คนที่จ้างก็จะมองว่าเขาเป็นคนตักกับข้าว จบอะไรก็ได้ คนเหล่านัน้ เขาก็รตู้ วั เองว่าจบการศึกษา ระดับต�่า เพราะฉะนั้น เมื่อให้เงินเดือนน้อยเขาก็ยัง ยินดีท�า แม้ว่างานจะหนักมาก ตั้งแต่ 10 โมง เช้า ถึง 4 ทุ่ม ทางด้านคนจบปริญญาตรี เพียงแค่นั่งเช็กอะไรนิดๆ หน่อยๆ แต่ด้ว ย ความที่จบปริญญาตรี เขาก็ได้เงินเดือนแบบ ปริญญาตรี นีค่ อื ข้อแรกในเรือ่ งของการท�างาน ที่ทุกคนจะมุ่งเน้นเรื่องคุณวุฒิ ซึ่งเรื่องนี้แตกต่างจากต่างประเทศมาก อย่างสหรัฐอเมริกา เมือ่ จบ ม.ปลาย แล้ว คนทีจ่ ะเรียนปริญญาตรี ต่อทันทีมนี อ้ ยกว่าบ้านเรา เมือ่ เทียบเป็นสัดส่วน นะ ไม่ใช่จา� นวน คือในบ้านเราเด็กจบ ม.ปลาย แล้วแทบจะเข้ามหาวิทยาลัยทั้งหมด แต่ใน ต่างประเทศไม่ใ ช่แบบนั้น เพราะเขาคิดว่า ถ้ามัวแต่ไปเรียนปริญญาตรี ต�าแหน่งงานดีๆ ได้เงินเยอะๆ จะหมดไป ดังนั้น ถ้าเขาได้งาน ที่ท�างานหนักแต่ได้เงินดี เขาก็ไม่จา� เป็นต้อง จบปริญญาตรี เพราะถ้าในอนาคตมีเงินเยอะ แล้วค่อยมาเรียนปริญญาตรีทหี ลังก็ได้ ข้อทีส่ อง คือ เวลาที่รับสมัครงาน บริษัทก็มักจะระบุว่า จะต้องมีคุณวุฒิอย่างนั้นอย่า งนี้ ซึ่งบางที คนเรียนไม่จบก็เลยไม่มีโอกาสดีๆ ทั้งๆ ที่เขา อาจจะท�างานดี อย่างเราเองมีน้องที่รู้จักที่ยัง เรียนรามค�าแหงคนหนึง่ ตอนนีเ้ ขายังเรียนไม่จบ และเป็นคนท�างานดีมาก วัน หนึ่งมีปัญ หา ทะเลาะกับลูกค้า เป็นกรณีแบบท�าดีพันครั้ง แต่ท�าผิดครั้งเดียวก็ถึงกับต้องถูกออกจากงาน เราก็ นึ ก อยากพาเขาไปฝากงาน คิ ด ว่ า ถ้ า ท�างานโรงแรมหรือร้านอาหารจะดีมาก แต่เรา ก็ คิ ด อี ก ว่ า ในเมื่ อ เขาไม่ จ บปริ ญ ญาตรี ฝ่ า ยบุ ค คลของโรงแรมหรื อ ร้ า นอาหารดี ๆ จะสนใจเขาเหรอ จนบัดนี้เราก็ยังไม่กล้าฝาก ข้อที่สามคือเรื่องการเมือง เวลาใครจะไปลง รั บ สมั ค รเลื อ กตั้ ง ถ้ า คนที่ มี รู ป ใส่ เ สื้ อ ครุ ย รับปริญญามันก็ดูดีกว่าคนที่สวมเสื้อที่ไม่ใช่ ครุย เวลาคนมอง คนไหนที่มีเสื้อครุยก็จะดูมี เครดิตกว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปัจจุบนั เครดิต มันไม่ใช่แค่ปริญญาตรี แต่ลามไปถึงปริญญา เอก ทุกคนก็อยากจะมีตัวย่อ ดร. น�าหน้า เพราะมันท�าให้ดูดีขึ้นในเชิงการเมือง ฉะนั้น เรื่องนี้ก็ท�าให้ทุกคนดิ้นรน ไม่ว่าจะเป็นวุฒิ ปลอมหรือจ้างคนท�า มันก็มีทั้งสองแบบ นี่เรา ไม่ได้พูดถึงดอกเตอร์จริงที่เรียนจริง ท�าจริงนะ เพียงแต่บอกว่าดอกเตอร์ปลอมมี 2 แบบ คือ หนึ่ง ปลอมแบบชนิดซื้อ และสอง คือปลอม แบบไม่ได้เรียน มีคนเรียนแทน แต่สุดท้ายก็ได้ ปริญญามา คนพวกนี้เขาอยากจะได้คา� ว่า ดร. มา น�าหน้าชื่อเพื่อเป็นเครดิตกับเขาในเชิงการเมือง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีอาชีพด้านการศึกษา เช่น เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตในการก่อตั้งโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย เพราะการมีตัวย่อ ดร. น�าหน้า มันก็จะเป็นเครดิตให้กับโรงเรียนแห่งนั้น ซึ่งก็มีทั้ง คนที่ไปเรียนมาจริง คนได้ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คนที่ซื้อมา หรือคนที่ปลอมใบปริญญา มันก็มีทุก รูปแบบ แต่คนที่ได้จริงๆ ก็มี ไม่ใช่ว่าไม่มี แต่ไม่ว่า จะจริงหรือปลอม หลายๆ คนก็จะรู้สึกว่าเราเป็น ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการศึกษา ถ้ามี ดร. น�าหน้าก็นา่ จะดี นีค่ อื สิง่ ทีก่ า� ลังเกิดขึน้ และมีมลู เหตุ มาจากหลายๆ อย่าง ทั้งเงินเดือน การสมัครงาน เครดิตเกียรติยศ การเมือง และผู้บริหารสถาบัน

การศึกษา จึงท�าให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ ซึ่งตาม ธรรมเนี ย มแล้ ว คนที่ ไ ด้ ป ริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ โ ดย สุจริต เขาก็มักจะไม่ใช้ ดร. กัน หรือแม้ว่าเขาจะใช้ ก็ถอื ว่าสมศักดิศ์ รี เพราะแม้เขาจะได้มาโดยกิตติมศักดิ์ จริ ง ๆ ไม่ ไ ด้ เ รี ย นมาจริ ง ๆ แต่ เ ราเชื่ อ ว่ า ความรู ้ ความสามารถของเขาในเชิ ง ประสบการณ์ ที่ เ ขา ท�างานมามันก็คคู่ วร หรือให้คนอืน่ เรียกว่าดอกเตอร์ ได้อย่างไม่อายปาก แต่ส�าหรับคนบางคนเขาไม่มี อะไรเลย อาจจะเป็นผู้บริจาคที่ดิน เงินทอง หรือ มีชอื่ เสียงมาจากทางใดทางหนึง่ แล้วก็ได้ตา� แหน่งมา แต่ประสบการณ์และความรูท้ สี่ อดคล้องกับปริญญา ที่ได้รับบางครั้งก็ไม่เหมาะสม

แต่บางคนเขาน�าค�าน�าหน้า ดร. มาใช้เพราะเขา มีความภูมิใจหรือเปล่า

ได้อย่างไรก็ไม่รู้ พอเขาพูดประกบคู่กับเรา เราก็คิด ว่าถ้ารู้แบบนี้คุณเรียกเราเฉยๆ แค่บอกว่าขอเชิญ อาจารย์เสรี ไม่ต้องมีค�าว่าดอกเตอร์ยังจะดีกว่า เพราะเมื่ อ เอาดอกเตอร์ ข องเราไปเคี ย งข้ า งกั บ ดอกเตอร์ของเขาแล้วเรารู้สึกมันไม่ใช่ ดังนั้น เราถึง บอกว่าเขาไม่ได้ใช้เพราะความภูมิใจ เพราะถ้า ต้องการภูมใิ จเราไม่จา� เป็นต้องใช้กไ็ ด้ แต่เมือ่ น�ามา ใส่ในนามบัตรเพือ่ ให้คนอืน่ เขาเรียก เราคิดว่าถ้าเขา คู่ควรก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าไม่คู่ควร เราก็รู้สึกมันยังไง ก็ไม่รู้

การบ้านที่ตนเองส่งไปท�าเองหรือเปล่า หรือลอก ทั้งดุ้น คือถ้าน�าไปปรับเปลี่ยนบ้างเราก็ยังพอรับได้ เพราะถือว่าก็ยังใช้สมอง แต่ถ้ายกมาทั้งดุ้น หัวข้อ เดี ย วกั น วิ ช าเดี ย วกั น เพราะหลั ก สู ต รของทุ ก มหาวิทยาลัยก็ใกล้เคียงกัน ครูอาจารย์ก็มักจะให้ การบ้านคล้ายๆ กัน นักเรียนจึงขอเปเปอร์กันไปมา อย่างในประเทศไทย สมมติว่าคนหนึ่งเรียนอยู่ที่ อุ ด รธานี ม าขอเปเปอร์ ข องคนที่ เ รี ย นกรุ ง เทพฯ ถามว่าอาจารย์ที่อุดรฯ จะรู้ไหม ก็คงไม่รู้และตรวจ ให้คะแนนไปตามเนื้องาน เราเองยังเคยเจอเด็ก เรื่องพวกนี้มันเหมือนเป็นปัญหาที่กัดเซาะระบบ ท�างานมาส่ง เด็กคนหนึ่งอาจจะท�าเอง เด็กอีกคน ไม่ได้ทา� เอง แต่คนที่ไม่ได้ทา� เองได้ A เพราะงาน การศึกษาบ้านเราไปเรื่อยๆ เลยนะคะ ความจริงแล้วเรื่องพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะ เขาดีเนื่องจากเอางานของคนที่ท�างานได้ดีมาส่ง ในประเทศไทยนะ แต่มันเกิดขึ้นทั่วโลก เพียงแต่ว่า ในขณะที่คนท�างานเองได้ B เด็กคนที่ได้ B ก็มาหา เรา บอกว่า อาจารย์ขา หนูท�างานด้วยตัวเอง นะคะ แต่เขาไม่ได้ทา� เอง เราก็บอกว่าท�าไม เธอถึงมาบอกตอนนี้ล่ะ เพราะครูเป็นครู ไม่ได้ เป็นนักสืบ คือถ้าเขาลอกหนังสือมาส่ง ครูจะ จ�าได้ แต่นี่มันงานเปเปอร์ที่ส่งเป็นงานชิ้นย่อย ครูกไ็ ม่รหู้ รอกว่าเขาลอกมาจากไหน ครูจงึ ต้อง ตรวจตามที่เขาส่งมา ในเมื่อนักเรียนไม่รักดี อยากได้คะแนนมากๆ จนต้องลอกงานจากทีอ่ นื่ เราก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร เพราะครูก็ไม่ได้จนลง หรื อ รวยขึ้ น จากการให้ A หรื อ B กั บ ใคร แต่ ค รู ก็ จ นปั ญ ญาเพราะครู ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย นวิ ช า การสืบสวนสอบสวนมา ครูก็เรียนวิชาที่สอน พวกคุ ณ นี่ แ หละ แล้ ว ก็ ต รวจตามเนื้ อ หา พวกคุณรูต้ งั้ แต่แรกท�าไมไม่บอก แต่ถา้ หากคุณ ได้ A เหมือนเขา หรือเขาได้ B เหมือนคุณ คุณก็คงไม่พูดใช่ไหม คือต้องบอกว่าคนเรา ต้องยอมรับความแตกต่าง คนบางคนก็เป็น คนที่ฉลาด สมองดี แต่คนบางคนก็ค่อนข้าง จะทื่อ แต่คนที่ทื่อก็อาจเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริต ก็ได้ เวลาท�างานก็อาจได้คะแนนมาประมาณ หนึ่ง ในขณะที่ค นบางคนแค่ เ อาของคนอื่น มาอ่าน และด้วยความที่เป็นคนมีสติปัญญา ไหวพริบดี เขาก็อาจจะสอบได้คะแนนดี สมมติ สัดส่วนคะแนนงานเปเปอร์ 40 คะแนน และ คะแนนสอบ 60 คะแนน คนที่มีไหวพริบ ดี ก็อาจจะสอบได้ดีกว่าอีกคนหนึ่งก็ได้ เราถึงได้ เห็นภาพที่ว่าบางคนไม่ค่อยเข้าเรียนเลยแต่ ท�าข้อสอบได้ ก็เพราะว่าเขาเอาเล็กเชอร์ของ คนทีเ่ ข้าเรียนมาอ่าน เขาก็เข้าใจได้ภายในเวลา แป๊บเดียว อาจจะด้วยความว่าเขาเองเป็นคน พูดคล่อง ดังนั้น เวลาเขียนอะไรก็สามารถ เขียนได้อย่างชัดเจน ครูผู้ตรวจข้อสอบเขาก็ ให้คะแนนไปตามนั้น ส่วนคะแนนเปเปอร์ 40 คะแนน บางคนท�ากันเกือบตายกว่าจะได้ 30 คะแนน แต่ อี ก คนอาจจะได้ ค ะแนน 35 คะแนน เพราะไปลอกคนที่ได้ A จาก มหาวิทยาลัยอื่นๆ มา มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งเราบอกว่าครูเองก็จับยาก ตรงนี้มันอยู่ที่ ส�านึกของคนเรียนด้วย หรือไม่ในวิชาครุศาสตร์ ก็ต้องสอนวิชานักสืบแล้ว เพื่อให้ครูที่จบมา สามารถสืบความจริงได้

หมายความว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับส�านึกของคน แล้วเราสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างไหม

ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่แค่ภูมิใจอย่างเดียว แต่เขา ก็ตอ้ งการยกตัวเองขึน้ ไป เพราะความภูมใิ จมันเป็น เรื่องของข้างใน แต่การยกตัวเองขึ้นมันคือข้างนอก คือถ้าได้รับต�าแหน่งดอกเตอร์แล้วภูมิใจ มันไม่ จ�าเป็นต้องน�ามาใช้ก็ได้ แต่เมื่อเอามาใช้ มันคือ ความต้องการให้คนอื่นเรียกเขาว่าดอกเตอร์ มีอยู่ วันหนึ่ง เราบอกตรงๆ ว่าในใจของเราโกรธ แต่ไม่รู้ จะท�า อย่า งไร ด้วยความที่เ ราเป็ น คนมีม ารยาท เราก็ไม่ได้แสดงออก คือเราไปงานเปิดตัวของธุรกิจ แห่งหนึ่ง เขาก็เชิญเราขึ้นไปพูด พอเราพูดจบ เขาก็ บอกว่า ได้ฟังดอกเตอร์ไปหนึ่งท่านแล้ว ก็ขอให้ ผู้ฟังได้ฟังค�าพูดของอีกหนึ่งดอกเตอร์นะคะ แล้ว เขาก็ประกาศชื่อดอกเตอร์คนนั้น ซึ่งเป็นดอกเตอร์ กิตติมศักดิ์ที่เราเห็นว่าเขาไม่น่าจะได้เลย ได้มา

วิ ธีก ารตรวจสอบมี ค วามเข้ ม งวดแตกต่ า งกั น เท่านั้นเอง ลองคิดดูนะว่าสถาบันการศึกษาทั่วโลก มี เ ยอะมาก สมมติ ว ่ า มี ใ ครคนหนึ่ ง ไปเรี ย นอยู ่ ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วท�าการศึกษาเรื่องหนึ่ง ต่อมาคนที่เรียนอยู่ประเทศไทยน�าสิ่งที่คนที่เรียน ประเทศเนเธอร์แลนด์มาแปลเป็นภาษาไทยแล้ว เอามาส่ง ถามว่าครูอาจารย์ที่ไหนจะตามจับได้ สมัยเราเรียนอยูอ่ เมริกา เรารูจ้ กั คนจ�านวนมากทีน่ า� เอกสารจากรัฐโน้นมาส่งที่รัฐนี้ ทีนี้วิทยานิพนธ์หรือ ดุษฎีนิพนธ์บางทีมันก็อาจจะถูกเก็บไว้ในห้องสมุด แต่บางครั้งเอกสารหรือเปเปอร์ต่างๆ มันไม่ได้อยู่ ในห้ อ งสมุด เหมือ นคุณ ท�าการบ้ านส่ ง อาจารย์ มัน ก็ไ ม่ มีห ลัก ฐานอะไรทั้ง สิ้น เราก็ยืม กัน ไปมา แต่เราคิดว่าคนที่เรียนก็รู้อยู่ว่าจริงๆ แล้วที่ผ่านมา

ที่ผ่านมาเราก็เคยให้เด็กบางคนไปแก้มา ใหม่ เพราะงานที่ท�ามาดีเกินกว่าที่จะเชื่อได้ว่าเขา ท�าเอง คือบางทีมันก็หมิ่นเหม่ระหว่างดีเกินกว่า จะเชื่อได้ กับดีอย่างเชื่อได้ เพราะบางครั้งเราก็ ไม่ ส ามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว ่ า เขาไม่ ไ ด้ ท� า ด้ ว ยตนเอง จึงต้องยอมรับว่าเขาท�าด้วยตนเอง แต่บางกรณี มันก็อาจดีมากจริงๆ แต่เราจับจุดได้ว่าเขาไม่ได้ทา� ด้วยตนเองเพราะมันบิดไปจากฟอร์แมตที่เราสอน ไป แต่เป็นฟอร์แมตขององค์กร เราจึงรูไ้ ด้วา่ สิง่ ทีเ่ ขา ท�ามามันมีลกั ษณะเฉพาะตัวแต่ไม่ได้อยูใ่ นหลักสูตร ทีเ่ ราสอน เด็กทีล่ อกไม่เป็นก็จะลอกออกมาแบบเป๊ะๆ เราก็จะบอกว่าแบบนี้คุณไม่ได้ท�าเองแน่ๆ เพราะ คุณจะรู้เรื่องนี้ได้อย่างไร เช่น ในงานมี organization chart ของหน่วยงาน ถามว่าเราให้เด็กท�าการบ้าน มันจะมีได้อย่างไร หรือบางคนลอกมาจากเว็บไซต์


14

“เราคาดหวังให้ลูกศิษย์เป็นคนเก่ง เป็นคนดี แล้วก็ท�างานอย่างมีความสุข เพราะว่าเราคิดว่าคนเรา จะท�างานได้ดตี อ้ งมี 3 ประการนี้ ถ้าคุณเป็นคนเก่ง แต่เป็นคนไม่ดี อย่างนีก้ ็ใช้ ไม่ได้ ถ้าคุณเป็นคนเก่ง เป็นคนดี แต่ไม่มีศิลปะในการด�าเนินชีวิตก็ท�าให้คุณไม่มีความสุข ต่อให้เก่งแค่ไหน ดีแค่ไหน ก็ท�างานดีไม่ได้” รายงานที่ส่งมามีฟอนต์ไม่เหมือนกัน เราก็รู้ว่าเขา ก๊อบมาจากเว็บแบบไม่เปลี่ยนฟอนต์ แบบนี้เรา จับได้

ที่กล่าวถึงเป็นเด็กระดับไหนคะ

ปริญญาโทนี่แหละ คือ บางอย่างมันชัดเจน เราก็รู้ แต่ถ้าบางอย่างที่มันไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลย แต่เอาของมหาวิทยาลัยอื่นมาส่ง ถามว่าเราจะ ตามจับได้อย่างไร แต่ถ้าเป็นกรณีที่น�ารายงานของ บริษัทมาส่ง ถ่ายเป็นสี กระดาษอาร์ต ยังเคยมีเด็ก เอามาส่งเลย มันดูเหมือนท�างานให้กับเจ้านาย แบบใช้ ง บเต็ ม ที่ รู ป เล่ ม ดู ส วยงาม คื อ เราแคร์ ความสวยงาม แต่เรารู้ไงว่าระดับนักศึกษาจะท�าได้ ประมาณไหน แล้วมืออาชีพจะท�าได้ประมาณไหน คือ เราอยู ่ ในวงการโฆษณาเป็นเวลา 30 กว่าปี เป็นนักโฆษณามาตั้งนาน เพราะฉะนั้น ถ้าคุณท�า แผนงานโฆษณามาส่งแล้วท�ามาเนีย้ บแบบมืออาชีพ ท�าไมเราจะไม่รู้

แล้วในแง่ของคุณภาพหลักสูตร คุณภาพการสอน อยากทราบว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีการตรวจสอบบ้างไหม

การตรวจสอบก็ท�าไปแบบไม่คอ่ ยถูกทิศถูกทาง ยกตัวอย่าง สมมติว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งเราไป กล่ า วหาว่ า เขามีห ลัก สูต รอ่ อ นก็ว่าไม่ไ ด้ เพราะ requirement ของมหาวิทยาลัยบางแห่งก็ก�าหนด ว่ า การเรี ย นปริ ญ ญาโทต้ อ งเรี ย น 36 หน่ ว ยกิ ต แต่บางแห่ง 42 หน่วยกิต บางแห่งก็ 48 หน่วยกิต แต่ minimum คือ 36 ดังนั้น ถ้าเขาจะก�าหนดให้ เรียนแค่ 36 หน่วยกิต ก็ไปว่าอะไรเขาไม่ได้ ถูกไหม เพราะเขาก็ท�าตาม minimum ซึ่งอาจเป็นเพราะเขา มีจุด ขายที่จบเร็ว ส่ วนในเรื่อ งของคุณภาพ เรา ต้ อ งดู ที่ ค นสอนว่ า คนสอนเขามี ค วามรู ้ ไ หม ประสบการณ์ มีไหม วิชานี้เ ป็ นวิชาการหรือเป็น วิชาชีพ ถ้าเป็นวิชาการก็ขอให้เป็นคนเก่ง ถ้าเป็น วิ ช าชี พ ก็ ต ้ อ งเป็ น คนเก่ ง บวกประสบการณ์ แต่ ใ นบ้ า นเราเมื่อ เปิ ด สอนกันมากๆ ทาง สกอ. (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ซึ่งเป็น ผู้ควบคุมการศึกษา ก็ไม่ได้ดูในเชิงคุณภาพมาก เท่ากับดูเชิงปริมาณ เช่น มีอาจารย์จา� นวนครบไหม มีคุณวุฒิตรงตามที่ก�าหนดไหม ถ้าครบก็เปิดได้ ตรงนีแ้ หละทีเ่ ราบอกว่าสิง่ ทีค่ วรก็ไม่ทา� สิง่ ทีไ่ ม่ควร กลับท�า เช่น การมานั่งดูว่าคุณวุฒิของบุคลากร ตรงตามเงื่ อ นไข ปริ ม าณตรงตามเงื่ อ นไขก็ พ อ แต่ เ ขาไม่ ค� า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ เช่ น บางคน อาจจะไม่ได้จบสายนั้น แต่ท�างานด้านนั้นมา 20 ปี เขาไม่รับนะ สมมติ ขออนุญาตเอ่ยชื่อ ดอกเตอร์ สมเกี ย รติ อ่ อ นวิ ม ล จะไปเป็ น คณบดี ค ณะ นิเทศศาสตร์ ไม่ได้นะ เพราะอาจารย์จบรัฐศาสตร์ แม้ว่าอาจารย์จะเก่งกว่าอาจารย์อื่นๆ ที่จบคณะ นิเทศศาสตร์กต็ าม หรือ คุณ ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เก่งด้านน�า้ มัน ด้านพลังงานอย่างมาก แต่จะไปเป็น คณบดีของสาขาปิโตรเคมีกไ็ ม่ได้ เพราะคุณปิยสวัสดิ์ จบด้านเศรษฐศาสตร์ เราถึงบอกว่าสิ่งที่ควรไม่ทา� แต่สิ่งที่ไม่ควรท�ากลับท�า เช่น การก�าหนดคุณวุฒิ ที่ตรง เราคิดว่ามันไม่จ�าเป็นเลย ประสบการณ์ ส�าคัญกว่า

แล้วในต่างประเทศเขาใช้วิธีแบบไหนคะ

เขาไม่ค่อยดูเรื่องคุณวุฒิเลย สมมติว่าคนคนนี้ จบปริญญาตรี ปริญญาโท ท�างานมา 20-30 ปี ต่ อ มาเบื่อ การท�างาน อยากหันมาสอนหนังสือ ระบบของต่างประเทศเขาจะคิดเงินให้กับจ�านวนปี ของประสบการณ์ของคนนั้นด้วย แต่ในบ้านเรา ถ้าคุณจบปริญญาโท ท�างานมานาน แล้วลาออก มาเป็นอาจารย์ คุณก็ต้องรับเงินเดือนขั้นต้นของ ปริญญาโท เขาไม่มีทางให้เงินเดือน 30,000-40,000

บาท ยกเว้นมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ เขาถึง คิดเงินเดือนแบบอืน่ แต่ถา้ คุณท�างานในมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในระบบ คุณก็ได้เงินเดือนตามวุฒิที่เรียนมา แม้ว่าคุณจะมีประสบการณ์เท่าไหร่ก็ตาม ถามว่า แล้วคนที่เก่งๆ เขาจะอยากท�างานหรืออยากจะน�า ประสบการณ์ไปถ่ายทอดไหม สุดท้ายก็คงไม่ท�า คือสมัยก่อนค�าว่าไม่เก่งไม่มีใครให้เป็นครู มันคือ ค�าทีส่ า� คัญมาก แต่สมัยนีไ้ ม่ใช่แล้ว สมัยนีค้ นเป็นครู ก็มีทั้งคนที่เก่งและไม่เก่ง ครูที่เก่งคือคนที่เรียนดี และอยากเป็นครู นั่นแหละคือคนที่อยากเป็นครู ที่เก่ง ส่วนคนที่ไม่เก่งและอาจจะไม่ใช่คนที่ตั้งใจ อยากเป็นครู แต่สุดท้ายหางานได้คืองานเป็นครู เขาก็ เ ป็ น ครู หรื อ บางคนไม่ ใ ช่ ว ่ า หางานไม่ ไ ด้ แต่ตั้งใจเลยว่าอยากเป็นครู เพราะอาจจะมองใน บางแง่ มุ ม เช่ น ขี้ เ กี ย จไปแข่ ง ขั น กั น กั บ คนอื่ น ขี้ เ กี ย จจะไปต่ อ สู ้ อ ะไรมากมาย สอนหนั ง สื อ ท�างานไปวันๆ ในห้องเรียนก็ได้เหมือนกัน ตรงนี้ สกอ. ก�าหนดว่าถ้าจะเปิดสาขาใดสาขาหนึง่ จะต้อง มีศักยภาพ คือต้องมีอาจารย์ประจ�าสาขาประมาณ 5 คน ดังนั้น เก่งไม่เก่ง ไปสมัครเพื่อให้เขามีคน ครบ 5 คนได้ เขาก็รับแล้ว เราเคยเจอกับตัวเองเลย เป็นลูกศิษย์ปริญญาโท เจอกันอีกทีเป็นอาจารย์ อยู่ต่างจังหวัด เราก็คิดว่ากว่าเราจะเข็นเขาให้เรียน จบได้ ยั ง ยากเลย แล้ ว เขาจะไปสอนคนอื่ น ได้ อย่างไร คือเขาเอาตัวรอดได้ แต่ไม่ได้อยู่ในระดับ ที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ อย่างที่ บอกว่ า สถาบั น การศึ ก ษาจ� า นวนหนึ่ ง เขาก็ รั บ บุคลากรมาเพื่อให้ครบจ�านวนคนที่จะสามารถเปิด สอนได้ สถาบันการศึกษาจึงเปิดกันมากมายโครมๆ ขนาดนี้ แต่อาจารย์ที่มีคุณภาพดีจริงๆ ก็อาจจะมี ไม่ พ อ ก็ ยื่ น กสอ. ไป ก็ คุ ณ วุ ฒิ ต รงน่ ะ จะเปิ ด ปริญญาตรีสาขานี้ ก็มอี าจารย์ทจี่ บปริญญาโทขึน้ ไป ที่ตรงสาย จะเปิดสอนปริญญาโท ปริญญาเอก สาขานี้ ต้องมีอาจารย์จบปริญญาโท-เอกตรงสาย ครบ 5 คน ดังนั้น เก่งหรือไม่เก่งก็ไม่รู้ แต่เรียนมา ตรงสายก็จบ

ดังนั้น เมื่อครูเยอะ เด็กเยอะ จะเกิดอะไรขึ้น

เมื่อครูเยอะ เด็กเยอะ คุณภาพมันก็อาจจะ ไม่เท่ากัน ถ้าคุณลองไปดูเด็กที่จบปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยเด่นๆ ดังๆ กับมหาวิทยาลัยทีธ่ รรมดาๆ คุณจะเห็นว่าความรู้ต่างกันเยอะมาก ระดับโท-เอก ก็เหมือนกัน ความรู้จะต่างกันเยอะมากๆๆๆ อย่าง เด็กสมัยนี้เองก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าเรียนให้จบ ซึ่ ง จะได้ ค วามรู ้ แ ค่ ไ หนก็ ช ่ า ง แต่ ว ่ า ขอให้ จ บ แนวความคิดของเด็กทีเ่ ป็นเช่นนีม้ นั น่ากลัว เพราะว่า เด็กไม่ได้หวังว่าจะต้องมีความรู้อะไร ขอให้ฉันจบ ได้ปริญญา เสร็จแล้วก็ไปหางานท�าได้ อย่างที่พูด ไปไงว่าเรารับคนท�างานที่ปริญญา สมมติว่าเด็ก ไม่จบปริญญาตรีแต่มีความรู้จากการท�างานมา มากมายก่ายกอง คุณอาจจะไม่รับเขาก็ได้ เพราะ เราต้องดูกันที่ปริญญา แต่เราไม่ได้รับกันที่ประสบการณ์ใช่ไหม

ลูกศิษย์แบบไหนคือลูกศิษย์ในแบบที่อาจารย์เสรี ภูมิใจ

ต้องเป็นคนที่ตั้งใจเรียน เวลาท�างานก็ท�างาน ด้วยความตั้งใจ ผลลัพธ์มันจะออกมาชัดเจนเลย ว่ า ไม่ ใ ช่ สั ก แต่ ว ่ า ท� า ให้ เ สร็ จ เวลาสอนหนั ง สื อ เราจะบอกเสมอว่าเวลาท�างาน ครูจะถือว่าผลงาน สะท้อนความพยายาม เพราะฉะนั้น เราจะเห็นว่า ผลงานบางชิ้นมันไม่สะท้อนความพยายาม เช่น ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานแล้วตัวหนังสือคุณ เท่ากันหมด ไม่มี 14 pt ไม่มี 16 pt ไม่มีตัวหนา ไม่มีตัวบาง ไม่มีตัวเอียง นั่นแสดงว่าคุณไม่ตั้งใจ หรือถ้าต้องมี bullet point คุณก็ใช้เป็นจุดๆๆๆ หมด

เลย ทั้งๆ ที่ในคอมพิวเตอร์มันมีทั้งดาว มีทั้งลูกศร หรื อ ว่ า ถ้ า ข้ อ ความของคุ ณ มี ภ าพประกอบได้ แต่คุณก็ไม่หาภาพประกอบ คุณก็เขียนมาทื่อๆ พอพิมพ์เสร็จแล้วคุณก็ใช้แม็กเย็บที่มุมซ้ายแล้ว เอามาส่ง หรือคุณท�าปกอย่างสวยงาม ตรงนัน้ ครู ไม่ได้ดูความสวยงามนะ แต่ครูดูความพยายาม เพราะความสวยงามมันสะท้อนว่าคุณพยายาม ถูกไหม อย่างคุณท�าปกหนังสือก็ตอ้ งพยายามใช่ไหม ไม่อย่างนัน้ มันก็ไม่สวย แต่ถา้ คุณใส่ความพยายาม มันก็จะดูสวย ความสวยมันไม่ได้เป็นความหมาย ในตัวมันเอง แต่มันเป็นสิ่งสะท้อนสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราบอกเด็ก และเมือ่ เราสอนหนังสือเราก็จะ ได้ ผ ลงานที่ ดี จ ากเด็ ก ด้ ว ยการพู ด แบบนี้ อย่ า ง บางคนคุณไปถามเขาว่าความสวยงามเกี่ยวไหม เขาก็จะตอบคุณแบบนักปราชญ์ว่าไม่เกี่ยว เอาแต่ เนือ้ หา เราก็บอกเลยว่า ส�าหรับครู ครูไม่ใช่นกั ปราชญ์ ครูสนใจความเป็นจริง เพราะฉะนั้น บอกไว้ตรงนี้ เลยว่า ความสวยงามย่อมสร้างอคติต่อการตรวจ งานที่แสดงความพยายาม งานที่สวยงาม มันก็ พาเราเอนเอียงไปในระดับหนึ่ง แต่งานที่ห ่ ว ยๆ ดู ไ ม่ ส วยไม่ ง ามมั น ก็ พ าเราเอนเอี ย งไปอี ก ระดั บ หนึ่ง ถูกไหม

ส� า หรั บ บั ณ ฑิ ต ที่ เ รี ย นจบออกไป อาจารย์ มี ความคาดหวังอย่างไรในตัวพวกเขาบ้าง

เราคาดหวังให้ลูกศิษย์เป็นคนเก่ง เป็นคนดี แล้ ว ก็ ท� า งานอย่ า งมี ค วามสุ ข เพราะเราคิ ด ว่ า คนเราจะท�างานได้ดีต้องมี 3 ประการนี้ ถ้าคุณเป็น คนเก่ง แต่เป็นคนไม่ดี อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ ถ้าคุณเป็น คนเก่ง เป็นคนดี แต่ไม่มีศิลปะในการด�าเนินชีวิต ก็ทา� ให้คณ ุ ไม่มคี วามสุข ต่อให้เก่งแค่ไหน ดีแค่ไหน ก็ ท� า งานดี ไ ม่ ไ ด้ เราเคยมี ลู ก น้ อ งบริ ษั ท ใหญ่ ๆ 90 กว่าคน แล้วมีลูกน้องคนหนึ่งที่เก่งมาก นิสัยดี มาก แต่ว่าเขาประคับประคองชีวิตคู่ไม่ได้ เดี๋ยวก็ หายไป ถามคนอื่นว่าหายไปไหน ก็ได้ค�าตอบว่า เห็นว่าแฟนเขาโทร.มาแล้วทะเลาะกัน กระแทกหู โทรศัพท์แล้วก็ออกไปเลย นี่คือคนที่ไม่มีความสุข หรือบางคนก็หนี้สินล้นพ้นตัว มีเด็กคนหนึ่งเขา ท�างานเก่งมาก เราก็ถามเพื่อนเขาว่าวันนี้น้องคนนี้ ไปไหน ท�าไมไม่มา เขาลาครับ เราก็ถามว่าลา เพราะอะไร ไม่สบายเหรอ ค�าตอบที่ได้คือ เปล่า ครับ พอดีเมื่อคืนนี้อังกฤษแพ้ เขาเล่นอังกฤษไว้ สงสัยกลัวโดนตามมาทวงตังค์ ถามว่าเขานิสยั ดีไหม ดี ทั้งเรื่องงาน และกับเพื่อนฝูง ท�างานเก่งไหม เก่ง แต่เป็นคนติดการพนัน และการพนันก็ท�าให้ชีวิต ไม่มีความสุข เราจึงบอกเด็กเสมอเวลาสอนหนังสือ ว่า เมื่อคุณจบไปท�างาน นอกจากความเก่งแล้ว ขอให้คณ ุ เป็นคนดี แล้วขอให้มศี ลิ ปะในการด�าเนินชีวติ ให้ชีวิตมีความสุข พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า คนเรา นอกจากไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้ว ต้องไม่เบียดเบียน ตัวเองด้วย เพราะฉะนั้น การกระท�าใดๆ ก็ตาม ที่ จ ะท� า ให้ ตั ว เองเป็ น ทุ ก ข์ คุ ณ ต้ อ งหลี ก หนี ทั้ ง การพนัน ยาเสพติด รักสามเส้า ใช้เงินเกิน ตัว สิ่ ง เหล่ า นี้ คื อ สิ่ ง ที่ จ ะท� า ลายความสุ ข ของตั ว เรา เราเคยเห็นมาหลายคนแล้วนะ ที่เป็นคนเก่งด้วย นิสัยดีด้วย แต่ท�าไมเขาล้มเหลว เพราะไม่มีศิลปะ ในการด�าเนินชีวิต

ถ้ า มี ก ารเปิ ด หลั ก สู ต รสอนคนที่ เ รี ย นจบแล้ ว อาจารย์อยากสอนวิชาอะไรให้กับผู้ใหญ่

ก็นแี่ หละ อยากเปิดสอนวิชา the Arts of Living เพราะเราคิดว่าหลายๆ คนไม่สามารถด�าเนินชีวิต ให้ดีงามได้ เพราะขาดศิลปะตรงนี้ อย่างเราเอง เป็นคนท�างานหนัก แต่เราก็มีความสุข แล้วความที่ เราเป็นคนมีความสุข มันท�าให้เราสามารถท�างาน ได้ ม ากขึ้ น เหนื่ อ ยช้ า ลง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ดี

แสวงหาความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานได้ง่ายขึ้น แต่ถา้ เกิดเราเป็นคนทีไ่ ม่มคี วามสุข ก็จะเหนือ่ ยง่าย สมาธิไ ม่ ดี ความคิด สร้ า งสรรค์ ไ ม่ ดี แล้ ว พอเรา EQ ต�่า อารมณ์เสียบ่อยๆ ก็ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ๆ ท�างานก็ไม่มีคนอยากช่วย เราก็จะกลายเป็นคนที่ หมดเสน่ห์ไปโดยปริยาย

อาจารย์คิดว่าส�าหรับคนที่อยากพัฒนาตัวเอง บ้านเรามีแหล่งเรียนรู้ส�าหรับคนทั่วไปเพียงพอ หรือเปล่า หรือจริงๆ แล้วเป็นที่คนไม่ใฝ่รู้เอง

แบบหลังน่ะถูกต้อง คือปัจจุบันเรื่องสถานที่ ในการเรี ย นรู ้ มั น ไม่ จ� า เป็ น แล้ ว อย่ า งเมื่ อ ก่ อ น ถ้าจะสอนหนังสืออะไรที่เป็นหัวข้อพิเศษ เราต้อง วิ่งตามหาหนังสือเลยนะ แต่ปัจจุบันแค่ใส่คีย์เวิร์ด ลงในกู เ กิ้ล เราได้ บทความเป็ น ร้ อยๆ บทความ แล้ว สมมติว่าเราจะท�าสไลด์สักประมาณ 35 แผ่น ส�าหรับสอน 3 ชั่วโมง หรือ 70 แผ่น ส�าหรับสอน 1 วัน ก็ไม่มีความยากล�าบากอะไรเลย เพราะว่า บทความทีห่ าได้มนั มีเป็นร้อยๆ บทความ เรานัง่ เสิรช์ แล้วอ่านๆๆ คัดมาใช้ได้เลย อย่างมีคนเชิญเรา ไปสอน แล้วต้องท�าสไลด์เรื่อง Creative Economy กับการศึกษาระดับอุดมศึกษา เราก็ไปเปิดดู มันก็ จะมีเรื่องของทั้งอังกฤษ อเมริกา เยอรมัน เราก็ไป อ่ า นสัก 30-40 บทความ เพื่อสกัด เอาสไลด์ ม า 30 แผ่ น ไม่ มีอะไรยากเลย เพราะฉะนั้น ตรงนี้ ถ้าใครบอกว่าแหล่งเรียนรู้มีไม่พอ มันเป็นข้อแก้ตัว แต่จริงอยู่ ส่วนหนึง่ ทีเ่ ราอยากจะเห็นก็คอื อยากเห็น ห้องสมุดของเราใช้หลักการตลาดดึงดูดคนให้มาก ขึ้น เพราะเด็กเขามาฟ้องอยู่เรื่อยๆ นะว่า ‘อาจารย์ ขา ปลั๊กน่ะเขาเอาเทปมาปิดไว้ กลัวเราจะไปชาร์จ แล็ปท็อปค่ ะ ’ อย่ า งนี้มัน ก็ไ ม่ จูงใจให้ ค นเข้ า ไป หรือบรรณารักษ์ท�าหน้าดุใส่เด็กอะไรแบบนี้ หรือ ห้ อ งสมุ ด บางแห่ ง ก็ เ งี ย บเหงาอย่ า งกั บ บ้ า นผี สิ ง คื อ ไม่ มี บ รรยากาศหรื อ ไม่ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เชิญชวนให้คนเข้ามาใช้บริการ เราเคยเห็นตัวอย่าง ทั้งห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ อย่างตอนทีเ่ ราเรียนอยูท่ อี่ เมริกา ในช่วงนัน้ Jurassic Park ก�าลังดัง พอเราไปห้องสมุดของชุมชนในเมือง ที่เ ราอยู ่ ก็จะมีห นังสือมาวางเรีย งอยู ่ ต รงกลาง ห้องโถงหลายๆ เล่ม เป็นเกาะเลย แล้วเขาเขียนว่า ‘ถ้ า คุณชอบหนัง Jurassic Park คุณควรจะยืม หนังสือพวกนีไ้ ปอ่าน’ ก็จะเป็นหนังสือเกีย่ วกับพวก ไดโนเสาร์ โลกล้านปี อะไรต่างๆ คือเขารู้จังหวะ เวลา ขณะเดียวกันพิพธิ ภัณฑ์กเ็ ขียนป้ายใหญ่ยกั ษ์ เลยว่า ‘หากคุณสนใจ Jurassic Park แวะมาเยี่ยม ไดโนเสาร์ของเราได้ที่นี่’ แล้วดูบ้านเรา ถามว่าใคร ท�าการตลาดแบบนี้บ้าง สมมติอย่างหนังพี่มากฯ ได้ พัน ล้ า น มัน มีต�า รับ ต�า รา เรื่องสั้น หรืออะไร ที่เกี่ยวกับต�านานพี่มากหรือเปล่า แล้วห้องสมุด ท�าอะไรที่จะเชิญชวนให้เด็กอยากมาอ่านหนังสือ ตรงนี้บ้าง เห็นไหมว่าเราก็ไม่ได้ท�าอะไร หรือว่า ตอนที่ท่านมุ้ยท�าหนัง ต�ำนำนสมเด็จพระนเรศวร หรือ สุริโ ยทัย พิพิธ ภัณ ฑ์ ที่อ ยุธ ยาท�า อะไรบ้ า ง หรือว่าพอถึงวันรัฐธรรมนูญ เรามีพิพิธภัณฑ์ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ อยู่ที่ผ่านฟ้า เราท�า โปรโมชั น อะไรบ้ า งหรื อ เปล่ า เพราะฉะนั้ น แหล่งเรียนรู้เราไม่ใช่มีไม่พอ แต่เรายังท�าดีไม่พอ แต่ปัจจุบันนี้แหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คืออากู๋ กูเกิ้ล นี่แหละ ไม่มีอะไรดีไปกว่าอากู๋แล้ว

การด�าเนินชีวิตของคนทุกวันนี้ อาจารย์คิดว่า เขามีความเสี่ยงกับอะไรบ้าง

คนทุกวันนี้เสี่ยงกับสิ่งยั่วยุภายนอกที่ทา� ให้เขา ไม่ ส ามารถใส่ ใ จกั บ สิ่ ง ที่ จ ะมี คุ ณ ค่ า กั บ ชี วิ ต ได้ เพราะคนเราเวลาจะท�าอะไรที่ดีๆ มันค่อนข้างยาก แต่ท�าอะไรไม่ดีมันค่อนข้างจะสนุก เพราะฉะนั้น


15

เราเสี่ยงกับ สิ่งยั่วเย้าต่างๆ เหล่านี้ ตอนนี้เด็ก บ้านเราเป็นพวกที่เรียกว่า สุขนิยม คือชอบอะไร ที่สนุกสนาน เริงร่า อะไรที่มันหนักๆ หน่วงๆ ก็ไม่ เอา เด็กสมัยนี้เลยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องที่จะประเทือง ปัญญา เราดูได้จากรายการโทรทัศน์เลย ชัดเจน หรือถ้าเราจะท�าส�ารวจ ลองให้พนักงานของเราสัก 10-20 คน ไปนัง่ รถยนต์ของพวกนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท แล้วดูว่าเขาเปิดวิทยุอะไร รับรองว่า 99% ฟังเพลงแน่นอน จะไม่ได้ยินว่าเขาก�า ลัง ฟังข่าวคลื่นไหนอะไรยังไงทั้งสิ้น บางคนล็อกคลื่น เลย ฟังคลื่นเพลงอย่างเดียว คลื่นที่เป็นข่าวสาร การสนทนาก็ไม่ฟัง ยังโชคดีที่รายการวิทยุเรามี ข่าวต้นชั่วโมง เขาเลยได้ฟังข่าวกันบ้าง ถ้ารายการ วิทยุตัดข่าวต้นชั่วโมงออก เรายืนยันเลยว่าเด็ก พวกนี้จะไม่รู้เรื่องบ้านเมืองเลย แล้วดูวิธีบริหาร สถานีโทรทัศน์บา้ นเราสิ เราเอาเรือ่ งประเทืองปัญญา ไปไว้ตรงไหน เช้ามืด หรือไม่ก็ดึกมาก หรือช่วง กลางวั น วั น ธรรมดา แต่ ร ายการบั น เทิ ง จะอยู ่ เวลาที่คนก�าลังอยู่บ้าน คือตั้งแต่ 1 ทุ่ม ถึง 4 ทุ่ม จะเป็ น บั น เทิ ง ทั้ ง นั้ น ซึ่ ง ที่ อ เมริ ก าไม่ ใ ช่ น ะ พวกละครเขาจะฉายเฉพาะวันธรรมดา 10 โมง ถึงบ่าย 3 โมงเท่านั้น ช่วงนี้เด็กจะไม่อยู่บ้าน ก่อน 10 โมง ก็ไม่มี 3 โมง ไปก็ไม่มี วันเสาร์-อาทิตย์ ก็ไม่มี แสดงว่าเขาจงใจมากว่าจะให้ละครพวกนี้ เป็นเรื่องของแม่บ้านที่อยู่กับบ้านได้ดู ส่วนพวก ซิตคอม ซีรีส์ดีๆ ข่าว สารคดี จะอยู่ช่วงที่พวกเรา ได้ดูกัน ก็คือ 1 ทุ่ม ถึง 4 ทุ่ม เป็นเวลาครอบครัว และไม่ต้องมีกฎหมายบังคับ เขาสมัครใจกันเอง ทุกช่องร่วมมือกัน มันเป็นส�านึกว่าเด็กไม่ควรได้ดู เรื่องพวกนี้ เรื่องชิงรักหักสวาท ผัวๆ เมียๆ ส่วน ซิต คอมมันจะเป็นบทเรียน มันจะคล้ายๆ กับ การสอนว่าเรื่องราวแบบนี้ถ้าเข้าไปพัวพันแล้วชีวิต เราจะเป็นยังไง การดูซิตคอมสมัยนี้จะเหมือนอ่าน นิทานอีสปสมัยก่อน เหมือนบอกว่าละครตอนนี้ สอนให้รู้ว่าอย่าไปอิจฉา ละครตอนนี้สอนให้รู้ว่า อย่าใช้เงินฟุม่ เฟือย ละครตอนนีส้ อนให้รวู้ า่ อย่าโกหก ลักษณะนี้ แต่บ้านเราใช้ส�านึกคงไม่ได้ เราเคยพูด หลายที น ะว่ า พวกที่ เ ป็ น เศรษฐี จ ากรายการ โทรทั ศ น์ ทั้ ง หลายที่ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งว่ า มี ฝ ี มื อ เหลือเกิน เราท้าเลยว่าย้ายรายการทั้งหมดที่ทา� ให้ คุณเป็นเศรษฐีไปอยู่ช่วง 10 โมงจนถึงบ่าย 3 โมง ของวันจันทร์ถึงศุกร์ให้ดูหน่อยเถอะ ถามว่าจะยัง เป็นเศรษฐีตอ่ ไปไหม ยังจะได้รบั การยกย่องว่าเป็น คนเก่งอีกไหม เพราะว่าการดูโทรทัศน์มนั เป็นรูปแบบ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชีวิตความเป็นอยู่ ก็คนเรากลับบ้านประมาณ 5-6 โมง ส่วนมากก็จะ นอนประมาณ 5 ทุ ่ ม เพราะฉะนั้ น ใครก็ ต าม ที่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นมันก็รวยด้วยกันทั้งนั้นแหละ แต่ใครอยูน่ อกเวลานีเ้ รตติง้ ก็ตา�่ โฆษณาก็ขายไม่ได้ หรือขายได้ก็ขายได้น้อย พวกที่อยู่ช่วงกลางวัน ตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึงบ่าย 3 จันทร์ถึงศุกร์ ท�าให้ตาย ยังไงมันก็ไม่รวยขึ้นมาหรอก ต้องอยู่เสาร์-อาทิตย์ หรืออยู่ตอนเย็นถึงจะรวยได้

ขอ 3 ค�า ให้บรรยายบรรยากาศสังคมบ้านเรา ในตอนนี้ค่ะ

น่ า กลั ว มาก เพราะสิ่ ง ยั่ ว ยุ มั น เยอะ แล้ ว ต้นแบบในหลายๆ เรื่องมันไม่ดี ยกตัวอย่างเช่น ถ้าพูด ถึงเรื่องเพศ ดาราก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี เดี๋ยวนี้เขาไม่อายนะที่จะบอกว่าที่เขาแต่งน่ะท้อง 4 เดือนแล้ว ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่อายตายเลยนะ จะต้องปฏิเสธ หรือดาราเดี๋ยวนี้เวลาจะแต่งตัว ไปไหนมาไหนก็แทบจะแก้ผา้ กันอยูแ่ ล้ว ส่วนทางด้าน การเมืองเราก็เห็น คือคนที่ท�าไม่ดี แต่ถ้าถูกใจผู้มี อ�านาจก็ได้ต�าแหน่งแห่งหน ในขณะเดียวกันการแข่งขันทางธุรกิจ คนที่ท�าตามจริยธรรมครบถ้วน 100% มักจะไม่ชนะ แต่ค นที่ยืนอยู่บ นปากเหว ของจริ ย ธรรมจะตกไม่ ต กแหล่ เ นี่ ย จะชนะ ดาราที่ท�าตัวดีจะไม่มีข่าว ดาราที่ท�าตัวไม่ดีมีข่าว เยอะ แต่งตัวโป๊ไปงานจะได้รับการพูดถึง แต่งตัว เรียบร้อยไปงานจะไม่มีภาพข่าว เราเคยลองถาม คนที่ ท� า หนั ง สื อ ดาราหรื อ ท� า รายการโทรทั ศ น์ ถามว่าพวกคลิปโป๊หรืออะไรก็ตามที่ไม่ดีที่เป็นข่าว


16

“คนที่ท�าตามจริยธรรมครบถ้วน 100% มักจะไม่ชนะ แต่คนที่ยืนอยู่บนปากเหวของจริยธรรม จะตกไม่ตกแหล่เนี่ยจะชนะ ดาราที่ท�าตัวดีจะไม่มีข่าว ดาราที่ท�าตัวไม่ดีมีข่าวเยอะ แต่งตัวโป๊ไปงานจะได้รับการพูดถึง แต่งตัวเรียบร้อยไปงานจะไม่มีภาพข่าว” มีไหมที่ดาราเป็นคนปล่อยเอง เขาตอบเลยว่า เยอะค่ะ ถามว่าท�าไม ค�าตอบคือท�าไปเพื่อ อีเวนต์ไงคะ เพราะเดีย๋ วนีค้ นจัดอีเวนต์เขาต้อง ส่งผลงานให้เจ้าของงานว่าเขาดึงนักข่าวได้ เยอะ เพราะฉะนั้น เขาต้องจ้างดาราที่ก�าลังมี ข่าวไม่ดีให้ไปในงาน แล้วเขาก็จับไปยืนอยู่ หน้าแบ็กดร็อปแล้วก็ถ่ายภาพนิ่ง ส่วนเขาจะ ถามอะไรก็ถามไปเถอะ ซึ่งสื่อมวลชนก็เป็น ไปด้ ว ย คื อ สมมติ ว ่ า เราเชิ ญ ดาราคนนี้ ไ ป แทนที่เขาจะถามเรื่องสินค้านั้นๆ เขาไม่ถาม เขาก็ถามเรื่องที่กา� ลังเป็นข่าว อย่างตอนที่เรา จัดแถลงข่าวเรือ่ งมิสทิฟฟานี เราพาเจเล่ไปงาน (มิสทิฟฟานี 2012) เขาไม่ถามเรื่องการเตรียม งานประกวดนะ แต่ถามเรื่องขว้างแมว เรื่อง ทะเลาะกับแฟน จนกระทั่งเราต้องไปบอกว่า ให้ถามเรื่องงานเขาสิ มันก็เลยเป็นเงื่อนไขว่ า ถ้าออร์แกไนเซอร์อยากให้ผสู้ อื่ ข่าวมางานเยอะๆ ก็ตอ้ งจ้างดาราทีม่ ปี ญ ั หาพวกนี้ แล้วสือ่ มวลชน ไปแน่นอน แต่กลายเป็นว่าไม่ได้ไปท�าข่าว สิ น ค้ า นะ แต่ ไ ปถามเรื่ อ งที่ เ ป็ น ข่ า วตอนนี้ เพราะฉะนัน้ ดาราบางคนเลยปล่อยคลิปให้มนั เป็นปัญหา หรือสร้างเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง อะไรกันก็แล้วแต่ เพื่อจะได้งานอีเวนต์ เพราะ ออร์ แ กไนเซอร์ จ ะคอยจ้ อ งว่ า ช่ ว งนี้ ใ คร ทะเลาะกับใคร ใครเป็นแฟนกับใคร หรือใคร ก�าลังเป็นมือทีส่ ามของใคร พอรูเ้ รือ่ งพวกนีป้ บ๊ั เขาก็จะเสนอให้ลูกค้าละ พอลูกค้ารับแล้วเขา ก็มั่นใจเลยว่าผู้สื่อข่าวเต็มงานแน่นอน

เยอะ ห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นตั้งเท่าไหร่ คนก็ มีโอกาสได้ทดลองความรู้ตัวเอง ในขณะที่ครู ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น แป้กเหมือนเดิม แต่ถ้าจะ ให้คนเก่งมายอมให้เราเลือก ก็ต้องยกฐานะ เขาขึ้นมา ให้เกียรติเขา เงินเดือนก็ให้เขาอยู่ อย่างมีศักดิ์ศรีได้

ตรงนี้ มั น ขึ้ น อยู ่ กั บ คนท� า ข่ า วเองว่ า จะ คล้อยตามนั้นแล้วท�าร้ายสังคม หรือว่าเราจะ ปรับเปลี่ยน เพราะอย่าลืมนะว่าการท�างาน ของนักข่าวหรือสื่อมวลชนมันมีทั้งการสะท้อน สัง คม และสร้า งสรรค์สังคม เราก็ต้องจัด สมดุลให้ดี ถ้าคุณบอกว่าก็สงั คมมันเป็นแบบนี้ ก็ ต ้ อ งน� า เสนอแบบนี้ นั่ น คื อ คุ ณ สะท้ อ น แล้วไม่คิดจะสร้างบ้างหรือ เหมือนครั้งหนึ่ง เราเคยต่อว่าต่อขานละครเรื่องหนึ่งว่าท�าไม ต้องให้เด็กซึ่งเป็นนักเรียนนอกที่ไปอยู่อังกฤษ พู ด จามึง -กูกัน เขาก็บ อกว่า อ้าว ก็ใ นชีวิตจริง เด็กมันพูดแบบนี้ เราก็ไม่เถียง แต่ในความเป็นจริง เด็ ก ที่ พู ด นาย-เรามี ไ หม เด็ ก ที่ พู ด อั๊ ว -ลื้ อ มี ไ หม เด็กทีแ่ ทนด้วยชือ่ ตัวเองมีไหม ทุกอย่างเป็นจริงหมด แต่ท�าไมคุณต้องเลือกความจริงเรื่องแบบนั้นล่ะ ท� า ไมไม่ เ ลื อ กความจริ ง แบบอื่ น เพราะฉะนั้ น ถ้าเกิดจะถามกันว่า เฮ้ย นายจะไปหรือเปล่า เดี๋ยว เรามารับ มันก็เ ป็นภาษาหนึ่ง ถ้าบอกว่า เฮ้ย มึงจะไปหรือเปล่า เดี๋ยวกูมารับ มันก็เป็นอีกภาษา หนึ่ง หรือจะเป็นเอ็งจะไปไหม ข้าจะมารับ หรือแก จะไปหรือเปล่า ฉันจะมารับ ถามว่าจริงไหม มันก็ จริงทั้งหมดแหละ แต่คุณเป็นสื่อมวลชนท�าไมคุณ ไม่เลือกล่ะว่าคุณจะสะท้อนแบบไหน เพราะฉะนั้น สื่อมวลชนเราต้องจัดสมดุลระหว่างการสะท้อน และการสร้างสรรค์ ถ้าเกิดเราจะสะท้อนอย่างเดียว ว่า สัง คมชอบแบบนี้ สังคมเป็น แบบนี้ ทั้งที่คุณ มีโอกาสได้พูด ได้เขียน คุณไม่คิดจะใช้โอกาสนั้น สร้างบ้างเหรอ ทั้งที่คุณก็สร้างได้ รายการวิทยุ โทรทัศน์บางรายการก็สร้างนะ หนังบางเรื่องดูแล้ว ก็สร้าง แต่ตอนนี้ดุลยภาพระหว่างสะท้อนกับสร้าง มันไม่เท่ากัน สะท้อนเราก็เลือกจะสะท้อนแต่สงิ่ ไม่ดี ท�าไมเราไม่สะท้อนสิ่งดีล่ะ ท�าไมเราไม่เล่าเรื่อง เด็กที่ไปชนะโอลิมปิกวิชาการมาหลายๆ วันหน่อย ท�า ไมเล่า แค่วันเดีย ว ท�า ไมคลิป โป๊ห ลุดเราเล่า

เป้าหมายในชีวติ ตอนนี้ หรือความสุขในตอนนี้ ของอาจารย์คืออะไร

เคยมี ข ่ า วให้ ไ ด้ ยิ น บ่ อ ยๆ ว่ า ครู บ างคน อยากเลื่อนขั้นก็จ้างให้คนอื่นท�าผลงาน

นั่น แหละ จนกระทั่ง ตอนนี้มีคนร�่า รวย จากการรับจ้างท�านั่นรับจ้างท�านี่เต็มไปหมด ก็ต้องกลับมาที่เรื่องส�านึก สุดท้ายมันจบที่ ตัวเดียวแหละ อย่างเรายกตัวอย่างกฎหมาย ในต่ า งประเทศ เวลาเราจะถ่ า ยเอกสาร จะถ่ายร้านเดียวไม่ได้นะ เขาไม่ถ่ายให้เลย ถ้าถ่ายเกินจ�านวนหน้านี้ต้องไปอีกร้านหนึ่ง เขาไม่ถา่ ยให้จนจบ อย่างบ้านเรานีท่ า� เป็นเล่ม เย็บเล่มอีกต่างหาก อาจารย์บางคนแทนที่จะ สั่งให้เด็กไปซื้อหนังสือ ก็ไปซื้อมาเล่มเดียว แล้วอัดก๊อบปี้มาขายเด็กเลย เล่มละ 80 หรือ 200 ก็ว่ากันไป พอไปถามก็บอกว่า ถือว่าช่วย เด็ก เพราะเล่มหนึง่ มันก็ 700-800 อ้าว คุณเอง เป็นครูบาอาจารย์ ยังไม่เคารพเรื่องทรัพย์สิน ทางปัญญา แล้วคุณจะมาสอนเรื่องปัญญา ได้ ยั ง ไง คื อ ถ้ า อ้ า งทางด้ า นเศรษฐกิ จ แสดงว่าเราก็มแี ค่หลักเศรษฐศาสตร์ แล้วหลัก มนุษ ยศาสตร์อ ยู ่ตรงไหนล่ะ สัง คมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มั น ต้ อ งไปด้ ว ยกั น ถ้ า เกิ ด เรามองว่ า แพง ก็แสดงว่าเราดูแต่เศรษฐศาสตร์อย่างเดียว แต่ถ้าเราคิดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของ เขา นั่นแปลว่าเราเริ่มมองมนุษยศาสตร์แล้ว ซึ่งเราต้องมองให้ครบทุกมิติ

นั ก ข่ า วชอบบอกว่ า คนดู ช อบเรื่ อ งแบบนี้ ดาราก็ ช อบอ้ า งว่ า นั ก ข่ า วชอบแบบนี้ มันเหมือนโทษกันไปโทษกันมา เรือ่ งมันควรจะ แก้ที่ตรงไหนดี

ตั้ ง เจ็ ด วั น ล่ ะ ท� า ไมเราให้ โ อกาสคนเหล่ า นั้ น มากกว่าคนที่ไปชนะโอลิมปิกมา นี่ไง เรามีสะท้อน และมีสร้าง สะท้อนก็มีทั้งสะท้อนดีและสะท้อนเลว อย่างบางรายการชอบเอาพวกดาราดังๆ มาพูดถึง ชีวิตในวัยเด็กที่ชั่วร้าย เราไม่ชอบเลยนะ เพราะคน คนนี้ก�าลังได้ดีในเวลานี้ แต่คุณก�าลังเอาความเลวร้ายของเขามาเล่าให้เด็กฟัง เด็กก็จะคิดว่าเลว ขนาดนัน้ ยังได้ดไี ด้ ซึง่ ไม่ใช่ ถ้าคุณจะเสนอแบบนัน้ ก็ตอ้ งเป็นเรือ่ งของคนทีก่ ลับตัวกลับใจ แต่ทเี่ ราเห็น คื อ เขาเล่ า ด้ ว ยความภาคภู มิ ใ จว่ า เคยหนี เ รี ย น เคยขโมยตังค์แม่ ถ้าคุณต้องการให้คนที่เลวหรือ เคยผิดพลาดเขาได้มีตัวอย่าง คุณก็ควรมีวิธีการเล่าเรื่องในลีลาของคนที่กลับตัว ไม่ใช่เล่าในลีลา ที่ภูมิใจว่าตอนเด็กเคยท�าเรื่องไม่ดี เคยหนีโรงเรียน เคยลอกข้อสอบอะไรแบบนี้ เห็นมีรายการแบบนี้ ตั้งหลายรายการ ซึ่งเราไม่ชอบ มันไม่ดี

ขอกลับมาที่เรื่องการศึกษาอีกนิด เป็นไปได้ไหม ที่รัฐควรปรับค่าตอบแทนให้ครู

ควรอย่างยิ่ง เพราะว่ าอาชีพครูในบ้ านเรา มันตกต�่าทั้งในแง่ของศักดิ์ศรีแล้วก็เงินตรา มีบาง ประเทศอย่างจีน หรือเนเธอร์แลนด์ เงินเดือนครู สูงกว่าเงินเดือนหมออีกนะ อย่างบ้านเรามันไม่คอ่ ย แฟร์เท่าไหร่นะในการที่เราดึงคนเก่งมาเป็นครู แล้ว เราให้ค่าตอบแทนเขาน้อยกว่าคนที่เก่งสู้เขาไม่ได้

ความสุขของคนเราคืออะไรรูไ้ หม คือการไม่มีอะไรขัดแย้งในใจ นั่นแหละดีที่สุด สมมติ เราอยากเป็นนีก่ ไ็ ม่ได้เป็น อยากท�านีก่ ไ็ ม่ได้ทา� เราไม่อยากท�านีก่ จ็ า� เป็นต้องท�า เราจะไม่ยอม ให้มีความขัดแย้ง ในใจ ถ้า ไม่ชอบก็ไม่เ อา ไม่ฝืนใจตัวเอง อย่างสมัยก่อนท�างานโฆษณา เราไม่อยากท�าแบบนี้ แต่ลกู ค้าให้ทา� มันก็ตอ้ ง ฝืน แต่ตอนนี้เราอยู่ในฐานะที่โอเค เราไม่ท�า บางคนที่เรียนเก่งได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เราก็ดึง ก็ไม่ทา� จะเลิกจ้างกันไปก็ไม่วา่ กัน เราเริม่ อยูใ่ นฐานะ เขามาเป็นครู อีกคนหนึง่ เรียนไม่เท่าไหร่กไ็ ปท�างาน ที่เรามีความสงบในใจ ไม่ค่อยมีความขัดแย้งในใจ เอกชน 10 ปีผ่านไป เงินเดือนเขาไปถึงไหนแล้ว แล้ ว คนเราถ้ า ไม่ ดิ้ น รนที่ จ ะสร้ า งฐานะตั ว เอง ก็ไม่รู้ แต่คนที่เป็นครูอุตส่าห์เรียนเก่งกว่าเพื่อน แต่ ชีวิตเราจะพ้นจากการฝืนตัวเองยากมาก แต่ตอนนี้ ได้เงินเดือนสู้เพื่อนไม่ได้ มันก็ไม่ยุติธรรม คนเขาก็ ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะหลุดพ้นทั้งหมด แต่มัน ไม่อยากท�างานในระบบ ในที่สุดคนเก่งๆ ก็ออกไป เบาบางจนแทบจะไม่สร้างความทุกข์ให้เราแล้ว ท�างานเอกชนกันหมด เพราะเราไม่ได้พยายาม อาจารย์มักจะแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สนับสนุนให้คนเก่งมาเป็นครูบาอาจารย์ และได้ อยู ่ เ สมอๆ ในขณะที่ บ างคนอาจจะคิ ด ว่ า พู ด ไป ค่าตอบแทนให้คุ้มกับการเป็นคนที่เก่งกว่าคนอื่น ก็เปลืองตัว อาจารย์มีจุดยืนในเรื่องการแสดง ในรุ่น ความคิดเห็นอย่างไร แล้ ว ท� า ไมเมื่ อ ก่ อ นคนเก่ ง ถึ ง มาเป็ น ครู ทั้ ง ที่ เรามีนิสัยที่ไม่ชอบเห็นสิ่งที่ผิดอยู่ต่อหน้าโดย เงินเดือนก็ยังน้อยอยู่ ไม่ท�าอะไรเลย อย่างถ้าเกิดมีคนท�าอะไรไม่ดีแต่เรา เพราะการยกย่อง สมัยก่อนคนยกย่องครูมาก ไม่รู้จัก เราก็จะพูดเลยว่า อย่าท�าแบบนี้นะ มันไม่ดี พ่อแม่ก็ยกย่องครู เด็กก็ยกย่องครู แต่เดี๋ยวนี้ทุกคน จะรูจ้ กั ไม่รจู้ กั เราก็จะพูดเลย อย่างวันก่อนไปดูหนัง ดูถูกครูจะตาย กลายเป็นว่าคนที่เรียนไม่เก่งเท่า ในห้า ง ซึ่ง ไม่ใช่ห นัง รอบสุดท้า ย เลิกประมาณ คนอื่นถึงจะไปเลือกเรียนครู มีแค่คนเก่งไม่กี่คน 4 ทุม่ กว่า พนักงานเขาก็เทน�า้ ล้างพืน้ แล้ว เราก็บอก ทีอ่ ยากเป็นครูจริงๆ เพราะรายได้ ศักดิศ์ รี เกียรติยศ เขาว่า หนู ท�าไมไม่รอให้โรงหนังเลิกก่อนล่ะ รอให้ มันต่างกัน มันไม่เหมือนสมัยก่อน เขาเลิกรอบสุดท้ายก่อนสิ แบบนีค้ นเดินผ่านก็ลนื่ ล้ม ท�าไมค่านิยมของสังคมถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ ได้นะ คือเราไม่รจู้ กั เขาหรอก และเราก็ไม่มตี า� แหน่ง เราว่ามันเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจ แล้ว อะไรทัง้ สิน้ แต่เราก็ตอ้ งพูดให้เขาคิด เขาจะท�าไม่ทา� สังคมเราไม่ปรับตัว คือมีอาชีพนั้นอาชีพนี้เกิดขึ้น ก็แล้วแต่ แต่ที่พูดเพราะเห็นว่ามันไม่ถูกต้อง ทีนี้ แล้วมันก็เติบโต แต่เราไปแช่แข็งอาชีพครูไว้เหมือน ทีเ่ ราพูดเรือ่ งการเมืองเยอะเพราะมันมีเรือ่ งไม่ถกู ต้อง เดิม ในขณะที่ค นออกไปท�าอาชีพอื่นที่มีโอกาส เยอะ (หัวเราะ) แค่นั้นเอง มากขึ้น อย่างเช่น อสังหาฯ อาชีพต่างๆ มันเกิดขึ้น


18

GADGET

Electree

SHOW

การเลีย้ งต้นบอนไซคือการจ�าลองต้นไม้ใหญ่ให้มขี นาดย่อส่วน โดยน�ามาปลูกไว้ในกระถาง เจ้าของต้อง หมัน่ ดูแลเรือ่ งการรดน�า้ และพามันออกไปรับแสงแดดเป็นประจ�า แต่สา� หรับต้นบอนไซไฮเทคนีไ้ ม่ตอ้ งการ ให้คุณประคบประหงมมันแบบนั้น เพียงแค่เอาไปตั้งไว้ในมุมที่มีแดดส่องถึง (ไม่ต้องรดน�้า) จากนั้นใบที่ ท�าจากแผงโซลาร์เซลล์ทงั้ 27 ใบ ก็จะแปรเปลีย่ นแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยตัว Electree สามารถเก็บไฟในตัวได้มากถึง 14,000 mAh และมีช่องยูเอสบีให้ 2 พอร์ต ส�าหรับใช้ในการชาร์จ โทรศัพท์มือถือและแทบเล็ตของคุณ ซึ่งตัวกิ่งก้านใบนั้นก็สามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระเหมือนกับการตัดแต่งต้นบอนไซของจริง เพื่อให้แผงโซลาร์เซลล์รับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที ่ ส่วนใครที่อยากเป็น เจ้าของบอนไซรักษ์โลกต้นนี ้ ก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท ี่ www.electree.fr

MOVIE

VINYL

Daft Punk : Random Access Memories

“ลักษณะของเสียงทีไ่ ด้จากแผ่นไวนีลคือจะมีความอิม่ ตัวของเสียง โดยเราจะสัมผัสได้จาก อัลบัม้ ชุดนีข้ อง Daft Punk ซึง่ เป็นเพลงฟังก์อยูแ่ ล้ว และถ้าคุณก�าลังปฏิเสธดนตรีอเิ ล็กทรอนิกส์ เพราะมีแต่เสียงสังเคราะห์ หรือมีแต่ซาวนด์เดิมๆ Daft Punk จะท�าให้ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ กลับมามีชวี ติ อีกครัง้ เพลงทุกเพลงมีชวี ติ มีความสวยงาม และความน่าทึง่ ก็คอื อัลบัม้ นีอ้ อกมา ในปี 2013 แต่เพลงสามารถเอาไปอยู่ในยุค 70’s ได้อย่างแนบเนียน ซึ่งในแง่ของคนท�าเพลง เมื่อฟังแล้วจะรู้เลยว่าการสร้างงานแบบนี้ การใช้เสียงอย่างนี้ การเลือกเสียงแต่ละเสียง ไม่ให้ทับซ้อนกัน ทุกอย่างคือความลงตัวไปหมด ส่วนในแง่ของคนฟังอัลบั้มนี้นอกจากจะให้ ความฮิปแล้ว บอกเลยว่าคุณต้องมี ถ้าคุณเป็นคนที่รักการฟังเพลงจากแผ่นเสียง” เลือกให้โดย : สุหฤท สยามวาลา ศิลปิน, ดีเจ

Turbo

พักเรื่องเครียดๆ แล้วเตรียมไปหัวเราะ กั น แ บ บ เ ต็ ม ที่ กั บ แอนิ เ มชั น Turbo เรือ่ งนี ้ ซึง่ เป็นเรือ่ งราว ของหอยทากผู ้ รั ก ความเร็วอย่างเทอร์โบ ที่ ฝ ั น อยากจะเป็ น นักแข่งรถผูย้ งิ่ ใหญ่ใน สักวัน ทั้งที่ความฝัน นั้นดูจะเป็นไปไม่ได้ ในสายตาหอยทาก ตัวอืน่ เพราะใครก็รวู้ า่ หอยทากนั้นเชื่องช้า ขนาดไหน แต่ แ ล้ ว วันหนึง่ เทอร์โบก็ประสบ อุ บั ติ เ หตุ ท� า ให้ มั น กลายเป็ น เจ้ า ของ ค ว า ม เ ร็ ว อั น แ ส น เหลื อ เชื่ อ น� า มาซึ่ ง เรื่องราวการผจญภัย อันน่าประทับใจ สร้าง ร อ ย ยิ้ ม แ ล ะ เ สี ย ง หั ว เราะไปตลอดทั้ ง เรื่อง นอกจากพล็อต เรื่ อ งจะชวนติ ด ตาม แล้ ว นั ก แสดงที่ ม า ให้เสียงพากย์ก็มีทั้ง ไรอั น เรย์ โ นลด์ ส , พอล จิอาแมตติ, ไมเคิล พีนา, หลุยส์ กัสแมน และ บิ ล ฮาร์ เ ดอร์ ก�ากับโดย เดวิด โซเรน เข้ า ฉายแล้ ว วั น นี้ ทั้ ง ในระบบดิ จิ ต อล และดิจติ อล 3 มิติ

MAGAZINE

Lonely Planet Traveller July 2013

ไปเที่ยวกันไหมๆๆ... นี่คือประโยคที่ก้องขึ้นมาในหัวของเราหลังจากที่เห็นนิตยสาร Lonely Planet Traveller ฉบับนี้วางท้าทาย สายตาอยูบ่ นแผงหนังสือ ด้วยค�าโปรยต่างๆ ทีบ่ ง่ บอกถึงสถานทีอ่ นั แสนดึงดูดใจ เช่น Costa Rica แห่งอเมริกากลาง Lake Como แห่ง อิตาลี หรือจุดหมายไทยๆ อย่างจังหวัดขอนแก่น ท�าให้เราต้องรีบคว้านิตยสารฉบับนีแ้ ล้วไปจ่ายเงินกับแคชเชียร์อย่างว่าง่าย หลังจากนัน้ จึงรีบแกะห่อเปิดดูไฮไลต์ของเล่ม ซึง่ ก็ไม่ผดิ หวัง เพราะแค่ได้ดรู ปู ก็ทา� ให้จติ ใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปไกลแล้ว แต่ทถี่ กู ใจทีส่ ดุ ก็เห็นจะเป็น สกูป๊ 30 Travel Secrets แนะน�าสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเร้นลับทีถ่ กู มองข้าม แต่ถา้ ได้ไปเยือนสักครัง้ ก็เหมือนกับได้ไปแดนสวรรค์เลยทีเดียว ส่วนรายละเอียดที่เหลือคงต้องให้คุณๆ ลองไปหาอ่านกันเอง ราคา 100 บาท ส�าหรับสร้างแรงบันดาลใจ เราว่าคุ้มค่าเลย

Transaction พอ - นิยม

จะเกิ ด อะไรขึ้ น เมื่ อ ทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ถูกน�ามาจับคู่ กับศิลปะการเคลื่อนไหวร่างกาย ค้ น หาค� า ตอบได้ ใ นการแสดง ร่วมสมัยชุดนีท้ ไี่ ด้รบั แรงบันดาลใจ มาจากการแลกเปลี่ยนเงินตราใน ระบบทุนนิยม ที่ทุกคนล้วนเป็น ส่วนหนึง่ ทีส่ ง่ ผลกระทบซึง่ กันและกัน เพราะทุกครัง้ ทีท่ า� การแลกเปลีย่ น ซื้อขาย ลงทุน และทุกกิจกรรม การเงินล้วนส่งผลต่อเนื่องถึงชีวิต อื่นด้วยทั้งสิ้น โดยการแสดงชุดนี้ จะจ� า ลองระบบเศรษฐศาสตร์ ภายใต้ระบอบทุนนิยมในสังคมไทย ให้ ผู ้ ช มได้ เ ห็ น การเดิ น ทางของ เงินตราได้อย่างชัดเจน แถมยัง เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ช มได้ ร ่ ว มมี ปฏิสมั พันธ์ในการใช้จา่ ยทรัพยากร และเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง ร่วมกับนักแสดงด้วย ก�ากับการแสดงโดย ‘ตัม๋ ’ - ธนพล วิรฬุ หกุล นักแสดง นักเต้น นักออกแบบ ท่าเต้น และผูก้ า� กับการแสดงทีเ่ คย ได้รับค�าชื่นชมอย่างมากมาแล้ว จาก Post Show Talk with Pina Bausch เปิดแสดงระหว่างวันที ่ 15-19 และ 22-26 สิ ง หาคมนี ้ เวลา 20.00 น. ณ เดโมเครซี เธียเตอร์ สตูดิโอ ส�ารองที่นั่งได้ที่ โทร. 08-5160-1677 หรือ www. facebook.com/transaction2013

BOOK

อะไรเป็นอะไร

เมื่อแวดวงพระพุทธศาสนาก�าลังกลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมวงกว้าง เช่น เรื่องวิถีปฏิบัติที่ถูกที่ควร จึงเป็นโอกาสเหมาะที่เราจะหวนกลับมา ท�าความเข้าใจแนวคิดทีแ่ ท้จริงของพระพุทธศาสนาอีกครัง้ กับหนังสือเล่มนี ้ ทีถ่ า่ ยทอดปรัชญาทางพระพุทธศาสนาในแบบทีเ่ รียบง่าย ผ่านส�านวนภาษาร่วมสมัย ไม่มศี พั ท์เทคนิคมากวนใจ เพือ่ เปิดมุมมองใหม่ให้ธรรมะกลายเป็นเรือ่ งใกล้ตวั พร้อมสอดแทรกอารมณ์ขนั เชิงปรัชญาไว้เป็นระยะๆ ทีพ่ เิ ศษกว่านัน้ ยังได้นกั เขียน รับเชิญอย่าง ‘เพลงดาบแม่นา�้ ร้อยสาย’ และ อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ นักเขียนการ์ตูนและแอนิเมเตอร์อิสระ มาร่วมสร้างสีสันและยืนยันว่าธรรมะเป็นเรื่องธรรมดา โดยหนังสือเล่มนีเ้ ป็นผลงานการเผยแพร่ธรรมะล�าดับที ่ 16 ของ ‘เปสโลภิกขุ’ พระธรรมทูตนักคิด นักเขียน ผูก้ อ่ ตัง้ คณะสหายธรรมหนุม่ (Dhamma Design Club) ที่มีผลงานสื่อธรรมะแนวใหม่ที่ผสมผสานงานศิลปะหลากหลายรูปแบบออกมาอย่างสม�า่ เสมอ


19

RESTAURANT

Beirut Lebanese Restaurant

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ตะวันออกกลาง ที่คงรสชาติความอร่อยเหมือนต้นต�ารับ เบรุต (Beirut Lebanese Restaurant) คืออีกหนึง่ ร้านอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนทีเ่ ราอยากให้คณ ุ ลองไปชิม โดยจานเด่นของร้านมีทงั้ อาหารเซต starter ซึง่ ในเซตมีอาหาร 4 อย่าง คือ ฮัมมูส, สลัดมะเขือเทศ, ซัมบูซาเนือ้ แกะ และชวามาไก่ ทัง้ หมดสามารถทานคูก่ บั ขนมปังทีส่ ามารถเปิดออกเพือ่ ใส่ไส้ขา้ งใน บาร์บคี วิ รวม เนือ้ ไก่ และเนื้อวัวเสียบไม้วางบนจานสีสันจัดจ้าน และแซนด์วิชชวามาที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของเครื่องเทศ ทานคู่กับเฟรนช์ฟรายเข้ากันได้ด ี นอกจากนั้นที่นี่ ยังมีอาหารฮาลาล ซึง่ ชาวมุสลิมสามารถทานได้ และดีตอ่ สุขภาพ เพราะใช้นา�้ มันมะกอกในการปรุงอาหาร ร้านเบรุตตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ 1 ศูนย์การค้าเอท ทองหล่อ (ทองหล่อ ซอย 8) เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00-23.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองโต๊ะที่โทร. 0-2714-8963

CONCERT

Get the Concert : All You Need is Love

“ส�าหรับคนทุกคนที่มีหัวใจ ไม่ว่าคุณจะมีความรักรูปแบบไหน หรือยังไม่ม ี อยากชวนไปตามหารักในแบบของคุณกับ เพลงเพราะๆ ในคอนเสิรต์ ครัง้ นี ้ ทีจ่ ะมีศลิ ปินคุณภาพมาถ่ายทอดเพลงรักหวานๆ ให้ได้ฟงั กัน ทัง้ เล็ก Greasy Cafe, บอย ตรัย, โป้ โยคีเพลย์บอย, จีน กษิดศิ , ลิปตา และคิว Flure แถมเหล่าดีเจยังจะมาร้องเพลงรักในแบบของตัวเองด้วย ทีส่ า� คัญยังมี นิทรรศการภาพถ่าย ‘Love Spective’ ที่น�ามุมมองความรักจากผู้ฟังมาจัดแสดงหน้างานกันด้วย รับประกันความหวาน ทั้งคอนเสิร์ต” Get the Concert : All You Need is Love จัดขึ้นในวันที ่ 31 สิงหาคมนี ้ ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ส�ารองที่นั่งได้ที่ www.clickradiofm.com บัตรราคา 800 บาททุกที่นั่ง เลือกให้โดย : ‘อร’ - พัทธ์ธรี า ศรุตพิ งศ์โภคิน นักแสดง และดีเจคลืน่ Get 102.5

SWEET

COSMETIC

Chic Alors

ชวนเพื่ อ นสนิ ท หรื อ จู ง มื อ คนรู้ใจของคุณมาเติมความหวาน ให้ชีวิตกันอีกนิด กับร้านขนมที่ เต็มไปด้วยบรรยากาศเก๋ๆ ที่ Chic Alors ชั้น 1 ซูซูกิอเวนิว เมเจอร์ รัชโยธิน โดยเมนูเด็ดทีอ่ ยากให้ลอง ก็คอื Choc Chic Lava เค้กช็อกโกแลต เนือ้ ฟูนมุ่ สอดไส้ดว้ ยครีมช็อกโกแลต อุน่ ๆ เข้มข้น จับคูก่ บั ชาลิน้ จีก่ เ็ ข้ากัน สุดๆ หรือถ้าคุณชอบโทสต์หอมๆ ก็ต้องลอง Chic Alors!!! Toast ขนมปังกรอบนอกนุม่ ในกับไอศกรีม วานิลลาก้อนโตแซมด้วยสตรอเบอรี และกล้วย ราดด้วยช็อกโกแลต เข้มข้นกับน�้าผึ้ง หรือ Choc Chic Gateau เค้กช็อกโกแลตโฮมเมด ที่ อ ร่ อ ยล�้ า จนต้ อ งขอเบิ้ ล อี ก ชิ้ น นอกจากขนมอร่อยๆ และเครือ่ งดืม่ ร้อนเย็นที่มีให้คุณเลือกอย่างจุใจ แล้ว พนักงานก็ให้ความเป็นกันเอง จนคุณไม่อยากลุกออกไปจากร้าน เลย

GIVE

www.borkboon.com

ข้อดีของอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิรก์ ก็คอื ท�าให้เราย่นระยะเวลา ระยะทาง ในการติดต่อสือ่ สาร ไปได้มาก โดยเฉพาะกับคนที่มีความสนใจคล้ายๆ กันก็สามารถรวมกลุ่มกันได้ง่ายขึ้น และกับเว็บไซต์ Borkboon.com หรือชือ่ ภาษาไทยคือ ‘บอกบุญ’ ก็กอ่ ตัง้ ขึน้ มาจากทีมงานกลุม่ เล็กๆ กลุม่ หนึง่ ทีต่ งั้ ใจใช้ สือ่ ออนไลน์เพือ่ เปิดโอกาสให้ทกุ คนเข้าถึงการท�าความดีได้งา่ ยขึน้ ผ่านการบริจาค อาสา และระดมทุนให้องค์กร การกุศลต่างๆ ทัง้ นี ้ ทางทีมงานได้ทา� ระบบเพือ่ ให้องค์กรต่างๆ ได้ยนื ยันความโปร่งใส เป็นการช่วยผูบ้ ริจาค กลัน่ กรองอีกทางหนึง่ และยังมีระบบอ�านวยความสะดวกเพือ่ ให้ทราบเป้าหมายการระดมทุนทีช่ ดั เจนอีกด้วย

Girl De Provence

น�้ า หอมที่ เ อ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ แบบ สุ ด ๆ จาก 9 สาวฮอต Girls’ Generation เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจาก ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้ Gerard Anthony ผูท้ เี่ คยปรุงกลิน่ หอมให้กบั น�้าหอมแบรนด์ดังๆ มามากมาย มารั ง สรรค์ ค วามหอม 3 กลิ่ น 3 สไตล์ ได้แก่ GIRL 1 Lily Magnolia กับกลิน่ หอมหวานจากดอก Lilies Magnolia ผสมกับกลิ่นหอมจาก ดอกไม้ อี ก หลายชนิ ด ส� า หรั บ ผู ้ หญิงทีอ่ อ่ นหวาน ส่วน GIRL 4 Wisteria นัน้ มาพร้อมกับความหอม สดชื่นจากดอก Wisteria ให้คุณ รู้สึกสดใสได้ทั้งวัน และ GIRL 7 Delphinium ท็ อ ปโน้ ต ที่มาจาก ดอก Delphinium ให้ ก ลิ่นหอม เซ็กซีล่ กึ ลับ หากใครได้กลิน่ ก็รสู้ กึ เหมือนถูกมนต์สะกดขึ้นมาทันที เป็นเจ้าของน�้าหอมคอลเล็กชันนี้ ได้แล้วที ่ Beauty Buffet ทุกสาขา


20

SHOPPING! เสื้อแขนกุด จาก Topshop

เสื้อแขนสามส่วน จาก Pull & Bear

เดรสพิมพ์ลาย จาก H&M

กระโปรง จาก ZARA

แว่นกันแดด จาก Dolce&Gabbana

เดรสเข้ารูป จาก H&M

ผ้าพันคอ จาก Evita Peroni

หลายวันมานี้ฝนฟ้าอากาศยังคงอึมครึม ท�าให้หลายคนอาจหงอยเหงาไปตามบรรยากาศ ในสัปดาห์นี้เราลองมาปลุกความเปรี้ยวซ่าสดใสในตัวคุณด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับสีสันร้อนแรง ลองหยิบจับเสื้อผ้าสีแรงๆ มามิกซ์แอนด์แมตช์ ให้พอดี หรือลองเครื่องส�าอางใหม่ๆ ที่จะท�าให้คุณ ดูมีชีวิตชีวา พร้อมจะเฉิดฉายโดยไม่ต้องง้อบรรยากาศกันดู

WHERE

กางเกงขายาวพิมพ์ลาย จาก ZARA

สินค้ามีจ�าหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นน�า

เข็มขัด จาก Paul & Joe Sister

กระเป๋าสตางค์ จาก Paul Frank กระเป๋าสะพาย จาก Marc Jacobs

กิ๊บติดผม จาก H&M

รองเท้าส้นสูง จาก ZARA

กระเป๋าสตางค์แบบพับ จาก PULL&BEAR


CALENDAR

22

FRI

MON

TUE

WED

THU

Unfamiliar Eyes

After Missing Dialogue

Biguine

Illustration of the Crisis

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘Unfamiliar Eyes’ โดย สุรชัย เอกพลากร, สุจนิ ต์ วัฒนวงศ์ชยั และ เฉกสันต์ คังคะเกตุ น�าเสนอผลงาน จิตรกรรมและภาพพิมพ์ ทีม่ แี นวทางในการท�างาน เฉพาะตัวศิลปินแต่ละคน เพื่อสื่อแนวความคิดและ เรื่องราวร่วมสมัย วันนี้ ถึ ง 4 สิ ง หาคม 2556 ณ ห อ ศิ ล ป ์ จ า ม จุ รี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-3709

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘หลั ง จากบทสนทนา ที่ห ายไป’ โดยศิษ ย์ เก่ า ค ณ ะ จิ ต ร ก ร ร ม ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม แ ล ะ ภาพพิ ม พ์ ม.ศิ ล ปากร ที่เรียกกระตุ้นให้ศิษย์เก่า หลายๆ คนได้ ก ลั บ มา ท�างานศิลปะอีกครัง้ และ ตระหนักถึงจิตวิญญาณ แห่งความเป็นศิลปิน วันนี้ ถึ ง 30 สิ ง หาคม 2556 ณ People’s Gallery ห อ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แห่ ง กรุ ง เทพมหานคร โทร. 0-2214-6630-8 (เว้นวันจันทร์)

เชิ ญ ชมภาพยนตร์ ฝรั่งเศสเรื่อง ‘Biguine’ แฮร์มันเซีย และตีกีตั๊ก สามี - ภรรยานั ก ดนตรี ตั ด สิ น ใ จ ตั้ ง ร ก ร า ก ที่ เมื อ งแซงต์ - ปี แ ยร์ แ ละ หาเลี้ยงชีพด้วยการเล่น ดนตรี แต่ทนี่ นั่ ผูค้ นสนใจ แต่ ด นตรี แ นวตะวั น ตก จึงเป็นจุดเริม่ ต้นของการออกเดินทางอันยาวไกล และเรี ย นรู ้ แ นวดนตรี ที่ ต ่ า งกั น ไปในแต่ ล ะ ประเทศ ชมฟรี วันนี ้ เวลา 19.30 น. ณ สมาคม ฝรั่ ง เศสกรุ ง เทพ โทร. 0-2670-4231

นิ ท รรศการศิ ล ปะ โดย นที อุตฤทธิ์ ศิลปิน ได้ถา่ ยทอดความหลงใหล ในภาษาภาพแบบจารีต ดั้ ง เดิ ม ของจิ ต รกรรม รวมถึ ง การตั้ ง ค� า ถาม ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง ท่ า มกลางวิ ก ฤตต่ า งๆ ที่ ร ายล้ อ มอยู ่ ร อบตั ว วันนีถ้ งึ 31 สิงหาคม 2556 ณ หอศิลปมหาวิทยาลัย ก รุ ง เ ท พ วิ ท ย า เ ข ต กล้วยน�า้ ไท โทร. 0-23503626 (เว้นวันอาทิตย์และ จันทร์)

เที่ยวญี่ปุ่น ด้วยตัวเอง ซัมเมอร์ 2013

พ บ กั บ กิ จ ก ร ร ม หลากหลายที่ เ ตรี ย มไว้ ส�าหรับผู้ที่สนใจเดินทาง ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ด้วยตนเอง ทั้งการออก บู ธ โดยผู ้ ป ระกอบการ ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง จากบริ ษั ท ในไทย การให้คา� ปรึกษา เกีย่ วกับแผนการท่องเทีย่ ว ในประเทศญี่ ปุ ่ น โดย เจ้าหน้าทีจ่ าก JNTO ฯลฯ วันนีถ้ งึ 21 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9

20 21 SAT

SUN

TShirt 9 เรารักนาย

Family’s Book Festival 2013

เทศกาลบอกรักเสือ้ ยืด ‘TShirt 9 เรารั ก นาย’ รวมกว่า 3,000 เสื้อลาย ใหม่ ขายครั้งแรก และ เพลิดเพลินกับอะคูสติก- กีตาร์จากศิลปินยกขบวน อาทิ สครั บ บ์ , ภู มิ จิ ต , วั ช ราวลี , Yellow Fang ฯลฯ วันนี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน บัตรเข้างานราคา 200 บาท จ�าหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ต เมเจอร์

เชิ ญ ร่ ว ม ‘เทศกาล หนังสือครอบครัวนักอ่าน’ งานแสดงและจ� า หน่ า ย หนังสือและสื่อการศึกษา ส� า ห รั บ ค น ทุ ก วั ย ใ น ครอบครั ว รวมไปถึ ง นิทรรศการและกิจกรรม อี ก มากมาย วั น นี้ ถึ ง 23 กรกฎาคม 2556 ณ ศู น ย ์ ก า ร ป ร ะ ชุ ม แห่งชาติสิริกิติ์

ช า งไทย ยั ง ต อ งการ 'ความใส ใ จ' จากคนไทย หยุ ด ช า งเร ร อ น หยุ ด การค า ช า ง ช ว ยสนั บ สนุ น มู ล นิ ธ ิ เ พ� ่ อ นช า ง ดู แ ลช า งไทยไม ใ ห เ ป น ช า งเชื อ กสุ ด ท า ย ด ว ยการบร� จ าคเง� น ชื ่ อ บั ญ ชี มู ล นิ ธ ิ เ พ� ่ อ นช า ง ธนาคารกสิ ก รไทย สาขารามอิ น ทรา เลขที ่ บ ั ญ ชี 088-2-20983-0

www.elephant-soraida.com

volunteer support


26

STAY AS YOU ARE เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

เรามั ก จะได้ ยิ น ค� า พู ด คุ ้ น หู ที่ ว ่ า อยู ่ ที่ ไ หน ก็ไม่สขุ ใจเท่าบ้านเรา ซึง่ หลายคนคงเห็นด้วย เพราะ เมื่อถึงเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าจากการท�างานหนัก เมือ่ ไหร่ สิง่ แรกทีเ่ ราคิดถึงก็คอื การกลับไปทีบ่ า้ น ทีเ่ ราจะเจอความรักความอบอุน่ ของคนในครอบครัว และบรรยากาศที่เราคุ้นเคย จึงไม่น่าแปลกใจว่า ท�าไม กิตติศักดิ์ น้อยเจริญ Managing Director แห่งบริษัท พิธีรีตอง จ�ากัด จึงหลงใหลได้ปลื้ม กับบ้านหลังใหม่ของตัวเองถึงขนาดนี้ “จริงๆ บ้านหลังแรกของผมอยู่ละแวกใกล้ๆ นีเ่ อง แต่ตอนนัน้ บังเอิญผมขับรถออกมาทานข้าว ก็เห็นว่าหมูบ่ า้ นนีเ้ พิง่ ก่อสร้าง ก็เลยเลีย้ วรถเข้ามา ดูสกั หน่อย ก็เจอกับบ้านหลังนีซ้ งึ่ เป็นบ้านหลังเดียว ของโครงการทีม่ พี นื้ ทีด่ า้ นข้างเยอะทีส่ ดุ ซึง่ เหมาะ กับคนชอบปลูกต้นไม้อย่างเรา ก็เลยท�าเรื่องจอง ไปๆ มาๆ เผลอแป๊บเดียวกลายเป็นว่าเราก็มาอาศัย อยู่ที่นี่ถาวรแล้ว (หัวเราะ)” ฟังเขาเล่าที่มาของบ้านจนจบ ความสงสัย

ต่อมาของเราคือ ท�าไมกิตติศกั ดิเ์ ลือกทีจ่ ะมองหา บ้านหลังใหม่ แทนที่จะน�าเงินที่มีไปใช้ปรับปรุง บ้านหลังเก่าให้ดีขึ้นกว่าเดิม “บ้านหลังเดิมของผมเป็นทาวน์เฮาส์ จึงท�าให้ ไม่ มี พื้ น ที่ ร อบบ้ า นส� า หรั บ ใช้ ท� า กิ จ กรรมอื่ น ๆ มากนัก และเราเองก็คุ้นเคยกับละแวกนี้ เมื่อ ย้ายมาอยู่ที่นี่ เราก็ใช้บ้านเก่าเป็นที่เก็บของ เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ท�างาน ซึ่งเมื่อถึงเวลา จะใช้งาน เราก็ไปเอาของเหล่านั้นมาใช้ได้ทันที เพราะอยู่ไม่ไกลกัน ซึ่งผมคิดว่าเราตัดสินใจ ถูกแล้วที่เลือกบ้านหลังนี้” แบบร่างแรกของบ้านหลังนีถ้ กู ปรับเปลีย่ นไป ค่อนข้างมาก เพราะเขาพบกับข้อจ�ากัดบางอย่าง ของทีน่ ี่ ท�าให้ตอ้ งมีการปรับเปลีย่ นความต้องการ อยู่ไม่น้อย กว่าจะออกมาเป็นบ้านสองชั้นซึ่งถูก ต่อเติมบริเวณด้านข้างให้เป็นโฮมออฟฟิศขนาดย่อม แบบปัจจุบัน “เริม่ แรกเลยผมตัง้ ใจจะท�าสระว่ายน�า้ ด้านข้าง


27

ตัวบ้าน แต่ก็มาเจอกับปัญหาใหญ่ก็คือ ก�าแพง บ้านเป็นผนังหล่อส�าเร็จซึง่ ไม่มเี สา ก็เลยปรับปรุง โครงสร้างของบ้านไม่ได้ เราก็เลยต้องออกแบบใหม่ เพื่อใช้พื้นที่ด้านข้างของบ้านให้เกิดประโยชน์ ทีส่ ดุ ก็เลยท�าเป็นออฟฟิศเล็กๆ ส�าหรับใช้ทา� งาน ส่วนขัน้ ตอนต่อมาก็วนุ่ วายในเรือ่ งของการตามหา ต้นไม้มาลง” เมื่อเดินเข้าไปเยี่ยมชมภายในบ้าน เราก็พบ กับห้องรับแขกที่ตกแต่งอย่างเรียบง่าย แต่ให้ ความรูส้ กึ อบอุน่ ด้วยเฟอร์นเิ จอร์ไม้ พร้อมเคล็ดลับ ส�าคัญที่ทา� ให้ห้องมีความปลอดโปร่งโล่งสบาย “เดิมห้องรับแขกห้องนี้ก็เป็นห้องโล่งๆ ปกติ แบบบ้านทั่วไป เราก็รื้อฝ้าเพดานออกเพื่อให้ได้ ความโปร่งเพิ่มขึ้น และเรื่องระบบท่อหรือสายไฟ ต่างๆ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็แก้ไขได้ทันที ส่วนตัวเราคิดว่าจริงๆ แล้วฝ้าเพดานชั้นล่างสุด ก็ไม่คอ่ ยมีผลในการลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ อยูแ่ ล้ว และฝ้าสมัยนีก้ เ็ ป็นแบบหล่อส�าเร็จ ดังนัน้ มันก็มีความเรียบร้อยอยู่ในตัวเอง เราก็แค่ทาสี อีกชั้นเพื่อให้ดูสะอาดสะอ้านก็ใช้ได้แล้ว” หลังจากที่นั่งคุยเรื่องสัพเพเหระ พร้อมกับ ฟังเพลงเพราะๆ จากเครื่องเล่นแผ่นเสียงของ เจ้าของบ้านแล้ว ท�าให้อดคิดไม่ได้ว่าที่แห่งนี้ เหมือนกับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบรับกับความต้องการให้แก่เจ้าของบ้านอย่างแท้จริง ซึง่ กิตติศกั ดิ์ ก็ยนื ยันความคิดนี้ของเราว่า... “บ้านหลังนี้ผมปั้นมันมากับมือ สร้างจาก น�า้ พักน�า้ แรงของตัวเอง ก็เหมือนเริม่ ต้นจากศูนย์ ดังนัน้ เราคิดว่าจะใช้ชวี ติ อยูท่ นี่ ไี่ ปจนตาย เพราะ บ้ า นหลั ง นี้ ไ ด้ ส ะท้ อ นความเป็ น ตั ว เราออกมา อย่างชัดเจนที่สุดแล้ว เมื่ออยู่กับที่สิ่งใช่ คุณก็จะ รักมัน”

available now! $ 1.99

อุปกรณ์สา� คัญในการท�างาน

- Apple TV ใช้สา� หรับดูตวั อย่างงานใหม่ๆ จากต่างประเทศ ท�าให้เรารูเ้ ทรนด์ทกี่ า� ลัง มาแรงได้เท่ากับคนที่อยู่อเมริกา

แผ่นเสียงใน คอลเล็กชัน

ต้นไม้หายากทีม่ ี

- ผม ชอบฟัง เ พ ล ง ลู ก ทุ ่ ง เป็นหลัก

- ต้นอโศกระย้า

หนังสือเล่มล่าสุด

- นายใน สมัยรัชกาลที่ ๖

ของชิน้ ต่อไปทีต่ ามหา

- หนังสือชือ่ ‘ปัญญา’ โดย สมัคร บุราวาศ

งานอีเวนต์ออร์กาไนเซอร์ที่สร้าง ชื่อ - เดี่ยวไมโครโฟน


30

HEALTH

HEALTH TIPS

3 AMAZING FACTS ABOUT SMILING

แน่นอนว่าการยิ้มท�าให้จิตใจของคนเราเบิกบานขึ้นได้ แต่นอกจาก คุณประโยชน์แบบนามธรรมแล้ว การยิม้ ยังดีตอ่ สุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งร่างกายของคุณสามารถสัมผัสได้จริง ดังต่อไปนี้

25% HEALTH NEWS

• การยิม้ ใช้พลังงานน้อยกว่าการแสดงสีหน้าอืน่ ๆ รูห้ รือไม่ ว่าการที่คนเรายิ้มได้นั้นเกิดจากการท� างานของกล้ามเนื้อ 2 มัดใหญ่ คือ ไซโกเมติก เมเจอร์ (Zygomatic Major) ที่จะช่วย ดึงมุมปากให้ยกขึน้ ไปหาโหนกแก้ม และออร์บคิ วิ ลาริส ออคิวไล (Orbicularis Oculi) ที่จะช่วยดึงเนื้อแก้มและเบ้าตาให้ยกขึ้น ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบการยิม้ กับการแสดงสีหน้าแบบอืน่ เช่น โกรธ เศร้า หรือเคร่งขรึมแล้ว มีการศึกษาพบว่าการยิ้มใช้กล้ามเนื้อ ใบหน้าน้อยกว่าการแสดงสีหน้าแบบอื่นมาก การยิ้มจึงเป็น เรื่องที่ง่ายกว่า ใช้พลังงานน้อยกว่า และท�าให้ใบหน้าดูดีกว่า การแสดงสีหน้าแบบอื่นๆ • การยิม้ ช่วยขจัดความเครียด เพราะเพียงแค่คณ ุ ยิม้ รอยยิม้ จะเพิ่มความสุข และลดความกังวลในตัวคุณได้จากการลด ระดั บ ของปริ ม าณฮอร์ โ มนความเครี ย ดที่ ชื่ อ ว่ า คอร์ ติ ซ อล ซึ่งการศึกษาของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียพบว่า การหัวเราะ ช่วยเพิ่มระดับสารเอ็นโดรฟินที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายได้ โดยผลการศึกษาระบุวา่ คนทีด่ หู นังตลกจะมีเอ็นโดรฟินเพิม่ ขึน้ 27% และมีฮอร์โมนต้านความแก่เพิ่มขึ้น 87% เมื่อเทียบกับ คนที่นั่งอ่านหนังสือเป็นเวลา 1 ชั่วโมง • การยิ้ ม ช่ ว ยลดความเสี่ ย งในการเป็ น โรคหั ว ใจได้ เนื่ อ งจากมี ก ารศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย แมรี แ ลนด์ พ บว่ า การหัวเราะท�าให้หลอดเลือดภายในขยายขึน้ เพิม่ การไหลเวียน เลือด และช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดได้ ไม่เพียง เท่านั้น ยังมีส่วนช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายทุกครั้งที่ยิ้ม อีกด้วย ที่มา : www.juvethailand.com, www.saf.mut.ac.th

Q : การใส่รองเท้าแตะแบบหนีบ ส่ง ผลเสียต่อสุขภาพจริง หรือไม่

A : จริง โดย แจ็กกี้ สุเทรา ผู้เชี่ยวชาญ ด้ า นกระดู ก และเท้ า จากเมื อ งนิ ว ยอร์ ก เผยว่ า รองเท้ า แตะแบบหนี บ ส่ ง ผลเสี ย ต่อสุขภาพเท้ามากมาย เช่น ท�าให้เท้า สัมผัสแบคทีเรียมากกว่าปกติ โดยพบว่า รองเท้าแตะแบบหนีบมีแบคทีเรียสะสมอยู่ มากกว่า 18,000 ตัว นอกจากนี้การสวม รองเท้าแตะแบบหนีบยังเป็นอันตรายต่อ กระดูกเท้า เนื่องจากรองเท้าแตะชนิดนี้มี พื้นรองรับเท้าที่บางเกินไป ซึ่งการเดินด้วย รองเท้าที่มีพื้นบางติดต่อกันเป็นเวลานาน จะท�าให้เกิดความเสีย่ งเรือ่ งกระดูกแตกร้าว ได้ ไม่เพียงเท่านั้น รองเท้าหนีบยังท�าให้ ผูส้ วมใส่ปวดข้อเท้าได้ เนือ่ งจากการสวมใส่ รองเท้าแตะท�าให้กา้ วทีเ่ ดินสัน้ ลง และน�า้ หนัก ลงบริ เ วณส้ น มากกว่ า การเฉลี่ ย น�้า หนั ก ทั่วทั้งเท้า ส่งผลให้เกิดอาการปวดข้อเท้า เข่า ไปจนถึงสะโพกได้ ที่มา : www.hufffiingtonpost.com

มีการศึกษาพบว่า การดื่มชาขิงสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดของ กล้ามเนื้อได้ 25% โดยปริมาณที่แนะน�าคือ ผสมชาขิง 1.5 ช้อนชา กับน�้าอุ่น 1 ถ้วย ดื่มติดต่อกัน 11 วัน จะช่วยให้อาการปวดลดลงได้ เนื่องจากขิงมีสารต้านอาการอักเสบและสารต้านอนุมูลอิสระ

นักวิจัยออสซีเผย ชายที่เกิดจากแม่ที่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ เสี่ยงมีลูกยากในอนาคต การศึกษาครั้งนี้เปิดเผยในการประชุม European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระบุว่า จากการศึกษาหญิงตั้งครรภ์ จ�านวน 2,900 คน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 เป็นต้นมา พบว่าเด็กชายที่เกิดจากแม่ที่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ มีความเสี่ยงที่จะมีจ�านวนอสุจิต�่ากว่าชายทั่วไปเมื่อโตขึ้น อย่างไรก็ตาม นักวิจัยยังกล่าวอีกว่า ไม่ว่าผู้ชายจะเกิดมาจากแม่ที่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์หรือไม่ แต่ถ้าตัวเขาเองเป็นคนสูบบุหรี่และ ไม่ดูแลเรื่องอาหารการกิน ก็มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์มากกว่าชายที่ไม่สูบบุหรี่ ได้เช่นกัน ทางด้าน โรเจอร์ ฮาร์ต ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ ออสเตรเลีย ผูท้ า� การวิจยั ครั้งนี้ กล่าวว่า “อัตราของผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์มีจ�านวนมากขึ้น และจากการศึกษา ในครั้งนี้ท�าให้เรารู้ว่า พฤติกรรมของผู้เป็นแม่ส่งผลกระทบต่อลูกชายในเรื่องนี้ได้ แต่พฤติกรรม ของเด็กชายในช่วงวัยรุ่นก็ส่งผลกระทบโดยตรงได้ด้วยเช่นกัน เช่น การใช้ยาเสพติด ความอ้วน เป็นต้น” ที่มา : www.dailymail.co.uk


32

HEART

HEART TIPS

A CLASSROOM OF HOPE

การจัดล�าดับความส�าคัญของชีวิตเป็นสิ่งหนึ่งที่คิดออกได้ ไม่ยาก แต่ถึงเวลาที่ลงมือท�าเข้าจริงๆ เรากลับลงมือท�าให้เป็นจริงได้ ไม่ง่ายนัก และเหตุนเี้ องทีท่ �าให้หลายคนต้องมานัง่ เสียใจในภายหลังว่าตนเองไม่ได้ท�า บางสิง่ ในยามทีม่ โี อกาส และเพือ่ ไม่ให้คณ ุ เป็นอีกคนหนึง่ ทีต่ กอยูใ่ นสถานการณ์ ดังกล่าว เราได้รวบรวมบทเรียนแห่งชีวติ ทีค่ นจ�านวนมากรูเ้ มือ่ สายเกินไป ดังนี้

• ทุกขณะคือชีวติ ของคุณ มาร์ก เคอร์นอฟฟ์ เจ้าของเว็บไซต์ Marcandangel.com ผู้เขียนบทความเกี่ยวกับการฝึกกายและใจ พูดถึงเรือ่ งนีอ้ ย่างน่าสนใจว่า จงอย่าคิดว่าชีวติ ของเราแต่ละคน คือช่วงเวลาระหว่างเกิดและตาย แต่ให้คิดว่าชีวิตคือช่วงเวลา ระหว่างลมหายใจปัจจุบันและลมหายใจถัดไป เพราะหากคิด เช่นนี้ เราจะรู้สึกถึงคุณค่าของทุกขณะจริงๆ และใช้ชีวิตเต็มที่ ทุกลมหายใจ ที่ส�าคัญ เราจะได้รู้ว่าทุกขณะของชีวิตเป็นของ ตัวเราเอง จึงไม่ควรปล่อยให้ใครมามีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรา มากเกินไป • ชีวติ แต่ละคนไม่ได้ยนื ยาวเสมอไป นักเขียนคนเดิมกล่าวว่า ชีวิตของใครก็คือของคนนั้น ดังนั้น เราแต่ละคนจึงควรจะต่อสู้ เพือ่ การมีชวี ติ อย่างทีต่ อ้ งการเสียบ้าง เช่น ต่อสูเ้ พือ่ สิง่ ทีต่ นเอง เชือ่ หรือต่อสูเ้ พือ่ สิง่ ทีส่ า� คัญในชีวติ โดยอย่ารัง้ รอทีจ่ ะท�าความตั้งใจเหล่านี้ให้เป็นจริง เพราะเราต่างไม่มีทางรู้ได้เลยว่าชีวิต ที่เหลือจะยืนยาวสักแค่ไหน • เมือ่ ไหร่กต็ ามทีค่ ณ ุ เริม่ ผัดวันประกันพรุง่ เมือ่ นัน้ คุณก�าลัง เป็นทาสของอดีต ในทางตรงกันข้าม เมือ่ ไหร่กต็ ามทีค่ ณ ุ ใช้ชวี ติ โดยวางแผนไว้ล่วงหน้าและเดินตามแผนนั้น อดีตจะเป็นเพื่อน ทีด่ ขี องคุณ ผูค้ อยเป็นก�าลังส�าคัญทีจ่ ะช่วยสนับสนุนให้อนาคต ของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น • เบือ้ งหลังของชีวติ ทีส่ วยงามมักจะมีบาดแผลซ่อนอยูเ่ สมอ ดังนัน้ อย่าไปกลัวความผิดพลาด เพราะอย่างน้อยเมือ่ ไหร่ทรี่ สู้ กึ เจ็บ นั่นคือสิ่งย�้าเตือนว่าคุณก�าลังมีชีวิตอยู่ จึงขอให้ลุกขึ้นสู้ อีกครั้งเพื่อจุดหมายปลายทางที่วาดหวังไว้ ที่มา : www.marcandangel.com

MAKING A CLASSROOM OF HOPE

หากว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นคี้ ณ ุ ยัง ไม่มโี ปรแกรมจะไปไหน เราขอชวนคุณ มาร่วมท�ากิจกรรมอาสาให้หัวใจได้ เบิกบานอีกครั้ง กับ กลุ่ ม ซ.โซ่ อาสา ซึ่งเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้ลองเป็น คุณครูสอนหนังสือเด็กอนุบาลดูสกั ครัง้ จากแนวคิดว่าที่ว่าวัยเด็กคือวัยแห่ง การเรียนรู้ แต่ยงั มีนอ้ งๆ อีกจ�านวนหนึง่ ที่ยังขาดโอกาสเหล่านี้ ทางกลุ่มซ.โซ่ อาสา จึง พยายามเข้ าไปมีส่ วนร่ วม ในการสอนหนังสือ ปลูกฝังเรือ่ งวัฒนธรรม มารยาท และทัศนคติเชิงบวกให้แก่นอ้ งๆ ทีข่ าดโอกาสในการเข้าถึงความรูเ้ หล่านี้ ส�าหรับผู้ใดที่สนใจ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมนี้ได้ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 28 กันยายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ทีล่ านโพธิ์ ตึกแดง บางซื่อ ใกล้ MRT บางซื่อ สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 08-1533-1596 (คุณกุ้ง) อีเมล rattana.au@gmail.com หรือคลิก www.jitarsabank.com/event/view/335

“การขอโทษเป็นวิธีสร้างสันติที่สิ้นเปลืองน้อยที่สุด เพราะอาศัยถ้อยคำาเพียงไม่กี่คำา เป็นเพราะเราไม่รู้จักขอโทษกัน จะเพราะกลัวเสียหน้าหรือเพราะอหังการก็ตาม เราจึงสูญเสียกันอย่างมากมาย ยิ่งใช้ความรุนแรงต่อกันทั้งโดยวาจาและการกระทำาด้วยแล้ว ความสูญเสียก็ยิ่งทวีคูณ”

พระไพศาล วิสาโล

เจอร์รี ไซน์เฟลด์ เป็นนักแสดงเดี่ยวไมโครโฟนที่เรียกได้ว่าโด่งดังที่สุดในอเมริกาตั้งแต่ยุค 80’s ล่าสุดเขาได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes ให้เป็นศิลปินตลกที่ท�าเงิน ได้มากที่สุดประจ�าปี 2013 เราลองมาดูกันว่า ในระยะเวลากว่า 20 ปี ในวงการ เขายังคงรักษาระดับของตัวเองมาได้อย่างไร Name : Jerry Seinfeld Nationality : American Born : 29 April 1954 Age : 59

“Being a good husband is like being a good stand-up comic - you need ten years before you can even call yourself a beginner.” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : www.biography.com, http://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Seinfeld

• เจอร์รี ไซน์เฟลด์ เกิดทีย่ า่ นบรูก๊ ลินในเมืองนิวยอร์ก เป็นบุตรชายของ คาลมาน ไซน์เฟลด์ นักออกแบบเครื่องหมายการค้าที่มีอารมณ์ขัน ชัน้ ยอด และเป็นอิทธิพลส�าคัญทีท่ า� ให้เจอร์รเี ริม่ สนใจเรือ่ งตลกขบขัน ตั้งแต่ยังเด็ก จนได้สมัครเข้าร่วมฝึกการเป็นศิลปินตลกตั้งแต่อายุ 8 ขวบ และดูโทรทัศน์แทบจะตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน จนในที่สุดเขาก็ค้นพบสไตล์ ของตัวเอง คือการสร้างมุกตลกจากการสังเกตพฤติกรรมในชีวิต ประจ�าวันของผู้คน • เจอร์รีเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารและการละครที่ควีนส์คอลเลจ ในนิวยอร์ก หลังจากเรียนจบ เขาเริม่ เป็นมือสมัครเล่นด้วยการแสดง ตอนกลางคืนที่ Catch a Rising Star คลับในนิวยอร์ก และเริม่ ไปสมัคร แสดงโชว์ตามรายการโทรทัศน์ต่างๆ จนในที่สุดก็ได้ปรากฏตัว ในรายการ Tonight Show ซึ่งออกอากาศทั่วประเทศเป็นครั้งแรก จากทีไ่ ด้แสดงโชว์เล็กๆ ประกอบรายการ เขาก็ได้แสดงโชว์เต็มรูปแบบ ทางโทรทัศน์นับตั้งแต่นั้น • ในปี ค.ศ. 1989 เจอร์รีได้เริ่มกิจการของตนเองที่สร้างชื่อเสียง ในระดับสูงสุดให้กับเขา โดยร่วมกับเพื่อนคู่หูอย่าง แลรี เดวิด ผลิตซิตคอม Seinfeld ให้กบั สถานีโทรทัศน์ NBC ซึง่ ได้ครองต�าแหน่ง ซิตคอมยอดนิยม และมีเรตติ้งสูงสุดในอเมริกายาวนานจนถึงเวลา ที่เลิกออกอากาศในปี ค.ศ. 1998

• หลังจากผันตัวไปท�างานทางโทรทัศน์อยูห่ ลายปี เจอร์รกี ไ็ ด้หนั กลับ มาทางการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนอีกครั้งในปี ค.ศ. 1999 จนในปี ค.ศ. 2005 Comedy Central ได้จัดอันดับให้เขาอยู่ในล�าดับที่ 12 ของ The Greatest Stand-ups of All Time อีกทัง้ ยังได้เขียนหนังสือชือ่ Seinlanguage ที่กลายเป็นหนังสือตลกที่ขายดีที่สุด ทั้งยังได้เขียน หนังสือส�าหรับเด็ก และร่วมเป็นผูผ้ ลิต ผูเ้ ขียนบท รวมถึงพากย์เสียง ในแอนิเมชันเรื่อง Bee Movie ในปี ค.ศ. 2007 อีกด้วย • ล่าสุดเจอร์รไี ด้ทา� รายการทอล์กโชว์ทางอินเทอร์เน็ต ชือ่ Comedians in Cars Getting Coffee โดยให้แขกรับเชิญหรือศิลปินตลกรุ่นหลังๆ มานั่งไปในรถคันพิเศษเพื่อไปดื่มกาแฟด้วยกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งงาน ที่ประสบความส�าเร็จของเขา • จะเห็นได้ว่าตลอด 20 ปีที่ผ่านมา แม้จะผ่านยุคทองที่โด่งดังที่สุด มาแล้ว แต่เจอร์รกี ไ็ ม่เคยหยุดท�างานเลย เขายังพัฒนาตัวเองเรือ่ ยๆ หยิบจับงานอย่างหลากหลาย จนปัจจุบันเขามีทรัพย์สินประมาณ 267 ล้านดอลลาร์ฯ รวมรายได้หมุนเวียนตัง้ แต่ยคุ ของซิตคอม Seinfeld การแสดงโชว์ตามที่ต่างๆ และรายได้จากการท�างานทางโทรทัศน์ อืน่ ๆ และในปีนเี้ ขาก็ยงั เป็นศิลปินตลกทีท่ า� รายได้สงู สุด คือ 32 ล้าน ดอลลาร์ฯ


ALL ABOUT BIZ

34

BIZ IDEA

BIZ LIFE

GO BEYOND YOUR LIMITS เกษตร น้อยพิทักษ์

Vice President for Academic Affair สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ หรือ CIDI ผู้อยู่เบื้องหลังในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ของสถาบัน ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบของ ประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

• แนวคิดที่ผมยึดถือเสมอเวลาท�างานทุกครั้งก็คือ ท�าให้เกินขีดจ�ากัด ของตัวเองเข้าไว้ แล้วตอนนั้นเราจะรู้เองว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ เพียงแค่มุ่งมั่น ตั้งใจ ลงมือท�า ความส�าเร็จก็รออยู่ข้างหน้าแล้ว • ผมคิดอยู่เสมอว่าคนที่ไม่เคยผิดพลาดเลยก็คือคนที่ไม่เคยท�างาน เพราะฉะนั้ น ผมมองว่ า ความผิ ด พลาดเป็ น บทเรี ย นที่ ท� า ให้ เ ราท� า สิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น • เวลาที่เกิดความผิดพลาดในการท�างาน ผมมักจะบอกทีมงานเสมอ ว่ า ก่ อ นอื่ น ต้ อ งรู ้ ว ่ า เราท� า พลาดที่ จุ ด ไหน จากนั้ น ก็ ต ้ อ งรี บ แก้ ไ ข และเก็บไว้เป็นบทเรียน แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดซ�้าๆ นั่นแสดงว่าเขา ขาดความใส่ใจ และการให้โอกาสกับคนที่มองไม่เห็นค่าของโอกาส ถือเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ • ผมให้ความส�าคัญกับการท�างานเป็นทีมอย่างมาก เพราะทุกคน ในองค์กรก็เหมือนฟันเฟืองแต่ละตัวที่ต่างก็มีความส�าคัญแตกต่างกัน ออกไป แต่สุดท้ายทุกคนก็ก�าลังมุ่งหน้าไปที่จุดหมายเดียวกัน • ในทุกๆ การท�างาน ความเก่งและความดีต้องมาควบคู่กันเสมอ ไม่ว่าจะท�างานเก่งแค่ไหน แต่ถ้าขาดคุณธรรมก็คงไปได้ไม่ไกล หรือถ้า เป็นคนดี มีน�้าใจ แต่ไม่มีการพัฒนาตัวเอง ก็คงไม่สามารถผลักดันงาน ให้เกิดขึ้นได้ ฉะนั้น ความเก่งและความดีต้องอยู่คู่กัน • ทุกครั้งที่ต้องเจอกับปัญหาในการท�างาน ผมจะคิดเสมอว่าปัญหา คือส่วนหนึ่งของความท้าทายในการท�างาน ปัญหาคือวิธีที่จะท�าให้เรา ได้เรียนรู้ และค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการท�างาน • การท�างานในองค์กรเล็กๆ นั้นปลูกฝังให้ผมเป็นคนที่ต้องท�างานแบบ multifunction คือ หนึ่ง คนต้ องท�า งานได้หลายอย่าง ซึ่งการท�า งาน ในลักษณะนี้จะช่วยสอนให้เราเป็นคนยืดหยุ่น ปรับตัวให้เข้ากับทุก สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และที่ส�าคัญคือได้เรียนรู้งานหลายๆ ด้าน มากขึ้น • แรงผลักดันทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ในการท�างานของผมก็คอื การได้รบั โอกาสทีด่ ี

ซึง่ ท�าให้ผมได้ทา� งานทีอ่ ยากท�า นัน่ เป็นสิง่ ทีม่ คี า่ มากๆ ส�าหรับคนท�างาน คนหนึ่ง • ด้วยความที่เราเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร ท�าให้ทุกคนในองค์กร ท�างานด้วยใจอย่างแท้จริง ซึ่งการท�างานด้วยใจมันดีตรงที่ท�าให้เรา มี ค วามสุ ข เมื่ อ สิ่ ง ที่ ท� า ออกมาจากใจ ผมเชื่ อ ว่ า ผู ้ รั บ เขาจะรั บ รู ้ ไ ด้ เมื่อเราตั้งใจท�า คนรับก็จะตั้งใจรับเช่นกัน • การทีจ่ ะท�าให้องค์กรท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ผมมองว่า องค์กรนั้นต้องประกอบไปด้วย 3 สิ่งที่สา� คัญมาก คือ Goal, Synergy และ Achieve คือทุกคนต้องมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกัน และเดินหน้าไปสู่ความส�าเร็จร่วมกัน • ผมเชือ่ ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นตัวทุกๆ คนอยูแ่ ล้ว ขึน้ อยูก่ บั จังหวะและโอกาสที่จะน�าความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นออกมาใช้งาน ซึง่ ผมเชือ่ ว่าความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึน้ ได้จากบรรยากาศในการท�างาน ที่จะเป็นตัวกระตุ้นและคอยส่งเสริม • สิ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ดีที่สุดก็คือ การเปิดหู เปิดตา เปิดใจที่จะมอง และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น แล้วน�ามา คิดตาม คิดต่อ และคิดต่าง เพราะการมอง ฟัง และคิดตามมากขึ้น จะท�าให้เราเป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ซึ่งเมื่อท�าไปนานๆ จะท�าให้ กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ • ทุ ก ๆ ความคิ ด เห็ น มี ค ่ า ส� า หรั บ ผมเสมอ เพราะการที่ ค นคนหนึ่ ง จะกล้าแสดงความคิดเห็นออกมาคงไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อเขากล้าแสดง ความคิดของเขาออกมา แสดงว่าเขาไว้ใจเรา และปรารถนาดีกบั องค์กร อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้น ต้องรู้จักเคารพความคิดเห็นของคนอื่นด้วย • การแบ่งปันความคิดเห็นกันในทีมเป็นเรื่องส�าคัญมากในการท�างาน เพราะฉะนั้น ผมจะรับฟังทุกความคิดเห็นอย่างเต็มร้อยเสมอ จากนั้น ค่ อ ยน� า ไปกลั่ น กรอง ขั ด เกลา เพื่ อ ให้ ทุ ก ความคิ ด เห็ น ที่ ไ ด้ รั บ ฟั ง สามารถน�ามาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม

Solar Ad Charger เมื่อสมาร์ตโฟนกลายเป็นอวัยวะชิ้นที่ 33 ของคนยุคนี้ไปแล้ว สินค้าและบริการ ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ตโฟนจึงมักจะ ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ที่จะท�าให้สามารถ ใช้สมาร์ตโฟนได้ยาวนานยิ่งขึ้น ขณะที่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรีแ่ บบพกพามียอดขาย เพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ด้วยเหตุนเี้ อเจนซีโฆษณา ครีมกันแดดแบรนด์ดงั อย่าง Nivea ในบราซิล จึงได้คิดค้น Solar Ad Charger ขึ้น โดย ผสมผสานอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับ โฆษณาในนิ ต ยสาร จนกลายเป็ น หน้าโฆษณาที่ใครก็อยากได้เป็นเจ้าของ โดยแคมเปญโฆษณานี้ ห วั ง จะให้ ส าวๆ กล้ า สู ้ แ ดดโดยไม่ ต ้ อ งกลั ว ผิ ว เสี ย และ ไม่ต้องกลัวว่าแบตฯ สมาร์ตโฟนจะหมด เพราะในหน้ า โฆษณาชิ้ น นี้ จ ะประกอบ ไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถแปลง พลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงาน ไฟฟ้าได้ พร้อมช่องยูเอสบีที่ใช้เชื่อมต่อ กับสมาร์ตโฟน เพียงแค่วางอุปกรณ์ชิ้นนี้ ไว้กลางแดดจ้า เพียงแค่นี้ก็เริงร่าท้าแดด ได้แบบสบายใจหายห่วง ถือเป็นไอเดีย สร้างสรรค์ที่จะท�าให้หน้าโฆษณาไม่ถูก มองข้ า มอี ก ต่ อ ไป แถมยั ง เชื่ อ มโยง คุณสมบัติของสินค้ากับอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้ อย่างดีเยี่ยมจนต้องขอปรบมือให้ ใครนึก ไม่ อ อกว่ า อุ ป กรณ์ ชิ้ น นี้ ท� า งานอย่ า งไร ลองชมคลิ ป วิ ดี โ อสาธิ ต การใช้ ง านได้ ที่ http://youtu.be/UYy1GmJgFXA หรื อ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของไอเดียนี้ ได้ที่ www.giovannidraftfcb.com.br

BIZ QUOTE BIZ BOOK

ติดอะไรไม่เท่าติดหนึบ (Made To Stick) ผู้เขียน : Chip Heath และ Dan Heath ผู้แปล : พรเลิศ อิฐฐ์ และ วิโรจน์ ภัทรทีปกร สำานักพิมพ์ : วีเลิร์น ราคา : 265 บาท

ถ้ า ลองสั ง เกตตั ว เองกั น อย่ า งจริ ง จั ง เราอาจ ประหลาดใจที่พบว่าเรื่องราวบางอย่างที่ดูไม่มีสาระ แต่ท�าไมถึงได้ติดหนึบอยู่ในสมองจนแกะแทบไม่หลุด อย่างเช่น พล็อตเรื่องของนิทานอีสปที่เดินทางผ่าน กาลเวลามานานกว่า 2,000 ปีแล้ว ค�าท�านายของ นอสตราดามุส ที่ดึง ดู ด ความสนใจเราได้ เ สมอ หรือ ความเชื่อที่ว่าการดื่มน�้าอัดลมท�าให้กระดูกผุทั้งๆ ที่ ไม่ เ คยเป็ น ข่ า วในหน้ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ลยสั ก ครั้ ง ซึ่ ง หลายๆ ครั้ ง เราอาจไม่ รู ้ ตั ว ว่ า มี ค วามเชื่ อ เหล่ า นี้ ฝังอยู่ในสมองมาตั้งแต่ไหนแต่ไร แต่ไม่ใช่กับ ชิพ และ แดน ฮีธ สองพี่น้องผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ที่เฝ้าสังเกต อาการ ‘ติ ด หนึ บ ’ เหล่ า นี้ ข องผู ้ ค นอย่ า งใกล้ ชิ ด จนกลายมาเป็นทฤษฎีการสื่อสารที่มีพลัง และสามารถ ติดหนึบอยู่ในความทรงจ�าของกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

เป็นขั้นเป็นตอน ด้วยองค์ประกอบ 6 ข้อ ที่ทา� ตามได้ ไม่ยาก ประกอบไปด้วย ความเรียบง่าย, เหนือความคาดหมาย, จับต้องได้, น่าเชื่อถือ, เร้าอารมณ์ และเป็น เรื่องเล่า ซึ่งหลักการเหล่านี้สามารถน�าไปปรับใช้ได้กับ ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นนักโฆษณาที่ต้องการขายสินค้า ครูที่อยากถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน ลูกน้องที่อยาก เสนอความคิดกับหัวหน้า ผู้บริหารที่อยากให้พนักงาน ท� า ตาม องค์ ก รการกุ ศ ลที่ อ ยากให้ ค นบริ จ าคเงิ น หรือแม้แต่พ่อแม่ที่อยากสั่งสอนให้ลูกเชื่อฟัง ซึ่งหนังสือ เล่มนี้จะช่วยท�าให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพ สูงสุด ท�าให้อีกฝ่ายสนใจ จดจ�า เชื่อ และท�าตาม ความคิดของคุณได้อย่างทีต่ อ้ งการ ทีส่ า� คัญยังอ่านสนุก จนคุณต้องติดหนึบตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย เลยทีเดียว

“YOU HAVE TO THINK ANYWAY, SO WHY NOT THINK BIG?” Donald Trump an American business magnate, investor, television personality and author


41

เหล่าคนรักยีนส์ร่วมชมแฟชั่นโชว์และอัพเดตเทรนด์ ในงาน ‘MEN INTREND X LOOKER Presents Super Friday : Denim Planet’

MEN INTREND : Men’s Multi-brand Fashion Store เดอะมอลล์ทกุ สาขา ดิ เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ ร่วมกับ LOOKER และบริษทั เอพี ฮอนด้า จ�ากัด จัดงาน ‘MEN INTREND X LOOKER Presents Super Friday : Denim Planet’ อัพเดตเทรนด์เสือ้ ผ้าแฟชัน่ ส�าหรับผูช้ ายสไตล์แคชชวลแวร์และยีนส์จากแบรนด์ชนั้ น�าของ MEN INTREND พร้อม 3 คียล์ คุ 3 สไตล์ ไม่วา่ จะเป็น Street Dude, Preppy Geek และ Super Stardom ให้คนรักยีนส์ได้ร่วมอัพเดตเทรนด์และสนุกกับการมิกซ์แอนด์แมตช์เสื้อผ้าแฟชั่นแคชชวลแวร์และยีนส์ พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ สินค้า Casual Menswear ลดสูงสุด 50% และเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 20% ในงาน ‘MEN INTREND X LOOKER Presents Super Friday : Denim Planet’ ทีผ่ า่ นมา โดยมีสไตล์ไอคอนชือ่ ดังอย่าง เจมส์ มาร์, ‘บอม’ - ธนา เอีย่ มนิยม และ ‘แจ๊ค’ - เมธัส ตรีรตั นาวารีสนิ มาพรีเซนต์สไตล์การแต่งกายทีแ่ ตกต่าง กัน อย่าลืมแวะไปอัพเดตเทรนด์ใหม่ๆ ที ่ MEN INTREND ทีเ่ ดอะมอลล์ทกุ สาขา ดิ เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ตเมนต์สโตร์

‘จัสติน บีเบอร์’ มาไทย 26 ก.ย. นี้ เปิดฉาก ‘บีลีฟ ทัวร์’ กรุงเทพฯ ที่แรกในเอเชีย

ซูเปอร์สตาร์ขวัญใจวัยทีนทั่วโลก ‘จัสติน บีเบอร์’ เตรียมเดินทางมาเปิดการแสดงในประเทศไทย เป็นครั้งแรก หลังปล่อยให้แฟนคลับชาวไทยเฝ้ารอมานาน กับคอนเสิร์ต ‘จัสติน บีเบอร์ - บีลีฟ ทัวร์ 2013’ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายนนี้ ที่อิมแพ็ก ชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี โดยตามตาราง การทัวร์นั้น ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในเอเชียต่อจากการทัวร์ในสหรัฐอเมริกา ส�าหรับการทัวร์ คอนเสิร์ตในครั้งนี้ แน่นอนว่า จัสติน บีเบอร์ ได้เตรียมเพลงฮิตมามากมายทั้งเก่าและใหม่ อาทิ Baby, One Time, Never Say Never, As Long As You Love Me และอีกหลายๆ เพลง พร้อมแดนเซอร์ ที่จะขนกันมาแน่นเวที และโปรดักชันที่จัดเต็มอลังการ โดยคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จากโมโตโรล่า, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) และ 80 ปี บุญรอดบริวเวอรี่ บัตรราคา 2,500 / 4,000 / 5,000 และ 6,500 บาท เปิดจ�าหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือทาง www.thaiticketmajor.com สอบถามรายละเอียดและส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2262-3838 ติด ตามข้อมูล ข่าวสารและอัพเดตความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/ bectero

พิซซ่า ฮัท ปฏิวัติวงการ เปิดตัว ‘Double Box’ อร่อยคุ้ม 2 ถาดในกล่อง เดียว

พิซซ่า ฮัท ท�าเก๋ พร้อมปฏิวตั วิ งการพิซซ่าในเมืองไทย ด้วยการส่งนุม่ ฮิตพิซซ่าในกล่อง ดีไซน์เก๋ Double Box ให้ลูกค้าอิ่มอร่อยกับพิซซ่าแป้งบางนุ่ม 2 ถาด ในกล่องเดียว ที่มาพร้อมกับโปรโมชันสุดคุ้ม ถาดแรกเพียง 199 บาท ถาดที่สองแค่ 99 บาท มีให้เลือก 5 หน้า ได้แก่ ทะเลรสเด็ด, ไก่-ไส้กรอกบาร์บีคิว, ไส้กรอก-เบคอน, เบคอน-คาโบนารา และอิตาเลียโน อร่อยกับพิซซ่าแป้งบางนุ่มพร้อมโปรโมชันสุดคุ้มได้ที่พิซซ่า ฮัท สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1150 หรือ www.pizzahut.co.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม ศกนี้

FamilyMart Mobile Kiosk ออกสตาร์ท เสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้

ร้า นสะดวกซื้อ FamilyMart สร้า งสีสันใหม่ ให้ ว งการธุ ร กิ จ Convenience Store เปิ ด ตั ว FamilyMart Mobile Kiosk หรือ ‘รถให้บริการเคลือ่ นที่ แฟมิลี่มาร์ท’ น�าทีมโดย ณัฐ วงศ์พานิช ประธานเจ้า หน้า ที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่ม าร์ท, จุ ฑ ารั ต น์ วงศ์ สุ ว รรณ รองประธานเจ้ า หน้ า ที่ บริ ห าร ฝ่ า ยการตลาด, เบญจวรรณ อ่ อ งศรี รองประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร และ มร. คาซึทากะ อุจิดะ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ฝ่ายการเงินและไอที ร่วมกันเปิดช่องทาง ใหม่ FamilyMart Mobile Kiosk เพื่อ ตอบสนอง ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว พร้อมให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตามแหล่ ง ชุ ม ชนต่ า งๆ ทั้ ง ในกรุ ง เทพฯและ ปริมณฑล


36

SPECIAL INTERVIEW

สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม, วสิตา กิจปรีชา ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร ไม่ว่าครั้งใดที่คุณมีโอกาสตั้งกลุ่มสนทนา ถกเถียงปัญหาบ้านเมืองกับกลุ่มเพื่อนสนิท หรือเป็น คนทีช่ อบดูรายการโทรทัศน์ประเภททอล์กเกีย่ วกับเรือ่ งราวหนักๆ เรามัน่ ใจว่าหนึง่ ในหัวข้อทีถ่ กู หยิบยก ขึ้นมาพูดคุยกันอยู่บ่อยๆ จะต้องมีเรื่องของการศึกษาอยูอย่างแน่นอน และผู้ร่วมรายการส่วนใหญ่ ก็จะมีความเห็นกันว่าประเทศไทยต้องมีการปฏิรูปการศึกษาให้เด็กนักเรียนเลิกเรียนแบบท่องจ�า เป็นนกแก้วนกขุนทอง ซึ่งท้ายที่สุดเราเชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องแบบนี้กันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน แต่ครัง้ นี ้ adB ขออาสาพาทุกคนมาพูดคุยกับผูห้ ญิงคนหนึง่ ซึง่ คลุกคลีอยูใ่ นแวดวงการศึกษามาอย่าง ยาวนาน ไม่ว่าจะด้วยพื้นฐานครอบครัว รวมทั้งตัวเธอที่ศึกษาเล่าเรียนมาทางด้านนี้โดยตรง และเป็นผู้จุดประกายทางด้านการศึกษาให้กับลูกศิษย์ด้วยการเป็นครูมานาน 10 กว่าปี ในต�าแหน่ง อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปัจจุบันเธอได้ ใช้ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการศึกษาเพื่อท�างานในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ประเภทสรรหา (ภาควิชาการ) และวันนี ้ รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ วิชดุ า รัตนเพียร จะมาแลกเปลีย่ น ความคิดเห็นกับเราในหัวข้อของการศึกษาจากมุมมองของเธอทีเ่ ป็นทัง้ ครูและคนไทยทีห่ ว่ งใยต่อบ้านเมือง คนหนึ่ง


ถ้าพูดถึงเรือ่ งการศึกษาของไทย ซึง่ มีการวิจารณ์ กันอยูเ่ สมอว่าควรปรับปรุง ในฐานะนักการศึกษา คิดว่าต้องเริ่มอย่างไร

ถ้ามองในภาพของการศึกษาโดยรวม ก่อนอื่น ขออนุญาตเล่าให้ฟงั ก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่ทา� โรงเรียน มานาน 50 ปี แล้วครอบครัวเราค่อนข้างชัดเจนว่า ยังไงก็หนีไม่พ้นในเรื่องของโรงเรียน แม้จะเป็นลูก คนเล็ก แต่เรื่องการศึกษาก็อยู่ในสายเลือด เหมือน คนทีอ่ ยูก่ บั พ่อแม่ทที่ า� การค้า ก็จะค้าขายเก่ง มันซึม เข้ามาเอง ซึง่ จากประสบการณ์ทเี่ ราได้รบั การเรียน การสอนมา ดิฉนั คิดว่าเราเรียนกันในโรงสอนนะคะ เราต้องยอมรับตรงนี้ก่อน ดังนั้น ถ้าลองมองการศึกษาเป็น 3 ส่วน คือ input-process-output ดิฉัน มองว่า ในเรือ่ ง input ครูของเรายังมองการสอนแบบ โรงสอนอยู่ ดังนัน้ เวลาสอน ครูจะเป็นคนทีพ่ ดู เยอะ ทีส่ ดุ บรรยายอย่างเดียว เพราะว่าครูเป็นเซ็นเตอร์ ในการเรียนการสอน ซึ่งมันผิดตั้งแต่วินาทีแรกเลย รึเปล่าคะ แล้วเราจะไปหวัง output ที่ดีได้อย่างไร อย่างเช่น เราพูดถึงครีเอทีฟ เราอยากให้เด็กมี ความคิดสร้างสรรค์ อยากให้เด็กเราเก่ง อยากให้ เด็กเป็นอะไรต่างๆ แต่ในเมื่อ input และ process ของคุณยังเหมือนเดิม ผลที่ได้รับมันก็ต้องเหมือน เดิม ในเมื่อชั้นเรียนมันเป็นชั้นสอน ครูบอก 1+1 จ�าไว้นะว่าเท่ากับ 2 แล้วถ้าเผอิญครูคนนี้บอกว่า 1+1 = 3 เด็กก็ตอ้ งตอบว่าเท่ากับ 3 เพราะครูสอนมา แบบนัน้ วิธกี ารเรียนการสอนของเราเน้นให้ทอ่ งจ�า เน้นให้เขาฟังตาม เชื่อตาม อาจจะเป็นเพราะว่า มันมาจากสังคมของเราก็เป็นได้ที่บอกว่าผู้ใหญ่ว่า ยังไงเด็กต้องว่าตาม คือเรือ่ งแต่ละอย่างมันมีสองมุม ดาบมีสองคมเสมอ มีทั้งด้านดีและไม่ดี สังคมไทย เป็นสังคม seniority ผู้ใหญ่ว่าอย่างไร เด็กต้องว่า อย่างนัน้ ดิฉนั มองว่าส่วนหนึง่ ก็ดเี พราะมันท�าให้เรา เคารพผู้ใหญ่ มีความเป็นไทย แต่ในขณะเดียวกัน ถ้ า เราบอกว่ า เด็กทุกคนต้ องฟั ง ครู แล้ ว ครูเป็ น ศูนย์กลางในการเรียนการสอน แบบนีค้ งไม่ใช่คา� ตอบ ในวงการการศึ ก ษาเราก็ พู ด ถึ ง เทคนิ ค การสอน รูปแบบการสอน อะไรเต็มไปหมด ทฤษฎีของคนโน้น คนนี้เราก็ไปเอาของฝรั่งเขามา เพือ่ ทีจ่ ะมาบอกว่า เวลาเราสอนหนังสือ เราควรต้องสอนเด็กแบบให้คดิ ให้ท�า แต่พอเอาเข้าจริงๆ มันท�าไม่ได้ มันอาจจะมี หลายสาเหตุด้ ว ยกัน อย่ า งเช่ น เวลาที่มีจ�า กัด ครู ค นหนึ่ ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบนั ก เรี ย นหลายชั้ น มีกิจกรรมโน่นกิจกรรมนี่เต็มไปหมด หรือกระทั่ง ครูเองก็ไม่มพี นื้ ฐานทีแ่ น่นพอทีจ่ ะประยุกต์หรือดึงเอา นวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ เข้ามาใช้ ได้อย่างมีคณ ุ ภาพ ซึง่ งบประมาณทีร่ ฐั บาลใส่ลงไป ส�าหรับการศึกษาในแต่ละปีไม่นอ้ ยนะคะ กระทรวง ศึกษาฯ ได้รับงบประมาณเป็นอันดับหนึ่งมาตลอด ซึ่ ง ดิ ฉั น มองว่ า เราต้ อ งปรั บ องคาพยพกั น ใหม่ ปรับอย่างไร ก็ต้องปรับให้เป็นไปตามสภาพสังคม ที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ก็ต้องมีการให้ความรู้กับครู เพิ่มเติม เช่น เรื่องของเทคโนโลยี ยกตัวอย่างเรื่อง ที่รัฐบาลส่งแทบเล็ตออกไป แล้วครูรู้ไหมว่าจะใช้ แทบเล็ตในการเรียนการสอนยังไง หมายถึงว่ามี บทเรียนทีเ่ ป็นกระบวนคิดหรือกระบวนทัศน์ใหม่ๆ อย่างไร แทนที่จะบอกว่า เอ้า นักเรียน เมืองหลวง ของประเทศไทยคือกรุงเทพมหานคร อย่างที่เคย สอน มันก็ไม่ใช่ มันต้องเปลี่ยนวิธีเป็นวิธีอื่น ตรงนี้ คือส่วนที่มันขาดตอนไป มันเลยท�าให้ดิฉันมองว่า ในการศึกษาไทย ถ้าเรายังมอง input กับ process เหมือนเดิม ทั้งหลักสูตรก็ดี วิธีการเรียนการสอน ก็ดี หรือจะเป็นความคิดความอ่านของผู้ใหญ่ที่อยู่ ในกระทรวงยังเป็นเหมือนเดิม จะคิดยังไงก็แล้วแต่ output ก็เป็นเหมือนเดิม

หากมองในมุมของคุณ คิดว่าตัวเองน่าจะท�าอะไร ได้บ้าง

ดิ ฉั น เรี ย นจบมาทางเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ดิฉนั เป็นครูในคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มา 14 ปี ดิฉันสอนลูกศิษย์ตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี โท เอก ทั้ง 14 รุ่น ดิฉันสอนให้เขารู้จัก น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน ให้เขาสร้างบทเรียน


38

ให้ เป็ น หรือให้ เ ขารู ้ ว ่ า จะดึง เอาบทเรียนมาใช้ อย่างไร สมัยแรกๆ ที่มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในการศึกษา คนก็จะคิดว่าอีกหน่อยเด็กคงคิดไม่เป็น อีกหน่อยก็เป็นหุน่ ยนต์กนั ไปหมด อยูแ่ ต่กบั หน้าจอ อยู ่ ในโลกคนเดีย ว ซึ่ง ดิฉัน ก�า ลัง คิด ว่ า เขามอง เทคโนโลยีผิดไป จริงๆ แล้วเทคโนโลยีมันถูกสร้าง ขึ้นมาเพื่อช่วยมนุษย์ เช่น องค์ความรู้ต่างๆ มันมี ซอฟต์แวร์ มีเว็บไซต์ให้เด็กเข้าไปเสิรช์ ข้อมูล เทียบกับ สมัยก่อนครูตอ้ งมาบอกว่า โอเค นักเรียน โลกเราเป็น ยังไง กลุ่มดาวนพเคราะห์มีดาวอะไรบ้าง มีวาดรูป มีแผ่นใส หรือโปรเจ็กเตอร์อะไรก็วา่ กันไป นีด่ าวพุธ ดาวศุกร์ โลก ไล่ไป แต่เดี๋ยวนี้วิธีการสอนไม่ใช่ แบบนัน้ แล้วค่ะ วิธกี ารสอนก็คอื ครูตงั้ โจทย์มาเลย แล้วเด็กจับกลุ่มช่วยกันคิดว่า เอ๊ะ ในระบบสุริยจักรวาลมีอะไรบ้าง ลองไปเสิร์ชมา นี่เป็นวิธีการ ใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี จากเดิมที่เด็กเป็น passive learner นั่งฟังครู ครูว่าอะไรก็ว่าอย่างนั้น ต้องตอบข้อสอบให้ถูกต้อง แต่ตอนนี้เด็กต้องถูก กระตุ้นว่าถ้าฉันไม่หา เดี๋ยวฉันแข่งกับเพื่อนไม่ได้ หรือว่าฉันจะตอบครูไม่ได้ ซึง่ เทคโนโลยีมนั ไม่ใช่แค่ คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตอย่างเดียว มันอาจจะ เป็น material ทีค่ รูจดั เอาไว้เป็นกลุม่ ๆ ดังนัน้ นีแ่ หละ คือกระบวนการหรือกระบวนทัศน์ที่เราต้องมาคิด หาวิธกี ารคิดการสอนกันใหม่ ไม่ใช่ปล่อยให้เนือ้ หา ความรู้ยังเป็นเหมือนเดิม แต่เราจะท�าให้เนื้อหา เหล่านี้มันเป็นเนื้อหาที่ active ท�าให้เด็กไม่ต้องมา นั่งท่องจ�า หรือจะท�ายังไงที่จะจัดการกระบวนการ ต่างๆ เหล่านี้โดยเอาเทคโนโลยีมาช่วย ดังนั้น ครู จะต้องได้รับการพัฒนา ได้รับการฝึกอบรม ได้รู้ว่า โลกไปถึงไหนแล้ว มันมีคู่มือ มีเอกสาร มีเครื่องมือ ต่างๆ รอบตัวเราที่สามารถน�ามาใช้ได้หมดเลย แล้วที่เขาคุยกันถึง student center หรือ learner center ที่เราให้ผู้เรียนเป็นส่วนส�าคัญในการเรียน การสอน ซึง่ การทีเ่ ราจะให้ผเู้ รียนเป็นส่วนส�าคัญได้ ครู เองก็ต้ อ งปรับ ตัว เช่ น นอกชั่ว โมงก็ต ้ อ งท�า การบ้านอย่างหนักในการจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเอามาให้นักเรียนท�าในชั้นเรียน จริงๆ แล้ว ประเทศไทยเราก็บ้าจี้นะ พอคอนเซ็ปต์ student center มา คนก็แ ห่ ท�าตามกัน ไป แต่ แ ห่ กัน ไป แบบผิดๆ ก็ผลักเด็กเข้าไปเลย ให้เด็กเป็นเซ็นเตอร์ อย่างเช่น บอกว่า เอ้า วันนี้เธออยากเรียนอะไร ไปหาหนังสือมา แบบนี้ไ ม่ ใ ช่ ค ่ ะ ครู ต ้ อ งท�า งาน ต้องท�าการบ้านหนักกว่าเดิม และครูก็จะมีโอกาส ใกล้ ชิดกับ เด็ก มากขึ้น เพราะครู ไม่ ใ ช่ เ ซ็น เตอร์ ดังนัน้ เมือ่ จัดกิจกรรมแล้วครูตอ้ งดูเด็กเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม คราวนี้ครูที่อยู่ในชั้นเรียนเขาจะรู้ว่า เด็กกลุ่มไหนอ่อน เด็กกลุ่มไหนขาดอะไร สมมติ เขามองว่าจบชั้นเรียนนี้แล้วต้องได้อะไร ได้เนื้อหา อะไร เมือ่ ก่อนการสอนแบบ traditional หรือการสอน ในชัน้ เรียน ครูกพ็ ดู ปาวๆๆ ไป ไม่รเู้ ลยว่าเด็กได้อะไร หรือเปล่า เหมือนส่งไปในอากาศ แต่ครูไม่ได้ใกล้ชดิ เด็ก แต่เมื่อครูท�ากิจกรรมขึ้นมาจริงๆ จัดกิจกรรม ให้แบ่งกลุม่ ไปเสิรช์ หาข้อมูลแล้วมาตอบในห้องเรียน ครู เ องต้ อ งท� า การบ้ า นหนั ก เป็ น สองเท่ า นะคะ เพราะว่าครูก็จะต้องหาความรู้ เพราะโลกมันกว้าง ขึ้น สมมติว่า ครูคะ ดาวพลูโตคืออะไร แต่วันนี้ ฉัน ไม่ ไ ด้ เตรีย มการสอนเรื่อ งดาวพลู โ ต ฉัน ไม่ รู ้ มันก็ไม่ได้ละ บางครั้งครูกับเด็กจะต้องเรียนรู้ไป พร้อมๆ กัน มันเป็นกระบวนทัศน์ที่ควรปรับ

แล้วในระดับอุดมศึกษาควรเป็นอย่างไร

นิสัยคนไทยนั้น ส่วนใหญ่แล้วเวลามาเรียน หนังสือ ลูกศิษย์มกั จะคาดหวังว่าฉันจะมาฟังครูพดู ซึ่งในระดับบัณฑิตศึกษาจะดีขึ้น เพราะว่าอาจารย์ จะบั ง คั บ ลู ก ศิ ษ ย์ ใ ห้ ค ้ น คว้ า ด้ ว ยตั ว เองมากขึ้ น

ดิฉันจ�าได้เลยว่า เวลาสอนหนังสือปริญญาเอก สอน 3 ชั่วโมง ดิฉันเตรียมเป็นอาทิตย์นะคะ เวลา ไปถึงดิฉนั จะพูดน้อย แต่มเี นือ้ หาให้นสิ ติ มาวิเคราะห์ กัน นี่แหละคือ input-output ด้วย process ของเรา ทีเ่ ราคิดว่าเราจะท�ายังไง ในชัน้ เรียนเรามีคอมพิวเตอร์ มีอุปกรณ์ต่างๆ ใส่เข้าไปในห้อง เราเอาเนื้อหาใส่ เข้าไป คุณอ่าน paragraph นี้ article นี้ แล้วมาคุยกัน คุณคิดยังไง นี่คือการสอนแบบผู้ใหญ่ เพราะคน พวกนี้เขาจะสามารถดึงเอาประสบการณ์ของเขา มาใช้ได้ ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้เราสามารถน�า มาใช้ ใ นระดั บ ประถมหรื อ มั ธ ยมได้ เ หมื อ นกั น เพราะเด็กเขาก็มคี วามคิดของตัวเองทีจ่ ะมาถกเถียง

กันได้ แต่ในเรื่องของเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มัน ไม่ใช่ทกุ อย่าง มันเป็นแค่อปุ กรณ์ชว่ ย อุปกรณ์เสริม ท�าให้เราสามารถที่จะท�างานได้ง่ายขึ้น เช่น เวลาที่ เราอยากได้ขอ้ มูลบางอย่าง ถ้าเป็นเมือ่ ก่อนเราต้อง เดินไปห้องสมุด ซึง่ กว่าจะได้ขอ้ มูลก็ตอ้ งไปหาหนังสือ ไปหาต�ารา แต่เดี๋ยวนี้เสิร์ชกูเกิ้ลก็จบ นั่นคือวิธีการ ท�าให้ผู้เรียน active ดังนั้น เราจะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ มีความเป็น active learner มากขึ้น จากการที่ได้ใช้ พวกเทคโนโลยีทั้งหลาย ดังนั้น ในฐานะของผู้ใหญ่ ทีเ่ ราดูแลการศึกษา เราควรจะคอยประคับประคอง ไม่ให้เขาออกนอกลูน่ อกทาง นีค่ อื สิง่ ทีด่ ฉิ นั คิดนะคะ เอาเข้าจริงบางครั้งลูกศิษย์ก็เก่งกว่าครู เพราะเขา

โตมากับสิ่งเหล่านี้ ดังนั้น นี่เป็นหน้าที่ของครูที่จะ ไปนัง่ ฟังเขาพูด คอยดูแลเขาอย่างใกล้ชดิ แล้วกลับ มาประเมินว่าเด็กคนนีต้ อ้ งการอะไร เราต้องเพิม่ เติม อะไรให้เขา ครูตอ้ งท�างานหนักขึน้ นะคะ ไม่ใช่สบายขึน้ นี่ คื อ ภาพที่ ดิ ฉั น มองในฐานะนั ก เทคโนโลยี ก ารศึกษา

แล้วสิ่งอื่นที่คุณมองเห็นมีอีกไหม

อีกภาพหนึ่งที่ดิฉันเห็นว่าเป็นภาพที่ใหญ่กว่า คือการสอนเด็กให้เป็นคนดี เรือ่ งของศีลธรรมจรรยา ความตรงต่อเวลา คุณค่าความเป็นคน ไม่เอาเปรียบ ใคร ไม่ลกั ขโมยใคร ไม่โกงใคร ไม่ลอกใคร ซึง่ ตรงนี้ คืออีกส่วนหนึง่ ซึง่ เรามักจะเพิกเฉย เพราะว่าการศึกษา


39

“ถ้าจะมีการปฏิรูปการศึกษา นอกจากเรื่องของกระบวนการ กลยุทธ์ การเรียนการสอนที่เราควรจะต้องปรับกันใหม่แล้ว ดิฉันอยากให้มีการให้ความส�าคัญ กับการสั่งสอนอบรมในความเป็นคนและความเป็นไทย” ของไทยตอนนีม้ งุ่ อยูอ่ ย่างเดียวคือ โอเน็ต เด็กทุกคน พอเลิกเรียนก็กระวีกระวาดไปโรงเรียนสอนพิเศษ ไปเรียนทุกที่ ถ้าเด็กมีโอกาสเขาก็ต้องไป แล้วเด็ก ทีไ่ ม่มโี อกาสล่ะท�าอย่างไร เพราะเราไปประเมินเด็ก ด้วยคะแนนโอเน็ต ดิฉันอยากเห็นประเทศไทยให้ ความส�าคัญกับเรือ่ งของการเป็นเด็กดี การเป็นคนดี ดิฉันได้รับการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดิฉันได้เห็นตัวอย่างของฝรั่ง ตอนเด็กเขา เรียนวิชาการน้อยนะคะ แต่เขาเรียนเรื่องวินัยเยอะ มาก เขาเรียนทีจ่ ะไม่คดโกง เรียนทีจ่ ะต้องตรงเวลา ต้องเข้าคิว เขาเรียนทีจ่ ะไม่พดู ปด ไม่เอาเปรียบใคร คือเขาเรียนในการเป็นคน ส่วนเนื้อหาความรู้ต่างๆ มันค่อยซึมเข้าไปในชั้นที่โตขึ้น แล้วจะไปเริ่มแน่น ในช่วงไฮสกูล ซึ่งเขาพร้อมในการเรียนแล้ว เพราะ เขาได้รับภูมิมาอย่างดี เขารู้ว่าเวลานี้ควรท�าอะไร แล้วเวลาเข้ามหาวิทยาลัยจะเป็นช่วงที่เรียนหนัก ที่สุดในชีวิตเขา แล้วดูนะคะ สังคมไทยพยายาม ยัดเยียดให้ลูกเรียน ก.ไก่ ข.ไข่ ให้ได้ ตั้งแต่ขวบ สองขวบ ลูกคนไหนท่องได้ตั้งแต่ขวบสองขวบนี่ ถือว่าเก่งมาก ทีพ่ อ่ แม่จา� เป็นต้องท�าเพราะเขาอยาก ให้ลกู สอบได้โรงเรียนดีๆ ใครทีม่ ที างเลือก เขาอาจจะ เลือกไปเรียนเอกชนก็ได้ ดิฉนั เข้าใจหมดนะคะทีพ่ ดู ไป โอเน็ตดิฉนั ก็เข้าใจเขาว่าท�าไมเด็กต้องไปเสียเวลา อย่างพ่อแม่ที่อยากให้ลูกเข้าโรงเรียนสาธิตก็ต้อง ไปค้างคืน นัง่ เฝ้า เข้าคิว เพือ่ ให้ลกู ตัวเองได้มโี อกาส แต่ทตี่ า่ งประเทศเขาส่งลูกเข้าเรียนฟรี ไปเรียนอะไร ก็ได้ ดิฉันไม่ได้หมายความว่าสังคมเขาดีเสมอไป นะคะ แต่เราดูที่วิธีคิดของเขา คือก่อนที่เขาจะให้ เด็กเริ่มเรียนหนังสือ ลูกหลานของเขาต้องพร้อม ในแง่ของกาย วาจา ใจ พร้อมจากข้างในเสียก่อน ในหลักสูตร หรือทฤษฎีที่ดิฉันเรียนมานะคะ เราจะ เรียนกันมาเสมอว่าเราจะสอนใครก็แล้วแต่ เราต้อง สอนทั้ง พุท ธิพิสัย จิตพิสัย ทัก ษะพิสัย รวมถึง ทั ศ นคติ ทั้ ง หลายด้ ว ย แต่ เ ราเน้ น แค่ พุ ท ธิ พิ สั ย คือเน้นแต่ตวั ความรู้ โดยให้ความส�าคัญกับเรือ่ งของ ความเป็นคนน้อยมาก ซึง่ ตรงนีค้ อื ตัวน�าพาประเทศ ไปสู ่ ค วามเจริญ เดี๋ย วนี้ใ นเรื่อ งของการพัฒ นา การเปลี่ยนแปลง เรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ท�าให้ ง่ายขึน้ เราสอนเขาเพียงแค่ตอ้ งไปหาข้อมูลตรงไหน แล้วสอนวิธีคิดเขา เด็กก็จะคิดได้ ส่วนเรื่องของ การตรงเวลาเดีย๋ วนีก้ เ็ ริม่ ขาดหายไป อย่างดิฉนั เอง เคยนัดคนมาสัมภาษณ์แล้วเขามาสาย 1 ชั่วโมง พอมาถึงตรงหน้าก็หัวเราะแหะๆ บอก รถมันติด คือเขามองไม่เห็นว่านี่คือความผิด ประเทศเรามี โมเดลด้านการศึกษาเหมือนทีท่ กุ ประเทศมี คือจะมี เด็กหัวกะทิซึ่งอยู่ระดับบน เด็กพวกนี้ก็จะไปเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ อย่างอเมริกาเขาจะเป็นแบบนี้ ที่เหลือส่วนใหญ่ ก็คือเด็กที่พอไปได้ กลางๆ แล้วท�าไมเราไม่ผลักดัน ตรงนี้ ซึง่ เป็นเด็กทีค่ วรจะได้ในสิง่ ดีๆ แล้วต้นปี 2559 เราจะเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน หลายคนมาถามดิฉนั ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หรือหลายคนตั้งค�าถามว่าจะท�า ยังไงไม่ให้หมอเก่งๆ ของเราไปรับงานทีส่ งิ คโปร์หมด ถ้ า ที่ นั่ น ได้ ค ่ า ตอบแทนสู ง กว่ า อี ก หน่ อ ยคนไทย จะรักษากับหมอที่ไหน คนไทยมัวแต่ไปคิดเรื่องนี้ แต่สงิ่ หนึง่ ทีด่ ฉิ นั คิดและเป็นห่วงมากคือในเรือ่ งของ ความมั่นคง เด็กไทยของเราตอนนี้ได้รับการเรียน หรือได้รบั การปลูกฝังในเรือ่ งความเป็นไทยน้อยมาก แล้วคิดไหมคะว่าประเทศไทยจะถูกกลืนเข้าสักวัน ถ้าตรงนีเ้ ราไม่แข็งแรงก็จะล�าบากนะคะ ทุกประเทศ ต้องมีจุดแข็ง มีความเป็นเพชรในแบบของตัวเอง อย่างมาเลเซียก็จะมีดอี ย่างหนึง่ หรือมาประเทศไทย ก็จะต้องมาดูเรือ่ งนี้ ถ้าไปฟิลปิ ปินส์กด็ อู กี อย่างหนึง่ มันเป็นความต่างทีอ่ ยูร่ ว่ มกันได้ คนเขาก็ไม่ได้คาดหวัง

ว่ามาเมืองไทยจะต้องเหมือนไปมาเลเซีย เราไม่ได้ ต้องการตรงนี้ คือไทยก็ยังต้องเป็นไทย เราไปพม่า ดิฉนั ก็ยงั คิดว่าเขามี identity ของตัวเอง เขายังนุง่ โสร่ง อยู่ เขายังทาทานาคา แต่เขาก็ยังสามารถค้าขาย กับเราได้ ไปที่ไหนเขาก็ยังเป็นตัวตนของเขา แต่ ดิฉันก�าลังเกรงเรื่องเด็กไทย ก็เลยน�ามาสู่สิ่งที่ดิฉัน กังวลว่ า ถ้ า จะมีการปฏิรูปการศึกษา นอกจาก เรื่องของกระบวนการ กลยุทธ์ การเรียนการสอน ที่เราควรจะต้องปรับกันใหม่แล้ว ดิฉันอยากให้มี การให้ความส�าคัญกับการสั่งสอนอบรมในความเป็นคนและความเป็นไทย อย่างวิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หน้าที่พลเมือง เราจะนึกภาพออกว่า พ่อแม่ปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษเขาท�าอะไรกันมา คือ มันจะต้องมีคา� ว่ารากเหง้าและภูมใิ จในความเป็นไทย ในขณะเดียวกันดิฉนั ก็พดู ถึงจิตอาสา พูดถึงจิตพิสยั ศีล ธรรม จริย ธรรม คนไทยมีลักษณะอ่ อ นน้ อ ม ถ่อมตน ไปที่ไหนก็ยกมือไหว้ นี่คือลักษณะของเรา เราจะสงวนไว้ได้ไหมคะ เราจะรักษาความเป็นไทย ไว้ได้ไหม นี่คือจุดที่ดิฉันอยากเสนอ ซึ่งไม่ค่อยมีคน พูดนะคะ ตอนนี้คนจะพูดถึงแต่ท�ายังไงจะลดภาษี ท�ายังไงจะป้องกันคนสมองไหล พยาบาลปัจจุบัน ก็น้อยอยู่แล้ว พยาบาลที่ผลิตได้ก็กลัวจะย้ายไป มาเลเซีย สิงคโปร์ ที่ท�าเงินได้เยอะกว่า จริงๆ เขามี กฎเกณฑ์แล้ว และการจะเคลือ่ นย้ายแรงงานมันยาก เพราะทุกประเทศก็มกี ฎเกณฑ์ว่าถ้าคุณจะโยกย้าย คุณต้องท�าตามขัน้ ตอนต่างๆ ต้องมาสอบใบอนุญาต ซึ่งสุดท้ายแล้วดิฉันมองว่ายาก

อย่ า งที่ มี การเถียงกัน เรื่อ งเอาแทบเล็ตให้เด็ก แล้วเด็กไม่ได้เอาไปใช้จริงๆ แต่เอาไปเล่นเกม เสียมากกว่า มีความคิดเห็นอย่างไรคะ

ถ้าจะให้เขาเล่นเกม ดิฉนั มองว่าให้เล่นไปเถอะ แต่ ให้ เ ล่ น เป็ น เวลานะ ไม่ ใ ช่ ว่ าตื่นมาก็เล่ นเกม สาเหตุทใี่ ห้เล่นไปเถอะ เพราะดิฉนั เป็นนักเทคโนโลยีการศึกษา ดิฉนั รูว้ า่ การให้เด็กเขาคุน้ เคยกับเครือ่ งไม้เครื่อ งมือ เป็ น สิ่งส�าคัญ นะคะ เพราะว่ าเวลาคิด เขาจะ think digital เด็กสมัยนี้เขาเห็นคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ไอทีต่างๆ เขาจะรู้เลยว่าต้องใช้ยังไง นี่ เ ป็ น ข้ อ ดี ที่ จ ะให้ เ ด็ ก ได้ คุ ้ น เคยกั บ การใช้ ง าน คอมพิวเตอร์ ทีนเี้ กมจะเป็นสิง่ ทีเ่ ชิญชวนเด็กให้อยาก เล่น เพราะเกมมันมีความท้าทาย ดังนัน้ ดิฉนั คิดว่า เล่ น ได้ แต่ ใ ห้ อ ยู ่ ใ นกรอบ สั ก วั น ละชั่ ว โมงหรื อ ครึ่งชั่วโมง เพื่ออย่างน้อยให้เขาได้ฝึกทักษะการใช้ นิว้ ใช้มอื รูจ้ กั ทีจ่ ะแก้ปญ ั หา ว่าถ้ามันเกิดแฮงก์ขนึ้ มา จะต้องท�าอย่างไร แต่ถา้ ถามว่าคิดยังไงกับการแจก แทบเล็ตให้เด็ก ดิฉนั เห็นว่าก่อนทีเ่ ราจะแจกแทบเล็ต กับเด็ก หรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรืออะไรก็ตาม ผู้ใช้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องเรียนรู้ ต้องฝึกเสียก่อน ฝึกที่จะสอนหนังสือด้วยเทคโนโลยีให้เป็นเสียก่อน เพราะคงจะได้ยินกันว่าบางโรงเรียนเขาแก้ปัญหา ในเรื่อ งไฟดู ด แบตเตอรี่เสีย ด้ วยการไม่ ใ ห้ เด็ก เอากลับบ้าน ให้เอาไว้ที่โรงเรียน บางโรงเรียนก็ให้ เอากลับบ้านไปเลยเพราะไม่อยากมารับผิดชอบ แล้วโรงเรียนหนึง่ ก็มคี รูทพี่ อจะเป็นในเรือ่ งนีค้ นเดียว หรือสองคน คือการที่จะน�าเทคโนโลยีไปใช้มันต้อง มีองค์ประกอบเยอะ ไม่ใช่นอ้ ยๆ ถ้าแจกแล้วคาดว่า output จะดีเลย ก็คงไม่ใช่ เพราะถึงแม้ input จะต่าง แต่ process ยังเหมือนเดิม output ก็เหมือนเดิม

ส�าหรับคุณ นิยามของครูที่ดีเป็นอย่างไร

ครูทดี่ คี อื ครูทใี่ ส่ใจเด็ก คือครูทที่ ราบว่าเด็กคนนี้ อ่อนตรงไหน เป็นคนยังไง มีความใส่ใจและเข้าใจ ตัวเด็ก มีความต้องการทีจ่ ะให้วชิ าความรูก้ บั เด็กจริงๆ โดยที่ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรยกเว้นให้เด็กมี ความรู้ ค�าว่าครูดี คือครูที่มีศีลธรรม จรรยาบรรณ ถ้าตัวครูเองมีศีลธรรม จรรยาบรรณ มีมารยาท

เสียสละ ตรงต่อเวลา นี่แหละค่ะมันจะซึมซับไปหา เด็กเอง อย่างที่ดิฉันบอกว่า 12 ปีที่อยู่ในโรงเรียน ดิฉนั อยากให้มกี ารปลูกฝังสิง่ เหล่านีแ้ หละค่ะ ศีลธรรม จรรยาบรรณ จิตอาสา ความเป็นคน ตรงต่อเวลา เรื่องของความเป็นคนดีที่จะไม่เอาเปรียบคน ตรงนี้ เด็กก็จะได้จากครู นี่คือลักษณะของครูดี คือไม่ได้ ให้เด็กเฉพาะด้านวิชาการ แต่ต้องใส่ใจและเป็น ตัวอย่างที่ดีในการเป็นคนด้วย

ท� า ไมระบบการศึ ก ษาต้ อ งแบ่ ง ให้ ก ารเรี ย นรู ้ ในโรงเรียนมี 12 ปี อุดมศึกษา 4 ปี มันมีหลัก อะไรที่ต้องแบ่งอย่างนี้

มันไม่ได้มีหลักอะไรหรอกค่ะ เราก็ดูตัวอย่าง และศึกษาจากต่างประเทศ การวางระบบการศึกษา เราก็ เ ลี ย นแบบมาจากสหรั ฐ อเมริ ก าอี ก ที ห นึ่ ง อย่างอเมริกาเขาจะแบ่งเป็น 6 ปี แล้วก็ 3 ปี แล้วก็ 3 ปี มันจะสอดคล้องกันทั่วโลก จะแตกต่างกันใน ช่วง ม.ปลาย อย่างที่ออสเตรเลียหรืออังกฤษ เขาจะให้ความส�าคัญกับช่วงมัธยมมากกว่าช่วง มหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่าในประเทศเหล่านี้จะมี การเรียนมหาวิทยาลัยแค่ 3 ปี แต่ทอี่ เมริกาจะเรียน 4 ปีเต็ม เราเองจะอิงจากอเมริกามากกว่า แต่มัน จะมีทฤษฎีการเรียนรู้และการรับรู้ของเด็กในช่วง เยาวชน ซึง่ เป็นวัยทีส่ ดใส และพร้อมทีจ่ ะรับอะไรใหม่ๆ เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ตรงนี้ส�าคัญมาก ก็จะอยู่ใน ระบบโรงเรียน แต่พ่อแม่หลายคนเขาก็เชื่อในเรื่อง ของโฮมสกูล แล้วเราก็เห็นโฮมสกูลที่ประสบความส�าเร็จมาก พูดถึงเรื่องนี้ทา� ให้นึกถึงลูกศิษย์คนหนึ่ง ที่เขาท�าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกตอนที่ดิฉันสอน อยู่ เขาได้สร้างซอฟต์แวร์ เป็นโปรแกรมบทเรียน ทางอินเทอร์เน็ต แล้วเขาจะมีกลุ่มโฮมสกูลที่พ่อแม่ มารวมตัวกัน บางคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ บางคน เป็นนักเศรษฐศาสตร์ เขาจะอาศัยเวลาว่างมาสอน พวกลูกๆ ของเขา แล้วจะมีการให้การบ้าน มีการเรียนทางอินเทอร์เน็ต ตอนดึกก็จะมีการแชตคุยกัน ระหว่างโฮมสกูล ประสบความส�าเร็จมากนะคะ พอเด็กเรียนจบเขาก็มาสอบเทียบชั้นมัธยม แล้วมา เข้าเรียนในระดับทีส่ งู ต่อไป ทีค่ นบางกลุม่ ท�าแบบนี้ เพราะเขาเชื่อว่าสัดส่วนครูกับลูกศิษย์ในโรงเรียน นั้นไม่สมดุล บางครั้งในชั้นเรียนมี 50-60 คน แล้ว จะท�ายังไงให้ลูกเขาได้รับการสนใจ ใส่ใจ ได้เห็น ตัวอย่างที่ดี มันเป็นไปได้ยาก ครูเองเขาก็คิดถึง ตัวเขา เงินเดือนก็น้อยอยู่แล้ว ก็ต้องหารายได้ด้วย การสอนพิเศษตอนเย็น ซึ่งดิฉันเข้าใจนะคะ ในเมื่อ อาชี พ ครู เ งิ น เดื อ นน้ อ ย เขาก็ ต ้ อ งมี วิ ธีก ารอื่ น ๆ เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว คนกลุ่มนี้เขาเลย ไม่เชื่อในโรงเรียน เลยเอาเด็กมาอยู่กับเขาดีกว่า บางทีเขาก็จะมีการจับกลุ่มกันนะคะ เช่น วันนี้มี ทัศนศึกษา ผู้ปกครองที่ว่างอยู่เขาก็จะพาไป วันนี้ ไปดูวัดพระแก้ว วันนี้ไปดูวัดโพธิ์ แล้วก็กลับมาท�า รายงาน มันท�าได้ นี่คือรูปแบบหนึ่งของการใช้ เทคโนโลยีการศึกษา

อีกเรื่องหนึ่งที่ค้างไว้คือ เรารู้แล้วว่าครูที่ดีเป็น อย่างไร แล้วนักเรียนนักศึกษาที่ดีควรจะเป็น อย่างไร

อันนี้ตอบยากค่ะ เพราะว่าสังคมเดี๋ยวนี้เด็กอยู่ ในโรงเรียน 6-8 ชั่วโมง แต่อีก 10 กว่าชั่วโมง อยู่ใน ร้านเกม อยูใ่ นห้าง อยูก่ บั เพือ่ น แชต บางคนดีหน่อย ก็อยู่ในสนามกีฬา ค�าว่า socialization ตรงนี้คือตัวที่ กุมหัวใจความเป็นเด็ก เพราะฉะนั้น จะหวังพึ่งครู หรือโรงเรียนอย่างเดียวคงไม่ได้ ดิฉันคิดว่าทุกคน ในสั ง คมมี ส ่ ว นร่ ว มทั้ ง สิ้ น ในการที่ จ ะน� า พาเด็ ก น�าพาอนาคตของเราไปในทิศทางที่ดี ต้องช่วยกัน หมด และต้องรีบ ดิฉันคิดว่ามันรอไม่ได้ ดิฉันไม่ได้ มองแต่พ่อแม่อย่างเดียว ทุกคนในสังคมก็ต้องช่วย

เพราะเวลามันน้อย แล้วเราก็ตามเขาไม่ทนั ประเทศไทยคือประเทศที่ก่อตั้งประชาคมอาเซียนเลยนะคะ ทุกวันนี้เวลาได้ไปเยี่ยมเยียนประเทศต่างๆ ลาว พม่า สิงคโปร์ ฯลฯ พอรู้ว่าเรามาจากประเทศไทย เขาก็พดู สวัสดีครับ เขาพูดภาษาอาเซียนได้หมดนะคะ อย่างน้อยก็ค�าสองค�า แต่ลองสังเกตเด็กไทยสิว่า พูดได้ไหม ไม่ได้เลยค่ะ เพราะเราไม่สนใจใครเลย แล้ ว พอบอกว่ า อาเซี ย นต้ อ งอาศั ย ภาษาอั ง กฤษ เป็นภาษาสื่อสารระหว่างกัน อันนี้เห็นด้วย แต่ดิฉัน มองว่าภาษาไทยก็ยังส�าคัญ เพราะมันคือรากเหง้า ของความเป็นชาติ ทุกวันนี้มันมีแต่ค�าว่าเสื่อมและ เสื่อม อย่างภาษาที่คุยกันเช่น ‘ไมอะ’ ‘ป่าว’ ภาษาไลน์ ภาษาแชตพวกนี้น่ะค่ะ ‘คิดถึงจุงเบย’ (หัวเราะ) ผู้ใหญ่เราเล่นได้นะคะ เพราะเรารู้ว่าอะไร ถูกอะไรผิด แต่เด็กเดี๋ยวนี้เขาไปไกลแล้ว เขานึกว่า ทีผ่ ดิ คือถูกแล้ว ดิฉนั ไม่ได้เป็นคนทีร่ กั ชาติจนสุดโต่ง นะคะ แต่ดิฉันมองเห็นว่าเราก�าลังจะถูกกลืน แล้ว ในที่ สุ ด แล้ ว ประเทศไทยจะไม่ มี ห ลั ก อะไรเลย มาเลเซีย สิงคโปร์ เขามีความชัดเจนในด้านวัฒนธรรม ถึงแม้เขาจะได้รับวัฒนธรรมจากต่างชาติ แต่ใน ความเป็นประเทศของตัวเอง เขาก็ยังมีเอกลักษณ์ ของเขา อย่างเขมร พม่า ลาว มาเลเซีย เวลาไป เรารู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหน แต่คนไทยอาจจะเริ่มยาก แล้วที่จะรู้ว่านี่คือคนไทย ดังนั้น ต้องขอฝากเรื่อง การศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กลั บ มาทบทวนใหม่ ใ นเรื่ อ งของกระบวนการ มั่นใจว่าในกระทรวงศึกษาฯ ทุกคนรู้อยู่แล้ว เพราะ หลายคนก็จบทางด้านการศึกษา แต่เวลาที่จะเอา ไปใช้จริงๆ คนของเราไม่พร้อม ครูอาจารย์บางครั้ง จบพละมา แต่ต้องไปสอนวิทยาศาสตร์ ลูกศิษย์ ดิฉนั คนหนึง่ เขาสอนอยูต่ า่ งจังหวัด จบปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ดิฉันก็คาดหวังว่าเขามา อยู่กระทรวงฯ จะได้ผลิตบทเรียน แต่กลับต้อง ไปสอนพลศึกษา เพราะเขาถูกเรียกตัวกลับ นี่เป็น การสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรด้ ว ยระบบ จริ ง ๆ คนใน กระทรวงศึกษาฯ เก่งนะคะ รู้หมด รู้ทุกเรื่อง แต่พอ น�าไปประยุกต์ใช้แล้วมันยาก ถึงได้บอกว่าเวลา จะท�าอะไรท�าไมเราไม่ค่อยๆ ท�า ค่อยๆ ขยายวงไป เราจะเริ่มจากสังคมเมืองก่อนก็ได้ เช่น ในเมือง ใหญ่ๆ อย่างเชียงใหม่ ภูเก็ต ที่เขามีความพร้อม หน่อย ไม่ว่าจะเป็นการแจกแท็บเลตหรือเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ก็ค่อยๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ พัฒนาครู ตามไปด้วย แล้วมันจะได้เอง พอน�าเทคโนโลยี มาใช้ เราจะเห็นได้ว่า ครูก็จะยืนหน้าชั้นน้อยลง สอนหนังสือน้อยลง ท�าให้ครูสามารถจะใส่ความเป็น คนให้กับเด็กได้มากขึ้น เราจะมีเวลาในการปลูกฝัง นิสัยมากขึ้น และตรงนี้คือแก่นของความเป็นไทย เพราะเนื้อเดิมของเรามันมีอยู่แล้ว แต่เดี๋ยวนี้แม้แต่ บนท้องถนน คนที่ขับรถก็มีเรื่องกันอยู่บ่อยๆ เป็น เพราะว่าเราต้องการแค่จะชนะ เราต้องการเพียงแต่ ว่าต้องไปให้ทนั ซึง่ ในความเป็นไทยแต่กอ่ นคือค�าว่า ‘ไม่เป็นไร’ ‘เกรงใจ’ เราสังเกตได้วา่ เดีย๋ วนีส้ องค�านี้ หายไปจากสังคมจนเหลือน้อยลงแล้ว ไม่ทราบว่า จะเห็นด้วยกับ ดิฉันหรือเปล่า ค�า ว่า ‘ไม่เป็นไร’ ‘เดีย๋ วช่วยกัน’ นีค่ อื ความเป็นไทย ทีต่ อ้ งไม่ลืมที่จะ เคารพซึ่ ง กั น และกั น เคารพกฎเกณฑ์ รวมถึ ง ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ตรงต่อเวลา ไม่เอาเปรียบ คนอื่นด้วย


42

‘เป้-ป๊อด’ โชว์สด! เปิดตัวซิตคอม ‘รักมากกว่า... I LOVE YOU MORE’

ก้าวใหม่ของพระเอกหนุม่ มาดเซอร์ เป้ อารักษ์ กับนักร้องขวัญใจเด็กแนว ป๊อด ธนชัย ทีม่ าร่วมกันเปิดตัวซิตคอมเรือ่ งใหม่ลา่ สุด ‘รักมากกว่า... I LOVE YOU MORE’ บิก๊ โปรเจ็กต์ของบริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) หรือ AP ผู้น�าด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมือง งานนี้บอสหนุ่ม วิทการ จันทวิมล เนรมิตลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อเปิดตัวซิตคอมเรื่อง ‘รักมากกว่า... I LOVE YOU MORE’ โดยมีนักแสดงมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งทั้ง ‘เป้’ - อารักษ์ อมรศุภศิริ, ‘โยเกิร์ต’ - รวีวรรณ บุญประชม, ‘โอม’ - หะริณ จงเจริญรัตน์, ‘ตู่อุย’ - สุภาวดี แจ่มใส ผู้ก�ากับและเขียนบทฝีมือฉมัง ‘มุก’ - ปิยะกานต์ บุตรประเสริฐ รวมทัง้ ‘ป๊อด’ - ธนชัย อุชชิน ทีม่ าเรียกเสียงกรีด๊ ด้วยซิงเกิล้ ‘มากกว่า’ ทีแ่ ต่งขึน้ ใหม่เพือ่ ประกอบซิตคอมเรือ่ งนี ้ ติดตามเรือ่ งราวความอลหม่านในการทดลองใช้ชวี ติ ทีม่ ากกว่า... กับคนรักในหลายมุมมอง ของเขาและเธอ ใน ‘รักมากกว่า... I LOVE YOU MORE’ ทางยูทูบ เริ่มตอนแรกวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ คลิก www.apthai.com/livemore

ปรากฏการณ์ทางดนตรี กับงาน ‘Live At Aloft Hotels’ แห่งปี 2556 ที่โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ - สุขุมวิท 11

โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ - สุขุมวิท 11 จัดงาน ‘Live at Aloft Hotels’ ของกรุงเทพฯ น�าโดย มร. จัสติน มัลคอล์ม ผู้จัดการทั่วไป และ เจนิส โยว ผู้จัด การอาวุโ ส แบรนด์เชอราตัน เวสทิน อลอฟท์ โฟร์ พอยท์ส บาย เชอราตัน และอิลีเมนต์ ประจ�าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จัดมหกรรม ทางดนตรี ร ะดั บ โลก กั บ การแสดงมิ นิ ค อนเสิ ร ์ ต จากนั ก ร้ อ งสาว ‘ปลา’ - สุ ช ยา ทองตั น และนั ก ร้ อ งและนั ก แต่ ง เพลงเสี ย งดี อ ย่ า ง แม็ก โกสินทร์ ณ ดับเบิลยู เอ็กซ์ วาย ซี บาร์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.aloftholtels.com/bangkoksukhumvit11 หรือ www.facebook.com/ aloftbangkoksukhumvit11

JAS หนุนเด็กไทยให้เก่งบอล

เมือ่ เร็วๆ นี ้ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น วีรยุทธ โพธารามิก ผูอ้ า� นวยการส�านักประธาน เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนส�านักงาน คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผูอ้ า� นวยการ คณะครูอาจารย์ และนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานแถลงข่าว โครงการ ‘JAS Youth Cup เพือ่ ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล กับเยาวชนในโรงเรียน’ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย เพิ่มประสบการณ์และโลกทัศน์ในการเล่นกีฬา ฟุตบอล ในโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ ชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงินสนับสนุนการศึกษากว่า 500,000 บาท เริม่ ฤดูกาลแข่งขันเดือนมิถนุ ายน 2556 ที่ขอนแก่นเป็นจังหวัดแรก

เซ็ต ซ่าส์ ล่ารางวัลกับ GATSBY

บริษัท แมนดอม คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด จัดกิจกรรมออนไลน์เอาใจแฟนๆ ผลิตภัณฑ์ จัดแต่งทรงผม GATSBY ภายใต้แคมเปญ ‘เซ็ต ซ่าส์ ล่ารางวัลกับ GATSBY’ ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นกิจกรรมออนไลน์ที่ให้ผู้เล่นได้ร่วมสนุกโดยการอัพโหลดรูปของตัวเองหรือ รูปเพือ่ นๆ แล้วเลือกทรงผมโดนใจ ทีม่ ที งั้ แบบตลกๆ และดูด ี ก่อนจะแปะข้อความสติก๊ เกอร์กวนๆ ปิดท้าย เพื่อลุ้นรับ Samsung Galaxy S4 หรือ Samsung Galaxy Note 8.0 โดยจะตัดสินผู้ชนะจากผู้ที่มีจ�านวน ยอดโหวตสูงที่สุด โดยสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ที่ http://apps.facebook.com/gatsbysetza/

ใหม่! เซ็นโซดายน์ ‘รีแพร์ & โพรเทคท์ สูตรเอ็กซ์ตร้า เฟรช’

เซ็นโซดายน์ ยาสีฟันลดการเสียวฟันอันดับ 1 ที่ทันตแพทย์แนะน�าให้ใช้ ขอแนะน�าเซ็นโซดายน์ ‘รีแพร์ & โพรเทคท์ สูตรเอ็กซ์ตร้า เฟรช’ ยาสีฟันลดเสียวฟัน ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง ‘โนวามิน (NovaMin™)’ ช่วยลดและฟื้นฟูบริเวณที่เสียวฟัน เมื่อแปรงวันละ 2 ครั้ง โดยสร้างเกราะปกป้องที่มีลักษณะคล้ายชั้นเนื้อฟัน ตามธรรมชาติ พร้อมให้ปากสะอาดและลมหายใจหอมสดชื่น วางจ�าหน่ายแล้วในขนาด 100 กรัม ราคา 169 บาท ณ ร้านค้าชั้นน�าทั่วไป


44

THE WORDS

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.” ความส�าเร็จไม่ใช่กุญแจสู่ความสุข ความสุขต่างหากที่เป็นกุญแจสู่ความส�าเร็จ ถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณก�าลังท�าอยู่ คุณก็จะประสบความส�าเร็จ -Albert Schweitzer

“The quality of your life is the quality of your relationships.”

“I am neither an optimist nor pessimist, but a possibilist.”

-Anthony Robbins

-Max Lerner

คุณภาพของชีวิตอยู่ที่ คุณภาพของความสัมพันธ์

ผมไม่ใช่ทง้ั คนทีม่ องโลกในแง่ดี หรือคนทีม่ องโลกในแง่รา้ ย แต่ผมเป็น คนทีม่ องโลกในแง่ของความน่าจะเป็น

“It does not take much strength to do things, but it requires a great deal of strength to decide what to do.”

มันไม่ต้องใช้พลังมากมายเลยในการท�าสิ่งต่างๆ แต่จ�าเป็นต้องใช้พลังอย่างมาก ในการตัดสินใจว่าจะท�าอะไร -Elbert Hubbard

“Trees are sanctuaries. Whoever knows how to speak to them, whoever knows how to listen to them, can learn the truth.” ต้นไม้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ใครก็ตามที่รู้วิธีสื่อสารกับต้นไม้ และใครก็ตามที่รู้จักฟังสิ่งที่ต้นไม้บอกได้ ก็จะรู้จักสัจธรรมได้ -Herman Hesse

“It is wise to direct your anger towards problems -not people; to focus your energies on answers -not excuses.” เป็นการฉลาดที่เราจะเอาความโกรธไปลงกับ ปัญหาโดยตรง ไม่ใช่ที่คน และเอาพลังงานไปใช้ ในการหาค�าตอบ ไม่ใช่กับการหาข้ออ้าง -William Arthur Ward

“The miracle is this - the more we share, the more we have.”

“Love leads us into mystery where no one can say what comes next, or how, or why.”

-Leonard Nimoy

-Caryn Mirriam-Goldberg

เรื่องที่เป็นปาฏิหาริย์ก็คือ ยิ่งเราแบ่งปัน มากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งมีมากเท่านั้น

ความรักนำาเราไปสู่ความลึกลับ ที่ไม่มีใครบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไป อย่างไร หรือทำาไม


46

THE GUEST

THE WONDER GIRL

เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

หากว่าการใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความจริงจ�าเป็นต้องมีเรื่อง ของความถูกผิดเข้ามาเกี่ยวข้อง โลกแห่งจินตนาการก็คงจะมีข้อดี ในแง่ทวี่ า่ ณ ทีแ่ ห่งนี้ไม่มกี ารตัดสินใดๆ เป็นเครือ่ งก�าหนด จึงไม่แปลก ที่หลายคนมักจะหลงใหลและจมอยู่กับโลกใบนี้มากเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับ ปราง เวชชาชีวะ ศิลปินสาวจากรัว้ จามจุรี เจ้าของผลงาน ภาพวาดสีนา�้ มันชุด ‘I wonder a wonderland’ เพราะเธอคือสาวน้อย ผู้มีโลกส่วนตัวอันเต็มไปด้วยจินตนาการ ซึ่งสะท้อนผ่านผลงาน ศิลปะของเธอที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมได้เสมอ

จุดเริม่ ต้นของงานแต่ละชิน้ ... มาจากการคิด ซึง่ เป็นขัน้ ตอนทีย่ ากกว่าขัน้ ตอนอืน่ ๆ เพราะมี ปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องอารมณ์ เวลาคิดงานเราจะต้องไม่เครียด งานส่วนใหญ่ของเราจึงมักจะคิดออกตอนนอนหรือตอนที่ก�าลังผ่อนคลาย คือในระหว่างวัน ความคิดจะแล่นเข้ามามากมาย แต่การบังคับตัวเองว่าจะต้องคิดให้ออก มักจะได้ผลลัพธ์ออกมา ไม่ดี ที่มาของแนวคิด ‘I wonder a wonderland’ คือ... เรื่องราวของจินตนาการ การท่องเที่ยว และการพักผ่อน เพราะในชีวติ ประจ�าวันเราเหน็ดเหนือ่ ยกับการท�างานและการเรียนมามากพอแล้ว จึงอยากสะท้อนงานศิลปะที่เกี่ยวกับการพักผ่อนที่ดูแล้วให้ความรู้สึกเบิกบานออกมาบ้าง เหตุทเี่ ลือก ‘แมว’ เป็นตัวละครเด่นของผลงานชุดนี.้ .. เริม่ มาจากตอนทีค่ ดิ งานเราก็มองหา ตัวละครที่สามารถสื่อสารตัวตนของเราผ่านผลงานชุดนี้ได้ ซึ่งแมวเป็นสิ่งที่เราสนใจและคิดว่า สอดคล้องกับบุคลิกลักษณะของเรามากที่สุด เพราะแมวมีความรักอิสระ อยู่อย่างสันโดษ มีโลกส่วนตัวสูง และชื่นชอบการนอน (ยิ้ม) เราเลือกทีจ่ ะท�างานศิลปะทีส่ อื่ สารเนือ้ หาในแง่บวก เพราะ... เราอยากให้คนดูได้มาดูผลงาน ของเราแล้วมีความสุข ไม่จ�าเป็นต้องตีความกับสิ่งที่เห็นมากมาย อย่างผลงานชุด ‘I wonder a wonderland’ เราก็เลือกทีจ่ ะท�าออกมาในแนว surreal-fantasy ก็เพราะเราถนัดการใช้ความรูส้ กึ และอารมณ์ในการถ่ายทอดงานมากกว่าการท�างานในแนว realistic ทีต่ อ้ งถ่ายทอดความเป็นจริง เราเชือ่ ว่าการหลีกหนีจากความจริงเป็นหนทางหนึง่ ทีส่ ร้างความสุขได้ เพราะ... ความรูส้ กึ ของความเป็นอิสระมันช่วยให้เราได้ผอ่ นคลายจากความกดดัน ผ่อนคลายสมอง และผ่อนคลาย ร่างกายได้ อีกสิง่ หนึง่ ทีช่ ว่ ยเพิม่ ความสุขกับเราได้มากคือการหาของอร่อยๆ มาทาน ในผลงาน ชุดนี้จึงมีการแทรกรูปขนมหวานเป็นส่วนหนึ่งของภาพแทบทุกภาพ นิยามของ ‘wonderland’ ในแบบของเราคือ... พืน้ ทีส่ ว่ นตัวทีม่ แี ค่เราเพียงคนเดียว เป็นโลก ทีเ่ รามีความสุขแบบส่วนตัวโดยไม่มใี ครมายุง่ เรามองว่าการมีโลกส่วนตัวเป็นเรือ่ งดี เพราะมันคือ พืน้ ทีท่ ที่ า� ให้เราได้อยูก่ บั ตัวเอง ได้ทบทวนความคิดของตนเอง อย่างเวลามีปญ ั หาเข้ามา ถ้าเรา มัวแต่ยุ่งกับปัญหา ที่สุดก็อาจจะแก้ไม่ได้ แต่ถ้าเราได้ถอยออกมาคิดดูดีๆ กับตัวเอง บางทีเรา อาจจะเจอทางออก โลกของศิลปะและโลกของเรามาบรรจบกันตอนทีเ่ รียนอยูช่ นั้ มัธยมปลาย... คือก่อนหน้านัน้ อาจจะไม่ได้สนใจหรืออยากจะศึกษาแบบลึกซึง้ เวลาเรียนก็ทา� เท่าทีค่ ณ ุ ครูสงั่ การบ้าน (หัวเราะ) แต่กร็ สู้ กึ ดีกบั วิชาศิลปะมาตลอด เพราะมันไม่เหมือนวิชาอืน่ ๆ แต่เป็นวิชาทีท่ า� ให้เราได้สร้างงาน อย่างอิสระ พอช่วงมัธยมปลายเราก็เริ่มรู้สึกชอบมากขึ้น และคิดว่าตัวเองก็ท�าได้ดีในด้านนี้ จึงเริ่มฝึกฝนอย่างหนัก โชคดีที่ได้รุ่นพี่และอาจารย์หลายคนเข้ามาช่วยให้คา� แนะน�า ศิลปะคือหนทางทีเ่ ราได้ระบายสิง่ ทีอ่ ยูข่ า้ งในออกมา... เพราะส่วนตัวแล้วเป็นคนไม่คอ่ ยพูด ศิลปะจึงเป็นสือ่ ทีช่ ว่ ยแสดงออกถึงสิง่ ทีเ่ รารูส้ กึ หรือสิง่ ทีเ่ ราคิดออกมาได้อย่างดี บางทีเราอาจจะ ไม่ได้คุยกัน แต่ภาพวาดมันก็ช่วยสะท้อนความคิดออกมาได้ว่าในสมองของเรามีอะไรบ้าง คนที่ดูภาพวาดของเราก็น่าจะรู้จักตัวเราได้มากขึ้น ตัง้ แต่คลุกคลีอยูก่ บั การท�างานศิลปะ มุมมองในการมองสิง่ ต่างๆ ก็เปลีย่ นไป... จากเดิม ทีม่ องสิง่ รอบตัวแบบผ่านๆ ก็เปลีย่ นเป็นมองอย่างใส่ใจมากขึน้ ท�าให้เราพบว่าทุกสิง่ ก็มคี วามสวยงามในแบบของมันเอง บางอย่างอาจต้องมองนานหน่อยถึงจะเห็นความสวยงามของมัน อย่างเมือ่ ก่อนไปโรงเรียน เดินไปเรียนแล้วก็เดินกลับ ไม่ได้สนใจอะไรมากมาย แต่พอเรียนศิลปะ เราก็จะใช้เวลากับการมองสิง่ ต่างๆ มากขึน้ ท�าสิง่ ต่างๆ ช้าลง สังเกตมากขึน้ และใช้ความคิดมากขึน้ การได้จัดนิทรรศการศิลปะถือเป็นความฝันของเรา... เพราะมันคือการรวบรวมผลงานที่ เกิดขึ้นจากความต้องการสื่อสารสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราออกมาให้คนอื่นได้เห็น หลายคนเข้ามา ในนิทรรศการนีก้ อ็ าจงงว่ารูปภาพต้องการจะสือ่ อะไร แต่สงิ่ ทีเ่ ราอยากจะบอกกับคนทีเ่ ข้ามาชมคือ หากมีโอกาสได้เข้ามาดูแล้วก็ไม่ตอ้ งคิดมากว่าคนท�าต้องการจะบอกอะไร เพราะเราเพียงแค่หวัง ให้คนเข้ามาดูแล้วมีความสุขหรือดูแล้วผ่อนคลายก็พอแล้ว มุมมองเกีย่ วกับเรือ่ งค�าวิจารณ์ของเราคือ... ไม่วา่ คุณจะเป็นศิลปินหรือไม่ สิง่ ทีค่ ณ ุ ควรรับฟัง คือค�าวิจารณ์ และยอมรับกับเสียงเหล่านั้นให้ได้ เพราะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องแย่หรือเรื่องดี เราก็ควรรู้ไว้ ในกรณีที่เป็นค�าวิจารณ์ด้านลบ ถ้าเขาหวังดีกับเราจริง เขาจะบอกข้อเสนอแนะ มาด้วยเพื่อให้เราได้พัฒนาผลงานต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อรับฟังค�าวิจารณ์แล้วเราก็ควรใช้ ความคิดกับค�าวิจารณ์ที่ได้รับด้วยว่าสิ่งใดควรจะปรับปรุง และสิ่งใดควรจะคงไว้ การเป็นบุคคลที่สังคมรู้จักเป็นทั้งแรงกดดันและแรงผลักดันในเวลาเดียวกัน เพราะ... เมือ่ คนรูว้ า่ เราเป็นใคร เป็นทายาทของใคร เขาก็มกั จะมีความคาดหวังกับสิง่ ทีเ่ ราท�าในระดับหนึง่ แต่นนั่ ก็เป็นแรงผลักดันทีด่ ใี ห้กบั เรา เพือ่ ให้เรารูส้ กึ ว่าเราควรท�างานออกมาอย่างเต็มที่ แต่เมือ่ ผ่านไปสักระยะหนึง่ เราก็ไม่คดิ มากสักเท่าไหร่ เพราะถ้าเรากดดันตัวเองมากๆ สุดท้ายจะคิดอะไร ไม่ออก จึงปล่อยไปตามธรรมชาติมากกว่า คิดเพียงว่าท�าให้ดที สี่ ดุ ผลจะเป็นอย่างไรก็ยอมรับมัน

HER WAY

• ‘มะปราง’ - ปราง เวชชาชีวะ เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะบุตรสาวของ นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ ศาสตราจารย์ พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ ปัจจุบันเป็นบัณฑิตจบใหม่จากภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยก่อนหน้านี้เธอเคยเรียนระดับมัธยมที่โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา ก่อนจะลาออก เพื่อมาเรียนตามระบบการศึกษาไทย พร้อมกับฝึกฝีมือด้านศิลปะอย่างเข้มข้นเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะ ด้านศิลปะเป็นเวลา 1 ปี และในที่สุดปรางก็สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ดังตั้งใจถึง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย ศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะที่เธอเลือกเรียนก็คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ล่าสุด ในระหว่างเตรียมตัวไปศึกษาต่อด้านศิลปะในระดับที่สูงขึ้น ปรางได้ตัดสินใจน�าผลงานชุดศิลปนิพนธ์ของเธอ มาจัดแสดงภายใต้แนวคิด ‘I wonder a wonderland’ ซึ่งนิทรรศการภาพวาดสีนา�้ มันครั้งนี้ถือเป็นนิทรรศการศิลปะเดี่ยว ครั้งแรกในชีวิตของเธอ ส�าหรับผู้สนใจ สามารถดื่มด�่ากับจินตนาการของสาวน้อยผู้นี้ได้ ณ ก้อย อาร์ต แกลเลอรี สุขมุ วิท ซอย 31 (ซอยสวัสดี) ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00-19.00 น. รายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 0-2662-3218

adB261  
adB261  

The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

Advertisement