Page 1

ISSUE 239 15 - 21 FEBRUARY 2013


ISSUE 239, 15 - 21 FEBRUARY 2013

Facebook and Feeling Bad ก่อนจะอ่านเรือ่ งราวต่อไปนี้ ผูเ้ ขียนมีคา� ถามส�าหรับคนทีเ่ ข้าไปเล่นเฟซบุก๊ อยูเ่ ป็นประจ�ามาถามกันหน่อยว่า เคยรูส้ กึ อิจฉา น้อยใจ เหงา เศร้า โดดเดีย่ ว และอีกสารพัด อารมณ์ทปี่ ระดังประเดเข้ามายามทีไ่ ล่อา่ นเรือ่ งทีเ่ พือ่ นๆ หรือคนรูจ้ กั ของเราอัพไว้บา้ งหรือเปล่า? และเมือ่ เพือ่ นสนิทหรือแฟนเก่าเปลีย่ นสเตตัสจาก Single เป็น In Relationship With ล่ะ มันท�าให้คุณรู้สึกเคว้งคว้าง ว่างเปล่า ใจหาย ฯลฯ จนต้องนั่งนิ่งๆ ไปพักหนึ่งเลยบ้างไหม? ถ้าเคย คุณก็ไม่ใช่คนเดียวหรอกที่มีอาการแบบนี้ เพราะมีผลการทดลอง ทางวิทยาศาสตร์ยืนยันกันเป็นเรื่องเป็นราวออกมาแล้วว่า โซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งท�าให้เราสามารถติดตามและรับรู้ชีวิตของคนอื่นนั้น ผลอีกด้านของมันคือท�าให้เรารู้สึกแย่ เกี่ยวกับชีวิตตัวเองด้วยเช่นกัน ผู้เขียนไปได้ข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องนี้มาจากบทความ Why Facebook Makes You Feel Bad about Yourself ในเว็บไซต์ของนิตยสาร Time เขียนโดย Alexandria Sifferlin ซึง่ อ้างอิงข้อมูลมาจากผลการส�ารวจและวิจยั ของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในเยอรมนีทที่ า� การทดลองกับกลุม่ เป้าหมายจ�านวน 600 คน จนได้ผลการทดลองออกมาว่าผูท้ เี่ ล่นเฟซบุก๊ แล้วกลายเป็นคนทีร่ สู้ กึ แย่กบั ตัวเองนัน้ มีจา� นวนมากถึง 1 ใน 3 ซึง่ ในทีส่ ดุ แล้วพวกเขาเหล่านีก้ ต็ อ้ งเลิกเล่นหรือเล่นน้อยลงเรือ่ ยๆ ไปเอง ในบทความดังกล่าวชี้ให้เห็นชัดเจนว่า (ซึ่งจริงๆ พวกเราก็พอจะเดาได้นะ) สาเหตุที่ท�าให้คนเรารู้สึกแย่กับตัวเองมีทั้งหมด 2 ข้อหลักๆ ข้อแรก รู้สึกแย่เพราะไป เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ซึ่งเฟซบุ๊กเอื้ออ�านวยในจุดนี้มาก เพราะมันท�าให้เราสามารถติดตามรับรู้เรื่องราวของเพื่อนๆ ในลิสต์ได้ตลอดเวลา ได้เห็นความเป็นไปในชีวิต ของเพื่อนทั้งตอนที่ดีและแย่ ตอนเพื่อนแย่แล้วเราดีอยู่ เราอาจไม่ได้รู้สึกอะไรมากเท่าตอนที่เราแย่แล้วเพื่อนดี ตอนนี้แหละที่คนเราจะรู้สึกสะท้านสะเทือนหรือเสียเซลฟ์ อย่างรุนแรง เหมือนที่มีคา� พูดหนึ่งบอกว่า คนเราจะรู้สึกว่าชีวิตไม่ยุติธรรมก็ต่อเมื่อเห็นว่าชีวิตของคนอื่นดีกว่าของตัวเอง (ทีตอนชีวิตของตัวเองดีกว่าคนอื่นไม่เห็นเคยคิดว่า ชีวิตไม่ยุติธรรม - เติมเอง) ส่วนสาเหตุข้อที่สองที่ทา� ให้คนเรารู้สึกแย่เกิดจากการไม่ได้รับความสนใจมากเท่าที่คาดหวังเมื่อเปรียบเทียบจากยอดคอมเมนต์ ยอดกดไลค์ต่างๆ กับเพือ่ นคนอืน่ ๆ ซึง่ คุณเธออาจจะ popular มากระดับทีว่ า่ แค่อพั สเตตัสว่าอยากกินแหนม ก็มคี นแห่แหนมากดไลค์รว่ ม 200 คนแล้ว อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองนีไ้ ม่ได้ถอื เป็น ข้อสรุปสุดท้ายว่าเล่นเฟซบุ๊กแล้วท�าให้คนเรารู้สึกไม่ดี เพราะเทียบกันแล้วคนที่เล่นเฟซบุ๊กแล้วสนุกสนาน ไม่ได้ถือเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นสาระส�าคัญ ก็ยังมีอีกมาก แต่ผล การทดลองนี้ก็น่าสนใจในแง่ที่มันท�าให้เราเห็นเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งก็ไม่ใช่อะไรเลยจริงๆ นอกจากการเปรียบเทียบคนอื่นกับตัวเอง และการแสวงหาการยอมรับ จากคนอื่นแต่ไม่ยอมรับตัวเอง พูดง่ายๆ ว่าหาเรื่องทุกข์แท้ๆ จริงๆ แล้วส�าหรับคนจิตอ่อน หวั่นไหวกับความเป็นไปรอบๆ ตัวได้ง่าย การไม่รับรู้ ไม่เล่นเฟซบุ๊กเลย ก็ตัดปัญหาไปได้มากโข และชีวิตก็ยังอยู่ได้ดีตามปกติด้วยซ�า้ แต่ถ้าใครรักที่จะเล่นจริงๆ ถึงขั้นขาดไม่ได้ ก็ต้องมีสติและหัดเตือนตัวเองเวลาจิตตกด้วยว่า พื้นที่ในเฟซบุ๊กหรือในโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆ มันก็คือการโชว์และแชร์ชีวิตของคน แต่ละคน ซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นด้านดีมากกว่าแย่ ถ้านึกอยากจะโชว์ด้านแย่ พวกเขาก็ต้องเลือกแล้วว่าไม่ควรแย่ขนาดให้คนอื่นสมเพชเวทนา แต่อาจจะแย่แบบพอเป็นพิธี ให้คนอื่นสนใจไยดีบ้าง เช่น บางคนอัพรูปว่าช่วงนี้โทรม แต่หน้าใสเป๊ะมาก ซึ่งก็พอจะเดาได้ว่าอยากได้คอมเมนต์ประเภท โอ๊ย หน้าใสจะตาย ไม่เห็นโทรมเลย (นี่ก็เพลีย ทั้งคนโพสต์และคนมาเมนต์) ชีวิตของพวกเราทุกคนอาจจะต่างกันตรงรายละเอียดบ้าง แต่โดยรวมแล้วเชื่อเถอะว่าทุกชีวิตก็เหมือนๆ กันนั่นแหละ คือคนเราไม่ได้สุขหรือทุกข์กันตลอดเวลา ชัว่ นาตาปี ภาพทีเ่ ราเห็น ค�าพูดทีเ่ ราอ่านในเฟซบุก๊ หรือโซเชียลเน็ตเวิรก์ ต่างๆ มันแค่เศษเสีย้ วหนึง่ ของชีวติ ในแต่ละวันของคนคนหนึง่ เท่านัน้ ตราบใดทีเ่ ราไม่ได้สงิ อยูใ่ นตัวเขา ตลอด 24 ชั่วโมง เราก็ไม่มีทางไปตัดสินชีวิตเขาได้หรอกว่ามันดีหรือแย่ แล้วตราบใดที่ชีวิตเรายังต้องด�าเนินต่อไป เราเองก็ไม่มีทางตัดสินชีวิตตัวเองได้เช่นกันว่ามันดีหรือแย่ กว่าใครอยู่หรือเปล่า สุขหรือทุกข์มันไม่มีตอนจบตราบใดที่ชีวิตยังไม่จบ ระหว่างทางที่ต้องใช้ชีวิตต่างหากที่เราต้องจัดการให้มันดีเท่าที่จะดีได้ และยอมรับช่วงเวลาที่แย่ว่า มันก็ตอ้ งมีและเป็นไม่ตา่ งจากคนอืน่ ๆ บนโลกนี้ ทีส่ า� คัญเหนือสิง่ อืน่ ใดเลยก็คอื ไม่วา่ เฟซบุก๊ จะช่วยขุดเอาสัญชาตญาณการอยากรูเ้ รือ่ งชาวบ้านของเราออกมาแผ่มากแค่ไหน แต่หนทางสู่ชีวิตที่มีความสุขแบบง่ายๆ มันคือข้อนี้เสมอ -- ใส่ใจเรื่องของตัวเองให้มาก และสนใจเรื่องของคนอื่นให้น้อย --

ปีที่ 5 ฉบับที่ 239 วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2556

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06

12

06 GOODNEWS

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

20

46 สวัสดีค่ะ พอดี ไ ด้ อ ่ า น a day BULLETIN 2 ฉบับ ติดกัน 1-7 กับ 8-14 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ อ ่ า นบทสั ม ภาษณ์ ผู ้ ส มั ค ร

12 FEATURE

ไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ การบริ ห ารกรุ ง เทพฯ กับอดีตผู้ว่าฯ อภิรักษ์ โกษะโยธิน พร้อมอ่าน ข้อมูลสนุกๆ ทีค่ ณ ุ อาจ ไม่เคยได้ยินมาก่อน

20 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

22 SHOPPING

แปลงร่ า งเป็ น สาว มาดเนี้ ย บที่ ม าพร้ อ ม กั บ ไ อ เ ท็ ม เ รี ย บ ห รู แต่ แ ฝงความเก๋ ที่ เ รา รวบรวมมาให้ ส าวๆ โดยเฉพาะ

27 CALENDAR

ใคร ท� า อะไร ที่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

28 HOME MADE

เมื่ อ ที่ ท� า งานถู ก ผสมผสานให้ เ ข้ า กั บ บ้ า น จึ ง กลายเป็ น สถานที่ แห่งความรักของ ฤดี ตันเจริญ ผูก้ อ่ ตัง้ Atelier Rudee

32 36 44 46 HEALTH ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST AND HEART BIZ ทุ ก ถ้ อ ยค� า มี ค วาม- ค้ น พบแนวคิ ด ที่ เ ต็ ม รวมสาระความรู ้ ที่ จ ะ ท� า ใ ห ้ คุ ณ แ ข็ ง แ ร ง ทั้งกายและใจ

28

ซึ ม ซั บ แนวคิ ด ในการท� า ธุ ร กิ จ กั บ ถวนั น ท์ ธ เ น ศ เ ด ช สุ น ท ร Managing Director แห่ ง D Well Grand Asset Co., Ltd.

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

ไปด้วยสไตล์ของ จิ รั ฏ ฐ์ พรพนิ ต พั น ธุ ์ ผู ้ ร ่ ว มก่ อ ตั้ ง นิ ต ยสาร แนวสตรีทแฟชั่นอย่าง Cheeze

ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ เกี่ยวกับนโยบาย ได้เห็น การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ กทม. หลายจุด มุมมองของคนที่ไม่เคยด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าฯ ท�าไม่ได้จริงหรือเปล่า กับคนที่เคยเป็นแล้วยังสมัครอีก เลยมีความแค่คิดขึ้นมาเท่านั้นน่ะค่ะ รูส้ กึ แวบหนึง่ ขึน้ มาว่า อยากจะฟังความคิดเห็น -พิมพ์ใจ ของคนที่เคยเป็นผู้ว่าคนก่อนๆ ที่ไม่คิดจะ ลงสมัครบ้าง เพราะอ่านแล้วรู้สึกสะดุดใจกับ เรื่องอ�านาจหน้าที่ของผู้ว่าฯ มันเป็นตัวท�าให้

ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิ เ ศษ! จดหมายที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กลงตี พิ ม พ์ ใ น ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม นราธิป บุญเรือง กิตติ ศรีวิเชียร พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ล�าดวน ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้อ�านวยการกลุ่มโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา นิชาภา สารพันธ์ 08-1812-0606, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, โสรดา มิใย 08-9969-6611 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073, พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-9170-6001, วิชยุตม์ โชติวาณี 08-0776-6868, รวงรัชต์ ด้านเทาลา 08-1412-9478 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.forbes.com

คุณคิดว่าปัญหาเร่งด่วนที่ผู้ว่าฯ กทม. ควรแก้ ไขเป็นอันดับแรกคืออะไร

10 อันดับนักร้องหรือวงดนตรีที่มีรายได้มากที่สุดในปี 2012

ดอกเตอร์เดร

โรเจอร์ วอเตอร์ส

เอลตัน จอห์น

วงยูทู

วงเทกแดต

วงบอง โจวี

THE POLL

บริตนีย์ สเปียร์ส พอล แมกคาร์ตนีย์ เทย์เลอร์ สวิฟต์

ที่มา : สวนดุสิตโพล

ปัจจัยที่มีผลท�าให้คนกรุงเทพฯ เปลี่ยนใจเลือกตั้งผู้สมัครคนใหม่จากเดิมที่ตั้งใจไว้ อันดับ 3

อันดับ 2

ดูจากกระแสหรือการตอบรับของคนส่วนใหญ่ / ผู้สมัครมีผลงานดีขึ้น เรื่อยๆ

ดูจากบุคลิกลักษณะ ความน่าเชือ่ ถือ / ผูท้ ม่ี ี ชือ่ เสียงหรือเป็นทีร่ จู้ กั ในสังคมรับประกัน

12.35%

17.60%

อันดับ 4

มีประวัติเสื่อมเสีย ด่างพร้อย พัวพันการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ ยุง่ เกีย่ วกับสิง่ ที่ไม่ถกู ต้อง

5.24%

อันดับ 1

อันดับ 5

ผู้สมัครคนอื่นมีนโยบาย ทีน่ า่ สนใจกว่า เมือ่ ฟังแล้ว รู้สึกถูกใจและคิดว่า น่าจะเป็นไปได้จริง

การพูดใส่ร้ายคนอื่น คอยแต่หาเรื่อง ทะเลาะเบาะแว้ง

3.77%

61.04%

330,953

มี ก ารศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จุ บั น ทารกแรกเกิด 3 ใน 1,000 ราย มี ค วามพิ ก ารทางการได้ ยิ น หรือมีอาการหูตึงมาแต่ก�าเนิด ซึ่ ง มี ส าเหตุ ม าจากโรคทาง พันธุกรรม หากบิดาหรือมารดา มี ป ระวั ติ บุ ค คลในครอบครั ว พิการทางการได้ยินแต่ก�าเนิด ลู ก จะมี โ อกาสหู ตึ ง ถึ ง 50% ทั้ ง นี้ พบว่ า ในสิ่ ง แวดล้ อ ม ทุ ก วั น นี้ เช่ น ตามท้ อ งถนน หรือห้างสรรพสินค้า มีเสียงดัง ในระดับ 90 เดซิเบล ในขณะที่ คนเราไม่ ค วรรั บ เสี ย งดั ง เกิ น 70 เดซิเบล ที่มา : www.quietbangkok.org

จากการส�ารวจในปี 2554 พบว่ า แต่ ล ะปี ป ระชาชน ใช้ เ งิ น ซื้ อ สลากกิ น แบ่ ง รัฐบาลประมาณ 7.6 หมื่น ล้านบาท และซื้อหวยใต้ดิน ราว 1.02 แสนล้านบาท รวมแล้วมีประชาชนใช้เงิน ไปกับเรื่องนี้ราวปีละ 1.78 แสนล้านบาท ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

ท่ า มกลางกระแสความนิ ย มในตุ ๊ ก ตาเฟอร์ บี้ หรือสัตว์เลี้ยงไฮเทคในสังคมวันนี้ ยังมีข้อมูล อันน่าตกใจจากกรมปศุสตั ว์วา่ ปัจจุบนั มีจา� นวน สุนขั ถูกทิง้ ทัว่ ประเทศมากถึง 597,570 ตัว และมี แมวถูกทิ้งจ�านวน 330,953 ตัว รวมทั่วประเทศ มีสนุ ขั และแมวไม่มเี จ้าของมากถึง 928,523 ตัว ที่มา : www.isranews.org

จัสติน บีเบอร์

ล้านคน

22 คน คื อ จ� า นวนเฉลี่ ย ของทหารผ่ า นศึ ก ชาวอเมริ กั น ที่ฆา่ ตัวตายในแต่ละวัน หรือทุกๆ 65 นาที จะมีทหารผ่านศึก ชาวอเมริกันที่เสียชีวิตเพราะฆ่าตัวตาย 1 คน ทีม่ า : www.reuters.com

จากการส�ารวจขององค์การแพลนและยูนเิ ซฟพบว่า ในทุกๆ ปีมเี ด็ก 51 ล้านคน ทั่วโลก ไม่ได้จดทะเบียนแรกเกิด ท�าให้เด็กเหล่านี้ถูกละเลย ขาดซึ่งสถานะ ทางกฎหมาย และถูกปฏิเสธโอกาสในการเข้าถึงบริการที่ส�าคัญ โดยเฉพาะ ในเอเชียแปซิฟิกมีอัตราการจดทะเบียนเกิดอยู่ที่ 44% เท่านั้น ที่มา : www.unicef.org

“ปัญหาจราจรติดขัด โดยเฉพาะช่ ว งเช้ า ที่ คนส่วนใหญ่ต้องออกไป ท�างาน” วิศัลยา บุญบัณฑิต 20 ปี, นักศึกษา “อยากให้เพิ่มขบวน รถไฟฟ้า เพราะช่วงชัว่ โมง เร่ ง ด่ ว นคนแน่ น มาก ต้องรอนานกว่าจะได้ขนึ้ ” พิชชา เมฆสีประหลาด 21 ปี, นักศึกษา “อยากให้เร่งการสร้าง รถไฟฟ้ า เพื่ อ แก้ ป ั ญ หา รถติด” ธัญวรัตม์ เกษมศานติ์ 21 ปี, นักศึกษา “อยากให้ ป รั บ ปรุ ง ร ะ บ บ ข น ส ่ ง ใ ห ้ ดี ขึ้ น ป ั ญ ห า ร ถ ติ ด จ ะ ไ ด ้ เบาบางลง” ทัศนัย จงเลิศลักษณ์ 25 ปี, Communication Executive “อยากให้แก้ปัญหา เรื่ อ งรถเก็ บ ขยะ ไม่ ใ ห้ มาๆ หายๆ อย่างที่เป็น อยู่” แดนวัฒนา อยู่ดี 28 ปี, ช่างภาพ “ปัญหาการจราจร เพราะทุ ก วั น นี้ ใ ช้ เ วลา บนท้องถนนนานเกินไป แล้ว” พรภูมิ ลีวรรณนภาใส 25 ปี, พนักงานต้อนรับ ภาคพืน้ ดิน


8

ค�าว่าบ้านส�าหรับแต่ละคนมีความหมายทีต่ า่ งกันจริงๆ และนีก่ ค็ อื บ้านของ เบนิโต เฮอร์นนั เดซ ในเมือง San Jose de Las Piedras ประเทศเม็กซิโก ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนที่ติดกับรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ประมาณ 80 กิโลเมตร เขาและครอบครัวได้อาศัย พืน้ ทีบ่ ริเวณนีเ้ ป็นบ้านมากว่า 30 ปี แล้ว โดยบ้านดังกล่าวมีแผ่นหินกว้างขนาด 40 เมตร และสูงจากพืน้ ดิน 131 ฟุต เป็นเสมือน หลังคาไว้หลบแดดหลบฝน ภายในบ้านมีอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกเท่าที่จ�าเป็น - Reuters / Daniel Becerril

INNOVATION

ทีเ่ มือง Krasnoyarsk ประเทศรัสเซีย เด็กอนุบาลทีโ่ รงเรียนแห่งหนึง่ จะถูกฝึกให้มสี ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแกร่งด้วยการออกมายืนราดน�า้ รดตัวเองในอุณหภูมหิ นาวจัดประมาณลบ 23 องศาเซลเซียส โดยเชือ่ ว่าจะท�าให้เด็กๆ มีสขุ ภาพดี และมีการฝึกเช่นนีม้ านานกว่า 15 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม เด็กที่จะฝึกฝนในโปรแกรมนี้ต้องผ่านการฝึกซ้อมและตรวจสภาพร่างกายจากแพทย์เสียก่อน - Reuters / Ilya Naymushin

SOCIETY

LIFESTYLE

ฮือฮา! คนญี่ปุ่น ร้ า นขายผั ก ในจี น ไม่ ร บ ั เงิ น สด! คิดค้นแว่นตา แต่ให้เอาสิง่ ของมาแลกเปลีย่ นแทน น.ศ. ลาดกระบัง

เพือ่ ผูป้ ว่ ยอัมพาต เครือ่ งแรกของโลก! นพมงคล เฉิดฉาย นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 คณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คิดค้นแว่นตาไฮเทคที่ช่วย ให้ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตทั้งตัว หรือคนที่ ไม่สามารถขยับแขนและขาได้ สามารถ ส่ ง ข้ อ ความหรื อ สั่ ง งานต่ า งๆ ได้ โดยหลักการท�างานของแว่นตานี้ก็คือ เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยสวมแว่ น ตาที่ ติ ด เครื่ อ งยิ ง แสงเลเซอร์ แ ละไมโครโฟนนี้ ไ ว้ แล้ ว ผู ้ ป ่ ว ยหายใจแรงๆ ไปยั ง ไมโครโฟน กรอบแว่นตาก็จะยิงแสงเลเซอร์ออกมา และเมื่อผู้ป่วยหันคอเพื่อให้แสงเลเซอร์ ไปโดนปุ่มค�าสั่งที่ติดอยู่บนฝาผนัง ก็จะ เป็ น การสั่ ง งานเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ต่ า งๆ ให้ทา� งาน เช่น ชีไ้ ปทีป่ มุ่ 1 จะเป็นการสัง่ ให้ปิดเครื่องปรับอากาศ ปุ่ม 2 ก็จะเป็น การเปิดไฟในบ้าน หรือปุ่ม 4 จะเป็น การส่งข้อความขอความช่วยเหลือทาง SMS โดยท�างานร่วมกับแอพพลิเคชัน ในสมาร์ ต โฟนที่ ใ ช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร แอนดรอยด์ เป็นต้น

ซัน มินควน เจ้าของร้านขายผักในกรุงปักกิง่ ประเทศจีน ได้เปิดให้คนเข้ามาใช้บริการด้วย การน� า สิ่ ง ของที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว มาแลกเป็ น ผั ก สด แทนการใช้เงินสด โดยสิง่ ของเหล่านัน้ อาจจะเป็น เศษกระดาษ แบตเตอรีท่ หี่ มดแล้ว หรือแม้กระทัง่ เสื้อผ้าเก่าหรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งวิธีนี้ ก็เรียกความสนใจจากชาวบ้านทีอ่ ยูใ่ นละแวกนัน้ ได้อย่างดี โดยทุกวันเขาจะน�าขยะทีไ่ ด้มาคัดแยกออกเป็น ขยะที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ แล้วน�าไปส่งให้กับโรงงานคัดแยกขยะ ส่วนผัก ที่น�า มาใช้แลกเปลี่ย นภายในร้ า นนั้นก็เ ป็ นผัก ที่ป ลู ก ขึ้นเองจากฟาร์ มของเขาที่อ ยู ่ นอกเมือ ง จึงท�าให้ผกั มีตน้ ทุนในราคาถูก และตอนนีเ้ ขาก็กา� ลังต้องการบุคลากรทีจ่ ะมาช่วยงานเพิม่ ขึน้ ด้วย

BUSINESS

ออสเตรียเปิดร้านให้พนักงานบริษทั ได้นอนกลางวัน

ปีเตอร์ ชูริน นักธุรกิจหนุ่มหัวใสที่เข้าอกเข้าใจชีวิตของคนท�างานออฟฟิศ เกิดไอเดียเก๋ ทีจ่ ะช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการท�างาน ของลูกค้า ด้วยการเปิดร้านให้คนเข้ามานอนหลับ พักผ่อนในช่วงพักเทีย่ ง โดยตัง้ ชือ่ ร้านว่า Reflflfl exia กลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยภายใน ร้ า นจะมี เ ก้ า อี้ ป รั บ นอนได้ ใ ห้ ลู ก ค้ า เลื อ กถึ ง 6 แบบ และคิดค่างีบหลับเอาไว้ที่ 30 นาทีต่อ 11 ยูโร (ประมาณ 440 บาท) ซึ่งผู้ใช้บริการ จะถูกติดเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจไว้ เมื่อขึ้นไปนอนก็จะมีเพลงคลาสสิกเปิดคลอให้นอนหลับง่าย และถ้าลูกค้าหายใจแรง เพลงก็จะเสียงดังขึ้น เมื่อตื่นขึ้นมาก็มีเครื่องดื่มและขนมไว้คอยบริการด้วย

เรียกร้องรัฐ

สวมกางเกงในให้รูปปั้นเดวิด สร้างความฮือฮาไปทั่วโลก เมื่อชาวญี่ปุ่น ได้ออกมาเรียกร้องให้รฐั บาลสวมกางเกงในให้กบั รูปปัน้ เดวิด ผลงานการออกแบบของ ‘มีเกลันเจโล’ ศิลปินชื่อดังชาวอิตาเลียน ขนาดสูง 16 ฟุต ที่ตั้ง ตระหง่านอยู่ในสวนสาธารณะเมืองโอคุอิซุโมะ ทางตะวั น ตกของญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง มี นักธุรกิจผู้หนึ่งเป็นคนบริจาค ให้ แ ก่ ส วนสาธารณะแห่ ง นี้ โดยภายในเป็ น ที่ ตั้ ง ของ สนามเบสบอลและ สนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ ทางด้าน โยจิ โมรินากะ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ของเมื อ ง กล่าวว่า “รูปปัน้ เปลือยนี้ เป็นผลงานศิลปะทีห่ ายาก ใ น เ มือ ง ข อ ง เ ร า แ ต ่ ประชาชนส่วนหนึ่งกล่าวว่า มั น อาจไม่ เ ป็ น ผลดี ส� า หรั บ เด็ ก ๆ และอยากให้ เ ราสวม กางเกงในให้รูปปั้น อย่างไร ก็ ต าม เราเชื่ อ ว่ า ประติ ม ากรรมนีจ้ ะมีคณ ุ ค่าต่อการศึกษา ในอนาคต”

POLITICS รัฐบาลอุรุกวัยเจ๋ง ออกนโยบายน�าปืนมาแลกจักรยานหรือแล็ปท็อป

สืบเนื่องจากประเทศอุรุกวัยมีอัตราการถือครองปืนของประชาชนมากติดอันดับ 9 ของโลก กล่าวคือมีปืนอยู่ในการถือครอง ของชาวอุรกุ วัยมากกว่า 1 ล้านกระบอก ในขณะทีป่ ระเทศมีประชากรเพียง 3.3 ล้านคน ล่าสุดรัฐบาลอุรกุ วัยก็ได้หาวิธลี ดจ�านวน การถือครองปืนของประชาชนให้น้อยลงด้วยการออกค�าประกาศว่า ถ้าผู้ใดเอาปืนมาส่งคืนให้รัฐบาล ก็สามารถแลกเป็นจักรยาน หรือแล็ปท็อปกลับบ้านไปได้เลย โดยคาดว่านโยบายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคมนี้ ทางด้าน Guidobono Gustavo ประธาน Association for the Civilian Disarmament กล่าวว่า “เราดีใจที่ในที่สุดรัฐบาลได้ออกมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ ซึ่งน่าจะ ท�าให้คนหันมาใช้รถจักรยานหรือคอมพิวเตอร์มากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน”


เบนจามิน ชมิตต์ และ เฮเลนา แจ็กแมน โพสท่าถ่ายรูปกับกองอาหารทีพ่ วกเขาไปค้นหามาจากกองขยะทิง้ แล้วของซูเปอร์มาร์เก็ต แห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลิน ทั้งคู่เป็นผู้สนับสนุนในโครงการรณรงค์ให้มีการแบ่งปันอาหาร (the foodsharing movement) ซึ่งเป็น โครงการรณรงค์ที่เกิดขึ้นบนสังคมออนไลน์ โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้คน ร้านค้าปลีก หรือผู้ผลิตอาหารตระหนักถึงความส�าคัญ ของอาหาร และน�าอาหารที่ยังทานได้ไปให้กับผู้ที่ต้องการโดยไม่คิดเงิน - Reuters / Fabrizio Bensch

มิตรภาพต่างสายพันธุ์ยังเป็นภาพที่เห็นทีไรก็เรียกรอยยิ้มได้เสมอ เช่นเดียวกับภาพเจ้าหมาน้อยที่นอนเล่นอย่างสบายใจ บนหลังควายตัวนี้ ซึ่งช่างภาพเก็บภาพประทับใจนี้ได้ที่แม่น�้าราวี เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน - Reuters / Mohsin Raza

SPORT

‘นาดาล’ กลับมาลงแข่งอีกครั้งในศึกเอทีพีทัวร์!

หลังจากหยุดยาวไปพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บทีห่ วั เข่านานถึง 7 เดือน ล่าสุดราชาคอร์ตดิน ราฟาเอล นาดาล ก็กลับมา ลงแข่งขันอีกครั้งในศึกเทนนิสเอทีพีทัวร์ รายการวีทีอาร์ โอเพน รอบ 2 ที่เมืองวินาเดลมาร์ ประเทศชิลี และเอาชนะคู่แข่งอย่าง เฟเดริโก เดลโบนิส จากอาร์เจนตินา ไปอย่างขาดลอย 2-0 เซต 6-3, 6-2 ซึง่ ก่อนหน้าทีจ่ ะลงแข่งขัน นาดาลเองได้พดู ถึงการกลับมา ครั้งนี้ไว้ว่า “เป้าหมายของผมคือการแข่งขันอย่างกล้าหาญ ถึงแม้จะมีความเป็นไปได้ว่าผมอาจจะแพ้ในรอบแรกๆ เพราะไม่ได้ ลงเล่นมาหลายเดือน แต่ผมก็จะพยายามอย่างเต็มที่ที่สุด”

ชีวิตใหม่ของสัตว์พิการ

ส� า หรั บ ผู ้ พิ ก ารทาง ร่างกาย การได้รั บ อวั ย วะเที ย มย่ อ มสร้ า ง ความเปลี่ ย นแปลงใน ทางที่ ดี ขึ้ น ให้ กั บ ชี วิ ต พวกเขาไม่นอ้ ย เช่นเดียว กับสัตว์พิการเหล่านี้ ที่เหมือนกับได้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง จากอวัยวะเทียมที่คนใจบุญท�าให้กับพวกมัน • เริม่ ต้นด้วยเรือ่ งราวของคริส พี. เบคอน เจ้าหมูตวั น้อย ที่เกิดมามีขาพิการตั้งแต่ก�าเนิด มันจึงใช้ได้เพียงแค่ ขาคู่หน้าในการพาตัวเองไปตามที่ต่างๆ แต่เมื่อมันพบ กับเจ้าของใจดีอย่าง เล็น ลูเซโร ทหารผ่านศึกที่รับมัน มาเลี้ยงดู ชีวิตมันก็เปลี่ยนไป เพราะเขาได้น�าล้อจาก ของเล่นเก่าๆ ของลูกชายมาประกอบใหม่จนกลายเป็น คู ่ ข าหลั ง เที ย มให้ กั บ เจ้ า หมู ตั ว นี้ แม้ ต อนแรกมั น จะ ไม่ชอบ และไม่ชินกับขาหลังคู่ใหม่ แต่ไม่นานมันก็

ปรับตัวจนคุ้นเคยได้เป็นอย่างดี แวะชมความน่ารัก ของมันได้ที่ http://youtu.be/N1DJQiSXWHA • ส่ ว นเจ้ า ฟลิ ป เปอร์ แมวตั ว น้ อ ยในรั ฐ แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา วัย 9 เดือน ก็เพิ่งได้ชีวิตใหม่เช่นกัน หลังจากที่มันต้องทนทุกข์กับอาการพิการขาคู่หลังที่ ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่เมื่อเด็กๆ ใจดีจากชมรมหุ่นยนต์ ในโรงเรียนมัธยมโคนิเฟอร์มาพบเข้า พวกเขาจึงตัดสินใจ ช่วยเหลือด้วยการประดิษฐ์ขาเทียมสุดไฮเทค ท�าให้ มันสามารถวิ่งเล่นได้ไม่ต่างจากแมวตัวอื่นๆ แวะไปดู อาการร่าเริงของมันได้ที่ http://youtu.be/kIGwMij6_fw • ปิดท้ายทีเ่ จ้าปลาทองตัวหนึง่ ซึง่ มีปญ ั หาในการลอยตัว ในน�้ า แต่ เ มื่ อ เจ้ า ของของมั น พบเข้ า เธอจึ ง หาทาง ช่วยเหลือมันด้วยการใส่อุปกรณ์ชิ้นใหม่ที่ช่วยท�าให้มัน ลอยตัวและว่ายน�า้ ได้ดยี งิ่ ขึน้ แม้วา่ จะท�าให้มนั แตกต่าง จากปลาตั ว อื่ น ๆ แต่ จ ะเห็ น ได้ ว ่ า มั น ก็ ดู มี ค วามสุ ข ดี ไม่เชื่อลองดูได้ที่คลิปนี้ http://youtu.be/qsRwn20xAco

“คนในประเทศ จะฉลาดขึน้ ก็ดว้ ยการส่งเสริมให้มีการศึกษา และการศึ ก ษาที่ ง ่ า ย ที่ สุ ด ส� า หรั บ คนที่ พ ้ น โ ร ง เ รี ย น แ ล ้ ว ก็ คื อ การท� า ระบบหนั ง สื อ สาธารณะ”

มกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ ประจ�าปี 2555 สาขา วรรณศิลป์ ประเภท นวนิยายและเรื่องสั้น

ANIMAL

GREEN PLEASE

สุดทึ่ง! ครอบครัวบราซิล

รัฐบาลฝรั่งเศสออกกฎหมายให้ร้านค้า ออฟฟิศ ปิดไฟเวลากลางคืน

เจอเต่าที่หายไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ในบ้านตัวเอง

ความจริงที่เราทราบดี คือ เต่าเป็นสัตว์ที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาวะแวดล้อม สูง ไม่วา่ สิง่ แวดล้อมจะเป็น อย่างไร เต่าก็ยงั มีชวี ติ อยูไ่ ด้ แต่กบั ข่าวนีถ้ อื ว่าเหลือเชือ่ จริงๆ เรือ่ งมีอยูว่ า่ ราวปี 1982 ครอบครั ว อั ล มี ด า ชาวเมื อ ง Realengo ประเทศบราซิล ได้เลี้ยงลูกเต่าพันธุ์เท้าแดงตัวหนึ่ง ชื่อว่ามานูเอลา แต่มันก็ได้หายไปขณะที่ครอบครัว ก�าลังปรับปรุงบ้านครั้งใหญ่ในปีนั้น ซึ่งพวกเขาก็ เข้าใจว่ามันคงเดินต้วมเตี้ยมออกนอกรั้วไปโดย ไม่มีใครเห็น จนกระทั่งในปีนี้พวกเขาก็ได้ทา� ความสะอาดบ้านครั้งใหญ่อีกครั้ง และถึงกับผงะที่เห็น เต่าตัวใหญ่แอบซ่อนอยู่ในตู้ภายในห้องเก็บของ และเมื่อตรวจสอบดูแล้วก็พบว่าเป็นเจ้ามานูเอลา ที่หายไปกว่า 3 ทศวรรษนั่นเอง “ในวินาทีที่พบมัน เราตกใจมาก และไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริง” ลีอันโดร อัลมีดา กล่าวด้วยความตื่นเต้นกับข่าวดี ของครอบครัวในครั้งนี้

รัฐมนตรีกระทรวงสิง่ แวดล้อมของฝรัง่ เศส ได้ออกมาประกาศว่า รัฐบาลก�าลังผลักดัน กฎหมายบังคับให้ห้างร้านปิดไฟหลังเวลา 01.00 น. และส� า หรั บ อาคารส� า นั ก งาน ต่างๆ ก็ให้ปิดไฟหลังพนักงานคนสุดท้าย ออกจากอาคารภายใน 1 ชั่วโมง ยกเว้นใน ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและย่านท่องเที่ยว ทั้ ง นี้ กฎหมายดั ง กล่ า วจะบั ง คั บ ใช้ จ ริ ง ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคมนีเ้ ป็นต้นไป คาดว่าจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราวปีละ 250,000 ตัน เทียบเท่าการผลิตพลังงานให้กับครัวเรือนในฝรั่งเศสมากถึง 750,000 ครัวเรือนต่อปี ทางด้าน เดลฟีน บาโต รัฐมนตรีของฝรั่งเศส กล่าวว่า “เราหวังว่ากฎหมายนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของ ชาวฝรั่งเศสได้ และช่วยให้ประเทศของเราเป็นผู้ริเริ่มด้านการลดมลพิษจากแสงไฟด้วย”

Did You Know?

วันที่สุขที่สุด และเศร้าที่สุดในปี 2012

15 กุมภาพันธ์ 2497 - พระบาทสมเด็จพระเจ้ า อยู ่ หั ว สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงเปิ ด ตึ ก วชิ ร าลงกรณธาราบ� า บั ด ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พระราชวัง พญาไท 16 กุมภาพันธ์ 2502 - ฟิเดล คาสโตร ผู ้ น� า การปฏิ วั ติ ช าวคิ ว บา ก้ า วขึ้ น ด� า รง ต� า แหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี ข ณะอายุ 33 ปี กลายเป็นผู้น�าที่อายุน้อยที่สุดของประเทศ คิวบา 17 กุมภาพันธ์ 2506 - วันเกิด ไมเคิล จอร์ แ ดน อดี ต นั ก บาสเกตบอลอาชี พ สังกัดทีมชิคาโก บูลส์ ในลีกเอ็นบีเอ (NBA: National Basketball Association) สหรั ฐ อเมริ ก า เป็ น นั ก กี ฬ าที่ ย อดเยี่ ย ม ค น ห นึ่ ง ใ น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ์ ก า ร กี ฬ า บาสเกตบอลของโลก 18 กุมภาพันธ์ 2107 - ‘มีเกลันเจโล’ หรือชื่อเต็มว่า มีเกลันเจโล ดี โลโดวีโก บูโอนาร์โรตี ซีโมนี จิตรกร สถาปนิก และ ประติ ม ากรชื่ อ ดั ง ชาวอิ ต าเลี ย น ผู ้ ส ร้ า ง ประติ ม ากรรมรู ป ปั ้ น เดวิ ด และเจ้ า ของ ภาพวาด The Last Judgement เสียชีวิต 19 กุ ม ภาพั น ธ์ 2502 - วันสถาปนา โรงเรี ย นเทคนิ ค พระนครเหนื อ หรื อ ‘เทคนิคไทย-เยอรมัน’ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อ เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 20 กุมภาพันธ์ 2508 - ยานเรนเจอร์ 8 ส่งภาพถ่ายดวงจันทร์จ�านวน 7,137 ภาพ ในช่วง 23 นาทีสุดท้ายของภารกิจ ก่อนจะ พุง่ ชนดวงจันทร์บริเวณทะเลแห่งความสงบ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2523 - สมเด็จพระราชาธิ บ ดี จิ ก มี เคเซอร์ นั ม เกล วั ง ชุ ก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก เสด็จพระราชสมภพ

ผลส�ารวจล่าสุดจาก Gallup and Healthways ที่ได้ท�าการส�ารวจกลุ่มเป้าหมายจ�านวน 350,000 คน ทางโทรศัพท์ พบว่า 48% ของชาวอเมริกันเปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่พวกเขามีความสุขมาก ขณะที่ 10.8% ระบุว่า ปีที่ผ่านมาพวกเขา มีแต่เรื่องเครียดๆ ไม่มีความสุขเท่าที่ควร นอกจากนี้ผลส�ารวจยังพบว่า วันที่ชาวอเมริกันมีความสุขมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็น วันหยุดพิเศษ ส่วนวันที่เศร้าที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นวันท�างานกลางสัปดาห์


12


เรื่อง : กองบรรณาธิการ ท่ามกลางการรณรงค์หาเสียงอย่างหนัก ของผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครในช่วงใกล้โค้งสุดท้าย เรามักจะ ได้ฟังข้อมูลและนโยบายสารพัดที่ผู้สมัครฯ ประกาศว่าจะท�าเพือ่ คนกรุงเทพฯ อย่างเราๆ และช่วงนี้เองที่เราจะได้รู้เรื่องของผู้สมัครฯ มากมายจากหลายสื่อ ไม่นับการปราศรัย หาเสียงอีกนับไม่ถ้วน นี่คือเวลาที่เราจะได้ รูจ้ กั ตัวตนและความคิดความอ่านของผูส้ มัคร แทบจะเรียกได้วา่ ข้อมูลจะทับตาย แต่สงิ่ ทีเ่ รา รู ้ จั ก น้ อ ยเหลื อ เกิ น ก็ คื อ เรื่ อ งของตั ว เอง หน้าทีข่ องตัวเอง รวมไปถึงเรือ่ งเมืองหรือพืน้ ที่ ที่เราอยู่อาศัย ว่าเขามีการบริหารจัดการ อย่างไร มีเรื่องอะไรที่เราควรจะรู้แต่ไม่เคยรู้ ทั้งในฐานะผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และใน ฐานะพลเมืองทีจ่ ะต้องคอยส�ารวจตรวจสอบ ว่าผูว้ า่ ฯ ทีเ่ ราเลือกมาท�าหน้าทีน่ นั้ ได้ทา� หน้าที่ ได้ ส มบู ร ณ์ แ ล้ ว อย่ า งที่ บ อกไว้ ห รื อ เปล่ า หรือจริงๆ แล้วเราเลือกผูว้ า่ ฯ เข้ามาท�าในสิง่ ที่ ไม่มีอ�านาจท�าจริง แต่เราไม่เคยรู้กันแน่ ฉบับนี้ a day BULLETIN จึงขออาสา พาคุณไปท�าความเข้าใจ ท�าความรู้จักในอีก หลากหลายแง่มมุ ของกรุงเทพฯ ทีค่ ณ ุ อาจจะ ไม่เคยรู้ นอกจากนั้น เพื่อไม่ต้องให้มีการค้างคาใจว่าอะไรคืออ�านาจหน้าที่ที่แท้จริง ของผู้ว่าฯ และอะไรคือปัญหาหรืออุปสรรค ในการบริ ห ารราชการเมื อ งหลวงของเรา เราเลยพาคุณแวะไปพบปะพูดคุยกับ อภิรกั ษ์ โกษะโยธิน อดีตผูว้ า่ ฯ กรุงเทพมหานครคนที่ 14 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งทั้งหมด 2 สมัย ตั้งแต่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547-28 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และ 9 ตุลาคม-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เหตุผลทีเ่ ราเลือกคุยกับเขาก็เพราะ ในช่วงเวลาที่เขาด�ารงต�าแหน่งนั้น เป็นช่วงที่ สถานการณ์บ้านเมืองก�าลังด�าเนินไปอย่าง เข้มข้น และเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ทผี่ วู้ า่ ฯ กรุงเทพฯ ต้องท�างานร่วมกับหัวหน้ารัฐบาล หรือนายกรัฐมนตรีทตี่ า่ งกันถึง 4 คน ในวาระ เดียว นัน่ เท่ากับว่าเพิม่ ความท้าทายในการบริหารงานให้กบั เขามากขึน้ ไปอีก ซึง่ ตรงจุดนี้ เองที่เราเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านั้นน่าจะ ถูกสกัดออกมาเป็น Know-how ดีๆ ให้ พวกเราชาวเมืองได้เรียนรู้ วิเคราะห์ กระทั่ง วิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ต่อไป เราหวังว่า ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใน ไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เนื้อหาในหน้าต่อไปนี้ น่าจะท�าให้คุณเข้าใจเมืองหลวงของเราได้ รอบด้านมากขึ้น ขณะเดียวกันก็น่าจะท�าให้ คุณคาดหวังกับคนที่เข้ามาท�าหน้าที่ผู้ว่าฯ คนใหม่ ได้แบบที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมากเท่าที่สามารถจะจริงได้


14

BANGKOK ADMINISTRATIVE SYSTEM BUDGET คื อ ยอดรวมรายรั บ ของกรุ ง เทพมหานครในปี พ.ศ. 2555

กรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ ภายใต้พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แบ่ ง การปกครองออกเป็ น 50 เขต 169 แขวง มีผวู้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครทีม่ าจากการเลือกตัง้ เป็นผูบ้ ริหารสูงสุด มีสภากรุงเทพมหานครท�าหน้าที่ ฝ่ายนิตบิ ญ ั ญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพฯ

(ส.ก.) จ� า นวน 61 คน ที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง มีหน้าที่พิจารณากฎหมาย งบประมาณ ควบคุม การท�างานของฝ่ายบริหาร ทัง้ หมดท�างานร่วมกับ ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพฯ มีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผูบ้ ริหารฝ่ายข้าราชการ โดยแบ่งเป็น ส�านักตามความรับผิดชอบต่างๆ 16 ส�านัก เช่น ส�านักการโยธา ส�านักการระบายน�้า ฯลฯ และ

ส�านักงานเขตที่มีผู้อ�านวยการเขตเป็นหัวหน้า และมีสภาเขต ประกอบด้วยสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ทีม่ าจากการเลือกตัง้ จ�านวน 361 คน จาก 50 เขต ท�าหน้าทีเ่ สมือนทีป่ รึกษาผูอ้ า� นวยการเขตในแต่ละ เขต โดยกฎหมายก�าหนดว่าในเขตหนึง่ ๆ ให้มสี ภา เขต ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง มีจ�านวนอย่างน้อยเขตละ 7 คน

HOUSEHOLD INCOME

ECONOMICS

ART&CULTURE

จากการส� า รวจภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คม ของครัวเรือน พ.ศ. 2543 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี พบว่า ชาวกรุงเทพมหานคร มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่อเดือน 26,909 บาท หรือรายได้เฉลี่ยต่อคน 8,154 บาท ในส่วนค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 20,448 บาท หรือ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 6,284 บาทต่อคน โดยสัดส่วน ค่าใช้จ่ายต่อรายได้เท่ากับ 76%

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ และการค้า การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกจัดล�าดับให้เป็นมหานครทีม่ ขี นาด ใหญ่อันดับที่ 15 ของโลก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลาง ทางการเงิ น นานาชาติ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าค เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ส่ ง ผลให้ ก รุ ง เทพฯ เป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย โดย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศถึง 25% มาจาก กรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุ ง เทพมหานคร หรื อ หอศิ ล ป์ ก รุ ง เทพฯ เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะ ที่เริ่มต้นจากการรวมตัวของกลุ่มศิลปินร่วมสมัย แห่ ง ประเทศไทยนั บ พั น คนที่ ไ ด้ เ ริ่ ม จั ด แสดง ผลงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้ สังคมเห็นว่ามีศลิ ปินมากพอทีค่ วรจะมีหอศิลป์เพือ่ เป็นพืน้ ทีร่ องรับในการแสดงและเก็บรักษาผลงาน จากนั้นในสมัยที่ ดอกเตอร์ พิจิตต รัตตกุล ได้รับ

PUBLIC TRANSPORTATION รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (BTS)

รถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของ ประเทศไทยที่ด�าเนินการโดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการ ที่ลงทุนโดยเอกชน 100% ริเริ่มขึ้นมาในสมัยที่ พลตรี จ�าลอง ศรีเมือง เป็นผูว้ า่ ฯ กทม. เริม่ ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2535 เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ใน 2 เส้นทาง คือ หนึ่ง สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร ได้รับชื่อ พระราชทานว่า ‘รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สาย ๑’ และเมือ่ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสุขมุ วิท

TRAFFIC

อย่างเป็นทางการ ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร จาก สถานีอ่อนนุชถึงสถานีแบริง และสอง สายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร ซึง่ ได้รบั ชือ่ พระราชทานว่า ‘รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สาย ๒’ และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีลมอย่างเป็น ทางการ ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร จากสถานี สะพานตากสินถึงสถานีวงเวียนใหญ่ ซึ่งท�าให้มี ระยะทางในการให้บริการรวม 30.95 กิโลเมตร ใน 30 สถานี สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ มากกว่า 1,000 คนต่อขบวน ในขณะทีก่ ารเดินทาง โดยรถยนต์ตอ้ งใช้รถยนต์จา� นวนมากถึง 800 คัน

เพื่อขนส่งผู้โดยสารในจ�านวนที่เท่ากัน

ปัจจุบนั มีระยะทางรวม 21 กิโลเมตร เส้นทางเริม่ ต้น จากสถานีหัว ล�า โพงถึง สถานีบ างซื่อ มีส ถานี รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือที่ 18 สถานี สามารถรองรับผูใ้ ช้บริการได้ 40,000 คน ประชาชนนิยมเรียกว่า รถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นระบบ ต่อทิศทางต่อชั่วโมงต่อทิศทางไป-กลับ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร และเป็น รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ระบบใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย ด�าเนินการ รถโดยสารด่วนพิเศษ หรือ BRT ย่อมาจาก โดยบริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (BMCL) Bus Rapid Transit เป็นรถโดยสารทีส่ ามารถให้บริการ โดยได้รบั สัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา สะดวกสบาย และมี แห่งประเทศไทย (รฟม.) เริม่ ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2542 ความปลอดภัยสูงใกล้เคียงกับรถไฟฟ้า แต่จะวิ่ง เปิดให้สาธารณชนทดลองใช้งานในวงจ�ากัดเมื่อ ในเส้นทางเฉพาะแยกจากรถอื่นๆ มีจุดมุ่งหมาย วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2547 และมีพิธีเปิดอย่าง ให้มีคุณภาพของบริการเทียบเท่ากับระบบขนส่งเป็นทางการในวันที่ 3 กรกฎาคม ปีเดียวกัน มวลชนระบบรางเที ย บเท่ า กั บ ระบบรถไฟฟ้า

• จากการกระจุกตัวอยูอ่ ย่างหนาแน่น และแรงงาน ที่อพยพเข้ามาสู่ภาคมหานคร ท�าให้กรุงเทพฯ เกิดปัญหาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งไม่สามารถ รองรับการเจริญเติบโตและการเพิม่ จ�านวนประชากร อย่ า งรวดเร็ว ส่ ง ผลให้ พื้น ที่ถ นนในกรุง เทพฯ มีปริมาณต�่ากว่ามาตรฐานของความเป็นเมือง ที่มีการเดินทางอย่างสะดวก กล่าวคือกรุงเทพฯ มี พื้ น ที่ ถ นนประมาณ 10% ของพื้ น ที่ ทั้ ง เมื อ ง

ทั้งหมด ในขณะที่มหานครโตเกียวมีพื้นที่ถนน คิดเป็น 23% และมหานครนิวยอร์กมีพื้นที่ถนน คิ ด เป็ น 38% ทั้ ง นี้ อั ต ราส่ ว นการใช้ ร ถยนต์ ส่วนบุคคลของคนกรุงเทพฯ มีถึง 53% ในขณะที่ สัดส่วนการใช้รถขนส่งมวลชนมีเพียง 47%

• จากเว็บ ไซต์ ยู โ รมอนิเ ตอร์ ในปี พ.ศ. 2549 พบว่ากรุงเทพมหานครมีจ�านวนนักท่องเที่ยวสูง ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และกรุงเทพมหานครยังได้รับ เลือกให้เป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกในปี พ.ศ. 2551, 2553, 2554 และ 2555 จากการจัดอันดับ ของนิตยสาร ทราเวลแอนด์เลเชอร์ (Travel and Leisure) นอกจากนี้ จากการส�ารวจของ Master Card

Global Destination Cities Index ประจ�าปี พ.ศ. 2555 พบว่ากรุงเทพฯ คว้าอันดับ 1 สุดยอดเมือง จุดหมายปลายทางโลกแห่งภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ และเป็นอันดับ 3 ของโลก • ตลาดนัดจตุจักรเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 27 เอเคอร์

การรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)

คัน คือจ�านวนรถแท็กซี่ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง ตามกฎหมายในปัจจุบัน

SAFETY

สถิตปิ ี พ.ศ. 2555 พบ ว่ากรุงเทพฯ มีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้น 160,811 คดี แบ่ ง เป็ น คดี ย าเสพติ ด 64,363 คดี เด็กและคนชรา 9,476 คดี นักท่องเที่ยว ต่างชาติ 233 คดี และ อัคคีภัย 25 คดี


15

“กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย” ต�าแหน่งเป็นผูว้ า่ ฯ กทม. จึงมีการผลักดันจนกระทัง่ กทม. มีนโยบายทีจ่ ะสร้างหอศิลป์ขนึ้ โดยก�าหนด พืน้ ทีบ่ ริเวณสีแ่ ยกปทุมวัน ก่อนทีจ่ ะมีการรือ้ ถอน โครงการโดยเปลี่ยนเป็นพื้นที่การค้าตามรูปแบบ การใช้พนื้ ทีแ่ ถบนัน้ ในสมัยที่ นาย สมัคร สุนทรเวช ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ว่าฯ กทม. และภายหลังจาก การเคลื่อนไหวเรียกร้องโดยเครือข่ายประชาชน และกลุม่ ศิลปินในสมัยที่ นาย อภิรกั ษ์ โกษะโยธิน ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าฯ กทม. จึงได้รื้อฟื้นโครงการนี้ อีกครัง้ พร้อมกับทีส่ ภากรุงเทพมหานครได้อนุมตั ิ

SLOGAN

เป็นค�าขวัญที่ได้จากการโหวต ของประชาชนเมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2555 ซึง่ ค�าขวัญนีไ้ ด้รบั การโหวต จ า ก ก า ร ส ่ ง ไ ป ร ษ ณี ย บั ต ร ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ม า ก ที่ สุ ด จ� า น ว น 42,514 ใบ จากจ�านวนทัง้ สิน้ 125,959 ใบ

งบประมาณด�าเนินการก่อสร้างจ�านวน 509 ล้าน บาท โดยเปิดโครงการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ปัจจุบนั หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม

ที่ ม า : www.nileguide.com, www.bangkok.go.th, www.greenworld.or.th

ขนาดเบา ในขณะที่ต้นทุนการก่อสร้างและ การเดินรถโดยสารประจ�าทางที่ประหยัดกว่า ทัง้ ยังสามารถจัดเส้นทางการเดินรถได้ยดื หยุน่ มากกว่าระบบราง ด�าเนินงานโดยกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วในสายช่องนนทรีราชพฤกษ์ จ�านวน 12 สถานี ทัง้ นี้ BRT 1 คัน สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 80 คน เทียบเท่า การใช้รถส่วนตัวถึง 67 คัน (ปัจจุบนั รถส่วนตัว ในกรุงเทพฯ มีผโู้ ดยสารเฉลีย่ 1.2 คนเท่านัน้ )

หรือแอร์พอร์ตเรลลิงก์ หรือแอร์พอร์ตลิงก์ เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนแบบพิเศษ ที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างเส้นทาง รถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้าชานเมือง เริม่ ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2549 และเปิดให้บริการอย่าง เป็นทางการเมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ด�าเนินการก่อสร้างโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์โดย บริษทั รถไฟฟ้า รฟท. จ�ากัด แบ่งการให้บริการ รถไฟฟ้าเชือ่ มท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออกเป็นรถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Link) ทีใ่ ห้บริการผูโ้ ดยสารด้วยรถไฟฟ้าปรับอากาศ รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ความเร็วสูง วิ่งตรงระหว่างสถานีมักกะสัน

ถึง สถานีสุว รรณภู มิภ ายในเวลา 15 นาที และรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่วิ่ง รับ-ส่งระหว่างทาง เริ่มต้นที่สถานีพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามค�าแหง หัวหมาก บ้ า นทั บ ช้ า ง ลาดกระบั ง ผ่ า น 7 สถานี สู่ปลายทางที่สถานีสุวรรณภูมิ ภายในเวลา 30 นาที จากข้ อ มู ล เดื อ นตุ ล าคม 2553 พบว่ามีจ�านวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้นประมาณ 40,000 คนต่อวัน

คัน คือจ�านวนรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่จดทะเบียนถูกต้อง ตามกฎหมายในปัจจุบัน

คัน คือ ยอดรวมรถที่จ ดทะเบีย นถู ก ต้ อ ง ตามกฎหมายทีว่ งิ่ อยูบ่ นท้องถนนในกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน

คัน คือจ�านวน รถตุ ๊ ก ตุ ๊ ก ที่ จ ดทะเบียนถูกต้อง ตามกฎหมาย ในปัจจุบัน

POPULATION

5.7 ล้านคนโดยประมาณ คื อ ตั ว เ ล ข ล ่ า สุ ด ข อ ง ประชากรทีม่ ที ะเบียนบ้าน อยู่ในกรุงเทพฯ ยังไม่นับ ประชากรทีย่ า้ ยมาลงหลักปั ก ฐานแต่ ไ ม่ มี ชื่ อ ใน ทะเบียนบ้านอีกประมาณ 1 เท่าตัว รวมเป็น 10 ล้านคน

ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่ ง ทางบก (ข้ อ มู ล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555)

ENVIRONMENT

ข้อมูลปี 2553 ของส�านักงานสวนสาธารณะ ส�านักสิง่ แวดล้อม ระบุวา่ กทม. มีพนื้ ทีส่ เี ขียว 23,378,480.64 ตารางเมตร เทียบอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจ�านวน ประชากรกรุงเทพฯ เท่ากับ 4.09 ตารางเมตร ต่อคน ในขณะทีอ่ งค์การอนามัยโลก (WHO) เสนอว่าประชากรควรมีอัตราส่วนพื้นที่ สีเขียวต่อคนไม่ต�่ากว่า 9 ตารางเมตร

THE HISTORY OF BANGKOK GOVERNOR เมือ่ พูดถึงต�าแหน่งผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร หลายคนอาจจะมีภาพจ�าของผูว้ า่ ฯ แต่ละคนแตกต่าง กันไป เราจึงขอชวนคุณมาเก็บตกข้อมูลเกีย่ วกับผูว้ า่ ฯ กทม. ให้คณ ุ รูจ้ กั บุคคลในต�าแหน่งนีเ้ พิม่ เติมกันอีกหน่อย • กรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการมาแล้วทั้งหมด 15 คน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบนั โดยเริม่ แรก มาจากการแต่งตัง้ และได้เปลีย่ นมาเป็นการเลือกตัง้ ในปี พ.ศ. 2518 และหยุดไป จนกลับมาใช้ระบบ การเลือกตั้งอีกครั้งในปี พ.ศ. 2528 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้ที่เคยได้รับเลือกตั้งดังต่อไปนี้ • พลตรี จ�าลอง ศรีเมือง (ผูว้ า่ ฯ คนที่ 10) ด�ารง ต�าแหน่ง 2 สมัย ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2528-2535 ลงสมัคร ครั้งแรกในนามกลุ่มรวมพลัง ได้รับคะแนนเสียง 408,233 คะแนน สมัยที่ 2 ลงสมัครในนามพรรค พลังธรรม ได้รับคะแนนเสียง 703,671 คะแนน หลังจากด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าฯ กทม. จึงผันตัวมา ลงสนามการเมืองระดับชาติ ปัจจุบันมีบทบาท ในการเป็นแกนน�ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตย • ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา (ผู้ว่าฯ คนที่ 11) ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2539 ลงสมัครในนามพรรคพลังธรรม ได้รบั คะแนนเสียง 363,668 คะแนน ในอดีตเคยท�างานในวิชาชีพ สถาปนิกและเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เสียชีวิต เมื่อปี พ.ศ. 2553 ด้วยวัย 78 ปี • ดอกเตอร์ พิจิตต รัตตกุล (ผู้ว่าฯ คนที่ 12) ด�ารง ต�าแหน่งตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2539-2543 ลงสมัครในนาม ผู ้ ส มัค รอิส ระ ได้ รับ เลือ กไปด้ ว ยคะแนนเสีย ง 768,994 คะแนน เอาชนะ พลตรี จ�าลอง ศรีเมือง ที่ลงสมัครอีกครั้ง ทั้งนี้ ดอกเตอร์ พิจิตต รัตตกุล เคยลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ ก่อนหน้านี้ 1 ครั้ง แต่ไม่ได้รบั เลือก และลงสมัครอีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2547 • นาย สมัคร สุนทรเวช (ผูว้ า่ ฯ คนที่ 13) ด�ารงต�าแหน่ง ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543-2547 ในนามของพรรคประชากรไทย ได้รบั คะแนนเสียงถึง 1,016,096 คะแนน ซึง่ ถือว่า เป็นคะแนนเสียงทีม่ ากทีส่ ดุ นับตัง้ แต่มกี ารเลือกตัง้ ผูว้ า่ ฯ กทม. โดยเอาชนะคูแ่ ข่งคนอืน่ ๆ เช่น นาง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นาย ธวัชชัย สัจจกุล นาง ปวีณา หงสกุล คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช นายสมัคร ถือเป็นนักการเมืองทีม่ บี ทบาททางการเมืองมาอย่าง ยาวนาน และได้ ด�า รงต�า แหน่ ง นายกรัฐ มนตรี คนที่ 25 เสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2552 ด้วยวัย 74 ปี • นาย อภิรักษ์ โกษะโยธิน (ผู้ว่าฯ คนที่ 14) ด�ารง ต�าแหน่ง 2 สมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2551 ในนาม พรรคประชาธิ ป ั ต ย์ สมั ย แรกได้ ค ะแนนเสี ย ง 911,441 คะแนน เอาชนะผู ้ ส มัค รคนอื่น เช่ น นาง ปวีณา หงสกุล ร้อยต�ารวจเอก เฉลิม อยูบ่ า� รุง นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ร้อยต�ารวจเอก นิติภูมิ นวรัต น์ ดอกเตอร์ พิจิต ต รัต ตกุล สมัย ต่ อ มา ได้คะแนนเสียง 991,018 คะแนน โดยเอาชนะ นาย ประภัสร์ จงสงวน จากพรรคพลังประชาชน ไปได้ ก่อนที่จะมาท�างานการเมือง นายอภิรักษ์ ท� า งานเป็ น ผู ้ บ ริ ห ารในองค์ ก รธุ ร กิ จ หลายแห่ ง ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ • หม่อมราชวงศ์ สุขมุ พันธุ์ บริพตั ร (ผูว้ า่ ฯ คนที่ 15) ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2556 ตัวแทน พรรคประชาธิปตั ย์ ได้คะแนนเสียง 934,602 คะแนน โดยชนะคูแ่ ข่งคนอืน่ ได้แก่ นาย ยุรนันท์ ภมรมนตรี จากพรรคเพือ่ ไทย หม่อมหลวง ณัฏฐกรณ์ เทวกุล และ นาย แก้วสรร อติโพธิ ผูส้ มัครอิสระ ก่อนหน้านี้ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์เคยท�างานเป็นอาจารย์ ในมหาวิทยาลัย เป็น ส.ส. และรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่มา : www.bangkok.go.th/info, www.ect.go.th/detail6.html, http://th.wikipedia.org/wiki


VOICE FROM THE FORMER GOVERNOR

เมื่อถึงวาระของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้ง นอกจากข้อมูลที่น่าสนใจ และบทสัมภาษณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วนั้น เราก็ ไม่พลาดที่จะพาคุณไปพูดคุยกับ อภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เคยฝากฝีมือเอาไว้ถึง 2 สมัย แต่เขาจะตอบ ข้อสงสัยได้ตรงใจคุณแค่ไหน ต้องลองอ่านดู ตอนที่คุณเข้ามารับต�าแหน่งผู้ว่าฯ กทม. บริบท ทางการเมืองในขณะนั้นเป็นอย่างไร สมัยของผมมีการเลือกตั้งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 ซึง่ ตอนนัน้ เป็นยุคของรัฐบาลคุณทักษิณ วาระที่ผมบริหาร กทม. ก็จะยาวมาจนถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551 ในระหว่างนั้นมีนายกฯ บริห ารประเทศหลายท่ า น ตั้ง แต่ คุณ ทัก ษิณ คุณสุรยุทธ์ คุณสมัคร คุณสมชาย รวมแล้วมี นายกฯ 4 คน ที่ผมท�างานด้วย แต่ถ้าพูดถึง รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็จะยิ่งเยอะกว่านั้น เพราะบางรัฐบาลก็จะมีรฐั มนตรีมหาดไทยมากกว่า 1 คน ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมีความเกีย่ วข้องกับผูว้ า่ ฯ ตรงทีร่ ฐั มนตรีกระทรวงมหาดไทย จะดูแลก�ากับกรุงเทพฯ โดยตรงเลยครับ คือต้อง อธิบายแบบนีว้ า่ ในตอนนัน้ มีความคาดหวังสูงใน การเลือกตัง้ สมัยทีผ่ มลงสมัครว่า ด้วยความทีผ่ ม เป็นคนทีท่ า� งานด้านการบริหารมาก่อน และตอนนัน้ วัย ก็ห นุ่ ม กว่ า นี้ คือ อายุป ระมาณ 43 ปี คนก็ คาดหวังว่าเราน่าจะมีประสบการณ์ดา้ นการบริหาร มามาก แต่เมื่อเข้ามาท�างานจริงๆ ก็พบว่า ด้วย ความที่ กทม. เป็นองค์กรใหญ่ มีข้าราชการ ลูกจ้าง แสนกว่าคน มีการบริหารที่หลากหลาย เพราะพื้นที่ กทม. มี 50 เขต มีลักษณะแตกต่าง กัน เพราะฉะนั้น การบริหารงานก็จะดูนโยบาย ทั้งในเรื่องของปัญหาเร่งด่วนของกรุงเทพฯ เช่น เรื่องความปลอดภัย ปัญหาน�้าท่วม การจราจร ติดขัด และคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว คุณภาพการศึกษาของ โรงเรีย นใน กทม. และส่ ว นที่ส องคือ นโยบาย ในเชิงพื้นที่ เพราะพื้นที่มีความแตกต่างกันอย่าง ที่บอกว่ามีกรุงเทพฯ ชั้นใน กรุงเทพฯ โซนที่อยู่ อาศัย กรุงเทพฯ ตะวันออกซึ่งบางพื้นที่ก็ยังท�า เกษตรกรรม เพราะฉะนัน้ นโยบายก็จะสอดคล้อง กับปัญหาอย่างเหมาะสม มีการพัฒนาให้เหมาะสม กับพื้นที่นั้นๆ ตกลงแล้วผู้ว่าฯ กทม. มีอิสระจากการท�างาน ของรัฐบาลจริงหรือเปล่า ต้ อ งเข้ า ใจก่ อ นว่ า กทม. เป็ น เมือ งพิเ ศษ เป็ น การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษ มีกฎหมายของตัวเองที่เรียกว่าระเบียบบริหาร ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่งเป็น กฎหมายทีอ่ อกมานานแล้วเกือบ 30 ปี หลายเรือ่ ง ก็อาจจะไม่ร่วมสมัย ต้องมีการปรับปรุง และ

นอกจากนั้น กทม. มีงบประมาณของตัวเองที่ได้ จากการจัดเก็บภาษี บวกส่วนทีร่ ฐั บาลจัดเก็บภาษี แล้วส่งมาให้ รวมปีละประมาณ 5-6 หมื่นล้าน บาท ดังนั้น หลายเรื่องเราก็ท�าได้เอง เรียกว่า มีอิสระในการท�างานด้วยตัวเองในระดับหนึ่ง แต่ ในอี ก บทบาทหนึ่ ง ก็ ก� า กั บ ดู แ ลโดยกระทรวง มหาดไทยซึ่งเป็นคนของรัฐบาล ในขณะเดียวกัน หน่วยงานหลายหน่วยก็เป็นหน่วยงานที่รัฐบาล ยังไม่โอนถ่าย ตรงนีค้ อื สิง่ ทีผ่ มจะพูดเปรียบเทียบ ให้ฟงั ว่า โดยหลักแล้วมหานครทีม่ กี ารเลือกตัง้ ผูว้ า่ ฯ หรือ นายกเทศมนตรี (Mayor) โดยตรง เมือ ง ส่วนใหญ่ทเี่ จริญแล้วเขาจะเน้นในเรือ่ งการกระจาย อ�า นาจ เน้ น ให้ ท ้ อ งถิ่น ดู แ ลตนเอง ให้ ท ้ อ งถิ่น มีงบประมาณทีเ่ พียงพอ สามารถบริหารจัดการได้ เช่น ลอนดอน นิวยอร์ก โซล โตเกียว นายกเทศมนตรีหรือผู้ว่าฯ ที่มาจากการเลือกตั้งเหมือน เรา เขาจะดูแลเรื่องการจัดการจราจรทั้งระบบ ไม่ เ หมื อ นกรุ ง เทพฯ รถเมล์ ขสมก. อยู ่ กั บ

กระทรวงคมนาคม ต�ารวจจราจรอยู่กับส�านักงาน ต�ารวจแห่งชาติ รถไฟใต้ดินอยู่กับ รฟม. ผู้ว่าฯ กทม. จึงดูแลได้แค่รถไฟฟ้า BTS และการขีดสี ตีเส้นพื้นถนน ถนนบางสาย กทม. เป็นผู้ดูแล บางสายเป็นของกรมทางหลวง บางสายก็เป็น กรมทางหลวงชนบท แต่คนกรุงเทพฯ ไม่รู้และ ไม่สนใจด้วย เขาสนใจว่าถ้าอยูใ่ นกรุงเทพฯ ผูว้ า่ ฯ ต้ อ งดู แ ล แต่ ห ลัก การก็คือ ว่ า รัฐ บาลต้ อ งโอน ภารกิจ เหล่ า นี้ใ ห้ กับ ท้ อ งถิ่น นี่คือ สิ่ง ที่ทั่ว โลก เขาเป็นกัน คือยิ่งเราดึงท้องถิ่นไปอยู่กับรัฐบาล เรายิ่งเดินถอยหลังเข้าคลอง นี่คือสิ่งที่อยากให้ คนกรุงเทพฯ เข้าใจ สอง ผูว้ า่ ฯ กทม. ไม่ได้ทา� งาน กับรัฐบาลโดยตรง แต่ผู้ว่าฯ กทม. ต้องท�างาน กับสภา กทม. เหมือนกับรัฐบาลต้องท�างานกับ สภาผู้แทนราษฎร นี่คือสิ่งที่คนกรุงเทพฯ ไม่ค่อย เข้าใจ แปลว่าในท้องถิน่ ของ กทม. จะมีสภา กทม. เหมือ นกับ สภาผู ้ แ ทนราษฎรที่ดู แ ลทั้ง ประเทศ สภา กทม. จะมี ส.ก. หรือสมาชิกสภากรุงเทพฯ

ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 61 คน จาก 50 เขต เลือกตั้ง สิ่งเหล่านี้คนกรุงเทพฯ ไม่ค่อยเข้าใจ เวลาหาเสียง บางคนก็ท�าให้ชาวบ้านเข้าใจผิดว่า ผู ้ ส มัค รฯ ต้ อ งท�า งานร่ ว มกับ รัฐ บาลเป็ น หลัก จริ ง ๆ แล้ ว ผู ้ ว ่ า ฯ ต้ อ งท� า งานกั บ สภา กทม. ต่างหาก เพราะ ส.ก. จะเป็นตัวแทนของประชาชน ในเขตต่ า งๆ มารายงานว่ า เขตนั้น ๆ มีค วามเดือดร้อนอย่างไร ผูว้ า่ ฯ กทม. ก็จะประชุมร่วมกับ สภา กทม. ทุก วัน พุธ เมื่อ จะผลัก ดัน กฎหมาย หลายเรื่องก็ต้องท�าร่วมกับ ส.ก. คุณคิดว่าโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ของกรุงเทพฯ มีช่องโหว่หรือมีอะไรที่ท�าให้เป็น อุปสรรคในการท�างานของผู้ว่าฯ บ้าง หนึ่ง เนื่องจากว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองใหญ่ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ทะเบียนบ้านอาจจะมี ประชากรแค่ 5.6 ล้านคน แต่ถา้ รวมคนทีย่ า้ ยมาอยู่ จากทัว่ ประเทศแล้วก็จะมีประมาณ 10-12 ล้านคน ตามความคิดของผม ล�าพังตัวผูว้ า่ ฯ บวกข้าราชการ


17

ในสมัยใหม่นี้ ถ้าเรา ไปดูเมืองอื่น คนที่จะ มีสว่ นส�าคัญในการผลักดันให้เมือง เปลี่ยนแปลงไป ในทางที่อยากเห็น จริงๆ ต้องเป็น active citizen หรือ ในภาษาไทยเรียกว่า พลเมือง คือนอกจาก อย่านอนหลับทับสิทธิ์ แล้วยังไม่พอ ต้องเป็น active citizen ที่สามารถจะมีส่วน ในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ น�าเสนอ ความคิดเห็น

ลูกจ้างแสนกว่าคน จึงต้องเน้นการท�างานเป็น 2 ส่ ว น ส่ ว นที่ห นึ่ง คือ เน้ น การกระจายอ�า นาจ บทบาท ลงไปในระดับพืน้ ทีห่ รือระดับเขตมากขึน้ ให้ส�านักงานเขต ส.ก. ส.ข. ท�างานใกล้ชิดกับ ประชาชนมากขึ้น และสอง ต้องโอนภารกิจจาก รัฐบาลส่วนกลางมาที่ กทม. เช่น สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา พวกนี้ปัจจุบันยังอยู่กับกระทรวง มหาดไทย เพราะฉะนั้น ที่เราอยากให้กรุงเทพฯ สวยขึ้น เอาสายไฟลงดิน อ�านาจไม่ได้อยู่ที่ กทม. แต่ในเมืองหลวงอื่นๆ เขาโอนเรื่องเหล่านี้มาให้ ท้องถิน่ จัดการ สอง ล�าพังตัวผูว้ า่ ฯ อาจไม่เพียงพอ ผู้ว่าฯ ต้องมีการบริหารที่เชื่อมโยงกับภาคส่วน ต่างๆ ต้องท�างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับรัฐบาลได้ ต้องท�างานร่วมกับเอกชนได้ ต้อง ท�างานร่วมกับชุมชน ภาคประชาสังคม ตอนทีผ่ ม บริหาร กทม. ก็มกี ารดึงอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จุฬาฯ สถาบันพระปกเกล้า มาช่วย ในการปรับปรุงกฎหมายระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร ดึงอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่อง ผังเมืองจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ลาดกระบัง มาช่วยในเรื่องการออกแบบผังเมือง ทัง้ กรุงเทพฯ ชัน้ ใน ทัง้ ฝัง่ ตะวันออกทีเ่ ชือ่ มโยงกับ สนามบินสุวรรณภูมิ แบบนี้เป็นตัวอย่างว่าผู้ว่าฯ กทม. แม้ ไ ม่ ไ ด้ ก� า กั บ ดู แ ลจุ ฬ าฯ ไม่ ไ ด้ ดู แ ล ลาดกระบัง แต่ ต ้ อ งไปดึง ให้ เ ขามาร่ ว มท�า งาน แบบนี้เ ป็ น สิ่งจ�าเป็นที่ผู้ว่าฯ ควรจะต้องใส่ใจ มีวสิ ยั ทัศน์ในการดึงคนเหล่านีเ้ ข้ามาท�างานให้ได้ รวมถึงภาคเอกชนด้วย ล�าพังงบประมาณ กทม. อย่างเดียวอาจไม่พอ เราก็ไปดึงเอกชนเข้ามาช่วย อย่ า งถนนสุ ขุ ม วิ ท ถ้ า ดู ด ้ ว ยความเป็ น ธรรม จะเห็นว่ามีความสวยงาม มีต้นไม้ สวนแนวตั้ง มีเกาะกลางถนนที่สวยงามขึ้น เพราะเราดึงห้างสรรพสินค้า บริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่อยู่ตลอด เส้นทางถนนมาช่วยกันดูแล แล้วเขาก็ออกงบประมาณของเขาเอง กทม. ก็ให้การสนับสนุน แบบนี้ เ ป็ น แนวความคิ ด ที่ เ ราเรี ย กว่ า Public Private Partnership หรือ PPP ท�างานในลักษณะที่ เปิดโอกาสให้เอกชน นักวิชาการ หรือชุมชน เข้ามา มีส่วนร่วมกับเครือข่ายท�างานของ กทม. เอง เมื่อท�างานไปแล้วพบว่ามีช่องโหว่ในเรื่องของ การบริหาร ผู้ว่าฯ กทม. มีสิทธิ์แค่ไหนในการปรับเปลี่ยนระบบโครงสร้างการบริหาร หนึ่ง แน่นอน เราอาจจะมีความคิดริเริ่มของ ตัวผูว้ า่ ฯ ได้ ค�าว่าริเริม่ ก็แปลว่าเราก็ไปดึงนักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาอยู่ในคณะท�างาน อย่างทีผ่ มเล่าให้ฟงั ช่วยเหลือในการร่างกฎหมาย ของ กทม. ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น ในขณะ เดียวกัน สมัยใหม่นี้นายกเทศมนตรีเขาสามารถ เชื่ อ มกั น ได้ โ ดยตรงระหว่ า งเมื อ งกั บ เมื อ ง และมีเมืองพี่เมืองน้องกัน อย่างกรุงเทพฯ เราก็มี เมืองพี่เมืองน้อง เช่น เมืองวอชิงตัน ดี.ซี. ปักกิ่ง โซล อย่างเป็นทางการด้วยนะครับ เพราะเราเซ็น MOU เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองเขาเลย เราจึง แลกเปลี่ ย นความรู ้ กั น ได้ จะได้ รู ้ ว ่ า เมื อ งเขา บริหารจัดการแบบไหน แล้วน�ามาปรับใช้กบั เมือง ของเรา ซึ่งก็เป็นที่มาของการผลักดันกฎหมาย ต่างๆ แต่แน่นอนว่าการแก้ไขกฎหมายต้องเสนอ เข้าไปในสภาผู้แทนราษฎร แปลว่าก็ต้องขึ้นอยู่ กับรัฐบาลแต่ละยุคว่าเขาจะเห็นความส�าคัญใน การปรับ เปลี่ย นแก้ ไ ขไหม สอง สิ่ง ที่เ กิด ขึ้น ใน ยุคสมัยผมต่อเนื่องมาถึงผู้ว่าฯ คนต่อมา ก็คือ การตัง้ มหาวิทยาลัยท้องถิน่ แห่งแรกในประเทศไทย คื อ มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพมหานคร เกิ ด จาก การท� า งานที่ เ ราไปเชิ ญ นั ก วิ ช าการในสมั ย นั้ น ก็มีทั้ง ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ วิจิตร ศรีสอ้าน ดอกเตอร์ วรากรณ์ สามโกเศศ มาเป็นคณะท�างาน ในการร่ า งหลัก สู ต ร กรุง เทพฯ ก็ไ ปเชื่อ มกับ มหาวิทยาลัย MIT ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า ในสหรัฐอเมริกา มาช่วยร่างหลักสูตรของการตั้ง สถาบันพัฒนาเมืองซึ่งจัดตั้งขึ้นในสมัยของผม

แล้วร่างเป็นกฎหมายในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จัดตัง้ เป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครทีจ่ ะดูแล ในเรื่อ งการบริห ารจัด การเมือ งแบบเป็ น ระบบ ระยะยาว แต่กฎหมายนี้ไม่ทันเสร็จในสมัยนั้น มาเสร็จสิ้นจริงๆ ในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ และ ประกาศเป็น พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ได้ รั บ พระราชทานชื่ อ จากพระเจ้ า อยู ่ หั ว เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย นวมิ น ทราธิ ร าช แล้ ว รวมคณะ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มาไว้ด้วยกัน แล้วตอนหลัง สมัยคุณชายฯ ก็เชิญ ดอกเตอร์ พิจิตต รัตตกุล มาเป็ น อธิ ก ารบดี ใ ห้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง นี้ แล้วบริหารจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและ การบริหารจัดการเมือง คือผมก�าลังจะบอกว่า นอกเหนือจากที่ผู้ว่าฯ จะแก้ปัญหารายวันแล้ว ก็ตอ้ งท�าในเรือ่ งระยะยาวด้วย ในสมัยผมต่อเนือ่ ง มาจนถึงสมัยผูว้ า่ ฯ คนต่อมา เราก็ทา� แผนพัฒนา กรุงเทพฯ ที่เป็นโรดแมพ เรียกว่า Bangkok 2020 นัน่ คือท�าตัง้ แต่ปี 2004 เราก็มองไปถึง 12 ปีขา้ งหน้า ว่า กทม. ควรจะมีโครงสร้างพื้นฐานเรื่องอะไร ผมคิดว่าสิ่งที่คนเป็นผู้ว่าฯ ต้องมีคือวิสัยทัศน์ แบบนี้ เราต้องท�าทั้ง 2 เรื่อง ทั้งนโยบายระยะสั้น และการวางโครงสร้างพืน้ ฐานหรือการผลักดันทีจ่ ะ ให้ กทม. เป็นท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการดูแล ตัวเองได้ คนกรุงเทพฯ มักจะมีความรู้สึกว่าเลือกใครไป กรุงเทพฯ ก็เหมือนเดิมเสมอ จริงๆ คุณอยากให้ เขามองความเปลี่ยนแปลงอย่างไร ผมก็เข้าใจความรูส้ กึ นีค้ รับ เพราะเราก็จะเห็น ว่ารถก็ยังติดเหมือนเดิม น�า้ ก็ยังท่วม แต่ถ้าจะ มองด้วยความเป็นธรรม จริงๆ แล้วมันก็มีความเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น เช่ น คนสมัย ก่ อ นที่อ ยู ่ ฝั ่ ง ธนฯ ก็เ ดิน ทางล�า บากมากก่ อ นที่ร ถไฟฟ้ า BTS จะไปถึง ถ้าคนอยู่ฝั่งธนฯ จะรู้ว่ารถจะติดที่ สะพานตากสิน แต่วันนี้เมื่อรถไฟฟ้า BTS ข้ามไป ฝัง่ ธนฯ หรือรถไฟฟ้าสายสุขมุ วิททีเ่ พิม่ ส่วนต่อขยาย ออกไป เดี๋ยวนี้ก็มีคอนโดมิเนียม ตึกสูงขึ้นเต็ม ไปหมดเลย แล้วเขาก็มีความสะดวกมาก และ หลายคนอาจไม่รู้ว่าเมื่อมีการพัฒนาพื้นที่แบบนี้ กทม. ก็สามารถเก็บภาษีโรงเรือนได้มากขึ้น จาก สมัยก่อนงบประมาณมี 3-4 หมืน่ ล้าน ตอนนีก้ ข็ นึ้ เป็น 5-6 หมื่นล้าน ดังนั้น ถ้าบอกว่ากรุงเทพฯ ในช่วง 8 ปีมานี้ ไม่เปลี่ยนแปลงเลย ผมคิดว่า ไม่จริง สวนสาธารณะสมัยก่อนก็มีน้อยกว่านี้ พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนแนวตั้งก็ไม่เคยมีมาก่อน นี่เป็นแนวความคิดที่เพิ่งเกิดมาในช่วงหลัง เพียง แต่ว่าคนอาจจะไม่รู้สึก หรือแม้แต่เรื่องของระบบ การระบายน�้า จริงๆ แล้วก็เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่ผู้ว่าฯ แต่ละยุคท�าด้วยกัน เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ทาง UNDP เขาเคยประกาศให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มี ระบบป้องกันน�้าท่วมที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก แล้ ว ก็เ ชิญ ผู ้ ว ่ า ฯ 3 คน คือ ดอกเตอร์ พิจิต ต ผม และคุณชายสุขุมพันธุ์ ไปที่ตึก UN ซึ่งเรื่องนี้ คนทั่วไปก็ไม่ค่อยรู้ เพราะผู้ว่าฯ ได้ร่วมกันสร้าง แนวคัน กั้น น�้า 77 กิโ ลเมตร ท�า มาหลายยุค หลายสมัยกว่าจะเสร็จ ซึง่ สมัยก่อนไม่มี น�า้ ก็ทว่ ม สองฝั่งแม่น�้าเต็มไปหมด และถ้าพูดอย่างเป็น ธรรม สมัยนีน้ า�้ ก็ไม่ได้ทว่ มกรุงเทพฯ ชัน้ ในนะครับ ทีเ่ ป็นมหาอุทกภัยอย่างเมือ่ 2 ปีกอ่ น ถ้ากรุงเทพมหานครไม่มรี ะบบป้องกัน ก็จะเหมือนกับปทุมธานี อยุธยา ทีน่ า�้ ท่วมสูงมาก เพราะฉะนัน้ ผมก�าลังจะ บอกว่ า กรุ ง เทพมหานครมี ค วามเปลี่ ย นแปลง เพียงแต่คนไม่รู้สึก หลายคนคาดหวังให้กรุงเทพฯ เป็นแบบเมือง ต่างๆ ในต่างประเทศ เหตุผลที่เป็นไปไม่ได้สักที คืออะไร บางเรือ่ งก็มขี อ้ จ�ากัดเหมือนกัน อย่างทีผ่ มเล่า ไปแล้วเมื่อสักครู่ว่า เมืองใหญ่ๆ ที่เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเรา เขาก็โอนภารกิจเรื่องหลักๆ ทั้ง สาธารณูปโภค การคมนาคม การขนส่ง มาอยู่ที่

ตัวผู้ว่าฯ หรือนายกเทศมนตรี อันนี้เป็นเรื่องหลัก เลยที่ต ้ อ งโอนมา แต่ ก รุง เทพฯ ยัง ไม่ โ อนมา เพราะว่าถ้าจะพูดจริงๆ จะว่าเป็นเรื่องของการหวงอ�านาจของรัฐบาลส่วนกลางก็ได้ เพราะเขา รู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้น่าจะอยู่ที่รัฐบาลส่วนกลาง แล้ ว ก็คิด แบบนี้กัน มาโดยตลอด ผมพู ด ตรงๆ นะครับ แม้กระทัง่ ในปัจจุบนั กฎหมาย พ.ร.บ. 2528 ที่เราใช้บริหารกรุงเทพฯ นี่ก็ลองบวกเข้าไปว่า ปี 2528 นี่ มั น กี่ ป ี แ ล้ ว ประมาณ 30 ปี แ ล้ ว หลายเรื่องมันควรจะต้องปรับตัวแก้ไขแล้ว เพราะ ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเร็วมาก อีกปัจจัยหนึ่ง ทีเ่ ราน่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็คอื บทบาทของ กทม. ที่ผู้ว่าฯ ต้องเปิดพื้นที่ให้เอกชน ให้ภาคประชาชน และเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนในการผลักดัน แล้วก็ท�างานร่วมกันมากกว่าที่เป็นอยู่ ไม่ว่าผู้ว่าฯ จะมีความสามารถอย่างไร แต่คนที่ อยูใ่ นกรุงเทพฯ ควรจะมีความตืน่ ตัวทางการเมือง และเป็นประชากรที่มีคุณภาพอย่างไร อย่างแรก คือประชาชนทั่วไป ถ้ามีความรู้สึก แค่วา่ หน้าทีเ่ ราก็คอื การไปเลือกตัง้ แล้วไปเลือกตัง้ ก็ถือว่าน้อยนะครับ อย่างคราวที่แล้วก็ออกมา เลือกตั้งกันเพียง 51% ก็แปลว่ายังมีคนอีก 49% ที่ ไ ม่ ไ ปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ทั้ ง ๆ ที่ ค นส่ ว นใหญ่ ก็จะบ่นว่าผู้ว่าฯ ไม่เห็นท�างานหรือท�าให้กรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลง แต่พอถึงบทบาทตรงนี้ก็ ไม่ไปใช้สิทธิ์ อย่างที่สอง ในสมัยใหม่นี้ ถ้าเราไป ดูเมืองอื่น คนที่จะมีส่วนส�าคัญในการผลักดัน ให้เมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อยากเห็นจริงๆ ต้องเป็น active citizen หรือในภาษาไทยเรียกว่า พลเมือง คือนอกจากอย่านอนหลับทับสิทธิ์แล้ว ยังไม่พอ ต้องเป็น active citizen ที่สามารถจะ มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ น�าเสนอความคิดเห็น ซึ่งผมก�าลังจะบอกว่า 4 ปี ที่แล้ว การท�าได้อย่างนี้มันมีได้ยาก และมีน้อย เพราะว่ า เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารมั น ไม่ เ อื้ อ อ� า นวย อย่างเก่งก็มคี อลเซ็นเตอร์ แต่ในยุคสมัยใหม่ทเี่ รา เห็นการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก ซึ่งมีการขับเคลื่อน โดยภาคพลเมือง ส่วนใหญ่ก็มาจากเครือข่าย สังคมออนไลน์ แล้วต้องยอมรับว่าคนในสังคม ออนไลน์ จ ะมี ค วาม active สู ง มี ค วามคิ ด แล้วกล้าที่จะแสดงออกมากกว่าคนปกติที่อยู่ดีๆ จะเดินไปที่ส� านักงานเขตแล้วไปบ่นว่าไม่ชอบ อะไรสักอย่าง แต่คนในสังคมออนไลน์เขาพร้อม ที่จะพูดได้ตลอดเวลา ผมคิดว่าแบบนี้เราต้อง เปิดพื้นที่ แล้วหากลไกที่จะเชื่อมโยงให้คนเหล่านี้ ได้มีโอกาสเสนออะไรที่เป็นระบบ มากกว่าเป็น ช่ อ งทางที่ท�า ได้ แ ค่ บ ่ น แล้ ว ก็ร ะบายความรู ้ สึก อย่างเดียว ซึง่ แน่นอนว่าท�าได้นะครับ ในการทีจ่ ะ บ่นหรือระบายความรู้สึก แต่มันจะไม่มีผลอะไร เพราะฉะนั้น ต้องจัดระบบแบบนี้ แล้วผู้ว่าฯ หรือ ผู้บริหาร กทม. ต้องใช้ช่องทางนี้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ผมรู้สึกว่ามีความส�าคัญ และยังรู้สึกว่าเรา ท�าเรือ่ งนีน้ อ้ ย ถ้าเมือ่ ไหร่ทเี่ ราสามารถเปิดช่องทาง แล้ ว ท� า ให้ ค นที่ อ ยู ่ ใ นกรุ ง เทพมหานครได้ ใ ช้ เครือข่ายนี้ แล้วเขารู้สึกว่ามันเห็นผลจริงในเสียง ที่เขาพูดไป พลังที่เขาแสดงออก แล้วตัวผู้ว่าฯ หรือผู้บริหารกรุงเทพมหานครน�าไปแก้ไขได้จริง ตามที่เขาเสนอมาในช่องทางเหล่านั้น เมื่อนั้น คนก็จะเห็นความส�าคัญว่าช่องทางเหล่านี้มัน ใช้ได้จริง แล้วผมคิดว่าแบบนี้ผู้ว่าฯ กทม. หรือ แม้แต่เครือข่าย กทม. ก็จะมีพลังของประชาชน ที่จะสามารถเป็นเครือข่ายที่สะท้อนปัญหาใน แต่ละตรอก ซอก ซอย ที่เขามีในชีวิตประจ�าวัน กับการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างใหญ่ๆ ที่เขา อยากเห็น แล้วอย่าลืมว่าคนทีอ่ ยูใ่ นสังคมออนไลน์ หรือประชาชนมันมีหลายกลุม่ อาจจะมีกลุม่ ทีเ่ ป็น opinion leader หรือผู้น�าทางความคิด หรือเป็น ผู ้ เ ชี่ย วชาญเฉพาะด้ า น หรือ บางคนเป็ น ผู ้ น�า เป็ น แกนน� า ที่ ท� า งานในชุ ม ชนระดั บ รากหญ้ า ระดับพื้นที่


20

GADGET Dell XPS 12

COSMETIC

แล็ปท็อปรุ่นล่าสุดจาก Dell ที่สร้างความโดดเด่นด้วยหน้าจอที่หมุนไปมาได้ส�าหรับพับและใช้งาน เป็นแทบเล็ต (บนหน้าจอระบบสัมผัสขนาด 12.5 นิว้ ) ท�างานด้วยระบบปฏิบตั กิ าร Windows 8 ใช้กระจก หน้าจอ Corning Gorilla Glass เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน และให้ความลื่นไหลทุกครั้งที่คุณใช้นิ้วออกค�าสั่ง บนจอ ส่วนตัวเครื่องท�าจากอะลูมิเนียมกับคาร์บอนไฟเบอร์ พร้อมกับหุ้มคาร์บอนเคฟลาร์ให้อีกชั้น เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน สามารถรองรับสถานการณ์โหดๆ ได้อย่างอยู่หมัด และตัวคีย์บอร์ดยังสามารถ ป้องกันอุบัติเหตุจากการท�าน�้าหกใส่ให้ด้วย Dell XPS 12 มีให้เลือกทั้งชิปประมวลผล Intel Core i5 และ Intel Core i7 ความละเอียดหน้าจอระดับ Full HD (1920x1080) ใช้งานหนักๆ ติดต่อกันได้นานถึง 5 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dell.com

MOVIE

CLIP Paperman - Full Animated Short Film

เดือนแห่งความรักทั้งที เราก็ขอชวนคุณมาเติมเต็มความอบอุ่นในหัวใจด้วยแอนิเมชันซึ้งๆ ขนาดสั้นจากค่ายดิสนีย์ ซึ่งเคยถูกน�าไปฉายปะหน้า Wreck-it Ralph แอนิเมชันเรโทรเรื่องเยี่ยมที่เพิ่ง ลาโรงไปไม่นาน นอกจากนีย้ งั ได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัลออสการ์ สาขาแอนิเมชันขนาดสัน้ ยอดเยีย่ ม ของปีนี้ด้วย โดย Paperman เล่าถึงเรื่องราวของเสมียนหนุ่มคนหนึ่งที่บังเอิญได้พบกับหญิงสาว บนชานชาลารถไฟระหว่างไปท�างาน แต่ทั้งคู่ก็ไม่มีโอกาสได้ท�าความรู้จักกัน แต่ก็เหมือนโชคชะตา ได้เล่นตลกกับทัง้ สอง เมือ่ อยูๆ่ ฝ่ายชายหนุม่ เกิดไปเห็นว่าหญิงสาวทีเ่ ขาประทับใจคนนีก้ า� ลังคุยงาน อยูท่ ตี่ กึ ฝัง่ ตรงข้าม ซึง่ ครัง้ นีเ้ ขาก็ไม่ยอมพลาดโอกาส จึงหยิบเอกสารขึน้ มาพับเป็นเครือ่ งบินกระดาษ จากนั้นเรื่องราวสุดโรแมนติกก็ได้เกิดขึ้น เข้าไปชมได้ที่ http://youtu.be/aTLySbGoMX0

Bachelorette

“ถ้ า คุณ ก�า ลัง ต้ อ งการอีก หนึง่ ก�าลังใจในเรือ่ งของความรัก หนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือก ทีน่ า่ สนใจ ถึงแม้เนือ้ เรือ่ งอาจจะ ดูง่าย เข้าใจไม่ยาก แต่ก็สนุก เพราะผู้ก�ากับเข้าใจดึงความซับซ้อนในตัวของผูห้ ญิงออกมา น� า เสนอได้ อ ย่ า งรู ้ จ ริ ง และ เป็นการพิสจู น์พลังแห่งมิตรภาพ ของกลุ่มเพื่อนสนิทที่ถึงแม้จะ ไม่ ค ่ อ ยได้ เ จอกั น ก็ ต าม แต่ พวกเขาก็กลับมารวมตัวกันอีกครัง้ ส� า หรั บ ฉลองงานแต่ ง งานให้ เพื่ อ นในกลุ ่ ม และคนดู เ องก็ พลอยจะได้ รั บ ความสุ ข นี้ ไ ป ด้วย เพราะไม่ว่าใครก็อยากให้ เพื่ อ นของตั ว เองมี ค วามสุ ข เพราะการได้มารวมตัวกันเพื่อ ท� า กิ จ กรรมหรื อ ปาร์ ตี้ ใ นงานแต่งงานนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกันได้ บ่ อ ยๆ และเราเชื่ อ ว่ า ผู ้ ห ญิ ง ทุ ก คนต่ า งก็ มี ค วามฝั น เล็ ก ๆ ที่จะได้ท�าอะไรเฮฮาแบบกลุ่ม ตัวละครในหนังเรือ่ งนีก้ นั สักครัง้ ค่ะ” Bachelorette น�าแสดงโดย เคิ ร ์ ส เตน ดั น สต์ , ไอสลา ฟิชเชอร์, ลิซซี่ แคปแลน และ เจมส์ มาร์สเดน เลือกให้โดย : ‘PJ กัญ’ - รังรอง วัณณรถ ดีเจ รายการวิ ท ยุ คลื่ น Cool 93 Fahrenheit

MAGAZINE

Science Illustrated Feb 2013

เปิดตัวด้วยภาพปกที่โดดเด่นด้วยพื้นหลังขาวโพลนของหิมะ ตัดกับตัวอักษรสีส้มสะท้อนแสง และเรือตัดน�้าแข็งสีส้มด�า ซึง่ เป็นสกูป๊ หลักประจ�าฉบับ กับเรือ่ งราวการผจญภัยไปยังขัว้ โลกเหนือด้วยเรือตัดน�า้ แข็งยักษ์พลังงานนิวเคลียร์กบั ภารกิจส�ารวจ แหล่งพลังงานที่ยังไม่มีใครเข้าถึง หลังจากนั้นไปต่อกันที่สกู๊ปของฉลาม เจ้าแห่งท้องทะเลที่สร้างความหวาดผวาให้กับทุกคน แต่เกิดอะไรขึน้ บ้างระหว่างฉลามและคนทีต่ า่ งฝ่ายต่างก็ตกเป็นเหยือ่ ของกันและกัน ในฉบับนีม้ ใี ห้อา่ นพร้อมภาพประกอบสุดผวา นอกจากนีย้ งั มีเรือ่ งราวน่าสนใจอัดแน่นอีกเต็มเล่ม แต่ทเี่ ราชอบมากก็คอื Feature Metropolis มหานครในโลกอนาคต ทีน่ า� เสนอ ความเป็นไป ปัญหา และทางออกแบบสร้างสรรค์ ของเมืองใหญ่แต่ละเมือง จัดเต็มทัง้ เนือ้ หาและภาพประกอบขนาดนี้ จะไม่ซอื้ ได้อย่างไร

BOOK คุณหมอฮะ! ไม่ ใช่อย่างนั้นซะหน่อย

Jo Malone Red Roses

เพิ่ ง ผ่ า นพ้ น วั น แห่ ง ความรักมาแค่หนึง่ วัน การมอบ ความรั ก ความปรารถนาดี ผ่ า นของขวั ญ ที่ เ ลื อ กสรร มาอย่ า งดี ใ นช่ ว งเทศกาล ส�าคัญก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม สนุ ก ๆ ที่ จ ะได้ เ ดาใจฝ่ า ย ตรงข้ามว่าเขาจะชอบของที่ เราน�ามาฝากหรือไม่ คงยัง ไม่ ส ายเกิ น ไปที่ คุ ณ จะหา ของขวั ญ ชิ้ น พิ เ ศษส� า หรั บ คนพิเศษของคุณ ไม่ว่าจะ เป็ น คนรั ก เพื่ อ นฝู ง หรื อ คนในครอบครัว ส�าหรับช่วง เทศกาลวาเลนไทน์นี้ เราขอ แนะน� า Jo Malone Red Roses คอลเล็กชันโคโลญ ที่ปรุงแต่งจากกุหลาบพันธุ์ หายากกว่า 7 ชนิดทัว่ มุมโลก พร้อมส่วนผสมพิเศษอย่าง ใบไวโอเล็ตและเลมอน ให้ กลิ่นหอมที่สะอาด บางเบา สดใส เปรียบได้กับช่อบูเก้ กุ ห ลาบสดใหม่ ช ่ อ โตที่ คุ ณ สามารถมอบให้ กั บ ทุ ก คน รอบข้าง พบกับผลิตภัณฑ์ ใหม่ของ Jo Malone ได้ที่ พารากอน ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ เซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัล ลาดพร้าว

หลายคนคงเคยได้ยนิ ค�าแนะน�าประเภททีว่ า่ ‘อ่านหนังสือในทีม่ ดื ท�าให้สายตาเสีย’ ‘กินตอนดึกท�าให้อว้ น’ ‘การกินน�า้ ตาลเยอะๆ จะท�าให้ เด็กซนเหมือนลิง’ ‘ควรดืม่ น�า้ อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว’ หรือแม้แต่ ‘ควรถ่ายอุจจาระอย่างน้อยวันละครัง้ ’ ซึง่ เป็นค�าแนะน�าทีค่ นรอบตัวมักจะพูด กันเป็นประจ�า หรือบางข้อก็อาจจะเป็นค�าแนะน�าจากแพทย์ด้วยซ�้า แต่มีน้อยคนที่จะรู้ว่าแท้จริงแล้วค�าแนะน�าเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อที่ยัง ไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น ซึ่ง Aaron Carroll และ Rachel Vreeman ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ จะตีแผ่ความจริงที่ซ่อนอยู่ในความเชื่อ ผิดๆ เหล่านี้ผ่านข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ แม้บางเรื่องจะสั่นคลอนความเชื่อของคุณอย่างรุนแรง แต่ก็ มาพร้อมกับความสนุกและความน่าแปลกใจในคราวเดียวกัน เมื่ออ่านจบแล้วคุณอาจกลายเป็นคนใหม่ที่เข้าใจ และดูแลสุขภาพได้ดีกว่าที่เคย เป็นมาก็ได้


21

RESTAURANT

On the Table, Tokyo Cafe @Siam Center

ร้านอาหารญีป่ นุ่ สไตล์ฟวิ ชันทีด่ งึ เอาบรรยากาศของโตเกียวคาเฟ่ในประเทศญีป่ นุ่ มารอต้อนรับคุณแล้วทีส่ ยามเซ็นเตอร์โฉมใหม่ และความพิเศษ ของ On the Table สาขานี้ก็คือ เมนู Absolute Siam ซึ่งมีให้ชิมที่นี่ที่เดียวเท่านั้น โดยเมนูเด็ดของที่นี่ก็คือ Black Angel Hair & Spicy Crab Meat เส้นแองเจิลแฮร์หมึกด�ากับเนื้อปู ที่มีรสชาติซี้ดซ้าดถูกปากคนไทย หรือจะเลือกอร่อยกับ Spider Not in a Roll ปูนิ่มทอดกรอบตัวโตเสิร์ฟคู่ด้วย ข้าวอะโวคาโดซูชิ ทีใ่ ห้ความหนึบหนับพร้อมกับความหอมมันของอะโวคาโด และตบท้ายกันด้วยของหวานอย่าง Lemon Mousse มูสเลมอนเนือ้ ละมุน ทีแ่ ซมด้วยรสเปรีย้ วนิดหวานหน่อย ให้ความสดชืน่ ทุกค�า อ้อ! แล้วอย่าลืมสัง่ Strawberry Lime Soda มาจิบแก้กระหายด้วยล่ะ On the Table, Tokyo Cafe ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 สยามเซ็นเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2658-1737-8

CLOTHES

ACCESSORY

Albedo - TOCCO Collection

PAINKILLER - Petite Heart Collection

“กลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วที่ในช่วงวาเลนไทน์ของทุกๆ ปี เหล่าดีไซเนอร์จากแบรนด์ดังจะทยอย ออกคอลเล็กชันใหม่เพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งความรักโดยเฉพาะ ซึ่งปีนี้ที่สะดุดตามากๆ ก็คือคอลเล็กชัน Petite Heart ของ PAINKILLER ที่เขาท�ากระเป๋าผ้า 2 แบบ แบบแรกเป็นรูปหัวใจดวงใหญ่ๆ หวานแหวว ส่วนอีกลายเป็นรูปหัวใจดวงเล็กๆ ประดับอยูเ่ ต็มไปหมด ซึง่ จะว่าไปก็สามารถถือได้ทงั้ ชายและหญิง แต่ทชี่ อบ มากๆ คงจะเป็นเสื้อยืดคู่รักของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย โดยของผู้ชายจะมีลายหัวใจดวงเล็กๆ ติดอยู่เต็มแขนเสื้อ ทัง้ 2 ข้าง ส่วนของผูห้ ญิงจะเป็นหัวใจดวงเล็กๆ แปะอยูด่ า้ นหลัง เห็นแล้วท�าให้นกึ ย้อนกลับไปในวันวาเลนไทน์ สมัยมัธยมทีจ่ ะนิยมมอบสติก๊ เกอร์หวั ใจดวงเล็กๆ ให้แก่กนั และกัน เป็นอะไรทีด่ เู รียบง่าย แต่กม็ ลี กู เล่นน่าสนใจ ในราคาที่ไม่แพง แม้จะเลยวาเลนไทน์มาแล้ว แต่ถ้าใครอยากท�าตัวหวานๆ ลองซื้อไปฝากแฟนดูนะครับ” เลือกให้โดย : วีรวัฒน์ อัจจุตมานัส บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HAMBURGER

GIVE ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

‘ความรักท�าให้คนตาบอด’ มักเป็นค�ากล่าวทีไ่ ด้ยนิ กันอยูบ่ อ่ ยๆ แต่ถา้ คุณไม่อยากให้วลีนผี้ า่ นเลยไป เปล่าๆ ช่วงเทศกาลแห่งความรักนี้ คุณสามารถมอบความรักให้กับเพื่อนมนุษย์ได้โดยการสนับสนุน การท�างานของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความจ�านงบริจาคดวงตา เมื่อถึง วันหนึง่ ทีค่ ณ ุ เสียชีวติ ดวงตาของคุณก็จะถูกน�าไปใช้ผา่ ตัดเปลีย่ นกระจกตาให้กบั ผูป้ ว่ ยกระจกตาพิการ หรือสนับสนุนเป็นเงินบริจาคโดยโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-28800-6 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.eyebankthai.com

TOCCO ในภาษาอิ ต าเลี ย น มีความหมายว่า ‘Touch’ ซึ่งเป็น ทีม่ าของคอลเล็กชันใหม่จาก Albedo ทีม่ ุ่งเน้นไปที่ความนุ่มน่าสัมผัสของ หนั ง วั ว แท้ โดยผ่ า นการฟอก ธรรมชาติด้วยเทคนิคชั้นสูงในสไตล์ อิ ต าเลี ย น นอกจากผิ ว สั ม ผั ส จะ นุ่มนวลแล้ว จุดเด่นอีกอย่างของ คอลเล็กชันนี้ยังอยู่ที่การออกแบบ ที่โดดเด่นในสไตล์มินิมอล เอาใจ ชายหนุม่ ยุคใหม่ทตี่ อ้ งการเพิม่ ลูกเล่น ให้กบั ลุคสุดเนีย้ บของตัวเองโดยเฉพาะ โดยสอดแทรกสีสันและรายละเอียด เล็กๆ น้อยๆ ทัง้ การเปลือยขอบแต่งสี ด้ ว ยสี ส ้ ม รวมถึ ง ซิ ป โลหะสี เ งิ น แวววาวขนาดใหญ่ที่บ่งบอกบุคลิก พิเศษของชายหนุ่มได้เป็นอย่างดี โดยคอลเล็กชันนี้มีให้เลือกหลากหลายทรง ทั้งกระเป๋า Business Bag กระเป๋าสะพายข้างแบบ Messenger Bag รวมไปถึ ง กระเป๋ า สตางค์ กระเป๋าใส่เหรียญ กระเป๋าใส่กุญแจ กระเป๋ า ใส่ น ามบั ต ร และเข็ ม ขั ด เป็ น เจ้ า ของคอลเล็ ก ชั น นี้ ไ ด้ ที่ ห ้ า ง ส ร ร พ สิ น ค ้ า ชั้ น น� า ทั่ ว ไ ป หรืออัลเบโด้ บูติก ชั้น G อาคาร ออลซี ซั น เพลส และชั้ น 2 เมกา บางนา รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ www.albedo-co.com


22

SHOPPING!

กระเป๋าคลัตช์ลายถักสีทองเมทัลลิก จาก DVF

นาฬิกาข้อมือ จาก Gucci

กระเป๋าคลัตช์สีน�้าเงินเข้ม จาก DVF

ก�าไลข้อมือดีไซน์รูปหัวใจโลหะ จาก Pandora

กระเป๋าคลัตช์ลายถักสีเงินเมทัลลิก จาก DVF

ก�าไลข้อมือสายหนังประดับโลหะและคริสตัล จาก Pandora

ก�าไลข้อมือโลหะประดับคริสตัล จาก Pandora

รองเท้าส้นสูงสีเงินเมทัลลิก จาก Jessica Simpson

ผูห้ ญิงมักจะถูกหนุม่ ๆ มองว่าเป็นเพศทีอ่ อ่ นแอ ต้องได้รบั การประคบประหงม ดู แ ลอย่ า งมากมาย ซึ่ ง ความจริ ง แล้ ว พวกเราไม่ ไ ด้ เ ป็ น แบบนั้ น เสมอไป เพราะความอ่อนโยนที่แสดงออกมาภายนอก ยังซ่อนความแข็งแรงอย่างที่ พวกผู้ชายนึกไม่ถึงเอาไว้ข้างในด้วย ถึงเวลาแล้วที่จะลุกขึ้นมาแสดงพลังของ ผู้หญิงให้ ใครๆ ได้ประจักษ์กันเสียทีว่า ถ้าพวกเราเอาจริงขึ้นมา เหล็กที่ว่า แข็งแกร่งก็ต้องยอมศิโรราบให้แต่โดยดี

นาฬิกาข้อมือสายเหล็ก จาก Gucci

WHERE สินค้ามีจ�าหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นน�า แว่นกันแดดขาแว่นโลหะสีทองเมทัลลิก จาก Burberry กระเป๋าถือ สีฟ้าเทอร์ควอยซ์ จาก Burberry

แว่นกันแดดขาแว่นโลหะ สีฟ้าเทอร์ควอยซ์ จาก Burberry

รองเท้าส้นสูงสีเงินทอง จาก Jessica Simpson

รองเท้าส้นแบนสีทอง จาก BCBGeneration

กระเป๋าถือดีไซน์เมทัลลิก จาก Burberry

ก�าไลข้อมือสายหนัง ประดับคริสตัล จาก Pandora


CALENDAR

27

FRI

MON

TUE

WED

THU

Echo

Ballad of the Black Cloud

House of Ourselves

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 27

นิ ท รรศการศิ ล ปะ โดย สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย เป็นการส�ารวจสัมพันธภาพระหว่ า งสถานที่ เวลา พื้นที่ และการรับรู้ ผ่ า นมิ ติ ข องการเติ บ โต ใช้ชวี ติ และท�างานศิลปะ ทั้ ง ในบริ บ ทสั ง คมเมื อ ง แ ล ะ ช น บ ท วั น นี้ ถึ ง 16 มีนา ค ม 2556 ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศู น ย ์ วิ ท ย ท รั พ ย า ก ร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2965 (เว้น วันอาทิตย์)

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ร่วมสมัย ‘Ballad of the Black Cloud’ โดย ปอม จิตประทักษ์ ที่ใช้เทคนิค ภาพวาดลายเส้ น และ สี ห มึ ก ถ่ า ยทอดตั ว ตน ที่แท้จริงอีกด้านหนึ่งของ มนุษย์ ซึง่ มักจะเผยออกมา ในยามค�า่ คืนทีเ่ ราหลับใหล วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ก้ อ ย อาร์ ต แกลเลอรี สุขมุ วิท ซอย 31 โทร. 0-2662-3218

นิ ท รรศการศิ ล ปะ จัดวาง ‘บ้านของเราเอง’ โดย โนริโทชิ ฮิราคาวะ โดยศิ ล ปิ น ได้ จ� า ลอง บรรยากาศของตลาดนัด มา ไ ว ้ ใ น แ ก ล เ ล อ รี โดยจัดวางสิ่งของต่างๆ บนโต๊ะทรงกลมหลายตัว และเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ช ม สามารถน�าสิง่ ของมาร่วม ในงาน หรือจะหยิบติดมือ กลั บ ไปก็ ไ ด้ วั น นี้ ถึ ง 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 ณ แกลเลอรีเวอร์ (โกดัง รถไฟเก่า) โทร. 08-99885890 (เว้นวันจันทร์และ อังคาร)

แพ็กกระเป๋าให้พร้อม กับการเดินทางครั้งใหม่ ในงาน ‘ไทยเที่ยวไทย ครัง้ ที ่ 27’ ภายใต้แนวคิด ‘รวมสุ ด ยอดผู ้ น� า เที่ ย ว แห่ ง ปี ’ เตรี ย มพร้ อ ม วางแผนการเดินทางกับ สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า น การท่องเทีย่ วพร้อมโปรโมชัน สุดคุ้ม ลดสูงสุดถึง 70% วันนี้ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์

Life Comes Home

พบกับงาน ‘แสนสิริ ไลฟ์ คัมส์ โ ฮม’ พบบ้ า น ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม กว่า 50 โครงการทัว่ ประเทศ พร้อมเปิดตัวคอนโดมิเนียม 11 โครงการใหม่ วันนี้ถึง 17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม โทร. 1685

16 17 SAT

SUN

Featuring Night on the Beach

Japanese Film Festival 2013

ร่วมสุข-เศร้า-เหงาDance ใน ‘Featuring Night on the Beach’ คอนเสิ ร ์ ต ที่ คุ ณ จะสนุ ก กับการฟีเจอริงมากที่สุด อาทิ เติมเต็มค�่าคืนแห่ง ความรักโดย แก้ม-โดม / ป ๊ อ ป -นิว / กัน-จิ๋ ว , การพบกั น ครั้ ง แรกของ บิก๊ แอส-ป๊อด โมเดิรน์ ด็อก ฯลฯ วันนี้ เวลา 18.00 น. เป็ น ต้ น ไป ณ โอเชี ย น มารีนา ยอชต์ คลับ พัทยา จ�าหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ต เมเจอร์

เทศกาลภาพยนตร์ ญี่ ปุ ่ น ที่ ต ้ อ น รั บ ท ่ า น ราวกับร้านอาหารอันอบอุน่ ให้ได้เต็มอิ่มกับเรื่องราว ห ล า ก ห ล า ย ร ส ช า ติ ทั้ง Rinco’s Restaurant (14.00 น.), Udon (16.30 น.) และ A Boy With His Samurai (19.00 น.) ชมฟรี วันนี้ ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซี เ นมา ซิ ตี้ , เทอร์มินอล 21 (รับบัตร ช ม ภ า พ ย น ต ร ์ ที่ จุ ด ลงทะเบี ย นหน้ า งาน 1 ชั่ว โมงก่ อ นเวลาฉาย ของแต่ละเรื่อง)


28

WHEN MY LOVE IS REAL เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

บ้าน กับทีท่ า� งาน ดูเหมือนเป็นสถานทีส่ องแห่ง หลักๆ ที่คนเราใช้ชีวิตอยู่มากที่สุด ยิ่งส�าหรับ คนเมือ งทุก วัน นี้ สถานที่ท�า งานอาจดึง เวลา ไปจากชีวิตมากกว่าบ้านเสียด้วยซ�้า หลายคนจึง พยายามสร้ า งความรู ้ สึก ดีๆ กับ ที่ท�า งานด้ ว ย การตกแต่งโต๊ะหรือห้องท�างานของตัวเองให้สวยงาม มีชวี ติ ชีวาอยูเ่ สมอ ไปจนกระทัง่ สร้างออฟฟิศไว้ใน เขตรัว้ บ้านเสียเลย จะได้มเี วลากับครอบครัวและ การท�างานอย่างเต็มที ่ เช่นเดียวกับ ฤดี ตันเจริญ ผู ้ ก ่ อ ตั้ง Atelier Rudee สถาบัน เครื่อ งประดับ ร่ ว มสมั ย นานาชาติ แ ห่ ง แรกและแห่ ง เดี ย วใน ประเทศไทย ทีเ่ ปลีย่ นสนามหญ้าหลังบ้านให้เป็น สตูดิโอสอนท�าเครื่องประดับสุดเก๋ที่ตอบโจทย์ ความสุขของชีวิตได้อย่างลงตัวทั้งเรื่องงานและ ความอบอุ่นในครอบครัว “สตูดิโอแห่งนี้เคยเป็นสนามหญ้าหลังบ้าน มาก่ อ น พอเราต้ อ งการท�า ธุร กิจ ก็พ ยายาม มองหาทีต่ า่ งๆ แต่กพ็ บว่าท�าทีบ่ า้ นนีแ่ หละดีทสี่ ดุ ซึ่งตัวอาคารทั้งหมดเราเป็นคนออกแบบเองเพื่อ ความประหยัด (หัวเราะ) เนือ่ งจากเราเป็นผูใ้ ช้งาน เอง เราก็รวู้ า่ เราต้องการอะไร จึงออกแบบไปตาม ต้องการ เช่น เรามีพื้นที่แคบแต่ต้องการพื้นที่ ใช้สอยเยอะ ก็เลยท�าเป็นอาคาร 3 ชั้น ออกแบบ ให้เพดานสูง เวลาอยู่จะได้ไม่รู้สึกอึดอัด ส่วน พื้นที่อื่นๆ จะออกแบบตามฟังก์ชันที่เราใช้งาน อย่างห้องท�างานที่ต้องใช้อุปกรณ์หนักก็จะอยู่ ชัน้ ล่าง พอขึน้ มาชัน้ สองก็จะเป็นห้องท�างานทีใ่ ช้ อุปกรณ์เบาหน่อย ชั้นสามก็จะเป็นห้องนั่งเล่น ที่มีชั้นหนังสือไว้อ่านเพิ่มไอเดียใหม่ๆ” นักออกแบบสาวอารมณ์ดยี งั บอกกับเราอีกว่า ความประหยัดไม่ใช่เหตุผลเดียวทีท่ า� ให้เธอตัดสินใจ สร้างสตูดโิ อซึง่ เปรียบเหมือนบ้านหลังทีส่ องแห่งนี้ ขึน้ มา หากแต่ครอบครัวเป็นปัจจัยส�าคัญต่อชีวติ ที่เธออยากอยู่ใกล้ชิดและต้องการมีเวลาให้มาก ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ “ความจริงแล้วเหตุผลที่สร้างสตูดิโอท�างาน ไว้หลังบ้านไม่ได้เกิดจากความประหยัดเพียง

อย่างเดียว แต่เราเป็นคนที่ท�างานแล้วจมหาย ไปกับงาน ถ้าเราไปเช่าอาคารส�านักงาน เราคง หายไปจากครอบครัว ในขณะทีเ่ รารูส้ กึ ว่าคุณพ่อ คุ ณ แม่ ข องเราก็ ค งอยากเจอหน้ า ลู ก บ่ อ ยๆ เพราะก่อนหน้านี้เราก็ไปเรียนอยู่ที่ต่างประเทศ หลายปี จึงคิดว่าทางออกนี้น่าจะดีที่สุดทั้งกับ ตัวเองและครอบครัว คือเราเองก็จะได้ทา� งานทีร่ กั ในขณะที่มีครอบครัวอยู่ใกล้ๆ”

ศิลปินด้านจิวเวลรีที่ติดตามผลงาน - เป็นอาจารย์ของเราเอง คือ Manfred Bischoff และ Caroline Broadhead หนังสือสุดรัก - เป็นเอนไซโคลพีเดียของ สิ่งที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งเกิดขึ้น จากจินตนาการของผูเ้ ขียน สถานีวิทยุที่เปิดประจ�า - ส่วนใหญ่เราจะฟังเพลงทางอินเทอร์เน็ต ใน Sky.fm มีสไตล์เพลงให้เลือกเยอะมาก เช่น เพลงฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ฯลฯ ศิ ล ปิ น ช่ า งไม้ ที่ อ ยากให้ ค นรั ก บ้ า น ลองชมผลงาน - พิ ษ ณุ น� า ศิ ริ โ ยธิ น เจ้ า ของแบรนด์ Potter & Wood Worker แหล่งช้อปปิ้งโคมไฟสุดเจ๋ง - Tee Light ปัจจุบันอยู่ที่ CDC


32

HEALTH

HEALTH TIPS

5 REASONS TO TURN OFF TV

ส�ำหรับบำงครอบครัว ขำดอะไรก็ขำดได้ แต่ขออย่ำงเดียวต้องมีโทรทัศน์ อยู่ที่บ้ำนสักเครื่อง เพรำะถ้ำไม่มีอะไรดู ก็ต้องออกนอกบ้ำนเพรำะคิดไม่ออก ว่ำจะท�ำอะไรดี ซึ่งในสหรัฐอเมริกำมีผลส�ำรวจพบว่ำ ชำวอเมริกันใช้เวลำไปกับ กำรดู โ ทรทั ศ น์ เ ฉลี่ ย วั น ละ 2.5-3 ชั่ ว โมง ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี นั ก วิ ช ำกำร ออกมำบอกว่ำ พฤติกรรมดังกล่ำวส่งผลเสียต่อสุขภำพมำกมำย ดังเช่นที่เรำ รวบรวมมำให้คุณได้อ่ำนดังต่อไปนี้

• การดูโทรทัศน์ทา� ให้คณ ุ มีบตุ รยาก มีการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ดระบุว่า ผู้ชายที่ใช้เวลาไปกับการดูโทรทัศน์ 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 3 ชัว่ โมงต่อวันขึน้ ไป มีผลท�าให้จา� นวน อสุจิล ดลงถึง 44% เมื่อ เทีย บกับ ผู ้ ที่ดูโ ทรทัศน์ น้ อ ยกว่ า นั้น ในทางกลับกัน มีการศึกษาพบว่า ผูช้ ายทีอ่ อกก�าลังกายอย่างน้อย 15 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรือราว 2 ชัว่ โมงต่อวันขึน้ ไป มีจา� นวนอสุจิ มากกว่าผู้ที่ไม่ออกก�าลังกายเลยถึง 73% • การดูโทรทัศน์ท�าให้คุณและคนรักมีความสัมพันธ์แย่ลง มีการศึกษาในคูร่ กั จ�านวน 390 คู่ พบว่า ยิง่ คนเราจมไปกับเรือ่ งราว ที่ไม่จริงบนหน้าจอโทรทัศน์มากเท่าไหร่ บุคคลนั้นจะยิ่งห่างเหิน จากคูร่ กั จนกระทบความสัมพันธ์ของบุคคลทัง้ สองมากขึน้ เท่านัน้ • การดูโทรทัศน์ให้นอ้ ยลงท�าให้คนเราอายุยนื ขึน้ มีการศึกษา พบว่าโทรทัศน์ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบระยะสั้นแก่ผู้ชม แต่ยังส่ง ผลกระทบต่อความยืนยาวของชีวิตผู้นั้นด้วย โดย Journal of the American Medical Association ได้ตีพิมพ์การศึกษาที่ระบุว่า การดูทีวีวันละ 3 ชั่วโมง ท�าให้มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจาก ทุกกรณีมากขึ้น 13% • การดูโทรทัศน์น้อยลงท�าให้คุณหลับสบายขึ้น มีการศึกษา ชาวอเมริกันจ�านวน 20,000 คน พบว่าเกือบ 50% ของทั้งหมด ดูโทรทัศน์ประมาณ 2 ชัว่ โมงก่อนเข้านอน ซึง่ ท�าให้ผนู้ นั้ นอนหลับ ยากขึ้น และมีระยะเวลานอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมง ซึ่งส่งผลให้เป็น โรคร้ายต่างๆ ตามมา อาทิ มะเร็ง โรคอ้วน เป็นต้น • การดูโทรทัศน์ส่งผลต่อสุขภาพของหัวใจ จากการศึกษา ที่ตีพิมพ์ใน Journal of the American Medical Association ระบุว่า การดูโทรทัศน์ยังมีส่วนท�าร้ายหัวใจ โดยทุกๆ 2 ชั่วโมง ที่คนดู โทรทัศน์มากขึน้ ส่งผลให้ผนู้ นั้ มีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็นโรคหัวใจมากขึน้ ประมาณ 15%

ที่มา : www.huffiffiingtonpost.com

26

Q : การเดินเล่นดีต่อสุขภาพ ช่วยลด

ความเสีย่ งในการเสียชีวติ ได้จริงหรือไม่ A : จริง เนือ่ งจากมีการศึกษาโดยนักวิจยั ชาวอิตาเลียนพบว่า การทีผ่ สู้ งู อายุใช้เวลา ไปกับการเดิน 15 นาที 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ สามารถลดความเสีย่ งทีจ่ ะเสียชีวติ ก่อนวัย อันควรได้ถึง 40% เนื่องจากการเดินออกก�าลังกายท�าให้ร่างกายได้รับอากาศสดชื่น สามารถเพิม่ ภูมคิ มุ้ กันให้แก่รา่ งกาย ท�าให้ กระดูกแข็งแรง และลดน�้าหนักส่วนเกินได้ ซึ่งในการศึกษาระบุว่าผู้ที่มีสุขภาพดีจาก การหมัน่ เดินออกก�าลังกาย มักเป็นคนกลุม่ เดียวกับคนทีท่ านอาหารสุขภาพและไม่เครียด นอกจากนี้ จากการวิจยั ของมหาวิทยาลัย พิตส์เบิร์กยังระบุว่า อัตราเร็วในการเดิน ก็มสี ว่ น กล่าวคือผูม้ อี ายุ 65 ปีขนึ้ ไป ทีเ่ ดิน ช้ากว่า 2 ฟุตต่อวินาที มีอตั ราการเสียชีวติ ที่มากกว่าผู้ที่เดินเร็วกว่า 3.3 ฟุตต่อวินาที และการเดินบ่อยๆ ยังช่วยลดความเสี่ยง ในการเกิดอุบัติเหตุหกล้มส�าหรับผู้สูงอายุ อีกด้วย ที่มา : www.dailymail.co.uk

British Journal of Nutrition เผยผลวิจัยว่า การทานอาหารที่มีไลโคปีนสูงอย่าง มะเขือเทศติดต่อกันเป็นเวลา 11 ปี สามารถลดโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจได้ถึง 26%

HEALTH NEWS สื่ออังกฤษเผย คนอ้วนมีโอกาสเสียชีวิตจากการขับรถ มากกว่าคนผอม 80% มีการศึกษาตีพมิ พ์ลงใน Emergency Medicine Journal ระบุวา่ คนขับรถทีอ่ ว้ นมากมีโอกาส เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุมากกว่าคนทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�าหรับผูห้ ญิงอ้วน เพราะมีความเสีย่ ง ในเรื่องนี้สูงสุด จากการศึกษาผู้ขับรถจ�านวน 6,806 คน ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถยนต์ 3,403 เหตุการณ์ พบว่า 18% ของทั้งหมดเป็นคนอ้วน (มีค่า BMI 30 ขึ้นไป) 33% ของทั้งหมด เป็นคนที่มีน�้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน และ 46% เป็นคนที่มีน�้าหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดี ทั้งนี้ พบว่ากลุ่มคนที่อ้วนที่สุด หรือมีค่า BMI อยู่ที่ 40 ขึ้นไป มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต มากกว่าคนที่มีน�้าหนักปกติถึง 80% ทางด้าน ดอกเตอร์ ทอม ไรซ์ นักวิทยาศาสตร์จาก Safe Transportation and Research Center กล่าวว่า “เหตุผลที่คนอ้วนมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต มากกว่าก็เพราะรถยนต์ส่วนใหญ่ออกแบบอุปกรณ์ เช่น เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย หรือเบาะนั่ง มาเพือ่ รักษาความปลอดภัยคนขับทีม่ รี ปู ร่างและน�า้ หนักปกติ จึงไม่สามารถรักษาความปลอดภัย ให้กบั ผู้ขับที่มีรูปร่างอ้วนมากๆ ได้” ที่มา : www.dailymail.co.uk


34

HEART

HEART TIPS

4 WAYS TO CREATE MORE LOVE IN YOUR LIFE

คงไม่ผิดนักถ้ำจะบอกว่ำสัปดำห์นี้น่ำจะเป็นสัปดำห์ที่คนบอกรักกัน มำกทีส่ ดุ ในโลก เพรำะถึงแม้บำงคนจะบอกว่ำคนเรำสำมำรถแสดงควำมรัก ได้ทกุ วัน ไม่ตอ้ งรอวันวำเลนไทน์ แต่พอวันที่ 14 กุมภำพันธ์ ใกล้เข้ำมำทีไร หลำยคนก็มักจะวำงแผนเซอร์ ไพรส์คนรักของตัวเองเสมอ แต่คนโสด ก็อย่ำน้อยใจ เพรำะถึงไม่มีแฟน ก็สร้ำงควำมรักและควำมสุขให้กับตัวเอง ได้ด้วยวิธีกำรที่เรำขอน�ำเสนอดังต่อไปนี้

• เป็นตัวเอง และพูดแต่ความจริงเสมอ เช่น ถ้าเป็นโสดก็ขอ ให้ยอมรับว่าตัวเองเป็นโสด เพราะมันไม่ใช่เรื่องเสียหายตรงไหน ในทางตรงกันข้าม คุณอาจจะมีความสุขกว่าคนมีคู่แต่ไม่จริงใจ ต่อกันด้วยซ�า้ ในขณะเดียวกันส�าหรับคนมีคู่ การเป็นตัวของตัวเอง คือการแสดงออกที่ดีที่สุด เพราะการแสร้งท�าเป็นเหมือนคนอื่น สักวันหนึง่ คุณก็จะเหนือ่ ยและยอมแพ้ตอ่ สภาวะเช่นนัน้ แต่ถา้ คุณ เป็นตัวของตัวเองแล้วคนรักของคุณรับได้ ความรักทีเ่ กิดขึน้ ก็จะเป็น ความรู้สึกที่แท้จริง • ฝึกเห็นอกเห็นใจตัวเอง ซึ่งอาจท�าได้ด้วยการถามตัวเองว่า มีความสุขกับสิ่งที่ท�าอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่า เหนื่อยไปไหมที่จะต้อง ทุ่มเทแรงกายแรงใจมากขนาดนั้น และมันคุ้มหรือเปล่ากับเวลา และความรูส้ กึ ทีเ่ สียไป เพราะบางครัง้ การปล่อยให้ตวั เองเป็นอิสระ อาจเป็นหนทางสู่ความรักและความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าก็ได้ อยู่ที่ว่า คุณกล้าพอที่จะก้าวออกจากอดีตแล้วอยู่กับปัจจุบันและอนาคต หรือเปล่า • ให้อภัย เป็นอีกอย่างหนึง่ ทีท่ า้ ทายความเข้มแข็งของจิตใจมนุษย์ มากที่สุด ซึ่งมันก็ท�าให้คนเรามีความสุขมากที่สุดเช่นเดียวกัน ซึง่ เราอยากจะย�า้ อีกสักครัง้ ว่าการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้ แต่มันคือชัยชนะรูปแบบหนึ่งที่ท�าให้คนเราได้เรียนรู้ถึงความรู้สึก รักอย่างแท้จริง • ปรารถนาดีกบั คนทีอ่ ยูต่ รงหน้าเสมอ เพราะมีประโยชน์อะไร ที่เราจะต้องระแวงคนแปลกหน้าอยู่ตลอดเวลา ในทางตรงข้าม การคิดและท�าแบบนัน้ อาจท�าให้คณ ุ อยูใ่ นสังคมยากขึน้ เราจึงอยาก ชวนให้คณ ุ ลองเปิดใจ พูดและแสดงออกกับคนทีเ่ จอในชีวติ ประจ�าวัน แบบไร้อคติดบู า้ ง เชือ่ ว่ารอยยิม้ และเสียงหัวเราะของคุณในแต่ละวัน จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ที่มา : wwww.hufffiifingtonpost.com

LET’S DEPOSIT THE TIME AND GO VOLUNTEERING

แม้ใครจะบ่นว่าคนในสังคมทุกวันนีม้ นี า�้ ใจ น้อยลงเต็มที แต่เราเชือ่ ว่าอย่างไรเมืองไทย ก็ยงั มีคนอีกจ�านวนมากทีพ่ ร้อมจะเสียสละ และปันน�า้ ใจให้ผอู้ นื่ เสมอ และในสัปดาห์นี้ เราขอแนะน�าให้คุณได้รู้จักการท�าความดี รูปแบบใหม่ นัน่ คือการแบ่งปันเวลาให้สงั คม ผ่าน ‘ธนาคารจิตอาสา’ โดยมีหลักการง่ายๆ 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ หนึง่ สมัครสมาชิกของ เว็บไซต์ธนาคารอาสา (www.jitarsabank.com) พร้อมระบุวา่ ตัวเองจะฝากหรือให้เวลาไปกับ การท�างานอาสากีช่ วั่ โมง สอง ค้นหาและ สมัครภารกิจจิตอาสาที่ตรงกับความสนใจ ของตัวเอง เช่น ครูอาสากลางกรุง อาสาบิด ลูกโป่ง เป็นต้น สาม แบ่งปันประสบการณ์ บอกเล่าความประทับใจและสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากกิจกรรมทีไ่ ด้ทา� มาเพือ่ เป็นแรงบันดาลใจ ให้สมาชิกคนอืน่ ๆ พร้อมยืนยันจ�านวนเวลา ทีไ่ ด้ใช้ไป เพียงเท่านีค้ ณ ุ ก็มสี ว่ นในการท�าให้ สังคมน่าอยู่ขึ้นแล้ว ทั้งนี้ ปัจจุบันธนาคาร จิตอาสามีเวลารวมของภารกิจทีท่ า� เสร็จสิน้ ไปแล้วกว่า 19,000 ชั่วโมง สนใจดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.jitarsabank.com

“โลกต้องการคนดี ไม่ใช่เพื่อให้มารับรางวัล แต่เพื่อมาช่วยกันทำาชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น ไม่พึงทำาความดีเพื่อนำาความดีมาเสริมตัวตน แต่พึงสละตนเพื่อเสริมความดี” พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ใกล้เข้ำมำทุกทีกับกำรประกำศผลรำงวัลออสกำร์ประจ�ำปี 2013 ซึ่งจะมีกำรจัดงำนขึ้นในวันที่ 24 กุมภำพันธ์นี้ (ตรงกับเช้ำวันที่ 25 กุมภำพันธ์ของไทย) โดยขณะนี้ก็ ได้มีกำรประกำศ รำยชื่อผู้เข้ำชิงในสำขำต่ำงๆ แล้ว และ Life of Pi เป็นภำพยนตร์เรื่องหนึ่งที่โดดเด่นในปีนี้จำกกำรได้ร่วมเข้ำชิงรำงวัลมำกถึง 11 สำขำ เรำจึงอยำกชวนคุณมำท�ำควำมรู้จักกับผู้ก�ำกับ ของเรื่อง ‘อั้ง ลี่’ หนึ่งในผู้เข้ำชิงรำงวัลผู้ก�ำกับยอดเยี่ยมในเวทีนี้ด้วยเช่นกัน Name : Ang Lee Nationality : Taiwanese Born : 23 October 1954 Age : 58

“We need storytelling. Otherwise, life just goes on and on, like the number Pi” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : www.biography.com, www.imdb.com

• อั้ง ลี่ เกิดที่ไต้หวัน เติบโตในครอบครัวคนจีนที่เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี โดยพ่อของเขาเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนมัธยม แห่งหนึ่งซึ่งเคี่ยวเข็ญให้เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ โดย อั้ง ลี่ พยายามสอบถึง 2 ครัง้ แต่ไม่ผา่ น เขาจึงแอบไปสอบเข้าที่ National Arts School เพื่อเรียนด้านการแสดงและภาพยนตร์ที่เขาสนใจ แต่เมื่อสอบติด พ่อของเขาก็ขัดขวางไม่ให้เรียน แต่เขาก็ยืนยันที่จะ ออกจากบ้าน เดินทางไปยังไทเปเพื่อไปเรียนที่นั่นให้ได้ • ในปี ค.ศ. 1975 อั้ง ลี่ เรียนจบ พ่อของเขาก็สั่งให้เขากลับไป ท�างานที่บ้าน และเขาก็ยอมกลับไปรับราชการอยู่ระยะหนึ่งก่อนจะ ตัดสินใจหวนสู่การเรียนด้านภาพยนตร์อีกครั้ง โดยบินไปเรียนต่อ ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา และเรียนต่อปริญญาโท ด้านเดียวกันที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก และในปี 1982 เขาได้รับทุน ของมหาวิทยาลัยจากการก�ากับภาพยนตร์เรื่อง I Wish I was that Dim Lake และได้รับรางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมจากการแข่งขัน สร้างภาพยนตร์ของไต้หวัน หลังจากเรียนจบเขาก็ยงั คงปักหลักอยูท่ ี่ อเมริกา และใช้เวลามากถึง 6 ปี ในการฝึกเขียนบทและท�าหน้าที่ พ่อบ้าน ในขณะทีภ่ รรยาของเขาต้องเป็นฝ่ายท�างานหาเลีย้ งครอบครัว • ที่สุดในปี ค.ศ. 1992 ภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาก็คลอดออกมา

นั่นคือ Pushing Hands มีเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวชาวไต้หวัน ทีอ่ าศัยในนิวยอร์ก ซึง่ สะท้อนช่องว่างระหว่างยุคสมัยและประเพณี ในขณะนั้นออกมา ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลม้าทองค�า สาขาผู้ก�ากับยอดเยี่ยมอีกด้วย ต่อจากนั้นเขาก็ยังท�าภาพยนตร์ ออกมาอีกหลายเรื่อง ที่แม้ว่าจะไม่ได้ท�าเงินมหาศาล แต่ก็ได้รับ รางวัลมากมาย อาทิ Wedding Banquet, Hulk ฯลฯ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2006 ภาพยนตร์ฟอร์มเล็กเรือ่ ง Brokeback Mountain ซึง่ มีเนือ้ หา เกี่ยวกับความรักของชายรักร่วมเพศก็ได้ออกฉายและได้รับรางวัล อันทรงเกียรติมากมาย อาทิ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในงานเทศกาล ภาพยนตร์นานาชาติเวนิส, ผู้ก�ากับยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ ซึ่งเขาเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ • หลังจากนั้นเขาก็ยังก�ากับหนังอีก 2 เรื่อง จนกระทั่งในปีที่ผ่านมา อัง้ ลี่ ก็ได้สง่ ผลงานเรือ่ งใหม่ออกมานัน่ ก็คอื Life of Pi ซึง่ ได้รบั ค�าชม อย่างกว้างขวาง โดย ทอม โอนีล จาก Goldderby.com ได้ยกย่อง ภาพยนตร์เรือ่ งนีว้ า่ “ไม่ได้เป็นหนึง่ ในสุดยอดภาพยนตร์แห่งปี 2012 แต่เป็นหนึง่ ในสุดยอดหนังของทุกยุคสมัย” และถ้าคุณอยากทราบว่า อั้ง ลี่ จะพาภาพยนตร์เรื่องนี้คว้ารางวัลออสการ์มาได้กี่รางวัล มาร่วมลุ้นกันได้ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้


ALL ABOUT BIZ

36

BIZ IDEA

BIZ LIFE

WALK ON MY OWN WAY ถวนันท์ ธเนศเดชสุนทร

Managing Director แห่ง D Well Grand Asset Co., Ltd. บริษทั พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 ซึ่งประสบความส�าเร็จจากการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บ้านเดีย่ ว และทาวน์โฮม ภายใต้แบรนด์ D’65 Condominium, D’25 Thonglor และ D’Habitat โดยมีจดุ ขายอยูท่ ี่ ดีไซน์ทนั สมัย เพือ่ ตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ ใหม่ทตี่ อ้ งการอัตลักษณ์ ไม่ซา�้ ใคร

• ผู้ใหญ่ที่เคารพท่านหนึ่งเคยสอนผมว่า ถ้าจะท�าอะไรแล้วต้องรอให้พร้อม ทุกอย่างเสียก่อน สุดท้ายคุณจะไม่ได้ทา� อะไรเลย ถ้าคุณตัดสินใจว่าจะท�าอะไร แล้วก็ลุยไปเลย แต่ต้องมีความแน่วแน่มั่นคง และมีข้อมูลในการตัดสินใจ อย่างละเอียดรอบคอบด้วย • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมาก เจ้าของโครงการต่างๆ มีความเป็นมืออาชีพมากขึน้ คงเป็นเพราะเราได้บทเรียน จากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2540 ที่ผ่านมา ท�าให้โครงการต่างๆ ต้อง สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคให้มากกว่าเดิม • ทุกครัง้ ทีผ่ มจะเริม่ ต้นโครงการใหม่ๆ ผมจะคิดถึงความสุม่ เสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ในโปรเจ็กต์ เช่น ความล่าช้าของการก่อสร้าง หรือสร้างเสร็จแล้วแต่ขายช้า จะเกิดอะไรขึน้ แล้วน�าปัญหาเหล่านีไ้ ปคุยกับทางธนาคาร ซึง่ ผมจะไม่เอาแต่ ด้านทีด่ ไี ปคุยกับพวกเขา เพือ่ ทีท่ างธนาคารจะสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และช่วยให้กระบวนการในการขอกู้เงินลงทุนเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น • ความผันผวนทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ท�าให้ตอ้ งรูจ้ กั การวางแผนในระยะสัน้ ซึ่ ง ต่ า งจากเมื่ อ ก่ อ นที่ ก ารวางแผนงานธุ ร กิ จ อาจมองไปในระยะยาวได้ เราท�าได้แต่เพียงวางทิศทางของบริษัทไว้คร่าวๆ แล้วใช้วิธีปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ทางการตลาดตามแต่สถานการณ์ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นแทน • เนื่องจากผมเรียนจบมาทางด้านสถาปัตย์ ซึ่งสอนเรื่องการออกแบบตาม เงื่อนไขและข้อจ�ากัดต่างๆ จึงท�าให้มีข้อดีว่า เวลาเจอปัญหา เราสามารถคิด วิธกี ารจัดการได้หลายรูปแบบ และสามารถพลิกแพลงปรับโจทย์ได้ เหมือนกับ ค�าที่เขาชอบพูดกันว่า ‘คิดนอกกรอบ’ • การคิดนอกกรอบของผมก็คือ การท�าธุรกิจต้องไม่คิดถึงเรื่องของผลก�าไร เป็นหลัก แต่ท�าเพราะความรัก ความชอบ อยากจะสร้างผลงานดีๆ ให้เป็น หน้าตาของบริษทั และผลิตสินค้าทีไ่ ม่จา� เป็นต้องเดินตามใคร ผมอยากมีผลงาน ใหม่ๆ ที่ไม่จ�าเจออกมาให้ตลาดได้เห็นบ้าง • สถานการณ์ธุรกิจที่พลิกแพลงได้ตลอดท�าให้เรารู้จักคิด และไตร่ตรอง ในการท�างาน เช่น คุณก�าลังจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่สกั ชิน้ ลูกค้าทีเ่ ข้ามาดูงาน อาจจะเป็นกลุ่มคนหลายวัย ซึ่ง ไม่ ต รงกับกลุ่ ม เป้ า หมายที่เราวางเอาไว้

แต่เราจะไม่สนใจพวกเขาไม่ได้ ดังนั้น คุณต้องรู้จักวิธีการพูดคุยกับลูกค้า แต่ละกลุ่มให้ตรงต่อความต้องการของเขาด้วย • ปัญหาทีท่ า้ ทายทีส่ ดุ ของผมคือ เหตุการณ์ทเี่ ราควบคุมไม่ได้ เช่น เหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเกิดในวันที่เราก�าลังจะเปิดตัว โครงการใหม่ ท�าให้ชาวต่างชาติที่กา� ลังจะตัดสินใจซื้อของกับเราชะงัก เพราะ ไม่แน่ใจในความไม่สงบภายในประเทศ ผมก็ต้องสร้างความมั่นใจแก่พวกเขา ว่าเหตุการณ์นี้จะสงบโดยเร็ว และไม่มีผลกระทบต่อพวกเขาแน่นอน • ผมคัดเลือกทีมงานโดยการสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเขาระหว่างการสัมภาษณ์ ซึ่งอาจจะเป็นค�าถามยากๆ หรือถามในสิ่งที่เขายังไม่ทันตั้งตัว เพื่อทดสอบว่า เมื่อต้องเจอกับปัญหาเฉพาะหน้า คนคนนี้จะสามารถรับมือหรือจัดการกับ เรื่องที่ไม่คาดฝันได้มากน้อยแค่ไหน • เวลาท�างานผมจะปล่อยให้ทีมงานท�างานกันอย่างอิสระ แต่จะบอกความต้องการเอาไว้เป็นข้อๆ ถ้าเขาท�าข้อไหนไม่ได้ ก็จะช่วยลงไปดูว่าเกิดปัญหา อะไร หรื อ ถ้ า จะเสนอความคิ ด อะไรใหม่ ๆ ขึ้ น มาผมก็ พ ร้ อ มที่ จ ะรั บ ฟั ง และอาจจะน�าเอาไปปรับใช้ตามด้วยเช่นกัน • เป้าหมายต่อไปของเราคือการสร้างแบรนด์ของตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป ให้แบรนด์ของเรามั่นคง แข็งแกร่ง และมีความน่าเชื่อถือในสายตาของกลุ่ม ลูกค้าทุกประเภท • ทีมงานทุกคนมีศกั ยภาพในการท�างานเหมือนกัน อยูท่ ตี่ วั เราว่าจะท�าอย่างไร ให้ลูกน้องมีความมั่นใจที่จะแสดงศักยภาพนั้นออกมา และผมคิดว่าการให้ พวกเขาปล่อยของออกมาอย่างเต็มที่นั้นส�าคัญกว่าการใช้ให้คนท�างานตาม ค�าสั่ง เพราะบางครั้งตัวเราเองอาจจะคิดอะไรที่ผิดทางไปได้เหมือนกัน • ข้อมูลที่ผมให้ความส�าคัญที่สุดคือข้อมูลที่ได้มาจากการออกไปตามหาด้วย ตัวเอง ตัง้ แต่การออกไปพบเจอลูกค้า ไปดูตามไซต์งานก่อสร้าง หรือแม้กระทัง่ โครงการของคนอื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือข้อมูลดิบที่เป็นความจริง • ผูน้ า� ทีด่ คี วรเป็นคนทีไ่ ม่เผด็จการ แต่กล้าได้กล้าเสีย มีความเด็ดขาด เมือ่ ถึง จุดทีต่ อ้ งตัดสินใจก็สามารถสัง่ การได้ทนั ที และพร้อมยอมรับกับความผิดพลาด ที่จะเกิดขึ้นโดยไม่มีการปัดความรับผิดชอบไปให้คนอื่น

ผู้เขียน : Austin Kleon ผู้แปล : อาสยา ฐกัดกุล ส�านักพิมพ์ : วีเลิร์น ราคา : 160 บาท

ในธุรกิจโรงแรม นอกจากจะต้องสร้าง จุดขายด้วยความสะดวกสบาย ความหรูหรา และบริ ก ารที่ ดี แ ล้ ว เรื่ อ งสถานที่ ตั้ ง ของ โรงแรมก็ มี ค วามส� า คั ญ ไม่ แ พ้ จุ ด ขายอื่ น ๆ บ่อยครั้งที่เราเห็นโรงแรมตั้งอยู่ในที่ที่มีผู้คน พลุกพล่านใจกลางเมือง หรือบางครั้งก็ไป ซุกตัวอยู่ในมุมเงียบๆ เพื่อความผ่อนคลาย อย่างสูงสุดของลูกค้า แต่สถานที่เหล่านั้น คงธรรมดาไปส� า หรั บ Sleeping Around โรงแรมรูปแบบใหม่ในประเทศเบลเยียมที่ใช้ ตู้คอนเทนเนอร์เป็นห้องพัก โดยมีอุปกรณ์ อ�านวยความสะดวกครบครัน ทั้งเฟอร์นิเจอร์ ห้ อ งน�้ า หรื อ แม้ แ ต่ มุ ม ทานอาหารเล็ ก ๆ ในสัดส่วนที่พอดิบพอดี แต่นอกจากนั้นแล้ว จุดขายของโรงแรมแห่งนี้ยังอยู่ตรงที่ตั้งของ โรงแรมที่จะสลับสับเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ ทั่ ว เมื อ งแอนต์ เ วิ ร ์ ป โดยลู ก ค้ า สามารถ ท�าการจองทีพ่ กั ผ่านเว็บไซต์ได้เหมือนโรงแรม ทั่ ว ไป แต่ จ ะไม่ มี ท างรู ้ เ ลยว่ า จะได้ ไ ปพั ก ที่ไหนจนกว่าจะใกล้วันเช็กอิน ซึ่งทางโรงแรม จะแจ้งกลับมาว่าขณะนี้โรงแรมก�าลังตั้งอยู่ ที่ไหน พร้อมพิกัดแผนที่ให้หาได้อย่างสะดวก เป็นการสร้างความประหลาดใจให้กับลูกค้า ผูร้ กั การผจญภัย ในสนนราคา 149 ยูโรต่อคืน โดยลูกค้าที่มาพักส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มี ความยื ด หยุ ่ น สู ง อี ก ทั้ ง ยั ง ต้ อ งเปิ ด ใจรั บ ประสบการณ์ แ ปลกใหม่ ที่ ไ ม่ เ คยพบเจอ มาก่อนด้วย ซึ่งปัจจุบันโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ริมแม่น�้าสเกลต์ที่มีวิวทิวทัศน์แสนสวยงาม ไม่แน่ว่าคราวหน้าอาจจะย้ายไปอยู่บนตึกสูง ใจกลางเมือง หรือสถานทีแ่ ปลกๆ ใหม่ๆ ทีเ่ รา คาดไม่ถึงก็เป็นได้ สนใจไอเดียนี้ลองแวะไปที่ www.sleepingaround.eu

BIZ QUOTE

BIZ BOOK

ขโมยให้ ได้อย่างศิลปิน (Steal Like an Artist)

Sleeping Around

ค�าโปรยในหน้าแรกๆ ของหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ว่า “กวี ส มั ค รเล่ น เลี ย นแบบ ส่ ว นกวี มื อ อาชี พ ขโมย กวีฝีมือแย่ทา� ให้ของที่ขโมยมาดูแย่ลง แต่กวีฝีมือเยี่ยม จะท�าให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิม หรืออย่างน้อยก็ต่างจาก เดิม กวีชั้นเยี่ยมจะประกอบสิ่งที่ขโมยขึ้นมาใหม่ให้ได้ อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ และแตกต่างจาก ต้นฉบับเดิมอย่างสุดขัว้ ” - ที. เอส. อีเลียต ซึง่ ตลอดทัง้ เล่ม ของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนพยายามจะโน้มน้าวให้เรา คล้อยตามว่า ทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นของใหม่ เอี่ยมอ่องอย่างแท้จริง ทุกแนวคิดที่เกิดขึ้น ไอเดียที่ว่า สดใหม่และแตกต่างที่เราเข้าใจกันนั้น แท้จริงแล้วเป็น เพียงการหยิบยืมหรือขโมยมาจากสิง่ รอบๆ ตัวแทบทัง้ สิน้ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนั ทีม่ ไี อเดียดีๆ เกิดขึน้ แทบทุกวัน การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานที่ โ ดดเด่ น อาจเป็ น เรื่ อ งยาก

เพราะไม่ว่าจะคิดจะท�าอะไรก็อาจจะดูซ�้ากับของคนอื่น ไปทุกอย่าง เพราะฉะนัน้ แทนทีจ่ ะปัดไอเดียดีๆ ของคนอืน่ ให้พ้นสายตาเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ ผู้เขียน กลับบอกว่า เราควรจะหยิบยืมไอเดียดีๆ เหล่านั้นมา รวบรวมเข้าด้วยกัน แล้วผสมผสานให้กลายเป็นไอเดีย ที่มีเอกลักษณ์ในแบบของเราเอง ด้วยเคล็ดลับ 10 ข้อ ที่ จ ะท� า ให้ คุ ณ กลายเป็ น ขโมยชั้ น เยี่ ย ม ซึ่ ง สิ่ ง ที่ เ ขา น� า เสนอดู จ ะน่ า เชื่ อ ถื อ มากขึ้ น ไปอี ก เมื่ อ ได้ รู ้ ว ่ า เขา เป็นทั้งนักเขียน และศิลปินผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น อัจฉริยะจากนิตยสาร New York รวมทัง้ ยังเป็นนักบรรยาย ในหัวข้อ ‘ความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิตอล’ ให้กับ องค์กรระดับโลกมากมายมาแล้วด้วย เมื่อศิลปินผุด ไอเดียสร้างสรรค์ได้ตลอดเวลา แล้วท�าไมคนที่อยู่ใน โลกธุรกิจอย่างเช่นเราๆ จะท�าแบบศิลปินบ้างไม่ได้ล่ะ

“ALL THE THINGS I LOVE IS WHAT MY BUSINESS IS ALL ABOUT.”

Martha Stewart, American Businesswoman and Lifestyle Guru


40

Antigravity Yoga โยคะต้านแรงโน้มถ่วงสุดฮอต ต้นฉบับแห่งโยคะบนผืนผ้า มาถึงเมืองไทยแล้ว!

หากคุณก�าลังมองหากีฬาที่ให้ทั้งความแข็งแกร่ง การเผาผลาญ กล้ามเนื้อที่สวยงาม ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และความสงบนิ่ง ในเวลาเดียวกัน เราขอแนะน�ากีฬาสุดฮอตที่ก�าลังเป็นที่นิยมทั่วโลก กับ AntiGravity Yoga หรือโยคะต้านแรงโน้มถ่วง ต้นฉบับแห่งโยคะบนผืนผ้าทีค่ ดิ ค้นโดย คริสโตเฟอร์ แฮริสนั นักกายกรรมและนักโยคะชือ่ ดังของศิลปินสุดฮอตอย่างมาดอนนา และพิงก์ กับการออกก�าลังกายในรูปแบบ fusion technique ที่ผสมผสาน 5 ศาสตร์ ไว้ด้วยกัน ได้แก่ โยคะ, พิลาตีส, การเต้น, Calisthenics (การออกก�าลังกายที่เน้นการสร้างความแข็งแรงและสร้างสัดส่วนที่สวยงาม) และ Aerial Art (การแสดงที่เหมือน ล่องลอยอยู่กลางอากาศ) ที่โดนใจคนรักการออกก�าลังกายมาแล้วทั่วโลก ด้วยเสน่ห์ของความสนุกและผ่อนคลายเมื่ออยู่ในเปลผ้าแฮมม็อก ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อการเล่นโยคะต้านแรงโน้มถ่วงโดยเฉพาะ สามารถรับน�้าหนักได้ถึง 1,000 ปอนด์ หรือกว่า 500 กิโลกรัม เตรียมพบกับประสบการณ์ใหม่ของการออกก�าลังกายที่ให้ทั้งความสนุก ท้าทาย และความผ่อนคลาย ได้แล้ววันนี้ที่วิงส์ แอเรียล คลับ บริเวณชั้น 3 เมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน (ซูซูกิ อเวนิว) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 0-2513-7833, 08-9994-2357 หรือดูรายละเอียดที่ www.wingsaerialclub.com

ทูนทอล์ค เปิดตัวบริการ 3 จี พรีเพด ในประเทศไทย เพิ่มความสะดวกสำาหรับนักเดินทาง

ทูนทอล์ค เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที ่ 3 จี แบบพรีเพด เพิม่ ความสะดวกส�าหรับนักท่องเทีย่ ว นักธุรกิจ และคนรุน่ ใหม่ในประเทศไทย ภายใต้การขอใบอนุญาตให้บริการในนามของบริษทั ล็อกซเล่ย ์ โมบาย จ�ากัด ได้นา� เครือข่าย 3 จี ความเร็วสูงสุดของทีโอที มาให้บริการกับลูกค้า ลูกค้ายังสามารถสะสมคะแนนทูนทอล์ค (Tune Talk Points) เพื่อแลกรับ บัตรโดยสารแอร์เอเชีย ลูกค้าของทูนทอล์คจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการสะสมคะแนนทูนทอล์ค (Tune Talk Points) ในทุกครัง้ ทีเ่ ติมเงิน ซึง่ สามารถน�าคะแนนนีม้ าแลกรับบัตรโดยสารแอร์เอเชียได้ แพ็กเกจซิมการ์ดโทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ องทูนทอล์ค มีจ�าหน่ายในราคา 69 บาท และ 169 บาท (มีค่าโทรศัพท์ในซิมการ์ด 100 บาท) ในทุกเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชีย ร้านตัวแทนจ�าหน่ายทีพ่ นั ธุท์ พิ ย์ พลาซ่า และฟิวเจอร์พาร์ก ลูกค้าสามารถเติมเงินได้อย่างง่ายดายทีร่ า้ น 7-Eleven, Big C, 108 Shop, ไปรษณียไ์ ทย ตูเ้ อทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที ่ www.TuneTalk.com หรือโทร. 0-2333-3333

5 หนุ่มเข้ม Mummy Daddy ปล่อยซิงเกิ้ลที่ 2 สุดซ่า จังหวะชวนเต้น

ดี เ จเอกกี้ ดี๊ ด ๊ า ได้ แ จมคอนเสิ ร ์ ต ใหญ่ ชวนแฟนๆ อุ ด หนุ น อั ล บั้ ม ‘บั น ทึ ก การแสดงสด Green Concert #15’

ห่างหายจากเวทีคอนเสิรต์ ใหญ่มานาน หนึง่ ในอดีต สมาชิกบอยแบนด์แห่งวง UHT ‘ดีเจเอกกี้’ - เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ ถึงกับดี๊ด๊าดีใจจนออกนอกหน้า เมื่อ ค่ายจีเอ็มเอ็ม เอ วางแผงอัลบั้ม ‘บันทึกการแสดงสด Green Concert#15 Club Friday Based on True Story’ ให้แฟนๆ ได้หาซื้อมาเก็บสะสม และไว้ดู ไว้ฟัง งานนี้ ดีเจเอกกีม้ โี อกาสได้ขนึ้ แสดงบนเวที Green Concert ครัง้ นี้ ด้วย หาซือ้ อัลบัม้ ‘บันทึกการแสดงสด Green Concert #15 Club Friday Based on True Story’ ทั้งในรูปแบบ DVD และ VCD ได้แล้วทุกแผงวันนีท้ วั่ ประเทศ พร้อมทัง้ ติดตามข่าวสารอัพเดตความเคลือ่ นไหวของศิลปินและ ผลงานจากค่ายจีเอ็มเอ็ม เอ ได้ท ี่ www.atimemedia.com และ www.facebook.com/gmmapage

จากซิงเกิ้ลแรก ‘เด็กเมื่อวานซืน’ ของ 5 หนุ่มเข้มวง Mummy Daddy กับแนวดนตรี Alternative/Celtic แห่งค่ายไอคอนนิค ของ ‘โดม’ - ปกรณ์ ลัม ที่ส่งออกมาสร้างความแปลกใหม่ ด้วยการผสมผสานดนตรี Alternative กับเสียงปีส่ กอต มาถึงซิงเกิล้ ที ่ 2 เพลง Strawberry Crazy ก็ยงั มาพร้อมความแปลกใหม่ในแนวดนตรี อีกเช่นเคย ด้วยการผสมผสานเครือ่ งดนตรีเบนโจให้เข้ากับจังหวะสนุกๆ ชวนขยับแข้งขาและเอว โดยเพลงนี้ ได้นักแต่งเพลงมือโปรอย่าง ‘ตั้ม สกาแล็คซี่’ มาร่วมแจม และเรียบเรียง-ท�านองโดย ‘เกี๊ยะ’ - สมนึก ท่าชี มือเบสของวง เนื้อหาพูดถึงคู่รักที่มีความชอบที่แตกต่างกันแบบสุดขั้ว ชอบทุกอย่างที่แตกต่างกันทุกเรื่อง แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุด ขยับเต้นไปตามจังหวะกับ Strawberry Crazy ได้แล้ววันนี้ พร้อมติดตามมิวสิกวิดีโอสุดเท่ได้เร็วๆ นี้ ดาวน์โหลดเพลงได้ท ี่ *123 8222

บีทเู อส เติมความหวานรับวาเลนไทน์ ด้วยของขวัญชิน้ พิเศษ ‘B2S In Love’

บีทเู อส แหล่งความรูค้ รบครันทันสมัย ชวนคุณๆ เติมความหวานรับเทศกาลวาเลนไทน์ คัดสรรสินค้า คุณภาพที่มาพร้อมกับโปรโมชันสุดพิเศษ อาทิ กล่องดนตรี (B2S Music Box) สุดแสนโรแมนติก กับเพลง ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ (ดา เอ็นโดรฟิน) และเพลงเธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ (ประภาส ชลศรานนท์) ในราคา 1,399 บาท และพบกับสินค้า Luxury Pen ซื้อปากกาคู่ (ซื้อ 2 ชิ้น) รับส่วนลดพิเศษสุด 50% อาทิ ปากกาแบรนด์ Parker, Pentel, Sheaffer, Cross, Artifact, Zebra, Lamy และ Online เลือกสรรสินค้า คุณภาพราคาประทับใจ ตัง้ แต่วนั นีจ้ นถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556 ทีร่ า้ นบีทเู อส ทุกสาขาทัว่ ประเทศ (ยกเว้น B2S Magazine Corner)


THE MOST POPULAR FREE COPY!

44

232 ISSUE2013 28 DEC 2012 - 3 JAN

ISSUE 206 29 JUN - 5 JUL 2012

ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ พบกับ a day BULLETIN ฟรีก๊อบปี้ยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT และ ทีจ่ ดุ แจกพลุกพล่านทัว่ กรุงเทพฯ กว่า 500 แห่ง สมัครสมาชิกรายปี โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49 หรือ 08-6304-4800 อ่าน a day BULLETIN ฉบับล่าสุด และ ฉบับย้อนหลังแบบออนไลน์ www.daypoets.com/adb สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกทุกเย็นวันศุกร์) เซ็นทรัล โรบินสัน ดิ เอ็มโพเรียม สยามพารากอน โรงภาพยนตร์ลิโด้ โรงภาพยนตร์สกาลา โรงภาพยนตร์ House ภัทราวดีเธียเตอร์ เคาน์เตอร์การบินไทย : สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์การบินไทย : สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Thai Air Asia เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาคาร อื้อจือเหลียง อาคาร Tipco อาคาร SCB อาคาร สิรินรัตน์ อาคาร เอ็มไพรม์ อาคาร มณียา อาคาร ต้นสน อาคาร มาลีนนท์ อาคาร Lake Rajada

อาคาร อับดุลราฮิม อาคาร ชาร์เตอร์ i-HOUSE Condominium The Lake Condo CDC (Crystal Design Center) British Council สมาคมฝรั่งเศส สถาบันเกอเธ่ TCDC Hof Art Gallery Secret Recipe Apex Skin Care Q Cut The Style by TOYOTA ชลาชล โรงพยาบาลวิภาวดี California WOW Xperience Karmakamet : จตุจักร ศูนย์หนังสือ สวทช. SCG Experience AIS Fortune Town PJ Dental Clinic ผิวดี คลินิก Puntip : J Avenue Puntip : K Village Doctor Younger : K Village Lounge Hair Salon : K Village

Bodyshape : K Village

True Shop มิลเลนเนียม ออโต้ : ลาดพร้าว True Coffee 112 Starbucks มิลเลนเนียม ออโต้ : พระราม 4 Coffee World มิลเลนเนียม ออโต้ : สยามพา 94 ํ Coffee รากอน กาแฟดอยตุง มิลเลนเนียม ออโต้ : เยาวราช บ้านไร่กาแฟ มินิเอกมัย iberry HONDA : สุขุมวิท 66/1 Ka-nom HONDA : ศรีอยุธยา Mister Donut HONDA : พระราม 4 Vanilla Garden Executive Supercars : เอกมัย กัลปพฤกษ์ กับข้าว กับปลา INDEX Livingmall : บางนา Yindee Cup INDEX Livingmall : ร้านประตูสีฟ้า : เอกมัย พหลโยธิน Cafe Classique : เอกมัย INDEX Livingmall : ฟิวเจอร์ ไล-บรา-รี่ พาร์ค รังสิต A Big Seat INDEX Livingmall : เซ็นทรัล au bon pain รัตนาธิเบศร์ Coffee Beans by Dao INDEX Livingmall : Daddy Dough มาบุญครอง Coffee Gallery : CDC INDEX Livingmall : GREYHOUND Cafe เพชรเกษม Nichy Cakes & Coffee INDEX Livingmall : บางใหญ่ Coffee Berry INDEX Livingmall : เอกมัย กาแฟวาวี : เอกมัย Modernform : CDC ห้องอาหารสีฟ้า ECO SHOP : ดิจิตอลเกตเวย์ Folies สยามสแควร์ ZaaB..Eli : ทองหล่อ 10

Miss Mamon ร้านกาแฟโปลีส์ Le’ Francais Restaurant : K Village EST.33 : CDC Buna Coffee : เอกมัย ซอย 4 Lord of Coffee NEW… Secret Recipe สาขาสีลม (BTS ศาลาแดง) สาขาลา วิลลา (BTS อารีย์) สาขาเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 3 สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั พัทยา บีช สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว สาขา The Circle สาขา Terminal 21 สาขาหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ สาขา All Season Place สาขาโรงพยาบาล BNH

กบาลถมอ รีสอร์ท Dune hua-hin Starbucks True Coffee กาแฟดอยตุง บ้านใกล้วัง ชุบชีวา เพลินวาน วิกหัวหิน

B2 Hotel iberry Starbucks : Nimman ซ.9 Starbucks : Central Airport Plaza กาแฟวาวี : Nimman Promenade กาแฟวาวี : Nimman ซ.9 กาแฟวาวี : ถนนคนเดิน Doi Chaang Coffee : โครงการ Rooms Salad Concept Minimal Mood Mellow

NEW …เขาใหญ่-ปากช่อง KIRI MAYA MUTHI MAYA Palio Toscana Valley Country Club HOTEL DES ARTISTS Happy Hut หอมหมื่นลี้ ร้านหอมปากหอมคอ ชาโต เดอ เขาใหญ่ Mont Blanc Love at First Bite NEW…เชียงใหม่ แมวใจดี แกลเลอรี D2 Hotel ทุกสาขา Aka Spa โรงแรมเชดี Kantary Hills Hotel หอศิลปวัฒนธรรม U Chiang Mai Hotel มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Hallo Bar Hotel B2S : Central Airport Plaza NEW… หัวหิน Tamarind Village Chiang Mai ร้านเล่า วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา Mo Rooms Salon De Guru The Sea-cret Hua Hin Yesterday the Village Hua Hin Mantra Resort Im Eco Let’s Sea Casa 2511 NEW… ปาย

Bebop Groove yard all about coffee ร้านมิตรไทย Coffee in love River Corner Freeform NEW… เพชรบุรี JM Cuisine (เจ๊กเม้ง)

THE WORDS OF LOVE “About all you can do in life is be who you are. Some people will love you for you. Most will love you for what you can do for them, and some won’t like you at all.” ทั้งหมดที่คุณสามารถทำาได้ในชีวิตนี้คือการเป็นอย่างที่คุณเป็น คนบางคนจะรักคุณอย่างที่คุณเป็น คนส่วนใหญ่จะรักคุณเพราะคุณสามารถทำาบางสิ่งบางอย่างให้พวกเขาได้ และบางคนก็จะไม่ชอบคุณเลยแม้แต่น้อย -Rita Mae Brown

“The most important thing in life is to learn how to give out love, and to let it come in.”

“If it is your time, love will track you down like a cruise missile.”

-Morrie Schwartz

-Lynda Barry

สิ่งที่สำาคัญที่สุดในชีวิตคือการเรียนรู้ ที่จะหยิบยื่นความรักให้ และปล่อยให้ ความรักก้าวเข้ามา

ถ้ามันเป็นเวลาของคุณแล้ว ความรักจะตามหาคุณเอง เหมือนทีจ่ รวดมีระบบค้นหาเป้าหมาย

“This is a good sign, having a broken heart. It means we have tried for something.” การมีหัวใจที่แตกสลายเป็นสัญญาณที่ดี เพราะมันหมายความว่าเราได้พยายาม เพื่ออะไรบางอย่างแล้ว -Elizabeth Gilbert

“If you have to think about whether you love someone or not then the answer is no. When you love someone you just know.” ถ้าหากคุณต้องมานั่งคิดว่าคุณรักใครบางคนอยู่หรือไม่ บอกเลยว่าคำาตอบคือไม่ เพราะเมื่อคุณรักใครแล้ว คุณจะรู้เอง

“Love does not begin and end the way we seem to think it does. Love is a battle, love is a war; love is a growing up.” ความรักไม่ ได้เริ่มต้นและจบลงในแบบที่เราคิดว่า มันเป็น ความรักคือการต่อสู้ ความรักคือสงคราม ความรักคือการเติบโต -James Baldwin

-Janice Markowitz

“Hate leaves ugly scars; love leaves beautiful ones.” ความเกลียดชังจะทิ้งรอยแผลเป็น ที่น่าเกลียดเอาไว้ ส่วนความรัก จะทิ้งรอยแผลเป็นที่งดงาม

-Mignon McLaughlin

“Never love anyone who treats you like you’re ordinary.”

อย่ารักคนที่ปฏิบัติกับคุณ ราวกับคุณเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง

-Oscar Wilde


46

THE GUEST

DRESS YOU UP & SAY ‘CHEEZE’

มุมมองที่ผมมีต่อนิตยสาร Cheeze คือ... มันเป็นนิตยสารที่คอยบันทึกวัฒนธรรมการแต่งตัว ของวัยรุ่นไทยเอาไว้เป็นยุคๆ ซึ่งผมมองว่ามันมีคุณค่าในแง่ประวัติศาสตร์ในแง่แฟชั่นในบ้านเรา เพราะนิตยสารเล่มอื่นๆ ไม่ค่อยจะมีใครถ่ายทอดความเป็นจริงใส่ลงไปมากนัก ส่วนมากจะเป็น การปรุงแต่งด้วยสไตลิสต์หรือดีไซเนอร์ไม่กี่คน แต่ใน Cheeze มันคือการมีส่วนร่วมของทุกคน บนท้องถนน บนสังคมนี้ ฉบับหนึ่งอาจจะมีนายแบบ นางแบบ 200-300 คน ก็เท่ากับว่ามีสไตลิสต์ 200-300 คน เป็นเหมือนการท�ารีเสิร์ชในภาพรวมที่ไม่ได้มาจากคนไม่กี่คน สิ่งที่สังเกตได้จากการคลุกคลีอยู่ในแวดวงแฟชั่นมานานก็คือ... ผมคิดว่าแฟชั่นมันเป็น การหมุนวนไปเรื่อยๆ มันมีการเล่นสี เล่นลาย มียีนส์ หรือไม่ก็ด�า เทา ขาว หรือเป็นแพตเทิร์น ซึ่งมันก็วนอยู่แค่นี้ ผ้าก็มีไม่กี่แบบ เพียงแต่ว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือต�าแหน่งที่อยู่ของรูปแบบนั้นๆ บางทีก็อยู่ที่เสื้อ บางทีก็ไปอยู่ที่ accessory หรือกางเกง รองเท้า ท�าให้ผมเป็นคนที่ไม่เคยทิ้งเสื้อผ้า เพราะเชื่อว่าถ้าเก็บไว้ ในวันหนึ่งข้างหน้าต้องได้ใช้อีกแน่นอน สิ่งที่ท�าให้แฟชั่นกลายเป็นเรื่องเก่าหรือใหม่ก็คือ... อารมณ์และความรู้สึกของคนเรานั่นเอง บ่อยครั้งที่ความเก่าหรือความใหม่ไม่ได้เป็นเรื่องอายุของไอเท็มแต่ละชิ้น ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น สมมติว่าตอนนี้ก�าลังฮิตแฟชั่นแบบฮิปปี้ เราก็แค่ไปรื้อกางเกงขาบานอายุ 30 ปี มาใส่ มันก็จะ กลายเป็นของใหม่โดยอัตโนมัติ เพราะมันคือเทรนด์ทกี่ า� ลังมา ดังนัน้ แฟชัน่ และเทรนด์มนั จึงท�าให้ ของเก่ากลายเป็นของใหม่ได้ ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการมิกซ์แอนด์แมตช์เท่านั้น ความแตกต่างระหว่างสตรีทแฟชั่นของไทยกับสตรีทแฟชั่นของต่างประเทศคือ... คนไทย ส่วนใหญ่มกั จะไม่มพี นื้ ฐานของแฟชัน่ มากนัก ท�าให้เรากลายเป็นคนเปิดรับทุกอย่างได้งา่ ย เพราะฉะนัน้ ประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่น่ารักมาก เพราะสามารถน�าวัฒนธรรมแฟชั่นของหลายๆ ประเทศ มาผสมเข้ากันได้หมด ในขณะทีก่ ารแต่งตัวของคนในหลายๆ ประเทศจะค่อนข้างชัดเจน เพราะรากฐาน ในการแต่งตัวของเขามันมีทมี่ า อย่างเช่น เขาชอบดนตรีแบบนี้ คลัง่ มาตัง้ แต่เด็กๆ ดนตรีทเี่ ขาชอบ ก็จะมีอทิ ธิพลกับแฟชัน่ ของเขาไปโดยอัตโนมัติ ขณะทีเ่ มือ่ ก่อนเราอาจจะเคยชอบคาราบาว แล้วอยูๆ่ ก็มาชอบบอดี้สแลม เพราะฉะนั้น มันจะเอนเอียงได้มากกว่า ความสุขของการท�างานนีอ้ ยูต่ รงที.่ .. การได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง เพราะผมชอบแฟชัน่ มาก่อนที่จะท�านิตยสารฉบับนี้แล้ว เคยเปิดร้านขายเสื้อผ้าตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ชอบเดิน จตุจักรตั้งแต่ยุคแรกๆ ชอบช้อปปิ้งเสื้อผ้า ชอบให้คนแต่งตัวดี เพราะเวลาไปเจอคนแต่งตัวดีๆ ท�าให้รสู้ กึ ว่าสถานทีน่ นั้ มันปลอดภัยและน่าอยู่ แล้ววันหนึง่ เราสามารถน�าสิง่ ทีเ่ ป็นตัวเองมาท�าเป็น อาชีพได้ แล้วมันก็มีกระแสที่ไปในทิศทางเดียวกับสิ่งที่เราอยากท�า มันจึงเป็นความสุขอย่างมาก ในการท�างาน สิง่ ทีค่ วรค�านึงถึงให้มากในการแต่งตัวทุกครัง้ คือ... เรือ่ งของกาลเทศะ เพราะหลายๆ ครัง้ ทีเ่ รา ออกไปถ่ายภาพผู้คนกับการแต่งกาย เราไม่ได้ดูเพียงแค่ว่าเขาใส่ชุดสวยๆ แล้วถ่ายมาเท่านั้น แต่เราจะดูด้วยว่าคุณแต่งตัวแบบนี้บนถนนเส้นไหน เพราะฉะนั้น แบ็กกราวนด์ที่ปรากฏอยู่ใน Cheeze ก็จะมีส่วนในการเล่าเรื่องราวของแต่ละชุดด้วย สมมติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่เดรสสวยงาม ถือกระเป๋าคลัตช์สวยๆ ยืนอยู่หน้าพารากอนเพื่อมางานอีเวนต์สักงาน แบบนั้นมันก็เหมาะสม แต่ถา้ ผูห้ ญิงคนเดียวกันนี้ แต่งตัวแบบนีไ้ ปยืนอยูก่ ลางจตุจกั รร้อนๆ เราก็ไม่ถา่ ยรูปเขานะ ทัง้ ทีเ่ ขา สวยมาก แต่มันไม่ใช่ เพราะฉะนั้น สตรีทแฟชั่นมันมีเรื่องของกาลเทศะที่เหมาะสมด้วย ประโยชน์ของการรู้จักแต่งตัวในความคิดผมคือ... มันเป็นพื้นฐานของการจัดการชีวิตคนเรา ได้เลย เพราะอันดับแรกมันต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเอง รู้จักข้อดี ข้อเสียของตัวเอง จากนั้นมันคือ การออกแบบเสื้อผ้าบนร่างกายให้เข้ากับตัวเอง ถ้าคุณท�าได้แบบนี้ เท่ากับคุณได้บรรลุอะไร หลายๆ อย่าง เพราะฉะนั้น แฟชั่นไม่ใช่เรื่องไร้สาระ มันเป็นการจัดการเบื้องต้นง่ายๆ ที่สามารถ น�าไปใช้กับชีวิตได้จริงๆ สิง่ ทีผ่ มได้รบั จากการท�างานเขียนก็คอื ... มันเป็นการพิสจู น์วา่ เรายังเป็นส่วนหนึง่ ของโลกใบนีอ้ ยู่ เพราะการเขียนส่วนใหญ่มนั มาจากการเห็นโลก เมือ่ เห็นเยอะ อ่านเยอะ ก็อยากเขียน พอเขียนไปแล้ว ก็มีเพื่อนร่วมโลกหลายคนที่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับเรา ยิ่งเขียนเยอะๆ เข้า ก็ยิ่งได้รู้จัก ตัวเองมากขึน้ เพราะเมือ่ เขียนไปแล้วมันมีสงิ่ ทีส่ ะท้อนกลับมาท�าให้เห็นชัดเจนว่าเราเป็นคนแบบไหน เพราะฉะนั้น พูดได้เลยว่างานเขียนมันสะท้อนตัวตนของเราได้เช่นกัน ความรูส้ กึ ทีผ่ มมีตอ่ รางวัลเหรียญเงินจากงาน Asian Print Awards 2012 ทีป่ ระเทศสิงคโปร์ คือ... มันเป็นการพิสจู น์ฝมี อื ของเราว่าตอนนีเ้ ราก�าลังอยูใ่ นจุดไหน เหมือนคนทีเ่ รียนภาษาอังกฤษ แต่ไม่เคยไปสอบวัดระดับ ก็จะไม่รวู้ า่ ภาษาของตัวเองดีแค่ไหน นอกจากนีม้ นั ยังเป็นการให้กา� ลังใจ กับคนท�างานทุกคนด้วย เขาจะได้มีแรงท�างานดีๆ ต่อไป และสุดท้ายท�าให้รู้ว่านอกจากการผลิต เนื้อหาที่มีคุณภาพแล้ว เรื่องของแพ็กเกจจิ้งก็ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน

เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ถ้าหน้าทีข่ องกระจกคือการสะท้อนภาพความเป็นจริงทีอ่ ยูต่ รงหน้า ให้เราได้เห็น นิตยสาร Cheeze ก็คงท�าหน้าที่ไม่ตา่ งจากกระจกบานใหญ่ ที่ช่วยท�าให้คนรักการแต่งกายในบ้านเราได้มองเห็นภาพของตัวเอง ชัดเจนขึ้น แถมยังเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมและแฟชั่นของวัยรุ่นไทย ในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เป็นอย่างดี และล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมา นิตยสารสายเลือดไทยฉบับเล็กๆ นี้ยังสามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน จากงาน Asian Print Awards 2012 ที่ประเทศสิงคโปร์ ท่ามกลาง ผู้เข้าประกวดนับร้อยจากหลากหลายประเทศทั่วเอเชียอีกต่างหาก ไปท�าความรู้จักกับนิตยสารฉบับนี้ให้มากขึ้น ด้วยการนั่งคุยกับ จิรัฏฐ์ พรพนิตพันธุ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง นิตยสาร Cheeze และ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Looker กันได้เลย

HIS WAY • ก่อนหน้าทีจ่ ะมารับหน้าทีเ่ ป็นบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Looker จิรฏั ฐ์ได้สงั่ สมประสบการณ์การท�างาน นิตยสารโดยเริม่ จากการเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ให้กบั นิตยสาร Katch ของเบเกอรีมวิ สิก ก่อนทีจ่ ะขยับขึน้ มาเป็น อาร์ตไดเร็กเตอร์ บรรณาธิการแฟชัน่ จนได้เป็นบรรณาธิการบริหารในทีส่ ดุ • รางวัล Asian Print Awards เป็นงานประกวดสือ่ สิง่ พิมพ์ทจี่ ดั ขึน้ เป็นประจ�าทุกปีทปี่ ระเทศสิงคโปร์ โดยในแต่ละปี จะมีสอื่ สิง่ พิมพ์จากหลากหลายประเทศทัว่ เอเชียส่งผลงานเข้าประกวด ซึง่ Cheeze เคยส่งผลงานมาทัง้ หมด 4 ครัง้ ก่อนทีจ่ ะได้รบั รางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดนิตยสารของปี 2012 • หลังจากทีน่ ติ ยสาร Cheeze ประสบความส�าเร็จมาอย่างยาวนาน ล่าสุดในเครือเดียวกันยังได้ออกนิตยสาร Looker ที่เป็นนิตยสารสตรีทแวร์ส�าหรับผู้ชายโดยเฉพาะ นอกจากนี้จิรัฏฐ์ยังมีผลงานร่วมเล่มบทบรรณาธิการ ของเขาเองอีก 2 เล่ม คือ มะนุด และ ซู่โว้ย! โดยส�านักพิมพ์ Say Cheeze Publishing อีกด้วย

a day BULLETIN issue 239  

The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you